Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi"

Transkripcija

1 Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-UPB3, Uradni list št. 72, ) je skupščina Zdravniške zbornice Slovenije na svoji seji dne , ter sprejela naslednji Statut Zdravniške zbornice Slovenije A) Splošna določila 1. člen (zbornica) Zdravniška zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zbornica) je samostojna poklicna organizacija zdravnikov in zdravnic, zobozdravnikov in zobozdravnic (v nadaljnjem besedilu: zdravnikov), ki opravljajo svoj poklic na območju Republike Slovenije. 2. člen (poslanstvo) (1) Poslanstvo zbornice je zastopanje in uveljavljanje poklicnih, ekonomskih in socialnih interesov zdravnikov, skrb za visoko strokovno usposobljenost in etičnost ravnanja zdravnikov, ugled in čast zdravniškega poklica, zagotavljanje izpolnjevanja zdravniških dolžnosti, uveljavljanje pravic zdravnikov ter strokovnega in varnega obravnavanja pacientov. Poslanstvo izvršuje z upoštevanjem temeljnih vrednot opravljanja zdravniškega poklica, njegove neodvisnosti in zaveze načelom medicinske etike in deontologije. (2) Zbornica izvršuje svoje poslanstvo z dejavnostjo, določeno s tem statutom. 3. člen (ime in sedež) (1) Ime zbornice je: Zdravniška zbornica Slovenije. (2) Sedež zbornice je v Ljubljani, Dalmatinova 10. (3) Skrajšano ime zbornice je ZZS. (4) V mednarodnem poslovanju zbornica uporablja ime v angleškem jeziku, ki se glasi: Medical Chamber of Slovenia. Skrajšana oblika je MCS. 4. člen (zaščitni znak in grb zbornice ter grafični znak glasila Isis) (1) Zbornica uporablja pri svojem poslovanju zaščitni znak. (2) Zaščitni znak zbornice je okrogle oblike, z besedilom»zdravniška ZBORNICA SLOVENIJE«, s stilizirano Eskulapovo palico zdravništva v sredini žiga, v grafični podobi vaze, preko katere je narisana palica s kačo. Celotni zaščitni znak je modre barve, razen začetnic besedila ter kače, ki so zlate barve. Zaščitni znak se lahko uporablja tudi v različnih dodatkih k celostni grafični podobi zbornice ter v črno-belem tisku. Simbol je zaščiten. (3) Zbornica ima svoj znak - grb. Znak - grb Zdravniške zbornice Slovenije se s svojo sodobno vsebino in likovno podobo navezuje na bogato dediščino Akademije delovnih (Academia Operosorum), družbe učenjakov, ustanovljene l v Ljubljani, ter na antično izročilo Asklepija (rimskega Eskulapa). Sestavljen je iz polja in okvira. Okvir izhaja iz ilustracije simbola (grba) v publikaciji Akademije delovnih (Academia Operosorum), izdani V polju je atribut Asklepija (rimskega Eskulapa), mitološkega boga zdravilnih moči in zdravništva. Njegov atribut je s kačo ovita palica, ki je postal simbol zdravstva ter zdravništva. Kača v polju ima na glavi zlato krono, znamenje odličnosti, izbranosti. Okvir vsebuje elemente srednjeveške ornamentalistike, kjer izstopajo darovi narave z aluzijo na povezanost vsega živega z naravo, narava daje življenje in ga vzame, vmes pa zanj skrbimo sami in s pomočjo»delovnih«. Ob straneh sta rogova izobilja. V enem je lilija, simbol izbranosti, beline, čistosti, skušnjave, razmnoževanja, skrajnosti, je cvet slave in plodnosti. Rastlina v drugem rogu ni dokončno prepoznana. Možno je, da je stiliziran nagelj, kot znamenje slovenstva. Na spodnjem delu je

2 maska, simbol umetnosti in umetnikov. Pod njo je bogat ornament, sestavljen iz sadov narave (oljčna vejica mir, granatno jabolko plodnost, trta življenje). Med masko in ornamentom je napis ELECTI (IZBRANI), ki nakazuje izbranost zdravniškega poklica. (4) Zbornično glasilo Isis ima grafični znak, boginjo Isis, z dvema kriloma. (5) Zaščitni znak, grb in grafični znak glasila so zaščiteni. 5. člen (žig) (1) Zbornica uporablja pri svojem poslovanju žig. (2) Žig je okrogle oblike in meri v premeru 20 ali 29 mm ter vsebuje zaščitni znak in besedilo»zdravniška ZBORNICA SLOVENIJE«. (3) Žig je enake oblike kakor grafični znak zbornice, pri čemer je celotni znak modre barve, razen kače, ki je obrobljena z belo barvo. Uporablja se v modri barvi črnila. (4) Vsak žig vsebuje tudi zaporedno številko izdelave. (5) Uporaba zaščitnega znaka, grba, grafičnega znaka glasila in žiga se določi z navodili. B) Ustanovitev, pravni položaj, premoženje in zastopanje 6. člen (ustanovitev in pravni položaj) (1) Zbornico so ustanovili slovenski zdravniki na ustanovnem občnem zboru Slovenske zdravniške zbornice v ustanavljanju dne (2) Zbornica je pravna oseba zasebnega prava. (3) Zbornica je organizirana za območje Republike Slovenije. (4) Zbornica je pravni naslednik Zdravniške zbornice Slovenije, ustanovljene leta 1923 v Ljubljani. (5) Zbornica se vpiše v evidence, ki jih določa zakon. 7. člen (premoženje) (1) Premoženje zbornice predstavljajo premična in nepremična lastnina, denarna in druga finančna sredstva ter pravice. (2) V primeru prenehanja delovanja zbornice se po poplačilu vseh obveznosti premoženje unovči in kupnina razdeli med zdravnike, ki so na dan prenehanja njeni člani, in sicer v sorazmerju z vplačanimi sredstvi za članarino od dalje. (3) Premoženje zbornice se sme unovčiti le v primeru prenehanja delovanja zbornice. 8. člen (zastopanje, pooblastila v pravnem prometu in odgovornost za pravne posle) (1) Zbornico zastopa in predstavlja njen predsednik, po pooblastilu predsednika in na podlagi določil tega statuta in drugih aktov pa tudi druge osebe skladno z določili teh aktov. (2) Zbornica je pravna oseba z vsemi pooblastili za nastopanje v pravnem prometu. Pravne posle izvaja v svojem imenu in na svoj račun. Za svoje obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem. (3) Posamezni organi in organizacijske enote zbornice so pooblaščeni, da nastopajo v pravnem prometu v skladu s tem statutom in drugimi akti zbornice. Ta pooblastila izvajajo v imenu in na račun zbornice. C) Člani, pravice in dolžnosti 9. člen (članstvo) (1) Članstvo v zbornici je obveza in čast za vse, ki na območju Republike Slovenije opravljajo zdravniško službo oziroma so v postopku pridobitve licence na podlagi prijave. Članstvo ni obvezno za zdravnike, državljane drugih držav EU, ki na podlagi zakona opravljajo zdravniško službo občasno ali začasno. (2) Članstvo v zbornici je prostovoljno za zdravnike, ki: 1. ne opravljajo zdravniške službe; 2. opravljajo zdravniško službo izven Republike Slovenije, pa imajo v Republiki Sloveniji stalno prebivališče;

3 3. so upokojeni; 4. so nezaposleni. (3) Prostovoljni člani s članstvom sprejmejo vse pravice in obveznosti članov po tem statutu. (4) Skupščina zbornice lahko podeli zdravniku častno članstvo. Častni član prejema glasilo zbornice, nima pa drugih obveznosti in ne nosi drugih pravic, ki jih določa ta statut. 10. člen (pravice članov) (1) Pravice članov zbornice so: 1. aktivna in pasivna volilna pravica in s tem pravica sodelovanja v vseh organih zbornice; 2. pravica do brezplačnih storitev zbornice iz 13. člena statuta skladno z zakonom; 3. pravica do drugih storitev, ki se ne financirajo iz članarine, in jih lahko dodatno nudi zbornica;(2) Vrsto in obseg pravic iz 3. točke prvega odstavka tega člena natančneje določijo pristojni organi zbornice. 11. člen (dolžnosti članov) Dolžnosti članov zbornice so: 1. ravnati v skladu z zakoni ter akti in sklepi, ki jih sprejme oziroma izda zbornica; 2. redno obveščati zbornico o vseh podatkih, ki jih na podlagi zakona in podzakonskih aktov vodi zbornica. 12. člen (članska izkaznica zdravnikov) Zbornica izdaja svojim članom člansko izkaznico, ki je identifikacijski dokument zdravnika, člana zbornice. Podrobnejše pogoje in način izdaje izkaznice se določi s sklepom. D) Dejavnost zbornice, javnost dela, sredstva, organi in funkcionarji 13. člen (dejavnost zbornice) (1) Zbornica izvaja dejavnost v skladu z zakonom, statutom in drugimi splošnimi akti zbornice. (2) Dejavnost zbornice je: 1. sprejetje kodeksa medicinske deontologije, določitev ravnanj, ki pomenijo njegovo kršitev, spremljanje njegovega upoštevanja in preverjanje ravnanja zdravnikov ter ukrepanje v zvezi s kršenjem kodeksa; 2. načrtovanje, spremljanje in nadzorovanje specializacije in drugih oblik podiplomskega strokovnega izpopolnjevanja svojih članov s preverjanjem usposobljenosti, določanje pogojev za imenovanje mentorjev in njihovo imenovanje; 3. izvajanje strokovnega nadzora s svetovanjem; 4. sklepanje pogodb v svojem imenu in na svoj račun ter sklepanje pogodb v svojem imenu in na račun zdravnikov v zadevah, ki jih določajo statut, drugi splošni akti zbornice ali posebno pooblasti lo zdravnikov; 5. sklepanje pogodb v imenu in na račun zdravnikov na podlagi posameznega ali skupinskega pooblastila zdravnikov; 6. sklepanje kolektivnih pogodb v imenu zasebnih zdravnikov kot delodajalcev; 7. dajanje mnenj in soglasij v postopkih, sodelovanje v postopkih in izdajanje splošnih in individualnih aktov skladno z zakonom, statutom in akti zbornice; 8. sodelovanje v postopkih, predpisanih z zakonom in podzakonskimi predpisi; 9. vodenje evidenc o podjetjih in drugih pravnih osebah zasebnega prava, v katerih se opravlja zdravniška služba; 10. sodelovanje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževalnega programa za zdravnike; 11. organiziranje in izvajanje strokovnih seminarjev, strokovnih srečanj in drugih oblik

4 strokovnega izpopolnjevanja; 12. izvajanje znanstvene in raziskovalne dejavnosti v zvezi z nalogami zbornice; 13. zastopanje poklicnih in socialnih interesov zdravnikov; 14. svetovanje, dajanje pomoči in zastopanje interesov svojih članov na pravnem, ekonomskem, analitskem, finančnem in drugih področjih, ki so v zvezi z opravljanjem zdravniške službe; 15. soodločanje pri določanju izhodišč za sklepanje pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in drugimi zavarovalnicami ter zastopanje interesov zasebnih zdravnikov pri sklepanju pogodb med njimi in drugimi pravnimi subjekti; 16. oblikovanje in upravljanje skrbstvenega sklada članov zbornice in zagotavljanje pomoči svojim članom in njihovim družinam; 17. preprečevanje opravljanja zdravniške službe na nedovoljen način; 18. spremljanje potreb po zdravnikih, nudenje pomoči nezaposlenim zdravnikom pri iskanju zaposlitve ter pomoč pri zagotavljanju nadomeščanja za čas odsotnosti; 19. izvajanje založniške in izdajateljske dejavnosti: izdajanje in zalaganje obrazcev in listin, izdajanje in zalaganje glasila zbornice, knjig in drugih publikacij; 20. spodbujanje sodelovanja med člani ter obravnavanje in pomirjanje medsebojnih sporov; 21. spodbujanje kulturne in družabne dejavnosti svojih članov, organiziranje in izvajanje kulturnih, športnih in drugih družabnih prireditev in dejavnosti; 22. opravljanje vseh tistih drugih dejavnosti, ki so podpora za opravljanje temeljnih dejavnosti; 23. določanje predstavnikov ZZS za pogajanja in druge dogovore z institucijami na področju zdravstva; 24. opravljanje drugih nalog v skladu z zakonskimi predpisi, tem statutom in drugimi splošnimi akti zbornice. 14. člen (javnost dela) (1) Delo zbornice je javno. Zbornica zagotavlja javnost tako, da objavlja v javnosti informacije o svojem delovanju ter neposredno obvešča svoje člane o zadevah iz svojega poslovanja, skladno z zakonom in akti zbornice. (2) Zbornica zagotavlja informacije javnega značaja skladno z zakonom in akti zbornice. (3) O naravi in stopnji zaupnosti gradiv in dokumentov odločajo organi zbornice in pristojne osebe, skladno z zakonom in splošnimi akti zbornice. 15. člen (pridobivanje sredstev zbornice) (1) Za izvajanje svoje dejavnosti zbornica pridobiva sredstva na naslednje načine: 1. s članarino in drugimi prispevki svojih članov; 2. z organizacijo in izvajanjem dejavnosti skladno s tem statutom; 3. z vlaganjem svojih sredstev s ciljem ohranjanja in povečevanja vrednosti sredstev in premoženja zbornice; 4. s plačilom za storitve, ki se ne financirajo iz virov članarine in sredstev za izvajanje javnih pooblastil; 5. iz donatorstva in drugih virov. (2) Zbornica samostojno gospodari s svojimi sredstvi in z njimi zagotavlja izvajanje dejavnosti in uresničevanje funkcij svojega poslanstva. 16. člen (organi zbornice) Organi zbornice so: 1. skupščina, v okviru katere delujejo skupščinski svet, regijski odbori, nadzorni odbor in volilna komisija; 2. predsednik zbornice;

5 3. izvršilni odbor, v okviru katerega delujejo: odbor za osnovno zdravstvo, odbor za bolnišnično in specialistično zdravstvo, odbor za zobozdravstvo, svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov, odbor za strokovno-medicinska vprašanja, odbor za pravno-etična vprašanja, odbor za socialno-ekonomska vprašanja in odbor za zasebno dejavnost (v nadaljevanju: odbori); 4. tožilec; 5. razsodišče I. stopnje; 6. razsodišče II. stopnje. 17. člen (funkcionarji zbornice) Funkcionarji zbornice so: predsednik zbornice, predsednik in podpredsednik skupščine zbornice, predsedniki odborov, predsedniki regij, predsednik volilne komisije, predsednik nadzornega odbora, tožilec, predsednika razsodišča I. in II. stopnje. E) Skupščina 1. Sestava, volitve, zasedanje in sprejemanje odločitev 18. člen (skupščina) (1) Skupščina je najvišji organ Zbornice. (2) Skupščino zbornice sestavlja 90 poslancev. Sestavljajo jo poslanci, predstavniki zdravnikov, ki so izvoljeni na neposrednih volitvah. (3) Volitve poslancev skupščine se izvedejo na drugi torek v mesecu maju, na vsaka 4 leta, razen v primeru, če skupščina z dvotretjinsko večino poslancev zaradi utemeljenih razlogov ne odloči, da se volitve izvedejo na drug dan. Volitve se izvedejo v korespondenčni obliki. (4) V kolikor volitve niso izpeljane do preteka mandata članom skupščine, traja mandat članom skupščine do verifikacije mandata novih poslancev. (5) Mandat poslancev začne teči z verifikacijo na skupščini in traja štiri leta oziroma do dne konstitutivne seje skupščine po izvedbi naslednjih volitev. (6) Poslanec skupščine ne more biti zdravnik, ki je bil izvoljen za člana izvršilnega odbora, za člana razsodišča ali za tožilca. V tem primeru poslanski mandat izvoljenega ali imenovanega poslanca preneha, na njegovo mesto pa vstopi kandidat na volitvah v skupščino, ki je za prejšnjim članom v isti volilni enoti prejel drugo največje število glasov. V kolikor takega kandidata ni, začasno, do izvedbe nadomestnih volitev v volilni enoti, vstopi v mandat kandidat, ki je v volilni regiji dobil največje število glasov (začasni poslanec). V kolikor se v volilni enoti na nadomestnih volitvah ne izvoli novega poslanca, opravlja funkcijo poslanca začasni poslanec iz volilne regije. 19. člen (konstitutivna seja skupščine) (1) Skupščina je konstituirana in lahko veljavno zaseda in odloča, ko so verificirani mandati izvoljenih poslancev na podlagi poročila volilne komisije in ko sta izvoljena predsednik skupščine in podpredsednik skupščine. (2) Konstitutivno sejo skupščine skliče dotedanji predsednik skupščine v roku 15 dni po izvedenih volilnih opravilih. Na konstitutivni seji skupščine se sprejme poročilo volilne komisije in verificira mandate poslancev. Izvoli se predsednika in podpredsednika skupščine ter druge organe skupščine.

6 20. člen (pristojnost skupščine) Skupščina opravlja naslednje naloge: 1. sprejema: a. statut zbornice; b. kodeks medicinske deontologije; c. poslovnik o delu skupščine, izvršilnega odbora in drugih organov zbornice; d. pravilnik o organizaciji in delu razsodišča zbornice; 2. sprejema finančni načrt zbornice in potrjuje zaključni račun; 3. izmed izvoljenih poslancev skupščine voli in razrešuje predsednika in podpredsednika skupščine; 4. odloča o predčasnih volitvah poslancev skupščine in predsednika zbornice; 5. na predlog predsednika zbornice imenuje in razrešuje člane izvršilnega odbora; 6. na predlog predsednikov odborov imenuje člane odborov; 7. voli in razrešuje tožilca zbornice; 8. voli in razrešuje predsednika in člane razsodišča zbornice; 9. imenuje in razrešuje člane volilne komisije; 10. imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora; 11. obravnava pritožbe na drugi stopnji na delo volilne komisije glede volilnih postopkov in volilnih rezultatov ter odloča o njihovi utemeljenosti; 12. na predlog skupščinskega sveta obravnava pritožbe zoper sklepe izvršilnega odbora; 13. obravnava in sprejema poročilo predsednika zbornice, poročila članov izvršilnega odbora, nadzornega odbora, tožilca, razsodišča, volilne komisije ter generalnega sekretarja; 14. razpravlja o drugih pomembnih vprašanjih zbornice, zdravništva in slovenskega zdravstva ter sprejema sklepe; 15. podeljuje odličja zbornice. 21. člen (volitve članov skupščine) (1) Člani zbornice se organizacijsko razdelijo na volilna telesa, to je regije, znotraj regije pa na posamezne volilne enote. Razdelitev članstva na regije določa skupščina zbornice s posebnim pravilnikom, razdelitev posamezne regije na volilne enote pa regijski odbor v razširjeni sestavi. V volilno enoto so združeni zdravniki geografsko zaokroženega območja ali zdravniki samostojnega zdravstvenega zavoda ali zdravniki, ki jih povezujejo podobni strokovni ali delovni pogoji. Volilna enota mora vključevati vsaj toliko zdravnikov, da imajo pravico do vsaj enega poslanskega sedeža v skupščini zbornice. (2) Člani zbornice na splošnih in tajnih volitvah volijo poslance iz volilnih enot. Za poslance skupščine so izvoljeni kandidati, ki so v volilni enoti prejeli največ glasov. 22. člen (razrešitev poslanca) (1) Poslancu preneha mandat v naslednjih primerih: 1. če je imenovan v izvršilni odbor ali če odstopi s funkcije poslanca; 2. v drugih razlogih, ko poslancu preneha mandat ali ne more opravljati funkcije poslanca; 3. če ga razreši skupščina na pisni predlog tretjine zdravnikov njegove volilne enote, in sicer, če zdravniki volilne enote ocenijo, da poslanec ne opravlja svoje funkcije ali jo opravlja v nasprotju s stališči zdravnikov svoje volilne enote; 4. če se zaposli v drugi regiji ali če zamenja delovno pravni status. (2) Poslancu lahko preneha mandat, če se ne udeleži treh skupščinskih sej. Sklep o razrešitvi sprejme skupščina na predlog predsednika skupščine. (3) Namesto poslanca, ki mu je prenehal mandat, vstopi kandidat na zadnjih volitvah, ki je za izvoljenim poslancem dobil največ glasov. V kolikor takega kandidata ni, se v volilni enoti razrešenega poslanca razpišejo volitve novega

7 poslanca, ki opravlja poslansko funkcijo do naslednjih splošnih volitev v skupščino zbornice. 23. člen (zasedanje skupščine) (1) Skupščina se skliče praviloma dvakrat na leto, če je potrebno, pa tudi večkrat. ( 2) Sklicuje jo predsednik skupščine na lastno pobudo ali na zahtevo: 1. podpredsednika skupščine, 2. predsednika zbornice, 3. skupščinskega sveta, 4. dvajsetih poslancev skupščine, 5. vsaj treh regijskih odborov. (3) Predsednik skupščine mora sklicati skupščino najkasneje v petnajstih dneh po prejemu zahteve. Če tega ne stori, lahko skličejo skupščino predlagatelji sami. 24. člen (vrste sej skupščine) Skupščina lahko zaseda in sprejema odločitve na: 1. rednih sejah, 2. izrednih sejah, 3. korespondenčnih sejah. 25. člen (redna seja skupščine) Redna seja se skliče po rednem postopku z roki vabljenja, ki so kot pravilo določeni v poslovniku o delu skupščine, izvršilnega odbora in drugih organov zbornice (v nadaljevanju: poslovnik). 26. člen (izredna seja skupščine) (1) Kadar okoliščine in interes zdravništva zahtevajo hitro oblikovanje in sprejetje stališč in odločitev, se lahko skliče izredna seja skupščine. Skliče jo predsednik skupščine na lastno pobudo ali na zahtevo skupščinskega sveta, podpredsednika skupščine, 20 poslancev, treh regijskih odborov ali predsednika zbornice. (2) Poslanci skupščine prejmejo vabilo z najavo dnevnega reda vsaj 48 ur pred začetkom zasedanja. Gradivo se posreduje z vabilom ali da poslancem na seji. 27. člen (korespondenčna seja skupščine) (1) Kadar je o posameznem vprašanju potrebno pridobiti mnenje skupščine prej, kot je predvideno redno zasedanje skupščine, se lahko na podlagi sklepa skupščinskega sveta izvede korespondenčna seja. (2) Izvršilni odbor pripravi gradivo in predlog sklepa ter ga posreduje skupščinskemu svetu v obravnavo. (3) V primeru korespondenčnega glasovanja se vprašanje oblikuje kratko in nedvoumno, tako da sta možna le dva izključujoča se odgovora. Vprašanje lahko vključuje možnost zbiranja pripomb. (4) Ne glede na določilo tega člena se lahko predsednik skupščine odloči, da se brez zbiranja pripomb izvede korespondenčna seja, če: je bilo gradivo že obravnavano na seji skupščine, pa niso bile na njej podane bistvene pripombe; je bilo gradivo že obravnavano na seji skupščine, pa so bile pripombe upoštevane; gre za manj pomembno odločitev, ki ne zahteva razprave. 28. člen (referendum) (1) Skupščina lahko odločanje o posameznem vprašanju prepusti referendumu, pri čemer določi besedilo referendumskega vprašanja tako, da sta možna le dva nasprotujoča si odgovora. (2) Rok za zbiranje odgovorov je najmanj deset dni po razpošiljanju referendumskega vprašanja. (3) Referendum se izvede korespondenčno. (4) Referendumsko vprašanje je sprejeto, če se je referenduma udeležila oziroma je na vprašalnik odgovorila več kot polovica članov zbornice in če

8 je najmanj polovica članov, ki je odgovorila na vprašalnik, odgovorila pritrdilno. 29. člen (sklepčnost skupščine in sprejemanje odločitev) (1) Skupščina veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot polovica poslancev. (2) Sklep je sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih poslancev. S tako večino se sprejemajo vsi sklepi, razen sklepov, za katere ta statut določa drugače. (3) Z dvotretjinsko večino vseh poslancev se sprejema statut zbornice in kodeks medicinske deontologije ter poslovnik o delu skupščine, izvršilnega odbora in drugih organov zbornice. (4) Poslanci zdravniki in zobozdravniki ločeno glasujejo o naslednjih vprašanjih: zobozdravniki o članih odbora za zobozdravstvo, zdravniki pa o članih ostalih odborov; vsebinah zdravniških in zobozdravniških specializacij; (5) Sklep je pri ločenem glasovanju sprejet, če je zanj glasovala večina prisotnih poslancev zdravnikov oziroma večina prisotnih poslancev zobozdravnikov. (6) Sklepe sprejema skupščina po enofaznem postopku, razen statuta in kodeksa medicinske deontologije, ki se sprejemata po dvofaznem postopku. (7) V primeru sprejemanja akta po dvofaznem postopku se izvede javna razprava, ki traja najmanj 15 dni. 30. člen (predsednik skupščine) Naloge predsednika skupščine so: 1. sklicuje in vodi skupščino, 2. podpisuje sklepe in druge dokumente, ki jih sprejme skupščina, 3. udeležuje se sej izvršilnega odbora in mu daje predloge in pobude, 4. opravlja druge naloge skladno s statutom in drugimi akti zbornice. 31. člen (podpredsednik skupščine) (1) Naloge podpredsednika skupščine so: 1. sklicuje in vodi skupščino v odsotnosti predsednika skupščine in po njegovem pooblastilu, 2. opravlja vse tiste funkcije, za katere ga pooblasti predsednik skupščine, 3. udeležuje se sej izvršilnega odbora in mu daje predloge in pobude, 4. opravlja druge naloge skladno s statutom in drugimi akti zbornice. (2) V kolikor je predsednik skupščine zdravnik, je podpredsednik zobozdravnik in obratno. Če je predsednik skupščine zaposleni zdravnik, je podpredsednik zasebni zdravnik s koncesijo ali brez in obratno. 32. člen (vodenje sej skupščine) Zasedanje skupščine vodi predsednik skupščine, v primeru njegove odsotnosti podpredsednik skupščine, v primeru podpredsednikove odsotnosti pa eden od poslancev, ki ga na predlog volilne komisije imenuje skupščina. 2. Skupščinski svet 33. člen (skupščinski svet) (1) Skupščinski svet je posvetovalni organ skupščine in v času med dvema zasedanjema skupščine njen najvišji organ. (2) Sestavljajo ga predsednik in podpredsednik skupščine ter predsedniki regijskih odborov. 34. člen (pristojnosti skupščinskega sveta) (1) Skupščinski svet: 1. obravnava aktualna vprašanja zbornice, zdravništva in slovenskega zdravstva;

9 2. spremlja delo izvršilnega odbora in mu predlaga stališča in ukrepe; 3. obravnava in zavzame stališče o pritožbah zoper sklepe izvršilnega odbora in organov skupščine; 4. lahko predlaga uvrstitev točk na dnevni red skupščine; 5. lahko predlaga sklic skupščine; 6. lahko predlaga uvrstitev točk na dnevni red skupščine; 7. obravnava skupščinska gradiva in daje k njim predloge; 8. lahko poda priporočilo; 9. naloži pristojnemu organu zbornice ponovno obravnavo v sporni zadevi; 10. predlaga pristojnemu organu izvedbo drugih ukrepov. (2) Skupščinski svet se obvezno sestane pred sejo skupščine, sicer pa po potrebi. Sejo skliče predsednik skupščine po lastni presoji ali na zahtevo podpredsednika skupščine, treh regijskih predsednikov ali predsednika zbornice. (3) Skupščinski svet lahko pritožbo zoper sklepe izvršilnega odbora zaradi procesnih pomanjkljivosti zavrže, vrne v obravnavo izvršilnemu odboru, v kolikor meni, da je pritožba očitno utemeljena ali jo posreduje v odločanje skupščini. 3. Regijski odbor 35. člen (regijski odbor) (1) Regijski odbor je stalno delovno telo skupščine in ga sestavljajo trije poslanci posamezne regije, predsednik in dva člana. (2) Člane regijskega odbora in njegovega predsednika izberejo poslanci regije pred konstitutivno sejo skupščine. Pri tem v čim večji meri upoštevajo zastopanost volilnih enot. 36. člen (pristojnosti regijskega odbora) Regijski odbor ima zlasti naslednje naloge: 1. sodeluje pri oblikovanju zdravstvene politike svoje regije in pripravlja stališča; 2. obravnava gradiva za skupščino; 3. neguje dobre medsebojne odnose in poravnava spore med zdravniki; 4. sklicuje zbore zdravnikov regije; 5. sprejema in obravnava želje, pobude in zahteve zdravnikov svoje regije in jih posreduje skupščini in izvršilnemu odboru zbornice; 6. daje mnenja k podelitvi koncesije; 7. sodeluje pri komisijah, skladno s pravilniki in sklepi zbornice; 37. člen (regijski odbor v razširjeni sestavi) (1) Regijski odbor v razširjeni sestavi je sestavljen iz vseh poslancev regije. (2) Predsednik regijskega odbora povabi na seje regijskega odbora vse poslance regije, ko obravnava gradiva za skupščino, sicer pa, če oceni, da je zaradi obravnavane vsebine to potrebno. (3) Regijski odbor v razširjeni sestavi določa razpored volilnih enot in poslancev svoje regije. 4. Zbor zdravnikov 38. člen (zbor zdravnikov regije) (1) Predsednik regijskega odbora, predsednik skupščine zbornice ali predsednik zbornice lahko skličejo zbor regije. Zbor regije je posvet vseh zdravnikov regije. (2) Zbor zdravnikov regije se seznanja s poročili sklicateljev ter obravnava pomembna vprašanja slovenskega zdravništva. Vsak udeleženec zbora regije lahko na sklicatelje naslavlja vprašanja, predloge in pobude. (3) Sklicatelj lahko skliče eno ali več regij hkrati.

10 5. Volilna komisija 39. člen (volilna komisija) (1) Volilna komisija je organ skupščine in ima pet članov, predsednika in štiri člane. (2) Kandidate za člane volilne komisije predlagajo poslanci. Člane komisije imenuje skupščina. Takoj po imenovanju člani izmed sebe izberejo predsednika. (3) Volilna komisija je odgovorna skupščini in ji poroča o svojem delu. (4) Mandat komisije traja od imenovanja na seji skupščine do imenovanja nove komisije po potrditvi mandatov poslancev novega sklica. (5) Skupščina v primeru odsotnosti članov volilne komisije imenuje začasne nadomestne člane za izvedbo opravil, ki so potrebna v času odsotnosti članov. (6) Volilna komisija opravlja svoje naloge na sejah. Veljavno odloča, če je na seji prisotna večina članov. Sklepe sprejema z večino glasov vseh članov. Volilna komisija izvaja posamezne operativne naloge tudi na terenu oziroma izven sej. 40. člen (pristojnosti volilne komisije) (1) Volilna komisija: 1. izvaja vsa volilna opravila, ki so določena v poslovniku o delu skupščine, izvršilnega odbora in drugih organov zbornice; 2. izvaja postopke volitev, imenovanj in razrešitev na skupščini v primeru tajnega glasovanja in v drugih primerih; 3. spremlja, nadzira in ocenjuje volitve in razrešitve po volilnih enotah in regijah ter volitve in razrešitve v skupščini zbornice; 4. daje zaključna poročila in objavlja rezultate volitev; 5. obravnava pritožbe na kandidature, volilne postopke in volilne rezultate in odloča o njihovi utemeljenosti; 6. presoja veljavnost posameznih volitev; 7. v primeru, da za posamezno volilno opravilo ni jasno, kako se opravi, zavzame o tem stališče, izvede opravilo, v kolikor je to pred načrtovanim sklicem skupščine potrebno, in o tem poroča skupščini. V tem primeru ji lahko predlaga sprejem naknadnega sklepa. Volilna komisija lahko pri sprejemanju odločitve analogno uporablja določila, ki veljajo za volitve v državni zbor, zlasti pa se odloča po načelu pravičnosti in primernosti. (2) Volilna komisija mora pri volitvah predsednika zbornice in poslancev skupščine zaključiti vsa volilna opravila v roku 8 dni od dneva, ko se izvedejo volitve, in predlagati predsedniku skupščine dotedanjega sklica sklic konstitutivne seje nove skupščine. S svojim poročilom o izvedbi volitev takoj seznani predsednika dotedanje skupščine ter vse kandidate za predsednika zbornice. 6. Nadzorni odbor 41. člen (nadzorni odbor) (1) Nadzorni odbor je organ skupščine in ima sedem članov. Vodi ga predsednik, ki ima svojega namestnika. (2) Predsednika, namestnika predsednika in druge člane nadzornega odbora na podlagi osebne predstavitve imenuje skupščina na predlog poslancev skupščine. (3) Mandat nadzornega odbora začne teči z dnem imenovanja, preneha pa s prenehanjem mandata poslanca, razen če je skupščina posameznega člana ali člana nadzornega odbora razrešila in imenovala novega člana. 42. člen (pristojnosti nadzornega odbora) (1) Nadzorni odbor: 1. nadzira izvrševanje nalog in dejavnosti zbornice, ki so določene v zakonu, tem statutu in drugih aktih zbornice; 2. nadzira izvrševanje sklepov skupščine, sprejetih planov dela in realizacijo finančnega načrta;

11 3. opravlja nadzor nad zakonitostjo in namensko porabo sredstev iz članarine in drugih sredstev, ki jih pridobiva zbornica; 4. nadzira upravljanje skrbstvenega sklada; 5. lahko zahteva izvedbo nadzora pooblaščenega zunanjega revizorja; 6. skupščini posreduje oceno letnega zaključnega računa in poroča o drugih ugotovitvah iz poslovanja zbornice; 7. nadzira izvrševanje pooblastil. (2) Nadzorni odbor opravlja svoje naloge na rednih in izrednih sejah, na katerih je prisotna večina članov. Sklepe sprejema z večino glasov prisotnih članov. (3) Nadzorni odbor je odgovoren skupščini zbornice in ji poroča o svojem delu. F) Predsednik zbornice 43. člen (predsednik zbornice) Predsednika zbornice volijo člani zbornice na neposrednih in tajnih volitvah. Kandidira lahko vsak član zbornice, ki vloži pri volilni komisiji prijavo, iz katere izhaja, da je njegovo kandidaturo predlagalo vsaj petdeset zdravnikov s podpisano izjavo, da so kandidaturo predlagali najmanj trije regijski odbori ali da kandidaturo predlaga izvršilni odbor. 44. člen (volitve predsednika zbornice) (1) Volitve predsednika zbornice se izvedejo na drugi torek v mesecu maju, na vsaka 4 leta, razen v primeru, če skupščina zaradi utemeljenih razlogov ne odloči, da se volitve izvedejo na drug dan. Volitve se izvedejo v korespondenčni obliki. (2) Volitve predsednika so veljavne, če se je glasovanja udeležilo vsaj 50 % članov zbornice z volilno pravico. Volitve se opravijo z glasovanjem po pošti. Izvoljen je kandidat, ki je prejel večino veljavnih glasov članov zbornice. (3) Če v prvem krogu noben kandidat ni prejel zadostnega števila glasov, se drugi krog volitev ponovi med kandidatoma, ki sta v prvem krogu volitev prejela največje število glasov. 45. člen (mandat predsednika zbornice) (1) Mandat predsednika traja štiri leta z enkratno možnostjo ponovne izvolitve. Ponovna izvolitev lahko sledi prvemu mandatu ali pa po mandatu drugega ali drugih predsednikov. V primeru predčasnega prenehanja mandata predsedniku pred potekom štirih let, se ta mandat šteje za en mandat. (2) Mandat predsednika zbornice se začne z dnem verifikacije v skupščini. Mandat preneha z dnem verifikacije naslednjega predsednika. (3) V kolikor preneha predsedniku mandat v času, krajšem od dveh let do dne naslednjih volitev, postane predsednik zbornice eden od podpredsednikov, ki ga izvoli skupščina zbornice. V tem primeru skupščina imenuje nadomestnega člana izvršilnega odbora. (4) V primeru, ko preneha funkcija predsedniku več kot dve leti do dne naslednjih volitev, se izvedejo nadomestne volitve po enakem postopku, kakor se izvedejo redne volitve predsednika. Samo v tem primeru predčasnega prenehanja funkcije predsedniku zbornice prenehajo mandati predsednikov organov izvršilnega odbora. (5) Funkcija predsednika zbornice ni združljiva s funkcijami v organih političnih strank. Kandidat za predsednika zbornice ob kandidaturi vloži izjavo, da izpolnjuje ta pogoj. 46. člen (pristojnosti predsednika) (1) Predsednik zbornice: 1. zastopa in predstavlja zbornico doma in v tujini, 2. vodi izvršilni odbor, 3. podpisuje akte, ki jih sprejema izvršilni odbor, 4. sklepa pogodbe in druge pravne posle skladno s statutom in drugimi pravnimi akti, 5. v nujnih primerih ukrepa v zadevah iz pristojnosti izvršilnega odbora zbornice, o čemer je

12 dolžan obvestiti člane izvršilnega odbora na naslednji redni seji, 6. skupščini predlaga izvolitev ter razrešitev člana izvršilnega odbora, predsednika razsodišča in tožilca zbornice, 7. začasno, do naslednjega zasedanja skupščine, lahko v soglasju s skupščinskim svetom razreši člana izvršilnega odbora in imenuje njegovega namestnika, 8. opravlja druge naloge, za katere ga pooblasti izvršilni odbor iz okvira svojih pristojnosti, 9. sprejema akte, ki jih ne sprejemata skupščina in izvršilni odbor, 10. nadzira delo generalnega sekretarja zbornice. (2) Predsednik lahko izda pisno pooblastilo, s katerim na pooblaščenca za določen čas prenese izvajanje posameznih pristojnosti v primeru, da iz narave posla izhaja, da lahko posamezno nalogo delegira. (3) Pooblastilo se lahko izda članu izvršilnega odbora ali drugemu zdravniku, ki lahko v zadevi zastopa stališče zbornice, ter generalnemu sekretarju in delavcem strokovne službe zbornice. Predsednik o izdanih pooblastilih poroča skupščinskemu svetu. 47. člen (odgovornost predsednika) (1) Za svoje delo predsednik odgovarja skupščini zbornice, ki ocenjuje njegovo delo. (2) Skupščina lahko predsednika na njegovo osebno zahtevo ali kadar deluje v nasprotju s statutom in sklepi skupščine, na podlagi pobude najmanj treh regijskih odborov ali najmanj 20 poslancev predčasno razreši dolžnosti predsednika zbornice. 48. člen (podpredsednika zbornice) (1) Zbornica ima dva podpredsednika. (2) Eden podpredsednik je predsednik odbora za zobozdravstvo, drugega podpredsednika pa imenuje izvršilni odbor na predlog predsednika zbornice. (3) Podpredsednika nadomeščata predsednika v času njegove odsotnosti na podlagi izdanih pooblastil. V primeru prenehanja funkcije predsednika manj kot dve leti do prenehanja njegovega mandata, do izvolitve v skupščini opravlja naloge predsednika tisti podpredsednik, ki ga je predsednik ob začetku mandata pooblastil za ta primer. G) Izvršilni odbor 49. člen (sestava izvršilnega odbora) (1) Izvršilni odbor zbornice ima 9 članov. (2) Izvršilni odbor vodi predsednik zbornice. (3) Člani izvršilnega odbora so: 1. predsednik zbornice; 2. predsednik odbora za osnovno zdravstvo; 3. predsednik odbora za bolnišnično zdravstvo; 4. predsednik odbora za zobozdravstvo; 5. predsednik sveta za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov; 6. predsednik odbora za strokovno-medicinska vprašanja; 7. predsednik odbora za pravno-etična vprašanja; 8. predsednik odbora za socialno-ekonomska vprašanja; 9. predsednik odbora za zasebno dejavnost. 50. člen (izvršilni odbor) (1) Izvršilni odbor lahko v skladu s statutom prevzame dolžnosti, ko je izvoljen predsednik zbornice in so s strani skupščine imenovani predsedniki vsaj petih odborov izvršilnega odbora. (2) Mandat imenovanih članov traja štiri leta in začne teči z dnem imenovanja na ustanovni skupščini novega sklica, preneha pa z dnem imenovanja novih članov izvršilnega odbora po naslednjih volitvah.

13 51. člen (imenovanje članov izvršilnega odbora) (1) Na predlog predsednika zbornice skupščina imenuje in razrešuje člane izvršilnega odbora. (2) Predlog za imenovanje mora vsebovati osnovne podatke o kandidatu. Kandidat se tudi osebno predstavi skupščini, hkrati pa predstavi tudi predlog članov za imenovanje v svoj odbor. 52. člen (razrešitev člana izvršilnega odbora) (1) Predlog za razrešitev člana izvršilnega odbora lahko podajo: predsednik zbornice, skupščinski svet, najmanj 20 poslancev skupščine. (2) Član izvršilnega odbora lahko sam odstopi. V tem primeru skupščina odstop vzame na znanje in imenuje drugega člana izvršilnega odbora. (3) V primeru, ko predsednik zbornice predloga skupščini razrešitev člana izvršilnega odbora, lahko član izvršilnega odbora opravlja svojo funkcijo do izvolitve novega člana izvršilnega odbora, lahko pa predsednik zbornice imenuje začasnega predsedujočega ali sam vodi odbor do imenovanja novega predsednika odbora na naslednji seji skupščine. (4) V primeru postopka razrešitve se ima član izvršilnega odbora pravico zagovarjati. Skupščina odloča o razrešitvah na redni seji, na korespondenčni pa le v primeru, če temu ne nasprotuje član, ki se ga razrešuje. (5) Pred glasovanjem o razrešitvi, ki je tajno, ima pravico do zadnje besede član izvršilnega odbora, o katerem se glasuje. (6) V primeru razrešitve člana izvršilnega odbora se nemudoma spelje postopek za imenovanje novega člana izvršilnega odbora na način in po postopku, kakor sicer velja za njegovo izvolitev. (7) Smiselno enaka določila se uporabljajo za razrešitev drugega funkcionarja, ki ga imenuje ali izvoli skupščina. 53. člen (pristojnost izvršilnega odbora) Izvršilni odbor zbornice opravlja naslednje naloge: 1. pripravlja gradivo, analize in predloge za skupščino; 2. izvaja sklepe in navodila skupščine; 3. spremlja in usklajuje delo zborničnih odborov ter obravnava druga pomembna vprašanja zbornice in slovenskega zdravstva; 4. na predlog predsednika zbornice izmed članov izvršilnega odbora imenuje in razrešuje podpredsednika zbornice, 5. sprejema pravilnike, ki urejajo finančno poslovanje zbornice, upravljanje skrbstvenega sklada, ravnanje z zbirkami podatkov, druge pravilnike in sklepe, ki jih ne sprejema skupščina zbornice in se nanašajo na področje urejanja zadev za člane zbornice, ter sprejema pravilnik o organizaciji strokovne službe zbornice in o delovnih razmerjih delavcev zbornice; 6. sprejema programsko zasnovo revije Isis, 7. opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi akti zbornice. 54. člen (seje izvršilnega odbora) (1) Sejo izvršilnega odbora sklicuje predsednik zbornice na lastno pobudo ali na zahtevo treh članov izvršilnega odbora. Seja je sklepčna, če je navzoča večina članov odbora. Izvršilni odbor sprejema sklepe z večino glasov vseh članov. Za svoje delo odgovarja skupščini zbornice. (2) Predsednika odbora na sejah izvršilnega odbora lahko kot pooblaščenec nadomešča član njegovega odbora. H) Organi izvršilnega odbora

14 1. Odbori in predsedniki odborov 55. člen (odbori) Organi izvršilnega odbora so: 1. odbor za osnovno zdravstvo; 2. odbor za bolnišnično in specialistično zdravstvo; 3. odbor za zobozdravstvo; 4. svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov; 5. odbor za strokovno-medicinska vprašanja; 6. odbor za pravno-etična vprašanja; 7. odbor za socialno-ekonomska vprašanja; 8. odbor za zasebno dejavnost. 56. člen (predsedniki odborov) Predsedniki odborov vodijo delo svojega odbora ter ga predstavljajo v izvršilnem odboru. 57. člen (sestava in imenovanje odborov) (1) Vsak odbor iz prejšnjega člena statuta ima 7 ali 9 članov. Število članov določi predsednik odbora. Odbor za zobozdravstvo ima 15 članov. Svet za izobraževanje in usposabljanje ima 11 članov. Predsednik odbora za zobozdravstvo predlaga v imenovanje skupščini po enega predstavnika zobozdravnika v odbor za osnovno zdravstvo, v odbor za bolnišnično in specialistično zdravstvo, v odbor za zasebno dejavnost, v odbor za pravno-etična vprašanja in v odbor za socialno-ekonomska vprašanja. (2) Člane odbora imenuje na predlog predsednikov odborov skupščina zbornice na konstitutivni seji. Predsedniki odborov morajo pri sestavi zaprte liste kandidatov v čim večji meri upoštevati poklicno in regionalno zastopanost ter delovnopravni status zdravnikov. Skupščina glasuje v okviru zaprte liste o posameznih kandidatih. (3) V kolikor član odbora ne želi ali ne more več opravljati dela, odstopi. V kolikor član odbora več kot trikrat zaporedoma neopravičeno izostane iz seje odbora, lahko predsednik odbora skupščini predlaga njegovo razrešitev. Na mesto člana, ki je odstopil oziroma je bil razrešen, se imenuje nov član. Za čas do imenovanja lahko predsednik odbora imenuje začasnega člana. 58. člen (nadomeščanje predsednika odbora) (1) Vsak predsednik odbora mora za primer svoje odsotnosti določiti izmed članov odbora svojega namestnika. Namestnik ima enaka pooblastila kot predsednik odbora, razen pristojnosti v zvezi z imenovanji. Namestnik je lahko določen za določen čas ali za čas mandata predsednika odbora. (2) Vsak predsednik odbora lahko v času odsotnosti za udeležbo na seji izvršilnega odbora pooblasti člana odbora. 2. Odbor za osnovno zdravstvo 59. člen (naloge in pristojnost odbora za osnovno zdravstvo) Odbor za osnovno zdravstvo ima naslednje naloge in pristojnosti: 1. spremlja in ocenjuje zdravstveno politiko z vidika zagotavljanja pogojev za kakovostno delo zdravnikov na primarnem nivoju; 2. spremlja mrežo javne zdravstvene službe na primarnem nivoju; 3. spremlja normative, predpise in delovne pogoje zdravnikov na primarnem nivoju ter ceno in kakovost zdravniških storitev; 4. spremlja in poskuša tvorno reševati probleme zdravniške dejavnosti na osovni ravni; 5. spremlja financiranje zdravstva in vrednotenje zdravnikovega dela; 6. imenuje pogajalsko skupino za zdravstvo za sklepanje pogodb z ZZZS;

15 7. samostojno odloča o financiranju dejavnosti v okviru letnega finančnega plana; 8. aktivno sodeluje z ustreznimi evropskimi organizacijami; 9. izvršilnemu odboru predlaga rešitve in ukrepe o tistih zadevah, o katerih ne odloča sam; 10. opravlja druge naloge na zahtevo predsednika zbornice; 11. opravlja druge naloge v skladu s pooblastili in zakonodajo. 3. Odbor za bolnišnično zdravstvo 60. člen (naloge in pristojnost odbora za bolnišnično zdravstvo) Odbor za bolnišnično in specialistično zdravstvo ima naslednje pristojnosti in naloge: 1. spremlja zdravstveno politiko; 2. spremlja mrežo javne zdravstvene službe; 3. spremlja delovne pogoje zdravnikov ter kakovost zdravniških storitev; 4. sodeluje pri pomembnih državnih projektih na področju sekundarnega in terciarnega zdravstva; 5. zbira mnenja zdravnikov, predlaga rešitve in za izvršilni odbor oblikuje predloge stališč in ukrepov zbornice; 6. opravlja druge naloge na zahtevo predsednika zbornice; 7. opravlja druge naloge v skladu s pooblastili in zakonodajo. 4. Odbor za zobozdravstvo 61. člen (naloge in pristojnost odbora za zobozdravstvo) Odbor za zobozdravstvo ima naslednje pristojnosti in naloge: 1. spremlja in ocenjuje zobozdravstveno politiko z vidika zagotavljanja pogojev za kakovostno izvajanje dela zobozdravnikov; 2. spremlja mrežo javne zdravstvene službe s področja zobozdravstva; 3. spremlja normative in kakovost opravljanja zobozdravniških storitev; 4. spremlja financiranje zobozdravstva in vrednotenje zobozdravnikovega dela, pogojev opravljanja zasebne zobozdravniške dejavnosti; 5. spremlja delovne pogoje zobozdravnikov, ceno ter kakovost zobozdravniških storitev, probleme zasebne zobozdravniške dejavnosti, strokovno usposobljenost zobozdravnikov; 6. spremlja in odboru za pravno-etična vprašanja posreduje v obravnavo pritožbe zoper etično ravnanje zobozdravnikov, obravnava pritožbe na strokovno delo zobozdravnikov in za izvršilni odbor oblikuje predloge stališč in ukrepov zbornice; 7. imenuje pogajalsko skupino za zobozdravstvo za sklepanje pogodb z ZZZS; 8. samostojno odloča o financiranju dejavnosti v okviru letnega finančnega plana; 9. izvršilnemu odboru predlaga rešitve in ukrepe o tistih zadevah, o katerih ne odloča sam; 10. opravlja druge naloge na zahtevo predsednika zbornice; 11. opravlja druge naloge v skladu s pooblastili in zakonodajo. 5. Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov 62. člen (naloge in pristojnost sveta za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov) Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov ima naslednje pristojnosti in naloge: 1. spremlja in ocenjuje zdravstveno politiko z vidika zagotavljanja pogojev za kakovostno izvajanje podiplomskega usposabljanja zdravnikov; 2. opravlja druge naloge po pooblastilu predsednika zbornice; 3. opravlja druge naloge v skladu s pooblastili in zakonodajo.

16 6. Odbor za strokovno-medicinska vprašanja 63. člen (naloge in pristojnost odbora za strokovno-medicinska vprašanja) Odbor za strokovno-medicinska vprašanja ima naslednje pristojnosti in naloge: 1. spremlja zdravstveno politiko predvsem z vidika normativov in pogojev zagotavljanja kakovosti zdravniških storitev; 2. obravnava pritožbe na delo zdravnikov in za izvršilni odbor oblikuje predloge stališč in ukrepov zbornice; 3. za izvršilni odbor oblikuje predloge stališč in ukrepov zbornice; 4. opravlja druge naloge na zahtevo predsednika zbornice; 5. opravlja druge naloge v skladu s pooblastili in zakonodajo. 7. Odbor za pravno-etična vprašanja 64. člen (naloge in pristojnost odbora za pravno-etična vprašanja) Odbor za pravno-etična vprašanja ima naslednje pristojnosti in naloge: aktivno spremlja zdravstveno politiko predvsem z vidika etičnosti in skladnosti s kodeksom; obravnava odprta etična vprašanja; spremlja in presoja etično ravnanje zdravnikov, obravnava pritožbe na delo zdravnikov in za izvršilni odbor oblikuje predloge stališč in ukrepov zbornice; opravlja druge naloge na zahtevo predsednika zbornice; opravlja druge naloge v skladu s pooblastili in zakonodajo. 8. Odbor za socialno-ekonomska vprašanja 65. člen (naloge in pristojnost odbora za socialno-ekonomska vprašanja) Odbor za socialno-ekonomska vprašanja ima naslednje pristojnosti in naloge: 1. spremlja zdravstveno politiko predvsem z vidika financiranja zdravstva in vrednotenja zdravnikovega dela; 2. v skladu z odločitvami izvršilnega odbora zastopa zbornico pri pogajanjih za izhodišča za sklepanje pogodb z ZZZS; 3. v skladu s posebnim pravilnikom vodi skrbstveni sklad članov zbornice; 4. opravlja druge naloge na zahtevo predsednika zbornice. 5. opravlja druge naloge v skladu s pooblastili in zakonodajo. 9. Odbor za zasebno dejavnost 66. člen (naloge in pristojnost odbora za zasebno dejavnost) Odbor za zasebno dejavnost ima naslednje pristojnosti in naloge: 1. spremlja in sodeluje pri oblikovanju zdravstvene politike z vidika zasebne zdravniške dejavnosti; 2. spremlja mrežo zasebne zdravniške dejavnosti na primarnem in sekundarnem nivoju; 3. zagotavlja pogoje opravljanja zasebne zdravniške dejavnosti; 4. spremlja zakonodajo, ki se nanaša na zasebno zdravniško dejavnost. 5. spremlja probleme zasebnih izvajalcev, zbira njihova mnenja in jih posreduje izvršilnemu odboru ter oblikuje predloge stališč in ukrepov zbornice v zvezi z zasebno zdravniško dejavnostjo; 6. zastopa zasebne izvajalce pri pogajanjih za sprejem izhodišč financiranja zasebne zdravstvene

17 dejavnosti in za sklepanje pogodb z ZZZS in drugimi zavarovalnicami; 7. zastopa v soglasju z izvršilnim odborom zbornico pri pogajanjih za izhodišča sprejemanja splošnega dogovora in odgovarjajočih področnih dogovorov pri pogajanjih z ZZZS in ministrstvom; 8. zastopa druge interese zasebnih zdravnikov; 9. opravlja druge naloge na zahtevo predsednika zbornice; 10. samostojno odloča o financiranju dejavnosti v okviru letnega finančnega plana. 10. Komisije 67. člen (komisije odbora za zobozdravstvo) (1) Odbor za zobozdravstvo ima naslednje stalne komisije: 1. komisijo za zasebno dejavnost, 2. komisijo za strokovna vprašanja, 3. komisijo za podiplomsko usposabljanje. (2) Člane in predsednika komisij imenuje odbor izmed svojih članov na predlog predsednika odbora. V kolikor iz odbora ni mogoče izbrati dovolj članov, je lahko član komisije tudi zobozdravnik, ki ni član odbora za zobozdravstvo. 68. člen (komisije sveta za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov) (1) Svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov ima naslednji stalni komisiji: 1. komisijo za podiplomsko usposabljanje, ki ima 6 članov, 2. komisijo za akreditacijo učnih ustanov, ki ima 4 člane. (2) Člane in predsednika komisije imenuje svet za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov med svojimi člani na predlog predsednika sveta. Če iz sveta ni mogoče izbrati dovolj članov, je lahko član komisije tudi drug zdravnik. Predsedniki komisij morajo biti člani sveta za izobraževanje in usposabljanje zdravnikov. (3) Komisije imajo naslednje naloge: pripravljajo stališča za odločanje na svetu; obravnavajo in razrešujejo operativne probleme na svojem delovnem področju; opravljajo druge naloge po naročilu sveta. 11. Revija Isis, uredništvo in uredniški odbor 69. člen (revija Isis) Zbornica izdaja strokovno revijo Isis, glasilo Zdravniške zbornice Slovenije, (v nadaljnjem besedilu: revija Isis), ki je vpisana v razvid medijev. 70. člen (uredništvo revije in uredniški odbor) (1) Uredništvo revije Isis sestavljajo odgovorni urednik in uredniki ter novinarji in programski sodelavci. (2) Odgovornega urednika in urednike imenuje izvršilni odbor na predlog predsednika zbornice. (3) Revija Isis ima za potrebe svetovanja odgovornemu uredniku uredniški odbor, ki ima največ 9 članov. Imenuje jih izvršilni odbor na predlog odgovornega urednika izmed priznanih strokovnjakov s področja dela uredništva. (4) Mandat odgovornega urednika in urednikov je štiri leta z možnostjo ponovnega imenovanja. 71. člen (odgovorni urednik) (1) Odgovorni urednik je lahko zdravnik, ki: izpolnjuje zakonske pogoje, ima uredniške, organizacijske in upravljavske izkušnje in sposobnosti, predloži izvršilnemu odboru programsko zasnovo revije Isis in koncept dela uredništva.

18 (2) Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske zasnove revije Isis. (3) Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo, če zakon o medijih ne določa drugače. (4) Odgovorni urednik v planskih okvirih predlaga tekočo porabo predvidenih sredstev za potrebe uredništva. 72. člen (delo uredništva) (1) Uredništvo izvaja uredniško funkcijo v skladu s programsko zasnovo revije Isis in definiranimi cilji izdajatelja. (2) Uredništvo vodi odgovorni urednik, ki določi pristojnosti in dolžnosti urednikov. (3) Uredništvo lahko daje pobudo odgovornemu uredniku in izvršilnemu odboru za imenovanje drugih urednikov, novinarjev in programskih sodelavcev. (4) Izvršilni odbor mora pred imenovanjem ali razrešitvijo odgovornega urednika pridobiti mnenje uredništva. Uredništvo mora oblikovati mnenje v 30 dneh od prejema obvestila o kandidatu, po tem roku pa se šteje, da je bilo dano pozitivno mnenje. (5) Vsak urednik odgovarja za objave informacij v tistem programskem sklopu, za katerega je odgovoren. (6) Uredništvo je v okviru programske zasnove pri svojem delu neodvisno in samostojno. Člani uredništva so zavezani spoštovati kodeks novinarske etike. (7) Uredništvo je pod vodstvom odgovornega urednika dolžno izvajati poslovni načrt za tekoče poslovno leto in sodelovati pri načrtovanju izdatkov. 12. Delovne skupine 73. člen (delovne skupine) (1) Skupščina ali izvršilni odbor lahko za izvedbo posamezne naloge iz svoje pristojnosti imenujeta delovno skupino, ki opravi nalogo iz pristojnosti tega organa, za katero jo pooblasti. (2) S sklepom ji določi zadolžitve, pristojnost in trajanje. (3) Delovna skupina se lahko imenuje le v primeru, če: je mogoče določeno nalogo iz pristojnosti organa opraviti z delovno skupino na racionalnejši način ali, je potrebno pri posamezni nalogi pripraviti predloge, ki se nato uvrstijo na dnevni red organa za odločanje. I) Tožilec zbornice 74. člen (tožilec zbornice) (1) Tožilec zbornice je samostojni organ zbornice, ki ima pravico in dolžnost vložiti na razsodišče zahtevo za uvedbo postopka za ugotavljanje kršitev kodeksa medicinske deontologije, zakona, tega statuta in drugih aktov zbornice in drugih nepravilnosti pri opravljanju zdravniške službe. (2) Tožilec ima namestnika, ki ga lahko nadomešča po pooblastilu v vseh zadevah svoje pristojnosti. (3) Mandat tožilca in njegovega namestnika traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve. J) Razsodišče zbornice 75. člen (razsodišče zbornice) (1) Razsodišče zbornice je samostojni in neodvisni organ, ki na zahtevo tožilca zbornice, predsednika skupščine, predsednika zbornice in na predlog posameznega člana zbornice odloča o odgovornosti zdravnikov za kršitve, navedene v prejšnjem členu. (2) Mandat članov razsodišča traja 4 leta z možnostjo ponovne izvolitve. (3) Razsodišče zbornice ima dve stopnji: 1. razsodišče I. stopnje, 2. razsodišče II. stopnje. (4) Razsodišči I. in II. stopnje imata po 5 članov.

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

STATUT

STATUT STATUT Policijskega sindikata Slovenije Spremembe in dopolnitve S spremembami in dopolnitvami 5. Kongresa PSS, dne 18.5.2011 Izredne Skupščine, dne 17.1.2012 1. redne Skupščine, dne 10.1.2013 6. Kongresa,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je skupščina sprejela na seji dne 29.3.2017: S T A T U T SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljnega akta drustva z zakonom in

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Statut Obrtne zbornice Slovenije

Statut Obrtne zbornice Slovenije OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE STATUT OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE GROSUPLJE 23.1.2014 Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000,

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne 09.02.2011, vključno s spremembami, ki jih je sprejela

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26 Na podlagi 1. vrstice 47. člena Statuta PZS in na predlog Zbora načelnikov mladinskih odsekov z dne 29. novembra 1997 je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na 19. redni seji dne 27. februarja 1998

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro

PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavaro PRIJAVA IN POOBLASTILO Podpisani delničar drube Zavarovalnica Triglav, d.d., prijavljam udelebo in glasovanje na 40. redni seji skupščine drube Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana, ki

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Ustanavljanje MSLS

Ustanavljanje MSLS Ustanavljanje MSLS Ustanavljanje mladinskega sveta lokalne skupnosti Avtorica: Petra Miklaužič Oblikovanje: VIKRA, Petra Vidonja s.p. Izdal in založil: Mladinski svet Slovenije Nosilec avtorskih pravic:

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Mp-1/07-16 - Datum: 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Antona Zakrajška, Velike Lašče, ki ga zastopa Marjeta Šinkovec,

Prikaži več

Sklic skupščine

Sklic skupščine Uprava družbe PETROL d.d., Ljubljana na podlagi svojega sklepa z dne 4.3.2019 sklicuje 29. skupščino družbe, ki bo v četrtek, dne 18.4.2019, ob 10.00 uri, v poslovnih prostorih PETROL d.d., Ljubljana,

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2 Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Osilnica ki obsega: - Statut Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/1995) - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 8/1999) - Spremembe

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO) je Občinski svet Občine Hodoš na svoji 13.

Prikaži več

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri

SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri SKUPŠČINSKA PRILOGA Vabilo in gradivo za Skupščino PZS Tržič, 12. januar 2013, ob 11. uri VSEBINA Sklic Skupščine Planinske zveze Slovenije 3 Program praznovanja 120-letnice organiziranega planinstva v

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote

SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, , bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hote SPOŠTOVANI DELNIČARJI GORENJA, v petek, 5.7.2013, bo ob 9. uri devetnajsto zasedanje skupščine delničarjev družbe Gorenje, d.d., v veliki dvorani Hotela Paka, Rudarska ul. 1, Velenje. Dnevni red zasedanja

Prikaži več

OBČINSKI SVETI

OBČINSKI SVETI OBČINSKI SVETI Občina Izola Mestna občina Koper Občina Piran Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96 in 27/97,

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

Na podlagi 3

Na podlagi 3 * neuradno prečiščeno besedilo O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem

Prikaži več

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019

Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu marec 2019 Izhodišča Slovenskega državnega holdinga, d. d., za glasovanje na skupščinah družb v letu 2019 21. marec 2019 Skupščine družb so pomemben korporativni dogodek za izvrševanje pravic delničarja/družbenika.

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), Statutom DARS d. d., sprejetim avgusta 2018 in določili

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta , Fax: Št.: GZS-35/2016 D GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE Ljubljana, Tržaška cesta 221 01 241 97 57, 241 97 52 Fax: 01 241 97 64 E-mail: gasilska.zveza-slo@siol.net Št.: GZS-35/2016 Datum: 22.02.2016 Zadeva: PREDLOG PRAVIL GASILSKE SLUŽBE

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme

DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme posameznik ali manjša skupina ljudi, ki si jemlje

Prikaži več

LOKALNE VOLITVE 1998

LOKALNE VOLITVE 1998 LOKALNE VOLITVE 2018 Obrazec KS2B Z A P I S N I K o delu organa politične stranke, ki je določil kandidaturo(e) za člana sveta krajevne skupnosti Pojasnilo: 1. Zapisnik, ki ga pripravi organ politične

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA Številk vilka 1/2015 Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zak

OBČINA GORNJA RADGONA URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA Številk vilka 1/2015 Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zak OBČINA GORNJA RADGONA Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 -

Prikaži več

LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DO

LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DO LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DOLOČIL KANDIDATURO(E) ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več