Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOV"

Transkripcija

1 Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 Pravila igre na srečo TikiTaka Številka: Ljubljana, VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE JE DNE IZDALA ODLOČBO ŠT /2015/4, S KATERO JE GOSPODARSKI DRUŽBI LOTERIJI SLOVENIJE, D.D., GERBIČEVA ULICA 99, 1000 LJUBLJANA, DODELILA KONCESIJO ZA TRAJNO PRIREJANJE KLASIČNE IGRE NA SREČO TIKITAKA, ŠT.: /2014, Z DNE FURS JE IZDALA ODLOČBO ŠT.: /2016-4, LJUBLJANA O POTRDITVI DODATKA PRAVIL IGRE NA SREČO TIKITAKA. 1. člen (1) Po teh pravilih prireja Loterija Slovenije, d.d., Gerbičeva ulica 99, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: Loterija) igro na srečo TikiTaka ( v nadaljnjem besedilu: igra TikiTaka). 2. člen TikiTaka je igra na srečo, v kateri Loterija izžreba 20 od 70-ih številk. Udeleženec lahko napove do 10 številk: izbere število napovedanih številk, številke in vplačani znesek iz razpona med 0,50 EUR in 10,00 EUR. Izbrane številke udeleženec označi v mreži številk od 1 do člen (1) Loterija prireja igro TikiTaka v zaporednih časovnih enotah, najmanj 1x dnevno. (2) Loterija lahko prireja tudi izredna žrebanja igre TikiTaka. 4. člen (1) Za sodelovanje v igri udeleženec plača ceno, ki vključuje davek od srečk. V skladu z drugim in tretjim odstavkom 7. člena Zakona o davku od srečk (Ur.l. RS št. 63/2013) Loterija pri izračunu zneska davka uporablja preračunano davčno stopnjo v višini 9,09 %. - Cena za posamezno kombinacijo je: 0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 EUR, 3,00 EUR, 4,00 EUR, 5,00 EUR, 10,00 EUR. (2) Loterija lahko omeji znesek maksimalnega vplačila v igro ter maksimalnega dobitka za Stran 1 od 8

2 posamezno kombinacijo. (3) Maksimalni dobitek za posamezno kombinacijo je EUR. Vrednost vplačila posamezne kombinacije je omejena z morebitnim maksimalnim dobitkom EUR (4) Loterija sprejema vplačila za udeležbo v igri TikiTaka tudi za več zaporednih žrebanj. Za sodelovanje v več zaporednih žrebanjih igre TikiTaka se znesek vplačila ustrezno poveča. 5. člen (1) Loterija sprejema vplačila za udeležbo v igri TikiTaka na območju Republike Slovenije. (2) Loterija lahko sprejema vplačila za udeležbo v igri TikiTaka preko lastne maloprodajne mreže, pooblaščenih prodajalcev in samopostrežnih terminalov ter preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev. Vplačila pri prirejanju igre TikiTaka preko interneta oziroma drugih telekomunikacijskih sredstev so dovoljena samo osebam, starim najmanj 18 let. 6. člen (1) Pravila so obvezujoča za Loterijo, osebe pooblaščene za sprejem vplačil in za izplačila oz. izdajo dobitkov (v nadaljnjem besedilu: prodajalec) ter za udeležence, ki s sprejemom potrdila o vplačilu oz. zapisa o vplačani napovedi sprejemajo ta pravila in se obvezujejo, da jih bodo upoštevali. V primeru spora iz naslova udeležbe v igri TikaTaka se šteje, da je bil udeleženec s pravili seznanjen. (2) Pravila so objavljena na spletnem naslovu in (v nadaljnjem besedilu: spletni naslov) in so na vpogled na vseh prodajnih mestih igre TikiTaka. (3) Udeleženec, ki sodeluje v igri TikiTaka preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev, mora izpolnjevati poleg teh pravil tudi pogoje, določene v Pravilih o poslovanju z igralnim računom, ki so objavljena na spletnem naslovu. 7. člen (1) Udeleženec lahko napove izid igre TikiTaka na listku, na katerem je eno polje. V polju je rubrika Tip igre (s števili od 1 do 10), mreža števil od 1 do 70 in rubrika Cena kombinacije (z vrednostmi 0,50 EUR, 1,00 EUR, 2,00 EUR, 3,00 EUR, 4,00 EUR, 5,00 EUR in 10,00 EUR). (2) Udeleženec izpolni listek tako, da v rubriki Tip igre z znakom x določi tip igre oziroma število napovedanih številk (od 1 do 10), v mreži števil od 1 do 70 z znakom x označi ustrezno število števil in v rubriki Cena kombinacije z znakom x označi katero ceno kombinacije želi vplačati. (3) Na listku je polje HITRI IZBOR. Udeleženec z znakom x označi DA, če želi v igri TikiTaka napovedati naključno izbrane številke. Udeleženec v rubriki Tip igre z znakom x določi število naključno izbranih števil in v rubriki Cena kombinacije z znakom x označi katero ceno kombinacije želi vplačati. (4) Na listku je 6 polj za sodelovanje v več zaporednih žrebanjih. Udeleženec z znakom x označi, v koliko žrebanjih želi sodelovati: 1, če želi sodelovati v tekočem žrebanju, 2, če želi sodelovati v prvih dveh žrebanjih, to je v tekočem in naslednjem, 3, če želi sodelovati v prvih treh žrebanjih, to je v tekočem in naslednjih dveh, 4, če želi sodelovati v prvih štirih žrebanjih, to je v tekočem in naslednjih treh, 8, če želi sodelovati v prvih osmih žrebanjih, to je v tekočem in naslednjih sedmih, 12, če želi sodelovati v prvih dvanajstih žrebanjih, to je v tekočem in naslednjih enajstih. Stran 2 od 8

3 8. člen (1) Udeleženec sodeluje v igri TikiTaka tako, da izpolni listek ter ga vplača pri prodajalcu. Listek mora biti izpolnjen s črno ali temno modro barvo, brez popravljanja ali prečrtavanja in na način, ki omogoča optično čitanje. (2) Udeleženec lahko sodeluje v igri TikiTaka tudi brez listka, tako, da prodajalcu posreduje vse potrebne elemente (podatke) za vplačilo skladno s temi Pravili. (3) Loterija lahko daje udeležencu možnost vplačila že izpolnjenih kombinacij. (4) Prodajalec po vplačilu najmanj ene kombinacije igre TikiTaka izroči udeležencu potrdilo o vplačilu (v nadaljnjem besedilu: potrdilo), ki je dokazilo za sodelovanje v igri. (5) Udeleženec sodeluje v igri TikiTaka z vsebino, izpisano na potrdilu in zapisano v centralni bazi Loterije. (6) Če udeleženec izvede vplačilo po internetu oz. drugih telekomunikacijskih sredstev, je dokazilo za sodelovanje v igri TikiTaka zapis napovedi v centralno bazo Loterije in zmanjšanje sredstev na igralnem računu udeleženca za pripadajoči znesek. Udeleženec sodeluje v igri TikiTaka s kombinacijami, ki so zapisane na njegovem igralnem računu in v centralni bazi Loterije. 9. člen (1) Potrdilo je veljavno, če je njegova vsebina zapisana v centralni bazi Loterije in vsebuje najmanj naslednje elemente: ime Loterije, ime in znak igre TikiTaka, tip igre TikiTaka (od 1 do 10) vplačane kombinacije igre TikiTaka, ceno vplačane kombinacije, datum in uro žrebanja, skupni znesek vplačila, identifikacijsko številko potrdila, datum in čas izdaje potrdila, tekst za udeleženca v igri TikiTaka. (2) Pri vplačilih sprejetih preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev je udeleženec v igri TikiTaka imetnik zapisa o vplačani napovedi na igralnem računu, ki vsebuje najmanj naslednje elemente: opis vplačila igre TikiTaka, čas transakcije, vrednost vplačila, stanje skupaj, Tip igre TikiTaka vplačane številke, datum in uro žrebanja. 10. člen (1) Udeleženec pri igri TikaTaka je dolžan takoj ob prejemu potrdila preveriti ali zapis na potrdilu ustreza številkam napovedanim na listku ter ali sta na potrdilu zapisana ustrezen datum in ura žrebanja. Loterija kasnejših reklamacij glede zapisa na potrdilu ne upošteva. 11. člen (1) Loterija objavi začetek in zaključek sprejemanja vplačil za žrebanja posameznega dne igre TikiTaka na vsakem prodajnem mestu igre TikiTaka in na spletnem naslovu Loterije. Stran 3 od 8

4 12. člen (1) V igri TikiTaka so naslednji dobitki: za Tip igre 10: deset, devet, osem, sedem, šest, pet ali nobena pravilno napovedana številka, za Tip igre 9: devet, osem, sedem, šest, pet, štiri ali nobena pravilno napovedana številka, za Tip igre 8: osem, sedem, šest, pet, štiri ali nobena pravilno napovedana številka, za Tip igre 7: sedem, šest, pet, štiri ali nobena pravilno napovedana številka, za Tip igre 6: šest, pet, štiri ali nobena pravilno napovedana številka, za Tip igre 5: pet, štiri ali tri pravilno napovedane številke, za Tip igre 4: štiri ali tri pravilno napovedane številki, za Tip igre 3: tri ali dve pravilno napovedani številki, za Tip igre 2: dve pravilno napovedani številki, za Tip igre 1: ena pravilno napovedana številka, (2) Udeleženec ima lahko v eni kombinaciji igre TikiTaka samo en dobitek, to je dobitek najvišje vrste. 13. člen (1) Sklad za dobitke določenega žrebanja igre TikiTaka znaša 70% od vrednosti vplačil določenega žrebanja. Del sklada določenega žrebanja igre TikiTaka se lahko oblikuje tudi iz neizplačanih dobitkov, rezervnega sklada ali rezervacij za sklade. (2) Vrednosti dobitkov so fiksne in so enake zmnožku faktorja dobitka in cene oziroma vrednosti vplačane kombinacije. Vrednost dobitka se izračuna s pomočjo tabele dobitkov, v kateri so izpisani faktorji dobitkov. Tabela dobitkov: Dobitek IGRA 10 IGRA 9 IGRA 8 IGRA 7 IGRA 6 IGRA 5 IGRA 4 IGRA 3 IGRA 2 IGRA , , , ,00 200, , ,00 50,00 100, ,00 6 5,00 6,00 20,00 20,00 500,00 5 2,50 2,00 5,00 8,00 25,00 100,00 4 1,00 1,00 2,50 4,00 12,00 50,00 3 2,00 5,00 12,00 2 2,00 8,00 1 2,50 0 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 (3) Prazna polja v tabeli dobitkov označujejo rezultate posameznih iger, ki nimajo dobitka. (4) Loterija pri igri TikiTaka oblikuje rezervni sklad. Sredstva rezervnega sklada se lahko uporabijo za vse dobitke igre TikiTaka. (5) V primeru, da je skupna vrednost dobitkov igre TikiTaka manjša od 70% vplačil tekočega žrebanja, se razliko prenese v rezervni sklad igre TikiTaka. V primeru, da skupna vrednost dobitkov igre TikiTaka preseže 70% vplačil tekočega žrebanja, se razliko črpa iz rezervnega sklada igre TikiTaka. (6) Loterija lahko s poprejšnjo najavo poveča sklad za dobitke ali faktorje posameznih vrst dobitkov. (7) Če v določenem žrebanju igre TikiTaka ni dobitka posamezne vrste, se njegova vrednost ne Stran 4 od 8

5 prenese v naslednje žrebanje. 14. člen (1) V kolikor skupna vrednost dobitkov posameznega žrebanja za vrsto dobitka 10 (10 pravilno napovedanih številk) pri Tipu igre 10 preseže vrednost EUR se vrednosti teh dobitkov preračunajo sorazmerno tako, da skupna vrednost vseh navedenih dobitkov znaša EUR. (2) V kolikor skupna vrednost dobitkov posameznega žrebanja za vrsto dobitka 9 (9 pravilno napovedanih številk) pri Tipu igre 9 preseže vrednost EUR, se vrednosti teh dobitkov preračunajo sorazmerno tako, da skupna vrednost vseh navedenih dobitkov znaša EUR. (3) V kolikor skupna vrednost dobitkov posameznega žrebanja znotraj iste vrste dobitkov posameznega tipa igre, razen dobitkov navedenih v 1. in 2. odstavku tega člena, preseže vrednost EUR, se vrednosti teh dobitkov preračunajo sorazmerno tako, da skupna vrednost vseh navedenih dobitkov znaša EUR. 15. člen (1) Žrebanja številk potekajo s pomočjo programske opreme, ki je izdelana v ta namen. Žrebanja so praviloma vsak dan v razmiku praviloma 5 minut. Praviloma je prvo žrebanje ob 7:00 uri, zadnje pa ob 21:00 uri. (2) Loterija lahko spremeni ure žrebanja. Loterija mora v tem primeru objaviti odpoved ure žrebanja na spletnem naslovu Loterije in istočasno objaviti tudi novo uro žrebanja. Loterija mora o tem obvestiti nadzorni organ pri Ministrstvu za finance v roku 7 delovnih dni. (3) Loterija lahko poveča ali zmanjša število žrebanj na dan. Loterija mora v tem primeru pravočasno objaviti ure žrebanj na spletnem naslovu in o tem obvestiti nadzorni organ pri Ministrstvu za finance. (4) Loterija mora v primeru spremembe ure žrebanja oziroma povečanja ali zmanjšanja števila žrebanj na dan, objaviti na spletnem naslovu tudi spremenjeni čas začetka in zaključka vplačil. 16. člen (1) Loterija lahko odpove posamezna žrebanja. Loterija mora v tem primeru objaviti odpoved ure posameznega žrebanja na spletnem naslovu in o tem obvestiti nadzorni organ pri Ministrstvu za finance v roku 7 delovnih dni. (2) V primeru odpovedi posameznega žrebanja igre TikiTaka, Loterija udeležencu vrne vplačana sredstva za sodelovanje v igri TikiTaka tega žrebanja na podlagi potrdila o vplačilu oziroma vrne vplačana sredstva na igralni račun na podlagi zapisa vplačila na igralnem računu udeleženca. (3) V primeru, da žrebanje zaradi višje sile, ni bilo izvedeno ob predvidenem času, Loterija žrebanje izvede takoj, ko je to mogoče. Če je v takšnem primeru potrebno izvesti več kot eno žrebanje se ta izvedejo po vrstnem redu, kot če bi bila izvedena v predvidenem času. V kolikor Loterija ne uspe izvesti neizvedenih žrebanj posameznega dne do predvidoma 23. ure tega dne udeležencu vrne vplačana sredstva. (4) Udeleženci imajo možnost na podlagi veljavnega potrdila o vplačilu zahtevati vračilo zneska v višini vplačila, za katerega žrebanje ni bilo izvedeno, v roku šestdeset dni od dneva neizvedenega žrebanja. (5) Ob vračilu zneska, v višini vplačila, morajo udeleženci izročiti veljavno potrdilo o vplačilu. (6) Če potrdilo velja za več zaporednih žrebanj in udeleženec z njim sodeluje še v nadaljnjih žrebanjih igre, lahko udeleženec zahteva vračilo zneska za žrebanje, ki ni bilo izvedeno, šele ko so izvedena vsa preostala žrebanja navedena na potrdilu. (5) Nadzornemu organu pri Ministrstvu za finance Loterija posreduje poročilo o vzrokih Stran 5 od 8

6 neizvedenega žrebanja v roku 7 delovnih dni od dogodka. 17. člen (1) Loterija ugotavlja dobitke s pomočjo programske opreme, ki je izdelana v ta namen. 18. člen (1) Loterija objavi izžrebane številke takoj po vsakem žrebanju na spletnem naslovu. (2) Če Loterija pri igri TikiTaka objavi napačne številke kot izžrebane v določenem žrebanju igre, jih mora popraviti takoj, ko je nepravilnost odkrila, pravilne pa objaviti povsod, kjer je objavila napačne in o tem obvestiti nadzorni organ pri Ministrstvu za finance. (3) Pri izplačilu dobitka se upošteva izžrebane številke posameznega žrebanja igre, ki so v trenutku izplačila zapisane v centralni bazi Loterije. (4) Loterija objavi Poročilo o vseh žrebanjih določenega dne najkasneje v roku 7 dni na spletnem naslovu. 19. člen (1) Loterija izplačuje dobitke na podlagi objave rezultatov o izžrebanih številkah. Loterija začne izplačevati dobitke v vrednosti nad ,00 EUR v roku treh dni po objavi Poročila. 20. člen (1) Pri izplačilu oz. izdaji dobitka mora udeleženec izročiti veljavno potrdilo z dobitkom. (2) Dobitke posameznega žrebanja na potrdilu, ki velja za več zaporednih žrebanj, je možno izplačati šele, ko so izvedena vsa žrebanja navedena na potrdilu. (3) Dobitki se za posamezno potrdilo izplačajo samo enkrat. Ob izplačilu Loterija v centralni bazi označi dobitek kot izplačan, s čimer se potrdilo šteje za izplačano in je neveljavno. (4) Na zahtevo osebe, ki izplačuje oz. izdaja dobitke, se mora dobitnik identificirati z javno listino, s katero se dokazuje istovetnost osebe. (5) Prodajalci izplačujejo oz. izdajajo dobitke do vrednosti, ki jo določi Loterija. (6) Loterija izplačuje oz. izdaja vse vrste dobitkov na blagajni sedeža Loterije Slovenije, d.d., v Ljubljani, Gerbičeva ulica 99. (7) Udeležencu, ki sodeluje v igri TikaTaka preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev, Loterija pripiše dobitke na igralni račun v skladu s Pravili o poslovanju z igralnim računom. (8) Skladno z zakonom, ki določa plačilo davka na dobitke pri klasičnih igrah na srečo Loterija obračuna davek na dobitke od vrednosti dobitka pri njegovem izplačilu oz. izdaji. 21. člen (1) Udeleženec ima pravico do reklamacije, ki jo mora Loterija prejeti na svoj sedež v roku šestdeset dni od dneva žrebanja, za katerega vlaga reklamacijo. Udeleženec lahko posreduje reklamacijo na posebnem obrazcu, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih igre TikiTaka ali na spletnem naslovu in ga pošlje po pošti priporočeno ali odda osebno ob delavnikih med 8. in 14. uro na sedež Loterije Slovenije, d.d., Gerbičeva ulica 99, 1000 Ljubljana. (2) Reklamacija mora vsebovati: ime, priimek in točen naslov udeleženca, razlog reklamacije, potrdilo, datum in podpis udeleženca. (3) Udeleženec, ki sodeluje v igri TikiTaka preko interneta oz. drugih telekomunikacijskih sredstev, Stran 6 od 8

7 lahko posreduje reklamacijo preko elektronskega zahtevka, ki je dostopen na spletnem naslovu. (4) Reklamacija, posredovana preko elektronskega zahtevka, mora vsebovati: ime in priimek, številko igralnega računa, razlog reklamacije, vplačilo igre TikiTaka čas transakcije, vrednost vplačila, zapis o vplačani napovedi na igralnem računu. (5) Reklamacija, ki ni prejeta pravočasno ali ne vsebuje elementov iz drugega oziroma četrtega odstavka tega člena ali so v njej navedeni netočni oz. nepopolni podatki, se šteje za nepopolno in se zavrne. 22. člen (1) Loterija presoja sporne primere na podlagi arhivske kopije s podatki o izdanih potrdilih in zapisih o vplačanih napovedih na igralnem računu za posamezno žrebanje ter zapisov v centralni bazi Loterije. (2) Loterija pisno obvesti udeleženca o rešitvi njegove reklamacije v skladu s Postopki za reševanje reklamacij udeležencev v igrah na srečo. 23. člen (1) Loterija jamči za potek igre TikiTaka v skladu s temi pravili. (2) Za izplačilo oz. izdajo dobitka Loterija jamči s celotnim svojim premoženjem pod pogojem, da ima udeleženec v igri TikiTaka veljavno dobitno potrdilo oz. zapis o vplačani napovedi na igralnem računu skladno s 9. členom teh pravil, da je enaka vsebina potrdila oz. zapisa zapisana v centralni bazi Loterije, da pripadajoči dobitek še ni bil izplačan oziroma da je reklamacija ali sodni spor za dosego pravice iz udeležbe v igri pozitivno rešen. (3) Loterija ni odgovorna za škodo, nastalo zaradi poplav, požarov ali druge višje sile, zaradi česar je prišlo do izgube ali uničenja zapisa vplačane kombinacije. 24. člen (1) Pravica do izplačila oz. izdaje dobitka zastara v roku sedeminšestdeset dni od datuma žrebanja, navedenega na potrdilu oz. zapisu o vplačani napovedi na igralnem računu, razen v primerih, ko je sprožen reklamacijski postopek ali sodni spor za dosego pravice iz udeležbe v igri TikiTaka. 25. člen (1) Po preteku roka iz 24. člena in dokončni odločitvi glede uveljavljanja pravice iz udeležbe v igri Loterija ugotavlja izplačane oz. neizplačane dobitke. (2) Vrednost neizplačanih dobitkov Loterija prenese v sklad za dobitke naslednjega žrebanja ali pa jih uporabi za dobitke drugih iger. 26. člen (1) Loterija hrani arhivsko kopijo s podatki z vplačanimi napovedmi za posamezno žrebanje igre TikiTaka najmanj eno leto od datuma žrebanja, navedenega na potrdilu oz. zapisu o vplačani napovedi na igralnem računu, razen v primerih, ko je sprožen reklamacijski postopek ali sodni spor za dosego pravice iz udeležbe v igri TikiTaka. 27. člen Stran 7 od 8

8 Za reševanje sporov, ki nastanejo zaradi udeležbe v igri TikaTaka, je pristojno sodišče v Ljubljani. 28. člen Pravila izrednih žrebanj igre TikiTaka so določena v Dodatku k pravilom igre. 29. člen (1) Pravila veljajo z dnem, ko jih potrdi nadzorni organ pri Ministrstvu za finance, uporabljajo pa se z dnem začetka sprejemanja vplačil igre TikiTaka. (2) Ta pravila Loterija javno objavi na svojem spletnem naslovu in na vseh prodajnih mestih igre TikiTaka. Romana Dernovšek, l.r. Predsednica uprave Stran 8 od 8

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na sre

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na sre Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO EUROJACKPOT (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo Eurojackpot vsebuje pravila igre na srečo Eurojackpot

Prikaži več

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO LOTO (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo loto

Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO LOTO (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo loto Loterija Slovenije, d. d. Ljubljana, Gerbičeva ulica 99 PRAVILA IGRE NA SREČO LOTO (prečiščeno besedilo) Prečiščeno besedilo pravil igre na srečo loto vsebuje pravila igre na srečo loto številka 133/02

Prikaži več

NAVODILA ZA IGRANJE IGER NA PRODAJNIH MESTIH 1

NAVODILA ZA IGRANJE IGER NA PRODAJNIH MESTIH 1 NAVODILA ZA IGRANJE IGER NA PRODAJNIH MESTIH 1 Kazalo KAZALO STAVE... 4 Športne stave...4 Stave na številke...5 Cifra plus...5 Top 6...7 Virtualni športi...8 IGRE S SKUPNIM SKLADOM... 10 TOTOGOL...10

Prikaži več

Microsoft Word - ZIS-F.docx

Microsoft Word - ZIS-F.docx Številka: 470-01/18-2/ Datum: 20. marec 2018 EPA 2540-VII DRŽAVNI ZBOR JE NA SEJI 20. 3. 2018 SPREJEL ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O IGRAH NA SREČO (ZIS-F) V NASLEDNJEM BESEDILU: Z A K O N

Prikaži več

Pravila Prve stave

Pravila Prve stave Pravila igre na srečo»prve STAVE«1 /41 PRAVILA IGRE NA SREČO»PRVE STAVE«... 4 I. SPLOŠNE DOLOČBE... 4 1.1. prireditelj... 4 1.2. možnosti igranja igre... 4 1.3. udeleženci igre... 4 1.4. potrdilo o vplačilu...

Prikaži več

Dodatek Skupne napovedi Napovedi Colossus

Dodatek Skupne napovedi Napovedi Colossus DODATEK K PRAVILOM IGRE NA SREČO»SKUPNE NAPOVEDI«NA NAPOVEDI COLOSSUS...1 1. SPLOŠNE DOLOČBE... 1 1.1. igra... 1 1.2. prirejanje igre... 1 1.3. način igranja... 1 1.4. napovedna lista... 2 1.5. napaka

Prikaži več

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER

Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: F: E: Številka: IPP /2018 Ljubljana, EVA : GENER Župančičeva 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01 369 66 00 F: 01 369 66 09 E: gp.mf@gov.si Številka: IPP 007-479/2018 Ljubljana, 20. 9. 2018 EVA : GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si

Prikaži več

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS

POSREDOVANJE REZULTATOV PO SMS Splošni pogoji in navodila za uporabo storitev obveščanja 1. SPLOŠNE DOLOČBE: Namen opisane storitve je dodatna ponudba seznanjanja igralcev in drugih uporabnikov klasičnih iger na srečo Prve stave, Gol

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

DELOVNO GRADIVO ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sist

DELOVNO GRADIVO ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sist DELOVNO GRADIVO 22.1.2013 ZAKON O DAVKU OD SREČK EVA: 2013-1611-0022 I. UVOD 1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM PREDLOGA ZAKONA 1. 1 Obstoječi sistem obdavčitve iger na srečo Skladno z Zakonom o igrah

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb

V skladu s 164. in členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter členom Aneksa h kolektivni pogodb V skladu s 164. in 168.-170. členom Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur.l. RS 40/12, 105/12 in 47/13) ter 5.-7. členom Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS 40/12)

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev  MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZNAN OBRAZ IMA SVOJ GLAS (za uporabnike Debitel, Izimobil, Telekom Slovenije) 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010

Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Finančni načrt 2011 Ljubljana, september, 2010 Vsebina 1 UVOD 3 2 ANALIZA KONCESIJSKIH DAJATEV 4 2.1 IGRE NA SREČO, OD KATERIH DOBIVA SREDSTVA FUNDACIJA 5 2.2 KONCESIJSKI VIRI 6 2.3 KONCESIJSKE DAJATVE

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME

Microsoft Word - POGOJI IN NAVODILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI SLECI ME POGOJI IN PRAVILA ZA SODELOVANJE V SMS NAGRADNI IGRI COCKTA»SLECI ME!«1. Organizator SMS nagradne igre COCKTA»SLECI ME!«(v nadaljevanju SMS NI) Organizator SMS NI je družba Droga Kolinska, Živilska industrija,

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE

PRAVILA NAGRADNE IGRE PRAVILA NAGRADNE IGRE»Pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje kuhinjo po meri«1. člen ORGANIZATOR Ta pravila določajo pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri»pril in Somat vas nagrajujeta z Gorenje

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJ Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«Organizator nagradne igre»radenska IN AUTOMATIC SERVIS NAGRAJUJETA«je Radenska d.o.o., Boračeva 37, 9252 Radenci (v

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več