Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / / Stran PRILOGA 1 NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / / Stran PRILOGA 1 NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA"

Transkripcija

1 Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / / Stran PRILOGA 1 NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN POKOJNINE ZA REZIDENTE 1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (Izpolni le zavezanec, ki vlaga napoved po izteku predpisanega roka, vlaga napoved kot samoprijavo ali popravlja napoved pred izdajo odločbe.) (1 vložitev po izteku roka, 2 samoprijava, 3 popravljanje do izdaje odločbe) 2. PODATKI O ZAVEZANCU REZIDENTU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) Država rezidentstva: (ustrezno označiti) Republika Slovenija drugo: (telefonska številka) Zavezanec ni zavarovanec po 15. ali 20. členu ZZVZZ (izpolni se le pri dohodku za vodenje poslovnega subjekta vrsta dohodka 1109/1108 ali za dohodek, prejet za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja vrsta dohodka 1109/1106) Zavezanec ni vključen v obvezno PIZ za polni delovni ali zavarovalni čas in ni upokojenec (izpolni se le pri dohodku za vodenje poslovnega subjekta vrsta dohodka 1109/1108 ali za dohodek, prejet za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja vrsta dohodka 1109/1106) Za zavezanca se glede plačila prispevkov uporablja zakonodaja druge države članice EU (izpolni se le pri dohodku za vodenje poslovnega subjekta vrsta dohodka 1109/1108 ali za dohodek, prejet za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja vrsta dohodka 1109/1106) 3. NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN POKOJNINE (ustrezno označiti): a) vlagam za davčno leto (vpiše se leto) b) vlagam za obdobje od do v letu (vpiše se mesec, za katerega se vlaga napoved, ali obdobje, za katero se vlaga napoved) c) ponovno vlagam za obdobje od do zaradi: spremenjene višine dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnine oziroma spremenjenih drugih pogojev, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve: spremembe v zvezi z uveljavljanjem znižanja za prispevke za socialno varnost, spremembo v zvezi z uveljavljanjem znižanja stroškov v zvezi z delom, spremembo v zvezi z uveljavljanjem olajšav, drugo (individualni opis).

2 Stran / Št. 102 / Uradni list Republike Slovenije 4. PODATKI O IZPLAČEVALCU DOHODKA Zaporedna številka izplačevalca 1. izplačevalec 2. izplačevalec 3. izplačevalec 1. Ime in priimek oziroma firma 2. Naslov oziroma sedež (naselje, ulica, hišna številka, pošta) 3. Država 4. Davčna ali identifikacijska številka 5. Glavni delodajalec DA/NE DA/NE DA/NE 6. Akontacija se odmeri, tudi če ne presega 20 EUR DA DA DA 5. PODATKI O DOHODKU IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN PODATKI O POKOJNINI Zap. številka izplačevalca iz tabele 4 Podatki o dohodku, doseženem pri izplačevalcu iz zaporedne številke Podatki o dohodku, doseženem pri izplačevalcu iz zaporedne številke Podatki o dohodku, doseženem pri izplačevalcu iz zaporedne številke 1. Datum prejema dohodka 2. 3 Izplačilo za mesec (mm.llll) Izplačilo za obdobje (od mm.llll do mm.llll) 4. Vrsta dohodka Dohodek (v EUR) Število izplačanih pokojnin v letu Obvezni prispevki za socialno varnost (v EUR) 8. Stroški prevoza in prehrane (v EUR) 9. Država opravljanja zaposlitve 10. Država/Mednarodna organizacija, izplačevalka dohodka 11. V skladu zmednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka uveljavljam:

3 Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / / Stran a) odbitek tujega davka (v EUR) b) oprostitev plačila dohodnine Odbitek tujega davka po ZDoh-2 (v EUR) DA DA DA a) določen čas: a) določen čas a) določen čas 13. Dohodek se bo izplačeval za: do vključno b) nedoločen čas do vključno b) nedoločen čas do vključno b) nedoločen čas 14. Dan izplačila v mesecu (dd) 6. UVELJAVLJANJE OLAJŠAV PRI ODMERI AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN POKOJNINE Uveljavljam naslednje olajšave (ustrezno označiti): namesto povečane splošne olajšave uveljavljam osnovno splošno olajšavo osebno olajšavo za zavezanca invalida s 100 % telesno okvaro posebno olajšavo za vzdrževane družinske člane Podatki o vzdrževanih družinskih članih: Zap. št. Ime in priimek Leto rojstva Davčna številka Sorodstveno razmerje* * Sorodstveno razmerje: A1 otrok do 18. leta starosti, A2 otrok od 18. do 26. leta starosti, ki nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji, A3 otrok po 26. letu starosti, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za 6 let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za 4 leta od dneva vpisa na podiplomski študij, A4 otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje, A5 otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, B za delo nezmožen otrok v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, C zakonec ali zunajzakonski partner, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, D starši oziroma posvojitelji zavezanca. * * * * * 7. PRILOGE Priloge (popis dokumentov oziroma dokazil, ki jih zavezanec prilaga k napovedi): V/Na, dne Podpis zavezanca

4 Stran / Št. 102 / Uradni list Republike Slovenije NAVODILO ZA IZPOLNJEVANJE OBRAZCA NAPOVEDI ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN POKOJNINE ZA REZIDENTE 1. UVOD Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine izpolnijo samo rezidenti Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: rezidenti). Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine vloži davčni zavezanec rezident pri davčnem organu, kadar ta dohodek izplača oseba, ki ni plačnik davka po 58. členu Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 13/11 uradno prečiščeno besedilo, 32/12, 94/12, 101/13 ZDavNepr, 111/13, 22/14 odl. US, 25/14 ZFU, 40/14 ZIN-B, 90/14 in 91/15; v nadaljnjem besedilu: ZDavP-2). Napoved se lahko vloži tudi prek portala edavki, če ima davčni zavezanec digitalno potrdilo (SIGEN-CA, POŠTA CA, HALCOM CA, AC NLB). Več o uporabi elektronskega davčnega poslovanja edavki se lahko prebere na spletni strani: 2. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 1 OZNAKA STATUSA NAPOVEDI Z vpisom ustrezne številke se označi status vložene napovedi, glede na njeno vsebino oziroma namen in v skladu z določbami 62. do 64. člena ZDavP-2. Polje se torej ne izpolnjuje, kadar se oddaja prva napoved za obdobje, oziroma se izpolnjuje samo, ko se napoved oddaja z uveljavljanjem določb ZDavP-2, ki urejajo naknadno predložitev oziroma popravljanje napovedi. Oznaka 1 Davčni zavezanec, ki je iz opravičljivih razlogov zamudil rok za predložitev davčne napovedi, lahko pri pristojnem davčnem organu v skladu z 62. členom ZDavP-2 vloži predlog za naknadno predložitev davčne napovedi. V predlogu mora obrazložiti razloge za zamudo in predložiti dokaze za svoje navedbe. Za opravičljive razloge se štejejo okoliščine, ki jih davčni zavezanec ni mogel predvideti oziroma odvrniti in preprečujejo sestavo oziroma vložitev davčne napovedi v predpisanem roku. Predlog za naknadno predložitev davčne napovedi mora davčni zavezanec vložiti v osmih dneh po prenehanju razlogov za zamudo, vendar najpozneje v treh mesecih po izteku roka za predložitev napovedi. Davčni zavezanec mora vlogi za naknadno vložitev davčne napovedi praviloma priložiti davčno napoved. Če razlogi, ki preprečujejo sestavo oziroma vložitev davčne napovedi, v času vložitve vloge še trajajo, lahko zavezanec vlogo za naknadno vložitev davčne napovedi vloži brez priložene davčne napovedi, mora pa navesti rok, v katerem bo napoved predložil. Če v tem primeru davčni organ dovoli predložitev napovedi po izteku predpisanega roka, določi rok za predložitev napovedi s sklepom. Davčni zavezanec, ki vlaga napoved po izteku predpisanega roka na podlagi 62. člena ZDavP-2, mora na napovedi v rubriki»oznaka statusa napovedi«vpisati številko 1 (vložitev po izteku roka). Oznaka 2 Če je davčni zavezanec zamudil rok za vložitev davčne napovedi, pa ne izpolnjuje pogojev za predložitev napovedi po izteku predpisanega roka, oziroma je v napovedi, na podlagi katere je davčni organ že izdal odmerno odločbo, navedel neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke, lahko na podlagi 63. člena ZDavP-2 najpozneje do vročitve odmerne odločbe oziroma do začetka davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma do začetka postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka vloži davčno napoved na podlagi samoprijave. Na podlagi 396. člena ZDavP-2 se davčni zavezanec, ki predloži davčno napoved na podlagi samoprijave, ne kaznuje za prekršek, če plača davek, ki je odmerjen na podlagi samoprijave. Davčni zavezanec ne more vložiti nove samoprijave glede obveznosti, v zvezi s katerimi je samoprijavo predhodno že vložil. Davčni zavezanec, ki napoved vlaga na podlagi samoprijave v skladu s 63. členom ZDavP-2, mora na napovedi v rubriki»oznaka statusa napovedi«vpisati številko 2 (samoprijava).

5 Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / / Stran Oznaka 3 Davčni zavezanec lahko v skladu s 64. členom ZDavP-2 popravi davčno napoved, ki jo je predložil davčnemu organu. Davčno napoved lahko popravi najpozneje do izdaje odmerne odločbe. Davčni zavezanec, ki popravlja že vloženo napoved, preden je izdana odmerna odločba, mora na napovedi v rubriki»oznaka statusa napovedi«vpisati številko 3 (popravljanje do izdaje odločbe). 3. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 2 PODATKI O ZAVEZANCU REZIDENTU Vpišejo se osnovni identifikacijski podatki zavezanca (ime in priimek, davčna številka, naslov bivališča, elektronski naslov in telefonska številka). Samo rezident, ki dosega dohodek za vodenje poslovnega subjekta s šifro vrste dohodka 1109/1108 ali dohodek za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja s šifro vrste dohodka 1109/1106, ustrezno označi podatke o obveznem zavarovanju, kadar: ni vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje oziroma ni zavarovanec iz 15. člena ali družinski član tega zavarovanca v skladu z 20. členom Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 uradno prečiščeno besedilo, 114/06 ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 ZUPJS, 87/11, 40/12 ZUJF, 21/13 ZUTD-A, 91/13, 99/13 ZUPJS-C, 99/13 ZSVarPre-C, 111/13 ZMEPIZ-1, 95/14 ZUJF-C in 47/15 ZZSDT); izpolnjuje pogoje za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi drugega pravnega razmerja po 18. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 63/13 ZIUPTDSV, 99/13 ZSVarPre-C, 101/13 ZIPRS1415, 44/14 ORZPIZ206, 85/14 ZUJF-B in 95/14 ZUJF-C; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2); zavezanec izpolnjuje pogoje za to zavarovanje, če v času prejema dohodka ni bil obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan s polnim delovnim oziroma zavarovalnim časom po določbah 14. do 17. člena, 19. člena ZPIZ-2 ali ni bil prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje po 25. členu ZPIZ-2 in ni bil uživalec pokojnine; zavezanec izpolnjuje pogoje za zavarovanje po 18. členu ZPIZ-2 tudi, če ob izplačilu niso izpolnjeni pogoji za obvezno zavarovanje na tej podlagi, so pa bili izpolnjeni v obdobju, ko je zavarovanec opravljal delo v okviru drugega pravnega razmerja, na katerega se nanaša napovedan dohodek; zanj velja zakonodaja na področju socialnega zavarovanja druge članice EU; v tem primeru zavezanec napovedi priloži obrazec A1 Potrdilo o predpisih o socialni varnosti, ki se uporabljajo za imetnika, ali drugo ustrezno dokazilo pristojnega organa države članice EU, iz katerega izhaja, da se za zavezanca uporabljajo predpisi o socialni varnosti te države. Seznam pristojnih organov držav članic EU je objavljen na: 4. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 3 OZNAČITEV OBDOBJA, ZA KATERO SE VLAGA NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE Davčni zavezanec rezident mora napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine vložiti do 15. dne v mesecu za pretekli mesec pri davčnem organu. Pri tem označi točko b in navede mesec, za katerega vlaga napoved (npr. oktober do oktober). Davčni zavezanec rezident, ki začne prejemati redni mesečni dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnino sredi leta, vloži pri davčnem organu napoved za odmero akontacije dohodnine v 15 dneh od dneva, ko je v davčnem letu prvič prejel dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnino. Pri tem označi točko b in navede obdobje prejemanja dohodka v davčnem letu (npr. od aprila do decembra).

6 Stran / Št. 102 / Uradni list Republike Slovenije Davčni zavezanec rezident mora za redni mesečni dohodek, prejet iz delovnega razmerja, ali pokojnino vložiti pri davčnem organu napoved za odmero akontacije dohodnine v 15 dneh od dneva, ko je v davčnem letu prvič prejel dohodke iz delovnega razmerja ali pokojnino. Pri tem označi točko a in navede leto, za katero vlaga napoved. Taka napoved velja za celo davčno leto, razen kadar se dohodki zavezanca povečajo za več kot 10 odstotkov ali ko se za več kot 10 odstotkov spremenijo drugi pogoji, ki vplivajo na višino akontacije dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnine. Davčni zavezanec rezident mora ponovno vložiti napoved v 15 dneh od dneva, ko je prejel spremenjeno višino rednega mesečnega dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnine ali ko se spremenijo drugi pogoji, ki vplivajo na višino akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnine, če ta sprememba znaša več kot 10 %. Pri tem označi točko c, obdobje, za katero se ponovno vlaga napoved, in označi razlog za ponovno vložitev napovedi. 5. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 4 PODATKI O IZPLAČEVALCU DOHODKA Podatki o posameznem izplačevalcu se vpisujejo v stolpce. V vrstico»ime in priimek oziroma firma«se vpiše ime in priimek oziroma firma. V vrstico»naslov oziroma sedež (naselje, ulica, hišna številka, pošta)«se vpiše naslov ali sedež izplačevalca (naselje, ulica, hišna številka, pošta). V vrstico»država«se vpiše država, v kateri ima sedež izplačevalec dohodka. V vrstico»davčna ali identifikacijska številka«se vpiše davčna številka izplačevalca, dodeljena v Republiki Sloveniji. Če izplačevalcu ni dodeljena davčna številka po ZDavP-2 in po Zakonu o finančni upravi (Uradni list RS, št. 25/14), se navede številka, ki se uporablja za davčne namene v državi rezidentstva izplačevalca dohodka (davčna številka ali druga identifikacijska številka). Podatek o tej številki ni obvezen. Izplačevalec dohodka je delodajalec ali druga oseba, ki izplačuje dohodke, vezane na sedanjo ali preteklo zaposlitev. Zavezanec v vrstici»glavni delodajalec«obkroži»da«, če je delodajalec glavni delodajalec, pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnine, oziroma»ne«, če delodajalec ni delodajalec, pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja ali pokojnine. Zavezanec v vrstici»akontacija se odmeri, tudi če ne presega 20 EUR«obkroži»DA«, če želi, da se mu akontacija dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, doseženega pri delodajalcu, ki ni glavni delodajalec, odmeri, tudi če ta ne presega 20 EUR. 6. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 5 PODATKI O DOHODKU IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN PODATKI O POKOJNINI Podatki o posamezni vrsti dohodka, doseženega pri posameznem izplačevalcu, se vpisujejo v stolpce. Pri tem se v prvi vrstici označi zaporedna številka izplačevalca iz tabele v 4. točki obrazca. Če sta dosežena dva ali več dohodkov pri istem izplačevalcu, se zaporedna številka istega izplačevalca večkrat ponovi. V vrstico»datum prejema dohodka«se vpiše datum prejema dohodka (dd.mm.llll). Dohodek je prejet, ko je izplačan rezidentu ali mu je kako drugače dan na razpolago. V vrstico»izplačilo za mesec (mm.llll)«se vpiše mesec in leto, za katero je davčni zavezanec rezident prejel napovedani dohodek iz delovnega razmerja oziroma pokojnino.

7 Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / / Stran V vrstico»izplačilo za obdobje (od mm.llll do mm.llll)«se vpiše oznaka obdobja pri izplačilu vrste dohodka 1101/1098, ki se nanaša na letni poračun plač. Če se doseženi dohodek ne nanaša na izplačilo za več mesecev skupaj, se ta vrstica ne izpolnjuje. V vrstico»vrsta dohodka«se vpiše vrsta dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine tako, da se vpiše ustrezna šifra, in sicer: 1101/1001 Plača, nadomestilo plače 1101/1098 Izplačilo plač za daljše časovno obdobje (npr. letni poračun plač) 1101/1127 Dohodek pomorščaka iz delovnega razmerja, zaposlenega pri tujem delodajalcu 1102 Bonitete; dohodki v obliki bonitete, ki jo je rezidentu ali družinskemu članu rezidenta zagotovil delodajalec 1102/1127 Boniteta pomorščaka iz delovnega razmerja, zaposlenega pri tujem delodajalcu 1103/1090 Regres za letni dopust 1103/1127 Regres pomorščaka iz delovnega razmerja, zaposlenega pri tujem delodajalcu 1104 Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči 1105 Premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1106 Pokojnine iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter poklicne pokojnine 1107 Nadomestila iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja 1108 Nadomestila in drugi dohodki iz obveznega socialnega zavarovanja 1109/1106 Dohodek, prejet za opravljeno avtorsko delo v okviru delovnega razmerja 1109/1108 Dohodek, prejet za vodenje poslovnega subjekta 1109/1112 Renta iz prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: PDPZ) 1110 Dohodek za vodenje družbe (zavarovalna podlaga 040); podatke o vseh prejemkih iz naslova vodenje družbe, tudi morebitnih prejemkih v naravi (bonitete) in prejetih povračilih stroškov nad neobdavčenim zneskom. V vrstico»dohodek (v EUR)«se vpiše bruto dohodek, zaokrožen na dve decimalni mesti. Tudi če se napoved vlaga za davčno leto ali za obdobje, daljše od enega meseca, se vpiše dohodek, prejet za eno obračunsko obdobje (npr. vpiše se znesek mesečne pokojnine in ne znesek letne pokojnine). Če zavezanec prejema dohodek iz delovnega razmerja iz tujine in poleg tega prejema tudi povračila stroškov prehrane med delom ter stroške prevoza na delo in iz dela, mora tovrstna povračila všteti v dohodek. V vrstico»število izplačanih pokojnin v letu«se vpiše število izplačanih dohodkov iz naslova pokojnine v koledarskem letu. Običajno se v koledarskem letu prejme 12 mesečnih pokojnin in se v tem primeru vpiše številka 12. Davčni zavezanci rezidenti, ki prejemajo tujo pokojnino, lahko prejmejo v koledarskem letu tudi 13 ali več izplačil, zato se v tem primeru v navedeno vrstico vpiše število prejetih izplačil dohodkov iz naslova pokojnine, npr. 13. V vrstico»obvezni prispevki za socialno varnost (v EUR)«se vpiše znesek plačanih obveznih prispevkov za socialno varnost v eurih, zaokrožen na dve decimalni mesti. Če zavezanec obvezne prispevke za socialno varnost plačuje v tujini, vpiše znesek tistih prispevkov, ki so primerljivi z obveznimi prispevki za socialno varnost v Republiki Sloveniji. Zavezanec, ki prejema dohodek iz delovnega razmerja iz tujine, v vrstico»stroški prehrane in prevoza (v EUR)«vpiše skupni znesek stroškov prehrane med delom in stroškov prevoza na delo in z dela, glede na dejansko prisotnost na delovnem mestu v tujini. Ti stroški so tudi vključeni v podatek o dohodku. Navedene stroške je mogoče uveljavljati le pri dohodku iz delovnega razmerja, priznajo pa se pod pogoji in do višine, ki je določena z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja (Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08). Zavezanec je dolžan v zvezi z

8 Stran / Št. 102 / Uradni list Republike Slovenije uveljavljanjem zgoraj navedenih stroškov v zvezi z delom v tujini davčnemu organu dokazati, da so mu ti stroški dejansko nastali in svojo dnevno prisotnost na delovnem mestu. Davčni zavezanec, ki vlaga napoved za odmero akontacije dohodnine od pokojnine, te vrstice ne izpolnjuje. V vrstico»država opravljanja zaposlitve«se vpiše država, v kateri se delo opravlja. Če se delo opravlja v dveh ali več državah, se navedejo vse države, kjer se delo opravlja. Davčni zavezanec rezident, ki vlaga napoved za prejeto pokojnino ali pokojninsko rento, te vrstice ne izpolnjuje. Prav tako te vrstice ne izpolnjuje davčni zavezanec, rezident, ki opravlja delo na trgovski ladji dolge plovbe. V vrstico»država/mednarodna organizacija, izplačevalka dohodka«se vpiše država oziroma ime mednarodne organizacije, ki je izplačala posamezno vrsto doseženega dohodka. V razdelku»v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka uveljavljam«rezident uveljavlja: a. odbitek tujega davka (v EUR). Pri tem se vpiše znesek tujega davka v eurih, zaokrožen na dve decimalni mesti. Znesek tujega davka v tuji valuti se preračuna v eure po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije in velja na dan pridobitve dohodka. Na ta način se uveljavlja odbitek tujega davka v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka; b. oprostitev plačila dohodnine tako, da označi»da«, če uveljavlja oprostitev plačila akontacije dohodnine od dohodka, ki v skladu z mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka ni obdavčen v Republiki Sloveniji. Seznam veljavnih mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja je objavljen na spodaj navedeni spletni strani Finančne uprave Republike Slovenije, v rubriki 'Zakonodaja': V vrstici»odbitek tujega davka po ZDoh-2 (v EUR)«se vpiše znesek tujega davka v eurih, zaokrožen na dve decimalni mesti. Znesek tujega davka v tuji valuti se preračuna v eure po tečaju, ki ga objavlja Banka Slovenije in velja na dan pridobitve dohodka. Na ta način se v primerih, ko ni mednarodne pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, uveljavlja odbitek tujega davka v skladu z Zakonom o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 uradno prečiščeno besedilo, 9/11 ZUKD- 1, 9/12 odl. US, 24/12, 30/12, 40/12 ZUJF, 75/12, 94/12, 96/13, 29/14 odl. US in 50/14; v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2), t.j. odprava dvojnega obdavčenja dohodkov po IX. poglavju ZDoh-2. Ne glede na možnost uveljavljanja odbitka tujega davka ali oprostitve v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja oziroma od pokojnine na podlagi izjave o davčni obveznosti izven Republike Slovenije se davčnemu zavezancu prizna odbitek tujega davka pri izračunu in poračunu dohodnine na letni ravni samo, če davčni zavezanec uveljavlja odbitek davka, plačanega v tujini, tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine. Enako velja tudi za uveljavljanje oprostitve, razen če je davčni zavezanec uveljavljal oprostitev v napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja oziroma od pokojnine in je davčni organ priznal oprostitev že v odločbi, izdani na podlagi te napovedi. V vrstici»dohodek se bo izplačeval za«zavezanec označi, ali bo dohodek prejemal določen čas ali nedoločen čas. Če bo dohodek prejemal določen čas, označi mesec, do vključno katerega bo dohodek prejemal (mm.llll). V vrstico»dan izplačila v mesecu (dd)«se vpiše pogodbeno določena dinamika doseganja dohodka oziroma dan izplačila v mesecu npr. 1. v mesecu, 5. v mesecu, 15. dan v mesecu Če gre za enkratno izplačilo, se ta vrstica ne izpolnjuje.

9 Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / / Stran VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 6 UVELJAVLJANJE OLAJŠAV PRI ODMERI AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKOV IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN POKOJNINE Davčni zavezanec rezident se opredeli glede uveljavljanja olajšav, ki se upoštevajo pri odmeri akontacije dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja oziroma pokojnine tako, da označi: namesto povečane splošne olajšave uveljavljam osnovno splošno olajšavo; to pomeni, če zavezanec ne želi, da se mu pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja, doseženega pri delodajalcu, pri katerem zavezanec dosega pretežni del dohodka iz delovnega razmerja, upošteva olajšava iz drugega oziroma tretjega odstavka 111. člena ZDoh-2, mora to označiti. V tem primeru se upošteva znesek splošne olajšave iz prvega odstavka 111. člena ZDoh-2; osebno olajšavo za zavezanca, invalida s 100 % telesno okvaro; to je osebna olajšava iz prvega odstavka 112. člena ZDoh-2. Rezidentu invalidu s 100 % telesno okvaro, se prizna zmanjšanje letne davčne osnove, če mu je bila priznana pravica do tuje nege in pomoči na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, centra za socialno delo ali upravnega organa, pristojnega za varstvo borcev in vojaških invalidov; posebna olajšava za vzdrževane družinske člane po 114. členu ZDoh-2; za vzdrževanega družinskega člana velja: Oznaka A1 Otrok do 18. leta starosti. Oznaka A2 Otrok od 18. do 26. leta starosti, če neprekinjeno ali s prekinitvijo do enega leta nadaljuje šolanje na srednji, višji ali visoki stopnji in ni zaposlen ter ne opravlja dejavnosti in nima lastnih sredstev za preživljanje ali so ti manjši od 203,08 EUR mesečno oziroma od 2.436,92 EUR letno. Za lastne dohodke se štejejo vsi dohodki po ZDoh-2 razen družinske pokojnine, dohodka za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice pooblaščene organizacije ali Zavoda RS za zaposlovanje, ki opravlja posredovanje dela dijakom in študentom, štipendije in dohodki otroka, ki so oproščeni plačila dohodnine po 22. in 29. členu ZDoh-2. Oznaka A3 Otrok, ki izpolnjuje pogoje pod oznako A2 in je starejši od 26 let, če se vpiše na študij do 26. leta starosti, in to največ za šest let od dneva vpisa na dodiplomski študij in največ za štiri leta od dneva vpisa na podiplomski študij. Oznaka A4 Otrok, starejši od 18 let, ki se ne izobražuje in je za delo sposoben, če je prijavljen pri službi za zaposlovanje in živi s starši oziroma posvojitelji v skupnem gospodinjstvu, kadar nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od 203,08 EUR mesečno oziroma od 2.436,92 EUR letno. Oznaka A5 Otrok, ki potrebuje posebno nego in varstvo in ima pravico do dodatka za nego otroka v skladu z zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih ali pravico do dodatka za pomoč in postrežbo v skladu z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Olajšava se ne prizna zavezancu, čigar otrok je zaradi zdravljenja, usposabljanja, vzgoje ali šolanja v zavodu, v katerem ima celodnevno brezplačno oskrbo, ali v rejništvu, razen če dokaže, da tudi v tem času materialno skrbi za otroka. Tedaj se olajšava prizna za dobo, za katero center za socialno delo v skladu z zakonom, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke, prizna pravico do dodatka za nego otroka. Oznaka B Otrok, ki je v skladu s predpisi o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb nezmožen za delo ne glede na starost. Za otroka pod oznako A in B velja: lastni otrok, posvojenec, pastorek oziroma otrok zunajzakonskega partnerja; vnuk, če ima zavezanec pravico do posebne olajšave za enega od njegovih staršev ali če vnuk nima staršev ali če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča; druga oseba, če zavezanec skrbi zanj na podlagi sodbe sodišča. Oznaka C Zakonec, ki ni zaposlen in ne opravlja dejavnosti, če nima lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od 203,08 EUR mesečno oziroma od 2.436,92 EUR letno, in razvezani zakonec zavezanca, če mu je s sodbo oziroma dogovorom, sklenjenim po predpisih o

10 Stran / Št. 102 / Uradni list Republike Slovenije zakonski zvezi in družinskih razmerjih, priznana pravica do preživnine, ki jo plačuje zavezanec. Za zakonca velja oseba, ki živi z zavezancem v zakonski zvezi. Za zakonca velja tudi zunajzakonski partner, če živi z zavezancem najmanj eno leto v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. Oznaka D Starši oziroma posvojitelji zavezanca, če nimajo lastnih sredstev za preživljanje oziroma so ta manjša od 203,08 EUR mesečno oziroma od 2.436,92 EUR letno in živijo z zavezancem v skupnem gospodinjstvu ali so v institucionalnem varstvu v socialnovarstvenem zavodu in zavezanec krije stroške teh storitev, pod enakimi pogoji tudi starši oziroma posvojitelji zavezančevega zakonca, če zakonec ni zavezanec za dohodnino. Oznaka E Za vzdrževanega družinskega člana zavezanca, katerega pretežni del dohodka je iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, se šteje tudi član gospodinjstva, ki sodeluje pri doseganju dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, če nima lastnih sredstev za preživljanje in pod pogojem, da njegov otrok, zakonec, starši ali posvojitelji zanj ne uveljavljajo posebne olajšave za vzdrževanega družinskega člana. Tedaj kot vzdrževani družinski član zavezanca velja tudi otrok člana kmečkega gospodinjstva. Za vzdrževanega družinskega člana velja oseba, ki ima v Republiki Sloveniji prijavljeno prebivališče ali pa je državljan Republike Slovenije oziroma države članice EU ali rezident države, s katero ima Republika Slovenija sklenjeno mednarodno pogodbo o izogibanju dvojnega obdavčevanja dohodka, ki omogoča izmenjavo informacij zaradi izvajanja domače zakonodaje. Stolpec 1 Vpišete ime in priimek vzdrževanega družinskega člana. Stolpec 2 Vpišete davčno številko vzdrževanega družinskega člana. Če vzdrževani družinski član nima davčne številke in ni vpisan v davčni register, morate zanj vložiti prijavo za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register. Prijavo vložite na obrazcu»dr-02 VDČ Prijava za vpis vzdrževanih družinskih članov v davčni register«. Stolpec 3 Vpišete letnico rojstva vzdrževanega družinskega člana. Stolpec 4 Vpišete ustrezno oznako sorodstvenega razmerja vzdrževanega družinskega člana iz legende, navedene pod to tabelo, oziroma oznako iz prejšnjega pojasnila, kdo velja za družinskega člana. 8. VPISOVANJE PODATKOV POD TOČKO 7 PRILOGE Davčni zavezanec predloži ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje podatke o dohodku iz delovnega razmerja oziroma o pokojnini (pogodba o zaposlitvi, obračun plače, akt o odmeri pokojnine in podobno). Če se dohodek iz delovnega razmerja ali pokojnine dosega pri več kot treh izplačevalcih oziroma če se dosegajo več kot tri različne vrste dohodkov pri istem oziroma pri treh različnih izplačevalcih, se iztiska dodatna napoved in se ustrezno označi kot sestavni del napovedi, v kateri so navedeni podatki o zavezancu in izplačevalcih.

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

PRILOGA 11 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZA LETO 1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (Izpolni zavezanec, ki vlaga napo

PRILOGA 11 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZA LETO 1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (Izpolni zavezanec, ki vlaga napo PRILOGA 11 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD DOHODKA IZ ODDAJANJA PREMOŽENJA V NAJEM ZA LETO 1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI (Izpolni zavezanec, ki vlaga napoved po izteku predpisanega roka, vlaga napoved kot

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2 METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2 METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE Stran 12964 / Št. 86 / 29. 12. 2016 PRILOGA 2 METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI PRAVNE PODLAGE pomen uporabljenih kratic: ZDoh-2: Zakon o

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKA UPRAVA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si V L O G A ZA DODELITEV

Prikaži več

UL xlsx

UL xlsx Z010 leto in mesec obračuna leto in mesec, za katerega se obračuna plača Z020 preteklo obračunsko leto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače Z030 nadomestilo plače 137. člen Zakona o delovnih

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č V L O G A ZA DODELITEV PROFITGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN ČITLJIVO ŠE POSEBEJ PAZITE PRI PISANJU ŠTEVILK! 1. SPLOŠNI

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga za vpis doc

Microsoft Word - Vloga za vpis doc Maistrova ulica 2/a, 2380 Slovenj Gradec, tel.:+386 2 62 09 550, faks +386 2 88 42 085; Šifra otroka: /2016 Evidenčna št.: 6021-3/2016- - Datum prejema vpisnice: Datum vključitve v vrtec: (izpolni vrtec)

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV

KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH... 3 02 ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in

4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in 4 dvorane in 12 predavanj v 1 dnevu s Petro Mlakar, mag. Tanjo Urbanijo, Marijo Ferlež, mag. Borutom Brezovarjem, svetovalci SAOP ter čistilko Fato in tajnico Ingrid Dohodnina & letni obračun od A do Ž

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Microsoft Word - ZPIZ-2B.docx

Microsoft Word - ZPIZ-2B.docx Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2B) 1. člen V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 ZSVarPre-C,

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007

Postopek za pripravo in oddajo kontrolnih podatkov za napoved dohodnine za leto 2007 Novosti v REK-1 po 1.1.2014 v programu POTNI NALOGI (posodobljeno 17.1.2014) V skladu s spremenjeno zakonodajo glede poročanja na REK obrazcih oziroma Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika

Prikaži več

Uradni list RS - 114/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 114/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRAVICE IN OBVEZNOSTI STATUSA DRUŽBENIKA V KOMBINACIJI Z DRUGIMI STATUSI PO ZPIZ-2 Ljubljana,

UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRAVICE IN OBVEZNOSTI STATUSA DRUŽBENIKA V KOMBINACIJI Z DRUGIMI STATUSI PO ZPIZ-2 Ljubljana, UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO PRAVICE IN OBVEZNOSTI STATUSA DRUŽBENIKA V KOMBINACIJI Z DRUGIMI STATUSI PO ZPIZ-2 Ljubljana, september 2016 KARMEN SOJER IZJAVA O AVTORSTVU Podpisana

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Prijava za najem

Prijava za najem PRIJAVA ZA NAJEM STANOVANJA na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), za oddajo stanovanj v najem, ki je bil dne 12.1.2018 objavljen na spletnih

Prikaži več

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 2 Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, Naziv storitvami

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Mag. Jožica Planinšec Deržek, univ. dipl.ekon. Obzorje d.o.o. Sl. Bistrica, 07.12.2018 6. Podjetniški dan Po podatkih MDDSZ in SURS se je povečalo število t.i. fiktivnih samozaposlenih. V zadnjih štirih

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

4/ Ljubljana so začele veljati določbe 2. in 3. točke prvega odstavka ter četrtega do sedmega odstavka 10.a člena Zakona o go

4/ Ljubljana so začele veljati določbe 2. in 3. točke prvega odstavka ter četrtega do sedmega odstavka 10.a člena Zakona o go 4/2014 20.2.2014 Ljubljana 9. 2. 2014 so začele veljati določbe 2. in 3. točke prvega odstavka ter četrtega do sedmega odstavka 10.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1H, Ur. l. RS, št. 82/13),

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

UL xlsx

UL xlsx A010 redno delo bruto plača redno delo 1,00 število normiranih ur x osnovno plačo A020 razlika do minimalne plače bruto plača redno delo 1,00 urna postavka Z151 x normirane ure rednega dela A010 2. člen

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Splošno o pripravi podatkov za Dohodnino v icentru Podatki za odmero dohodnine se za leto 2017 pripravijo na enak način, kot je to veljalo za preteklo leto. Skladno s Pravilnikom o dostavi podatkov za

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Uradni list RS – 122/2005, Uredbeni del

Uradni list RS – 122/2005, Uredbeni del Plačilna lista 1 Priloga 1 Obračun plače za mesec < Z010 - Mesec in leto obračuna> OSNOVNA PLAČA (Z070) C010 - % C020 - % C040 (znesek) C050 - % C150 - % Skupaj A040 znesek Skupaj (Z120) Skupaj (Z124)

Prikaži več

Številka:

Številka: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Datum: 13. 3. 2019 PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, TRGA DELA IN POKOJNINSKEGA

Prikaži več

Postopek poracuna 2007 za JU

Postopek poracuna 2007 za JU POSTOPEK PORAČUNA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2007 Ljubljana, julij 2007 verzija 1.00 Stran - 1 Skladno z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO NEJA INKRET UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA DIPLOMSKO DELO VPLIV DELA PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA NA DOHODNINO Ljubljana, september 2010

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Avstrijski parlament je potrdil novelo LSD- BG, ta stopi v veljavo s 1.6.2017 Avstrijski zakon o obrti (obrtniške, trgovske, rokodelske in storitve prostih poklicev Pogoji v Avstriji so : Dveletno opravljanje

Prikaži več

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d.,

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: 4. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Žibret,

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 <Z350> Šifra proračunskega uporabnika <Ime proračunskega uporabnika> <Stroškovno mesto> <Ime in priimek preje

Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 <Z350> Šifra proračunskega uporabnika <Ime proračunskega uporabnika> <Stroškovno mesto> <Ime in priimek preje Priloga 2 PRILOGA 1»(1) Plačilna lista 1 Ob račun plače za mesec / Mesečna delovna obveznost Povprečna plača Minimalna plača Šifra delovnega

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Naslovnica_November_2016.cdr

Naslovnica_November_2016.cdr November 2016 Gradivo pripravila in uredila: Sonja Šuštar, Jurij Rici Izdal in založil: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana Odgovorna oseba: Marijan Papež,

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

priloga Obrtnika, september Svetovalni center Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je skozi leta razvoja postal mod

priloga Obrtnika, september Svetovalni center Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je skozi leta razvoja postal mod priloga Obrtnika, www.ozs.si svetovanje@ozs.si Svetovalni center Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije je skozi leta razvoja postal moderen strokoven servis za mikro, mala in srednje velika podjetja. Podjetjem

Prikaži več