OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT"

Transkripcija

1 OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT

2 Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE... 2 II. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELO Status Šolski okoliš Organizacija dela Organiziranost učencev Pohvale, priznanja in nagrade učencem Vzgojni opomini in prešolanje učenca... 5 III. DEJAVNOST ZAVODA... 6 IV. ORGANI ZAVODA Svet zavoda Ravnatelj Pomočnik ravnatelja Pomočnik ravnatelja podružnične šole ali enote vrtca Vršilec dolžnosti ravnatelja Strokovni organi šole Učiteljski zbor in vzgojiteljski zbor Oddelčni učiteljski zbor Razrednik Strokovni aktiv Svetovalna služba Knjižnica Učbeniški sklad... 9 V. KOMUNIKACIJA Notranja komunikacija Zunanja komunikacija Načini obveščanja in reševanja pobud in problemov učencev VI. STARŠI IN ZAVOD Svet staršev VII. ZAVOD IN OKOLJE Avtonomija šolskega prostora VIII. ZAPOSLENI V ZAVODU Razporejanje delovnega časa Sklepanje delovnega razmerja Evidenca o izrabi delovnega časa IX. DELOVANJE SINDIKATA X. KNJIGOVODSTVO, FINANČNO POSLOVANJE ŠOLE IN PLANIRANJE Šolski sklad XI. SREDSTVA ZA DELO XII. JAVNOST DELA ŠOLE IN POSREDOVANJE PODATKOV O DELU IN POSLOVANJU ŠOLE Javnost dela Posredovanje podatkov XIII. POSLOVNA TAJNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV Poslovna tajnost Varstvo osebnih podatkov XIV. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI XV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN JAVNIM ZAVODOM XVI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA XVII. DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST XVIII. KONČNE DOLOČBE

3 Na osnovi Zakona o zavodih, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Benedikt je Svet javnega zavoda Osnovne šole Benedikt na redni seji dne sprejel P R A V I L A O S N O V N E Š O L E B E N E D I K T I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili (v nadaljevanju: Pravila) javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovne šole Benedikt (v nadaljevanju: zavod) ureja svojo: notranjo organizacijo in delo, opravljanje dejavnosti in poslovanje ter druge zadeve, nujno potrebne za izvajanje nalog javnega pomena šole in vrtca. 2. člen Matična šola in enota vrtca opravljata vzgojno-izobraževalno dejavnost in varstvo predšolskih otrok kot javno službo, katere trajno in nemoteno opravljanje je v javnem interesu in jo zagotavlja lokalna skupnost v sodelovanju z državo. Matična šola in enota vrtca lahko začneta opravljati dejavnost vzgoje in izobraževanja po vpisu v razvid, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo in za predšolsko vzgojo. II. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELO 1. Status 3. člen Šola je ustanovljena kot javni vzgojno-izobraževalni zavod in organizirana kot matična Osnovna šola Benedikt, s sedežem Šolska ulica 2, 2234 Benedikt v sestavi: - enota vrtca v Benediktu, Šolska ulica 4, 2234 Benedikt. V matični šoli vpisujemo otroke za matično šolo, v vrtec pa vpisujemo otroke za enoto vrtca. Ustanovitelj lahko skladno s predpisi in če so za to podani zakonski razlogi, z odlokom organizira delo v novi podružnični šoli oz. enoti vrtca ali ukine enoto vrtca. 4. člen Matična šola je javna 9-razredna osnovna šola, ki opravlja vzgojno-izobraževalno dejavnost od 1. (prvega) do 9. (devetega) razreda obvezne osnovne šole. 5. člen Matična šola z enoto vrtca imata stalno izobešeno zastavo Republike Slovenije. -2-

4 2. Šolski okoliš 6. člen Matična šola in enota vrtca se s svojim delom in življenjem vključujeta v lokalno skupnost ter širšo družbeno skupnost. Območje opravljanja osnovnošolskega splošnega izobraževanja je šolski okoliš določen z Odlokom o ustanovitvi vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Benedikt (v nadaljevanju: Odlok). 3. Organizacija dela 7. člen Vzgojno-izobraževalno delo v šoli in enoti vrtca izvajajo učitelji, vzgojitelji ter drugi strokovni delavci. 8. člen Program osnovnošolskega izobraževanja obsega obvezni program in razširjeni program (v nadaljnjem besedilu: program osnovne šole). V enoti vrtca izvajamo dnevni program. 9. člen Obvezni program obsega obvezne predmete, izbirne predmete in ure oddelčne skupnosti. 10. člen Razširjeni program obsega podaljšano bivanje, jutranje varstvo, dodatni pouk, dopolnilni pouk in interesne dejavnosti ter šolo v naravi. 11. člen Osnovna šola lahko organizira tudi druge dejavnosti, ki jih določi z letnim delovnim načrtom. 12. člen Šola lahko poleg svojega obveznega programa osnovnošolske dejavnosti uvede in izvaja tudi nadstandardne storitve. Nadstandardne storitve šole se uvedejo in izvajajo, če tako odloči Svet zavoda in na podlagi sklenjenega dogovora med zainteresiranimi starši, delavci šole in s soglasjem ustanovitelja. 13. člen Nadstandardne storitve vrtca se lahko uvedejo in izvajajo, če so za to zagotovljene kadrovske in prostorske možnosti in če so za izvajanje nadstandardne storitve zagotovljeni viri financiranja, vrtec pa si mora dodatno predhodno pridobiti še soglasje ustanoviteljice. 14. člen Z letnim delovnim načrtom se določi organizacija, vsebina, obseg in razporeditev vzgojnoizobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom ter obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola in enote vrtca. Šola mora pred sprejetjem LDN z ustanoviteljico uskladiti tisti njegov del, kjer je občina udeležena kot sofinancer. Pred sprejetjem LDN vrtca, mora vrtec z ustanoviteljico uskladiti vse elemente, ki imajo finančne posledice za zagotavljanje sredstev s strani ustanovitelja. -3-

5 Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se zavod vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi zavod zagotavlja zdrav razvoj učencev in otrok, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev. Določi se delo in sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo delavce zavoda, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa zavoda. 15. člen Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot ob upoštevanju potreb in interesov učencev, otrok in staršev ter posebnosti širšega okolja v skladu z Zakonom o osnovni šoli in Zakonom o vrtcih. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje vzgojnega načrta. Pri pripravi vzgojnega načrta sodelujejo strokovni delavci šole ter učenci in starši. Vzgojni načrt sprejme Svet zavoda na predlog ravnatelja po postopku, kot je določen za letni delovni načrt. O uresničevanju vzgojnega načrta ravnatelj najmanj enkrat letno poroča Svetu staršev in Svetu zavoda. Poročilo je sestavni del letne samoevalvacije šole. 16. člen Letni delovni načrt sprejme Svet osnovne šole v skladu z zakonom in drugimi predpisi najkasneje do konca meseca septembra v vsakem šolskem letu. 4. Organiziranost učencev 17. člen V šoli so učenci organizirani v oddelčne skupnosti, ki se preko svojih predstavnikov povezujejo v skupnost učencev, ki ima mentorja. Mentorja lahko predlagajo predstavniki oddelčne skupnosti. Pred imenovanjem mentorja si lahko ravnatelj pridobi mnenje skupnosti učencev šole. V vrtcu so otroci razporejeni v starostno homogene, heterogene ali kombinirane oddelke. 18. člen Šolski otroški parlament in skupnost učencev šole sta sestavljena iz učencev šole, ki jih izvolijo oddelčne skupnosti. Število predstavnikov se določi glede na število oddelkov v šoli, ne more pa jih biti manj kot devet. Sklicatelj šolskega otroškega parlamenta in skupnosti učencev šole je ravnatelj/-ica oziroma mentor/-ica šolskega otroškega parlamenta in skupnosti učencev šole. 19. člen Učiteljski zbor, Svet staršev in Svet zavoda vsaj enkrat letno obravnavajo predloge, mnenja in pobude učencev, ki so jih le-ti oblikovali v šolski skupnosti učencev ali šolskem parlamentu učencev. -4-

6 20. člen Pravice in dolžnosti učencev so opredeljene v Vzgojnem načrtu in v Pravilih šolskega reda. Ocenjevanje in napredovanje učencev potekata v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanja učencev osnovne šole. 5. Pohvale, priznanja in nagrade učencem 21. člen Učenci ali skupine učencev lahko za uspešno in prizadevno delo v šoli prejmejo pohvale, priznanja in nagrade. Pohvale, priznanja in nagrade učencem ali skupinam učencev predlagajo: oddelčne skupnosti ali skupnost učencev šole, razrednik, drugi strokovni delavci šole, mentorji dejavnosti, ravnatelj in starši. 22. člen Pohvale so lahko ustne in pisne. Ustne in pisne pohvale podeljujeta razrednik ali mentor dejavnosti, ki trajajo celo šolsko leto. 23. člen Priznanja podeljuje učencem ravnatelj šole, in sicer za delo oziroma dosežek, ki je pomemben za celotno šolo ali znatno prispeva k ugledu šole v širši skupnosti. 24. člen Učenci, ki prejmejo priznanje, so lahko tudi nagrajeni. Vrsto nagrade za posameznega učenca določi ravnatelj v sodelovanju z razrednikom oziroma mentorjem. Praviloma so nagrade knjige ali pripomočki, ki jih učenec lahko uporablja pri pouku ali drugih dejavnostih. Priznanja in nagrade podeljuje ravnatelj ob zaključku šolskega leta na slavnosten način. 6. Vzgojni opomini in prešolanje učenca 25. člen Učencu se lahko izreče vzgojni opomin, kadar krši dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi, akti šole in ko vzgojne dejavnosti oziroma vzgojni ukrepi ob predhodnih kršitvah niso dosegli namena. Vzgojni opomin šola lahko izreče za kršitve, ki so storjene v času pouka, dnevih dejavnosti in drugih organiziranih oblikah vzgojno-izobraževalne dejavnosti ter drugih dejavnosti, ki so opredeljene v letnem delovnem načrtu, hišnem redu, pravilih šolskega reda in drugih aktih šole. Učencu lahko šola izreče vzgojni opomin v posameznem šolskem letu največ trikrat. O izrečenem opominu šola starše seznani z obvestilom o vzgojnem opominu. Šola za učenca, ki mu je bil izrečen vzgojni opomin, pripravi individualizirani vzgojni načrt, v katerem opredeli konkretne vzgojne dejavnosti, postopke in vzgojne ukrepe, ki jih bo izvajala. Obrazložen pisni predlog za izrek vzgojnega opomina poda strokovni delavec šole razredniku. Razrednik preveri, ali je učenec kršil dolžnosti in odgovornosti, določene z zakonom, drugimi predpisi in akti šole, ter katere vzgojne dejavnosti in vzgojne ukrepe je za učenca šola -5-

7 predhodno že izvedla. Nato razrednik opravi razgovor z učencem in njegovimi starši oziroma strokovnim delavcem šole, ki zastopa interese učenca, če se starši ne udeležijo pogovora. Po razgovoru razrednik pripravi pisni obrazložen predlog za izrek vzgojnega opomina in ga posreduje učiteljskemu zboru. Če razrednik oceni, da ni razlogov za izrek vzgojnega opomina, o tem seznani učiteljski zbor. O poteku postopka izrekanja vzgojnega opomina šola vodi zabeležke. Vzgojni opomin izreče učiteljski zbor. 26. člen Za vrsto in način izrekanja vzgojnega opomina ter pripravo individualiziranega načrta in prešolanja učenca se upoštevajo določila Pravilnika o vzgojnih opominih v osnovni šoli. III. DEJAVNOST ZAVODA 27. člen Dejavnost šole se šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. Te so: o osnovnošolsko splošno izobraževanje, o dejavnost vrtca in predšolsko izobraževanje, o priprava in dostava hrane, o nabava in prodaja šolskih potrebščin, o oddaja poslovnih prostorov v najem, o dejavnost knjižnice, o izobraževanje odraslih in drugo izobraževanje. V šoli se za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti opravljajo še naslednje dejavnosti: knjižnična informacijska dejavnost, ki povezuje knjižnico, učbeniški sklad in informacijski sistem, svetovalna dejavnost, ki povezuje šolsko svetovano delo, mobilno specialno službo in druge specialne strokovne delavce, splošne, pravne in kadrovske zadeve, računovodska, knjigovodska in administrativna dejavnost, tehnična dejavnost za vzdrževanje in čiščenje objektov, opreme in naprav, namenjene izobraževalnemu delu, druge storitve v soglasju z ustanoviteljem. Zavod lahko opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, s katerimi dopolnjuje dejavnost iz 2. odstavka tega člena. Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti iz 10. člena Odloka. 28. člen Poleg osnovnih dejavnosti skrbi šola za pomoč staršem pri celoviti skrbi za učence, izboljšanje kvalitete življenja in dela učencev ter ustvarjanje pogojev za razvoj učenčevih telesnih in duševnih sposobnosti. -6-

8 IV. ORGANI ZAVODA Organi zavoda so: Svet zavoda, Ravnatelj, strokovni organi v šoli: - učiteljski zbor, - oddelčni učiteljski zbor, - razrednik, - strokovni aktivi, strokovni organi v vrtcu: - vzgojiteljski zbor, - strokovni aktiv vzgojiteljev, Svet staršev Zavoda OŠ Benedikt. 29. člen 1. Svet zavoda 30. člen Zavod upravlja Svet zavoda, ki ga sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev šole in trije predstavniki staršev. Svet se lahko konstituira, ko so imenovani oziroma izvoljeni vsi predstavniki. 31. člen Svet zavoda opravlja naloge opredeljene v Zakonu o financiranju vzgoje in izobraževanja (v nadaljevanju: ZOFVI) in na podlagi Odloka. Postopek imenovanja članov Sveta zavoda in volitve potekajo v skladu z določili Odloka, ZOFVI in Zakona o zavodih. Svet zavoda lahko sprejme poslovnik o delu Sveta zavoda. 32. člen Oseba, ki opravlja funkcijo ravnatelja/-ice oziroma pomočnika ravnatelja v šoli oziroma organizacijski enoti šole ne more voliti in biti izvoljen oziroma imenovan v svet. 2. Ravnatelj 33. člen Pedagoški vodja in poslovodni organ je ravnatelj/-ica. Organizira in vodi delo zavoda ter ga predstavlja in zastopa neomejeno. Ravnatelj/-ica je samostojen/-a pri opravljanju poslov s svojega delovnega področja. Ravnatelj/-ica lahko za opravljanje posameznih nalog iz svoje pristojnosti in za nadomeščanje v času odsotnosti pisno pooblasti delavca šole ali vrtca. Ravnatelj/-ica opravlja naloge opredeljene v ZOFVI, Odloku o ustanovitvi ter drugih zakonskih in podzakonskih aktih in je odgovoren/-a za zagotavljanje in ugotavljanje kakovosti in pripravo letnega poročila s samoevalvacijo. -7-

9 34. člen Za ravnatelja/-ico javne šole je lahko imenovan, kdor ima najmanj izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, oziroma raven izobrazbe, pridobljeno po študijskih programih, ki v skladu z zakonom ustreza izobrazbi druge stopnje ter izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali za svetovalnega delavca na šoli, na kateri bo opravljal funkcijo ravnatelja, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski izpit. Postopek izvolitve in imenovanja ravnatelja potekajo v skladu z določili Odloka in ZOFVI Pomočnik ravnatelja 35. člen Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev zavoda v skladu z določili 56. člena ZOFVI in na podlagi normativov in standardov. Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita Pomočnik ravnatelja podružnične šole ali enote vrtca 36. člen Pomočnico ravnatelja enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote vrtca Vršilec dolžnosti ravnatelja 37. člen Če ravnatelju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za ravnatelja ni imenovan, Svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev šole oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za dobo enega leta. Pristojni minister za šolstvo imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v osmih dneh, če Svet zavoda v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelju ne imenuje ravnatelja niti vršilca dolžnosti ravnatelja. 3. Strokovni organi šole 3.1. Učiteljski zbor in vzgojiteljski zbor 38. člen Vzgojno-izobraževalno in drugo strokovno delo v javni šoli oziroma enoti vrtca opravljajo vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev, učitelji, svetovalni delavci, knjižničarji in drugi strokovni delavci, ki z njimi sodelujejo pri izvajanju strokovnih nalog, potrebnih za nemoteno delovanje šole oziroma enote vrtca (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci). Učiteljski in vzgojiteljski zbor šole sestavljajo vsi strokovni delavci šole in strokovni delavci javnega vrtca Oddelčni učiteljski zbor 39. člen Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku. -8-

10 3.3. Razrednik 40. člen Razrednik vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora, analizira vzgojne in učne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev in jim svetuje, sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo, odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom. Vzgojitelj vodi delo v oddelkih, analizira vzgojne in izobraževalne rezultate oddelka, skrbi za reševanje vzgojnih problemov, sodeluje s starši, svetovalno službo ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom Strokovni aktiv 41. člen Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij. Strokovne aktive v vrtcu sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. 4. Svetovalna služba 42. člen V javni šoli in enotah vrtca deluje svetovalna služba, ki svetuje otrokom, učencem in staršem; sodeluje z vzgojitelji, učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in samoevalvaciji razvoja vrtca oziroma šole in opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela ter opravlja poklicno svetovanje za učence. Svetovalni delavci morajo imeti izobrazbo ustrezne smeri, ki je zakonsko določena. 5. Knjižnica 43. člen V knjižnici se zbira knjižnično gradivo, ki se ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. V okviru šolske knjižnice se lahko oblikuje učbeniški sklad. Delo v knjižnici opravlja knjižničar. Knjižničar mora imeti izobrazbo ustrezne smeri, ki je zakonsko določena. 6. Učbeniški sklad 44. člen Šola ima učbeniški sklad. V učbeniški sklad se vključijo učbeniki, objavljeni v katalogu učbenikov. Učbeniški sklad vodi knjižničar ali drug strokovni delavec, ki ga pisno pooblasti ravnatelj. Upravljanje učbeniških skladov določi minister. -9-

11 V. KOMUNIKACIJA Vodstvo šole skrbi za notranjo in zunanjo komunikacijo v skladu z zakonodajo in dogovori ter določili publikacije. 1. Notranja komunikacija Notranja komunikacija poteka med: - vodstvom in zaposlenimi ter obratno: ustni pogovori po dogovoru, sestanki po potrebi, pedagoške in ocenjevalne konference, elektronska pošta, pisna in ustna obvestila. - vodstvom, zaposlenimi, učenci in obratno, - učitelji v strokovnih aktivih, - učitelji v oddelčnih učiteljskih zborih, - strokovnimi delavci v komisijah, timih, drugih skupinah 2. Zunanja komunikacija Zunanja komunikacija vključuje komunikacijo: - s starši, - z lokalno skupnostjo in ministrstvi, - s strokovnimi institucijami in ustanovami doma in v tujini, - z dobavitelji. Povezovanje šole z okoljem je opredeljeno v posebnem poglavju LDN šole. Komunikacija poteka na sestankih, pogovorih in drugih srečanjih ter preko vabil in obvestil, oglasnih desk, razstav, po elektronski pošti, spletni strani, telefonskih pogovorih, preko obvestil in člankov v časopisih in radiu ter šolske publikacije. Komunikacija z dobavitelji poteka v skladu s pogodbami. 3. Načini obveščanja in reševanja pobud in problemov učencev Načini obveščanja učencev so: - publikacija šole, - ustna in pisna obvestila, - razredne ure, jutranje klepetalnice, - šolski radio, - oglasna deska, - vabila. VI. STARŠI IN ZAVOD 45. člen Šola se povezuje s starši z namenom doseganja skladnejšega delovanja in reševanja problemov na vzgojno-izobraževalnem področju. Oblike povezovanja s starši so govorilne ure, roditeljski sestanki, starševski večeri, delovanje Sveta staršev in Sveta zavoda. -10-

12 Za zagotavljanje enotnosti vzgoje in skrbi za razvoj učencev in varovancev delavci šole sodelujejo s starši zlasti pri: - vzajemnem prizadevanju za razvoj in vzgojo učencev, - organiziranju interesnih dejavnosti in izrabi prostega časa, - preskrbi z učbeniki in drugimi šolskimi potrebščinami, - usmerjanju in poklicnem svetovanju učencem, - vzgoji za humane odnose med spoloma. 1. Svet staršev Na roditeljskih sestankih izvolijo starši iz vsakega oddelka po enega predstavnika v Svet staršev. Svet staršev se sestaja najmanj dvakrat letno, ko ravnatelj/-ica posreduje rezultat dela šole. Tehnično in finančno podporo za delovanje Sveta staršev šole zagotavlja šola, Sveta staršev vrtca pa vrtec. Predlog za sklic Sveta staršev lahko dajo: Svet zavoda, ena tretjina predstavnikov Sveta staršev, starši na roditeljskem sestanku kateregakoli oddelka, šolski parlament in ravnatelj/-ica zavoda. Svet staršev sprejme poslovnik o delu Sveta staršev. Naloge Sveta staršev so opredeljene s poslovnikom in z ZOFVI. 46. člen Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive Svetov staršev. VII. ZAVOD IN OKOLJE 47. člen Zavod se s svojim delom in življenjem vključuje v lokalne skupnosti in širšo družbeno skupnost in si prizadeva za socialni in kulturni razvoj delovnih ljudi in krajanov ter njihovo okolje. V ta namen se povezuje s podjetji ter društvi in lokalno skupnostjo, vključujoč v to svoje delavce in učence. Zavod tudi soorganizira javne prireditve, delovne akcije in tako sodeluje v kulturno prosvetnem in telesno-kulturnem življenju kraja. 1. Avtonomija šolskega prostora Dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, se lahko izvajajo v matični šoli in enoti vrtca samo z dovoljenjem ravnatelja/-ice. V zavodu je prepovedano delovanje političnih strank in njihovih podmladkov in konfesionalna dejavnost. Izjemoma lahko minister na predlog ravnatelja/-ice v prostorih javnega vrtca oziroma šole izven pouka ali izven časa delovanja šole in vrtca dovoli verouk ali konfesionalni pouk religije, če v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih prostorov. -11-

13 Za opravljanje nalog pooblaščenih državnih organov v šoli oziroma vrtcu, razen inšpekcijskih organov in računskega sodišča, je potrebno dovoljenje ravnatelja/-ice. Zavod lahko oddaja poslovne prostore v soglasju z ustanoviteljem. VIII. ZAPOSLENI V ZAVODU 1. Razporejanje delovnega časa 48. člen. Ravnatelj razporedi delovni čas: 1. s pričetkom ob 7.30 uri oz. z določitvijo premakljivega začetka in konca delovnega časa v skladu z urnikom za pedagoške delavce tako, da zadostijo zahtevi 6-urne prisotnosti na delovnem mestu dnevno oz. 30 ur na teden, 2. z določitvijo ure začetka in konca delovnega časa za administrativno in tehnično osebje. Šteje se, da je polni delovni čas razporejen z določitvijo začetka delovnega časa med 6.00 in 8.00 uro ter in uro in konec delovnega časa med in uro. Polni delovni čas ne sme biti razporejen na manj kot štiri dni v tednu in daljši od 40 ur na teden. 49. člen Izraba dnevnega odmora za pedagoške delavce se uredi z razporeditvijo delovnega časa v okviru šole in vrtca. Delavci zaposleni v vzgojno-izobraževalnih zavodih praviloma izrabijo večino letnega dopusta v času šolskih počitnic. 2. Sklepanje delovnega razmerja 50. člen V zavodu morajo imeti strokovni delavci izobrazbo, določeno z ZOFVI in drugimi predpisi, opravljen strokovni izpit ter izpolnjevati druge pogoje v skladu s posebnimi predpisi. Če si na določenem področju ni mogoče pridobiti s tem zakonom določene stopnje izobrazbe, minister lahko določi, da vzgojno-izobraževalno delo opravljajo strokovni delavci, ki nimajo ustrezne strokovne izobrazbe, izkazujejo pa pomembne dosežke v svojem poklicu. 51. člen Na področju vzgoje in izobraževanja ne more skleniti delovnega razmerja oziroma opravljati dela oseba, ki: je bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; je bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. Osebi, ki je pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje iz prvega odstavka tega člena, delodajalec odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnih razlogov oziroma iz krivdnih razlogov odpove drugo pogodbo, na podlagi katere oseba opravlja delo. Oseba, zoper katero je uveden kazenski postopek za kaznivo dejanje iz druge alineje prvega odstavka tega člena, ne more skleniti pogodbe o zaposlitvi na področju vzgoje in izobraževanja. -12-

14 3. Evidenca o izrabi delovnega časa 52. člen Zavod vodi evidenco o izrabi delovnega časa za posameznega delavca, in sicer: podatke o številu ur, skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, opravljene ure v času nadurnega dela, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje z oznako vrste statusa. IX. DELOVANJE SINDIKATA 53. člen Delavci zavoda se lahko organizirajo in delujejo v sindikatu. Sindikat lahko v skladu s svojo vlogo in nalogami deluje in daje pobude, stališča in zahteve pristojnim organom zavoda. 54. člen Ravnatelj/-ica zavoda in strokovne službe dajejo sindikatu podatke o vprašanjih, o katerih odloča ravnatelj/-ica, Svet zavoda in drugi organi zavoda. Sindikalnim zaupnikom zavoda se vroča vabila z gradivi za seje Sveta zavoda in omogoča sodelovanje na celotnih sejah. 55. člen Organi zavoda so dolžni pred sprejemom odločitev, ki zadevajo gmotne in socialne pravice zaposlenih, obravnavati mnenja in predloge sindikata in se do njih opredeliti pred sprejemom odločitve. 56. člen Zavod zagotavlja sindikatu pogoje za njegovo delo v skladu z zakonom, kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja in akti zavoda. Minimalni pogoji so: - zagotavljanje možnosti udeležbe delavcem na članskih sestankih, - zagotavljanje oziroma omogočanje dela sindikalnemu zaupniku, - zagotavljanje obračuna članarine sindikatu za člane. 57. člen Sindikat mora pri organiziranju in vodenju stavke uporabljati in se ravnati po stavkovnih pravilih v skladu z zakonom. Ob organiziranju stavke ne smejo biti ogrožena pedagoška načela, varnost, zdravje ali življenje učencev šole ter otrok v vrtcu. -13-

15 X. KNJIGOVODSTVO, FINANČNO POSLOVANJE ŠOLE IN PLANIRANJE 58. člen Zavod vodi knjigovodstvo in knjigovodske evidence po načelih in pravilih, ki jih določa zakon in v skladu z njim poseben splošni akt šole ter vrtca. Za pravilno in zakonito vodenje knjigovodstva in knjigovodskih evidenc odgovarja računovodja in ravnatelj/-ica šole. Knjigovodstvo in knjigovodske evidence zavoda vodijo delavci računovodstva ločeno za osnovno šolo in vrtec po vrstah stroškov. 59. člen Šola in vrtec pripravljata in sprejemata zaključne račune ter poslovna poročila za obdobja, v rokih, na način ter po postopkih, ki jih določa zakon in posebni splošni akt šole ter vrtca. Zavod pripravi računovodsko poročilo v skladu z zakonodajo. 60. člen Šola in vrtec planirata svoje delo in razvoj na podlagi izhodišč in elementov za planiranje, ki jima jih določi ustanovitelj na način in po postopku, določenem z zakonom. Zavod pripravi poslovni načrt (finančna opredelitev dejavnosti) na podlagi pogodbe o financiranju dejavnosti šole v tekočem letu, kriterijev Ministrstva za šolstvo za financiranje dejavnosti, LDN (vsebinska opredelitev dejavnosti) za tekoče šolsko leto, predmetnika in ocene iz kadrovskega načrta. 1. Šolski sklad 61. člen Javni vzgojno-izobraževalni zavod OŠ Benedikt ima šolski sklad, iz katerega se financirajo dejavnosti, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, nakup nadstandardne opreme, zviševanje standarda pouka, financiranje udeležbe na raznih dejavnostih, šolske prehrane in podobno. Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov (skupaj sedem), od katerih so najmanj trije predstavniki šole. Svet staršev imenuje upravni odbor. Predstavnike šole predlaga Svet zavoda. Predsednika UO Šolskega sklada izvolijo člani UO izmed sebe. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila. -14-

16 XI. SREDSTVA ZA DELO 62. člen Zavod lahko razpolaga s premičnim premoženjem, z nepremičnim premoženjem pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja. Zavod je dolžan uporabljati in upravljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja. 63. člen Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, prispevkov staršev, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov. Obseg in način sofinanciranja ter oblika nadzora nad porabljenimi proračunskimi sredstvi in druge obveznosti se natančno opredelijo z letno pogodbo o financiranju zavoda. XII. JAVNOST DELA ŠOLE IN POSREDOVANJE PODATKOV O DELU IN POSLOVANJU ŠOLE 1. Javnost dela Delo in poslovanje šole je javno. 64. člen Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem, z javnimi sejami Sveta zavoda, Sveta staršev in drugih organov zavoda. Javnost dela organov zavoda se lahko omeji, kadar gre za obravnavo zadev, ki so na predpisan način določene za uradno tajnost ali za poslovno skrivnost. Javnost dela zavoda se zagotavlja tudi s pripravo in objavo šolske in vrtčevske publikacije, ki mora vsebovati podatke o šoli oz. vrtcu, značilnosti programa šole - vrtca, organizacijo dela šole - vrtca v skladu z letnim delovnim načrtom, pravice in dolžnosti učencev, vsebino vzgojnega načrta, hišni red in druge podatke ter pravila šolskega reda. Šola - vrtec publikacijo objavi na svoji spletni strani šole, en izvod pa je na voljo vsem v pisni obliki. Javnost dela zavoda se zagotavlja tudi z javnostjo poslovnih oziroma letnih poročil, ki so dostopni v skladu z zakonom, ki ureja računovodstvo oseb javnega prava, pri organizaciji, pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov oseb javnega prava. Sejam in drugim oblikam dela organov zavoda ter vzgojno-izobraževalnem delu, starši in predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati, razen če tako določa zakon ali drugi predpisi ali če to dovoli ravnatelj/-ica. Pri posredovanju informacij je potrebno upoštevati zakon o varstvu osebnih podatkov. -15-

17 2. Posredovanje podatkov 65. člen Za dajanje informacij o vprašanjih z delovnega področja, dogodkih in dogajanjih v zavodu je pooblaščen/-a ravnatelj/-ica šole. Ravnatelj/-ica mora o delu in poslovanju ter o dogajanjih v šoli in vrtcu dajati resnične in popolne informacije. Ravnatelj/-ica lahko za informiranje javnosti o posameznem dogodku ali dogajanju pisno pooblasti delavca zavoda. Pooblaščeni delavec zavoda lahko posreduje informacije javnosti le v tistem delu, na katerega se nanaša pooblastilo. Informacije za javnost mora ravnatelj/-ica šole zagotoviti pod enakimi pogoji vsem zainteresiranim. Informacije o tekočih zadevah poslovanja lahko ravnatelj/-ica posreduje na pisno ali ustno zahtevo predstavnika medija. Informacije o izrednih dogodkih in dogajanjih ravnatelj/-ica posreduje po predhodni zahtevi, ki mora biti posredovana najmanj en dan pred posredovanjem. Zavod je po zakonu o dostopnosti informacij javnega značaja dolžan ustanovitelju dati v vpogled vse dokumente, ki so predmet financiranja ali povezani s financiranjem ter drugimi pristojnostmi ustanovitelja. Ustanovitelj ima v tem primeru pravico videti dokumente, ki so poslovna skrivnost, zavod pa ustanovitelja opozori, da gre za takšen dokument. Ravnatelj/-ica lahko odreče dajanje informacij, če: so zahtevane informacije na predpisan način uradna tajnost ali poslovna skrivnost, bi posredovanje informacij javnosti pomenilo kršitev tajnosti osebnih podatkov v skladu z zakonom, razen če se z njihovo objavo lahko prepreči hujše kaznivo dejanje ali neposredna nevarnost za življenje ljudi in njihovo premoženje, bi posredovanje podatkov škodilo sodnemu ali predkazenskemu postopku. Ravnatelj/-ica mora, kadar zavrne posredovanje zahtevane informacije, najkasneje do konca naslednjega dne po prejeti zahtevi za informacijo, pisno obrazložiti razloge za zavrnitev, če to zahteva odgovorni urednik medija. Dajanje informacij javnosti drugih nepooblaščenih oseb šole je nedovoljeno in pomeni hujšo kršitev delovne dolžnosti. XIII. POSLOVNA TAJNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 1. Poslovna tajnost 66. člen Določbe o poslovni in strokovni tajnosti se nanašajo na posredovanje posameznih podatkov zunaj šole, ne pa znotraj njega za potrebe strokovnega dela. Varovanje teh podatkov zavezuje vse, ki so jih videli, tudi po prenehanju delovnega razmerja ali funkcije. -16-

18 Poslovna tajnost so dokumenti in podatki: ki jih za zavod pristojni organi razglase za uradno tajnost, ki jih kot zaupne sporočajo zavodu pristojni organi, ki jih določi Svet zavoda. Za varovane podatke, ki jih morajo vsi, ki zanje izvedo, varovati, štejejo: osebni podatki delavcev zavoda, osebni podatki učencev, otrok in njihovih staršev, podatki o prošnjah, zahtevah in predlogih staršev in občanov, podatki o socialnih razmerah otrok in družin, vpisi v vpisnicah, matičnih in pedagoških dokumentih. 2. Varstvo osebnih podatkov 67. člen Zavod je po zakonu pooblaščen za zbiranje in vodenje zbirke osebnih podatkov učencev, otrok in njihovih staršev. Za zbiranje in vodenje podatkov o učencih, otrocih in njihovih starših, ki jih ne določa zakon, zavod pa jih potrebuje pri izvajanju posameznih aktivnosti, morata šola za učence in vrtec za otroke dobiti pisno soglasje staršev. Po doseženem namenu, za katerega so se zbirali podatki o učencih, otrocih in njihovih starših, se zbrani podatki oziroma zbirke podatkov uničijo. Za zbiranje in vodenje zbirke osebnih podatkov delavcev, ki presega zakonsko določene podatke, mora zavod pridobiti pisno soglasje delavcev. Dokumenti in podatki, navedeni v prejšnjih odstavkih, se ne smejo sporočiti ali odstopiti drugim, razen če je to z zakonom določeno. Če je za izvrševanje dela zavoda nujno, se smejo dokumenti in podatki sporočiti pristojnim organom. 68. člen Osebni podatki otrok, učencev in njihovih staršev se lahko pridobivajo le od staršev. Osebni podatki delavcev se smejo pridobivati samo od delavcev. Osebni podatki delavcev in učencev šole ter otrok v vrtcu se smejo uporabljati samo za namene, za katere so zbrani, le s soglasjem delavca, učenca in otroka oz. njegovega roditelja skrbnika, sme ravnatelj/-ica posredovati podatke za drugo rabo oz. namene. Ravnatelj/-ica mora obvestiti starše, če je njihove podatke posredoval/-a drugi pravni osebi, ki je izkazala podlago za pridobitev osebnih podatkov temelječo na zakonu. 69. člen Delavec je dolžan varovati poslovno tajnost in podatke, ki štejejo za varovane tudi po prenehanju delovnega razmerja. -17-

19 Kršitev poslovne tajnosti in varovanja podatkov, ki štejejo za varovane, se šteje za hujšo kršitev delovnih obveznosti. XIV. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI 70. člen Delodajalec je dolžan zagotavljati takšno delovno okolje, v katerem noben delavec ne bo izpostavljen spolnemu in drugemu nadlegovanju ali trpinčenju s strani delodajalca, predpostavljenih ali sodelavcev. V ta namen mora delodajalec ravnati v skladu s 6. a in 45. členom Zakona o delovnih razmerjih. 71. člen Za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, glede preprečevanja nevarnosti in tveganja pri delu, obveščanja in usposabljanja delavcev, sodelavcev in učencev, dajanja navodil, ustrezne organiziranosti ter zagotavljanja potrebnih materialnih sredstev v ta namen, zagotavlja zavod v skladu z obstoječimi predpisi varnosti in zdravja pri delu in predpisi na področju predšolske vzgoje, šolstva ter internimi akti. 72. člen Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami zagotavlja zavod v okviru svojih pravic in dolžnosti na podlagi zakonskih predpisov in sklepov pristojnih občinskih organov. Ravnatelj/-ica šole skrbi za vodenje in izvajanje priprav za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah. XV. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN JAVNIM ZAVODOM 73. člen Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: - ugotavlja skladnost planov in programov dela zavoda s plani in programi ustanovitelja, - spremlja in nadzira namenskost in gospodarnost porabe sredstev, - odloča o statusnih spremembah zavoda, - daje soglasje k spremembam ali razširitvi dejavnosti, - opravlja druge zadeve v skladu z odlokom in drugimi predpisi. 74. člen Pravice in obveznosti zavoda do ustanovitelja: - vsako leto predložiti letno poročilo in letni delovni načrt v skladu z zakonom, - vsako leto poročati o izvajanju letnega delovnega načrta in razvoju zavoda, -18-

20 - na zahtevo ustanoviteljice predložiti načrt investicijskega vzdrževanja ter upravljanja z nepremičninami, - posredovati podatke, ki so potrebni za spremljanje in financiranje dejavnosti ter v statistične namene. XVI. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 75. člen Zavod dela in posluje ter ureja notranja razmerja na podlagi zakonov, akta o ustanovitvi, teh pravil in drugih internih aktov zavoda. Interne akte zavoda sprejemata Svet zavoda in ravnatelj/-ica. 76. člen Svet zavoda sprejema: pravila OŠ Benedikt, letni delovni načrt, vzgojni načrt, pravila šolskega reda, izjavo o varnosti z oceno tveganja, druge splošne akte, za katere je določen sprejem na svetu ali se zanje odloči Svet zavoda, daje soglasje k pravilom Šolskega sklada, potrdi poročilo Šolskega sklada. 77. člen Ravnatelj sprejema: hišni red, pravila o prilagajanju šolskih obveznosti, pravila o zavarovanju osebnih podatkov, pravilnik o sistemizaciji delovnih mest, pravilnik o žigih (ravnatelj lahko sprejme samo sklep o številu posameznih pečatov, njihovo uporabo, način hrambe, varovanja in uničenja), pravilnik o ključih, pravilnik o računovodstvu, pravilnik o požarnem redu, druge splošne akte, katere sprejme po odločitvi ravnatelj/-ica na podlagi zakona oziroma sprejem odredi Svet zavoda. Pred sprejemom splošnega akta zavoda se organizira razprava, na kateri lahko delavci ali sindikati dajejo pripombe, stališča in mnenja ali predlagajo spremembe oziroma dopolnitve določb splošnih aktov. 78. člen Vsi akti zavoda se hranijo v pisarni ravnatelja/-ice ali v tajništvu šole. -19-

21 XVII. DISCIPLINSKA IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST 79. člen Vsak delavec zavoda je dolžan izpolnjevati pogodbene in druge obveznosti iz delovnega razmerja. Za kršitev obveznosti iz prejšnjega odstavka je delavec disciplinsko odgovoren. Vsak delavec, ki na delu ali v zvezi z delom namenoma ali iz hude malomarnosti povzroči škodo delodajalcu, jo je dolžan povrniti. 80. člen Disciplinska in odškodninska odgovornost se ureja in izvaja na način in po postopkih, ki jih določajo veljavni predpisi s področja delovnega razmerja in kolektivnih pogodb. XVIII. KONČNE DOLOČBE 81. člen Šola sprejme vzgojni načrt po postopku, določenim z Zakonom o osnovni šoli. 82. člen Šola sprejme Pravila šolskega reda po postopku, določenim z Zakonom o osnovni šoli. 83. člen Šola izreka vzgojne opomine v skladu z Zakonom o osnovni šoli. 84. člen Vsa določila teh pravil in drugih splošnih aktov šole veljajo tudi za enoto vrtca, ki je organizirana v okviru matične šole. 85. člen Predpisi izdani na podlagi teh pravil morajo biti v skladu s temi pravili, predpisi občine, zakoni ter podzakonskimi akti. 86. člen V primeru, da se spremeni zakonodaja tako, da bi bila pravila v nasprotju s predpisi, se neposredno uporablja zakon in podzakonski akti. 87. člen Spremembe in dopolnitve teh pravil se sprejemajo po postopku, kot veljajo za njihov sprejem. 87. člen Ta pravila začnejo veljati naslednji dan, ko jih je sprejel Svet zavoda. -20-

22 Pravila Osnovne šole Benedikt sprejeta dne Milan Gabrovec, prof. ravnatelj Romana Berniak predsednica Sveta zavoda -21-

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

Na podlagi 3

Na podlagi 3 * neuradno prečiščeno besedilo O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

OBČINA LOGATEC ŽUPAN   e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-20/2011-3 Datum: 15. 9. 2011 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - Publikacija SM 001

Microsoft Word - Publikacija SM 001 IV HIŠNI RED V skladu z Zakonom o osnovni šoli je ravnateljica šole sprejela naslednji HIŠNI RED za Osnovno šolo Slave Klavore Maribor Osnovna šola Slave Klavore Maribor določa s hišnim redom vprašanja,

Prikaži več

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr

Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne obr Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je svet zavoda Osnovne šole Pivka na 4. dopisni seji dne 24. 6. 2013 obravnaval in sprejel P R A V I L A ŠOLSKE PREHRANE Osnovne

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE

VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE VZGOJNI NAČRT OŠ KOMENDA MOSTE Februar 2019 1 KAZALO Uvod 1 Temeljne vrednote in vzgojna načela naše šole str. 3 2 Vzgojne dejavnosti šole str. 4 2. 1 Preventivne dejavnosti 2. 2 Svetovanje in usmerjanje

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI

PRAVILNIK O ŠOLSKI PREHRANI OSNOVNA ŠOLA KUNGOTA, Plintovec 10/c, 2201 ZG. KUNGOTA Na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Ur. I. RS, št. 3/13; ZŠolPre-1) je Svet zavoda Osnovne šole Kungota na seji, dne obravnaval in sprejel

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc Na osnovi Zakona o šolski prehrani in njegovih spremembah (Uradni list RS št. 43/2010, 62/2010, 27/2012, 40/2012, 3/2013) je Svet zavoda OŠ Dramlje na seji dne, 3. 10. 2013 sprejel 1. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILA

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

STATUT

STATUT STATUT Policijskega sindikata Slovenije Spremembe in dopolnitve S spremembami in dopolnitvami 5. Kongresa PSS, dne 18.5.2011 Izredne Skupščine, dne 17.1.2012 1. redne Skupščine, dne 10.1.2013 6. Kongresa,

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA OBČINA MARIBOR Ţ U P A N Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Številka: 00700 32/2008 050201 Datum : 29.10.2008 MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

PRAVILNIK O SISTEMIZACJI DELOVNIH MEST

PRAVILNIK O SISTEMIZACJI DELOVNIH MEST Na podlagi 7. in 13. člena Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-NPB34), 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) Ur. l. RS, št. (Uradni list RS, št. 16/07,

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Microsoft Word - 04_52_2.doc

Microsoft Word - 04_52_2.doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000,

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Osnovna šola

Osnovna šola Osnovna šola Vodice Pravila šolske prehrane Zakonske podlage: Zakon o šolski prehrani (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014; v nadaljnjem besedilu: ZŠolPre-1) Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Komisija za bibliotekarski izpit Turjaška ulica Ljubljana Tel.: VSEBINA IN KATALOG ZNANJ ZA SPL

Komisija za bibliotekarski izpit Turjaška ulica Ljubljana Tel.: VSEBINA IN KATALOG ZNANJ ZA SPL Komisija za bibliotekarski izpit Turjaška ulica 1 1000 Ljubljana Tel.: 01 2001 160 bibliotekarski.izpiti@nuk.uni-lj.si IN KATALOG ZNANJ ZA SPLOŠNI DEL BIBLIOTEKARSKEGA IZPITA USTAVNA IN DRŽAVNA UREDITEV

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več