Vizija UP

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Vizija UP"

Transkripcija

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar

2 Pri pripravi poročila so sodelovali (po abecednem vrstnem redu): Dekanja Kadrovska služba Koordinatorji študijskih programov Predstojniki oddelkov Prodekanja za študijske zadeve Služba za študijske in študentske zadeve Tajnik Dokument so uredili: Služba za študijske in študentske zadeve Tajnik 2

3 I. DEL PREDGOVOR SKRB ZA KAKOVOST... 4 II. DEL KAZALNIKI IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI... 7 III. DEL: REALIZACIJA UKREPOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 IN NAČRTOVANI UKREPI ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/

4 I. DEL Ime: Univerza na Primorskem, Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije Ime v italijanskem jeziku: Università del Litorale, Facoltà di Scienze Matematiche Naturali e Tecnologie Informatiche Ime v angleškem jeziku: University of Primorska, Faculty of Mathematics, Natural Sciences and Information Technologies Skrajšano ime: UP FAMNIT Sedež: Glagoljaška 8, 6000 Koper Telefon: Faks: Elektronski naslov: Spletna stran: Odgovorna oseba: izr. prof. dr. Klavdija Kutnar, dekanja 1. PREDGOVOR Podatke za samoevalvacijsko poročilo so pripravile strokovne službe fakultete v sodelovanju z vodstvom fakultete (dekanja, prodekana, predstojniki oddelkov, tajnik) in s koordinatorji študijskih programov. Poročilo je bilo poslano v obravnavo oddelkom fakultete in Študentskemu svetu fakultete, obravnavano in sprejeto pa je bilo na Komisiji za študijske in študentske zadeve fakultete (KŠŠZ UP FAMNIT) in Komisiji za spodbujanje in spremljanje kakovosti izobraževalnega in raziskovalnega dela fakultete (KSSK UP FAMNIT). Poročilo je bilo sprejeto na 34. redni seji Senata UP FAMNIT dne Od študijskega leta 2017/18 (s ) se na fakulteti izvaja tudi magistrski študijski program Trajnostno grajeno okolje. V študijskem letu 2016/17 se je študijski program razpisal v okviru Univerze na Primorskem, Fakultete za grajeno okolje, vendar se ni izvajal, saj ni bilo vpisanih študentov. V okviru tega poročila smo ta program že vključili v nekaterih kazalnikih, kjer se navaja podatke za tekoče leto, čeprav se poročilo nanaša na preteklo študijsko leto 2016/17. Na UP FAMNIT so se do izvajali tudi študijski programi Aplikativne kineziologije (1., 2. in 3. stopnja), delovali pa so organizacijsko samostojno, za kar je bil sklenjen ustrezen pisni dogovor na ravni UP. Tekom študijskega leta 2016/17 so potekali postopki prenosa zaposlenih na Univerzo na Primorskem, Fakulteto za vede o zdravju (UP FVZ), s pa so bili preneseni še študenti. S se je tako izvajanje vseh treh študijskih programov preneslo na UP FVZ. Zaradi navedenega so študijski programi Aplikativne kineziologije vključeni v samoevalvacijsko poročilo UP FVZ za študijsko leto 2016/ SKRB ZA KAKOVOST Fakulteta spremlja kazalnike kakovosti in razvoj fakultete na sedmih ključnih področjih (stebrih), in sicer: izobraževalna dejavnost, raziskovalna dejavnost, mednarodna dejavnost, študenti, človeški viri (osebje), družbena odgovornost in podpora. (1) Fakulteta sistemsko spremlja: 4

5 - kazalnike kakovosti na področju izobraževanja, raziskovanja, mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja, sodelovanja med članicami, upravljanja, ki jih določi Senat UP na podlagi predloga pristojne univerzitetne komisije (na letni ravni) ter so analizirani in komentirani v letnem samoevalvacijskem poročilu; - uspešnost študentov pri opravljanju izpitov (po vsakem izpitnem obdobju). Služba za študijske in študentske zadeve pripravi podatke o opravljenih izpitih po posameznih študentih in programih ter podatke posreduje koordinatorjem, ki se nato pogovorijo s študenti in jih spodbudijo k rednemu opravljanju študijskih obveznosti; - zadovoljstvo študentov spremljamo s študentsko anketo (letno) in prek rednih sestankov koordinatorjev študijskih programov s študenti; - zadovoljstvo zaposlenih spremljamo z anketo za zaposlene (enkrat letno); - zaposljivost diplomantov spremlja fakulteta prek analize zaposljivosti diplomantov, ki jo pripravi UP za vse diplomante UP in prek ankete diplomantov (izvedli smo jo trikrat; prvič v letu 2013 (za diplomante, ki so študij zaključili do konca leta 2011), drugič v letu 2016 (za diplomante, ki so študij zaključili v letih 2012 in 2013) in tretjič v letu 2017 (za diplomante, ki so študij zaključili v letih )). Fakulteta načrtuje in poroča: - načrtovanje poteka na letni ravni (letni program dela), v skladu s poslanstvom, vizijo in sprejetimi dolgoročnimi in letnimi cilji; - realizacija načrtovanih ciljev prav tako poteka na letni ravni (letno poročilo, samoevalvacijsko poročilo). (2) Fakulteta je vzpostavila: - tutorski sistem: študentsko in učiteljsko tutorstvo; - urejeno je področje svetovanja študentom glede študija: svetovanje nudijo nosilci in asistenti, študenti tutorji, koordinatorji študijskih programov (ki so hkrati učitelji tutorji), predstojniki oddelkov, prodekan za študijske zadeve, Referat za študente; - prav tako fakulteta posveča posebno skrb brucem, za katere organiziramo dve delavnici: o delavnice za bruce»uvod v študij«: delavnice organizirajo študenti fakultete v sodelovanju z učitelji in sodelavci fakultete. Delavnice potekajo en teden v septembru (v letu 2017 smo delavnice organizirali že osmo leto). Cilj je, da bruci že pred začetkom študijskega leta osvežijo nekatera znanja in se seznanijo z načinom dela na fakulteti. Delavnice so za udeležence brezplačne, udeležba je prostovoljna. V letošnjem študijskem letu 2017/18 smo delavnice zastavili nekoliko drugače, in sicer smo se osredotočili na neformalna znanja, ki koristijo vsem študentov, predvsem pa so pomembna pri vključevanju v novo okolje; o delavnica za bruce ob pričetku študijskega leta: v oktobru za vse bruce organiziramo delavnico, na kateri predstavimo delovanje Referata in knjižnice ter programa za mobilnost Erasmus (v letu 2017 smo delavnice organizirali že peto leto); - ustrezno informiranje zaposlenih: zaposleni so informirani o dogodkih na fakulteti prek obvestil po e-pošti ter z obvestili na spletni strani, pomembne odločitve o razvoju fakultete pa so predmet razprave tudi na akademskem zboru; - skrb za izobraževanje zaposlenih in dodatno usposabljanje zaposlenih: fakulteta spodbuja izobraževanje zaposlenih. Delavci v upravi (nepedagoški kader) se udeležujejo izobraževanj v okviru Univerze na Primorskem, ki so vezana na delo posameznika (npr. usposabljanja za delo s Študentskim informacijskim sistemom (ŠIS), evš in podobno), finančno-računovodska služba pa obiskuje tudi specializirane seminarje za področje financ in računovodstva; - spodbujanje kakovostnega dela in nagrajevanje: zaposleni pedagoški delavci so nagrajeni in motivirani za uspešno pedagoško in raziskovalno delo predvsem prek možnosti udeleževanja na domačih in tujih konferencah ter razvoja raziskovalnega dela s tujimi partnerji in institucijami (predvsem prek pridobljenih projektov na fakulteti in v povezavi z Inštitutom Andrej Marušič UP); - z vidika razvoja pristnih odnosov v kolektivu in s študenti na fakulteti sistematično spodbujamo skupne družabne dogodke, in sicer tako med zaposlenimi (srečanje organiziramo ob pričetku in ob koncu študijskega leta) kot tudi med študenti in zaposlenimi; 5

6 - aktivno sodelovanje s Študentskim svetom (ŠS): fakulteta ima vzpostavljeno dobro sodelovanje s ŠS, med drugim se v skupni organizaciji ŠS in fakultete izvede Bowling ob pričetku študijskega leta, ki je namenjeno druženju študentov in zaposlenih. - komuniciranje med različnimi deležniki znotraj fakultete, ki fakulteti omogoča pravočasno odkrivanje slabosti in uvajanje izboljšav: morebitne slabosti se ugotavljajo na podlagi analiz podatkov, pridobljenih z aktivnostmi, omenjenimi pod točko (1), ter na podlagi rednih sestankov, ki na fakulteti potekajo na naslednjih ravneh: o na ravni fakultete: dekanja, prodekana in tajnik se enkrat mesečno pred sejo senata sestanejo s predstojniki oddelkov. V času od februarja do junija se število sestankov vodstva, zaradi priprav na izvedbo študijskih programov v prihodnjem študijskem letu, še nekoliko poveča; o na ravni oddelkov: sestanki oddelkov potekajo tedensko ali mesečno, na podlagi dogovorov znotraj oddelkov; znotraj oddelka potekajo tudi pogovori s koordinatorji programov, ki sodijo v posamezen oddelek. Predstojnik oddelka ima dostop do rezultatov anket za sodelavce v oddelku (individualni pogovori z izvajalci ter obravnava splošnih rezultatov v okviru oddelkov); o na ravni programov: redni sestanki koordinatorjev študijskih programov s študenti (praviloma trije do štirje sestanki letno s celotno skupino študentov), kjer koordinatorji pridobijo informacije o morebitnih težavah študentov, kar nato rešujejo z izvajalci predmetov (nosilci, asistenti) ali na ravni oddelka (odvisno od problematike) in sestanki dekanje s študenti, na katerih se dekanja s študenti pogovori o rezultatih študentske ankete in o možnostih izboljšav (prvič izvedeno v študijskem letu 2013/14); o na ravni uprave: redni operativni sestanki posameznih služb s tajnikom in sestanek vodij služb s tajnikom in dekanjo. Obravnava rezultatov in uvajanje izboljšav: - rezultati analiz in načrti za izboljšave so predstavljeni v letnih poročilih (letno poročilo fakultete, letno samoevalvacijsko poročilo), ki ga posredujemo v obravnavo KSSK UP FAMNIT, senatu in študentskemu svetu fakultete; - o rezultatih, ki jih pridobimo, se razpravlja na sestankih na različnih ravneh, opisanih pod točko (2) ter na komisijah in senatu fakultete; - odločitve se sprejema na senatu, operativne odločitve pa v vodstvu (dekanja, prodekana, predstojniki oddelkov, tajnik), na podlagi prejetih ugotovitev in pobud. 6

7 II. DEL KAZALNIKI IZOBRAŽEVALNE DEJAVNOSTI 1. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST Tabela 1: Nabor Vhodnih kazalnikov (podatkov) za ocenjevanje kakovosti UP na področju izobraževalne dejavnosti Izobraževalna dejavnost nabor kazalnikov Oznaka kazalnika KUP_01 KUP_02 KUP_03 KUP_04 KUP_05 KUP_06 Opis kazalnika Delež prvič vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku Povprečno število točk sprejetih kandidatov Številčno razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in vpisanimi študenti v 1. letnik (brez ponavljavcev) Prehodnost v višji letnik Odstotek ponavljavcev v študijskih programih (ločeno za vsak študijski program posebej) Povprečno število let trajanja študija na študenta v študijskih programih KUP_07 Število študentov na zaposlenega visokošolskega učitelja in sodelavca ter izvajalce študijskih programov v FTE. KUP_08 KUP_09 Ocene visokošolskih učiteljev in sodelavcev v študentskih anketah Zaposlenost in zaposljivost diplomantov 7

8 KAZALNIK: Delež prvič vpisanih študentov v prvi letnik v prvem prijavnem roku Šifra kazalnika: KUP_01 Ime kazalnika DELEŽ PRVIČ VPISANIH ŠTUDENTOV V PRVI LETNIK V PRVEM PRIJAVNEM ROKU Tip kazalnika Vhodni kazalnik Kaj kazalnik meri Razmerje med vsemi prvič vpisanimi študenti v tekočem študijskem letu, ki so na članico oddali svojo vlogo že v prvem prijavnem roku, in vsemi vpisanimi v tem študijskem letu (brez ponavljavcev). Razmerje se ugotavlja ločeno za redne in izredne študente dodiplomskega študija. Kdo ga meri Strokovne službe članice zbirajo podatke iz baze; meri ga članica; interpretacija kazalnika odgovornost vodstva članice Namen kazalnika Spremljanje kakovosti inputa. Podatki so uporabni tako za članico (spremljanje trenda 'nivoja' uporabnikov storitev članice) kot za UP (primerjava članic in spremljanje trenda agregiranih vrednosti). Izračun kazalnika / NAVODILO za članice Podatki so prikazani v xcl tabeli v prilogi. Pri interpretaciji podatkov smiselno: - utemeljite realizacijo kazalnika za študijsko leto 2016/2017 glede na trend preteklih treh (3) študijskih let, - navedite ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki ste jih v poročilu za študijsko leto 2015/2016 načrtovali za študijsko leto 2016/2017 ter pojasnite, ali so bili načrtovani ukrepi realizirani oziroma ali je viden rezultat izvedenih ukrepov, - navedite načrtovane ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v 2017/2018, - upoštevajte tudi Srednjeročno razvojno strategijo UP in članic V prilogi so za dodiplomske študijske programe fakultete v študijskih letih 2016/17 in 2017/18 prikazani naslednji podatki: - število prijav, oddanih v vseh prijavnih rokih, - število kandidatov, sprejetih v vseh prijavnih rokih, - število vpisanih študentov v 1. letnik (ločeno po posameznih prijavnih rokih in skupno število brez ponavljavcev), - delež vpisanih študentov, sprejetih v posameznem prijavnem roku (I) ter - delež vpisanih študentov v posameznem prijavnem roku glede na število sprejetih v posameznem prijavnem roku (II). Iz podatkov sledi, da se je delež vpisanih študentov v 1. prijavnem roku glede na vse prvič vpisane študente (I) zvišal glede na pretekla leta (2017/18: 69,05, 2016/17: 63,91, 2015/16 54,78 %). Delež sprejetih v 1. prijavnem roku glede na vse prvič vpisane študente na ravni fakultete (II) pa se ni bistveno spremenil (2017/18 84,47 %, 2016/17 85,86 %, 2015/16 87,5 %). Delež vpisanih študentov v 1. prijavnem roku glede na vse prvič vpisane študente (I): primerjava po posameznih programih kaže, da se je delež povečal v treh programih (Računalništvo in informatika v slovenskem jeziku (2017/18 53,13 %, 2016/17 43,18 %, 2015/16: 44,44 %), Matematika v angleškem jeziku (2017/ %, 2016/17 71,43 %, 2015/16: 50 %), Matematika v ekonomiji in financah (2017/18 66,67 %, 2016/17 20 %, 2015/16: /)), zmanjšal pa se je v programu Sredozemsko kmetijstvo (2017/18 50 %, 2016/17 80 %, 2015/16: /). Približno nespremenjen je ostal v dveh programih (Biodiverziteta (2017/18 68,75 %, 2016/17 72,73 %, 2015/16: 66,67 %); Biopsihologija (2017/18 75 %, 2016/17 86,05 %, 2015/16: 82,93 %)). Delež sprejetih v 1. prijavnem roku glede na vse prvič vpisane študente v 1. prijavnem roku (II): primerjava po posameznih programih kaže, da se je delež povečal le v programu Matematika v ekonomiji in financah (2017/18: 100 %, 2016/17: 33,33 %, 2015/16: /), zmanjšal pa se je v treh programih (Biodiverziteta (2017/18: 84,62 %, 2016/17: 100 %, 2015/16: 93,33 %), Računalništvo in informatika v slovenskem jeziku (2017/18: 77,27 %, 2016/17: 90,48 %, 2015/16: 100 %), Matematika v angleškem jeziku (2017/18: 85,71 %, 2016/17: 100 %, 2015/16: /)), nespremenjen pa je ostal v dveh programih (Biopsihologija (2017/18: 81,82 %, 2016/17: 84,09 %, 2015/16: 82,93 %), Sredozemsko kmetijstvo (2017/18: 100 %, 2016/17: 100 %, 2015/16: /)). Študijski program Računalništvo in informatika v angleškem jeziku se v letošnjem študijskem letu 2017/18 izvaja prvič in znaša ta delež 100 %. V dveh programih v letošnjem letu v prvem prijavnem roku ni bilo prijavljenih študentov (Matematika v slovenskem jeziku (2017/18: 0 %, 2016/17: 0 %, 2015/16: /), Bioinformatika (2017/18: /, 2016/17: 100 %, 2015/16: 100 %)). 8

9 Prizadevamo si za povečanje števila študentov, ki so se prijavili s prvo željo v prvem prijavnem roku, saj želimo pridobiti čim bolj motivirane študente. S tem namenom že nekaj let intenzivno izvajamo promocijske aktivnosti med srednješolci in osnovnošolci v Sloveniji ter v lokalnem okolju. Dodiplomska študijska programa Matematika ter Računalništvo in informatika se izvajata tudi v angleškem jeziku, zato zlasti na teh dveh področjih izvajamo promocijske aktivnosti tudi v mednarodnem okolju (zlasti v državah nekdanje Jugoslavije). V študijskem letu 2016/17 smo v sodelovanju z Visokošolsko prijavno-informacijsko službo UP izvedli 38 uradnih predstavitev študijskih programov tako na srednjih šolah (večinoma v Sloveniji) kot na informativnih dogodkih, ki jih v obdobju med novembrom in februarjem organizira večina slovenskih srednjih šol in šolskih centrov. Predstavitve so potekale bodisi v sejemski obliki bodisi kot nastopi v razredu. V tem primeru smo predstavljali tako celotno študijsko ponudbo fakultete kot zgolj posamezne programe. V predstavitvene aktivnosti smo vključili tudi študente različnih študijskih programov ter predavatelje, ki so v okviru šolskih ur predmeta predavali na izbrano temo. Posredno smo študijske programe predstavljali tudi na dogodkih, ki spadajo v aktivnosti, katerih cilj je popularizacija znanosti in naravoslovja. V ta sklop spadajo: biološki večeri, Famnitovi izleti v matematično vesolje, Famnitovi matematični dnevi, Matematični Matematični tabor Matematika je kul, Biološki raziskovalni tabor, Raziskovalne dneve iz matematike, Srečanje mentorjev biologije ter ostala predavanja, delavnice in drugi dogodki, ki so odprti širši javnosti. Vse naštete aktivnosti so bile zelo dobro obiskane. Pomemben je tudi podatek, da so bile organizirane v sodelovanju z drugimi ustanovami (npr. Zveza za tehnično kulturo Slovenije, Društvo matematikov, fizikov in astronomov Slovenije, UP Pedagoška fakulteta idr.), sodelovanje s šolami pa je še posebej dragoceno, saj na tak način postaja fakulteta tudi referenčna ustanova za izobraževalne ustanove za dodatno formalno in neformalno usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju. Uspešne promocijske aktivnosti bomo v nadaljevanju ponovili (predvsem udeležbo na informativnih dogodkih, obiske v šolah ipd.) hkrati pa bomo promocijski strategiji dodali nove dejavnosti in ukrepe, ki bodo izhajali iz sprotne evalvacije učinkovitosti promocijskih aktivnosti na povečanje števila vpisanih študentov v študijske programe. Pri tem je potrebno upoštevati bistveno nižja razpoložljiva finančna sredstva iz naslova študijske dejavnosti. 9

10 KAZALNIK: Povprečno število točk sprejetih kandidatov Šifra kazalnika: Ime kazalnika Tip kazalnika Kaj kazalnik meri Kdo ga meri Namen kazalnika Izračun kazalnika NAVODILO za članice KUP_02 POVPREČNO ŠTEVILO TOČK SPREJETIH KANDIDATOV Vhodni kazalnik (kakovosti) Kazalnik meri povprečno število točk na maturi in uspeha sprejetih kandidatov, ki so prvič vpisani v študijski program v tekočem študijskem letu. Zbira se za redni in izredni dodiplomski študij na nivoju članice, in sicer za vsak program posebej. Strokovne službe članice na podlagi podatkov vpisne službe in podatkov iz Analize prijave in vpisa za posamezno študijsko leto Kazalnik NE meri kakovosti institucije (Cave in drugi, 1997), temveč povpraševanje in ugled institucije. Ta pa je lahko odraz kakovosti institucije, vrednosti nekega strokovnega področja na trgu dela. Podatke se povzame iz Analize prijave in vpisa za posamezno študijsko leto (Analizo pripravi Vpisna služba UL), in sicer za vsak dodiplomski študijski program posebej ter ločeno za redni in izredni študij. Podatki so prikazani v xcl tabeli v prilogi. Pri interpretaciji podatkov smiselno: - utemeljite realizacijo kazalnika za študijsko leto 2016/2017 glede na trend preteklih treh (3) študijskih let, - navedite ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki ste jih v poročilu za študijsko leto 2015/2016 načrtovali za študijsko leto 2016/2017 ter pojasnite, ali so bili načrtovani ukrepi realizirani oziroma ali je viden rezultat izvedenih ukrepov, - navedite načrtovane ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v 2017/2018, - upoštevajte tudi Srednjeročno razvojno strategijo UP in članic V prilogi so za dodiplomske študijske programe fakultete v študijskih letih 2017/18 in 2016/17 prikazani podatki o povprečnem številu točk sprejetih kandidatov, ki jih Visokošolska prijavno-informacijske službe Univerze v Ljubljani VPIS UL (Analiza prijave in vpisa za posamezno študijsko leto). Pri interpretaciji podatkov je potrebno upoštevati dejstvo, da se vsi kandidati ne vpišejo v študijske programe, v katere so bili sprejeti v 1. in 2. prijavnem roku. Točke so izračunane po enotnem kriteriju 60% splošna matura, poklicna matura oziroma zaključni izpit in 40% uspeh v 3. in 4. letniku. V primerjavi s preteklim študijskim letom se je povprečno število točk zvišalo v le programu Matematika v ekonomiji in financah (2017/18: 85,17, 2016/17: 74,76), pri dveh programih pa ostajajo točke primerljive s preteklim letom (Biopsihologija 2017/18: 68,42, 2016/17: 70,40; Matematika v slovenskem jeziku 2017/18: 69,80, 2016/17: 67). Pri štirih programih so se točke nekoliko znižale (Biodiverziteta 2017/18: 70,11, 2016/17: 76,79; Bioinformatika 2017/18: 71, 2016/17: 77,50; Računalništvo in informatika v slovenskem jeziku 2017/18: 57,35, 2016/17: 64,87; Sredozemsko kmetijstvo 2017/18: 46,5, 2016/17: 52,25). Kot smo že zapisali pri kazalniku 1 je strategija UP FAMNIT pridobiti čim bolj motivirane študente, zato si prizadevamo povečati število študentov, ki so se prijavili s prvo željo v prvem prijavnem roku. S tem namenom fakulteta že nekaj let intenzivno izvaja promocijske aktivnosti med srednješolci in osnovnošolci ter v lokalnem okolju, zlasti na področju matematike pa tudi v mednarodnem okolju, na prvi stopnji zlasti v državah nekdanje Jugoslavije. Na podlagi teh aktivnosti smo pridobili na prepoznavnosti, vendar z rezultati še nismo zadovoljni, zato bomo s promocijskimi aktivnostmi nadaljevali tudi v prihodnje, pri tem pa je potrebno upoštevati bistveno nižja razpoložljiva finančna sredstva iz naslova študijske dejavnosti. 10

11 KAZALNIK: Številčno razmerje med razpisanimi mesti, prijavljenimi in vpisanimi študenti v 1. letnik (brez ponavljavcev) Šifra kazalnika KUP_03 Ime kazalnika ŠTEVILČNO RAZMERJE MED RAZPISANIMI MESTI, PRIJAVLJENIMI IN VPISANIMI ŠTUDENTI V 1. LETNIK (BREZ PONAVLJAVCEV) Tip kazalnika Vhodni kazalnik (kakovosti) Kaj kazalnik meri Kazalec se agregira na nivoju članice, saj meri odnos članice do okolja. Odraža tudi interes študentov za določen študij in promocijske zmožnosti članice. Kdo ga meri Strokovne službe članice. Namen kazalnika Dolgoročno spremljanje vpisa in lastnih aktivnosti (promocije, sprememb programov) na nivoju članice. Kazalnik ne meri neposredno kakovosti, temveč povpraševanje in ugled ustanove. Kazalnik kaže trend: v kolikor za posamezen študijski program daljše obdobje ni zadostnega zanimanja, je treba poseči po boljši promociji, po vsebinski spremembi programa in/ali po zmanjšanju vpisnih mest. Izračun kazalnika V tabeli se prikaže število razpisanih mest in število vpisanih študentov v 1. letnik (brez ponavljavcev), in sicer ločeno za redni in izredni študij ter za vsak študijski program posebej. NAVODILO za članice Podatki so prikazani v xcl tabeli v prilogi. Pri interpretaciji podatkov smiselno: - utemeljite realizacijo kazalnika za študijsko leto 2016/2017 glede na trend preteklih treh (3) študijskih let, - navedite ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki ste jih v poročilu za študijsko leto 2015/2016 načrtovali za študijsko leto 2016/2017 ter pojasnite, ali so bili načrtovani ukrepi realizirani oziroma ali je viden rezultat izvedenih ukrepov, - navedite načrtovane ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v 2017/2018, - upoštevajte tudi Srednjeročno razvojno strategijo UP in članic Smiselno prikažite in analizirajte tudi podatke o zapolnitvi razpisanih vpisnih mest za drugo in tretjo stopnjo (upošteva se prvič vpisane študente v študijske programe, in sicer ločeno za redni in izredni študij). V prilogi so za vse študijske programe fakultete v študijskih letih 2017/18 in 2016/17 prikazani podatki o razpisanih mestih, prijavljenih kandidatih in vpisanih študentih. Pri tem želimo opozoriti, da smo pri prijavljenih kandidatih upoštevali prejete prijave v vseh prijavnih rokih za različne»skupine«kandidatov (kandidate, ki so slovenski državljani in državljane držav EU; kandidate, ki so Slovenci brez slovenskega državljanstva in tujci izven EU; kandidate, ki se prijavljajo na vzporedni študij; kandidate, ki se prijavljajo na mesta za diplomante). Dodiplomski študij: V preteklih študijskih letih so bila v celoti zapolnjena le razpisana mesta v študijskem programu Biopsihologija, v ostalih programih je bila zapolnitev razpisanih mest nižja. V zadnjih dveh študijskih letih je najvišji odstotek vpisanih študentov glede na razpisana mesta v programu Biopsihologija (2017/18: 85,37 %, 2016/17: 79,17 %). V letošnjem študijskem letu 2017/18 je zelo visok odstotek vpisanih tudi v programu Računalništvo in informatika (RIN) v angleškem jeziku (80,65 %), ki se letos prvič izvaja. Tudi v preteklem študijskem letu 2016/17 je bil zelo visok odstotek vpisanih študentov (80 %) v tem programu (izvedba v slovenskem jeziku). Opažamo, da se je v program RIN že v študijskem letu 2016/17 vpisalo večje število študentov, ki so tuji državljani. S pričetkom izvajanja programa v angleškem jeziku pa se je število študentov, ki so tuji študenti, še povečalo. Zaradi pričetka izvajanja programa RIN v angleškem jeziku se je v letošnjem letu nekoliko zmanjšal odstotek vpisanih študentov na slovenski izvedbi (2017/18: 56,36 %, 2016/17: 80 %). V programu Biodiverziteta je ta odstotek nekoliko višji (2017/18: 35,9 %, 2016/17: 56,41 %), v ostalih programih pa je nižji. Magistrski študij: V magistrskih študijskih programih odstotek vpisanih študentov glede na razpisana mesta ne dosega najvišjih vrednosti na dodiplomskem študiju. Najvišji odstotek je v programu Varstvo narave (42,86 %), zadovoljiv pa je tudi v programih Uporabna psihologija (31,43 %), Računalništvo in informatika (23,81 %) ter Biopsihologija (20,59 %). V ostalih programih je ta odstotek nižji. 11

12 Doktorski študij: V doktorskih študijskih programih je odstotek vpisanih študentov glede na razpisana mesta pričakovano nizek (Matematične znanosti v angleškem jeziku: 16,67 %, Računalništvo in informatika: 13,33 %). Čeprav je UP FAMNIT raziskovalno in z akreditiranimi študijskimi programi mednarodno primerljiva fakulteta, se v slovenskem prostoru še vedno uveljavlja. Pri tem ne gre le za programe, ki jih izvajamo, pač pa za inštitucijo kot celoto. Kot smo zapisali že v analizi k prejšnjim kazalnikom, fakulteta že nekaj let intenzivno izvaja promocijske aktivnosti med srednješolci in osnovnošolci ter v lokalnem in mednarodnem okolju. 12

13 KAZALNIK: Prehodnost v višji letnik Šifra kazalnika KUP_04 Ime kazalnika PREHODNOST V VIŠJI LETNIK Tip kazalnika Procesni kazalnik (izobraževalne dejavnosti) Kaj kazalnik meri Kazalnik zajema delež vseh študentov prvega letnika rednega študija (skupaj s ponavljavci) v preteklem študijskem letu. Kdo ga meri Strokovne službe članice. Podatki morajo biti ločeno zbrani za študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, prav tako morajo ločeno prikazovati redni in izredni študij. Namen kazalnika Kazalnik lahko identificira probleme v postopku selekcije (študentov) ali probleme pri poučevanju. Ta kazalnik je smiseln za spremljanje trendov, ti pa lahko služijo kot signal in podlaga za ukrepe članic. Kazalnik se zbira na nivoju članic in UP. Izračun kazalnika V tabeli se prikaže prehodnost študentov za vsak študijski program posebej. Pri številu študentov se upošteva prvič pisane študente in ponavljavce. NAVODILO za članice Prikaže se podatek o prehodnosti študentov, ki so bili vpisani v študijskem letu 2015/2016 in so napredovali v študijsko leto 2016/2017 ter podatek o študentih, vpisanih v 2014/2015, ki so napredovali v študijskem letu 2015/2016 Podatki so prikazani v xcl tabeli v prilogi. Pri interpretaciji podatkov smiselno: - utemeljite realizacijo kazalnika za študijsko leto 2016/2017 glede na trend preteklih treh (3) študijskih let, - navedite ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki ste jih v poročilu za študijsko leto 2015/2016 načrtovali za študijsko leto 2016/2017 ter pojasnite, ali so bili načrtovani ukrepi realizirani oziroma ali je viden rezultat izvedenih ukrepov, - navedite načrtovane ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v 2017/2018, - upoštevajte tudi Srednjeročno razvojno strategijo UP in članic V prilogi so za študijske programe fakultete (vseh treh stopenj) v študijskem letu 2017/18 prikazani podatki o prehodnosti študentov iz 1. v 2. in iz 2. v 3. letnik. Podatki za univerzitetne študijske programe kažejo, da se je skupna prehodnost iz 1. v 2. letnik povišala glede na preteklo študijsko leto (2017/18: 58,28%, 2016/17: 40,9 %, 2015/16: 66,04 %, 2014/15: 61,18 %, 2013/14: 58,25 %). Pregled po posameznih študijskih programih kaže, da se je prehodnost iz 1. v 2. letnik izboljšala v programih: - Biodiverziteta (2017/18: 50 %, 2016/17: 34,78 %, 2015/16: 66,67 %, 2014/15: 55,17 %, 2013/14: 46,88 %), - Bioinformatika (2017/18: 66,67 %, 2016/17: 33,33 %, 2015/16: 100 %, 2014/15: 75 %, 2013/14: 40 %), - Matematika v slovenskem jeziku (2017/18: 100%, 2016/17: 33,33 %, 2015/16: 85,71 %, 2014/15: 91,66 %, 2013/14: 53,85 %), - Matematika v angleškem jeziku (2017/18: 100 %, 2016/17: 75 %, 2015/16: 100 %), - Matematika v ekonomiji in financah (2017/18: 60 %, 2016/17: 50 %, 2015/16: 71,43 %, 2014/15: 66,66 %, 2013/14: 58,33 %), - Računalništvo in informatika v slovenskem jeziku (2017/18: 45,28 %, 2016/17: 41,67 %, 2015/16: 37,21 %, 2014/15: 27,03 %, 2013/14: 35,56 %); Prehodnost iz 1. v 2. letnik pa se je znižala v naslednjih programih: - Biopsihologija (2017/18: 77,5 %, 2016/17: 89,13 %, 2015/16: 82,69 %, 2014/15: 78,46 %, 2013/14: 78,21 %), - Sredozemsko kmetijstvo (2017/18: 16,67 %, 2016/17: 36,36 %, 2015/16: 50 %, 2014/15: 46,15 %, 2013/14: 22,22 %). Kot pozitivno ocenjujemo še vedno visoko prehodnost iz 2. v 3. letnik (2017/18: 87 %, 2016/17: 83 %, 2015/16: 72,5 %, 2014/15 75 %, 2013/14 77,27 %). V magistrskih študijskih programih 2. stopnje se je skupna prehodnost povišala glede na preteklo leto (2017/18: 78,85 %, 2016/17: 53,58 %, 2015/16: 68,66 %, 2014/15: 68,85 %, 2013/14: 84,85 %). Povečanje prehodnosti (oz. ohranitev enake ravni) beležimo v vseh magistrskih programih. 13

14 V doktorskih študijskih programih 3. stopnje se je prehodnost znižala (Računalništvo in informatika: v študijskem letu 2016/17 ni bilo študentov vpisanih v 1. letnik, v 2015/16 študenti niso napredovali v višji letnik, Matematične znanosti: iz 1. v 2. letnik v 2017/18: 33,33 %, od 2016/17 do 2012/13 je prehodnost znašala 100 %). V študijskih programih 1. in 2. stopnje koordinatorji študijskih programov načrtno sledijo uspešnosti študentov na izpitnih rokih in študente spodbujajo k rednemu opravljanju študijskih obveznosti, v študijskih programih 3. stopnje pa posamezni mentorji spremljajo študij in raziskovalno delo študentov. 14

15 Šifra kazalnika KUP_05 Ime kazalnika ODSTOTEK PONAVLJAVCEV V ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH (LOČENO ZA VSAK PROGRAM POSEBEJ) Tip kazalnika Procesni kazalnik (izobraževalne dejavnosti) Kaj kazalnik meri Kazalnik zajema delež ponavljavcev v študijskih programih v preteklem študijskem letu. Kdo ga meri Strokovne službe članice. Podatki morajo biti ločeno zbrani za študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, prav tako morajo ločeno prikazovati redni in izredni študij. Namen kazalnika Kazalnik meri delež ponavljavcev v študijskih programih. Zbira se na nivoju članic in UP. Izračun kazalnika V tabeli se prikaže število in delež vseh študentov in ponavljavcev za vsak študijski program posebej (uporabi se podatke, ki se jih pošlje na pristojno ministrstvo). Pri številu študentov se upošteva prvič pisane študente in ponavljavce. NAVODILO za članice Podatki so prikazani v xcl tabeli v prilogi. Pri interpretaciji podatkov smiselno: - utemeljite realizacijo kazalnika za študijsko leto 2016/2017 glede na trend preteklih treh (3) študijskih let, - navedite ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki ste jih v poročilu za študijsko leto 2015/2016 načrtovali za študijsko leto 2016/2017 ter pojasnite, ali so bili načrtovani ukrepi realizirani oziroma ali je viden rezultat izvedenih ukrepov, - navedite načrtovane ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v 2017/2018, - upoštevajte tudi Srednjeročno razvojno strategijo UP in članic V prilogi so za študijske programe fakultete (1., 2. in 3. stopnje) prikazani podatki o odstotku ponavljavcev v študijskih letih 2017/18 in 2016/17. Podatki kažejo, da se v univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje odstotek ponavljavcev v primerjavi s preteklimi študijskimi leti ni bistveno spremenil (2017/18: 6,27 %, 2016/17: 8,38 %, 2015/16: 9,91 %, 2014/15: 9,76 %, 2013/14: 6,93 %, 2012/13: 6,13 %, 2011/12: 5,7 %). V študijskem letu 2017/18 se je od preteklega študijskega leta 2016/17 odstotek ponavljavcev znižal. Pregled po posameznih študijskih programih kaže, da se je glede na preteklo študijsko leto odstotek ponavljavcev zvišal v naslednjih programih: - Bioinformatika (2017/18: 10 %, 2016/17: 6,25 %, 2015/16: 7,69 %, 2014/15: 7,14 %, 2013/14: /), - Računalništvo in informatika v slovenskem jeziku (2017/18: 15,29 %, 2016/17: 11,76%, 2015/16: 17,74 %, 2014/15: 17,91 %, 2013/14: 14,29 %). Odstotek ponavljavcev se je glede na preteklo študijsko leto znižal v programih: - Biodiverziteta (2017/18: 10 %, 2016/17: 20,63 %, 2015/16: 17,24 %, 2014/15: 26,79 %, 2013/14: 8,33 %). - Biopsihologija (2017/18: ni ponavljalcev, 2016/17: 1,6 %, 2015/16: 5 %, 2014/15: 2,45 %, 2013/14: 3,98 %), - Matematika v slovenskem jeziku (2017/18: - ni ponavljalcev, 2016/17: 22,22 %, 2015/16: 4,76 %, 2014/15: 4,17 %, 2013/14: 4 %), - Matematika v ekonomiji in financah (2017/18: - ni ponavljalcev, 2016/17: 7,14 %, 2015/16: 11,76 %, 2014/15: 10,53 %, 2013/14: 18,75 %), V programu Sredozemsko kmetijstvo v preteklih dveh študijskih letnih ni bilo ponavljalcev (2017/18 in 2016/17 ni ponavljalcev; 2015/16: 8,7 %, 2014/15: 4,76 %, 2013/14: 4,35 %). V programu Matematika v angleškem jeziku pa še ni bilo ponavljavcev. V magistrskih študijskih programih 2. stopnje se je odstotek ponavljavcev v primerjavi s preteklim študijskim letom 2016/17 nekoliko povišal (2017/18: 3,54 %, 2016/17: 1,02 %). Pregled po programih kaže, da se je odstotek ponavljavcev: - zvišal v dveh programih, in sicer Računalništvo in informatika (2017/18:11,11 %, 2016/17 ni ponavljalcev, 2015/16: 17,65 %, 2014/15: 4,35 %, 2013/14: 22,22 %) ter Matematične znanosti v slovenskem jeziku (2017/18: 12,5 %, 2016/17: ni ponavljalcev, 2015/16 - ni ponavljavcev, 2014/15 - ni ponavljavcev). - znižal pa v programu Varstvo narave, kjer v letu 2017/18 ni vpisanih ponavljalcev (2017/18 ni ponavljalcev, 2016/17: 6,25 %, 2015/16: 3,85 %, 2014/15: 7,69 %, 2013/14: 6,25 %), 15

16 - za program Uporabna psihologija znaša odstotek ponavljalcev v 2017/18: 2,78 % (program se je prvič začel izvjati v letu 2016/17). V dveh programih v preteklih dveh letih ni bilo ponavljalcev, in sicer Matematika s finančnim inženiringom (2017/18 ni ponavljalcev, 2016/17 ni ponavljalcev, 2015/16: 11,11 %, 2014/15: 33,33 %), in v programu Biopsihologija (2017/18 ni ponavljalcev, 2016/17 ni ponavljalcev, 2015/16: 4,88 %, 2014/15: 6,38 %). V programu Matematične znanosti izvedba v angleškem jeziku pa še ni bilo ponavljavcev. V doktorskih študijskih programih 3. stopnje v preteklih šestih študijskih letih (od 2012/13 dalje) nihče ni bil vpisan ponovno v letnik študija. Kot smo že zapisali pri kazalniku 4 v študijskih programih 1. in 2. stopnje koordinatorji študijskih programov načrtno sledijo uspešnosti študentov na izpitnih rokih in študente spodbujajo k rednemu opravljanju študijskih obveznosti, v študijskih programih 3. stopnje pa posamezni mentorji spremljajo študij in raziskovalno delo študentov. 16

17 KAZALNIK: Povprečno število let trajanja študija na študenta v študijskih programih Šifra kazalnika KUP_06 Ime kazalnika POVPREČNO ŠTEVILO LET TRAJANJA ŠTUDIJA NA ŠTUDENTA V ŠTUDIJSKIH PROGRAMIH Tip kazalnika Izhodni kazalnik (izobraževalne dejavnosti) Kaj kazalnik meri Kazalnik meri povprečno dolžino trajanja študija (od vpisa v 1. letnik programa do zaključka študija na istem programu). Kazalnik meri tudi koliko dolžina študija diplomantov posameznega programa na članici UP v povprečju odstopa od predvidene dolžine študijskega programa (= trajanje študija po programu). Meri dolžino študija na posameznem programu in tako posredno opozarja na morebitne težave pri poteku študija na le-tem, in sicer v primerjavi s povprečno dolžino študija drugih programov članice. Kazalnik je uporaben predvsem na ravni članice. Kdo ga meri Strokovne službe članice. Podatki morajo biti ločeno zbrani za študijske programe 1., 2. in 3. stopnje, prav tako morajo ločeno prikazovati redni in izredni študij. Namen kazalnika Povprečno trajanje študija glede na predvideno trajanje študija: članica UP lahko primerja uspešnost študija pri zaključevanju posameznega programa in tako retrospektivno odkriva tiste programe, kjer je trajanje najdaljše (študijska uspešnost najnižja). Izračun kazalnika Kazalnik meri povprečno dolžino trajanja študija v dnevih ter trajanje študija glede na predvideno trajanje študija. Povprečno število let trajanja študija izračunamo tako, da se upošteva vse diplomante na določenem študijskem programu, ki so zaključili študij v določenem študijskem letu (ali v določenem koledarskem letu), za izračun uporabite tiste diplomante, ki so se vpisali v 1. letnik (brez vpisanih po merilih za prehode). Izračunate število dni od študijskega leta njihovega vpisa do zaključka študija (dneva diplomiranja), iz tega naredite povprečje in delite s številom dni v letu 365. diplomant*število let od prvega vpisa v 1. letnik)/število diplomantov NAVODILO za članice Podatki so prikazani v xcl tabeli v prilogi. Pri interpretaciji podatkov smiselno: - utemeljite realizacijo kazalnika za študijsko leto 2016/2017 glede na trend preteklih treh (3) študijskih let, - navedite ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki ste jih v poročilu za študijsko leto 2015/2016 načrtovali za študijsko leto 2016/2017 ter pojasnite, ali so bili načrtovani ukrepi realizirani oziroma ali je viden rezultat izvedenih ukrepov, - navedite načrtovane ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v 2017/2018, - upoštevajte tudi Srednjeročno razvojno strategijo UP in članic V prilogi so za študijske programe fakultete (1., 2. in 3. stopnje) v študijskem letu 2016/17 prikazani podatki o povprečnem številu let trajanja študija na študenta. Podatki kažejo, da je v univerzitetnih študijskih programih povprečno število let trajanja študija ostalo na enaki ravni v primerjavi s preteklim študijskim letom (2016/17: 4,17; 2015/16: 4,11; 2014/15: 3,84), pri tem pa je študij zaključilo večje število diplomantov (2016/17: 79 diplomantov; 2015/16: 68 diplomantov, 2014/15: 69). Delež rasti števila diplomantov za 16,18 %. Primerjava po posameznih študijskih programih kaže, da je povprečno število let trajanja študija daljše od 4 let v naslednjih programih (poleg povprečnega števila let študija je v oklepaju navedeno še število diplomantov): - Sredozemsko kmetijstvo: 2016/17: 5,38 let (4 diplomanti), 2015/16: 5,6 let (2 diplomanta), 2014/15: ni bilo diplomantov, 2013/14: 4,10 (1 diplomant); - Biodiverziteta: 2016/17: 4,92 let (9 diplomantov), 2015/16: 4,1 let (4 diplomanti), 2014/15: 4,9 (8 diplomantov), 2013/14: 4,2 let (17 diplomantov); - Matematika v ekonomiji in financah: 2016/17: 4,9 let (2 diplomanta), 2015/16: 7 (1 diplomant), 2014/15: 3,5 (7 diplomantov), 2013/14: 4,9 (5 diplomantov); - Bioinformatika: 2016/17: 4,75 let (3 diplomanti), 2015/16: ni bilo diplomantov, 2014/15: 4,20 (3 diplomanti), 2013/14: 4,20 (3 diplomanti); - Računalništvo in informatika 2016/17: 4,52 let (8 diplomantov), 2015/16: 4,9 let (13 diplomantov), 2014/15: 4,1 (5 diplomantov), 2013/14: 5,1 (15 diplomantov). Na enaki ravni od prejšnjega leta oziroma krajše od 4 let je trajanje študija ostalo na naslednjih programih: - Biopsihologija: 2016/17: 3,97 let (44 diplomantov), 2015/16: 3,9 let (41 diplomantov), 2014/15: 3,6 let (37 diplomantov), 2013/14: 3,5 let (38 diplomantov); 17

18 - Matematika izvedba v slovenskem jeziku: 2016/17: 3,63 let (4 diplomanti), 2015/16: 3 leta (7 diplomantov), 2014/15: 3,9 let (9 diplomantov), 2013/14: 4,3 leta (3 diplomanti). V študijskem letu 2016/17 so prvi diplomanti zaključili študij na študijskem programu Matematika - izvedba v angleškem jeziku: 2016/17: 2,85 let (5 diplomantov). V magistrskih študijskih programih 2. stopnje je povprečno število let trajanja študija ostalo na podobni ravni v primerjavi s preteklim študijskim letom 2015/16 (2016/17: 3,4 let (24 diplomantov), 2015/16: 3,32 let (12 diplomantov), 2014/15: 3,96 (10 diplomantov). Primerjava po posameznih študijskih programih kaže, da se je povprečno število let trajanja študija: - povečalo na programu Biopsihologija: 2016/17: 3,34 let (7 diplomantov), 2015/16: 2,4 let (4 diplomanti), 2014/15: 1,8 (1 diplomant). - znižalo pa na programih Matematične znanosti: 2016/17: 2,58 let (6 diplomantov), 2015/16: 5,5 let (1 diplomant), 2014/15: 4,5 (6 diplomant), 2013/14: 2,4 (3 diplomanti), Računalništvo in informatika (2016/17: 4,76 let, (5 diplomantov), 2015/16: 5 (1 diplomant), 2014/15: 6,2 (1 diplomant), 2013/14: 2,9 (2 diplomanta); - na podobni ravni ostalo na programu Varstvo narave: 2016/17: 3,4 let (5 diplomantov), 2015/16: 3,3 let (6 diplomantov), 2014/15: 2,3 (2), 2013/14: 1,9 (2). V študijskem letu 2016/17 je na programu Matematika s finančnim inženiringom zaključil študij prvi diplomant (2016/17: 2 leti (1 diplomant)). Pri doktorskih študijskih programih 3. stopnje se je povprečno število let trajanja študija nekoliko znižalo (2016/17: 3,82 let (2 diplomanta), 2015/16: 4,4 (3 diplomanti), 2014/15: 4,59 (7)), kar je bilo pričakovano, saj je študij zaključilo manjše število študentov. Povprečno število let trajanja študija v programih 1., 2. in 3. stopnje ocenjujemo kot dobro, zato menimo, da ukrepi na tem področju še niso potrebni. 18

19 KAZALNIK: Število študentov na zaposlenega visokošolskega učitelja in sodelavca ter izvajalce študijskih programov v FTE Šifra kazalnika Ime kazalnika Tip kazalnika Kaj kazalnik meri Kdo ga meri Namen kazalnika Izračun kazalnika NAVODILO za članice KUP_07 ŠTEVILO ŠTUDENTOV NA ZAPOSLENEGA VISOKOŠOLSKEGA UČITELJA IN SODELAVCA TER IZVAJALCE ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV V FTE Kazalnik učinkovitosti pedagoškega procesa Kazalnik izraža število rednih in izrednih študentov na posameznega visokošolskega učitelja in sodelavca, in sicer glede na zaposlitev oziroma način sodelovanja s članico (zaposlitev na osnovi pogodbe o zaposlitvi in vsi, ki v študijskem programu sodelujejo na osnovi avtorske oziroma podjemne pogodbe). Pri izračunu števila učiteljev in sodelavcev se upošteva FTE (full time equivallent), kar zajame zaposlene za določen in nedoločen čas, s polno ali nižjo delovno obremenitvijo ter tiste, ki so pedagoško delo opravljali po pogodbi o delu ali avtorski pogodbi. Strokovne službe članice. Članica dobi vpogled v število vseh študentov na visokošolskega učitelja in sodelavca Izračun kazalnika (kako meriti kazalnik): v tabeli se prikaže število študentov (brez absolventov) ter število vseh učiteljev (ločeno zaposleni skladno s POZ in vsi izvajalci tudi po avtorski in podjemni pogodbi, v številu in v FTE). Število vseh študentov delimo s številom učiteljev (v številu in v FTE). Upošteva se študente brez absolventov. Podatki so prikazani v xcl tabeli v prilogi. Pri interpretaciji podatkov smiselno: - utemeljite realizacijo kazalnika za študijsko leto 2016/2017 glede na trend preteklih treh (3) študijskih let, - navedite ukrepe za odpravo pomanjkljivosti, ki ste jih v poročilu za študijsko leto 2015/2016 načrtovali za študijsko leto 2016/2017 ter pojasnite, ali so bili načrtovani ukrepi realizirani oziroma ali je viden rezultat izvedenih ukrepov, - navedite načrtovane ukrepe za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti v 2017/2018, - upoštevajte tudi Srednjeročno razvojno strategijo UP in članic V prilogi so za preteklih devet študijskih let prikazani podatki o številu študentov, številu zaposlenih učiteljev/sodelavcev ter številu vseh izvajalcev (pri slednjem so vključeni tudi pogodbeni učitelji/sodelavci) ter število študentov na učitelja/sodelavca oziroma na vse izvajalce. Iz podatkov izhaja, da v zadnjih štirih letih ostaja število učiteljev/sodelavcev oz. vseh izvajalcev skoraj nespremenjeno (2016/17: 113, 2017/18: 112, 2015/16: 112, 2014/15: 113) kakor tudi število študentov. Kot je razvidno iz podatkov, fakulteta ohranja ugodno razmerje med številom učiteljev/sodelavcev in številom študentov (število študentov na učitelja/sodelavca). Za celovito in bolj realno oceno razmerja med številom učiteljev/sodelavcev in številom študentov bi potrebovali primerljive podatke za sorodne slovenske in tuje visokošolske zavode. 19

20 KAZALNIK: Ocene visokošolskih učitelje in sodelavcev v študentskih anketah Šifra kazalnika Ime kazalnika Tip kazalnika Kaj kazalnik meri Kdo ga meri Namen kazalnika Izračun kazalnika NAVODILO za članice KUP_08 OCENE VISOKOŠOLSKIH UČITELJEV IN SODELAVCEV V ŠTUDENTSKIH ANKETAH Procesni kazalec (izobraževalne dejavnosti) Kazalnik prikazuje povprečne rezultate mnenjske ankete in reprezentira zadovoljstvo zgolj tistega dela študentske populacije, ki je pri anketi sodeloval. Upošteva se samo tisti del ocene, ki se nanaša na visokošolskega učitelja in sodelavca in ne na predmet. Članica pri vsakem predmetu vsakega programa, ki se izvaja. Pridobiti»uporabniško«povratno informacijo o pedagoškem delu učitelja pri posameznem predmetu in o zadovoljstvu študentov z le-tem. Ob uravnoteženo in primerno strukturiranem vprašalniku, ki vsebuje tudi vprašanja za odgovore esejskega tipa, je mogoče detektirati probleme pri izvajanju pedagoškega procesa, in sicer na strani učiteljev in sodelavcev. Podatki so prikazani v obrazcu za pripravo poročila članic o anketiranju. Povzemite bistvene ugotovitve iz poročila o anketiranju študentov. Priloga k samoevalvacijskemu poročilu je Izvleček iz poročila o rezultatih anketiranja za študijsko leto 2016/17, ki ga mora fakulteta pripraviti v skladu s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete na Univerzi na Primorskem. V izvlečku so vključeni podatki o povprečnih rezultatih mnenjske ankete za študente (točka II/1). Podatki kažejo povprečno oceno pedagoškega dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev po posameznih vprašanjih iz ankete, ločeno po stopnjah študija. Ocenjevalna lestvica je petstopenjska. V poročilu so ločeno prikazani podatki za študijske programe Aplikativne kineziologije. Anketiranje smo izvedli v Študentskem informacijskem sistemu. Študenti so imeli možnost anketo za predmet izpolniti najkasneje do prijave k izpitu za ta predmet, splošni del ankete pa najkasneje do vpisa v višji letnik. Navedeno je pripomoglo k še vedno visokemu odstotku izpolnjenih anket (1. stopnja: 82,03 %, 2. stopnja: 79,56 %, 3. stopnja: 41,67 %). V univerzitetnih študijskih programih 1. stopnje znaša povprečna ocena po posameznih anketnih vprašanjih med 3,96 in 4,72, povprečna splošna ocena izvedbe predavanj oziroma vaj pa znaša 4,19. V magistrskih študijskih programih 2. stopnje je povprečna ocena po posameznih anketnih vprašanjih primerljiva (med 3,9 in 4,69), povprečna splošna ocena izvedbe predavanj oziroma vaj pa znaša 4,03. Pridobljene ocene kažejo, da so študenti zadovoljni z delom učiteljev in sodelavcev. Morebitne pripombe in težave študentov se ugotavljajo tudi po drugačnih poteh (npr. sestanek koordinatorja s študenti) in se rešujejo sproti. Na podlagi rezultatov anketiranja predstojniki oddelkov, ki imajo dostop do rezultatov anket za sodelavce v oddelku, opravijo individualne pogovore z izvajalci in obravnavajo splošne rezultate znotraj oddelka, po potrebi se s posameznimi izvajalci sestane tudi dekanja (kjer gre za večja odstopanja pri ocenah). Dekanja se v novembru tekočega študijskega leta sestane s študenti in obravnava anketne rezultate za preteklo študijsko leto. Sestanki potekajo ločeno po stopnja študija (za dodiplomske in magistrske programe). Izvleček iz poročila obravnava tudi Študentski svet fakultete, pri obravnavi izvlečka na senatu fakultete pa sodelujejo tudi študenti prek svojih predstavnikov. 20

21 KAZALNIK: Zaposlenost in zaposljivost diplomantov Šifra kazalnika KUP_09 Ime kazalnika ZAPOSLENOST IN ZAPOSLJIVOST DIPLOMANTOV Tip kazalnika Izhodni kazalnik (izobraževalne dejavnosti) Kaj kazalnik meri Kazalnik meri zaposljivost in zaposlenost diplomantov na trgu dela. Kdo ga meri Rektorat UP oz. članice na osnovi anketiranja diplomantov Namen kazalnika Članica dobi vpogled v to, ali so diplomanti zaposljivi v poklicu, za katerega se usposabljajo. Izračun kazalnika / NAVODILO za članice Povzemite bistvene ugotovitve iz poročila o anketiranju diplomantov oziroma analize o zaposlenosti in zaposljivosti diplomantov Na fakulteti izvajamo anketiranje diplomantov v skladu z Navodili o anketiranju diplomantov Univerze na Primorskem. Anketiranje se izvede vsako drugo oz. tretje študijsko leto. V letu 2017 smo tretjič anketirali diplomante, zajeli pa smo diplomante, ki so študij zaključili v letih 2014, 2015 in V treh letih je študij zaključilo 259 diplomantov, v anketiranje pa je bilo vključenih 249 diplomantov (od tega 212 na dodiplomskem, 31 na magistrskem in 6 na doktorskem študiju), saj 10 diplomantov ni dalo soglasja ob diplomiranju. Vključeni so bili diplomanti naslednjih programov: - univerzitetni študijski programi prve stopnje: Matematika, Računalništvo in informatika, Biodiverziteta, Bioinformatika, Biopsihologija, Matematika v ekonomiji in financah, Sredozemsko kmetijstvo; - magistrski študijski programi druge stopnje: Matematične znanosti, Računalništvo in informatika, Varstvo narave, Biopsihologija in Uporabna psihologija; - doktorski študijski programi tretje stopnje: Matematične znanosti. Spletno anketo je izpolnila tretjina anketiranih diplomantov (88/249), in sicer 64 oziroma 30,19 % diplomantov prve stopnje, 21 oziroma 67,74 % diplomantov druge stopnje in 3 oziroma 50 % diplomantov 3. stopnje. Analiza prejetih odgovorov nam pokaže, da je tretjina diplomantov (35 %) zaposlenih oz. samozaposlenih (ter da 13,9 % anketirancev zaposlitve še ni iskalo). Večina diplomantov je našla zaposlitev v 6 mesecih po diplomiranju (21,5 %) oziroma že v času študija (10,1 %). Tretjina diplomantov pa je izjavila, da še iščejo zaposlitev (36,7 %). Podrobnejša analiza še ni bila pripravljena, saj smo podatke o anketiranju prejeli ravno v času priprave samoevalvacijskega poročila. 21

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP Sprejeto na 44. seji Senata UP FHŠ, 19. 1. 2017 UNIVERZA NA PRIMORSKEM»Fakulteta za humanistične študije«samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM Fakulteta za humanistične študije Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, 12. januar 2018 1 Pri pripravi poročila so sodelovali (po

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

UNIVERZA V LJUBLJANI

UNIVERZA V LJUBLJANI P O R O Č I L O O S P R E M L J A N J U I N Z A G O T A V L J A N J U K A K O V O S T I v letu na AKADEMIJI ZA GLEDALIŠČE, RADIO, FILM IN TELEVIZIJO V LJUBLJANI Komisija za sestavo poročila: Predsednik:

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani   Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tudi poročila tutorjev študentov. Seznam tutorjev - tutorji

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Samoevalvacijsko_UP FAMNITt-marec-09

Samoevalvacijsko_UP FAMNITt-marec-09 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE OGIJE Spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti Samoevalvacijsko poročilo za študijsko leto 2007/2008

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska

ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ALMA MATER EUROPAEA - EVROPSKI CENTER, MARIBOR (AMEU-ECM) ALMA MATER EUROPAEA - European Centre Maribor (AMEU-ECM) RAZPIS ZA VPIS 2019/2020 Slovenska ulica 17, 2000 Maribor Tel.: +386 2 250-19-99; 040

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Na podlagi 154

Na podlagi 154 To prečiščeno besedilo Pravil o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper obsega: - Pravila o diplomi Univerze na Primorskem Pedagoške fakultete Koper z dne 19. marca 2004; - Spremembe in

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2019/2020 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2019/2020 Univerza

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Brosura_VPIS

Brosura_VPIS VSEBINA Najpogostejša vprašanja o vpisu in študiju Študijsko leto 2016/2017 INFORMACIJE O VPISU IN ŠTUDIJU NA UNIVERZI V MARIBORU Visokošolska prijavno - informacijska služba Univerze v Mariboru Dejan

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNI PROGRAM DELA ZA LETO 2011 Sprejet na 38. seji senata, dne 26. 1. 2011 in na 29. seji upravnega odbora, dne 31. 1. 2011. Celje, januar 2011 Ime

Prikaži več

English Agreement UNITS- Lubiana - versione 8.0

English Agreement UNITS- Lubiana - versione 8.0 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, ITALIA in UNIVERZA V LJUBLJANI, LJUBLJANA, SLOVENIJA DOGOVOR O IZVEDBI ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV ZA PRIDOBITEV DVOJNE DIPLOME IZ MATEMATIKE 1. člen Sodelujoči univerzi 1.1.

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni

Prikaži več

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA. 4.1. SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih

Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih Razpis za vpis v doktorske študijske programe 3. stopnje Univerze v Ljubljani za študijsko leto 2018/2019 Univerza v Ljubljani razpisuje 21 doktorskih študijskih programov - https://www.unilj.si/studij/doktorski/.

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja TPL-UNI.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Tehnologija prometa in logistika b) Stopnja študijskega programa: 1. stopnja c) Vrsta študijskega

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U

Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na U Na podlagi 25. člena Pravil Univerze na Primorskem, Fakultete za management in na podlagi Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije na Univerzi na Primorskem, ki ga je sprejel Senat Univerze

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO UP PEF LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Univerza na Primorskem, Università del Litorale PEDAGOŠKA FAKULTETA, FACOLTÀ DI STUDI EDUCATIVI LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Dekanja: prof. dr. Mara Cotič LETNO POROČILO

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013_ doc

Microsoft Word - LETNO POROČILO 2013_ doc Univerza v Ljubljani Fakulteta za računalništvo in informatiko LETNO POROČILO 2013 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO Dekan: prof. dr. Nikolaj Zimic Letno poročilo je bilo

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne in na 30. seji upravnega

Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne in na 30. seji upravnega Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije LETNO POROČILO ZA LETO 2010 Sprejet na 39. seji senata, dne 23. 2. 2011 in na 30. seji upravnega odbora, dne 28. 2. 2011. Celje, februar 2011 Ime zavoda:

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx

Microsoft Word - Samoevalvacija stopnja Promet in Pomorstvo.docx SAMOEVALVACIJA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA (obrazec za izpolnjevanje) 1. SPLOŠNI PODATKI a) Ime študijskega programa: Promet in pomorstvo b) Stopnja študijskega programa: 2. stopnja c) Vrsta študijskega programa:

Prikaži več

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI V PSIU (Usposabljanje timov za kakovost izvajalcev PSIU) Gradivo je nastalo v okviru projekta Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017 (Project

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc

Microsoft Word - Pravilnik_DD__Ekonomija_.doc Na osnovi 162. člena Statuta Univerze v Ljubljani in 45. člena Pravil Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Ekonomske fakultete na svoji seji 10. decembra 2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O

Prikaži več

Poročilo o merjenju organizacijske klime

Poročilo o merjenju organizacijske klime Str.1/11 Izdelali: izr. prof. dr. Uroš Pinterič, Andrej Kolar (KKE), Katja Krevs (Karierni center in KKE), Mira Kastelic (mednarodna in projektna pisarna) Dne: 2015-09-07 Dostavljeno (e-mail): Senat, AZ,

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo zaposlenih 2016 V času od 10. 6. do 30. 6.2016 je med zaposlenimi na Univerze v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem mestu«.

Prikaži več

PRILOGA 2

PRILOGA 2 PREDSTAVITVENI ZBORNIK PODIPLOMSKEGA MAGISTRSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 2. stopnje INŽENIRING IN AVTOMOBILSKA INDUSTRIJA IZREDNI ŠTUDIJ Novo mesto KAZALO VSEBINE 1 ZAKAJ NA FINI?... 3 2 UVOD... 4 3 PREDSTAVITEV

Prikaži več

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ŠTUDIJSKE PRAKSE Fakulteta za družbene vede Študijsko leto 2014/15 Metodološke komentarje sporočite

Prikaži več

STRATEGIJA VSUP

STRATEGIJA VSUP Fakulteta za poslovne in upravne vede Novo mesto STRATEGIJA RAZVOJA 2016-2020 Novo mesto, februar 2016 OSNOVNI PODATKI FAKULTETA ZA POSLOVNE IN UPRAVNE VEDE NOVO MESTO Naslov: Spletno mesto: E-naslov:

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne

Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne je senat FUDŠ na 2. seji senata dne Na podlagi 48. člena Statuta Fakultete za uporabne družbene študije v Novi Gorici (UPB4) z dne 20.04.2015 je senat FUDŠ na 2. seji senata dne 26.11.2015 sprejel naslednji PRAVILNIK O DELOVANJU KOMISIJE

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi tretje alineje enajstega odstavka 51.h člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB7, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof.

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof. Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede LETNO POROČILO 2015 POSLOVNO POROČILO S POROČILOM O KAKOVOSTI RAČUNOVODSKO POROČILO DEKAN: red. prof. dr. Rado Bohinc Letno poročilo so pripravili: - vodstvo

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več