OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski"

Transkripcija

1 OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska postavka (PP) Konto Datum Stran OBČINSKI SVET 8.383, , ,00 0,00 100,00 100,48 01 JAVNA UPRAVA 8.85, , ,00 0,00 100,00 100, Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 42.40, , ,00 0,00 100,00 100, Stroški sej občinskega sveta, odborov in komisij 3.550, , ,00 0,00 100,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 3.000, , ,00 0,00 100,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 00,00 00,00 00,00 0,00 100,00 100, Poslovne najemnine in zakupnine 550,00 550,00 550,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki , , ,00 0,00 100,00 100, Financiranje političnih strank 5.85, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.85, , ,00 0,00 100,00 100, Druge splošne zadeve in storitve 1.950, , ,00 0,00 100,00 102, Prireditve ob občinskem prazniku , , ,00 0,00 100,00 103, Posebni material in storitve , , ,00 0,00 100,00 103, Občinske proslave ob državnih praznikih 4.500, , ,00 0,00 100,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 4.500, , ,00 0,00 100,00 100, Mednarodno sodelovanje 2.000, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 2.000, , ,00 0,00 100,00 100, Druge dejavnosti javne uprave 9.500, , ,00 0,00 100,00 100, Objava občinskih predpisov 5.000, , ,00 0,00 100,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 5.000, , ,00 0,00 100,00 100,00

2 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Občinske table in zastave 4.500, , ,00 0,00 100,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 15,00 15,00 0,00 100, Nakup drugih osnovnih sredstev 4.500, , ,00 0,00 100,00 9,53 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ , , ,00 0,00 100,00 100, Dejavnosti radia in televizije ter založništva , , ,00 0,00 100,00 100, Izdajanje občinskega časopisa , , ,00 0,00 100,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 1.820, , ,00 0,00 100,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 237,00 237,00 237,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 470,00 470,00 470,00 0,00 100,00 100, NADZORNI ODBOR 5.200, , ,00 0,00 100,00 100,00 01 JAVNA UPRAVA 5.200, , ,00 0,00 100,00 100, Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 5.200, , ,00 0,00 100,00 100, Dejavnost nadzornega odbora 5.200, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 5.200, , ,00 0,00 100,00 100, ŽUPAN 85.89, , ,00 0,00 100,00 100,00 01 JAVNA UPRAVA 85.89, , ,00 0,00 100,00 100, Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 85.89, , ,00 0,00 100,00 100, Plača župana , , ,00 0,00 100,00 100, Plače in dodatki 42.74, , ,00 0,00 100,00 100, Regres za letni dopust 791,00 791,00 791,00 0,00 100,00 100, Povračila in nadomestila 1.395, , ,00 0,00 100,00 100, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.785, , ,00 0,00 100,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje 3.032, , ,00 0,00 100,00 100, Prispevek za zaposlovanje 2,00 2,00 2,00 0,00 100,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 43,00 43,00 43,00 0,00 100,00 100, Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 48,00 148,00 148,00 0,00 100,00 308, Izdatki za službena potovanja 00,00 00,00 00,00 0,00 100,00 100,00

3 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Plača podžupana , , ,00 0,00 100,00 100, Izdatki za službena potovanja 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki , , ,00 0,00 100,00 100, Reprezentanca.000, , ,00 0,00 100,00 95, Pisarniški in splošni material in storitve.000, , ,00 0,00 100,00 95, Odnosi z javnostmi , , ,00 0,00 100,00 101, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 0,00 100,00 101, Županove komisije 1.700, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 1.700, , ,00 0,00 100,00 100, OBČINSKA UPRAVA , , , ,00 100,92 100,92 01 JAVNA UPRAVA 893.5, , , ,00 100,11 98, Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov , , ,00 0,00 100,00 100, Skupna občinska uprava , , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,00 0, ,00 0,00 0, Tekoči transferi občinam 0,00 0, , , Plače in drugi izdatki zaposlenih delavcev občinske uprave , , ,00 0,00 100,00 100, Plače in dodatki , , ,00 0,00 100,00 100, Regres za letni dopust 12.52, , ,00 0,00 100,00 100, Povračila in nadomestila , , ,00 0,00 100,00 100, Sredstva za nadurno delo., , ,00 0,00 100,00 80, Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 27.54, , ,00 0,00 100,00 100, Prispevek za zdravstveno zavarovanje , , ,00 0,00 100,00 100, Prispevek za zaposlovanje 181,00 181,00 181,00 0,00 100,00 100, Prispevek za starševsko varstvo 301,00 301,00 301,00 0,00 100,00 100, Premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 77, , ,00 0,00 100,00 25,21

4 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Materialni stroški , , ,00 0,00 100,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 13.40, , ,00 0,00 100,00 100, Posebni material in storitve 2.200, , ,00 0,00 100,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 0,00 100,00 100, Prevozni stroški in storitve 2.10, , ,00 0,00 100,00 104, Izdatki za službena potovanja 1.200, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoče vzdrževanje 2.300, , ,00 0,00 100,00 100, Poslovne najemnine in zakupnine 3.100, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 4.350, , ,00 0,00 100,00 97, Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 7.400, , , ,00 113,51 113, Stroški plačilnega prometa (provizija UJP, Banke Slovenije) 7.400, , , ,00 113,51 113, Drugi operativni odhodki 7.400, , , ,00 113,51 113, Druge splošne zadeve in storitve 4.12, , ,00 0,00 100,00 100, Pravno zastopanje 1.000, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 1.000, , ,00 0,00 100,00 100, Nakup opreme in obnove 12.12, , ,00 0,00 100,00 101, Nakup opreme 42,00 913,00 913,00 0,00 100,00 197, Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.150, , ,00 0,00 100,00 102, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.000, , ,00 0,00 100,00 91, Odmere zemljišč , , ,00 0,00 100,00 100, Posebni material in storitve , , ,00 0,00 100,00 100, Geodetske storitve, odškodnine in druge storitve 1.000, , ,00 0,00 100,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve , , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 2.000, , ,00 0,00 100,00 100,00

5 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Druge dejavnosti javne uprave 29.90, , ,00 0,00 100,00 4, Članarine.300,00.300,00.300,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki.300,00.300,00.300,00 0,00 100,00 100, Tekoča proračunska rezerva 23.0, , ,00 0,00 100,00 32, Splošna proračunska rezervacija 23.0, , ,00 0,00 100,00 32, Servisiranje javnega dolga države , , ,00 0,00 100,00 100, Odplačilo kredita za investicije 2009-SKB , , ,00 0,00 100,00 100, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 5.520, , ,00 0,00 100,00 100, Odplačila kreditov poslovnim bankam , , ,00 0,00 100,00 100, Odplačilo kredita za investicije 2010-DEŽELNA BANKA , , ,00 0,00 100,00 100, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam.000,00.000,00.000,00 0,00 100,00 100, Odplačila kreditov poslovnim bankam , , ,00 0,00 100,00 100, Odplačilo kredita za investicije 2011-UNICREDIT BANKA 3.720, , ,00 0,00 100,00 100, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 3.720, , ,00 0,00 100,00 100, Odplačila kreditov poslovnim bankam 0.000, , ,00 0,00 100,00 100, Odplačilo kredita za investicije 2014-BANKA INTESA SANPAOLO d.d , , ,00 0,00 100,00 100, Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam.000,00.000,00.000,00 0,00 100,00 100, Odplačila kreditov poslovnim bankam , , ,00 0,00 100,00 100,00 02 OBRAMBA 8.893, , ,00 0,00 100,00 100, Civilna zaščita 8.893, , ,00 0,00 100,00 100, Usposabljanje enot in služb civilne zaščite 1.53, , ,00 0,00 100,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100, Posebni material in storitve 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00 100, Izdatki za službena potovanja 300,00 300,00 300,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 953,00 953,00 953,00 0,00 100,00 100,00

6 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Opremljanje enot in služb civilne zaščite 7.240, , ,00 0,00 100,00 100, Posebni material in storitve 2.100, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 00,00 00,00 00,00 0,00 100,00 100, Nakup drugih osnovnih sredstev 4.540, , ,00 0,00 100,00 100,00 03 JAVNI RED IN VARNOST , , ,00 0,00 100,00 100, Policija 4.000, , ,00 0,00 100,00 100, Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 4.000, , ,00 0,00 100,00 100, Posebni material in storitve 0,00 0, , , Drugi operativni odhodki 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 100, Nakup opreme 3.500, , , ,00 5,29 5, Protipožarna varnost , , ,00 0,00 100,00 100, Dejavnost gasilskih društev , , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 0,00 100,00 100, Dejavnost občinske gasilske zveze Škofja Loka 5.753, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 5.753, , ,00 0,00 100,00 100, Požarna taksa za Občinsko gasilsko poveljstvo občine Železniki 1.000, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.000, , ,00 0,00 100,00 100, Investicije v gasilske prostore in opremo , , ,00 0,00 100,00 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,00 0,00 100,00 100, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 0,00 100,00 100, Sofinanciranje dejavnosti zaščite in reševanja 70,00 70,00 70,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 70,00 70,00 70,00 0,00 100,00 100,00 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI , , , ,00 104,4 104, Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 83.11, , ,00 0,00 100,00 100,00

7 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Pospeševanje malega gospodarstva 23.95, , ,00 0,00 100,00 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 23.95, , ,00 0,00 100,00 100, Projekti RAS , , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 0,00 0, , , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,00 0, ,00 0,00 0, Projekti BSC , , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 0,00 0, , , Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , ,00 0, ,00 0,00 0, Materialni stroški kreditne sheme 1.823, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 1.823, , ,00 0,00 100,00 100, Dani depoziti RAS za pospeševanje gospodarstva 5.000, , ,00 0,00 100,00 100, Dana posojila privatnim podjetjem 5.000, , ,00 0,00 100,00 100, Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin 00,00 00,00 00,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 00,00 00,00 00,00 0,00 100,00 100, Kmetijstvo 87.58, , ,00 0,00 100,00 100, Pospeševanje kmetijstva , , ,00 0,00 100,00 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , , ,00 0,00 100,00 100, Program razvoja podeželja in LAS Loškega pogorja 27.48, , ,00 0,00 100,00 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 27.48, , ,00 0,00 100,00 100, Zavetišče za živali.000,00.000,00.000,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki.000,00.000,00.000,00 0,00 100,00 100, Trajnostno gospodarjenje z divjadjo 3.000, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.000, , ,00 0,00 100,00 100,00

8 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Gozdarstvo , , ,00 0,00 100,00 100, Investicije in investicijsko vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture , , ,00 0,00 100,00 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 0,00 100,00 100, Pridobivanje in distribucija druge energije 3.000, , ,00 0,00 100,00 100, Akcijski načrt-lek 3.000, , ,00 0,00 100,00 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.000, , ,00 0,00 100,00 100, Cestni promet , , , ,00 103,58 104, Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 43.90, , , ,00 10,99 108, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , ,00 109,17 119, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 0,00 100,00 3, Nakup zemljišč in naravnih bogastev , , ,00 0,00 100,00 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.000, , , ,00 111,33 111, Investicije in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture , , ,00 0,00 100,00 103, Tekoče vzdrževanje 280,00 940,00 940,00 0,00 100,00 335, Nakup opreme , , ,00 0,00 100,00 101, Projekti za urejanje cestnega prometa , , ,00 0,00 100,00 100, Tekoče vzdrževanje 2.100, , ,00 0,00 100,00 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,00 0,00 100,00 100, Obnova lokalnih cest SVRL , , ,00 0,00 100,00 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,00 0,00 100,00 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.783,00.783,00.783,00 0,00 100,00 100, Celostna prometna strategija Občine Železniki , , ,00 0,00 100,00 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,00 0,00 100,00 100,00

9 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Komunikacije 35.92, , ,00 0,00 100,00 100, Nabava opreme.500,00.500,00.500,00 0,00 100,00 100, Nakup opreme 3.000, , ,00 0,00 100,00 100, Nakup nematerialnega premoženja 3.500, , ,00 0,00 100,00 100, Računalniške storitve 29.42, , ,00 0,00 100,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 29.42, , ,00 0,00 100,00 100, Turizem 8.380, , ,00 542,00 100,73 109, Sofinanciranje programa društev ter drugih turističnih organizacij in turističnih prireditev , , ,00 0,00 100,00 100, Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom , ,00 0, ,00 0,00 0, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 0,00 0, , , Razvoj turistične infrastrukture 5.000, , ,00 542,00 110,84 110, Tekoče vzdrževanje 0,00 0,00 542,00 542, Nakup drugih osnovnih sredstev 5.000, , ,00 0,00 100,00 100, Materialni stroški turizma 00,00 00,00 00,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 00,00 00,00 00,00 0,00 100,00 100, Mreža postajališč za avtodome po Sloveniji 3.000, , ,00 0,00 100,00 100, Posebni material in storitve 3.000, , ,00 0,00 100,00 100, Spodbujanje razvoja turizma v Občini Železniki 5.840, , ,00 0,00 100,00 202, Posebni material in storitve 5.840, , ,00 0,00 100,00 202, Projekt Evropa za državljane , , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki , , ,00 0,00 100,00 100, Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev , , , ,00 111,20 107, Športna igrišča 9.000, , , ,00 77,78 77, Nakup opreme 4.000, , ,00 0,00 100,00 100,00

10 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.845, , , ,00 4,85 4, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.155, , , ,00 53,0 53, Urejanje parkirišč, obračališč, pešpoti, parkov 30.59, , , ,00 109,11 109, Tekoče vzdrževanje 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , , ,00 104,32 104, Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.500, , ,00 0,00 100,00 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , , ,00 138,57 135, Kolesarska steza , , , ,00 300,00 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , , ,00 300,00 100,00 05 VARSTVO OKOLJA , , , ,00 122,22 122, Zbiranje in ravnanje z odpadki , , , ,00 133,33 133, Sanacija črnih odlagališč 1.500, , ,00 0,00 100,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.500, , ,00 0,00 100,00 100, Zbirni center Železniki 8.000, , , ,00 12,50 12, Tekoče vzdrževanje.000,00.000,00 0, ,00 0,00 0, Nakup drugih osnovnih sredstev 1.000, ,00 0, ,00 0,00 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000, , , , , , Nabava posod za zbiralnice 2.500, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoče vzdrževanje 101,00 124,00 124,00 0,00 100,00 122, Nakup drugih osnovnih sredstev 2.399, , ,00 0,00 100,00 99, Deponija Draga , , , ,00 133,33 133, Tekoče vzdrževanje.000,00.000, , ,00 183,33 183, Investicijsko vzdrževanje in obnove 9.000, , ,00 0,00 100,00 100, Ekološki otoki 3.000, , ,00 0,00 100,00 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.000, , ,00 0,00 100,00 100,00

11 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Ravnanje z odpadno vodo , , ,00 0,00 100,00 100, Sofinanciranje izgradnje malih komunalnih čistilnih naprav , , ,00 0,00 100,00 100, Drugi transferi posameznikom , , ,00 0,00 100,00 100,00 0 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ , , , ,00 107,5 114,4 010 Stanovanjska dejavnost , , , ,00 120,78 120, Rezervni sklad za stanovanja 5.771, , ,00 0,00 100,00 100, Sredstva za posebne namene 5.771, , ,00 0,00 100,00 100, Stanovanjski objekti občine 3.400, , , ,00 123, 123, 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 400,00 400,00 400,00 0,00 100,00 100, Tekoče vzdrževanje 4.000,00.041,00.041,00 0,00 100,00 151, Drugi operativni odhodki 7.000, , ,00 0,00 100,00 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , , ,00 130,02 124, Poslovni prostori občine 3.000, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 2.000, , ,00 0,00 100,00 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000, , ,00 0,00 100,00 100, Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja , , ,00 0,00 100,00 150, Urbanistična dokumentacija , , ,00 0,00 100,00 150, Posebni material in storitve , , ,00 0,00 100,00 150, Oskrba z vodo 1.000, , ,00 0,00 100,00 110, Vaški vodovodi 1.000, , ,00 0,00 100,00 110, Posebni material in storitve , , ,00 0,00 100,00 100, Nakup opreme.000, , ,00 0,00 100,00 127, Cestna razsvetljava 7.15, , ,00 0,00 100,00 100, Javna razsvetljava 7.15, , ,00 0,00 100,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije , , ,00 0,00 100,00 100,00

12 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 48.15, , ,00 0,00 100,00 100,00 07 ZDRAVSTVO 81.10, , ,00 0,00 100,00 100, Splošne zdravstvene storitve 78.10, , ,00 0,00 100,00 100, Dejavnost zdravstvene postaje Železniki 3.500, , ,00 0,00 100,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 1.000, , ,00 0,00 100,00 100, Posebni material in storitve 5.000, , ,00 0,00 100,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 19.00, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoče vzdrževanje 4.00, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 5.300, , ,00 0,00 100,00 100, Nakup opreme 0, , ,00 0,00 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove 1.000,00 0,00 0,00 0,00-0, Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje , , ,00 0,00 100,00 85, Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja , , ,00 0,00 100,00 85, Mrliški pregledi in stroški obdukcij 13.0, , ,00 0,00 100,00 129, Tekoči transferi v javne zavode 11.10, , ,00 0,00 100,00 12, Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 2.500, , ,00 0,00 100,00 140, Storitve splošnega zdravstvenega varstva 3.000, , ,00 0,00 100,00 100, Preventivne akcije za otroke 2.000, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 2.000, , ,00 0,00 100,00 100, Preventivni programi za odrasle-živimo zdravo 1.000, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 1.000, , ,00 0,00 100,00 100,00 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ , , , ,00 94,42 94, Dejavnosti na področju športa in rekreacije , , ,00 0,00 100,00 100, Dejavnost športnih klubov in društev 73.09, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 73.09, , ,00 0,00 100,00 100,00

13 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Športna prireditev-športnik občine 2.253, , ,00 0,00 100,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 2.253, , ,00 0,00 100,00 100, Stroški športnih dejavnosti občine 2.527, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 2.527, , ,00 0,00 100,00 100, Dejavnost Javnega zavoda Raritovec , , ,00 0,00 100,00 95, Tekoči transferi v javne zavode , , ,00 0,00 100,00 95, Obnova plavalnega bazena Železniki , , ,00 0,00 100,00 102, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,50 0,00 100,00 101, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring , , ,50 0,00 100,00 110, Kulturne dejavnosti , , , ,00 87,93 87, Muzej Železniki , , , ,00 74, 74, 4133 Tekoči transferi v javne zavode , , ,00-809,00 98,88 98, Nakup opreme 0,00 0,00 809,00 809, Investicijsko vzdrževanje in obnove , ,00 0, ,00 0,00 0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.410, , , ,00 49,10 5, Varovanje kulturne dediščine , , , ,00 10,00 10, Tekoče vzdrževanje , , , ,00 10,00 10, Vzdrževanje spomenikov in grobov 5.000, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 5.000, , ,00 0,00 100,00 100, Dejavnost knjižnice 53.77, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi v javne zavode 53.77, , ,00 0,00 100,00 100, Materialni stroški knjižnice 18.00, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi v javne zavode 18.00, , ,00 0,00 100,00 100,00

14 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Nakup knjig za splošne knjižnice , , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,00 0,00 100,00 100, Programi ljubiteljsko kulturne dejavnosti , , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam , , ,00 0,00 100,00 100, Stroški kulturnih prireditev , , ,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki , , ,00 0,00 100,00 100, Materialni stroški varovanja kulturne dediščine 1.258, , ,00 0,00 100,00 100, Posebni material in storitve 1.258, , ,00 0,00 100,00 100, Investicije v knjižnici 1.500, , ,00 0,00 100,00 100, Investicijski transferi javnim zavodom 1.500, , ,00 0,00 100,00 100, Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnega doma Železniki , , ,00 0,00 100,00 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,00 0,00 100,00 100, Dejavnost Muzeja Železniki-turizem 5.000, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi v javne zavode 5.000, , ,00 0,00 100,00 100, Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 21.93, , ,00 0,00 100,00 100, Obnova sakralnih objektov 8.000, , ,00 0,00 100,00 100, Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.000, , ,00 0,00 100,00 100, LAS Občine Železniki 3.000, , ,00 0,00 100,00 100, Posebni material in storitve 3.000, , ,00 0,00 100,00 100, Sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi 10.93, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.93, , ,00 0,00 100,00 100,00

15 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran IZOBRAŽEVANJE , , , ,00 99,28 99, Predšolska vzgoja , , , ,00 98,89 9, Dejavnost javnih vrtcev - Vrtec pri OŠ Železniki , , ,00 0,00 100,00 97, Drugi transferi posameznikom , , ,00 0,00 100,00 97, Dejavnost vrtcev - izven občine Železniki , , , ,00 85,71 85, Drugi transferi posameznikom , , , ,00 85,71 85, Dejavnost zasebnih vrtcev - Antonov vrtec , , ,00 0,00 100,00 100, Drugi transferi posameznikom , , ,00 0,00 100,00 100, Investicije Vrtec pri OŠ Železniki , , ,00 0,00 100,00 100, Investicijski transferi javnim zavodom , , ,00 0,00 100,00 100, Investicije Antonov vrtec 2.850, , ,00 0,00 100,00 100, Nakup opreme 2.850, , ,00 0,00 100,00 100, Osnovnošolsko izobraževanje 4.577, , , ,00 99,38 103, Dodatni programi v OŠ Železniki , , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,00 0,00 100,00 100, Materialni stroški OŠ Železniki , , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,00 0,00 100,00 100, Stroški tekmovanj OŠ Železniki 2.155, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi v javne zavode 2.155, , ,00 0,00 100,00 100, Sofinanciranje projektov in mednarodno sodelovanje 2.034, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi v javne zavode 2.034, , ,00 0,00 100,00 100, Investicije OŠ Železniki , , ,00.450,00 104,74 123, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 0,00 100,00 120,0

16 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.200, , ,00.450,00 273,7 317, Investicijski transferi javnim zavodom 9.833, , ,00 0,00 100,00 100, Dodatni program OŠ Jela Janežiča 3.727, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi v javne zavode 3.727, , ,00 0,00 100,00 100, Materialni stroški OŠ Jela Janežiča 8.108, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi v javne zavode 8.108, , ,00 0,00 100,00 100, Investicije OŠ Jela Janežiča 7.137, , ,00 0,00 100,00 100, Investicijski transferi javnim zavodom 7.137, , ,00 0,00 100,00 100, Materialni stroški in najemnina v Glasbeni šoli Škofja Loka , , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi v javne zavode , , ,00 0,00 100,00 100, Dodatni program v glasbenih šolah-sofinanciranje pouka ljudskih inštrumentov 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi v javne zavode 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00 100, Nakup opreme glasbene šole 1.428, , ,00 0,00 100,00 100, Investicijski transferi javnim zavodom 1.428, , ,00 0,00 100,00 100, Investicija PŠ Dražgoše 42.33, , ,00 0,00 100,00 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0,00 0, , , Investicijsko vzdrževanje in obnove 42.33, ,00 0, ,00 0,00 0, Energetska sanacija OŠ Železniki, PŠ Dražgoše, PŠ Selca 8.074, , , ,00 41,89 57, Posebni material in storitve 0, , ,00 0,00 100, Nakup drugih osnovnih sredstev 2.000,00 0,00 0,00 0,00-0, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.074, , , ,00 29,12 43, Obnova PŠ Davča , , , ,00 93,19 8, Investicijsko vzdrževanje in obnove 43.50, , , ,00 92,59 85,88

17 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.550, , ,00 0,00 100,00 100, Podporne storitve pri izobraževanju 42.23, , ,00 0,00 100,00 100, Sofinanciranje šole v naravi v OŠ Železniki 3.505, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi v javne zavode 3.505, , ,00 0,00 100,00 100, Subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin v OŠ Železniki 2.231, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi transferi posameznikom 2.231, , ,00 0,00 100,00 100, Šolski prevozi , , ,00 0,00 100,00 100, Drugi transferi posameznikom , , ,00 0,00 100,00 100, Šolnine - Jobsov sklad 1.000, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi v javne zavode 1.000, , ,00 0,00 100,00 100, Šolski prevoz na plavanje in zdrav.vzgojo iz podružnic 2.000, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi transferi posameznikom 2.000, , ,00 0,00 100,00 100,00 10 SOCIALNA VARNOST , , , ,00 101,40 101, Varstvo invalidnih oseb 92.1, , , ,00 108,54 110, Varstvo telesno in duševno prizadetih , , , ,00 10,55 10, Drugi transferi posameznikom , , , ,00 10,55 10, Dnevni center ŠENT Škofja Loka 923,00 923,00 923,00 0,00 100,00 100, Drugi transferi posameznikom 923,00 923,00 923,00 0,00 100,00 100, Program javnih del-sociala 7.243, , , ,00 128,4 155, Drugi transferi posameznikom 7.243, , , ,00 128,4 155, Varstvo otrok in družine 18.81, , ,00 0,00 100,00 100, Darilo ob rojstvu otroka 1.000, , ,00 0,00 100,00 100,00

18 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Družinski prejemki in starševska nadomestila 1.000, , ,00 0,00 100,00 100, Dejavnost Varne hiše Gorenjska 2.81, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi v javne zavode 2.81, , ,00 0,00 100,00 100, Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva , , , ,00 101,72 100, Bivanje starejših oseb v splošnih in posebnih socialnih zavodih.500,00.500, , ,00 103,01 103, Drugi transferi posameznikom.500,00.500, , ,00 103,01 103, Dejavnost izvajanja pomoči na domu 2.500, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi transferi posameznikom 2.500, , ,00 0,00 100,00 100, Enkratne denarne pomoči zaradi materialne ogroženosti , , ,00 0,00 100,00 100, Transferi za zagotavljanje socialne varnosti , , ,00 0,00 100,00 100, Pomoč pri uporabi stanovanja - subvencioniranje najemnin , , ,00 0,00 100,00 100, Drugi transferi posameznikom , , ,00 0,00 100,00 100, Plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev 1.800, , ,00 0,00 100,00 100, Drugi transferi posameznikom 1.800, , ,00 0,00 100,00 100, Zdravstvena letovanja za otroke 2.000,00 459,00 459,00 0,00 100,00 22, Drugi transferi posameznikom 2.000,00 459,00 459,00 0,00 100,00 22, Druge dejavnosti na področju socialne varnosti , , ,00 0,00 100,00 100, Programi humanitarnih in invalidskih organizacij 8.574, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 8.574, , ,00 0,00 100,00 100, Proračunska rezerva , , ,00 0,00 100,00 100, Proračunska rezerva , , ,00 0,00 100,00 100,00

19 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Sanacija plazov , , ,00 0,00 100,00 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 0,00 100,00 100, Sanacijski program poplave , , ,00 0,00 100,00 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 0,00 100,00 100, Sanacijski program iz leta , , ,00 0,00 100,00 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 0,00 100,00 100, KRAJEVNA SKUPNOST DAVČA 93.79, , ,00 0,00 100,00 100,00 01 JAVNA UPRAVA 3.411, , ,00 0,00 100,00 100, Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 3.411, , ,00 0,00 100,00 100, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 3.411, , ,00 0,00 100,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100, Posebni material in storitve 20,00 20,00 20,00 0,00 100,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.540, , ,00 0,00 100,00 100, Poslovne najemnine in zakupnine 231,00 231,00 231,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 50,00 50,00 50,00 0,00 100,00 100,00 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI , , ,00 0,00 100,00 100, Cestni promet 48.15, , ,00.403,00 113,17 113, Upravljanjein tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) 48.15, , ,00.403,00 113,17 113, Tekoče vzdrževanje 48.15, , ,00.403,00 113,17 113, Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 8.43, , , ,00 25,92 25, Pokopališča in mrliške vežice 7.143, ,00 740, ,00 10,3 10, Posebni material in storitve 255,00 255,00 255,00 0,00 100,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 320,00 320,00 320,00 0,00 100,00 100, Nakup drugih osnovnih sredstev 15,00 15,00 15,00 0,00 100,00 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.389, ,00 0, ,00 0,00 0,00

20 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4.014, ,00 0, ,00 0,00 0, Tekoče vzdrževanje otroških igrišč 1.500, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoče vzdrževanje 1.500, ,00 500, ,00 33,33 33, Nakup drugih osnovnih sredstev 0,00 0, , , STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 1.00, , ,00 0,00 100,00 100, Cestna razsvetljava 1.00, , ,00 0,00 100,00 100, Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS 1.00, , ,00 0,00 100,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 00,00 00,00 00,00 0,00 100,00 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.000, , ,00 0,00 100,00 100,00 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ , , ,00 0,00 100,00 100, Kulturne dejavnosti , , ,00 0,00 100,00 100, Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov , , ,00 0,00 100,00 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 0,00 100,00 100, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring.500,00.500,00.500,00 0,00 100,00 100, KRAJEVNA SKUPNOST DOLENJA VAS 40.85, , , ,00 121,52 121,52 01 JAVNA UPRAVA.194,00.194,00.894,00 700,00 111,30 111, Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države.194,00.194,00.894,00 700,00 111,30 111, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti.194,00.194,00.894,00 700,00 111,30 111, Pisarniški in splošni material in storitve 349,00 549,00 549,00 0,00 100,00 157, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.20, , ,00 700,00 13,19 100, Poslovne najemnine in zakupnine 0,00 18,00 18,00 0,00 100, Drugi operativni odhodki 2.925, , ,00 0,00 100,00 104, Nakup drugih osnovnih sredstev 300,00 470,00 470,00 0,00 100,00 15,7 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 8.871, , ,00 500,00 105,4 105, Cestni promet 7.200, , ,00 500,00 10,94 10,94

21 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Upravljanjein tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) 7.200, , ,00 500,00 10,94 10, Tekoče vzdrževanje 1.345, , ,00 500,00 137,17 137, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.855, , ,00 0,00 100,00 100, Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 1.71, , ,00 0,00 100,00 100, Športna igrišča Dolenja vas 1.71, , ,00 0,00 100,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.71, , ,00 0,00 100,00 100,00 0 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ , , , ,00 129,44 129, Oskrba z vodo , , , ,00 131,5 131, Tekoče vzdrževanje vodovoda 4.000, , ,00 0,00 100,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 310,00 310,00 0,00 100, Tekoče vzdrževanje 4.000, , ,00 0,00 100,00 92, Investicije v vodovodni sistem , , , ,00 137,98 137, Nakup opreme , , , ,00 137,98 137, Cestna razsvetljava 1.800, , ,00 0,00 100,00 100, Upravljanje intekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS 1.800, , ,00 0,00 100,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.800, , ,00 0,00 100,00 100, KRAJEVNA SKUPNOST DRAŽGOŠE-RUDNO , , ,00 0,00 100,00 100,00 01 JAVNA UPRAVA 2.88, , ,00 0,00 100,00 100, Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 2.88, , ,00 0,00 100,00 100, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 2.88, , ,00 0,00 100,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 50,00 50,00 50,00 0,00 100,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 720,00 720,00 720,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 1.498, , ,00 0,00 100,00 100,00

22 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran GOSPODARSKE DEJAVNOSTI , , ,00 0,00 100,00 100, Cestni promet , , ,00 0,00 100,00 100, Upravljanjein tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) , , ,00 0,00 100,00 100, Tekoče vzdrževanje , , ,00 0,00 100,00 100, Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev , , ,00 0,00 100,00 100, Pokopališča in mrliške vežice , , ,00 0,00 100,00 100, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije , , ,00 0,00 100,00 100,00 0 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 5.800, , ,00 0,00 100,00 100, Cestna razsvetljava 5.800, , ,00 0,00 100,00 100, Upravljanje in tekoče vzdrževanje javne razsvetljave v KS 5.800, , ,00 0,00 100,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.400, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoče vzdrževanje 3.400, , ,00 0,00 100,00 100,00 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 100, Kulturne dejavnosti 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 100, Investicije in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove 500,00 500,00 500,00 0,00 100,00 100, KRAJEVNA SKUPNOST SELCA , , , ,00 102,19 102,19 01 JAVNA UPRAVA 8.430, , ,00 0,00 100,00 100, Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 8.430, , ,00 0,00 100,00 100, Delovanje ožjih delov lokalne skupnosti 8.430, , ,00 0,00 100,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 800,00 800,00 800,00 0,00 100,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 850,00 850,00 850,00 0,00 100,00 100, Tekoče vzdrževanje 1.500, , ,00 0,00 100,00 9, Poslovne najemnine in zakupnine 80,00 80,00 80,00 0,00 100,00 100, Drugi operativni odhodki 5.000, , ,00 0,00 100,00 101,20

23 Datum DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Stran Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200,00 200,00 200,00 0,00 100,00 100,00 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI , , ,00 0,00 100,00 100, Cestni promet , , ,00 0,00 100,00 100, Upravljanjein tekoče vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti (letno in zimsko vzdrževanje) , , ,00 0,00 100,00 8, Tekoče vzdrževanje , , ,00 0,00 100,00 8, Investicije in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti 0, , ,00 0,00 100, Investicijsko vzdrževanje in obnove 0, , ,00 0,00 100, Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 1.000, , ,00 0,00 100,00 100, Pokopališča in mrliške vežice , , ,00 0,00 100,00 100, Pisarniški in splošni material in storitve 0,00 129,00 129,00 0,00 100, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 800, , ,00 400,00 114,81 387, Tekoče vzdrževanje 8.280,00.250, ,00-400,00 93,0 70, Drugi operativni odhodki 3.920, , ,00 0,00 100,00 100, Komunalne naprave 3.000, , ,00 0,00 100,00 100, Tekoče vzdrževanje 3.000, , ,00 0,00 100,00 100,00 0 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ , , , ,00 107,42 107, Oskrba z vodo 2.445, , , ,00 111,34 111, Tekoče vzdrževanje vodovoda , , , ,00 139,40 8, Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 0,00 0,00 30,00 30, Tekoče vzdrževanje , , , ,00 133,74 2, Drugi operativni odhodki 445,00 589,00 589,00 0,00 100,00 132, Investicije v vodovodni sistem , , ,00 0,00 100,00 171, Tekoče vzdrževanje 0,00 331,00 0,00-331,00 0, Investicijsko vzdrževanje in obnove , , ,00 331,00 101,79 171,19

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE RADOVLJICA ZA LETO 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 10 OBČINSKI SVET 12.062 3.451 0 0 0 01 POLITIČNI SISTEM 12.062 3.451 0 0 0 0101 Politični sistem 12.062 3.451 0 0 0

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB  PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itev poseb. dela rebalansa 2015) Obrazložitev posebnega dela rebalansa proračuna 2015 V nadaljevanju so obrazloženi predlogi sprememb in dopolnitev po posameznih proračunskih postavkah: 011017 Delovanje svetniške skupine SD Predlagamo

Prikaži več

II. Posebni del proračuna

II. Posebni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.3.2012 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine OBČINA SV. JURIJ OB ŠČAVNICI za leto 2012 so po proračunskih

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14

Microsoft Word - Zapisnik 14 seje OPF_6.2.14 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 6. 2. 2014 ZAPISNIK 14. seje Odbora za proračun in

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc

Microsoft Word - letni načrt pridob. rebalans za 2012 brez imen.doc Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002, 25/2002 in Uradni list RS št. 38/2005, 24/2006), 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA

OBRAZLOŽITEV K ODLOKU O SPREMEMBAH ODLOKA 12. /redna/ seja občinskega sveta December 2016 OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE LENDAVA ZA LETO 2017 (1. obravnava) 1 I. UVOD Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 - popr. 101/13

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“

ZAVOD za trajnostni razvoj Kopra „KOPER OTOK“ MANAGEMENT MESTNEGA SREDIŠČA Projekt oživljanja starega mestnega jedra MMS v Kopru Jana Tolja, svetovalka župana Mestna občina Koper Management mestnih središč NAKUPOVALNA SREDIŠČA Po letu 2000 ogromen

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan )

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan ) OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13 4207 CERKLJE na Gorenjskem e-mail:obcinacerklje@siol.net Številka: 450-08/2011-01 Cerklje, 28.07.2011 POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA ZA ČAS OD 1. 1.

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

P O R O ^ I L O

P O R O ^ I L O O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA P R O R A Č U N OBČINE SLOVENSKA BISTRICA ZA LETO 2007 1-6 Julij 2007 UVODNA POJASNILA N:\SKUPNI\PROR2007\ 1-6\ 1-6-Obrazloţitve SD in PD-1.doc 1 Poračun občine Slovenska

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009)

(Microsoft Word seja - obrazlo\236itev zr 2009) OBRAZLOŽITEV ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA OBČINE ŽIROVNICA ZA LETO 2009 1. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA 1.1. UVOD Proračun Občine Žirovnica za leto 2009 je Občinski svet Občine Žirovnica sprejel na svoji 10.

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc Občina Bled OBČINSKI SVET 1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled

Prikaži več

1

1 KRAJEVNA SKUPNOST ZREČE LETNO POROČILO 2014 1. Predstavitev krajevne skupnosti Krajevna skupnost: Sedež pravne osebe: Zreče Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče Matična številka: 5019010 Davčna številka: 37492799

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

NRP19_22_2RBP

NRP19_22_2RBP Načrt razvojnih programov Občine Moravče za obdobje 2019-2022, usklajen z 2. rebalansom 2019 NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2019-2022 0004 Občinska uprava 8.129.241 3.142.519 4.136.555 6.815.121 4.666.688 620.000

Prikaži več

zapisnik 21. seje finance

zapisnik 21. seje finance OBČINA JESENICE OBČINSKI SVET Odbor za proračun in finance Številka: 032-18/2012 Datum: 16.11.2012 SKRAJŠAN ZAPIS 21. REDNE SEJE ODBORA ZA PRORAČUN IN FINANCE, KI JE BILA V ČETRTEK, 15.11.2012, OB 17.30

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05 Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00 /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine SEVNICA NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2018-2021 4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500 181.500 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 586.509 156.000 68.500 205.500 190.500

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev MESTNO KOLESARSKO OMREŽJE Vsebina 1. Mestno kolesarsko omrežje VZHOD 2. Mestno kolesarsko omrežje CENTER 3. Mestno kolesarsko omrežje ZAHOD Skupna vrednost projekta: 4.295.153 EUR Projektiranje: Andrejc,

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

(Splo\232ni del prora\350una)

(Splo\232ni del prora\350una) REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.621.954,67 5.621.954,67 5.746.776,98 102,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.315.887,00

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so

Številka: 900-5/ Datum: Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, , ob 16. uri, v sejni so Številka: 900-5/2019-4 Datum: 15. 4. 2019 Z A P I S N I K 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, ki je bila v ponedeljek, 15. 4. 2019, ob 16. uri, v sejni sobi Občine Polzela Navzoči člani občinskega sveta: Ivan

Prikaži več

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

(Microsoft Word - Polletno poro\350ilo januar-junij 2015.docx)

(Microsoft Word - Polletno poro\350ilo januar-junij 2015.docx) III.2. Obrazložitve POSEBNI DEL III.2.1. Občinski svet 1000 OBČINSKI SVET Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, v prvi polovici leta 2015 je deloval

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več