STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "STRUKTURA STANDARDNIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL ZA LETO NEGOSPODARSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil dru"

Transkripcija

1 STRUKTUR STDRDIH IZBOROV PODTKOV IZ LETIH POROČIL Z LETO EGOSPODRSTVO 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto Standardni izbor v celotnem obsegu Standardni izbor v zoženem obsegu Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij pravnih oseb zasebnega prava za leto Standardni izbor v celotnem obsegu Standardni izbor v zoženem obsegu Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava za leto Ljubljana, Stran 1/20

2 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017 celoten obseg 1. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto Standardni izbor v celotnem obsegu Zajema vsa društva, ki so podatke predložila za državno statistiko. Podatki Opis Vrsta polja IDETIFIKCIJSKI PODTKI Matična številka Ime pravne osebe aslov Kraj Poštna številka Občina Regija Šifra dejavnosti (SKD) - številčni del Šifra iz standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (SKIS) Šifrant občin (Klasifikacija statističnih teritorialnih enot - UTS) Šifrant regij (Klasifikacija statističnih teritorialnih enot - UTS) Šifrant SKD (SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti) Šifrant SKIS (SKIS Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev) BILC STJ Šifrant 1 OP T001 podatek tekočega leta OP P001 podatek preteklega leta OP T096 podatek tekočega leta OP P096 podatek preteklega leta IZKZ POSLOVEG IZID Šifrant 2 OP T110 podatek tekočega leta OP P110 podatek preteklega leta OP T189 podatek tekočega leta OP P189 podatek preteklega leta DODTI PODTKI K IZKZU POSLOVEG IZID Šifrant 3 OP T400 podatek tekočega leta-skupaj OP P400 podatek preteklega leta-skupaj OP TP400 podatek tekočega leta-pridobitna dejavnost OP PP400 podatek preteklega leta-pridobitna dejavnost OP T410 podatek tekočega leta-skupaj OP P410 podatek preteklega leta-skupaj OP TP410 podatek tekočega leta-pridobitna dejavnost OP PP410 podatek preteklega leta-pridobitna dejavnost Legenda: umerični podatek lfanumerični podatek Šifrant 1: Bilanca stanja Oznaka OP SREDSTV Ljubljana, Stran 2/20

3 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017 celoten obseg 002. DOLGOROČ SREDSTV 003 I. eopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve Oznaka OP eopredmetena sredstva Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 010 II. Opredmetena osnovna sredstva 018 III. aložbene nepremičnine 019 IV. Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil Dolgoročna posojila 027 V. Dolgoročne poslovne terjatve 032 B. KRTKOROČ SREDSTV 033 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 034 II. Zaloge 040 III. Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil Kratkoročna posojila 048 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 052 V. Denarna sredstva 053 C. KRTKOROČE KTIVE ČSOVE RZMEJITVE 054 Zunajbilančna sredstva 055 OBVEZOSTI DO VIROV SREDSTEV 056. SKLD 056a I. Društveni sklad 067 II. Revalorizacijske rezerve 301 III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 072 B. REZERVCIJE I DOLGOROČE PSIVE ČSOVE RZMEJITVE Rezervacije Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 075 C. DOLGOROČE OBVEZOSTI 076 I. Dolgoročne finančne obveznosti 080 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 085 Č. KRTKOROČE OBVEZOSTI 086 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 087 II. Kratkoročne finančne obveznosti 091 III. Kratkoročne poslovne obveznosti 095 D. KRTKOROČE PSIVE ČSOVE RZMEJITVE 096 Zunajbilančne obveznosti Šifrant 2: Izkaz poslovnega izida Oznaka OP ČISTI PRIHODKI OD PRODJE 121 B. POVEČJE VREDOSTI ZLOG PROIZVODOV I EDOKOČE PROIZVODJE 122 C. ZMJŠJE VREDOSTI ZLOG PROIZVODOV I EDOKOČE PROIZVODJE Ljubljana, Stran 3/20

4 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017 celoten obseg 123 Č. USREDSTVEI LSTI PROIZVODI I LSTE STORITVE 124 D. SUBVECIJE, DOTCIJE, REGRESI, KOMPEZCIJE I DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZI S POSLOVIMI UČIKI Oznaka OP E. DRUGI POSLOVI PRIHODKI 126 F. KOSMTI DOOS OD POSLOVJ 127 G. POSLOVI ODHODKI 128 I. Stroški blaga, materiala in storitev abavna vrednost prodanega blaga in materiala Stroški porabljenega materiala Stroški storitev 139 II. Stroški dela Stroški plač Stroški pokojninskih zavarovanj Stroški drugih socialnih zavarovanj Drugi stroški dela 144 III. Odpisi vrednosti mortizacija Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 148 IV. Drugi poslovni odhodki 151 H. PRESEŽEK POSLOVIH PRIHODKOV 152 I. PRESEŽEK POSLOVIH ODHODKOV 153 J. FIČI PRIHODKI 155 I. Finančni prihodki iz deležev 160 II. Finančni prihodki iz danih posojil 163 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 166 K. FIČI ODHODKI 168 I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 169 II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 174 III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 178 L. DRUGI PRIHODKI 181 M. DRUGI ODHODKI 182. PRESEŽEK PRIHODKOV 183 O. PRESEŽEK ODHODKOV 184 P. DVEK OD DOHODKOV 186 R. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRČUSKEG OBDOBJ 187 S. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRČUSKEG OBDOBJ 187a Š. Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih obdobij 188 POVPREČO ŠTEVILO ZPOSLEIH PODLGI DELOVIH UR V OBRČUSKEM OBDOBJU (na dve decimalki) 189 ŠTEVILO MESECEV POSLOVJ Ljubljana, Stran 4/20

5 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017 celoten obseg Šifrant 3: Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida Oznaka OP Prihodki od dejavnosti 401 a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji 402 b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev 403 c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov 404 č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb 405 d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov 406 e) članarine in prispevki članov 407 f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev 408 g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala 409 h) ostali prihodki od dejavnosti Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam Ljubljana, Stran 5/20

6 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017 zožen obseg 1.2 Standardni izbor v zoženem obsegu Zajema le društva, ki so z izjavo dovolila, da se podatki predloženi za državno statistiko uporabijo tudi za javno objavo. Za javno objavo se uporabijo le podatki v obsegu, določenim s Slovenskim računovodskim standardom 33 (2016), izmed identifikacijskih podatkov pa le matično številko in ime društva. Podatka Opis Vrsta polja IDETIFIKCIJSKI PODTKI Matična številka Ime pravne osebe BILC STJ Šifrant 4 Zapst T01 podatek tekočega leta Zapst P01 podatek preteklega leta Zapst T38 podatek tekočega leta Zapst P38 podatek preteklega leta IZKZ POSLOVEG IZID Šifrant 5 Zapst T39 podatek tekočega leta Zapst P39 podatek preteklega leta Zapst T68 podatek tekočega leta Zapst P68 podatek preteklega leta DODTI PODTKI K IZKZU POSLOVEG IZID Šifrant 6 Zapst T69 podatek tekočega leta-skupaj Zapst P69 podatek preteklega leta-skupaj Zapst TP69 podatek tekočega leta-pridobitna dejavnost Zapst PP69 podatek preteklega leta-pridobitna dejavnost Zapst T79 podatek tekočega leta-skupaj Zapst P79 podatek preteklega leta-skupaj Zapst TP79 podatek tekočega leta-pridobitna dejavnost Zapst PP79 podatek preteklega leta-pridobitna dejavnost Legenda: umerični podatek lfanumerični podatek Šifrant 4: Bilanca stanja Zapst Oznake OP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk Tekočega leta Prejšnjega leta SREDSTV T001 P DOLGOROČ SREDSTV T002 P I. eopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve T003 P eopredmetena sredstva T004 P Dolgoročne aktivne časovne razmejitve T009 P II. Opredmetena osnovna sredstva T010 P III. aložbene nepremičnine T018 P IV. Dolgoročne finančne naložbe T019 P Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil T020 P Dolgoročna posojila T024 P V. Dolgoročne poslovne terjatve T027 P B. KRTKOROČ SREDSTV T032 P032 Ljubljana, Stran 6/20

7 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017 zožen obseg Zapst Oznake OP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk Tekočega leta Prejšnjega leta I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo T033 P II. Zaloge T034 P III. Kratkoročne finančne naložbe T040 P Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil T041 P Kratkoročna posojila T045 P IV. Kratkoročne poslovne terjatve T048 P V. Denarna sredstva T052 P C. KRTKOROČE KTIVE ČSOVE RZMEJITVE T053 P Zunajbilančna sredstva T054 P OBVEZOSTI DO VIROV SREDSTEV T055 P SKLD T056 P I. Društveni sklad T056a P056a 25 II. Revalorizacijske rezerve T067 P III. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti T301 P B. REZERVCIJE I DOLGOROČE PSIVE ČSOVE RZMEJITVE T072 P Rezervacije T073 P Dolgoročne pasivne časovne razmejitve T074 P C. DOLGOROČE OBVEZOSTI T075 P I. Dolgoročne finančne obveznosti T076 P II. Dolgoročne poslovne obveznosti T080 P Č. KRTKOROČE OBVEZOSTI T085 P I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev T086 P II. Kratkoročne finančne obveznosti T087 P III. Kratkoročne poslovne obveznosti T091 P D. KRTKOROČE PSIVE ČSOVE RZMEJITVE T095 P Zunajbilančne obveznosti T096 P096 Šifrant 5: Izkaz poslovnega izida Zapst Oznake OP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk Tekočega leta Prejšnjega leta ČISTI PRIHODKI OD PRODJE T110 P SPREMEMB VREDOSTI ZLOG PROIZVODOV I EDOKOČE PROIZVODJE T121-T122 P121-P USREDSTVEI LSTI PROIZVODI I LSTE STORITVE T123 P DRUGI POSLOVI PRIHODKI T124+T125 P124+P Stroški blaga, materiala in storitev T128 P a) abavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala T129+T130 P129+P b) Stroški storitev T134 P Stroški dela T139 P a) Stroški plač T140 P b) Stroški pokojninskih zavarovanj T141 P c) Stroški drugih socialnih zavarovanj T142 P č) Drugi stroški dela T143 P Odpisi vrednosti T144 P144 Ljubljana, Stran 7/20

8 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil društev za leto 2017 zožen obseg Zapst Oznake OP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk Tekočega leta Prejšnjega leta a) mortizacija T145 P b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih T146 P c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih T147 P Drugi poslovni odhodki T148 P Finančni prihodki iz deležev T155 P Finančni prihodki iz danih posojil T160 P Finančni prihodki iz poslovnih terjatev T163 P Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb T168 P Finančni odhodki iz finančnih obveznosti T169 P Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti T174 P DRUGI PRIHODKI T178 P DRUGI ODHODKI T181 P Davek od dohodkov T184 P ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRČUSKEG OBDOBJ T186 P ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRČUSKEG OBDOBJ T187 P Kritje odhodkov obravnavanega obračunskega obdobja iz presežka prihodkov iz prejšnjih obračunskih T187a P187a obdobij POVPREČO ŠTEVILO ZPOSLEIH PODLGI DELOVIH UR V OBRČUSKEM OBDOBJU (na dve decimalki) T188 P188 Šifrant 6: Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida Zapst Tekočega leta SKUPJ Prejšnjega leta OD TEG: iz opravljanja pridobitne dejavnosti Tekočega leta Prejšnjega leta (del 3) 6 (del 4) Prihodki od dejavnosti T400 P400 Tp400 Pp a) dotacije iz Fundacije za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij v T401 P401 Tp401 Pp401 Republiki Sloveniji 71 b) dotacije iz proračunskih in drugih javnih sredstev T402 P402 Tp402 Pp c) dotacije iz drugih fundacij, skladov in ustanov T403 P403 Tp403 Pp č) donacije drugih pravnih in fizičnih oseb T404 P404 Tp404 Pp d) prispevki uporabnikov posebnih socialnih programov T405 P405 Tp405 Pp e) članarine in prispevki članov T406 P406 Tp406 Pp f) prihodki od prodaje proizvodov in storitev T407 P407 Tp407 Pp g) prihodki od prodaje trgovskega blaga in materiala T408 P408 Tp408 Pp h) ostali prihodki od dejavnosti T409 P409 Tp409 Pp Dotacije drugim društvom in drugim pravnim osebam T410 P410 Tp410 Pp410 Ljubljana, Stran 8/20

9 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij pravnih oseb zasebnega prava za leto 2017 celoten obseg 2. Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij pravnih oseb zasebnega prava za leto Standardni izbor v celotnem obsegu Zajema vse nepridobitne organizacije pravne osebe zasebnega prava, ki so podatke predložile za državno statistiko. Podatki Opis Vrsta polja IDETIFIKCIJSKI PODTKI Matična številka Ime pravne osebe aslov Kraj Poštna številka Občina Šifrant občin (Klasifikacija statističnih teritorialnih enot - UTS) Regija Šifrant regij (Klasifikacija statističnih teritorialnih enot - UTS) Šifra dejavnosti (SKD) - številčni Šifrant SKD (SKD - Standardna klasifikacija del dejavnosti) Šifra iz standardne klasifikacije Šifrant SKIS (SKIS Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev (SKIS) institucionalnih sektorjev) Velikost po ZGD-1 1 mikro 2 majhna 3 srednja 4 velika BILC STJ Šifrant 7 OP T001 podatek tekočega leta OP P001 podatek preteklega leta OP T096 podatek tekočega leta OP P096 podatek preteklega leta IZKZ POSLOVEG IZID Šifrant 8 OP T110 podatek tekočega leta OP P110 podatek preteklega leta OP T189 podatek tekočega leta OP P189 podatek preteklega leta DODTI PODTKI K IZKZU POSLOVEG IZID Šifrant 9 OP T501 podatek tekočega leta OP P501 podatek preteklega leta OP T509 podatek tekočega leta OP P509 podatek preteklega leta Legenda: umerični podatek lfanumerični podatek Ljubljana, Stran 9/20

10 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij pravnih oseb zasebnega prava za leto 2017 celoten obseg Šifrant 7: Bilanca stanja Oznaka OP SREDSTV 002. DOLGOROČ SREDSTV 003 I. eopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve eopredmetena sredstva Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 010 II. Opredmetena osnovna sredstva Zemljišča Zgradbe Proizvajalne naprave in stroji Druge naprave in oprema, drobni inventar in druga opredmetena osnovna sredstva Biološka sredstva Opredmetena osnovna sredstva v gradnji in izdelavi Predujmi za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev 018 III. aložbene nepremičnine 019 IV. Dolgoročne finančne naložbe Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil Dolgoročna posojila 027 V. Dolgoročne poslovne terjatve 031 VI. Odložene terjatve za davek 032 B. KRTKOROČ SREDSTV 033 I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo 034 II. Zaloge Material edokončana proizvodnja Proizvodi Trgovsko blago Predujmi za zaloge 040 III. Kratkoročne finančne naložbe Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil Kratkoročna posojila 048 IV. Kratkoročne poslovne terjatve 052 V. Denarna sredstva 053 C. KRTKOROČE KTIVE ČSOVE RZMEJITVE 054 Zunajbilančna sredstva 055 OBVEZOSTI DO VIROV SREDSTEV 056. LSTI VIRI 056a I. Ustanovitveni vložek 301 II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti 068 III. erazporejeni čisti presežek prihodkov 069 IV. erazporejeni čisti presežek odhodkov 070 V. Čisti presežek prihodkov poslovnega leta 071 VI. Čisti presežek odhodkov poslovnega leta 072 B. REZERVCIJE I DOLGOROČE PSIVE ČSOVE RZMEJITVE Ljubljana, Stran 10/20

11 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij pravnih oseb zasebnega prava za leto 2017 celoten obseg Oznaka OP Rezervacije Dolgoročne pasivne časovne razmejitve 075 C. DOLGOROČE OBVEZOSTI 076 I. Dolgoročne finančne obveznosti 080 II. Dolgoročne poslovne obveznosti 084 III. Odložene obveznosti za davek 085 Č. KRTKOROČE OBVEZOSTI 086 I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev 087 II. Kratkoročne finančne obveznosti 091 III. Kratkoročne poslovne obveznosti 095 D. KRTKOROČE PSIVE ČSOVE RZMEJITVE 096 Zunajbilančne obveznosti Šifrant 8: Izkaz poslovnega izida Oznaka OP ČISTI PRIHODKI OD PRODJE 121 B. POVEČJE VREDOSTI ZLOG PROIZVODOV I EDOKOČE PROIZVODJE 122 C. ZMJŠJE VREDOSTI ZLOG PROIZVODOV I EDOKOČE PROIZVODJE 123 Č. USREDSTVEI LSTI PROIZVODI I LSTE STORITVE 124 D. SUBVECIJE, DOTCIJE, REGRESI, KOMPEZCIJE I DRUGI PRIHODKI, KI SO POVEZI S POSLOVIMI UČIKI 125 E. DRUGI POSLOVI PRIHODKI 126 F. KOSMTI DOOS OD POSLOVJ 127 G. POSLOVI ODHODKI 128 I. Stroški blaga, materiala in storitev abavna vrednost prodanega blaga in materiala Stroški porabljenega materiala Stroški storitev 139 II. Stroški dela Stroški plač Stroški pokojninskih zavarovanj Stroški drugih socialnih zavarovanj Drugi stroški dela 144 III. Odpisi vrednosti mortizacija Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih 148 IV. Drugi poslovni odhodki Rezervacije Drugi stroški 151 H. PRESEŽEK POSLOVIH PRIHODKOV 152 I. PRESEŽEK POSLOVIH ODHODKOV Ljubljana, Stran 11/20

12 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij pravnih oseb zasebnega prava za leto 2017 celoten obseg Oznaka OP J. FIČI PRIHODKI 155 I. Finančni prihodki iz deležev 160 II. Finančni prihodki iz danih posojil 163 III. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 166 K. FIČI ODHODKI 168 I. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb 169 II. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 174 III. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 178 L. DRUGI PRIHODKI 181 M. DRUGI ODHODKI 182. PRESEŽEK PRIHODKOV 183 O. PRESEŽEK ODHODKOV 184 P. DVEK OD DOHODKOV 185 R. ODLOŽEI DVKI 186 S. ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRČUSKEG OBDOBJ 187 Š. ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRČUSKEG OBDOBJ 188 POVPREČO ŠTEVILO ZPOSLEIH PODLGI DELOVIH UR V OBRČUSKEM OBDOBJU (na dve decimalki) 189 ŠTEVILO MESECEV POSLOVJ Šifrant 9: Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida Oznaka za OP POSLOVI PRIHODKI OD OPRVLJJ DEJVOSTI EGOSPODRSKIH JVIH SLUŽB Prihodki iz sredstev javnih financ Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje 506 B. POSLOVI PRIHODKI OD OPRVLJJ LSTE DEJVOSTI Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje Ljubljana, Stran 12/20

13 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij pravnih oseb zasebnega prava za leto 2017 zožen obseg 2.2 Standardni izbor v zoženem obsegu Zajema le nepridobitne organizacije pravne osebe zasebnega prava, ki so z izjavo dovolile, da se podatki predloženi za državno statistiko uporabijo tudi za zagotovitev javnosti podatkov (v primeru političnih strank za javno objavo). Za zagotovitev javnosti podatkov (javno objavo) se uporabijo le podatki v obsegu, določenim s Slovenskim računovodskim standardom 34 (2016), izmed identifikacijskih podatkov pa le matično številko, ime in velikost nepridobitne organizacije. Podatki Opis Vrsta polja IDETIFIKCIJSKI PODTKI Matična številka Ime pravne osebe Velikost po ZGD-1 1 mikro 2 majhna 3 srednja 4 velika BILC STJ Šifrant 10 Zapst T01 podatek tekočega leta Zapst P01 podatek preteklega leta Zapst T45 podatek tekočega leta Zapst P45 podatek preteklega leta IZKZ POSLOVEG IZID Šifrant 11 Zapst T46 podatek tekočega leta Zapst P46 podatek preteklega leta Zapst T75 podatek tekočega leta Zapst P75 podatek preteklega leta DODTI PODTKI K IZKZU POSLOVEG IZID Šifrant 12 Zapst T76 podatek tekočega leta Zapst P76 podatek preteklega leta Zapst T84 podatek tekočega leta Zapst P84 podatek preteklega leta Legenda: umerični podatek lfanumerični podatek Šifrant 10: Bilanca stanja Zapst Oznake OP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk Tekočega leta Prejšnjega leta SREDSTV T001 P DOLGOROČ SREDSTV T002 P I. eopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve T003 P eopredmetena sredstva T004 P Dolgoročne aktivne časovne razmejitve T009 P II. Opredmetena osnovna sredstva T010 P III. aložbene nepremičnine T018 P IV. Dolgoročne finančne naložbe T019 P Dolgoročne finančne naložbe, razen posojil T020 P020 Ljubljana, Stran 13/20

14 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij pravnih oseb zasebnega prava za leto 2017 zožen obseg Zapst Oznake OP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk Tekočega leta Prejšnjega leta Dolgoročna posojila T024 P V. Dolgoročne poslovne terjatve T027 P VI. Odložene terjatve za davek T031 P B. KRTKOROČ SREDSTV T032 P I. Sredstva (skupine za odtujitev) za prodajo T033 P II. Zaloge T034 P III. Kratkoročne finančne naložbe T040 P Kratkoročne finančne naložbe, razen posojil T041 P Kratkoročna posojila T045 P IV. Kratkoročne poslovne terjatve T048 P V. Denarna sredstva T052 P C. KRTKOROČE KTIVE ČSOVE RZMEJITVE T053 P Zunajbilančna sredstva T054 P OBVEZOSTI DO VIROV SREDSTEV T055 P LSTI VIRI T056 P I. Ustanovitveni vložek T056a P056a 26 II. Rezerve, nastale zaradi vrednotenja po pošteni vrednosti T301 P III. Preneseni čisti poslovni izid T068-T069 P068-P erazporejeni čisti presežek prihodkov T068 P erazporejeni čisti presežek odhodkov T069 P IV. Čisti poslovni izid poslovnega leta T070-T071 P070-P Čisti presežek prihodkov poslovnega leta T070 P Čisti presežek odhodkov poslovnega leta T071 P B. REZERVCIJE I DOLGOROČE PSIVE ČSOVE RZMEJITVE T072 P Rezervacije T073 P Dolgoročne pasivne časovne razmejitve T074 P C. DOLGOROČE OBVEZOSTI T075 P I. Dolgoročne finančne obveznosti T076 P II. Dolgoročne poslovne obveznosti T080 P III. Odložene obveznosti za davek T084 P Č. KRTKOROČE OBVEZOSTI T085 P I. Obveznosti, vključene v skupine za odtujitev T086 P II. Kratkoročne finančne obveznosti T087 P III. Kratkoročne poslovne obveznosti T091 P D. KRTKOROČE PSIVE ČSOVE RZMEJITVE T095 P Zunajbilančne obveznosti T096 P096 Ljubljana, Stran 14/20

15 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij pravnih oseb zasebnega prava za leto 2017 zožen obseg Šifrant 11: Izkaz poslovnega izida Zapst Oznake OP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk Tekočega leta Prejšnjega leta ČISTI PRIHODKI OD PRODJE T110 P SPREMEMB VREDOSTI ZLOG PROIZVODOV I EDOKOČE PROIZVODJE T121-T122 P121-P USREDSTVEI LSTI PROIZVODI I LSTE STORITVE T123 P DRUGI POSLOVI PRIHODKI T124+T125 P124+P Stroški blaga, materiala in storitev T128 P a) abavna vrednost prodanega blaga in materiala ter stroški porabljenega materiala T129+T130 P129+P b) Stroški storitev T134 P Stroški dela T139 P a) Stroški plač T140 P b) Stroški pokojninskih zavarovanj T141 P c) Stroški drugih socialnih zavarovanj T142 P č) Drugi stroški dela T143 P Odpisi vrednosti T144 P a) mortizacija T145 P b) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih T146 P c) Prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih T147 P Drugi poslovni odhodki T148 P Finančni prihodki iz deležev T155 P Finančni prihodki iz danih posojil T160 P Finančni prihodki iz poslovnih terjatev T163 P Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb T168 P Finančni odhodki iz finančnih obveznosti T169 P Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti T174 P DRUGI PRIHODKI T178 P DRUGI ODHODKI T181 P DVEK OD DOHODKOV T184 P ODLOŽEI DVKI T185 P ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRČUSKEG OBDOBJ T186-T187 P186-P ČISTI PRESEŽEK ODHODKOV OBRČUSKEG OBDOBJ T186-T187 P186-P POVPREČO ŠTEVILO ZPOSLEIH PODLGI DELOVIH UR V OBRČUSKEM OBDOBJU (na dve decimalki) T188 P188 Šifrant 12: Dodatni podatki k izkazu poslovnega izida Zapst Oznake OP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk Tekočega leta Prejšnjega leta POSLOVI PRIHODKI OD OPRVLJJ DEJVOSTI EGOSPODRSKIH JVIH SLUŽB T501 P Prihodki iz sredstev javnih financ T502 P502 Ljubljana, Stran 15/20

16 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil nepridobitnih organizacij pravnih oseb zasebnega prava za leto 2017 zožen obseg Zapst Oznake OP iz poenotenih obrazcev za izračun postavk Tekočega leta Prejšnjega leta Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih javnih služb T503 P Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje T504 P Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje T505 P B. POSLOVI PRIHODKI OD OPRVLJJ LSTE DEJVOSTI T506 P Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti T507 P Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje T508 P Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane proizvodnje T509 P509 Ljubljana, Stran 16/20

17 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava za leto Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava za leto 2017 Standardna struktura se uporablja za standardni izbor v celotnem obsegu in standardni izbor v zoženem obsegu. 1 Standardni izbor v celotnem obsegu zajema podatke vseh pravnih oseb. 2 Standardni izbor v zoženem obsegu zajema podatke vseh pravnih oseb in vse OP podatke, izmed identifikacijskih podatkov pa le šifro proračunskega uporabnika, matično številko, ime pravne osebe, šifro ustanovitelja in šifro podskupine proračunskega uporabnika. IDETIFIKCIJSKI PODTKI Šifra proračunskega uporabnika Matična številka Vrsta uporabnika Ime pravne osebe aslov Kraj Poštna številka Občina Regija Šifra ustanovitelja Šifra podskupine proračunskega uporabnika Podatki Opis Vrsta polja Šifra dejavnosti (SKD) - številčni del Šifra iz standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (SKIS) BILC STJ Šifrant občin (Klasifikacija statističnih teritorialnih enot - UTS) Šifrant regij (Klasifikacija statističnih teritorialnih enot - UTS) Seznami neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (UJP) Seznami neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov (UJP) Šifrant SKD (SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti) Šifrant SKIS (SKIS Standardna klasifikacija institucionalnih sektorjev) OP T001 podatek tekočega leta OP P001 podatek preteklega leta OP T061 podatek tekočega leta OP P061 podatek preteklega leta STJE I GIBJE EOPREDMETEIH SREDSTEV I OPREDMETEIH OSOVIH SREDSTEV OP T7001 OP 700, stolpec 3 OP P70010 OP 700, stolpec 12 OP T7231 OP 723, stolpec 3 OP P72310 OP 723, stolpec 12 STJE I GIBJE DOLGOROČIH FIČIH LOŽB I POSOJIL OP T8001 OP 800, stolpec 3 Ljubljana, Stran 17/20

18 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava za leto 2017 OP P80010 OP 800, stolpec 12 OP T8361 OP 836, stolpec 3 OP P83610 OP 836, stolpec 12 IZKZ PRIHODKOV I ODHODKOV DRUGIH UPORBIKOV OP T101 podatek tekočega leta OP P101 podatek preteklega leta OP T208 podatek tekočega leta OP P208 podatek preteklega leta OP T933 podatek tekočega leta OP P933 podatek preteklega leta OP T934 podatek tekočega leta OP P934 podatek preteklega leta OP T209 podatek tekočega leta OP P209 podatek preteklega leta OP T253 podatek tekočega leta OP P253 podatek preteklega leta OP T931 podatek tekočega leta OP P931 podatek preteklega leta OP T254 podatek tekočega leta OP P254 podatek preteklega leta OP T259 podatek tekočega leta OP P259 podatek preteklega leta OP T932 podatek tekočega leta OP P932 podatek preteklega leta OP T260 podatek tekočega leta OP P260 podatek preteklega leta OP T299 podatek tekočega leta OP P299 podatek preteklega leta OP T900 podatek tekočega leta OP P900 podatek preteklega leta OP T930 podatek tekočega leta OP P930 podatek preteklega leta IZKZ RČU FIČIH TERJTEV I LOŽB OP T301 podatek tekočega leta OP P301 podatek preteklega leta Ljubljana, Stran 18/20

19 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava za leto 2017 OP T349 podatek tekočega leta OP P349 podatek preteklega leta IZKZ RČU FICIRJ OP T351 podatek tekočega leta OP P351 podatek preteklega leta OP T380 podatek tekočega leta OP P380 podatek preteklega leta IZKZ PRIHODKOV I ODHODKOV REŽIJSKIH OBRTOV OP T600 podatek tekočega leta OP P600 podatek preteklega leta OP T630 podatek tekočega leta OP P630 podatek preteklega leta IZKZ PRIHODKOV I ODHODKOV DOLOČEIH UPORBIKOV OP T860 podatek tekočega leta OP P860 podatek preteklega leta OP T895 podatek tekočega leta OP P895 podatek preteklega leta IZKZ PRIHODKOV I ODHODKOV DOLOČEIH UPORBIKOV PO ČELU DEREG TOK OP T401 podatek tekočega leta OP P401 podatek preteklega leta OP T486 podatek tekočega leta OP P486 podatek preteklega leta IZKZ RČU FIČIH TERJTEV I LOŽB DOLOČEIH UPORBIKOV OP T500 podatek tekočega leta OP P500 podatek preteklega leta OP T525 podatek tekočega leta OP P525 podatek preteklega leta IZKZ RČU FICIRJ DOLOČEIH UPORBIKOV OP T550 podatek tekočega leta OP P550 podatek preteklega leta OP T573 podatek tekočega leta OP P573 podatek preteklega leta IZKZ PRIHODKOV I ODHODKOV DOLOČEIH UPORBIKOV PO VRSTH DEJVOSTI OP T660 za izvajanje javne službe OP P660 od prodaje blaga in storitev na trgu Ljubljana, Stran 19/20

20 Struktura standardnega izbora podatkov iz letnih poročil pravnih oseb javnega prava za leto 2017 OP T693 za izvajanje javne službe OP P693 od prodaje blaga in storitev na trgu Opomba: Vsi OP so v EUR brez centov, razen: - OP 894 in 929 je 15 mest, celo število - OP 895 in 930 je v mesecih Legenda: umerični podatek lfanumerični podatek Ljubljana, Stran 20/20

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg Ljubljana Matična številka: Podatki iz bilance stanja na dan 31.

DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg Ljubljana Matična številka: Podatki iz bilance stanja na dan 31. DRUŠTVO KOMORNI GODALNI ORKESTER SLOVENSKE FILHARMONIJE Mestni trg 17 1000 Ljubljana Matična številka: 1207024000 Podatki iz bilance stanja na dan 31.12.2015 Podatki so v EUR 2015 2014 SREDSTVA 42.800

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA

RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I) PRIKAZ BILA RAČUNOVODSKO POROČILO 2015 KAZALO 1.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 2 1.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2015 (RAZLIČICA I)... 4 1.3 PRIKAZ BILANČNEGA DOBIČKA /IZGUBE ZA LETO 2015... 5 1.4 RAČUNOVODSKE

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 10 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2015... 10 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA... 12 2.3

Prikaži več

Layout 1

Layout 1 Tema: LETNO POROČANJE UPORABNIKOV EKN Poslovni dogodki v letu 2014 Zgledi računovodskih izkazov določenih uporabnikov V zgledih prikazujemo pregled poslovnih dogodkov in knjiženja za leto 2014, pojasnila

Prikaži več

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE

MUZEJ ZA ARHITEKTURO IN OBLIKOVANJE LETNO POROČILO za leto 2017 Februar 2018 MAO - Letno poročilo 2017 Stran 1 KAZALO stran 1. RAČUNOVODSKO POROČILO... 3 1.1. Računovodski izkazi... 3 2. POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ZA LETO 2017...

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

KOŠAKI TMI D

KOŠAKI TMI D KOŠAKI TMI D.D. MARIBOR POVZETEK REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2007 KAZALO OSNOVNI PODATKI O DRUŢBI... 3 RAČUNOVODSKI IZKAZI... 4 BILANCA STANJA NA DAN 312007... 5 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA OD 00

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d KAZALO KAZALO... 2 POSLOVNO POROČILO... 3 1. POVZETEK RAČUNOVODSKIH USMERITEV... 6 2. RAČUNOVODSKI IZKAZI Z RAZKRITJI... 11 2.1 BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2016... 11 2.2 POJASNILA POSTAVK BILANCE STANJA...

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot

TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplot TOPLARNA ŽELEZNIKI d.o.o. Češnjica 54 4228 ŽELEZNIKI POROČILO KONCESIONARJA o opravljanju izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju občine Železniki za leto 2017 Poročilo

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

letno poročilo 2006

letno poročilo 2006 LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2017 Zasavski računski center d.d., Trbovlje Obrtniška cesta 14 Trbovlje 1 KAZALO VSEBINE I. POSLOVNO POROČILO... 5 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE... 5 1.1. Osnovna izkaznica družbe...

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE FINANČNO POROČI

ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE FINANČNO POROČI ZBORNICA ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE SLOVENIJE - ZVEZA STROKOVNIH DRUŠTEV MEDICINSKIH SESTER, BABIC IN ZDRAVSTVENIH TEHNIKOV SLOVENIJE FINANČNO POROČILO O POSLOVANJU za leto 2018 Ljubljana, 27.02.2019

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Microsoft Word - crnec-sandra.doc

Microsoft Word - crnec-sandra.doc UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO VPLIV PREOBLIKOVANJA JAVNEGA SKLADA V DRUŽBO Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO NA KNJIGOVODSKE EVIDENCE INFLUENCE OR REMODELING LEGAL FOUND

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Nogometni klub Triglav Kranj Partizanska Kranj LETNO POROČILO za leto 2018 Marec

Nogometni klub Triglav Kranj Partizanska Kranj LETNO POROČILO za leto 2018 Marec Nogometni klub Triglav Kranj Partizanska 37 4000 Kranj LETNO POROČILO za leto 2018 Marec 2019 1 To poročilo vsebuje: POSLOVNO POROČILO delovanje organov in spoštovanje predpisov osnovna dejavnost nadgradnja

Prikaži več

2018 Letno poročilo STC STARI VRH d. o. o., MAJ 2019

2018 Letno poročilo STC STARI VRH d. o. o., MAJ 2019 2018 Letno poročilo STC STARI VRH d. o. o., MAJ 2019 1 1 UVOD 1.1 OSNOVNI PODATKI Firma Smučarsko turistični center STC Stari vrh d. o. o. Skrajšana firma STC Stari vrh d. o. o. Sedež Sv. Lenart 51 Pošta

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

UNIONE ITALIANA Talijanska unija - Italijanska Unija Via Ulica Uljarska 1/IV FIUME RIJEKA - REKA Tel. +385/51/ (911); Fax

UNIONE ITALIANA Talijanska unija - Italijanska Unija Via Ulica Uljarska 1/IV FIUME RIJEKA - REKA Tel. +385/51/ (911); Fax UNIONE ITALIANA Talijanska unija - Italijanska Unija Via Ulica Uljarska 1/IV 51000 FIUME RIJEKA - REKA Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876 E-Mail: tremul@unione-italiana.hr www.unione-italiana.hr ID

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2)

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2) Številka: 354-1197/2017-1 Datum: 29. 12. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVIL: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŽALE Javno podjetje, d.o.o. ZUNANJI

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne , 26.

KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne , 26. KINOLOŠKA ZVEZA SLOVENIJE - Pravilnik o materialno-finančnem poslovanju Na podlagi 120. člena Statuta Kinološke zveze Slovenije z dne 28.11.2009, 26. člena Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06),

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

Letno poročilo

Letno poročilo LETNO POROČILO 2016 Javno podjetje KENOG d.o.o. MAREC 2017 KAZALO A. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 4 1. UVOD...5 1.1. PREDSTAVITEV PODJETJA... 5 1.2. POROČILO DIREKTORJA PODJETJA... 6 2. UPRAVA PODJETJA...8

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE

GASILSKA ZVEZA SLOVENIJE LETNO POROČILO 2013 Ljubljana, marec 2014 2 3 KAZALO PREDSTAVITEV 5 UVOD 6 1 LETNO POROČILO 7 2 POSLOVNO POROČILO 8 3 RAČUNOVODSKO POROČILO 17 3.1 Bilanca stanja na dan 31.12.2013 18 3.2 Izkaz poslovnega

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Microsoft Word - OSNUTEK-kenog-revidirano letno poročilo 2018

Microsoft Word - OSNUTEK-kenog-revidirano letno poročilo 2018 LETNO POROČILO 2018 Javno podjetje KENOG d.o.o. MAREC 2019 KAZALO A. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2018 4 1. UVOD... 5 1.1. PREDSTAVITEV PODJETJA... 5 1.2. POROČILO DIREKTORJA PODJETJA... 6 2. UPRAVA PODJETJA...

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

3

3 REVIDIRANO LETNO POROČILO družbe za poslovno leto 2015 Ljubljana, april 2016 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 3 1.1. UVOD... 3 1.2. SPLOŠNO O DRUŽBI... 3 1.3. POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 4 1.4.

Prikaži več

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta 36 8000 Novo mesto . PREGLED VSEBINE Poslovno poročilo... 1 Revizorjevo poročilo... 2 Pismo direktorja... 5 1 Pomembnejši

Prikaži več

JAVNO PODJETJE NERGETIKA ŠENTRUPERT d. o. o. Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. Šentrupert Šentrupert LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO

JAVNO PODJETJE NERGETIKA ŠENTRUPERT d. o. o. Javno podjetje Energetika Šentrupert d.o.o. Šentrupert Šentrupert LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO LETNO POROČILO ZA POSLOVNO LETO 2016 1 Kazalo vsebine 1. POSLOVNO POROČILO... 4 1.1 Predstavitev družbe... 4 1.2 Pravne podlage:... 5 1.3 Lastništvo in kapital družbe... 5 1.4 Pomembnejši poslovni dogodki

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več