OBČINA DESTRNIK Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, Gradivo za 10. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Seznanitev z

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA DESTRNIK Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, Gradivo za 10. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Seznanitev z"

Transkripcija

1 OBČINA DESTRNIK Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, Gradivo za 10. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Seznanitev z sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije Poročevalec/ka: Župan Predlog sklepa: - Občinski svet Občine Destrnik se je seznanil s sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije št. II U 494/ z dne

2 II U 494/ UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Upravno sodišče Republike Slovenije, oddelek v Mariboru, je v senatu, ki so ga sestavljale višje sodnice Jasna Šegan kot predsednica ter Sonja Kočevar in Vlasta Švagelj Gabrovec kot članici, ob sodelovanju pravosodne svetnice Mirijam Križevnik kot zapisnikarice, v upravnem sporu tožeče stranke: ŽUPAN OBČINE DESTRNIK, Vladimir Vindiš, Vintarovci 50, Destrnik, zoper tožen o stranko: OBČINSKI SVET OBČINE DESTRNIK, ki ga zastopa občinski svetnik Branko Zelenko, po pooblastilu pa Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki, d.o.o. iz Ljubljane, zaradi nezakonitosti sklepa občinskega sveta, o tožbi zoper sklepe Občinskega sveta Občine Destrnik, št R-8/9 z dne , št / R-9/1l z dne 22. Il in št / R-9112 z dne , na seji 12. novembra 2014 RAZSODILO: 1. Tožbi se ugodi in se sklepi Občinskega sveta Občine Destrnik, št / R-8/9 z dne , št / R-9111 z dne in št / R-9/1 2 z dne 22. Il odpravijo. II. Zahteva tožene stranke za povrnitev stroškov postopka se zavrne.

3 OBRAZLOŽITEV 1. Župan v tožbi, ki jo je vložil na podlagi šestega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS), navaja, da so člani Občinskega sveta Občine Destrnik na 20. redni seji, dne izglasovali spremembo dnevnega reda, s katero so uvrstili na dnevni red odločanje o nakupu poslovnih prostorov v naselju Janežovski Vrh. Na seji je nato tudi bil izglasovan sklep št R-8/9, da se potrdi nakup poslovnih prostorov v poslovni zgradbi Janežovski Vrh v površini 639,90 m2 in del funkcionalnega zemljišča v izmeri 1200 m2 po ceni ,54 ter pripadajoči DDV, za podpis pogodbe pa se pooblasti župan. Iz predloženega gradiva je izhajalo, da je pravna podlaga predlaganega sklepa 11. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) ter sklep Komisije za pogajanja o ceni poslovnih prostorov v zvezi s podpisano predpogodbo. V resnici pa je podlago za navedeni sklep predstavljala predpogodba z dne , za katero obstaja sum nezakonitosti, saj se je z njo izognilo naročanju po predpisih Zakona o javnem naročanju (ZJN-2). V obravnavanem primeru namreč ne gre za izjemo iz 6. točke 18. člena ZJN-2, ker v času sklepanja predpogodbe objekt še ni obstajal in bi bilo zato treba za njegovo izgradnjo izpeljati postopek javnega naročanja, kar pa ni bilo storjeno, zato je predpogodba nična. Takšno mnenje je podalo tudi Računsko sodišče dne , prav tako je nadzorni odbor Občine Destrnik k nakupu podal negativno mnenje zaradi negospodarnega ravnanja občine. Na podlagi navedenega je župan dne izdal sklep o zadržanju izvajanja sprejetega sklepa občinskega sveta z dne , v katerem je obrazložil svoje ugotovitve glede nezakonitosti sklepa in predlagal, da občinski svet o njem ponovno odloči. Naslednja seja občinskega sveta je potekala 22. Il. 2013, kjer pa se je zapletlo že pri predlaganem dnevnem redu. Svetniška skupina SLS je glede ponovnega odločanja o spornem sklepu predlagala sklep z drugačno vsebino, saj je ta navajal drugo pravno podlago za sprejem sklepa, prav tako je vseboval drugačno obrazložitev. Po glasovanju je nato bil sprejet sklep št / R-9111, s katerim je bil ponovno potrjen nakup poslovnih prostorov za isto ceno ter županu naloženo, da podpiše pogodbo najpozneje do S sklepom št /2013-2IR-9/12 pa je bil za podpis pogodbe pooblaščen župan, ki mora pogodbo podpisati najpozneje do 27. Il ali v istem roku sprožiti postopek pred Upravnim sodiščem v skladu s 33. členom ZLS. Na oba sklepa je župan ponovno podal veto, saj sta nezakonita. Postopek za pridobitev stvarnega premoženja predpisujeta ZSPDSLS in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Postopki, ki jih navedena predpisa določata, še niso bili izvedeni, zato se pogodba v roku, ki je bil določen v sklepu, ne more skleniti. Prav tako še ni bila določena cena poslovnega objekta, saj cena, ki jo določajo sklepi občinskega sveta ni zakonita, ker nima ustrezne pravne podlage. Cena pa je ena izmed bistvenih sestavin pogodbe ter brez njene določitve ni 2

4 možno skleniti pogodbe. Stvarno premoženje se lahko pridobiva v takem obsegu in kvaliteti, ki zagotavlja najboljše pogoje izvrševanja nalog brez nepotrebnih zalog in skladno s predpisi, ki urejajo standarde in normative prostorov in opreme državnih organov. V primeru nakupa vseh prostorov po predpogodbi in spornih sklepih bi bile te določbe kršene. Prav tako je treba pri sklenitvi posla opraviti pravni pregled z vidika lastništva in obligacijskih stvarnopravnih pravic, saj na spornem poslovnem objektu obstajajo stvame pravice v korist tretjih oseb. Predlaga, da sodišče kot nezakonite odpravi sklepe občinskega sveta št / R-8/9 z dne l , št / R-9/1l z dne in št / R-9112 z dne V zvezi z vloženo tožbo je občinski svet, glede na to, da župan predstavlja občinski svet, zaradi kolizije interesov na podlagi poziva sodišča za zastopnika imenoval občinskega svetnika Branka Zelenka. 3. V odgovoru na tožbo občinski svet ugovarja obstoj pravnega interesa tožnika za vložitev predmetne tožbe. Sklicevanje zgolj na določbe ZLS in statut občine namreč ne daje tožniku ustreznega pravnega interesa, zato bi ga moral konkretno izkazati. Tako bi moral izkazati, da izpodbijani sklep neposredno posega v njegove pravice, pravne interese oziroma v njegov pravni položaj. Zato bi moral navesti, v čem je njegov pravni interes, tega pa ni storil. Za tožbo namreč ne zadošča dejanski interes (zasledovanje političnih ciljev tožnika), zato predlaga, da sodišče tožbo zavrže. Sicer pa tudi niso izpolnjene procesne predpostavke po šestem, odstavku 33. člena ZLS, ki določa, da lahko župan sproži upravni spor šele po tem, ko so izpolnjeni vsi pogoji, navedeni v citirani določbi. Občinski svet namreč ni ponovno glasovalo identičnem sklepu, saj se oba sklepa razlikujeta tako glede pravne podlage kot navedbe datuma, do katerega bi naj tožnik podpisal pogodbo oziroma vložil tožbo. Prav tako v sklepu župan ni navedel razlogov za zadržanje, obrazložitev odločbe pa je bistveni del poštenega in zakonitega odločanja. Tožnik s tem ni izpolnil procesnih predpostavk iz 6. točke 33. člena ZLS, na podlagi katerih bi imel pravico začeti upravni spor, zato je treba tožbo tudi iz navedenega razloga zavreči. Glede vprašanja zakonitosti izpodbijanih sklepov pa tožena stranka navaja, da podlago za sprejeti sklep o nakupu poslovnih prostorov ne predstavlja predpogodba, temveč sklep Komisije za nakup prostorov. Namen komisije kot strokovnega in posvetovalnega telesa je bil podati tožniku strokovno mnenje glede nakupa sporne nepremičnine, pri čemer jo je tožnik tudi pooblastil za pogajanja o ceni s prodajalcem. Pri tem pa se je komisija pogajala na podlagi ponudbe prodajalca in predračuna. Na podlagi pogajanj je komisija na koncu sprejela sklep, da bo županu v odločitev predlagala vrednost, ki jo je izpogajala pri prodajalcu, in sicer znižanje vrednosti iz predpogodbe za ,00 in opremo stavbe s pisarniško opremo. Tudi če bi sodišče štelo, da je bila podlaga za sklep predpogodba, pa ta ni bila nezakonita. Pred sklenitvijo predpogodbe se je Občina Destrnik posvetovala z Evropskim pravnim centrom, ki je ugotovil, da v 3

5 navedenem primeru ni možno izvesti javnega naročila, ker v Občini Destrnik ni poslovnega prostora, ki bi ga lahko odkupili, prav tako ni bilo druge primerne lokacije za gradnjo objekta. Tako bi bila izvedba javnega naročila fiktivno dejanje, kar pa je v nasprotju z veljavno zakonodajo. Po navedenem mnenju gre tako za izjemo iz 6. točke prvega odstavka 18. člena ZJN-2, po kateri se za obstoječi objekt šteje tudi objekt, ki šele bo nastal. Bistveno pa je ali je objekt dejansko nastajal za naročnika, kar pa v predmetnem primeru ni mogoče trditi. Zgolj dejstvo, da bo Občina Destrnik uporabljala del objekta, še ne pomeni, da gre za objekt, ki bi dejansko nastajal za naročnika. To bi bilo le v primeru, ko bi šlo za oddajo gradnje, torej za gradnjo objekta po navodilih naročnika. Nezakonitosti predpogodbe ne zatrjuje niti Računsko sodišče v dopisu z dne niti to ne izhaja iz mnenja Službe za lokalno samoupravo z dne Tožnik bi tako morala sprožiti ustrezne postopke pred pravdnim sodišči za ugotavljanje nezakonitosti predpogodbe, kar pa ne zatrjuje, da je storil. Tožena stranka primarno predlaga zavrženje tožbe, podredno pa zavrnitev tožbe. Zahteva tudi povrnitev stroškov postopka. 4. Glede ugovorov tožene stranke v zvezi z izpolnitvijo procesnih predpostavk iz 33. člena ZLS tožnik v pripravljalni vlogi poudarja, da je sporne sklepe oblikovala tožena stranka sama in se pri tem tudi sklicevala na določbo 33. člena ZLS. Bistvo spora je v nezakonitosti predpogodbe, kar ima za posledico nezakonitost izpodbijanih sklepov. Navedeno je ugotovila tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) v svojem poročilu "Ugotovitve o konkretnem primeru", št / z dne , v katerem se poleg kršenja integritete tudi navaja, da je bil posel nakupa poslovnih prostorov izpeljan ob neupoštevanju oziroma z obidom kogentnih pravnih predpisov s področja javnega naročanja in razpolaganja s stvarnim premoženjem občine. Ugotovitve KPK torej potrjujejo nezakonitost predpogodbe in posledično sprejetih sklepov. Da je šlo v konkretnem primeru za oddajo gradnje objekta dokazuje tudi aneks št. 1 k predpogodbi z dne , s katerim je Občina Destrnik spremenila način gradnje iz montažne v klasično gradnjo, kar dokazuje, da je objekt dejansko nastajal za naročnika in s tem je izkazano bistvo, daje objekt nastajal za naročnika po njegovih zahtevah. Prav tako je bil za postopek izdaje gradbenega dovoljenja pooblaščen takratni direktor Občinske uprave Občine Destrnik Miran Čeh, kar tudi jasno kaže na to, da je objekt nastajal za novega naročnika, torej, da je šlo za oddajo gradnje. Ne drži, da Računsko sodišče ni ugotovilo nezakonitosti, saj revizija, ki je bila predlagana, še ni zaključena, kar pomeni, da se Računsko sodišče do pravilnosti in smotrnosti navedenih poslov še ni opredelilo. Tudi Ministrstvo za notranje zadeve je navedlo le, da je treba odločitev o sklenitvi posla presojati z vidika dobrega gospodarja. Mnenje Ministrstva za pravosodje in javno upravo z dne , na katerega se sklicuje tožena stranka, pa ne govori o zakonitosti predpogodbe, temveč se nanaša na možnosti odstopa od predpogodbe.

6 V zvezi s predpogodbo je investitor dne tudi vložil tožbo pri Okrožnem sodišču na Ptuju, ki se vodi pod št. Pg , zato je neutemeljen očitek tožene stranke, da je tožnik opustil pravne možnosti v zvezi z izpodbijanjem predpogodbe. 5. Tožbaje utemeljena. 6. Pravno podlago za obravnavano tožbo predstavlja določba šestega odstavka 33. člena ZLS, ki določa, da župan zadrži izvajanje odločitve občinskega sveta, če meni, da je nezakonita, ali v nasprotju s statutom ali drugim splošnim aktom občine, in predlaga občinskemu svetu, da o njej ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Ob zadržanju izvajanja odločitve občinskega sveta župan opozori pristojno ministrstvo na nezakonitost take odločitve. Če občinski svet ponovno sprejme enako odločitev, lahko župan začne postopek pri upravnem sodišču. 7. Aktivno legitimacijo za vložitev tožbe v upravnem sporu zaradi nezakonite odločitve občinskega sveta torej županu z izrecnim pooblastilom daje zakon (ZLS), zato mu ni treba posebej izkazovati svojega pravnega interesa za vložitev tožbe, to je, da sporna odločitev posega v kakšno njegovo pravico ali pravno korist v smislu subjektivnega koncepta upravnega spora, kot ga opredeljuje l. člen Zakona o upravnem sporu (ZUS-l). Navedeno pooblastilo je namreč dano županu kotorganu lokalne skupnosti, ne pa osebi, ki opravlja funkcijo župana. Sodišče zato ni sledilo predlogu tožene stranke za zavrženje tožbe zaradi neizkazanega pravnega interesa. 8. Prav tako je neutemeljen ugovor tožene stranke, da v zadevi niso izpolnjene procesne predpostavke za vloženo tožbo. Po določbi šestega odstavka 33. člena ZLS mora župan po zadržanju izvajanja sporne odločitve zahtevati, da o njej občinski svet ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. V obravnavanem primeru je župan v svojem sklepu z dne o zadržanju sklepa z dne navedel razloge, zakaj meni, da je odločitev nezakonita, kakor tudi, da bo sporni sklep predložen občinskemu svetu v ponovno odločanje na 21. redni seji dne 22. Il Iz gradiva za navedeno sejo je razvidno, da je bila na dnevnem redu predlagana točka "Nakup poslovnih prostorov v naselju Janežovski Vrh" (točka 10 dnevnega reda), h kateri je bil predlagan sklep, da občinski svet razveljavi sporni sklep z dne V okviru sprejemanja dnevnega reda seje se je točka preimenovala v ponovno glasovanje o sklepu z dne , ki je bilo tudi opravljeno, pri čemer je bil sprejet sklep z identično vsebino kot pri odločanju dne S tem so torej izpolnjeni pogoji za vložitev tožbe na podlagi šestega odstavka 33. člena ZLS. 9. Tožena stranka temu ugovarja sklicujoč se na citiranje in primerjavo vsebine 5

7 sklepa z dne (ki je predmet te tožbe) in predloga sklepa župana o nakupu poslovnih prostorov (ki je bil predlagan v zvezi zlo. točko dnevnega reda seje dne ), vendar po presoji sodišča navedena primerjava ni relevantna. Tožena stranka je namreč spregledala, da je župan občinskemu svetu predlagal v sprejem dva sklepa: v prvem razveljavitev sklepa z dne , v drugem pa sprejem strategije nakupa poslovnih prostorov. Predlog sklepa, na katerega se sklicuje tožena stranka, se tako nanaša na drugi sklep, to je pridobitev sporne nepremičnine v skladu s postopki, kot jih nalagajo predpisi lokalni skupnosti pri pridobivanju stvarnega premoženja. S predlogom sklepa, da se razveljavi sklep, izvajanje katerega je župan zadržal, pa je po presoji sodišča zadoščeno zahtevi iz šestega odstavka 33. člena ZLS. 10. Zatrjevana nezakonitost zadržanega sklepa se nanaša na kršitev določb ZJN-2 pri nakupu spornega poslovnega prostora s funkcionalnim zemljiščem. Tožnik meni, da pri spornem nakupu ne gre za izjemo iz 18. člena ZJN-2, kjer se ne uporabljajo določbe javnega naročanja, medtem ko tožena stranka zatrjuje, da gre za tak primer. 11. ZJN-2 v 18. členu določa, da se ta zakon ne uporablja za javna naročila in storitve v zvezi s pridobitvijo ali najemom zemljišča, obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali pravic, ki so z njimi povezane, s kakršnimikoli finančnimi sredstvi; vendar pa ta izjema ne velja za pogodbe o finančnih storitvah, ki so vezane na pogodbe o pridobitvi ali najemu in se v kakršnikoli obliki sklenejo istočasno, prej ali pozneje (6. točka). 12. V skladu s pravno teorijo je za določitev pravne narave posla treba upoštevati celotno pravno razmerje, ne pa samo posameznih faz. Če izvajalec že pri načrtovanju objekta sledi zahtevam naročnika, se posel podredi pod javno naročilo gradnje, četudi se formalna pogodba sklene potem, ko je objekt že določen ali dokončan. Tudi če ob začetku gradnje med naročnikom in izvajalcem še ni sklenjena pogodba, ampak na primer samo predpogodba o sklenitvi prodajne pogodbe po dokončanju objekta, ali se objekt gradi po naročnikovih zahtevah, gre za javno naročilo gradnje. Objekt nastaja za naročnika, če naročnik določi namen objekta oziroma njegove bistvene značilnosti (Vesna Kranjc: Posli, ki niso izjeme pri javnem naročanju, Podjetje in delo, 2011, št. 6-7). 13. V zvezi z nakupom poslovnih prostorov v poslovni zgradbi Janežovski Vrh sodišče ugotavlja: - da je Občina Destrnik s prodajalcem EM-GRAD d.o.o. Hajdina dne na podlagi pisma o nameri sklenila predpogodbo za nakup poslovnih prostorov, ki jih bo prodajalec zgradil na parc. št. 59/1 in 15/1 k.o. Janežovski Vrh, pod pogoji, določenimi v predpogodbi, med drugim tudi, da mora prodajalec pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje občine k projektni dokumentaciji; - da je občina z menjalno pogodbo z dne

8 prodajalcu omogočila pridobitev dela zemljišča, na katerem bi naj zgradil poslovni objekt; - da je prodajalcu omogočila, da se komunalni prispevek poračuna s kupnino; - v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja je prodajalca zastopal direktor občinske uprave Miran Čeh; - daje bil z aneksom št. 1 z dne spremenjen način gradnje objekta in sicer, da se objekt zgradi kot klasična gradnja in ne montažna, kot je bilo predvideno. 14. Navedena dejstva po presoji sodišča potrjujejo, da je objekt nastajal za naročnika, to je Občino Destrnik, saj je ta ne samo, da je z menjavo zemljišč (kjer je tudi sporen postopek) omogočila gradnjo na obravnavani lokaciji, temveč je tudi sicer aktivno sodelovala s svojimi zahtevami glede bistvenih značilnosti objekta (potrjevala je arhitekturne zasnove projekta ter sam PGD in PZI, sodelovala je pri izbiri materialov) ter končno tudi spremenila način zaključek, gradnje. Vse to pa potrjuje da ne gre za izjemo javnega naročanja v skladu z 18. členom ZNJ-2, zato je sklep občinskega sveta z dne o nakupu poslovnih prostorov (kakor tudi sklepa ob ponovnem glasovanju) tudi po mnenju sodišča zaradi kršitev določb ZJN-2 nezakonit. Za navedeni zaključek zadošča že opisna kršitev določb ZJN-2, zaradi česar ni relevantno vprašanje, ali je bil sporni sklep o nakupu poslovnih prostorov sprejet na podlagi sklepa Komisije za nakup prostorov ali predpogodbe z dne 20. Il. 2012, niti ni stvar tega sodišča vprašanje ničnosti predpogodbe, saj bo o tem odločilo pravdno sodišče. Prav tako se sodišče ni ukvarjalo še z drugimi okoliščinami, ki kažejo na kršitev še drugih predpisov in do katerih se je opredelila tudi KPK v svojih ugotovitvah o konkretnem primeru z dne , saj tožnik v tožbi uveljavlja nezakonitost spornih sklepov na podlagi kršitve določb ZJN Glede na obrazloženo je sodišče tožbi ugodilo in odpravijo izpodbijane sklepe tožene stranke ob smiselni uporabi 4. točke prvega odstavka 64. člena ZUS-l. Ker je v upravnem sporu, v katerem sodišče odloča o zakonitosti izpodbijanega akta, do povrnitve stroškov postopka upravičen le tožnik, je sodišče zahtevek tožene stranke za povrnitev stroškov postopka zavrnilo. PRAVNI POUK: Pritožba zoper to sodbo ni dovoljena (prvi odstavek 73. člena ZUS-l). Maribor, 12. november 2014 Predsednica senata: Jasna Šegan, 1. r. 7

9 UPRAVNO SODIŠČE ODPRAVILO NEZAKONITE SKLEPE, KI JIH JE PREDLAGALI SVETNIKI SLS (Aleksander Koser, Zdenko Zorec, Ivan Slukan, Marjan Irgl, Irena Bauman, Ivan Hauptman in Branko Zelenko) Na 20. redni seji občinskega sveta Občine Destrnik, ki je potekala dne so svetniki svetniške skupine SLS zahtevali spremembo dnevnega reda iz katerega so brisali dve predlagani točki ter pod točko 8 predlagali novo točko, ki glasi Nakup poslovnih prostorov v naselju Janežovski Vrh ter na sami seji predložil gradivo za novo točko. Iz predloženega gradiva izhaja, da je pravna podlaga predlaganega sklepa 11. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS; št. 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G; v nadaljevanju ZSPDSLS), ki govori o načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem. Predlagani sklep, ki je bil izglasovan s petimi (5) glasovi ZA, zavezuje župana k podpisu pogodbe po pogojih in po ceni iz predpogodbe, zmanjšane za znesek ,00 EUR. Župan je na podlagi določila šestega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF; v nadaljevanju ZLS) in tretjega odstavka 30. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. št. 10/10-UPB1 in 11/10; v nadaljevanju Statut), dne izdal Sklep o zadržanju izvajanja sklepa Občinskega sveta Občine Destrnik številka / R-8/9, z dne , in sicer zaradi nezakonitosti sprejetega akta. Podlaga za sprejeti akt je namreč predpogodba iz dne , za katero obstaja sum nezakonitosti (nima namreč zakonske pravne podlage in v taki obliki kot obstaja predstavlja obid zakona, saj se je z njo izognilo naročanju po predpisih Zakona o javnem naročanju), dodaten razlog za zadržanje sta tudi negativno mnenje Nadzornega odbora Občine Destrnik, ki ugotavlja, da bi občina lahko ravnala bolj gospodarno in mnenja Računskega sodišča RS, da bi občina pri naročilu morala upoštevati določbe Zakona o javnem naročanju ter tudi zaradi postopkov, ki še potekajo pri Komisiji za preprečevanje korupcije in drugih državnih organih in v tem času še niso bili zaključeni. V sklepu je prav tako predlagal vnovično odločanje o odločitvi na naslednji redni seji in o nezakonitosti obvestil Ministrstvo za finance in Ministrstvo za notranje zadeve. Naslednja, 21. redna seja občinskega sveta, je potekala Pod točko 9 je tako župan najprej podal obrazložitev o tem zakaj je sklep zadržal, nato pa svetnike opozoril, da je predlagani sklep drugačen kot prejšnji, saj vsebuje nov datum do katerega bi naj podpisal pogodbo oziroma vložil tožbo na upravno sodišče. Svetniki nato odločijo, da bodo predlagani sklep razdelili v dva nova, različna sklepa. Najprej so svetniki tako glasovali o sklepu št 11, ki je kasneje dobil št / R-9/11, z dne :»Občinski svet Občine Destrnik potrjuje nakup poslovnih prostorov v poslovni zgradbi Janežovski Vrh z identifikacijskim znakom ID v površini 639,90 m2 in del funkcionalnega zemljišča (parkirišča) v izmeri 1200 m2, kar predstavlja delež 1200/1725 na zemljišču parc. št. 59/18 k.o. 370 Janežovski Vrh po ceni ,54 EUR ter pripadajočim DDV, ki jo je Komisija za nakup prostorov iz pogajala dne z investitorjem EM Grad d.o.o. in je opredeljena z zapisnikom. Nakup poslovnih prostorov je predviden v Načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Destrnik, ki ga je Občinski svet Občine Destrnik sprejel s sklepom št / R- 6/9 in je upoštevan v Odloku o proračunu Občine Destrnik za leto 2013 (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 12/2012). Občinski svet Občine Destrnik za podpis pogodbe pooblašča župana Vladimirja Vindiš. Pogodbo naj Župan podpiše najpozneje do «Sklep je bil sprejet: 5 za, 4 proti in 1 vzdržal

10 Nadalje pa so svetniki glasovali o sklepu št. 12, ki je kasneje dobil št / R-9/12, z dne :»Občinski svet Občine Destrnik za podpis pogodbe pooblašča župana Vladimirja Vindiš. Pogodbo naj Župan podpiše najpozneje do ali v istem roku sproži postopek pred Upravnim sodiščem v skladu z 33. členom Zakona o lokalni samoupravi.«sklep sprejet: 5 za, 4 proti in 1 vzdržal Po pregledu gradiva, ki ga je za 9. točko dnevnega reda pripravila in predložila svetniška skupina SLS smo ugotovili, da je podana popolnoma drugačna obrazložitev in druga pravna podlaga za sprejem sklepa, ki župana obvezuje k podpisu pogodbe. Obrazložitev se namreč sklicuje na 18. člen Zakona o javnem naročanju, ki določa izjeme od javnega naročanja in poudarja obstoj poslovnih prostorov, ki so predmet nakupa, sestankovanje komisije, ki se je pogajala za ceno iz predpogodbe pa opisuje kot pogajanja, ki so potrebna skladno z zahtevami zakonodaje, ki predpisuje ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti, nikjer pa več kot podlaga za nakup ni omenjena predpogodba, tako kot v sklepu, ki je bil predložen v glasovanje na 20. redni seji dne Župan je zaradi spremenjene obrazložitve sklepa in posledično popolnoma druge pravne podlage na sprejeta sklepa podal ponoven veto na oba sprejeta sklepa. Na naslednji, 22. redni seji Občinskega sveta Občine Destrnik, ki je potekala dne (prvotno je bila sklicana za dne vendar se je celotna svetniška skupina SLS opravičila in je bila zato prestavljena na dne ) je g. Marjan Irgl v imenu svetniške skupine SLS zahteval umik točk 4, 5, 6 in 7 iz predlaganega dnevnega reda. Navedene točke so predstavljale seznanitev svetnikov z vetom župana in ponovno glasovanje. Po prekinitvi in razpravi so svetniki izglasovali, da na dnevnem redu pustijo točko 4 in 6 v katerih bo župan seznanil svetnike s svojima sklepoma o zadržanju izvajanja, izbrišeta pa se iz dnevnega reda točki, ki sta bili predvideni za ponovno glasovanje. Župan je na podlagi šestega odstavka 33. člena ZLS in tretjega odstavka 30. člena Statuta na upravnem sodišču sprožil upravni spor v katerem je Upravno sodišče Maribor odpravilo - Sklep Občinskega sveta Občine Destrnik, št / R-8/9, z dne , - Sklep Občinskega sveta Občine Destrnik, št / R-9/11, z dne in - Sklep Občinskega sveta Občine Destrnik, št / R-9/12, z dne Župan je tako s tožbo v popolnosti uspel, sodišče pa je v svoji obrazložitvi sodbe potrdilo njegove ugotovitve, da so sklepi in dejanja s katerimi ga je svetniška skupina SLS hotela prisiliti v nakup poslovne stavbe nezakoniti, saj so se kršile določbe Zakona o javnem naročanju.

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-20/05 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:Up.20.05 Akt: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. P 449/2002 z dne 6. 5. 2004 Izrek: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: 22. 6. 2017 SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavnih pritožb, ki so jih vložile družbe Pozavarovalnica

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017

Številka: / Datum: POROČILO O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 Številka: 00700-1/2017-1 Datum: 31. 03. 2017 O REALIZACIJI NAČRTOV RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM OBČINE STRAŽA ZA LETO 2016 marec 2017 I. UVOD Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-326/00, U-I-295/00 ECLI: ECLI:SI:USRS:2003:Up.326.00 Akt: Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 153/99 z dne 22. 6. 2000 Zakon o sanaciji in prenehanju

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-159/11 ECLI: ECLI:SI:USRS:2011:U.I.159.11 Akt: Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 popr., 123/08, 28/10 in 49/11) (ZPCP), 11. odst. in 12. odst. 102.

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-1025/12 ECLI: ECLI:SI:USRS:2013:Up.1025.12 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 181/2012 z dne 23. 8. 2012 Izrek: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-55/03 ECLI: ECLI:SI:USRS:2004:U.I.55.03 Akt: Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Mp-1/07-16 - Datum: 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Antona Zakrajška, Velike Lašče, ki ga zastopa Marjeta Šinkovec,

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-)

(Microsoft Word - na\350rt ravnanja 2014-) OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/12) in 6. člena Uredbe o stvarnem premoženju

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Resljeva Ljubljana Opr. št.: X Pd 2845/2013 Datum: PREDLAGATELJ: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJ

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Resljeva Ljubljana Opr. št.: X Pd 2845/2013 Datum: PREDLAGATELJ: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJ DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Resljeva 14 1000 Ljubljana Opr. št.: X Pd 2845/2013 Datum: 25. 8. 2014 PREDLAGATELJ: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE, Ob parku 4, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa Gvido

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-200/13 ECLI: ECLI:SI:USRS:2014:Up.200.13 Akt: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 Izrek: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 se razveljavi

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških Zakonitost izdajanja obvestil o prekrških s strani kontrolorjev javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 20.10.2014 Zavod UP, zavod za upravno poslovanje Jure Trbič MNENJE GLEDE ZAKONITOSTI

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

Datum:

Datum: Številka: 090-107/2011/ Datum: 27. 10. 2011 Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu

Prikaži več

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ; Številka: 0

OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: ; Fax: ;   Številka: 0 OBČINA LOVRENC NA POHORJU NADZORNI ODBOR Spodnji trg 8, 2344 Lovrenc na Pohorju Tel.: 63 00 550; Fax: 63 00 560; e-mail: obcina@lovrenc.si Številka: 03211-0003/2018 Datum: 22. 10. 2018 Na podlagi 39. in

Prikaži več

OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole Izola Isola Tel: , Fax: posta.oi

OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole Izola Isola Tel: , Fax: posta.oi OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA ŽUPAN IL SINDACO Sončno nabrežje 8 Riva del Sole 8 6310 Izola Isola Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00 110 E-mail: posta.oizola@izola.si Web: http://www.izola.si/ Številka: 478-145/2018

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1 seje Odbora za druzbene gosp dejav_

Microsoft Word - Zapisnik 1  seje Odbora za druzbene gosp dejav_ Datum: 29. 1. 2015 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 1. seje Odbora za družbene,

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 0603-4/2016 Datum: 11. 2. 2016 Informacijski pooblaščenec po pooblaščeni uradni osebi Blažu Pavšiču po uradni dolžnosti izdaja na podlagi 2. odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka:

POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: POROC ILO NADZORNEGA ODBORA OBČINE IZOLA NADZOR V ZVEZI Z UREDITVIJO LASTNIŠTVA NA PARCELNI ŠT. 524 IN 530, OBE K. O. DVORI NAD IZOLA Številka: 478-45/2013 Datum: 1. 7. 2013 1. NASLOV Nadzor v zvezi z

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribo

Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribo Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: 6. 7. 2017 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Primec, Lah & Jambrovič,

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica

Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Škofljica POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več