OBČINSKEMU SVETU

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINSKEMU SVETU"

Transkripcija

1 PROGRAM RAVNANJA Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI NA OBMOČJU OBČINE RADENCI V LETU 2019 Radenci, oktober 2018

2 VSEBINA 1. UVOD OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE OSNOVE REPUBLIŠKIH USMERITEV NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI KONCEPT RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI NA OBMOČJU OBČINE RADENCI V LETU VRSTE ODPADKOV, ZA KATERE SE ZAGOTAVLJA NJIHOVO ZBIRANJE IN PREVZEMANJE, NAMENSKA EMBALAŽA ZA ZBIRANJE POSAMEZNIH VRST ODPADKOV, FREKVENCE IN ČAS PREVZEMANJA POSAMEZNIH VRST ODPADKOV Vrste komunalnih odpadkov in namenska embalaža za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov Frekvence in čas prevzemanja posameznih vrst komunalnih odpadkov LOKACIJE ZBIRALNIC NENEVARNIH FRAKCIJ LOKACIJA ZBIRNEGA CENTRA PREVZEMANJE KOSOVNIH ODPADKOV NA POZIV PREVZEMANJE NEVARNIH FRAKCIJ S PREMIČNO ZBIRALNICO MINIMALNI PREDPISANI VOLUMNI IN DRUGI POGOJI ZA PREVZEMANJE POSAMEZNIH VRST ODPADKOV VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ZABOJNIKOV TER UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA OKOLJA NAČIN DOBAVE IN ZAMENJAVE DOTRAJANIH OZIROMA POŠKODOVANIH ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE POSAMEZNIH VRST ODPADKOV NAČIN DOBAVE VREČK ZA ZBIRANJE POSAMEZNIH VRST ODPADKOV Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov Zbiranje mešane embalaže Zbiranje papirja in papirne embalaže RAVNANJE S PREVZETIMI ODPADKI UKREPI ZA DOSEGANJE OKOLJSKIH CILJEV LOČENEGA ZBIRANJA STROŠKI IN VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV ZA IZVEDBO LETNEGA PROGRAMA DRUGE STORITVE, POTREBNE ZA NEMOTENO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE DRUGI PODATKI V SKLADU S PREDPISI

3 1. UVOD Pri vsaki dejavnosti, ki jo izvaja človek v naravnem ali urbanem okolju nastajajo odpadki, predvsem kot negativen produkt njegovega načina življenja in dela. Žal pa ti odpadki predstavljajo velik delež pri onesnaževanju ter razvrednotenju našega bivalnega in delovnega okolja. Da bi se okolje obvarovalo pred vedno bolj škodljivimi vplivi nastajajočih odpadkov, je potrebno vzpostaviti učinkovit sistem za celovito reševanje problematike odpadkov, od organiziranih aktivnosti za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov do organiziranega zbiranja, obdelave, predelave ter varnega končnega odstranjevanja nastalih odpadkov. Za nastajanje odpadkov smo odgovorni prebivalci, kot uporabniki dobrin in storitev, zaradi uporabe katerih lahko nastajajo odpadki. Zato si moramo prizadevati, da do njihovega nastanka sploh ne pride, če pa preprečevalne aktivnosti za nastajanje odpadkov niso dovolj uspešne in pride do nastanka odpadkov, moramo poskrbeti za takšno ravnanje, ki ne bo imelo posledic za nas in naše okolje. Ravnanje z odpadki zagotavljata Republika Slovenija in lokalne skupnosti z opravljanjem gospodarskih javnih služb na lokalni, regionalni in državni ravni. Ravnanje s komunalnimi odpadki, za katere so pristojne lokalne skupnosti zajema naslednje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja (na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja): - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov, - obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in - odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Občina Radenci zagotavlja izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: javna služba), na podlagi Odloka o načinu izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Radenci (v nadaljevanju: Odlok), izvajalec je Saubermacher Slovenija d.o.o. Gospodarski javni službi obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov pa na podlagi Odloka o načinu izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v Občini Radenci, izvaja Javno podjetje Center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o. Podrobnejšo vsebino storitev javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki se jo podrobneje opredeli s tem letnim programom, določa 14. člen Odloka in sicer: 3

4 - naseljih in številu prebivalcev, katerim se zagotavljajo storitve javne službe, - celotni količini komunalnih odpadkov, ki nastajajo na območju izvajanja javne službe in količinah posameznih vrst odpadkov, - opremi za zbiranje posameznih vrst odpadkov, - lokacijah zbiralnic ločenih frakcij, lokacijah zbiranja nevarnih frakcij s premično zbiralnico ter lokaciji zbirnega centra, - pogostosti prevzemanja frakcij na prevzemnih mestih, v zbiralnicah in zbirnem centru, - prevzemanju kosovnih odpadkov in opreme, ki se uporablja v gospodinjstvu in vsebuje nevarne snovi, na prevzemnih mestih, - prevzemanju nevarnih frakcij s premično zbiralnico, - vzdrževanju in čiščenju zabojnikov ter ukrepih za preprečevanje onesnaževanja okolja v zbiralnicah in zbirnem centru, - rednem obveščanju in drugih načinih seznanjanja povzročiteljev komunalnih odpadkov o načinu zbiranja ločenih frakcij, drugih komunalnih odpadkov ter odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov, na podlagi dogovora z občino, - razvrščanju komunalnih odpadkov v sortirnicah za izločanje ločenih frakcij in drugih vrst komunalnih odpadkov, - načinu oddajanja ločenih frakcij, ki so odpadna embalaža, družbi za ravnanje z odpadno embalažo in količini te embalaže - drugih podatkih in informacijah v skladu z odlokom ter ostalimi predpisi. 4

5 2. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE Območje izvajanja javne službe obsega celotno območje Občine Radenci, z naslednjimi podatki: - velikost območja 34,10 km 2 - število prebivalcev število gospodinjstev število naselij 22 Naselje Število gospodinjstev Število prebivalcev Boračeva Hrastje-Mota Hrašenski Vrh Janžev Vrh Kapelski Vrh Kobilščak Kocjan Melanjski Vrh Murski Vrh Murščak Okoslavci Paričjak Rački Vrh Radenci Radenski Vrh Rihtarovci Spodnji Kocjan Šratovci Turjanci Turjanski Vrh Zgornji Kocjan Žrnova 6 20 SKUPAJ Vir podatkov : Statistični urad RS, podatki na dan Vir podatkov : Statistični urad RS, podatki na dan

6 Slika 1: Območje Občine Radenci 3 Slika 2: Lega Občine Radenci v Republiki Sloveniji 4 3 Vir: 4 Vir: 6

7 3. OSNOVE REPUBLIŠKIH USMERITEV NA PODROČJU RAVNANJA Z ODPADKI Strateške usmeritve Republike Slovenije na področju ravnanja z odpadki obsegajo ukrepe, katerih osnovi cilji so: - zmanjševanje deleža odpadkov za odlaganje in povečevanje deleža odpadkov za ponovno uporabo in/ali predelavo ter snovno in energetsko izkoriščanje, - zmanjševanje deleža biološko razgradljivih odpadkov v odpadkih, ki se odlagajo ter - odlaganje samo obdelanih odpadkov. Zastavljene cilje je možno dosegati ob upoštevanju in doslednem izvajanju prednostnega vrstnega reda aktivnosti oz. ukrepov, ki predstavljajo temelj evropske strategije ravnanja z odpadki in sicer: 1. preprečevanje nastajanja odpadkov, 2. priprava odpadkov za ponovno uporabo, 3. recikliranje odpadkov, 4. druga predelava odpadkov (npr. energetska predelava), 5. odstranjevanje odpadkov. Na podlagi evropskih usmeritev in direktiv, ima Republika Slovenija nacionalno strategijo, predpise in operativne programe na področju ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov, ki določajo naslednje operativne cilje do leta 2020: - maso prevzetih mešanih komunalnih odpadkov bo potrebno zmanjšati najmanj za 25%, - maso ločeno zbranega odpadnega papirja, plastike, stekla, tekstila in lesa bo potrebno povečati za najmanj 60% in - maso ločeno zbranih kuhinjskih odpadkov bo potrebno povečati najmanj za 25 odstotkov. 4. KONCEPT RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI NA OBMOČJU OBČINE RADENCI V LETU 2019 Ravnanje s komunalnimi odpadki na območju Občine Radenci bo temeljilo na podlagi predpisov in usmeritev Republike Slovenije ter Občine Radenci, kar pomeni, da bo vključevalo: - preprečevanje nastajanja in zmanjševanje nastajanja komunalnih odpadkov ter njihovih škodljivih vplivov na okolje (delo z javnostjo), - zagotavljanje ločenega zbiranja komunalnih odpadkov v čim večjem obsegu, - zagotavljanje predelave in ponovne uporabe čim večjega deleža prevzetih komunalnih odpadkov, - aktivno sodelovanje povzročiteljev pri preprečevanju nastajanja odpadkov in njihovem ločenem zbiranju, - stroške za ravnanje z nastalimi odpadki bodo poravnavali njihovi povzročitelji. 7

8 5. VRSTE ODPADKOV, ZA KATERE SE ZAGOTAVLJA NJIHOVO ZBIRANJE IN PREVZEMANJE, NAMENSKA EMBALAŽA ZA ZBIRANJE POSAMEZNIH VRST ODPADKOV, FREKVENCE IN ČAS PREVZEMANJA POSAMEZNIH VRST ODPADKOV 5.1 Vrste komunalnih odpadkov in namenska embalaža za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov a. Zbiranje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, pri povzročiteljih odpadkov Vrste odpadkov Klas. številka - mešani komunalni odpadki papir in karton - papirna in kartonska embalaža - plastična embalaža - kovinska embalaža - sestavljena embalaža - mešana embalaža - biorazgradljivi kuhinjski odpadki - biorazgradljivi odpadki kosovni odpadki Embalaža za zbiranje Vrsta in volumen vrečka 80 l posoda 60 l posoda 120 l posoda 240 l posoda 660 l posoda 770 l posoda 1100 l vrečka 40 l posoda 120 l posoda 240 l posoda 1100 l vrečka 110 l posoda 240 l posoda 660 l posoda 770 l posoda 1100 l posoda 120 l posoda 240 l kontejner 5m 3 specialno vozilo Slika slika 3 slika 4 slika 5 slika 6 slika 7 Slika 3: Namenska embalaža za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov 8

9 Slika 4: Namenska embalaža za zbiranje papirja in papirne embalaže Slika 5: Namenska embalaža za zbiranje plastične, kovinske, sestavljen in mešane embalaže Slika 6: Namenska embalaža za zbiranje biorazgradljivih odpadkov Slika 7: Namenska embalaža in specialno vozilo za zbiranje kosovnih odpadkov 9

10 b. Zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij Vrste odpadkov Klas. številka - steklena embalaža Embalaža za zbiranje Vrsta in volumen posoda 240 l posoda 1100 l Slika slika 8 Slika 8: Namenska embalaža za zbiranje steklene embalaže c. Zbiranje nevarnih frakcij s pomočjo premične zbiralnice nevarnih frakcij Vrste odpadkov - topila - kisline - alkalije - fotokemikalije - pesticidi - fluorescenčne cevi - olja in maščobe - barve, tiskarske barve, lepila in smole - čistila (detergenti) - citotoksična in citostatična zdravila - baterije in akumulatorji Klas. Številka * * * * * * * * * * * Embalaža za zbiranje Plastični sodi in zabojniki, odvisno od vrste odpadka d. Zbiranje komunalnih odpadkov v Zbirnem centru ločenih frakcij Radenci Naziv odpadka Klas. št. odpadka Snovi, neprimerne za uživanje ali nadaljnjo predelavo (svinjske kože) Papirna in kartonska embalaža Plastična embalaža Lesena embalaža Kovinska embalaža

11 Sestavljena embalaža Mešana embalaža Steklena embalaža Embalaža iz tekstila Izrabljene gume Mešanice betona, opek, ploščic in keramike Papir in karton Steklo ravno (okna) Oblačila Tekstil Topila * Kisline * Alkalije * Fotokemikalije * Pesticidi * Fluorescenčne cevi * Zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike hladilno zamrzovalna oprema * Jedilno olje in maščobe * Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo * nevarne snovi * Čistila (detergenti) Citotoksična in citostatična zdravila * Baterije in akumulatorji * Zavržena električna in elektronska oprema računalniki, TV, radio * Zavržena električna in elektronska oprema veliki gospodinjski aparati Zavržena električna in elektronska oprema mali gospodinjski aparati Les, ki vsebuje nevarne snovi * Les, ki ne vsebuje nevarnih snovi Plastika Kovine Biorazgradljivi odpadki (zeleni odrez) Mešani komunalni odpadki (samo plenice) Kosovni odpadki

12 5.2. Frekvence in čas prevzemanja posameznih vrst komunalnih odpadkov Opomba: V skladu z ustrezno odločitvijo pristojnega organa Občine Radenci in potrditvijo novega Programa se lahko frekvence oz. število odvozov v med letom spremeni! a. Zbiranje komunalnih odpadkov na prevzemnih mestih, pri povzročiteljih odpadkov Vrste odpadkov Klas. številka Število odvozov na leto (individualna gospodinjstva) Število odvozov na leto (večstanovanjske stavbe) - mešani komunalni odpadki - papir in karton papirna in kartonska embalaža - plastična embalaža kovinska embalaža sestavljena embalaža mešana embalaža biorazgradljivi kuhinjski odpadki biorazgradljivi odpadki - kosovni odpadki Čas prevzemanja: Komunalni odpadki morajo biti na dan odvoza na prevzemnem mestu najkasneje do 6.00 ure zjutraj. Prevzemanje se izvaja tekom celotnega načrtovanega delovnega dne, v skladu s koledarjem odvoza odpadkov, ki ga bo pripravil izvajalec. 5 januar, februar, december na tri tedne; marec, april, november na dva tedna; maj, junij, julij, avgust, september, oktober tedensko 6 zbiranje kosovnih odpadkov se organizira na podlagi poziva povzročiteljev odpadkov, največ 1 odvoz letno do 6 m 3 brezplačno 12

13 b. Zbiranje komunalnih odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij Vrste odpadkov Klas. številka Število odvozov na leto Frekvence odvozov - steklena embalaža na štiri tedne Čas prevzemanja: Prevzemanje se izvaja tekom celotnega načrtovanega delovnega dne v skladu s koledarjem odvoza odpadkov, ki ga bo pripravil izvajalec. c. Zbiranje nevarnih frakcij s pomočjo premične zbiralnice nevarnih frakcij Vrste odpadkov - embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi - kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren oklep - topila - kisline - alkalije - fotokemikalije - pesticidi - fluorescenčne cevi - zavržena oprema, ki vsebuje fluorokloroogljikovodike - olja in maščobe - barve, tiskarske barve, lepila in smole - čistila (detergenti) - citotoksična in citostatična zdravila - baterije in akumulatorji Klas. številka * * * * * * * * * * * * * * Število odvozov na leto 1 Datum prevzemanja: V skladu s koledarjem odvoza odpadkov, ki ga bo pripravil izvajalec. Lokacija, prostor in čas prevzemanja nevarnih odpadkov: LOKACIJA PROSTOR ČAS ZBIRANJA ZBIRANJA Okoslavci gasilski dom od do ure Kapela gasilski dom od do ure Murščak šola od do ure Hrastje Mota gasilski dom od do ure Boračeva zbirni center od do ure Šratovci gasilski dom od do ure 13

14 d. Zbiranje komunalnih odpadkov v Zbirnem centru ločenih frakcij Radenci Čas prevzemanja: Odpiralni čas Vsaka delovna sobota LOKACIJE ZBIRALNIC NENEVARNIH FRAKCIJ LOKACIJA NASLOV STEKLO BORAČEVA pri hišni številki 1 1 BORAČEVA pri hiš. št.12 1 BORAČEVA hišni številki 28 1 HRASTJE MOTA pri kapeli 1 HRAŠENSKI VRH pri Vaško gasilskem domu pri hiš. št JANŽEV VRH pri vrtcu 1 KOBILJŠČAK pri hišni številki 10 1 RADENSKI VRH pri hišni številki 43 1 KAPELA Kapelski vrh 81 1 KAPELA Kapeski vrh 5 1 TURJANCI pri št KAPELA pri gasilskem domu 1 OKOSLAVCI Okoslavci 17 1 OKOSLAVCI pri gasilskem domu 1 MURSKI VRH pri hišni številki Murščak 22- pri stari OŠ 1 PARIČJAK - zgoraj v bližini blokov 1 PARIČJAK pri hišni številki 17 1 RADENCI Prešernova ulica - trafo postaja 1 RADENCI Ljutomerska ulica 3 1 RADENCI na koncu naselja Radenci, smer Ljutomer 1 RADENCI Občina Radenci- nova lokacija 1 RADENCI Radgonska cesta 21 1 RADENCI Prisojna ulica 14- pri bloku 1 RADENCI Prisojna ulica - dijaški dom 1 RADENCI Gubčeva ulica pri št RADENCI Trdinova ulica 2 1 RADENCI v križišču Kneza Koclja in 2 14

15 Nazorjeve RADENCI Ulica Nikole Tesle, pri trafo postaji 1 RADENCI Kapelska cesta, pri gasilskem domu 1 RADENCI Kajuhova cesta 1 RADENCI Kapelska cesta, nasproti trafo postaje 1 RADENCI pri srednji šoli 1 RADENCI Mladinska 8 1 RADENCI Kidričevo naselje, pri garažah 1 RADENCI Kidričevo naselje 6 1 RADENCI Kidričevo naselje 7 1 RADENCI Kidričevo naselje 9 1 RADENCI Jurkovičeva ulica 1 RADENCI Finžgarjeva ulica 1 RADENCI Vrtna ulica, križišče 1 RADENCI Pionirska ulica 4 1 RADENCI Titova ulica 3, 5, 7 1 RADENCI Kerenčičeva ulica 1 RADENCI Gregorčičeva ulica 2, 4, 6, 1 RADENCI Murska ulica 1 RADENCI Ulica Ljuba Šercerja 1,3 1 RADENCI Lackova ulica 1 RADENCI Ulica Štefana Kovača 1 RADENCI Ulica Pohorskega bataljona 1 RADENCI Šratovci 13 1 RADENCI Ulica Slavka Osterca 1 RIHTAROVCI ob glavni cesti, Rihtarovci 13 1 RIHTAROVCI pri kapeli 1 Stanje na dan,

16 7. LOKACIJA ZBIRNEGA CENTRA Zbirni center ločenih frakcij se nahaja v naselju Boračeva, na lokaciji pri stari žagi, parc. št. 55/3 in 55/5, k.o. Boračeva. Slika 9: Zbirni center ločenih frakcij Radenci 8. PREVZEMANJE KOSOVNIH ODPADKOV NA POZIV Prevzemanje kosovnih odpadkov se organizira na podlagi pisnega ali ustnega naročila povzročitelja kosovnih odpadkov in sicer: - po telefonu: 02/ in 02/ po elektronski pošti: Odvoz kosovnih odpadkov se izvede najkasneje v 30 dneh od dneva naročila. Brezplačno se prevzame do 6m 3 kosovnih odpadkov, dodatne količine so plačljive. Vsako vključeno gospodinjstvo v reden odvoz odpadkov lahko brezplačno prepusti kosovne odpadke 1-krat letno. Med kosovne odpadke spadajo: - pohištvo (omara, kavč, miza, stol, postelja, vzmetnica, preproga ), - predmeti iz kovin (radiator, otroški voziček, pomivalno korito, stojalo za perilo, nosilci in okovje ), - predmeti iz plastike (vrtna oprema, stol, miza, ležalnik, igrala ), les (okna, vrata ), - sanitarna oprema (umivalnik, wc školjka, kopalna kad, tuš kabina, bide ), - bela tehnika (hladilnik, štedilnik, pralni stroj, pomivalni stroj, bojler ), - elektronska oprema (TV, računalnik, tiskalnik, radio ), - športna oprema (smuči, sani, jadralna deska, kolo ). 16

17 9. PREVZEMANJE NEVARNIH FRAKCIJ S PREMIČNO ZBIRALNICO Prevzemanje nevarnih frakcij s premično zbiralnico se organizira na prevzemnih mestih, ki so skupna za več gospodinjstev. Prevzemanje se organizira na način, da je na prevzemnem mestu postavljena premična zbiralnica, vozilo s cerado, ki ima dovoljenje za prevoz nevarnih snovi, odpadke pa prevzema strokovno usposobljena oseba (prevzemnik odpadkov). Na premični zbiralnici so zabojniki za zbiranje posameznih vrst nevarnih odpadkov. Prevzemnik odpadkov ločeno zbira posamezne vrste, jih tehta, zapiše v evidenco, odpadke pa odlaga v namenske zabojnike. Po prevzemanju se nevarne odpadke odpelje v skladišče nevarnih odpadkov. O času, načinu in lokacijah zbiranja nevarnih odpadkov bodo povzročitelji obveščeni v pisni obliki najmanj 14 dni pred začetkom zbiranja. Slika 10: Premična zbiralnica nevarnih frakcij 10. MINIMALNI PREDPISANI VOLUMNI IN DRUGI POGOJI ZA PREVZEMANJE POSAMEZNIH VRST ODPADKOV Pri določanju minimalnega predpisanega volumna (in minimalnega letnega volumna v primeru zbiranja z vrečkami) za zbiranje komunalnih odpadkov v okviru obvezne gospodarske javne službe zbiranja, ki ga mora obvezno imeti posamezni povzročitelj odpadkov smo izhajali občinskega odloka ter razpoložljivih tipiziranih volumnov posod in vrečk. Osnova za določitev minimalnega predpisanega volumna zabojnika ali vrečk za zbiranje komunalnih odpadkov je število oseb v gospodinjstvu. Na podlagi 25. člena odloka pa moramo posebej upoštevati naslednje uporabnike javne službe: lastniki, uporabniki ali upravljavci stavbe v kateri le-ti nimajo stalnega ali začasnega prebivališča in so izvirni povzročitelj iz gospodinjstva (3. odstavek 25. člena odloka) 17

18 gospodinjstva do katerih ni omogočen dostop specialnega vozila za zbiranje in prevoz odpadkov (2. odstavek 25. člena odloka) in gospodinjstva do katerih ni omogočen dostop specialnega vozila za zbiranje in prevoz odpadkov in imajo v stavbi prijavljeno začasno prebivališče (2. odstavek 25. člena odloka) Minimalni predpisani volumen zabojnika ali vrečke glede na vrsto uporabnika: Uporabnik 3. odstavek 25. člena odloka (v stavbi ni stalnega ali začasnega prebivališča) 1 oseba v gospodinjstvu 2 ali več oseb v gospodinjstvu 2. odstavek 25. člena odloka (nedostopno z vozilom in začasno prebivališče) Pravne osebe Dostopnost Dostopno z vozilom Nedostopno z vozilom Dostopno z vozilom Nedostopno z vozilom Dostopno z vozilom Nedostopno z vozilom Dostopno z vozilom Nedostopno z vozilom Mešani komunalni odpadki 3 x vrečka (80 l) 3 x vrečka (80 l) Posoda 60 l 12 x vrečka (80 l) Posoda 120 l 24 x vrečka (80 l) Mešana embalaža 24 x vrečka (110 l) 24 x vrečka (110 l) 36 x vrečka (110 l) 36 x vrečka (110 l) Papir in karton, papirna in kartonska embalaža Posoda 240 l 12 x vrečka (40 l) Posoda 240 l 24 x vrečka (40 l) Ni možno Ni možno Ni možno 6 x vrečka (80 l) Posoda 120 l 12 x vrečka (110 l) Po dogovoru z izvajalcem 12 x vrečka (40 l) Po dogovoru z izvajalcem Minimalni predpisani volumen posod za mešane komunalne odpadke za večstanovanjske stavbe se določi glede na določbe iz zgornje tabele. Volumen posod za mešano embalažo, papir in karton ter papirno in kartonsko embalažo za večstanovanjske stavbe pa se določi smiselno glede na število prebivalcev v večstanovanjski stavbi ter pogostost odvoza posamezne vrste odpadka. Drugi pogoji prevzemanja posameznih vrst odpadkov, ki niso opisani v tem letnem programu, so določeni v Odloku. 18

19 11. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE ZABOJNIKOV TER UKREPI ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA OKOLJA Za vzdrževanje zabojnikov skrbita povzročitelj odpadkov ter izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov. V primeru, da pride po poškodbe zabojnika po krivdi povzročitelja, si je leta dolžan na svoje stroške zagotoviti drugi zabojnik, ki je skladen za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov po tem letnem programu. Če pride pri prevzemanju odpadkov do ugotovljene poškodbe zabojnika za zbiranje odpadkov, mora izvajalec na svoje stroške popraviti poškodbe oz. zagotoviti drugi zabojnik, ki je skladen za zbiranje posameznih vrst odpadkov po tem letnem programu. Za čistočo zabojnika skrbita povzročitelj odpadkov ter izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov. Povzročitelj odpadkov skrbi za redno čistočo zabojnikov, izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov pa zagotavlja dvakrat letno strojno pranje zabojnika za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov. O terminu pranja zabojnikov za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov bodo povzročitelji obveščeni vsaj 14 dni pred njihovim pranjem. Za urejenost okolja skrbijo in jo zagotavljajo povzročitelji odpadkov z rednim zbiranjem in oddajo odpadkov v skladu Odlokom. V primeru, da pride do onesnaževanja okolja, je pristojnost ukrepanja Medobčinskega inšpektorata in redarstva, v skladu z določili Odloka. Izvajalec prevzema in prevaža odpadke s posebnimi vozili in opremo, ki zagotavljajo praznjenje embalaže za zbiranje odpadkov, nalaganje odpadkov, njihov prevoz in razlaganje brez prahu, čezmernega hrupa ter raztresanja oz. razlitja odpadkov. Če pride pri prevzemanju odpadkov do onesnaženja prevzemnega mesta oziroma mesta praznjenja embalaže in nalaganja odpadkov ali njihove okolice, mora izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov na svoje stroške zagotoviti odstranitev teh odpadkov ter očistiti onesnažene površine. Slika 11: Vozilo za pranje zabojnikov za zbiranje odpadkov 19

20 12. NAČIN DOBAVE IN ZAMENJAVE DOTRAJANIH OZIROMA POŠKODOVANIH ZABOJNIKOV ZA ZBIRANJE POSAMEZNIH VRST ODPADKOV Povzročitelji odpadkov lahko na svoje stroške tipsko embalažo za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov menjavajo, pri čemer izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov obračun storitev javne službe upošteva v naslednjem mesecu. Prevzem zabojnikov se izvaja na sedežu poslovne enote izvajalca zbiranja komunalnih odpadkov v Lenartu, Sp. Porčič 4a, vsak delovni dan med 7.30 in uro. Dostavo drugih zabojnikov oz. zamenjavo dotrajanih ali poškodovanih zabojnikov opravlja tudi izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov. V primeru potreb za zamenjavo obstoječega zabojnika za zbiranje posameznih vrst odpadkov ali dobavo drugega, lahko povzročitelji pokličejo na telefonsko številko: 02/ in 02/ , ali sporočijo po e pošti :. Dostava oz. zamenjava zabojnikov se izvaja tedensko. Uporabniki storitev lahko zabojnike zamenjajo tudi v zbirnem centru v Boračevi, vsako soboto med 8.00 in uro. 13. NAČIN DOBAVE VREČK ZA ZBIRANJE POSAMEZNIH VRST ODPADKOV V tipskih vrečkah izvajalca zbiranja komunalnih odpadkov se zagotavlja zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, mešane embalaže ter papirja. Pogoje za zbiranje določa Odlok Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov v tipskih vrečkah je lahko redno (kot embalaža za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov) in izredno (ob povečanih količinah mešanih komunalnih odpadkih). V primeru rednega zbiranja mešanih komunalnih odpadkov dostavo vrečk zagotavlja izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov, enkrat letno, na podlagi seznama strank (povzročiteljev), ki mešane komunalne odpadke zbirajo v tipskih vrečkah. Dostava vrečk se zagotavlja brez predhodne najave povzročitelja odpadkov. Vsi lastniki, uporabniki ali upravljavci vsake stavbe, ki je na območju Občine Radenci in v kateri le-ti nimajo stalnega ali začasnega prebivališča, morajo biti vključeni v zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, z najmanj 3 kom tipiziranih vrečk izvajalca na leto. 20

21 V primeru izrednega zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, si povzročitelji lahko zagotovijo tipske vrečke: 1. sami dvignejo na sedežu poslovne enote v Lenartu, Sp. Porčič 4 a, 2. sami dvignejo v Zbirnem centru ločenih frakcij v Boračevi, 3. dostavo naročijo po telefonu: 02/ in 02/ , ali sporočijo po e pošti :. Dostava vrečk se zagotavlja vsak teden in je plačljiva (preko izvajalca javne službe ali preko pošte) Zbiranje mešane embalaže Zbiranje mešane embalaže v tipskih vrečkah je lahko redno (kot embalaža za zbiranje mešane embalaže) in izredno (ob povečanih količinah mešane embalaže). V primeru rednega zbiranja mešane embalaže dostavo vrečk zagotavlja izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov, enkrat letno, na podlagi seznama strank (povzročiteljev), ki mešano embalažo zbirajo v tipskih vrečkah. Dostava vrečk se zagotavlja brez predhodne najave povzročitelja odpadkov. V primeru izrednega zbiranja mešane embalaže, si povzročitelji lahko zagotovijo tipske vrečke: 1) sami dvignejo na sedežu poslovne enote v Lenartu, Sp. Porčič 4 a, 2) sami dvignejo v Zbirnem centru ločenih frakcij v Boračevi, 3) dostavo naročijo po telefonu: 02/ in 02/ , ali sporočijo po e pošti :. Dostava vrečk se zagotavlja vsak teden in je plačljiva (preko izvajalca javne službe ali preko pošte) Zbiranje papirja in papirne embalaže Zbiranje papirja in papirne embalaže se zagotavlja samo povzročiteljem, ki imajo takšen način zbiranja zaradi nedostopnosti specialnega vozila zbiralca za zbiranje papirja. Povzročitelji odpadkov dobijo vrečke na njihov dom, na podlagi seznama strank, ki papir in papirno embalažo zbirajo v tipskih vrečkah. 21

22 14. RAVNANJE S PREVZETIMI ODPADKI Za vse prevzete komunalne odpadke na območju Občine Radenci izvajalec zbiranja komunalnih odpadkov zagotavlja njihovo nadaljnje ravnanje v skladu s predpisi, na način, da jih transportira v Center za ravnanje z odpadki Puconci ali jih predaja v skladu z navodili družb za ravnanje s posameznimi vrstami odpadkov, v kolikor se njihovo ravnanje zagotavlja s specialnimi predpisi. 15. UKREPI ZA DOSEGANJE OKOLJSKIH CILJEV LOČENEGA ZBIRANJA Okoljski cilji ločenega zbiranja so usmerjeni v: - zmanjševanje količin odpadkov za odlaganje, - zmanjševanje deleža biološko razgradljivih odpadkov v odpadkih, ki se odlagajo in - povečevanje deleža odpadkov za ponovno uporabo ter snovno in energetsko izkoriščanje. Ukrepi za doseganje okoljskih ciljev ločenega zbiranja so: - delo z javnostjo s ciljem informiranja in ozaveščanja javnosti o pravilnem ločevanju posameznih vrst odpadkov, - zagotavljanje ločenega zbiranja čim več vrst komunalnih odpadkov, - zagotavljanje obdelave, predelave in snovnega ter energetskega izkoriščanja za čim več vrst in čim večje količine posameznih vrst odpadkov, - stimulativna cenovna politika, ki bo nagrajevala zmanjševanje količin - odpadkov za odlaganje posameznih povzročiteljev. Navodila za ločevanje odpadkov so objavljena na spletni strani: za ločevanje. 16. STROŠKI IN VIRI FINANCIRANJA INVESTICIJSKIH STROŠKOV ZA IZVEDBO LETNEGA PROGRAMA Investicijski stroški za izvedbo letnega programa se nanašajo na: - nabavo embalaže za zbiranje posameznih vrst komunalnih odpadkov, Nabavna vrednost znaša cca ,00 EUR, odvisna pa je od obsega naročil embalaže za zbiranje odpadkov ter dejanskih stroškov. 22

23 17. DRUGE STORITVE, POTREBNE ZA NEMOTENO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov je osnovna dejavnost navedene javne službe. Za nemoteno izvajanje javne službe so potrebne še naslednje storitve: - zagotavljanje namenske embalaže za zbiranje odpadkov, - oddaja in prepuščanje odpadkov v obdelavo, v skladu s predpisi, - vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav ter drugih sredstev namenjenih izvajanju javne službe, - poročanje koncendentu in pristojnim službam o izvajanju javne službe, - objavljanje podatkov, ki se nanašajo na javno službo, - redno in pravočasno obveščanje uporabnikov, izvajalcev javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter drugih prevzemnikov odpadkov o posameznih aktivnostih izvajanja javne službe, - reševanje reklamacij povzročiteljev odpadkov in pravočasno posredovanje odgovorov na njihove pobude, pritožbe in vprašanja, - oblikovanje predlogov cen javne službe oz. njihove spremembe, - obračunavanje storitev javne službe njihovim povzročiteljem, - obračunavanje pristojbin in drugih prispevkov, če so le-ti uvedeni s predpisom, - vodenje evidenc in katastrov v zvezi z javno službo, skladno s predpisi, - izdelovanje letnih in dolgoročnih programov ravnanja z odpadki ter posredovanje občini v obravnavo in sprejem, - obveščanje pristojnih organov o kršitvah uporabe storitev javne službe, - sklepanje pogodb za uporabo javnih dobrin oz. uporabo storitev javne službe, - nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe. Stroški izvajanja navedenih storitev so sestavni del stroškov izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, zato so sestavni del cene, ki jo za navedeno javno službo plačujejo njihovi povzročitelji. 23

24 18. DRUGI PODATKI V SKLADU S PREDPISI Letni program izvajanja javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju Občine Radenci se uporablja od do njegove morebitne spremembe oz. najkasneje do Številka: Radenci, Župan občine Radenci Janez Rihtarič 24

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Pro

PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Pro PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine

Prikaži več

II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri

II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: PROGRAM ZBIRANJA

Prikaži več

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljuto

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljuto Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09), 7.

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2 016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

Uradni list RS 082/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 082/2012, Uredbeni del Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije Klas. št. (1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 15 01 02 Plastična embalaža Sem spada tudi biorazgradljiva plastična embalaža. Hierarhija

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije Klas. št. (1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu odpadkov, primeri Papirna in kartonska embalaža Pla

Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije Klas. št. (1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu odpadkov, primeri Papirna in kartonska embalaža Pla Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 15 01 02 Plastična embalaža Sem spada tudi biorazgradljiva plastična embalaža. 15 01 03 Lesena embalaža 15 01 04 Kovinska embalaža

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo 2016-2017 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Elaborat o oblikovanju cen za javno službo je

Prikaži več

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE C E N I K STORITEV VELJAVNOST OD 01. 10. 2016 DALJE (VSE CENE SO V EUR) KAZALO 1. OSKRBA S PITNO VODO... 4 1.1. OSKRBA S PITNO VODO POSEBNA STORITEV... 4 1.1.1. Cena vodarine... 4 - za oskrbo s pitno,

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 Odl. US in 33/07 ZPNačrt) izdaja

Prikaži več

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc EKOmisija 1. obisk ZAPISNIK 18. 11. 2011 Kranj in Škofja Loka: TŠC Kranj (strokovna gimnazija in strokovna in poklicna šola), Gimnazija Kranj, ŠC Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola

Prikaži več

Uradni list RS – 88/2008, Uredbeni del

Uradni list RS – 88/2008, Uredbeni del Stran 12162 / Št. 88 / 12. 9. 2008 4. člen Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. 5. člen Udeleženec cestnega

Prikaži več

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI LOČENEGA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA KOROŠKEM ANJA ŠTAHER VELENJE, 2017

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI LOČENEGA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA KOROŠKEM ANJA ŠTAHER VELENJE, 2017 VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI LOČENEGA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA KOROŠKEM ANJA ŠTAHER VELENJE, 2017 VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- p redpisi O dlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, stran Na podlagi 3. in 7. člena zakona o

Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- p redpisi O dlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, stran Na podlagi 3. in 7. člena zakona o Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- p redpisi 1375. O dlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, stran 3773. Na podlagi 3. in 7. a zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_3_obisk_29_in_30_3_2012.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_3_obisk_29_in_30_3_2012.doc EKOmisija 3. obisk ZAPISNIK 29. 3. 2012 Jesenice in Radovljica: Srednja šola Jesenice, Gimnazija Jesenice, Ekon. gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 30.

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

K 04. točki DR.pdf

K 04. točki DR.pdf OBČINA GORNJI GRAD OBČINSKI SVET Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad 07 ( tel: (03) 839-18-50 Ê fax: (03) 839-18-64 * E-mail: obcina@gornji-grad.si Datum: 12.05. 2014 Naziv gradiva: Poročilo o izvajanju GJS

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

LIFE13 NAT/SI/ Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, L

LIFE13 NAT/SI/ Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, L LIFE13 NAT/SI/000314 Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje Popis onesnaženosti

Prikaži več

POLLETNO (1

POLLETNO  (1 DRUŽBA BREZ ODPADKOV»ZERO WASTE«V OBČ)NAH GORJE IN BLED II. ZERO WASTE ODBOR 20. september 2016 1. ZERO WASTE ODBOR V Zero Waste odboru so naslednji člani: - Romana Starič, predstavnica Občine Bled - Jožica

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13 POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

1

1 Stran 1 od 5 1. IDENTIFIKACIJA SNOVI ALI PRIPRAVKA IN PODATKI O DOBAVITELJU Identifikacija snovi ali pripravka: Uporaba snovi ali pripravka: Dodatek za injekcijsko maso. INJEKTIN F3 Proizvajalec: TKK Proizvodnja

Prikaži več

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec 2019 1. KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA 1 Stran 2. 3.

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Nove zahteve za sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev ter pogled na eko-modulacijo pristojbin Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Emil Šehič, ZEOS d.o.o. Družba ZEOS Ustanovljeni s strani

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 UPB4, 17/08 in 108/09)

Prikaži več

1 ORO , januar 2019 / Izdelal: V. Črtalič, A. Smuk / Odobril: E. Uljančič

1 ORO , januar 2019 / Izdelal: V. Črtalič, A. Smuk / Odobril: E. Uljančič 1 2 Kot vsako podjetje se tudi pri nas ukvarjamo z varovanjem okolja, s čimer se držimo zahtev iz standarda za okolje ISO 14001. Zavedamo se tudi naših okolijskih vidikov s katerimi vplivamo na okolje

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

8_ICPx

8_ICPx INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR PULP AND PAPER INSTITUTE Vpliv dizajna na reciklabilnost papirne embalaže Matej Šuštaršič, Janja Zule GZS, 12.12.2014 Vsebina - Kaj je (eko)dizajn? - Pomen recikliranja papirja

Prikaži več

K A Z A L O

K A Z A L O Objekti Zveze delovnih invalidov Slovenije za izvajanje programa ''Ohranjevanje zdravja'' Ljubljana, 2018 K A Z A L O IZOLA APARTMAJI V SIMONOVEM ZALIVU... 4 ČATEŽ HIŠICE V TERMAH ČATEŽ... 14 ROGAŠKA

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več

Pohodništvo na OŠ Hudinja in na OŠ Braslovče

Pohodništvo na OŠ Hudinja in na OŠ Braslovče Mestna občina Celje Komisija Mladi za Celje LOČEVANJE ODPADKOV V GOSPODINJSTVU Raziskovalna naloga AVTORICE Ines Ermenc Tea Kelavid Ana Sečki MENTORICA Tina Presker LEKTORICA Jelka Presker Celje, marec

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o odlagališčih

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana Številka: / Datum: MESTNA OBČINA LJUB

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana Številka: / Datum: MESTNA OBČINA LJUB MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10 306-12-14 Številka: 007-26/2008-29 Datum: 23. 4. 2009 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: PRIPRAVIL: NASLOV:

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

KOVA d

KOVA d INFORMACIJA ZA JAVNOST O VARNOSTNIH UKREPIH na podlagi 19. člena Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic (Ur. list RS, št. 22/2016) AGRORUŠE d.o.o. Tovarniška cesta 27, 2342

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000

Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Navodila za montažo WC DESKA IZDELANO V NEMČIJI myhansecontrol.com myhansecontrol.com Uporabniku prijazna navodila ID: #05000 Hitro in preprosto do cilja s kodami QR Ne glede na to, ali potrebujete informacije

Prikaži več

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc

Microsoft Word - Kontrolna tabela za energetski pregled.doc Kontrolna tabela za energetski pregled HLADILNIK 1. Število hladilnikov (hladilniki in kombinirani hladilniki) na električnem priključku: 2. Poraba posameznega hladilnika: 3. Ocena izvedbe ukrepov: izveden

Prikaži več

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc

Microsoft Word - RAZISKAVA_II._del.doc DEJAVNIKI VARNOSTI CESTNEGA PROMETA V SLOVENIJI Raziskava II. del Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani Ljubljana, avgusta 2010 Vodja raziskave: dr. Dragan Petrovec Izvajalci in avtorji:

Prikaži več

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud

Datum objave: :54 VPRAŠANJE Spoštovani, prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tud Datum objave: 25.09.2017 10:54 prosimo za informacijo - sklop 1, Laboratorijska oprema, digestorij, ali je potrebno ponuditi tudi poddigestorijske omarice in kakšne, za kakšen namen shranjevanja? Hvala,

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: 354-0008/2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, 25. 2. 2019 Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š

SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška š SLO NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 86 83 42 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Akumulatorski ročni LED reflektor IVT PL 838 4x1WB Kataloška št.: 86 83 42 KAZALO 1. UVOD...3 2. OPOZORILO! POMEMBNI

Prikaži več

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM telefon: 04/ fax: 04/ OCENA

OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM telefon: 04/ fax: 04/ OCENA OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13, 4207 CERKLJE NA GORENJSKEM obcinacerklje@siol.net telefon: 04/ 28 15 800 fax: 04/ 28 15 820 OCENA IZVAJANJA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI V LETU 2017

Prikaži več

Microsoft Word - 27-MG doc

Microsoft Word - 27-MG doc 2 Metodološko gradivo, št. 3/2007 Mag. Mojca Žitnik Eva Ančik CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 628.4(497.4)"2006" ŽITNIK, MOJCA, 1970 Letno poročilo o nastajanju

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Št. 52 Maribor, petek 12.10.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured

MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Ured MESTNA OBČINA MARIBOR Ulica heroja Staneta 1 2000 Maribor POROČILO O IZVAJANJU Projekta»KC Pekarna - Hladilnica«Pripravljeno skladno s 15. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 UVEDBA MEHANIZMA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI V DOLOČENIH SEKTORJIH V SKLADU S 76.A ČLENOM ZDDV-1 Pojasnilo DURS, št. 4230-356/2009-1, 31. 12. 2009 1. UVOD Na podlagi 199. člena Direktive Sveta 2006/112/ES

Prikaži več

Čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila Vir: Address&dcr=0&source

Čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila Vir:   Address&dcr=0&source Čistila, storitve čiščenja in storitve pranja perila Vir: https://www.google.si/search?q=%c4%8distila&rls=com.microsoft:sl-si:ie- Address&dcr=0&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjwYa1z4HWAhUEORQKHeOaATUQ_AUI

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev INFORMATIKA Tečaj za višjega gasilca OGZ PTUJ 2017 PRIPRAVIL: ANTON KUHAR BOMBEK, GČ VSEBINA TEORETIČNA PREDAVANJA INFORMACIJSKI SISTEMI SISTEM OSEBNIH GESEL IN HIERARHIJA PRISTOJNOSTI PRAKTIČNE VAJE ISKANJE

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

POSLOVNO POROČILO ZA LETO KOCEROD D.O.O.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO KOCEROD D.O.O. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 KOCEROD D.O.O. Marec 2017 1 VSEBINA 1. SPLOŠNO 3 2. PREDSTAVITEV PODJETJA KOCEROD D.O.O. 4 3. VHODNE KOLIČINE V LETU 2016 5 4. PREGLED OBDELAVE PO OBRATIH 12 5. REZULTATI

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM NORMATIVNA UREDITEV VARSTVA PRED POŽAROM Kakšne pogoje mora izpolnjevati pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskih hišah? Kako

Prikaži več

Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko

Univerza v Mariboru – Fakulteta za energetiko BOJAN KEKEC CELOVITO OBVLADOVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV V SLOVENIJI S PROUČITVIJO VARIANT ENERGETSKE IZRABE Krško, marec 2012 MAGISTRSKO DELO 2. STOPNJE CELOVITO OBVLADOVANJE KOMUNALNIH ODPADKOV V SLOVENIJI

Prikaži več

OBČINA GORJE

OBČINA GORJE Številka: Datum: OCENA IZVAJANJA SKUPNEGA OBČINSKEGA PROGRAMA VARNOSTI ZA OBMOČJE OBČINE TOLMIN ZA LETO 2018 Lokalna skupnost je z uveljavitvijo Zakona o občinskem redarstvu (UR. l. RS, št. 139/06 in 9/17,

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx

an-01-sl-Neprava_nadzorna_kamera_z_utripajoco_LED.docx SLO - NAVODILA ZA UPORABO IN MONTAŽO Kat. št.: 11 75 222 www.conrad.si NAVODILA ZA UPORABO Neprava nadzorna kamera z utripajočo LED Kataloška št.: 11 75 222 KAZALO PRAVILNA UPORABA... 3 VSEBINA PAKETA...

Prikaži več

QJAB12020SLC.pdf

QJAB12020SLC.pdf ISSN 1831-094X EVROPSKO RAČUNSKO SODIŠČE Posebno poročilo št. 20 2012 ALI FINANCIRANJE PROJEKTOV ZA IZGRADNJO OBJEKTOV ZA GOSPODARJENJE S KOMUNALNIMI ODPADKI V OKVIRU STRUKTURNIH UKREPOV USPEŠNO POMAGA

Prikaži več

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb - PRIMERI DOBRIH PRAKS - Roman Perčič, Občina Sevnica En.občina 016 12. oktober 2016 Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014

2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014 2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014 2 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Vsebina 1 Splošno.... 3 2 Predstavitev podjetja Kocerod d.o.o... 4 3 Vhodne količine

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 P R A V I L A OBNAŠANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DISCIPLINE NA VAROVANEM OBMOČJU TOVARNE TKI HRASTNIK, d.d. na naslovu C. 1. maja 33, Hrastnik. S temi pravili morajo biti seznanjeni in jih upoštevati

Prikaži več