Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš"

Transkripcija

1 MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , Številka: / Datum: MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA PRIPRAVIL: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet NASLOV: Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. POROČEVALKI: Rudolfa Ciuha, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet Jasna PLAZL, direktorica Službe za pravne zadeve PRISTOJNO DELOVNO TELO: Odbor za gospodarske javne službe in promet PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. Ž U P A N Zoran JANKOVIĆ Prilogi: - predlog akta z obrazložitvijo - akt, ki se spreminja

2 PREDLOG Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO in 127/06 ZJZP), prvega odstavka 473. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 popr., 26/07 ZSDU-B, 33/07 ZSReg-B, 67/07 ZTFI, 10/08 in 68/08) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana kot družbenik na.. seji dne sprejel naslednji Akt o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 1. člen V Aktu o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (notarsko potrdilo: Opr. št. SV 281/08 z dne ) se prvi odstavek 6. člena spremeni tako, da se glasi:»dejavnosti družbe so: C Popravila električnih naprav F Organizacija izvedbe stavbnih projektov F Gradnja cest F Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline F Gradnja vodnih objektov F Zemeljska pripravljalna dela F Inštaliranje električnih napeljav in naprav F Drugo inštaliranje pri gradnjah F Druga specializirana gradbena dela G Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo G Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah G Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki G Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo G Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom H Obratovanje žičnic H Cestni tovorni promet H Skladiščenje H Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu H Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu J Upravljanje računalniških naprav in sistemov L Trgovanje z lastnimi nepremičninami L Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin L Posredništvo v prometu z nepremičninami L Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi M Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje M Geofizikalne meritve, kartiranje M Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje M Dejavnost oglaševalskih agencij M Posredovanje oglaševalskega prostora 2

3 N N N N N N N N R S 95.2 S S Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup Varovanje Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov Poizvedovalne dejavnosti Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme Čiščenje cest in drugo čiščenje Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice Organiziranje razstav, sejmov, srečanj Dejavnost zabaviščnih parkov Popravila izdelkov za široko rabo Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene«. 2. člen Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., v obliki notarskega zapisa se uskladi s tem aktom in ga podpiše župan Mestne občine Ljubljana. 3. člen Ta akt začne veljati z dnem vpisa v sodni register. Številka: Ljubljana, ŽUPAN Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ 3

4 Obrazložitev predloga Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. Pravni temelji Pravni temelji za sprejem predloga Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (v nadaljevanju: akt) so: in 28. člen Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 ZZLPPO in 127/06 ZJZP) (v nadaljevanju: ZGJS). 25. člen določa, da javno podjetje ustanovi lokalna skupnost, 28. člen pa, da se za vsa vprašanja, ki se nanašajo na položaj javnega podjetja, uporabljajo predpisi, ki urejajo položaj podjetij oziroma gospodarskih družb, če z ZGJS ali drugim zakonom niso urejena drugače. - prvi odstavek 473. člen in 523. člen Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 popr., 26/07 ZSDU-B, 33/07 ZSReg-B, 67/07 ZTFI, 10/08 in 68/08). Prvi odstavek 473. člena določa, da družbo lahko ustanovi ena ali več fizičnih ali pravnih oseb, ki postanejo z ustanovitvijo družbe družbeniki, 523. člen pa med drugim, da če ustanavlja družbo samo ena oseba, sprejme ta oseba akt o ustanovitvi, tako tudi vse spremembe in dopolnitve takega akta člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 uradno prečiščeno besedilo), ki med drugim določa pristojnost Mestnega sveta MOL, da sprejema odloke in druge akte. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben S sprejemom Odloka o spremembi Odloka o urejanju javne razsvetljave in Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o občinskih cestah je vzpostavljena pravna podlaga za spremembo organizacijske oblike izvajanja javne službe urejanja javne razsvetljave in javne službe vzdrževanja občinskih cest redno vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb in redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev, in sicer iz dajanja koncesije osebam zasebnega prava v javno podjetje. Glede na navedeno je potrebna ustrezna sprememba ustanovitvenega akta javnega podjetja, ki bo po novem izvajal javno službo urejanje javne razsvetljave v celoti, druge pa le del, in sicer tisti, ki se nanaša na vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb ter vzdrževanje cestnih naprav in ureditev. Ocena stanja Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., je v 100 odstotni lasti MOL. Navedeno javno podjetje izvaja naslednje gospodarske javne službe: urejanje in čiščenje javnih parkirnih površin, urejanje in čiščenje javnih tržnic ter javni prevoz potnikov po tirni vzpenjači. Po sprejemu tega akta bo javno podjetje izvajalo še izbirno gospodarsko javno službo urejanja javne razsvetljave in obvezno gospodarsko javno službo vzdrževanja občinskih cest, in sicer le naslednje naloge redno vzdrževanje prometne signalizacije, urejanje svetlobnih prometnih znakov in svetlobnih označb in redno vzdrževanje cestnih naprav in ureditev. Poglavitna rešitev Poglavitna rešitev je posledica spremembe organizacijske oblike oziroma reorganizacije izvajanja javne službe iz dajanja koncesije osebam zasebnega prava v javno podjetje. Za izvajanje predmetnih javnih služb je treba delno razširiti dejavnosti Javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice po standardni klasifikaciji dejavnosti, in sicer: C Popravila električnih naprav F Zemeljska pripravljalna dela 4

5 F F F J M N Inštaliranje električnih napeljav in naprav Drugo inštaliranje pri gradnjah Druga specializirana gradbena dela Upravljanje računalniških naprav in sistemov Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov V predlogu akta je predlagana sprememba celotnega prvega odstavka 6. člena osnovnega akta in ne le dopolnitev zato, ker so se nazivi nekaterih dejavnosti po standardni klasifikaciji nekoliko spremenili in se zato istočasno z razširitvijo dejavnosti rešuje tudi uskladitev nazivov dosedanjih dejavnosti javnega podjetja. Javno podjetje se bo za izvajanje novih gospodarskih javnih služb do prevzema le-teh ustrezno okrepilo, in sicer s kadrovskega in tehnološkega vidika, kar je že v teku. Ocena finančnih in drugih posledic akta Navedena sprememba ne bo vplivala na dodatne finančne posledice za proračun MOL, saj so se predmetne gospodarske javne službe iz proračuna MOL financirale že dosedaj (preko koncesijskega razmerja). Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet načelnica Rudolfa Ciuha Ljubljana,

6 Notarsko potrdilo: Opr. št. SV 281/08 z dne Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO in 127/06 - ZJZP), prvega odstavka 473. in 523. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 popr., 26/07 ZSDU-B, 33/07 ZSReg-B in 67/07 - ZTFI) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) sprejme družbenik naslednji AKT O USTANOVITVI DRUŽBE Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKA PARKIRIŠČA IN TRŽNICE, d.o.o I. (prvič) UVODNE DOLOČBE (prvi) člen Mestna občina Ljubljana (v nadaljevanju: družbenik) je edini družbenik družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. (v nadaljevanju: družba) (drugi) člen Družbenik izvršuje ustanoviteljske pravice v razmerju do družbe ter sprejema odločitve v zvezi z zagotavljanjem javne službe na tem področju Družba izvaja gospodarsko javno službo v skladu z veljavnimi predpisi (tretji) člen Družba se ustanavlja za nedoločen čas Družba preneha z delovanjem pod pogoji in na način, ki je določen z zakonom ali s tem aktom II. (drugič) SPLOŠNE DOLOČBE Firma družbe (četrti) člen Firma družbe je: Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o Skrajšana firma družbe je: JP LPT d.o.o Poleg firme lahko družba uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip), ki jo določi direktor družbe Sedež družbe (peti) člen Sedež družbe je: v Ljubljani Poslovni naslov družbe je: Kopitarjeva ulica 2 (dve), 1000 (tisoč) Ljubljana. Sprememba poslovnega naslova družbe ne predstavlja spremembe tega akta

7 Dejavnosti družbe (šesti) člen Dejavnosti družbe so: F Organizacija izvedbe stavbnih projektov F Gradnja cest F Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline F Gradnja vodnih objektov G Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo G Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah G Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki G Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo G Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom H Obratovanje žičnic H Cestni tovorni promet H Skladiščenje H Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu H Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu L Trgovanje z lastnimi nepremičninami L Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin L Posredništvo v prometu z nepremičninami L Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi M Geo-meritve, kartiranje M Krajinsko, arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje M Dejavnost oglaševalskih agencij M Posredovanje oglaševalskega prostora N Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup N Varovanje N Poizvedovalne dejavnosti N Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme N Čiščenje cest in drugo čiščenje N Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice N Prirejanje razstav, sejmov in kongresov R Dejavnost zabaviščnih parkov S 95.2 Popravila izdelkov za široko rabo S Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic S Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene Družba lahko brez vpisa v sodni register opravlja v manjšem obsegu tudi druge dejavnosti, ki so namenjene dejavnosti, vpisani v sodni register, oziroma boljšemu izkoriščanju zmogljivosti družbe III. (tretjič) OSNOVNI KAPITAL, OSNOVNI VLOŽKI IN POSLOVNI DELEŽI (sedmi) člen Osnovni kapital družbe znaša ,36 EUR (trimilijonepetstopetintridesettisoč-štiristooseminosemdeset evrov 36/100) Osnovni vložek in poslovni delež (osmi) člen Osnovni kapital družbe je zagotovilo Mesto Ljubljana na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega holdinga mestnih javnih podjetij (Uradni list RS, št. 37/94, 62/94, 64/94, 75/94 in 82/04) Edini družbenik družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. je na podlagi Pogodb o prenosu poslovnega deleža (notarski zapis opr. št. SV 1694/07 z dne (triindvajsetega julija dvatisočsedem) in notarski zapis opr. št. SV 1695/07 z dne (triindvajsetega julija dvatisočsedem)) Mestna občina Ljubljana, kateri pripada 100 % (sto odstotni) poslovni delež

8 Povečanje osnovnega kapitala (deveti) člen Edini družbenik lahko sklene, da se poveča osnovni kapital družbe Povečanje osnovnega kapitala se lahko izvede tako, da se vplačajo novi denarni vložki ali izročijo novi stvarni vložki (efektivno povečanje), ali tako, da se za povečanje uporabijo rezerve ali dobiček družbe (nominalno povečanje) Družba ne sme povečati osnovnega kapitala družbe z novimi vložki, ki jih vplačajo osebe zasebnega prava, razen če posebni zakon, ki ureja izvajanje javne službe na tem področju, to dovoljuje Financiranje (deseti) člen Družba pridobiva sredstva za opravljanje svoje dejavnosti: preko cene javne dobrine, iz proračunskih sredstev družbenika, iz drugih virov, določenih z zakonom ali odloki družbenika, iz opravljanja registriranih dejavnosti IV. (četrtič) UPRAVLJANJE DRUŽBE Ustanoviteljske pravice (enajsti) člen Mestni svet Mestne občine Ljubljana ima skladno z 2. (drugim) členom tega akta, naslednje pristojnosti: določi posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo javnih dobrin, ki jih zagotavlja družba, sprejema letna poročila, obračune in zaključne račune družbe, daje soglasje k nakupu oziroma odprodaji poslovnega deleža v drugi družbi, daje soglasje za najemanje kreditov in drugo zadolževanje, ki je nad 5 % - (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe, daje soglasje za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe, sprejema poslovni načrt družbe, imenuje in razrešuje direktorja družbe, imenuje in razrešuje člane nadzornega sveta, odloča o zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov, odloča o vračanju naknadnih vplačil, odloča o delitvi in prenehanju poslovnih deležev, odloča o ukrepih za pregled in nadzor dela poslovodij, odloča o postavitvi prokurista s sklepom, odloča o uveljavljanju zahtevkov družbe proti poslovodjem ali družbenikom v zvezi s povračilom škode, nastale pri ustanavljanju ali poslovodenju, odloča o drugih zadevah, za katere tako določa zakon Za izvrševanje pravic iz prejšnjega odstavka tega člena, lahko Mestni svet s sklepom pooblasti župana Mestne občine Ljubljana Upravljanje preko organov družbe (dvanajsti) člen

9 Družba ima naslednja organa: nadzorni svet poslovodstvo direktor družbe Nadzorni svet (trinajsti) člen Nadzorni svet sestavljajo trije člani Dva člana nadzornega sveta imenuje in razrešuje družbenik V nadzornem svetu sodeluje tretjina predstavnikov delavcev V primeru, da družba sodi med majhne družbe, kakor jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, vse tri člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje družbenik Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in so po preteku mandata lahko ponovno imenovani Nadzorni svet je sklepčen, če sta navzoča vsaj dva člana Nadzorni svet na sejah odloča z večino navzočih glasov Vsak član ima en glas (štirinajsti) člen Nadzorni svet ima naslednje pristojnosti: nadzoruje vodenje poslov družbe, potrjuje predlog letnega poročila družbe in ga posreduje v sprejem družbeniku, obravnava in potrjuje pisna poročila o poslovanju družbe na koncu vsakega polletja in jih posreduje v sprejem družbeniku, daje mnenje k predlogu poslovnega načrta družbe in ga posreduje v sprejem družbeniku, odloča o drugih zadevah v skladu s predpisi in akti družbe O delu nadzornega sveta sprejme nadzorni svet poslovnik Sejnine (petnajsti) člen Članom nadzornega sveta se za njihovo delo zagotovi plačilo s sklepom družbenika Poslovodstvo direktor družbe (šestnajsti) člen Družba ima enega poslovodjo direktorja Družba ima lahko enega prokurista Imenovanje in razrešitev direktorja (sedemnajsti) člen Direktorja imenuje družbenik na podlagi javnega razpisa

10 Za direktorja družbe je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje pogoje: ima univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem, ima najmanj 10 (deset) let delovnih izkušenj, od tega 5 (pet) let na vodstvenih delovnih mestih, aktivno obvlada vsaj en tuji jezik, pozna dejavnost in problematiko javnega podjetja Kandidat za direktorja mora predložiti program dela za mandatno obdobje Komisija, pristojna za izvedbo postopka razpisa, določi katera dokazila morajo predložiti kandidati za izkazovanje izpolnjevanja pogojev za imenovanje direktorja. Poleg pogojev za imenovanje direktorja, ki so določeni s tem aktom, lahko komisija, pristojna za izvedbo postopka razpisa, določi tudi dodatne pogoje Mandatna doba direktorja traja štiri leta in je po poteku mandatne dobe lahko ponovno imenovan Če se na razpis nihče ni prijavil ali če nihče od prijavljenih kandidatov ni bil izbran, se razpis ponovi. Za čas do imenovanja direktorja na podlagi ponovljenega razpisa in v primeru predčasnega prenehanja mandata direktorja, se imenuje vršilec dolžnosti direktorja, vendar najdlje za eno leto Postopek imenovanja in razrešitve direktorja se izvede v skladu z veljavnimi predpisi in akti družbenika Pristojnosti direktorja (osemnajsti) člen Direktor družbe vodi posle družbe in jo zastopa Pri zastopanju lahko direktor opravlja vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe Pri vodenju družbe, direktor vodi redne posle, ki izvirajo iz narave dejavnosti družbe, uresničuje sprejeto poslovno politiko družbe, zlasti pa: organizira in vodi delovni proces, izdela temelje poslovne politike in poslovni načrt družbe in ga predlaga v mnenje nadzornemu svetu in v sprejem družbeniku, sestavi letno poročilo z vsemi računovodskimi izkazi in drugimi sestavnimi deli in ga predlaga v sprejem družbeniku po predhodni potrditvi nadzornega sveta, določa notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest družbe, izvršuje sklepe nadzornega sveta in družbenika, izdeluje poročila o poslovanju na zahtevo nadzornega sveta in družbenika, skrbi za obveščanje nadzornega sveta in družbenika, predlaga sprejem sklepov nadzornemu svetu in družbeniku, opravlja druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi in akti družbe Soglasje za opravljanje poslov (devetnajsti) člen Direktor potrebuje soglasje družbenika za naslednje vrste poslov: za nakup oziroma odprodajo poslovnega deleža v drugi družbi, za najemanje kreditov in drugo zadolževanje, ki je nad 5 % (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe, za obremenitev nepremičnin, ki je nad 5 % (pet odstotkov) vrednosti osnovnega kapitala družbe Poročila (dvajseti) člen

11 Direktor seznanja nadzorni svet z vsemi potrebnimi podatki, za katere oceni, da lahko pomembno vplivajo ali je zanje razumno pričakovati, da bodo pomembneje vplivali na položaj družbe, zlasti pa direktor poroča nadzornemu svetu o: načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja družbe, poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe, drugih vprašanjih na zahtevo nadzornega sveta ( (dvestodvainsedemdeseti) člen ZGD-1) Direktor mora poleg tega na koncu vsakega polletja izdelati pisno poročilo o poslovanju družbe in ga predložiti v obravnavo nadzornemu svetu Poročila morajo ustrezati načelu vestnosti in verodostojnosti Pogodba z direktorjem (enaindvajseti) člen Pravice in obveznosti med direktorjem in družbo se podrobneje opredelijo v pogodbi, v kateri v imenu delodajalca nastopa župan Mestne občine Ljubljana V. (petič) POSLOVNA SKRIVNOST Poslovna skrivnost (dvaindvajseti) člen Člani organov družbe in zaposleni v družbi so dolžni kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda družbi, če bi postali kakorkoli dostopni nepooblaščenim osebam Direktor družbe s posebnim aktom določi, kateri podatki se štejejo za poslovno skrivnost družbe, način njihovega varovanja in odgovornost oseb, ki so jih dolžne varovati VI. (šestič) NASTOPANJE DRUŽBE V PRAVNEM PROMETU (triindvajseti) člen Družba lahko sklepa pravne posle in nastopa na trgu neomejeno, v skladu s svojo dejavnostjo V pravnem prometu odgovarja družba z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga Družbenik ne odgovarja za obveznosti družbe, razen v primerih, ki so določeni v zakonu VII. (sedmič) PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (štiriindvajseti) člen Z dnem uveljavitve tega akta prenehata veljati Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo PARKIRIŠČA JAVNO PODJETJE d.o.o. in Akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKE TRŽNICE d.o.o., ki ju je sprejel Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 7. (sedmi) seji dne (devetega julija dvatisočsedem)

12 25. (petindvajseti) člen Ta akt začne veljati z dnem vpisa v sodni register Določbe splošnih aktov družbe, ki niso v nasprotju s tem aktom, se uporabljajo do sprejema novih splošnih aktov. Drugi splošni akti družbe morajo biti usklajeni s tem aktom najkasneje v šestih mesecih od dneva uveljavitve

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. Osnutek Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

INTERTRADE ITA, d.d. Predlogi sklepov z obrazložitvami k 25. skupščini INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d. Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJ

INTERTRADE ITA, d.d. Predlogi sklepov z obrazložitvami k 25. skupščini INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d. Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJ INTERTRADE ITA, Podjetje za zastopanje tujih firm d.d. Tomšičeva 3, 1000 LJUBLJANA Skupščini družbe Predlogi sklepov z obrazložitvami: 1. Otvoritev skupščine, potrditev dnevnega reda, ugotovitev sklepčnosti,

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 21. 1. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

OBČINSKI SVETI

OBČINSKI SVETI OBČINSKI SVETI Občina Izola Mestna občina Koper Občina Piran Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96 in 27/97,

Prikaži več

Microsoft Word - 04_52_2.doc

Microsoft Word - 04_52_2.doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000,

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

(Microsoft Word - Strategija upravljanja kapitalskih nalo\236b Ob\350ine Ajdov\232\350ina.doc)

(Microsoft Word - Strategija upravljanja kapitalskih nalo\236b Ob\350ine Ajdov\232\350ina.doc) Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 19.6.2017 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije upravljanja

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Številka: 014-5/2019-1 Datum: 21. 1. 2019 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Javni stanovanjski sklad Mestne občine

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana Številka: / Datum: MESTNA OBČINA LJUB

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana Številka: / Datum: MESTNA OBČINA LJUB MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPAN Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10 306-12-14 Številka: 007-26/2008-29 Datum: 23. 4. 2009 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: PRIPRAVIL: NASLOV:

Prikaži več

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. OSNOVNI PODATKI Naziv orqana: Sedež: Ustanovitelj: Direktorica: DOM STAREJŠIH NA FARI Na Fari 50, 2391 Prevalje Vlada Republike Slovenije STANKA VAUH Telefon: +38628240920

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt

Microsoft PowerPoint - Fink.ppt NAJEMANJE KREDITA V BREME REZERVNEGA SKLADA Polona Fink Ružič Pravna služba GZS Teme Mnenje Ministrstva za okolje in prostor Obveznost ustanovitve rezervnega sklada Namen uporabe sredstev rezervnega sklada

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Na podlagi 3

Na podlagi 3 * neuradno prečiščeno besedilo O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

OBČINA RENČE-VOGRSKO

OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG HITRI POSTOPEK NASLOV: ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA»JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA«PRAVNA PODLAGA: 3. člen Zakona o zavodih (Uradni

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn

SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravn SAVA, družba za upravljanje in financiranje, d.d. Dunajska cesta 152 1000 Ljubljana Na podlagi 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) upravni odbor družbe objavlja DOPOLNITEV DNEVNEGA REDA 26.

Prikaži več

Na podlagi 100

Na podlagi 100 Osnutek odloka Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/1991, 17/1991-I, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994-Odl.US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 in 127/2006), 9. člena Zakona o zdravstveni

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

RSRP-naslovnica-rdeca-01

RSRP-naslovnica-rdeca-01 Revizijsko poročilo Učinkovitost poslovanja družbe Slovenske železnice na področju medsebojnega poslovanja družb v skupini Slovenske železnice POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 5. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 5. REDNA SEJA 1a. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 10.4.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 4. redne seje

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

OBČINA LOGATEC ŽUPAN  e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-20/2011-3 Datum: 15. 9. 2011 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

28premoz

28premoz OBČINA ŽALEC Župan Ul. Savinjske čete 5, 3310 Žalec : (03) 713 64 20 Fax: (03) 713 64 64 E-pošta: mojca.firer@zalec.si Datum: 23.03.2006 OBČINSKEMU SVETU ODBORU ZA FINANCE, PRORAČUN IN PREMOŽENJE ZADEVA:

Prikaži več

Na podlagi 59. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999, 31/ popr., 110/ ZGO-1, 119/2002, 41/2004, 61/ ZDru-1,

Na podlagi 59. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999, 31/ popr., 110/ ZGO-1, 119/2002, 41/2004, 61/ ZDru-1, Na podlagi 59. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/1999, 31/2000 - popr., 110/2002 - ZGO-1, 119/2002, 41/2004, 61/2006 - ZDru-1, 32/2008 - Odl. US, 8/2010 - ZSKZ-B), Zakona o zavodih

Prikaži več