(Microsoft Word - LETNO PORO\310ILO_z verzija docx)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word - LETNO PORO\310ILO_z verzija docx)"

Transkripcija

1

2 LETNO POROČILO DRUŽBE ACTUAL I.T. d.d. ZA POSLOVNO LETO 2011 Koper,

3 KAZALO 1 Izjava poslovodstva skladno s 60. členom ZGD Poudarki poslovanja Skupine Actual v letu Pismo poslovodstva Poročilo predsednice upravnega odbora Pomembnejši dogodki v letu POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI ACTUAL I.T. d.d. 10 OSNOVNI PODATKI ZA ODVISNE DRUŽBE V SKUPINI ACTUAL 10 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE Mejniki v zgodovini Skupine Actual I.T Uresničevanje razvojne strategije v letu 2011 za Skupino Actual 13 4 Lastniška struktura, DELNICE IN DIVIDENDE Lastniška struktura Delnice in dividende Dividendna politika Navzkrižna povezanost z drugimi družbami Lastne delnice Odobreni kapital Pogojno povečanje kapitala Sprememba kontrole v družbi Delniška shema za zaposlene Člani poslovodstva in nadzornega organa, ki imajo v lasti delnice družbe _15 5 POROČILO O VODENJU IN UPRAVLJANJU/CORPORATE GOVERNANCE Sistem upravljanja Skupščina delničarjev Nadzorni svet Poslovodstvo Vodenje in upravljanje povezanih družb Notranji nadzor in notranja kontrola Revizija Skupni standardi poročanja Vodstva hčerinskih družb v podskupini Obveščanje delničarjev 16 6 ANALIZA POSLOVANJA DRUŽBE ACTUAL I.T. d.d Poslovanje po področjih Predstavitev dejavnosti Gospodarsko okolje v letu Tržni položaj Pregled poslovanja v letu Poslovanje družbe Actual I.T. d.d Načrti za leto Upravljanje s tveganji 23 7 RAZISKAVE IN RAZVOJ IZDELKOV, STORITEV IN PROCESOV 24 3

4 7.1 Poslovni programi in strateške dejavnosti Kakovost poslovanja + razvoj poslovnih procesov 24 8 STANDARDI KAKOVOSTI 25 9 KOMUNICIRANJE IN UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK Korporativno in tržno komuniciranje Korporativne aktivnosti v letu Tržne aktivnosti v letu Razvoj in upravljanje blagovnih znamk UPRAVLJANJE KADROV Gibanje števila zaposlenih od leta 2009 do Starostna struktura, prehajanje zaposlenih in bolniška odsotnost Izobrazbena struktura Štipendiranje in druge oblike tovrstnega sodelovanja Organizacijska klima in meritve zadovoljstva zaposlenih Varnost pri delu in skrb za zdravje Razvoj kadrov, izobraževanje in usposabljanje DOBAVITELJI Strategija odnosa do dobaviteljev Izbira dobaviteljev Partnerski odnosi z dobavitelji KUPCI Zadovoljstvo kupcev Reklamacije Družbeno odgovorni izdelki in storitve VAROVANJE OKOLJA Skrb za naravno okolje in okoljska politika Ravnanje z naravnimi viri Ravnanje z odpadki Varno ravnanje s škodljivimi in nevarnimi snovmi Ekološke storitve in izdelki Projekti na področju ekologije SPONZORSTVA IN DONACIJE Politika sponzorstev in donacij Struktura sponzorstev in donacij Pomembnejša sponzorstva in donacije v letu RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA IZKAZ DENARNIH TOKOV IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH FINANČNI INSTRUMENTI IN IZPOSTAVLJENOST TVEGANJEM 78 4

5 18 DOGODKI PO POROČEVALSKEM OBDOBJU IZJAVA POSLOVODSTVA MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA SEZNAM RAZKRITIJ ZA RAČUNOVODSKE IZKAZE DRUŽBE ACTUAL _ UVOD v RAČUNOVODSKE IZKAZE SKUPINE ACTUAL RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV SKUPINE KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SKUPINE POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM Pomembnejši podatki za odvisne družbe v skupini Actual Pojasnila postavk računovodskih izkazov Finančni instrumenti in varovanje pred tveganjem DOGODKI PO POROČEVALSKEM OBDOBJU IZJAVA POSLOVODSTVA MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA SEZNAM RAZKRITIJ ZA RAČUNOVODSKE IZKAZE SKUPINE ACTUAL 134 5

6 UVODNI DEL 1 IZJAVA POSLOVODSTVA SKLADNO S 60. ČLENOM ZGD-1 Glavni izvršni direktor Skupine Actual potrjuje: 1) da je letno poročilo družbe in Skupine z vsemi sestavnimi deli sestavljeno in objavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja; 2) računovodske izkaze Skupine Actual za poslovno leto, ki se je zaključilo na dan 31. decembra Prav tako potrjuje pojasnila k računovodskim izkazom in uporabljene računovodske usmeritve; 3) potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve. Računovodske ocene so bile izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja; 4) da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja Skupine Actual in izidov njenega poslovanja za leto Računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, so bili izdelani na podlagi predpostavk o nadaljnjem poslovanju Skupine Actual. 1.1 Poudarki poslovanja Skupine Actual v letu 2011 SKUPINA ACTUAL (zneski v ) REALIZACIJA OD 1.1. DO REALIZACIJA OD 1.1. DO PLAN OD 1.1. DO REALIZACIJA OD DO INDEKS REAL. 2011/ REAL INDEKS REAL. 2011/ PLAN 2011 Prihodki od prodaje Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Čisti poslovni izid iz rednega poslovanja Čisti poslovni izid iz ustavljenega poslovanja* Čisti poslovni izid Neto poslovna sredstva Kapital Finančni dolg Neto dolg Pismo poslovodstva Leto 2011 je za Skupino Actual predstavljalo velik mejnik v razvoju družbe. V letu 2011 smo pripravili nov strateško poslovni načrt za obdobje , skozi katerega bomo zasledovali 7 strateških ciljev. Med poglavitne cilje je potrebno šteti stabilnost poslovanja 6

7 z organsko rastjo in razpršitev poslovnega tveganja tako, da se poslovni prihodki porazdelijo med več kupcev. V strateško razvojnem obdobju bomo pomemben igralec na globalnem trgu predvsem z dvema blagovnima znamkama Gaso-line in Port-line. V okviru takšnega nastopa je še posebej pomemben razvoj lastnih produktov, katerega smo pričeli v letu 2011 in ga bomo nadaljevali tudi v letu Vstop na globalni trg pomeni dodatne možnosti za pridobivanje prihodkov, ki bodo dolgoročno zagotovili možnosti za razvoj in odskok od povprečja. Za nas odskok od povprečja pomeni vrhunsko izvajanje storitev na vseh področjih poslovanja. Ena od ključnih Actualovih prednosti pri doseganju organske rasti je lastna razvojna ekipa, ki nam omogoča, da lahko med prvimi lasniramo nov produkt v ciljne globalne trge. Uspešen razvoj uresničujemo z vztrajnim in v tržni rezultat usmerjenim delom. Kljub zaostrenim razmeram je Skupina Actual I.T. d.d. v letu 2011 dosegla enega boljših rezultatov iz poslovanja ter denarni tok, ki je pomenil finančno stabilnost skupine kot celote. Skladno s tem smo redno izpolnili vse finančne obveze do bank in drugih deležnikov. V poslovodstvu Skupine Actual se zavedamo odgovornosti do družbe in poslovnih partnerjev, zato si bomo prizadevali, da bodo ustvarjene koristi enako razdeljene med vse deležnike. V Skupini Actual so in bodo na prvem mestu vrednote, v katere verjamemo in s katerimi bomo postali vrhunski globalni rešitveni center za informacijske rešitve. 1.3 Poročilo predsednice upravnega odbora Delo upravnega odbora družbe ACTUAL I.T. d.d. je bilo v letu 2011 osredotočeno predvsem na naslednja področja: redno spremljanje poslovanja družbe in Skupine; spremljanje tekočih projektov družbe in Skupine; sprejem strateškega poslovnega načrta za obdobje petih let; sprejem plana poslovanja za leto 2012; kadrovske spremembe (poslovodstva Skupine). Upravni odbor družbe ACTUAL I.T. d.d. je v letu 2011 skupno opravil šest rednih sej. Na sejah je upravni odbor redno spremljal poslovanje in finančno stanje družbe ACTUAL I.T. in Skupine ACTUAL, obravnaval periodične rezultate poslovanja družbe in Skupine ter poslovanje posameznih projektov ter se seznanjal z informacijami podanimi s strani glavnega izvršnega direktorja. Člani upravnega odbora so na sejah sodelovali s svojimi mnenji in predlogi za izboljšanje delovanja UO in družbe Actual IT, sprejemali so potrebne dokumente v skladu z zakonskimi predpisi ter spremljali uresničevanje sprejetih sklepov. Gradivo za seje upravnega odbora je bilo članom posredovano pravočasno in kvalitetno. Sestavljala so ga četrtletna in polletna poročila o poslovanju ter druga poročila in gradiva, ki jih je pripravljal glavni izvršni direktor. Poleg ustreznih gradiv je glavni izvršni direktor upravnemu odboru dajal tudi vsa potrebna dodatna pojasnila k posameznim temam neposredno na sejah. Suzana B. Agostini - Predsednica UO 7

8 1.4 Pomembnejši dogodki v letu 2012 MESEC JANUAR - MAREC APRIL - JUNIJ JULIJ-SEPTEMBER GLAVNI POSLOVNI DOGODKI Novinarska konferenca za HITS Business (predstavljena rešitev SAP BAIO). Izveden SAP dogodek za rešitev SAP BAIO. Predstavili smo certificirano rešitev. Start v produkciji zadnjega dela projekta SAP v JHL. Podpis pogodbe z VinaKoper d.o.o. za implementacijo rešitve SAP BAIO. Podpis pogodbe za sodelovanje na projektu SAP HR za Mercator Srbija. Začeli z vzdrževanjem SAP Steklarna Rogaška. Pridobili status za Preferred partner za HP. Prišli v finalni izbor na javnem razpisu za Hellenic Petrolium in MOL Srbija. Prijavili se na razpis za prenovo ERP za slovenske Elektro distributerje. Napravili programsko rešitev»povezava fiskalnega printerja Epson s SAP-om«v BIH. Dobili zahtevek s strani MOL Slovenija za pogodbeni prevzem dodatnih 20 BS v Sloveniji (iz naslova nakupa BS od TUŠ Oil-a). Zaključili projekt KCUS (Klinički Centar Univerziteta Sarajevo). Udeležili smo se investitorske konference EBRD v Londonu. Pričetek priprave strateškega poslovnega načrta SAP World Tour: predstavitev širitve SAP BAIO v povezavi s CRM in BI. Podpis pogodbe o poštenem sodelovanju kot dolgoročna konkurečna prednost v okviru organizacije UNGC Slovenija. Izvedena skupščina družbe Actual I.T.d.d. Uvedba SAP HR na Atlantic Trade. Izvedli smo predstavitev strateških smernic vsem zaposlenim. Izvedene so bile skupščine odvisnih podjetij Actual HR, BiH in Srbija. Udeležili smo se MS konference v Los Angelesu. Podpisan primopredaji zapisnik za projekt Ltalk. Na projektu Tideworks pričeli nameščati platformo (strojna oprema in sistemska programska oprema). Podpisali pismo o nameri za projekt Intermol v Srbiji. Oddali ponudbo za BI na Luki Koper. 8

9 Pridobili projekt SAP TeTol (skupina JHL). Zaključili projekt nadgradnje SAP v skupini IB. Zaključili projekt Tuš MOL. Vzpostavili smo novo sistemsko rešitev za backupiranje sistemov nove generacije. OKTOBER- DECEMBER Izvedli smo zagon nove strežniške opreme na Istrabenz Turizmu. Postavili smo IPS (IPS=Intrusion prevention system) monitoring v Drogi Kolinska enota Izola, v Luki Koper in Actualu. Na projektu v Luki Ploče je bila izdelana beta različica programske opreme za PCS Web. Izvedli smo projekt COMBO sales za OMV. Opravili smo sestanek in predstavitev Port-Line PCS (Port Community Sistem) v Luki Drač (Albanija) Na Javnem holdingu Ljubljana smo začeli s projektom pripojitve podjetja BUS v LPP. Uspešno smo opravili revizijo za pridobitev certifikata za SAP subscription base hosting, ki nam bo omogočal dajanje SAP licenc v najem. 9

10 POSLOVNO POROČILO 2 POMEMBNEJŠI PODATKI O DRUŽBI ACTUAL I.T. D.D. FIRMA: ACTUAL I.T., INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE, D.D. KRAJŠE IME FIRME: ACTUAL I.T. D.D. SEDEŽ: Ferrarska ulica 14, 6000 KOPER TELEFON: TELEFAKS: ELEKTRONSKI NASLOV: SPLETNA STRAN: GLAVNA DEJAVNOST: SVETOVANJE O RAČUN. NAPR. IN PROGRAMIH (po SKD 2008) VELIKOST DRUŽBE: Veliko podjetje (po IPIS) UPRAVA oz. UPRAVNI ODBOR: Suzana Bolčič Agostini (Predsednik UO), Roberto Tabaj, Fausto Babič, Arman Koritnik (GID) ŠTEVILO DRUŽB V SKUPINI: 3 odvisne družbe ŠTEVILO ZAPOSLENIH V DRUŽBI OZ. SKUPINI: 105 oz. 120 na nivoju Skupine MATIČNA ŠTEVILKA: ID ZA DDV: SI ŠTEVILKA VPISA V SODNI REGISTER: 1/04798/00 DATUM VPISA V SODNI REGISTER: OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE: ,73 ŠTEVILO DELNIC: navadnih in prednostnih OSNOVNI PODATKI ZA ODVISNE DRUŽBE V SKUPINI ACTUAL Točen naziv družbe: Actual BH d.o.o. Sarajevo Sedež družbe: Emerika Bluma 23, Sarajevo Vodstvo: direktor Dušan Slabe Lastnik družbe: Actual I.T. d.d., 100% Udeležba Istrabenz, d.d., v kapitalu: 57,54% Kapital družbe: ,72 KM 10

11 Točen naziv družbe: Sedež družbe: Vodstvo: Actual I.T. d.o.o. Karlov trg bb, Žminj direktor Arman Koritnik Lastnik družbe: Actual I.T. d.d., 100% Udeležba Istrabenz, d.d., v kapitalu: 57,54% Kapital družbe: ,00 HRK Točen naziv družbe: Sedež družbe: Vodstvo: Actual I.T. d.o.o., Novi Sad Stražilovska 16, Novi Sad direktor Peter Plesničar Lastnik družbe: Actual I.T. d.d., 100% Udeležba Istrabenz, d.d., v kapitalu: 57,54% Kapital družbe: RSD 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE V Skupino Actual so na dan vključene 3 odvisne družbe in sicer Actual I.T. d.o.o., Hrvaška, Actual BH d.o.o., Bosna in Hercegovina, Actual I.T. d.o.o., Srbija. 3.1 Mejniki v zgodovini Skupine Actual I.T Sprejet je bil strateški poslovni načrt 2011/2015, s katerim želimo doseči globalno prisotnost na posameznih tržnih segmentih z lastno izdelanimi produkti; Certificirali smo poslovno informacijski sistem Actual Business All in One prednastavljena ERP rešitev za manjša in srednje velika podjetja; Uspešno smo certificirali naš podatkovni center za gostovanje SAP BaiO; Uspešno zaključena implementacija poslovno informacijskega sistema SAP v Javnem holdingu Ljubljana; Uspešno smo zaključili implementacijo IS prevzetih bencinskih servisov za Skupino MOL (Tuš OIL); Vstopili smo v Skupino MOL izven Slovenije (projekt MOL Srbija) Uspešno zaključili projekt vpeljave MPS v OMV Srbija Podjetje se je preoblikovalo v delniško družbo, Actual I.T. d.d.; Uspešno zaključen projekt IRIS - vpeljava SAP v OMV Pridobili smo certifikat kakovosti ISO/IEC ISO 9001 in varnostni certifikat ISO 27001; 11

12 Razširimo produktni portfelj (sihramba.eu, HITS, Micros Fidelio) Zaključimo s prenovo osrednjega dela informacijskega sistema v Luki Koper d.d Uspešno uvedemo SAP in podpišemo pogodbo za outsourcing v Drogi - Kolinski d.d Ustanovimo družbo Actual BH d.o.o., Bosna in Hercegovina in družbo Actual I.T. d.o.o. Srbija; 2004 Praznujemo 10. obletnico uspešnega razvoja podjetja Actual I.T Ustanovimo družbo Actual I.T., d.o.o., Hrvaška.; Podpišemo pogodbo za outsourcing z Luko Koper, d.d.; Postanemo SAP Partner Service za podporo in implementacijo poslovnih sistemov ERP podjetja SAP Uspešno zaključimo implementacijo SAP v Istrabenzu d.d Pridobimo partnerstvo Compaq System Resellerja za odprte sisteme ("Intel platforma"); Postanemo IBM Advanced Partner za področje osebnih računalnikov, strežnikov z Intelovo arhitekturo pomnilniških sistemov in Microsoft GOLD Certified Partner; Med prvimi v državi je podjetje začelo uvajati storitve SAP, v Sloveniji in širši regiji pa je danes vodilno na področju zunanjega izvajanja IT storitev Začnemo z vpeljevanjem informacijskega sistema podjetja SAP v Skupino Istrabenz in vzpostavimo podporni center SAP CCC; Zgradimo enega najmodernejših informacijskih centrov za gostovanje poslovnih aplikacij v Sloveniji. Zasnovan je na Intelovi in Microsoftovi arhitekturi; Leta 2000 je podjetje vstopilo v Skupino Istrabenz, štiri leta pozneje pa se je uvrstilo med prva tri najhitreje rastoča podjetja v primorsko-notranjski regiji; Razvoj rešitve za bencinske servise - Gaso-Line Pridobimo priznanje za najboljšega evropskega prodajalca izdelkov Micron Prodaja strojne opreme, izobraževanja Microsoft orodij. Med strateškimi parterji Skupine Actual so družbe iz Skupine Istrabenz, Skupine Luka Koper in Skupine OMV, katerim se je pridružila tudi skupina MOL Madžarska. Kot sistemski integratorji, ponudniki posamičnih rešitev ali svetovalci pa smo dejavni v mnogih uspešnih slovenskih družbah. Pokrivamo cel spekter panog od maloprodaje na 12

13 naftnem področju, proizvodnje, logistike, turizma, javnih zavodov do skupine srednjih in majhnih podjetij. Delujemo na trgih Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije ter v iztekajočem se letu tudi intenzivneje na področju Italije. 3.2 Uresničevanje razvojne strategije v letu 2011 za Skupino Actual Poslanstvo Skupina Actual skozi Poslanstvo ustvarja informacijsko okolje, ki omogoča strankam optimalno izvajanje njihove glavne dejavnosti. S strokovnim in učinkovitim delom ter prijaznostjo presegamo pričakovanja naših strank, pri tem pa izzive spreminjamo v rešitve. Vizija Postali bomo vrhunski globalni rešitveni center, ki trži informacijske rešitve prilagojene kupcu, na trgih EU in JV Evrope, Južne Amerike, Afrike in Rusije. Postali bomo privlačna priložnost za zaposlitev najboljših kadrov. Vrednote družbe Odličnost: za Skupino Actual je samo poslovna odličnost dovolj dobra. To zahteva učinkovitost, kakovost, strokovnost, osredotočenost na dogovorjene cilje in preseganje pričakovanj s strani vseh sodelavcev podjetja. Proaktivnost: samoiniciativnost v okviru pristojnosti, odzivnost na izzive v okolju in pobude za izboljšave so merila naše uspešnosti. Pripadnost: pripadnost skupnim ciljem podjetja. To zahteva usklajenost našega delovanja in odprtega soočenja mnenj. Spoštovanje: spoštovanje različnosti in sprejetih dogovorov. To zahteva našo vztrajnost za doseganje dogovorjenih ciljev. Odgovornost: Izpolnjujemo dane obljube. To pomeni odločnost pri izpolnjevanju dogovorjenega. Slogan: Priti skupaj je začetek, delati skupaj je napredek, ostati skupaj je uspeh. Strateški cilji Skupina Actual je v letu 2011 sprejela strateški poslovni načrt za obdobje , v katerem si je za cilj zastavila postati in se uveljaviti kot vrhunski globalni rešitveni center za informacijske rešitve. V ta namen si je Skupina Actual začrtala niz razvojnih aktivnosti, ki bi omogočile doseganje ambicioznih ciljev. Največji preskok in rast prihodkov načrtujemo ustvariti s produkti iz blagovnih znamk Gaso-line in Port-line, kjer želimo z lastnimi produkti in storitvami k tem produktom prodreti na tuje trge. Področje Business-line je usmerjeno na slovenski trg in področje vzhodnega Balkana, kjer lahko odigramo vlogo lokalnega partnerja. Storitve iz blagovne znamke Services so hrbtenica in sestavni del vseh produktov, v kolikor bodo stranke produkte najemale oz. bodo gostovale v našem podatkovnem centru v okviru zunanjega izvajanja storitev. Skupina Actual namerava v petih letih več kot podvojiti poslovni izid iz poslovanja. Poleg ciljne strukture prihodkov, ki temelji na produktih z večjo dodano vrednostjo, bo k temu 13

14 cilju pripomoglo še povečanje prodaje lastnih licenc, usmerjeno zaposlovanje na strokovnih področjih, ter omejen obseg koriščenja podizvajalcev. V strukturi prihodkov je še vedno zaznati, da bodo še naprej prevladovali prihodki iz storitev (cca.90%). V letu 2011 smo dosegli pomemben uspeh, saj smo zagotovili, da so vse odvisne družbe poslovale pozitivno in uspešno ter dosegle vse letne cilje. Odvisne družbe so bile tudi finančno sanirane, kar se odraža v tem, da ob koncu leta 2011 nimajo več finančnih dolgov. Pri novih strankah Skupina Actual ni v celoti izpolnila v prodajnih ciljev. Ta cilj ni bil dosežen zaradi zamika projekta implementacije naše rešitve v podjetje MOL Srbija. Izvajanje projekta se je zamaknilo, realizacija je predvidena v letu V načrtu so bili tudi prihodki ustvarjeni s produktom Actual BaiO iz blagovne znamke Business-line (prednastavljena rešitev na SAP področju za mala in srednja podjetja), ki se niso realizirali v celoti. Povečane prodajne aktivnosti v letu 2012 bodo usmerjene tudi na to področje. Smo pa pri obstoječih strankah povečali prihodke in posledično nadomestili del izpada prihodkov, ki so bili predvideni z novimi strankami. 4 LASTNIŠKA STRUKTURA, DELNICE IN DIVIDENDE 4.1 Lastniška struktura Lastniška struktura na dan je sledeča: 57,54% ISTRABENZ d.d., Koper, 26,23% KB 1909 d.d. Gorica, 16,23% Publikum d.d., Ljubljana. 4.2 Delnice in dividende Družba ima navadnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic in prednostnih imenskih prosto prenosljivih kosovnih delnic. V letu 2011 niso bile izplačane dividende. 4.3 Dividendna politika Dividendna politika ni posebej specificirana. 4.4 Navzkrižna povezanost z drugimi družbami Družba Actual nima navzkrižne povezanosti z drugimi družbami. 4.5 Lastne delnice Družba nima lastnih delnic. 14

15 4.6 Odobreni kapital Družba nima v veljavni nobenega sklepa o odobrenem kapitalu. 4.7 Pogojno povečanje kapitala Družba nima v veljavi nobenega sklepa o pogojnem povečanju kapitala. 4.8 Sprememba kontrole v družbi Ni bilo posebnih sprememb v kontroli družbe. 4.9 Delniška shema za zaposlene Podjetje nima delniške sheme za zaposlene Člani poslovodstva in nadzornega organa, ki imajo v lasti delnice družbe Nihče od članov poslovodstva ali upravnega odbora nima v lasti delnic družbe. 5 POROČILO O VODENJU IN UPRAVLJANJU/CORPORATE GOVERNANCE 5.1 Sistem upravljanja Družba ima enotirni sistem upravljanja. 5.2 Skupščina delničarjev Družba je izvedla v letu 2011 dva sklica skupščin. Na prvi skupščini februarja 2011 je bil sprejet ključni sklep o dokapitalizaciji družbe s povečanjem osnovnega kapitala z novimi stvarnimi vožki, družba pa je izdala nove prednostne imenske kosovne prosto prenosljive delnice. Ravno tako je bil sprejet sklep o imenovanju g. Roberta Tabaja za člana UO, ki je kasneje postal namestnik predsednika UO. Na drugi skupščini junija 2011 je bil sprejet ključen sklep, s katerim je skupščina potrdila letno poročilo Skupine Actual za leto 2011 z mnenjenm revizorja. Sprejet je bil tudi sklep o imenovanju ga. Suzane Bolčič Agostini za članico UO, medtem ko je odstopil z mesta člana UO Skupine Actual g. Rudi Grbec. 5.3 Nadzorni svet Družba nima nadornega sveta, ker ima enotirni sistem upravljanja in funkcijo nadzora opravljajo člani UO, ki nimajo izvršne funkcije. 15

16 5.4 Poslovodstvo Člani upravnega odbora so: predsednica ga. Suzana Bolčič Agostini, namestnik predsednice g. Roberto Tabaj, predstavnik sveta delavcev g. Fausto Babič in glavni izvršni direktor g. Arman Koritnik. 5.5 Vodenje in upravljanje povezanih družb Družbo vodi in zastopa v okviru pooblastil glavni izvršni direktor, ki je odgovoren neposredno Upravnemu odboru družbe. Povezane družbe vodijo direktorji odvisnih družb, ki neposredno odgovarjajo glavnemu izvršnemu direktorju družbe. 5.6 Notranji nadzor in notranja kontrola V Skupini Actual imamo poleg funkcije računovodstva organizirano še službo kontrolinga. Le-ta na mesečnem nivoju spremlja in poroča o poslovanju vseh družb v Skupini Actual. Poročanje se izvaja tako interno vodstvu kot tudi Upravnemu odboru. 5.7 Revizija Družba je po ZGD zavezana k zunanji reviziji računovodskih izkazov. Tako ima družba revidirane letne računvodoske izkaze. 5.8 Skupni standardi poročanja V Skupini Actual sledimo standardom oz. računovodskim usmeritvam Skupine Istrabenz, ki je naš večinski lastnik. Tako imamo poenoteno interno poročanje s poročanjem za potrebe konsolidacije. 5.9 Vodstva hčerinskih družb v podskupini V odvisni družbi Actual Srbija je direktor g. Peter Plesničar. V odvisni družbi Actual BiH je direktor g. Dušan Slabe. V odvisni družbi Actual Hrvaška je direktor g. Arman Koritnik Obveščanje delničarjev Družba delničarje obvešča preko portala SEO-net o vseh pomembnejših informacijah po pravilih slovenske borze. Ravno tako družba obvešča delničarje neposredno na sejah upravnega odbora. 16

17 6 ANALIZA POSLOVANJA DRUŽBE ACTUAL I.T. D.D. 6.1 Poslovanje po področjih Predstavitev dejavnosti Skupina Actual se ukvarja s celovitimi storitvami informacijske tehnologije in strankam zagotavlja široko paleto rešitev za podporo poslovnim procesom v povezavi z različnimi IT rešitvami. Z IT storitvami pokrivamo vsa horizontalna področja (IT infrastruktura, finance, kontroling, kadri, planiranje ) na posameznih tržnih segmentih (logistika, nafta, plini, prehrana, turizem) pa tudi vertikale. Naš cilj je stranki ponuditi rešitev, ki zadovoljuje njene potrebe ter ji prinaša dodano vrednost v sklopu njenih poslovnih procesov. To najoptimalneje dosegamo z zunanjim izvajanjem informacijskih storitev imenovanim tudi»outsourcing«bodisi s celovitim pristopom, bodisi s pokrivanjem specifičnih področij IT, kakor tudi s sklopom bolj fleksibilnih storitev v okviru načina prodaje»gostovanja-housting«in»v oblaku- cloud«. Poleg nudenja storitev na področju infrastrukture (strežniki, delovne postaje) in poslovnih informacijskih rešitev (ERP, poslovna inteligenca, dokumentni sistemi) podjetje razvija lastne informacijske rešitve z visoko dodano vrednostjo, med katere spadajo produkti iz blagovne znamke GASO-Line in PORT-Line. Skupina Actual deluje na področju storitev informacijskih tehnologij v okviru štirih blagovnih znamk in sicer GASO-Line, PORT-Line, BUSINESS-Line in SERVICES. Na področju blagovne znamke GASO-line (naftne dejavnosti oziroma bencinskih servisov) govorimo o trgu, ki je že zrel in kjer vlada močna konkurenca. V večini držav se krepi moč in število bencinskih servisov zlasti pri velikih podjetjih, na račun malih podjetij. Na nekaterih trgih je moč zaslediti tudi pospešeno povpraševanje po avtomatskih bencinskih servisih, kar je najbrž naslednja stopnja v razvoju te dejavnosti. Na večini trgov pa prodaja naftnih derivatov predstavlja le en del celovite ponudbe, saj so moderni bencinski servisi hkrati tudi trgovine s prehrambenim in drugim blagom, pogosto pa tudi restavracije in servisi za dodatne storitve (avtopralnica, prodaja kartic za telefone, loterijskih srečk, vstopnic, ). Ta vsestranskost pa od podjetij zahteva, da imajo popoln nadzor nad vsemi vidiki poslovanja, hkrati pa ob tem želijo čim večjo prilagodljivost načina poslovanja in aktivnosti (akcije, kartice zaupanja, nadzor nad bonitetami, ). Veliko strank ima rešitve, ki so zastarele ali slabo povezane med seboj, zato je še precej priložnosti za izboljšave, tako v smislu zniževanja stroškov, kot povečanja prihodkov. Podjetij v panogi je srednje veliko, vendar ima veliko subjektov nadpovprečno število (tudi več tisoč) servisov v posamezni državi, kar je hkrati velik izziv in potencial. Priložnosti za nudenje dodatnih storitev je na tem področju srednje veliko. Na področju blagovne znamke PORT-Line, ki predstavlja rešitev za pristanišča, se srečujemo z zelo velikimi informacijskimi sistemi, ki pa so prav zaradi tega togi in pogosto ohlapno povezani. To pride še posebej do izraza tam, kjer v pristaniški dejavnosti deluje več subjektov povezanih s krovnim»port Authority«. Tak način delovanja narekuje tudi evropska zakonodaja in vse bolj pogosto tudi zakoni v državah izven EU. Tak način delovanja hkrati predstavlja velik logističen in organizacijski problem za vse vrste in tipe pristanišč. Rešitve, ki jih ponujamo naslavljajo prav ta vidik povezovanja različnih podsistemov in subjektov, po drugi strani pa so osnova za dodatne 17

18 storitve, saj je povpraševanja po avtomatizaciji na tem področju čedalje več. Na področju pristaniške dejavnosti je po celem svetu razmeroma malo podjetij, vendar gre večinoma za velike poslovne sisteme, ki obsegajo večje število družb, morda celo pristanišč. Priložnost za nudenje dodatnih storitev je na tem področju veliko. Na področju blagovne znamke BUSINESS-Line, ki predstavlja poslovne informacijske rešitve, je izziv predvsem v boljši podpori in nadzoru poslovanja v podjetjih vseh vrst. Obenem zlasti v teh časih vsa podjetja iščejo nove prodajne kanale in priložnosti. Celotno področje se zato danes seli iz osredotočanja na odličnosti operativne izvedbe (finance, proizvodnja, prodaja, nabava) k boljšemu obvladovanju celovitega prodajnega procesa (CRM, BI, mobilne rešitve, spletne rešitve). Seveda pa morajo biti za dosego teh ciljev temelji (osnovni sistem ERP) trdni. Priložnost na trgu je zlasti v nudenju rešitev, ki strankam prinašajo dodatno poslovno vrednost, na primer predloge za izboljšave posameznih poslovnih procesov in najboljšo prakso od drugod, kar povečuje vrednost, hkrati pa zmanjšuje čas in stroške uvajanja. Podjetja kot ključni dejavnik izbire tudi vse bolj štejejo kakovost podpore in ne-vezanost na lokalnega ponudnika/razvijalca. Na področju, ki jih pokrivajo poslovno informacijske rešitve je v Sloveniji veliko podjetij, ob upoštevanju, da je trg s tovrstnimi rešitvami že zrel. Zato pa je tu zelo veliko priložnosti za prodajo dodatnih storitev. Priložnost je tudi podpora projektom na bližnjih trgih (Italija, Hrvaška, BiH, Srbija) in povezava za druge poslovne vertikale (energetika, zdravstvo, javni sektor, ). Podobno kot za segment ERP velja tudi za področje poslovne inteligence (BI). Hrbtenico celovitega upravljanja IT storitev predstavljajo rešitve na področju infrastrukture, ki jih tržimo pod blagovno znamko SERVICES. Slednje lahko razdelimo na dva segmenta in sicer na področje kompletnega spektra storitev podatkovnega centra (gostovanje strežniške in diskovne opreme ter posameznih aplikacij) ter na področje storitev delovnega okolja (vzdrževanje delovnih postaj, periferne opreme monitorji, tiskalniki, ter mobilnih naprav). V to blagovno znamko spadajo tudi storitve Service deska in vzdrževanja aplikacij Gospodarsko okolje v letu 2011 V letu 2011 so se nadaljevale zaostrene razmere na trgu, ki so še dodatno vplivale na kupne navade kupcev ter narekovale spreminjanje prodajnih pristopov. Na eni strani se je to odražalo v visoki cenovni elastičnosti ter naravnanosti na stroškovne prihranke, po drugi strani pa večji fokus na konkretno dodano vrednost vseh storitev. Actual ima na področju gostovanja IT storitev več kot 12 let izkušenj. Potencial in znanje, ki ju ima Actual na tem področju, predstavljata za nas veliko priložnost, saj gredo trendi v IT v Sloveniji in svetu v smeri storitev, ki jih ponuja Actual. Na slovenskem IT trgu srednja in mala podjetja predstavljajo vrednostno 72% oziroma 82% po številu uporabnikov. V Sloveniji je tako malih in srednjih podjetij s približno uporabniki IT. Svetovni trg IT storitev v oblaku bo po drugi strani rasel hitreje kot ostale panoge. 18

19 6.1.3 Tržni položaj Skupina Actual danes deluje na področju Adriatic regije, kjer nameravamo še naprej krepiti našo prisotnost tako prek projektov z obstoječimi strankami kot s storitvami na posameznih segmentih. V strateškem poslovnem načrtu smo si na področju pridobivanja novih prihodkov zadali cilj vstopa na globalni trg in tudi razpršenost kupcev. S produktnim portfeljem Skupine Actual, ki je dovolj širok hkrati pa tudi ozko profiliran, je mogoče z gotovostjo trditi, da so postavljeni temelji za ustvarjanje prihodkov na globalni ravni. Skupina Actual pri večini svojih storitev nastopa na trgih, ki so tako imenovani»zreli trgi«, čeprav je na večini teh trgov še vedno moč zabeležiti rast poslovanja na posameznem segmentu. Za Skupino Actual je priložnost predvsem povečanje tržnega deleža, ki je na večini trgov še razmeroma majhen in to predstavlja možnost za nadaljnjo rast. Skupina Actual je razvoj modela načine prodaje storitev pričela razvijati kot prva in je tudi vodilna v razvoju modela zunanjega izvajanja IT storitev. Po lastnih ocenah ima na tem segmentu tudi vodilni delež, ki presega 30% celotnega tržnega deleža tovrstnega izvajanja storitev. Trend trga in napovedi analitskih hiš, kot sta Gartner in IDC že več let zapovrstjo napovedujeta rast segmenta zunanjega izvajanja storitev, tako da ima Skupina Actual še veliko možnosti za povečanje prihodkov na tem področju. Ni večje nevarnosti, da bi na lokalni trg vstopila nova konkurenčna podjetja, predvsem zaradi lokalnih specifik, kakor tudi zaradi majhnosti trga, ki za globalnega ponudnika ni zanimiv. S produkti iz blagovne znamke GASO-Line že v sami osnovi ciljamo na tuje, regionalne, srednjeročno tudi globalne trge. Strategija nastopa bo vsaj na začetku temeljila na krepitvi ugleda prek močnih obstoječih strank, kjer je še precej potenciala v drugih državah in regijah. Nove stranke bomo naslavljali neposredno ali prek sodelovanja na mednarodnih razpisih. Za lažji nastop na trgih, krepitev prepoznavnosti in ugleda in nadzorovano rast vseh podpornih ekip, smo predvideli širitev na druge trge v treh fazah, ki se časovno nekoliko prepletajo. V letih načrtujemo delovanje pretežno na trgih Slovenije, Hrvaške, Srbije, BiH, Črne Gore, Makedonije, Kosova, Albanije, Bolgarije in Romunije. Druga faza naj bi se začela leta 2012, kjer bi naslovili še dodatne trge Turčije in Italije, ter trge Bližnjega vzhoda in držav bivše SZ. Po letu 2012 je v načrt vstop na trge Južne Amerike, Afrike in Azije. S produkti iz blagovne znamke PORT-Line ciljamo na globalni trg. Ciljni trgi so pomorska in celinska pristanišča, ki jih lahko po velikosti opredelimo kot srednje velika in majhna pristanišča z omejenim elektronskim ali poslovnim poslovanjem. Strategijo vstopa predstavlja kombinacija mreženja s potencialnimi poslovnimi partnerji, kakor tudi direktni marketing z navajanjem dolgoletnih izkušenj na področju logistike. Širitev na globalni trg smo predvideli v več fazah. V letih bomo delovali na trgih Balkana, Italije, Španije, Turčije, Severne Afrike. V letih pa na trgih južne Amerike in Oceanije. S produkti iz blagovne znamke BUSINESS-Line merimo na lokalni slovenski trg. Za širitev na tuja tržišča (Balkan) se bomo osredotočili samo pri spremljanju naših (slovenskih) partnerjev pri širitvi na ta tržišča (Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Srbija, potencialno pa 19

20 tudi Črna Gora in ostale države, kjer deluje principal SAP West Balkans). Ker je SAP ERP generična rešitev, ki jo ponujajo lokalni partnerji v posameznih državah, ki poleg jezika obvladujejo tudi lokalno zakonodajo na področju finančnega, davčnega in kadrovskega poslovanja v teh državah in je pomemben element v projektih SAP, ne predvidevamo širitev na tuje trge. Predvidevamo pa tudi potencialno širitev na trg Italije, kjer bi vzpostaviti sodelovanje z lokalnimi SAP partnerji, ki bi nam pri uvedbi prej omenjenih področji pomagali in svetovali. S produkti iz blagovne znamke SERVICES bomo prisotni na lokalnem slovenskem trgu. Predvsem bomo posvečali pozornost večjim strankam za zadovoljitev njihovih potreb iz potrfelja naših rešitev in storitev blagovne znamke SERVICES. Skupina Actual bo izvajala tudi sledeče aktivnosti: Trženje in pridobivanje projektov s področja poslovne inteligence (BI, analitika, konsolidacija, planiranje, ) in CRM (upravljanje odnosov s strankami). Razvoj in trženje rešitev za upravljanje z dokumentacijo in poslovnimi procesi (likvidacija, ISO dokumentacija, pogodbe, dopusti) na temelju Microsoft tehnologij. Za dosego ciljev je Skupina Actual vodila aktivno politiko na področju pospeševanja prodaje tako s sodelovanjem na strokovnih dogodkih, kot tudi direktnim pospeševanjem prodaje prek segmentacije kupcev. Produkte iz področja blagovne znamke BUSINESS- Line (ERP, BI) smo predstavljali na dveh strokovnih konferencah z zelo dobrim odzivom in priložnostmi nadaljnje prodaje. Poleg tega smo bili prisotni tudi na strokovnih srečanjih v svetu, kjer smo preverjali prodajne priložnosti za produkte iz blagovne skupine GASO- Line in PORT-Line. Skupina Actual bo nadaljevala s projekti promocije in pospeševanja prodaje tudi v letu V načrtu je sodelovanje na mednarodnih strokovnih specializiranih konferencah predvsem za produkte iz blagovne znamke GASO-Line in PORT-Line. V načrtu je tudi izvajanje agresivnega trženja lastne rešitve iz blagovne znamke BUSINESS-Line, prednastavljene rešitve Actual BaiO, katere osnova je SAP ERP za manjša in srednja podjetja. V letu 2011 smo tudi opravili certifikacijo našega data centra s strani strokovnjakov iz SAP Nemčija, kar pomeni, da lahko v našem data centu gostujejo podjetja in uporabljajo SAP poslovni sistem, pri tem pa jim ni potrebno izvesti investicije v nakup opreme in programov. 6.2 Pregled poslovanja v letu Poslovanje družbe Actual I.T. d.d. Tabela: Kazalniki poslovanja Actual I.T. d.d. (zneski v ) Indeks Indeks Leto 2011 Leto 2010 Leto / /2009 Prihodki od prodaje Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Poslovni izid iz poslovanja pred amortizacijo (EBITDA) Čisti poslovni izid Neto poslovna sredstva Kapital Finančni dolg

21 Prihodki V letu 2011 je podjetje ustvarilo 11,9 mio čistih prihodkov od prodaje, kar je 9% manj glede na leto Vsebinsko odpade največji del na izvajanje infrastrukturnih produktov (27%) ter SAP Zunanjega izvajanja (24%), sledijo lastni produkti z 20% ter produkti zunanjih rešitev z 10%. Preostanek odpade na prodajo blaga (11,8%) ter neproduktne rešitve (prefakturiranje stroškov, prodaja OS). Med finančnimi prihodki je 150 tisoč prejetih dividend od odvisne družbe Actual I.T. d.o.o., Hrvaška. Stroški V strukturi stroškov poslovanja največji del predstavljajo stroški dela (38%), ki so glede na leto prej nižji za 4%, kar je posledica manjšega števila zaposlenih kot odgovor na nižjo prodajo in potrebno finančno prilagajanje. Stroški materiala in storitev so upadli za 10% glede na leto prej, saj se je upad prihodkov na področju licenčnin na drugi strani odrazil tudi v nižjih vhodnih stroških dobaviteljev programske opreme. Amortizacija je bila nižja deloma zaradi manjših investicij od predvidenih, v večji meri pa zato, ker dodatno generirani prihodki niso potrebovali investicij v ozadju. Ostali stroški ne predstavljajo bistvenih postavk v poslovanju z izjemo nabavne vrednosti prodanega blaga, ki je v strukturi stroškov predstavljala 12%. Večja postavka so še finančni odhodki za obresti (270 tisoč ), ki so večinoma vezani na dolgoročne in revolving kredite. Na končni poslovni izid družbe je vplivala še postavka slabitev terjatev, pri čemer večji del te postavke izhaja iz ugotovljenega preplačila DDV iz leta 2008, ki ga nismo mogli več uveljaviti. Denarni tok Družba je v letu 2011 ustvarila 1,9 mio denarnega toka iz poslovanja, kar ocenjujemo kot zelo dober rezultat glede na zaostrene pogoje poslovanja v širšem gospodarstvu. Skupaj z intenzivnim spremljanjem stanja terjatev je to zadoščalo za ohranjanje vzdržnega nivoja obratnega kapitala, rednega poravnavanja obveznosti do dobaviteljev ter za redno poplačilo vseh finančnih obveznosti glavnic in obresti iz naslova dolgoročnih in kratkoročnih kreditov. Družba je v letu 2011 vrnila za 2,0 mio glavnic iz naslova dolgoročnih kreditov, pri čemer je del tega refinancirala na vzdržno obdobje 3-4 let. Aktiva Dolgoročna sredstva Dolgoročna sredstva so ostala na primerljivo enaki ravni kot leto prej. Razlika je v strukturi, kjer je opazen upad neopredmetenih sredstev zaradi zaključka amortizacije projektov iz preteklih obdobij ter na drugi strani povečanje finančnih naložb. 21

22 Med dolgoročnimi terjatvami in posojili izkazujemo le terjatve do Abanke iz naslova danih depozitov kot poroštva za izdajo garancij na projektih. V letu 2010 oblikovane terjatve za odloženi davek so bile znižane za izračunani znesek DDPO za leto Poudariti je potrebno, da davek ne bo tudi dejansko plačan zaradi koriščenja razpoložljivih davčnih olajšav oz. davčno priznanih odhodkov in davčne izgube preteklega leta. Kratkoročna sredstva Zaloge vzdržujemo na minimalnem nivoju potrebnem za zagotavljanje storitev pri strankah in so skladne s planskimi usmeritvami. Nivo terjatev je na zadnji dan obdobja nekoliko višji zaradi dodatnih prihodkov v mesecu decembru. Glede na likvidnostno situacijo v gospodarstvu ocenjujemo, da imamo povprečno mesečno raven terjatev, ki je še sprejemljiva glede na to, da so se dnevi vezave terjatev v letu 2011 zvišali v povprečju za 16 dni glede na leto prej. Med kratkoročnimi sredstvi izkazujemo še depozit v višini 400 tisoč ter 650 tisoč razpoložljivih denarnih sredstev. Pasiva Kapital V letu 2011 smo družbo dokapitalizirali v višini 1,65 mio (del v osnovni kapital, del pa v kapitalske rezerve). S tem smo zaokrožili načrtovani proces finančne stabilizacije podjetja. Na koncu leta imamo tako 2,3 mio kapitala. Finančne in poslovne obveznosti Dolgoročne finančne obveznosti so se zvišale na račun prestrukturiranja dela kreditov na daljšo ročnost s ciljem znižanja finančnih obremenitev v posameznem letu. Skupaj je dolgoročnih finančnih obveznosti za 3,4 mio, od tega jih 0,9 mio zapade v letu 2012 in so izkazane med kratkoročnimi obveznostmi. Preostali del kratkoročnih finančnih obveznosti se nanaša na revolving kredite (1,8 mio ). Potrebno je poudariti, da je to stanje na presečni dan. Dejansko kratkoročno zadolžitev zadržujemo v zastavljenih okvirih in v mejah zmožnosti optimiziranja obratnega kapitala, pri čemer je potrebno poudariti, da se še naprej soočamo z velikimi cenovnimi pritiski tako na strani dobaviteljev kot strank. 22

23 Kazalniki v Actual I.T. d.d. ČPP (v ) EBITDA Poslovni izid iz poslovanja (EBIT) Čisti prihodki od prodaje EBIT je v letu 2011 glede na predhodno leto narasel na 760 tisoč, za kar gre iskati razloge predvsem v boljši strukturi prihodkov (več storitev in manj blaga), optimizaciji stroškov storitev, omejitvi zaposlovanja skladno z gibanjem prihodkov ter nekoliko nižji amortizaciji. Kljub upadu prihodkov ter različni strukturi stroškov smo uspeli zadržati kazalnik EBITDA na zadovoljivi ravni, v višini 1,9 mio. Dodana vrednost na zaposlenega je v letu 2011 je znašala 58 tisoč kar pomeni, da smo presegli zastavljene cilje ter ohranili ta kazalec na podobni ravni kot leta Načrti za leto 2012 Na nivoju Skupine Actual predvidevamo, da bomo v letu 2012 dosegli konsolidirano 11,6 mio prihodkov od prodaje, kar bo primerjalno nižje kot v letu 2011 zaradi različne pričakovane strukture prihodkov. Pričakujemo namreč bistveno nižji delež prodaje blaga, kar pa pomeni tudi nižje stroške. Od tega odpade 10,7 mio na družbo Actual I.T. d.d. in preostalih 0,9 mio na odvisne družbe izven Slovenije. Prihodki iz storitev predstavljajo 93%, prihodki iz prodaje blaga pa 7% vseh planiranih prihodkov. S 117 zaposlenimi na nivoju Skupine ocenjujemo doseči EBIT v višini 1,2 mio ter EBITDA v višini 2,2 mio. V investicije bomo predvidoma vložili 0,9 mio. Skupni finančni dolg naj bi se v letu 2012 znižal na 3,5 mio. 6.4 Upravljanje s tveganji V podjetju izvajamo sistem vodenja in varovanja (SVVI) kot sistem učinkovitega upravljanja z varovanjem informacij. S skrbnim načrtovanjem, zagotavljanjem potrebnih 23

24 virov, izvajanjem in nadzorovanjem procesov, zagotavljamo izpolnjevanje vseh zahtev standarda ISO/IEC 27001:2005, za kar je odgovoren specialist področja za sisteme vodenja. Informacije in sistemi informacijske tehnologije so bistvena komponenta poslovanja naše organizacije ter glede na naravo našega dela tudi pomembna podpora poslovnih procesov naših poslovnih partnerjev. Postopki varovanja informacij omogočajo varen dostop do informacij in zagotavljajo zaupnost, celovitost, razpoložljivost. Oceno tveganj opravljamo najmanj enkrat letno z namenom določitve informacijskih groženj in ranljivosti, ki so za podjetje aktualna. Na podlagi groženj in ranljivosti smo po izbrani metodologiji določili tveganja in pripadajoče protiukrepe. Podjetje je določilo nesprejemljiv nivo tveganja. Tveganja nad tem nivojem ustrezno obravnavamo in izbrana tveganja v predvidenih časovnih planih zmanjšujemo. V ta namen je pripravljen Načrt obravnave tveganj (NOT) in v njem smo opredelili nosilce in roke za obravnavo izbranih tveganj. Od kar imamo vpeljan SVVI smo letos opravili četrto oceno tveganj. Na kolegiju direktorja izvajamo najmanj enkrat letno t.i. Vodstveni pregled, s katerim se ocenjuje uspešnost, učinkovitost in primernost sistema vodenja kakovosti in sistema vodenja varovanja informacij. Pri pregledu ocenjujemo možnosti za izboljšave in potrebe po spremembah sistema vodenja kakovosti, politike kakovosti, ciljev kakovosti in sistema vodenja varovanja informacij. Poročilo o delovanju sistema vodenja (SVK IN SVVI) za vodstveni pregled izdela specialist področja za sisteme vodenja skupaj z Glavnim izvršnim direktorjem in ga razdeli vsem članom kolegija. Poročilo morajo odobriti vsi člani kolegija GID-a. Nadzor nad izvajanjem ukrepov in uresničevanjem postavljenih ciljev izvaja specialist področja za sisteme vodenja ter o tem redno obvešča člane kolegija GIDa. Vodstvo je imenovalo tudi posebno delovno telo, ki se imenuje Varnostni forum (VF). Varnostni forum zajema člane ožjega kolegija GID-a ter pooblaščenca Varnostnega foruma. Varnostni forum pripravlja in sprejema pravilnike, dodatne varnostne politike, ki jih potrdi vodstvo podjetja. Varnostni forum in specialist področja za sisteme vodenja skrbita, da se vsi zaposleni aktivno vključujejo v proces varovanja informacij. 7 RAZISKAVE IN RAZVOJ IZDELKOV, STORITEV IN PROCESOV 7.1 Poslovni programi in strateške dejavnosti V letu 2011 je Skupina Actual sprejela strateško odločitev, da razvijemo lastni produkt iz področja logistike PCS (port community sistem) in opravimo dodelavo produkta Gasoline. Delali smo tudi na dvigu nivoja storitev pri obstoječih rešitvah in kvalitetno dokončanje projektov. 7.2 Kakovost poslovanja + razvoj poslovnih procesov V podjetju imamo že peto leto vpeljan Sistem vodenja kakovosti (SVK) in Sistem vodenja varovanja informacij (SVVI). Z njima zagotavljamo izvajanje našega poslovanja v skladu 24

25 z zahtevami standarda ISO 9001:2008 in standarda ISO/IEC 27001:2005. Oba standarda nam na sistematičen način omogočata tako vzdrževanje ravni kakovosti in varnosti kot tudi nenehno izboljševanje. V letošnjem letu smo izvedli redno ocenjevanje informacijskih tveganj, ter dve redni presoji. Julija smo izvedli redno oceno tveganja ter zaznali 8 tveganj nad sprejemljivo mejo, za katere smo sprejeli ustrezne korektivne ukrepe. Septembra je bila izvedena Notranja presoja po zahtevah ISO 9001:2008 in ISO/IEC 27001:2005. V novembru smo v Skupini Actual uspešno opravili integrirano Zunanjo presojo po zahtevah standarda ISO 9001:2008 in ISO/IEC 27001:2005 brez neskladij. Sam SVK in SVVI imamo oblikovan v skladu s priporočili ITIL (Information Technology Infrastructure Library knjižnica IT infrastrukture), ki skozi vpeljavo dobrih praks omogoča kakovostno in stroškovno učinkovito oblikovanje, vpeljavo in izvajanje storitev. Družba Actual I.T. je tudi med ustanovnimi člani društva itsmf Slovenija (Združenje za ravnanje s storitvami IT), ki je član itsmf International, katera sodeluje pri pripravi okvira priporočil ITIL. V prihodnje načrtujemo nadaljnjo izvajanje tako imenovane integrirane presoje sistemov vodenja kakovosti in sistema vodenja varovanja informacij. S takim pristopom želimo zmanjšati čas, potreben za izvedbo presoje, omogočiti boljšo preglednost nad celotno dokumentacijo SVK in SVVI ter izvajanje in reševanje ukrepov v sklopu enotnega sistema vodenja. 8 STANDARDI KAKOVOSTI Skupina Actual deluje skladno z ITIL priporočili ter skladno z usmeritvami, ki izhajajo iz pridobljenih ISO standardov vodenja kakovosti in sicer: Sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2008. Standard za vodenje varovanja informacij ISO/IEC 27001: KOMUNICIRANJE IN UPRAVLJANJE BLAGOVNIH ZNAMK Že iz zgodovine vemo, da je informacija in informiranost pomembna življenjska vrednota. Biti informiran pomeni vedeti več, kar bistveno vpliva na vsa naša odločanja v življenju. Tako je učinkovito upravljanje komunikacij Skupine Actual temelj za uresničitev komunikacijskih ciljev, ki podpirajo poslovanje in strateško usmeritev celotne Skupine Actual. Temeljni letni načrt marketinških aktivnosti je bil postavljen za doseganje postavljenih komunikacijskih ciljev pri izbrani ciljni skupini. Vodil je v kreiranje novih prodajnih priložnosti, v prepoznavnost ponudbe in podjetja ter v ohranjanje dobrega imena podjetja kot zanesljivega ponudnika IT storitev v regiji. Da bi uresničili zastavljene cilje smo morali najprej izvesti analizo trga in ciljnih javnosti, opredeliti značilnosti posamezne blagovne znamke, ki smo jo želeli predstaviti, na podlagi katerih smo, s primernimi komunikacijskimi rešitvami in sredstvi, uresničili zastavljene komunikacijske cilje. Pri tem nismo želeli zanemariti ravnotežja med korporativnimi in tržnimi vsebinami. 25

26 Komunikacijski cilji marketinškega načrta Skupine Actual: Povečati prepoznavnost in naklonjenost Skupine Actual kot zanesljivega ponudnika IT storitev v regiji; Ustvariti nove ključne blagovne znamke in povečati prepoznavnost le-teh: PORT- Line, GASO-Line, BUSINESS-Line, SERVICES; Določitev ciljev in vizije razvoja, trgov kjer bomo tekmovali in blagovnih znamk v katere bomo investirali; Gradnja kulture ustvarjanja vrednosti lastne ponudbe IT rešitev; Ohranjanje dobrih odnosov z obstoječimi poslovnimi partnerji. 9.1 Korporativno in tržno komuniciranje Korporativne aktivnosti v letu 2011 Sodelavci s področja korporativnega komuniciranja načrtujejo, usklajujejo in izvajajo komunikacijske aktivnosti, ki zagotavljajo profesionalen pristop v vsakodnevnem komuniciranju z zaposlenimi, mediji, dobavitelji, strankami, lokalno skupnostjo, odločevalskim okoljem in drugimi javnostmi. Notranje komuniciranje V okviru notranjega komuniciranja so se nadaljevale aktivnosti, ki so bile usmerjene v krepitev pripadnosti Skupini Actual, oblikovanje skupne kulture ter seznanjanje, motiviranje in izobraževanje vseh zaposlenih. Uporabljeni so bili različni načini informiranja (interni portal Skupine, javne predstavitve produktnega portfelja, team buldingi itd). Zunanje komuniciranje Zaradi vse bolj agresivne konkurence na trgu ponudnikov IT storitev, ki je posledica svetovne recesije in s tem krize na trgu, je za prepoznavnost in naklonjenost blagovne znamke Skupine Actual, še bolj pa za povečanje prodaje, bilo nujno neprekinjeno opozarjanje javnosti na obstoj blagovne znamke. Marketinški načrt za povečanje prepoznavnosti imena Skupine Actual je temeljil na aktivnostih pogostega pojavljanja na raznih dogodkih, srečanjih, elektronskih sporočilih in medijih. Kampanija je obsegala sodelovanje na večjih konferencah (NT konferenca, SAP konference, Bleeding Edge itd), izvedbo novinarske konference, komunikacijo z mediji, komuniciranju ključnih projektov, saj tako utrjujemo tržni položaj, prenovo reklamnega materiala, donaciji računalniške opreme šolam, zavodom in športnim institucijam, objave v medijih idr. Izjemno pomembno je bilo ustvariti marketinško sporočilo, ki je za ciljno skupino zelo relevantno, uporabno in zanimivo, saj ga bodo člani le v tem primeru pripravljeni posredovati naprej svojim prijateljem in znancem in se bo samo v tem primeru lahko silovito razširilo med člani ciljne skupine. Vodilno marketinško sporočilo se skriva v stavku: ''Poenostavite dan skrb za informacijsko podporo pustite nam.'' 26

27 Geslo Poenostavite dan nas spremlja vse od začetka našega poslovanja in je zelo močno sporočilo. S tem želimo sporočiti našim strankam in javnosti, da ponujamo celovite IT rešitve in medtem, ko se lahko stranke osredotočijo na njihovo glavno dejavnost, prepustijo nam skrb za informacijsko podporo njihovih poslovnih procesov. Tako tržni kot tudi korporativni dogodki so sledili temu sporočilu. Spletno komuniciranje Tudi spletno mesto podjetja igra ključno vlogo pri povečevanju prepoznavnosti blagovne znamke. Sredi leta je zaživela nova spletna stran Ob prvem obisku gledalec opazi štiri glavne blagovne znamke, ki so paradni konj podjetja. Podrobneje so predstavljeni produkti in storitve ter usmeritve Skupine Actual. Spletna stran je zelo intuitivna in preprosta, kot je tudi naše geslo, Poenostavite dan. Pripravljena je v dveh jezikovnih različicah. Osvežitev celostne grafične podobe Blagovna znamka je povzetek vsega, kar podjetje obljublja, da bo storilo za svojega kupca. Igra torej veliko vlogo pri prodajnem procesu in uspešnosti podjetja. Ravno zato smo prevetrili celotno grafično podobo in v sredino postavili oranžno-črne elemente. Oranžna barva, ki je bila osnova stari celostni grafični podobi, podčrtuje energijo ter inovativnost, črna barva pa poudarja zrelost, resnost in eleganco Skupine Actual. Z dorečeno novo rdečo nitjo smo odstranili stare materiale in postopoma uvajamo nove (spletna stran, vizitke, osebna izkaznica Skupine Actual, mape, razni reklamni material, brošure itd) ter želimo s slikovnim materialom posebej poudariti naše štiri nove blagovne znamke Tržne aktivnosti v letu 2011 V Skupini Actual smo v prvi polovici leta 2011 nadaljevali z začrtano strategijo upravljanja iz leta Sredi leta pa smo popolnoma spremenili koncept predstavitve na trgu s tem, da smo razvili in oblikovali štiri nove blagovne znamke. S prenovljeno arhitekturo blagovnih znamk in opredeljenimi identitetami le-teh smo oblikovali kratkoročna komunikacijska izhodišča, katerim bomo sledili tudi v prihodnosti. Fokus marketinške kampanje so bile v letu 2011 predvsem rešitve s področja poslovne informatike blagovne znamke BUSINESS-Line. Na tem področju smo razvili in certificirali rešitev Actual Business All In One, prednastavljen poslovno informacijski sistem za manjša in srednje velika podjetja, oblikovano na osnovi dobrih praks družbe SAP ter konec leta postali tudi uradni center za gostovanje rešitev SAP. Uspeh Skupine Actual smo javnosti predstavili na novinarski konferenci. Marketinška kampanija je vključevala sodelovanje pri organizaciji specifičnih dogodkov, na katerih smo predstavili konkretne storitve in rešitve iz tega področja (SAP World tour, SAP konferenca Prave rešitve za prave odločitve ipd). Prodajne priložnosti smo želeli povečati s sistematičnim obveščanjem ciljne publike preko elektronske pošte o produktih in rešitvah, o koristih, ki jih nudijo porabniku ter o akcijskih priložnostih posamezne blagovne znamke. 27

28 Celotno kampanijo smo podkrepili z oglaševanjem s PR članki o podjetju in o korporativnih aktivnostih v IKT prilogi časnika Delo ter z oglasom v prilogi Poslovno informacijski sistemi računalniške revije Monitor. 9.2 Razvoj in upravljanje blagovnih znamk Razvoj in upravljanje blagovnih znamk je v Skupini Actual tesno povezana z implementacijo nove kulture, saj želimo, da zaposleni o blagovnih znamkah razmišljajo, jih imajo radi in živijo njihove vrednote. Drugi korak je tržno komuniciranje, ki podjetju prinaša prepoznavnost blagovne znamke, povečanje prodaje in določeno prednost pred konkurenco. Uspeh podjetja je zadovoljiti želje in potrebe kupcev. Na področju razvoja blagovnih znamk je bila večina aktivnosti v letu 2011 usmerjena v razvoj, oblikovanje in promocijo novih blagovnih znamk. Seveda pa je strategija blagovnih znamk živ proces, ki sledi vsem spremembam okolja. Blagovna znamka PORT-Line združuje skupino produktov in storitev za podporo logističnim in pristaniškim procesom. GASO-Line združuje skupino produktov in storitev razvitih za podporo poslovnim procesom in potrebam različnih uporabnikov v maloprodaji na bencinskih servisih. Blagovna znamka BUSINESS-Line združuje rešitve in storitve s področja poslovne informatike. Hrbtenico celovitega upravljanja IT storitev pa predstavljajo rešitve na področju infrastrukture, ki jih tržimo pod blagovno znamko SERVICES. Pod tem okriljem ponuja produktni portfelj štiri veje storitev in sicer podatkovnega centra, delovnega okolja, service deska in vzdrževanja aplikacij. Vodstvo Skupine Actual je odgovorno za vodenje blagovnih znamk, glavni upravljavec le teh v Skupini Actual pa je oddelek marketinga. Izzivi upravljanja blagovnih znamk niso bili nikoli večji, kot so sedaj. Leto 2011 je z vidika razvoja in upravljanja blagovnih znamk odločilnega pomena za nadaljni strateški razvoj Skupine Actual. Sprejeta je bila odločitev, da bomo v naslednjem štiri letnem obdobju za doseganje ciljev iz strateškega poslovnega načrta, pomemben delež prihodkov Skupine Actual ustvarili z lastnimi rešitvami, ki jih tržimo v okviru blagovnih znamk GASO-Line in PORT-Line. V letu 2011 smo pričeli z razvojem novega produkta na področju logistike (PCS- Port Community sistem), razvijali ga bomo na področju blagovne znamke PORT-Line. V štiri letnem obdobju bomo krepili blagovne znamke na globalnem trgu. V letu 2011 smo opravili tudi zaščito blagovnih znamk pri pristojnih organih v Republiki Sloveniji, na globalnih (London) trgih pa to predvidevamo storiti v letu

29 POROČILO O TRAJNOSTNEM RAZVOJU 10 UPRAVLJANJE KADROV 10.1 Gibanje števila zaposlenih od leta 2009 do 2011 V letu 2009 je bila zaradi svetovne gospodarske krize in posledično stečaja hčerinske družbe Simt fluktuacija najvišja v zgodovini Actuala. Že takoj v letih 2010 in 2011 pa se ponovno kaže trend predhodnih let, torej izredno nizka fluktuacija. Temu primerno je tudi veliko manj odhodov, večino gre namreč za neizogibno fluktuacijo zaradi upokojitev. Družba ACTUAL I.T. d.d., Koper ACTUAL BH d.o.o., Sarajevo ACTUAL I.T. d.o.o., Novi Sad ACTUAL I.T. d.o.o., Žminj SIMT d.o.o. (v stečaju) Starostna struktura, prehajanje zaposlenih in bolniška odsotnost V podjetju je kar 54% zaposlenih starih od 25 do 35 let, nizka povprečna starost zaposlenih ima vpliv na višino rezervacij, ki jih mora podjetje nameniti za odpravnine in jubilejne nagrade. Za podjetje pa mlad kolektiv pomeni tudi sveže znanje, inovativnost ter nenazadnje željo po uspehu in razvoju posameznikov in s tem samega podjetja. Hkrati se to odraža v podjetju v nizkem povprečju bolniških odsotnosti Izobrazbena struktura Struktura izobrazbe se v letu 2011 ni bistveno spremenila. V letu 2010 je bilo 58% zaposlenih z višjo ali visoko izobrazbo. V letu 2011 se je izobrazbena struktura povišala za 2% kar pomeni, da je 60% zaposlenih v Skupini Actual z izobrazbo, ki je višja od pete stopnje izobrazbe. V podjetju sledimo trendu, ki je značilen za naše podjetje, torej da prevladujejo visokošolsko in univerzitetno izobraženi kadri, ki omogočajo obvladovanje zahtevnih poslovnih procesov in zagotavljanje visoke kakovosti naših storitev. Tudi v hčerinskih družbah na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini ter Srbiji prevladuje kader z visokošolsko in univerzitetno izobrazbo. Družba I. II. III. IV. V. VI./1 VI./2 VII. VIII./1 VIII./2 ACTUAL I.T. d.d., Koper ACTUAL BH d.o.o., Sarajevo ACTUAL I.T. d.o.o., Novi Sad 2 2 ACTUAL I.T. d.o.o., Žminj

30 10.4 Štipendiranje in druge oblike tovrstnega sodelovanja V Skupini Actual smo v letu 2011 v sodelovanju z lastnikom družbe podjetjem Istrabenz d.d. in Univerzo na Primorskem, prvič izvedli izbor najboljših študentov - štipendistov s področja informatike. Na ta način smo pridobili nekaj zelo kakovostnih kadrov, katere nameravamo še naprej razvijati in jim omogočiti strokovno ter osebno rast. Tudi sicer imamo v podjetju študente, kateri delajo in se s tem izobražujejo preko študentskega dela, le ti so obravnavani enako kot vsi ostali zaposleni, saj z vsemi želimo in gradimo dolgoročno sodelovanje in poslovne načrte. Ravno tako sodelujemo z izobraževalnimi ustanovami pri izvajanju obvezne prakse in na ta način vzpostavljamo stik s potencialnimi iskalci zaposlitve, ki zaključujejo šolanje. Večina takih kadrov se kasneje tudi zaposli v Skupini Actual Organizacijska klima in meritve zadovoljstva zaposlenih V letu 2011 nismo izvajali merjenja delovne klime v podjetju, smo pa ukrepe izboljšave udejanjali predvsem na podlagi letnih razgovorov. Ob analizi le teh smo sprejeli več ukrepov za izboljšanje počutja zaposlenih, med katerimi lahko posebej izpostavimo: izvajanje programa timskega sodelovanja za zaposlene, nadaljevanje rednih mesečnih sestankov z glavnim izvršnim direktorjem zaradi neposrednega kontakta in prenosa informacij med zaposlene. Kar pa je za Skupino Actual najpomembneje, sta izkazana visoka pripadnost podjetju, želja zaposlenih za nenehna izboljšanja ter pozitiven odnos do podjetja Varnost pri delu in skrb za zdravje Od leta 2002 imamo sklenjeno pogodbo o sodelovanju pri zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev z Zdravstvenim domom Koper, kjer je naš pooblaščeni zdravnik dr. Renko. V skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev ter Izjavo o varnosti z oceno tveganja izvajamo dve vrsti preventivnih zdravstvenih pregledov. Prvi je predhodni preventivni zdravstveni pregled ob zaposlitvi novega delavca, ki se opravi še pred dejanskim nastopom na delo. Drugi pa je usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled, ki ga zaposleni opravi na pet let, kot je določeno v našem internem aktu, ki je seveda usklajen s slovensko zakonodajo. V kadrovski službi zato vodimo evidenco za vse zaposlene in jih mesec dni pred potekom veljavnosti ponovno napotimo na zdravstveni pregled. V letu 2011 smo prvič tudi organizirali managerski pregled za upravo podjetja v specialističnem centru na Bledu. V letu 2011 smo imeli samo 1 lažjo poškodbo pri delu, kar dokazuje, da je v podjetju zelo dobro poskrbljeno za varnost zaposlenih. Vsi delavci so nezgodno zavarovani pri zavarovalnici Triglav. 30

31 10.7 Razvoj kadrov, izobraževanje in usposabljanje V letu 2011 smo zaposlene napotili na približno 65 izobraževanj in usposabljanj v Sloveniji in tujini. Na izobraževanja so bili kot vsako leto napoteni predvsem zaposleni na področju tehnološkega razvoja, največ v sektorju infrastrukturnih storitev. Poseben poudarek je bil v letu 2011 namenjen mladim in novim perspektivnim kadrom s posebnim izvajanjem delavnic vodenja in komunikacije v timu pod vodstvom izvajalca GKTI d.o.o. iz Ljubljane. V začetku leta smo zaključili program team building delavnic, ter ga zaključili s skupnim snežnim dogodkom v Planici, katerega se je udeležila velika večina zaposlenih. V letu 2011 smo opravili letne razgovore z vsemi zaposlenimi, kar bomo ponovili tudi v letu V velik uspeh si štejemo, da se veliko predlogov zaposlenih upošteva v nadaljnjem poslovanju in izboljšavah v družbi. 11 DOBAVITELJI 11.1 Strategija odnosa do dobaviteljev V Skupini Actual gradimo dolgoročne partnerske odnose s ključnimi dobavitelji. Med temi smo izbrali priznane in uveljavljene svetovne ponudnike informacijskih rešitev. Želimo si doseči najvišji možni partnerski nivo in skupno nastopati na trgu, razvijati nove proizvode, sodelovati v marketinških in promocijskih aktivnostih. Po drugi strani pa želimo preko razširitve produtknega portfelja znižati tveganje odvisnosti od posameznega dobavitelja. Vsako povpraševanje naslovimo na več dobaviteljev, saj si s tem zagotavljamo vsakokratne optimalne cene izbranih produktov ter dobavne pogoje Izbira dobaviteljev Pri izbiri dobaviteljev je ključnega pomena nivo storitev, ki nam jih dobavitelj oz. njegov lokalni predstavnik zagotavlja. Dobavitelje izberemo na osnovi več kriterijev, med katere štejejo: kakovost dobavljenega materiala, dobavni pogoji, odzivnost pri reševanju reklamacij, sposobnost prilagajanja kupcu, lokalna tehnična in prodajna podpora ter cena in plačilni pogoji. Na osnovi teh kriterijev dobavitelje letno ocenimo in razvrstimo v razrede Partnerski odnosi z dobavitelji V Skupini Actual se zavedamo, da lahko z oblikovanjem dolgoročnega sodelovanja z dobavitelji ustvarimo konkurenčne prednosti. Z našimi strateškimi partnerji skupaj nastopamo na trgu, sodelujemo pri razvoju novih izdelkov, izboljšujemo storitve, ki jih 31

32 ponujamo našim obstoječim strankam, skupaj razvijamo in planiramo marketinške aktivnosti ter tržimo izdelke. Na določenih predstavitvah produktnega portfelja Skupine Actual nam dobavitelji nudijo strokovno pomoč in sponzorska sredstva. Med naše strateške partnerje sodijo: SAP, Microsoft, IBM, Lenovo, HP in drugi. 12 KUPCI 12.1 Zadovoljstvo kupcev Anketo zadovoljstva kupcev izvajamo enkrat letno v obliki elektronskega vprašalnika za vse naše končne uporabnike. Rezultati ankete v letu 2011 so bili pozitivni in primerljivi z anketo izvedeno v letu V naše veselje smo zaznali opazno več pohval, kar narekuje pravo usmeritev podjetja na področju zadovoljevanja potreb kupcev. Je pa iz analize anket možno razbrati, da je potrebno uvesti še dodatno»osveževalno«izobraževanje za storitve, ki jih nudimo uporabnikom, s tem pa se naredi tudi bolj fleksibilno delovno okolje. Predvidevamo, da bomo na podlagi analize anket opravljali kvartalno obveščanje z novostmi na IT področju in storitvami Actuala ter dodatno izboljšali prvi nivo pomoči uporabnikom v sklopu našega servisnega centra. S tem ukrepom bomo zvišali % rešenih zahtevkov na prvi stopnji. Hkrati bomo uvedli dodatne delavnice za posamezna področja, kjer bomo skupaj s ključnimi uporabniki pregledali poslovne procese z namenom pohitritve načina dela Reklamacije Vsako prispelo reklamacijo rešujemo preko pomoči uporabnikov in jo rešujemo v sklopu pogodbe o nivoju ravni storitev. Reklamacij je malo, saj končni uporabniki vse naše storitve potrdijo preden se zaključijo Družbeno odgovorni izdelki in storitve Med družbeno odgovorne storitve pravgotovo sodijo»gostovane rešitve produktnega portfelja Skupine Actuala«(Services- storitve v oblaku). Z najemom storitve v oblaku se naročnik IT storitve samodejno odloča kaj, kdaj, koliko in v kakšnem obsegu bo naročil posamezne storitve, ali bo najete vire upravljal samostojno ali bo prepustil celovito upravljanje rešitve Actualu. S tem dosegamo fleksibilnost sistemov ob tem pa upoštevamo merila varnosti in zaupnosti podatkov posameznega naročnika. Svojim naročnikom zagotavljamo fleksibilen model uporabe storitev po konkurenčnih cenah in visoki stopnji zanesljivosti ter varnosti. Vse gostovane rešitve zmanjšujejo porabo električne energije zaradi boljšega izkoristka računalniške opreme v podatkovnem centru. To prispeva k zmanjšanem CO2 izpustu. 32

33 13 VAROVANJE OKOLJA 13.1 Skrb za naravno okolje in okoljska politika Zaposleni v Skupini Actual smo usmerjeni k ekološkemu razmišljanju in ohranjanju narave. Zavedamo se, da je vsako najmanjše dejanje pomembno za ohranitev okolja, zato smo pridobili koristne navade, katere z zgledom širimo na okolico. Gonilni sili informacijske dejavnosti sta znanje in inovativnost. Toda tehnologijo nove dobe, ki je popolnoma prenovila naše predstave o prihodnosti, mora vselej spremljati tudi skrb za okolje. Misel na ''zeleno poslovanje'' nas danes spremlja na vsakem koraku, pri vsakem dejanju in ni več zgolj nujno zlo. Je filozofija okolju prijaznih navad in dejanj, ki nas povezuje v odgovornem bivanju na zemlji in pomeni spodbujati celovitost v razmišljanju, inovativnost pri poslovanju in komuniciranju ter okolju prijaznemu ravnanju. Z navedenimi nameni smo v letu 2011 ustvarili blagovno znamko Eco Actual in slogan Actualno zeleni Ravnanje z naravnimi viri V Skupini Actual stremimo k zmanjšanju porabe energetskih in vodnih virov s tem, da ne puščamo naprav v stanju pripravljenosti (standby), ugašamo luči v prostorih in grelne/klima naprave, ko ni potreba po njih, uporabljamo varčne žarnice in z drugimi ukrepi. Stremimo k nakupu računalniške opreme novejše generacije s standardom, ki prinaša prihranek na energiji in čistejšim izpustom zraka. Zmanjšali smo število strežnikov in naredili virtualne, s tem je manj 'škatel'. V toaletnih prostorih in kuhinji se trudimo, da se voda toči s primerno močjo in takoj po uporabi zapira, saj je predragocen naravni vir, da bi ga koristili po nepotrebnem. Ob tiskalnikih imamo sporočilo»ohranimo drevesa«, kar na enostaven in vsem predvidljiv način zbuja zavest, da tiskamo le tiste dokumente, ki so res potrebni. S pošiljanjem dokumentov prek e-sporočil ali faksa lahko zagotovimo ogromne prihranke pisarniškega materiala. Za tiskanje nujnih dokumentov pa uporabimo manjšo velikost pisave in oboje-stransko tiskanje Ravnanje z odpadki V družbi načrtno gospodarimo z odpadki. V letu 2011 smo uvedli ločeno zbiranje odpadkov s ciljem doseči zmanjšanje količine neuporabnih odpadkov, izboljšati čistočo in podobo našega delovnega okolja, hkrati pa povečati ekonomičnost našega poslovanja Varno ravnanje s škodljivimi in nevarnimi snovmi Ker naša dejavnost ne povzroča nevarnih odpadkov, s tega naslova niti nimamo potrebe po izvajanju specifičnih ravnanj. Skrbimo pa zato, da se neuporabna računalniška oprema odpelje k pooblaščenim izvajalcem na primerna odlagališča tovrstne opreme. 33

34 13.5 Ekološke storitve in izdelki Nova 'zelena' blagovna znamka»eco Actual«razkriva, da delimo vrednote svetovnega trga in stremimo k stalnim izboljšavam in smo odgovorni prav tako v odnosu do okolja, kot partnerjev in kupcev ter naših potomcev, kakor tudi v sodelovanju in izvajanju storitev za družbe v Skupini Actual Projekti na področju ekologije Ker želimo, da podjetje in njegova blagovna znamka Eco Actual stalno išče izboljšave in nove načina varovanja okolja, smo ustanovili skupino prostovoljcev, imenovano EKO Team, katera spremlja novosti na področju in širi miselnost ekološkega osveščanja zaposlenih z različnimi aktivnostmi. 14 SPONZORSTVA IN DONACIJE 14.1 Politika sponzorstev in donacij Sponzorstva in donacije usmerjamo na področja kulture, športnega udejstvovanja otrok zaposlenih in ljudi s posebnimi potrebami ter izobraževanja in znanosti. Pri tem smo usmerjeni v lokalno skupnost, v kateri je sedež našega podjetja. Poleg dobrodelnih namenov s sponzoriranjem vzpodbujamo tudi sodelovanje s ključnimi partnerji oz. dobavitelji, ter iščemo nove poslovne priložnosti. Odgovorna oseba za podeljevanje sponzorstev in donacij v Skupini Actual je direktor prodaje, politiko sponzorstev in donacij pa usklajujemo na kolegiju direktorjev Struktura sponzorstev in donacij Področje sponzorstva donacije Skupaj šport 65% 100% ostalo (sponzorstva na konferencah z dobavitelji) 35% Skupaj 100% 100% Višina sredstev namenjenih donacijam in sponzorstvom je v letu 2011 znašala Od tega je bilo sponzorstvom namenjenih , donacijam pa Pomembnejša sponzorstva in donacije v letu 2011 Sponzorstva: Jadralna zveza Slovenije- dvoletno olimpijsko obdobje 2011/2012; SAP World Tour 2011, Bleeding EDGE IBM 2011; Donacije: Jadralni klub Izola, Splošna bolnišnica Izola, Nika Bolčič. 34

35 RAČUNOVODSKO POROČILO Družbe ACTUAL I.T., d.d. za leto 2011 Izbrano obdobje: Januar - December Koper,

36 15 RAČUNOVODSKI IZKAZI DRUŽBE 15.1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA Figures in POSTAVKE ITEMS POJASNILO NOTE Nepremičnine, naprave in oprema Property, plant and equipment Neopredmetena sredstva Intangible assets Deleži v odvisnih družbah Interests in subsidiaries Nekratkoročne finančne naložbe Other investments Neratkoročne terjatve in posojila Non-current receivables and loans Terjatve za odloženi davek Deffered tax assets Nekratkoročna sredstva Non-current assets Zaloge Inventories Poslovne terjatve Operating receivables Predujmi in druga sredstva Prepayments and other assets Finančne naložbe in posojila Other investments and loans Denar in denarni ustrezniki Cash and cash equivalents Kratkoročna sredstva Current assets Sredstva Assets Osnovni kapital Share capital Rezerve Reserves Zadržani dobički Retained earnings Kapital Equity Posojila Loans and borrowings Druge finančne obveznosti Other financial liabilities Rezervacije Provisions Nekratkoročne obveznosti Non-current liabilities Posojila Loans and borrowings Poslovne obveznosti Operating liabilities Predujmi in ostale kratkoročne obveznosti Advances payable and other current liabilities Kratkoročne obveznosti Current liabilities Obveznosti Liabilities Skupaj kapital in obveznosti Total equity and liabilities

37 15.2 IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA POSTAVKE ITEMS POJASNILO NOTE REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO Prihodki od prodaje Revenue Drugi poslovni prihodki Other operating income Stroški prodanega blaga Cost of goods sold Stroški materiala Cost of materials Stroški storitev Cost of services Stroški dela Labour cost Amortizacija Depreciation and amortisation Drugi poslovni odhodki Other operating expenses Izid iz poslovanja Operating profit or loss Finančni prihodki Finance income Finančni odhodki Finance costs Izid financiranja Profit or loss from financing Dobiček pred obdavčitvijo Profit before tax Davki Income tax expense Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Profit or loss for the period IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA Figures in VSEOBSEGAJOČI DONOS COMPREHENSIVE INCOME POJASNILO NOTE REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Profit or loss for the period Skupaj vseobsegajoči donos za obdobje Total comprehensive income for the period

38 15.4 IZKAZ DENARNIH TOKOV Figures in POSTAVKE ITEMS REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO Finančni tokovi pri poslovanju Cash flows from operating activities Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Net profit or loss for the period Prilagoditve za Adjustments for Amortizacija Depreciation and amortisation Odpisi vrednosti nepremičnin, naprav in opreme Writedown of property, plant and equipment Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin Gain on sale of property, plant and equipment, intangible assets, and investment property Izgube pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin Loss on sale of property, plant and equipment, intangible assets, and investment property Finančni prihodki Financial income Finančni odhodki Financial expenses Davek iz dobička Income tax Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev in davki Operating profit before changes in net current assets and taxes Spremembe čistih kratkoročnih sredstev in rezervacij Changes in net current assets and provisions Sprememba terjatev Change in receivables Sprememba zalog Change in inventories Sprememba danih predujmov in drugih sredstev Change in prepayments and other assets Sprememba poslovnih obveznosti Change in operating liabilities Sprememba prejetih predujmov in drugih obveznosti Change in advances payable and other current liabilities Sprememba rezervacij Change in provisions Denarna sredstva iz poslovanja Net cash flow from operating activities Finančni tokovi pri naložbenju Cash flows from investing activities Prejete obresti Interest received Prejete dividende Dividends received Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme in neopredmetenih sredstev Proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets Prejemki od prodaje drugih finančnih sredstev Proceeds from sale of other financial assets Prejemki od zmanjšanja danih posojil Receipts from decrease in loans given Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev Acquisitions of property, plant and equipment, intangible assets Izdatki za nakup odvisnih družb Acquisitions of subsidiaries Izdatki za nakup drugih finančnih naložb Acquisitions of other investments Izdatki za povečanje danih posojil Expenses for increasing loans given Denarna sredstva iz naložbenja Net cash from investing activities

39 Finančni tokovi pri financiranju Cash flows from financing activities Plačane obresti Interest paid Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil Repayment of long-term loans Izdatki za vračilo kratkoročnih posojil Repayment of short-term loans Prejemki pri prejetih dolgoročnih posojilih Receipts from long-term loans received Prejemki pri prejetih kratkoročnih posojilih Receipts from short-term loans received Sprememba kapitala Change in equity Denarna sredstva iz financiranja Net cash from financing activities Začetno stanje denarnih sredtev in njihovih ustreznikov Cash and cash equivalents at beginning of period Finančni izid v obdobju Net increase in cash and cash equivalents Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov Cash and cash equivalents at end of period

40 15.5 IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA Leto 2011 Figures in GIBANJE KAPITALA CHANGES IN EQUITY OSNOVNI KAPITAL SHARE CAPITAL KAPITALSKE REZERVE SHARE PREMIUM ZAKONSKE REZERVE LEGAL RESERVE ZADRŽANI DOBIČKI RETAINED EARNINGS SKUPAJ KAPITAL TOTAL EQUITY Stanje Balance at 01/01/2011 Celotni vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje Total comprehensive income for the period Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Profit or loss for the period Skupaj vseobsegajoči donos za obdobje Total comprehensive income for the period Transakcije z lastniki pripoznane neposredno v kapitalu Transactions with owners, recorded directly in equity Vnos dodatnih vplačil kapitala Entry of additional capital payments Dividende na prednostne delnice Dividends from preference shares Spremembe v kapitalu, ki ne vplivajo na lastniški delež Changes in ownership interests in subsidiaries that do not result in a loss of control Poravnava izgube Settlemened of loss Stanje Balance at Kapital družbe je bil na podlagi dokapitalizacije v skladu s skupščinskim sklepom z dne povečan za Izdanih je bilo prednostnih delnic z emisijsko vrednostjo 6, za delnico, od tega je bilo v osnovni kapital družbe vplačano , preostanek v višini pa je bil vplačan v kapitalske rezerve družbe (vplačani presežek kapitala). Po povečanju je osnovni kapital razdeljen na navadnih imenskih kosovnih delnic in na prednostnih imenskih kosovnih delnic razreda 2, in znaša na dan

41 Leto 2010 Figures in GIBANJE KAPITALA CHANGES IN EQUITY OSNOVNI KAPITAL SHARE CAPITAL KAPITALSKE REZERVE SHARE PREMIUM ZAKONSKE REZERVE LEGAL RESERVE ZADRŽANI DOBIČKI RETAINED EARNINGS SKUPAJ KAPITAL TOTAL EQUITY Stanje Balance at 01/01/2010 Celotni vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje Total comprehensive income for the period Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Profit or loss for the period Skupaj vseobsegajoči donos za obdobje Total comprehensive income for the period Transakcije z lastniki pripoznane neposredno v kapitalu Transactions with owners, recorded directly in equity Vnos dodatnih vplačil kapitala Entry of additional capital payments Spremembe v kapitalu, ki ne vpilivajo na lastniški delež Changes in ownership interests in subsidiaries that do not result in a loss of control Pokrivanje prenesene izgube Settlemened of loss Stanje Balance at

42 16 POJASNILA K RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 1. Poročajoča družba Actual I.T. d.d. (v nadaljevanju družba ) je podjetje s sedežem v Sloveniji, Ferrarska ulica 14, 6000 Koper. Glavna dejavnost družbe Actual je zunanje izvajanje IT storitev in sistemska integracija (dejavnost podjetja po SKD: Svetovanje o računalniških napravah in programih). 2. Podlaga za sestavitev (a) Izjava o skladnosti Računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Uprava Družbe je računovodske izkaze potrdila dne (b) Podlaga za merjenje Računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen za prodajo razpoložljiva finančna sredstva, kjer se upošteva poštena vrednost. (c) Funkcijska in predstavitvena valuta Priloženi računovodski izkazi so sestavljeni v EUR, torej v funkcijski valuti družbe. Vse računovodske informacije predstavljene v EUR so zaokrožene na eno enoto. (d) Uporaba ocen in presoj Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov v skladu z MSRP podati ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo. Ocene in navedene predpostavke je potrebno stalno pregledovati. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocena popravi ter za vsa prihodnja leta, na katera popravek vpliva. 3. Pomembne računovodske usmeritve Družba je dosledno uporabila spodaj opredeljene računovodske politike za vsa obdobja, ki so predstavljena v priloženih računovodskih izkazih. 42

43 (a) Tuja valuta (i) Posli v tuji valuti Posli izraženi v tuji valuti se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto družbe po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti izražena v tuji valuti ob koncu poročevalskega obdobja se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku obdobja, popravljeno za višino obresti in plačil med obdobjem, kot tudi odplačno vrednost v tuji valuti preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja. Nedenarna sredstva in obveznosti izražena v tuji valuti in izmerjena po pošteni vrednosti se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti. Nedenarne postavke, izražene v tuji valuti in izmerjene po izvirni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan posla. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida, kar pa ne velja za razlike, ki nastanejo pri preračunu: naložb v kapital, ki so na razpolago za prodajo; finančne obveznosti, ki je za naložbe v podjetja v tujini določena kot varovanje pred tveganjem, pod pogojem, da je varovanje uspešno; ali ustreznega varovanja denarnega toka pred tveganjem, pod pogojem, da je varovanje uspešno. (ii) Podjetja v tujini Sredstva in obveznosti podjetij v tujini, vključno z dobrim imenom in popravkom poštene vrednosti ob konsolidaciji, se preračunajo v EUR po menjalnem tečaju, ki velja ob koncu poročevalskega obdobja. Prihodki in odhodki podjetij v tujini, razen podjetij v hiperinflacijskih gospodarstvih, se preračunajo v EUR po tečajih, ki so veljavni na dan preračuna. Prihodki in odhodki podjetij v tujini v hiperinflacijskih gospodarstvih se preračunajo v EUR po menjalnem tečaju, ki velja na dan poročanja. Pred preračunom računovodskih izkazov podjetij v tujini v hiperinflacijskih gospodarstvih, se računovodski izkazi preračunajo in tako upoštevajo spremembe splošne kupne moči domače valute. Preračun temelji na cenovnih indeksih, ki veljajo na dan poročanja. Tečajne razlike so pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu in izkazane v prevedbeni rezervi znotraj postavke kapitala. V kolikor plačilo denarne postavke iz naslova terjatve ali obveznosti do podjetja v tujini ni načrtovano niti predvideno v bližnji prihodnosti, se negativne in pozitivne tečajne razlike, ki nastanejo v zvezi z omenjeno denarno postavko, obravnavajo kot del čiste naložbe v podjetje v tujini in pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu, izkažejo pa v prevedbeni rezervi v sklopu kapitala. 43

44 (b) Finančni inštrumenti (i) Neizpeljana finančna sredstva Družba na začetku pripozna posojila in terjatve in vloge oz. depozite na dan njihovega nastanka. Ostala finančna sredstva (vključno sredstva, določena po pošteni vrednosti skozi poslovni izid) so na začetku pripoznana na datum menjave oz. ko družba postane stranka v pogodbenih določilih inštrumenta. Družba odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega sredstva, ali ko družba prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva prenesejo. Kakršni koli delež v prenesenem finančnem sredstvu, ki ga družba ustvari ali prenese se pripozna kot posamično sredstvo ali obveznost. Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, čisti znesek pa se prikaže v izkazu stanja če in le če ima družba pravno pravico bodisi poravnati čisti znesek ali unovčiti sredstvo in hkrati poravnati svojo obveznost. Neizpeljani finančni inštrumenti družbe vključujejo: finančna sredstva v posesti do zapadlosti, obveznosti in terjatve ter finančna sredstva razpoložljiva za prodajo. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti V kolikor ima družba namen in zmožnost imeti dolžniške vrednostne papirje do zapadlosti, so le-ti razvrščeni kot finančni inštrumenti v posesti do zapadlosti. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti se na začetku pripoznajo po pošteni vrednosti, povišana za vse stroške, ki jih lahko neposredno pripišemo poslu. Po začetnem pripoznanju se finančna sredstva v posesti do zapadlosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi pogodbenih obresti, ter zmanjšani za izgube zaradi oslabitve. Posledica prodaje ali prerazvrstitve manj pomembnih finančnih naložb v posesti do zapadlosti, ki ne zapadejo kmalu, je prerazvrstitev vseh finančnih naložb v posesti do zapadlosti v naložbe razpoložljive za prodajo; tako družba naložbene vrednostne papirje ne more uvrstiti kot finančna sredstva do dospelosti niti v tekočem letu, niti v obdobju naslednjih dveh let. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti zajemajo obveznice. Posojila in terjatve Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili. Takšna sredstva so na začetku pripoznana po pošteni vrednosti povečani za neposredne stroške posla. Po začetnem pripoznanju se posojila in terjatve izmerijo po odplačni vrednosti po metodi pogodbenih obresti, ter zmanjšani za izgube zaradi oslabitve. Posojila in terjatve zajemajo denarna sredstva in njihovi ustreznike, ter poslovne in druge terjatve. 44

45 Denarna sredstva in njihovi ustrezniki Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v blagajni in vloge na vpogled (z dospelostjo do treh mesecev ali manj od dneva nakupa), ki so predmet tveganja sprememb poštene vrednosti, in ki jih družba uporablja pri upravljanju svojih kratkoročnih obvez. Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena kot razpoložljiva za prodajo, ali pa niso uvrščena v zgoraj naštete kategorije. Po začetnem pripoznanju so te naložbe izmerjene po pošteni vrednosti, povečane za pripadajoče stroške posla. (ii) Neizpeljane finančne obveznosti Druge finančne obveznosti zajemajo posojila, prekoračitve na bančnih računih, ter poslovne in druge obveznosti. Prekoračitve na bančnih računih, ki jih je mogoče poravnati na poziv, so sestavni del vodenja denarnih sredstev v družbi in so vključene med sestavine denarnih sredstev in njihovih ustreznikov v izkazu denarnih tokov. (iii) Osnovni kapital Navadne delnice Navadne delnice so izkazane kot kapital. Dodatni stroški, pripisljivi neposredno izdaji navadnih delnic in delniških opcij, so izkazani kot znižanje kapitala, brez davčnih učinkov. Prednostne delnice Prednostne delnice so sestavni del osnovnega kapitala, če niso prodajljive, ali pa če so prodajljive, ko tako odloči njihov izdajatelj; dividende so predmet prostega odločanja. Dividende na prednostne delnice so pripoznane kot razporeditve znotraj kapitala na osnovi odobritve delničarjev. Prednostne delnice se izkazujejo med finančnimi obveznostmi, če so prodajljive na določen datum ali ko tako odloči njihov imetnik, in takrat, ko o izplačilu dividend izdajatelj prednostnih delnic ne more prosto odločati. Dividende se izkazujejo med finančnimi odhodki za obresti. (c) Opredmetena osnovna sredstva (i) Pripoznanje in merjenje Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubi zaradi oslabitve. 45

46 Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev. Stroški v lastnem okvirju izdelanega sredstva zajemajo: stroške materiala, neposredne stroške dela, in ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, stroške razgradnje in odstranitve opredmetenih osnovnih sredstev ter obnovitev mesta, na katerem se je to sredstvo nahajalo, ter usredstvene stroške izposojanja. Nabavljeni računalniški programi, ki pomembno prispevajo k funkcionalnosti sredstev je treba usredstviti kot del te opreme. Deli opredmetenih osnovnih sredstev, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezne (večje) skupine opredmetena osnovna sredstva. Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva, se določi na podlagi primerjave prejemkov iz naslova odtujitve opredmetenega osnovnega sredstva ter pripoznane čiste vrednosti v okviru ostalih prihodkov/odhodkov poslovnega izida. (ii) Kasnejši stroški Stroški zamenjave nekega dela osnovnega opredmetenega sredstva se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v družbo. Stroški popravil in vzdrževanja so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride. (iii) Amortizacija Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela opredmetenega osnovnega sredstva; ta metoda najbolj natančno odraža pričakovan vzorec uporabe sredstva. Najeta sredstva se amortizirajo ob upoštevanju trajanja najema in dobe koristnosti. Zemljišča se ne amortizirajo. Opredmetena osnovna sredstva se amortizirajo na dan, ko so vgrajena in usposobljena za nameravano uporabo, v primeru znotraj podjetja ustvarjenih sredstev pa na dan, ko so zaključena in razpoložljiva za uporabo. Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo obdobje so naslednje: naprave in oprema 3 12 let; pohištvo in vgrajena oprema 5 10 let. Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vrednosti se ponovno pregledajo na dan poročanja in po potrebi prilagodijo. 46

47 (d) Neopredmetena sredstva (i) Raziskave in razvijanje Poraba pri raziskovalnem delovanju, katerega namen je pridobiti novo znanstveno in strokovno znanje ter razumevanje, se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi. Dejavnosti razvijanja vključujejo načrt ali oblikovanje proizvodnje novih ali bistveno boljših izdelkov in postopkov. Strošek razvijanja se pripozna, če ga lahko zanesljivo izmerimo, če je izdelek ali postopek strokovno in poslovno izvedljiv, če obstaja možnost bodočih gospodarskih koristi, če družba razpolaga z ustreznimi viri za dokončanje razvijanja, in če ima družba namen uporabiti ali prodati sredstvo. Pripoznana vrednost porabe zajema stroške materiala, neposredne stroške dela, ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati usposobitvi sredstva za nameravano uporabo, ter usredstvene stroške izposojanja. Ostala vrednost porabe se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi. Pripoznana poraba pri razvojnem delovanju je izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve. (ii) Ostala neopredmetena sredstva Ostala neopredmetena sredstva pridobljena s strani družbe, in katerih dobe koristnosti so omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve. (iii) Kasnejši stroški Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo bodoče gospodarski koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se izdatki nanašajo. Vsi ostali stroški, vključno stroški znotraj ustvarjenega dobrega imena in blagovnih znamk, so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride. (iv) Amortizacija Amortizacija se obračuna od nabavne vrednosti sredstva, zmanjšane za preostalo vrednost. Amortizacija se pripozna v poslovnem izidu po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti neopredmeteni sredstev, razen dobrega imena, in se začne ko so sredstva na razpolago za uporabo. Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo leto so naslednje: neopredmetena dolgoročna sredstva 3 20 let; usredstveni stroški razvoja 2 5 let. Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti se preverijo ob koncu vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo. (e) Najeta sredstva Najemi, pri katerih družba prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva, so obravnavani kot finančni najemi. Po začetnem pripoznanju je 47

48 najeto sredstvo izkazano v znesku, ki je enak pošteni vrednosti ali, če je ta nižja, sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin. Po začetnem pripoznanju, se sredstvo obračunava v skladu z računovodskimi usmeritvami, ki veljajo za takšna sredstva. Ostali najemi se obravnavajo kot poslovni najemi in se ne pripoznajo v izkazu finančnega položaja družbe. (f) Zaloge Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Stroški zalog se izkazujejo po metodi zaporednih cen (FIFO) in vsebujejo stroške, ki se pojavljajo pri pridobivanju zalog in spravljanju na njihovo sedanje mesto in v njihovo sedanje stanje. Pri dokončanih proizvodih stroški vsebujejo tudi ustrezen delež posrednih proizvajalnih stroškov ob običajni kapaciteti poslovanja. Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana za ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. (g) Oslabitev sredstev Finančna sredstva izmerjena po odplačni vrednosti Skupina oceni dokaze o oslabitvi finančnih sredstev izmerjenih po odplačni vrednosti (posojila, terjatve in naložbeni vrednostni papirji v posesti do zapadlosti), posamično in skupno. Vsa sredstva se izmerijo posamično za namen oslabitve. V kolikor se ugotovi, da posamezna pomembna sredstva niso oslabljena, se oceni njihova skupna oslabljenost, do katere je že prišlo, ni pa še opredeljena. Sredstva, ki niso sama zase pomembna, se ocenijo skupno in sicer tako, da se vključijo v skupine s podobnimi značilnostmi tveganja. Pri oceni skupne oslabitve družba uporablja pretekli razvoj verjetnosti neizpolnitve, čas za povrnitev in znesek nastale izgube, ki je popravljen za oceno uprave o tem, ali so dejanske izgube zaradi tekočih gospodarskih in kreditnih pogojev lahko večje ali manjše od izgub, kot jih predvideva pretekli razvoj. Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se izračuna kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi bodočimi denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni pogodbeni obrestni meri. Izgube se pripoznajo v poslovnem izidu in izkažejo na kontu popravka vrednosti posojil in terjatev oziroma naložbenih vrednostnih papirjev v posesti do zapadlosti. Tako se obresti od oslabljenega sredstva še nadalje pripoznavajo. Ko se zaradi kasnejših dogodkov znesek izgube zaradi oslabitve zmanjša, se to zmanjšanje izgube zaradi oslabitve odpravi skozi poslovni izid. (ii) Nefinančna sredstva Družba ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev družbe razen zalog in odloženih terjatev za davke z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. Ocena oslabitve dobrega imena in neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo 48

49 koristnosti, se izvede na letni osnovi. Oslabitev denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost. Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi ali poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namen preizkusa oslabitve, se sredstva, ki jih ni mogoče preskusiti posamično, uvrstijo v najmanjšo možno skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki so pretežno neodvisni od prejemkov ostalih sredstev ali skupin sredstev (denar ustvarjajoča enota). Da bi preizkusili oslabitev dobrega imena, so denar ustvarjajoče enote, h katerim se dobro ime razporedi, predmet posebnega preizkusa (t.i. segment ceiling test); denar ustvarjajoče enote, h katerim je dobro ime razporejeno, se zberejo oz. združijo tako da raven, na kateri se preveri oslabitev, odraža najnižjo raven, na kateri se dobro ime spremlja za namene internega poročanja. Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki se pri denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabitve, se razporedi tako, da se najprej zmanjša knjigovodska vrednost dobrega imena, razporejenega na denar ustvarjajočo enoto (ali skupine denar ustvarjajočih enot), nato pa na druga sredstva denar ustvarjajoče enote (skupine denar ustvarjajočih enot) sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v enoti. (h) Zaslužki zaposlenih (i) Odpravnine Odpravnine se pripoznajo kot odhodek, ko je družba očitno zavezana končati službovanje zaposlene osebe pred njihovo normalno upokojitvijo ali ponuditi izplačilo odpravnin, ki naj bi spodbudile prostovoljno zapustitev podjetja, in sicer kot posledica obstoječega podrobnega formalnega programa končanja službovanja in kadar je družba brez stvarne možnosti, da bi ga preklicala. Odpravnine za prostovoljno zapustitev delovnih mest se izkazujejo kot odhodek, če je družba podala ponudbo, ki naj bi spodbudile prostovoljno zapustitev podjetja, če je verjetno, da bo ponudba sprejeta in če je mogoče zanesljivo oceniti število sprejetih ponudb. Če se odpravnine izplačujejo dlje kot 12 mesecev po datumu poročanja, jih družba diskontira na sedanjo vrednost. (ii) Kratkoročni zaslužki zaposlenih Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo med odhodki, ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno. Obveznost se izkaže v višini, za katero se pričakuje plačilo v obliki kratkoročne premije ali programa delitve dobička, če ima Skupina sedanjo pravno ali posredno obvezo za takšna plačila zaradi preteklega opravljanja dela zaposlene osebe in je obveznost mogoče zanesljivo izmeriti. 49

50 (i) Rezervacije Rezervacije se pripoznajo, če ima družba zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. Družba rezervacije določi z diskontiranjem pričakovanih prihodnjih denarnih tokov po meri pred obdavčitvijo, ki odraža obstoječe ocene časovne vrednosti denarja in po potrebi tudi tveganja, ki so značilna za obveznost. Razreševanje diskonta se izkaže med finančnimi odhodki. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade Družba je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na konec poročevalskega obdobja. Izračun opravi pooblaščeni aktuarj z uporabo metode projicirane enote vsaki dve leti, razen v primerih velike fluktuacije zaposlenih, velike strukturne spremembe zaposlenih, ali ob spremembi osnovnih predpostavk izračuna (sprememba kolektivne pogodbe). Za poslovno leto 2011 je bil narejen izračun, za vsakega zaposlenega tako, da je upošteval stroške odpravnin ob upokojitvi ter stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. (j) Prihodki (i) Prihodki iz prodaje proizvodov Prihodki iz prodaje proizvodov se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske popuste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, ko obstaja gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih stroškov ali možnosti vračila proizvodov in ko družba preneha z nadaljnjim odločanjem o prodanih proizvodih. V kolikor je verjetno, da bodo dani popusti in se znesek lahko zanesljivo izmeri, se omenjeni popust pripozna kot zmanjšanje prihodkov ob pripoznanju prodaje. Prenos tveganj in koristi je odvisen od posameznih določil kupoprodajne pogodbe. Pri prodaji blaga se prenos praviloma izvede potem, ko je blago prispelo v kupčevo skladišče, vendar pa pri nekaterih mednarodnih pošiljkah do prenosa pride ob naložitvi blaga na transportno sredstvo pri prodajalcu. Pri teh proizvodih kupec praviloma ni upravičen do vračila. (ii) Prihodki iz opravljenih storitev Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti posla ob koncu poročevalskega obdobja. Stopnja dokončanosti se oceni s pregledom opravljenega dela. 50

51 Ko se posamična storitev izvaja v obdobju, ki presega poročevalsko obdobje, se plačila razvrščajo med posamezna obdobja na podlagi poštene vrednosti. (iii) Provizije Ko družba v določenem poslu nastopa kot posrednik in ne kot matična družba, se izkažejo prihodki v višini neto zneska provizije družbe. (k) Najemi Plačila iz naslova operativnega najema se pripoznavajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema. Prejete vzpodbude v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni del skupnih odhodkov od najemnin. Najmanjša vsota najemnin finančnega najema se razporedi med finančne odhodke in zmanjšanje neporavnanega dolga. Finančni odhodki se razporedijo na obdobja med trajanjem najema, da se dobi stalna obrestna mera za preostalo stanje dolga za vsako obdobje. (ii) Določitev, ali dogovor vsebuje namen Ob nastanku dogovora družba določi, ali ta dogovor je oz. ali vsebuje najem. Za slednje gre, v kolikor sta izpolnjena naslednja kriterija: posebno sredstvo je predmet najema, če je izpolnitev dogovora odvisna od uporabe tega sredstva; in če dogovor prenaša pravico do uporabe sredstva. Na začetku dogovora ali ob ponovni presoji dogovora družba loči plačila in druga povračila, ki jih zahteva dogovor, na plačila za najem in za druge sestavine na podlagi njihovih relativnih poštenih vrednosti. Če družba sklepa, da plačil ni mogoče zanesljivo ločevati, v primeru finančnega najema pripozna sredstvo in obveznost po znesku, ki je enak pošteni vrednosti sredstva, ki je opredeljeno kot predmet najema. Pozneje je treba obveznost zmanjšati, ko se opravijo plačila in pripoznajo prisojeni finančni stroški obveznosti z uporabo s strani družbe predpostavljene obrestne mere za sposojanje. (l) Finančni prihodki in finančni odhodki Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb (vključno s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo), prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev. Prihodki iz obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo pogodbene obrestne mere. Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila, kar je pri podjetjih, ki kotirajo na borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoče dividende preneha biti povezana z delnico. Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, razreševanje diskonta na rezervacije in potencialne obveznosti, izgube ob prodaji finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ter prerazvrstitve zneskov, ki so bili prej pripoznani kot drugi vseobsegajoči donos. 51

52 Stroški izposojanja, ki se ne nanašajo neposredno na pridobitev, izgradnjo ali izdelavo sredstva v pripravi, se v izkazu poslovnega izida pripoznajo po pogodbenih obrestih. Dobički in izgube pri preračunu med valutami se izkazujejo po neto vrednosti, in sicer kot finančni prihodki oziroma odhodki. (m) Davek od dobička Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se nanaša na poslovne združitve ali postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu in se zato izkazuje med kapitalom ali drugem vseobsegajočem donosu. Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto, ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih ob koncu poročevalskega obdobja, in morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti. Odloženi davek se izkazuje ob upoštevanju začasnih razlik med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi za potrebe finančnega poročanja in zneskov za potrebe davčnega poročanja. Odloženi davek se izkaže v višini, v kateri se pričakuje, da ga bo potrebno plačati ob odpravi začasnih razlik, na podlagi zakonov, uveljavljenih ob koncu poročevalskega obdobja. Družba pri določanju višine odmerjenega in odloženega davka upošteva učinek negotovih davčnih postavk in situacij, ter možnost plačila dodatnih davkov in obresti. Družba je mnenja, da je vnaprej vračunana višina davčnih obveznosti za vsa odprta davčna obdobja ustrezna, saj je pripravljena na podlagi ocen različnih faktorjev, vključno s tolmačenjem davčne zakonodaje ter izkušenj iz prejšnjih let. Ocena temelji na presojah in predpostavkah in lahko zajema več ocen glede prihodnjih dogodkov. Na podlagi novo pridobljenih informacij lahko družba spremeni oceno glede ustreznosti obstoječe davčne obveznosti; spremembe davčne obveznosti vplivajo na odhodke za davke v obdobju za katero je sprememba izvedena. Družba pobota odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek, če ima za to zakonsko izterljivo pravico ter če se odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek nanašajo na davek iz dobička, nanašajoč se na isto davčno oblast v zvezi z isto obdavčljivo enoto, ali na različne obdavčljive enote, ki nameravajo poplačati obveznosti za davek ali prejeti odložene terjatve za davek v pobotanem znesku ali pa nameravajo hkrati poplačati obveznosti za davek ali prejeti odložene terjatve za davek. Odložena terjatev za davek za neuveljavljene davčne izgube, davčne dobropise in davčno priznane začasne razlike se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom. 52

53 (n) Poročanje po odsekih Družba nima opredeljanih področnih in območnih odsekov za zunanje poročanje. 4. Novi standardi in pojasnila, ki še niso stopili v veljavo Novi standardi navedeni v nadaljevanju še niso veljavni in med pripravo računovodskih izkazov na dan niso bili upoštevani: Dopolnilo k MSRP 7 Razkritja - prenosi finančnih sredstev (v veljavi za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. julija 2011 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.) Dopolnilo zahteva, da družba razkrije informacije, ki uporabnikom njenih računovodskih izkazov omogočajo: razumevanje odnosa med prenesenimi finančnimi sredstvi, za katera pripoznanje ni bilo v celoti odpravljeno, in povezanimi obveznostmi; in oceno narave nadaljnje udeležbe družbe v finančnih sredstvih, za katera je bilo pripoznanje odpravljeno, in z njo povezanih tveganj. Dopolnilo opredeljuje nadaljnjo udeležbo za namene uporabe zahtev po razkritju. Skupina predvideva, da ob upoštevanju narave poslovanja in vrsto njenih finančnih sredstev, pojasnilo k MSRP 7 ne bo pomembno vplivalo na računovodske izkaze. 5. Določanje poštene vrednosti Glede na računovodske usmeritve družbe in razčlenitve je v nekaterih primerih potrebna določitev poštene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. Poštene vrednosti posameznih Skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je družba določila po metodah, ki so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi s predpostavkami za določitev poštenih vrednosti, so ta navedena v razčlenitvah k posameznim postavkam sredstev oziroma obveznosti Skupine. (i) Opredmetena osnovna sredstva Poštena vrednost opredmetenih osnovnih sredstev iz poslovnih združitev je njihova tržna vrednost. Tržna vrednost nepremičnin je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnina na dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v premišljenem poslu med voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro obveščene in ravnajo razumno, neprisiljeno in neodvisno (arm's length transaction). Tržna vrednost naprav, opreme in inventarja temelji na ponujeni tržni ceni podobnih predmetov, ko je ta na voljo, in na nadomestitveni vrednosti. Ocenjena zmanjšana nadomestitvena vrednost odraža prilagoditve zaradi fizičnega zastaranja kot tudi funkcionalnega in gospodarskega zastaranja. 53

54 (ii) Neopredmetena sredstva Poštena vrednost patentov in blagovnih znamk, pridobljenih pri poslovnih združitvah, temelji na ocenjeni diskontirani bodoči vrednosti licenčnin, katerih plačilo zaradi lastništva patenta oziroma blagovne znamke ne bo potrebno. Poštena vrednost odnosov s strankami, pridobljenih v poslovni združitvi, se določi na podlagi posebne metode (oz. multi-period excess earnings method), obravnavano sredstvo pa se ovrednoti po odštetju poštenega donosa vseh sredstev, ki so del ustvarjanja denarnih tokov. Poštena vrednost ostalih neopredmetenih sredstev temelji na metodi diskontiranih denarnih tokov, za katere se pričakuje, da bodo izhajali iz uporabe in morebitne prodaje sredstev. (iii) Zaloge Poštena vrednost zalog v poslovnih združitvah se določi na podlagi njihove pričakovane prodajne vrednosti pri rednem poslovanju, zmanjšane za ocenjene stroške dokončanja in prodaje ter primeren pribitek glede na količino dela, vloženega v dokončanje posla in prodajo zalog. (iv) Poslovne in druge terjatve Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih po tržni obrestni meri ob koncu poročevalskega obdobja. Ta poštena vrednost se določa za potrebe poročanja ali ob prevzemu v okviru poslovne združitve. (v) Ostale neizpeljane finančne obveznosti Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti bodočih izplačil glavnice in obresti, diskontirani po tržni obrestni meri ob koncu poročevalskega obdobja. Pri finančnih najemih se tržna obrestna mera določi s primerjavo s podobnimi najemnimi pogodbami. 6. Obvladovanje finančnega tveganja Pregled Družba je izpostavljena naslednjim tveganjem, ki izhajajo iz uporabe finančnih inštrumentov: kreditno tveganje, likvidnostno tveganje, tržno tveganje. Ta točka obravnava družbo in njeno izpostavljenost posameznim zgoraj omenjenim tveganjem, njene cilje, usmeritve in postopke za merjenje in obvladovanje tveganj, ter njeno ravnanje s kapitalom. Druga kvantitativna razkritja so zajeta v nadaljevanju pojasnil h konsolidiranim računovodskim izkazom. 54

55 Kreditno tveganje Kreditno tveganje je tveganje, da bo družba utrpela finančno izgubo, če stranka ali pogodbenica vključena v pogodbo o finančnem inštrumentu ne izpolni pogodbenih obveznosti. Kreditno tveganje nastane predvsem iz naslova terjatev družbe do strank in naložbenih vrednostnih papirjev. Poslovne in druge terjatve Izpostavljenost družbe kreditnemu tveganju je odvisna zlasti od značilnosti posameznih strank. Družba Actual ima večino strank in s tem terjatev do prvovrstnih poslovnih subjektov, ki svoje obveznosti poravnavajo redno ob datumu zapadlosti. Iz tega naslova ocenjujemo, da je kreditno tveganje minimalno. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki Na datum poročanja družba izkazuje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov (leto 2010: ), kar predstavlja zgornjo mejo kreditne izpostavljenosti do teh sredstev. Denarna srestva in njegovi ustrezniki se zbirajo in vodijo pri bankah in ostalih finančnih inštitucijah. Garancije Družba ima na dan potencialne obveznosti iz naslova danih garancij v višini , kar predstavljajo dane garancije za resnost ponudbe, dobro izvedbo del ter garancije za avansna plačila (v letu 2010: ). Likvidnostno tveganje Likvidnostno tveganje je tveganje, da bo družba pri izpolnjevanju naletela na težave pri poravnavi svojih finančnih obveznosti, ki jih poravnava z denarnimi ali drugimi finančnimi sredstvi. Likvidnost družba zagotavlja tako, da ima vselej dovolj likvidnih sredstev za poravnavanje svojih obveznosti v roku, in sicer tako v običajnih kot tudi zahtevnejših okoliščinah, ne da bi nastale nesprejemljive izgube ali bi družba tvegala upad svojega ugleda. Splošno likvidnost družba spremlja na tedenskem nivoju, tekočo likvidnost pa dnevno. Valutno tveganje Valuta, v kateri opravlja družba večino transakcij je evro. Družba je izpostavljena valutnemu tveganju pri poslovanju na trgu Republike Srbije zaradi volatilnosti srbskega dinarja. Obresti od posojil se izkazujejo v valuti, v kateri so bila najeta posojila. Praviloma so posojila izkazana v valutah, ki ustrezajo denarnim tokovom iz poslovanja družbe, torej v evrih. To predstavlja učinkovit način varovanja pred tveganjem, brez potrebe po uporabi izpeljanih inštrumentov, kar pomeni, da družba v tem primeru ne uporablja računovodenja za varovanje pred tveganjem. 55

56 Tveganje spremembe obrestne mere Družba ima posojila po variabilni obrestni meri, zato je izpostavljena spremembam referenčne obrestne mere EURIBOR. Pri dolgoročnih finančnih obveznostih se je družba z izvedenim finančnim instrumentom obrestne kapice zavarovala pred nepričakovano visokimi skoki referenčne obrestne mere in sicer na vrednost dolga 2 mio EUR in trajanjem 3 leta. S tem ukrepom si je zagotovila dolgoročno vzdržnost poravnavanja variabilnega dela dolga oziroma obresti. 7. Poslovni odseki Poslovni odseki so opredeljeni na notranje poročanje na ravni posamezne družbe. Glavni izvršni direktor najmanj enkrat na vsake tri mesece pregleda interna poročila poslovodstva za vsako posamezno strateško poslovno enoto. Te so: - podjetje Actual I.T. d.d. Koper; - podjetje Actual BH d.o.o., BIH; - podjetje Actual I.T. d.o.o. Žminj, Hrvaška; - podjetje Actual I.T. d.o.o. Novi Sad, Republika Srbija. Interna poročila poslovodstva za vsako od teh enot sestavljajo: - mesečno poročilo kontrolinga, ki obravnava vse pomembnejše poslovne dogodke na nivoju posameznega odseka ter analizira spremembe v poslovanju in premoženjskem stanju; - četrtletno poročilo kontrolinga, ki poleg zgoraj navedenega vsebuje konsolidirane računovodske izkaze. 56

57 17 RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH Pojasnilo 1: Nepremičnine, naprave in oprema Gibanje v letu 2011 Figures in NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT NABAVNA VREDNOST COST Stanje Balance at 01/01/2011 Nabave Acquisitions Odpisi Writedowns Odtujitve Disposals Stanje Balance at POPRAVEK VREDNOSTI ACCUMULATED DEPRECIATION AND IMPAIRMENT LOSSES DRUGE NAPRAVE IN OPREMA OTHER PLANT AND EQUIPMENT SKUPAJ TOTAL Stanje Balance at 01/01/2011 Odpisi Writedowns Odtujitve Disposals Amortizacija v obdobju Depreciation expense Stanje Balance at Knjigovodska vrednost Carrying amount at 01/01/2011 Knjigovodska vrednost Carrying amount at Na dan je znašala neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev Nabave v letu so znašale , kar predstavlja 28,6% povečanje glede na leto Nanašajo se na investicije v opremo za potrebe izvajanja storitev pri strankah ter na posodabljanje strežniških centrov in diskovnih polj. Prodaj drugih naprav in opreme je bilo v letu Družba Actual I.T. d.d. na dan nima zastavljenih osnovnih sredstev ali drugih pravnih omejitev za razpolaganje z njimi. Družba nima osnovnih sredstev v finančnem najemu. Gibanje v letu 2010 Figures in NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT NABAVNA VREDNOST COST Stanje Balance at 01/01/2010 Ostale nabave Other acquisitions Odpisi Writedowns Odtujitve Disposals Stanje Balance at DRUGE NAPRAVE IN OPREMA OTHER PLANT AND EQUIPMENT SKUPAJ TOTAL

58 POPRAVEK VREDNOSTI ACCUMULATED DEPRECIATION AND IMPAIRMENT LOSSES Stanje Balance at 01/01/2010 Odpisi Writedowns Odtujitve Disposals Amortizacija v obdobju Depreciation expense Stanje Balance at Knjigovodska vrednost Carrying amount at 01/01/2010 Knjigovodska vrednost Carrying amount at Na dan je znašala neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev Nabave v letu so znašale , kar predstavlja 79,6% povečanje glede na leto Nanašajo se na investicije v opremo za potrebe izvajanja storitev pri strankah ter iz naslova posodabljanja strežniških centrov. Pojasnilo 2: Neopredmetena sredstva Gibanje neopredmetenih sredstev 2011 Figures in NEOPREDMETENA SREDSTVA INTANGIBLE ASSETS NABAVNA VREDNOST COST Stanje Balance at 01/01/2011 Nabave Aquisitions Odtujitve Disposals Stanje Balance at POPRAVEK VREDNOSTI ACCUMULATED DEPRECIATION AND IMPAIRMENT LOSSES Stanje Balance at 01/01/2011 Odtujitve Disposals Amortizacija v obdobju Depreciation expense Stanje Balance at Knjigovodska vrednost Carrying amount at 01/01/2011 Knjigovodska vrednost Carrying amount at DRUGA NEOPREDMETENA SREDSTVA OTHER INTANGIBLE ASSETS SKUPAJ TOTAL Vrednost neopredmetenih sredstev na dan znaša Novih nabav v letu 2011 je bilo le in zajemajo predvsem programsko opremo (licence in antivirusni programi). 58

59 Gibanje neopredmetenih sredstev 2010 Figures in NEOPREDMETENA SREDSTVA INTANGIBLE ASSETS NABAVNA VREDNOST COST Stanje Balance at 01/01/2010 Ostale nabave Other acquisitions Odtujitve Disposals Stanje Balance at POPRAVEK VREDNOSTI ACCUMULATED DEPRECIATION AND IMPAIRMENT LOSSES Stanje Balance at 01/01/2010 Odtujitve Disposals Amortizacija v obdobju Depreciation expense Stanje Balance at Knjigovodska vrednost Carrying amount at 01/01/2010 Knjigovodska vrednost Carrying amount at DRUGA NEOPREDMETENA SREDSTVA OTHER INTANGIBLE ASSETS SKUPAJ TOTAL Vrednost neopredmetenih sredstev na dan znaša Novih nabav v letu 2010 je bilo le Pojasnilo 3: Naložbe v odvisne družbe DRUŽBE V SKUPINI % LASTNIŠTVA % OWNERSHIP KNJIGOVODSKA VREDNOST NALOŽBE CARRYING AMOUNT GROUP COMPANIES Actual BH d.o.o. Sarajevo 100% 100% Actual I.T. d.o.o., Novi Sad 100% 100% Actual I.T. d.o.o., Žminj 100% 100% Simt d.o.o. 0% 100% 0 0 Skupaj Total Figures in DELEŽI ODVISNIH PODJETIJ INTERESTS IN SUBSIDIARIES Začetno stanje Opening balance at 01/01 Nakupi in dokapitalizacije Acquisitions and capital increase Slabitve Impairment losses Končno stanje Closing balance at 31/ Vsa odvisna podjetja so v popolni 100% lasti matičnega podjetja. V poslovnem letu 2010 je družba slabila naložbo v podjetje SIMT zaradi stečaja, ki je bil uveden s sklepom sodišča dne

60 Pojasnilo 4: Nekratkoročne finančne naložbe DRUGE FINANČNE NALOŽBE IN IZVEDENI FINANČNI INŠTRUMENTI OTHER INVESTMENTS INCLUDING DERIVATIVES Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Financial assets held to maturity Skupaj Total V letu 2011 je družba Actual I.T. d.d. kupila 5 lotov obveznic KBG3 z nominalno vrednostjo KBG3 je navadna obveznica, nominirana v EUR, izdana v nematerializirani obliki, z nespremenljivo obrestno mero, ki znaša 3,75% letno prvi dve leti ročnosti (od do ) in 4,50% ( do ) zadnji dve leti ročnosti. Obresti dospevajo v plačilo kvartalno za nazaj, vsakega 30.3., 30.6., in v letu, prvič in zadnjič ob končnem dospetju obveznice Način izplačila glavnice je obročni. Glavnica se prične izplačevati po enoletnem moratoriju. Izplača se v 12-ih enakih kvartalnih obrokih, vsakega 30.3., 30.6., in v letu, od do končnega dospetja obveznice Pojasnilo 5: Nekratkoročne terjatve in posojila Nekratkoročne terjatve se nanašajo na dolgoročno dan depozit kot garancijo za poroštvo. Gibanje nekratkoročnih danih posojil in terjatev GIBANJE NEKRATKOROČNO DANIH POSOJIL CHANGES IN NON-CURRENT LOANS Začetno stanje Opening balance at 01/01 Povečanja Increases Zmanjšanja Decreases Končno stanje Closing balance at 31/12 DRUGE FINANČNE TERJATVE OTHER RECEIVABLES ASSOCIATED POSOJILA ODVISNIM DRUŽBAM LOANS TO SUBSIDIARIES WITH FINANCIAL ASSETS Pojasnilo 6: Zaloge ZALOGE INVENTORIES Proizvodi in trgovsko blago Products and merchadise Skupaj zaloge Total inventories Končno stanje zalog na dan znaša in predstavlja tekočo raven zaloge opreme, ki podjetju omogoča zagotavljanje ustreznega nivoja storitev za stranke. 60

61 Pojasnilo 7: Poslovne terjatve POSLOVNE TERJATVE OPERATING RECEIVABLES Terjatve do kupcev - odvisne družbe Trade receivables - subsidiaries Terjatve do kupcev - drugih Trade receivables - others Terjatve do kupcev Trade receivables Druge poslovne terjatve Other operating receivables Skupaj poslovne terjatve Total operating receivables V strukturi poslovnih terjatev predstavljajo največji del redne terjatve do kupcev iz naslova prodaje storitev in blaga (98,6%). Druge poslovne terjatve v znesku so sestavljene iz terjatev do: države za DDV v znesku ; ZPIZ za refundacije iz plač v znesku 6.751, davek v tujini v znesku Starostna struktura in slabitev terjatev STAROST TERJATEV AGING OF RECEIVABLES Nezapadlo Not past due Že zapadlo do 90 dni Past due to 90 days Že zapadlo od 91 do 180 dni Past due from 91 to 180 days Že zapadlo od 181 do 360 dni Past due from 181 to 360 days Že zapadlo več kot 360 More than one year SKUPAJ TOTAL BRUTO VREDNOST GROSS AMOUNT POPRAVEK VREDNOSTI IMPAIRMENT BRUTO VREDNOST GROSS AMOUNT POPRAVEK VREDNOSTI IMPAIRMENT Družba ima na dan odprte terjatve v višini , od tega je 88,8% nezapadlih terjatev, 9% terjatev zapadlih do 90 dni in 2,2% zapadlih terjatev starejših od 90 dni. Vse terjatve ocenjujemo kot iztržljive. Popravek vrednosti smo oblikovali skladno z računovodskimi usmeritvami na nivoju Skupine Istrabenz, to je v višini 100% za vse terjatve zapadle nad 180 dni. Popravek vrednosti terjatev je na zadnji dan poslovnega leta 2011 tako znašal Del terjatev do kupcev je zastavljen kot zavarovanje za finančne obveznosti družbe. 61

62 SLABITEV IMPAIRMENT GIBANJE POPRAVKA TERJATEV MOVEMENT OF IMPAIRMENT RECEIVABLES Začetno stanje Opening balance at 01/01 Oblikovanje popravkov Increase of impairment Odprava popravka Decrease of imapairment Odpis terjatev v breme popravka Writedown of receivables Končno stanje Closing balance at 31/ Pojasnilo 8: Predujmi in druga sredstva PREDUJMI IN DRUGA SREDSTVA PREPAYMENTS AND OTHER ASSETS Dani predujmi Advances paid Kratkoročno odloženi stroški oziroma odhodki Short-term deferred costs and/or expenses SKUPAJ PREDUJMI IN DRUGA SREDSTVA TOTAL PREPAYMENTS AND OTHER ASSETS Dani predujmi na dan znašajo in se nanašajo predvsem na predplačila za nabavo blaga potrebnega za nemoteno poslovanje družbe. Kratkoročno odloženi stroški so vnaprej odloženi stroški letnih vzdrževalnin (letni računi, ki se razmejujejo na 12 delov), nezgodno zavarovanje zaposlenih ter stroški razmejenega regresa. Med letom družba Actual razmejuje stroške vezane na SAP licenčnine. Vse razmejitve imajo za cilj usklajeno prikazovanje poslovnega izida med letom. Pojasnilo 9: Kratkoročne naložbe in posojila DRUGE FINANČNE NALOŽBE IN IZVEDENI FINANČNI INŠTRUMENTI OTHER INVESTMENTS INCLUDING DERIVATIVES Kratkoročni depoziti Current deposits Posojila Loans Kratkoročne terjatve za obresti Current interest receivables Skupaj kratkoročne finančne naložbe in posojila Total current investments and loans Finančne naložbe v višini so terjatve za kratkoročni depozit dan KB1909 z zapadlostjo v letu

63 Pojasnilo 10: Denar in denarni ustrezniki DENAR IN DENARNI USTREZNIKI CASH AND CASH EQUIVALENTS Sredstva na računih Cash in banks Depoziti do 3 mesecev Deposits up to three months Denarna sredstva v blagajni Cash in hand Skupaj Total Denarna sredstva na transakcijskih računih in blagajni na dan zašajo Znesek depozitov predstavlja kratkoročni depozit v višini , ki je bil dan kot zavarovanje dane garancije za avansna plačila pri enemu izmed projektov v teku. Pojasnilo 11: Kapital in rezerve Osnovni kapital Kapital družbe je bil na podlagi dokapitalizacije v skladu s skupščinskim sklepom z dne povečan za Izdanih je bilo prednostnih delnic s pripadajočo vrednostjo 2, za delnico, od tega je bilo v osnovni kapital družbe vplačano , preostanek v višini pa je bil vplačan v kapitalske rezerve družbe (vplačani presežek kapitala). Po povečanju je osnovni kapital razdeljen na navadnih imenskih kosovnih delnic in na prednostnih imenskih kosovnih delnic razreda 2. Osnovni kapital na dan znaša Figures in REZERVE RESERVES Kapitalske rezerve Share premium Zakonske rezerve Legal reserve Skupaj Total Rezerve družbe so sestavljene iz kapitalskih rezerv ( ) in zakonskih rezerv ( ). Povečanje glede na leto 2010 izhaja iz procesa izvedene dokapitalizacije. 63

64 Zadržani dobiček Figures in ZADRŽANI DOBIČEK RETAINED EARNINGS Druge rezerve iz dobička Other reserve from profit Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Net profit or loss for the period Preneseni čisti poslovni izid Retained net profit or loss Skupaj Total Druge rezerve iz dobička so bile v letu 2011 zmanjšane za v skladu s sklepom 5. skupščine z dne , po katerem se izguba leta 2010 pokriva iz drugih rezerv iz dobička, ter v znesku ,50 iz kapitalskih rezerv. Preostanek izgube ostaja nepokrit. Bilančna izguba družbe Actual I.T. d.d. na dan znaša Pojasnilo 12: Dobiček na delnico Figures in DOBIČEK NA DELNICO EARNINGS PER SHARE Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Net profit or loss for the period Dividende na prednostne delnice Dividends on preference shares Število navadnih delnic Number of ordinary shares Dobiček (izguba) na nqvadne delnice Profit (loss) to ordinary shares , ,16249 Osnovni kapital družbe na dan je sestavljen iz navadnih delnic in prednostnih delnic. Dobiček na navadno delnico na dan znaša 0, Del čistega poslovnega izida leta 2011 v znesku , je namenjen za izplačilo lastnikom prednostnih delnic. Prednostna delnica prinaša 0,675 dividende. Pojasnilo 13: Posojila NEKRATKOROČNA POSOJILA NON-CURRENT LOANS AND BORROWINGS Zavarovana bančna posojila Secured bank loans Skupaj nekratkoročna posojila Total non-current loans and borrowings Nekratkoročna posojila zajemajo dolgoročno prejeto posojilo banke Banca popolare Friuladria. Del dolgoročnega posojila, ki zapade v plačilo v letu 2012, smo v skladu z amortizacijskim načrtom prenesli na kratkoročni del. 64

65 KRATKOROČNA POSOJILA CURRENT LOANS AND BORROWINGS Zavarovana bančna posojila Secured bank loans Posojila drugih Borrowings from others Skupaj kratkoročne finančne obveznosti Total current financial liabilities Kratkoročna zavarovana posojila sestavljajo revolving posojilo ter 2 kratkoročni posojili pri poslovnih bankah v Sloveniji. Na kratkoročnih posojilih je tudi preneseni kratkoročni del dolgoročnih posojil, ki zapadejo v plačilo v letu GIBANJE NEKRATKOROČNIH POSOJIL CHANGES IN NON-CURRENT LOANS AND BORROWINGS Začetno stanje Opening balance at 01/01 Prenos iz kratkoročnih obveznosti Transfer from current liabilities Nova posojila - povečanja New borrowings - increase Prenos na kratkoročne obveznosti Transfer to current liabilities Končno stanje Closing balance at 31/12 POSOJILA BANK BORROWINGS FROM BANKS

66 Pojasnilo 14: Stroški in zapadlosti posojil LETO Efektivna POSOJILA OBRESTI POSOJILA ZAPADLOSTI obrestna BORROWI INTERES BORROWINGS ZADNJEGA mera - NGS T OBROKA fiksna OD 1 DO OD 2 DO 5 FINANČNE DO 6 OD 6 DO 12 YEAR OF VALUTA 2 LETI LET Effective OBVEZNOSTI 1 OBRESTI MESECEV MESECEV MATURITY CURRE FROM 1 FROM 2 interest FINANCIAL 31/12/ UP TO 6 FROM 6 TO OF THE LAST NCY TO 2 TO 5 rate - fixed LIABILITIES 11 MONTHS 12 MONTHS INSTALMENT YEARS YEARS Abanka EUR Banca Popolare Friuladria SpA EUR Abanka EUR ,5 Banka Koper EUR NLB EUR KB1909 EUR Efektivna obrestna mera - variabilna Effective interest rate - variable 6m Euribor + 4,75 6m Euribor+1,50 3M Euribor+4,2 Opis zavarov anja Descript ion of security menice, terjatve menice, terjatve menice, terjatve menice, terjatve SKUPAJ FINANČNE OBVEZNOSTI TOTAL FINANCIAL LIABILITIES

67 Pojasnilo 15: Druge nekratkoročne finančne obveznosti Nanašajo se na obveznost za dividende na prednostne delnice v skupnem znesku , ki jih je družba pripoznala, čeprav jih v letu 2012 ne bo izplačala. Pojasnilo 16: Rezervacije Družba ima na dan dolgoročnih rezervacij za odpravnine in jubilejne nagrade. V skladu z novim izračunom aktuarja so bile povečane za V letu 2011 smo črpali rezervacij za izplačilo jubilejnih nagrad. REZERVACIJE PROVISIONS Začetno stanje Opening balance at 01/01 Oblikovane rezervacije Provisions made during the period Črpane rezervacije Provisions used during the period Odpravljene rezervacije Provisions reversed during the period Končno stanje Closing balance at 31/12 REZERVACIJE ZA ODPRAVNINE IN JUBILJENE NAGRADE PROVISIONS FOR RETIREMENT BENEFITS AND JUBILEE BONUSES Pojasnilo 17: Odloženi davki ODLOŽENI DAVKI DEFERRED TAXES OBLIKOVANI ODLOŽENI DAVKI, KI SE NANAŠAJO NA NASLEDNJE POSTAVKE DEFERRED TAXES RELATING TO Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine Provisions for termination pays and anniversary bonuses Davčne izgube Tax losses carry-forwards Odložene terjatve (obveznosti) za davek Deferred tax assets (liabilities) Pobotan del odloženih davčnih terjatev (obveznosti) Set off of tax Čiste odložene davčne terjatve (obveznosti) Net deferred tax assets (liabilities) TERJATVE RECEIVABLES OBVEZNOSTI LIABILITIES NETO EFEKT NET EFFECT

68 Gibanje začasnih razlik GIBANJE ZAČASNIH RAZLIK V OBDOBJU CHANGES IN TEMPORARY DIFFERENCES IN THE PERIOD /12/2009 IZKAZANE V POSLOVNEM IZIDU RECOGNISED IN PROFIT OR LOSS IZKAZANE V POSLOVNEM IZIDU RECOGNISED IN PROFIT OR LOSS Rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine Provisions for termination pays and anniversary bonuses Davčne izgube Tax losses carry-forwards Skupaj Total Pojasnilo 18: Poslovne obveznosti POSLOVNE OBVEZNOSTI CURRENT OPERATING LIABILITIES Obveznosti do drugih dobaviteljev Trade payables Obveznosti do dobaviteljev odvisnih družb Trade payables to subsidiaries Obveznosti do dobaviteljev pridruženih družb Trade payables to associates Obveznosti do dobaviteljev Trade payables Kratkoročne obveznosti do zaposlenih Current payables to employees Kratkoročne obveznosti do državnih in drugih inštitucij Current payables to state and other institutions Kratkoročne obveznosti do drugih Current payables to others Druge poslovne obveznosti Other payables Skupaj poslovne obveznosti Total operating liabilities V celotni strukturi kratkoročnih poslovnih obveznosti predstavljajo večji del obveznosti do dobaviteljev in sicer 72,7 %. Med drugimi poslovnimi obveznostmi so predvsem obveznosti do zaposlenih (plača za december 2011) in obveznosti do državnih in drugih institucij (obveznosti iz naslova DDV). 68

69 Pojasnilo 19: Predujmi in ostale kratkoročne poslovne obveznosti PREDUJMI IN OSTALE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ADVANCES PAYABLE AND OTHER CURRENT LIABILITIES Kratkoročne obveznosti na podlagi predujmov Current advances payable Vnaprej vračunani stroški oziroma odhodki Accrued costs and expenses Kratkoročno odloženi prihodki Deferred revenue Pasivne časovne razmejitve Accrued costs and deferred revenue Predujmi in ostale kratkoročne obveznosti Advances payable and other current liabilities Ostale kratkoročne obveznosti sestavljajo vnaprej vračunanih odhodkov ter razmejenih prihodkov, za katere bo del operativnega dela izveden v prvem četrtletju Vnaprej vračunani odhodki zajemajo vnaprej vračunanih stroškov za izplačilo nagrad zaposlenim, od preostanka pa je vračunano za tožbe iz prenehanja delovnega razmerja. Pojasnilo 20: Pogojne obveznosti in sredstva POGOJNE OBVEZNOSTI CONTINGENT LIABILITIES Dane garancije in poroštva - drugi Guarantees and securities - other Skupaj Total Potencialne obveznosti se nanašajo na garancije povezane s projekti za resnost ponudb (2.000 ), garancije za dobro izvedbo del ( ) ter garancije za avansna plačila ( ). 69

70 Pojasnilo 21: Poštene vrednosti POŠTENE VREDNOSTI FAIR VALUES Sredstva vrednotena po pošteni vrednosti Assets carried at fair value Deleži v odvisnih družbah Interests in subsidiaries SKUPAJ TOTAL Sredstva vrednotena po odplačni vrednosti Assets carried at amortised cost Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo Financial assets available for sale Dolgoročne finančne terjatve Non-current financial receivables Kratkoročni depoziti Current deposits Kratkoročno dana posojila Current loans Poslovne terjatve Receivables Denar in denarni ustrezniki Cash and cash equivalents SKUPAJ TOTAL Obveznosti vrednotene po pošteni vrednosti Liabilities carried at fair value Obveznosti vrednotene po odplačni vrednosti Liabilities carried at amortised cost Zavarovana bančna posojila po variabilni obrestni meri Secured bank loans with variable interest rate Zavarovana bančna posojila po fixni obrestni meri Secured bank loans at a fixed rate Poslovne obveznosti Operating liabilities Druge finančne obveznosti Other finantial liabilities Prejeta posojila drugih Borrowings from others SKUPAJ TOTAL POJASNILO NOTE KNJIGOVOD POŠTENA KNJIGOVODS POŠTENA SKA VREDNOST KA VREDNOST VREDNOST FAIR VALUE VREDNOST FAIR VALUE CARRYING CARRYING AMOUNT AMOUNT Poštene vrednosti za posamezne vrste finančnih inštrumentov se ocenjujejo na osnovi: dana in prejeta posojila so izkazana po odplačni vrednosti, morebitne razlike med izvirno in odplačno vrednostjo se izkazujejo v izkazu vseobsegajočega donosa v obdobju odplačevanja posojila. Pretežni del je obrestovan po variabilni obrestni meri, le kratkoročno posojilo je obrestovano po fiksni obrestni meri, kratkoročne poslovne terjatve so izkazane po izterljivi vrednosti tako, da so oslabljene v skladu z usmeritvami družbe, kratkoročne poslovne obveznosti so izkazane po odplačni vrednosti. 70

71 Pojasnilo 22: Prihodki PRIHODKI OD PRODAJE REVENUE REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO Prihodki od prodaje storitev Revenue from sale of services Prihodki od prodaje blaga in materiala Sales revenues from sale of goods and materials Skupaj Total PRIHODKI USTVARJENI DOMA ALI V TUJINI INCOME GENERATED AT HOME OR ABROAD Prihodki od prodaje storitev Revenue from sale of services Prihodki od prodaje blaga in materiala Sales revenues from goods and materials sold Skupaj Total DOMAČA TUJINA SKUPAJ REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO Družba Actual I.T. d.d. je v letu 2011 realizirala prihodkov od prodaje na domačem trgu in na tujem trgu. Prihodki od prodaje storitev predstavljajo 88% celotne prodaje, od tega odpade 92% na domači trg ter 8% na tuji trg. Prihodki od prodaje blaga predstavljajo 12% celotne prodaje, od tega odpade 88% na domači trg ter 12% na tuji trg. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI OTHER OPERATING INCOME Prihodki od porabe in odprave dolgoročnih rezervacij Income from use and reversal of non-current provisions Dobički od prodaje nepremičnin, naprav in opreme ter neopredmentenih sredstev Gain on sale of property, plant and equipment and intangible assets Drugo Other Skupaj Total REALIZACIJA OD REALIZACIJA OD DO DO GENERATED FROM 01/01 TO GENERATED FROM 01/01 TO

72 Pojasnilo 23: Stroški blaga, materiala in storitev STROŠKI MATERIALA COST OF MATERIALS REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO Stroški energije Costs of energy Material in nadomestni deli Materials and spare parts Pisarniški material Office supplies Ostali materialni stroški Other cost of materials SKUPAJ TOTAL STROŠKI STORITEV COST OF SERVICES REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO Vzdrževanje Maintenance Najemnine Rents Bančni stroški in druge provizije Bank charges and other fees Intelektualne storitve Intellectual services Oglaševanje, promocija in stiki z javnostmi Advertising, sales promotion and public relations Sponzorstva Sponsorships Zavarovanja Insurance Reprezentanca Entertainment Ostale storitve Other services Stroški podizvajalcev Subcontracting costs Stroški IT podizvajalcev na SW IT subcontracting costs on SW Stroški računalniških storitev (IT) IT costs SKUPAJ TOTAL V celotni strukturi stroškov so stroški storitev med največjimi, saj predstavljajo 38% vseh stroškov. Največja postavka stroškov storitev se nanaša na: stroške podizvajalcev v znesku 1,4 mio, licenčnine za programsko opremo 1,2 mio, najemnine 807 t ter ostale stroške storitev (stroški parkirnine, druge finančne storitve, popravila tiskalnikov in servisi strojev, ) 366 t. Stroške revizije podrobneje razkrivamo v pojasnilih za Skupino Actual. 72

73 Obveznosti za poslovni najem MINIMALNE OBVEZNOSTI ZA NEPREKLICNI POSLOVNI NAJEM MINIMUM LEASE PAYMENTS UNDER NONCANCELLABLE OPERATING LEASE < 1 leto < 1 year > 1 - < 5 let > 1 - < 5 years Skupaj Total Družba ima v poslovnem najemu službena vozila in nepremičnine. Stroški dela Pojasnilo 24: Stroški dela STROŠKI DELA LABOUR COST REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO Stroški plač Wages and salaries Stroški socialnih zavarovanj Social security contributions Drugi stroški dela Other labour cost Skupaj Total V letu 2011 so stroški dela drugi pomembnejši stroški, predstavljajo 37% vseh stroškov. Glede na leto 2010 so nižji za 4,16% predvsem zaradi manjšega števila zaposlenih, ki se je v letu 2011 znižalo za 11. V drugih stroški dela so vključeni: stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih v skupnem znesku ; stroški prehrane med delom v skupnem znesku ; stroški prevoza na delo v skupnem znesku ; stroški regresa za letni dopust v skupnem znesku ter stroški odpravnin, jubilejnih nagrad ter drugih prejemkov iz delovnega razmerja Struktura izobrazbe in drugi dejavniki zaposlenih so podrobneje opisani v poslovnem delu poročila. 73

74 Pojasnilo 25: Amortizacija AMORTIZACIJA AMORTISATION AND DEPRECIATION REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO Amortizacija neopredmetenih sredstev Amortisation of intangible assets Amortizacija nepremičnin, naprav in opreme Depreciation of property, plant and equipment Skupaj Total Amortizacija neopredmetenih in opredmetenih sredstev, naprav in opreme je v letu 2011 znašala 1,17 mio. V strukturi stroškov predstavlja amortizacija 10,5% vseh stroškov. Pojasnilo 26: Drugi poslovni odhodki DRUGI POSLOVNI ODHODKI OTHER OPERATING EXPENCES REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO Razne dajatve Taxes and levies Donacije Donations Odpisi in slabitve OS Imapairment of Property, plant and equipment Oblikovanje rezervacij Creation of provisions Drugi poslovni odhodki Other operating expenses SKUPAJ TOTAL Med drugimi poslovnimi odhodki imajo največjo postavko oblikovane dolgoročne rezervacije za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi na osnovi aktuarskega izračuna za leto 2011 ( ) ter kratkoročne rezervacije za morebitno plačilo odškodnin iz naslova tožb zaposlenih ( ). DONACIJE DONATIONS REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO Humanitarni nameni Humanitarian objectives Športni nameni Sports objectives SKUPAJ TOTAL

75 Pojasnilo 27: Finančni izid IZID IZ FINANCIRANJA PROFIT OR LOSS FROM FINANCING Prihodki dividend iz deležev v odvisnih družbah Dividend income from interests in subsidiaries Prihodki za obresti Interest income Neto zneski tečajnih prihodkov Net gain foreign exchaneg Drugi finančni prihodki Other financial income Plačane odpisane terjatve in odprave odpisov Collected written-off receivables and reversal of write-off Finančni prihodki Finance income Odhodki za obresti Interest expense Slabitve naložb v odvisne družbe Impairment loss on investments in subsidiaries Slabitve terjatev Impairment loss on trade receivables Neto znesek tečajnih odhodkov Net foreign exchange loss Drugi finančni odhodki Other finance costs Finančni odhodki Finance costs Izid financiranja Profit or loss from financing REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO Dividende smo prejeli od odvisnega podjetja Actual I.T.d.o.o. Žminj. Prihodki od obresti so obresti za dane depozite, obresti od obveznic KGB3 ter zamudne obresti. Drugi prihodki v višini se v največji meri nanašajo na prihodke iz naslova preplačila prevzetih obveznosti odvisne družbe Simt d.o.o. v stečaju. Finančne odhodke v skupnem znesku predstavljajo obresti kratkoročnih in dolgoročnih kreditov ( ) ter slabitve terjatev do države (boleznine in DDV), na osnovi ugotovljenih napak iz preteklih letv znesku in slabitve terjatev do kupcev v znesku Pojasnilo 28: Davki DAVKI TAXES Odloženi davek Deferred tax Skupaj Total Družba je v letu 2010 oblikovala terjatve za odložene davke za davčne izgube, saj je slabitev naložbe v odvisno družbo SIMT d.o.o. v tolikšni meri znižala davčno osnovo, da se ocenjuje, da družba ne bo imela davčnih obveznosti iz naslova obračuna DDPO v obdobju naslednjih 5 let. Na podlagi obračuna DDPO za leto 2011 smo terjatve za odložene davke iz 75

76 naslova oblikovanja v letu 2010 znižali za znesek , kolikor je znašala davčna osnova za leto 2011, preostanek pa predstavlja povečanje na osnovi povečanja rezervacij za jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi. Družba v letu 2011 nima davčne obveznosti, saj je pokrivala davčno izgubo preteklega leta. Bruto dobiček pred obdavčitvijo Gross profit before tax Veljavna davčna stopnja Statutory tax rate Davek po veljavni davčni stopnji, pred spremembami davčne osnove Income tax at statutory tax rate, prior to changes in tax base Neobdavčeni prihodki Tax exempt income Davčno nepriznani stroški Non-deductible expenses Olajšave Tax incentives Nepripoznane terjatve za davčne izgube Unrecognised receivables relating to tax losses Efektivna davčna stopnja Effective tax rate Odmerjen in odloženi davek Current and deferred income tax % 20% ,55% 0,00% Pojasnilo 29: Podatki o prejemkih povezanih oseb Podatki o bruto prejemkih članov Upravnega odbora za leto 2011 IME IN PRIIMEK NAME AND SURNAME OBDOBJE OPRAVLJANJA FUNKCIJE TERM OF OFFICE PLAČILO ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE REMUNERATION FOR OFFICE HELD PLAČILO ZA UDELEŽBO NA SEJI MEETING ATTENDANCE FEE SKUPAJ TOTAL Predstavniki delničarjev Representatives of shareholders Boštjan Primec Arman Koritnik Aldo Gabrijel Rudi Grbec Suzana Bolčič Agostini Predstavniki delavcev Representatives of employees Fausto Babič SKUPAJ TOTAL

77 Podatki o bruto prejemkih članov Upravnega odbora za leto 2010 IME IN PRIIMEK NAME AND SURNAME OBDOBJE OPRAVLJANJA FUNKCIJE TERM OF OFFICE PLAČILO ZA UDELEŽBO NA SEJI MEETING ATTENDANCE FEE SKUPAJ TOTAL Predstavniki delničarjev Representatives of shareholders Boštjan Primec Arman Koritnik Aldo Gabrijel Rudi Grbec Predstavniki delavcev Representatives of employees Grega Jesih Fausto Babič SKUPAJ TOTAL Podatki o bruto prejemkih Glavnega izvršnega direktorja za leto BRUTO GROSS PREJEMKI ČLANOV UPRAVE REMUNERATION OF THE MANAGEMENT BOARD MEMBERS Arman Koritnik od do SKUPAJ TOTAL FIKSNI DEL PREJEMKOV FIXED PORTION OF REMUNERATION POVRAČILA STROŠKOV REFUND OF EXPENSES ZAVAROVALNE PREMIJE INSURANCE PREMIUMS DRUGI PREJEMKI OTHER REMUNERATION SKUPAJ TOTAL Podatki o bruto prejemkih Glavnega izvršnega direktorja za leto BRUTO GROSS PREJEMKI ČLANOV UPRAVE REMUNERATION OF THE MANAGEMENT BOARD MEMBERS Boštjan Primec od do Arman Koritnik od do SKUPAJ TOTAL FIKSNI DEL PREJEMKOV FIXED PORTION OF REMUNERATION POVRAČILA STROŠKOV REFUND OF EXPENSES ZAVAROVALNE PREMIJE INSURANCE PREMIUMS DRUGI PREJEMKI OTHER REMUNERATION SKUPAJ TOTAL

78 17.1 FINANČNI INSTRUMENTI IN IZPOSTAVLJENOST TVEGANJEM Pojasnilo 30: Kreditno tveganje POSTAVKE ITEMS Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Financial assets held to maturity Nekratkoročne terjatve Non-current receivables Kratkoročne terjatve do kupcev Receivables Druge kratkoročne terjatve Other current receivables Kratkoročni depoziti Short-term deposits Kratkoročno dana posojila Current loans Denar in denarni ustrezniki Cash and cash equivalents SKUPAJ TOTAL POJASNILO TERJATVE DO KUPCEV RECEIVABLES Domače Domestic Države evroobmočja Euro-zone countries Države bivše Jugoslavije Conutries Ex Yu Druge regije Other regions SKUPAJ TOTAL Knjigovodska vrednost CARRYING AMOUNT TERJATVE RECEIVABLES Kupci na debelo Wholesale customers Kupci, končni uporabniki End-user customers SKUPAJ TOTAL Knjigovodska vrednost CARRYING AMOUNT Kreditno tveganje je tveganje, da bo družba utrpela finančno izgubo, če stranka ali pogodbenica vključena v pogodbo o finančnem inštrumentu ne izpolni pogodbenih obveznosti. Ob zaključku poslovnega leta 2011 med krediti ni kreditnih postavk, ki bi povzročale bistveno visoko kreditno tveganje. 78

79 Pojasnilo 31: Likvidnostno tveganje V družbi Actual I.T., d.d. se posebno pozornost namenja spremljanju gibanja obveznosti in terjatev. Z usklajevanjem ročnosti terjatev in obveznosti se obvladujejo denarni tokovi in optimizira kratkoročno plačilno sposobnost. Likvidnostno tveganje je stabilno po zaslugi ugodne strukture kupcev z vidika njihove bonitete in dobre plačilne discipline. FINANČNE OBVEZNOSTI FINANCIAL LIABILITIES KNJIGOVODSK A VREDNOST CARRYING AMOUNT Pogodbeni denarni tokovi Contractual cash flows do 6 mesecev up to 6 mths 6-12 mesecev 6-12 mths 1-2 leti 1-2 years 2010 Neizvedene finančne obveznosti Non-derivative financial liabilities Zavarovana bančna posojila Secured bank loans Druge obveznosti Other liabilities Poslovne obveznosti Trade and other payables SKUPAJ TOTAL FINANČNE OBVEZNOSTI FINANCIAL LIABILITIES KNJIGOVOD SKA VREDNOST CARRYING AMOUNTS Pogodbeni denarni tokovi Contractual cash flows do 6 mesecev up to 6 mths 6-12 mesecev 6-12 mths 1 2 leti 1 2 years 2-5 let 2-5 years 2011 Neizvedene finančne obveznosti Non-derivative financial liabilities Zavarovana bančna posojila Secured bank loans Druge obveznosti Other liabilities Poslovne obveznosti Trade and other payables SKUPAJ TOTAL Pojasnilo 32: Valutno tveganje TERJATVE, OBVEZNOSTI RECEIVABLES, PAYABLES Terjatve do kupcev Trade receivables Zavarovana bančna posojila Secured bank loans Obveznosti do dobaviteljev Trade payables Bruto izpostavljenost bilance stanja Gross balance sheet exposure Evro Euro Evro Euro Podjetje v večji meri ni izpostavljeno valutnemu tveganju, saj družba posluje le v domači valuti EUR. 79

80 Pojasnilo 33: Obrestno tveganje FINANČI INSTRUMENTI FINANCIAL INSTRUMENTS KNJIGOVODSKA VREDNOST CARRYING AMOUNT Instrumenti s stalno obrestno mero Fixwd rate instruments Finančna sredstva Financial assets Finančne obveznosti Financial liabilities Instrumenti s spremenljivo obrestno mero Variable rate instruments Finančna sredstva Financial assets Finančne obveznosti Financial liabilities Obrestnemu tveganju je družba izpostavljena pri najetih kreditih po spremenljivi obrestni meri. Le kredit pri Banci popolare Friuladria je podjetje zavarovalo z nakupom instrumenta obrestne kapice, ki ščiti pred tveganjem nadpovprečne rasti spremenljive obrestne mere, potek zavarovanja

81 18 DOGODKI PO POROČEVALSKEM OBDOBJU Po datumu bilance stanja ni bilo dogodkov, ki bi zahtevali popravke računovodskih izkazov. 19 IZJAVA POSLOVODSTVA Glavni izvršni direktor potrjuje računovodske izkaze družbe Actual I.T.d.d. za poslovno leto, ki se je zaključilo na dan 31. december Prav tako potrjuje pojasnila k računovodskim izkazom na straneh od 57 dalje računovodskega poročila. Glavni izvršni direktor družbe potrjuje, da so bile pri izdelavi računovodskih izkazov dosledno uporabljene ustrezne računovodske usmeritve. Računovodske ocene so bile izdelane po načelu previdnosti in dobrega gospodarjenja. Glavni izvršni direktor potrjuje, da letno poročilo predstavlja resnično in pošteno sliko premoženjskega stanja družbe Actual I.T.d.d. in izidov njenega poslovanja za leto Računovodski izkazi, skupaj s pojasnili, so bili izdelani na podlagi predpostavke o nadaljnjem poslovanju družbe in skupine Actual ter v skladu z veljavno zakonodajo in Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Koper,

82 20 MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA 82

83 21 SEZNAM RAZKRITIJ ZA RAČUNOVODSKE IZKAZE DRUŽBE ACTUAL Pojasnilo 1: Nepremičnine, naprave in oprema Pojasnilo 2: Neopredmetena sredstva Pojasnilo 3: Naložbe v odvisne družbe Pojasnilo 4: Nekratkoročne finančne naložbe Pojasnilo 5: Nekratkoročne terjatve in posojila Pojasnilo 6: Zaloge Pojasnilo 7: Poslovne terjatve Pojasnilo 8: Predujmi in druga sredstva Pojasnilo 9: Kratkoročne naložbe in posojila Pojasnilo 10: Denar in denarni ustrezniki Pojasnilo 11: Kapital in rezerve Pojasnilo 12: Dobiček na delnico Pojasnilo 13: Posojila Pojasnilo 14: Stroški in zapadlosti posojil Pojasnilo 15: Druge nekratkoročne finančne obveznosti Pojasnilo 16: Rezervacije Pojasnilo 17: Odloženi davki Pojasnilo 18: Poslovne obveznosti Pojasnilo 19: Predujmi in ostale kratkoročne poslovne obveznosti Pojasnilo 20: Pogojne obveznosti in sredstva Pojasnilo 21: Poštene vrednosti Pojasnilo 22: Prihodki Pojasnilo 23: Stroški blaga, materiala in storitev Pojasnilo 24: Stroški dela Pojasnilo 25: Amortizacija Pojasnilo 26: Drugi poslovni odhodki Pojasnilo 27: Finančni izid Pojasnilo 28: Davki Pojasnilo 29: Podatki o prejemkih povezanih oseb Pojasnilo 30: Kreditno tveganje Pojasnilo 31: Likvidnostno tveganje Pojasnilo 32: Valutno tveganje Pojasnilo 33: Obrestno tveganje

84 RAČUNOVODSKO POROČILO Skupina Actual za leto 2011 Izbrano obdobje: Januar - December Koper,

85 22 UVOD V RAČUNOVODSKE IZKAZE SKUPINE ACTUAL Skupino Actual, za katero se izdelujejo konsolidirani računovodski izkazi, sestavljajo matična družba Actual I.T.d.d. in njene odvisne družbe. Odvisne družbe: Actual I.T. d.o.o., Žminj, Hrvaška (100% delež lastništva); Actual BH d.o.o., Sarajevo, BIH (100% delež lastništva); Actual I.T. d.o.o., Novi Sad, Republika Srbija (100% delež lastništva). Skupina Actual se vključuje v konsolidirane računovodske izkaze Skupine Istrabenz. 1. Poročajoča družba Konsolidirani računovodski izkazi Skupine Actual za leto, ki se je končalo 31. decembra 2011, vključujejo družbo Actual I.T. d.d. in njene odvisne družbe (skupaj v nadaljevanju 'Skupina'). Glavna dejavnost Skupine Actual je zunanje izvajanje IT storitev in sistemska integracija. 2. Podlaga za sestavitev (a) Izjava o skladnosti Konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Uprava Skupine je računovodske izkaze potrdila dne (b) Podlaga za merjenje Konsolidirani računovodski izkazi so pripravljeni ob upoštevanju izvirne vrednosti, razen v spodnjih primerih, kjer se upošteva poštena vrednost: izpeljani finančni inštrumenti; za prodajo razpoložljiva finančna sredstva (c) Funkcijska in predstavitvena valuta Priloženi konsolidirani računovodski izkazi so sestavljeni v EUR, torej v funkcijski valuti družbe. Vse računovodske informacije predstavljene v EUR so zaokrožene na eno enoto. (d) Uporaba ocen in presoj Poslovodstvo mora pri sestavi računovodskih izkazov v skladu z MSRP podati ocene, presoje in predpostavke, ki vplivajo na uporabo računovodskih usmeritev in na izkazane vrednosti sredstev, obveznosti, prihodkov ter odhodkov. Dejanski rezultati lahko od teh ocen odstopajo. 85

86 Ocene in navedene predpostavke je potrebno stalno pregledovati. Popravki računovodskih ocen se pripoznajo za obdobje, v katerem se ocena popravi ter za vsa prihodnja leta, na katera popravek vpliva. 3. Pomembne računovodske usmeritve Družbe v Skupini so dosledno uporabile spodaj opredeljene računovodske politike za vsa obdobja, ki so predstavljena v priloženih konsolidiranih računovodskih izkazih. (a) Podlaga za konsolidacijo (i) Poslovne združitve Poslovne združitve se obračunavajo po prevzemni metodi na dan združitve, ki je enak datumu prevzema oz. ko Skupina pridobi obvladovanje. Obvladovanje je možnost odločanja o finančnih in poslovnih usmeritvah podjetja ali poslovnega subjekta za pridobivanje koristi iz njegovega delovanja. Pri ocenjevanju obvladovanja Skupina upošteva potencialne glasovalne pravice, ki jih je v sedanjosti mogoče uveljaviti. V zvezi z nabavami, Skupina meri oz. vrednoti dobro ime na dan nakupa, in sicer: po pošteni vrednosti prenesene kupnine; povečano za pripoznano vrednost kakršnega koli neobvladujočega deleža v prevzeti družbi; povečano za pošteno vrednost obstoječih deležev v kapitalu prevzete družbe, v kolikor je poslovna združitev izpeljana postopoma); zmanjšano za čisto pripoznano vrednost (običajno pošteno vrednost) prevzetih sredstev in obveznosti vrednotenih na dan prevzema. Če je razlika negativna, jo je treba pripoznati kot presežek (prihodek) v poslovnem izidu. Prenesena kupnina ne vsebuje zneske poravnav v zvezi s prej obstoječimi razmerji. Ti zneski se običajno pripoznajo v izkazu uspeha. Stroški nabave, razen stroški povezani z izdajo kapitalskih ali dolžniških inštrumentov, ki nastanejo v zvezi s poslovno združitvijo, se pripoznajo ko se pojavijo. (ii) Nakupi neobvladujočih deležev Nakupi neobvladujočih deležev se obračunavajo kot posli lastnikov, ki delujejo kot lastniki, posledično pa se dobro ime ne pripozna. Spremembe neobvladujočih deležev, ki izhajajo iz poslov ki ne vključujejo izgubo obvladovanja, temeljijo na sorazmernem deležu čistih sredstev odvisne družbe. (iii) Odvisne družbe Odvisne družbe so podjetja, ki jih obvladuje Skupina. Računovodski izkazi odvisnih družb so vključeni v konsolidirane računovodske izkaze od datuma, ko se obvladovanja začne do datuma, ko se preneha. 86

87 (ii) Izguba obvladovanja Po izgubi obvladovanja Skupina odpravi pripoznanje sredstev in obveznosti odvisnega podjetja, neobvladujočih deležev, kot tudi pripoznanje drugih sestavin kapitala, ki se nanašajo na odvisno podjetje. Kakršnikoli presežki ali primanjkljaji, ki se pojavijo pri izgubi obvladovanja se pripozna v poslovnem izidu. Če Skupina zadrži kakšen delež v prejšnji odvisni družbi, se ta delež izmeri po pošteni vrednosti na datum, ko se obvladovanje izgubi. Kasneje se ta delež obračuna v kapitalu kot naložba v pridruženo družbo (obračunan po kapitalski metodi) ali kot za prodajo razpoložljivo finančno sredstvo, odvisno od stopnje zadržanega vpliva. (iii) Posli izvzeti iz konsolidacije Pri sestavi konsolidiranih računovodskih izkazov so izločena stanja, dobički in izgube, ki izhajajo iz poslov znotraj Skupine. Nerealizirani dobički iz poslov s pridruženimi podjetji (obračunani po kapitalski metodi) se izločijo le do obsega deleža Skupine v tem podjetju. Nerealizirane izgube se izločijo na enak način kot dobički pod pogojem, da ne obstaja dokaz o oslabitvi. (b) Tuja valuta (i) Posli v tuji valuti Posli izraženi v tuji valuti se preračunajo v ustrezno funkcijsko valuto družb znotraj Skupine po menjalnem tečaju na dan posla. Denarna sredstva in obveznosti izražena v tuji valuti ob koncu poročevalskega obdobja se preračunajo v funkcijsko valuto po takrat veljavnem menjalnem tečaju. Pozitivne ali negativne tečajne razlike so razlike med odplačno vrednostjo v funkcijski valuti na začetku obdobja, popravljeno za višino obresti in plačil med obdobjem, kot tudi odplačno vrednost v tuji valuti preračunano po menjalnem tečaju na koncu obdobja. Nedenarna sredstva in obveznosti izražena v tuji valuti in izmerjena po pošteni vrednosti se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan, ko je določena višina poštene vrednosti. Nedenarne postavke, izražene v tuji valuti in izmerjene po izvirni vrednosti, se pretvorijo v funkcijsko valuto po menjalnem tečaju na dan posla. Tečajne razlike se pripoznajo v izkazu poslovnega izida (ii) Podjetja v tujini Sredstva in obveznosti podjetij v tujini, vključno z dobrim imenom in popravkom poštene vrednosti ob konsolidaciji, se preračunajo v EUR po menjalnem tečaju, ki velja ob koncu poročevalskega obdobja. Prihodki in odhodki podjetij v tujini, razen podjetij v hiperinflacijskih gospodarstvih, se preračunajo v EUR po tečajih, ki so veljavni na dan preračuna. Tečajne razlike so pripoznane v drugem vseobsegajočem donosu in izkazane v prevedbeni rezervi znotraj postavke kapitala. 87

88 V kolikor plačilo denarne postavke iz naslova terjatve ali obveznosti do podjetja v tujini ni načrtovano niti predvideno v bližnji prihodnosti, se negativne in pozitivne tečajne razlike, ki nastanejo v zvezi z omenjeno denarno postavko, obravnavajo kot del čiste naložbe v podjetje v tujini in pripoznajo v drugem vseobsegajočem donosu, izkažejo pa v prevedbeni rezervi v sklopu kapitala. (c) Finančni inštrumenti (i) Neizpeljana finančna sredstva Skupina na začetku pripozna posojila in terjatve in vloge oz. depozite na dan njihovega nastanka. Ostala finančna sredstva (vključno sredstva, določena po pošteni vrednosti skozi poslovni izid) so na začetku pripoznana na datum menjave oz. ko Skupina postane stranka v pogodbenih določilih inštrumenta. Skupina odpravi pripoznanje finančnega sredstva, ko ugasnejo pogodbene pravice do denarnih tokov iz tega sredstva, ali ko Skupina prenese pravice do pogodbenih denarnih tokov iz finančnega sredstva na podlagi posla, v katerem se vsa tveganja in koristi iz lastništva finančnega sredstva prenesejo. Kakršni koli delež v prenesenem finančnem sredstvu, ki ga Skupina ustvari ali prenese se pripozna kot posamično sredstvo ali obveznost. Finančna sredstva in obveznosti se pobotajo, čisti znesek pa se prikaže v izkazu stanja če in le če ima Skupina pravno pravico bodisi poravnati čisti znesek ali unovčiti sredstvo in hkrati poravnati svojo obveznost. Neizpeljani finančni inštrumenti Skupine vključujejo: finančna sredstva v posesti do zapadlosti, obveznosti in terjatve, ter finančna sredstva razpoložljiva za prodajo. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti V kolikor ima Skupina namen in zmožnost imeti dolžniške vrednostne papirje do zapadlosti, so le-ti razvrščeni kot finančni inštrumenti v posesti do zapadlosti. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti se na začetku pripoznajo po pošteni vrednosti, povišana za vse stroške, ki jih lahko neposredno pripišemo poslu. Po začetnem pripoznanju se finančna sredstva v posesti do zapadlosti izmerijo po odplačni vrednosti po metodi pogodbenih obresti, ter zmanjšani za izgube zaradi oslabitve. Posledica prodaje ali prerazvrstitve manj pomembnih finančnih naložb v posesti do zapadlosti, ki ne zapadejo kmalu, je prerazvrstitev vseh finančnih naložb v posesti do zapadlosti v naložbe razpoložljive za prodajo; tako Skupina naložbene vrednostne papirje ne more uvrstiti kot finančna sredstva do dospelosti niti v tekočem letu, niti v obdobju naslednjih dveh let. Finančna sredstva v posesti do zapadlosti zajemajo obveznice. Posojila in terjatve Posojila in terjatve so finančna sredstva z določenimi ali določljivimi plačili. Takšna sredstva so na začetku pripoznana po pošteni vrednosti povečani za neposredne stroške posla. Po 88

89 začetnem pripoznanju se posojila in terjatve izmerijo po odplačni vrednosti po metodi pogodbenih obresti, ter zmanjšani za izgube zaradi oslabitve. Posojila in terjatve zajemajo denarna sredstva in njihovi ustreznike, ter poslovne in druge terjatve. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki Denarna sredstva in njihovi ustrezniki obsegajo denar v blagajni in vloge na vpogled (z dospelostjo do treh mesecev ali manj od dneva nakupa), ki so predmet tveganja sprememb poštene vrednosti, in ki jih Skupina uporablja pri upravljanju svojih kratkoročnih obvez. Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo Finančna sredstva razpoložljiva za prodajo so tista neizpeljana finančna sredstva, ki so označena kot razpoložljiva za prodajo, ali pa niso uvrščena v zgoraj naštete kategorije. Po začetnem pripoznanju so te naložbe izmerjene po pošteni vrednosti, povečane za pripadajoče stroške posla. (ii) Neizpeljane finančne obveznosti Druge finančne obveznosti zajemajo posojila, prekoračitve na bančnih računih, ter poslovne in druge obveznosti. (iii) Osnovni kapital Navadne delnice Navadne delnice so izkazane kot kapital. Dodatni stroški, pripisljivi neposredno izdaji navadnih delnic in delniških opcij, so izkazani kot znižanje kapitala, brez davčnih učinkov. Prednostne delnice Prednostne delnice so sestavni del osnovnega kapitala, če niso prodajljive, ali pa če so prodajljive, ko tako odloči njihov izdajatelj; dividende so predmet prostega odločanja. Dividende na prednostne delnice so pripoznane kot razporeditve znotraj kapitala na osnovi odobritve delničarjev. Prednostne delnice se izkazujejo med finančnimi obveznostmi, če so prodajljive na določen datum ali ko tako odloči njihov imetnik, in takrat, ko o izplačilu dividend izdajatelj prednostnih delnic ne more prosto odločati. Dividende se izkazujejo med finančnimi odhodki za obresti. 89

90 (d) Opredmetena osnovna sredstva (i) Pripoznanje in merjenje Opredmetena osnovna sredstva so izkazana po svoji nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrano izgubi zaradi oslabitve. Nabavna vrednost zajema stroške, ki se neposredno pripisujejo nabavi sredstev. Stroški v lastnem okvirju izdelanega sredstva zajemajo: stroške materiala, neposredne stroške dela, in ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati njegovi usposobitvi za nameravano uporabo, stroške razgradnje in odstranitve opredmetenih osnovnih sredstev ter obnovitev mesta, na katerem se je to sredstvo nahajalo, ter usredstvene stroške izposojanja. Nabavljeni računalniški programi, ki pomembno prispevajo k funkcionalnosti sredstev je treba usredstviti kot del te opreme. Deli opredmetenih osnovnih sredstev, ki imajo različne dobe koristnosti, se obračunavajo kot posamezne (večje) skupine opredmetena osnovna sredstva. Dobiček ali izguba, ki nastane pri odtujitvi opredmetenega osnovnega sredstva, se določi na podlagi primerjave prejemkov iz naslova odtujitve opredmetenega osnovnega sredstva ter pripoznane čiste vrednosti v okviru ostalih prihodkov/odhodkov poslovnega izida. (ii) Kasnejši stroški Stroški zamenjave nekega dela osnovnega opredmetenega sredstva se pripoznajo v knjigovodski vrednosti tega sredstva, če je verjetno, da bodo bodoče gospodarske koristi, povezane z delom tega sredstva, pritekale v Skupino. Stroški popravil in vzdrževanja so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride. (iv) Amortizacija Amortizacija se obračuna po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti vsakega posameznega (sestavnega) dela opredmetenega osnovnega sredstva; ta metoda najbolj natančno odraža pričakovan vzorec uporabe sredstva. Najeta sredstva se amortizirajo ob upoštevanju trajanja najema in dobe koristnosti. Zemljišča se ne amortizirajo. Opredmetena osnovna sredstva se amortizirajo na dan, ko so vgrajena in usposobljena za nameravano uporabo, v primeru znotraj podjetja ustvarjenih sredstev pa na dan ko so zaključena in razpoložljiva za uporabo. Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo obdobje so naslednje: naprave in oprema 3 12 let pohištvo in vgrajena oprema 5 10 let. 90

91 Metode amortiziranja, dobe koristnosti in preostale vrednosti se ponovno pregledajo na dan poročanja in po potrebi prilagodijo. (e) Neopredmetena sredstva in dobro ime (i) Raziskave in razvijanje Poraba pri raziskovalnem delovanju, katerega namen je pridobiti novo znanstveno in strokovno znanje ter razumevanje, se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi. Dejavnosti razvijanja vključujejo načrt ali oblikovanje proizvodnje novih ali bistveno boljših izdelkov in postopkov. Strošek razvijanja se pripozna, če ga lahko zanesljivo izmerimo, če je izdelek ali postopek strokovno in poslovno izvedljiv, če obstaja možnost bodočih gospodarskih koristi, če Skupina razpolaga z ustreznimi viri za dokončanje razvijanja, in če ima Skupina namen uporabiti ali prodati sredstvo. Pripoznana vrednost porabe zajema stroške materiala, neposredne stroške dela, ostale stroške, ki jih je mogoče neposredno pripisati usposobitvi sredstva za nameravano uporabo, ter usredstvene stroške izposojanja. Ostala vrednost porabe se pripozna v izkazu poslovnega izida kot odhodek, ko se pojavi. Pripoznana poraba pri razvojnem delovanju je izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve. (ii) Ostala neopredmetena sredstva Ostala neopredmetena sredstva pridobljena s strani Skupine, in katerih dobe koristnosti so omejene, so izkazana po nabavni vrednosti, zmanjšani za amortizacijski popravek vrednosti in nabrane izgube zaradi oslabitve. (iii) Kasnejši stroški Kasnejši izdatki v zvezi z neopredmetenimi sredstvi so usredstveni le v primerih, ko povečujejo bodoče gospodarski koristi, ki izhajajo iz sredstva, na katero se izdatki nanašajo. Vsi ostali stroški, vključno stroški znotraj ustvarjenega dobrega imena in blagovnih znamk, so pripoznani v poslovnem izidu kot odhodki, takoj ko do njih pride. (iv) Amortizacija Amortizacija se obračuna od nabavne vrednosti sredstva, zmanjšane za preostalo vrednost. Amortizacija se pripozna v poslovnem izidu po metodi enakomernega časovnega amortiziranja ob upoštevanju dobe koristnosti neopredmeteni sredstev, razen dobrega imena, in se začne ko so sredstva na razpolago za uporabo. Ocenjene dobe koristnosti za tekoče in primerljivo leto so naslednje: neopredmetena dolgoročna sredstva 3 20 let; usredstveni stroški razvoja 2 5 let. Amortizacijske metode, dobe koristnosti in preostale vrednosti se preverijo ob koncu vsakega poslovnega leta in po potrebi prilagodijo. 91

92 (f) Najeta sredstva Najemi, pri katerih Skupina prevzame vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezanih z lastništvom sredstva, so obravnavani kot finančni najemi. Po začetnem pripoznanju je najeto sredstvo izkazano v znesku, ki je enak pošteni vrednosti ali, če je ta nižja, sedanji vrednosti najmanjše vsote najemnin. Po začetnem pripoznanju, se sredstvo obračunava v skladu z računovodskimi usmeritvami, ki veljajo za takšna sredstva. Ostali najemi se obravnavajo kot poslovni najemi in se ne pripoznajo v izkazu finančnega položaja Skupine. (g) Zaloge Zaloge se vrednotijo po izvirni vrednosti ali čisti iztržljivi vrednosti, in sicer po manjši izmed njiju. Stroški zalog se izkazujejo po metodi zaporednih cen (FIFO) in vsebujejo stroške, ki se pojavljajo pri pridobivanju zalog in spravljanju na njihovo sedanje mesto in v njihovo sedanje stanje. Pri dokončanih proizvodih in nedokončani proizvodnji stroški vsebujejo tudi ustrezen delež posrednih proizvajalnih stroškov ob običajni kapaciteti poslovanja. Čista iztržljiva vrednost je ocenjena prodajna cena, dosežena v rednem poslovanju, zmanjšana za ocenjene stroške dokončanja in ocenjene stroške prodaje. (h) Oslabitev sredstev Finančna sredstva izmerjena po odplačni vrednosti Skupina oceni dokaze o oslabitvi finančnih sredstev izmerjenih po odplačni vrednosti (posojila, terjatve in naložbeni vrednostni papirji v posesti do zapadlosti), posamično in skupno. Vsa sredstva se izmerijo posamično za namen oslabitve. V kolikor se ugotovi, da posamezna pomembna sredstva niso oslabljena, se oceni njihova skupna oslabljenost, do katere je že prišlo, ni pa še opredeljena. Sredstva, ki niso sama zase pomembna, se ocenijo skupno in sicer tako, da se vključijo v skupine s podobnimi značilnostmi tveganja. Pri oceni skupne oslabitve družba uporablja pretekli razvoj verjetnosti neizpolnitve, čas za povrnitev in znesek nastale izgube, ki je popravljen za oceno uprave o tem, ali so dejanske izgube zaradi tekočih gospodarskih in kreditnih pogojev lahko večje ali manjše od izgub, kot jih predvideva pretekli razvoj. Izguba zaradi oslabitve v zvezi s finančnim sredstvom, izkazanim po odplačni vrednosti, se izračuna kot razlika med neodpisano vrednostjo sredstva in pričakovanimi bodočimi denarnimi tokovi, razobrestenimi po izvirni pogodbeni obrestni meri. Izgube se pripoznajo v poslovnem izidu in izkažejo na kontu popravka vrednosti posojil in terjatev oziroma naložbenih vrednostnih papirjev v posesti do zapadlosti. Tako se obresti od oslabljenega sredstva še nadalje pripoznavajo. Ko se zaradi kasnejših dogodkov znesek izgube zaradi oslabitve zmanjša, se to zmanjšanje izgube zaradi oslabitve odpravi skozi poslovni izid. 92

93 (ii) Nefinančna sredstva Skupina ob vsakem datumu poročanja preveri preostalo knjigovodsko vrednost nefinančnih sredstev družbe razen zalog in odloženih terjatev za davke z namenom, da ugotovi, ali so prisotni znaki oslabitve. Če takšni znaki obstajajo, se oceni nadomestljiva vrednost sredstva. Ocena oslabitve dobrega imena in neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti, se izvede na letni osnovi. Oslabitev denar ustvarjajoče enote se pripozna v primeru, ko njegova knjigovodska vrednost presega njegovo nadomestljivo vrednost. Nadomestljiva vrednost sredstva ali denar ustvarjajoče enote je njena vrednost pri uporabi ali poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, in sicer tista, ki je višja. Pri določanju vrednosti sredstva pri uporabi se pričakovani prihodnji denarni tokovi diskontirajo na njihovo sedanjo vrednost z uporabo diskontne mere pred obdavčitvijo, ki odraža sprotne tržne ocene časovne vrednosti denarja in tveganja, ki so značilna za sredstvo. Za namen preizkusa oslabitve, se sredstva, ki jih ni mogoče preskusiti posamično, uvrstijo v najmanjšo možno skupino sredstev, ki ustvarjajo denarne tokove iz nadaljnje uporabe in ki so pretežno neodvisni od prejemkov ostalih sredstev ali skupin sredstev (denar ustvarjajoča enota). Da bi preizkusili oslabitev dobrega imena, so denar ustvarjajoče enote, h katerim se dobro ime razporedi, predmet posebnega preizkusa (t.i. segment ceiling test); denar ustvarjajoče enote, h katerim je dobro ime razporejeno, se zberejo oz. združijo tako da raven, na kateri se preveri oslabitev, odraža najnižjo raven, na kateri se dobro ime spremlja za namene internega poročanja. Slabitev se izkaže v izkazu poslovnega izida. Izguba, ki se pri denar ustvarjajoči enoti pripozna zaradi oslabitve, se razporedi tako, da se najprej zmanjša knjigovodska vrednost dobrega imena, razporejenega na denar ustvarjajočo enoto (ali skupine denar ustvarjajočih enot), nato pa na druga sredstva denar ustvarjajoče enote (skupine denar ustvarjajočih enot) sorazmerno s knjigovodsko vrednostjo vsakega sredstva v enoti. (i) Zaslužki zaposlenih (i) Odpravnine Odpravnine se pripoznajo kot odhodek, ko je Skupina očitno zavezana končati službovanje zaposlene osebe pred njihovo normalno upokojitvijo ali ponuditi izplačilo odpravnin, ki naj bi spodbudile prostovoljno zapustitev podjetja, in sicer kot posledica obstoječega podrobnega formalnega programa končanja službovanja in kadar je družba brez stvarne možnosti, da bi ga preklicala. Odpravnine za prostovoljno zapustitev delovnih mest se izkazujejo kot odhodek, če je družba podala ponudbo, ki naj bi spodbudile prostovoljno zapustitev podjetja, če je verjetno, da bo ponudba sprejeta in če je mogoče zanesljivo oceniti število sprejetih ponudb. Če se odpravnine izplačujejo dlje kot 12 mesecev po datumu poročanja, jih družba diskontira na sedanjo vrednost. (ii) Kratkoročni zaslužki zaposlenih Obveze za kratkoročne zaslužke zaposlenih se merijo brez diskontiranja in se izkažejo med odhodki, ko je delo zaposlenega v zvezi z določenim kratkoročnim zaslužkom opravljeno. Obveznost se izkaže v višini, za katero se pričakuje plačilo v obliki kratkoročne premije ali programa delitve dobička, če ima Skupina sedanjo pravno ali posredno obvezo za takšna 93

94 plačila zaradi preteklega opravljanja dela zaposlene osebe in je obveznost mogoče zanesljivo izmeriti. (j) Rezervacije Rezervacije se pripoznajo, če ima Skupina zaradi preteklega dogodka pravne ali posredne obveze, ki jih je mogoče zanesljivo oceniti in je verjetno, da bo pri poravnavi obveze potreben odtok dejavnikov, ki omogočajo gospodarske koristi. Skupina rezervacije določi z diskontiranjem pričakovanih prihodnjih denarnih tokov po meri pred obdavčitvijo, ki odraža obstoječe ocene časovne vrednosti denarja in po potrebi tudi tveganja, ki so značilna za obveznost. Razreševanje diskonta se izkaže med finančnimi odhodki. Rezervacije za odpravnine in jubilejne nagrade Skupina je v skladu z zakonskimi predpisi, kolektivno pogodbo in internim pravilnikom zavezana k plačilu jubilejnih nagrad zaposlencem ter odpravnin ob njihovi upokojitvi, za kar so oblikovane dolgoročne rezervacije. Druge pokojninske obveznosti ne obstajajo. Rezervacije so oblikovane v višini ocenjenih bodočih izplačil za odpravnine in jubilejne nagrade, diskontirane na konec poročevalskega obdobja in so oblikovane samo za matično družbo Actual I.T.d.d.. Izračun opravi pooblaščeni aktuar z uporabo metode projicirane enote vsaki dve leti, razen v primerih velike fluktuacije zaposlenih, velike strukturne spremembe zaposlenih, ali ob spremembi osnovnih predpostavk izračuna (sprememba kolektivne pogodbe). Za poslovno leto 2011 je bil narejen izračun, za vsakega zaposlenega tako, da je upošteval stroške odpravnin ob upokojitvi ter stroške vseh pričakovanih jubilejnih nagrad do upokojitve. (k) Prihodki (i) Prihodki iz prodaje proizvodov Prihodki iz prodaje proizvodov se pripoznajo po pošteni vrednosti prejetega poplačila ali terjatve iz tega naslova, in sicer zmanjšani za vračila in popuste, rabate za nadaljnjo prodajo in količinske popuste. Prihodki se izkažejo, ko je kupec prevzel vse pomembne oblike tveganja in koristi, povezane z lastništvom sredstva, ko obstaja gotovost glede poplačljivosti nadomestila in z njim povezanih stroškov ali možnosti vračila proizvodov in ko družba preneha z nadaljnjim odločanjem o prodanih proizvodih. V kolikor je verjetno, da bodo dani popusti in se znesek lahko zanesljivo izmeri, se omenjeni popust pripozna kot zmanjšanje prihodkov ob pripoznanju prodaje. Prenos tveganj in koristi je odvisen od posameznih določil kupoprodajne pogodbe. Pri prodaji blaga se prenos praviloma izvede potem, ko je blago prispelo v kupčevo skladišče, vendar pa pri nekaterih mednarodnih pošiljkah do prenosa pride ob naložitvi blaga na transportno sredstvo pri prodajalcu. Pri teh proizvodih kupec praviloma ni upravičen do vračila. 94

95 (ii) Prihodki iz opravljenih storitev Prihodki iz opravljenih storitev se v izkazu poslovnega izida pripoznajo glede na stopnjo dokončanosti posla ob koncu poročevalskega obdobja. Stopnja dokončanosti se oceni s pregledom opravljenega dela. Ko se posamična storitev izvaja v obdobju, ki presega poročevalsko obdobje, se plačila razvrščajo med posamezna obdobja na podlagi poštene vrednosti. (iii) Provizije Ko Skupina v določenem poslu nastopa kot posrednik in ne kot matična družba, se izkažejo prihodki v višini neto zneska provizije družbe. (l) Najemi Plačila iz naslova operativnega najema se pripoznavajo med prihodki enakomerno med trajanjem najema. Prejete vzpodbude v zvezi z najemom se pripoznajo kot sestavni del skupnih odhodkov od najemnin. Najmanjša vsota najemnin finančnega najema se razporedi med finančne odhodke in zmanjšanje neporavnanega dolga. Finančni odhodki se razporedijo na obdobja med trajanjem najema, da se dobi stalna obrestna mera za preostalo stanje dolga za vsako obdobje. (ii) Določitev, ali dogovor vsebuje namen Ob nastanku dogovora Skupina določi, ali ta dogovor je oz. ali vsebuje najem. Za slednje gre, v kolikor sta izpolnjena naslednja kriterija: posebno sredstvo je predmet najema, če je izpolnitev dogovora odvisna od uporabe tega sredstva; in če dogovor prenaša pravico do uporabe sredstva. Na začetku dogovora ali ob ponovni presoji dogovora Skupina loči plačila in druga povračila, ki jih zahteva dogovor, na plačila za najem in za druge sestavine na podlagi njihovih relativnih poštenih vrednosti. Če družba sklepa, da plačil ni mogoče zanesljivo ločevati, v primeru finančnega najema pripozna sredstvo in obveznost po znesku, ki je enak pošteni vrednosti sredstva, ki je opredeljeno kot predmet najema. Pozneje je treba obveznost zmanjšati, ko se opravijo plačila in pripoznajo prisojeni finančni stroški obveznosti z uporabo s strani družbe predpostavljene obrestne mere za sposojanje. (m) Finančni prihodki in finančni odhodki Finančni prihodki obsegajo prihodke od obresti od naložb (vključno s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo), prihodke od dividend, prihodke od odsvojitve za prodajo razpoložljivih finančnih sredstev. Prihodki iz obresti se pripoznajo ob njihovem nastanku z uporabo pogodbene obrestne mere. Prihodki od dividend se v izkazu poslovnega izida pripoznajo na dan, ko je uveljavljena delničarjeva pravica do plačila, kar je pri podjetjih, ki 95

96 kotirajo na borzi, praviloma datum, ko pravica do tekoče dividende preneha biti povezana z delnico. Finančni odhodki obsegajo stroške izposojanja, razreševanje diskonta na rezervacije in potencialne obveznosti, izgube ob prodaji finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo, ter prerazvrstitve zneskov, ki so bili prej pripoznani kot drugi vseobsegajoči donos. Stroški izposojanja, ki se ne nanašajo neposredno na pridobitev, izgradnjo ali izdelavo sredstva v pripravi, se v izkazu poslovnega izida pripoznajo po pogodbenih obrestih. Dobički in izgube pri preračunu med valutami se izkazujejo po neto vrednosti, in sicer kot finančni prihodki oziroma odhodki. (n) Davek od dobička Davek od dobička oziroma izgube poslovnega leta obsega odmerjeni in odloženi davek. Davek od dobička se izkaže v izkazu poslovnega izida, razen v tistem delu, v katerem se nanaša na poslovne združitve ali postavke, ki se izkazujejo neposredno v kapitalu in se zato izkazuje med kapitalom ali drugem vseobsegajočem donosu. Odmerjeni davek je davek, za katerega se pričakuje, da bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto, ob uporabi davčnih stopenj, uveljavljenih ob koncu poročevalskega obdobja, in morebitne prilagoditve davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi poslovnimi leti. Odloženi davek se izkazuje ob upoštevanju začasnih razlik med knjigovodsko vrednostjo sredstev in obveznostmi za potrebe finančnega poročanja in zneskov za potrebe davčnega poročanja. Odloženi davek se izkaže v višini, v kateri se pričakuje, da ga bo potrebno plačati ob odpravi začasnih razlik, na podlagi zakonov, uveljavljenih ob koncu poročevalskega obdobja. Družba pri določanju višine odmerjenega in odloženega davka upošteva učinek negotovih davčnih postavk in situacij, ter možnost plačila dodatnih davkov in obresti. Družba je mnenja, da je vnaprej vračunana višina davčnih obveznosti za vsa odprta davčna obdobja ustrezna, saj je pripravljena na podlagi ocen različnih faktorjev, vključno s tolmačenjem davčne zakonodaje ter izkušenj iz prejšnjih let. Ocena temelji na presojah in predpostavkah in lahko zajema več ocen glede prihodnjih dogodkov. Na podlagi novo pridobljenih informacij lahko družba spremeni oceno glede ustreznosti obstoječe davčne obveznosti; spremembe davčne obveznosti vplivajo na odhodke za davke v obdobju za katero je sprememba izvedena. Skupina pobota odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek, če ima za to zakonsko izterljivo pravico ter če se odložene terjatve za davek in odložene obveznosti za davek nanašajo na davek iz dobička, nanašajoč se na isto davčno oblast v zvezi z isto obdavčljivo enoto, ali na različne obdavčljive enote, ki nameravajo poplačati obveznosti za davek ali prejeti odložene terjatve za davek v pobotanem znesku ali pa nameravajo hkrati poplačati obveznosti za davek ali prejeti odložene terjatve za davek. 96

97 Odložena terjatev za davek za neuveljavljene davčne izgube, davčne dobropise in davčno priznane začasne razlike se pripozna v obsegu, za katerega obstaja verjetnost, da bo na razpolago prihodnji obdavčljivi dobiček, v breme katerega bo v prihodnje mogoče uporabiti odloženo terjatev. Odložene terjatve za davek se zmanjšajo za znesek, za katerega ni več verjetno, da bo mogoče uveljaviti davčno olajšavo, povezano s sredstvom. (o) Poročanje po odsekih Skupina nima opredeljanih področnih in območnih odsekov za zunanje poročanje. 4. Novi standardi in pojasnila, ki še niso stopili v veljavo Novi standardi navedeni v nadaljevanju še niso veljavni in med pripravo računovodskih izkazov na dan niso bili upoštevani: Dopolnilo k MSRP 7 Razkritja - prenosi finančnih sredstev (v veljavi za letna obračunska obdobja, ki se začnejo 1. julija 2011 ali pozneje. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.) Dopolnilo zahteva, da družba razkrije informacije, ki uporabnikom njenih računovodskih izkazov omogočajo: razumevanje odnosa med prenesenimi finančnimi sredstvi, za katera pripoznanje ni bilo v celoti odpravljeno, in povezanimi obveznostmi; in oceno narave nadaljnje udeležbe družbe v finančnih sredstvih, za katera je bilo pripoznanje odpravljeno, in z njo povezanih tveganj. Dopolnilo opredeljuje nadaljnjo udeležbo za namene uporabe zahtev po razkritju. Skupina predvideva, da ob upoštevanju narave poslovanja in vrsto njenih finančnih sredstev, pojasnilo k MSRP 7 ne bo pomembno vplivalo na računovodske izkaze. 5. Določanje poštene vrednosti Glede na računovodske usmeritve družbe in razčlenitve je v nekaterih primerih potrebna določitev poštene vrednosti tako finančnih kot tudi nefinančnih sredstev in obveznosti. Poštene vrednosti posameznih Skupin sredstev za potrebe merjenja oziroma poročanja je družba določila po metodah, ki so opisane v nadaljevanju. Kjer so potrebna dodatna pojasnila v zvezi s predpostavkami za določitev poštenih vrednosti, so ta navedena v razčlenitvah k posameznim postavkam sredstev oziroma obveznosti Skupine. (i) Opredmetena osnovna sredstva Poštena vrednost opredmetenih osnovnih sredstev iz poslovnih združitev je njihova tržna vrednost. Tržna vrednost nepremičnin je enaka ocenjeni vrednosti, po kateri bi se lahko nepremičnina na dan cenitve in po ustreznem trženju izmenjala v premišljenem poslu med voljnim prodajalcem in voljnim kupcem, pri čemer so stranke dobro obveščene in ravnajo razumno, neprisiljeno in neodvisno (arm's length transaction). Tržna vrednost naprav, opreme in inventarja temelji na ponujeni tržni ceni podobnih predmetov, ko je ta na voljo, in na nadomestitveni vrednosti. Ocenjena zmanjšana nadomestitvena vrednost odraža 97

98 prilagoditve zaradi fizičnega zastaranja kot tudi funkcionalnega in gospodarskega zastaranja. (ii) Neopredmetena sredstva Poštena vrednost patentov in blagovnih znamk, pridobljenih pri poslovnih združitvah, temelji na ocenjeni diskontirani bodoči vrednosti licenčnin, katerih plačilo zaradi lastništva patenta oziroma blagovne znamke ne bo potrebno. Poštena vrednost odnosov s strankami, pridobljenih v poslovni združitvi, se določi na podlagi posebne metode (oz. multi-period excess earnings method), obravnavano sredstvo pa se ovrednoti po odštetju poštenega donosa vseh sredstev, ki so del ustvarjanja denarnih tokov. Poštena vrednost ostalih neopredmetenih sredstev temelji na metodi diskontiranih denarnih tokov, za katere se pričakuje, da bodo izhajali iz uporabe in morebitne prodaje sredstev. (iii) Zaloge Poštena vrednost zalog v poslovnih združitvah se določi na podlagi njihove pričakovane prodajne vrednosti pri rednem poslovanju, zmanjšane za ocenjene stroške dokončanja in prodaje ter primeren pribitek glede na količino dela, vloženega v dokončanje posla in prodajo zalog. (iv) Poslovne in druge terjatve Poštena vrednost poslovnih in drugih terjatev se izračuna kot sedanja vrednost prihodnjih denarnih tokov, razobrestenih po tržni obrestni meri ob koncu poročevalskega obdobja. Ta poštena vrednost se določa za potrebe poročanja ali ob prevzemu v okviru poslovne združitve. (v) Ostale neizpeljane finančne obveznosti Poštena vrednost se za potrebe poročanja izračuna na podlagi sedanje vrednosti bodočih izplačil glavnice in obresti, diskontirani po tržni obrestni meri ob koncu poročevalskega obdobja. Pri finančnih najemih se tržna obrestna mera določi s primerjavo s podobnimi najemnimi pogodbami. 6. Obvladovanje finančnega tveganja Pregled Skupina je izpostavljena naslednjim tveganjem, ki izhajajo iz uporabe finančnih inštrumentov: kreditno tveganje, likvidnostno tveganje, tržno tveganje. Ta točka obravnava Skupino in njeno izpostavljenost posameznim zgoraj omenjenim tveganjem, njene cilje, usmeritve in postopke za merjenje in obvladovanje tveganj, ter 98

99 njeno ravnanje s kapitalom. Druga kvantitativna razkritja so zajeta v nadaljevanju pojasnil h konsolidiranim računovodskim izkazom. Kreditno tveganje Kreditno tveganje je tveganje, da bo Skupina utrpela finančno izgubo, če stranka ali pogodbenica vključena v pogodbo o finančnem inštrumentu ne izpolni pogodbenih obveznosti. Kreditno tveganje nastane predvsem iz naslova terjatev družbe do strank in naložbenih vrednostnih papirjev. Poslovne in druge terjatve Izpostavljenost Skupine kreditnemu tveganju je odvisna zlasti od značilnosti posameznih strank. Skupina Actual ima večino strank in s tem terjatev do prvovrstnih poslovnih subjektov, ki svoje obveznosti poravnavajo redno ob datumu zapadlosti. Iz tega naslova ocenjujemo, da je kreditno tveganje minimalno. Denarna sredstva in njihovi ustreznik Na datum poročanja Skupina izkazuje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov (leto 2010: ), kar predstavlja zgornjo mejo kreditne izpostavljenosti do teh sredstev. Denarna srestva in njegovi ustrezniki se zbirajo in vodijo pri bankah in ostalih finančnih inštitucijah. Garancije Skupina ima na dan potencialne obveznosti iz naslova danih garancij v višini , kar predstavljajo dane garancije matične družbe Actual I.T. d.d. za resnost ponudbe, dobro izvedbo del ter garancije za avansna plačila (v letu 2010: ). Likvidnostno tveganje Likvidnostno tveganje je tveganje, da bo Skupina pri izpolnjevanju naletela na težave pri poravnavi svojih finančnih obveznosti, ki jih poravnava z denarnimi ali drugimi finančnimi sredstvi. Likvidnost Skupina zagotavlja tako, da ima vselej dovolj likvidnih sredstev za poravnavanje svojih obveznosti v roku, in sicer tako v običajnih kot tudi zahtevnejših okoliščinah, ne da bi nastale nesprejemljive izgube ali bi družba tvegala upad svojega ugleda. Splošno likvidnost Skupina spremlja na tedenskem nivoju, tekočo likvidnost pa dnevno. Valutno tveganje Valuta, v kateri opravlja Skupina večino transakcij je evro. Družba je izpostavljena valutnemu tveganju le pri poslovanju na trgu Republike Srbije zaradi volatilnosti srbskega dinarja. Obresti od posojil se izkazujejo v valuti, v kateri so bila najeta posojila. Praviloma so posojila izkazana v valutah, ki ustrezajo denarnim tokovom iz poslovanja družbe, torej v 99

100 evrih. To predstavlja učinkovit način varovanja pred tveganjem, brez potrebe po uporabi izpeljanih inštrumentov, kar pomeni, da družba v tem primeru ne uporablja računovodenja za varovanje pred tveganjem. Tveganje spremembe obrestne mere Skupina ima posojila po variabilni obrestni meri, zato je izpostavljena spremembam referenčne obrestne mere EURIBOR. Pri dolgoročnih finančnih obveznostih se je družba z izvedenim finančnim instrumentom obrestne kapice zavarovala pred nepričakovano visokimi skoki referenčne obrestne mere in sicer na vrednost dolga 2 mio EUR in trajanjem 3 leta. S tem ukrepom si je zagotovila dolgoročno vzdržnost poravnavanja variabilnega dela dolga oziroma obresti. 7. Poslovni odseki Poslovni odseki so opredeljeni na notranje poročanje na ravni posamezne družbe. Glavni izvršni direktor najmanj enkrat na vsake tri mesece pregleda interna poročila poslovodstva za vsako posamezno strateško poslovno enoto. Te so: podjetje Actual I.T. d.d. Koper; podjetje Actual BH d.o.o., BIH; podjetje Actual I.T. d.o.o. Žminj, Hrvaška; podjetje Actual I.T. d.o.o. Novi Sad, Republika Srbija. Interna poročila poslovodstva za vsako od teh enot sestavljajo: mesečno poročilo kontrolinga, ki obravnava vse pomembnejše poslovne dogodke na nivoju posameznega odseka ter analizira spremembe v poslovanju in premoženjskem stanju; četrtletno poročilo kontrolinga, ki poleg zgoraj navedenega vsebuje konsolidirane računovodske izkaze. 100

101 23 RAČUNOVODSKI IZKAZI SKUPINE 23.1 KONSOLIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA SKUPINE Figures in POSTAVKE ITEMS POJASNILO NOTE Nepremičnine, naprave in oprema Property, plant and equipment Neopredmetena sredstva Intangible assets Nekratkoročne finančne naložbe Other investments Nekratkoročne terjatve in posojila Non-current receivables and loans Terjatve za odloženi davek Deffered tax assets Nekratkoročna sredstva Non-current assets Zaloge Inventories Poslovne terjatve Operating receivables Predujmi in druga sredstva Prepayments and other assets Finančne naložbe in posojila Other investments and loans Terjatve do države za davek iz dobička Current tax assets Denar in denarni ustrezniki Cash and cash equivalents Kratkoročna sredstva Current assets Sredstva Assets Osnovni kapital Share capital Rezerve Reserves Zadržani dobički Retained earnings Kapital lastnikov matične družbe Equty attributable to owners of the company Kapital Equity Posojila Loans and borrowings Druge finančne obveznosti Other non-current financial liabilities Rezervacije Provisions Nekratkoročne obveznosti Non-current liabilities Posojila Loans and borrowings Druge finančne obveznosti Other current financial liabilities Poslovne obveznosti Trade payables Predujmi in ostale kratkoročne obveznosti Advances payable and other current liabilities Kratkoročne obveznosti Current liabilities Obveznosti Liabilities Skupaj kapital in obveznosti Total equity and liabilities

102 23.2 KONSOLIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA POSTAVKE ITEMS Prihodki od prodaje Revenue Drugi poslovni prihodki Other operating income Stroški prodanega blaga Cost of goods sold Stroški materiala Cost of materials Stroški storitev Cost of services Stroški dela Labour cost Amortizacija Depreciation and amortisation Drugi poslovni odhodki Other operating expenses Poslovni izid iz poslovanja Operating profit or loss Finančni prihodki Finance income Finančni odhodki Finance costs Izid financiranja Profit or loss from financing Dobiček pred obdavčitvijo Profit before tax Davki Income tax expense Čisti poslovni izid rednega poslovanja Profit or loss from continuing operations Ustavljeno poslovanje Discontinued operation Dobiček (izguba) iz ustavljenega poslovanja Profit (loss) from discontinued operation Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Profit or loss for the period POJASNILO NOTE REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO KONSOLIDIRANI IZKAZ VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA SKUPINE Figures in VSEOBSEGAJOČI DONOS COMPREHENSIVE INCOME Dobiček (izguba) poslovnega leta Profit/loss for the period Drugi vseobsegajoči donos Other comprehensive income Tečajne razlike Foreign currency translation differences for foreign operations Drugi vseobsegajoči donos za obdobje, neto brez davka Other comprehensive income for the period, net of income tax Celotni vseobsegajoči donos obdobja Total comprehensive income for the period POJASNILO NOTE REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO

103 23.4 KONSOLIDIRANI IZKAZ DENARNIH TOKOV SKUPINE POSTAVKE ITEMS Finančni tokovi pri poslovanju Cash flows from operating activities Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Net profit or loss for the period Prilagoditve za: Adjustments for: Amortizacija Depreciation and amortisation Odpisi vrednosti nepremičnin, naprav in opreme Writedown of property, plant and equipment Dobiček pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin Gain on sale of property, plant and equipment, intangible assets, and investment property Odprava slabega imena Reversal of negative goodwill Izgube pri prodaji nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev in naložbenih nepremičnin Loss on sale of property, plant and equipment, intangible assets, and investment property Odpis dobrega imena Writedown of good will Finančni prihodki Financial income Finančni odhodki Financial expenses Davek iz dobička Income tax Dobiček iz poslovanja pred spremembami čistih kratkoročnih sredstev in davki Operating profit before changes in net current assets and taxes Spremembe čistih kratkoročnih sredstev in rezervacij Changes in net current assets and provisions Sprememba terjatev Change in receivables Sprememba zalog Change in inventories Sprememba danih predujmov in drugih sredstev Change in prepayments and other assets Sprememba poslovnih obveznosti Change in operating liabilities Sprememba prejetih predujmov in drugih obveznosti Change in advances payable and other current liabilities Sprememba rezervacij Change in provisions Sprememba razmejenih prihodkov (dotacij) Change in deferred income Plačani davek iz dobička Income tax paid Denarna sredstva iz poslovanja Net cash flow from operating activities Finančni tokovi pri naložbenju Cash flows from investing activities Prejete obresti Interest received Prejete dividende Dividends received POJASNILO NOTES REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO REALIZACIJA OD DO GENERATED FROM 01/01 TO

104 Prejemki od prodaje nepremičnin, naprav in opreme in neopredmetenih sredstev Proceeds from sale of property, plant and equipment and intangible assets Prejemki od prodaje pridruženih družb Proceeds from sale of associates Prejemki od prodaje drugih finančnih sredstev Proceeds from sale of other financial assets Prejemki od zmanjšanja danih posojil Receipts from decrease in loans given Izdatki za nakup nepremičnin, naprav in opreme, neopredmetenih sredstev Acquisitions of property, plant and equipment, intangible assets Izdatki za nakup drugih finančnih naložb Acquisitions of other investments Izdatki za povečanje danih posojil Expenses for increasing loans given Denarna sredstva iz naložbenja Net cash from investing activities Finančni tokovi pri financiranju Cash flows from financing activities Plačane obresti Interest paid Izdatki za vračilo dolgoročnih posojil Repayment of long-term loans Izdatki za vračilo kratkoročnih posojil Repayment of short-term loans Prejemki pri prejetih dolgoročnih posojilih Receipts from long-term loans received Prejemki pri prejetih kratkoročnih posojilih Receipts from short-term loans received Sprememba kapitala Change in equity Denarna sredstva iz financiranja Net cash from financing activities Začetno stanje denarnih sredtev in njihovih ustreznikov Cash and cash equivalents at beginning of period Finančni izid v obdobju Net increase in cash and cash equivalents Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov Cash and cash equivalents at end of period ,

105 23.5 KONSOLIDIRANI IZKAZ SPREMEMB LASTNIŠKEGA KAPITALA SKUPINE Gibanje v letu 2011 Figures in POJAVI V KAPITALU EVENTS REGARDING CAPITAL Stanje Balance at 01/01/2011 Celotni vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje Total comprehensive income for the period Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Profit or loss for the period Drugi vseobsegajoči dobiček(izguba) Other comprehensive income Tečajne razlike Foreign currency translation differences Skupaj drugi vseobsegajoči donos Total other comprehensive income Skupaj vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje Total comprehensive income for the period Transakcije z lastniki pripoznane neposredno v kapitalu Transactions with owners, recorded directly in equity Vnos dodatnih vplačil kapitala Entry of additional capital payments Vnos zneska neizplačanih dividend Entry of unpaid dividends Spremembe v kapitalu, ki ne vpilivajo na lastniški delež Changes in ownership interests in subsidiaries that do not result in a loss of control OSNOVNI KAPITAL SHARE CAPITAL KAPITALSKE REZERVE SHARE PREMIUM ZAKONSKE REZERVE LEGAL RESERVE PREVEDBENI POPRAVEK KAPITALA TRANSLATIO N RESERVE ZADRŽANI DOBIČKI RETAINED EARNINGS KAPITAL LASTNIKA MATIČNE DRUŽBE OWNERS OF THE COMPANY SKUPAJ KAPITAL TOTAL EQUITY Druge odprave sestavin kapitala Other eliminations (decreases) of equity items Stanje Balance at Dokapitalizacije v skupini Actual V letu 2011 je bila matična družba dokapitalizirana s stvarnim vložkom v višini , za kar je bilo izdanih prednostnih delnic. 105

106 Gibanje v letu 2010 Figures in POJAVI V KAPITALU EVENTS REGARDING CAPITAL OSNOVNI KAPITAL SHARE CAPITAL KAPITALSKE REZERVE SHARE PREMIUM ZAKONSKE REZERVE LEGAL RESERVE PREVEDBENI POPRAVEK KAPITALA TRANSLATION RESERVE ZADRŽANI DOBIČKI RETAINED EARNINGS KAPITAL LASTNIKA MATIČNE DRUŽBE OWNERS OF THE COMPANY SKUPAJ KAPITAL TOTAL EQUITY Stanje Balance at 01/01/2010 Celotni vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje Total comprehensive income for the period Čisti poslovni izid obračunskega obdobja Profit or loss for the period Drugi vseobsegajoči dobiček(izguba) Other comprehensive income Tečajne razlike Foreign currency translation differences Skupaj drugi vseobsegajoči donos Total other comprehensive income Skupaj vseobsegajoči dobiček (izguba) za obdobje Total comprehensive income for the period Transakcije z lastniki pripoznane neposredno v kapitalu Transactions with owners, recorded directly in equity Vnos dodatnih vplačil kapitala Entry of additional capital payments Spremembe v kapitalu, ki ne vpilivajo na lastniški delež Changes in ownership interests in subsidiaries that do not result in a loss of control Poravnava izgube Settlemened of loss Stanje Balance at

107 24 POJASNILA H KONSOLIDIRANIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM 24.1 Pomembnejši podatki za odvisne družbe v skupini Actual DRUŽBE V SKUPINI % LASTNIŠTVA % OWNERSHIP KNJIGOVODSKA VREDNOST NALOŽBE CARRYING AMOUNT PREVREDNOTENJE OZ. SLABITEV KAPITAL ODVISNE DRUŽBE EQUITY OF SUBSIDIARIES OSNOVNI KAPITAL VEČINSKEGA LASTNIKA SHARE CAPITAL OF THE MAJORITY SHAREHOLDER GROUP COMPANIES Actual BH d.o.o. Sarajevo 100,00% 100,00% Actual I.T. d.o.o., Novi Sad 100,00% 100,00% Actual I.T. d.o.o., Žminj 100,00% 100,00% Skupaj Total DRUŽBE V SKUPINI SREDSTVA ODVISNE DRUŽBE ASSETS OF THE SUBSIDIARY OBVEZNOSTI ODVISNE DRUŽBE LIABILITIES OF THE SUBSIDIARY PRIHODKI ODVISNE DRUŽBE REVENUE OF THE SUBSIDIARY ČISTI POSLOVNI IZID ODVISNE DRUŽBE NET PROFIT OR LOSS OF THE SUBSIDIARY ŠTEVILO ZAPOSLENIH V ODVISNI DRUŽBI NUMBER OF EMPLOYEES IN THE SUBSIDIARY GROUP COMPANIES Actual BH d.o.o. Sarajevo Actual I.T. d.o.o., Novi Sad Actual I.T. d.o.o., Žminj Skupaj Total Vsa odvisna podjetja so v popolni 100% lasti matičnega podjetja. 107

108 24.2 Pojasnila postavk računovodskih izkazov Pojasnilo 34: Nepremičnine, naprave in oprema Gibanje v letu 2011 Figures in NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT NABAVNA VREDNOST COST Stanje Balance at 01/01/2011 Ostale nabave Other acquisitions Odpisi Writedowns Odtujitve Disposals Tečajne razlike Effect of movements in exchange rates Stanje Balance at DRUGE NAPRAVE IN OPREMA OTHER PLANT AND EQUIPMENT POPRAVEK VREDNOSTI ACCUMULATED DEPRECIATION AND IMPAIRMENT LOSSES Stanje Balance at 01/01/2011 Odpisi Writedowns Odtujitve Disposals Tečajne razlike Effect of movements in exchange rates Amortizacija v obdobju Depreciation expense Stanje Balance at SKUPAJ TOTAL Knjigovodska vrednost Carrying amount at 01/01/2011 Knjigovodska vrednost Carrying amount at Na dan je znašala neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev Nabave opredmetenih osnovnih sredstev v Skupini se nanašajo predvsem na matično podjetje Actual I.T. d.d.. Skupina Actual na dan nima zastavljenih osnovnih sredstev ali drugih pravnih omejitev za razpolaganje s svojimi sredstvi. V Skupini ima sredstva v finančnem najemu le družba Actual I.T. d.o.o. Novi Sad v skupnem znesku

109 Gibanje v letu 2010 Figures in NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA PROPERTY PLANT AND EQUIPMENT DRUGE NAPRAVE IN OPREMA OTHER PLANT AND EQUIPMENT NEPREMIČNINE, NAPRAVE IN OPREMA V GRADNJI IN IZDELAVI TER PREDUJMI PRODUCTION PLANT AND EQUIPMENT UNDER CONSTRUCTION AND ADVANCES SKUPAJ TOTAL NABAVNA VREDNOST COST Stanje Balance at 01/01/2010 Ostale nabave Other acquisitions Zmanjšanja kot posledica prodaj odvisnih družb Decrease due to sale of subsidiaries Odpisi Writedowns Odtujitve Disposals Tečajne razlike Effect of movements in exchange rates Stanje Balance at POPRAVEK VREDNOSTI ACCUMULATED DEPRECIATION AND IMPAIRMENT LOSSES Stanje Balance at 01/01/2010 Zmanjšanja kot posledica prodaj odvisnih družb Decrease due to sale of subsidiaries Odpisi Writedowns Odtujitve Disposals Tečajne razlike Effect of movements in exchange rates Amortizacija v obdobju Depreciation expense Stanje Balance at Knjigovodska vrednost Carrying amount at 01/01/2010 Knjigovodska vrednost Carrying amount at Na dan je znašala neodpisana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev Največ nabav opredmetenih osnovnih sredstev v Skupini je imelo matično podjetje Actual I.T. d.d.. Postavka zmanjšanja kot posledica poslovnih združitev in prodaj odvisnih družb se nanaša na odvisno družbo Simt d.o.o. zaradi uvedbe stečaja. Skupina Actual na dan nima zastavljenih osnovnih sredstev ali drugih pravnih omejitev za razpolaganje s svojimi sredstvi. 109

110 Pojasnilo 35: Neopredmetena sredstva Gibanje neopredmetenih sredstev 2011 Figures in NEOPREDMETENA SREDSTVA INTANGIBLE ASSETS DOBRO IME GOODWILL DRUGA NEOPREDMETENA SREDSTVA OTHER INTANGIBLE ASSETS SKUPAJ TOTAL NABAVNA VREDNOST COST Stanje Balance at 01/01/2011 Ostale nabave Other aquisitions Odtujitve Disposals Tečajne razlike Effect of movements in exchange rates Stanje Balance at POPRAVEK VREDNOSTI ACCUMULATED DEPRECIATION AND IMPAIRMENT LOSSES Stanje Balance at 01/01/2011 Odtujitve Disposals Izgube zaradi oslabitev Impairment losses Tečajne razlike Effect of movements in exchange rates Amortizacija v obdobju Amortisation expense Stanje Balance at Knjigovodska vrednost Carrying amount at 01/01/2011 Knjigovodska vrednost Carrying amount at V letu 2011 predstavljajo največji del neopredmetena sredstva podjetja Actual I.T. d.d. Slovenija. Novih nabav v programsko opremo v letu 2011 je bilo le

111 Gibanje neopredmetenih sredstev 2010 Figures in NEOPREDMETENA SREDSTVA INTANGIBLE ASSETS NABAVNA VREDNOST COST Stanje Balance at 01/01/2010 Ostale nabave Other acquisitions Zmanjšanja kot posledica prodaj odvisnih družb Decrease due to sale of subsidiaries Odtujitve Disposals Tečajne razlike Effect of movements in exchange rates Stanje Balance at POPRAVEK VREDNOSTI ACCUMULATED DEPRECIATION AND IMPAIRMENT LOSSES Stanje Balance at 01/01/2010 Zmanjšanja kot posledica prodaj odvisnih družb Decrease due to sale of subsidiaries Odtujitve Disposals Amortizacija v obdobju Amortisation expense Stanje Balance at Knjigovodska vrednost Carrying amount at 01/01/2010 Knjigovodska vrednost Carrying amount at DOLGOROČNO ODLOŽENI STROŠKI RAZVIJANJA LONG-TERM DEFERRED DEVELOPMENT COSTS DOBRO IME GOODWILL DRUGA NEOPREDMETENA SREDSTVA OTHER INTANGIBLE ASSETS NEOPREDMETENA SREDSTVA V PRIDOBIVANJU IN RAZVIJANJU TER PREDUJMI INTANGIBLE ASSETS UNDER CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT AND ADVANCES SKUPAJ TOTAL Dobro ime je na začetku leta 2010 največja postavka neopredmetenih sredstev in je nastalo z nakupi družb Simt d.o.o. ter IBS d.o.o.. Na dan je bilo dobro ime zmanjšano za zaradi pričetka stečajnega postopka na odvisni družbi Simt d.o.o. (100% slabitev naložbe). 111

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ARNE Računalniški sistemi d.o.o. Izdano dne 8.1.2016

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska INŽENIRING TELEKOMUNIKACIJ 100 d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HALDER norm+technik d.o.o. Izdano dne 5.8.2014

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZEL-EN, razvojni center energetike d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska NARVIS, napredne računalniške storitve, d.o.o.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ILUMINA WAX trgovina in proizvodnja d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska SPLETNE REŠITVE, MIHA LAVTAR S.P. Izdano dne 26.6.2013

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Predelava termoplastov VARSPOJ, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska AVTOSTORITVE ROGELJ avtokleparstvo in trgovina,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska CLEANGRAD, proizvodnja kovinskih konstrukcij in

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska PS družba za projektiranje in izdelavo strojev

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo

18.SMK Tomaž Berločnik - za objavo 18. Slovenska marketinška konferenca Energija za prihodnost PETROL Mag. Tomaž Berločnik Portorož, 21.5.2013 1. POSLOVANJE SKUPINE PETROL Predstavitev skupine Petrol Vodilna slovenska energetska družba

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O.

ZAVAROVALNA HIŠA LUIČ D.O.O. POVZETEK POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2012 ČRNOMELJ 2012 KAZALO 1. OSEBNA IZKAZNICA ZAVAROVALNE HIŠE LUIČ D.O.O 2. PREDSTAVITEV DRUŽBE 3. ZAVAROVANJA 4. DEJAVNOSTI 5. POROČILO O POSLOVANJU ZA POSLOVNO LETO

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

KRATKO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE MERCATOR V LETU 2013 Ljubljana, januar 2014

KRATKO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE MERCATOR V LETU 2013 Ljubljana, januar 2014 KRATKO POROČILO O POSLOVANJU SKUPINE MERCATOR V LETU 2013 Ljubljana, januar 2014 KAZALO POVZETEK... 2 KLJUČNI PODATKI O POSLOVANJU... 3 STRATEGIJA POSLOVANJA SKUPINE MERCATOR... 4 PRODAJA... 5 INVESTICIJE

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Microsoft Word - nagrajenci Excellent SME 2017_tisk

Microsoft Word - nagrajenci Excellent SME 2017_tisk Podelitev nagrad imetnikom certifikata Excellent SME za leto 2017 19. junij 2018, kongresni center Brdo pri Kranju Predstavljamo družbe in podjetnike, ki so v letu 2017 dosegle najvišjo bonitetno oceno

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Macoma katalog copy

Macoma katalog copy POSLOVNE APLIKACIJE PO ŽELJAH NAROČNIKA Poročilni sistem Finance in kontroling Poprodaja Podatkovna skladišča Prodaja Proizvodnja Obstoječi ERP Partnerji Implementacija rešitev prilagojena po željah naročnika

Prikaži več

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka

Microsoft Word - Intervju_Lebar_SID_banka INTERVJU: Leon Lebar, direktor oddelka za zavarovanje kreditov in investicij SID banke, d.d. G. Leon Lebar je bil kot gost iz prakse letos povabljen k predmetu Mednarodno poslovanje. Študentom je na primerih

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK

BV_STANDARDI_SISTEMOV_VODENJA_EN_OK STANDARDI SISTEMOV VODENJA KOT ORODJE ZA IZBOLJŠANJE OKOLJSKE IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 10.11.2011 Gregor SIMONIČ Sistemi vodenja Kaj so sistemi vodenja oziroma upravljanja? Sistem vodenja oziroma upravljanja

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Event name or presentation title

Event name or  presentation title Marko Škufca Vodja programa BI, ADD d.o.o. Gorazd Cah Specialist področja Služba za informatiko, DARS d.d. Izziv Rešitev Rezultati... PROCESI + TEHNOLOGIJA + LJUDJE Poslanstvo: s sodobnimi pristopi in

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p

Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, p Poročilo k certifikatu FINANČNE ZANESLJIVOSTI gospodarskega subjekta Imetnik certifikata: KREMENITI d.o.o. KREMENITI, trgovina, servis, izvoz, uvoz, proizvodnja, d.o.o. Izdajatelj: PRVA BONITETNA AGENCIJA

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina  - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Politika upravljanja td

Politika upravljanja td Nadzorni svet Terme Dobrna, d.d., Dobrna 50, 3204 Dobrna je na svoji redni seji dne 14.4.2010 sprejel naslednjo POLITIKO UPRAVLJANJA DRUŽBE TERME DOBRNA, TERMALNO ZDRAVILIŠČE D.D., DOBRNA Dokument predstavlja

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več