PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Pro

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Pro"

Transkripcija

1 PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine Bled za leto PROGRAM ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE BLED ZA LETO 2016 November 2015

2 PROGRAM ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA OBMOČJU OBČINE BLED ZA LETO UVOD Pri vsaki dejavnosti, ki jo izvaja človek v naravnem ali urbaniziranem okolju nastajajo odpadki, predvsem kot negativen produkt njegovega načina življenja in dela. Žal pa ti odpadki predstavljajo velik delež pri onesnaževanju ter razvrednotenju našega bivalnega in delovnega okolja. Da bi se okolje obvarovalo pred vedno bolj škodljivimi vplivi nastajajočih odpadkov, je potrebno vzpostaviti učinkovit sistem za celovito reševanje problematike odpadkov, od organiziranih aktivnosti za preprečevanje in zmanjševanje nastajanja odpadkov do organiziranega zbiranja, obdelave, predelave ter varnega končnega odstranjevanja nastalih odpadkov. Za nastajanje odpadkov smo odgovorni prebivalci, kot uporabniki dobrin in storitev, zaradi uporabe katerih lahko nastajajo odpadki. Zato si moramo prizadevati, da do njihovega nastanka sploh ne pride, če pa preprečevalne aktivnosti za nastajanje odpadkov niso dovolj uspešne in pride do nastanka odpadkov, moramo poskrbeti za takšno ravnanje, ki ne bo imelo posledic za nas in naše okolje. 2 RAVNANJE S KOMUNALNI ODPADKI V REPUBLIKI SLOVENIJI Strateške usmeritve Republike Slovenije na področju ravnanja z odpadki obsegajo sklop ukrepov za učinkovito ravnanje z odpadki, s končnim ciljem zmanjševanja deleža odpadkov za odlaganje in povečevanje deleža za ponovno snovno ali energetsko izrabo nastalih odpadkov. Najboljši odpadek je tisti, ki sploh ne nastane. Zato je poleg ločenega zbiranja nastalih odpadkov najpomembnejše zavedanje, da je bistvo ravnanja z odpadki njihovo preprečevanje nastajanja. Skoraj vedno imamo možnost, da: - uvedemo racionalne nakupe in kupujemo samo izdelke, ki jih res potrebujejo, ne samo zato, ker so cene izdelkov znižane, - izbiramo med nakupom proizvodov z manj embalaže ali brez nje, - kupujemo izdelke z ekološkim znakom, - se odločamo za proizvode za večkratno uporabo, - včasih raje izberemo najem kot nakup, - prednost dajemo izdelkom brez škodljivih snovi, - kupujemo izdelke z daljšo življenjsko dobo, - še uporabne stvari podarimo (sorodnikom in znancem, jih odložimo v zabojnike za tekstil, prinesemo v zbirni center za ponovno uporabo ). Ravnanje z odpadki zagotavljata Republika Slovenija in lokalne skupnosti z opravljanjem gospodarskih javnih služb na lokalni, medobčinski in republiški ravni. Ravnanje s komunalnimi odpadki zajema naslednje obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja: - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov - odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 3 OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE Obvezne občinske javne službe zbiranja ravnanja s komunalnimi odpadki se izvajajo na celotnem območju občine Bled. 2

3 Glavni kazalci območja ravnanja z odpadki: - velikost območja (km 2 ) 72,3 - število prebivalcev število naselij 10 - število krajevnih skupnosti 5 - število avtobusnih postajališč 16 - število pokopališč 4 Število prebivalcev po naseljih: IME NASELJA ŠT. PREBIVALCEV V NASELJU BLED BODEŠČE 183 BOHINJSKA BELA 539 KORITNO 236 KUPLJENIK 51 OBRNE 63 RIBNO 636 SELO PRI BLEDU 214 SLAMNIKI 17 ZASIP SKUPAJ Vir podatkov Statistični urad RS (stanje na dan ) 4 JAVNA SLUŽBA ZBIRANJA DOLOČENIH VRST ODPADKOV 4.1 Opredelitev bistvenih pojmov in vrst odpadkov Posamezni pojmi, uporabljeni v tem programu, imajo pomen, ki je opredeljen v Uredbi o odpadkih, Ur.l. RS, št. 37/2015 (v nadaljevanju: uredba) ali drugih aktov, kot npr.: Zbiranje je prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. Ločeno zbiranje je zbiranje, pri katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in naravo odpadkov, tako da se olajša posamezna obdelava. Preprečevanje odpadkov so ukrepi, ki se sprejmejo, preden snov, material ali proizvod postane odpadek, in s katerimi se zmanjša: a) količina odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvodov ali podaljšanjem življenjske dobe proizvodov b) škodljivi vplivi nastalih odpadkov na okolje in človekovo zdravje ali c) vsebnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih Ponovna uporaba je postopek, pri katerem se proizvodi ali njihovi sestavni deli, ki niso odpadek, ponovno uporabijo za enak namen, za katerega so bili prvotno izdelani. Priprava za ponovno uporabo so postopki predelave, v katerih se proizvodi ali njihovi sestavni deli, ki so postali odpadki, s preverjanjem, čiščenjem ali popravili pripravijo za ponovno uporabo brez kakršne koli druge preobdelave. Pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi se kot prednostni vrstni red upošteva naslednja hierarhija ravnanja: 3

4 - preprečevanje odpadkov - priprava za ponovno uporabo - recikliranje - drugi postopki predelave (npr. energetska predelava) - odstranjevanje Imetnik odpadkov je povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v posesti. Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov. Zbiralec je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja zbiranje odpadkov v skladu z uredbo. Zbiralec mora najpozneje do 31. marca tekočega leta ministrstvu predložiti poročilo o zbiranju odpadkov za preteklo koledarsko leto. Poročilo mora med drugim vsebovati naslednji podatek:»količino zbranih odpadkov, prevzetih od izvirnih povzročiteljev odpadkov v RS, ločeno za odpadke, ki so bili zbiralcu prepuščeni, in za odpadke, ki so mu bili oddani, ter, če je zbiralec izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe tudi ločeno za odpadke iz gospodinjstev in iz dejavnosti ter po občini izvora prepuščenih odpadkov«. Prevoznik je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki kot dejavnost opravlja prevažanje odpadkov drugih imetnikov odpadkov v skladu z uredbo. Zbirni center je objekt za prevzemanje odpadkov, vključno z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladiščenjem za namene prevoza do naprave za obdelavo odpadkov. Predhodno skladiščenje odpadkov je skladiščenje odpadkov pri zbiralcu v zbirnem centru, v katerem se odpadki raztovorijo za namene priprave za prevoz do kraja njihove obdelave, pri čemer predhodno skladiščenje odpadkov ni postopek D 15 iz priloge 1 te uredbe ali postopek R 13 iz priloge 2 te uredbe;. Biološki odpadki so biorazgradljivi odpadki z vrtov in iz parkov, živilski in kuhinjski odpadki iz gospodinjstev, restavracij, gostinskih dejavnosti in trgovin na drobno ter primerljivi odpadki iz obratov za predelavo hrane. Prepuščanje odpadkov je oddaja odpadkov v nadaljnje ravnanje brez evidenčnega lista, kadar je to dovoljeno na podlagi posebnega predpisa, ki ureja ravnanje z določeno vrsto odpadkov. Nevarni odpadek je odpadek, ki kaže eno ali več lastnosti iz priloge Uredbe 1357/2014EU. Nenevarni odpadek je odpadek, ki se ne uvršča med nevarne odpadke. 4.2 Pričakovane količine komunalnih odpadkov v letu 2016 V letu 2016 načrtujemo, da bomo zbrali približno enako količino komunalnih odpadkov kot v preteklih letih, pri čemer se bo količina zbranih ločenih frakcij povečala, mešanih komunalnih odpadkov pa znižala. Količina zbranih komunalnih odpadkov po letih v tonah

5 Papirna in kartonska embalaža 71,820 65,224 86,610 75,000 Mešana embalaža 378, , , ,000 Steklena embalaža 303, , , ,000 Embalaža, ki vsebuje nevarne snovi 0,017 0, ,100 Papir in karton 263, , , ,000 Ravno steklo 35,260 28,518 30,192 30,000 Biorazgradljivi kuhinjski odpadki 213, , , ,000 Oblačila in tekstil 26,080 39,646 35,360 37,000 Topila 0,000 0,052 0,170 0,150 Pesticidi 0,151 0,000 0,063 0,050 Sijalke 0,563 0,520 0,677 0,700 Skrinje, hladilniki 12,150 8,382 11,767 12,000 Jedilno olje in maščobe 2,440 1,901 2,418 2,500 Motorno olje in maščobe 0,353 0,447 0,578 0,600 Premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi 8,090 7,165 12,142 12,000 Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi 0,328 0,140 0,170 0,150 Zdravila 0,336 0,077 0,234 0,250 Baterije in akumulatorji 3,069 3,462 3,901 4,000 Monitorji, TV 11,300 14,568 18,143 16,000 Mali in veliki gospodinjski aparati 42,450 32,968 37,685 40,000 Les 292, , , ,000 Kovine 46,810 66,147 70,296 60,000 Zeleni vrtni odpad 265, , , ,000 Mešani komunalni odpadki 1515, , , ,000 Kosovni odpadki 111, , , ,000 SKUPAJ 3605, , , ,500 Poleg komunalnih odpadkov so se zbirali tudi nekateri nekomunalni odpadki in sicer gume, gradbeni material, azbestni odpadki, določene frakcije nevarnih odpadkov. 4.3 Vrste odpadkov, ki se bodo zbirale na območju Občine Bled in obveznost uporabe zabojnikov po povzročiteljih V okviru obveznih občinskih javnih služb se izvaja zbiranje komunalnih odpadkov na celotnem območju Občine Bled. Izvajalec javne službe mora zagotoviti zbiranje odpadkov na način, da se iz celotnega snovnega toka odpadkov izločajo ločene in nevarne frakcije ter druge vrste odpadkov, ki jih je možno predelati in/ali uporabiti, tako, da ostane čim manj mešanih in kosovnih komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na odlagališčih. Z ločenim zbiranjem odpadkov se: - ustvarijo pogoji in možnosti za zmanjševanje količin odpadkov, predvsem zaradi ločenega zajema in obdelave biorazgradljivih odpadkov, papirja, stekla, kovin, lesa, gume itd., - izločujejo nevarne snovi iz celotnega snovnega toka odpadkov, - dosežejo optimalne osnove za ponovno izrabo snovnih in energetskih lastnosti odpadkov, ob minimalnih stroških priprave, čiščenja in zmanjševanja tveganja, - doseže optimalni način končne oskrbe za odpadke, katerih snovnih lastnosti ni mogoče koristno izrabiti, - omogoča izbira in gradnja lastnega sistema za vsako frakcijo odpadka, 5

6 - spodbuja povzročitelje za dojemanje odpadkov, kot problema vsakega posameznika in spodbuja samoiniciativnost za zmanjševanje količin ter uvajanje urejenega sistema končne in varne oskrbe. Prednosti ločenega zbiranja odpadkov: - ločeno zbrane frakcije ter uporabni kosovni odpadki se lahko ponovno uporabijo in/ali snovno oz. energetsko izrabijo, kar vpliva na zmanjšanje količin odpadkov, namenjenih odlaganju, omogoča pa se pridobivanje materialov za nove izdelke, energije itd - ločeno zbrane nevarne frakcije se lahko predelajo in/ali uničijo, kar vpliva na zmanjšanje obremenitev okolja s škodljivimi vplivi odpadkov - dviganje zavesti posameznikov pri ravnanju z odpadki in obravnavanju problematike odpadkov - zmanjšanje negativnih vplivov odpadkov v okolju Ločeno zbiranje odpadkov zagotavljajo njihovi povzročitelji, ki: - morajo zagotoviti, da se odpadki do njihovega prevzema hranijo varno in neškodljivo za okolje ne glede na to ali gre za odpadke v zabojniku, ki ga sami po vnaprej določenem terminu namestijo na mesto, ki je primerno za njihov prevzem ali pa gre za odpadke v zabojniku ali vrečki na prevzemnem mestu, - morajo odpadke ločevati na izvoru njihovega nastajanja, glede na materialno vsebino ter jih prepuščati izvajalcu javne službe samo v zabojnikih ali vrečkah, ki so namenjeni za njihovo zbiranje in - ne smejo mešati posameznih ločeno zbranih frakcij odpadkov z drugimi vrstami odpadkov, zlasti nevarnimi ali mešati posameznih frakcij med seboj tako, da jih ni možno ponovno razvrstiti za namene ločenega zbiranja. Povzročitelji odpadkov Povzročitelj odpadkov je oseba, katere delovanje ali dejavnost povzroča nastajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), ali oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge postopke, s katerimi se spremenijo lastnosti ali sestava teh odpadkov. Povzročitelji so lahko: Gospodinjstvo - je skupnost prebivalcev, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo sredstva za osnovne življenjske potrebe. Drugi / pogodbeni uporabnik je vsak uporabnik, razen gospodinjstva. V drugem/pogodbenem uporabniku so zajete pravne osebe, samostojni podjetniki (s.p.), KMG-MID in posamezniki, ki opravljajo registrirano dejavnost. Izvajalec javne službe zagotavlja prevzemanje odpadkov na naslednjih lokacijah: - na prevzemnih mestih, pri povzročiteljih, - v zbiralnicah ločenih frakcij, - v premični zbiralnici nevarnih frakcij, - v zbirnem centru. Zbiranje odpadkov na prevzemnih mestih, pri povzročiteljih: mešani komunalni odpadki mešana embalaža, ki jo sestavljajo plastična embalaža, kovinska embalaža, sestavljena embalaža, odpadna folija iz kmetijstva in papirna in kartonska embalaže ter papir in karton kosovni odpadki (odvoz z bonom) zeleni vrtni odpad (odvoz z bonom ali reden odvoz*) steklena embalaža* biorazgradljivi kuhinjski odpadki* 6

7 * Reden odvoz na prevzemnih mestih možen samo v primeru obveznega ravnanja ali po individualnem naročilu. Odvozi z bonom se izvajajo v naslednjih terminih: - kosovni odpadki v pomladnih (marec, april, maj) in jesenskih mesecih (september, oktober, november) in - zeleni vrtni odpad v pomladnih (marec, april, maj), poletnih (junij, julij, avgust) in jesenskih mesecih (september, oktober, november). Obveznost uporabe zabojnikov 1. Zbiranje v individualnih objektih gospodinjstva Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in zbiranje mešane embalaže na zbirnih mestih in nato oddaja na prevzemnih mestih je obvezna. To pomeni, da sta oba zabojnika obvezna za vse objekte, ki imajo stalno naseljene (ga) prebivalca(e). 2. Zbiranje v večstanovanjskih objektih z do 3 stanovanji Zbiranje mešanih komunalnih odpadkov in zbiranje mešane embalaže na zbirnih mestih in nato oddaja na prevzemnih mestih je obvezna. To pomeni, da sta oba zabojnika obvezna za vse objekte, ki imajo stalno naseljene (ga) prebivalca(e). Gospodinjstva lahko uporabljajo individualno ali skupno opremo za zbiranje odpadkov. 3. Zbiranje v večstanovanjskih objektih s štirimi ali več stanovanji Za gospodinjstva v večstanovanjskih objektih s štirimi ali več stanovanji je obvezno zbiranje v zabojniku na zbirnem oz. prevzemnem mestu za: - mešane komunalne odpadke, - mešano embalažo, - papir in papirno ter kartonsko embalažo, - stekleno embalažo in - biorazgradljive kuhinjske odpadke. 4. Zbiranje v objektih za občasno bivanje Uporabniki objektov za občasno bivanje morajo uporabljati zabojnike za mešane komunalne objekte in zabojnik za mešano embalažo. 5. Zbiranje pri kmetijskih gospodarstvih Za kmetijska gospodarstva, ki uporabljajo»mokre«bale je obvezen zabojnik za odpadno folijo iz kmetijstva. 6. Zbiranje pri drugih uporabnikih Za druge uporabnike je obvezno zbiranje v zabojniku na zbirnem oz. prevzemnem mestu poleg zabojnika za mešane komunalne odpadke in mešano embalažo še za: - papir in papirno ter kartonsko embalažo, - stekleno embalažo in - biorazgradljive kuhinjske odpadke. Pri drugih uporabnikih se pri določanju obveznega ravnanja lahko dodatno upošteva vrsta 7

8 dejavnosti, ki jo drug uporabnik izvaja. Odstopanje od obveznega ravnanja za posamezno vrsto odpadka je možno na podlagi pisne vloge povzročitelja in s soglasjem izvajalca, v kolikor omenjena vrsta odpadkov dejansko ne nastaja ali nastaja v res minimalnih količinah. V kolikor drugi uporabnik izvaja storitveno dejavnost in nima pravice do uporabe stavbe ali dela stavbe (nima lastnih ali najetih poslovnih prostorov) se je dolžan vključiti v sistem zbiranja odpadkov z oddajo vseh vrst komunalnih odpadkov v zbirnem centru, pri čemer se mu kot osnova za obračun upošteva minimalno 50 % najmanjše velikosti zabojnika. Zabojniki na zbirnem mestu v tem primeru niso potrebni. 7. Zbiranje pri pogodbenih uporabnikih Enak standard obveznega zabojnika kot pri drugih uporabnikih velja tudi v primeru pogodbenih uporabnikov. V primeru, da drugi uporabnik ali pogodbeni uporabnik predajata odpadno embalažo in biološke kuhinjske odpadke direktno pooblaščenim zbiralcem, lahko izvajalec javne službe ter pristojni inšpekcijski organ zahtevata vpogled v dokumentacijo o predaji odpadkov v nadaljnje ravnanje (pogodba, mesečni evidenčni listi). V primeru, da zgoraj omenjenih odpadkov drugi uporabnik ali pogodbeni uporabnik ne oddaja zbiralcu jih je kot ločene frakcije zavezan oddati izvajalcu javne službe. Souporaba zabojnikov med gospodinjstvom in drugim / pogodbenim uporabnikom V kolikor drugi uporabnik izvaja dejavnost v samostojnem(ih) objektu(ih) (torej ločeno od stanovanjskega(ih) objekta(ov)) si je za objekt zavezan zagotoviti vse obvezne zabojnike skladno s tem programom. V kolikor drugi uporabnik dejavnost opravlja v sklopu stanovanjskega objekta si mora zagotoviti vse obvezne zabojnike, kot bi jih moral imeti v samostojnem objektu za dejavnost. Izvajalec drugemu uporabniku prizna zabojnik iz gospodinjstva za souporabo v dejavnosti, v kolikor je velikost zabojnika vsaj 2-kratnik minimalne velikosti zabojnika pri posamezni vrsti odpadka (t.j. 2 x 120l = 240l). V kolikor za dejavnost in stanovanje ne dosega 2 kratnika minimalne velikosti si mora zagotoviti za dejavnost samostojne zabojnike. Enako pravila veljajo v primeru, da gospodinjstvo souporablja zabojnike drugega uporabnika. Souporaba zabojnikov pri pogodbenem uporabniku ni dovoljena. Dodelitev potrebnih zabojnikov V kolikor objekti skladno s Programom in Tehničnim pravilnikom niso opremljeni z ustreznimi zabojniki jim jih izvajalec javne službe avtomatsko dodeli v najem. Pri določitvi volumna in števila zabojnikov za posamezni objekt se upošteva določbe tehničnega pravilnika in tega programa. Kompostiranje bioloških odpadkov Biološke odpadke lahko povzročitelji iz gospodinjstva kompostirajo v skladu s predpisi, ki urejajo hišno kompostiranje. V kolikor gospodinjstvo biološke kuhinjske odpadke oddaja izvajalcu, lahko gospodinjstvo v sprejemni pisarni izvajalca brezplačno prejme 50 vrečk za zbiranje biorazgradljivih kuhinjskih odpadkov na leto. Vrečke gospodinjstvo prejme s predložitvijo kupona, ki ga prejme skupaj s koledarjem. V sprejemni pisarni lahko proti plačilu prejme tudi morebitne dodatne vrečke po potrebi. Letni prevzem biorazgradljivih vrečk pomeni 8

9 vključenost gospodinjstva v zbiranje biorazgradljivih odpadkov. Zbiranje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij: mešana embalaža , papirna in kartonska embalaže ter papir in karton steklena embalaža biorazgradljivi kuhinjski odpadki zeleni vrtni odpad * oblačila in obutev * * Zabojniki so postavljeni samo v posameznih zbiralnicah ločenih frakcij, kjer se posamezna vrsta odpadka najpogosteje pojavlja. V zbiralnici Vezenine na Seliški cesti je postavljen tudi zabojnik za električno in elektronsko opremo in baterije. Evidenca zbiralnic ločenih frakcij je objavljena na spletni strani izvajalca. Zbiranje odpadkov s premično zbiralnico nevarnih odpadkov: Nevarni odpadki iz klasifikacijske skupine 20 so: * - topila * - kisline * - pesticidi * - fluorescentne cevi * - zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike * - barve, lepila, smole * - čistila * - zdravila * - baterije in akumulatorji * - les, ki vsebuje nevarne snovi Zbiranje nevarnih odpadkov s premično zbiralnico se izvaja enkrat letno. Mesta prevzemanja nevarnih odpadkov: - Bled parkirišče pred zbirnim centrom Bled na Rečiški cesti 2. Poleg nevarnih odpadkov iz klasifikacije komunalnih odpadkov prevzamemo tudi nekatere nevarne odpadke izven omenjene klasifikacije kot so motorna in strojna olja, oljni filtri,. Manjše količine nevarnih frakcij lahko uporabniki oddajo v zbirnem centru vsak delovnik v okviru delovnega časa. Skladiščenje nevarnih frakcij poteka v posebnem zabojniku za nevarne odpadke. Zbiranje odpadkov v zbirnem centru: V zbirnem centru se zbirajo vse vrste odpadkov v skladu s prilogo 1. Za namen zbiranja odpadkov se uporabljajo ustrezni tipizirani in označeni zabojniki, kontejnerji in posode. Delovni čas zbirnega centra: od ponedeljka do petka v soboto nedelje in prazniki zaprto Mešani odpadki, prevzeti na zbirnem centru so plačljivi v skladu s cenikom. V kolikor se pripeljana količina ne tehta, se za obračun upošteva ocenjena količina (v m 3 ) delavca na zbirnem centru. 9

10 Na zbirni center povzročitelj lahko brezplačno odda dnevno največ 2 m³ zelenega vrtnega odpada, na letni ravni pa skupaj s kuponi največ 10 m³. Enako velja za kosovne odpadke. V kolikor za povzročitelja na zbirni center zeleni vrtni odpad ali kosovne odpadke pripelje tretja oseba se mora le-ta izkazati s potrdilom povzročitelja (odrezek, kupon). Center ponovne uporabe V kolikor bo Občina Bled skupaj z Občino Gorje vzpostavila pogoje za vzpostavitev CPU Centra ponovne uporabe predvidevamo v prihajajočem obdobju določene uporabne izdelke, ki jih prevzamemo v okviru izvajanja GJS ponuditi novemu lastniku. O obliki in lokaciji centra bodo vsi zainteresirani obveščeni v občinskih časopisih in preko ostalih oblik obveščanja. V centru ponovne uporabe bodo tako na voljo posamezni uporabni izdelki, materiali, odpadki.., ki jih boste uporabniki oddali v zbirnem centru ali jih bomo zbrali v okviru kosovnega odvoza. Ponovna uporaba je ena izmed prioritet ravnanja z odpadki in hkrati osnova za t.i. družbo brez odpadkov Zero Waste. Ravnanje z drugimi posebnimi vrstami odpadkov: Nagrobne sveče Zbiranje nagrobnih sveč poteka na pokopališču, kjer so v ta namen postavljeni tipizirani zabojniki volumna 240 l oziroma 1100 l. Zabojniki so praviloma zelene barve z modrim pokrovom in opremljeni z ustrezno nalepko. Izvajalec odpadne nagrobne sveče pobira najmanj enkrat tedensko. Zbrane odpadne nagrobne sveče se skladiščijo na zbirnem centru, kjer jih prevzemajo pooblaščeni prevzemniki. Odpadna folija iz kmetijstva Zbiranje odpadne folije iz kmetijstva poteka na kmetijskih gospodarstvih, kjer nastaja omenjeni odpadek. Povzročitelji imajo v ta namen postavljene tipizirane zabojnike volumna 240 l oziroma 1100 l. Zabojniki so praviloma zelene barve z modrim pokrovom in opremljeni z ustrezno nalepko. Zbrano odpadno folijo iz kmetijstva oddajamo v sklopu oddaje mešane embalaže pooblaščenim prevzemnikom, zato so datumi prevzema razvidni iz koledarja za mešano embalažo. Gradbeni odpadki Gradbeni odpadki, prevzeti na zbirnem centru so plačljivi v skladu s cenikom. V kolikor se pripeljana količina ne tehta, se za obračun upošteva ocenjena količina (v m3) delavca na zbirnem centru. Vsako gospodinjstvo skupaj s koledarjem prejme 3 kupone za lasten brezplačen dovoz gradbenih odpadkov v zbirni center. Vsak od 3 kuponov v višini 0,5 m3 (volumen klasične avtomobilske prikolice) omogoča brezplačno oddajo v zbirnem centru. Ob enkratnem dovozu gradbenega materiala lahko uporabnik koristi 1 kupon. V kolikor uporabnik ob predaji ne odda kupona, se mu gradbeni odpadki avtomatsko obračunajo v naslednjem obračunu komunalnih storitev. Gradbeni odpadki se zbirajo v ustrezno označenem 5, 7 ali 10 m³ zabojniku. Gradbeni odpadki se redno oddajajo pooblaščenim prevzemnikom. Gradbeni odpadki, ki vsebujejo azbest V zbirnem centru poteka v skladu z veljavnimi predpisi in proti plačilu stroškov končne oskrbe po veljavnem ceniku izvajalca tudi zbiranje gradbenih odpadkov, ki vsebujejo azbest. V primeru večjih količin omenjenih odpadkov uporabnike preusmerimo na direktno oddajo pooblaščenim zbiralcem. 10

11 4.4 Zabojniki za zbiranje posameznih vrst odpadkov Zabojniki za zbiranje posameznih vrst odpadkov so določeni v tehničnem pravilniku. Evidenco zabojnikov za posamezno vrsto odpadka vodi izvajalec javne službe v registru prevzemnih mest. Prevzemanje odpadkov na prevzemnih mestih Uporabniki so dolžni zbirati odpadke v tipiziranih zabojnikih volumna 120 l, 240 l, 360 l, 770 l in 1100 l ter tipiziranih namenskih vrečkah skladno s tehničnim pravilnikom. Vsi zabojniki morajo biti opremljeni z identifikacijsko nalepko in čipom. Za zbiranje odpadkov na prevzemnih mestih se uporabljajo: mešani komunalni odpadki: zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve, biološko razgradljivi kuhinjski odpadki: zabojnik rjave barve, pokrov rjave barve, ustrezna nalepka zeleni vrtni odpad: zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve, ustrezna nalepka odpadna mešana embalaža: zabojnik zelene barve, pokrov rumene barve, ustrezna nalepka oz. prozorna vrečka papir in karton ter papirna in kartonska embalaža: zabojnik zelene barve, pokrov rdeče barve, ustrezna nalepka; razsuto ali v paketu za steklena embalaža: zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve, ustrezna nalepka Na prevzemnem mestu se v razsutem stanju praviloma pobirata kosovni odpad in zeleni vrtni odpad veje, grmovje. Zeleni vrtni odpad, kot je listje, ostanki žive meje in trava se obvezno pripravijo v»jumbo«vreči, ki jo izvajalec ob oddaji kupona da v uporabo povzročitelju. Odpadki morajo biti zbrani na enem mestu, lokacija prevzemnega mesta omenjenih odpadkov mora omogočati dostop specialnemu vozilu s hiabom. Uporaba kuponov drugih povzročiteljev ni dovoljena. Vrečke za zbiranje ostanka komunalnih odpadkov se uporabljajo samo v naslednjih primerih: - če imajo povzročitelji odpadkov občasno več ostanka komunalnih odpadkov, da jih ni možno odložiti v zabojnike (občasno zbiranje) ali - če cesta, ki vodi do povzročitelja ostanka komunalnih odpadkov ne omogoča dostopa za specialno vozilo izvajalca in je zbirno mesto od najbližjega prevzemnega mesta oddaljeno več kot 200 m (redno zbiranje) Vrečke za zbiranje mešane embalaže se uporabljajo samo v naslednjih primerih: - če imajo gospodinjstva občasno več mešane embalaže, da je ni možno odložiti v zabojnike (občasno zbiranje) - če cesta, ki vodi do gospodinjstva ne omogoča dostopa za specialno vozilo izvajalca in je zbirno mesto od najbližjega prevzemnega mesta oddaljeno več kot 200 m (redno zbiranje) Vrečke za mešane komunalne odpadke zagotavlja izvajalec. Prevzem za tekoče leto je mogoč v sprejemni pisarni izvajalca. Morebitne vrečke za mešano embalažo zagotavljajo uporabniki sami. V letu 2016 se bo nadaljevala akcija STOP: nepravilno odloženi odpadki. Izbrani predstavniki izvajalca javne službe, ki jih za omenjeno izvajanje akcije imenuje direktor izvajalca, bodo fizično pregledovali in kontrolirali vsebino naključno izbranih zabojnikov uporabnika. Na podlagi pregleda bo sestavljen zapisnik o pregledu, s katerim se uporabnika seznami z morebitnimi nepravilnostmi oz. kršitvami. Kršitev je prepoznana v primeru, da je več kot 10 % volumna pripravljene vsebine zabojnika neustreznih odpadkov. V primeru ponavljajočih se kršitev bodo uporabniki preko ustreznega občinskega prekrškovnega organa skladno z Odlokom in Tehničnim pravilnikom tudi sankcionirani. 11

12 Prevzemanje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij V zbiralnicah ločenih frakcij so postavljeni tipizirani zabojniki volumna 240 l, 770 l in 1100 l. Vsi zabojniki morajo biti opremljeni z identifikacijsko nalepko in čipom. Za zbiranje odpadkov v zbiralnicah ločenih frakcij se uporabljajo: - odpadna mešana embalaža: zabojnik zelene barve, pokrov rumene barve, ustrezna nalepka, - papir in karton ter papirna in kartonska embalaža: zabojnik zelene barve, pokrov rdeče barve, ustrezna nalepka - steklena embalaža: zabojnik zelene barve, pokrov zelene barve, ustrezna nalepka - biološko razgradljivi kuhinjski odpadki: zabojnik rjave barve, pokrov rjave barve, ustrezna nalepka - zeleni vrtni odpad: zabojnik zelene barve, brez pokrova, ustrezna nalepka - oblačila in obutev: specialni zabojniki z ustrezno nalepko V zbiralnicah ločenih frakcij je prepovedano nepravilno odlaganje odpadkov. Prepovedano je torej nepravilno odlaganje v obstoječe zabojnike ali odlaganje odpadkov poleg zabojnikov ali v bližino zbiralnice. V zbiralnicah ni mogoče oddati odpadkov, ki se v posamezni zbiralnici ne zbirajo. Izvajalec javne službe podatke o kršiteljih preda občinski inšpektorski službi, ki jih ustrezno sankcionira. Nadzor nad nepravilnim odlaganjem odpadkov na eko otokih lahko izvajalec kontrolira tudi s prenosnim snemalnim sistemom, skladno z zakonodajo. Prevzemanje odpadkov v zbirnem centru Za namen zbiranja odpadkov v zbirnem centru se uporabljajo ustrezni tipizirani in označeni zabojniki, kontejnerji in zabojniki za posamezno vrsto odpadka. V zbirnem centru so postavljeni zabojniki, kontejnerji in posode za prevzemanje naslednjih vrst ločenih frakcij: - mešani komunalni odpadki, - kosovni odpadki, - vse vrste embalaže, - kovine, - električno in elektronsko opremo, - les, ki ne vsebuje nevarnih snovi, - biološke kuhinjske odpadke, - zeleni vrtni odpad, - gume, - oblačila in tekstil, - trda plastika, - ravno steklo, - gradbeni material in - gradbeni material, ki vsebuje azbest. V ustreznih tipizirani zabojnikih se zbirajo: - jedilno olje in maščobe ter detergenti, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, - premazi, črnila, lepila in smole, detergenti, baterije in akumulatorji, ki ne vsebujejo nevarnih snovi, - odpadna zdravila, - sijalke, - baterije in akumulatorji, - tonerji in - drugi nevarni odpadki. 12

13 4.5 Frekvence prevzemanja posameznih vrst odpadkov Prevzemna mesta - mešani komunalni odpadki - 1 krat/14 dni - mešana embalaža - 1 krat/14 dni - steklena embalaža - 1 krat/teden - papir in papirna embalaža - 1 krat/mesec - biološki kuhinjski odpadki - 1 krat/teden - zeleni vrtni odpad - 3 krat/leto - kosovni odpadki - 2 krat/leto Pri večstanovanjskih objektih in drugih/pogodbenih uporabnikih se frekvence odvozov v skladu z dogovorom lahko povečajo. Zbiralnice ločenih frakcij - papir in papirna embalaža - 1 krat/teden - mešana embalaža - 1 krat/teden - steklena embalaža - 1 krat/teden - biološki kuhinjski odpadki - 1 krat/teden - zeleni vrtni odpad - 1 krat/teden* - oblačila in obutev - 1 krat/teden * V času zbiranja zelenega vrtnega odpada (marec-november). V posameznih zbiralnicah ločenih frakcij se frekvenca po potrebi poveča, saj odvoze prilagajamo dejanskim potrebam. Premična zbiralnica nevarnih frakcij - nevarni odpadki - 1 krat/leto (april) Zbirni center - vse vrste odpadkov - v delovnem času zbirnega centra 4.6 Pranje zabojnikov Izvajalec izvaja pranje zabojnikov v okviru storitev javne službe, najmanj 2-krat letno in sicer s čistilno opremo, ki omogoča pranje in dezinfekcijo zabojnika na mestu prevzemanja odpadkov ter pri tem ne vpliva na bivalno okolje. Odplake, ki nastanejo pri čistilnem procesu, mora zajeti in z njimi ravnati v skladu z veljavno zakonodajo. Pranje zabojnikov se izvaja sočasno s pobiranjem odpadkov. Zagotavlja se pranje zabojnikov za vse vrste odpadkov, ki se zbirajo v tipiziranih zabojnikih na prevzemnih mestih in zbiralnicah ločenih frakcij. Na zbiralnicah ločenih frakcij izvajalec zagotavlja redno pranje zabojnikov minimalno 1-krat mesečno, oziroma skladno z dejanskimi potrebami, razen v zimskem času (december - marec). 4.7 Vozni park Vozni park predstavljajo naslednja vozila: 13

14 - 6 smetarskih vozil smetiščnic za prevzem ostanka komunalnih odpadkov in odpadne embalaže. Vozila so namenjena zbiranju odpadkov na prevzemnih mestih in zbiralnicah ločenih frakcij, - 1 smetarsko vozilo kombinirani samonakladalec; hiab kiper, ki je namenjem odvozu 5-7 m³ zabojnikov ter pobiranju razsutega tovora (kosovni odpadki, zeleni vrtni odpad) in - 1 abroll vozilo - za prevoz odpadkov v 32 m³ kontejnerjih 4.8 Pogoji prevzemanja posameznih vrst odpadkov Povzročitelji morajo odpadke zbirati in prepuščati izvajalcu v skladu z Odlokom o načinu opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled, Tehničnim pravilnikom o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Občine Bled, Letnim programom zbiranja komunalnih odpadkov na območju občine Bled ter navodili občine in izvajalca. Tako morajo povzročitelji: pri ravnanju z odpadki upoštevati predpise in navodila Republike Slovenije ter občine, ki urejajo področje ravnanja z odpadki ter navodila izvajalca, nastale odpadke zbirati in ločevati na izvoru njihovega nastajanja ter jih odlagati v ustrezne zabojnike za zbiranje, dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta, v zabojniku za zbiranje odpadkov ali brez njega, če je tako prepuščanje dovoljeno, v skladu z letnim programom, dostavljati odpadke izvajalcu na prevzemna mesta v terminih, ki so določeni z letnim koledarjem odvozov, za prevzemanje posameznih vrst odpadkov, prepuščati ločene frakcije in odpadno embalažo v zbiralnicah ločenih frakcij ter v zbirnem centru, v času njegovega obratovanja, prepuščati nevarne frakcije pri občasnem prevzemanju nevarnih frakcij v premični zbiralnici nevarnih frakcij in v zbiralnici nevarnih frakcij, v času njenega obratovanja ali v zbirnem centru, hraniti odpadke na zbirnem mestu vse dokler jih ne prepustijo izvajalcu, varno in neškodljivo za ljudi in okolje, v primeru potreb sami predlagati zamenjavo zabojnika za zbiranje odpadkov, v primeru sprememb le te pravočasno sporočiti izvajalcu in redno plačevati storitve javne službe. 4.9 Način dobave in zamenjave zabojnikov za zbiranje odpadkov V primeru potreb za zamenjavo obstoječega zabojnika za zbiranje posameznih vrst odpadkov ali dobavo novega zabojnika, lahko povzročitelji pokličejo v sprejemno pisarno izvajalca. Izvajalec javne službe najmanj dvakrat mesečno izvaja dostavo in čipiranje zabojnikov. Prvo čipiranje zabojnika je brezplačno, nadaljnja čipiranja se zaračunavajo po ceniku izvajalca Delo z javnostjo pri izvajanju javne službe Osnovni namen dela z javnostjo pri zbiranju odpadkov je vplivanje na povzročitelje, da bi s svojimi ravnanji preprečevali nastajanje odpadkov oziroma, če pa se njihovemu nastajanju ne bodo mogli izogniti, da bodo storili vse, da bodo nastale količine minimalne in da jih bodo zbirali ločeno ter odlagali v namenske zabojnike. Drugi namen pa je, da so povzročitelji seznanjeni s spremembami na področju zbiranja odpadkov. Pretežni del obvestil se izdaja na hrbtni strani položnic, kjer so uporabniki seznanjeni z novostmi in zanimivostmi. Na spletni strani izvajalca so omenjena obvestila v veliki meri obrazložena v širšem obsegu. Izvajalec redno obvestila objavlja tudi v lokalnem časopisu. Različna kratka obvestila (predvsem zamiki praznjenj, akcije, posebnosti, osveščanja) objavljamo tudi preko mailing liste in facebooka. 14

15 Do konca decembra vsako gospodinjstvo prejme koledar - terminski plan odvozov odpadkov za naslednje leto in sicer za: - mešane komunalne odpadke, - mešano embalažo, - papir ter papirno embalažo, - biorazgradljive kuhinjske odpadke, - stekleno embalažo, - kosovne odpadke, - zeleni vrtni odpad in - nevarne odpadke. Na koledarju so razvidni datumi odvozov za posamezna naselja in ulice, pri čemer je potrebno upoštevati posamezne izjeme, o katerih so posamezniki tudi seznanjeni. V primeru izpada zbiranja odpadkov po načrtovanem razporedu odvozov, izvajalec javne službe povzročitelje o tem obvesti preko spletne strani in elektronske pošte, v kolikor povzročitelji z njo razpolagajo in so se prijavili na prejemanje obvestil na spletni strani izvajalca. Hkrati z obvestilom izvajalec povzročitelje obvesti tudi z novim terminom odvoza. Obveščanje preko drugih lokalnih sredstev javnega obveščanja je samo v primeru večjega izpada. Izvajalec javne službe je vzpostavil sistem obveščanja preko elektronske pošte, na katero se uporabniki prijavijo na spletni strani Infrastrukture Bled preko zavihka E komunala. Na ta način bodo uporabniki najenostavneje in najhitreje lahko prišli do informacij, ki jih potrebujejo. Vsi povzročitelji odpadkov lahko vse potrebne informacije v zvezi z ravnanjem z odpadki prejmejo na telefonski številki sprejemne pisarne izvajalca. Navodila za ločevanje odpadkov so objavljena na spletni strani: kjer so poleg Priročnika za ravnanje z odpadki predstavljana tudi ostala navodila in obvestila o ravnanju z odpadki Obveznosti povzročiteljev pri ravnanju s komunalnimi odpadki Povzročitelji komunalnih odpadkov, kot lastniki ali upravljavci stavb, kjer imajo stalno ali začasno bivališče, ali je počitniška hišica, ali se v njej izvaja dejavnost, pri kateri nastajajo komunalni odpadki, morajo biti vključeni v sistem zbiranja komunalnih odpadkov. Povzročitelji morajo pisno obvestiti izvajalca javne služne o spremembah, ki vplivajo na obračun cene storitev javne službe najkasneje v 8 dneh po nastanku spremembe (sprememba uporabnika, sprememba plačnika, sprememba v izvajanju dejavnosti začetek ali konec, prireditve). Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo ločevati posamezne vrste komunalnih odpadkov. Posamezne vrste odpadkov morajo odlagati v ustrezne zabojnike na prevzemnih mestih, v zbiralnicah ločenih frakcij ali v zbirnem centru. Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se komunalni odpadki do njihovega prevzema hranijo varno in neškodljivo za okolje, ne glede na to ali gre za odpadke v zabojniku ali vrečki, ki ga sami po vnaprej določenem urniku namestijo na mesto, ki je primerno za prevzem komunalnih odpadkov ali pa gre za komunalne odpadke v zabojniku na prevzemnem mestu. Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo na dan zbiranja teh odpadkov zagotoviti, da so zabojniki ali vrečke, ki so namenjene prepuščanju komunalnih odpadkov, postavljene na prevzemno mesto še pred začetkom delovnega časa za prevzemanje teh odpadkov (v obdobju od septembra do maja do 7 ure zjutraj; v obdobju od junija do avgusta do 6 ure zjutraj) 15

16 Povzročitelju je izvajalec dolžan dostaviti ustrezen zabojnik, v kolikor se na terenu ugotovi, da povzročitelj uporablja netipizirani ali neustrezen zabojnik ali s predpisanim zabojnikom še ne razpolaga. Povzročitelju se novi zabojnik odda v najem. Izvajalec ni dolžan prazniti netipiziranih zabojnikov. Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da se po praznjenju zabojniki namestijo nazaj na zbirno mesto. Povzročitelji komunalnih odpadkov morajo zagotoviti, da so pokrovi zabojnikov zaprti, ne glede na to ali se nahajajo na zbirnem ali prevzemnem mestu. Povzročitelji komunalnih odpadkov ne smejo odlagati komunalnih odpadkov ob zabojnikih ali na zabojnike ali prepuščati odpadke v vrečkah, ki niso namenjene prepuščanju teh odpadkov. Lastniki, uporabniki ali upravljavci objekta, kjer nastajajo komunalni odpadki, morajo izvajalcu javne službe zagotoviti dostop do prevzemnega mesta tudi v zimskem času tako, da zagotovijo redno odstranjevanje snega ob zabojnikih ter na njihovih pokrovih. Če imajo povzročitelji občasno več komunalnih odpadkov, morajo le te odložiti v tipizirane zabojnike ali vrečke za prepuščanje teh odpadkov in jih na dan prevzema dostaviti na prevzemno mesto. Povzročitelji morajo upoštevati navodila izvajalca za pravilno in učinkovito ločevanje odpadkov. V primeru kontrole vsebine zabojnika mora povzročitelj prevzeti posledice nepravilnega odlaganja Ravnanje s prevzetimi odpadki Prevzete odpadke na območju Občine Bled izvajalec javne službe zbiranja redno odvaža ali oddaja pooblaščenim prevzemnikom. 5 JAVNA SLUŽBA OBDELAVE DOLOČENIH VRST ODPADKOV Javno službo obdelave določenih vrst odpadkov izvaja koncesionar izbran s strani Občine Bled. 6 JAVNA SLUŽBA ODLAGANJA OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV Javno službo odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov izvaja koncesionar izbran s strani Občine Bled. 7 DRUGE STORITVE, POTREBNE ZA NEMOTENO IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE Ob zbiranju in prevažanju mora izvajalec javne službe zbiranja še: - poročati Občini Bled in pristojnim službam o izvajanju javne službe, - objavljati podatke, ki se nanašajo na javno službo, - redno in pravočasno obveščati uporabnike, izvajalca javne službe obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter druge prevzemnike odpadkov o posameznih aktivnostih izvajanja javnih služb, - zagotoviti uporabnikom odgovore na njihove pobude in/ali pritožbe, - oblikovati predloge cen javne službe oz. njihove spremembe, - uporabnikom obračunavati storitve javnih služb, - obračunavati pristojbine in druge prispevke, če so le-ti uvedeni s predpisom, - voditi evidence in katastre v zvezi z javno službo, skladno s predpisi, 16

17 - usklajevati pridobljene podatke iz uradnih evidenc (Ajpes, Občina) z obračunskimi podatki, - obveščati pristojne organe o kršitvah uporabe storitev javne službe in - zagotoviti nemoten nadzor nad izvajanjem javne službe. V letu 2016 nadaljujemo z akcijo obveščanja in osveščanja vseh uporabnikov o pravilnem ravnanju z odpadki, vzpostavitvijo Info točke vezane na informacije o ravnanju z odpadki in dan odprtih vrat, kjer si bodo uporabniki lahko v živo ogledali zbiranje posameznih vrst odpadkov in pridobili dodatne informacije, po katerih lahko tudi že danes in tudi v prihodnje povprašajo tudi na Nadzor nad izvajanjem Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov v občini Bled opravlja pristojni občinski prekrškovni organ. V letu 2016 predvidevamo dodatno okrepiti kontrolo oz. nadzor nad vsebino zabojnikov, ki jih naši uporabniki oddajajo. O vsakem pregledu bodo občani obveščeni z zapisnikom o pregledu, hkrati pa bo o večjih in ponavljajočih kršitvah obveščen tudi pristojni občinski prekrškovni organ, ki na podlagi nepravilnosti lahko uporabniku izreče tudi denarno kazen. 8 NAČRT NABAV IN VIRI FINANCIRANJA Vsi stroški, v zvezi z javno službo zbiranja odpadkov so sestavni del cene ravnanja z odpadki, ki jo plačujejo posamezni povzročitelji. Za izvajanje storitev na podlagi tega programa, načrtuje izvajalec javne službe nabavo naslednje opreme in sredstev (za obe občini): informativno gradivo (obveščanje in osveščanje) malo smetarsko vozilo novi zabojniki v zbiralnicah ločenih frakcij kontejner m³ - 2 kos kontejner m³ - 2 kos osna tehtnica stiskalnica ZC Mlino drobno orodje in oprema za ZC SKUPAJ EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR Vir financiranja: lastna sredstva 9 VELJAVNOST LETNEGA PROGRAMA Letni program ravnanja s komunalnimi odpadki se uporablja v letu, za katerega je pripravljen. V kolikor za tekoče leto še ni potrjen se do potrditve uporablja predhodni Letni program. 17

18 PRILOGA odpadni tiskarski tonerji, ki niso zajeti v papirna in kartonska embalaža plastična embalaža lesena embalaža kovinska embalaža sestavljena (kompozitna) embalaža mešana embalaža steklena embalaža embalaža iz tekstila * embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi * kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklop (na primer iz azbesta), vključno s praznimi tlačnimi posodami izrabljene avtomobilske gume zemlja in kamenje, ki nista zajeta v * gradbeni materiali, ki vsebujejo azbest mešani gradbeni odpadki in odpadki pri rušenju objektov, ki niso zajeti v , in papir in karton steklo organski kuhinjski odpadki oblačila tekstilije * topila * kisline * alkalije * fotokemikalije * pesticidi * fluorescentne cevi in drugi odpadki, ki vsebujejo živo srebro * zavržena oprema, ki vsebuje klorofluoroogljike jedilno olje in maščobe * olje in maščobe, ki niso zajete v * premazi, črnila, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi premazi, črnila, lepila in smole, ki niso zajeti v * čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi čistila, ki niso zajeta v * citotoksična in citostatična zdravila zdravila, ki niso zajeta v * baterije in akumulatorji, ki so zajete v , in ter nesortirane baterije in akumulatorji, ki vsebujejo te baterije in akumulatorje baterije in akumulatorji, ki niso zajeti v * zavržena električna in elektronska oprema, ki vsebuje nevarne snovi in ni zajeta v in zavržena oprema, ki ni zajeta v , in * les, ki vsebuje nevarne snovi drugi les, ki ni zajet v plastika kovine odpadki, ki nastanejo pri čiščenju dimnikov drugi tovrstni odpadki odpadki, primerni za kompostiranje zemlja in kamenje 18

19 drugi odpadki, neprimerni za kompostiranje mešani komunalni odpadki odpadki z živilskih trgov odpadki pri čiščenju cest greznični mulji odpadki, ki nastanejo pri čiščenju komunalnih odpadnih voda kosovni odpadki drugi tovrstni odpadki * nevarni odpadki 19

II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri

II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: PROGRAM ZBIRANJA

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU PROGRAM RAVNANJA Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI NA OBMOČJU OBČINE RADENCI V LETU 2019 Radenci, oktober 2018 VSEBINA 1. UVOD... 3 2. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE... 5 3. OSNOVE REPUBLIŠKIH USMERITEV NA

Prikaži več

Uradni list RS 082/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 082/2012, Uredbeni del Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije Klas. št. (1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 15 01 02 Plastična embalaža Sem spada tudi biorazgradljiva plastična embalaža. Hierarhija

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljuto

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljuto Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09), 7.

Prikaži več

Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije Klas. št. (1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu odpadkov, primeri Papirna in kartonska embalaža Pla

Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije Klas. št. (1) Opis odpadka Dopolnilo k opisu odpadkov, primeri Papirna in kartonska embalaža Pla Priloga 1 Tabela 1: Ločene frakcije 15 01 01 Papirna in kartonska embalaža 15 01 02 Plastična embalaža Sem spada tudi biorazgradljiva plastična embalaža. 15 01 03 Lesena embalaža 15 01 04 Kovinska embalaža

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2 016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo 2016-2017 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Elaborat o oblikovanju cen za javno službo je

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc EKOmisija 1. obisk ZAPISNIK 18. 11. 2011 Kranj in Škofja Loka: TŠC Kranj (strokovna gimnazija in strokovna in poklicna šola), Gimnazija Kranj, ŠC Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola

Prikaži več

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE C E N I K STORITEV VELJAVNOST OD 01. 10. 2016 DALJE (VSE CENE SO V EUR) KAZALO 1. OSKRBA S PITNO VODO... 4 1.1. OSKRBA S PITNO VODO POSEBNA STORITEV... 4 1.1.1. Cena vodarine... 4 - za oskrbo s pitno,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_3_obisk_29_in_30_3_2012.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_3_obisk_29_in_30_3_2012.doc EKOmisija 3. obisk ZAPISNIK 29. 3. 2012 Jesenice in Radovljica: Srednja šola Jesenice, Gimnazija Jesenice, Ekon. gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 30.

Prikaži več

Uradni list RS – 88/2008, Uredbeni del

Uradni list RS – 88/2008, Uredbeni del Stran 12162 / Št. 88 / 12. 9. 2008 4. člen Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. 5. člen Udeleženec cestnega

Prikaži več

POLLETNO (1

POLLETNO  (1 DRUŽBA BREZ ODPADKOV»ZERO WASTE«V OBČ)NAH GORJE IN BLED II. ZERO WASTE ODBOR 20. september 2016 1. ZERO WASTE ODBOR V Zero Waste odboru so naslednji člani: - Romana Starič, predstavnica Občine Bled - Jožica

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI LOČENEGA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA KOROŠKEM ANJA ŠTAHER VELENJE, 2017

VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI LOČENEGA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA KOROŠKEM ANJA ŠTAHER VELENJE, 2017 VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI LOČENEGA ZBIRANJA KOMUNALNIH ODPADKOV NA KOROŠKEM ANJA ŠTAHER VELENJE, 2017 VISOKA ŠOLA ZA VARSTVO OKOLJA DIPLOMSKO DELO ANALIZA UČINKOVITOSTI

Prikaži več

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk

Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadk Pravila za čezmejne pošiljke odpadkov s poudarkom na odpadkih, ki vsebujejo GFRP; izkušnje IRSOP iz izvajanja nadzora nad čezmejnim pošiljanjem odpadkov Delavnica: Kako ravnati z odpadki iz polimernih

Prikaži več

K 04. točki DR.pdf

K 04. točki DR.pdf OBČINA GORNJI GRAD OBČINSKI SVET Attemsov trg 3, 3342 Gornji Grad 07 ( tel: (03) 839-18-50 Ê fax: (03) 839-18-64 * E-mail: obcina@gornji-grad.si Datum: 12.05. 2014 Naziv gradiva: Poročilo o izvajanju GJS

Prikaži več

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13 POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil

Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedil Na podlagi petega odstavka 20. člena ter za izvrševanje 36. in 104. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 Odl. US in 33/07 ZPNačrt) izdaja

Prikaži več

Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- p redpisi O dlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, stran Na podlagi 3. in 7. člena zakona o

Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- p redpisi O dlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, stran Na podlagi 3. in 7. člena zakona o Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- p redpisi 1375. O dlok o ravnanju s komunalnimi odpadki, stran 3773. Na podlagi 3. in 7. a zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE)

(IZVLEČEK ZA VLAGATELJE) Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 82 72 F: 01 478 87 54 E: gp.mzp@gov.si Izvleček pravnih podlag zakona in pravilnika, ki vplivajo na uveljavljanje pravic do subvencioniranega prevoza dijakov

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec 2019 1. KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA 1 Stran 2. 3.

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

letno poročilo o delu doc

letno poročilo o delu doc POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2005 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

LIFE13 NAT/SI/ Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, L

LIFE13 NAT/SI/ Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, L LIFE13 NAT/SI/000314 Ohranjanje območij Natura 2000 Kočevsko LIFE Kočevsko Vodna jama 3 pri Klinji vasi -projekt čiščenja- Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje Popis onesnaženosti

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053 Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00 in 30/01) R A Z G L A Š A M O D L O K O AVTO TAKSI PREVOZIH Številka:K1053-4/2002 Datum: 13. junija 2003 ŽUPAN Boris Popovič

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne ), - Odlo Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o avtotaksi prevozih, ki obsega: - Odlok o avtotaksi prevozih (Uradni list RS, št. 33/08 z dne 4. 4. 2008), - Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o avtotaksi prevozih

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr

Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekr Na podlagi 21., 50.a in 50.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 UPB2, 76/08, 79/09 in 15/10), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 UPB4, 17/08 in 108/09)

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 P R A V I L A OBNAŠANJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN DISCIPLINE NA VAROVANEM OBMOČJU TOVARNE TKI HRASTNIK, d.d. na naslovu C. 1. maja 33, Hrastnik. S temi pravili morajo biti seznanjeni in jih upoštevati

Prikaži več

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12

Urbanistično-planerska delavnica Sevnica 2011/12 Energetska sanacija večstanovanjskih stavb - PRIMERI DOBRIH PRAKS - Roman Perčič, Občina Sevnica En.občina 016 12. oktober 2016 Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore Sevnica v 80. letih Foto: Ljubo Motore

Prikaži več

Microsoft Word - 27-MG doc

Microsoft Word - 27-MG doc 2 Metodološko gradivo, št. 3/2007 Mag. Mojca Žitnik Eva Ančik CIP - Kataložni zapis o publikaciji Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana 628.4(497.4)"2006" ŽITNIK, MOJCA, 1970 Letno poročilo o nastajanju

Prikaži več

Pohodništvo na OŠ Hudinja in na OŠ Braslovče

Pohodništvo na OŠ Hudinja in na OŠ Braslovče Mestna občina Celje Komisija Mladi za Celje LOČEVANJE ODPADKOV V GOSPODINJSTVU Raziskovalna naloga AVTORICE Ines Ermenc Tea Kelavid Ana Sečki MENTORICA Tina Presker LEKTORICA Jelka Presker Celje, marec

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o odlagališčih

Prikaži več

Betonarna Sava, d.o.o. BREZPLAČNI TELEFON Blejska Dobrava 123 B obrat Hrušica, 4276 Hrušica CENIK BETONOV ozn. vrste

Betonarna Sava, d.o.o. BREZPLAČNI TELEFON Blejska Dobrava 123 B obrat Hrušica, 4276 Hrušica CENIK BETONOV ozn. vrste CENIK BETONOV ozn. vrste betonov namen EM cena v brez DDV cena v z 22% DDV ČRPNI BETON granulacije Dmax 16 in 32 mm R1 C25/30 XC2 Cl 0,2 Dmax16 S3 temelji, plošče, stebri, vezi, industrijski tlaki m3 61,00

Prikaži več

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš

RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniš RIC Bela krajina v sodelovanju z Občino Črnomelj, Občino Metlika in Občino Semič objavlja JAVNI POZIV k oddaji vloge za sprejem v članstvo v Podjetniški inkubator Bela krajina v enotah: 1. TRIS Kanižarica,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, 28. junij 2011 Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju v občini Poljčane 1. obravnava Pravne

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo

ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo ThiEYE i60+ 4K športna kamera Navodila za uporabo Vsebina embalaže Izgled 1. Objektiv 2. Vklop/Način tipka 3. LED indikator 4. Sprožilec/Izbor tipka 5. USB vtičnica 6. Reža za Mikro SD kartico 7. Mikro

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx

Microsoft Word - Splošni pogoji in pravila za sodelovanje na nagradnem tekmovanju_2019_final.docx Splošni pogoji in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Z VSO E-NERGIJO" OBVESTILO: udeleženec nagradne igre potrjuje, da je seznanjen z vsemi določbami Splošnih pogojev za udeležbo v nagradni igri in

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Nove zahteve za sheme razširjene odgovornosti proizvajalcev ter pogled na eko-modulacijo pristojbin Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Emil Šehič, ZEOS d.o.o. Družba ZEOS Ustanovljeni s strani

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 UVEDBA MEHANIZMA OBRNJENE DAVČNE OBVEZNOSTI V DOLOČENIH SEKTORJIH V SKLADU S 76.A ČLENOM ZDDV-1 Pojasnilo DURS, št. 4230-356/2009-1, 31. 12. 2009 1. UVOD Na podlagi 199. člena Direktive Sveta 2006/112/ES

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

8_ICPx

8_ICPx INŠTITUT ZA CELULOZO IN PAPIR PULP AND PAPER INSTITUTE Vpliv dizajna na reciklabilnost papirne embalaže Matej Šuštaršič, Janja Zule GZS, 12.12.2014 Vsebina - Kaj je (eko)dizajn? - Pomen recikliranja papirja

Prikaži več

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM NORMATIVNA UREDITEV VARSTVA PRED POŽAROM Kakšne pogoje mora izpolnjevati pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskih hišah? Kako

Prikaži več

Microsoft Word - Wcycle-pogodba o medsebojnih pravicah ustanoviteljev_konēni

Microsoft Word - Wcycle-pogodba o medsebojnih pravicah ustanoviteljev_konÄ“ni POGODBA O MEDSEBOJNIH PRAVICAH, OBVEZNOSTIH IN ODGOVORNOSTI USTANOVITELJEV ZAVODA INŠTITUT WCYCLE MARIBOR PRI IZVAJANJU PROJEKTA WCYCLE MARIBOR 1 SKUPNI INTERES USTANOVITELJEV Predmetna pogodba se sklepa

Prikaži več

1 ORO , januar 2019 / Izdelal: V. Črtalič, A. Smuk / Odobril: E. Uljančič

1 ORO , januar 2019 / Izdelal: V. Črtalič, A. Smuk / Odobril: E. Uljančič 1 2 Kot vsako podjetje se tudi pri nas ukvarjamo z varovanjem okolja, s čimer se držimo zahtev iz standarda za okolje ISO 14001. Zavedamo se tudi naših okolijskih vidikov s katerimi vplivamo na okolje

Prikaži več