KONČNO POROČILO O DOLOČITVI VRST IZPOSTAVLJENOSTI, KI SE POVEZUJEJO Z VISOKIM TVEGANJEM V SKLADU S ČLENOM 128(3) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013 EBA/GL/2019/

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KONČNO POROČILO O DOLOČITVI VRST IZPOSTAVLJENOSTI, KI SE POVEZUJEJO Z VISOKIM TVEGANJEM V SKLADU S ČLENOM 128(3) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013 EBA/GL/2019/"

Transkripcija

1 EBA/GL/2019/ januar 2019 Smernice o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 1

2 Obveznosti glede zagotavljanja skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje smernice, izdane v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 1093/ V skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 si morajo pristojni organi in finančne institucije na vsak način prizadevati za upoštevanje smernic. 2. V smernicah je predstavljeno stališče organa EBA o ustreznih nadzorniških praksah v okviru evropskega sistema finančnega nadzora oziroma o tem, kako bi se morala zakonodaja Unije uporabljati na določenem področju. Pristojni organi iz člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010, na katere se nanašajo smernice, bi jih morali upoštevali tako, da jih ustrezno vključijo v svoje prakse (npr. s spremembo svojega pravnega okvira ali nadzorniških postopkov), tudi če so smernice namenjene predvsem institucijam. Zahteve glede poročanja 3. Pristojni organi morajo v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/2010 do 1. julija 2019 organ EBA uradno obvestiti, ali ravnajo oziroma ali nameravajo ravnati v skladu s temi smernicami ali pa mu sporočiti razloge za njihovo neupoštevanje. Če organ EBA do navedenega roka ne bo prejel obvestila, bo za pristojne organe štel, da smernic ne upoštevajo. Uradna obvestila je treba poslati na obrazcu, ki je na voljo na spletni strani organa EBA, na elektronski naslov z navedbo sklica EBA/GL/2018/xx. Predložiti jih morajo osebe, ki so pooblaščene za poročanje o skladnosti v imenu svojih pristojnih organov. Organu EBA je treba sporočiti tudi vsako spremembo stanja glede upoštevanja smernic. 4. Obvestila bodo objavljena na spletni strani organa EBA v skladu s členom 16(3) Uredbe (EU) št. 1093/ Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, , str. 12). ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 2

3 Vsebina, področje uporabe in opredelitve pojmov Vsebina 5. Te smernice določajo, katere vrste izpostavljenosti, ki niso navedene v členu 128(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, se povezujejo z zelo visokim tveganjem in v kakšnih okoliščinah, kot zahteva člen 128(3) Uredbe (EU) št. 575/ Poleg tega te smernice na pobudo organa EBA samo za namene teh smernic vsebujejo tudi opredelitev pojmov tvegani kapital in lastniški instrumenti nejavnih družb iz točk (a) in (c) člena 128(2) Uredbe (EU) št. 575/2013. Področje uporabe 7. Te smernice pojasnjujejo pojma naložbe v podjetja tveganega kapitala in naložbe v lastniške instrumente nejavnih družb iz točk (a) in (c) člena 128(2) uredbe CRR. Te smernice določajo tudi, katere vrste izpostavljenosti se poleg izpostavljenosti iz člena 128(2) uredbe CRR povezujejo z zelo visokim tveganjem in v kakšnih okoliščinah v skladu z mandatom iz člena 128(3) uredbe CRR. Naslovniki 8. Te smernice so naslovljene na pristojne organe, kakor so opredeljeni v točki (i) člena 4(2) Uredbe (EU) št. 1093/2010, in na institucije, kakor so opredeljene v členu 4(1) Uredbe (EU) št. 1093/2010. Opredelitve pojmov 9. Če ni določeno drugače, imajo pojmi v teh smernicah enak pomen kot pojmi, ki se uporabljajo in so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 575/2013. Izvajanje Datum začetka uporabe 10. Te smernice se uporabljajo od 1. julija ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 3

4 Smernice organa EBA o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem 4.1. Naložbe v podjetja tveganega kapitala in/ali lastniške instrumente nejavnih družb 1. Institucije bi morale upoštevati, da naložbe v podjetja tveganega kapitala iz točke (a) člena 128(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 vključujejo vsaj vsako naložbo, ki izpolnjuje oba naslednja pogoja: (a) naložba spada med: (i) (ii) nedolžniške izpostavljenosti, ki ne kotirajo na borzi in vsebujejo podrejeno terjatev do dela preostalega premoženja podjetja, ki ne kotira na borzi; ali dolžniške izpostavljenosti in druge vrednostne papirje, partnerstva, izvedene finančne instrumente ali druge instrumente, katerih ekonomska vsebina je podobna izpostavljenostim iz točke (a) in ne kotirajo na borzi; (b) namen naložbe je zagotoviti finančna sredstva novoustanovljenim podjetjem, vključno za razvoj novega proizvoda in z njim povezane raziskave, da bi podjetje ta proizvod dalo na trg, za povečanje proizvodnih zmogljivosti podjetja ali za razširitev njegove poslovne dejavnosti. 2. Institucije bi morale upoštevati, da naložbe v lastniške instrumente nejavnih družb iz točke (c) člena 128(2) Uredbe (EU) št. 575/2013 vključujejo vsaj vsako naložbo, ki izpolnjuje oba naslednja pogoja: (a) naložba je ena od naslednjih vrst naložb: (i) katere koli nedolžniške izpostavljenosti, ki ne kotirajo na borzi in vsebujejo podrejeno terjatev do dela preostalega premoženja podjetja; (ii) dolžniške izpostavljenosti in drugi vrednostni papirji, partnerstva, izvedeni finančni instrumenti ali drugi instrumenti, katerih ekonomska vsebina je podobna izpostavljenostim iz točke (i) in ne kotirajo na borzi; (b) namen naložbe je ustvarjanje dobička prek odkupa s finančnim vzvodom, prve javne ponudbe, prodaje deleža v lastniškem kapitalu na drug način ali kakršnega koli posla s podobno ekonomsko vsebino. Vse naložbe, pri katerih ima institucija namen razviti strateški poslovni odnos s podjetjem, v katerega je vlagala, se za namene teh smernic ne bi smele šteti za naložbe v lastniške instrumente nejavnih družb. Vendar pa lahko take naložbe še vedno predstavljajo izpostavljenosti z visokim tveganjem v skladu z oddelkom 4.2 teh smernic. ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 4

5 4.2. Druge vrste izpostavljenosti, ki se obravnavajo kot izpostavljenosti z visokim tveganjem 3. V opredelitev izpostavljenosti, povezanih z zelo visokim tveganjem, ki še niso vključene s členom 128(2) Uredbe (EU) št. 575/2013, bi bilo treba zajeti vse kategorije izpostavljenosti, s posebnim poudarkom na kategorijah izpostavljenosti iz točk (g), (p) in (q) člena 112 Uredbe (EU) št. 575/ Institucije bi morale kot izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem, od navedenih v odstavku 3 obravnavati vsaj tiste izpostavljenosti, ki kažejo ravni in razpone dejavnikov tveganja, ki niso skupni drugim dolžnikom ali poslom iz iste kategorije izpostavljenosti. 5. Za namene odstavka 4 bi morale institucije upoštevati, da vsaj vse naslednje izpostavljenosti kažejo ravni in razpone dejavnikov tveganja, ki niso skupni drugim dolžnikom ali poslom iz iste kategorije izpostavljenosti: (a) vsako financiranje špekulativnih naložb v finančna in nefinančna sredstva, ki niso nepremičnine, pri katerih ima dolžnik namen sredstva prodati za dobiček, vključno s financiranjem špekulativnih naložb v premičnine, kmetijske proizvode ali neopredmetena sredstva (kot so licence ali patenti), če sta izpolnjena oba naslednja pogoja: (i) obstaja zelo visoko tveganje izgube v primerih neplačila dolžnika, zlasti v primeru nezadostne likvidnosti trga ali velike nestanovitnosti cen za predmet financiranja, ki s pogodbenimi dogovori, vključno z nepreklicnimi predprodajnimi pogodbami, še ni bilo dovolj zmanjšano; (ii) finančna institucija za zmanjšanje tveganja izgube nima na voljo dovolj drugih prihodkov in sredstev dolžnika, zlasti v primerih, ko je tveganje izgube visoko v primerjavi s finančnimi viri dolžnika; (b) kakršna koli izpostavljenost, za katero ni na voljo zunanje bonitetne ocene, in sicer do subjekta, ustanovljenega posebej za financiranje ali upravljanje stvarnega premoženja, razen nepremičnin, ali ekonomsko primerljiva izpostavljenost, s pogodbenimi dogovori, ki dajejo kreditodajalcu znatno mero kontrole nad sredstvi in prihodkom, ki ga ustvarjajo sredstva, ki se financirajo, ter za katero je primarni vir poplačila obveznosti prihodek, ustvarjen s sredstvi, ki se financirajo, in ne zmožnost podjetja, da poplača obveznosti iz drugih neodvisnih virov, pri kateri je izpolnjen kateri koli od naslednjih pogojev: (i) institucija je v svoji analizi ugotovila visoko tveganje izgube iz katerega koli od naslednjih razlogov: velike pomanjkljivosti v finančni trdnosti zadevnega subjekta za posebne namene; ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 5

6 velika negotovost, povezana s političnim in pravnim okoljem lokacije projekta, če je ustrezno; značilnosti posla ali sredstev; zmanjšana finančna trdnost sponzorja ali izvajalca projekta; (ii) institucija je ugotovila visoko tveganje izgube za izpostavljenost, povezano s projektnim financiranjem v obliki enega samega projekta v njegovi predoperativni fazi, ko projekt še nima pozitivnega denarnega toka, ki bi zadostoval za pokrivanje vseh drugih pogodbenih obveznosti in zmanjševanje dolgoročnega dolga, ter pri katerem se njegovi denarni tokovi uporabljajo kot zavarovanje in vir poplačila, za katerega institucija meni, da ni visoke kakovosti, saj ji ne omogoča pravočasno izpolniti svojih finančnih obveznosti. 6. Vse izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov do zadevnega izdajatelja bi bilo treba obravnavati kot izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem, če je izpolnjen eden od naslednjih pogojev: (a) utež tveganja za katero koli dolžniško izpostavljenost institucije do istega izdajatelja je 150 %; (b) kateri koli dolg takega izdajatelja bi prejel utež tveganja 150 %, če bi ti dolžniški instrumenti predstavljali izpostavljenosti institucije zaradi enega od naslednjih razlogov: (i) bonitetna ocena imenovane zunanje bonitetne institucije (ECAI), dodeljena zadevnemu dolžniškemu instrumentu, ustreza uteži tveganja 150 %; (ii) izdajatelj je neplačnik v skladu s členom 178 Uredbe (EU) št. 575/ Zahteve glede obveščanja 7. Kadar institucije ugotovijo katere koli vrste izpostavljenosti, ki predstavljajo zelo visoko tveganje izgube v skladu s pogoji iz člena 128(3) Uredbe (EU) št. 575/2013 in niso izpostavljenosti, opredeljene v skladu z odstavkom 5 ali 6, bi morale o tem obvestiti pristojne organe v svoji jurisdikciji, skupaj s kratkim opisom glavnih značilnosti teh izpostavljenosti. Pristojni organi bi nato morali obvestiti organ EBA. ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 6

7 Spremni dokumenti Analiza stroškov in koristi/ocena učinka Ta ocena učinka vsebuje analizo morebitnih povezanih stroškov in koristi politike iz teh smernic. Ta analiza omogoča bralcu pregled ugotovitev v zvezi z opredelitvijo problema, ugotovljenimi možnostmi za obravnavanje problema in morebitnimi učinki teh možnosti. Naslednja analiza je sestavljena iz treh delov. Prvi del vsebuje analizo osnovnega scenarija z vidika obstoječih praks institucij, nadzorniških pravil in praks ter regulativnega okolja. Drugi del vsebuje obravnavane možnosti v zvezi s pomembnimi odločitvami glede politik, vključenimi v posvetovalni dokument. Zadnji del vsebuje analizo stroškov in koristi na podlagi glavnih sprememb politike v primerjavi z obstoječimi nadzorniškimi pravili in praksami, obstoječimi praksami institucij in regulativnim okoljem. A. Opredelitev problema V smernicah je obravnavano vprašanje pomanjkanja skupnih institucionalnih in nadzorniških praks v zvezi z vrstami izpostavljenosti, povezanimi z zelo visokim tveganjem, in njihovimi okoliščinami. Izpostavljenost, ki je z uporabo člena 128(3) uredbe CRR opredeljena kot izpostavljenost, ki pomeni zelo visoko tveganje, prejme utež tveganja 150 %. Namen vseh vprašanj, obravnavanih med pripravo teh smernic, je uskladiti pravila za opredelitev izpostavljenosti, povezanih z zelo visokim tveganjem. B. Cilji politike Cilj smernic je vzpostaviti konvergenco na področju ocenjevanja institucij, ali neka izpostavljenost pomeni zelo visoko tveganje v smislu člena 128(3) uredbe CRR. Različne prakse institucij in nadzornikov pri določitvi vrst izpostavljenosti, ki bi jih bilo treba obravnavati kot zelo visoko tveganje, lahko privedejo do neenakih konkurenčnih pogojev med institucijami, pa tudi do neupravičene spremenljivosti tveganju prilagojenih sredstev pri standardiziranem pristopu. Od držav članic in institucij se pričakuje, da bodo izboljšale primerljivost kapitalskih zahtev. Cilj teh smernic je določiti vrste izpostavljenosti, ki se povezujejo z zelo visokim tveganjem, s: pojasnitvijo pojmov naložbe v podjetja tveganega kapitala in naložbe v lastniške instrumente nejavnih družb iz člena 128(2)(a) in (c) uredbe CRR; zagotovitvijo splošnega pristopa za opredelitev izpostavljenosti, ki se povezujejo z zelo visokim tveganjem; navedbo primerov vrst izpostavljenosti, ki bi jih bilo treba obravnavati kot izpostavljenosti, ki se povezujejo z zelo visokim tveganjem; ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 7

8 uvedbo sistema obveščanja za vse druge izpostavljenosti z visokim tveganjem, ki jim je z uporabo člena 128(3) uredbe CRR dodeljena utež tveganja 150 % in niso zajete v nobeni drugi zahtevi iz teh smernic. C. Osnovni scenarij Osnovni scenarij je mogoče opredeliti z vidika nadzorniških pravil in praks, obstoječih praks institucij in regulativnega okolja. Osnovni scenarij z vidika nadzornih pričakovanj je opredeljen na podlagi informacij, izmenjanih med pristojnimi organi, ki sodelujejo v ustreznih delovnih skupinah. Na podlagi te izmenjave se lahko šteje, da so v nekaterih jurisdikcijah EU špekulativne naložbe in posebni kreditni aranžmaji nizke kakovosti že upoštevani za namen opredelitve izpostavljenosti, povezanih z zelo visokim tveganjem. Za osnovni scenarij z vidika obstoječih praks institucij se predpostavlja, da je primerljiv z osnovnim scenarijem z vidika nadzora. Osnovni scenarij z vidika regulativnega okolja je določen z veljavno uredbo CRR, zato ne zagotavlja izhodišča za oceno učinka, saj trenutno v skladu s členom 128(3) uredbe CRR niso določene nobene posebne vrste izpostavljenosti. D. Obravnavane možnosti Področje uporabe smernic o opredelitvi izpostavljenosti, povezanih z visokim tveganjem Razpravljalo se je o izključitvi več kategorij izpostavljenosti iz področja uporabe teh smernic. Zlasti je bilo predlagano, da se iz področja uporabe smernic izključijo izpostavljenosti do enot centralne ravni držav ali centralnih bank, izpostavljenosti do enot regionalne ali lokalne ravni držav in izpostavljenosti do subjektov javnega sektorja, z utemeljitvijo, da se za take izpostavljenosti ne pričakuje, da so izpostavljene visokemu tveganju izgube. V zvezi s tem je treba opozoriti, da člena 128(3) uredbe CRR ni mogoče omejiti samo na določene kategorije izpostavljenosti in da se zato ta člen uporablja tudi za zgoraj navedene kategorije izpostavljenosti. Poleg tega je treba poudariti, da je v praksi zelo malo verjetno, da bo katera koli izpostavljenost iz teh kategorij izpostavljenosti spadala med vrste izpostavljenosti iz odstavkov 3, 4, 5 ali 6 teh smernic. Poleg tega je bilo predlagano, da se izpostavljenosti do multilateralnih razvojnih bank v skladu s členom 117(2) uredbe CRR izvzamejo iz smernic, ker jim je dodeljena utež tveganja 0 %. Za te izpostavljenosti je ocena za namene ugotavljanja visokega tveganja v nasprotju s posebno naravo multilateralnih razvojnih bank, ki so ustanovljene za gospodarske in socialno razvojne projekte ter imajo velik delež članstva s strani držav. Vendar pa smernice, kot je bilo poudarjeno že v predhodnem odstavku, ne morejo omejiti splošnega področja uporabe člena 128(3) uredbe CRR. Nazadnje je bila obravnavana tudi izključitev MSP iz področja uporabe teh smernic. Glede tega se je menilo, da bi lahko ocenjevanje le-teh za namene ugotavljanja visokega tveganja neugodno vplivalo na financiranje MSP, ki imajo ključno vlogo pri ustvarjanju gospodarske rasti in ustvarjanje delovnih mest na trgu Unije (glej uvodno izjavo 44 uredbe CRR). Ta utemeljitev je bila podana v posvetovalnem ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 8

9 dokumentu v oddelku Ozadje in utemeljitev. Vendar pa se člen 128(3) uredbe CRR uporablja za MSP na podlagi uredbe CRR, smernice pa ne morejo zmanjšati splošnega področja uporabe navedenega člena, kot je poudarjeno zgoraj. Vendar je treba opozoriti, da je zelo malo verjetno, da bodo izpostavljenosti do MSP spadale med vrste izpostavljenosti iz odstavkov 4 in 5, zato se je menilo, da se MSP raje ohranijo v okviru področja uporabe ocenjevanja, ker bi bilo sicer lahko ocenjevanje le-teh za namen člena 128(3) nezadostno usklajeno. Vidiki upravljanja Obravnavana je bila vključitev vidikov upravljanja v smernice, kar bi od institucij zahtevalo, da v svojih notranjih politikah, na primer glede nagnjenosti k prevzemanju tveganj v zvezi z izpostavljenostmi z visokim tveganjem, določijo način ocenjevanja izpostavljenosti z visokim tveganjem za na novo pridobljene posle in za izpostavljenosti, ki že obstajajo, ter nekatere druge vidike upravljanja. Vendar pa se zaradi zagotovitve skladnosti smernic z mandatom iz člena 128(3) uredbe CRR pri tem ni vztrajalo. Seznam meril Obravnavana je bila tudi uvedba seznama podrobnejših in nepristranskih meril za ocenjevanje, ali so posamezne izpostavljenosti/posli podvrženi visokemu tveganju izgube ali ne. To bi od institucij zahtevalo, da opredelijo dodatne zadevne vrste izpostavljenosti, ki še niso zajete v členu 128(2) uredbe CRR ali katerem koli delu smernic. Taka podrobnejša in objektivnejša merila bi od institucij zahtevala opredelitev izpostavljenosti, ki omejujejo ravni in razpone dejavnikov tveganja, ki niso skupni drugim dolžnikom ali poslom v obravnavani kategoriji izpostavljenosti, ob upoštevanju: (a) sprožilcev na podlagi ocenjevanja kreditnega tveganja, ki ga opravi institucija, ki kažejo nezadostne finančne vire dolžnika za poplačilo dolga; (b) pomembnosti zneska izpostavljenosti, deleža nezavarovanega dela ali razmerja med vrednostjo kredita in vrednostjo zavarovanja (LTV), ki bi lahko povzročilo visoko tveganje izgube; (c) notranje ali zunanje bonitetne ocene/kreditne kakovosti, ki odraža visoko raven tveganja ali druge vidike, ki bilahko povzročili visoko tveganje izgube. Vendar pa so bili ti pomisleki opuščeni iz naslednjih razlogov: Če bi se uvedel tak seznam, bi bilo treba opredeliti prage za posamezne sprožilce, ker bi bila sicer razvrstitev izpostavljenosti v kategorijo izpostavljenosti, povezane z zelo visokim tveganjem specifična za posamezno banko, to pa bi bilo v nasprotju s konceptom standardiziranega pristopa. Predpostavljalo se je, da bi se taki pragovi zelo težko umerili. Menilo se je, da institucije, ki uporabljajo standardizirani pristop, morda nimajo potrebnih informacij. Poleg tega bi bilo treba predlagane sprožilce opredeliti zelo podrobno, zaradi česar bi jih banke, ki uporabljajo standardizirani pristop, v praksi težko ocenile (npr. LTV z vidika ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 9

10 upoštevanja trenutne tržne vrednosti ali tržne vrednosti ob prejemu zavarovanja, kako opredeliti tržno vrednost). Mnenje interesne skupine za bančništvo Interesna skupina za bančništvo pozdravlja priložnost, da sodeluje pri posvetovanju o Smernicah organa EBA v zvezi z izpostavljenostmi, ki se povezujejo z visokim tveganjem. Pomembno je poudariti, da trenutno poteka analiza kategorije izpostavljenosti z visokim tveganjem v okviru trialoga pogajanj o uredbi CRR2, ki bi lahko bistveno spremenila področje uporabe člena 128. Enako bo veljalo tudi za implementacijo novega (dokončanega) okvira Basel III. Te smernice zato pomenijo zelo prehodne ukrepe za spremembo tveganju prilagojenih sredstev. Uvedba postopka obveščanja iz odstavka 7 bi samo dodala regulativno breme z nizko dodano vrednostjo v kratkem obdobju, in to v času, ko bodo banke implementirale uredbo CRR2 in nato dokončan okvir Basel III. Poleg tega se zdi koristno, da se opredelitve pojmov za kreditno tveganje uskladijo z opredelitvami iz standardiziranega pristopa okvira Basel III, zlasti za izpostavljenosti iz naslova špekulativnih naložb v kapital nejavnih družb, ter druge izpostavljenosti iz naslova podrejenega dolga, kapitala in lastniških instrumentov. Priporočamo tudi, da se vse naložbe, za katere namerava banka razviti strateški poslovni odnos z zadevnim podjetjem, za namene teh smernic ne štejejo za kapital nejavnih družb. Poleg tega se merilo izpostavljenosti visokemu tveganju ne bi smelo uporabljati za primere razvoja nepremičnin, v katerih prihodnje obljube prodaje temeljijo na nepreklicnih zavezah. Ne nazadnje, interesna skupina za bančništvo priznava prizadevanje organa EBA za izvedbo temeljitega pregleda tveganju prilagojenih sredstev, zlasti metode IR. Glede na navedeno bi bilo treba dodatno analizirati obstoječo opredelitev špekulativnega financiranja nepremičnin iz uredbe CRR. Evropski pristop je zelo širok, saj zahteva, da se skoraj vsa financiranja nepremičnin štejejo za visoko tveganje. Potrebne so dodatne usmeritve za razlikovanje med špekulativnimi in nešpekulativnimi projekti. Povratne informacije o javnem posvetovanju in mnenju interesne skupine za bančništvo Organ EBA je opravil javno posvetovanje o osnutku predloga iz posvetovalnega dokumenta CP/EBA/2018/03. Obdobje posvetovanja je trajalo tri mesece in se je končalo 17. julija Skupaj je bilo prejetih 13 odgovorov, 11 od njih je bilo objavljenih na spletni strani organa EBA. Povzetek ključnih točk in drugih pripomb, prejetih med posvetovanjem, analiza in razprava, ki so jo sprožile te pripombe, ter sprejeti ukrepi za njihovo obravnavanje, če se je zdelo potrebno, so navedeni v preglednicah spodaj. ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 10

11 V več primerih je več organov industrije predložilo podobne pripombe ali pa je isti organ svoje pripombe ponovil v odgovorih na različna vprašanja. V takih primerih so pripombe in analiza organa EBA vključene v oddelek tega dokumenta, ki je po mnenju organa EBA najprimernejši. Kot rezultat odzivov, prejetih med javnim posvetovanjem, so bile vključene spremembe osnutka smernic. Povzetek ključnih vprašanj in odgovor organa EBA V pripombah, prejetih med posvetovanjem, je bil izražen dvom glede izbire časa objave smernic. Mnenje je bilo, da smernice bodisi prihajajo prepozno po izdaji (leta 2013) mandata v členu 128(3) uredbe CRR ali pa da bodo posegale v (i) prihodnje izvajanje revidiranega okvira Basel III v EU, ki ne vključuje regulativne kategorije izpostavljenosti Postavke, povezane z zelo visokim tveganjem, in (ii) morebitne spremembe člena 128 v okviru uredbe CRR2. Organ EBA meni, da je interakcija s časovnim okvirom prihodnjih sprememb sedanjega regulativnega okvira neizogibna, vendar jo je s časovnega vidika težko predvideti, zato so potrebne smernice o obravnavanju tekočih izpostavljenosti, povezanih z visokim tveganjem. Te smernice ne bodo samo omogočile višjo stopnjo primerljivosti z vidika obstoječih praks pri ugotavljanju izpostavljenosti, povezanih z visokim tveganjem, temveč bodo tudi olajšale prehod na prihodnje regulativne spremembe, saj bodo bankam in nadzornikom omogočile uporabo smernic za ugotavljanje dejavnikov tveganja, ki so usklajeni s prihodnjim baselskim okvirom. Več sodelujočih v javnem posvetovanju je izrazilo pomisleke glede opredelitve in bonitetne obravnave špekulativnega financiranja nepremičnin, čeprav je v posvetovalnem dokumentu poudarjeno dejstvo, da ta vrsta izpostavljenosti ni zajeta v področje uporabe smernic, ker je vključena že v člen 128(2) uredbe CRR. Odločitev organa EBA o izključitvi špekulativnega financiranja nepremičnin iz smernic je bila sprejeta ob upoštevanju, da uredba CRR to opredelitev že vsebuje. Poleg tega je to področje, za katerega so predvidene bistvene spremembe v okviru Basel III, zato bi to lahko povzročilo bodisi prehitevanje izvajanja sporazuma Basel III ali ogrozilo izvajanje v skladu s prihodnjim sporazumom Basel III. Ne glede na to se bodo pripombe industrije skrbno proučile med razpravo, ki v zvezi s to temo poteka v organu EBA. V obdobju posvetovanja so bile prejete pripombe sodelujočih v javnem posvetovanju, ki se niso strinjali z vključitvijo pojmov lastniški instrumenti nejavnih družb in tvegani kapital v smernice. Sodelujoči v javnem posvetovanju so kot drugo najboljšo rešitev navedli, da bi se morali opredelitvi lastniških instrumentov nejavnih družb in tveganega kapitala uporabljati samo za neposredne naložbe bank ter bi se morale izključevati vse naložbe v obliki deležev ali enot v KNP. Poleg tega je bilo navedeno, da bi bilo treba opredelitvi uskladiti z opredelitvama iz okvira Basel III, zlasti za špekulativne naložbe v kapital nejavnih družb ter za druge izpostavljenosti iz naslova podrejenega dolga, kapitala in lastniških instrumentov (odstavki 50 53). Organ EBA je v skladu s svojimi pristojnostmi sprejel pobudo, da samo za namene teh smernic zagotovi opredelitev pojmov lastniški instrumenti nejavnih družb in tvegani kapital. Ta ukrep je bil sprejet samo zato, ker za ta dva pojma javnosti niso na voljo smernice in ker sta opredelitvi potrebni za zagotovitev smernic ter zagotovitev usklajenosti glede vrst izpostavljenosti, ki se štejejo za naložbe v tvegani kapital in lastniške instrumente nejavnih družb. Poleg tega organ EBA pojasnjuje, da se predelitvi v skladu z odgovorom Komisije na Q&A 2013_374 ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 11

12 uporabljata za neposredne naložbe ter kadar se za izpostavljenosti v obliki deležev ali enot v KNP uporablja pristop vpogleda. Številne pripombe v zvezi s posvetovalnim dokumentom so se nanašale na področje uporabe smernic, pri čemer so sodelujoči v javnem posvetovanju predstavili različna mnenja o tem, ali bi morale smernice zavzeti širše ali ožje stališče glede kategorij izpostavljenosti, ki bi morale biti pri ugotavljanju izpostavljenosti, povezanih z visokim tveganjem, izključene iz področja uporabe. Na podlagi teh pripomb je organ EBA spremenil oddelek 4.2 smernic, da bi institucijam zagotovil jasnejšo in celovitejšo shemo za ugotavljanje izpostavljenosti, povezanih z visokim tveganjem. To je v skladu z mandatom, ki ga organu EBA dodeljuje člen 128(3) uredbe CRR. Upošteva tudi empirične dokaze glede delovanja finančnih institucij. Osnovna logika, na kateri temelji oddelek 4.2, je zato naslednja: (i) v odstavku 3 je predstavljen obseg te naloge (vse kategorije izpostavljenosti), pri čemer je poudarek na nekaterih specifičnih področjih; (ii) v odstavku 4 je predstavljeno splošno merilo, kdaj se za šteje, da je izpostavljenost povezana z visokim tveganjem; (iii) v odstavku 5 so ponazorjeni posebni primeri, v katerih se šteje, da je bilo splošno merilo izpolnjeno; (iv) v odstavku 6 pa so predstavljeni drugi posebni primeri, v katerih se šteje, da je bilo splošno merilo izpolnjeno, in ki so specifični za kategorijo izpostavljenosti iz naslova lastniških instrumentov. Sodelujoči v javnem posvetovanju so v pripombah v zvezi s posvetovalnim dokumentom izrazili pomisleke glede uvedbe mehanizma obveščanja, vendar se je organ EBA odločil, da ga obdrži. Ta mehanizem bi bil koristen z vidika razumevanja, katere preostale izpostavljenosti, ki niso bile opredeljene z uporabo predhodnih ukrepov (korakov) iz smernic, bi bile lahko povezane z visokim tveganjem. Naslovniki obvestil bi morali biti nacionalni pristojni organi in ne neposredno organ EBA. Pravno besedilo je bilo ustrezno spremenjeno. Vsako tako obvestilo bi bilo treba naknadno posredovati organu EBA, ko bo izvedena tehnična rešitev za to. ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 12

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

SMERNICE O METODAH ZA IZRAČUN PRISPEVKOV V SISTEME JAMSTVA ZA VLOGE EBA/GL/2015/ Smernice o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamst

SMERNICE O METODAH ZA IZRAČUN PRISPEVKOV V SISTEME JAMSTVA ZA VLOGE EBA/GL/2015/ Smernice o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamst EBA/GL/2015/10 22.09.2015 Smernice o metodah za izračun prispevkov v sisteme jamstva za vloge Original: 0 Popravljeno: odstavek 58 in Priloga 1 (odstavek 21) C1 Datum 22. september 2015 13. junij 2016

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov Politika izvrševanja naročil strank NLB d.d. 1. Namen 1.1 Zakon o trgu finančnih instrumentov (v nadaljevanju: ZTFI-1) od Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana (v nadaljevanju: Banka), zahteva, da vzpostavi

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in 8.7.2016 L 184/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v L 352/32 Uradni list Evropske unije 21.12.2012 IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1249/2012 z dne 19. decembra 2012 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov glede oblike evidenc, ki jih morajo v skladu

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Javno posvetovanje o osnutku dodatka k Vodniku ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije

Javno posvetovanje o osnutku dodatka k Vodniku ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije o osnutku dodatka k Vodniku ECB po opcijah in diskrecijskih pravicah iz prava Unije Maj 2016 Uvod (1) V tem dokumentu o posvetovanju je opisan pristop ECB k izvajanju nekaterih opcij in diskrecijskih pravic,

Prikaži več

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro L 301/6 Uradni list Evropske unije 12.11.2013 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA SL

Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA SL Smernice o izračunu pozicij repozitorjev sklenjenih poslov v skladu z uredbo EMIR 28/03/2019 ESMA70-151-1350 SL Kazalo I. Področje uporabe... 3 II. Sklici na zakonodajo, okrajšave in slovar pojmov... 4

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

Metodologija SREP v okviru EMN v manj pomembnih institucijah

Metodologija SREP v okviru EMN v manj pomembnih institucijah Metodologija SREP v okviru EMN v manj pomembnih institucijah izdaja 2019 Posodobitev v letu 2019 Razvoj in izvajanje metodologije v EMN Vsi pristojni nacionalni organi (PNO) od leta 2018 uvajajo metodologijo

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Razkritja skupine UniCredit Slovenija za leto 2018

Razkritja skupine UniCredit Slovenija za leto 2018 Razkritja skupine UniCredit Slovenija za leto 2018 Razkritja skupine UniCredit Slovenija za leto 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

Mnenje Evropske centralne banke z dne 8. novembra 2017 o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za kreditne institucije in investicijska podjet

Mnenje Evropske centralne banke z dne 8. novembra 2017 o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za kreditne institucije in investicijska podjet 31.1.2018 SL Uradni list Evropske unije C 34/5 III (Pripravljalni akti) EVROPSKA CENTRALNA BANKA MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 8. novembra 2017 o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops L 14/36 SL SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding

Review of the Framework on State Aid to Shipbuilding Pregled Sporočila o kratkoročnem zavarovanju izvoznih kreditov 1. Uvod Posvetovalni dokument V nekaterih državah članicah uradne izvoznokreditne agencije zavarujejo kratkoročna izvozna tveganja za račun

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet

Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Svet Svet Evropske unije Bruselj, 9. junij 2016 (OR. en) 10005/16 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: Datum: 9. junij 2016 Prejemnik: generalni sekretariat Sveta delegacije Št. predh. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

SL L 173/84 Uradni list Evropske unije UREDBA (EU) št. 600/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrum

SL L 173/84 Uradni list Evropske unije UREDBA (EU) št. 600/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrum L 173/84 Uradni list Evropske unije 12.6.2014 UREDBA (EU) št. 600/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (Besedilo

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 20

Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 20 Svet Evropske unije Bruselj, 9. marec 2018 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2018/0048 (COD) 7049/18 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 8. marec 2018 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: EF 73 ECOFIN 231

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev SKLOP 1: EKONOMIKA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Upravljanje kmetijskih gospodarstev Tomaž Cör, KGZS Zavod KR Vsem značilnostim kmetijstva mora biti prilagojeno tudi upravljanje kmetij. Ker gre pri tem za gospodarsko

Prikaži več

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po

Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je po Priloga II Modul A: Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje 1. Izjava o skladnosti na podlagi notranje kontrole proizvodnje je postopek ugotavljanja skladnosti, s katerim proizvajalec

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Uradni list RS 025/2015, Uredbeni del

Uradni list RS 025/2015, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več