Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20)"

Transkripcija

1 SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 28. maja 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je 12. aprila 2019 prejela zahtevo podpredsednika Državnega zbora Republike Slovenije za mnenje o predlogu zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (v nadaljnjem besedilu: predlog zakona), ki ga je pripravil Državni svet Republike Slovenije. Pristojnost ECB, da poda mnenje, izhaja iz členov 127(4) in 282(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter iz tretje in šeste alinee člena 2(1) Odločbe Sveta 98/415/ES 1, saj se predlog zakona nanaša na Banko Slovenije, na pravila v zvezi s finančnimi institucijami, kolikor pomembno vplivajo na stabilnost finančnih institucij in trgov, ter na naloge, prenesene na ECB v skladu s členom 127(6) Pogodbe. V skladu s prvim stavkom člena 17.5 Poslovnika Evropske centralne banke je to mnenje sprejel Svet ECB. 1. Namen predloga zakona 1.1 Glavni cilj predloga zakona je odpraviti protiustavnost, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Ustavno sodišče) v odločbi št. U-I-295/ z dne 19. oktobra 2016 (v nadaljnjem besedilu: odločba Ustavnega sodišča) 2, in sicer protiustavnost nekaterih določb Zakona o bančništvu (ZBan-1) 3, ki urejajo odgovornost Banke Slovenije za škodo v zvezi z izrednimi ukrepi, ki jih je izrekla. Po določbah, ki jih je Ustavno sodišče presojalo 4, je bila Banka Slovenije pooblaščena za izrekanje izrednih ukrepov prenehanja ali konverzije kvalificiranih obveznosti med reorganizacijo banke, ki ni izpolnjevala minimalnih kapitalskih in likvidnostnih zahtev ali je bilo verjetno, da jih ne bo izpolnjevala, in sicer tako, da bi lahko prišlo do odvzema dovoljenja za opravljanje bančnih storitev. 1.2 Ustavno sodišče je sicer potrdilo, da je bila pravna podlaga za izredne ukrepe, ki jih je Banka 1 Odločba Sveta 98/415/ES z dne 29. junija 1998 o posvetovanju nacionalnih organov z Evropsko centralno banko glede osnutkov pravnih predpisov (UL L 189, , str. 42). 2 Odločba o ugotovitvi, da je bil 350.a člen Zakona o bančništvu v neskladju z Ustavo, Odločba o ugotovitvi, da je bil 265. člen Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank v neskladju z Ustavo, Odločba o ugotovitvi, da členi 253, 253a, 253b, 261a, 261b, 261c, 261d, 261e, drugi odstavek 262.b člena, ter členi 346, 347 in 350 Zakona o bančništvu nisi bili v neskladju z Ustavo, Odločba o ugotovitvi, da 41. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu ni bil v neskladju z Ustavo (Uradni list RS, št. 71/16). 3 Uradni list RS, št. 99/10 uradno prečiščeno besedilo, 52/11 popr., 9/11 ZPlaSS-B, 35/11, 59/11, 85/11, 48/12, 105/12, 56/13, 63/13 ZS-K, 96/13, 25/15 ZBan-2, 27/16 ZSJV in 44/16 ZRPPB , 253.a, 253.b, 260.a, 260.b, 261.b, 261.c, 261.d, 261.e in 262.a člen, drugi odstavek 262.b člena ter 346., 347., 350. in 350.a člen ZBan-1.

2 Slovenije izrekla v letih 2013 in 2014, v zvezi s prenehanjem podrejenih instrumentov skladna z Ustavo Republike Slovenije 5, vendar pa je odločilo, da je bil protiustaven 350.a člen ZBan-1, ki je urejal sodno varstvo. Ta sklep je temeljil na ugotovitvi Ustavnega sodišča, da postopek sodnega varstva na podlagi 350.a člena ZBan-1 ni zagotavljal učinkovitega sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki so jih prizadeli izredni ukrepi Banke Slovenije. Ustavno sodišče je odločilo, da mora zakonodajalec protiustavnost odpraviti v šestih mesecih po objavi odločbe Ustavnega sodišča, in dalo zakonodajalcu dodatne usmeritve, kako naj najbolje zagotovi učinkovitejše sodno varstvo. 1.3 Glavni namen predloga zakona je odpraviti protiustavnost, ki jo je ugotovilo Ustavno sodišče in se nanaša na sodno varstvo, zagotovljeno nekdanjim imetnikom kvalificiranih obveznosti bank, ki so jih prizadeli izredni ukrepi Banke Slovenije. 1.4 Predlog zakona predpisuje posebna postopkovna pravila za sodno varstvo nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank, ki se razlikujejo od splošnih pravil in med drugim omogočajo, da se v zvezi s tožbami, ki se nanašajo na posamezno odločbo o izrednih ukrepih, izvede vzorčni postopek, kar pomeni, da sodišče obravnava eno tožbo, preostali postopki pa se prekinejo in se nato odločitev v vzorčnem postopku uporabi tudi za preostale tožbe. Tožba za povračilo škode se lahko vloži najpozneje v 12 mesecih od začetka uporabe predloga zakona. 1.5 Predlog zakona ureja postopke, v katerih nekdanji imetniki kvalificiranih obveznosti bank uveljavljajo sodno varstvo po civilnem pravu na podlagi 350.a člena ZBan a člen ZBan-1 določa, da lahko delničarji, upniki in druge osebe, katerih pravice so prizadete zaradi učinkov odločbe Banke Slovenije o izrednem ukrepu, od Banke Slovenije zahtevajo povrnitev škode ob upoštevanju 223.a člena ZBan-1, če dokažejo, da je škoda, ki je nastala zaradi učinkov izrednega ukrepa, višja, kot bi bila v primeru, če izredni ukrep ne bi bil izrečen. 223.a člen ZBan-1 je določal, da morajo Banka Slovenije in osebe, ki delujejo v njenem imenu, pri izvajanju pristojnosti nadzora ravnati s skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Kakor je potrdilo Ustavno sodišče, je odgovornost Banke Slovenije po 350.a členu ZBan-1 odgovornost sui generis (posebej urejena odškodninska odgovornost) Predlog zakona se v zvezi z merili, po katerih sodišče ugotavlja, ali je tožnik upravičen do povračila škode, sklicuje na določbe ZBan-1. Določa smernice, kako naj sodišče ugotavlja obstoj pravice do povračila škode. V postopku ugotavljanja upravičenosti tožnika do povračila škode sodišče predvsem najprej ugotavlja, ali je Banka Slovenije izredne ukrepe, ki se nanašajo na kvalificirane obveznosti, izrekla v skladu s pogoji, določenimi v ZBan-1, in na podlagi izpolnitve tam določenih pogojev 7. Pri tem sodišče presoja zlasti, ali (a) je bila ocena, na podlagi katere je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni pogoji za izrek izrednih ukrepov, napačna, (b) so bile kvalificirane obveznosti obravnavane v nasprotju z določbami ZBan-1 in (c) je ocena, ki bi morala biti pripravljena v skladu 5 Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 UZS68, 66/00 UZ80, 24/03 UZ3a, 47, 68, 69/04 UZ14, 69/04 UZ43, 69/04 UZ50, 68/06 UZ121,140,143, 47/13 UZ148, 47/13 UZ90,97,99 in 75/16 UZ70a. 6 Glej 120. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča. 7 Prvi odstavek 253.a člena in 261.a do 261.d člen ZBan-1. 2

3 z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (v nadaljnjem besedilu: MSRP) 8 ter drugimi takrat veljavnimi predpisi, napačna. 1.8 Pri presoji, ali je bila ocena, da so izpolnjeni pogoji iz ZBan-1 9, pravilna, sodišče presoja zlasti, ali: (a) so njena metoda ali predpostavke, na katerih metoda temelji, določene v nasprotju s takrat veljavnimi določbami ZBan-1, Zakonom o gospodarskih družbah 10 ali Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank 11 ; (b) so bile metode ali predpostavke, na katerih metoda temelji, uporabljene napačno ali v nasprotju z MSRP ali drugimi takrat veljavnimi predpisi; (c) način pridobitve podatkov, ki so bili uporabljeni pri pripravi ocene, vzbuja utemeljen dvom o tem, da so bili uporabljeni pravilni podatki, in je to vplivalo na rezultat ocene; (d) so bili podatki, ki so bili uporabljeni pri pripravi ocene, nepravilno uporabljeni in je to vplivalo na rezultat ocene; in (e) obstaja utemeljen dvom o strokovnosti osebe, ki je izdelala oceno vrednosti sredstev banke, ki je bila uporabljena v okviru ocene, in zato ocene ni primerno upoštevati kot ustrezne podlage za odločitev Pri presoji, ali je bila ocena vrednosti sredstev banke opravljena v skladu s takrat veljavnimi določbami ZBan-1 13, sodišče presoja zlasti, ali: (a) so njena metoda ali predpostavke, na katerih metoda temelji, v obsegu, ki je vplival na rezultat ocene, določene v nasprotju s takrat veljavnimi določbami ZBan-1, Zakonom o gospodarskih družbah, Zakonom o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank, MSRP in ostalimi takrat veljavnimi predpisi; (b) so bile metode ali predpostavke, na katerih metoda temelji, uporabljene napačno ali v nasprotju s takrat veljavnimi predpisi; (c) način pridobitve podatkov, ki so bili uporabljeni pri pripravi ocene, vzbuja utemeljen dvom o tem, da so bili uporabljeni izvirni podatki, in je to vplivalo na rezultat ocene; (d) so bili podatki, ki so bili uporabljeni pri pripravi ocene, nepravilno uporabljeni in je to vplivalo na rezultat ocene; in (e) so bile ocene predpostavk in kapitalskih zahtev, ki so osnova za pripravo ocene, neskladne s takrat veljavnimi MSRP in drugimi takrat veljavnimi predpisi Če sodišče meni, da pogoji za izrek izrednih ukrepov niso bili izpolnjeni ali da kvalificirane obveznosti niso bile pravilno obravnavane, potem zlasti ugotavlja, kakšna bi bila najverjetnejša obravnava kvalificiranih obveznosti, če izredni ukrep ne bil izrečen ali če bi bile kvalificirane obveznosti obravnavane pravilno, ter koliko znaša razlika med ocenjeno najverjetnejšo in dejansko obravnavo kvalificiranih obveznosti. 8 Dostopno na spletni strani Fundacije MSRP na naslovu 9 Pogoji, določeni v 253.a členu ZBan-1, so: (a) v zvezi z banko je podano povečano tveganje; (b) niso podane okoliščine, iz katerih bi izhajalo, da bodo razlogi za to povečano tveganje v ustreznem roku verjetno odpravljeni; (c) ni verjetno, da bi lahko z drugimi ukrepi Banke Slovenije na podlagi ZBan-1 banka v ustreznem roku dosegla kratkoročno in dolgoročno kapitalsko ustreznost ali ustrezen likvidnostni položaj, in (d) izredni ukrepi so v javnem interesu zaradi preprečitve ogroženosti stabilnosti finančnega sistema. 10 Uradni list RS, št. 65/09 uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13, 55/15, 15/17 in 22/19 ZPosS. 11 Uradni list RS, št. 105/12, 63/13 ZS-K, 23/14 ZDIJZ-C, 104/15, 26/17 ORZUKSB33 in 27/17 popr. 12 Glej drugi odstavek 9. člena predloga zakona. 13 V skladu z 261.b členom ZBan-1 ocena vrednosti sredstev banke temelji na (i) višini poplačila kvalificiranih obveznosti iz sredstev banke ob predpostavki nedelujočega podjetja in (ii) emisijski vrednosti novih delnic banke, ki se izdajo ob povečanju osnovnega kapitala banke s konverzijo kvalificiranih obveznosti, ob predpostavki delujočega podjetja. 14 Glej tretji odstavek 9. člena predloga zakona. 3

4 1.11 Sodišče tako prisodi razliko med ocenjeno najverjetnejšo in dejansko obravnavo kvalificiranih obveznosti 15. Osnova za izračun odškodnine, ki ga opravi sodišče, obsega znesek neodplačane glavnice kvalificiranih obveznosti z zapadlostjo ali knjigovodsko vrednost kvalificiranih obveznosti brez zapadlosti in predpisano obrestno mero Predlog zakona ureja tožbe za povračilo škode, ki jih v skladu z ustreznimi določbami ZBan-1 zoper Banko Slovenije vložijo nekdanji imetniki kvalificiranih obveznosti, ki so bili na slabšem zaradi izrečenih izrednih ukrepov. Glede na obrazložitev predloga zakona 17 je edini zavezanec za plačilo odškodnine Banka Slovenije. Predlog zakona tudi določa, da v imenu Republike Slovenije kot nekdanjega imetnika kvalificiranih obveznosti tožbo zoper Banko Slovenije vloži Državno odvetništvo Republike Slovenije Predlog zakona določa tudi pravila za razkritje dokumentov in informacij v zvezi z odločbami o izrednih ukrepih, ki jih je izdala Banka Slovenije. Banka Slovenije mora za vsako banko, ki ji je bil izrečen izredni ukrep, vzpostaviti virtualno podatkovno sobo ter nekdanjim imetnikom kvalificiranih obveznosti in njihovim svetovalcem v izvirniku in slovenskem jeziku v celoti razkriti dokumente, ki jih je upoštevala pri izreku izrednih ukrepov. Zlasti je treba razkriti naslednje dokumente: (a) odločbo, s katero je bil izrečen izredni ukrep, z vsemi prilogami in v odločbi omenjenimi dokumenti, (b) oceno vrednosti sredstev zadevne banke, (c) celovito poročilo o rezultatih pregleda kakovosti sredstev in stresnih testov, (d) pogodbo med ocenjevalcem vrednosti sredstev in Banko Slovenije in/ali zadevno banko, (e) vse dokumente Rolanda Bergerja ali Oliverja Wymana, pripravljene v času od septembra 2013 do junija 2014 o slovenskem gospodarstvu, s katerimi razpolaga Banka Slovenije, (f) vse zapisnike usmerjevalnega odbora in operativnega odbora, (g) dokumentacijo o danih kreditih in podatke, kako so bili ti upoštevani pri vrednotenju banke, (h) vzorce ocenjevanja nepremičnin ter (i) druge dokumente, ki se nanašajo na oceno 18. Za dostop do teh dokumentov bodo veljale zahteve glede zaupnosti Predlog zakona določa, da stroške postopka nosi Republika Slovenija. 2. Pripombe 2.1 Prepoved denarnega financiranja ECB je izdala mnenje že o treh prejšnjih različicah predloga zakona, ki jih je pripravila Vlada Republike Slovenije 19. Po prvi različici predloga zakona bi morala odškodnino za škodo, ki je nastala zaradi izrednih ukrepov, izplačati Banka Slovenije ali Republika Slovenija in v primeru, če bi bila Banka Slovenije prosta odgovornosti za škodo, bi morala odškodnino izplačati Republika Slovenija 20. Po drugi različici predloga zakona bi sicer za škodo odgovarjala Banka Slovenije, vendar pa je bilo tudi določeno, da lahko Banka Slovenije zoper Republiko Slovenijo vloži tožbo in v ločenem sodnem postopku dokaže, da ni odgovorna za škodo, ki je nastala zaradi izrečenih 15 Glej 10. člen predloga zakona. 16 Glej 11. člen predloga zakona. 17 Glej 3. točko uvoda k predlogu zakona. 18 Glej 4. člen predloga zakona. 19 Glej Mnenje CON/2017/16, Mnenje CON/2017/41 in Mnenje CON/2019/ Glej odstavek 1.4 Mnenja CON/2017/16. 4

5 izrednih ukrepov 21. Tretja različica predloga zakona odgovornosti Republike Slovenije ni omenjala 22. Podobno tretji različici tudi trenutna različica predloga zakona ne omenja odgovornosti Republike Slovenije. Določa pa, da Republika Slovenija nosi stroške postopka Glede na to ECB ponovno izpostavlja pripombe iz svojega prejšnjega mnenja o tej zadevi 23. Kakor je tam navedeno 24, zahteva, da mora Banka Slovenije izplačati odškodnino, v delu, kjer bi zaradi nje Banka Slovenije prevzela obveznost Republike Slovenije, ne bi bila skladna s prepovedjo denarnega financiranja, določeno v členu 123 Pogodbe 25. Kakor ECB redno poudarja, se naloge v zvezi z reševanjem lahko štejejo za naloge centralnega bančništva, pod pogojem, da ne ogrožajo neodvisnosti nacionalne centralne banke (NCB) v skladu s členom 130 Pogodbe, vendar pa izvajanje teh nalog s strani NCB ne sme vključevati financiranja skladov za reševanje ali drugih finančnih ureditev v zvezi s postopki reševanja, saj so to naloge države 26. V tej zvezi je treba izpostaviti, da Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta 27 določa, da se sheme za financiranje reševanja lahko uporabijo za plačilo nadomestila delničarjem ali upnikom, če se pri vrednotenju, opravljenem za namene ocenjevanja, ali bi bili delničarji in upniki deležni boljše obravnave, če bi bil za institucijo v postopku reševanja uveden običajen insolvenčni postopek, ugotovi, da ima kateri koli delničar ali upnik večje izgube, kot bi jih imel po običajnih insolvenčnih postopkih 28. Prav tako je treba izpostaviti, da Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta 29 na eni strani predvideva, da se lahko sklad za reševanje uporabi za plačilo nadomestila delničarjem ali upnikom, če so po vrednotenju utrpeli večjo izgubo, kot bi jo utrpeli po običajnem insolvenčnem postopku, na drugi strani pa določa, da v primeru nepogodbene odgovornosti Enotni odbor za reševanje nadomesti vsako škodo, ki jo povzroči sam ali jo povzročijo njegovi uslužbenci pri opravljanju svojih nalog 30. Predlog zakona bi moral vzpostaviti ureditev odgovornosti, iz katere bi bilo jasno, da Banka Slovenije ni odgovorna za plačilo nadomestila za škodo v okoliščinah, ki ustrezajo okoliščinam, v katerih Direktiva 2014/59/EU in Uredba (EU) št. 806/2014 predvidevata, da se nadomestilo delničarjem ali upnikom plača iz shem za financiranje reševanja, če se pri drugem neodvisnem vrednotenju (ki se opravi po izvedbi ukrepov za reševanje) ugotovi, da so 21 Glej odstavek 1.4 Mnenja CON/2017/ Glej odstavka 1.6 in Mnenja CON/2019/ Glej odstavek Mnenja CON/2019/ Glej tudi odstavek 2.1 Mnenja CON/2017/16 in odstavek 2.1 Mnenja CON/2017/ Za potrebe prepovedi denarnega financiranja člen 1(1)(b)(ii) Uredbe Sveta (ES) št. 3603/93 z dne 13. decembra 1993 o opredelitvi pojmov za uporabo prepovedi iz členov 104 in 104b(1) Pogodbe (UL L 332, , str. 1) opredeljuje druge vrste kreditov med drugim kot vsa financiranja obveznosti javnega sektorja nasproti tretjim osebam. 26 Glej npr. odstavek Mnenja CON/2016/28 in odstavek Mnenja CON/2019/ Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, , str. 190). 28 Glej člen 75 in člen 101(1)(e) Direktive 2014/59/EU. 29 Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 225, , str. 1). 30 Glej člen 76(1)(e) in člen 87(3) Uredbe (EU) št. 806/

6 delničarji ali upniki utrpeli večjo izgubo, kot bi jo utrpeli po običajnem insolvenčnem postopku, saj bi sicer Banka Slovenije dejansko financirala izredne ukrepe, ki so sorodni postopkom reševanja. Banka Slovenije ne sme financirati naloge države Poleg tega ECB izpostavlja, da člen 258 Pogodbe pooblašča Evropsko komisijo, da predloži zadevo Sodišču Evropske unije, če katera od držav članic ni izpolnila neke obveznosti iz Pogodb, npr. ker je sprejela nacionalno zakonodajo, ki ni združljiva s Pogodbama. Taka tožba zaradi kršitve prava Unije s strani države članice zajema tudi postopek zaradi kršitve v povezavi s prepovedjo denarnega financiranja iz člena 123 Pogodbe. Poleg tega ima v skladu s členom 271(d) Pogodbe Svet ECB pooblastila nasproti NCB, ki so enaka pooblastilom, ki so bila dodeljena Komisiji nasproti državam članicam v skladu s členom 258 Pogodbe. Tako lahko ECB, če meni, da je NCB kršila obveznost iz Pogodb, tudi kadar gre za prepoved denarnega financiranja 31, pri Sodišču vloži tožbo proti tej NCB zaradi neizpolnitve obveznosti Finančna neodvisnost Banke Slovenije Kakor ECB redno poudarja 33, države članice ne smejo spraviti svojih centralnih bank v položaj, v katerem imajo nezadostna finančna sredstva ali nezadosten neto lastniški kapital za opravljanje nalog, povezanih z ESCB ali Eurosistemom, in nacionalnih nalog. Zato bi bilo treba skrbno proučiti vpliv predloga zakona na finančna sredstva Banke Slovenije in njeno finančno neodvisnost, če obstaja možnost, da Banka Slovenije zaradi odškodnine, ki bi jo morala plačati po predlogu zakona, izgubi velik obseg rezerv. 2.3 Varovanje poklicne skrivnosti Kakor je ECB izpostavila v mnenjih o prejšnjih različicah predloga zakona, bi morala biti nacionalna zakonodaja združljiva z obveznostmi varovanja poklicne skrivnosti, določenimi v pravu Unije, zlasti s členom 53 Direktive 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta 34. V tej zvezi ECB meni, da je treba z izjemo izida stresnih testov, objava katerega je izrecno dovoljena po členu 53(3) Direktive 2013/36/EU, poročila o stresnih testih in pregledu kakovosti sredstev ter ocene vrednosti sredstev, ki se nanašajo na posamezne nadzorovane banke, šteti za zaupne informacije. Razkritje takih zaupnih informacij se na splošno lahko dovoli samo v primerih, ki so določeni v členu 53(1) Direktive 2013/36/EU, kar ne vključuje razkritja vsem tožnikom, kakor je predvideno v predlogu zakona, saj je razkritje v civilnem postopku dovoljeno samo v povezavi s primeri, ko je zoper kreditno institucijo uveden stečaj ali postopek prisilne likvidacije Glej odstavek 2 Mnenja CON/2005/50 in odstavek Mnenja CON/2010/ Člen 35.6 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke. Glej tudi deveto uvodno izjavo Uredbe Sveta (ES) št. 3603/93, ki pravi, da mora Evropska centralna banka v skladu s členom 271(d) Pogodbe, ne glede na vlogo Komisije v skladu s členom 258 Pogodbe, zagotoviti, da NCB spoštujejo obveznosti iz Pogodbe. 33 Glej odstavek 3.3 Mnenja CON/2014/24, odstavek 2.2 Mnenja CON/2014/27, odstavek Mnenja CON/2014/56, odstavek 2.3 Mnenja CON/2017/17 in odstavek 2.2 Mnenja CON/2019/ Direktiva 2013/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o dostopu do dejavnosti kreditnih institucij in bonitetnem nadzoru kreditnih institucij in investicijskih podjetij, spremembi Direktive 2002/87/ES in razveljavitvi direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES (UL L 176, , str. 338). 35 Glej sodbo Sodišča z dne 19. junija 2018, Baumeister, C-15/16, ECLI:EU:C:2018:464; sodbo Sodišča z dne 13. septembra 2018, UBS Europe in drugi, C-358/16, ECLI:EU:C:2018:715, in sodbo Sodišča z dne 13. septembra 2018, Buccioni, C-594/16, ECLI:EU:C:2018:717. 6

7 2.3.2 Da bi zagotovili ustrezno varstvo zaupnih nadzorniških informacij, bi morali razkritje poročil o stresnih testih ter zapisnikov usmerjevalnega odbora in operativnega odbora delničarjem ali upnikom, ki so jih neposredno prizadeli izredni ukrepi Banke Slovenije in imajo zato legitimen pravni interes, kakor ga je opredelilo Ustavno sodišče Republike Slovenije 36, izvesti tako, da se ne razkrijejo zaupne informacije. 2.4 Razno Kakor je ECB v preteklosti že izpostavila 37, je bila ECB v skladu s členom 33 Uredbe Sveta (EU) št. 1024/ od 3. novembra 2013 glede na skorajšnji prevzem nalog bonitetnega nadzora po Uredbi (EU) št. 1024/2013 pooblaščena, da od pristojnih nacionalnih organov, vključno z Banko Slovenije, ter kreditnih institucij, finančnih holdingov, mešanih finančnih holdingov in mešanih poslovnih holdingov držav članic euroobmočja, oseb, ki pripadajo tem subjektom, in tretjih oseb, ki so za te subjekte prevzele zunanje izvajanje funkcij ali dejavnosti, zahteva, naj predložijo vse informacije, ki jih potrebuje za izvedbo celovite ocene kreditnih institucij držav članic euroobmočja, vključno z oceno bilance stanja. Celovita ocena, ki jo je ECB izvedla v tej povezavi, je bila sestavljena iz dveh delov, vključno s pregledom kakovosti sredstev, ki je pomenil oceno trenutne točnosti knjigovodske vrednosti sredstev bank po stanju na 31. december Pregled kakovosti sredstev so izvedli ECB in pristojni nacionalni organi, vključno z Banko Slovenije, temeljil pa je na enotni metodologiji in harmoniziranih opredelitvah. Celovita ocena je temeljila na Uredbi (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 39 ter Direktivi 2013/36/EU 40. ECB izpostavlja, da je sodna presoja celovite ocene, ki jo je izvedla ECB, vključno z enotno metodologijo, na kateri je temeljila, zunaj pristojnosti nacionalnih sodišč in je izključno v pristojnosti Sodišča Evropske unije. Da ne bi bilo dvoma o tem, bi bilo v predlog zakona koristno uvesti določbo, s katero bi pojasnili ta vidik, tako da bi se lahko izognili morebitni neskladnosti med predlogom zakona in pravom Unije v tej zvezi. To mnenje bo objavljeno na spletni strani ECB. V Frankfurtu na Majni, 28. maja 2019 [podpis] Predsednik ECB Mario DRAGHI 36 Glej 123. točko obrazložitve odločbe Ustavnega sodišča. 37 Glej odstavek 2.9 Mnenja CON/2017/41 in odstavek Mnenja CON/2019/ Uredba Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (UL L 287, , str. 63). 39 Uredba (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja ter o spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 176, , str. 1). 40 Glej strani 2 do 4 dokumenta Evropske centralne banke Skupno poročilo o celoviti oceni: povzetek (oktober 2014), dostopno na spletni strani ECB na naslovu 7

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. marca 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/13) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: 22. 6. 2017 SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavnih pritožb, ki so jih vložile družbe Pozavarovalnica

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Mnenje Evropske centralne banke z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzposta

Mnenje Evropske centralne banke z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzposta 12.7.2016 SL Uradni list Evropske unije C 252/1 III (Pripravljalni akti) EVROPSKA CENTRALNA BANKA MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro L 301/6 Uradni list Evropske unije 12.11.2013 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops L 14/36 SL SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o državljanski pobudi 30.11.2010 Uradni list Evropske unije C 323/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

C(2019)1789/F1 - SL

C(2019)1789/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 PRILOGA k Delegirani uredbi Komisije o dopolnitvi Direktive 2010/40/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z uvajanjem in operativno uporabo

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

ECB/2010/22

ECB/2010/22 L 330/14 Uradni list Evropske unije 15.12.2010 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 25. novembra 2010 o postopku akreditiranja izdelovalcev eurobankovcev na področju kakovosti (ECB/2010/22) (2010/773/EU)

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-326/00, U-I-295/00 ECLI: ECLI:SI:USRS:2003:Up.326.00 Akt: Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 153/99 z dne 22. 6. 2000 Zakon o sanaciji in prenehanju

Prikaži več

Uradni list RS 025/2015, Uredbeni del

Uradni list RS 025/2015, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in 8.7.2016 L 184/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-55/03 ECLI: ECLI:SI:USRS:2004:U.I.55.03 Akt: Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa L 32/14 4.2.2019 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3)

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

CL2012R0024SL bi_cp 1..1

CL2012R0024SL bi_cp 1..1 2012R0024 SL 27.05.2015 001.001 1 Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti B UREDBA (EU) št. 1011/2012 EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova

Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarova Na podlagi prvega odstavka 157. člena in 2. točke prvega odstavka 501. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 93/15) Agencija za zavarovalni nadzor izdaja SKLEP o omejitvah glede sredstev

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 0603-4/2016 Datum: 11. 2. 2016 Informacijski pooblaščenec po pooblaščeni uradni osebi Blažu Pavšiču po uradni dolžnosti izdaja na podlagi 2. odstavka 51. člena in 46. člena Zakona o prekrških

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-20/05 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:Up.20.05 Akt: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. P 449/2002 z dne 6. 5. 2004 Izrek: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

l_ sl pdf

l_ sl pdf 4.5.2005 L 117/13 UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA (ES) št. 648/2005 z dne 13. aprila 2005 o spremembah Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o Carinskem zakoniku Skupnosti EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-159/11 ECLI: ECLI:SI:USRS:2011:U.I.159.11 Akt: Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 popr., 123/08, 28/10 in 49/11) (ZPCP), 11. odst. in 12. odst. 102.

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o vzpostavitvi začasnega neposrednega stati EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 21.11.2018 C(2018) 7597 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 21.11.2018 o vzpostavitvi začasnega neposrednega statističnega ukrepa za izkazovanje izbranih vsebin popisa

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-200/13 ECLI: ECLI:SI:USRS:2014:Up.200.13 Akt: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 Izrek: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 se razveljavi

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

Mnenje Evropske centralne banke z dne 8. novembra 2017 o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za kreditne institucije in investicijska podjet

Mnenje Evropske centralne banke z dne 8. novembra 2017 o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za kreditne institucije in investicijska podjet 31.1.2018 SL Uradni list Evropske unije C 34/5 III (Pripravljalni akti) EVROPSKA CENTRALNA BANKA MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 8. novembra 2017 o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

KONČNO POROČILO O DOLOČITVI VRST IZPOSTAVLJENOSTI, KI SE POVEZUJEJO Z VISOKIM TVEGANJEM V SKLADU S ČLENOM 128(3) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013 EBA/GL/2019/

KONČNO POROČILO O DOLOČITVI VRST IZPOSTAVLJENOSTI, KI SE POVEZUJEJO Z VISOKIM TVEGANJEM V SKLADU S ČLENOM 128(3) UREDBE (EU) ŠT. 575/2013 EBA/GL/2019/ EBA/GL/2019/01 17. januar 2019 Smernice o določitvi vrst izpostavljenosti, ki se povezujejo z visokim tveganjem ZA REDNO UPORABO ORGANA EBA 1 Obveznosti glede zagotavljanja skladnosti in poročanja Vloga

Prikaži več

st11263.sl08.doc

st11263.sl08.doc SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 10. oktober 2008 (OR. en) 11263/08 Medinstitucionalna zadeva: 2007/0163 (COD) EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: UREDBA

Prikaži več

OdloĊba

OdloĊba REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-219/09-18 Datum: 5. 5. 2010 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Uradni list RS - 027/2016, Uredbeni del

Uradni list RS - 027/2016, Uredbeni del Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več