Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan"

Transkripcija

1 Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

2 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov javnih sredstev ter svetuje, kako naj državni organi in drugi uporabniki javnih sredstev izboljšajo svoje poslovanje.

3 Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Številka: /2016/86 Ljubljana, 23. februarja 2018

4 4 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan (v nadaljevanju: revizijsko poročilo) je računsko sodišče zavrnilo izrek mnenja. Ker vse razkrite nepravilnosti niso bile odpravljene med revizijo, je računsko sodišče od Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) zahtevalo predložitev odzivnega poročila. Vlada je v predpisanem roku 90 dni računskemu sodišču predložila odzivno poročilo in v dodatnih 15 dneh dopolnitev odzivnega poročila. V odzivnem poročilu, ki ga je z elektronskim podpisom potrdila odgovorna oseba mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka, so predstavljeni popravljalni ukrepi. V porevizijskem postopku smo pregledali odzivno poročilo ter preizkusili verodostojnost in zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov. V tem poročilu: predstavljamo nepravilnosti, ki so bile razkrite v revizijskem poročilu in so zahtevale ukrepanje, povzemamo popravljalne ukrepe in izrekamo mnenje o zadovoljivosti popravljalnih ukrepov. 1 Revizijsko poročilo Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan [URL:

5 Porevizijsko poročilo VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 5 2. NEPRAVILNOSTI IN POPRAVLJALNI UKREPI 2.1 Dolgoročne finančne naložbe Opis nepravilnosti V točki c revizijskega poročila je navedeno, da je bilo v poslovnih knjigah proračuna Republike Slovenije in Ministrstva za finance na dan evidentirano stanje namenskega premoženja (konto 0660) na Skladu Republike Slovenije za nasledstvo, javnem skladu (v nadaljevanju: sklad za nasledstvo) v znesku evrov. Namensko premoženje sklada za nasledstvo je v skladu z določbo 11. člena Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo 2 (v nadaljevanju: ZSNVPN) premoženje, ki ga je sklad za nasledstvo prevzel s preoblikovanjem Sklada Republike Slovenije za sukcesijo, premoženje, ki ga pridobi Republika Slovenija na podlagi Sporazuma o vprašanjih nasledstva, razen stvarnega premoženja, in drugo premoženje, ki ga na sklad za nasledstvo prenese ustanovitelj. Vlada je ob preoblikovanju Sklada Republike Slovenije za sukcesijo v sklad za nasledstvo v drugem odstavku 8. člena Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada 3 (v nadaljevanju: akt o ustanovitvi sklada za nasledstvo) določila, da namensko premoženje sklada za nasledstvo predstavljajo samo denarna sredstva. Vrednost namenskega premoženja sklada je ob preoblikovanju, preračunana po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan , znašala tolarjev oziroma evrov, kar ustreza prevzetim denarnim sredstvom. Akt o ustanovitvi sklada za nasledstvo, čeprav tako določa 11. člen ZSNVPN, kot namensko premoženje sklada za nasledstvo ni določil naložbe v Ljubljansko banko, d. d. (v nadaljevanju: LB) in KBM, d. d. (v nadaljevanju: KBM). Zato tudi ni bilo pravne podlage za vpis tega premoženja v sodni register. Na podlagi sklepa vlade se je v letu 2016 v poslovnih knjigah proračuna Republike Slovenije povečalo namensko premoženje, preneseno javnim skladom, za evrov 4. Povečanje namenskega premoženja sklada za nasledstvo na evrov 5 je bilo v sodni register vpisano Ministrstvo za finance in proračun Republike Slovenije izkazujeta dolgoročno finančno naložbo v sklad za 2 Uradni list RS, št. 29/06, 59/10. 3 Uradni list RS, št. 40/06. 4 Za prenos drugega premoženja med namensko premoženje sklada za nasledstvo je glede na tretji odstavek 8. člena akta o ustanovitvi sklada za nasledstvo potreben sklep vlade evrov evrov. 6 Enak znesek namenskega premoženja je bil vpisan

6 6 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Porevizijsko poročilo nasledstvo na dan v skupnem znesku evrov, kar je za evrov 7 več, kot je bilo namenskega premoženja, vpisanega v sodni register. Vlada za evidentiranje namenskega premoženja sklada za nasledstvo v znesku evrov ni imela ustrezne pravne podlage, saj tega premoženja ni določila z aktom o ustanovitvi sklada za nasledstvo, čeprav bi ga v skladu z 11. členom ZSNVPN morala. To premoženje tudi ni vpisano v sodni register. Poleg tega v sodni register ni vpisano namensko premoženje v znesku evrov (presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let), kar je v nasprotju z 10. členom akta o ustanovitvi sklada za nasledstvo, ki določa, da se namensko premoženje ter vsakokratna sprememba vrste in njegove vrednosti vpišeta v sodni register. Zato je bilo evidentiranje namenskega premoženja (konto 0660) v znesku evrov v nasprotju z 9. členom Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava 8, saj izkazana naložba ne predstavlja naložbe, ki se lahko izkazuje kot dolgoročna finančna naložba. Zato je bilo v zbirni bilanci stanja na dan previsoko izkazano stanje naložbe v namensko premoženje sklada za nasledstvo za evrov, za enak znesek je bil previsoko izkazan tudi splošni sklad za finančne naložbe (konto 9001). Vlada je morala v odzivnem poročilu izkazati, da je uskladila akt o ustanovitvi sklada za nasledstvo z določbami ZSNVPN, ter zagotoviti, da bo v sodni register vpisano namensko premoženje v višini, v kateri bo upoštevano vse prevzeto premoženje od Sklada Republike Slovenije za sukcesijo po ZSNVPN ter presežki prihodkov nad odhodki, ki so bili razporejeni v namensko premoženje Izkazani popravljalni ukrep Vlada v odzivnem poročilu navaja, da se v skladu s prvo alinejo drugega odstavka 18. člena ZSNVPN za sklad za nasledstvo ne uporablja določba Zakona o javnih skladih 9 (v nadaljevanju: ZJS-1), po kateri mora vrednost stvarnega vložka oceniti pooblaščeni revizor. V skladu s 40. členom ZJS-1 sklad za nasledstvo presežke prihodkov nad odhodki iz preteklega leta oziroma preteklih let najprej nameni za financiranje svojega delovanja v tekočem poslovnem letu. Morebitni preostanek presežka prihodkov nad odhodki ustanovitelj lahko razporedi za povečanje namenskega premoženja ali ga pusti nerazporejenega. Glede na to, da so bili presežki prihodkov nad odhodki iz preteklih let, kot so bili ugotovljeni na dan , porabljeni za financiranje delovanja sklada za nasledstvo v tem letu, se iz tega naslova ne bo povečalo namensko premoženje sklada za nasledstvo. Vlada je na 161. redni seji sprejela sklep o povečanju namenskega premoženja sklada za nasledstvo na podlagi prejetih denarnih sredstev iz naslova nasledstva v letu 2017 in iz naslova delnic JUBMES banke A.G., Beograd evrov evrov = evrov. Poleg naložb v LB in KBM v skupnem znesku evrov ta razlika vsebuje tudi presežke prihodkov nad odhodki iz preteklih let in tečajne razlike. 8 Uradni list RS, št. 112/09, 58/10, 104/10, 104/11, 97/12, 108/13, 94/14, 100/15, 84/16. 9 Uradni list RS, št. 77/08.

7 Porevizijsko poročilo VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 7 Vlada je na 163. redni seji sprejela Akt o spremembah Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada 10, v katerem je bilo določeno novo besedilo 8. in 10. člena tega akta tako, da se nova člena glasita: 8. člen (1) Namensko premoženje sklada je premoženje, ki ga sklad prevzame s preoblikovanjem Sklada Republike Slovenije za sukcesijo, premoženje, ki ga pridobi Republika Slovenija na podlagi Sporazuma o vprašanjih nasledstva, razen stvarnega premoženja, in drugo premoženje, ki ga na sklad prenese ustanovitelj. (2) Namensko premoženje, ki ga sklad prevzame s preoblikovanjem Sklada Republike Slovenije za sukcesijo, so denarna sredstva ter naložbe v Ljubljansko banko d. d., Ljubljana in Kreditno banko Maribor d. d., Ljubljana. (3) Vrednost namenskega premoženja sklada, ki ga je sklad prevzel s preoblikovanjem Sklada Republike Slovenije za sukcesijo, to je denarnih sredstev ter naložbe v Ljubljansko banko d. d., Ljubljana in Kreditno banko Maribor d. d., Ljubljana, ter iz naslova denarnih sredstev in naložbe v JUBMES banko A.G., Beograd, pridobljenih na osnovi Sporazuma o vprašanjih nasledstva, na dan znaša EUR. 10. člen (1) Namensko premoženje se vpiše v sodni register. (2) Sprememba vrste in vrednosti namenskega premoženja se vpiše v sodni register najmanj enkrat letno. V dopolnitvi odzivnega poročila vlada še navaja, da je spremenjeni 8. člen Akta o spremembah Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada podlaga za vpis naložbe LB in KBM v sodni register kot namensko premoženje sklada za nasledstvo in da dodatni ugotovitveni sklep vlade za vpis tega namenskega premoženja v sodni register ni potreben Ocena popravljalnega ukrepa S spremembo prvega odstavka 8. člena akta o ustanovitvi sklada za nasledstvo je vlada, v skladu z zahtevo računskega sodišča, določbe tega akta v delu, ki se nanaša na določitev vrst namenskega premoženja sklada za nasledstvo, uskladila z 11. členom ZSNVPN. Sprememba 10. člena akta o ustanovitvi sklada za nasledstvo pa omogoča, da se sprememba vrste in vrednosti namenskega premoženja vpiše v sodni register najmanj enkrat letno. To pomeni, da bo na podlagi te določbe vlada morala zagotoviti vpis spremembe namenskega premoženja, ki izhaja iz spremembe akta o ustanovitvi, v sodni register v letu Vlada tako ni izpolnila zahteve iz revizijskega poročila, da naj zagotovi, da bo do konca leta v sodni register vpisano namensko premoženje v višini, v kateri bo upoštevano vse prevzeto premoženje od Sklada Republike Slovenije za sukcesijo po ZSNVPN, ter presežki prihodkov nad odhodki, ki so bili razporejeni v namensko premoženje, vendar je s spremembo akta o ustanovitvi sklada za nasledstvo omogočila, da se ta vpis izvede kasneje. Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv. 10 Uradni list RS, št. 3/ Do Do , kot izhaja iz zahteve za odzivno poročilo.

8 8 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Porevizijsko poročilo Ne glede na navedeno opozarjamo, da računsko sodišče pri oceni zadovoljivosti popravljalnega ukrepa ni preverjalo pravilnosti zneska in načina izvedbe povečanja namenskega premoženja sklada za nasledstvo. Za tovrstne preveritve so potrebni revizijski postopki, ki bodo izvedeni v okviru vsakoletne revizije zbirne bilance stanja državnega proračuna. 2.2 Terjatve za sredstva, dana v upravljanje Opis nepravilnosti V točki d revizijskega poročila je navedeno, da je na podlagi ugotovitev v revizijskem poročilu Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan in podane zahteve za odzivno poročilo vlada morala izkazati, da je pripravila načrt aktivnosti, v okviru katerega bodo ministrstva razpolagala z ustreznimi analitičnimi evidencami, na podlagi katerih bo mogoče potrditi stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, in bodo lahko na tej podlagi ministrstva izvajala nadzor nad sredstvi, danimi v upravljanje. Na podlagi načrtovanih popravljalnih ukrepov naj bi imela ministrstva in vladne službe v letu 2016 lastno evidenco sredstev, danih v upravljanje, kar bi omogočilo ustrezen nadzor in evidentiranje teh sredstev. Ministrstva so v letu 2016 pričela z zbiranjem podatkov o analitiki registru osnovnih sredstev posrednih proračunskih uporabnikov (v nadaljevanju: PPU), do katerih izkazujejo terjatve za sredstva, dana v upravljanje. Ministrstva so sicer od večine PPU prejela zahtevane podatke, vendar pa na njihovi podlagi še niso vzpostavila lastne evidence, ki bi temeljila na podatkih po stanju na dan in bi se glede na poslovne spremembe pri prejemnikih sredstev med poslovnim letom lahko spreminjala in dopolnjevala. Glede na opisano smo v revizijskem poročilu ugotovili, da kljub že pričetim aktivnostim še ni vzpostavljen sistem, ki bi omogočal zadostno in neodvisno preverjanje izkazanih terjatev za sredstva, dana v upravljanje. Zato za zbirno bilanco stanja na dan še vedno velja enaka ugotovitev, kot je bila navedena že v revizijskih poročilih o zbirni bilanci stanja za leto 2015 in leto V obeh poročilih je bilo namreč ugotovljeno, da zaradi načina evidentiranja in vodenja evidenc izkazanega stanja terjatev za sredstva, dana v upravljanje, ni bilo mogoče potrditi, hkrati pa tudi ni bilo mogoče ugotoviti obsega morebitne napake tega stanja. Izvirne knjigovodske listine za spremembe, ki se izvajajo na sredstvih, danih v upravljanje, in ustrezne analitične evidence so namreč pri PPU, ki dobijo sredstva v upravljanje. Ti izkazujejo v svojih bilancah stanja obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje. Pravilnost terjatev za sredstva, dana v upravljanje, bi bilo zato mogoče potrditi na podlagi usklajenosti z obveznostmi za sredstva, prejeta v upravljanje, če bi bili ti podatki PPU revidirani. Ker pa revidiranih podatkov o sredstvih, danih v upravljanje, ministrstva nimajo 14, obstaja dvom o pravilnosti izkazanih zneskov na teh 13 [URL: Nekateri PPU imajo tudi revidirane računovodske izkaze, vendar se ugotovitve revizorjev pri usklajevanju terjatev in obveznosti za sredstva, dana v upravljanje, ne raziščejo in ustrezno upoštevajo. Tako je bilo na primer za računovodske izkaze Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 2016 izrečeno revizorjevo mnenje (z dne ) s pridržkom, ker vsa zemljišča še niso prenesena na sklad, kot to določa Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10-UPB2), in zaradi neusklajenosti evidenc sklada o parcelah zemljišč. Podobno so revizorji glede zavodov opozarjali tudi na neusklajenosti zneskov terjatev in obveznosti za sredstva, dana v upravljanje (OI Ljubljana, Splošna bolnišnica Novo mesto in drugi). Tudi iz mnenj revizorjev je razvidno, da obstajajo tveganja glede pravilnosti izkazanega zneska za terjatve za sredstva, dana v upravljanje, v zbirni bilanci stanja na dan

9 Porevizijsko poročilo VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 9 postavkah. Odvisnost ministrstev od podatkov, ki jim jih pošiljajo upravljavci sredstev, in pomanjkljivost teh podatkov kažeta tudi na to, da nadzor ministrstev nad PPU, ki imajo sredstva v upravljanju, ni ustrezen. Vlada je morala v odzivnem poročilu poročati o že izvedenih aktivnostih iz načrta, ki ga je predložila računskemu sodišču na podlagi revizije zbirne bilance stanja na dan , in pripraviti nov načrt aktivnosti za še neizvedene aktivnosti, ki bodo zagotovile, da bodo ministrstva razpolagala z ustreznimi analitičnimi evidencami, na podlagi katerih bodo lahko izvajala nadzor nad sredstvi, danimi v upravljanje, in bo na tej podlagi mogoče potrditi stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje Izkazani popravljalni ukrep Vlada v odzivnem poročilu navaja, da je Ministrstvo za finance leta 2016 na podlagi popravljalnega ukrepa, ki ga je vlada predstavila v odzivnem poročilu na revizijsko poročilo o zbirni bilanci stanja za leto 2014 izvedlo nekatere aktivnosti, ki so prispevale k izboljšanju knjigovodskih evidenc in zbiranju podatkov (analitične evidence osnovnih sredstev) PPU, saj so jih ti morali poslati ministrstvom zaradi nadzora nad temi sredstvi. V ta namen je Ministrstvo za finance pripravilo nov, dopolnjen obrazec za uskladitev terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju. V navodilih za izpolnjevanje obrazca Usklajevanje medsebojnih terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju na dan je bilo med pojasnili navedeno, da morajo PPU v obrazec vpisati tudi podatke o celotni knjigovodski vrednosti neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev ter vire za ta sredstva, in sicer so to v večini proračunska sredstva, ki se izkazujejo na kontih skupine 98, ali prejeta sredstva iz donacij, ki se izkazujejo na kontih skupine 92 in uporabljajo za kritje stroškov amortizacije. Za zagotovitev pravilnosti in popolnosti podatkov v poslovnih knjigah se bodo pri usklajevanju sredstev za leto 2017 upoštevala tudi osnovna sredstva, ki so jih PPU nabavili iz prejetih donacij in jih imajo evidentirana na kontih razreda 0 in protikontih skupine 92. Ustrezno bo usklajen oziroma dopolnjen obrazec za uskladitev terjatev za sredstva, dana v upravljanje, z navodili PPU za izpolnjevanje obrazca. Kadar PPU najemajo kredite, če seveda zakonodaja to dopušča, imajo vir za nabavo sredstev izkazan v skupini kontov 96 ali 97. Ta sredstva niso predmet usklajevanj sredstev v upravljanju. Omenjena sredstva so v bilanci stanja in premoženjski bilanci izkazana pri PPU in se v premoženjski bilanci ne pobotajo, pri tem pa ostajajo v razredu 0 ter na kontih skupin 96 in 97. Z vsakokratnim odplačilom kredita se menja tudi vir sredstev: zapirajo se obveznosti iz naslova posojil, vzpostavlja se vir v okviru skupine 98 in takrat tudi ta sredstva postanejo predmet usklajevanja terjatev in obveznosti za sredstva v upravljanju. Načrt nadaljnjih aktivnosti: za nadzor ministrstev nad analitičnimi evidencami osnovnih sredstev PPU, na podlagi katerih bodo lahko potrdila stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, bo izvedena nadgradnja informacijskih sistemov MFERAC 15 in UJPnet 16 ; v MFERAC je predvidena vzpostavitev enotne evidence za vsa sredstva v upravljanju, tako da bodo podatki o knjiženih osnovnih sredstvih pri PPU poslani prek UJPnet in prevzeti v MFERAC; podatki bodo tako na voljo pristojnim ministrstvom za vpogled ter, 15 Enotni računovodski sistem Ministrstva za finance. 16 Spletna aplikacija, namenjena elektronskemu poslovanju proračunskih uporabnikov.

10 10 VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Porevizijsko poročilo kar je najpomembnejše, za analizo in nadzor nad porabo sredstev, ki jih prejme PPU v upravljanje; enotna evidenca bo vzpostavljena januarja 2018, in sicer za podatke na dan ; priprava dopolnjenega obrazca za uskladitev sredstev v upravljanju s podskupino kontov 922 Prejete donacije. V dopolnitvi odzivnega poročila je vlada še navedla, da je bila v času priprave odzivnega poročila za še neizvedeno aktivnost, ki bi zagotovila možnost razpolaganja z ustreznimi analitičnimi evidencami, na podlagi katerih bodo lahko pristojna ministrstva izvajala nadzor nad sredstvi, danimi v upravljanje, odgovorna Milena Bremšak, direktorica projekta MFERAC po pooblastilu Ocena popravljalnega ukrepa Vlada je v odzivnem poročilu ustrezno poročala o že izvedenih aktivnostih iz načrta, ki ga je predložila računskemu sodišču na podlagi revizije zbirne bilance stanja na dan , in pripravila nov načrt aktivnosti za še neizvedene aktivnosti, ki bodo zagotovile, da bodo ministrstva razpolagala z ustreznimi analitičnimi evidencami, na podlagi katerih bodo lahko izvajala nadzor nad sredstvi, danimi v upravljanje, in bo na tej podlagi mogoče potrditi stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje. Izkazani popravljalni ukrep ocenjujemo kot zadovoljiv.

11 Porevizijsko poročilo VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE MNENJE O IZKAZANIH POPRAVLJALNIH UKREPIH Pregledali smo odzivno poročilo, ki ga je na podlagi zahteve iz revizijskega poročila o zbirni bilanci stanja proračuna Republike Slovenije na dan izdelala Vlada Republike Slovenije. Ocenili smo, da je odzivno poročilo, ki ga je z elektronskim podpisom potrdila mag. Lilijana Kozlovič, generalna sekretarka, verodostojno. Zadovoljivost izkazanih popravljalnih ukrepov smo ocenili na podlagi posredovanega opisa ukrepov in dokumentacije. Menimo, da smo pridobili zadostne in ustrezne podlage in dokaze, da lahko podamo oceno o zadovoljivosti izkazanih ukrepov. S popravljalnimi ukrepi, ki jih je Vlada Republike Slovenije izkazala glede: uskladitve Akta o ustanovitvi Sklada Republike Slovenije za nasledstvo, javnega sklada z določbami Zakona o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo ter zagotovitve, da bo v sodni register vpisano namensko premoženje v višini, v kateri bo upoštevano vse prevzeto premoženje od Sklada Republike Slovenije za sukcesijo po Zakonu o Skladu Republike Slovenije za nasledstvo in visokem predstavniku Republike Slovenije za nasledstvo, ter presežki prihodkov nad odhodki, ki so bili razporejeni v namensko premoženje, in poročanja o že izvedenih aktivnostih iz načrta, ki ga je predložila računskemu sodišču na podlagi revizije zbirne bilance stanja na dan , in priprave novega načrta aktivnosti za še neizvedene aktivnosti, ki bodo zagotovile, da bodo ministrstva razpolagala z ustreznimi analitičnimi evidencami, na podlagi katerih bodo lahko izvajala nadzor nad sredstvi, danimi v upravljanje, in bo na tej podlagi mogoče potrditi stanje terjatev za sredstva, dana v upravljanje, so bili začeti postopki, ki so ali bodo zagotovili, da bodo odpravljene nepravilnosti, ugotovljene v revizijskem poročilu. Ocenjujemo, da so izkazani popravljalni ukrepi, ki jih je sprejela Vlada Republike Slovenije, zadovoljivi. Tomaž Vesel, generalni državni revizor Poslano: 1. Vladi Republike Slovenije, priporočeno; 2. Državnemu zboru Republike Slovenije, priporočeno; 3. arhivu.

12 Bdimo nad potmi javnega denarja Računsko sodišče Republike Slovenije The Court of Audit of the Republic of Slovenia Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana, Slovenija tel.: +386 (0) fax: +386 (0)

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Revizijsko poročilo: Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan Revizijsko poročilo Zbirna bilanca stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2015 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0;

Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; Pravilnik o računovodstvu Nogometne zveze Slovenije V1.0; 12.04.2010 1 Na podlagi 22. člena Statuta NZS, 26. člena Zakona o društvih (Ur. list RS št. 61/2006, 58/2009) in SRS 33 (Ur. list RS št. 3/2007),

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO99.DOC

Microsoft Word - LETNO99.DOC RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE POROČILO O DELU ZA LETO 1999 3105-1/00-1 Ljubljana, 28. februar 2000 PREDGOVOR Izvrševanje revizijske pristojnosti računskega sodišča lahko razdelimo na: - revidiranje

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH JAVNEGA ZAVODA RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih

Prikaži več

DARS_predstavitev

DARS_predstavitev Revizijsko poročilo o smotrnosti izvajanja in financiranja programa gradnje avtocest v Republiki Sloveniji v letih od 2004 do 2007 Ljubljana, marec 2009 Osnovni podatki o reviziji Cilj revizije: izreči

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Microsoft Word - crnec-sandra.doc

Microsoft Word - crnec-sandra.doc UNIVERZA V MARIBORU EKONOMSKO-POSLOVNA FAKULTETA MARIBOR DIPLOMSKO DELO VPLIV PREOBLIKOVANJA JAVNEGA SKLADA V DRUŽBO Z OMEJENO ODGOVORNOSTJO NA KNJIGOVODSKE EVIDENCE INFLUENCE OR REMODELING LEGAL FOUND

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Revizijsko poročilo o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija v letu 2004

Revizijsko poročilo o računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja Javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija v letu 2004 REVIZIJSKO POROCILO O RACUNOVODSKIH IZKAZIH IN PRAVILNOSTI POSLOVANJA JAVNEGA ZAVODA RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA V LETU 2004 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005

Revizijsko poročilo o pravilnosti poslovanja občin v delu, ki se nanaša na požarno varnost v letih od 2001 do 2005 REVIZIJSKO POROCILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBCIN V DELU, KI SE NANASA NA POZARNO VARNOST V LETIH 2001 DO 2005 Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Učinkovitost izvajanja nadzora nad poslovanjem javnih zavodov na Ministrstvu za kulturo

Revizijsko poročilo: Učinkovitost izvajanja nadzora nad poslovanjem javnih zavodov na Ministrstvu za kulturo Revizijsko poročilo Učinkovitost izvajanja nadzora nad poslovanjem javnih zavodov na Ministrstvu za kulturo POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx)

(Microsoft Word - Kon\350na_PPDFT politika_V1_JB.docx) Politika za področje preprečevanja pranja denarja in financiranja terorizma 1. Uvod Nova KBM ima sedež v Mariboru, v Sloveniji in je nadzorovana s strani Urada RS za preprečevanje pranja denarja in Banke

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri izplačilu odškodnine in gradnji nadvoza nad avtocestnim odsekom Pluska-Ponikve

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri izplačilu odškodnine in gradnji nadvoza nad avtocestnim odsekom Pluska-Ponikve Popravljalni ukrepi pri izplačilu odškodnine in gradnji nadvoza nad avtocestnim odsekom Pluska-Ponikve 4 DARS Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o izplačilu odškodnine in gradnji nadvoza

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več