(Microsoft Word - razpisnakon\350na.doc)

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "(Microsoft Word - razpisnakon\350na.doc)"

Transkripcija

1 RAZPISNA DOKUMENTACIJA >> SOFINANCIRANJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI SLOVENSKIH POSLOVNIH KLUBOV V TUJINI V LETU 2011<< (oznaka javnega razpisa: JR 12/ ) I. NAVODILA II. III. MERILA ZA IZBOR PREJEMNIKOV SREDSTEV OBRAZCI 1

2 I. NAVODILA Za sodelovanje na javnem razpisu»sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2011«(v nadaljevanju: javni razpis) lahko prijavitelj vlogo pošlje po pošti ali odda osebno na sedežu Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: JAPTI) in sicer vsak delavnik med 9.00 in uro. Javni razpis bo odprt do vključno Za pravočasne bodo štele vloge, prispele na naslov Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, do dne , do Vloge bodo obravnavane v skladu z 11. poglavjem javnega razpisa. Vloga mora vsebovati vse obrazce opredeljene v javnem razpisu. Obrazci morajo biti izpolnjeni v slovenskem jeziku, pri čemer se obrazci ne smejo izpolniti ročno. Obrazce se izpolni v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji. V sivo označena polja prijavitelj vpiše ustrezne podatke ali ustrezno označi. Obveznih sestavnih delov iz obrazcev podjetje ne sme izbrisati! Obrazci morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika in žigosani (v kolikor prijavitelj pri poslovanju uporablja žig) na mestih kjer je to na obrazcih predvideno. K obrazcu št. 1 je potrebno priložiti kopijo veljavnega statuta prijavitelja, izpis iz registra, iz katerega je razvidno, da je klub registriran ter kdo je pooblaščena oseba za zastopanje kluba, dokazila o izvedenih aktivnostih v preteklih 12 mesecih, načrt aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa, za leto 2011 in finančni načrt za izvedbo aktivnosti, ki so predmet javnega razpisa za leto Načrt aktivnosti in finančni načrt morata biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ter ožigosana (v kolikor prijavitelj pri poslovanju uporablja žig). V primeru, da vloga ne vsebuje zgoraj navedenih elementov, se šteje, da je nepopolna. V tem primeru se prosilca v 8 dneh od odpiranja pisno pozove k dopolnitvi vloge. Vloga se dopolni najkasneje v 8 dneh. Nepopolne vloge, ki jih prosilec v roku ne dopolni, se zavrže. Vzorec pogodbe mora biti parafiran. Prijavitelj naj bo pozoren na pogoje za kandidiranje. Prijavitelj mora zagotoviti zaprto finančno konstrukcijo, kar pomeni, da mora zagotoviti lastna finančna sredstva vsaj v višini 20% od načrtovanih finančnih sredstev za izvajanje aktivnosti, ki so predmet tega javnega razpisa. V skladu s shemo državne pomoči»spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje «(št. priglasitve: M ), se dejavnosti, ki se nanašajo na državne pomoči, dodeljene po pravilu»de minimis«, izvajajo ob upoštevanju splošnih načel dodeljevanja državnih pomoči do

3 Besedilo sheme»spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje «je dosegljivo na spletnem naslovu: i/deminimis_min/m pdf Upoštevati je potrebno pravilo kumulacije pomoči, kar pomeni, da skupna višina vseh prejetih razvojnih spodbud posameznega prijavitelja iz vseh javnih virov, vključno s pomočjo po de minimis pravilu, za iste upravičene stroške ne sme preseči dovoljene skupne višine pomoči, to je EUR v zadnjih treh proračunskih obdobjih. Vloge bo pregledala razpisna komisija (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje direktor JAPTI. Komisija bo vloge najprej pregledala z vidika pravočasnosti in formalne popolnosti. Definicija formalne popolnosti je navedena v 2. odstavku 6. poglavja javnega razpisa. Nato bo komisija vlogo pregledala še z vidika skladnosti vloge s 1. (Predmet javnega razpisa), 2. (Cilj javnega razpisa), 5. (Pogoji za kandidiranje), in 8. (Upravičeni stroški) poglavjem javnega razpisa. Komisija bo preverjala izpolnjevanje pogojev za kandidiranje na podlagi predloženih izpolnjenih obrazcev. Vse pravočasne in formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za kandidiranje in bodo skladne s predmetom in ciljem tega javnega razpisa, bo komisija ocenila na podlagi meril, opredeljenih v naslednjem poglavju. Po strokovnem pregledu in ocenjevanju vlog bo komisija za dodelitev sredstev pripravila končni predlog finančne podpore. Na osnovi končnega predloga finančne podpore bo direktor JAPTI s sklepom odločil o razdelitvi sredstev, kar mora storiti v roku štiridesetih (40) dni od datuma odpiranja vlog. Hkrati s sklepom o izbiri bodo upravičenci do prejema sredstev pozvani k podpisu pogodbe. Če se upravičenec v roku osem (8) dni od prejema poziva k podpisu pogodbe na poziv pisno ne odzove, se šteje, da je umaknil vlogo za pridobitev sredstev. Če upravičenec v roku 30 dni od prejema sklepa o izbiri pogodbe ne podpiše, se šteje, da je odstopil od podpisa pogodbe. 3

4 II. MERILA ZA IZBOR PREJEMNIKOV Komisija bo vse pravočasne in pravno formalno popolne vloge, ki bodo izpolnjevale vse pogoje za prijavo, ocenila na podlagi naslednjih meril: Zap.št. Merilo Največje št. točk 1 Prispevek k pospeševanju internacionalizacije 60 slovenskega gospodarstva v zadnjem letu dni 2 Kakovost načrtovanih aktivnosti 40 3 Finančna konstrukcija 20 Uporaba meril Merila so ovrednotena s točkami, ki so natančno opredeljene v Obrazcu št. 3 ''Ocenjevalni list'', ki je sestavni del dokumentacije javnega razpisa. Maksimalno število točk, ki jih je mogoče doseči, je 120. Za sofinanciranje bodo izbrani tisti prijavitelji, ki bodo v postopku ocenjevanja dosegli prag najmanj 60 točk. Klubom, ki se na javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini prijavljajo prvič oziroma drugič zapored in ne dosegajo praga 60 točk, izpolnjujejo pa pogoje za prijavo, se dodelijo sredstva v višini EUR. Komisija bo pri ocenjevanju vlog upoštevala tudi dodatna merila: klub v okviru razpisa ne more prejeti več sredstev, kot jih je za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, planiral v finančnem načrtu za leto 2011; klub, s katerim je JAPTI pogodbeno sodeloval v okviru javnega razpisa v letu 2010 in v času trajanja pogodbenega razmerja najmanj štiri mesece zapored ni poročal o izvedenih aktivnostih, prejme v okviru prvega merila (pretekli doprinos k pospeševanju internacionalizacije slovenskega gospodarstva) 0 točk. klub, ki je prejel sredstva v okviru javnega razpisa v letu 2010 in ni dosegel vsaj 50% porabe s pogodbo dodeljenih sredstev, prejme 50% sredstev, ki bi mu v skladu z merili pripadala po tem razpisu. Iz ene države bo izbran le en klub. V kolikor je država deljena na avtonomne dele (zvezne države, dežele ali druge avtonomije), je lahko na razpisu izbran en klub za vsak avtonomni del države. V kolikor bosta iz iste države oziroma avtonomnega dela države kandidirala dva kluba, bo sredstva pridobil tisti, ki bo v fazi ocenjevanja dobil več točk. V primeru enakega števila točk klubov iz iste države oziroma avtonomnega dela, sredstva dobi klub, ki ima več članov, oziroma v kolikor imajo klubi enako število članov, dobi sredstva tisti klub, ki je dalj časa registriran. V kolikor so bili klubi registrirani na isti dan, dobi sredstva klub, čigar vloga je prispela prva. 4

5 Višina dodeljenih sredstev se preračuna po naslednjem modelu FAZA 1 Klubom, ki se na javni razpis prijavljajo prvič in tistim, ki se na javni razpis prijavljajo drugič zapored in ne dosegajo praga 60 točk, se dodelijo sredstva v višini EUR. FAZA 2 ( EUR (sredstva dodeljena v fazi 1)) / (deljeno s) seštevkom zbranih točk vseh na razpis prijavljenih klubov, ocenjenih z vsaj 60 točkami = vrednost ene točke v EUR. Posameznemu klubu, ocenjenem z vsaj 60 točkami, se dodelijo sredstva po formuli: vrednost ene točke v EUR * število zbranih točk = EUR FAZA 3 Po upoštevanju vseh zgoraj določenih dodatnih meril, se ostanek sredstev razdeli na klube, ki so dosegli prag 60 točk in jih komisija ni ocenjevala na podlagi dodatnih meril. Ostanek sredstev se razdeli po enaki formuli, kot v FAZI 2. FAZA 3 se eventualno ponovi do končne razdelitve sredstev. 5

6 III. OBRAZCI Obrazec št. 1: Obrazec št. 2: Obrazec št. 3: Obrazec št. 4: Prijava obvezne priloge tega obrazca so: - kopija veljavnega statuta prijavitelja, - izpis iz registra, iz katerega je razvidno, da je klub registriran ter kdo je pooblaščena oseba za zastopanje kluba, - dokazila o izvedenih aktivnostih v preteklih 12 mesecih, - program dela za leto 2011, z natančnim načrtom aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, - finančni načrt za leto 2011, za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja. Izjava prijavitelja Ocenjevalni list Vzorec pogodbe (parafirati) 6

7 Obrazec št. 1: Prijava (obvezne priloge obrazca so: kopija veljavnega statuta prijavitelja, izpis iz registra, iz katerega je razvidno, da je klub registriran ter kdo je pooblaščena oseba za zastopanje kluba, dokazila o izvedenih aktivnostih v preteklih 12 mesecih, program dela za leto 2011, z natančnim načrtom aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja in finančni načrt za leto 2011, za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja) 1. OSNOVNI PODATKI O SLOVENSKEM POSLOVNEM KLUBU (DALJE: KLUB): Naziv kluba: Naslov kluba: Internetni naslov: Zakoniti zastopnik kluba, funkcija: 1. KONTAKTNI PODATKI Kontaktna oseba: Telefon: Faks: Elektronski naslov: 3. POSLOVNI PODATKI O KLUBU Matična številka: Davčna številka: Naziv in naslov banke, pri kateri je odprt transakcijski račun: IBAN: SWIFT: Pravno-organizacijska oblika: Datum vpisa v pristojni register: 4. PODATKI O OBVEZNEM PLAČILU ČLANARINE Število slovenskih podjetij med člani: Število tujih podjetji med člani: Višina letne članarine za podjetja: Kraj in datum: Žig podjetja Podpis odgovorne osebe: 7

8 Obrazec št. 2: IZJAVA PRIJAVITELJA (vpišite ime in priimek, naziv kluba ter morebitni znesek prejetih pomoči»de minimis«pod zadnjo alinejo) Zakoniti zastopnik (vpišite ime in priimek): kluba): slovenskega poslovnega kluba (vpišite naziv pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da: - se strinjamo in sprejemamo vse pogoje, ki so navedeni v javnem razpisu, - vse kopije, ki so priložene vlogi, ustrezajo originalom, - so vse navedbe, ki so podane v vlogi, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju ter se obenem zavezujemo, da bomo sproti in pravočasno posredovali JAPTI vse morebitne spremembe teh podatkov, - za iste upravičene stroške, ki jih navajamo v svoji vlogi na javni razpis, nismo pridobili sredstev iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov, - v celoti zagotavljamo lastna sredstva za zaprtje finančne konstrukcije izvedbe načrta aktivnosti, ki ga navajamo v vlogi na javni razpis, - bomo v vseh primerih informiranja in obveščanja javnosti v kakršnikoli komunikacijski obliki o izvajanju aktivnosti, ki jih navajamo v vlogi na ta razpis, transparentno navajali, da je aktivnost sofinancirana s strani Ministrstva za gospodarstvo in Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, v skladu s celostno grafično podobo obeh institucij. - da prijavitelj nima neporavnanih obveznosti do Republike Slovenije, - bo podjetje vodilo stroške usposabljanja, ki jih navaja v vlogi na javni razpis, na ločenem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa analitične bilance), - da smo v zadnjih treh proračunskih letih že prejeli EUR pomoči >>de minimis<< za iste upravičene stroške. Kraj in datum: Žig podjetja Podpis zakonitega zastopnika: 8

9 Obrazec št. 3 OCENJEVALNI LIST Naziv kluba: MERILO 1. DOPRINOS K POSPEŠEVANJU INTERNACIONALIZACIJE SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA (v siva polja vpišite število izvedenih aktivnosti v zadnjih dvanajstih mesecih od datuma objave razpisa; obvezno priložite dokazila o izvedenih aktivnostih: seznam podjetij, s katerimi ste opravili individualna srečanja in tema pogovora, dokazila o izvedbi poslovnih dogodkov) POSREDOVANJE AKTUALNIH INFORMACIJ IN POSLOVNIH PRILOŽNOSTI Število aktualnih novic o lokalnem poslovnem okolju ter poslovnih priložnosti za slovenska podjetja objavljenih na Izvoznem Oknu Št. Št. točk do 9 objavljenih prispevkov - 0 točk 10 ali več objavljenih prispevkov 15 točk INDIVIDUALNO SVETOVANJE PODJETJEM Št. Št. točk Število individualnih sestankov s slovenskimi do 25 srečanj - 0 točk podjetji 26 ali več srečanj 15 točk ORGANIZACIJA POSLOVNIH DOGODKOV (poslovne konference, okrogle mize, Organizacija poslovnih dogodkov (predstavitve, poslovne konference, okrogle mize, forumi, matchmakingi) Št. Št. točk 1 do 2 dogodka - 5 točk 3 dogodki 10 točk 4 dogodki 20 točk 5 ali več dogodkov 30 točk MERILO 2. KAKOVOST NAČRTOVANIH AKTIVNOSTI (v siva polja vpišite število načrtovanih aktivnosti v letu 2011; upoštevajo se le aktivnosti, ki so jasno opredeljene v priloženem programu dela oziroma načrtu aktivnosti za leto 2011) POSREDOVANJE AKTUALNIH NOVIC IN POSLOVNIH PRILOŽNOSTI Število posredovanih aktualnih novic o lokalnem poslovnem okolju ter poslovnih priložnosti za slovenska podjetja Primernih za objavo na Izvoznem Oknu Št. Št. točk do 30 prispevkov - 0 točk 31 ali več prispevkov 10 točk INDIVIDUALNO SVETOVANJE PODJETJEM Št. Št. točk Število individualnih sestankov s slovenskimi do 30 srečanj - 0 točk podjetji 31 ali več srečanj 10 točk 9

10 ORGANIZACIJA POSLOVNIH DOGODKOV (poslovne konference, okrogle mize, Organizacija poslovnih dogodkov (predstavitve, poslovne konference, okrogle mize, forumi, matchmakingi) Št. Št. točk 1 dogodek - 0 točk 2 dogodka - 5 točk 3 dogodki 10 točk 4 dogodki 15 točk 5 ali več dogodkov 20 točk MERILO 3. FINANČNA KONSTRUKCIJA (v sivo polje vpišite načrtovana finančna sredstva za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja in so opredeljene v programu dela kluba za leto 2011) Načrtovana sredstva za organizacijo poslovnih dogodkov in promocijo slovenskega gospodarstva Načrtovana sredstva za promocijo kluba Načrtovana sredstva za intelektualne storitve in administracijo Načrtovana sredstva za leto 2011 skupaj: EUR EUR EUR EUR Klub, ki načrtuje največ skupnih sredstev za izvajanje aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja, prejme 20 točk. Ostali klubi prejmejo sorazmerno število točk (1-19 točk) glede na opredeljeno višino načrtovanih finančnih sredstev za izvedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja. Kraj in datum: Žig podjetja Podpis odgovorne osebe: 10

11 Obrazec št. 4 izpolnjevanju) VZOREC POGODBE (prosimo parafirajte, vzorec ni namenjen Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa direktor Igor PLESTENJAK (v nadaljevanju: JAPTI) matična številka: davčna številka: in»prejemnik«, naslov, matična številka:, davčna št.:, ki ga zastopa (v nadaljevanju: prejemnik) Transakcijski račun: Banka: skleneta naslednjo POGODBO št. o sofinanciranju izvajanja dejavnosti poslovnih klubov v letu člen Pogodbeni stranki ugotavljata, da je bil prejemnik izbran na podlagi javnega razpisa št. JR 12/ o sofinanciranju izvajanja dejavnosti poslovnih klubov v letu 2011, s sklepom št.. 2. člen Predmet te pogodbe je sofinanciranje: - stroškov organizacije poslovnih dogodkov in promocije slovenskega gospodarstva v državi kjer je sedež kluba in v Sloveniji (stroški najema prostora in opreme, stroški postrežbe na poslovnem dogodku, stroški promocije poslovnega dogodka, stroški vabil, stroški izdelave promocijskih gradiv, panojev, stojnic ter stroški medijskih objav, vezanih na promocijo dogodka ali splošno promocijo slovenskega gospodarstva ter stroški dela zaposlenih in pogodbenih sodelavcev, vezani na organizacijo dogodka ali splošno promocijo slovenskega gospodarstva); - stroškov promocije kluba (stroški izdelave in tehnične prenove spletne strani, stroški priprave in izdelave promocijskega gradiva ter stroški medijskih objav, vezanih na promocijo kluba). Stroški 11

12 promocije kluba so upravičeni v višini do največ 15% posameznemu klubu dodeljenih sredstev. - stroškov intelektualnih storitev (stroški predavateljev na poslovnih dogodkih, stroški prevajalcev, stroški svetovanja), ki se neposredno nanašajo na izvajanje aktivnosti, opredeljenih v tej pogodbi. Stroški intelektualnih storitev so upravičeni v višini do največ 30% posameznemu klubu dodeljenih sredstev. JAPTI bo sofinanciral zgoraj navedene upravičene stroške, v višini do 80%. Slovenski poslovni klub, kateremu se dodelijo sredstva, mora zagotoviti, da bo preostali del upravičenih stroškov (najmanj 20%) financiral iz lastnih virov. Stroški delovanja kluba (stroški nakupa osnovnih sredstev, pisarniškega materiala, stroški najemnin poslovnih prostorov kluba, stroški telekomunikacije, stroški pravnih in računovodskih storitev) niso upravičeni strošek za sofinanciranje po tej pogodbi. Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek za sofinanciranje po tej pogodbi. 3. člen Obveznosti prejemnika sredstev so naslednje: - prejemnik sredstev bo izvajal aktivnosti povezane z internacionalizacijo slovenskih podjetij; - prejemnik sredstev bo posredoval najmanj 30 prispevkov (poslovnih priložnosti za slovenska podjetja ter aktualnih informacij o poslovnem okolju, v katerem klub deluje) za objavo na spletnem portalu JAPTI - prejemnik sredstev bo slovenskim podjetjem nudil pomoč pri nastopu na lokalnem trgu (posredovanje informacij, identifikacija poslovnih partnerjev, pomoč pri vzpostavljanju kontaktov z relevantnimi institucijami idr.); - prejemnik sredstev bo opravil najmanj 30 individualnih sestankov s slovenskimi podjetji; - prejemnik sredstev bo do organiziral najmanj dva poslovna dogodka (poslovno srečanje, konferenca, predstavitev, panel, okrogla miza) na katerih bodo sodelovala tako slovenska kot tuja - lokalna podjetja; - prejemnik sredstev bo najkasneje do organiziral vsaj eno predstavitev slovenskega poslovnega okolja in investicijskih možnosti potencialnim tujim vlagateljem; - prejemnik sredstev bo aktivno sodeloval pri organizaciji poslovnih delegacij, promocijskih nastopov ter drugih poslovnih dogodkov, ki jih bo JAPTI izvajal v regiji, kjer je poslovni klub registriran, v skladu z navodili JAPTI; - prejemnik sredstev bo aktivno sodeloval pri skupinskih sejemskih nastopih slovenskih podjetij in poslovnih delegacijah s slovenskimi udeleženci v državi, v kateri deluje, v skladu z navodili JAPTI; - prejemnik sredstev bo na lokalnem področju izvajal aktivnosti promocije slovenskega gospodarstva in zainteresirani tuji poslovni javnosti redno posredoval aktualne informacije o slovenskem poslovnem okolju; 12

13 - prejemnik sredstev bo nudil svetovalno in informacijsko podporo potencialnim tujim investitorjem; - prejemnik sredstev bo v mesecu dni od podpisa pogodbe na JAPTI posredoval naslov svoje spletne strani. Direktna povezava na spletno stran kluba bo objavljena na spletnem portalu JAPTI: V kolikor prejemnik sredstev na dan podpisa pogodbe nima izdelane spletne strani, se obvezuje, da bo naročil izdelavo spletne strani, z rokom objave na svetovnem spletu člen JAPTI bo prejemniku sofinanciral dejavnosti iz 2. člena te pogodbe v višini največ EUR (z besedo: evrov). Sredstva bodo nakazana na bančni račun št., pri banki. Osnova za izplačilo sredstev je zahtevek za izplačilo, ki ga pripravi prejemnik in potrdi skrbnik pogodbe s strani JAPTI. Obvezna oblika zahtevka za izplačilo je opredeljena v prilogi št. 1 te pogodbe. Prejemnik sredstev mora zahtevku za izplačilo predložiti dokazilo o nastanku in plačilu upravičenega stroška, finančno poročilo (priloga št. 2 te pogodbe), vsebinsko poročilo o opravljenih aktivnostih (priloga št. 3 te pogodbe) ter dokazila o opravljenih aktivnostih. Zahtevek mora biti izstavljen v evrih, preračunano po veljavnem uradnem menjalnem tečaju v državi delovanja na dan izstavitve zahtevka. Sofinancirajo se stroški, nastali od dalje. Posamezen zahtevek za izplačilo bo JAPTI izplačal v roku 60 dni po prejemu ter potrditvi zahtevka za sofinanciranje dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja, oziroma v treh delovnih dneh od prejema sredstev s strani Ministrstva za gospodarstvo. Finančna sredstva bremenijo proračunsko postavko Ministrstva za gospodarstvo: 6032 Spodbujanje internacionalizacije, SM 015, SN Dodeljena sredstva predstavljajo pomoč >>de minimis<<. 5. člen Prejemnik sredstev mora agenciji izročiti zahtevek za izplačilo, skupaj z zahtevano dokumentacijo, do 3. v mesecu za pretekli mesec. Zahtevek za mesec november, ki je zadnji v okviru te pogodbe, mora biti dostavljen agenciji najkasneje do Zahtevek za plačilo skupaj z zahtevano dokumentacijo prejme JAPTI v tiskani obliki po pošti, na naslov JAPTI, Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana in elektronski obliki na elektronski naslov: 13

14 6. člen V kolikor JAPTI v petnajstih (15) dneh od prejema dokumentacije ne oceni poročil ter zahtevka za izplačilo kot nepopolnih, se šteje, da sta poročilo ter zahtevek za izplačilo s strani naročnika potrjeni. V primeru, da sta poročilo ter zahtevek za izplačilo ocenjena kot nepopolna, ju je prejemnik sredstev dolžan spremeniti oziroma dopolniti najkasneje v petih (5) dneh od dneva, ko je JAPTI to pisno zahteval. Če prejemnik sredstev poročila ter zahtevka za izplačilo ne dopolni ali ju ne dopolni v določenem roku, JAPTI lahko odstopi od pogodbe in zahteva vračilo že prejetih sredstev skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev do dneva vračila. 7. člen Prejemnik je dolžan najkasneje do podati celovito vsebinsko in finančno poročilo skladno s prilogo 4 te pogodbe. V primeru nenamenske porabe je sredstva dolžan vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev do dneva vračila. 8. člen Prejemnik je dolžan dosledno navajati JAPTI ter Ministrstvo za gospodarstvo kot sofinancerja in se vzdržati vsake dejavnosti, ki bi lahko škodovala ugledu Republike Slovenije. V kolikor bo prejemnik kršil to določilo, JAPTI lahko odstopi od te pogodbe, prejemnik pa je dolžen vrniti že prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev do dneva vračila. Vse promocijske aktivnosti, ki jih bo v okviru dejavnosti po tej pogodbi izvajal prejemnik, morajo vključevati navedbo: ''Aktivnost sofinancirana s strani Javne agencije Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Ministrstva za gospodarstvo Republike Slovenije'' in logotipa JAPTI ter MG. V kolikor to ni mogoče, pa samo logotip JAPTI in MG, po pridobitvi predhodnega soglasja s strani JAPTI. JAPTI ter Ministrstvo za gospodarstvo dovoljujeta uporabo svojega logotipa v te namene in se zavežeta prejemniku dostaviti potrebna gradiva za izvršitev obveze iz tega odstavka. 9. člen Prejemnik sredstev se zavezuje, da bo storitve, ki so predmet te pogodbe, izvajal strokovno, vestno in kakovostno, v skladu s pravili stroke in veljavnimi predpisi. 14

15 10. člen Prejemnik sredstev je odgovoren za resničnost in popolnost vnesenih podatkov in namensko porabo sredstev v skladu z veljavnimi predpisi in je odškodninsko odgovoren za posledice, nastale zaradi navajanja neresničnih in nepopolnih podatkov. Če se naknadno ugotovi, da je prejemnik sredstva pridobil na podlagi neresničnih navedb ali podatkov JAPTI lahko odstopi od te pogodbe, prejemnik pa je dolžen vrniti že prejeta sredstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev do dneva vračila. JAPTI ter Ministrstvo za gospodarstvo lahko pri prejemniku kadarkoli preverjata delo, dokumentacijo ter namensko porabo sredstev. 11. člen Prejemnik se zavezuje, da bo vso dokumentacijo v zvezi z upravičenimi stroški vodil na ločenem stroškovnem nosilcu/mestu (možnost izpisa analitične bilance) v času in tudi po izteku te pogodbe. 12. člen Prejemnik se zavezuje, da bo tekoče obveščal JAPTI o statusnih spremembah, spremembah sedeža, spremembah dejavnosti ali spremembah pooblaščenih oseb prejemnika. 13. člen Prejemnik potrjuje in jamči, da: je seznanjen z dejstvom, da je pomoč sofinancirana s strani proračuna Republike Slovenije in se strinja, da se pri sofinanciranju upravičenih stroškov izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini upoštevajo predpisi, ki veljajo za črpanje sredstev iz proračuna, je seznanjen z dejstvom, da pridobljena sredstva po tej pogodbi predstavljajo državno pomoč po shemi državne pomoči >>Spodbujanje internacionalizacije podjetij za obdobje << (št. priglasitve M ), so pogodbo ter vse druge listine v zvezi s to pogodbo podpisale osebe, ki so vpisane v sodni register kot zastopniki prejemnika za tovrstno zastopanje, 15

16 je JAPTI seznanil z vsemi dejstvi in podatki, ki so mu bili znani ali bi mu morali biti znani in ki bi lahko vplivali na odločitev JAPTI o sklenitvi te pogodbe, 14. člen Prejemnik zagotavlja, da za stroške, ki so predmet sofinanciranja po tej pogodbi, torej za isti namen, ki vsebuje elemente državnih pomoči, ni že sofinanciran iz državnega ali lokalnega proračuna ali mednarodnih virov, oziroma skupna višina prejetih sredstev iz tega naslova ne presega najvišje stopnje sofinanciranja, ki jo določajo pravila s področja državnih pomoči. Če se ugotovi, da je prejemnik že dobil tudi druga proračunska sredstva ali sredstva iz mednarodnih virov ali pa so bila odobrena, ne da bi o tem do sklenitve te pogodbe pisno obvestil JAPTI, JAPTI odstopi od te pogodbe ter zahteva vrnitev vseh že prejetih sredstev iz naslova te pogodbe v realni vrednosti skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 15. člen V primeru kršitve določb te pogodbe je prejemnik dolžan v roku 8 dni od prejema pisnega poziva s strani JAPTI vrniti prejeta sredstva s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila sredstev do dneva vračila. 16. člen Na podlagi Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Ur. list RS, št. 45/2010) je nična vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: - za pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, - ter za vsako drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu, ki pogodbo sklepa, povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. Pogodbeni stranki sta se dolžni vzdržati vsakršnih ravnanj, ki bi na podlagi vsebine iz prejšnjega odstavka pomenila kršitev zakonskih določil. V primeru, da JAPTI ugotovi domnevni obstoj dejanskega stanja iz 1. in 2. odstavka tega člena, je dolžan sprožiti postopek ugotavljanja ničnosti pogodbe ter o tem obvestiti pristojne organe pregona. 16

17 17. člen Skrbnica pogodbe s strani JAPTI je Mateja Jarc, skrbnik pogodbe s strani prejemnika sredstev je. 18. člen Vsa morebitna nesoglasja v zvezi s pogodbo bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru spora je pristojno sodišče v Ljubljani. To pogodbo je iz objektivnih okoliščin mogoče spremeniti z dodatkom k tej pogodbi, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. 19. člen Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme prejemnik sredstev en izvod, JAPTI pa tri. 20. člen Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe stranki in velja, do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Kraj in datum V Ljubljani, dne prejemnik Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije Igor PLESTENJAK DIREKTOR 17

18 Priloga 1 - ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO Naziv izdajatelja zahtevka: Naslov: Davčna številka: Matična številka: Transakcijski račun: Banka: JAVNA AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PODJETNIŠTVO IN TUJE INVESTICIJE, Verovškova ulica 60, 1000 LJUBLJANA Kraj in datum: ZAHTEVEK ZA IZPLAČILO št. za izvedene upravičene stroške po Pogodbi št. o sofinanciranju izvajanja dejavnosti slovenskega poslovnega kluba v tujini v letu V skladu s pogodbo o sofinanciranju izvajanja dejavnosti slovenskega poslovnega kluba v tujini v letu 2011 in poročilom o izvedenih aktivnostih ter izkazanih upravičenih stroških vam izstavljamo zahtevek za izplačilo (preračunano v evre po veljavnem uradnem menjalnem tečaju na dan izstavitve zahtevka) v višini: EUR z besedo EUR Žig prejemnika: Ime, priimek in podpis odgovorne osebe: Priloga: fotokopije računov in druga dokazila o nastanku upravičenih stroškov dokazila o plačilu upravičenih stroškov kopije člankov, oglasnih sporočil, drugih promocijskih gradiv izpisek veljavnega uradnega menjalnega tečaja (4 decimalna mesta natančno) na dan izstavitve zahtevka finančno poročilo za mesec vsebinsko poročilo za mesec 18

19 Priloga 2 - FINANČNO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH SLOVENSKEGA POSLOVNEGA KLUBA(stran 1) Naziv izdajatelja poročila FINANČNO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA MESEC (PRILOGA K ZAHTEVKU ZA IZPLAČILO št. ) UPRAVIČENI STROŠEK Organizacija in udeležba poslovnih dogodkov Promocija slovenskega gospodarstva in kluba Intelektualne storitve SKUPAJ OPIS vabila na dogodek tisk, oblikovanje, prevod, poštnina oprema in prostor organizacija in promocija dogodka postrežba stroški dela zaposlenih in pogodbenih sodelavcev izdelava, prenova internetne strani, celostna podoba izdelava promocijskih gradiv oblikovanje, izdelava, poštnina medijske objave predavanja prevajanje svetovanje VREDNOST v nacionalni valuti VREDNOST v EUR SOFINANCIRANA VREDNOST (80%) Uradni menjalni tečaj na dan izstavitve zahtevka Napoved predvidene porabe sredstev za naslednji mesec Kraj in datum: Žig prejemnika: Ime, priimek in podpis odgovorne osebe: 19

20 Priloga 2 - FINANČNO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH SLOVENSKEGA POSLOVNEGA KLUBA (stran 2) STROŠKI PLAČ ZAPOSLENIH NA POSLOVNEM KLUBU 1. Seznam porabljenih ur v okviru poročanih aktivnosti Aktivnost/dogodek (organizacija poslovnega dogodka) (aktivnosti promocije slovenskega gospodarstva) (individualno svetovanje podjetjem) SKUPAJ Št. porabljenih ur 2. Strošek plač Ime in priimek zaposlenega v SPK Znesek neto osebnega dohodka Znesek bruto osebnega dohodka Znesek prispevkov v breme delodajalca Skupaj delovnih ur v mesecu Cena ure (znesek bruto + znesek prispevkov)/ število delovnih ur v mesecu Število ur, ki se nanašajo na aktivnosti SPK Znesek II bruto, ki se nanaša na izvajanje aktivnosti SPK Znesek II bruto, ki se nanaša na izvajanje aktivnosti SPK v EUR Vrednost sofinanciranja JAPTI v EUR SKUPAJ 0,00 Kraj in datum: Žig prejemnika: Ime, priimek in podpis odgovorne osebe: 20

21 Priloga 3 - VSEBINSKO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH SLOVENSKEGA POSLOVNEGA KLUBA Naziv izdajatelja poročila VSEBINSKO POROČILO O IZVEDENIH AKTIVNOSTIH ZA MESEC (PRILOGA K ZAHTEVKU ZA IZPLAČILO št. ) (Obvezna vsebina poročila:) 1. IZVEDENE AKTIVNOSTI ORGANIZACIJA POSLOVNEGA DOGODKA (obvezno priložiti seznam udeležencev) datum izvedbe, opis, doseženi rezultati in učinki, pričakovane prihodnje aktivnosti ORGANIZACIJA PREDSTAVITVE POTENCIALNIM TUJIM NEPOSREDNIM INVESTITORJEM (obvezno priložiti seznam udeležencev) datum izvedbe, opis, doseženi rezultati in učinki, pričakovane prihodnje aktivnosti PROMOCIJA SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA (obvezno priložiti kopije člankov, oglasov in ostalih promocijskih gradiv) izvedene aktivnosti, objavljeni članki, oglasna sporočila, druga promocijska gradiva, doseženi rezultati in učinki INDIVIDUALNO SVETOVANJE ZAINTERESIRANIM SLOVENSKIM PODJETJEM Podjetje Kratka vsebina svetovanja Načrtovane prihodnje aktivnosti 21

22 PROMOCIJA KLUBA (obvezno priložiti kopije člankov, oglasov in ostalih promocijskih gradiv izvedene aktivnosti, objavljeni članki, oglasna sporočila, druga promocijska gradiva, pričakovani rezultati in učinki DRUGE IZVEDENE AKTIVNOSTI, ki so predmet pogodbe o sofinanciranju izvajanja dejavnosti SPK 2. NAČRTOVANE AKTIVNOSTI SEZNAM AKTIVNOSTI, ki jih načrtujete v prihodnjem mesecu (kratek opis, planiran datum izvedbe, pričakovani rezultati) 3. PREDLOGI, OPOMBE (v zvezi z izvajanjem in koordinacijo programa sofinanciranja poslovnih klubov) Kraj in datum: Žig prejemnika: Ime, priimek in podpis odgovorne osebe: 22

23 Priloga 4 - CELOVITO VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO 2011 Naziv izdajatelja poročila CELOVITO VSEBINSKO IN FINANČNO POROČILO ZA LETO 2011 FINANČNO POROČILO ZA LETO 2011 Višina sredstev, dodeljenih po pogodbi: EUR Višina porabljenih sredstev, odobrenih na podlagi zahtevkov za izplačilo: EUR Razlogi za morebitna odstopanja med dodeljenimi in porabljenimi sredstvi: 23

24 VSEBINSKO POROČILO ZA LETO Seznam načrtovanih aktivnosti 2. Seznam izvedenih aktivnosti, sofinanciranih s strani JAPTI: 3. Rezultati in učinki izvedenih aktivnosti: 4. Morebitna odstopanja izvedenih aktivnosti od načrtovanih in razlogi zanje: 5. Komentar na izvajanje in koordinacijo ukrepa sofinanciranja slovenskih poslovnih klubov v tujini, predlogi in pripombe: Kraj in datum: Žig prejemnika: Ime, priimek in podpis odgovorne osebe: 24

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc

Microsoft Word - razpiskoncni2011.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZTB-B, 127/2006-ZJP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Proračuna Republike

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2019 (JRSPK 2019) VSEBINA: I. O

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2019 (JRSPK 2019) VSEBINA: I. O RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za sofinanciranje izvajanja dejavnosti slovenskih poslovnih klubov v tujini v letu 2019 (JRSPK 2019) VSEBINA: I. OSNOVNE INFORMACIJE O JAVNEM RAZPISU II. III. IV. NAVODILA

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i Dunajska 22, 00 Ljubljana Avgust 2017 Številka: 170016-2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine»hura, prosti čas«v letu 2017 št. 170016 1.

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana; zastopa ga minister dr. Jernej Pikalo ID za DDV: SI14246821 Matična številka: 2399300 (v nadaljevanju:

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

UKREP 3 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 UKREP 3 - SOFIN

UKREP 3 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 UKREP 3 - SOFIN OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2018 - SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV Navodila vlagateljem OBRAZCI: - Prijava na

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 (MUV, št. 20/2015) v nadaljevanju Pravilnik in Odloka

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA,

OBČINA GORNJA RADGONA, R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma Šmarješke Toplice, oktober 2017 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE: - besedilo javnega razpisa

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 1. PODATKI O VLAGATELJU (podatke

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Malo gospodarstvo - sofinanciranje realne obrestne mere

Malo gospodarstvo - sofinanciranje realne obrestne mere PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA SUBVENCIONIRANJE OBRESTI V OBČINI KOMEN V LETU 2017 1. PODATKI O VLAGATELJU Naziv vlagatelja: Sedež: Zakoniti zastopnik: Matična številka: Davčna številka: Telefon: Naslov elektronske

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen

NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljen NAVODILO ZA IZDELAVO POPOLNE VLOGE IN MERILA ZA OCENJEVANJE VLOG 1. Postopek odobritve in obravnave vlog Vlagatelji oddajo vlogo v ovojnici, opremljeni kot je opredeljeno v prilogi 7 poglavja 6. Razpisna

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO OSNOVNI PODATKI O IZVA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA SOFINANCIRANJE LETNEGA PROGRAMA LJUBITELJSKE KULTURE V OBČINI SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI ZA LETO 2013 1. OSNOVNI PODATKI O IZVAJALCU (DRUŠTVU) Izvajalec (polno ime): Naslov oz. sedeţ

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru,

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min

V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de min V skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24.12. 2013) - dodeljevanje

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in

Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Registrirano ime/firma vodilnega partnerja operacije

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje Delavnica za prijavitelje 2. Javni poziv sklad ESKRP LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 6. 9. 2017 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU» RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur

Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil  Zakona o javnih financah (Ur Občina Kranjska Gora (Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur.l.RS, št. 79/99, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO,

Prikaži več

OBČINA PODLEHNIK objavlja

OBČINA PODLEHNIK objavlja RAZPISNA DOKUMENTACIJA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V LETU 2013 JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV POMOČI DE MINIS, ZA SPODBUJANJE PODJETNIŠTVA V OBČINI PODLEHNIK ZA LETO 2013 I. SPLOŠNO Občina Podlehnik je, na podlagi

Prikaži več

UKREP 1 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2017 UKREP 1 SOFINAN

UKREP 1 OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2017 UKREP 1 SOFINAN OBČINA KOMEN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v občini Komen v letu 2017 SOFINANCIRANJE PRVE ZAPOSLITVE oz. PRIPRAVNIŠTVA Navodila vlagateljem OBRAZCI:

Prikaži več

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna

Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna Javni razpis za sofinanciranje neformalnih izobraževanj in usposabljanj zaposlenih RAZPISNA DOKUMENTACIJA NAVODILA ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS Razpisna dokumentacija je sestavni del Javnega razpisa za sofinanciranje

Prikaži več

Št. zadeve: /6/2019 (307) Datum: Na podlagi 2. in 3. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/1

Št. zadeve: /6/2019 (307) Datum: Na podlagi 2. in 3. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/1 Št. zadeve: 41010-0006/6/2019 (307) Datum: 17.04.2019 Na podlagi 2. in 3. člena Odloka o proračunu Občine Tržič za leto 2019 (Uradni list RS, št. 13/19), 49. in 50. člena Pravilnika o dodeljevanju spodbud

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages

5 javni poziv PVSP HRT-2.pages PETI JAVNI POZIV za vključitev v PVSP HRT v okviru Programa spodbujanja konkurenčnosti in ukrepov razvojne podpore za območje Občin Hrastnik, Radeče in Trbovlje v obdobju 2013-2018, sprejetega na redni

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA GOSPODARSTVA Občina Radovljica (Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica) na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in spremembe), Odloka o proračunu Občine Radovljica za leto 2019 (DN UO, 254/2019),

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št.

Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. Na podlagi Pravilnika o dodeljevanju pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Solčava, (Uradno glasilo Zgornjesavinjskih občin št. 5/15, z dne 16.12.2015., v nadaljevanju pravilnik)

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Na podlagi Navodil o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št

Na podlagi Navodil o finančnih intervencijah za ohranjanje in razvoj kmetijstva v Mestni občini Kranj (Uradni list RS, št PRIJAVNI OBRAZEC 5 ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE IN SPODBUJANJE RAZVOJA KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA V OBČINI TOLMIN V LETU 2018 POMOČ ZA NALOŽBE V NAKUP OPREME ZA SEČNJO IN SPRAVILO LESA 1. PODATKI O

Prikaži več

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018

PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 PRIJAVNICA na Javni razpis o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Podlehnik za leto 2018 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Javni razpis za ohranjanje in razvoj kmetijstva

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMETACIJA 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2015 SOFINAN

RAZPISNA DOKUMETACIJA 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2015 SOFINAN RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS za sofinanciranje ukrepov spodbujanja zaposlovanja v Občini Divača za leto 2015 SOFINANCIRANJE SAMOZAPOSLITEV (UKREP 3 14. člen) - Navodila vlagateljem - Besedilo razpisa

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis in podaljsanje vpisa v evidenco subjektov 2010_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU IN PODALJŠANJU VPISA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA ZA LETO 2010 Ljubljana, februar 2010 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA... 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO... 3 3. PODATKI

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. l. RS, št. 45/2015) in Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora

Prikaži več

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKA UPRAVA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si V L O G A ZA DODELITEV

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več