Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28.

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28."

Transkripcija

1 Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota Uradni list RS, št. 33/2010 z dne O D L O K o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet odloka) S tem odlokom se sprejme lokacijski načrt za območje ožjega mestnega središča mesta Murska Sobota, med Trgom zmage, Slovensko ulico, Slomškovo ulico in Kocljevo ulico. Lokacijski načrt je izdelan v digitalni in analogni obliki, razen smernic, mnenj in izjav, ki so izdelana samo v analogni obliki. Digitalna zasnova je shranjena v podatkovnem formatu DWG-AutoCad verzija 2000, obenem pa zaščitena pred nedovoljeno uporabo, spreminjanjem in uničenjem s strani nepooblaščenih. Lokacijski načrt je izdelal Atelje RPS Murska Sobota d.o.o., Staneta Rozmana 1c, 9000 Murska Sobota, številka načrta: LN-01/2005, datum: april a člen (predmet odloka) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota, ki jih je pod št. OPPN-4/09 v avgustu 2009 izdelala ZEU Družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. iz Murske Sobote, na podlagi idejnega projekta Studia Kalamar d.o.o. iz Ljubljane. Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta so izdelane v digitalni in analogni obliki. Digitalna oblika je shranjena v podatkovnem formatu AutoCAD in zaščitena pred nedovoljeno uporabo, spreminjanjem ali uničenjem s strani nepooblaščenih oseb. 2. člen (vsebina lokacijskega načrta) Lokacijski načrt iz prejšnjega člena vsebuje tekstualni in grafični del, ter smernice in mnenja pristojnih organov in organizacij. A) Tekstualni del 1. Splošno. 2. Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče. 3. Izjave izdelovalca lokacijskega načrta. 4. Smernice in mnenja pristojnih organov in organizacij k lokacijskemu načrtu. B) Grafični del 1. Izrez iz srednjeročnega družbenega plana občine Murska Sobota M 1: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa nima pravne veljavnosti in ni namenjeno uradni rabi. Za uradno rabo so dopustne le objave predpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Besedilo je samo informativnega značaja in za posledice njegove uporabe avtor ne prevzema nobene odgovornosti. Redakcija besedila

2 2. Kopija potrjenega katastrskega načrta z območjem obdelave M 1: Zakoličbena situacija s predvideno parcelacijo M 1: Zazidalna situacija z zasnovo ureditve zelenih površin M 1: Gabarit prizidave hotela Diana M 1: Situacija komunalnih naprav M 1: Situacija prometnega režima M 1: Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami M 1: 500. C) Priloge 1. Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo. 2.a člen (vsebina sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta) A) Tekstualni del Odlok B) Grafični del Izsek iz lokacijskega načrta za ožje mestno M 1:1000 središče mesta Murska Sobota Katastrski načrt M 1:1000 Geodetski načrt M 1:500 Ureditvena situacija M 1:500 Komunalna in energetska ureditev M 1:500 Prometna ureditev M 1:500 Vplivi in povezave s sosednjimi območji M 1:500 Obramba ter varstvo pred naravnimi in M 1:500 drugimi nesrečami Načrt parcelacije M 1:500 C) Priloge Obrazložitev in utemeljitev Strokovne podlage (na vpogled pri pripravljavcu) Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora D) Izjava odgovornega prostorskega načrtovalca«. II. OBSEG IN OPREDELITEV OBMOČJA 3. člen (območje) Območje lokacijskega načrta je identično območju zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 61/01) in obsega površine in objekte med Trgom zmage, Kocljevo, Slomškovo in Slovensko ulico, vključno z uličnim prostorom navedenih ulic in vključno s spremembo prometnega režima na navedenih ulicah. Obravnavano območje obsega 8,5 ha. 3.a člen (območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta) Območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta obsega zemljišče s parcelnimi številkami 1348, 1350, 1354, 1355, 1358, 1359 in 1377/2, vse k.o. Murska Sobota. Za potrebe izvedbe posameznih infrastrukturnih vodov in drugih zunanjih ureditev se lahko v območje sprememb in dopolnitev lokacijskega načrta vključijo tudi druge parcelne številke, potrebne za infrastrukturno opremljenost območja in širšega prostora. Gradbena parcela je

3 trikotne oblike in je omejena z Zvezno ulico na severu, s Slomškovo na jugu in z asfaltno ploščadjo avtobusne postaje na vzhodu.«. III. FUNKCIJA OBMOČJA 4. člen (dejavnosti) Lokacijski načrt predvideva dopolnitev obstoječih dejavnosti, zato je predvidena izvedba objektov, namenjenih hotelsko-turistično-gostinski ponudbi obstoječega kompleksa Diana, kulturnim, poslovnim in trgovskim vsebinam, ter stanovanjskim potrebam znotraj predvidenih objektov. Dopustne dejavnosti na območju lokacijskega načrta: poslovne dejavnosti, trgovske dejavnosti, gostinsko hotelske turistične dejavnosti, kulturne dejavnosti, storitvene dejavnosti, stanovanjske vsebine, rušitve, parcelacije. 5. člen (občasne prireditve) V ožjem mestnem središču (območje lokacijskega načrta območje, definirano v 3. členu odloka) je možno izvajanje različnih javnih, sejemskih in drugih prireditev. Za vse prireditve, ki se občasno izvajajo v ožjem mestnem središču, določajo pogoje pristojne službe. Vse prireditve in manifestacije in z njimi povezano postavljanje začasnih objektov, drugih elementov urbane opreme in pripadajoče signalizacije je izvajati v skladu s pridobljenim soglasjem upravnega organa. Postavitve začasnih objektov v nobenem primeru ne smejo ogrožati določil požarne varnosti obstoječih objektov, interventnih dostopov in normalnih dostopov do obstoječih objektov v obravnavanem območju. Po prireditvi so organizatorji prireditve dolžni vzpostaviti prvotno stanje prostora, na katerem se izvede prireditev. IV. URBANISTIČNO OBLIKOVANJE 6. člen (vrste posegov) Vrste posegov, ki so dopustni na objektih, ki se ohranijo in na predvidenih objektih po njihovi izgraditvi: 1. tekoča vzdrževalna dela, 2. funkcionalne izboljšave rekonstrukcije in objektov in naprav, 3. dopolnilne in nadomestne gradnje objektov in naprav, 4. gradnje, ki pomenijo zaokrožitev obstoječih gradbenih struktur, 5. nadzidave in dozidave zaradi funkcionalne dopolnitve in povečanja zmogljivosti obstoječih objektov, 6. spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih v okviru obstoječe namembnosti, 7. odstranitev obstoječih objektov in delne rušitve stavb v skladu z lokacijskim načrtom. 7. člen (rušitve)

4 Predvideni objekti za rušitev: 1 Stanovanjski blok, Zvezna ulica 1, 2 Poslovno-stanovanjski objekt, Zvezna ulica 6, 3 Stanovanjsko-poslovni objekt cvetličarna, Slovenska ulica člen (dovoljeni posegi na objektih, predvidenih za rušenje) Na objektih, ki so predvideni za rušenje, so dovoljena vzdrževalna dela. Pred stanovanjsko-poslovnim objektom na Slovenski ulici 36 je možna postavitev začasnega montažnega nadstreška oziroma pergole ali stojnice, ki bo služil kot razstavno prodajni prostor za potrebe obstoječe poslovne dejavnosti cvetličarne. Navedeni objekt mora biti oblikovno usklajen s sosednjimi objekti. Pred izdajo upravnega dovoljenja se mora projektna dokumentacija potrditi na pristojnem Odboru za urbanizem, urejanje prostora ter gospodarsko infrastrukturo. Investitorji posegov na objektih, ki so predvideni za rušenje niso upravičeni do poznejšega zahtevka za povračilo vrednosti takšnih posegov, oziroma povečanja vrednosti objekta na račun izvedenih posegov, ki ne spadajo pod vzdrževalna dela predmetnega objekta. 9. člen (novogradnje) Gradnja novih objektov je možna v skladu z grafičnim delom lokacijskega načrta, ki določa maksimalni horizontalni in vertikalni gabarit novogradenj in sicer: prizidava k hotelu Diana (bazenski kompleks gostinstvo hotel), sprememba namembnosti poslovnih prostorov Zvezda (ureditev hotelskih sob), prizidava vhodnega dela hotela Zvezda (dvigalo, stopnišče, recepcija), nadzidava in ureditev kompleksa obstoječe tržnice, izvedba podzemnih parkirišč za kompleksom Blagovnice, ureditev parkirnih prostorov in podzemnih parkirišč vzhodno od predvidene prizidave hotela Diana, prizidava in nadzidava obstoječe galerije, postavitev manjših storitvenih ali gostinskih objektov severozahodno od Blagovnice, gradnja poslovno-storitveno-trgovsko-gostinsko-stanovanjskega objekta ob Slomškovi ulici, kompleksna ureditev prometnega režima na obodu obravnavanega kompleksa, talne ureditve na celotnem območju ožjega mestnega središča. Vse ostale ureditve so možne v skladu z lokacijskim načrtom in so razvidne iz grafičnih prilog lokacijskega načrta. 10. člen (gradbene linije) Gradbene linije objektov morajo biti vzporedne z internimi prometnicami znotraj kompleksa (razvidno iz grafičnih prilog lokacijskega načrta). V. ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE 11. člen (strehe) Strehe predvidenih objektov so lahko: ravne, enokapnice, dvokapnice, kombinirane, ločne. Oblikovanje streh objektov, ki tvorijo zaključeno celoto, se obravnava enotno.

5 12. člen (arhitektonske ovire) Pri gradnji javnih objektov je treba upoštevati predpisane možnosti dostopa v objekt za invalidne osebe in osebe, omejene v gibanju. Parkirišča, ki so rezervirana za invalide oziroma osebe vezane na vozičke, morajo imeti neposredni dostop do pločnika (poglobljen robnik). 13. člen (horizontalni gabariti) Horizontalni gabariti predvidenih objektov so razvidni iz grafičnih prilog lokacijskega načrta. 14. člen (vertikalni gabariti) Vertikalni gabariti: podzemna parkirišča s parkirnimi platoji (K klet, maksimalna višina nivo terena), prizidek hotela Diana (K + P maksimalna višina 9.40 m), gostinsko hotelski objekt ob Zvezni ulici gradnja v drugi fazi, Zvezda Diana (K + P + 2), prizidava hotela Zvezda (do maksimalne višine obstoječega objekta), nadzidava obstoječe tržnice (za eno etažo skupno K + P + 1), prizidava in delna nadzidava galerije (pritličje, del nadstropja skupno P + 1), lokali severozahodno od Blagovnice (pritličje P), poslovno-storitveno-trgovsko-gostinsko-stanovanjski objekt na vogalu Slomškove in Kocljeve poslovni del na zahodni strani z etažnostjo (K+P+6), stanovanjski del na vzhodni strani z etažnostjo (K+P+4) in trgovski del v sredi z etažnostjo (K+P), od tega je kletna etaža namenjena parkiranju in drugim pomožnim prostorom. 15. člen (drugi objekti) Kioske, nadstreške, gostinske letne vrtove, stojnice, reklamne in druge začasne objekte ter urbano opremo je dopustno postavljati na prostorih, kjer njihova postavitev dopolnjuje poslovne lokale in javni prostor, ne moti prometa ali drugih intervencijskih površin, ter vzdrževanja komunalnih naprav. Navedeni objekti morajo biti oblikovani enotno za posamezna zaključena območja. VI. POGOJI ZA UREJANJE ZELENIH IN PROSTIH POVRŠIN 16. člen (zelene površine) Zelene površine je treba urediti v skladu s celotnim konceptom pozelenitve mestnega središča in posebej izdelanimi načrti ureditve posameznih področij, vezanimi na posamezne objekte. V grafičnih prilogah so prikazi ureditve tlakovanih in zelenih površin le shematski in se jih lahko oblikuje drugače s posebnimi projekti. 17. člen (proste površine) Proste površine je treba urediti v skladu z že izdelanimi in predvidenimi posameznimi načrti talnih ureditev in urbane opreme.

6 Urbanistično-arhitektonske ureditve na Slovenski ulici se bodo izvajale po posebnem projektu z možnostjo postavitve gostinskih objektov z letnimi vrtovi ali objektov, ki zasledujejo javni ali splošno koristni namen. 18. člen Postavitev objektov, naštetih v 15. členu tega odloka je možna v skladu z Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08 in 99/08). VII. POGOJI ZA VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 19. člen Naselbinsko območje mesta Murska Sobota je z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Mestne Občine Murska Sobota (Uradne objave Pomurskih občin, št. 8/91) definirano kot urbanistični spomenik. Pod umetnostne in arhitekturne spomenike spadajo naslednji objekti: 1. Slovenska ulica 42, 2. Slovenska ulica 48, 3. Trg zmage 8. Za posege na omenjenih objektih je potrebno pridobiti mnenje in soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. VIII. POGOJI ZA UREJANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE 20. člen (promet) Širine predvidenih komunikacij za javni, mirujoči in peš promet so podane v grafičnih prilogah lokacijskega načrta in so obvezne. V skladu z že izdelano prometno študijo in projektno dokumentacijo je predvidena sprememba prometnega režima na območju obdelave. Zvezna ulica se nameni izključno pešcem in kolesarjem, dopustne so intervencijske poti, ter možnost dostave (lokacijski načrt grafične priloge). Pri posegih, vezanih na promet, je treba upoštevati smernice in mnenja pristojnih služb, ki so del tega lokacijskega načrta. Predvideno dvopasovno krožišče se lahko po predhodni strokovni preverbi izvede kot enopasovno po posebnem projektu ureditve prometne infrastrukture. Enako velja za ostale prometne ureditve na obodnih ulicah. Vsak objekt z javno funkcijo ali dejavnostjo, ki je vezana na stranke ter stanovanjski bloki in drugi stanovanjski objekti morajo imeti pripadajoča parkirišča. Le-ta se določijo ob vsaki novogradnji, spremembi namembnosti ali spremembi rabe objekta ali naprave z upoštevanjem veljavnih normativov. Investitorji novogradenj, sprememb namembnosti ali sprememb rabe objekta morajo zagotoviti ustrezno število parkirnih mest v skladu z normativi iz prejšnjega odstavka tega člena. Kolikor tega normativa ne dosežejo na pripadajočem zemljišču ob ali v objektu, jih morajo investitorji trajno zagotoviti na drugem mestu, in sicer v garažnih hišah, kolikor le-teh ni, pa na drugih javnih površinah, kar se uredi s sklenitvijo pogodbe med mestno občino in investitorjem. IX. POGOJI ZA UREJANJE KOMUNALNE IN ENERGETSKE INFRASTRUKTURE 21. člen (splošno) Pri načrtovanju in izvedbi komunalne in energetske infrastrukture je treba upoštevati Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo. Upoštevati je treba smernice in

7 mnenja pristojnih služb k obravnavanemu lokacijskemu načrtu. Priključki predvidenih objektov se izvedejo na komunalne vode v neposredni bližini predvidenih objektov, lahko se izvedejo tudi skupni priključki za več objektov, če to dopuščajo tehnične rešitve. Novi komunalni vodi se izvedejo načeloma v cestnem svetu, podzemno, z upoštevanjem predpisanih odmikov in potrebne zaščite vodov. 22. člen (vodovod in hidrantno omrežje) Predvideni objekti se priključijo na obstoječi sistem mestnega vodovodnega omrežja, ki se dopolni in prilagodi novim ureditvam, v skladu z določili upravljavca sistema. Hidrantno omrežje se dogradi in dopolni v skladu z določili upravljavca. 23. člen (kanalizacija) Komunalne odpadne in padavinske vode se odvajajo v javno kanalizacijo. Kanalizacija komunalnih odpadnih in padavinskih voda predvidenih objektov se priklopi na obstoječe mešano kanalizacijsko omrežje. Pri izgradnji kanalizacije je potrebno upoštevati minimalne predpisane odmike med vodovodom in kanalizacijo (0.50 m vertikalno in 3.00 m horizontalno). Kolikor jih ni možno doseči, je potrebno vodovod dodatno zaščititi. Celotna kanalizacija se izvede vodotesno. Vse posege v sistem kanalizacije in nove priključke je treba izvesti po določilih upravljavca. Pri odvajanju padavinskih voda je obvezno treba upoštevati: Padavinska odpadna voda, ki odteka z urejenih površin in je tako onesnažena, da se v skladu z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest, ne sme odvajati v vode, se mora zajeti v zadrževalniku padavinske odpadne vode, obdelati v lovilcu olj ali očistiti v čistilni napravi padavinske odpadne vode (v sklopu novograjenega objekta). Lovilec olj je naprava za obdelavo odpadne vode za izločanje lahkih tekočin, katere velikost, vgradnja, obratovanje in vzdrževanje je v skladu s standardom SIST EN in je kot gradbeni proizvod načrtovana, preizkušena in označena v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode. Za obratovanje čistilne naprave, zadrževalnika padavinske odpadne vode, čistilne naprave padavinske odpadne vode(v sklopu novograjenega objekta) ali lovilca olj je potrebno pridobiti okoljevarstveno dovoljenje 15. člen Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05), razen za primere, navedene v 16. členu iste uredbe. 24. člen (elektrika) Pri izgradnji predvidenih objektov je potrebno prilagoditi obstoječe elektroenergetsko omrežje, v skladu s pogoji, ki so podani v smernicah in mnenju upravljavca elektroenergetskega omrežja. Predvidena je prestavitev oziroma izgradnja nove TP, ki se trenutno nahaja na dvorišču hotela Diana. Poslovno-storitveno-trgovsko-gostinsko-stanovanjski objekt na vogalu Slomškove in Kocljeve se priključi na elektro omrežje preko predvidene transformatorske postaje. Točen potek tras električnih vodov in lokacija nove transformatorske postaje se določi na podlagi posebne projektne dokumentacije. Na obravnavanem območju se dopolni in uredi javna razsvetljava. Vse posege in priključke na elektroenergetsko omrežje je izvesti pod pogoji upravljavca. 25. člen (telekomunikacijsko in informacijsko omrežje)

8 TK omrežje, kabelska televizija in drugo informacijsko omrežje je potrebno v skladu s predvidenimi objekti prilagoditi in dograditi, vse posege pa izvesti na podlagi posebnih projektov, ki jih investitorji morajo naročiti v fazi izdelave projektne dokumentacije PGD in PZI pri upravljavcu TK omrežja. 26. člen (ogrevanje) Okoljsko sprejemljivi viri energije za ogrevanje so: obnovljivi viri energije (sončna energije, biomasa, bioplin, geotermalna energija ), toplota iz sistema oskrbe s toploto (daljinsko ogrevanje), zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin, ekstra lahko kurilno olje, električna energija. Za vsako rabo vodnega vira (podtalnica), ki presega meje splošne rabe (ogrevanje, sanitarna voda, zalivanje...) je treba pridobiti vodno pravico na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije v skladu z določbami Zakona o vodah (ZV-1). 27. člen (plinovod) Za zagotovitev oskrbe s plinom je dograditi in prilagoditi plinovodni sistem v skladu z navodili in pogoji upravljavca plinovodnega omrežja. Za oskrbo posameznih objektov s plinom se izvede razvodno omrežje. 28. člen (termalna voda) Na obravnavanem področju se nahaja geotermalna vrtina, ki jo za oskrbovanje s toplo vodo uporablja kompleks hotela Diana. V širšem mestnem prostoru se nahaja še ena geotermalna vrtina. Izkoriščanje termalne vode se lahko izvaja v skladu z veljavno zakonodajo in določili pristojne službe. S tem v zvezi je predvidena reinjekcijska vrtina za vračanje vode do njenega zajetja, in sicer kot skupna za obe geotermalni vrtini v mestnem prostoru. Za izkoriščanje termalne vode obstoječih in predvidenih kapacitet investitor mora pridobiti vodno soglasje in pravico na podlagi koncesije in vodnega dovoljenja (v skladu z Zakonom o vodah), pred izdajo dovoljenja za poseg v prostor za objekt, v katerem se bo termalna voda rabila. Do izvedbe reinjekcijske vrtine se odpadna voda odvaja po obstoječem cevovodu do izlivnega mesta v potok Ledava. Za odvajanje odpadne termalne vode, v vode, je treba pridobiti vsa dovoljenja in soglasja v skladu s predpisi s področja varstva okolja in upravljanja z vodami. X. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA 29. člen (javna higiena) Zbiranje odpadkov se uredi za vsak objekt posamezno, znotraj predvidene gradbene parcele. Obvezno je ločeno zbiranje odpadkov. 30. člen (hrup) V obravnavanem območju lokacijskega načrta se izvaja III. Stopnja varstva pred hrupom, kar pomeni, da predvidene in obstoječe dejavnosti ne smejo povzročati hrupa, ki bi presegal mejne dnevne vrednosti (60dbA) in nočne mejne vrednosti (50 dba) ravni hrupa. 31. člen

9 (rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom) Nevarnosti poplav, visoke podtalnice in erozivnosti ter plazovitosti terena ni. Pri načrtovanju objektov je treba upoštevati VII. stopnjo potresne ogroženosti MCS, zelo majhno požarno ogroženost naravnega okolja oziroma 1. stopnja požarne ogroženosti in možnost razlitja nevarnih snovi. Zagotoviti je treba odmike od mej in med objekti ali potrebne protipožarne ločitve in ojačitev prve plošče ali gradnjo zaklonišč. Za zagotavljanje požarne varnosti in varnosti pred drugimi nesrečami je treba upoštevati določila Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 UPB1), Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05 in 14/07), Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 UPB1), Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96) in Pravilnika o študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 28/05, 66/06 odl. US in 132/06). Intervencijske površine (dovozne poti za gasilska vozila, dostopne poti za gasilce, postavitvene površine, delovne površine za gasilska vozila) je treba izvesti skladno z zahtevami standarda SIST DIN 14090:2050. Viri za zadostno oskrbo z vodo za gašenje so zagotovljeni z obstoječim zunanjim hidrantnim omrežjem. Z izbranimi materiali in odmiki je treba preprečiti možnost širjenja požara z objektov na sosednja zemljišča ali objekte. Odmiki morajo biti utemeljeni v projektni dokumentaciji v skladu s požarnimi predpisi. V projektni dokumentaciji se predvidi način varne evakuacije iz stavb na proste površine ob njih. Dalje je evakuacija mogoča po sistemu poti ter internih in javnih cest. Investitorji objektov, za katere je pri pripravi projektne dokumentacije PGD obvezna izdelava študije požarne varnosti, so dolžni pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje. XI. FAZNOST IZVAJANJA 32. člen (faznost) Izvajanje prostorskih in gradbenih posegov bo potekalo fazno in postopoma, v skladu z zmožnostmi in interesi investitorjev. Pri izvedbi predvidenih objektov je potrebno istočasno urediti tudi vse pripadajoče zunanje površine, kot so dovozi, dostopi, zelenice in parkirišča (razen na območju objektov, ki so predvideni za rušenje). Prav tako je potrebno do funkcionalnega dokončanja predvidenih objektov izvesti vse predvidene spremljevalne objekte in infrastrukturo (v skladu s pridobljenimi smernicami in mnenji pristojnih organov in organizacij). V I. fazi izvajanja lokacijskega načrta bo ostala avtobusna postaja v centru. Na obstoječem mestu se vrši javni avtobusni promet. Parkirišča za avtobuse, ki niso v funkciji ter turistične avtobuse se predvidi na drugi lokaciji. V končni fazi predvideva lokacijski načrt preselitev avtobusne postaje iz območja centra. Na tem mestu se predvidi zgraditev večjega kompleksa, katerega vsebina ni natančno določena. Predvideva se dopolnitev javnih funkcij (poslovno-trgovsko-turistična vsebina, stanovanja, možna je organizacija dejavnosti, ki bi se navezovale na obstoječo vrtino termalne vode, ki je v samem centru mesta). V kleti tega objekta se predvidi zgraditev parkirišča. Za novo prostorsko ureditev na tem območju se izdela novi prostorski načrt. XII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV

10 33. člen (splošne obveznosti) Poleg zahtev iz drugih določb odloka morajo investitorji predvidenih objektov in izvajalci prostorskih posegov upoštevati: v najkrajšem možnem času je odpraviti vse morebitne škodljive posledice, ki nastanejo zaradi gradnje objekta, plodno zemljo je uporabiti za ureditev zelenic, promet je v času gradnje organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih prometnih zastojev, zagotoviti je zavarovanje gradbišč, v času gradnje je upoštevati in izvajati potrebne ukrepe proti onesnaženju površinskih in podtalnih voda in okolja nasploh. XIII. ODSTOPANJA 34. člen Odstopanja od določil lokacijskega načrta in od maksimalnih horizontalnih in vertikalnih gabaritov, ki so povezana s funkcionalnim in arhitektonskim oblikovanjem predvidenega objekta, so možna pod pogojem, da ni ogrožena požarna, zdravstvena in ekološka varnost objektov in ljudi. V takih primerih je smiselno preveriti usklajenost predvidene gradnje in določil predmetnega odloka skozi postopek izdaje projektnih pogojev in soglasij pristojnih služb k obravnavani gradnji. Enako se obravnavajo tudi drugi posegi v prostor, ki niso eksplicitno navedeni v tekstualnem in grafičnem delu predmetnega Lokacijskega načrta. XIV. PREDKUPNA PRAVICA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA 35. člen Na območju ureditve predmetnega lokacijskega načrta se uveljavlja predkupna pravica Mestne občine Murska Sobota v skladu z določili Odloka o predkupni pravici Mestne občine Murska Sobota na nepremičninah (Uradni list RS, št. 45/03). XV. NADZOR 36. člen Pristojne inšpekcijske službe opravljajo nadzor nad izvajanjem določil odloka predmetnega Lokacijskega načrta. Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne vsebuje naslednje končne določbe: XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 37. člen (smernice in mnenja pristojnih služb) Pri izdelavi projektno tehnične dokumentacije je potrebno upoštevati vse smernice in mnenja, ki so sestavni del tega lokacijskega načrta. 38. člen

11 (prenehanje veljavnosti odloka) S sprejetjem tega odloka prenehajo veljati določila Odloka o sprejetju sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota (Uradni list RS, št. 61/01). Lokacijski načrt je stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota. 39. člen Odlok začne veljati v osmih dneh od objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Št /2005 Murska Sobota, dne 15. marca 2006 Župan Mestne občine Murska Sobota Anton Štihec l.r. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota Uradni list RS, št. 33/2010 z dne vsebuje naslednje končne določbe: KONČNE DOLOČBE 15. člen Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota so stalno na vpogled na upravi Mestne občine Murska Sobota. 16. člen Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta za ožje mestno središče mesta Murska Sobota se po ZPNačrt štejejo za občinski podrobni prostorski načrt. 17. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št / (182) Murska Sobota, dne 8. aprila 2010 Župan Mestne občine Murska Sobota Anton Štihec l.r.

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran Mestna občina Koper Št. K3501-181/00

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup Prostorski akti za območje Mestne občine Ljubljana NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO Uradni list RS, št. 49/95-2324 Uradni list RS, št. 24/99-1138 O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 Tloris tipične etaže od 2. do 5. nadstr. list 3 Tloris

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe Investicije d.o.o.,

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B

Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10- ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C,

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota PRIPRAVLJAVEC: MESTNA OBČINA MARIBOR Sektor za urejanje

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d itn 11 k2s2 IJbtA šakale r o m B w t e > GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve Številka: 3505-38/2010-58 Datum: 19. 2. 2013 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Mestna uprava Mestne občine

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

Microsoft Word - osnutek-OLN-BS25-za-mestni-svet-NOV.doc

Microsoft Word - osnutek-OLN-BS25-za-mestni-svet-NOV.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 Številka: 3521-32/2004-4 Datum: 28. 11. 2006 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET ZADEVA: NASLOV: GRADIVO PRIPRAVILA:

Prikaži več

OPPN_obrazložitev_pon_razgK

OPPN_obrazložitev_pon_razgK 0.6.5. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA (dopolnjen osnutek ponovna javna razgrnitev) STANOVANJSKE SOSESKE ŽALEC ZAHOD 1. POJASNILA V ZVEZI Z RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

(PVZ KNJI\216NICA_Cerknica_1.pdf)

(PVZ KNJI\216NICA_Cerknica_1.pdf) IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE št.: 08516-ZPV Podatki o stavbi Naziv objekta: Klasifikacija objekta: Lokacija objekta: Investitor: Projektant: ŠIRITEV PROSTORISKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV

OBRAZLOŽITEV PRIPRAVLJALEC PROSTORSKEGA AKTA Občina Bovec Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec ŽUPAN Valter Mlekuž PREDSTAVNICA NAROČNIKA Katarina Barbara Ostan PROSTORSKI AKT, DELI AKTA Druge spremembe in dopolnitve

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

Datum:

Datum: Datum: 02.02.2009 Številka: 011-01/2009 G:\A USERS\1 organi občine\1 občinski svet\1 seje\2006-10\2008\14. Redna seja\oppn Gradiška III. Beranič - 2. branje.doc OBČINSKEMU SVETU 14. REDNA SEJA Točka Predlog

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1

Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1 Občina BREZOVICA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN za Trgovski center za enoto urejanja prostora BR-27 - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Petrol

Petrol PETROLOV Program za zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih 2 Zakonski okvir Sredstva iz Petrolovega programa se podeljujejo v skladu s pravili za podeljevanje Državne pomoči (javni pozivi)

Prikaži več

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc

Microsoft Word - LetniNacrtPridobivanjaNepremcnegaPremozenjaRebalans2009.doc 259 MESTNA OBČINA KRANJ ŽUPAN Slovenski trg 1, 4000 Kranj tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06 Datum: 15.05.2009 SVET MESTNE OBČINE KRANJ PREDMET: LETNI NAČRT PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA MESTNE

Prikaži več

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb

Občina Velike Lašče Levstikov trg Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, septemb Občina Velike Lašče Levstikov trg 1 1315 Velike Lašče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje»oppn VP 25/1 Ločica - del«velike Lašče, september 2016 2 Projekt: Izdelava programa opremljanja stavbnih

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: 350-11/2017 (617) Datum: 30. 3. 2018 Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKI OBJEKT NA JAKČEVI V NOVEM MESTU 1. obravnava

Prikaži več

LN za

LN za OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA TRGOVSKI CENTER»JAGER MOZIRJE«- DEL (EUP) MO 51, 13 (OBMOČJE LAVE) - osnutek OPPN - NAROČNIK in INVESTITOR: PRIPRAVLJAVEC: IZDELOVALEC: JAGROS d.o.o., Laše 1b 3241

Prikaži več

UV 5.p65

UV 5.p65 Domžale, 9. 4. 2003, Št. 5 cena z DDV: 1286,00 SIT Na podlagi Zakona o urejanju prostora (Ur. list RS, štev. 110/02 in 8/03), Zakona o graditvi objektov (Ur. list RS, štev. 110/02), Zakona o stavbnih zemljiščih

Prikaži več

(Microsoft Word - 6.to\350ka_ODLOK OPPN Lesnina)

(Microsoft Word - 6.to\350ka_ODLOK OPPN Lesnina) PREDLOG OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA OBMOČJE EUP PI 02/1-J del Prostorski akt: Občinski podroben prostorski načrt Naziv prostorskega akta: Faza: Pobudnik, naročnik: OBČINSKI PODROBEN PROSTORSKI

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Podnebni in energetski občine Simona Pestotnik Predstavitev za javnost: Koliko nas stane ogrevanje z Zemljino toploto? Kakšne so perspektive za občino Cerkno? Cilji občine in razumevanje aktivnosti na

Prikaži več

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM

PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM PREIZKUS ZNANJA IZ VARSTVA PRED POŽAROM NORMATIVNA UREDITEV VARSTVA PRED POŽAROM Kakšne pogoje mora izpolnjevati pooblaščena oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom v večstanovanjskih hišah? Kako

Prikaži več

LOKACIJSKI NAČRT

LOKACIJSKI NAČRT T M D INVEST d.o.o. Podjetje za investicijsko dejavnost, trgovino in storitve Prešernova 30, 2250 PTUJ tel.: 787-91-00 fax: 787-91-11 E-mail: tmd@amis.net OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ENOTO UREJANJA

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E ŠTEVILKA 04/2004 leto X Šoštanj Š O Š T A N J OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Ura

U R A D N I O B Č I N E ŠTEVILKA 04/2004 leto X Šoštanj Š O Š T A N J OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Ura U R A D N I O B Č I N E ŠTEVILKA 04/2004 leto X Šoštanj 28.04.2004 Š O Š T A N J OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/00) Odrejam Objavo

Prikaži več

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F

Glasilo občine Komenda Štev. 1/2010, 26. februar 2010 URADNE OBJAVE GLASILO OB^INE KOMENDA URADNE OBJAVE {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. F GLASILO OB^INE KOMENDA {t. 06/2008, 31. julij 2008 št. 1/2010, 26. FEBRUAR 2010 KAZALO Stran 1. ODLOK O PROGRAMU OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA O3 GRAMOZNICA

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Geodetski načrt kot osnova za izdelavo državnega prostorskega načrta geodetskih načrtov Miran Brumec, univ. dipl. inž. geod. LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, d.o.o. Ljubljana, 14.

Prikaži več

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 SP za območje enote OPPN Škocjan Hrastulje II, Osnutek, Acer Novo mesto, november 2015 Naloga: Strokovna podlaga

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: /20

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: /20 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-30/2015-4 Datum: 9. 12. 2015 Zadeva: Predlog Odloka o občinskem

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351007-5 1 PRODAMO POSLOVNI KOMPLEKS NA STRATEŠKI LOKACIJI V KOPRU Naložbena nepremičnina ob glavnem vhodu v pristanišče Koper in mestno jedro - v celoti oddana v najem z 8,36% donosom - možnost

Prikaži več

Microsoft Word - MOL-CEN.ct46-ln-1990

Microsoft Word - MOL-CEN.ct46-ln-1990 Prostorski akti za območje Mestne občine Ljubljana OPOMBA 1: z dnem uveljavitve Odloka o lokacijskem načrtu za območje Njegoševe ceste v Ljubljani (Uradni list RS, št. 79/06, 96/06) so prenehala veljati

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 Vpis pri sodišču v Mariboru, pod št. 1/08586/00 Osn. kapital 47.989 EUR ID za DDV SI 48615056 Telefon 02 250 83 76 Fax 02 252 34 47 E- mail : imobiro@siol.net Podjetje za gradbeni inženiring, projektiranje

Prikaži več

OBČINA ______

OBČINA ______ Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09 ZPNačrt-A, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12 - ZPNačrt-B, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12 - ZPNačrt-C,

Prikaži več

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc Občina Braslovče Braslovče 22, 3314 Braslovče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje ZN»Šmatevž«Dokument za usklajevanje z občinsko upravo Občine Braslovče Cerknica, januar 2013 Program opremljanja

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 Naslovni list Naziv elaborata ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PRIZIDAVO ZDRAVSTVENEGA DOMA LOGATEC Naročnik

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

OS7-21R

OS7-21R Številka: 3505-25/2015 Datum: 11.9.2017 OBČINA IZOLA COMUNE DI ISOLA OBČINSKI SVET CONSIGLIO COMUNALE Župan Il sindaco Sončno nabrežje 8 Riva del Sole 8 6310 Izola Isola Tel: 05 66 00 100, Fax: 05 66 00

Prikaži več

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov

OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdov OPPN Centralne dejavnosti Brod- zahodni del. LEGENDA S SSs SSv SBv SKs Z ZS ZK ZD K1 K2 SKg SP C CU Gospodarski objekti P PC PO G G V Varovalni gozdovi CDo CDi T VC VI Celinske vode Vodna infrastruktura

Prikaži več

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, 06. 06. 2019 Naročnik: OBČINA ŽALEC Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec Odgovorni predstavnik

Prikaži več

Tukaj vpiši naslov, ki se pojavi v glavi strani

Tukaj vpiši naslov, ki se pojavi v glavi strani 1 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV V OBČINI KUNGOTA 1.1 Namen naloge Namen naloge je izdelati spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Microsoft Word - Osnutek_ OPPN_229_Žito_

Microsoft Word - Osnutek_ OPPN_229_Žito_ Izdelovalec: Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. Verovškova ulica 64, Ljubljana Št. projekta: 8374 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 229: ŠMARTINKA ŽITO (del) Ljubljana,

Prikaži več

DO_POVZETEK_a3-ureditvena_A3.pdf

DO_POVZETEK_a3-ureditvena_A3.pdf Številka: 350-47/2010-77(1900) Datum: 20. 11. 2014 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Zadeva: Namen: Pravna podlaga: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT POSLOVNO STORITVENA CONA MAČKOVEC-2 1.

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007

OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Štev.: 007 OBČINSKI SVET OBČINA LOGATEC www. logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Štev.: 007-36/2014-10 Datum: 5.5.2018 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI

Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNI Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 6. 2018 / Stran 7135 IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

Obrazec DPN

Obrazec DPN REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE PRILOGA IZPOLNI DAVČNI ORGAN Zaporedna številka s seznama prejetih napovedi V osnovni obrazec napovedi vpišite podatke o pogodbenih

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj Številka: 9000-0005/2019 Datum: 22. 5. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog

Prikaži več

SID OLN za obrtno cono Ormož

SID OLN za obrtno cono Ormož Izhodišča za pripravo SID ZN za individualno stanovanjsko 219 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA INDIVIDUALNO STANOVANJSKO GRADNJO "KUGL" SLOVENSKA BISTRICA Naročnik/pobudnik

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

4

4 Naročnik: ELEKTRO Celje, podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vrunčeva 2a, 3000 CELJE RTP 110/20 kv Vojnik Tehnična specifikacija za izgradnjo novega objekta RTP Vojnik A. SPLOŠNO VSEBINA

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Na podlagi četrtega odstavka 15

Na podlagi četrtega odstavka 15 PREDLOG Oktober 2013 Na podlagi četrtega odstavka 11 člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št 86/10, 75/12 in 47/13 ZDU-1G) in 17 člena Statuta Občine

Prikaži več

Microsoft Word odlok oppn oskrbovana stanovanja in dom Olmo- obraz.doc

Microsoft Word odlok oppn oskrbovana stanovanja in dom Olmo- obraz.doc MESTNA OBČINA KOPER COMUNE CITTA`DI CAPODISTRIA ŽUPAN IL SINDACO Številka: 3505-23/2009 Datum: 12.07.2010 OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA o občinskem podrobnem prostorskem načrtu "Oskrbovana stanovanja in

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več