Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B"

Transkripcija

1 Na podlagi drugega odstavka 11. člena in 61b. člena v povezavi s 53a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10- ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 - Skl. US) in 16. člena Statuta Občine Lenart (MUV, št. 14/10 in 8/11) je Občinski svet Občine Lenart na 22. seji dne sprejel novelo Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart, ki obsega: Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 56/92), Odlok o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 54/95), Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 91/02), Odlok o dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 82/03), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/08), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št.31/08), Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št.16/09), Popravek Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 2/11), Obvezno razlago Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart (Medobčinski uradni vestnik, št. 4/11). ODLOK o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem odlokom se sprejme novela Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart vključno s spremembami in dopolnitvami za odpravo neskladja med posameznimi določbami znotraj akta. 2. člen Prostorski ureditveni pogoji določajo merila in pogoje za posege v prostor na naslednjih območjih urejanja: delu C-1 (v nadaljevanju C-1a), C-2, S-2, S-7, S-8, O-2, Z-1, Z-2, Z- 3, K-1, K-2, I-3 parcele št. 1180/1, 1180/3, 1181, 1182/1, 1182/2, 1182/3, 1182/4, 1183, 1184/1, 1184/2, 1184/3, 1185, 1189/12, 1189/13, 1189/14, 1190-del, vse k.o. Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju del I-3), S-1a, S-3a, O-3, delu stanovanjske cone S- 5 Ob gozdu, delu industrijsko-komunalne cone I-3 ob Gradiški cesti in delu industrijske cone I-1 Centrovod - Kraigherjeva cesta (v nadaljevanju I-1a), delu pretežno centralnega območja z manjšim odstotkom stanovanj z oznako I-1b vzhodno

2 od Cmureške ceste, delu centralnega območja C-1b med Partizansko, Kraigherjevo in Cmureško cesto ter Maistrovo ulico in C-1c med obvozno cesto»a«in Cmureško cesto ter Maistrovo in Gubčevo ulico in delu pretežno stanovanjskega območja nizke gostote S-9 med Ptujsko cesto in Vrtno ulico ter Potjo k jezeru in Ribiško potjo. 3. člen (1)Namembnost posegov v prostor mora biti v skladu z usmeritvami dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana občine Lenart in z merili in pogoji, ki so določeni v tem odloku. (2)Prostorski ureditveni pogoji so podlaga za pripravo projektne dokumentacije ali drug poseg v prostor. 4. člen Prostorski ureditveni pogoji za ureditvena območja iz 2. člena vsebujejo kot sestavni del poleg tega odloka še: grafične priloge z integralno prikazanimi vsebinami: 1. Pregledna karta območij urejanja s PUP, 2. Podrobnejša namenska raba površin, 3. Usmeritve - merila in pogoji za posege v prostor, iz Prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 56/92): I. Tekstualni del (A. Izjave, B. Obrazložitev PUP, C. Soglasja) II. Grafični del (1. Izsek iz dolgoročnega družbenega plana - M 1:5000, 4. Katastrski načrt - M 1:1000, 5. Geodetski načrt obstoječega stanja - M 1:1000, 6. Inventarizacija obstoječega stanja - M 1:1000, 8. Prikaz obstoječih komunalnih vodov - M 1:1000), iz Dopolnitve prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 54/95): 1. Tekstualni del (obrazložitev prostorskih ureditvenih pogojev, soglasja pristojnih organov, organizacij in skupnosti) 2. Grafični del (izsek iz prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana občine Lenart (spremembe in dopolnitve 1993) - M 1:5000, uradna katastrska kopija - M 1:1000, merila in pogoji za prometno urejanje ter komunalno in energetsko upravljanje - M 1:1000), iz Sprememb in dopolnitev odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 91/02): 2. Grafični del (uradno katastrsko kopijo (št. 3.3.), karto merila in pogoji za prometno urejanje ter komunalno in energetsko upravljanje (št. 5.4.)).

3 II. MEJA OBMOČJA OBDELAVE 5. člen Meja območja urejanja posameznih območij in njihove evidenčne številke so vrisane na grafičnih prilogah navedenih v 4. členu tega odloka. III. FUNKCIJA OBMOČIJ S POGOJI ZA IZRABO IN KVALITETO GRADITVE ALI DRUGIH POSEGOV V PROSTOR III.1 Skupna merila in pogoji 6. člen Na celotnem območju urejanja veljajo splošna merila in pogoji tega odloka, dopolnjujejo pa jih posebna določila, ki se nanašajo na posamezne morfološke enote in podrobneje opredeljujejo merila in pogoje za njihovo urejanje. 7. člen (1) Na območjih, ki so navedena v 2. členu tega odloka, so možni naslednji posegi v prostor: ureditve komunalnega in energetskega omrežja in objektov ter omrežje zvez, gradnja nadomestnih objektov in dopolnilna gradnja kot novogradnja, gradnja prizidkov - dozidave in nadzidava obstoječih objektov, adaptacije in rekonstrukcije obstoječih objektov, ureditve zelenih površin, tekoča vzdrževalna dela na objektih in napravah, urejanje in vzdrževanje odprtih površin (zelenice, otroška igrišča, peš poti, ploščadi), postavitev mikrourbane opreme, gradnja objektov in naprav za potrebe komunale, prometa in zvez, vodnogospodarske ureditve, spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih v skladu z osnovno namembnostjo posameznega območja, rušenje objektov in druga dela v zvezi s pripravo stavbnega zemljišča. (2) Navedeni posegi so dovoljeni, če so izpolnjene tehnične in osvetlitvene zahteve in če posegi ne motijo bivalnega okolja. 8. člen (1) Gradnja nadomestnih objektov je dovoljena, če je objekt dotrajan, funkcionalno neprimeren in ne ustreza sanitarno-tehničnim pogojem. (2) Investitor mora objekt, ki ga z novogradnjo nadomešča, praviloma odstraniti po vselitvi v novi objekt.

4 (3) Dopolnilna gradnja je možna na nepozidanih gradbenih parcelah. (4) Dozidave in nadzidave so možne samo k objektom, zgrajenim z gradbenim dovoljenjem. (5) Izvedba podstrešij je dopustna za stanovanjske ali poslovne funkcije. Koristi se obstoječi gradbeni volumen podstrešja. 9. člen (spremembe namembnosti in dejavnosti) (1) Spremembe namembnosti so možne samo k objektom, zgrajenim z gradbenim dovoljenjem. (2) Spremembe funkcij objektov so dopustne v takšni meri, da se ne spreminja pretežna namembnost območja. Ni dovoljeno vnašanje novih dejavnosti, ki bi kakorkoli ogrožale sedanjo namembnost ter negativno vplivale na obstoječo funkcijo območja (ekološki vidik). (3) Spremembe namembnosti v obstoječih objektih so dovoljene le, če velikost funkcionalnega zemljišča ustreza normativnim pogojem za novo dejavnost. Soglasje sosedov ni pogoj za izdajo dovoljenj za spremembo namembnosti objektov. Pri odločitvah, kjer nastopajo nasprotni interesi, je odločilno strokovno mnenje pooblaščene inštitucije o vplivu dejavnosti na okolje in mnenje oziroma poprejšnje soglasje pristojnih inšpekcij. (4) V stanovanjskih oz. pretežno stanovanjskih območjih je poleg dopustnih sprememb namembnosti v obstoječih individualnih stanovanjskih stavbah, ki so dopustne pod pogojem, da ne poslabšujejo osnovnih bivalnih pogojev, dopustna tudi sprememba namembnosti za vnos dejavnosti oddaje prenočišč brez nudenja gostinskih uslug, vendar le pod pogojem, da stavba po pretežni namembnosti ohranja stanovanjsko funkcijo in da se potrebno število parkirnih mest zagotovi znotraj gradbene parcele stavbe. 10. člen (vzdrževanje objektov) (1) Za vse obstoječe objekte in naprave velja možnost tekočih vzdrževalnih del, pri čemer je potrebno ohraniti funkcionalno-tehnične in arhitektonsko-ambientalne značilnosti. (2) Poleg splošnih pogojev za novogradnje je potrebno upoštevati še: ohranjati obstoječe gabarite in gradbeno linijo objektov, ohranjati značilne arhitektonske elemente in členitve fasad, pri obnovi strehe na objektih je potrebno uporabiti isti material in barvo ali kritino prilagoditi prevladujočemu tipu v območju.

5 (3) Spremembe znotraj objektov so možne ob upoštevanju osnovnih funkcionalnotehničnih elementov stavbne zasnove. 11. člen (postavitev začasnih in pomožnih objektov in naprav) (1) V območjih, ki so našteta v 12. členu pod točko c) in f) tega odloka veljajo za postavitev pomožnih objektov pogoji, kot pri novogradnji. (2) Kioski, namenjeni storitvenim dejavnostim ali drobni ulični ponudbi, morajo biti nameščeni tako, da ne bo oviran promet ali funkcionalna zasnova ureditve območja. (3) Igrala in oprema internih igrišč, stanovanjskih in vzgojnovarstvenih območij, igrišč in naprav za rekreacijo, je možno postavljati v skladu s splošnimi principi varnosti in oblikovno zasnovo območja. (4) Za centralno območje se predvidi enotna urbana oprema (svetila, klopi, koši za smeti, konfini, oglasne table). (5) Lokali v pritličju lahko uporabijo del uličnega prostora za prodajo na prostem ali za gostinski vrt. Oprema mora biti mobilne izvedbe in se lahko postavi samo v času obratovanja lokala. Oprema ne sme biti postavljena pred vhodom v lokale ali objekte in ne sme ovirati peš prometa. (6) Ograje so dopustne, kadar je potrebno zavarovanje zemljišča, objekta ali naprave pred nezaželenimi vplivi okolice, zavarovanje območja pred nevarnimi vplivi na ljudi in živali ter preprečevanje nedovoljenega prečkanja območij. (7) Ograje ne smejo biti višje od 1,50 m, razen v primerih posebnih varnostnih ali zaščitnih zahtev. (8) V primeru postavljanja ograje proti javni cesti je obvezen odmik ograje, da je omogočeno nemoteno vzdrževanje cestnih površin. Ograje med parcelami se izvedejo kot žive meje. III.2 Posebna merila in pogoji 12. člen Poleg posegov, ki so našteti v 7. členu tega odloka, so na posameznih območjih možni še naslednji posegi v prostor: a) v območju S-2, S-7, S-8 (stanovanjska gradnja) komunalne ureditve in nadzidave ob delu Ptujske ceste do max. etažnosti P M, dozidave, adaptacije ter nadomestna in dopolnilna gradnja in izraba podstrešij. V območjih S-2, S-7, S-8 je v individualnih stanovanjskih objektih možno vnesti naslednje spremembe namembnosti: trgovsko dejavnost, drobno obrt, osebne storitve,

6 finančne in poslovne storitve, zdravniške ordinacije, b) v območju C-2 je možna dozidava k matični knjižnici etažnosti K + P in nadomestna gradnja na dvoriščni strani občine iz več lamel, ki tvorijo strnjen ulični niz etažnosti P M ter izraba podstrešij in adaptacij. Na območju C-2 je zaželena sprememba namembnosti v pritličnem delu stanovanjskih hiš ob Ptujski cesti za trgovsko poslovne dejavnosti. Spremembe namembnosti v dejavnostih, ki povzročajo prekomerni hrup, onesnažujejo okolje oziroma zahtevajo večje dodatne parkirne površine in intenzivne dostave, niso možne. c) v območju C-1a je možna dozidava k paviljonskemu objektu ob nadstrešnici avtobusne postaje in gradnja nadomestnega objekta etažnosti P M ob Jurovski cesti ter izraba podstrešij in adaptacije. Na območju C-1a je predvidena trgovska, gostinska, obrtno-storitvena in poslovna dejavnost, ki prekomerno ne obremenjuje okolja. d) v območju O-2 (obrtna cona) so dopustne komunalne ureditve in gradnja objektov proizvodne in storitvene obrti in poslovne dejavnosti adaptacije, rekonstrukcije, dozidave in dopolnilna gradnja. Gostinska dejavnost na tem območju ni dopustna. Po prenehanju opravljanja dejavnosti je dovoljena sprememba namembnosti obrtnih in poslovnih stavb v individualne stanovanjske stavbe. Načeloma je dopustna tudi sprememba namembnosti v večstanovanjske stavbe, če velikost obstoječe gradbene parcele to dopušča ter so s tako spremembo namembnosti v postopku izdaje gradbenega dovoljenja seznanjeni lastniki sosednjih obrtnih in poslovnih stavb. Ne glede na spremembo namembnosti obrtnih in poslovnih stavb v stanovanjske stavbe celotno predmetno območje ostane opredeljeno kot območje s IV. stopnjo varstva pred hrupom. Za stanovanjske stavbe in njihove funkcionalne površine lastniki obrtnih in poslovnih stavb ne bodo zagotavljali dodatnih ukrepov varstva pred hrupom, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so ali bodo posledica obratovanja dopustnih dejavnosti glede na že izvedene ukrepe zaščite v sklopu obstoječih obrtnih in poslovnih stavb na predmetnem območju. Združevanje parcel, ki bi v nadaljevanju omogočilo spremembo namembnosti obrtnih in poslovnih stavb v večstanovanjske stavbe ali vrstne hiše, ni dopustno. e) v območju Z-1 se lahko izvajajo tekoča vzdrževalna dela, adaptacije, nadomestne gradnje, novogradnje kot dopolnilna gradnja v funkciji dopolnitve namembnosti (kmetija); ni dovoljena sprememba namembnosti objektov in površin. f) območji Z-2 in Z-3 sta opredeljeni kot zelena površina, na kateri ni predvidena nobena gradnja, ni dovoljena sprememba namembnosti objektov in površin. g) v območju K-1 so dovoljena ureditvena in vzdrževalna dela na obstoječem pokopališču in delna širitev pokopališča; ni dovoljena sprememba namembnosti objektov in površin. h) v območju K-2 so možne samo preureditve objektov za vodooskrbo (vodohrami in prečrpališča) v skladu s pogoji upravljavca vodovoda. Na obstoječi kmetiji se lahko izvajajo adaptacijska dela. ki so potrebna za vzdrževanje in posodobitev objektov. ni dovoljena sprememba namembnosti objektov in površin. i) na območju S-1a so možne komunalne ureditve in ureditve parkirišč, novogradnje pa le za stanovanja in mirne dejavnosti. j) na območju S-3a so možne komunalne ureditve ter prizidki in novogradnje za stanovanja in servisne dejavnosti. k) na območju O-3 so možne adaptacije in komunalne ureditve na obstoječem gradbenem fondu ter eventualne nadaljnje gradnje obrtnih objektov.

7 l) na delu stanovanjske cone S-5 Ob gozdu je v obstoječe stanovanjske objekte možno vnesti naslednje spremembe oziroma dopolnitve dejavnosti: trgovska dejavnost manjšega obsega drobna obrt osebne storitve finančne in poslovne storitve zdravniške ordinacije. Pri dozidavah in adaptacijah so dovoljeni posegi, ki bistveno ne rušijo koncepta zazidave. Ohranjati je potrebno enovit celotni ambient soseske s strmimi strešinami in veliko prostih površin. Praviloma dozidana površina ne sme presegati tretjine obstoječe tlorisne površine ali maksimalno 40 % pozidanosti površine. m) na delu industrijsko-komunalne cone I-3 ob Gradiški cesti so dovoljeni posegi, ki v prostor ne vnašajo dejavnosti z motečim vplivom na obstoječe sosednje objekte (oljarna, žitni mlin, veterinarska postaja), rekonstrukcije obstoječih in izgradnja novih uvozov iz Gradiške ceste se uredijo v skladu s prometno-tehničnimi predpisi in s soglasjem upravljavca ceste. Parkirne prostore je potrebno zasaditi z drevjem. n) na delu industrijske cone I-1a - Centrovod - Kraigherjeva cesta so možni naslednji posegi in namembnosti: prizidava obstoječega poslovno-trgovskega objekta, etažnost P + 1, prizidek k dvoriščnemu skladiščno-prodajnemu objektu, etažnost P, gradnja samostojnega skladiščno-prodajnega objekta na severu območja, etažnost P, ureditev večje parkirne površine, rekonstrukcija bencinske črpalke, prenova ali novogradnja objektov na jugozahodnem delu območja, kjer sedaj rušijo oblikovna in funkcionalna razmerja ob glavni prometnici naselja, o) na delu pretežno centralnega območja z manjšim odstotkom stanovanj I-1b vzhodno od Cmureške ceste so možni naslednji posegi in namembnosti: spremembe namembnosti v obstoječih stanovanjskih objektih za vnos dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na bivanje, kot so: računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, pravne in računovodske dejavnosti, tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa, zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, druge storitvene dejavnosti ipd., dozidave in nadzidave oz. gradnje nadomestnih objektov za stanovanja, ko je obstoječi objekt dotrajan, ter gradnje novih objektov na dvoriščih stanovanjskih objektov za dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na bivanje, vendar vse le v okviru višinskih gabaritov in gradbene črte obstoječe stavbne strukture na območju, gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov po določilih Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08). p) na delu centralnega območja C-1b med Partizansko, Kraigherjevo in Cmureško cesto ter Maistrovo ulico so možni naslednji posegi in namembnosti: spremembe namembnosti v obstoječih stanovanjskih objektih (obstoječa blokovna gradnja) za vnos dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na bivanje, kot so: računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, pravne in računovodske dejavnosti ter druge podobne dejavnosti,

8 gradnja parkirišč, gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov po določilih Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08). q) na delu centralnega območja C-1c med obvozno cesto»a«in Cmureško cesto ter Maistrovo in Gubčevo ulico so možni naslednji posegi in namembnosti: spremembe namembnosti v obstoječih stanovanjskih objektih (obstoječa blokovna gradnja) za vnos dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na bivanje, kot so: računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, pravne in računovodske dejavnosti ter druge podobne dejavnosti, ureditve parka, igrišč in začasnih objektov, ki so oblikovno primerni za to območje, dozidave in nadzidave obstoječih pritličnih poslovnih objektov na dvoriščih stanovanjskih objektov za dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na bivanje, vendar le na podlagi presoje vplivov na okolje, ki jo izdela pristojna institucija, in etažnosti K+P+1 (ali M), podkletitev ni obvezna, gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov po določilih Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08). r) na delu pretežno stanovanjskega območja nizke gostote z oznako S-9 med Ptujsko cesto in Vrtno ulico ter Potjo k jezeru in Ribiško potjo so možni naslednji posegi in namembnosti: spremembe namembnosti v obstoječih stanovanjskih objektih (obstoječa individualna gradnja nizke gostote) za vnos dejavnosti, ki ne bodo negativno vplivale na bivanje, kot so: računalniško programiranje, svetovanje in druge s tem povezane dejavnosti, poslovanje z nepremičninami, pravne in računovodske dejavnosti, tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa, zdravstvena in zobozdravstvena dejavnost, popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost ter druge podobne dejavnosti, dozidave in nadzidave oz. gradnje nadomestnih objektov za stanovanja, ko je obstoječi objekt dotrajan, vendar vse le v okviru višinskih gabaritov in gradbene črte obstoječe stavbne strukture na območju, gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov po določilih Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, št. 37/08). IV. POGOJI ZA URBANISTIČNO OBLIKOVANJE OBMOČIJ TER ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN NAPRAV OZIROMA DRUGIH POSEGOV V PROSTOR IV.1 Za območja urejanja C-1a, C-2, S-2, S-7, S-8, O-2, Z-1, Z-2, Z-3, K-1, K-2, S- 1a, S-3a, O člen (gabariti novogradenj in pomožnih objektov) (1) Horizontalni gabariti morajo biti prilagojeni obstoječim gradbenim linijam oziroma značilnim prostorskim potezam v urbanistični zasnovi prostora.

9 (2) Globina stavbe oziroma tlorisno razmerje, dolžina in širina mora upoštevati tipologijo zazidave za določeno namensko rabo. (3) Presežen ne sme biti višinski gabarit okoliških oziroma obstoječih stavb, ki so značilne za območje, kjer se poseg izvaja, razen v primerih, ko je poseg del celovitejše ureditve prostora in so za to izdelane posebne strokovne podlage. 14. člen V območjih C-2 in C-1a so preureditve podstrešij v bivalne prostore možne le v skladu s smernicami Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor. 15. člen (lega - lokacija objektov) Pri legi objektov je potrebno upoštevati: razdalja med objekti mora biti praviloma enaka seštevku višin obeh fasad, najmanj pa 8 metrov pri etažnosti P M. V primeru, da ni mogoče zagotoviti take medsebojne razdalje, dosedanji fasadi ne smeta imeti okenskih odprtin; med lamelami blokovne gradnje morajo biti postavljeni požarni zidovi; pri načrtovanju strnjenih stanovanjskih naselij je predvideti intervencijske poti in površine za intervencijo gasilcev tako. da bo možen dostop do zgradb na obeh straneh; širina intervencijskih poti mora biti najmanj 3 m, njihova nosilnost pa 80 kn na os vozila. Notranji krivinski polmer pri tej širini mora biti 67 m. Če se v krivini pot razširi na 3.5 m, je najmanjši krivinski polmer notranjega roba 25 m, pri razširitvi na 4 m pa 15 m; višina prehodov (pasaž) za intervencijo mora biti 3,8 m, širina 3 m; odmiki od komunalnih vodov in naprav morajo biti v skladu s predpisi in normativi za posamezne vrste komunalnih naprav oziroma s predhodnim soglasjem upravljalca komunalnih naprav. 16. člen (arhitekturne značilnosti novogradenj in pomožnih objektov ter ambientalne značilnosti nepozidanih površin) (1) Tipologija arhitekture novih objektov mora biti prilagojena obstoječemu tipu zazidave. Postavitev novih objektov na parcelo ter oblikovanje parcel mora biti usklajeno z obstoječo parcelacijo. (2) Smer slemena na objektu mora biti usklajena z obstoječo zasnovo in ambientalno ureditvijo gruče hiš.

10 17. člen Pri oblikovanju objektov v območjih proizvodnih dejavnosti se mora vertikalni in horizontalni gabarit prilagoditi tehnološkemu procesu dejavnosti in optimalni izrabi prostora, v povezavi s funkcijo posameznih objektov in prostorskimi karakteristikami lokacije. 18. člen (1) Nadzidave objektov so možne v obsegu meril in pogojev, ki so določeni v 13. členu tega odloka. (2) Dograjevanje in prenavljanje objektov, za katere veljajo pogoji varovanja dediščine ali so v območjih, ki so opredeljena kot kulturna dediščina, se načrtuje in izvaja s sodelovanjem pooblaščene organizacije za varstvo naravne in kulturne dediščine. IV. 2 Za območja urejanja delov območij S-5, del I-3, I-1a, I-1b, C-1b, C-1c, S člen Vsi posegi v prostor morajo upoštevati elemente in določila, prikazana v karti Merila in pogoji za posege v prostor, ki je navedena v 4. členu tega odloka. V njej je opredeljeno območje obdelave in gradbena črta, do katere se lahko gradijo objekti. Ne smejo je presegati, lahko se je dotikajo ali pa so odmaknjeni od nje v notranjost. 20. člen (1) Pri novogradnjah, nadomestnih gradnjah, rekonstrukcijah in adaptacijah je potrebno zagotoviti oblikovno homogenost in razpoznavnost območja in se prilagoditi sosednjim objektom na posameznem območju. Prilagoditi se je treba: zasnovi izrabe zemljišč odmiku od sosednjih objektov sestavi gradbenih mas višinski gabaritni in gradbeni črti naklonu streh in smeri slemena razmerju in razporeditvi fasadnih elementov barvi in sestavu streh in fasad načinu ureditve odprtega prostora načinu izvedbe pomožnih objektov, nadstreškov in ograj. (2) Kadar navedenega ni mogoče v celoti zagotoviti, so iz funkcionalnih in tehnoloških razlogov možna tudi odstopanja.

11 V. MERILA IN POGOJI ZA DOLOČANJE GRADBENIH PARCEL IN FUNKCIONALNIH ZEMLJIŠČ 21. člen (1) Za vse nove objekte naj se velikost parcele dimenzionira na osnovi zahtev dejavnosti, za katere se izvaja poseg, ob upoštevanju prostorskih značilnosti. (2)Velikost funkcionalnega zemljišča se praviloma določa na osnovi namembnosti in velikosti objekta, naravnih danosti ter ob upoštevanju predvidenega razvoja. (3)Pri določanju velikosti gradbenih parcel in funkcionalnih zemljišč je treba upoštevati: omejitev rabe zemljišč: namembnost in velikost objekta na parceli, konfiguracijo terena, potek komunalnih vodov, odmik od prometnic in druge omejitve, urbanistične zahteve: dostop in dovoz, parkirna mesta, interventne poti, funkcionalno zelenje, sanitarno-tehnične zahteve: osončenje, prezračevanje, hrup. VI. MERILA IN POGOJI ZA UREJANJE ZELENIH POVRŠIN IN OKOLICE OBJEKTOV 22. člen (1) Pri posegih v zelene površine je potrebno upoštevati ekološke značilnosti prostora in saditi predvsem avtohtone rastlinske vrste. (2) Pri zasaditvi živih mej je potrebno upoštevati merila in pogoje za postavitev ograj. (3) V območju Z-2 in Z-3 niso dovoljeni posegi v obstoječe zelene površine, možna so le vzdrževalna dela. Dovoljene so nove ozelenitve površin. 23. člen Pri urejanju okolice objektov veljajo naslednji pogoji: višina zemljišča na parcelni meji mora biti prilagojena sosednjim zemljiščem, podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin, obdelani pa morajo biti z naravnimi materiali, po končanem posegu v prostor je obvezna zasaditev zemljišča z avtohtonim zelenjem.

12 VII. POGOJI ZA PROMETNO UREJANJE OBMOČIJ 24. člen Načrtovanje in izvajanje novega ter preurejanje in sanacija obstoječega prometnega omrežja in naprav mora biti usklajeno z urbanističnimi zasnovami naselja in predpisi, ki urejajo področje ter v skladu s pogoji za varovanje območij in objektov, ki jih ureja ta odlok. 25. člen Pogoji za dovoze in priključke so: dovozi in priključki se smejo graditi samo s soglasjem upravljavca, interni dovozi in pristopi morajo biti navezani na javno prometno omrežje s skupnim priključkom, pri graditvi oziroma rekonstrukciji cest, stavbnih naprav ob cestah, se priključki na cestno omrežje predvidijo v projektih za graditev oziroma rekonstrukcijo, novogradnja prostostoječih objektov, prizidkov, nadzidkov, nadomestnih objektov ni možna, kolikor ni zagotovljen dovoz do parcele, na kateri je predviden poseg, pri gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih objektov je potrebno zagotoviti ustrezno število parkirnih mest, pri novogradnjah ali spremembi namembnosti na delih območji S-5, del I-3, I-1a, I- 1b, C-1b, C-1c, S-9, je treba zagotoviti zadostno število parkirnih mest na funkcionalnem zemljišču uporabnika. Parkirišča morajo biti od stanovanjskega objekta oddaljena minimalno 15 m. 26. člen Prometnice z določenim potekom in z že izvedenimi ureditvami imajo določeno mejo cestnega sveta. 27. člen (1) Pri izgradnji javnih prometnic je treba zagotoviti ustrezen dostop za invalide in kolesarje. (2) Dovozi in priključki na javno cestno mrežo morajo biti urejeni tako, da je zagotovljena potrebna varnost v cestnem prometu. Vsi objekti morajo imeti zagotovljen dovoz za motorna vozila in urgentni dovoz. (3) Slepo zaključene ulice morajo imeti obračališče.

13 VIII. MERILA IN POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE IN TELEKOMUNIKACIJE VIII.1 Splošna merila in pogoji 28. člen Vsi objekti morajo biti priključeni na obstoječo oziroma novo zgrajeno komunalno omrežje pod pogoji, ki jih predpišejo upravljavci komunalnih naprav. 29. člen Minimalna komunalna oprema obsega kanalizacijsko omrežje s predvideno navezavo na čistilno napravo, omrežje in naprave za oskrbo s pitno vodo, oskrbo z električno energijo ter omrežje in naprave cestnega prometa. 30. člen (1) Načrti komunalnih naprav morajo upoštevati zasnove, ki so jih izdelali pooblaščeni zavodi ali podjetja v skladu z določili predpisov in pravilnikov, veljavnih na območju občine Lenart. Komunalne ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja ustrezno varstvo okolja (zrak, voda, tla) in ustrezno obrambno zaščitnim zahtevam. (2) Upoštevati je potrebno tudi naslednje pogoje in zahteve: objekti kmetijske proizvodnje morajo imeti urejena gnojišča in gnojnične jame v skladu z ustreznim strokovnim navodilom o urejanju gnojišč in greznic, stanovanjski in drugi objekti se lahko do izgradnje čistilnih naprav oziroma priključitve nanju praviloma priključujejo na kanalizacijo samo, če imajo zgrajeno ustrezno dimenzionirano vodotesno troprekatno greznico, vzporedno z razvojem posameznih mestnih predelov je potrebno izvajati tudi sanacije kanalizacije na tistih območjih mesta, kjer je le-ta potrebna. 31. člen (1) Upoštevati je potrebno predpisane odmike objektov od posameznih vodov in naprav ter pogoje glede priključevanja. (3) Minimalni vertikalni odmik med vodovodom in kanalizacijo je 0,50 m, minimalni horizontalni odmik je 3 m. Kolikor teh odmikov ni možno doseči, je potrebno vodovodne cevi zaščititi s cevno oblogo ali glinenim nabojem. VIII.2 Kanalizacijsko omrežje 32. člen Na območju, kjer je zgrajeno kanalizacijsko omrežje, je objekte potrebno obvezno priključiti na obstoječo kanalizacijo. Priključitev se do izgradnje čistilne naprave izvede

14 preko triprekatne greznice. Za območje, kjer kanalizacijskega omrežja ni, je potrebno zgraditi vodotesne triprekatne greznice. VIII.3 Vodovodno omrežje 33. člen Vse predvidene objekte je možno priključiti na omrežje Mariborskega vodovoda. Priključki se izvedejo v skladu s pogoji upravljavca. VIII.4 Električno omrežje in oskrba s toplotno energijo 34. člen (1) Objekti se priključijo na električno omrežje v skladu s pogoji upravljavca. (2) Ogrevanje objektov se izvede v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi. VIII.5 Ptt omrežje 35. člen Priključitev na PTT omrežje se izvede v skladu s pogoji upravljavca in na osnovi prostih kapacitet. VIII.6 Javna razsvetljava 36. člen Pri novih posegih je treba vse javne, prometne, parkirne površine in površine namenjene pešcem opremiti z javno razsvetljavo. IX. POGOJI ZA OHRANJEVANJE IN VAROVANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE 37. člen Na območju C-2 in C-1a mora prenova ali obnova kulturne dediščine in spomenikov potekati po navodilih spomeniško varstvene službe. 38. člen Mestno zelenje, ki ga predstavljajo drevoredi, nasadi, posamezna drevesa, je potrebno redno vzdrževati, dopolnjevati, obnavljati in oblikovati nove tovrstne površine.

15 39. člen Na območjih Z-1 in Z-2 ter drugih območjih je za večje posege v zelene površine potrebno izdelati ureditveni načrt ali drugi prostorski izvedbeni akt. 40. člen (1) Pri gradnji nadomestnih in novih objektov je treba upoštevati ulično linijo. (2) Z novogradnjami in dozidavami ni dovoljeno spreminjati značilnega sistema pozidave (gradbenih nizov, razporij, trgov) in obstoječih komunikacij. X. POGOJI ZA VAROVANJE OKOLJA X.1 Splošni pogoji 41. člen (1) Splošni pogoji za zagotovitev kvalitetnejših pogojev bivanja in varovanja okolja so: zaščita vodnih virov in vodotokov pred onesnaževanjem, organizacija odvoza komunalnih odpadkov in sekundarnih surovin, saniranje območij, ki so izpostavljena hrupu in preprečevanju nastajanja novih virov hrupa v bližini stanovanj in delovnih mest. (2) Gradnja novih objektov, spremembe namembnosti in dejavnosti v obstoječih objektih in vsi ostali dovoljeni posegi v okolju so dovoljeni, če v prostoru ne povzročajo večjih motenj, kot jih predpisujejo normativne določbe glede zaščite okolja. (3) Pri ekološko zahtevnih posegih mora investitor pridobiti strokovno oceno vpliva na okolje, na podlagi katere se lahko konkreten poseg dovoli. X.2 Varstvo zraka 42. člen (1) Vsi viri onesnaževanja morajo biti izdelani, grajeni, opremljeni, uporabljeni in vzdrževani tako, da ne izpuščajo v zrak večjih koncentracij škodljivih snovi, kot je dovoljeno s predpisi, ki urejajo to področje. (2) Pri vnašanju novih dejavnosti je treba preveriti možne vplive na onesnaženje zraka ter določiti pogoje in ukrepe.

16 X.3 Varstvo pred hrupom 43. člen (1) Investitorji obrtnih novogradenj si morajo v lokacijskem postopku pridobiti strokovno oceno v skladu z ustreznim predpisom o varstvu pred hrupom. Protihrupna zaščita mora biti grajena sočasno z izgradnjo objektov. (2) Novogradnje in nove dejavnosti je treba izvajati tako, da ravni hrupa ne presegajo stopenj, določenih z odlokom o maksimalno dovoljenih ravneh hrupa. X.4 Osončenje 44. člen Pri gradnji novih stanovanjskih objektov je potrebno zagotoviti za bivalne prostore predpisano osončenje. X.5 Varstvo vodnih virov 45. člen Varstveni režimi in območja lokalnih vodnih virov so določena s predpisi, ki urejajo to področje. X.6 Varstvo tal 46. člen Za varstvo tal veljajo pogoji: pri izgradnji kanalizacijskega omrežja je najkasneje v šestih mesecih obvezna priključitev vseh objektov na to omrežje, vsa skladišča tekočih goriv in naftnih derivatov morajo biti izvedena na način, ki onemogoča izliv v vodotoke in podtalnico, tehnološke odpadne vode, katerih kvaliteta ne ustreza pogojem za odvod odpadnih voda, je potrebno predhodno ustrezno očistiti oziroma nevtralizirati v individualnih napravah. X.7 Odstranjevanje odpadkov 47. člen Komunalne odpadke je treba zbirati v smetnjakih. Zbirna mesta morajo biti na funkcionalnem zemljišču povzročitelja komunalnih odpadkov, prometno dostopna, locirana v objektu ali na utrjeni površini.

17 X.8 Varstvo pred požarom 48. člen Zagotovljeni morajo biti urgentni dovozi v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Protipožarni hidranti morajo biti nameščeni v ustrezni medsebojni razdalji; zagotovljena mora biti zadostna količina požarne vode. XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 49. člen (1) Občinski organ, pristojen za urejanje prostora, lahko pred izdajo gradbenega dovoljenja za posamičen poseg v prostor zahteva analizo širših prostorskih pogojev v območju, če je to potrebno: za ugotovitev in odpravo motenj, ki jih investitor že, povzroča z obstoječo dejavnostjo; za ugotovitev morebitnih sprememb in splošnih pogojev v območju, ki so nastale postopoma skozi daljše obdobje; za zagotovitev enakih možnosti uporabnikov prostora glede razreševanja njihovih prostorskih potreb, kadar obstaja nevarnost, da bi s posamičnimi posegi ne omogočili racionalne izrabe prostora; za zagotovitev enotnega sistema oblikovanja širšega območja. (2) Občinski upravni organ lahko v navedenih primerih dovoljenje za nov poseg v prostor pogojuje s predhodno ureditvijo širših prostorskih pogojev. (3) Občinski upravni organ mora pred izdajo dovoljenja obravnavati skupaj s pristojnimi organi, in organizacijami vse kompleksnejše posege v prostor, ki po podrobnejših merilih in pogojih za posamezna območja urejanja in morfološke enote zahtevajo strokovno preverbo. 50. člen Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled občanom na sedežu občine. 51. člen Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe. 52. člen Z dnem, ko začne veljati Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 56/92), prenehajo za območja, navedena v 2. členu tega odloka, veljati določbe sprejetih prostorskih izvedbenih aktov v občini Lenart, ki so v nasprotju z določili tega odloka.

18 53. člen Z dnem uveljavitve Odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 54/95) preneha veljati del zazidalnega načrta območja dela industrijske cone Lenart - PIK in Centrovod - Kraigherjeva cesta, ki je bil sprejet z odlokom o sprejetju zazidalnega načrta območja dela industrijske cone Lenart - PIK in Centrovod - Kraigherjeva cesta (Uradni list SRS, št. 39/84), in sicer v območju Centrovod - Kraigherjeva cesta, ki ga zajema ta odlok. 54. člen Z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart (MUV, št. 31/08) preneha na območju I-1b veljati zazidalni načrt, ki je bil sprejet z Odlokom o sprejetju zazidalnega načrta območja dela industrijske cone Lenart - PIK in Centrovod - Kraigherjeva cesta (Uradni list SRS, št. 39/84). 55. člen Z dnem uveljavitve Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart (MUV, št. 16/09) preneha na območju C-1b in C-1c veljati zazidalni načrt, ki je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu»novi center«v Lenartu (Uradni list SRS, št. 11/87), na območju S-9 pa preneha veljati zazidalni načrt, ki je bil sprejet z Odlokom o zazidalnem načrtu individualne stanovanjske gradnje Lenart jugozahod (Uradni list SRS, št. 2/89 in Uradni list RS, št. 58/95) in prostorski ureditveni pogoji, sprejeti z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za del območja Lenart jugozahod S-9 (Uradni list SRS, št. 20/89). 56. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Številka: /2013 Datum: 27. marec 2014 Župan Občine Lenart mag. Janez Kramberger, dr. vet. med.

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup

Microsoft Word - MOL-MOS.ms-5-2-pup Prostorski akti za območje Mestne občine Ljubljana NEURADNO PREČIŠČENO BESEDILO Uradni list RS, št. 49/95-2324 Uradni list RS, št. 24/99-1138 O D L O K o prostorskih ureditvenih pogojih za območje urejanja

Prikaži več

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in

Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in Občinski svet občine Štore je na podlagi 39. in 40. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93,

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime

Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priime Priloga 1: Konservatorski načrt za prenovo 1 Naslovna stran konservatorskega načrta za prenovo KONSERVATORSKI NAČRT ZA PRENOVO naročnik: ime in priimek ter naslov naročnika oziroma firma in sedež naročnika

Prikaži več

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje

0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma nje 0.1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: MARIBORSKE LEKARNE MARIBOR Minařikova 6, 2000 Maribor (ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež) OBJEKT: LEKARNA BETNAVA (poimenovanje

Prikaži več

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniš Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) R A Z G L A Š A M O D L O K o ureditvenem načrtu Počitniško naselje Oltra Ankaran Mestna občina Koper Št. K3501-181/00

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

1

1 2 PRIKAZ STANJA PROSTORA 2.1 OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 2.1.1 MAKROLOKACIJA Območje OPPN PSC Mačkovec-2 v velikosti cca 4,5 ha je del gospodarske cone GC Mačkovec in se nahaja na skrajnem SV delu Novega mesta

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx

Microsoft Word - Vloga_pobuda za spremembo OPN Vodice.docx OBČINA VODICE Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice tel: 01/833-26-10 fax: 01/833-26-30 www.vodice.si obcina@vodice.si 1. OZNAKA POBUDE (izpolni občina): 2. PODATKI O VLAGATELJU: 2.1. Vlagatelj je lastnik: Ime

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 622-32/2016-15 Datum: 14. 11. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,

Prikaži več

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx

Microsoft Word IZHODISCA_OPPN_SPAR2019_poprK.docx Občina LOGATEC IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO sprememb in dopolnitev OPPN za Centralne dejavnosti Brod - vzhodni del 1 Izdelal: URBANIA D.O.O. Koseška cesta 8 1000 Ljubljana Vodja projekta: Peter Lovšin, spec.arh.urb.,

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobot IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA DEL OBMOČJA ST-1 NAROČNIK: IMO-REAL d.o.o. Ul. Štefana Kovača 10, 9000 Murska Sobota PRIPRAVLJAVEC: MESTNA OBČINA MARIBOR Sektor za urejanje

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28.

Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. Neuradno prečiščeno besedilo 1 obsega: Odlok o lokacijskem načrtu za ožje mestno središče mesta Murska Sobota - Uradni list RS, št. 32/2006 z dne 28. 3. 2006 in Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

Prikaži več

Microsoft Word Logatec_NPB.doc

Microsoft Word Logatec_NPB.doc Številka: 007-28/2010-4 Datum: 20.07.2010 N E U R A D N O P R E Č I Š Č E N O B E S E D I L O Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za ureditveno območje naselja Logatec OPOZORILO: Gre za neuradno prečiščeno

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019

ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE za prizidavo zdravstvenega doma Logatec Ljubljana, maj 2019 Naslovni list Naziv elaborata ELABORAT LOKACIJSKE PREVERITVE ZA PRIZIDAVO ZDRAVSTVENEGA DOMA LOGATEC Naročnik

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros

Št. 48 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem pros Št. 48 Maribor, petek 21.9.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA ŠKOFJA LOKA 729. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Škofja Loka (sprememba 01) Občinski

Prikaži več

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv

PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV PRILOGA 8 ZAHTEVA ZA IZDAJO PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV INVESTITOR ime in priimek ali naziv družbe naslov ali sedež družbe Investicije d.o.o.,

Prikaži več

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB

Naročnik: Občina Horjul Občinski trg Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OB Naročnik: Občina Horjul Občinski trg 1 1354 Horjul Naloga: OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O OBČINSKEM PROSTORSKEM NAČRTU OBČINE HORJUL št. 4 (predlog) Projektna skupina: Odgovorni

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve

Številka: / Datum: Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sve Številka: 3505-38/2010-58 Datum: 19. 2. 2013 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVILA: NASLOV: Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Mestna uprava Mestne občine

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT Na podlagi 100. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hoče Slivnica (MUV, št. 6/10) je Občinski

MEDOBČINSKI URADNI VESTNIK ŠT Na podlagi 100. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hoče Slivnica (MUV, št. 6/10) je Občinski 427 Na podlagi 100. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Hoče Slivnica (MUV, št. 6/10) je Občinski svet Občine Hoče Slivnica na svoji 8. redni seji z dne 28. oktobra 2011 sprejel uradno prečiščeno

Prikaži več

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št. 1307 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E ŠTEVILKA 04/2004 leto X Šoštanj Š O Š T A N J OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Ura

U R A D N I O B Č I N E ŠTEVILKA 04/2004 leto X Šoštanj Š O Š T A N J OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Ura U R A D N I O B Č I N E ŠTEVILKA 04/2004 leto X Šoštanj 28.04.2004 Š O Š T A N J OBČINA ŠOŠTANJ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 10/00) Odrejam Objavo

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO Številka: 47810-3/2017-36 (625) Datum: 23. 1. 2018 ZADEVA: NAMEN: PRAVNA PODLAGA: POROČEVALCA: OBRAZLOŽITEV: PREDLOG SKLEPA: Ukinitev statusa javnega dobra na nepremičninah:

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Datum:

Datum: Datum: 02.02.2009 Številka: 011-01/2009 G:\A USERS\1 organi občine\1 občinski svet\1 seje\2006-10\2008\14. Redna seja\oppn Gradiška III. Beranič - 2. branje.doc OBČINSKEMU SVETU 14. REDNA SEJA Točka Predlog

Prikaži več

Microsoft Word - Priloga_1in2_SD_OPN_8

Microsoft Word - Priloga_1in2_SD_OPN_8 PRILOGA 1: SEZNAM ENOT IN PODENOT UREJANJA PROSTORA S PODROBNIMI PROSTORSKIMI IZVEDBENIMI POGOJI Z USMERITVAMI ZA PRIPRAVO OPPN ZA OBMOČJA NASELIJ 1. OBMOČJE URBANISTIČNEGA NAČRTA POSTOJNA S STARO VASJO,

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Uradni list RS - 16/2006, Uredbeni del

Uradni list RS - 16/2006, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 16 Ljubljana, četrtek Cena 110 SIT ISSN 1318-0576 Leto XVI 16. 2. 2006 MINISTRSTVA OBČINE Ivančna Gorica

Prikaži več

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ

Microsoft Word - BILANCE_NSZ_04MJ NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Površine sprememb namenske rabe prostora v osnutku sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta občine Jezersko IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc

Microsoft Word POSZ_ZN_Smatevz_Za_obravnavo_na_OS_ZaVita_28_1_2013.doc Občina Braslovče Braslovče 22, 3314 Braslovče PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje ZN»Šmatevž«Dokument za usklajevanje z občinsko upravo Občine Braslovče Cerknica, januar 2013 Program opremljanja

Prikaži več

DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009

DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009 DOPOLNJEN OSNUTEK - SD OPN TRBOVLJE ŠT. 2 Na podlagi 47.člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/2007, 70/2008-ZVO 1 B, 108/2009, 80/2010 ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C,

Prikaži več

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME)

(Microsoft Word _PZI_1_2_NA\310RT OPREME) Naročnik KNJIŽNICA JOŽETA UDOVIČA CERKNICA Partizanska cesta 22 1380 Cerknica Investitor OBČINA CERKNICA Cesta 4. maja 53 1380 Cerknica Objekt ŠIRITEV PROSTORSKIH KAPACITET KNJIŽNICE JOŽETA UDOVIČA CERKNICA

Prikaži več

A1, investicijsko upravljanje, d

A1, investicijsko upravljanje, d GPG Inženiring d.d., Vevška cesta 52, 1260 Ljubljana-Polje, matična številka: 2273152000, ki jo zastopa direktor Janko Jazbinšek, na podlagi 109. čl. Stvamopravnega zakonika (Ur. list RS št. 87/2002) in

Prikaži več

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2

O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 O G R E V A N J E VSEBINA 1. TEHNIČNO POROČILO 2. TEHNIČNI IZRAČUN 3. PREDRAČUNSKI POPIS 4. NAČRTI: Tloris pritličja list 1 Tloris 1.nadstropja list 2 Tloris tipične etaže od 2. do 5. nadstr. list 3 Tloris

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Tukaj vpiši naslov, ki se pojavi v glavi strani

Tukaj vpiši naslov, ki se pojavi v glavi strani 1 OBRAZLOŽITEV SPREMEMB IN DOPOLNITEV PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJEV V OBČINI KUNGOTA 1.1 Namen naloge Namen naloge je izdelati spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v Občini

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da

OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje 04/ / Številka: / Da OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje e-mail:obcinacerklje@siol.net 04/28 15 820 04/ 28 15 800 Številka: 032-04/2014-426 Datum: 10. 4. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev

Microsoft Word - OPN_obrazlozitev NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE JEZERSKO OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA IZVAJALEC LOCUS

Prikaži več

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del

Uradni list RS – 138/2006, Uredbeni del Priloga NAPOVED ZA ODMERO DAVKA NA PROMET NEPREMIČNIN SPLOŠNI OBRAZEC. Prodajalec ŠIFRANT VRSTA POGODBENIH STRANK (prodajalec, kupec)* 0 fizi ne osebe 0 samostojni podjetniki posamezniki in druge fizi

Prikaži več

LOKACIJSKI NAČRT

LOKACIJSKI NAČRT T M D INVEST d.o.o. Podjetje za investicijsko dejavnost, trgovino in storitve Prešernova 30, 2250 PTUJ tel.: 787-91-00 fax: 787-91-11 E-mail: tmd@amis.net OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA ENOTO UREJANJA

Prikaži več

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA,

ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, ELABORAT PROGRAMA OPREMLJANJA ZA OPPN SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAZIDALNEGA NAČRTA LEVEC DOKUMENT ZA OBRAVNAVO LJUBLJANA, 06. 06. 2019 Naročnik: OBČINA ŽALEC Ulica Savinjske čete 5 3310 Žalec Odgovorni predstavnik

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN

OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: /2017 (617) Datum: Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STAN OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO, tu Številka: 350-11/2017 (617) Datum: 30. 3. 2018 Zadeva: Namen: OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT ZA STANOVANJSKI OBJEKT NA JAKČEVI V NOVEM MESTU 1. obravnava

Prikaži več

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJF Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO), 9. in 18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Uradni list RS - 4/2004, Uredbeni del

Uradni list RS - 4/2004, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. Ljubljana, ponedeljek Cena 1320 SIT ISSN 1318-0576 Leto XIV 4 19. 1. 2004 MINISTRSTVA 191. Pravilnik

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet

Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet Opozorilo: Besedilo osnovnega predpisa Z A K O N O UREJANJU PROSTORA (ZUreP-2) I. del: TEMELJNE DOLOČBE 1. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (predmet zakona) (1) Ta zakon določa cilje, načela in pravila

Prikaži več

DOPOLNJEN OSNUTEK na podlagi mnenj NUP Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 Z

DOPOLNJEN OSNUTEK na podlagi mnenj NUP Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 Z DOPOLNJEN OSNUTEK na podlagi mnenj NUP Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 ZKZ-C, 57/12, 57/12 ZUPUDPP-A, 109/12,

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015

Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 Strokovna podlaga za območje ŠKOCJAN Hrastulje II Številka: J-5/15 Novo mesto, november 2015 SP za območje enote OPPN Škocjan Hrastulje II, Osnutek, Acer Novo mesto, november 2015 Naloga: Strokovna podlaga

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE

Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKE Predlagatelj: MARJAN POLJŠAK ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA DOBRA V K.O. (2399)

Prikaži več

Microsoft Word - T5-16 PUP.doc

Microsoft Word - T5-16 PUP.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 16. redna seja občinskega sveta, 23. septembra 2008 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Spremembe geodetskega načrta in projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja zaradi novega načina izračunavanja odškodnin za spremembo namebnosti kmetijskih zemljišč I. del Predavatelj:

Prikaži več

Na podlagi 61

Na podlagi 61 Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11 ZKZ-C in 57/12, 57/12-ZUPUDPP- A, 109/12, 35/13 Skl.US: U-I-43/13-8)

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

SID OLN za obrtno cono Ormož

SID OLN za obrtno cono Ormož Izhodišča za pripravo SID ZN za individualno stanovanjsko 219 IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV ODLOKA O ZAZIDALNEM NAČRTU ZA INDIVIDUALNO STANOVANJSKO GRADNJO "KUGL" SLOVENSKA BISTRICA Naročnik/pobudnik

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA   e: Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: , f: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR REPUBLIKA SLOVENIJA www.mop.gov.si, e: gp.mop@gov.si Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana t: 01 478 74 00, f: 01 478 74 22 Številka: Ljubljana, dne 09.03.2009 EVA 2009-2511-0032

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o PUP Cerklje na Gorenjskem ZA OBJAVO doc

Microsoft Word - Odlok o PUP Cerklje na Gorenjskem ZA OBJAVO doc Na podlagi 27., 31., 33., 175. in 190. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS št. 110/02, 8/03-popravek), 7. in 13. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje

Prikaži več

(1)

(1) PRLGA PREGLED PDATKV PSAMEZNH CNAH Z GRAFiČNM PRKAZM 1. Poslovna cona Podbreznik Tehnološki park Podbreznik Poslovna cona Podbreznik - Tehnološki park Podbreznik se nahaja znotraj območja ZN Podbreznik

Prikaži več

MLS ID:

MLS ID: MLS ID: 490351005-5 1 PRODAMO Sodobni pisarniški prostori v Kopru oddani v najem Republiki Sloveniji Naložbena nepremičnina na Ferrarski ulici v bližini mestnega središča odlična prometna navezava Predmet

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

1

1 1. Razvrščanje objektov 1.1 Razvrščanje objektov 1 2. Zahtevni in manj zahtevni objekti 2.1 Zahtevni in manj zahtevni objekti 7 3. Nezahtevni in enostavni objekti 3.1 Primeri (ne) objektov po ZGO-1 9 3.2

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju

OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju OBČINA ČRNOMELJ K točki 13 OBČINSKI SVET Gradivo za sejo Občinskega sveta občine Črnomelj v maju 2016 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

UO_Radovljica_119.qxd

UO_Radovljica_119.qxd deželne novice Uradne objave, številka 119, 9. oktobra 2009 www.radovljica.si Časopis Občine Radovljica 2. Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Ur. l. RS, št. 33/07) in 16.

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj

Številka: /2019 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranj Številka: 9000-0005/2019 Datum: 22. 5. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KANAL OB SOČI ZADEVA: Obravnava predloga Odredbe o uvedbi časovno omejenega parkiranja na javnih parkiriščih v Občini Kanal ob Soči - predlog

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint _IZS_izobraevanje ZK_1_del.ppt [Zdru\236ljivostni na\350in]) Geodetski postopki in izdelava elaborata Darinka Bertole, september 2017 NAMEN IZOBRAŽEVANJA: obnova znanja s področja izvedbe geodetske storitve in izdelave elaborata poenotenje dela in dvig kvalitete

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek OSNUTEK Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 - ORZVKD39, 90/12 in 111/13) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019

Besedilo objave_javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin - DARS - maj 2019 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, DARS d.d., Ul. XIV divizije 4, Celje, kot lastnik nepremičnin na podlagi sklepa o prodaji z dne 24.4.2019 objavlja Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnin

Prikaži več

NAMEN PROJEKTA

NAMEN PROJEKTA OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN OBČINE TREBNJE OBVEZNA PRILOGA SD03 OPN FAZA: DOPOLNJEN OSNUTEK DATUM: MAJ 2018 1. RAZLOGI ZA PRIPRAVO SD03 OPN Občinski prostorski načrt

Prikaži več