Uradni vestnik Gorenjske LETO: XXVIII torek, 25. aprila 1995 Številka 6 VSEBINA OBČINA ŽELEZNIKI 11. STATUT OBČINE ŽELEZNIKI 12. SKLEP O VREDNOSTI TOČ

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uradni vestnik Gorenjske LETO: XXVIII torek, 25. aprila 1995 Številka 6 VSEBINA OBČINA ŽELEZNIKI 11. STATUT OBČINE ŽELEZNIKI 12. SKLEP O VREDNOSTI TOČ"

Transkripcija

1 Uradni vestnik Gorenjske LETO: XXVIII torek, 25. aprila 1995 Številka 6 VSEBINA OBČINA ŽELEZNIKI 11. STATUT OBČINE ŽELEZNIKI 12. SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA LETO 1995 OBČINA BOHINJ 13. ODLOK O ZAČASNI ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINA NAKLO 14. SKLEP O POVPREČNI GRADBENI CENI STANOVANJ IN POVPREČNIH STROŠKIH KOMUNALNEGA UREJANJA ZEMLJIŠČ V OBČINI NAKLO ZA LETO 1995 OBČINA ŠENČUR 15. STATUT OBČINE ŠENČUR OBČINA ŽELEZNIKI 11. Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l.R.S. št.72/93,57/94 in 14/95) je občinski svet občine Železniki na seji dne sprejel: STATUT OBČINE ŽELEZNIKI I. SPLOŠNE DOLOČBE TER OBMOČJE IN DELI OBČINE 1. člen Statut občine Železniki ureja in določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine Železniki (v nadaljevanju občina), organe občine, pristojnosti občine in njenih organov, oblikovanje in organizacijo občinske uprave in javnih služb, premoženje in financiranje občine, splošne in posamične akte občine, varstva občine v razmerju do države in drugih občin, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in širših lokalnih skupnostih ter druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon. 2. člen Območje občine Železniki obsega območja naslednjih naselij: Davča, Dolenja vas, Dražgoše, Golica, Kališe, Martinj Vrh, Ojstri Vrh, Osojnik, Podlonk, Podporezen, Potok, Prtovč, Ravne, Rudno, Selca, Selške Lajše, Smoleva, Spodnja Sorica, Spodnje Danje, Studeno, Topolje, Torka, Zabrdo, Zabrekve, Zala, Zali Log, Zgornja Sorica, Zgornje Danje, Železniki. 3. člen Občina skrbi za uresničevanje in varovanje pravic in koristi občanov v okviru svojih pristojnosti. V okviru ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene s področnimi zakoni, ter naloge, ki jih s soglasjem občine prenese v občinsko pristojnost država. Pri razvojnih načrtih in financiranju dejavnosti se prednostno upošteva načelo solidarnosti in enakomernosti razvoja celotnega teritorija občine. 4. člen Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini neposredno in preko organov občine. Občina se pri uresničevanju skupnih nalog lahko povezuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami ter širšimi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi. Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. 5. člen Občani se lahko obračajo s peticijo ali drugo pobudo na katerikoli organ občine, ki jim mora odgovoriti najkasneje v 30 dneh. 6. člen Občina je pravna oseba. Sedež občine Železniki je v Železnikih, Trnje 20. Občina ima svoj grb, zastavo in pečat. Občina praznuje svoj praznik. Simbole in praznik občine določi in sprejme občinski svet s statutarnim sklepom. 7. člen V občini so ustanovljene krajevne skupnosti Sorica, Davča, Železniki, Rudno-Dražgoše, Selca. Krajevna skupnost je pravna oseba, ki zastopa skupnost krajanov v okviru svojih pooblastil. V primeru, da nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu s svojimi sredstvi, ki niso del občinskega proračuna, sklepa pravne posle v svojem imenu in za svoj račun. Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko krajani naselja, dela naselja ali več posameznih naselij ustanovijo krajevno skupnost. Kriterij za ustanovitev KS je 250 prebivalcev. Odločitev o oblikovanju krajevne skupnosti sprejmejo prebivalci z referendumom z večino glasov tistih, ki so se udeležili referenduma. Referendum je veljaven, če se ga je udeležila najmanj polovica volivcev z območja, za katerega se oblikuje krajevna skupnost. Krajevno skupnost ustanovi občinski svet na osnovi referenduma in po predhodnem ugotavljanju interesa na zborih krajanov. 8. člen Občinski svet lahko s sklepom prenese upravljanje, izvrševanje ali izvedbo določenih zadev ali zadeve iz občinske pristojnosti v pristojnost krajevne skupnosti na podlagi predhodnega predloga in soglasja. Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna sredstva. Sredstva, ki jih zbira KS, so sredstva proračuna občine in so podvržena evidenci ter kontroli finančne službe občine. 9. člen Občinski svet mora predhodno dobiti mnenje organov krajevne skupnosti, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese prebivalcev samo te skupnosti. V kolikor občinski svet ne prejme mnenja v predvidenem roku, lahko odloča brez soglasja. II. NALOGE OBČINE 10. člen Občina samostojno ureja in opravlja lokalne zadeve javnega pomena, ki so določene s tem statutom in zakoni, zlasti pa: 1) na področju normativnega urejanja: - sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte; - sprejema občinski proračun in zaključni račun; - sprejema načrt razvoja občine; - sprejema prostorske plane; - predpisuje lokalne davke in druge dajatve; - ureja upravljanje z energetskimi in komunalnimi objekti; - ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge javne površine; - ureja javni red v občini; - ureja delovanje občinske uprave; - ureja delovanje občinskih javnih služb; - ureja način in pogoje opravljanja s premoženjem občine; - določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine; - sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja; - ureja pred naravnimi in drugimi nesrečami; - določi organizacijo in delo v vojni; - sprejema načrt varstva pred požarom lokalne skupnosti; - ustanavlja javna podjetja občinskega pomena; - ureja druge zadeve lokalnega pomena; 2) skrbi za: - delovanje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva,

2 osnovnega varstva otrok in družine; - za socialno ogrožene, invalide in ostarele; - vzgojno, izobraževalno, raziskovalno, informacijsko, dokumentacijsko, društveno, turistično in kulturno dejavnost; - razvoj športa in rekreacije; - osebno in vzajemno zaščito prebivalcev ter dejavnost za preprečevanje in blažitev posledic naravnih in drugih nesreč; - razvoj požarne varnosti in gasilstva; - kulturno in muzejsko dejavnost; - dejavnosti Rdečega križa in Karitas; - za hitrejši razvoj odročnih in demografsko ogroženih krajev; 3) s svojimi sredstvi: - gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in javne poti; - pospešuje kulturno, muzejsko, društveno, vzgojno in knjižnično dejavnost; - gradi komunalne objekte in naprave; - gradi stanovanja za socialno ogrožene; - zagotavlja delovanje lokalnih javnih služb; - zagotavlja delovanje občinskega sveta, župana in odborov občinskega sveta ter občinske uprave; - zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, športa, socialnega varstva, otroškega varstva, zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti; - zagotavlja denarno pomoč in tekoče prenose v gospodarske javne službe (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom, druge dejavnosti); - skrbi za požarno varnost; - opravljanje pokopališke, pogrebne in mrliško ogledne službe; - organizira, usposablja in opremlja občinske enote, službe in druge operativne sestave za zaščito, reševanje in pomoč; - organizira požarno stražo, ko je razglašena povečana nevarnost požarov v naravnem okolju ter izvaja druge ukrepe za varstvo pred požari; - organizira sistem alarmiranja; - gradi javna zaklonišča na območjih, kjer je obvezna graditev zaklonišč; - zagotavlja nujna sredstva za začasno nastanitev in oskrbo ogroženih prebivalcev; 4) na področju upravljanja: - upravlja občinsko premoženje; - upravlja lokalne javne službe; - vodi javna in druga podjetja; - upravlja občinske javne površine in drugo javno dobro; - upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi; - vodi sile za zaščito, reševanje in pomoč; 5) vzdržuje: - lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine; - energetske in komunalne objekte; - sredstva za zaščito, reševanje in pomoč; 6) s svojimi ukrepi: - spodbuja gospodarski razvoj občine;- pospešuje razvoj športa in rekreacije; - skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč; - skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, vodotokov, varstvo pred hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov; - razvija dejavnost za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami; 7) zagotavlja in organizira: - pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč; - nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; - izvensodno poravnavo sporov; - spremljanje nevarnosti ter obveščanja in alarmiranje prebivalstva o pretečih nevarnostih; - zveze za potrebe zaščite, reševanje in pomoči; - zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih in drugih nesrečah; - usposabljanje prebivalcev in pripadnikov Civilne zaščite za osebno in vzajemno zaščito oziroma reševanje in pomoč; - odpravljanje posledic naravnih in drugih nesreč; 8) pridobiva in razpolaga: - z vsemi vrstami premoženja, - s sredstvi za delovanje in razvoj občine. 9) sklepa: - pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in drugih razmerjih, v katere stopa občina; - pogodbe z društvi in drugimi organizacijami o opravljanju gasilske javne službe ter nalog zaščite, reševanja in pomoči; 10) pomaga: - pri organiziranju kurirske službe in izvajanju mobilizacije; - pri pripravah in organiziranju proizvodnje in storitev v vojni; 11. člen Občina opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na: - vodenje evidence volilne pravice; - razgrinjanje volilnih imenikov; - volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet, - občinsko upravno nadzorstvo; - izdajanje javnih listin (osebni dokumenti, itd), ki so v pristojnosti občine; - nadzorstvo nad izvajanjem občinskih javnih služb in javnih prireditev; - evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja; - ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe občine; - določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč; - odločanje o rabi prostora; - gasilstvo kot obvezno lokalno službo; - Civilno zaščito, opazovanje in obveščanje; - varstvo naravne, kulturne in zgodovinske dediščine, ki je v pristojnosti občine; - ukrepe za zaščito okolja; - sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov; - odločanje o namembnosti urbanega prostora; - izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj; - javno zdravstveno službo na primarni ravni ter lekarniško dejavnost; - mrliško ogledno službo; - določanje komunalnih dejavnosti; - organizacijo dimnikarske službe; - oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom iz lokalnih omrežij; - odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja; - graditev in vzdrževanje vodovodnih in energetskih objektov; - graditev in vzdrževanje lokalnih cest, ulic in trgov; - pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine; - varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom; - urejanje lokalnega prometa; - določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in turizma in izdajanje soglasij; - določanje kazni za nepravilno parkiranje, določanje parkirnih površin, načina parkiranja, prepovedi parkiranja; - predpisovanje prometne ureditve; - urejanje lokalnega potniškega prometa; - ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj; - delovanje javne službe za osebno pomoč ter za pomoč na domu; - upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov; - statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe ter za te potrebe pridobiva statistične in evidenčne podatke od pooblaščenih organov; 12. člen Občina predpisuje pod pogoji, ki jih določa zakon, naslednje davke in druge občinske dajatve: - davek od premoženja; - davek na dediščine in darila; - davek na dobitke od iger na srečo; - davek na promet nepremičnin; - določa najemnine in zakupnine za oddana zemljišča, stanovanja, lokale in druge občinske objekte; - določa pogoje za oddajo in najem objektov in drugega premoženja; - druge z zakonom dovoljene davke in dajatve; III. ORGANI OBČINE 1. Skupne določbe 13. člen Organi občine so občinski svet, župan in nadzorni odbor. Organ občine je tudi občinska volilna komisija. Člani organov občine opravljajo svojo funkcijo praviloma nepoklicno. 14. člen Organi občine se volijo za štiri leta. 15. člen Delo občinskih organov je javno. Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, z navzočnostjo občanov in predstavnikov javnih občil na sejah občinskega sveta, odborov in komisij občinskega sveta ter na druge načine, ki jih določa ta statut in poslovnik občinskega sveta. Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in drugih občinskih organov, za katere organi ugotovijo, da so zaupne narave. 16. člen Občinski organi so sklepčni, če je na njihovih sejah navzoča večina njihovih članov. 2. Občinski svet 17. člen Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini. Občinski svet ima naslednje pristojnosti: - sprejema statut občine, - sprejema odloke in druge občinske akte, - sprejema poslovnik za svoje delo, - sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine,

3 in ON D C9 fs Ji v u O H < OS H < Z»s C - sprejme akt o organizaciji in delovnem področju občinske uprave, - potrjuje začasne nujne ukrepe, - sprejema občinski proračun in zaključni račun, - na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana, - Imenuje člane nadzornega odbora, - imenuje volilne komisije za občinske volitve, - imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta, - nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta, - daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote, - imenuje in razrešuje predstavnika v sosvetu načelnika upravne enote, - odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, - imenuje in razrešuje člane občinskega sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, - odloča o najemu občinskega posojila, izdajanju garancij in poroštev, - razpisuje referendum, - daje pobudo za sklice zborov občanov, - določa nadomestilo oziroma plačo župana ter nadomestila članov občinskega sveta, odborov občinskega sveta in nadzornega odbora, - ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske službe, - daje koncesije, - določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev, - daje soglasje k prevzemu opravljanja državnih nalog, - odloča o drugih zadevah, ki jih ooloča zakon in ta statut. - določi organizacijo in način izvajanja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, - sprejema program in letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, - določi organizacijo občinskega sveta in uprave ter način njihovega delovanja v vojni, - imenuje člane odbora za razpolaganje z dodeljenimi sredstvi požarnega sklada, - odloča o vseh zadevah iz državne pristojnosti prenesene na občino, če zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ, - sprejema načrte hitrejšega razvoja odročnih in demografsko ogroženih krajev v občini, 18. člen Občinski svet ima 17 članov. Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, podžupana in člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi. Funkcija člana občinskega sveta tudi ni združljiva s funkcijo načelnika upravne enote in vodje notranje organizacijske enote v upravni enoti, kot tudi ne z delom v državni upravi na delovnih mestih, na katerih delavci izvršujejo pooblastila v zvezi z nadzorstvom nad zakonitostjo oziroma nad primernostjo in strokovnostjo dela organov občine. če je član občinskega sveta izvoljen za župana, mu preneha mandat člana občinskega sveta. Če je član občinskega sveta imenovan za podžupana, v času opravljanja te funkcije ne more opravljati funkcije člana občinskega sveta.v tem času opravlja funkcijo člana občinskega sveta naslednji kandidat iz iste liste kandidatov. Če takega kandidata ni, opravlja funkcijo člana občinskega sveta kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. 19. člen Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Volilno pravico imajo državljani, ki imajo v občini stalno prebivališče. Občinski svet se voli po proporcionalnem načelu. Za volitve občinskega sveta se občina lahko razdeli na volilne enote, ki jih določi odlok občinskega sveta. 20. člen Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji. Prvo sejo občinskega sveta skliče dotedanji predsednik občinskega sveta. Do izvolitve novega predsednika občinskega sveta vodi sejo najstarejši član sveta. 21. člen Občinski svet izmed svojih članov izvoli predsednika in podpredsednika sveta. Predsednik sveta predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegove seje. Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem delu, ga nadomešča v odsotnosti ali v primeru zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. Občinski svet ima tajnika, ki je hkrati tudi tajnik občinske uprave. Ta pomaga predsedniku pri pripravljanju in vodenju sej sveta, vodi zapisnik in opravlja druge zadeve po nalogu predsednika. Tajnika imenuje občinski svet na predlog župana. 22. člen Kandidata za predsednika občinskega sveta lahko predlaga najmanj četrtina članov sveta. Kandidat je izvoljen z večino glasov vseh članov sveta. Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov. Predsednik sveta je lahko razrešen na predlog najmanj četrtine članov sveta. Predsednik je razrešen, če za predlog za razrešitev glasuje najmanj polovica vseh članov sveta. Na enak način kot predsednik se voli in razrešuje tudi podpredsednik sveta. 23. člen članu občinskega sveta preneha mandat: - če izgubi volilno pravico; - če postane trajno nezmožen za opravljanje funkcije; - če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od šest mesecev; - če v treh mesecih po potrditvi mandata ne preneha opravljati dejavnosti, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta; - če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo občinskega sveta; - če odstopi; članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi iz prejšnjega odstavka. Ne glede na odločbo 30. člena Zakona o lokalnih volitvah, v primeru prenehanja funkcije zaradi razlogov iz prve do pete alinee prvega odstavka tega člena, nadomesti člana občinskega sveta, ki mu preneha funkcija, naslednji kanditat iz iste liste kandidatov, če takega kandidata ni, ga nadomesti kandidat z istoimenske liste v volilni enoti, v kateri je imela lista največji ostanek glasov v razmerju do količnika v volilni enoti. 24. člen Občinski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje predsednik občinskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo sveta, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj četrtine članov sveta. Pisno pobudo lahko poda posamezni član sveta, v tem primeru odloča predsednik sveta. V prej navedenih primerih mora predsednik sveta sklicati sejo v roku enega meseca. Predsednik mora sklicati sejo občinskega sveta tudi na obrazloženo zahtevo župana. V primeru, da predsednik občinskega sveta na predlog župana ne skliče seje v roku enega meseca od podanega predloga, jo lahko skliče župan. Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v treh mesecih. Dnevni red seje sveta predlaga predsednik sveta na lastno pobudo ali na predlog najmanj četrtine članov sveta. Dnevni red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnevnega reda odloči svet. Na vsaki seji občinskega sveta mora biti čas, rezerviran za vprašanja, ki jih postavljajo člani sveta predstavnikom odborov občinskega sveta in komisij, oziroma županu, ter za odgovore nanje. 25. člen Seje občinskega sveta so javne. če to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost izključi, člani občinskih odborov, župan in podžupan imajo pravico prisostvovati sejam občinskega sveta. Predstavniki odborov občinskega sveta in komisij so se na zahtevo občinskega sveta dolžni udeležiti seje občinskega sveta in odgovarjati na vprašanja članov občinskega sveta. 26. člen Občinski svet veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina njegovih članov. Občinski svet sprejema odločitve z večino navzočih članov, razen če zakon ali ta statut določa drugačno večino. Glasovanje je javno. Tajno se glasuje le, kadar tako določa zakon ali ta statut in kadar tako zahteva najmanj četrtina članov sveta. 27. člen Občinski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih občinskih organov. Svet sprejema poslovnik z dvotretjinsko večino navzočih članov. 3. Odbori občinskega sveta 28. člen Občinski svet ustanovi odbore občinskega sveta, ki so njegovo posvetovalno telo.

4 29. člen Občinski svet ima naslednje odbore občinskega sveta: - odbor za gospodarske dejavnosti, - odbor za družbene dejavnosti, - odbor za komunalno dejavnost in varstvo okolja. 30. člen Odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s statutom občine in poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge. 31. člen Sestavo odbora občinskega sveta predlaga komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, v katero se vključita tudi predsednik občinskega sveta in župan. 32. člen Člani občinskih odborov so poleg svetnikov tudi občani, vendar največ dve tretjini sestave odbora. Odbor za komunalno dejavnost in varstvo okolja sestavljajo poleg svetnikov tudi predstavniki vseh krajevnih skupnosti občine. Predsednika odbora občinskega sveta se voli izmed svetnikov člen Odbore občinskega sveta potrjuje in razrešuje občinski svet. 4. Komisije občinskega sveta 34. člen Občinski svet lahko za proučitev posameznih vprašanj iz svoje pristojnosti ustanovi komisije. Z aktom o ustanovitvi se določijo njihova sestava, naloge in roki. 35. člen Občinski svet ima komisije: - komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, - komisijo za Statut in pravna vprašanja, - komisijo za varstvo uporabnikov javnih dobrin, Člani komisij so poleg svetnikov tudi občani, vendar največ dve tretjini sestave komisije. Predsednika komisije imenuje komisija izmed svojih članov. 5. Nadzorni odbor 36. člen Nadzorni odbor: - opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, - nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, - nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah. 37. člen člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste kandidatov z večino glasov navzočih članov občinskega sveta. Listo kandidatov določi predsednik občinskega sveta na podlagi predlogov najmanj četrtine članov občinskega sveta, zainteresiranih organizacij v občini in občanov. Predsednika nadzornega odbora voli odbor izmed svojih članov. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev organizacij in društev, ki so uporabniki proračunskih sredstev. Nadzorni odbor šteje 5 članov. 6. Župan 38. člen Občina ima župana in enega podžupana. Zupan je izvoljen na neposrednih volitvah. Podžupana pa izmed občanov voli občinski svet na predlog župana z večino glasov vseh članov. Mandatna doba župana traja štiri leta. 39. člen Župan opravlja naslednje naloge: - predstavlja in zastopa občino, - skrbi in odgovarja za izvajanje odločitev občinskega sveta, - vodi, nadzoruje in usmerja delo občinske uprave, - opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut, - opravlja določene naloge iz pristojnosti občinskega sveta, ki mu jih ta določi in poveri, - določa organizacijo in delovno področje občinske uprave ter nadzoruje njeno delo, - določa in izda akt o sistematizaciji delovnih mest v občinski upravi in imenuje višje upravne delavce ter odloča o sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi, - predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun občine in zaključni račun proračuna, - predlaga odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, - skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov občine, - skrbi za izvajanje priprav za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in uresničevanje zaščitnih ukrepov ter za odpravljnje posledic naravnih in drugih nesreč, - imenuje poveljnike in štabe Civilne zaščite občine, sektorjev in KS ter poverjenike za Civilno zaščito, - sprejme načrte zaščite in reševanja, - določi društva, gospodarske družbe, zavode in druge organizacije, ki opravljajo javno službo oziroma naloge zaščite, reševanja in pomoči, - vodi zaščito, reševanje in pomoč, - določi ostale gospodarske družbe, zavode in druge organizacije na območju občine, ki morajo izdelati načrte zaščite in reševanja,- ugotavlja in razglaša stopnjo požarne ogroženosti v naravnem okolju na območju občine, - odredi evakuacijo ogroženih in prizadetih prebivalcev ter izjemoma določi lastnike in uporabnike stanovanjskih hiš, ki morajo začasno sprejeti na stanovanje evakuirane in ogrožene osebe, - sprejema akte in ukrepe v izrednih razmerah, če se občinski svet ne more sestati, - predlaga upravnemu organu za obrambo razporeditev delavcev oziroma državljanov na delovno dolžnost oziroma na dolžnost v Civilni zaščiti ter uresničevanje materialne dolžnosti, Župan je posebno odgovoren za pridobivanje dodatnih sredstev iz državnih programov za demografsko ogrožena področja in pospešen razvoj nerazvitih področij. 40. člen Župan je dolžan zadržati objavo splošnega akta občinskega sveta, če meni, da je neustaven ali nezakonit in predlagati občinskemu svetu, da o njem ponovno odloči na prvi naslednji seji, pri čemer mora navesti razloge za zadržanje. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z Ustavo in Zakonom. Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z Zakonom prenesena na občino, mora župan opozoriti pristojno ministrstvo na nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve. 41. člen Župan in podžupan imata pravico udeleževati se sej občinskega sveta in odborov občinskega sveta in na njih razpravljati, predlagati sklic redne ali izredne seje občinskega sveta ter predlagati obravnavanje določenih zadev na seji občinskega sveta. Sej nadzornega odbora pa se udeležujeta le na njuno povabilo. 42. člen Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in ga nadomešča v primeru njegove odsotnosti in zadržanosti. Župan lahko pooblasti podžupana za opravljanje posamičnih nalog iz svoje pristojnosti. 43. člen Glede prenehanja mandata župana se primerno uporabljajo določbe 23. člena tega statuta. 44. člen Operativno strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini izvajajo poveljnik in štab Civilne zaščite občine, poveljnik in štab Civilne zaščite KS Železniki ter poverjeniki za Civilno zaščito. V ta namen pripravljajo ocene ogroženosti in načrte zaščite in reševanja. Poveljniki in poverjeniki za Civilno zaščito (iz prejšnjega odstavka) so za svoje delo odgovorni županu in nadrejenim poveljnikom Civilne zaščite. Pri vodenju zaščite, reševanja in pomoči imajo tudi posebna pooblastila. 7. Organi krajevnih skupnosti 45. člen Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti. Svet volijo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti za štiri leta, na podlagi sklepa občinskega sveta, na splošnih in tajnih volitvah, ki jih izvede občinska volilna komisija. 46. člen Svet krajevne skupnosti odloča o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost. Glede načina dela sveta krajevne skupnosti se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, ki urejajo način dela občinskega sveta. Svet krajevne skupnosti podrobneje uredi način svojega dela s poslovnikom. 47. člen Svet krajevne skupnosti izvoli izmed svojih članov predsednika in podpredsednika.

5 Svet krajevne skupnosti imenuje tajnika, ki pomaga predsedniku sveta krajevne skupnosti pri njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po nalogu predsednika. 8. Neposredne oblike odločanja občanov 48. člen Neposredne oblike odločanja občanov o lokalnih zadevah so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa. 49. člen Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali pa eno ali več krajevnih skupnosti. 50. člen Zbor občanov v občini: - razpravlja o spremembah statuta občine, - razpravlja o povezovanju z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti, - razpravlja o lokalni problematiki, - razpravlja o delu občinskega sveta, župana in drugih občinskih organov, - razpravlja o poročilih občinskih organov o njihovem delu, - razpravlja o spremembah območja občine, - daje mnenja o zadevah iz prejšnjih alinej. 51. člen Zbor občanov v krajevni skupnosti: - razpravlja o problematiki v svoji skupnosti, - razpravlja o delu svojega sveta oziroma o njegovem poročilu, - razpravlja o delu občinskih organov z vidika interesov svoje skupnosti, - daje mnenja o zadevah iz prejšnjih alinej. 52. člen Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa tudi na pobudo najmanj pet odstotkov volivcev v tej skupnosti ali na pobudo njenega sveta. 53. člen Občinski svet lahko o kakšnem svojem aktu ali drugi odločitvi razpiše referendum na lastno pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v občini. Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta. Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volilcev, ki so glasovali. 54. člen Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanj, ki niso urejena v tem statutu, veljajo določbe zakona o referendumu in ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno uporabljajo tudi določbe zakona o lokalnih volitvah. 55. člen Občinski svet lahko razpiše svetovalni referendm o posameznih vprašanjih posebnega pomena iz občinske pristojnosti, da se ugotovi volja občanov. Svetovalni referendum se lahko razpiše za vso občino ali za njen del. Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo najmanj pet odsotkov volivcev v občini oziroma krajevni skupnosti. Svetovalni referendum ne zavezuje občinskih organov. Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno uporabljajo določbe 54. člena ter drugi in tretji odstavek 53. člena tega statuta. 56. člen Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov. Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občinskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih. Če se zahteva nanaša na druge odločitve občinskih organov, mora pristojni organ o njej odločiti najkasneje v enem mesecu. Glede postopka vložitve zahteve iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo. IV. OBČINSKA UPRAVA Organizacija občinske uprave 57. člen Organizacija občinske uprave je r.a prediog župana določena s tem statutom. Zupan lahko predlaga spremembo organizacije občinske uprave, določene s tem statutom. Podrobnejša organizacija občinske uprave se lahko na predlog župana določi z odlokom. 58. člen Občinsko upravo vodi župan. Župan je za izvajanje občinskih predpisov in odločitev občinskega sveta odgovoren svetu. Za neposredno izvajanje nalog uprave skrbi tajnik občinske uprave, ki ga na predlog župana imenuje občinski svet. Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov poslovanja občinske uprave. 59. člen Naloge občinske uprave opravlja: - občinski urad, v okviru katerega se lahko ustanovijo oddelki za izvajanje določenih nalog uprave. Urad opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti občinske uprave, razen tistih, za katere so ustanovljeni oddelki. Občinska uprava poleg s statutom in zakonom določenih nalog opravlja informacijsko dejavnost na svojem območju. 60. člen Za delo urada je tajnik odgovoren županu. 61. člen Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci. O imenovanju oziroma sklenitvi delovnega razmerja zaposlenih v občinski upravi odloča župan. 62. člen Tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom, načrtom delovnih mest, pravilnikom o nagrajevanju in sistematizacijo delovnih mest, določi župan. 63. člen Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdajata občinski svet in župan po pooblastilu sveta. Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti. 64. člen Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik, župan pa lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh. Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno. 65. člen V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in prenesene državne pristojnosti odločajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem postopku in po posebnih postopkih, določenih z zakonom. 66. člen Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku. Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu z veljavnimi predpisi. 67. člen O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna cseba. ki ima srednjo strokovno izobrazbo in strokovni izpit. Če župan nima ustrezne strokovne izobrazbe za opravljanje dejan; v upravnem postopku, mora postopek do izdaje odločbe voditi uraona oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje upravnega postopka po zakonu in tem statutu. 68. člen O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor. O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi. 69. člen O izločitvi župana odloča občinski svet. O izločitvi tajnika odloča župan. O izločitvi uradne osebe odloča župan, če pa upravo vodi po pooblastilu župana tajnik, odloča o izločitvi uradnih oseb tajnik.

6 Nadzor nad zakonitostjo dela uprave 70. člen Kadar občani zaznajo nepravilnosti pri odločanju občinskih organov, se lahko najprej pritožijo na občinski svet. V kolikor z odgovorom niso zadovoljni, lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo občinske uprave, naj ukrepa po zakonu, če ugotovi, da uprava, župan ali občinski svet pri odločanju ne ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi veljavnimi predpisi. V. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE 71. člen Občina organizira obvezne gospodarske javne službe na naslednjih področjih: - oskrba s pitno in tehnološko vodo, - odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, - ravnanje s komunalnimi in drugimi odpadki, - odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, - javna snaga in čiščenje javnih površin, urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, - pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka, - na drugih področjih določenih z zakonom. 72. člen Občina organizira izbirne gospodarske javne službe, ki jih določi z odlokom, za naslednja področja: - javno razsvetljavo, - plakatiranje in okraševanje naselij, - urejanje pokopališč ter pokopališke pogrebne storitve, - urejanje lokalnih cest, - deratizacijo in dezinfekcijo. - oskrba s plinom, upravljanje in vzdrževanje plinovodne infrastrukture, - oskrba s toplotno energijo iz toplotnih sistemov, - varstvo pred požari. 73. člen Občinski svet lahko določi kot izbirno gospodarsko javno službo tudi na drugih področjih, kadar zagotavljanje proizvodov in storitev za javne potrebe ni mogoče zagotavljati na trgu,a so ti proizvodi in storitve pogoj: - za izvrševanje nalog občine; - za izvrševanje gospodarskih, socialnih in ekoloških funkcij občine; - aii kadar občina prevzema sjbsidiarno sanacijsko odgovornost; 74. člen Za izvajanje nalog iz prejšnjih dveh členov ustanavlja občina javna podjetja in javne gospodarske zavode in službe, podeljuje koncesije in oblikuje režijske obrate v okviru občinske uprave ter vlaga lasten kapital v dejavnost oseb zasebnega prava. 75. člen Občinski svet z odlokom o gospodarskih javnih službah določi vrste javnih služb ter načine in oblike njihovega izvajanja. Občinski svet z odlokom ustanovi posamezno javno podjetje ali posamezni javni zavod. VI. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE 76. člen Premoženje občine sestavljajo nepremične in premičnine, stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Občinski svet odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremičnin. Župan odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin do vrednosti, za katere ni predpisan javni razpis. 77. člen Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z Zakonom in z državnega proračuna ter z donatorstvom. 78. člen Prihodki in odhodki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu občine. Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki občine po virih in vrstah, načrtovani odhodki pa v skupnih zneskih in po posameznih namenih. V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. 79. člen Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo sredstev. 80. člen Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, če ni z odlokom občine drugače določeno. 81. člen Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo največ 5 % sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan. 82. člen Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki se določi vsako leto s proračunom, vendar najmanj 0,5 % prihodka. Odstotek izločanja sredstev določi občinski svet na predlog župana z odlokom o proračunu občine. Izločanje v rezervo se praviloma izvrši vsak mesec, vendar najkasneje do 31. decembra tekočega leta. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine 2 % letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto. 83. člen Rezerva se uporablja: 1. za odhodke, nastale kot posledica naravnih in drugih nesreč, (suša, potres, požar, poplave) ekoloških nesreč v skladu z zakonom, epidemij, živalskih kužnih bolezni in rastlinskih škodljivcev; 2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno; 3. za kritje proračunskega primanjkljaja. Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2. točke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta. O uporabi sredstev iz 1. in 3. točke prvega odstavka odloča občinski svet. Z odlokom občine je lahko določeno, da župan odloča o uporabi sredstev za namene iz 1. točke prvega odstavka do zneska, določenega v proračunu za tekoče leto. 84. člen Po preteku leta, za katerega je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet na predlog župana zaključni račun proračuna za preteklo leto. V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31. decembra, leta, za katerega se sprejema zaključni račun proračuna. Zaključni račun proračuna predloži župan občinskemu svetu do konca marca tekočega leta za preteklo leto. 85. člen Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil. Občina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom. Občina se ne sme zadolževati v tujini, razen na podlagi zakona. 86. člen Občina se lahko zadolži le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb. O zadolžitvi odloča občinski svet. O zadolžitvi občina obvesti Ministrstvo za finance. 87. člen Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet. Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5 % zagotovljene porabe v letu, v katerem se daje poroštvo. O dajanju poroštev odloča občinski svet. 88. člen Prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe so: - davek na dediščine in darila, - davek na dobitke od iger na srečo, - davek na promet nepremičnin, - upravne takse, - posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic. - dodeljena sredstva požarne takse,

7 Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, ki je določena z zakonom o njihovi uvedbi. Za financiranje zagotovljene porabe pripada občini tudi del prihodkov od dohodnine, v višini, določeni z zakonom. 89. člen Prihodki občine za financiranje drugih nalog so: - davek od premoženja, - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, - krajevne takse, - komunalne takse, - pristojbine, - odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda, - prihodki uprave, - drugi prihodki, določeni z drugimi akti, Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi. Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko občinski svet predpiše, da se davek od premoženja plačuje v višini, ki je do petkrat večja od višine, ki je določena z zakonom. Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se uporabljajo v kraju, kjer so bila zbrana. Odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda se uporablja za namene v kmetijstvu in gozdarstvu. Sredstva samoprispevka in sredstva, zbrana od prebivalcev, niso sredstva proračuna. 90. člen Sredstva za tekočo finančno izravnavo se zagotavljajo za primer, če občina ne more zagotoviti zagotovljene porabe. 91. člen Finančno poslovanje izvršuje knjigovodska služba. Delo knjigovodske službe nadzorujejo župan ali tajnik in nadzorni odbor. VII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE 1. Splošni akti občine 92. člen Občinski svet sprejme statut občine in poslovnik za delo občinskega sveta. Občinski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in navodila kot splošne pravne akte. Odbor občinskega sveta lahko sprejme poslovnik za svoje delo in izdaja pravilnike. Občinski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun. 93. člen Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta. Statut se sprejme po dvofaznem postopku. Po prvi fazi (osnutek) je najmanj 15 dnevna javna razprava. Pripombe obravnava in sprejme statutarna komisija, potrdi pa občinski svet (predlog). Po izdelanem predlogu je 15 dnevni rok za vlogo amandmajev na ta predlog (amandmaje lahko vložijo samo svetniki). O sprejetju amandmajev odloči občinski svet, ki za tem tudi sprejme statut. Po enakem postopku kot statut se sprejemajo tudi statutarni sklepi. O spremembah in dopolnitvah statuta odloča občinski svet po enakem postopku kot velja za sprejem statuta. Predlog za spremembe in dopolnitve statuta lahko da tretjina članov sveta, župan ali 10% volilnih upravičencev v občini. 94. člen S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta. 95. člen Z odlokom ureja občina zadeve iz svoje pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela ter ustanavlja javne službe, javna podjetja, javne zavode in sklade občine. Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom. 96. člen Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo splošen pomen, ali odreja način ravnanja v takih razmerah. 97. člen S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njunega izvrševanja. 98. člen Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka. 99. člen Proračun občine in zaključni račun proračuna se odreja z odlokom. S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in odhodki za posamezne namene financiranja javne porabe v občini. Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun. Občinski proračun je sprejet, če zanj glasuje večina navzočih članov občinskega sveta. 2. Postopek za sprejem odloka 100. člen Odlok lahko predlaga vsak član občinskega sveta, župan, odbor občinskega sveta ali najmanj pet odstotkov volivcev v občini. Predlog odloka pošlje predlagatelj predsedniku občinskega sveta, ki ga uvrsti na dnevni red seje občinskega sveta člen Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev. Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja, cilje in načela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka člen Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta. Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj člen Predsednik občinskega sveta pošlje predlog odloka članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 15 dni pred dnem, določenim za sejo sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka. Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah, razen v primerih, določenih s tem statutom člen V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka, ter o ciljih in načelih ter temeljnih rešitvah predloga odloka. V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem redu o vsakem členu predloga odloka in o naslovu odloka. Ko občinski svet konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, člani občinskega sveta o njem glasujejo. Na koncu člani občinskega sveta glasujejo še o naslovu odloka in o predlogu odloka v celoti člen Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine, naravne nesreče ali kadar gre za manj pomembne spremembe odlokov, lahko občinski svet sprejme odlok po hitrem postopku. Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji. Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka. O uporabi hitrega postopka odloči občinski svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka člen V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in predlagatelj z amandmaji. Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka. Amandma mora biti predložen članom občinskega sveta najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma. Na sami seji lahko predlaga amandma najmanj ena četrtina članov občinskega sveta člen Amandma, člen odloka, naslov odloka in odlok v celoti je sprejet, če zanj na seji občinskega sveta, na kateri je navzoča večina vseh članov, glasuje večina navzočih članov člen O predlogih drugih splošnih aktov, razen občinskega proračuna, razpravlja in odloča občinski svet pravilom na eni obravnavi člen Statuti, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v javnem glasilu in pričnejo veljati 15. dan po objavi, če ni v njih drugače določeno.

8 3. Posamični akti občine 110. člen Posamični akti občine so odločbe in sklepi. Občina odloča s posamičnimi akti o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti in prenesene državne pristojnosti. O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan, če ni z zakonom drugače določeno člen Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem postopku. O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajajo organp%)činske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan. O pritožbah zoper posamične akte, izdane v upravnih stvareh in prenesene pristojnosti, odloča državni organ, ki ga določi zakon. O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče. VIII. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTIH 112. člen Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine, oziroma, če se s predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja občine, posega v njene pravice člen Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če Državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost člen Občina lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine člen Občina lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih, oziroma če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni člen Odbori občinskega sveta so dolžni za potrebe občinskega sveta oblikovati mnenje glede pripravljajočih se predpisov, ki se tičejo koristi občine in pokrajine. Na tej podlagi oblikuje občinski svet svoje mnenje, ki ga pošlje Državnemu zboru. IX. MEDOBČINSKO SODELOVANJE IN POVEZOVANJE 117. člen Občina se lahko poveže z drugimi občinami v širšo lokalno skupnost zaradi uresničevanja skupnih koristi svojega prebivalstva. Odločitev o vključitvi občine v pokrajino sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov sveta. O odločitvi občinskega sveta se v občini izvede referendum. Odločitev o vključitvi v pokrajino je na referendumu sprejeta, če se za to odloči večina volilcev, ki so glasovali. S statutarnim sklepom o vključitvi občine v pokrajino se določijo okvirne naloge, ki jih bo občina prenesla na pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine občinski svet dokončno določi prenesene občinske pristojnosti pokrajine člen Občinski svet lahko z dvotretjinsko večino navzočih članov sklene, da se občina poveže v skupnost ali zvezo dveh ali več občin, če je to koristno za urejanje in opravljanje zadev širšega pomena, pomembnih za občino, če zahteva večina navzočih članov občinskega sveta, se lahko o takem povezovanju izvede razprava med občani in ugotovi njihova volja. X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 119. člen Tolmačenje tega statuta daje občinski svet občine člen Statut začne veljati 15. dan po objavi v uradnem glasilu. Železniki, Predsednik obč. sveta: Mihael Prevc Na podlagi 50. člena Zakona o financiranju občin (Ur. list RS št. 80/ 94) je občinski svet občine Železniki na seji dne v zvezi z uskladitvijo vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 1995 sprejel sklep: Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč za leto 1995 je 0,5546 SIT. Vrednost točke iz navedenega sklepa se uporablja od 1. januarja 1995 dalje. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. Železniki, Predsednik občinskega sveta Mihael Prevc, l.r. OBČINA BOHINJ 13. Na podlagi 49. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur. I. RS 72/93, 6/ 94 - odločba Ustavnega sodišča RS, 45/94 - odločba Ustavnega sodišča RS in 57/94), na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 14/95), ter na podlagi Statutarnega sklepa I. in Statutarnega sklepa II. Občine Bohinj (Uradni list št. 21/95), je na predlog župana občinski svet občine Bohinj na 4. seji, dne sprejel. ODLOK O ZAČASNI ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Za opravljanje nalog občine in delovanja njenih organov ima občina svojo upravo (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava). 2. člen Občinska uprava opravlja strokovne, organizacijsko tehnične, upravne in administrativne naloge za področja iz pristojnosti občine. Za posamezna področja lahko občina, skupaj z drugimi občinami organizira skupno izvajanje določenih nalog. Organizacijo in način izvajanja skupnih nalog določi občinski svet na predlog župana. 3. člen Občinska uprava opravlja naloge, določene s statutom občine, z odloki, odredbami, pravilniki, navodili in z drugimi akti, ki jih izdajata občinski svet in župani ter naloge, določene z zakoni :n drugimi redpisi države. upan skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta. Občinska uprava se mora ravnati po usmeritvah župana in občinskega sveta ter izvajati politiko na posameznih področjih, ki jo določi občinski svet. 4. člen Občinska uprava odloča o upravnih stvareh, opravlja nadzorstvo in druge upravne zadeve, izdaja upravne in druge akte ter opravlja druge naloge, ki spadajo v njeno pristojnost po tem odloku. 5. člen Občinska uprava opravlja naloge za svet in druge organe občine, oblikuje predloge predpisov občine in drugih aktov, ki jih sprejema občinski svet in župan.

9 6. člen Občinska uprava v okviru svoje pristojnosti izvaja poleg predpisov tudi odločitve občinskega sveta in župana, sodeluje z izvajalci nalog javnega pomena iz občinske pristojnosti, spremlja razvoj in izvajanje njihovih nalog ter predlaga ukrepe za uresničevanje sprejetih odločitev organov občine. 7. člen Občinska uprava lahko izvaja strokovne, upravne in druge naloge iz državne pristojnosti, v skladu s pooblastili, ki jih dobi ob prevzemu teh nalog. 8. člen Delo občinske uprave je javno. Za obveščanje javnosti je odgovoren župan ali druga oseba, ki jo pooblasti župan. Upravni organi lahko odrečejo podatke, ki so z zakonom določeni kot tajni. II. ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE ORGANIZACIJA OBČINSKE UPRAVE 9. člen Občinska uprava je organizirana enovito. V okviru enotno organizirane občinske uprave se za opravljanje posameznih dejavnosti organizirajo upravne službe za naslednja področja: - normativne in pravne zadeve - finančne zadeve - razvojno gospodarske zadeve in gospodarjenje z občinskim premoženjem - šolstvo, zdravstvo, socialno varstvo, otroško varstvo, kultura in šport - upravljanje in urejanje prostora, izvajanje nalog gospodarske infrastrukture in sodelovanje s krajevnimi in vaškimi skupnostmi - upravne naloge iz pristojnosti občine in države - komunalno redarstvo DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE 10. člen Občinska uprava izvaja naslednje dejavnosti: a) normativne in pravne zadeve - pripravlja strokovne podlage za izdelavo statuta, poslovnika, odlokov in drugih občinskih aktov, - izvaja del nalog s področja javnih gospodarskih služb in zavodov, - izvaja del nalog nadzora iz občinske pristojnosti (nuđenje strokovne pomoči županu pri njegovi nadzorstveni funkciji), - sodeluje pri pripraiv gradiva za občinski svet, - izvajanje nalog izvensodne poravnave sporov, - sestavljanje pogodb, ocena sprejetih pogodb in pravno spremljanje pogodb, - zastopanje interesov občine pri sporih na ustavnem sodišču in drugih državnih organih, - vodenje zahtevnih upravnih in drugih opravil, predvsem na področju pridobivanja in oddaje nepremičnin, izvajanje javnih funkcij ter pri investicijskih vlaganjih občine, - strokovna pomoč pri izvajanju volilnih opravil. b) finančne zadeve - pripravlja proračun in zaključni račun proračuna, - izvaja vsa finančna opravila za delovanje občine, - izvaja vsa blagajniška, knjigovodska in računovoska opravila, - izvaja računovodska in finančna opravila za sklade, krajevne in vaške skupnosti ter izvajalske organizacije, kadar tako odloči občinski svet, - pripravlja in sodeluje pri pripravi predpisov za uvajanje davkov iz občinske pristojnosti, - pripravlja premoženjsko bilanco, - izvaja plačilni promet, - izvaja finančni nadzor nad izvajalci, ki se financirajo iz proračuna, - pripravlja informacije in poročila o finančnem stanju občine in daje mnenja k najemanju in dajanju kreditov. c) razvojno gospodarske zadeve in gospodarjenje z občinskim premoženjem - spremlja gospodarska gibanja v občini in pripravlja poročila o tem, - pripravlja programske usmeritve in programe razvoja na posameznih dejavnostih s področja gospodarstva, povezanih z delovanjem gospodarskih javnih služb in zavodov, - izvaja naloge iz pristojnosti vče izvajalcev, povezanih s turistično gospodarsko dejavnostjo in koordinira njihovo delo, - izvaja strokovne naloge za občino in njene organe, kadar je občina ustanovitelj ali soustanovitelj podjetja ali zavoda, - izvaja funkcijo usklajevalca in izvajalca skupnih nalog za pospeševanje posameznih področij, - izvaja programe javnih del,- pripravlja programe in natečajne vloge, kjer občina in država sodelujeta pri pripravi projekta, - opravlja naloge v zvezi z gospodarjenjem občinskih zgradb in nepremičnin, vzdrževanje opreme in sredstev za delo občine in njenih organov ter drugega premoženja. d) šolstvo, šport, otroško varstvo, zdravstvo, socialno skrbstvo, kultura - izvajanje nalog na področju vzdrževanja, obnavljanja, nakupa osnovnih sredstev in opreme za te dejavnosti, - pripravljanje programov in letnih načrtov nalog iz občinske pristojnosti, - zbiranje in zagotavljanje podatkov in drugih dokumentov za financiranje dejavnosti v okviru občinske pristojnosti, - izvajanje republiških finančnih transferjev ter vodenje in spremljanje porabe sredstev pri izvajalcih, - koordinacija dela med občinsko upravo in izvajalci, - opravljanje strokovnih nalog na tem področju, ki jih po predpisih izvaja občina, - sodeluje v postopkih priprave in usklajevanj programov izvajalskih organizacij, - pripravlja predpise iz občinske pristojnosti, - sodeluje in pospešuje društveno dejavnost in jim nudi strokovno pomoč. e) urejanje prostora, izvajanje nalog gospodarske infrastrukture in sodelovanje s krajevnimi in vaškimi skupnostmi - pripravlja usmeritve za posege v prostor, - pripravlja prostorske načrte občine, - pripravlja lokacijsko dokumentacijo za gradnje in dokumentacije za določitev funkcionalnih zemljišč, - vodi evidenco o posegih v prostor, - pripravlja strokovna mnenja in informacije, - pripravlja programe na področju komunalnih dejavnosti, cest in gozdnih cest, prometa in zvez, varstva okolja, - izvaja koordinacijo z izvajalci na področju gospodarske infrastrukture, - vodi strokovni nadzor in spremlja izvajanje nalog programa gospodarske infrastrukture, - izvaja strokovne naloge za gospodarjenje s stavbnimi zemljišči, - izvaja strokovne naloge na področju stanovanjske dejavnosti in pripravlja strokovne podlage za razvrščanje stanovanj, - organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, - pripravlja koncesije aktov, - koordinira delo za pripravo in sprejem programov krajevnih in vaških skupnosti. f) upravne naloge iz pristojnosti občine in države - izvaja vse upravne naloge iz pristojnoti občine in iz prenesene pristojnosti, matična služba, prijavno odjavna služba, - vodi upravne postopke, - vodi evidenco o upravnih postopkih in pripravlja poročila. g) komunalno redarstvo - opravlja nadzor nad izvajanjem občinskih predpisov, na podlagi posebnega pooblastila, - izvaja nadzor na področju javnega reda in miru, - izvaja nadzor nad javnimi prireditvami, - izvaja nadzor v prometu iz občinske pristojnosti, - v zvezi s svojo nadzorstveno funkcijo izdaja sklepe in druge posamične akte. h) administrativno tehnične zadeve - vodenje vseh vrst evidenc, - sprejemanje in oddajanje pošte, - arhiviranje, - kadrovske zadeve, - opravljanje organizacijskih, spremljajočih in pomožnih nalog za delovanje občinske uprave in organov občine, - vodi evidenco in hranjenje najdenih predmetov. Poleg nalog, navedenih v prejšnjih alineah, opravlja občinska uprava tuid druge naloge, določene s predpisi in sklepi organov občine. Naloge iz pristojnosti občinske uprave, na področjih, ki niso zajete v 10. členu, opravlja tista notranja organizacijska enota oziroma tisti organ, v katerega delovno področje spada po svoji naravi. Če je naloga taka, da po svoji naravi ne spada v delovno področje nobenega izmed organov v sestavi, jo opravi županov urad. III. VODENJE OBČINSKE UPRAVE 11. člen Občinsko upravo vodi župan oz. tajnik občine na predlog župana. Delavce občinske uprave sprejema v delovno razmerje župan. 12. člen Naloge občinske uprave izvajajo tajnik občine, višji upravni delavci, upravni delaci, strokovno-tehnični in administrativni delavci. 13. člen Višje upravne delavce in upravne delavce imenuje v naziv župan. Župan tudi odloča o njihovem napredovanju v višji naziv oziroma v višji plačilni razred in o njihovi razrešitvi. Koeficient za določanje

10 plače in druge sestavine plače zaposlenih v občinski upravi določi župan. O disciplinski odgovornosti delavcev v občinski upravi odloča župan, na drugi stopnji pa disciplinska komisija. 14. člen Za delavce v občinski upravi se smiselno uporabljajo določbe Zakona o delavcih v državni upravi (Uradni list RS št. 15/90), Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Uradni list S št. 18/94), kakor tudi določbe Uredbe o skupnih temeljih za notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v upravnih organih (Uradni list RS št. 8/91 in 82/94). 15. člen Delavci občinske uprave morajo opravljati svoje delo v okviru nalog, določenih s predpisi, navodili organov občine, navodili župana oz. tajnika občine. Naloge morajo opraviti učinkovito, odgovorno in pravočasno in so za to tudi odgovorni županu oz. sekretarju občine. 16. člen Delavci občinske uprave s posebnimi pooblastili morajo izvajati naloge v okviru pooblastila. Pooblastilo mora biti dano pisno in se hrani v osebni evidenci delavca. IV. SREDSTVA ZA DELO OBČINSKE UPRAVE 17. člen Sredstva za de'o občinske uprave določi na predlog župana občinski svet. v višini pokrivanja stroškov za opravljanje naloge oz. za naloge, za katere so pooblaščeni. Sredstva se zagotovijo v proračunu občine. Občinska uprava del svojih nalog, ki jih opravi po posebnem naročilu, zaračunava. Ta sredstva so sestavni del proračuna. Naloge, ki jih država prenese na občinsko upravo, finansira država iz državnega proračuna. V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 18. člen Sestavni del odloka je sistemizacija deiovnih mest v občinski upravi. Sistemizacijo delovnih mest občinski upravi določi župan. Župan oz. tajnik občine do izteka leta 1995 izvede organizacijo občinske uprave iz načrta delovnih mest v skladu s tem odlokom. 19. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. Številka: 014-1/95-1 Datum: Predsednik Občinskega sveta Občine Bohinj Jože Cvetek, l.r. OBČINA NAKLO 14. Na podlagi Statuta občine Naklo in sklepa 6. redne seje občinskega sveta občine Naklo z dne izdajam: SKLEP O POVPREČNI GRADBENI CENI STANOVANJ IN POVPREČNIH STROŠKIH KOMUNALNEGA UREJANJA ZEMLJIŠČ V OBČINI NAKLO ZA LETO člen Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji je: 1. naselje Naklo ,30 SIT 2. ostala območja ,00 SIT 2. Povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišč so: naselje Individualna raba Kolektivna raba 1 naselje Naklo 8.667,60 SIT/m ,70 SIT/m2 2. ostala območja 7.723,20 SIT/m ,20 SIT/m2 2. člen Povprečna gradbena cena za m2 stanovanjske površine v družbeni gradnji in povprečni stroški komunalnega urejanja zemljišč so določeni na dan 31. decembra člen Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. Številka: 181/95 Datum: IVAN JANEZ ŠTULAR Župan OBČINA ŠENČUR 15. Na osnovi določil 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list Republike Slovenije, štev. 72/93) je občinski svet Občine Šenčur, na svoji 4. seji, dne , sprejel naslednji STATUT OBČINE ŠENČUR I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Občina Šenčur je temeljna samoupravna skupnost, ki v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakonom. Občina Šenčur je oseba javnega prava, ki v skladu z zakoni poseduje, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, ustanavlja in vodi javna in druga podjetja ter v okviru sistema javnih financ določa svoj proračun. 2. člen Sedež občine je v Šenčurju,Kranjska cesta 2. Občina Šenčur ima svoj žig, ki je okrogle oblike premera 3.5 cm, z napisom. Občina Šenčur in z občinskim grbom v sredini. Občina Šenčur ima svoj grb in zastavo določena z odlokom. 3. člen Občina Šenčur varuje koristi svojih občanov. V okviru ustave in zakonov samostojno opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki So nanjo prenesene s področnimi zakoni ter naloge, ki jih s soglasjem občine prenese v občinsko pristojnost država. 4. člen Občani uresničujejo lokalno samoupravo v občini neposredno in prek organov občine. Občina se pri uresničevanju skupnih nalog povezuje in sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami ter širšimi lokalnimi samoupravnimi skupnostmi. 5. člen Občani se lahko obračajo s peticijo ali drugo pobudo na katerikoli organ občine, ki jim mora odgovoriti v zakonskem roku. II. OBMOČJE IN DELI OBČINE 6. člen Občina Šenčur obsega območja naslednjih naselij: Hgtemaže, Hrastje, Luže, Milje, Olševek, Prebačevo, Srednja vas pri Šenčurju, Šenčur, Trboje, Visoko, Voglje, Voklo in Zerjavka. 7. člen Zaradi zadovoljevanja določenih skupnih potreb lahko krajani naselja, dela naselja ali več naselij ustanovijo krajevno ali vaško skupnost (v nadaljevanju krajevna skupnost). Del krajevne skupnosti se lahko izloči iz obstoječe krajevne skupnosti in se priključi k drugi krajevni skupnosti ali pa se ustanovi kot samostojna krajevna skupnost. O imenu skupnosti (krajevna ali vaška) odločijo občani na zboru občanov, na katerem se izrečejo o njeni ustanovitvi Občani sklep o ustanovitvi krajevne skupnosti sprejmejo na zboru občanov, ki je sklican za območje, na katerem se krajevna skupnost ustanavlja. Zbor občanov veljavno sklepa, če je navzoča najmanj petina volilnih upravičencev s področja, na katerem je zbor sklican, odločitev pa je sprejeta z večino glasov navzočih volilnih upravičencev. Način odločanja velja za vse primere ustanavljanja in preoblikovanja krajevne skupnosti. 8. člen Krajevna skupnost je pravna oseba, ki ima lahko svoj žiro račun. Krajevna skupnost nastopa v pravnem prometu v imenu in za račun občine. Kadar nastopa krajevna skupnost v pravnem prometu s svojimi sredstvi, oziroma s sredstvi, ki niso last občine ali sredstvi, ki niso del občinskega proračuna, sklepa pravne posle v svojem imenu in za svoj račun.

11 9. člen V občini Šenčur so ustanovljene krajevne skupnosti Hotemaže, Šenčur, Trboje, Visoko, Voglje in Voklo. Olševek- 10. člen Občinski svet lahko s sklepom prenese upravljanje določenih zadev iz občinske pristojnosti v upravljanje krajevni skupnosti. Za ta namen določi občinski svet tudi ustrezna sredstva. 11. člen Občinski svet mora predhodno dobiti mnenje organov krajevne skupnosti, kadar odloča o zadevah, ki prizadevajo interese prebivalcev samo te skupnosti. 12. člen Občina Šenčur sodeluje z drugimi občinami za opravljanje skupnih zadev na načelih prostovoljnosti in solidarnosti, na način in po postopku, kot to določa zakon. III. NALOGE OBČINE 13. člen Občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena, določene s tem statutom in zakonom, zlasti pa: 1) na področju normativnega urejanja: - sprejema statut občine, odloke in druge občinske akte; - sprejema občinski proračun in zaključni račun; - sprejema načrt razvoja občine; - sprejema prostorske plane; - predpisuje lokalne davke; - ureja upravljanje z energetskimi, vodovodnimi in komunalnimi objekti; - ureja javne ceste, javne poti, rekreacijske ter druge javne površine; - ureja javni red in mir v občini; - ureja delovanje občinske uprave; - ureja občinske javne službe; - ureja način in pogoje opravljanja s premoženjem občine; - določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine; - sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja; - ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 2) pospešuje: - službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele; - vzgojno, izobraževalno, raziskovalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno, turistično in kulturno dejavnost; - razvoj športa in rekreacije. 3) na področju upravljanja: - upravlja občinsko premoženje; - upravlja lokalne javne službe; - vodi javna in druga podjetja; - upravlja občinske javne površine in drugo javno dobro; - upravlja z lokalnimi javnimi cestami in javnimi potmi; 4) s svojimi sredstvi: - gradi in vzdržuje lokalne javne ceste in javne poti; - gradi športne, kulturne in vzgojnovarstvene objekte; - gradi komunalne objekte in naprave; - gradi stanovanja za socialno ogrožene; - zagotavlja delovanje lokalnih javnih služb; - zagotavlja delovanje občinskega sveta, župana in občinske uprave; - zagotavlja sredstva za izvajanje dejavnosti na področju osnovnega izobraževanja, raziskovalne dejavnosti, kulture, športa, socialnega varstva, otroškega varstva, zdravstvenega varstva in drugih dejavnosti; - zagotavlja subvencije in organizira tekoče transferje v gospodarske javne službe (komunalna dejavnost, stanovanjska dejavnost, cestna dejavnost, gospodarjenje s prostorom in druge dejavnosti); - zagotavlja požarno varnost; - zagotavlja opravljanje pokopališke, pogrebne in mrliško ogledne službe. 5) vzdržuje: - lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine; - vodovodne, energetske in komunalne objekte; 6) s svojimi ukrepi: - spodbuja gospodarski razvoj občine; - pospešuje razvoj športa in rekreacije; - skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč; - skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom ter za urejeno zbiranje odpadkov; - skrbi za prometni red in varnost v občini. 7) zagotavlja in organizira: - pomoč in reševanje za primere elementarnih nesreč; - nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami; - izvensodno poravnavo sporov. 8) pridobiva in razpolaga: - z vsemi vrstami premoženja, - pridobiva sredstva za delovanje in razvoj občine, - pridobiva od upravljalcev zbirk podatkov podatke v skladu z zakonom. 9) sklepa : - pogodbe o pridobivanju in odtujitvi premičnin in nepremičnin, o koncesijah, o uporabi javnega dobra in o drugih razmerjih, v katere stopa občina. 14. člen Občina opravlja tudi zadeve, ki se nanašajo na: - vodenje evidence volilne pravice, - razgrinjanje volilnih imenikov, - volitve predstavnikov lokalnih interesov v Državni svet, - občinsko upravno nadzorstvo, - nadzorstvo nad izvajanjem občinskih javnih služb in javnih prireditev, - statistično evidenčno in analitino funkcijo za svoje potrebe, - evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja, - ugotavljanje javnega interesa za razlastitev za potrebe občine, - določanje pogojev za uporabo stavbnih zemljišč, - odločanje o rabi prostora, - gasilstvo kot obvezno lokalno službo, - civilno zaščito, opazovanje in obveščanje, - varstvo naravne in kulturne dediščine, - ukrepe za zaščito okolja, - sprejemanje prostorskih izvedbenih aktov, - odločanje o namembnosti urbanega prostora, - izdajanje lokacijskih in gradbenih dovoljenj, - javno zdravstveno službo na primarni ravni ter lekarniško dejavnost, - določanje komunalnih dejavnosti, - organizacijo dimnikarske službe, - oskrbo naselij s toplotno energijo in plinom, - odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja, - graditev in vzdrževanje vodovodnih in energetskih objektov, - pospeševanje razvoja kmetijstva in ohranjanje naravne krajine, - varstvo zraka, tal, vodnih virov, varstvo pred hrupom, - urejanje lokalnega prometa, - določanje pogojev za opravljanje obrti, gostinstva in turizma, - določanje kazni za nepravilno parkiranje, določanje parkirnih površin, načina parkiranja, prepovedi parkiranja, - predpisovanje prometne ureditve, - urejanje lokalnega potniškega prometa, - ustvarjanje pogojev za gradnjo stanovanj, - zagotavljanje javne službe za osebno pomoč ter za pomoč na domu, - upravni nadzor nad izvajanjem svojih predpisov, - in druge zadeve določene z zakonom. 15. člen Občina predpisuje pod pogoji, ki jih določa zakon naslednje davke in druge občinske dajatve: davek od premoženja, - davek na dediščine in darila, - davek na dobitke od iger na srečo, - davek na promet nepremičnin, - druge davke, določene z zakonom, - določa najemnine in zakupnine za oddana občinska zemljišča, stanovanja, lokale in druge občinske objekte, - določa pogoje za oddajo in najem objektov ter drugega premoženja občine. IV. ORGANI OBČINE 16. člen Organi občine so občinski svet, župan, in nadzorni odbor. Organ občine je tudi občinska volilna komisija. Občina ima tudi svet krajevnih skupnosti. člani organov občine opravljajo svojo funkcijo praviloma neprofesionalno. 17. člen Organi občine se volijo za štiri leta. Mandat županu in članom občinskega sveta preneha po zakonu. Župan, podžupan in člani občinskega sveta so občinski funkcionarji. 18. člen Delo občinskih organov je javno. Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, z navzočnostjo občanov in predstavnikov javnih občil na sejah občinskega sveta ter na druge načine, ki jih določa ta statut in poslovnik občinskega sveta. Občinski svet obvešča javnost o svojem delu. Javnosti niso dostopni dokumenti in gradiva sveta in drugih občinskih organov, ki so zaupne narave. 19. člen Občinski organi so sklepčni, če je na njihovih sejah navzoča večina njihovih članov.

12 Občinski organi sprejemajo odločitve z večino glasov navzočih članov razen, če zakon ali ta statut določa drugačno večino. 1. Občinski svet a) Oblikovanje, pristojnosti in način dela občinskega sveta 20. člen Občinski svet ima 17 članov in je najvišji organ odločanja v občini. Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. 21. člen Občinski svet ima naslednje pristojnosti: - sprejema statut občine, - sprejema odloke in druge občinske akte, - sprejema poslovnik za svoje delo, - sprejema prostorske plane in druge plane razvoja občine - potrjuje začasne nujne ukrepe, - sprejema občinski proračun in zaključni račun, - ustanavlja svoja delovna telesa ter imenuje in razrešuje njihove člane, - imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora, - imenuje volilne komisije za občinske volitve, - imenuje in razrešuje predstavnika občine v sosvetu načelnika upravne enote, - imenuje in razrešuje člane sveta občine za varstvo uporabnikov javnih dobrin, - na predlog župana imenuje in razrešuje enega ali več podžupanov, - nadzoruje delo svojih delovnih teles, župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta, - določa organizacijo in delovno področje občinske uprave, - odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremičnin, kolikor o tem v skladu s tem statutom ali odlokom obine ne odloča župan, - na predlog župana odloča o najemu občinskega posojila, - razpisuje referendum za področje občine oziroma dela občine - daje pobudo za sklice zborov občanov, - določa nadomestilo oziroma plačo župana ter nadomestila članov občinskega sveta, svojih delovnih teles in nadzornega odbora, - ustanavlja gospodarske in druge javne zavode ter javne gospodarske službe, - daje koncesije, - določa prispevke za opravljanje komunalnih storitev, - daje soglasje k prevzemu opravljanja državnih nalog, - daje soglasje k imenovanju predstojnikov javnih zavodov, ustanov in izpostav državnih organov, ustanovljenih in postavljenih na področjih obinske pristojnosti, - daje mnenje k imenovanju načelnika upravne enote, - odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut. 22. člen Občinski svet odloča o vseh na občino prenesenih pristojnostih iz državne pristojnosti, de zakon ne določa, da o teh zadevah odloča drug občinski organ. 23. člen Župan, podžupan, člani nadzornega odbora, občinski uradniki, ter vodilni delavci v javnih zavodih, ki jih imenuje občinski svet, ne morejo biti člani občinskega sveta. Prav tako člani občinskega sveta ne morejo biti funkcionarji in vodilni delavci v upravni enoti, kakor tudi delavci v državni upravi, ki vršijo nadzor nad delom občinskih organov. 24. člen Občinski svet se voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Volilno pravico imajo državljani, ki imajo v obini stalno prebivališče. Občinski svet se voli po proporcionalnem načelu. Za volitve občinskega sveta se občina lahko razdeli na volilne enote, ki jih doloi odlok občinskega sveta. 25. člen Občinski svet se konstituira na svoji prvi seji. Prvo sejo občinskega sveta skliče dotedanji predsednik občinskega sveta. Do izvolitve novega predsednika občinskega sveta vodi sejo najstarejši član sveta. 26. člen Občinski svet izmed sebe izvoli predsednika, lahko pa tudi enega ali več podpredsednikov sveta. Predsednik sveta predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi njegovo delo. Podpredsednik sveta pomaga predsedniku pri njegovem delu, ga nadomešča v času odsotnosti ali v primeru zadržanosti in po njegovem pooblastilu opravlja posamezne zadeve z njegovega delovnega področja. Občinski svet izmed svojih članov izvoli sekretarja sveta, ki pomaga predsedniku pri pripravljanju in vodenju sej sveta. Strokovno in administrativno pomoč pri pripravi in vodenju sej sveta in njegovih delovnih teles zagotavlja župan z zaposlenimi v občinski upravi. 27. člen Kandidata za predsednika občinskega sveta lahko predlaga najmanj ena četrtina članov sveta. Kandidat je izvoljen z večino glasov vseh članov sveta. Če pri prvem glasovanju noben kandidat ne dobi zahtevane večine, se glasovanje ponovi. Pri ponovnem glasovanju se glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta pri prvem glasovanju dobila največ glasov. Predsednik sveta je lahko razrešen na predlog najmanj četrtine članov sveta. Predsednik je razrešen, če za predlog za razrešitev glasuje večina vseh članov sveta. Na enak način kot predsednika se voli in razrešuje tudi podpredsednika sveta. 28. člen Občinski svet se sestaja na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik občinskega sveta na lastno pobudo, mora pa jih sklicati na zahtevo sveta, nadzornega odbora ali na zahtevo najmanj četrtine članov. Predsednik mora sklicati sejo obinskega sveta tudi na obrazloženo zahtevo župana. Če tega ne stori v roku enega meseca od podanega predloga, sejo lahko skliče župan. Predsednik mora sklicati sejo sveta najmanj enkrat v treh mesecih. Dnevni red sveta predlaga predsednik sveta na lastno pobudo ali na predlog najmanj četrtine članov sveta. Dnevni red lahko predlagajo tudi vsi tisti, ki imajo pravico zahtevati sklic sveta, skupaj z zahtevo za sklic seje. O sprejemu dnevnega reda odloči svet. Na vsaki seji občinskega sveta mora biti določen čas, najmanj pa pol ure, rezerviran za vprašanja, ki jih člani sveta postavljajo županu ter za odgovore nanje. 29. člen Seje občinskega sveta so redne in izredne. Izredne seje so tiste, ko se pri njihovem sklicu, zaradi posebnih razlogov ni moč držati rokov in postopkov, določenih za sklic redne seje. O upravičenosti posebnih razlogov za sklic izredne seje odloča sklicatelj. 30. člen Seje občinskega sveta so javne. Če to terja javni interes, lahko svet sklene, da se javnost izključi. Župan in podžupan imata pravico prisostvovati sejam občinskega sveta. Predstavniki odborov in komisij sveta so se na zahtevo sveta dolžni udeležiti seje in odgovarjati na vprašanja članov sveta. Zupan ali podžupan je dolžan prisostvovati sejam občinskega sveta. 31. člen Občinski svet glasuje javno. Tajno glasuje le, kadar tako določa zakon ali ta statut in kadar tako zahteva kdorkoli od članov sveta. Že tajno glasovanje predlaga župan oziroma podžupan, o tem predlogu odloči svet. 32. člen Občinski svet ima svoj poslovnik, s katerim podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do drugih občinskih organov. b) Delovna telesa občinskega sveta *33. člen Za opravljanje nalog iz posameznih pristojnosti sveta imenuje občinski svet kot svoja delovna telesa odbore in komisije, kot so: - komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki jo svet imenuje izmed svojih članov, - odbor za gospodarstvo, javna podjetja in zavode, - odbor za negospodarske dejavnosti. Odbori so stalna delovna telesa, komisije pa so lahko tudi začasne, imenovane le za določene naloge. 34. člen Mandat delovnih teles sveta je skladen mandatu sveta ali začasen, do realizacije posamezne naloge, ki jo delovnemu telesu določi svet, ob njegovem imenovanju. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata začasnemu delovnemu telesu sprejme svet. 35. člen Delovno telo sveta ima liho število članov, od tega najmanj enega iz vrst članov sveta. Glede na obseg naloge ima delovno telo najmanj 3 in praviloma največ 7 članov. Število članov delovnega telesa določi svet v sklepu o njegovi ustanovitvi. 36. člen Delovno telo sveta v okviru svojega delovnega področja: - daje mnenje svetu o zadevah iz pristojnosti sveta, - predlaga svetu sprejem odločitev iz njegove pristojnosti, - pripravlja pravilnike in sprejema druge akte. Delovno telo lahko opravlja druge zadeve, ki mu jih poveri občinski svet iz svoje pristojnosti.

13 37. člen člane delovnih teles sveta, razen člane komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, izvoli občinski svet izmed svojih članov in drugih občanov, predsednika pa izvolijo člani delovnega telesa izmed tistih svojih članov, ki so člani občinskega sveta, z večino glasov vseh svojih članov. Občinski svet voli člane delovnih teles s tajnim glasovanjem, na podlagi liste kandidatov. Na listo se uvrstijo kandidati, ki sta jih predlagala najmanj dva člana sveta. Kandidate iz vrst občanov lahko predlagajo tudi sveti krajevnih skupnosti, zainteresirane organizacije v občini in posamezni občani. 38. člen Izvoljeni so tisti kandidati za člana delovnega telesa, ki so dobili največje število glasov, ob upoštevanju določil 35. člena. Če zaradi enakega števila glasov dveh ali več kandidatov ni moč določiti zahtevano število izvoljenih kanditatov, se na isti seji opravi javno posamično glasovanje o kandidatih, ki so imeli enako število glasov in so bili po tajnem glasovanju skupaj uvrščeni na mesto, ki kot zadnje še pomeni izvolitev. če tudi na način iz prejšnjega odstavka ne pride do izvolitve vseh članov delovnega telesa, se glasovanje ponovi na naslednji seji sveta, vendar samo glede manjkajočih članov. 39. člen Na utemeljen predlog najmanj četrtine svojih članov lahko občinski svet izreče nezaupnico svojemu delovnemu telesu. Nezaupnico občinski svet lahko izreče le tako, da ob enem z večino glasov navzočih članov sveta izvoli novo delovno telo. 2. Nadzorni odbor 40. člen Nadzorni odbor: - opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoženjem občine, - nadzoruje namenskost in smotrnost porabe sredstev občinskega proračuna, - nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor najmanj dvakrat letno poroča občinskemu svetu o svojih ugotovitvah. 41..člen Nadzorni odbor ima 5 članov. Člane nadzornega odbora imenuje občinski svet izmed občanov. Člani nadzornega odbora so imenovani na podlagi liste kandidatov z večino glasov navzočih članov občinskega sveta. Listo kandidatov določi komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na podlagi obrazloženih predlogov najmanj četrtine članov občinskega sveta, svetov krajevnih skupnosti, zainteresiranih organizacij v občini in posameznih občanov. Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev. 3. Svet krajevnih skupnosti 42. člen Svet krajevnih skupnosti predstavlja interese krajevnih skupnosti v občini. Svet sestavljajo predstavniki krajevnih skupnosti. Vsaka krajevna skupnost izvoli v svet po enega predstavnika iz vsakega svojega naselja. 43. člen Svet daje mnenje občinskemu svetu, njegovim delovnim telesom, nadzornemu odboru in županu o vseh zadevah iz njihove pristojnosti, ki se nanašajo na interese krajevnih skupnosti, zlasti pa o zadevah, ki se nanašajo na občinski proračun, na razvoj občine in na prostorsko ureditev občine. Občinski organ, kateremu svet da svoje mnenje o posamezni zadevi, je dolžan to mnenje obravnavati. 4. Župan 44. člen Občina ima župana in enega ali več podžupanov. Župan je izvoljen na neposrednih volitvah, podžupana pa imenuje izmed občanov na predlog župana občinski svet, z večino glasov vseh članov. Župan opravlja svojo funkcijo neprofesionalno. 45. člen Župan opravlja naslednje naloge: - predstavlja in zastopa občino, - predlaga občinskemu svetu v sprejem organizacijo in delovno področje občinske uprave, - predlaga občinskemu svetu v sprejem proračun in zaključni račun občine ter odloke in druge akte iz pristojnosti občinskega sveta, - skrbi za izvajanje odločitev občinskega sveta, - usmerja, in nadzoruje delo občinske uprave, - opravlja druge zadeve, ki jih določa zakon in ta statut, - sprejema začasne nujne ukrepe v primeru ogroženosti življenja in premoženja občanov, če se občinski svet ne more pravočasno sestati. Občinski svet lahko odloči, da bo določene naloge iz pristojnosti občinskega sveta opravljal župan. 46. člen ' - & Župan zadrži objavo splošnega akta občine, sce S^eni,: & je neustaven ali nezakonit. Če to stori, mora navesw^razld e za zadržanje take odločitve na prvi naslednji seji občinskega sveta in predlagati ponovno odločanje o sporni odločitvi. Če občinski svet vztraja pri svoji odločitvi, se splošni akt objavi, župan pa lahko vloži pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z ustavo in zakonom. Če se odločitev občinskega sveta nanaša na zadevo, ki je z zakonom poverjena občini, župan opozori pristojno ministrstvoma nezakonitost oziroma neprimernost take odločitve. ' J i v 47. člen,.< «' f:f Župan ali podžupan ima pravico udeleževati se $e]tdilqvnihf teles sveta, sej nadzornega odbora pa le na njegovo pdvawk>. 48. člen Podžupan pomaga županu pri njegovem delu in ga nadomešča v odsotnosti ali v primeru zadržanosti. Župan lahko pooblasti podžupana za opravljanje posamičnih nalog. 5. Organi krajevnih skupnosti 49. člen Organ krajevne skupnosti je svet krajevne skupnosti. Svet volijo volivci s stalnim prebivališčem v krajevni skupnosti za štiri leta. Svet šteje praviloma 7 članov, v krajevni skupnosti, ki je sestavljena iz dveh ali več naselij pa praviloma 9 članov. 50. člen Svet odloča o vseh zadevah v okviru nalog, ki jih samostojno opravlja krajevna skupnost. Glede načina dela sveta se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, ki urejajo način dela občinskega sveta. Svet podrobneje uredi način svojega dela. 51. člen Svet izvoli izmed sebe predsednika in podpredsednika. Svet imenuje tajnika, ki pomaga predsedniku sveta pri njegovem delu, vodi zapisnik in opravlja druge naloge po nalogu predsednika. 6. Neposredne oblike odločanja občanov 52. člen Neposredne oblike odločanja občanov o lokalnih zadevah so zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa. 53. člen Zbor občanov se lahko skliče za vso občino ali pa za eno ali več krajevnih skupnosti. Kadar župan skliče zbor občanov za vso občino, se ta izvede z delnimi zbori po krajevnih skupnostih. 54. člen Zbor občanov v občini: - razpravlja o spremembah statuta občine, - razpravlja o povezovanju z drugimi občinami v širše samoupravne lokalne skupnosti, - razpravlja o lokalni problematiki, - razpravlja o delu občinskega sveta, župana in drugih občinskih organov, - razpravlja o poročilih občinskih organov o njihovem delu, - razpravlja o spremembah območja občine. 55. člen Zbor občanov v krajevni skupnosti: - razpravlja o problematiki v svoji skupnosti, - razpravljao delu svojega sveta oziroma o njegovem poročilu, - razpravlja o delu svojega predstavnika v svetu krajevnih skupnosti, - razpravlja o delu občinskih organov z vidika interesov svoje skupnosti, - razpravlja o povezovanju z drugimi krajevnimi skupnostmi oziroma o izločitvi posameznih naselij iz krajevne skupnosti. 56. člen Zbor občanov skliče župan na lastno pobudo, na pobudo občinskega sveta ali na zahtevo najmanj pet odstotkov volivcev v občini, zbor občanov v krajevni skupnosti pa tudi na pobudo najmanj pet odstotkov volivcev v tej skupnosti ali na pobudo njenega sveta. 57. člen Občinski svet lahko o kakšnem svojem aktu ali drugi odločitvi razpiše referendum na lastno pobudo, mora pa ga razpisati, če to zahteva najmanj deset odstotkov volivcev v občini. Pravico glasovati na referendumu imajo vsi občani, ki imajo pravico voliti člane občinskega sveta.

14 Odločitev na referendumu je sprejeta, če zanjo glasuje večina volivcev, ki so glasovali. 58. člen Postopek za izvedbo referenduma vodijo organi, ki vodijo lokalne volitve. Glede glasovanja na referendumu in drugih vprašanj, ki niso urejena v tem statutu, veljajo določbe zakona o referendumu in ljudski iniciativi, na njegovi podlagi pa se smiselno uporabljajo tudi določbe zakona o lokalnin volitvah. 59. člen Občinski svet lahko razpiše svetovalni referendum o posameznih vprašanjih posebnega pomena, da se ugotovi volja občanov. Svetovalni referendum se lahko razpiše za vso občino ali za njen del. Svetovalni referendum se mora razpisati na zahtevo najmanj deset odstotkov volivcev v občini oziroma v krajevni skupnost. Svetovalni referendum ne zavezuje občinskih organov. Glede izvedbe svetovalnega referenduma se smiselno uporabljajo določbe 57. in 58. člena tega statuta. 60. člen Najmanj pet odstotkov volivcev v občini lahko zahteva izdajo ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve iz pristojnosti občinskega sveta oziroma drugih občinskih organov. Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta občinskega sveta, mora ta obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih. Če se zahteva nanaša na druge odločitve občinskih organov, mora pristojni organ o njej odločiti v zakonskem roku. Glede postopka vložitve zahteve iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo določbe zakona o referendumu in ljudski iniciativi, ki urejajo ljudsko iniciativo. V. OBČINSKA UPRAVA 1. Organiziranje občinske uprave 61. člen Župan lahko predlaga spremembo organizacije občinske uprave, določene s tem statutom. Podrobnejša organizacija občinske uprave se na predlog župana določi z odlokom. 62. člen Občinsko upravo vodi tajnik, ki ga imenuje župan. Tajnik občinske uprave je občinski funkcionar. Župan lahko pooblasti tajnika za podpisovanje določenih aktov poslovanja. 63. člen Naloge občinske uprave opravlja občinski urad. Urad opravlja vse upravne zadeve iz pristojnosti občinske uprave. Občinska uprava zagotavlja opravljanje informacijske dejavnosti na svojem območju. 64. člen Za delo urada je tajnik občinske uprave odgovoren županu. 65. člen Upravne naloge občinske uprave opravljajo tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci. Župan imenuje v skladu s sistemizacijo delovnih mest višje upravne, upravne in strokovno tehnične delavce in sklepa delovna razmerja z zaposlenimi v občinski upravi. Sistemizacijo delovnih mest v občinski upravi določi župan. 66. člen Tajnik, višji upravni, upravni in strokovno tehnični delavci so upravičeni do plače, ki jo v skladu z zakonom ter sistemizacijo delovnih mest in pravilnikom o nagrajevanju, ki ga sprejme občinski svet, določi župan. 67. člen Občinska uprava izvršuje odloke, odredbe, pravilnike in navodila, ki jih izdajata občinski svet in župan po pooblastilu sveta. Uprava izvršuje tudi zakone in druge predpise države, kadar občinska uprava v skladu z zakonom odloča o upravnih stvareh iz državne pristojnosti. 68. člen Posamične akte iz izvirne pristojnosti občine izdaja tajnik, ki lahko pooblasti delavce uprave, ki izpolnjujejo zakonske pogoje za odločanje v upravnih stvareh, za opravljanje posameznih dejanj v postopku ali za vodenje celotnega postopka in za odločanje v upravnih stvareh. Osebe iz prejšnjega odstavka odločajo tudi o upravnih stvareh iz prenesene državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil, če ni z zakonom drugače določeno. 69. člen V upravnem postopku o upravnih stvareh iz občinske in prenesene državne pristojnosti odloajo uradne osebe po zakonu o splošnem upravnem zakonom. postopku in po posebnih postopkih, določenih z 70. člen Tajnik skrbi in je odgovoren za dosledno izvajanje zakona o splošnem upravnem postopku in drugih predpisov o upravnem postopku. Župan mora zagotoviti vodenje evidence o upravnih stvareh v skladu s predpisom Ministrstva za notranje zadeve. 71. člen O upravnih stvareh iz občinske izvirne pristojnosti lahko odloča samo uradna oseba, ki je pooblaščena za opravljanje teh zadev in ima višjo ali visoko strokovno izobrazbo in opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku, v skladu s posebnim zakonom. Ob teh pogojih lahko na prvi stopnji v enostavnih upravnih stvareh odloča tudi uradna oseba, ki ima srednjo strokovno izobrazbo. Če župan nima ustrezne strokovne izobrazbe za opravljanje dejanj v upravnem postopku, mora postopek do izdaje odločbe voditi uradna oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodenje upravnega postopka po zakonu in tem statutu. Administrativna dela v organih in službah občine lahko opravljajo delavci s srednjo strokovno izobrazbo. 72. člen O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor. O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne pristojnosti in na podlagi javnih pooblastil na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča ministrstvo, pristojno za ustrezno področje, oziroma njegov organ v sestavi. 73. člen O izločitvi župana iz upravnega postopka odloča občinski svet. O izločitvi tajnika iz upravnega postopka odloča župan. O izločitvi uradne osebe iz upravnega postopka odloča tajnik, če pa občinsko upravo vodi župan, pa o izločitvi uradne osebe odloča župan. 2. Nadzor nad zakonitostjo dela uprave 74. člen Vsako ministrstvo na svojem področju, nadzoruje zakonitost splošnih in posamičnih aktov, ki jih iz svoje izvirne pristojnosti izdajajo župan, občinski svet in pooblaščeni delavci občinske uprave. V zadevah, ki jih na organe občine prenese država, opravljajo pristojna ministrstva tudi nadzorstvo nad primernostjo in strokovnostjo njihovega dela. Pri izvajanju nadzorstva po prejšnjem odstavku lahko pristojno ministrstvo predpiše organizacijo služb za izvajanje nalog iz državne pristojnosti in pogoje za opravljanje nalog na teh delovnih mestih ter daje obvezna navodila za opravljanje nalog iz državne pristojnosti. 75. člen Občani lahko opozorijo pristojno ministrstvo, ki nadzoruje delo občinske uprave, naj ukrepa po zakonu o upravi, če ugotovi, da uprava, župan ali občinski svet pri odločanju ne ravnajo v skladu z zakonom, statutom in drugimi zakonitimi predpisi. VI. OBČINSKE JAVNE SLUŽBE 76. člen Občina Šenčur organizira javne službe na naslednjih področjih: - oskrba s pitno vodo, - odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda, - ravnanje s komunalnimi odpadki, - odlaganje ostankov komunalnih odpadkov, - javna snaga in čiščenje javnih površin, - urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, - pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka. 77. člen Občina Šenčur skrbi tudi za: - javno razsvetljavo, - plakatiranje in okraševanje naselij, - urejanje pokopališč ter pokopališko in pogrebno dejavnost, - urejanje lokalnih cest, - deratizacijo in dezinfekcijo. 78. člen Za izvajanje nalog iz prejšnjih dveh členov ustanavlja občina javna podjetja in javne gospodarske zavode, podeljuje koncesije in oblikuje režijske obrate v okviru občinske uprave. 79. člen Občinski svet z odlokom o gospodarskih javnih službah določi vrste javnih služb ter načine in oblike njihovega izvajanja. Občinski svet z odlokom ustanovi posamezno javno podjetje ali posamezni javni zavod.

15 VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE 80. člen Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice. Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar. Občinski svet odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnin in nepremičnin. 81. člen Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov in iz davkov, dohodnine, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom. 82. člen Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu občine. Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun financiranja. V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki iz davkov, taks, pristojbin, drugih dajatev in drugi dohodki ter prihodki od upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem in načrtovani odhodki. V računu financiranja se izkaže odplačevanje dolgov in zadolževanje občine. 83. člen Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so določeni s proračunom. V imenu občine se smejo prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene. Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi s statutom in z zakonom predpisani pogoji za uporabo sredstev. 84. člen Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan občine, če ni z odtokom občine drugače določeno. 85. člen Če se zaradi neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje prorauna ne more uravnovesiti, se lahko za začasno kritje odhodkov uporabijo sredstva rezerve občine ali najame posojilo najve 5% sprejetega proračuna, ki mora biti odplačano do konca proračunskega leta. O najetju posojila odloča župan, ki je o tem dolžan obvestiti občinski svet. 86. člen Občina oblikuje svoje rezerve, v katere izloča del skupno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov, ki se določi vsako leto s proračunom, vendar najmanj 0,5% prihodka. Odstotek izločanja sredstev določi občinski svet na predlog župana. Izločanje v rezerve se izvrši vsak mesec. Izločanje prihodkov v rezerve preneha, ko dosežejo rezerve občine 2% letno doseženih prihodkov iz bilance prihodkov in odhodkov za zadnje leto. 87. člen Rezerve se uporablja: 1. za odhodke, nastale kot posledica izrednih razmer, kot so zlasti suša, potres, požar, poplave in druge naravne oziroma ekološke nesreče, epidemije oziroma prepreevanje epidemij, živalske kužne bolezni in rastlinski škodljivci; 2. za zagotovitev sredstev proračuna, kadar prihodki pritekajo neenakomerno; 3. za kritje proračunskega primanjkljaja. Sredstva za namene iz 1. in 3. točke prejšnjega odstavka se dajejo praviloma brez obveznosti vračanja, sredstva iz 2.čtoke morajo biti vrnjena v rezerve do konca leta. O uporabi sredstev iz 1. in 3. toke prvega odstavka odloča občinski svet. Z odlokom občine je lahko določeno, da župan odloča o uporabi sredstev za namene iz 1. točke prvega odstavka do zneska, določenega v proračunu za tekoče leto. 88. člen Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, sprejme občinski svet zaključni račun proračuna za preteklo leto. V zaključnem računu proračuna se izkažejo predvideni in doseženi prihodki, predvideni in doseženi odhodki, ter predvidena in dosežena izvršitev računa financiranja. Občinski svet sprejme hkrati z zaključnim računom proračuna tudi premoženjsko bilanco občine na dan 31. decembra leta, za katerega se sprejema zaključni račun. Zaključni račun za preteklo leto se predloži občinskemu svetu do konca marca tekočega leta. 89. člen Občina se sme zadolževati z izdajo vrednostnih papirjev ali z najetjem posojil. Občina izda vrednostne papirje v skladu z zakonom. Občina se ne sme zadolževati v tujini, razen na podlagi zakona. 90. člen Občina se lahko zadolži le za financiranje investicij v infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za opravljanje gospodarskih in drugih javnih služb. O zadolžitvi odloča občinski svet. O zadolžitvi občina obvesti Ministrstvo za finance v osmih dneh po sprejetju odločitve. 91. člen Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem ustanovitelja. O soglasju odloča občinski svet. Občina sme dajati poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je, vendar največ do 5% zagotovljene porabe v ietu, v katerem se daje poroštvo. 92. člen Prihodki občine za financiranje zagotovljene porabe so: - davek na dediščine in darila, - davek na dobitke iger na srečo, - davek na promet nepremičnin, - upravne takse, - posebna taksa za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic. Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, ki je določena z zakonom o njihovi uvedbi. Za financiranje zagotovljene porabe pripada občini tudi del prihodkov od dohodnine, v višini doloeni z zakonom. 93. člen Prihodki občine za financiranje drugih nalog so: - davek od premoženja, - nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, - krajevne takse, - komunalne takse, - pristojbine, - odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in gozda, - prihodki uprave, - sredstva samoprispevka, - drugi prihodki, določeni s posebnimi zakoni. Prihodki iz prejšnjega odstavka pripadajo občini v višini, ki je določena v aktu o njihovi uvedbi. Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko občinski svet predpiše, da se davek od premoženja plačuje v višini, ki je do petkrat večja od višine, ki je določena z zakonom. 94. člen Sredstva za tekočo finančno izravnavo se zagotavljajo za primer, če občina ne more zagotoviti zagotovljene porabe. VIII. SPLOŠNI IN POSAMIČNI AKTI OBČINE 1. Splošni akti občine 95. člen Občinski svet sprejme statut občine in poslovnik za delo obinskega sveta. Občinski svet sprejema odloke, odredbe, pravilnike in navodila kot splošne pravne akte. Delovno telo sveta lahko sprejme poslovnik za svoje delo in pripravlja pravilnike. Občinski svet sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, občinski proračun in zaključni račun. 96. člen Statut je temeljni splošni akt občine, ki ga sprejme svet z dvotretjinsko večino glasov vseh članov občinskega sveta. 97. člen S poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino navzočih članov, se uredi organizacija in način dela občinskega sveta ter uresničevanje pravic in dolžnosti članov občinskega sveta. 98. člen Z odlokom ureja občina na splošni način zadeve iz svote pristojnosti, ustanavlja organe občinske uprave in določa način njihovega dela teustanavlja javne službe. Z odlokom ureja občina tudi zadeve iz prenesene pristojnosti, kadar je tako določeno z zakonom. 99. člen Z odredbo občina uredi določene razmere, ki imajo splošen pomen ali odreja način ravnanja v takih razmerah člen S pravilnikom se razčlenijo posamezne določbe statuta ali odloka v procesu njunega izvrevanja člen Z navodilom se lahko podrobneje predpiše način dela organov občinske uprave pri izvrševanju določb statuta ali odloka člen S proračunom občine se razporedijo vsi prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe v občini. Občinski proračun se sprejme za proračunsko leto, ki se začne in konča hkrati s proračunskim letom za državni proračun.

16 Občinski proračun je sprejet, če zanj glasuje najmanj dve tretjini članov občinskega sveta. 2. Postopek za sprejem odloka 103. člen Odlok lahko predlaga vsak član občinskega sveta, župan ali najmanj pet odstotkov volivcev v občini. Predlog odloka pošlje predlagatelj predsedniku občinskega sveta člen Predlog odloka mora vsebovati naslov odloka, uvod, besedilo členov in obrazložitev. Uvod obsega razloge za sprejem odloka, oceno stanja, cilje in naela odloka ter oceno finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem odloka člen Predlagatelj določi svojega predstavnika, ki bo sodeloval v obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta. Župan lahko sodeluje v vseh obravnavah predloga odloka na sejah občinskega sveta, tudi kadar on ni predlagatelj člen Občinski svet razpravlja o predlogu odloka na dveh obravnavah. Predsednik občinskega sveta pošlje predlog odloka članom občinskega sveta in županu, kadar ta ni predlagatelj odloka, najmanj 7 dni za prvo obravnavo in najmanj 15 dni za drugo obravnavo pred dnem, določenim za sejo sveta na kateri bo obravnavan predlog odloka člen V prvi obravnavi predloga odloka se razpravlja o razlogih, ki zahtevajo sprejem odloka ter o ciljih in načelih ter temeljnih rešitvah predloga odloka. V drugi obravnavi razpravlja občinski svet po vrstnem redu o vsakem členu predloga odloka in o naslovu odloka. Ko občinski svet konča razpravo o posameznem členu predloga odloka, člani občinskega sveta glasujejo o morebitnih amandmajih na obravnavani člen. Na koncu člani občinskega sveta glasujejo še o naslovu odloka in o predlogu odloka v celoti člen Kadar to zahtevajo izredne potrebe občine, naravne nesreče ali kadar gre za manj pomembne odloke oziroma za manj pomembne spremembe odtokov, lahko občinski svet sprejme tak odlok po hitrem postopku. Pri hitrem postopku se združita prva in druga obravnava predloga odloka na isti seji. Pri hitrem postopku je mogoče predlagati amandmaje na sami seji vse do konca obravnave predloga odloka. O uporabi hitrega postopka odloi občinski svet na začetku seje pri določanju dnevnega reda. Hitri postopek lahko predlaga vsak predlagatelj odloka člen V drugi obravnavi predloga odloka lahko predlagajo njegove spremembe in dopolnitve člani občinskega sveta in predlagatelj z amandmaji. Župan lahko predlaga amandmaje tudi, kadar ni sam predlagatelj odloka. Amandma mora biti predložen članom občinskega sveta najmanj sedem dni pred dnem, določenim za sejo občinskega sveta, na kateri bo obravnavan predlog odloka, h kateremu je predlagan amandma. Na sami seji lahko predlaga amandma vsak član občinskega sveta člen Amandma, člen odloka, naslov odloka in odlok v celoti je sprejet, če zanj na seji občinskega sveta, na kateri je navzoča večina članov, glasuje večina navzočih članov sveta člen O predlogih drugih splošnih aktov, razen občinskega proračuna, razpravlja in odloča občinski svet na eni obravnavi člen Statut, odtoki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem vestniku Gorenjske in začnejo veljati 15. dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. 3. Posamični akti občine 113. člen Posamični akti občine so odločbe in sklepi. S posamičnimi akti - sklepom ali odločbo - odloča občina o upravnih stvareh iz lastne pristojnosti, iz prenesene pristojnosti ter na podlagi javnih pooblastil člen Organi občine odločajo o pravicah in dolžnostih posameznikov in pravnih oseb ter o njihovih pravnih koristih v upravnih stvareh v upravnem postopku. O pritožbah zoper posamične akte, ki jih izdajo organi občinske uprave v upravnem postopku, odloča na drugi stopnji župan. O pritožbah zoper posamične akte izdane v upravnih stvareh iz prenesene pristojnosti, odloča državni organ, ki ga določi zakon. O zakonitosti dokončnih posamičnih aktov občinskih organov odloča v upravnem sporu pristojno sodišče. IX. VARSTVO OBČINE V RAZMERJU DO DRŽAVE IN ŠIRŠIH LOKALNIH SKUPNOSTI 115. člen Občinski svet ali župan lahko vloži zahtevo za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov države, s katerimi se posega v ustavni položaj in v pravice občine oziroma, če se s predpisi pokrajine, brez pooblastila oziroma soglasja občine, posega v njene pravice člen Občinski svet ali župan lahko začneta pred ustavnim sodiščem spor o pristojnosti, če Državni zbor ali vlada s svojimi predpisi urejata razmerja, ki so po ustavi in zakonih v pristojnosti občine. Enako lahko postopa, če pokrajina ali druga občina posega v njeno pristojnost člen Župan lahko kot stranka v upravnem sporu spodbija konkretne upravne akte in ukrepe, s katerimi državni organi izvršujejo oblastni nadzor. Upravni spor lahko sproži tudi, če osebe javnega in zasebnega prava z dokončnimi upravnimi akti uveljavljajo pravice na škodo javnih koristi občine člen Župan lahko vstopi v upravni ali sodni postopek kot stranka ali kot stranski intervenient, če bi lahko bile v teh postopkih oziroma, če so z že izdanimi akti prizadete pravice in koristi občine, določene z ustavo in zakoni. X. POVEZOVANJE OBČINE V POKRAJINO IN DRUGO SODELOVANJE 119. člen Občina Šenčur se lahko poveže z drugimi sosednjimi občinami v širšo lokalno skupnost ali pokrajino zaradi uresničevanje skupnih koristi svojega prebivalstva. Odločitev o vključitvi občine v pokrajino sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov sveta. O odločitvi občinskega sveta se v občini lahko izvede referendum. S statutarnim sklepom o vključitvi občine v pokrajino se določijo okvirne naloge, ki jih bo obina prenesla na pokrajino. S potrditvijo statusa pokrajine občinski svet dokončno določi prenesene občinske pristojnosti pokrajini člen Na pokrajino prenesene lokalne zadeve širšega pomena, za katere občina daje soglasje pokrajini in so določena s pokrajinskim statutom so naprimer - določitev skupne lokacije odlagališča odpadkov na svojem območju, - gradnja medobčinskih komunalnih objektov in naprav, - gradnja in financiranje medobčinskih cest člen člane pokrajinskega sveta izvoli občinski svet, izmed svojih članov in župana ter podžupana, na tajnem glasovanju. Izvoljeni so tisti predlagani kandidati, ki so dobili največ glasov. Med kandidati, ki so dobili enako število glasov, se glasovanje ponovi člen Občinski svet lahko na predlog župana z dvotretjinsko večino navzočih članov sklene da občina skupaj z eno ali več občinami ureja in opravlja zadeve širšega ali skupnega pomena iz področja gospodarstva, komunale, sociale, kulture, varstva okolja, požarne varnosti in reševanja nesreč in zadovoljevanja skupnih potreb gospodarstva in prebivalstva. XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 123. člen Predpisi prejšnje Občine Kranj, s katerimi so urejene lokalne zadeve iz 21. in 22. člena zakona o lokalni samoupravi, veljajo od dalje, kot občinski predpisi Občine Šenčur, dokler jih ta ne nadomesti s svojimi predpisi člen Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejemajo in stopijo v veljavo na enak način, kot je to določeno za statut člen Ta statut začne veljati 8. dan po objavi v Uradnem vestniku Gorenjske. Šenčur, Predsednik občinskega sveta: Miro KOZEU l.r.

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2 Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Osilnica ki obsega: - Statut Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/1995) - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 8/1999) - Spremembe

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO) je Občinski svet Občine Hodoš na svoji 13.

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - 20_Predlog_statut obcine_divaca_ drugo branje.doc

Microsoft Word - 20_Predlog_statut obcine_divaca_ drugo branje.doc Predlog Statuta Občine Divača prvo branje Datum: 11.10.2013 Številka: 007-0001/2010-20 ZADEVA: PREDLOG STATUTA OBČINE DIVAČA PRAVNA PODLAGA: 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

PREDLOG PRVA OBRAVNAVA Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84

PREDLOG PRVA OBRAVNAVA Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84 PREDLOG PRVA OBRAVNAVA Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) je Občinski

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

1-1-STATUT_Občine_GORNJA_RADGONA-s prilogo-2015

1-1-STATUT_Občine_GORNJA_RADGONA-s prilogo-2015 Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) je Občinski svet Občine Gornja

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA Številk vilka 1/2015 Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zak

OBČINA GORNJA RADGONA URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA Številk vilka 1/2015 Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zak OBČINA GORNJA RADGONA Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 -

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

Osnutek statuta občine z obrazložitvijo

Osnutek statuta občine z obrazložitvijo OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NASLOV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU Statut Občine Ruše prva obravnava 2. PREDLAGATELJ GRADIVA Župan 3. PRIPRAVLJAVEC GRADIVA - Inštitut za lokalno

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Uradni list RS - 037/2019, Uredbeni del

Uradni list RS - 037/2019, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 37 Ljubljana, ponedeljek 10. 6. 2019 ISSN 1318-0576 Leto XXIX VLADA 1723. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Microsoft Word - Statut - NPB 02

Microsoft Word - Statut - NPB 02 S T A T U T O B Č I N E K R Š K O (neuradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 13/16 - uradno prečiščeno besedilo in 79/16) S T A T U T O B Č I N E K R Š K O (neuradno prečiščeno besedilo) I. SPLOŠNE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

STATUT

STATUT STATUT Policijskega sindikata Slovenije Spremembe in dopolnitve S spremembami in dopolnitvami 5. Kongresa PSS, dne 18.5.2011 Izredne Skupščine, dne 17.1.2012 1. redne Skupščine, dne 10.1.2013 6. Kongresa,

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, 28. junij 2011 Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju v občini Poljčane 1. obravnava Pravne

Prikaži več

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani

ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju , ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob uri, v dvorani ZAPISNIK 4. redne seje Občinskega sveta Občine Grosuplje v mandatnem obdobju 2014 2018, ki je bila v sredo, 4. februarja 2015, ob 16.30 uri, v dvorani Družbenega doma Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje.

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

OBČINSKI SVETI

OBČINSKI SVETI OBČINSKI SVETI Občina Izola Mestna občina Koper Občina Piran Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96 in 27/97,

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina

Microsoft Word - 3. seja - 4. tocka - Strategija upravljanja kapitalskih nalozb Obcine Ajdovscina Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 21. 1. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: GRADIVO PRIPRAVIL: PRISTOJNO DELOVNO TELO OBČINSKEGA SVETA: Sklep o sprejetju Strategije

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Mp-1/07-16 - Datum: 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Antona Zakrajška, Velike Lašče, ki ga zastopa Marjeta Šinkovec,

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - 04_52_2.doc

Microsoft Word - 04_52_2.doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000,

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je skupščina sprejela na seji dne 29.3.2017: S T A T U T SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več