Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa"

Transkripcija

1

2

3 Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 111/13), Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17), Odloka o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. (Uradni list RS, št. 85/13 in 33/14) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 65/17), je Občinski svet Občine Grosuplje na 4. redni seji dne sprejel naslednji SKLEP o določitvi višine cen ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Grosuplje I. Občinski svet Občine Grosuplje potrdi Sklep o določitvi višine cene ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Grosuplje, na podlagi Elaborata o oblikovanju cen storitev ravnanje s komunalnimi odpadki Občina Grosuplje, ki ga je izdelal izvajalec javne službe, Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o., pod št. 7-G-Odp./2018 v decembru Potrjene cene storitev javne službe: II. 1. ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV Cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov Cena javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov 2. ZBIRANJE BIOLOŠKIH ODPADKOV Cena storitve zbiranja BIO odpadkov Cena javne infrastrukture zbiranja BIO odpadkov 3. ODLAGANJE KOMUNALNIH ODPADKOV Cena storitve odlaganja komunalnih odpadkov Cena javne infrastrukture odlaganja komunalnih odpadkov 0,1284 EUR/kg 0,0095 EUR/kg 0,1401 EUR/kg 0,0076 EUR/kg 0,2584 EUR/kg 0,0756 EUR/kg Vse cene so prikazane v EUR brez DDV, ki se uporabnikom storitve obračuna po predpisani stopnji. III. Z elaboratom se potrjuje tudi preračun porazdelitve količin opravljenih storitev med uporabnike in pogostost odvoza odpadkov, kot je predstavljeno v elaboratu. IV. Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu na občinskem svetu. Cene se začnejo uporabljati s Številka: / Datum: Občina Grosuplje Občinski svet Župan Dr. Peter Verlič

4 Številka: 7-G-Odp./2018 Elaborat o oblikovanju cen storitev RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI Občina Grosuplje december 2018

5 K A Z A L O 1. UVOD PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA NAMEN IZDELAVE ELABORATA OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV OPIS JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ODPADKI... 4 ZBIRANJE ODPADKOV... 4 OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV... 5 ODLAGANJE ODPADKOV ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV... 6 A. PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO B. PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI STORITVE IN OMREŽNINE ZA LETO C. POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD POTRJENE CENE STORITEV ZA LETO 2017 IN UGOTOVITEV SKUPNEGA PORAČUNA ZA OBDOBJE OD LETA 2015 DO LETA D. PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE STORITVE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH E. PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE S POTRJENIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH F. PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN JAVNE INFRASTRUKTURE S PRIMERLJIVIMI OBMOČJI G. PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE H. PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA LETO I. PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV IN OMREŽNINE ZA LETO J. OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV IN DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA ZA IZVAJANJE STORITEV ZA LETI 2017 IN K. PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV IN PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE VSEH STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO H L. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV ZA LETO 2017 IN M. STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE N. VIŠINA NAJEMNINE ZA JAVNO INFRASTRUKTURO IN PODATEK O NJENEM DELEŽU, KI SE PRENESE NA UPORABNIKE JAVNE INFRASTRUKTURE O. IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE Občina Grosuplje Stran 2 od 24

6 1. UVOD 1.1. PRAVNE PODLAGE ZA IZDELAVO ELABORATA Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 uradno prečiščeno besedilo, 49/06 ZMetD, 66/06 odl. US, 33/07 ZP Načrt, 57/08 ZFO 1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12 in 92/13) v tretjem odstavku 149. člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17v nadaljevanju: cenovna uredba) predstavlja pravni temelj za Elaborat o oblikovanju cen storitve ravnanje s komunalnimi odpadki na območju občine Grosuplje Odlok o ustanovitvi in organiziranju javnega podjetja Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o. (Uradni list RS št. 85/2013, 33/2014) za izvajanje občinske gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki določa Javno komunalno podjetje Grosuplje d. o. o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na območju Občine Grosuplje (Uradni list RS št. 111/2013) opredeljuje način izvajanja javne službe in določa standarde ter način zaračunavanja posameznim uporabnikom storitev NAMEN IZDELAVE ELABORATA Elaborat je dokument oblikovanja cene storitve javne službe, ki se predloži v potrditev pristojnemu občinskemu organu. Potrjeni elaborati, ki jih morajo izvajalci javne službe vsako leto posredovati pristojnemu ministrstvu, bodo omogočili primerjalno analiziranje vseh predpisanih podatkov. Le-to bo lahko zagotavljalo enoten sistem vrednotenja stroškov in oblikovanja cen storitev javnih gospodarskih služb pri vseh izvajalcih v državi, kar je bil eden glavnih ciljev pripravljavcev nove cenovne uredbe. Cenovna uredba, ki velja od 1. januarja 2013, določa natančna merila za oblikovanje cen in v popolnosti prenaša pristojnosti spremljanja in nadzora cen na lokalno skupnost. Po cenovni uredbi izvajalec javne službe enkrat letno pripravi elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe in ga predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev OBRAZLOŽITEV OSNOVNIH POJMOV Preteklo obračunsko obdobje je predhodno zaključeno poslovno leto, ki je osnova za pridobitev podatkov o dejanskih opravljenih storitvah in realiziranih stroških v posameznem letu za nazaj. V tem elaboratu je preteklo obračunsko obdobje leto Prihodnje obračunsko obdobje je poslovno leto, za katerega se oceni količina opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov. V tem elaboratu je prihodnje obračunsko obdobje leto Občina Grosuplje Stran 3 od 24

7 Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev ter načrtovanih stroškov in prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju. Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem zaključenem obračunskem obdobju. 2. OPIS JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z ODPADKI ZBIRANJE ODPADKOV V občinah Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica, kjer Javno komunalno podjetje Grosuplje izvaja javno službo, sta zbiranje in odvažanje komunalnih odpadkov urejena na celotnem območju občin. Prav tako je na celotnem območju občin zagotovljen tudi odvoz ločeno zbranih odpadkov po sistemu»od vrat do vrat«. Na področju zbiranja odpadkov se izvaja ločeno zbiranje po sistemu»od vrat do vrat«za mešano embalažo (zabojnik z rumenim pokrovom), biološko razgradljive odpadke (zabojnik z zelenim pokrovom) ter ostanke komunalnih odpadkov (zabojnik s črnim pokrovom). Na ekoloških otokih se ločeno zbira papir in karton (zabojnik z rdečim pokrovom) ter stekleno embalažo (zabojnik z belim pokrovom). Vsako leto se za posamezno občino izvede akcija zbiranja odpadne električne in elektronske opreme ter dvakrat letno (spomladi in jeseni) zbiranje nevarnih odpadkov. Gospodinjstva imajo možnost enkrat letno brezplačno naročiti odvoz kosovnih odpadkov z naročilnico oziroma obrazcem, ki ga prejmejo v začetku leta, ali pa prevoz naročijo preko spletnega portala. S pokopališč se ločeno odvažajo odpadne sveče in biološko razgradljivi odpadki. Ekološki otok sestavlja 1100 l zabojnik za stekleno embalažo, ter eden ali več 1100 l zabojnikov za ločeno zbiranje papirja in kartonaste embalaže. *podatek za leto 2017 Občina Grosuplje Stran 4 od 24

8 Individualni odvoz ločeno zbranih odpadkov se izvaja vsakih 14 dni, izmenično en teden ostanek komunalnih odpadkov, drugi teden ločeno zbrana mešana embalaža. Biološki razgradljivi odpadki se odvažajo v poletnem času enkrat tedensko, v zimskem času pa vsakih 14 dni. V večstanovanjskih stavbah, kjer je prostorska omejitev za postavitev zabojnikov mešane embalaže in ostanka komunalnih odpadkov, se le-ti odvažajo enkrat tedensko. Ločeno zbrane odpadke je mogoče oddati tudi v zbirnem centru v CERO Špaja dolina. V zbirnem centru so nameščeni 7- in 12-m 3 zabojniki za ločeno zbiranje papirja in kartona, mešane embalaže, steklene embalaže, ravnega stekla, lesa, kovine, kosovnih odpadkov, gradbenih odpadkov ter odpadnih gum. Ločeno se zbirajo tudi nevarni odpadki, odpadna elektronska in električna oprema, azbestno cementni odpadki, PVC-rolete, odpadni tekstil ter biološko razgradljivi odpadki. V CERO Špaja dolina od leta 2004 deluje tudi kompostarna za predelavo biološko razgradljivih odpadkov. Na kompostarni se predelujejo biorazgradljivi kuhinjski odpadki iz gospodinjstev in biorazgradljivi odpadki iz parkov ter iz vrtov. Kompostiranje poteka v štirih ciklih letno. Odpadki se zmeljejo, naložijo v kope. Sledi aktivna faza zorenja z mešanjem kupov in zračenjem, ki ji sledi zorenje komposta. Ko je kompost zrel, se ga dvakrat seje. Pridobljen kompost se skladišči za potrebe prekrivanja odlagališča. Poleg zbiranja komunalnih odpadkov v okviru gospodarske javne službe se izvajajo tudi posebne storitve zbiranja, ki vključujejo: zbiranje stekla, papirja, odpadnih sveč in večjih količin odpadne embalaže iz gospodarstva, zbiranje in prevoz industrijskih odpadkov, razvrščanje ločeno zbrane odpadne embalaže, prodaja uporabnih surovin in oddaja infrastrukture v najem. OBDELAVA MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV Vse zbrane mešane komunalne odpadke odpeljemo na mehansko biološko obdelavo v RCERO Ljubljana. Občina Grosuplje Stran 5 od 24

9 ODLAGANJE ODPADKOV Komunalni odpadki iz občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica se odvažajo na obdelavo v RCERO v Ljubljano, nato pa se 4,9 % ostanka odpadkov po obdelavi pripelje na odlaganje v CERO Špaja dolina, ki je zgrajen po evropskih standardih in zagotavlja največje varovanje okolja ter ljudi. Povprečna količina odloženih kosovnih odpadkov in mešanih komunalnih odpadkov je v letu 2017 znašala 13 kg/osebo. 3. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV Na podlagi cenovne uredbe se oblikujejo nove cene za naslednje storitve ravnanja s komunalnimi odpadki: 1. zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, ki pokriva stroške: a. zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, b. zbiranje ločeno zbrane odpadne embalaže in c. zbiranje ločeno zbranih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, razen ločeno zbrane odpadne embalaže in biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada in zelenega vrtnega odpada. 2. zbiranje in obdelava biološko razgradljivih odpadkov in zelenega vrtnega odreza, 3. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Cena posamezne storitve javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki iz prejšnjega odstavka je sestavljena iz cene javne infrastrukture in cene opravljanja storitev posamezne javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Na podlagi metodologije za oblikovanje cen obveznih gospodarskih javnih služb na dejavnosti ravnanja z odpadki se storitev zbiranja mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave komunalnih odpadkov uporabnikom zaračunava v kilogramih, glede na velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke. Strošek za zbiranje biološko razgradljivih odpadkov se uporabnikom zaračunava v kilogramih, glede na velikost zabojnika za biološko razgradljive odpadke. Občina Grosuplje Stran 6 od 24

10 Količina odpadkov v kilogramih se izračuna tako, da se masa zbranih odpadkov razdeli na prostornino zabojnika. A. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za leto 2017 zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Obračunska količina za leto 2017 (v kg) Obračunska količina za leto 2017 (v kg) SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, IN IVANČNA GORICA Predračunska količina za leto 2017 (v kg) Predračunska količina za leto 2017 (v kg) SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, IN IVANČNA GORICA - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov zbiranje bioloških odpadkov odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov B. Predračunski in obračunski stroški storitve in omrežnine za leto 2017 ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI IZVAJANJE STORITEV ZBIRANJA (v EUR) zbiranje mešani zbiranje embalaža PREDRAČUN zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI zbiranje mešanih zbiranje embalaža OBRAČUN zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja - Vzdrževanja vozil in delovnih strojev Drugi stroški vzdrževanja Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti a) Stroški analiz vode - Stroški varovanja Stroški zbiranja nevarnih odpadkov d) Stroški dehidracije blata - Stroški najema delovne sile Stroški pošiljanja položnic in obvestil Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroške dela e) Drugi stroški SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela DRUGI POSLOVNI ODHODKI % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI Občina Grosuplje Stran 7 od 24

11 STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE (v EUR) zbiranje mešani zbiranje embalaža PREDRAČUN zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI zbiranje mešanih zbiranje embalaža OBRAČUN zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE ZBIRANJE IN OBDELAVA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN VRTNEGA ODREZA V OBČINI IZVAJANJE STORITEV ZBIRANJA BIO (v EUR) predračun obračun 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja - Vzdrževanja vozil in delovnih strojev Drugi stroški vzdrževanja Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški analiz vode Stroški varovanja Stroški predelave odpadkov in pranja zabojnikov Stroški najema delovne sile Stroški pošiljanja položnic Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroške dela e) Drugi stroški SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela DRUGI POSLOVNI ODHODKI % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja BIO STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI Občina Grosuplje Stran 8 od 24

12 STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE (v EUR) predračun obračun Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja BIO STROŠKI INFRASTRUKTURE ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, IN IVANČNA GORICA IZVAJANJE STORITEV ODLAGANJA (v EUR) PREDRAČUN SKUPAJ OBRAČUN SKUPAJ 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala (mat. za delovanje ČN b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja - Vzdrževanja vozil in delovnih strojev Drugi stroški vzdrževanja Stroški najemnin za stroje Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški analiz podzemnih voda Stroški varovanja Stroški ocene odpadka Stroški komunalnih storitev (nakup vode) Stroški pošiljanja položnic Stroški odvoza izcednih voda Stroški meritve plinov Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroške dela e) Stroški okoljske dajatve zaradi odlaganja f) Drugi stroški SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela DRUGI POSLOVNI ODHODKI % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - odlagan STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI Občina Grosuplje Stran 9 od 24

13 STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE - SKUPNI STROŠKI (v EUR) PREDRAČUN SKUPAJ OBRAČUN SKUPAJ Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - odlaganja STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE C. Pojasnila odmikov obračunske cene od potrjene cene storitev za leto 2017 in ugotovitev skupnega poračuna za obdobje od leta 2015 do leta 2017 V občini Grosuplje je količina zbranih določenih vrst odpadkov (mešani, embalaža, ločeno zbrani) za 6 % višja od načrtovanih vrednosti, medtem ko je količina zbranih bioloških odpadkov za 10 % nižja od načrtovanih vrednosti. Količina odloženih mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi je za 17% višja od načrtovanih vrednosti. Predračunsko ceno za leto 2017 in sodila za preračunavanje mase komunalnih odpadkov na obračunsko prostornino zabojnika izražena v kg/m3, je občinski svet potrdil v mesecu marcu Veljavne cene v letu 2017 in stroškovne cene za leto 2017 so prikazane v spodnji tabeli. STROŠKOVNA CENA za leto 2017 CENA JANUAR-MAREC 2017 CENA APRILA-DECEMBER 2017 bio 0,1195 0,0987 0,1028 bio -omrežnina 0,0084 0,0095 0,0063 zbiranje 0,1073 0,0985 0,1094 zbiranje omrežnina 0,0068 0,0036 0,0080 odlaganje 0,3019 0,1810 0,2803 odlaganje omrežnina 0,0812 0,1223 0,1285 Na področju ravnanja z odpadki smo naredili vrednostni in količinski poračun cen leta 2017, ki smo ga ovrednotili in kot razliko sredstev upoštevali v predračunski ceni za leto Leto 2017 Količinski poračun odpadkov je razlika med dejansko količino odpadkov pripeljano v CERO Špaja dolina po vrstah odpadkov in zaračunano količino odpadkov uporabnikom. KOLIČINSKI PORAČUN - leto PODATKI V KG zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov zbiranje bioloških odpadkov obdelava mešanih komunalnih odpadkov odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Občina Grosuplje Stran 10 od 24

14 VREDNOSTNO IZRAŽEN KOLIČINSKI PORAČUN ZA LETO PODATKI V EUR (razlika sredstev) zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov ,62 - zbiranje bioloških odpadkov ,18 obdelava mešanih komunalnih odpadkov 0,00 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ,31 SKUPAJ ,75 Ker se predračunska cena za leto 2017 ni obračunavala v celotnem letu 2017, smo pri ugotavljanju cenovnega poračuna za leto 2017 izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na dejavnosti v tem letu. VREDNOSTNO IZRAŽEN CENOVNI PORAČUN ZA LETO PODATKI V EUR (razlika sredstev) zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov ,53 - zbiranje bioloških odpadkov ,15 obdelava mešanih komunalnih odpadkov 0,00 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov 232,72 SKUPAJ 6.380,34 Skupaj vrednostni in cenovni poračun za leto 2017 SKUPAJ PORAČUN ZA LETO PODATKI V EUR (razlika sredstev) zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov ,91 - zbiranje bioloških odpadkov 5.995,97 obdelava mešanih komunalnih odpadkov 0,00 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ,03 SKUPAJ ,09 Poračun za obdobje od leta 2015 do leta 2017 od katerega se odšteje poračun, ki je že bil upoštevan v predračunskih cenah za leto 2018 Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja smo zasledovali cilj, da se na javnih službah lahko ustvari pozitivni rezultat samo v višini priznanega donosa, katerega odstotek je bil definiran pri oblikovanju predračunskih cen v posameznem letu. Pri ugotavljanju poračuna smo izhajali iz dejanskih poslovnih rezultatov na tej dejavnosti v obdobju Občina Grosuplje Stran 11 od 24

15 V obdobju od leta 2015 do leta 2017 se predračunske cene niso obračunavale celotno leto, zato se je za to obdobje naredili skupni poračun cen. Delni poračun cen za leto 2016 je že bil vključen v predračunske cene za leto 2018, zato smo ga odšteli od ugotovljenega poračuna za obdobje Na področju ravnanja z odpadki smo zasledovali usmeritev, da se preveč oziroma premalo zaračunana sredstva v obdobju od leta 2015 do leta 2017 poračunajo pri oblikovanju novih predračunskih cen za leto Na področju ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki je osnova za obračun te storitve velikost zabojnika za mešane komunalne odpadke. Ker gre na tem segmentu za isto osnovo, smo združili vrednostne poračune in količinske poračune na področju ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki (zbiranje in odlaganje) in jih ovrednotili. Na področju ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki izračunane višine poračuna nismo vključili v predračunske cene za leto Poračun znaša EUR, potrebno dodatno zaračunati uporabnikom. Poračun bomo vključili v ceno v naslednjih letih. Na področju ravnanja z biološkimi odpadki je osnova za obračun te storitve velikost zabojnika za biološke odpadke, kar smo upoštevali tudi pri poračunu cen. Pri vključevanju poračunov pri ravnanju z biološkimi odpadki v predračunske cen za leto 2019 smo zasledovali cilj, da se poračuni na storitvah, ki imajo isto osnovo za obračun, med seboj seštevajo in prilagajajo do te mere, da ne prihaja do večjih odstopanj glede na obstoječe cene. Poračun na dejavnosti ravnanja z biološkimi odpadki izkazuje, da mora Javno komunalno podjetje Grosuplje uporabnikom dodatno zaračunati EUR Tabela prikazuje izračunane višine poračunov in višine poračunov, ki smo jih upoštevali pri določitvi predračunskih cene za leto VKALKULIRANA VIŠINA PORAČUNA IZRAČUNANA VIŠINA PORAČUNA PORAČUN ZA LETO 2016 ŽE VKLJUČEN V PREDRAČUNSKO CENO 2018 PORAČUN LETO zbiranje in obdelava BIO odpadkov javna infrastruktura dejavnost zbiranje ostalih odpadkov javna infrastruktura dejavnost obdelava odpadkov pred odlaganjem javna infrastruktura dejavnost odlaganje odpadkov javna infrastruktura dejavnost RAVNANJE S KOMUNALNI ODPADKI *negativni saldo pomeni vračilo uporabnikom, pozitivni saldo pa pomeni, da bo potreba uporabnikom dodatno zaračunati Občina Grosuplje Stran 12 od 24

16 D. Primerjava obračunske cene storitve z obračunskimi cenami na primerljivih območjih Ker ob pripravi elaborata ni objavljenih cen primerljivih območij za novejše obdobje, v primerjavi upoštevamo primerljiva območja iz leta 2014 in jo primerjamo s cenami občine Grosuplje iz leta Ministrstvo za okolje in prostor je na področju zbiranja odpadkov oblikovalo primerljiva območja tako, da je upoštevalo geografske, poselitvene in z njimi povezane storitvene značilnosti. Upoštevalo je število prebivalcev v občini in gostoto poselitve občine. V objavi primerljivih območij za leto 2014 občina Grosuplje spada v kategorijo občin, ki imajo od do prebivalcev s povprečno gostoto nad 5 do 10 prebivalcev/ha. V EUR/kg DEJAVNOST PRIMERLJIVA OBMOČJA zbiranje bio 0,1195 0,1143 zbiranje mko 0,1073 0,1327 odlaganje 0,3019 0,0716 E. Primerjava potrjenih cen storitve s potrjenimi cenami na primerljivih območjih Primerjava potrjene cene storitve občine Grosuplje za leto 2017, izračunane kot povprečje cen, ki so veljale od januarja do marca 2017 in cen, ki so veljale od aprila 2017 do konca leta 2017 ter povprečne potrjene cene na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/kg, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki D. V EUR/kg DEJAVNOST PRIMERLJIVA OBMOČJA zbiranje bio 0,1019 0,1212 zbiranje mko 0,1067 0,1183 odlaganje 0,2549 0,0725 F. Primerjava obračunskih cen javne infrastrukture s primerljivimi območji Primerjava obračunske cene javne infrastrukture v občini Grosuplje za leto 2017 in obračunske cene javne infrastrukture na primerljivih območjih za leto 2014, v EUR/kg, ob upoštevanju geografskih in poselitvenih značilnosti navedenih v točki D. V EUR/kg DEJAVNOST PRIMERLJIVA OBMOČJA zbiranje bio 0,0084 0,0072 zbiranje mko 0,0068 0,0074 odlaganje 0,0812 0,0444 Občina Grosuplje Stran 13 od 24

17 G. primerjava izvajalca javne službe s povprečjem panoge leto 2017 JAVNO KOMUNALNO PODJETJE d.o.o. E 38.11: Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov E 38.21: Ravnanje z nenevarnimi odpadki Pospešeni koeficient likvidnosti 2,55 1,51 1,97 pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti (pospešeni koeficient) Gospodarnost poslovanja 1,01 1,02 1,02 Povprečna mesečna plača na zaposlenega 1.577, , ,70 kratkoročna sredstva- pospešena pokritost kratkoročnih obveznosti = zaloge Vir: Ajpes - podatkovna zbirka letnih poročil kratkoročne obveznosti Kazalnik kaže pospešene ali so najlikvidnejša pokritosti kratkoročnih sredstva financirana obveznosti s kratkoročnimi kaže ali so viri najlikvidnejša sredstev. Če sredstva je vrednost tega financirana kazalnika s večja kratkoročnimi od 1, so poleg viri zalog sredstev. z dolgoročnimi Če je vrednost viri financirana tega kazalnika tudi likvidnejša večja sredstva. od 1, so poleg gospodarnost zalog z dolgoročnimi poslovanja viri financirana tudi likvidnejša sredstva. prihodki iz poslovanja Kazalnik gospodarnost gospodarnosti poslovanja poslovanja odraža = razmerje med ustvarjenimi prihodki in odhodki iz poslovanja povzročenimi odhodki iz poslovanja. Večja kot je vrednost kazalnika, uspešnejše je poslovanje, Kazalnik odraža seveda razmerje pod med pogojem, ustvarjenimi izkazanega prihodki in čistega povzročenimi dobička. odhodki V primeru iz poslovanja. negativnega Večja kot rezultata je vrednost iz kazalnika, poslovanja uspešnejše je vrednost je poslovanje, kazalnika manjša seveda pod od 1. pogojem, izkazanega čistega dobička. V primeru negativnega rezultata iz poslovanja je vrednost kazalnika manjša od 1. povprečna mesečna plača na zaposlenca povprečna mesečna plača na zaposlenca = (stroški plače / število mesecev poslovanja) povprečno število zaposlencev H. Predračunska količina opravljenih storitev za leto 2019 Planirana količina za leto 2019 (v kg) Planirana količina za leto 2019 (v kg) SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE,, IVANČNA GORICA zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov zbiranje bioloških odpadkov odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov Občina Grosuplje Stran 14 od 24

18 I. Predračunski stroški izvajanja storitev in omrežnine za leto 2019 ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI IZVAJANJE STORITEV ZBIRANJA (v EUR) zbiranje mešani zbiranje embalaža zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev Vzdrževanja vozil in delovnih strojev Drugi stroški vzdrževanja Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški varovanja Stroški zbiranja nevarnih odpadkov Stroški najema delovne sile Stroški pošiljanja položnic in obvestil Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktu d) Stroške dela SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA GJS % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE (v EUR) zbiranje mešani zbiranje embalaža zbiranje ostali ločeni SKUPAJ STROŠKI Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - zbiranja 506 STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV Občina Grosuplje Stran 15 od 24

19 ZBIRANJE IN OBDELAVA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN VRTNEGA ODREZA V OBČINI IZVAJANJE STORITEV ZBIRANJA BIO (v EUR) SKUPAJ STROŠKI 1. NEPOSREDNI IN POSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala b) Stroški storitev Vzdrževanja vozil in delovnih strojev Drugi stroški vzdrževanja 224 Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja 840 Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški analiz vode Stroški varovanja Stroški predelave odpadkov in pranja zabojnikov Stroški najema delovne sile 116 Drugi stroški storitev c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroške dela SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela OBRESTI ZARADI FINANCIRANJA OPRAVLJANJA GJS % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - PRIHODKI POSEBNIH STO STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE (v EUR) SKUPAJ STROŠKI Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture 315 STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE STROŠKI INFRASTRUKTURE - PRIHODKI POSEBNIH STORITEV Občina Grosuplje Stran 16 od 24

20 ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, IN IVANČNA GORICA IZVAJANJE STORITEV ODLAGANJA (v EUR) SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE,, IVANČNA GORICA 1. NEPOSREDNI STROŠKI a) Stroški materiala Stroški električne energije Stroški pogonskega goriva Drugi stroški materiala (mat. za delovanje ČN Špaja dolina) b) Stroški storitev Stroški vzdrževanja - Vzdrževanja vozil in delovnih strojev Drugi stroški vzdrževanja Stroški najemnin za stroje Stroški zavarovanja sredstev v lasti podjetja Proizvajalni stroški izvajalca dejavnosti - Stroški analiz podzemnih voda Stroški varovanja Stroški ocene odpadka Stroški komunalnih storitev (nakup vode) Stroški pošiljanja položnic Stroški čiščenja izcednih voda Stroški meritve plinov Drugi stroški storitev-storitve vzdrževanja ČN Špaja dolina c) Stroški amortizacije sredstev in naprav, ki ni javna infrastruktura in so v lasti izvajalca d) Stroški dela e) Stroški okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov f) Drugi neposredni stroški SPLOŠNI STROŠKI a) Stroške nabave od tega stroški dela b) Stroške prodaje od tega stroški dela c) Stroške uprave od tega stroški dela % DONOS NA LASTNA VLOŽENA SREDSTVA IZVAJALCA STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - odlaganja STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI - POSEBNA STORITEV STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE (v EUR) SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE,, IVANČNA GORICA Najemnina infrastrukture Stroški zavarovanja infrastrukture STROŠEK JAVNE INFRASTRUKTURE PRIHODKI OD POSEBNIH STORITEV - odlaganja STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE - POSEBNA STORITEV Občina Grosuplje Stran 17 od 24

21 J. Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev in donos na vložena poslovno potrebna sredstva za izvajanje storitev za leti 2017 in 2019 Poslovno potrebna osnovna sredstva so osnovna sredstva izvajalca, potrebna za neposredno opravljanje posamezne javne službe. POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA IN DONOS ZA IZVAJANJE STORITVE ZA LETO 2017 obseg poslovno potrebnih OS za tekoče obračunsko obdobje - leto 2017 vrednost poslovno potrebni sredstev donos 3% vrednost poslovno potrebnih sredstev SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, IN IVANČNA GORICA donos 3% SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, IN IVANČNA GORICA zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje komunalnih odpadkov (mešani, embalaža in ločeno zbrani) , ,65 - zbiranje bioloških odpadkov , ,56 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ,72 764, , ,74 POSLOVNO POTREBNA SREDSTVA IN DONOS ZA IZVAJANJE STORITVE NAČRT ZA LETO 2019 obseg poslovno potrebnih OS za tekoče obračunsko obdobje - leto 2019 vrednost poslovno potrebni sredstev donos 3% vrednost poslovno potrebnih sredstev SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, IN IVANČNA GORICA donos 3% SKUPAJ OBČINE DOBREPOLJE, IN IVANČNA GORICA zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov - zbiranje komunalnih odpadkov (mešani, embalaža in ločeno zbrani) , ,41 - zbiranje bioloških odpadkov , ,22 odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ,23 587, , ,48 K. Prikaz razdelitve splošnih stroškov in prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih ter po občinah Skupščina JKP Grosuplje je sprejela sodila za razporeditev prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do virov sredstev po posameznih dejavnostih in občinah. Stroški, ki jih na podlagi razpoložljive dokumentacije in vzpostavljenega sistema obračuna storitev po delovnih nalogih ob knjiženju ni mogoče razporediti na posamezne dejavnosti in občine, imajo značaj splošnih stroškov in se najprej knjižijo na splošna stroškovna mesta. Ker so sodila interni akt podjetja, so v tem elaboratu predstavljeni samo ključi delitve, ki se nanašajo na dejavnost odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Občina Grosuplje Stran 18 od 24

22 Splošno stroškovno mesto režija Stroški in prihodki, zbrani na SM režija (uprava, nabava in prodaja) se delijo na posamezne dejavnosti in občine glede na delež proizvajalnih stroškov gospodarskih javnih služb in dejavnosti, ki niso v okviru gospodarskih javnih služb, v celotnih proizvajalnih stroških vseh dejavnosti, ki jih izvaja izvajalec. Med proizvajalne stroške sodijo vsi stroški na dejavnostih, razen stroškov za najemnino infrastrukture, stroškov povezanih z zavarovanjem infrastrukture, stroškov amortizacije in zavarovanja javne infrastrukture, če je le-to financiralo podjetje, stroškov povezanih z odškodninami za infrastrukturo, stroškov goriva oziroma stroški energentov za proizvodnjo toplotne energije na dejavnosti daljinskega ogrevanja, finančnih odhodkov (obresti) povezanih s financiranjem izgradnje infrastrukture javne službe, stroškov okoljskih dajatev, vodnih povračil, stroškov finančnih jamstev, stroškov podizvajalcev, kjer storitve podizvajalcev pri investicijah v gospodarsko javno infrastrukturo predstavljajo več kot 80 % končne vrednosti investicije na dejavnostih, ki niso v okviru GJS, stroškov koncesijske dajatve na pokopališki dejavnosti in stroškov podizvajalcev za izvedbo storitev priprave pokojnika in najemnine za hladilne prostore na pogrebni dejavnosti. Stroškovno mesto režija se deli na upravo, nabavo in prodajo. Stroški in prihodki na področju nabave se ugotavljajo neposredno na svojem stroškovnem mestu in predstavljajo 5% stroškov in prihodkov režije. Stroški in prihodki prodaje predstavljajo 10% stroškov in prihodkov režije. Vsi ostali stroški ali prihodki pa so stroški ali prihodki uprave. Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah za leto 2017: DOBREPOLJE IVANČNA GORICA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,50% 8,98% 9,77% 0,00% 21,25% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,35% 14,68% 11,46% 0,00% 28,49% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,38% 5,20% 2,56% 0,00% 8,14% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,19% 1,50% 0,61% 0,00% 2,29% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,63% 1,23% 1,65% 0,67% 4,17% VZDRŽEVANJE CEST 3,42% 3,74% 1,52% 0,00% 8,68% DALJINSKO OGREVANJE 1,99% 1,99% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,32% 0,10% 1,43% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 0,63% 0,00% 0,63% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 2,29% 11,23% 9,39% 0,00% 22,91% SKUPAJ 11,75% 50,51% 37,07% 0,67% 100,00% Delitev splošnih stroškov režije po dejavnostih in občinah plan za leto 2019: DOBREPOLJE IVANČNA GORICA VELIKE LAŠČE SKUPAJ VODOPRESKRBA (vodarina, števnina,obnova HP) 2,14% 9,94% 7,50% 0,00% 19,58% RAVNANJE Z ODPADKI (odvoz, obdelava in odlaganje) 2,20% 12,71% 10,05% 0,00% 24,95% ČIŠČENJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,63% 5,25% 2,17% 0,00% 8,05% ODVAJANJE KOMUNALNIH ODPADNIH VOD 0,27% 1,53% 0,58% 0,00% 2,39% PREVZEM IN RAVNAJE Z BLATOM IZ GREZNIC IN MKČN 0,55% 1,28% 1,62% 0,74% 4,19% VZDRŽEVANJE CEST 2,50% 10,80% 3,80% 0,00% 17,11% DALJINSKO OGREVANJE 2,68% 2,68% VZDRŽEVANJE ZELENIC IN PARKOV 1,40% 0,51% 1,90% POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 0,00% 1,62% 0,00% 1,62% TRŽNA DEJAVNOST - GRADNJA 1,75% 8,58% 7,18% 0,00% 17,51% SKUPAJ 10,06% 55,79% 33,42% 0,74% 100,00% Občina Grosuplje Stran 19 od 24

23 ZBIRANJE IN PREVOZ KOMUNALNIH ODPADKOV IN ODLAGANJE PREOSTANKOV PO OBDELAVI NA ODLAGALIŠČE Dejavnosti na področju ravnanja z odpadki se delijo na: ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV zbiranje, prevoz in obdelavo bioloških odpadkov, zbiranje in prevoz ostalih komunalnih odpadkov zajema zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, zbiranje mešane embalaže in zbiranje ostalih ločenih odpadkov (kosovni odpadki in druge ločeno zbrane frakcije kot obvezne javne službe), posebne storitve zbiranja (zbiranje stekla, papirja, odpadnih sveč in večjih količin odpadne embalaže iz gospodarstva, zbiranje in prevoz industrijskih odpadkov, obdelava biološko razgradljivih odpadkov iz drugih občin, razvrščanje ločeno zbrane odpadne embalaže, prodaja uporabnih surovin, energenta in energije, oddaja infrastrukture v najem). ODLAGANJE OSTANKOV PREDELAVE ALI ODSTRANJEVANJA KOMUNALNIH ODPADKOV odlaganje ostankov obdelave komunalnih odpadkov od občin ustanoviteljic podjetja, posebna storitev odlaganje odpadkov (odlaganje odpadkov iz ostalih občin in industrijskih odpadkov). Ključ za delitev prihodkov- poslovnega izida od oddaje infrastrukture na CERO Špaja dolina v najem, prihodkov-poslovnega izida od trženja deponijskega prostora in naprav za obdelavo odpadkov, so lastniški deleži občin, ki znašajo za občino Dobrepolje 10%, občino Grosuplje 49% in za občino Ivančna Gorica 41%. Zaradi potreb ločenega zbiranja stroškov se upravni objekt in zbirni center na deponiji CERO Špaja dolina deli po ključu opravljenih ur izraženih s številom tehtanj med dejavnosti zbiranja komunalnih odpadkov, odlaganja odpadkov in posebnimi storitvami. Zaradi potrebe po ločenem vodenju stroškov zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, biološko razgradljivih odpadkov, ločeno zbrane embalaže ter posebnih storitev (zbiranja industrijskih odpadkov, stekla, papirja, odpadnih sveč in večjih količin odpadne embalaže iz gospodarstev), se stroške vozil, ki zbirajo te vrste odpadkov deli na ta področja na podlagi dejansko opravljenih delovnih ur. Pri zbiranju, prevozu in obdelavi bioloških odpadkov na kompostarni, je ključ za delitev: splošnih stroškov vozil, ki opravljajo zbiranje in prevoz bioloških odpadkov dejansko število opravljenih delovnih ur, Občina Grosuplje Stran 20 od 24

24 splošnih stroških obdelave teh odpadkov na kompostarni pa količina zbranih bioloških odpadkov v kg. Poslovni prihodki se na dejavnost zbiranja, prevoza in obdelave bioloških odpadkov razporejajo neposredno. Vsi ostali prihodki pa se v primeru obdelave teh odpadkov na kompostarni razporejajo po ključu količine zbranih bioloških odpadkov, v primeru zbiranja teh odpadkov pa po dejanskem številu opravljenih delovnih ur. Pri zbiranju in prevozu ostalih komunalnih odpadkov je ključ za delitev splošnih stroškov vozil, po posameznih dejavnostih v okviru zbiranja, dejansko opravljene delovnih ur po posameznih občinah. Poslovni prihodki se na dejavnost zbiranja in prevoza ostalih komunalnih odpadkov po občinah razporejajo neposredno, vsi ostali prihodki pa po ključu dejansko opravljenih delovnih ur po posameznih občinah. Splošni stroški in izredni prihodki vozil, ki poleg zbiranja in prevoza bioloških in ostalih komunalnih odpadkov opravljajo tudi storitve za druge dejavnosti, se delijo na dejavnosti in občine glede na število opravljenih delovnih ur po posameznih dejavnostih in občinah. Ključ za delitev prihodkov od prodaje ločeno zbranih frakcij na občine je količina ločenih frakcij po občinah (kovine, papir brez papirnate in kartonske embalaže). Ključ delitve splošnih stroškov pri odlaganju preostanka komunalnih odpadkov po obdelavi med odlaganje preostanka mešanih komunalnih odpadkov in posebne storitve je količina odloženih odpadkov v kg. Ključ delitve splošnih stroškov pri odlaganju preostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi od občin lastnic je količina odloženega ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v kg po občinah. Posebna storitev odlaganja odpadkov se deli na občine po ključu količine odloženih ostankov predelave komunalnih odpadkov. Poslovni prihodki na dejavnosti odlaganja odpadkov po občinah se razporejajo neposredno, vsi ostali prihodki pa po ključu količine odloženega ostanka mešanih komunalnih odpadkov po obdelavi v kg po občinah. L. ŠTEVILO ZAPOSLENIH ZA IZVAJANJE STORITEV ZA LETO 2017 IN 2019 Storitve v zvezi z ravnanjem z odpadki izvajamo v občinah Dobrepolje, Grosuplje in Ivančan Gorica. Na področju ravnanja z odpadki smo imeli v letu 2017, 27 zaposlenih na področju zbiranja odpadkov in 7 na CERO Špaja dolina. Za leto 2019 načrtujemo 28 zaposlenih na področju zbiranja odpadkov in 6 na CERO Špaja dolina. Zaposleni na zbiranju odpadkov se na zbiranje komunalnih odpadkov in zbiranje bioloških odpadkov delijo glede na dejansko število opravljenih delovnih ur na posamezni dejavnosti v posamezni občini. Zaposleni na CERO Špaja dolina se na zbiranje in odlaganje odpadkov delijo glede na dejansko število opravljenih delovnih ur. Občina Grosuplje Stran 21 od 24

25 M. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture je 100 %. N. Višina najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture Občina za opravljanje javne službe obračunava najemnino za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe in jo ima v lasti, v višini obračunane amortizacije za vso javno infrastrukturo, ki je potrebna za opravljanje posamezne javne službe. OBRAČUN 2017 PLAN 2019 zbiranje komunalnih odpadkov posebna storitev zbiranja zbiranje bioloških odpadkov odlaganje ostankov predelave posebna storitev odlaganja SKUPAJ STROŠKI NAJEMNINE O. Izračun predračunske cene V predračunske cene ravnanja z biološkimi odpadki za leto 2019 smo vključili tudi poračune cen za pretekla leta. Pri vključevanju poračunov cen v predračunske cene za leto 2019 smo zasledovali načelo, da zaradi poračunov ne prihaja do prevelikega nihanja obstoječih cen. V predračunske cene ravnanja z mešanimi komunalnimi odpadki poračuna nismo vključili. Izračun in višina poračuna, ki je bila vključena v predračunske cen, je bolj podrobno opisana v točki C. Vse cene so izračunane v EUR brez DDV, ki se obračuna po predpisani stopnji. Cena izvajanja storitve je del cene, ki vključuje stroške opravljanja storitev, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev in je izračunana tako, da se načrtovani stroški opravljanja storitev delijo z načrtovano količino opravljenih storitev. Cena javne infrastrukture je del cene, ki vključuje stroške najemnin in zavarovanja javne infrastrukture posamezne javne službe, ki je izračunana tako, da se načrtovani stroški opravljanja storitev delijo z načrtovano količino opravljenih storitev Sodila za preračun mase določenih vrst komunalnih odpadkov glede na obračunsko prostornino zabojnikov v kg/m 3 - planirano za leto 2019 Zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov Obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov Odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpakdov Zbiranje biološko razgradljivih odpadkov A Masa določenih vrst komunalnih odpadkov v kg B Obračunska prostornina zabojnikov v m C Sodilo za preračun v kg/m3 (A/B) 200, , , ,0589 Občina Grosuplje Stran 22 od 24

26 Skladno s 23. členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja se opravi poračun količin. ZBIRANJE DOLOČENIH VRST KOMUNALNIH ODPADKOV V OBČINI Pogostost odvoza Pri izračunu porazdelitve količin opravljenih storitev smo upoštevali, da se mešane komunalne odpadke zbira pri uporabnikih v enostanovanjskih hišah na 14 dni, kar pomeni 26 odvozov letno. V primeru večstanovanjskih objektov se mešane komunalne odpadke lahko zbira tudi pogosteje, kar je odvisno od razpoložljivega prostora za zabojnike. Izračun predračunske cene STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI EUR KOLIČINA ZBRANIH KOMUNALNIH ODPADKOV v kg kg PORAČUN -0,0061 EUR/kg CENA izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov z vključenim poračunom 0,1284 EUR/kg stroškovna CENA izvajanja storitve zbiranja komunalnih odpadkov - (PLAN 2019) 0,1345 EUR/kg STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE EUR KOLIČINA ZBRANIH KOMUNALNIH ODPADKOV v kg kg PORAČUN 0,0061 EUR/kg CENA javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov z vključenim poračunom 0,0095 EUR/kg stroškovna CENA javne infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov - (PLAN 2019) 0,0033 EUR/kg ZBIRANJE IN OBDELAVA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH KUHINJSKIH ODPADKOV IN VRTNEGA ODREZA V OBČINI Pogostost odvoza Pri izračunu porazdelitve količin opravljenih storitev smo upoštevali, da se biološke odpadke zbira pri uporabnikih v enostanovanjskih hišah enkrat na teden v poletnem času in na 14 dni v zimskem času, kar pomeni 43 odvozov letno. V primeru večstanovanjskih objektov se biološko razgradljive odpadke lahko zbira tudi pogosteje, kar je odvisno od razpoložljivega prostora za zabojnike. Izračun predračunske cene STROŠKI IZVAJANJA DEJAVNOSTI EUR KOLIČINA ZBRANIH BIO ODPADKOV v kg kg PORAČUN 0,0092 EUR/kg CENA izvajanja storitve zbiranja BIO odpadkov z vključenim poračunom 0,1401 EUR/kg stroškovna CENA izvajanja storitve zbiranja BIO odpadkov - (PLAN 2019) 0,1308 EUR/kg STROŠKI JAVNE INFRASTRUKTURE EUR KOLIČINA ZBRANIH BIO ODPADKOV v kg kg stroškovna CENA javne infrastrukture zbiranja BIO odpadkov - (PLAN 2019) 0,0076 EUR/kg Občina Grosuplje Stran 23 od 24

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: 354-0008/2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, 25. 2. 2019 Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

LETNO POROČILO 2008

LETNO POROČILO 2008 avtorja] PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2016 Marec 2017 1 ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2016 Področje cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo 2016-2017 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Elaborat o oblikovanju cen za javno službo je

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA IN ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE SODRAŽICA Goriča vas, marec 2019 1. Opis javne službe čiščenja in odvajanja

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

1

1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE V OBČINI SEVNICA - POGREBNA DEJAVNOST- - 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA - SEVNICA, marec 2019 KAZALO VSEBINE 1.

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-839-36-50 fax: 03-839-36-60 ID ZA DDV: SI 25344650 TRR: 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net ELABORAT O OBLIKOVANJU

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/ , fax 01/ Vegova ulica 9, 1251 Moravče Številka: /

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/ , fax 01/ Vegova ulica 9, 1251 Moravče   Številka: / OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-714-0, fax 01/723-10-35 Vegova ulica 9, 1251 Moravče E-mail: obcina@moravce.si Številka: 9000-0002/2019-10 Datum: 21.2.2019 Občina Moravče OBČINSKI SVET K TOČKI:

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE C E N I K STORITEV VELJAVNOST OD 01. 10. 2016 DALJE (VSE CENE SO V EUR) KAZALO 1. OSKRBA S PITNO VODO... 4 1.1. OSKRBA S PITNO VODO POSEBNA STORITEV... 4 1.1.1. Cena vodarine... 4 - za oskrbo s pitno,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014

2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014 2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014 2 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Vsebina 1 Splošno.... 3 2 Predstavitev podjetja Kocerod d.o.o... 4 3 Vhodne količine

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

POSLOVNO POROČILO ZA LETO KOCEROD D.O.O.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO KOCEROD D.O.O. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 KOCEROD D.O.O. Marec 2017 1 VSEBINA 1. SPLOŠNO 3 2. PREDSTAVITEV PODJETJA KOCEROD D.O.O. 4 3. VHODNE KOLIČINE V LETU 2016 5 4. PREGLED OBDELAVE PO OBRATIH 12 5. REZULTATI

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec 2019 1. KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA 1 Stran 2. 3.

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Spremljanje in obvladovanje stroškov

Spremljanje in obvladovanje stroškov Spremljanje in obvladovanje stroškov v podjetjih mag. Jana Trbižan Dnevni red Razvrščanje in razmejevanje stroškov Ugotavljanje stroškov po dejavnostih Obvladovanje stroškov 1 Pomembno je poznati stroškovna

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

katja_ _ pdf

katja_ _ pdf 2 KAZALO 1 UVOD... 5 1.1 VSEBINA ELABORATA... 5 1.2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA... 6 1.3 DOLOČITEV TRILETNEGA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA... 6 2 IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

letno poročilo o delu doc

letno poročilo o delu doc POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2005 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Na podlagi 5

Na podlagi 5 PREDLOG: Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA,

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, TRZIN IN CERKLJE NA GORENJSKEM / april 2016 / direktorica

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskeg

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskeg OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž 37 2258 Sveti Tomaž Številka: 032-2/2014 01/ZH Datum: 29. 3. 2016 Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 29. marca 2016

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13 POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri

II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: PROGRAM ZBIRANJA

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2)

MS MOL Obrazložitev - načrt ŽALE d.o.o (2) Številka: 354-1197/2017-1 Datum: 29. 12. 2017 Mestna občina Ljubljana Mestni svet ZADEVA: PRIPRAVIL: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ŽALE Javno podjetje, d.o.o. ZUNANJI

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE

CLIQUEZ POUR AJOUTER UN TITRE Izkušnje pri vodenju celovitega sistema ravnanja z odpadki v podjetju Revoz Vplivi na okolje pri proizvodnji avtomobila Emisije v zrak hlapne organske snovi (HOS) ostale emisije (prašni delci, TOC, CO2,

Prikaži več

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI Dimičeva 13 1504 Ljubljana T: (01) 58 98 000 F: (01) 58 98 100 info@gzs.si www.gzs.si Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA LETO 2019 12. december, 2018 Na podlagi

Prikaži več

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK

Navodilo Struktura cene izdelka Št. dokumenta : Izdaja: 01 Datum spremembe: Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Stran: 1/5 NAVODILO STRUKTURA CENE IZDELKA 1. POVZETEK Splošne informacije Naročnik E-mail Telefonska številka Datum Dobavitelj Dobaviteljeva št. Projekt Referenca Naziv Indeks Verzija Varianta Odgovorna

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx)

(Priloga_Poro\350ilo o prenosu namenskih sredstev, KS.xlsx) Tabela: Poročilo o prenosu namenskih sredstev v proračun 2015 V EUR Taksa za obrem. okolja - voda 2.011.143 2.012.994 981.949 1.031.045 1.031.045 0 91210 Inv.in inv.vzdrž.javnih kanal.sis.in ČN 101.660

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_3_obisk_29_in_30_3_2012.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_3_obisk_29_in_30_3_2012.doc EKOmisija 3. obisk ZAPISNIK 29. 3. 2012 Jesenice in Radovljica: Srednja šola Jesenice, Gimnazija Jesenice, Ekon. gimnazija in srednja šola Radovljica, Srednja gostinska in turistična šola Radovljica 30.

Prikaži več

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka : 354-75/2013-5 Datum : 28.10.2013

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Državni izpitni center *M1180314* SPOMLADANSKI IZPITNI ROK Izpitna pola Modul gradbeništvo NAVODILA ZA OCENJEVANJE Četrtek, 14. junij 01 SPLOŠNA MATURA RIC 01 M11-803-1-4 IZPITNA POLA Modul gradbeništvo

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc

Microsoft Word - Zapisnik_EKOmisije_1_obisk_18_in_21_11_2011.doc EKOmisija 1. obisk ZAPISNIK 18. 11. 2011 Kranj in Škofja Loka: TŠC Kranj (strokovna gimnazija in strokovna in poklicna šola), Gimnazija Kranj, ŠC Škofja Loka (Srednja šola za lesarstvo in Srednja šola

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.   office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/

Uredba Komisije (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/ 11.12.2012 Uradni list Evropske unije L 337/31 UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1179/2012 z dne 10. decembra 2012 o merilih za določitev, kdaj odpadno steklo preneha biti odpadek na podlagi Direktive 2008/98/ES

Prikaži več

PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Pro

PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Pro PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine

Prikaži več