DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "DIDAKTIČNA PRIPOROČILA ZA IZVEDBO ŠPORTNO-NARAVOSLOVNEGA TABORA"

Transkripcija

1 POROČILO O KAKOVOSTI ZA ŠOLSKO LETO 2013/14 Ljubljana, oktober 2014 VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 1

2 Osnovni podatki o šoli: Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana (Vegova Ljubljana) Vegova 4, 1000 Ljubljana Spletna stran: E-naslov: Tel.: Izobraževalni programi, ki se izvajajo na šoli: ELEKTROTEHNIK operater multimedijskih sistemov ELEKTROTEHNIK sistemski elektronik ELEKTROTEHNIK operater avtomatiziranih postrojev ELEKTROTEHNIK sistemski elektroenergetik TEHNIK RAČUNALNIŠTVA skrbnik komunikacijskih sistemov TEHNIK RAČUNALNIŠTVA koder algoritmov TEHNIK RAČUNALNIŠTVA skrbnik informacijskih sistemov TEHNIK RAČUNALNIŠTVA oblikovalec spletnih strani TEHNIŠKA GIMNAZIJA Člani Komisije za kakovost v šol. letu 2013/14: Marko Arsovič Miloš Mulh Tomaž Leskovšek Alenka Hari Aleksander Lazarević Igor Petrovčič Mateja Žitko Zadravec Anže Igor Vulić predstavnik gospodarstva predstavnik gospodarstva predstavnik staršev (G 2. B med letom nadomestil g. Zadravca) predstavnik zaposlenih predstavnik zaposlenih predstavnik zaposlenih predstavnica zaposlenih MIC dijak predsednik Komisije za kakovost Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 je pripravil Igor Vulić, predsednik Komisije za kakovost. VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 2

3 Kazalo 1 Uvod Predstavitev šole (poslanstvo in vizija) Zakonske podlage Rezultati spremljanja kazalnikov KAZALNIK 1: Spremljanje vzpostavljanja sistemov kakovosti na šolah KAZALNIK 2: Delež učiteljev z ustrezno formalno stopnjo izobrazbe (pogoji za delo na delovnem mestu učitelja) KAZALNIK 3: Delež učiteljev, ki sodelujejo v nadaljnjem strokovnem izobraževanju, spopolnjevanju in usposabljanju, in delež vloženega denarja KAZALNIK 4: Delež udeležencev izobraževanja, ki so uspešno zaključili izobraževanje v predvidenem času KAZALNIK 5: Uspešnost na zaključnem izpitu in poklicni maturi KAZALNIK 6: Nahajanje udeležencev izobraževanja šest mesecev/eno leto po zaključenem izobraževanju KAZALNIK 7: Delež sredstev, ustvarjenih s pripravo in izvedbo seminarjev po naročilu gospodarstva Zaključek VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 3

4 1 Uvod Pred nami je že peto poročilo komisije za kakovost, ki je izdelano skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju na osnovi smernic s strani Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Pred imenovanjem komisije za kakovost leta 2009 je bila naša šola že vključena projekte, ki so se navezovali na kakovost v šolstvu. Tako smo bili v šolskem letu 2007/08 vključeni v projekt Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja, katerega cilj je pridobitev certifikata Kakovost za prihodnost vzgoje in izobraževanja po standardu, oblikovanem posebej za potrebe šolstva. Ta projekt je pred Komisijo za kakovost vodil tim za kakovost. 2 Predstavitev šole (poslanstvo in vizija) Elektrotehniško-računalniška strokovna šola in gimnazija Ljubljana je šola, ki izvaja tri programe, in sicer tehniško gimnazijo, SSI-programa elektrotehnik in tehnik računalništva. Je šola, ki se enakovredno kosa z najboljšimi srednjimi strokovnimi šolami in gimnazijami v Ljubljani in Sloveniji. Osnova za tako vizijo je postavljena v dobrih kadrih, v opremljenosti učilnic z najsodobnejšo tehnologijo in vključenost šole v prenove srednje strokovne šole, posodobitev gimnazijskih programov (Konzorcij strokovnih gimnazija ), in v Posodobitev kurikularnega procesa na OŠ in gimnazijah, poskus prenove nekaterih elementov gimnazijskega programa v okviru MIZKŠ in pod vodstvom ZRSŠ ( ). Nove oblike in metode dela, kompetenčno načrtovanje in učenje, uvajanje novih strategij poučevanja, npr. medpredmetno in timsko poučevanje, povezovanje med teorijo in prakso v strokovnih modulih v okviru posodobljenih učnih načrtov, lahko veliko pripomorejo k boljši motivaciji učencev za delo. Osnovno poslanstvo šole je priprava dijakov na študij v naravoslovno-tehniških visokošolskih in univerzitetnih programih. 3 Zakonske podlage Skladno z Zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPSI-1, Ur. l. RS, št. 79/2006) in s Pravilnikom o upravljanju s podatki o kakovosti šol (Ur. l. RS, št. 112/2007), Center RS za poklicno izobraževanje, je bilo izdelano poročilo o kakovosti v poklicnem in strokovnem izobraževanju (PSI). Podlaga za pripravo poročila so oktobra 2007 na 101. seji Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje sprejeti kazalniki kakovosti, ki predstavljajo državni okvir za spremljanje in zagotavljanje kakovosti na ravni sistema. Ti izhajajo iz strateških ciljev in prioritet PSI. Sprejeto je bilo tudi, da je pri uvajanju kazalnikov treba graditi na postopnosti in sprotni evalvaciji izkušenj. VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 4

5 Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje je določil sedem kazalnikov, ki po vsebini zajemajo večino vsebine kazalnikov, pripravljenih na evropski ravni (Evropska priporočila). Pri tem so upoštevani tako kontekstualni, vhodni, procesni kot izhodni kazalniki oz. kazalniki učinka. Kazalnik1: spremljanje vzpostavljanja sistemov kakovosti na šolah; Kazalnik 2: delež učiteljev z ustrezno formalno stopnjo izobrazbe (pogoji za delo na delovnem mestu učitelja); Kazalnik 3: delež učiteljev, ki sodelujejo v nadaljnjem strokovnem izobraževanju, spopolnjevanju in usposabljanju, in delež vloženega denarja; Kazalnik 4: delež udeležencev izobraževanja, ki so uspešno zaključili izobraževanje v predvidenem času; Kazalnik 5: uspešnost na zaključnem izpitu in poklicni maturi; Kazalnik 6: nahajanje udeležencev izobraževanja šest mesecev/eno leto po zaključenem izobraževanju (dijaki so v nadaljnjem izobraževanju, zaposleni ali brezposelni); Kazalnik 7: delež sredstev, ustvarjenih s pripravo in izvedbo seminarjev po naročilu gospodarstva. 4 Rezultati spremljanja kazalnikov V spremljavo kazalnikov je bilo na šoli vključenih več služb, ki so Komisiji za kakovost pomagale pridobiti podatke, potrebne za izdelavo poročila o kakovosti. Tako smo pridobili podatke od svetovalne službe, računovodstva, predmetnih aktivov, tajnikov splošne in poklicne mature ter vodstva šole. 4.1 KAZALNIK 1: Spremljanje vzpostavljanja sistemov kakovosti na šolah Na Elektrotehniško-računalniški strokovni šoli in gimnaziji Ljubljana (Vegova Ljubljana) je bila Komisija za kakovost ustanovljena na ustanovnem sestanku in potrjena na Svetu šole Komisija za kakovost ima na naši šoli enoletni mandat in je vsakoletno potrjena z letnim delovnim načrtom, ki ga sprejme Svet zavoda. V šolskem letu 2013/14 so se člani Komisije za kakovost v celoti sestali enkrat, in sicer Na tem sestanku so bili potrjeni člani za šolsko leto 2013/14, pregledano je bilo Poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2012/13 in sestavljen načrt dela za šolsko leto 2013/14. Ostali sestanki so bili izvedeni v ožjem timu zaposlenih na šoli glede na dejavnosti, ki jih je izvajala Komisija za kakovost (vprašalnik o zadovoljstvu dijakov z VEGOVO Lj., evalvacija informativnega dne, analiza PUD-a, analiza so razredništva ). Poročilo komisije za kakovost za šolsko leto 2012/13 je bilo predstavljeno Šolskemu razvojnemu timu (ŠRT), Svetu šole, Svetu staršev in učiteljskem zboru na pedagoški konferenci. VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 5

6 Skladno z zakonodajo, pravilniki in priporočili Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje je Komisijo za kakovost v šolskem letu 2013/14 na naši šoli sestavljalo 9 članov iz različnih področij: - strokovni sodelavci šole 5 člani - dijaki 1 član - starši 1 član - delodajalci 2 člana Ob osnovni dejavnosti, spremljanju kazalnikov, je Komisija za kakovost v šolskem letu 2013/14 izvedla tudi anketo o zadovoljstvu dijakov z VEGOVO Lj. (anketo je izpolnilo 732 dijakov). Z rezultati ankete je bilo seznanjeno vodstvo šole in vsi razredniki (analiza je bila narejena tudi za vsak razred posebej). Narejena je bila tudi analiza informativnega dne (anketo je izpolnilo 550 udeležencev informativnega dne). 4.2 KAZALNIK 2: Delež učiteljev z ustrezno formalno stopnjo izobrazbe (pogoji za delo na delovnem mestu učitelja) V izobraževalnem procesu je v šolskem letu 2013/14 delalo 71 učiteljev. Od tega 43 učiteljev splošnoizobraževalnih predmetov, 21 učiteljev strokovno teoretičnih predmetov, 6 učiteljev praktičnega pouka. Kategorije: A učitelji zgolj splošno izobraževalnih predmetov B učitelji zgolj strokovno teoretičnega pouka C učitelji zgolj praktičnega pouka AB učitelji, ki poučujejo splošno izobraževalne predmete in izvajajo strokovno teoretični pouk AC učitelji, ki poučujejo splošno izobraževalne predmete in izvajajo praktični pouk BC učitelji, ki izvajajo strokovno teoretični in praktični pouk ABC učitelji, ki poučujejo splošno izobraževalne predmete in izvajajo strokovno teoretični ter praktični pouk. VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 6

7 Tabela izobrazbene strukture Izpolnjevanje pogojev za delo na delovnem mestu učitelja glede na šolsko leto Kategorija A Kategorija B Kategorija C Kategorija AB Kategorija AC Kategorija BC Kategorija ABC pedagoško -andragoške izobrazbe Število učiteljev, ki imajo/nimajo strokovnega izpita s področja vzgoje in izobraževanja ustrezne formalne izobrazbe za celotno učno obveznost predpisanih delovnih izkušenj Šolsko leto 2013/ / / /14 imajo nimajo / imajo nimajo / / / / imajo nimajo imajo / / / / nimajo / / / / imajo / / / / nimajo / / / / imajo nimajo imajo / / / / nimajo / / / / Skupaj imajo nimajo Število vseh učiteljev skupaj 71 Izobrazba učiteljev se v primerjavi z lanskim letom ni spremenila. Tudi v letošnjem letu ima 92 % učiteljev ustrezno izobrazbo. Od 71 učiteljev je bilo v šolskem letu 2013/14 67 zaposlenih za nedoločen čas (95 % učiteljev) in 69 zaposlenih za polni delovni čas (97 % učiteljev). Trije učitelji so bili v šolskem letu 2013/14 vključeni v izobraževanje za pridobitev pedagoško andragoške izobrazbe. Od 71 učiteljev je bilo v šolskem letu 2013/14 16 takšnih, ki nimajo naziva, 22 z nazivom mentorja, 28 z nazivom svetovalca in 5 z nazivom svetnika. Med temi učitelji je 7 takšnih, ki imajo znanstveni naziv magister in 1 znanstveni naziv doktor znanosti. VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 7

8 Ob 71 učiteljev so na šoli zaposleni še 4 vodstveni delavci (ravnatelj, vodja MIC, svetovalna delavka, knjižničarka, dve pomočnici ravnatelja, ki tudi poučujeta), 4 zaposleni v računovodstvu in administraciji ter 9 tehničnih delavcev, skupaj 86 zaposlenih. 4.3 KAZALNIK 3: Delež učiteljev, ki sodelujejo v nadaljnjem strokovnem izobraževanju, spopolnjevanju in usposabljanju, in delež vloženega denarja Na osnovi priporočil Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje smo učitelje razvrstili v tri kategorije glede na število dni udeležbe na izobraževanjih oz. usposabljanjih. Udeleženost učiteljev na izobraževanju in usposabljanju a) Učitelji, ki se niso udeležili izobraževanja b) Učitelji, ki so se udeležili do vključno 5 dni izobraževanja c) Učitelji, ki so se udeležili več kot 5 dni izobraževanja Število učiteljev 2013/14 % 0 45,1 % 32 54,9 % 40 Šola je za izobraževanje in usposabljanje učiteljev v šolskem letu 2013/14 namenila ,31 evrov, kar okvirno znaša 0,3 % celotnih sredstev šole. 4.4 KAZALNIK 4: Delež udeležencev izobraževanja, ki so uspešno zaključili izobraževanje v predvidenem času Delež udeležencev izobraževanja, ki so uspešno zaključili izobraževanje v predvidenem času, smo izmerili po metodi primerjave vpisanih dijakov v šolskem letu 2010/11, ki je bil vhodni letnik za generacijo, ki je v šolskem letu 2013/14 zaključila s šolanjem (v štirih letih). Usmeritev Število dijakov, vpisanih 2010/2011 Število dijakov, ki so zaključili šolanje 2013/14 Strokovna šola ,4 Strokovna gimnazija ,5 Skupaj ,5 Pri teh podatkih je potrebno omeniti, da zaradi večjega vpisa v različne gimnazije prihaja na našo šolo vse več dijakov s slabšim učnim uspehom, ki težko sledijo programom, na šoli zasnovanih tako, da sledijo osnovnemu poslanstvu šole, to je priprava dijakov na študij v naravoslovnotehniških visokošolskih in univerzitetnih programih. Veliko takih dijakov, ki so jim naši izobraževalni programi pretežki, se prešola/prepiše v lažje strokovne in poklicne šole. % VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 8

9 Če k dijakom, ki so uspešno zaključili izobraževanje v predvidenem času, dodamo še tiste, ki so eno leto ponavljali, in tiste, ki zaključijo šolanje na naši šoli kot udeleženci izobraževanja odraslih dobimo podatek, da približno % dijakov, ki so se vpisali na našo šolo, jo tudi zaključi. Po metodi izračunavanja, ki smo jo uporabili tudi lani, je je bila letošnja generacija dijakov boljša za 5,7 %, saj je predhodna generacija dijakov (zaključila šolanje 2012/13: vpisanih v prvi letnik 250, zaključilo šolanje ,8 % uspešni v predvidenem času). 4.5 KAZALNIK 5: Uspešnost na zaključnem izpitu in poklicni maturi Na šoli vsako leto izpeljemo tako poklicno kot tudi splošno maturo (programi: SSI-elektrotehnik in tehnik računalništva, tehniška gimnazija). V letošnjem šolskem letu je k maturi pristopilo 165 rednih dijakov (127 k poklicni maturi in 38 k splošni maturi). Rezultati obeh matur so navedeni v spodnjih tabelah. Poklicna matura: Uspešnost na maturi Neuspešni Uspešni SKUPAJ (štev. točk) dijaki dijaki Število dijakov % 7,1 6,3 31,5 41,7 13,4 92,9 100 Omeniti je potrebno tudi to, da smo imeli na poklicni maturi dva maturanta, ki sta imela vse točke in sta prejela spričevalo s pohvalo, ter 15 dijakov z odličnim uspehom na poklicni maturi. Poleg rednih dijakov je k opravljanju poklicne mature pristopilo še 7 kandidatov izrednega izobraževanja. Med njimi je bilo 5 kandidatov uspešnih (71,4 %). V zimskem izpitnem roku je poklicno maturo opravljalo 15 dijakov. Vsi dijaki so bili na zimskem roku uspešni (100%). Splošna matura: Uspešnost na splošni Neuspešni Uspešni SKUPAJ maturi (štev. točk) dijaki dijaki Število dijakov % 7,9 10,5 42,1 34,2 5,2 92,1 100 Med dijaki, ki so uspešno zaključili splošno maturo, smo imeli dva dijaka z odličnim uspehom. Neuspešni so bili dijaki le na jesenskem roku splošne mature. Poleg dijakov strokovne gimnazije je posamezni izpit iz predmeta splošne mature opravljalo 32 dijakov strokovne srednje šole (poleg poklicne mature). Uspešnih je bilo 28 dijakov (87,5 %). VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 9

10 4.6 KAZALNIK 6: Nahajanje udeležencev izobraževanja šest mesecev/eno leto po zaključenem izobraževanju Na osnovi priporočil Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje smo želeli dijake razvrstiti v tri kategorije, in sicer: na dijake, ki nadaljujejo z izobraževanjem, na dijake, ki so se po končanem šolanju zaposlili, in na dijake, ki po končanem šolanju (šest mesecev/eno leto) še niso zaposleni. Ker pa podatkov o zaposlenosti dijakov žal nismo mogli pridobiti, smo se odločili, da dijake razvrstimo samo v dve kategoriji. Na dijake, ki po končanem šolanju nadaljujejo izobraževanje, in na tiste, ki ne nadaljujejo izobraževanja. Pri tem smo upoštevali tudi njihovo (poklicno) usmeritev. V šolskem letu 2013/14 smo se prek CPI-ja vključili v spremljanje zaposljivosti naših dijakov, ki so se vpisali v našo šolo v šolskem letu 2007/08. Ker smo želeli preveriti tudi uspešnost naših dijakov v nadaljnjem izobraževanju, smo na vse fakultete, kamor so se po končanem šolskem letu 2012/13 vpisali naši dijaki, posredovali prošnjo za podatke o uspešnosti naših dijakov po prvem letniku študija. Odgovorilo nam je 6 fakultet, na katerih je bilo v šolskem letu 2012/13 vpisanih 117 študentov 84 % generacije, ki je zaključila šolanje na naši šoli). V študijsko leto 2013/14 se je od teh 117 študentov v drugi letnik vpisalo 66 naših nekdanjih dijakov, kar znaša 57 % in je primerljivo z lanskoletnimi podatki. Usmeritev Število dijakov, ki so zaključili šolanje 2012/13 Število dijakov, ki nadaljujejo šolanje Število dijakov, ki ne nadaljujejo šolanja Strokovna šola Strokovna gimnazija SUMA Iz tabele je razvidno, da se večina naših dijakov vpiše v nadaljnje izobraževanje: gimnazijci 100 %, tehniki 95,9 %. FAKULTETA VPISANI NAPREDOVALI V % 2012/13 2. LETNIK 1 FS VSŠ ,3 % 2 FS UNI ,0 % 3 FE VSŠ ,0 % 4 FE UNI % 5 FRI ,3 % 6 ŠC PET VSŠ ,0 % SKUPAJ ,4% VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 10

11 4.7 KAZALNIK 7: Delež sredstev, ustvarjenih s pripravo in izvedbo seminarjev po naročilu gospodarstva V šolskem letu 2013/14 ni bilo ustvarjenih finančnih sredstev s pripravo in izvedbo seminarjev po naročilu gospodarstva. Smo pa v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport izvedli tečaje za usposabljanje brezposelnih. Tako se je tega usposabljanja udeležilo 33 brezposelnih (27 za izdelavo spletnih strani in 6 za osnove programiranja). Prihodek iz tega naslova je v šolskem letu 2013/14 znašal ,00 evrov. Prav tako smo v šolskem letu 2013/14 ustvarili prihodek v višini ,00 evrov iz naslova izobraževanja odraslih, v katerega je bilo vključenih 39 slušatelje (1- tehniška gimnazija, 8 SSIelektrotehnik in 30 SSI-tehnik računalništva). 5 Zaključek Komisija za kakovost (KK) na naši šoli spremlja kazalnike kakovosti, ki so zakonsko določeni in izdelani na osnovi smernic Strokovnega sveta RS za poklicno in strokovno izobraževanje. Izdela Poročilo o kakovosti in ga predstavi vodstvu šole, Šolskemu razvojnemu timu (ŠRT), Svetu zavoda, učiteljskemu zboru, Svetu staršev in dijaški skupnosti. KK spremlja tudi nekatera ostala področja, ki vplivajo na kakovostno delo na šoli, in o tem poroča vodstvu šole, ŠRT-ju, ki skrbi za načrtovanje dela na šoli in določa razvojne smernice delovanja šole. Prek svojega predstavnika v ŠRT-ju (predsednik Komisije za kakovost) komisija predlaga ukrepe po posameznih področjih, daje pobude in pripombe k izboljšanju tako vzgojno izobraževalnega dela na šoli kot tudi drugih segmentov, ki vplivajo na kakovost dela na šoli. VEGOVA Ljubljana: Poročilo o kakovosti za šolsko leto 2013/14 11

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV

POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV POROČILO O DELU KOMISIJE ZA KAKOVOST NA ŠCV, RUDARSKI ŠOLI V ŠOLSKEM LETU 2011/2012 1. Predstavitev šole V šolskem letu 2011/2012 so bili na Rudarsko šolo vpisani 204 dijaki. Razporejeni so bili v 6 oddelkov

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFORMATIVNI DAN 2019 ELEKTROTEHNIK ELEKTROTEHNIK izobraževalni program: ELEKTROTEHNIK naziv strokovne izobrazbe: elektrotehnik elektrotehnica trajanje izobraževanja: 4 leta zaključek izobraževanja: poklicna

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol

Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šol Stran1 POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA LETO 2010/2011 Stran2 Kazalo 1. MATERIALNI POGOJI ŠOLE 2. KADROVSKA ZASEDBA. 3. RAZREDI.. 4. REALIZACIJA UČNEGA PROGRAMA. 4.1. SODELOVANJE S STARŠI. 5. KOMISIJA

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

Kadrovski načrt in plan dela 2017

Kadrovski načrt in plan dela 2017 KADROVSKI NAČRT in PLAN DELA za 2017 mag. Tilka Jakob, OŠ Vitanje REDNI ODDELKI ODDELEK 2016/17 ODDELEK 2017/2018 1. razred 1. a 25 1.a 26 2. razred 2. a 18 2.a 25 3. razred 3. a, b 30 3.a 18 4. razred

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:   Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana Letni posv

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana   Letni posv 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana KLJUČNI RAZVOJNI DOSEŽKI IN IZZIVI ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Mag. Andrej Sotošek Raziskave in razvoj 1. Raziskava PIAAC (OECD): rezultati: glavna raziskava

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Slomškov trg Maribor, Slovenija Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib

Slomškov trg Maribor, Slovenija   Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Marib Slomškov trg 15 2000 Maribor, Slovenija www.um.si Analiza vpisa v podiplomske študijske programe Univerze v Mariboru v študijskem letu 2014/2015 Maribor, februar 2015 www.um.si rektorat@um.si t.: +386

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

untitled

untitled Pri pripravi priporočil so sodelovali: Darko Mali, mag. Albin Vrabič, Marija Pevec, Miran Papež, dr. Klara S. Ermenc, mag. Slava Pevec Grm. Jezikovni pregled: Tanja Modrijan Idejna zasnova: Saša Kerkoš

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2015/2016 Koper, januar 2017 Pri pripravi

Prikaži več

Poročilo o spremljanju praktičnega izobraževanja – analiza in interpretacija vprašalnika za dijake

Poročilo o spremljanju praktičnega izobraževanja – analiza in interpretacija vprašalnika za dijake MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT REPUBLIKA SLOVENIJA TRETJE VMESNO POROČILO O SPREMLJANJU POSKUSNEGA UVAJANJA PROGRAMOV TEHNIK MEHATRONIKE IN TEHNIK OBLIKOVANJA (lektorirano gradivo) PRI PRIPRAVI POROČILA

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt

Microsoft PowerPoint - Sirikt-SK-FV.ppt E-učbeniki za izbrane naravoslovno-tehniške predmete E-books for selected science and technical subjects Slavko KOCIJANČIČ Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta slavko.kocijancic@pef.uni-lj.si Franc

Prikaži več

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike

[ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike [ Univerza v Ljubljani ] [ english ] Imenik sodelavcev Študij fizike Študij matematike Doktorski študij matematike in fizike Raziskave O fakulteti Študenti fizike Študenti matematike Sodelavci Domov >

Prikaži več

Klasifikacijski znak 037

Klasifikacijski znak 037 Klasifikacijski znak 037 Maribor, 28.11.2018 Z A P I S N I K Konstitutivne seje ŠTUDENTSKEGA SVETA Fakultete za strojništvo UM, ki je potekala v torek, 28. novembra 2018, ob 18.00 uri v prostoru B-202.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

VEGOVA Ljubljana LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Ljubljana, september 2018

VEGOVA Ljubljana LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Ljubljana, september 2018 VEGOVA Ljubljana LETNI DELOVNI NAČRT ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Ljubljana, september 2018 Svet Elektrotehniško-računalniške strokovne šole in gimnazije Ljubljana je skladno z določilom 48. člena Zakona o

Prikaži več

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA

POKLICNO IZOBRAŽEVANJE IN SPLOŠNA ZNANJA ZAGOTAVLJANJE IN IZBOLJŠEVANJE KAKOVOSTI V PSIU (Usposabljanje timov za kakovost izvajalcev PSIU) Gradivo je nastalo v okviru projekta Finančna podpora nacionalnim referenčnim točkam EQAVET 2017 (Project

Prikaži več

Vizija UP

Vizija UP UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE Samoevalvacijsko poročilo za izobraževalno dejavnost za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2018 1 Pri pripravi

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

RODITELJSKI SESTANEK 7. A IN 7. B

RODITELJSKI SESTANEK 7. A IN 7. B POKLICNA ORIENTACIJA Šolsko leto 2018/2019 Časovni potek dejavnosti Program Kam in kako young od oktobra 6. tržnica poklicev: OŠ Polhov Gradec 20. 11. 2018 (17h 19h) Dan odprtih vrat slovenskega gospodarstva

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n

Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije n Na podlagi petega odstavka 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 100/04 - uradno prečiščeno besedilo) je Vlada Republike Slovenije na 58. redni seji dne26. januarja 2006 pod točko 4 sprejela

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje

erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje erasmus +: mladi v akciji Erasmus+: Mladi v akciji je del programa EU Erasmus+ na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014 2020. Namenjen je krepitvi kompetenc in zaposljivosti

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev OD STRATEGIJ DO RECEPTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije Andragoški kolokvij, Ljubljana, 31.5.2019 KAJ JE POMEMBNEJŠE ZA NAČRTOVANJE: - Tisto kar vemo - Tisto

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set Ljubljana, 7. januar 2019 1. Povzetek

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre

Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje assessment tool Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mre Spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže 1 Kolofon Naslov : spremljevalni dokument za spletni šolski priročnik SHE mreže Avtorji Erin Safarjan, magistra javnega zdravja Goof Buijs,

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 2013/14

RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE IN DIJAŠKE DOMOVE 2013/14 POKLICNA ORIENTACIJA V ŠOLSKEM LETU 2016/17 - gradivo za učence in starše - mag. Janja Kranjc, univ. dipl. psih. OŠ Sava Kladnika Sevnica Kaj nas čaka v tem šolskem letu? Razredne ure (oktober, februar,

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glav

Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glav Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) Mednarodna raziskava poučevanja in učenja TALIS 2018 Vprašalnik za ravnatelje Srednje šole Glavna raziskava Slovenska različica TALIS v Sloveniji

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

DNEVI IDE/OIV: Opomba: dijaki, ki so naročeni na malico, jo dobijo na enodnevni ekskurziji in pri dejavnostih na šoli, na športni dan

DNEVI IDE/OIV: Opomba: dijaki, ki so naročeni na malico, jo dobijo na enodnevni ekskurziji in pri dejavnostih na šoli, na športni dan DNEVI IDE/OIV: 24. 28. 9. 208 Opomba: dijaki, ki so naročeni na malico, jo dobijo na enodnevni ekskurziji in pri dejavnostih na šoli, na športni dan pa prinesejo svojo. Ponedeljek, 24. 9. 208 Dnevi IDE:.

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m

Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV m Osnovni podatki Ime programa Lastnosti programa PODATKI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PREDŠOLSKA VZGOJA Predšolska vzgoja pedagoški Vrsta Stopnja KLASIUS-SRV magistrski druga stopnja Magistrsko izobraževanje (druga

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - petek_16_30_B_Zabret [Read-Only] [Compatibility Mode] RAZVOJ IKT KOMPETENC ali Z RAZVOJEM IKT KOMPETENC do E-POUČEVANJA Jožica Senica Zabret OŠ Marije Vere Kamnik Kranjska gora, 17. 4.2009 Razvoj IKT kompetenc? IKT veščine niso nadstandard, temveč baza za

Prikaži več

PRAVILNIK O SISTEMIZACJI DELOVNIH MEST

PRAVILNIK O SISTEMIZACJI DELOVNIH MEST Na podlagi 7. in 13. člena Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS-NPB34), 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) Ur. l. RS, št. (Uradni list RS, št. 16/07,

Prikaži več

1

1 UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA MANAGEMENT POROČILO O IZOBRAŽEVALNI DEJAVNOSTI za študijsko leto 2015/2016 in podatki o vpisu za študijsko leto 2016/2017 Koper, januar 2017 Kazalo vsebine 1 UVOD...

Prikaži več

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N

UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, N UNIVERZA NA PRIMORSKEM VISOKOŠOLSKA PRIJAVNO-INFORMACIJSKA SLUŽBA ANALIZA PRIJAVE IN VPISA NA UNIVERZO NA PRIMORSKEM ŠTUDIJSKO LETO 2014/2015 Koper, November 2014 ANALIZA PRIJAVE IN VPISA ZA ŠTUDIJSKO

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2016/2017 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Tanja Galun Založnik 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Microsoft Word - polensek-1.doc

Microsoft Word - polensek-1.doc Spletna učilnica športne vzgoje res deluje? Janja Polenšek OŠ Dobje janja.polensek@gmail.com Povzetek S pospešenim uvajanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije v proces izobraževanja na OŠ Slivnica

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Litija, oktober 2014

LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Litija, oktober 2014 LETNO POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO OZIROMA ŠTUDIJSKO LETO 2013/2014 Litija, oktober 2014 Na osnovi 16. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju in 20. člen Navodil o prilagajanju

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6.

1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. 1. Medkulturnost kot pedagoško- didak:čno načelo 7. Sodelovanje šole z lokalno skupnostjo 2. Sistemska podpora pri vključevanju otrok priseljencev 6. Sodelovanje šole s (starši) priseljenci Medkulturna

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o

Številka: / Datum: Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o Številka: 1103-2/2014-1 Datum: 19. 6. 2014 Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije (v nadaljevanju: sklad) na podlagi Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07 (63/07 popr.),

Prikaži več