Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni"

Transkripcija

1 Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012) in 17. člena Statuta Občine Gorenja vas-poljane (Ur. l. RS št. 85/2013) se je na. redni seji občinskega sveta, dne s sklepom št. sprejel ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNE OBČINSKE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE 2017 za območ je Obč ine Gorenja vas-poljane Pripravili: dr. Kristina Knific, Višja svetovalka za ravnaje z odpadki in okolje Nada Dolinar, Svetovalka za računovodstvo Datum: Milan Čadež, župan 1

2 Vsebina 1. Uvod Pravne podlage Javne gospodarske službe na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode Elementi elaborata Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje Odvajanje komunalne odpadne vode Čiščenje komunalne odpadne vode Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske cene in od potrjene cene storitev Pojasnila - odvajanje komunalne odpadne vode Pojasnila - čiščenje komunalne odpadne vode: Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji Predračunska količina opravljenih storitev javne službe Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe Predračunski stroški čiščenja Predračunski stroški odvajanja Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Višina najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture

3 2.15. Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje Odvajanje komunalne in padavinske vode Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Subvencioniranje cene omrežnine Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih Sodila za stroške omrežnine Sodila za stroške izvajanja storitev Sodila za prihodke

4 1. Uvod V elaboratu so oblikovane cene izvajanja storitev odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas-poljane. Cene so oblikovanje skladno z metodologijo, ki jo predpisuje Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012 in 109/2012) Pravne podlage Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/2004, 17/ ORZVO187, 20/2006, 28/ skl. US, 49/ ZMetD, 66/ odl. US, 33/ ZPNačrt, 57/ ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 48/2012, 57/2012, 92/2013, 38/2014, 37/2015, 56/2015, 102/2015) v tretjem odstavku 149. člena določa, da vlada podrobneje predpiše metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in tehnične, vzdrževalne, organizacijske in druge ukrepe in normative za opravljanje javnih služb. V zvezi s tem je izdala Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15) ter Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012, 109/2012, v nadaljevanju Uredba), kateri sta osnovi za izdelavo Elaborata o oblikovanju cen storitve obvezne gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Gorenja vas-poljane Javne gospodarske službe na področju odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode Odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode spada po 149. členu Zakona o varstvu okolja med obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja. Vrste nalog, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, določa Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Uradni list št. 88/2011 in 8/2012). Navedena uredba v 2. členu določa obseg javne službe na naslednje naloge: odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo, prevzem komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, čiščenje in obdelava komunalne odpadne vode in blata iz nepretočnih greznic, malih komunalnih čistilnih naprav z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na komunalni ali skupni čistilni napravi, zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa ali izdelave ocen obratovanja za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, zagotavljanje izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja 50 PE ali več, v katere se odvaja komunalna odpadna voda iz nestanovanjskih stavb, odvajanje in čiščenje padavinske odpadne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo z javnih površin ali streh. Zahteve povezane s storitvami vezanimi na male komunalne čistilne naprave (ocena obratovanja, prve meritve in obratovalni monitoring) določata Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 98/2007 in 30/2010) ter Pravilnik o prvih meritvah in 4

5 obratovalnem monitoringu. Pogostost odvoza vsebin iz greznic in malih čistilnih naprav ter izdelava ocene obratovanja je določena na»najmanj enkrat na tri leta«. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vod se uporabnikom obračuna v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 80/2012, 98/2015). Splošne pogoje iz zahteve pri izvajanju gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode na območju občine Gorenja vas-poljane določa Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode (Ur. l. RS št. 52/2014). Tehnični normativi in postopki povezani z gradnjo javne kanalizacije v Občini Gorenja vas-poljane so opredeljeni v Pravilniku o tehnični izvedbi in uporabi objektov javne kanalizacije v Občini Gorenja vas-poljane (Ur. l. RS št. 95/2008). Metodologija oblikovanja cen je določena z Uredbo (točka 1.1). Področje izvajanja obveznih gospodarskih javnih služb javne službe ureja Zakon o gospodarskih javnih službah. V občini Gorenja vas-poljane so dejavnosti in način oziroma oblike izvajanja določeni z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Gorenja vas-poljane (Uradni vestnik Gorenjske 19/96, Ur. l. RS št. 88/00, 59/07, 47/10 in 47/14). Gospodarske javne službe se izvajajo v okviru režijskega obrata Občine Gorenja vas-poljane, ki je po Odloku o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Gorenja vas-poljane notranja organizacijska enota občinske uprave. 2. Elementi elaborata Uredba v 9. členu opredeli izdelavo elaborata v predpisani vsebini, kot sledijo podtočke te točke. V okviru javne službe odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode se skladno z 19. členom Uredbe ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe: a. odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin b. odvajanje padavinske odpadne vode s streh, c. storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, d. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in e. čiščenje padavinske odpadne vode s streh. Uredba določa, da je predračunska cena storitev zgoraj navedenih javnih služb pod a in c alinejo je sestavljena iz omrežnine, cene opravljanja storitev javne službe in okoljske dajatve, storitev navedenih pod b, d in e alinejo pa iz omrežnine in cene opravljanja storitev javne službe. V okviru režijskega obrata se izvajajo storitve odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in storitve navedene pod točko c. Cene za storitve povezane z nepretočnimi greznicami in odvozom mulja iz malih komunalnih čistilnih naprav se bodo oblikovane posebej. 5

6 2.1. Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev javne službe Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je izražena v m 3 opravljene storitve, za katero se šteje količina dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. Količina dobavljene vode se pri uporabnikih storitev, ki se s pitno vodo oskrbujejo iz javnega vodovoda, določi na osnovi meritev odčitkov obračunskega vodomera. Kadar se poraba pitne vode ne ugotavlja z obračunskim vodomerom, se količina dobavljene vode obračuna glede na zmogljivost priključka, kot to določa 21. člen Uredbe. Za druge stavbe, ki se s pitno vodo ne oskrbujejo iz javnega vodovoda, se količina storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določi na podlagi števila stalno in začasno prijavljenih stanovalcev ob upoštevanju normirane porabe pitne vode, ki znaša 0,15 m 3 na osebo na dan. Predračunska količina opravljenih storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2016 je bila ocenjena na m 3. Ocena je bila izvedena v okviru elaborata za leto Obračunska količina opravljenih storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je dejanska količina enot storitev odvajanja in čiščenja in za leto 2016 znaša m 3 (Preglednica 1) in je za 1,4 % višja od predračunske. V to količino se ne prišteva dejanska količina vode, ki jo kmetijska gospodarstva uporabijo v hlevu. Količina dejansko porabljene vode v hlevu se ugotavlja na osnovi merjene porabe (ločen obračunski vodomer ali odštevalni vodomer). Razlika med predračunsko in obračunsko količino storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za leto 2016 je m 3. Preglednica 1: Predračunska in obračunska količina opravljenih storitev za leto 2016 Količina opravljenih storitev po kanalizacijskih sistemih Obračunska količina 2016 (m3) Predračunska količina 2016 (m3) Skupaj

7 2.2. Predračunski in obračunski stroški izvajanja storitev posamezne javne službe za preteklo obračunsko obdobje Predračunski in obračunski stroški se delijo stroške, ki nastanejo pri odvajanju komunalne odpadne vode in stroške, ki nastanejo pri čiščenju komunalne odpadne vode. Delijo se na stroške omrežnine in stroške opravljanja storitev. Omrežnina po 19. členu Uredbe vključuje: (i) stroške amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura, (ii) stroške zavarovanja infrastrukture javne službe, (iii) stroške odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost in povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture javne službe, in (iv) odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. Stroški amortizacije se skladno z 19. členom Uredbe izračunavajo po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe in ob upoštevanju življenjske dobe, navedene v prilogi 1 Uredbe. Stroški opravljanja storitev javne službe je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe. V ceno opravljanja storitev odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se lahko vključijo le stroški, ki jih je mogoče povezati z opravljanjem storitev javne službe in vključuje naslednje skupine: neposredne stroške materiala in storitev, neposredne stroške dela, druge neposredne stroške, splošne (posredne) proizvajalne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, splošne nabavno-prodajne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, splošne upravne stroške, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela, obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe, neposredne stroške prodaje, druge poslovne odhodke in donos iz 16. točke 2. člena te uredbe. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode se uporabnikom obračuna v skladu s predpisom, ki ureja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode in ni predmet oblikovanja cene po tem elaboratu. 7

8 Odvajanje komunalne odpadne vode Predračunski stroški in obračunski stroški za odvajanje komunalne odpadne vode za leto 2016 so podani v preglednici 2. Znotraj posamezne storitve so stroški podani po stolpcih glede na zahtevane elemente cene iz 19. člena Uredbe. Sodila za razvrstitev skupnih stroškov po storitvah posamezne gospodarske javne službe in opis posameznih kategorij stroškov so podani v točki Iz podatkov v preglednici 2 je razvidno, da so bili obračunski stroški omrežnine za 1 % višji od predračunskih, stroški storitev pa za 14 % nižji od predračunskih stroškov. V izračunu obračunskih stroškov je upoštevan tudi poračun iz leta 2015: Omrežnina: 2.622,82 EUR Storitve odvajanja: 2.964,40 EUR Preglednica 2 Predračunski in obračunski stroški javne službe odvajanje komunalne odpadne vode za leto Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode - stroški 1.1 stroški amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura , ,74 1, , stroški zavarovanja infrastrukture javne službe 954, ,88 0,70-409, stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture odhodke financiranja javne službe v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode Skupaj stroški omrežnine(so) Poračun (PORAČ) Poračun (PORAČ) Skupaj stroški storitve S PORAČUNOM (S +PORAČ) - OS Predračunski , ,62 1,01 900, , , , ,45 0, , , ,40 Indeks OS/PS 2016 Razlika OS - PS Skupaj stroški omrežnine S PORAČUNOM (SO+PORAČ) , ,80 0,70 900,73 2. Storitev odvajanja komunalne odpadne vode - stroški Predračunski Indeks OS/PS OS Razlika OS - PS 2.1 neposredni stroški materiala in storitev , ,00 0,99-131, neposredni stroški dela 8.402, ,00 0, , drugi neposredni stroški splošni (posredni) proizvajalni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela 24,77 20,00 1,24 4, splošni nabavno-prodajni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela 536,40 500,00 1,07 36, splošni upravni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela 2.793, ,45 0, , obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe druge poslovne odhodke donos iz 16. točke 2. člena uredbe Skupaj stroški storitve (S) , ,06 0, ,96 8

9 Čiščenje komunalne odpadne vode Predračunski stroški in obračunski stroški javne službe čiščenje komunalne odpadne vode za leto 2016 so podani v preglednici 3. Znotraj posamezne storitve so stroški podani po stolpcih glede na zahtevane elemente cene iz 19. člena Uredbe. Sodila za razvrstitev skupnih stroškov po storitvah posamezne gospodarske javne službe in opis posameznih kategorij stroškov so podani v točki Iz podatkov v preglednici 3 je razvidno, da so bili obračunski stroški omrežnine za 6 % nižji od predračunskih, stroški storitev pa za ,92 evrov višji od predračunskih stroškov, predvsem zaradi večje količine dehidriranega blata (224,28 t, načrtovano 160 t, porabe materiala in električne energije). V izračunu obračunskih stroškov 2016 je upoštevan tudi poračun iz leta 2015: Omrežnina: ,74 EUR Storitve odvajanja: -10,749,28 EUR Preglednica 3 Predračunski in obračunski stroški javne službe čiščenje komunalne odpadne vode za leto Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode - stroški 1.1 stroški amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura , , stroški zavarovanja infrastrukture javne službe 920,45 800, stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. - - Skupaj stroški omrežnine(so) , ,50 Poračun (PORAČ) , ,74 Skupaj stroški omrežnine S PORAČUNOM (SO-PORAČ) Predračunski , ,24 2. Storitev čiščenje komunalne odpadne vode - stroški Predračunski 2.1 neposredni stroški materiala in storitev , , neposredni stroški dela , , drugi neposredni stroški 35, splošni (posredni) proizvajalni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela 46,67 20, splošni nabavno-prodajni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela 513, , splošni upravni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela 5.263, , obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe druge poslovne odhodke 520,00 450, donos iz 16. točke 2. člena uredbe - Skupaj stroški storitve (S) , ,05 Poračun (PORAČ) ,28 - Skupaj stroški storitve S PORAČUNOM (S +PORAČ) , ,05 9

10 2.3. Pojasnila odmikov obračunske cene od predračunske cene in od potrjene cene storitev Predračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in Uredbo, na podlagi načrtovane količine opravljenih storitev in načrtovanih stroškov ter prihodkov izvajalca v prihodnjem obračunskem obdobju, in ne vključuje omrežnine. Obračunska lastna cena storitev javne službe je cena, ki se izračuna enako kakor predračunska cena, pri čemer se za preračun stroškov na enoto storitev uporabijo dejanske količine opravljenih storitev in realizirani stroški izvajalca v preteklem obračunskem obdobju; Potrjena cena je cena oblikovana z elaboratom in jo je potrdil občinski svet. Zaračunana cena je potrjena cena zmanjšana za morebitno subvencijo, ki jo za storitve plača uporabnik Pojasnila - odvajanje komunalne odpadne vode Podatki predračunski in obračunski ceni storitev odvajanja komunalnih odpadnih voda so podani v Preglednici 4. Preglednica 4: Predračunska in potrjena cena storitev odvajanje komunalne odpadne vode 2016 Izračun cene storitve odvajanje komunalne odpadne vode Obračunska 2016 Predračunska 2016 Indeks OS/PS 2016 Razlika OS - PS Količina storitev odvajanje kom. odpadne vode (m3) , Stroški storitev odvajanja komunalne odpadne vode (EUR) , Cena storitve odvjanja (EUR/m3) 0,1643 0,1945 0,84-0,03 Razlika: Za 0,03 EUR/m 3 nižja obračunska cena je posledica izvedenih ukrepov in nekoliko nižjih stroškov storitev in dela pri vzdrževanju javne kanalizacije od načrtovanih. Cene infrastrukture za odvajanje za priključek DN 20 (DN < / = 20): predračunska in potrjena: 6,9505 EUR/mesec (zaračunana: 3,4752 EUR/mesec (elaborat 2016, z upoštevano 50 % subvencijo)) obračunska: 10,3342 EUR ( ,053 EUR /965 (št. faktorjev)/12 (mesecev)) Razlog za razliko: Napaka v programu za poročanje o številu omrežnin po uporabnikih storitev (v predračunu je upoštevano faktorjev, dejansko 965 faktorjev). Nove cene so pričele veljati šele z Razlika med potrjeno in obračunsko ceno po 6. členu Uredbe in poračun: Omrežnina: prihodki omrežnina: ,46 EUR od tega subvencija ,46 EUR 10

11 stroški omrežnina: ,53 EUR z že upoštevanim poračunom Razlika (prihodki stroški): ,07 EUR Na osnovi 6. člena Uredbe se razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v letu 2016 upošteva pri izračunu predračunske cene za leto Cena storitev: prihodki storitve: ,09 EUR stroški storitve: ,09 EUR z že upoštevanim poračunom Razlika (prihodki stroški): ,00 EUR Na osnovi 6. člena Uredbe se razlika med potrjeno in obračunsko ceno glede na dejansko količino opravljenih storitev v letu 2016 upošteva pri izračunu predračunske cene za leto Pojasnila - čiščenje komunalne odpadne vode: Podatki predračunski in obračunski ceni storitev čiščenja komunalnih odpadnih voda so podani v Preglednici 5. Preglednica 5 Predračunska in obračunska cena storitev čiščenje komunalne odpadne vode 2016 Izračun cene storitve čiščenje komunalne odpadne vode Obračunska 2016 Predračunska 2016 Indeks OS/PS 2016 Razlika OS - PS Količina storitev čiščenje kom. odpadne vode (m3) , Stroški storitev čiščenje komunalne odpadne vode , ,05 1, Cena storitve čiščenja (EUR/m3) 0,8577 0,5243 1,64 0,3334 Razlika: 0,33 EUR/m 3 višja obračunska cena je posledica večje količine nastalega blata, večje porabe potrošnega materiala in večje porabe električne energije od načrtovane. Cene infrastrukture za čiščenje za priključek DN 20 (DN < / = 20): predračunska in potrjena: 0,0000 EUR/mesec obračunska: 0,0000 EUR/mesec Pojasnilo: poračun (preglednica 3) Razlika med potrjeno in obračunsko ceno po 6. členu Uredbe in poračun: Slika 1 Omrežnina 2016 prihodki in odhodki 1. Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode - stroški Skupaj stroški omrežnine(so) ,69 Poračun (PORAČ) Skupaj stroški omrežnine S PORAČUNOM (SO-PORAČ) , ,05 PRIHODKI omrežnina- zaračunana (Z) 1.738,80 PRIHODKI omrežnina-subencija (S) 4.720,23 PRIHODKI omrežnina(p=z+s) 6.459,03 Razlika (P- SO +PORAČ)) ,08 11

12 Razlika iz leta 2016 ( ,08 ) se upošteva pri izračunu predračunske cene za leto Slika 2 Stroški storitev prihodki in odhodki 2. Storitev čiščenje komunalne odpadne vode - stroški Skupaj stroški storitve (S) ,97 Poračun (PORAČ) ,28 Skupaj stroški storitve S PORAČUNOM (S +PORAČ) ,25 Prihodki Storitve (P) ,15 Razlika (P- (S+PORAČ) ,10 Razlika iz leta 2016 ( ,10 ) se upošteva pri izračunu predračunske cene za leto Primerjava obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Pristojno ministrstvo za leto 2016 še ni opredelilo primerljivih območij. V skladu s 27. členom Uredbe, elaborat ne vsebuje primerjave obračunskih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, z obračunskimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Primerjava potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Pristojno ministrstvo za leto 2016 še ni opredelilo primerljivih območij. V skladu s 27. členom Uredbe elaborat ne vsebuje primerjave potrjenih cen posamezne javne službe, za katero se oblikuje cena, s potrjenimi cenami storitev javne službe na primerljivih območjih Primerjava obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji Pristojno ministrstvo za leto 2016 še ni opredelilo primerljivih območij. V skladu s 27. členom Uredbe elaborat ne vsebuje primerjave obračunske cene javne infrastrukture javne službe, za katero se oblikuje cena, s primerljivimi območji Predračunska količina opravljenih storitev javne službe Predračunska količina opravljenih storitev za leto 2017 je ocenjena na m 3. 12

13 2.8. Predračunski stroški izvajanja storitev javne službe Predračunski stroški čiščenja Poračun razlik stroškov omrežnine in storitev za čiščenje iz obračuna 2016: Razlika obračuna 2016 pri stroških omrežnine znaša ,05 EUR. Razlika se poračuna v letih Razlika obračuna 2016 pri stroških storitev znaša ,10 EUR. Razlika se poračuna v letih Slika 3 Predračunski stroški Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode - stroški 1.1 stroški amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura , , stroški zavarovanja infrastrukture javne službe 950,00 920, stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture odhodke financiranja v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. - - Skupaj stroški omrežnine(so) , ,69 Poračun (PORAČ) ,74 Skupaj stroški omrežnine S PORAČUNOM (SO-PORAČ) Predračunski stroški , ,05 2. Storitev čiščenje komunalne odpadne vode - stroški Predračunski stroški neposredni stroški materiala in storitev , , neposredni stroški dela 7.500, , drugi neposredni stroški 40,00 35, splošni (posredni) proizvajalni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela 50,00 46, splošni nabavno-prodajni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela 520,00 513, splošni upravni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela 2.650, , obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe 2.8 druge poslovne odhodke 520,00 520, donos iz 16. točke 2. člena uredbe Skupaj stroški storitve (S) , ,97 Poračun (PORAČ) ,28 Skupaj stroški storitve S PORAČUNOM (S +PORAČ) , ,25 13

14 Predračunski stroški odvajanja Poračun razlik stroškov omrežnine in storitev za odvajanje iz obračuna 2016: Razlika obračuna 2016 pri stroških omrežnine znaša ,07 EUR. V predračunu za leto 2017 je upoštevana 1/3 navedene razlike ( ,02 EUR), ostalo se poračuna v letih Razlika obračuna 2016 znaša 3.325,00 EUR. Slika 4 Predračunski stroški odvajanja 1. Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode - stroški Predračunski stroški stroški amortizacije ali najema osnovnih sredstev in naprav, ki so javna infrastruktura , , stroški zavarovanja infrastrukture javne službe 950,00 954, stroški odškodnin, ki vključujejo odškodnine za služnost, povzročeno škodo, povezano z gradnjo, obnovo in vzdrževanjem infrastrukture odhodke financiranja javne službe v okviru stroškov omrežnine, ki vključujejo obresti in druge stroške, povezane z dolžniškim financiranjem gradnje ali obnove infrastrukture javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode. - - Skupaj stroški omrežnine(so) Poračun (PORAČ) Skupaj stroški omrežnine S PORAČUNOM (SO+PORAČ) , , , , , ,53 2. Storitev odvajanja komunalne odpadne vode - stroški Predračunski stroški neposredni stroški materiala in storitev , , neposredni stroški dela , , drugi neposredni stroški splošni (posredni) proizvajalni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela 50,00 24, splošni nabavno-prodajni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela 600,00 536, splošni upravni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela 2.900, , obresti zaradi financiranja opravljanja storitev javne službe druge poslovne odhodke donos iz 16. točke 2. člena uredbe - - Skupaj stroški storitve (S) Poračun (PORAČ) Skupaj stroški storitve S PORAČUNOM (S +PORAČ) , , , , , , Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Obseg poslovno potrebnih osnovnih sredstev za izvajanje storitev javne službe: Kanalizacijski sistem Gorenja vas Kanalizacijski sistem Poljane 14

15 Kanalizacijski sistem Javorje Kanalizacijski sistem Četena Ravan uporaba vozil in opreme za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov na osnovi najema storitev Prikaz razdelitve splošnih stroškov v skladu z 10. členom Uredbe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Razdelitev splošnih stroškov za posamezno obračunsko obdobje je prikazano v točki in točki Sodila so obrazložena v točki Prihodke, ki jih izvajalec ustvari z opravljanjem posebnih storitev za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Izvajalec v letu 2016 ni opravljal in za leto 2017 ne načrtuje opravljati posebnih storitev Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Donos na vložena poslovno potrebna osnovna sredstva v obračunskih stroških za leto 2016 in v predračunskih stroških za leto 2017 znaša 0% Število zaposlenih za izvajanje storitev posamezne javne službe za preteklo in prihodnje obračunsko obdobje Izvajalec je za izvajanje GJS odvajanje komunalne odpadne vode v letu 2016 porabil 749 ur dela, v letu 2017 pa načrtuje porabiti 1080 ur. Izvajalec je za izvajanje GJS čiščenje komunalne odpadne vode v letu 2016 porabil 1411 ur dela, v letu 2017 pa načrtuje porabiti 760. Število oseb, ki opravlja neposredno delo za GJS: 6 oseb Višina najemnine za javno infrastrukturo in podatek o njenem deležu, ki se prenese na uporabnike javne infrastrukture Izvajalec javne službe ne plačuje najemnine za javno infrastrukturo, ker je ta v lasti občine Gorenja vas- Poljane, ki je hkrati izvajalec javne službe. Na uporabnike storitev se najemnina ne prenaša Stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena izvajanju javne službe, in stopnja izkoriščenosti javne infrastrukture, ki je namenjena za izvajanje posebnih storitev Vsa ostala infrastruktura (kanalizacijska sistema iz točke 2.8) je namenjena samo za izvajanje javne službe. Pri izračunih je upoštevana stopnja izkoriščenosti infrastrukture v višini 100 %. 15

16 2.16. Izračun predračunske cene storitev posamezne javne službe za prihodnje obračunsko obdobje Odvajanje komunalne in padavinske vode Na osnovi člena Uredbe se predračunske cene za storitve vezane na odvajanje komunalne odpadne vode oblikujejo za omrežnino, storitve odvajanja in okoljsko dajatev. Preglednica 6: Predračunska cena omrežnine za odvajanje komunalne odpadne vode 2017 Omrežnina za odvajanje komunalne odpadne vode - stroški Cena faktorja Storitev: omrežnina/premer vodomera Cena faktorja-zaokroženo Enota Faktor omrežnine Število uporabnikov storitev ,02 11, ,2893 VF -Vsota Faktorjev omrežnine (VF=F ŠT) DN < / = 20 /kom, mesec , < DN < 40 /kom, mesec , < / = DN < 50 /kom, mesec , < / = DN < 65 /kom, mesec , < / = DN < 80 /kom, mesec , < / = DN < 100 /kom, mesec , < / = DN < 150 /kom, mesec , < / = DN /kom, mesec ,8600 Skupaj Cena Preglednica 7: Predračunska cena storitev odvajanja za leto 2017 Izračun cene storitve odvajanje komunalne odpadne vode Predračunska 2017 Količina storitev odvajanje kom. odpadne vode (m3) Stroški storitev odvajanja komunalne odpadne vode (EUR) Cena storitve odvjanja (EUR/m3) 0,1945 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske odpadne vod se uporabnikom obračuna v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Znesek okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda znaša 26,4125 EUR/populacijski ekvivalent (PE) in je določen s Sklepom o določitvi zneska okoljske dajatve na enoto obremenitve okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Cena okoljske dajatve niso predmet elaborata Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode Na osnovi člena Uredbe se predračunske cene za storitve vezane na čiščenje komunalne vode oblikujejo za omrežnino in storitve čiščenja. 16

17 Preglednica 8: Predračunska cena omrežnine za čiščenje komunalne odpadne vode 2017 Omrežnina za čiščenje komunalne odpadne vode - stroški ,00 Cena faktorja Storitev: omrežnina/premer vodomera Enota Faktor ŠT- Število števcev po uporabnikih storitev Preglednica 9 Predračunska cena storitve čiščenje komunalne odpadne vode ,2226 VF -Vsota Faktorjev omrežnine (VF=F ŠT) DN < / = 20 /kom, mesec , < DN < 40 /kom, mesec , < / = DN < 50 /kom, mesec , < / = DN < 65 /kom, mesec , < / = DN < 80 /kom, mesec , < / = DN < 100 /kom, mesec , < / = DN < 150 /kom, mesec , < / = DN /kom, mesec ,5200 Skupaj Izračun cene storitve čiščenje komunalne odpadne vode Predračunska 2017 Količina storitev čiščenje kom. odpadne vode (m3) Stroški storitev čiščenje komunalne odpadne vode (EUR) 81280,00 Cena storitve čiščenja (EUR/m3) 0,5959 Cena Subvencioniranje cene omrežnine Uredba v 3. členu dopušča, da pristojni občinski organ ob potrditvi cene odloči, da potrjena cena storitve javne službe ne pokriva celotne obračunane amortizacije za javno infrastrukturo 1. Za razliko - subvencijo - mora sprejeti, da se krije iz proračuna občine. Pristojni občinski organ odločitev o subvencioniranju sprejme s sklepom. V primeru, da se cena omrežnine sofinacira s subvencijo se uporabnikom zaračuna ceno storitve omrežnine po ceni, ki je od cene sprejete s tem elaboratom (po Uredbi je to potrjena cena) nižja za višino subvencije. Tako oblikovano ceno Uredba poimenuje zaračunana cena storitve javne službe (cena po kateri se uporabniku storitve storitev zaračuna uporabniku) Prikaz sodil za razporejanje vseh stroškov in prihodkov po dejavnostih Poleg sodil, ki so obvezna sestavina elaborata, so v tej točki opisani tudi stroški zajeti v posamezni kategoriji stroškov omrežnine in storitev javne službe. 1 Skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi, točka 13.3., se obračunavajo posebej stroški amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev s končnimi dobami koristnosti, pridobljenih z državnimi podporami ali z donacijami. Iz dolgoročno odloženih prihodkov se vnašajo med prihodke posameznega poslovnega leta zneski, ki ustrezajo tako obračunanim stroškom amortizacije. 17

18 Sodila za stroške omrežnine Stroški amortizacije ali najema javne infrastrukture so v tem elaboratu dejanski stroški amortizacije kanalizacijskih sistemov (točka 2.9). V smeri določbe Slovenskih računovodskih standardov, poglavje 13.3., se stroški amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev s končnimi dobami koristnosti, pridobljenih z državnimi podporami ali z donacijami, obračunavajo posebej. Iz dolgoročno odloženih prihodkov se vnašajo med prihodke posameznega poslovnega leta zneski, ki ustrezajo tako obračunanim stroškom amortizacije. Stroški omrežnine se ločijo po storitvah odvajanja (kanalizacijsko omrežje) in čiščenja komunalne odpadne vode (ČN Gorenja vas, ČN Poljane, ČN Dolenčice in ČN Četana Ravan) in so skladno z Uredbo izračunani po metodi časovnega amortiziranja, glede na stopnjo izkoriščenosti zmogljivosti infrastrukture javne službe (točka 2.15) in ob upoštevanju življenjske dobe elementov in materialov posameznega vodovoda. Amortizacijske stopnje so določene v prilogi 1 Uredbe. Stroški zavarovanja infrastrukture javne službe so nastali tovrstni stroški za zavarovaje javne infrastrukture (obračunska cena) oziroma planirani/ocenjeni stroški (predračunska cena) Sodila za stroške izvajanja storitev Neposredni stroški materiala in storitev so tozadevni stroški, ki so nastali pri izvajanju javne službe. Pri odvajanju komunalne odpadne vode so to stroški električne energije in stroški rednega in izrednega vzdrževanja (čiščenje in servisiranje črpališč, nadzor nad obratovanjem, popis števcev čiščenje cevovodov, ukrepi preprečevanja vdora tujih vod, menjava poškodovanih pokrovov ipd.). Pri čiščenju odpadnih vod so to stroški električne energije, odvoza mulja, storitev povezanih z varstvom pri delu, stroški rednega in izrednega vzdrževanja ipd.) Neposredne stroške dela se deli po času, ki ga posamezni zaposleni nameni delu, ki je predmet izvajanja storitev odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda (točka 2.13). V ta del se prištevajo zgolj dela, ki so neposredno vezana na izvajanje storitev. Drugi neposredni stroški vključujejo stroške zavarovanja. Pri storitvah čiščenja sem spadajo še stroški obratovalnih monitoringov. Splošni (posredni) proizvajalni stroški, ki vključujejo stroške materiala, amortizacije poslovno potrebnih osnovnih sredstev, storitev in dela vključujejo amortizacijo računalnikov in opreme v sorazmernem delu uporabe Sodila za prihodke Prihodke in odhodke je na osnovi četrtega odstavka 5. člena Uredbe potrebno evidentirati ločeno v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Prihodke se ločuje po cenah storitev javnih služb, ki so določene z Uredbo: omrežnina in storitve odvajanja oziroma čiščenja komunalne odpadne vode. 18

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: 354-0008/2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, 25. 2. 2019 Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA IN ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE SODRAŽICA Goriča vas, marec 2019 1. Opis javne službe čiščenja in odvajanja

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI

Prikaži več

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-839-36-50 fax: 03-839-36-60 ID ZA DDV: SI 25344650 TRR: 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net ELABORAT O OBLIKOVANJU

Prikaži več

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

Na podlagi 5

Na podlagi 5 PREDLOG: Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

1

1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE V OBČINI SEVNICA - POGREBNA DEJAVNOST- - 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA - SEVNICA, marec 2019 KAZALO VSEBINE 1.

Prikaži več

katja_ _ pdf

katja_ _ pdf 2 KAZALO 1 UVOD... 5 1.1 VSEBINA ELABORATA... 5 1.2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA... 6 1.3 DOLOČITEV TRILETNEGA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA... 6 2 IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

LETNO POROČILO 2008

LETNO POROČILO 2008 avtorja] PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2016 Marec 2017 1 ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2016 Področje cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A,

Prikaži več

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskeg

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskeg OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž 37 2258 Sveti Tomaž Številka: 032-2/2014 01/ZH Datum: 29. 3. 2016 Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 29. marca 2016

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka : 354-75/2013-5 Datum : 28.10.2013

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA,

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, TRZIN IN CERKLJE NA GORENJSKEM / april 2016 / direktorica

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, 4. 1. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/ , fax 01/ Vegova ulica 9, 1251 Moravče Številka: /

OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/ , fax 01/ Vegova ulica 9, 1251 Moravče   Številka: / OBČINA MORAVČE Občinska uprava Tel. 01/724-714-0, fax 01/723-10-35 Vegova ulica 9, 1251 Moravče E-mail: obcina@moravce.si Številka: 9000-0002/2019-10 Datum: 21.2.2019 Občina Moravče OBČINSKI SVET K TOČKI:

Prikaži več

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10 Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06 ZMetD, 66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US,

Prikaži več

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016 OBČINA DORNAVA DORNAVA 135 A 2252 DORNAVA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA DOKUMENT ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU OBČINE DORNAVA LJUBLJANA, MAREC

Prikaži več

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc)

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc) OPOZORILO! Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o oskrbi s pitno vodo na območju

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo 2016-2017 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Elaborat o oblikovanju cen za javno službo je

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del

Uradni list RS - 094/2014, Uredbeni del Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber=1236780514024 Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc)

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc) JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-83-93-650 fax: 03-83-93-660 davčna št. 25344650 transakcijski rač. 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net PROGRAM

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE C E N I K STORITEV VELJAVNOST OD 01. 10. 2016 DALJE (VSE CENE SO V EUR) KAZALO 1. OSKRBA S PITNO VODO... 4 1.1. OSKRBA S PITNO VODO POSEBNA STORITEV... 4 1.1.1. Cena vodarine... 4 - za oskrbo s pitno,

Prikaži več

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI Dimičeva 13 1504 Ljubljana T: (01) 58 98 000 F: (01) 58 98 100 info@gzs.si www.gzs.si Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA LETO 2019 12. december, 2018 Na podlagi

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, 23. 04. 2014 Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 - UPB2) Odrejam Objavo spodaj navedenih

Prikaži več

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl. Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.US, 51/10, 84/10 - Odl.US), 3. in 7. člena Zakona o

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o emisiji

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv

SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni sv SPREMEMBE SRS 2016 Na podlagi drugega odstavka 9. člena in drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo 17. 10. 2018 sprejel

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 17. 11. 2011 / Stran 12147 št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 11. seji dne 27. 10. 2011 sprejel O D L O K o spremembah Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Porocilo I-1-2-5

Porocilo I-1-2-5 PROGRAM DELA INŠTITUTA ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 Poročilo o delu za leto 2007 PROGRAMSKI SKLOP: NAČRT UPRAVLJANJA VODA NA VODNEM OBMOČJU DONAVE IN VODNEM OBMOČJU JADRANSKEGA MORJA PROJEKT:

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/ uradno prečiščeno besedilo)

Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/ uradno prečiščeno besedilo) Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo) 7. februar2018 Številka: 1/2018 ISSN 1318-1327 OBJAVLJAM

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

Številka:

Številka: Številka: 900-4/2017 Datum: 14.09.2017 OBČINA MAKOLE OBČINSKI SVET 17. redna seja občinskega sveta 28. september 2017 Gradivo za 5. točko dnevnega reda - dodatno Predlagatelj: župan Franc Majcen ZADEVA:

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2 METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 2 METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE Stran 12964 / Št. 86 / 29. 12. 2016 PRILOGA 2 METODOLOGIJA ZA IZPOLNJEVANJE OBRAČUNA AKONTACIJE DOHODNINE IN DOHODNINE OD DOHODKA IZ DEJAVNOSTI PRAVNE PODLAGE pomen uporabljenih kratic: ZDoh-2: Zakon o

Prikaži več