KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAV"

Transkripcija

1 KATALOG ZBIRK OSEBNIH PODATKOV SDH Z OPISI ZBIRK SEZNAM ZBIRK 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA ZBIRKA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA IN LETNIH DOPUSTIH ZBIRKA PODATKOV O IZREČENIH DISCIPLINSKIH UKREPIH ZBIRKA PODATKOV O ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA ZBIRKA PODATKOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZBIRKA PODATKOV O POSAMEZNIKIH, PRIJAVLJENIH NA RAZPISE ZA PROSTA DELOVNA MESTA ZBIRKA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH ZBIRKA PODATKOV O OTROCIH ZAPOSLENIH ZBIRKA PODATKOV PREJEMNIKOV ODŠKODNIN PO ZIOOZP ZBIRKA PODATKOV PREJEMNIKOV ODŠKODNIN PO PREDPISIH O DENACIONALIZACIJI ZBIRKA PODATKOV PREJEMNIKOV ODŠKODNIN PO ZSPOZ ZBIRKA PODATKOV PREJEMNIKOV IZPLAČIL PO ZVVJTO ZBIRKA PODATKOV O PREJEMNIKIH NADOMESTIL PO STANOVANJSKEM ZAKONU ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV V DENACIONALIZACIJSKIH SPISIH ZBIRKA PODATKOV O PREJEMKIH ČLANOV NADZORNEGA SVETA, ODBOROV IN KOMISIJ NADZORNEGA SVETA TER KADROVSKE KOMISIJE UPRAVE ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV ČLANOV UPRAV, NADZORNIH SVETOV IN UPRAVNIH ODBOROV GOSPODARSKIH DRUŽB, KI SO V NEPOSREDNI IN POSREDNI LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV KANDIDATOV ČLANOV UPRAV, NADZORNIH SVETOV IN UPRAVNIH ODBOROV GOSPODARSKIH DRUŽB, KI SO V NEPOSREDNI IN POSREDNI LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE ZBIRKA OSEBNIH PODATKOV POOBLAŠČENCEV ZA GLASOVANJE NA SKUPŠČINAH DRUŽB V UPRAVLJANJU SDH ZBIRKA PODATKOV O UDELEŽENCIH NA IZOBRAŽEVANJIH IN POSLOVNIH DOGODKIH V ORGANIZACIJI SDH ZBIRKA PODATKOV O OSEBAH, KI SO JIM DOSTOPNE NOTRANJE INFORMACIJE ZBIRKA PODATKOV O IZVAJANJU VIDEONADZORA V STREŽNIŠKI SOBI

2 23 ZBIRKA PODATKOV O DEJANSKIH LASTNIKIH PRAVNIH OSEB ZBIRKA PODATKOV O STRANKAH, ZAKONITIH ZASTOPNIKIH IN POOBLAŠČENCIH ZBIRKA IZJAV ZAVEZANCEV PO 59. ČLENU ZSDH-1 O PREMOŽENJSKEM STANJU IN OMEJEVANJU NASPROTJA INTERESOV ZBIRKA PODATKOV O POSLIH Z NALOŽBAMI, V KATERIH IMA KAPITALSKO NALOŽBO DRŽAVA REGISTER DARIL REGISTER NEJAVNIH STIKOV (PRIJAVA NEETIČNEGA ALI NEZAKONITEGA RAVNANJA ALI VPLIVANJA) ZBIRKA PODATKOV O OSEBNIH PODATKIH OSEB, KI SO PRIDOBILE NOTRANJO INFORMACIJO ZBIRKA PODATKOV O SLEDLJIVOSTI KOMUNICIRANJA ZBIRKA PODATKOV O OBISKOVALCIH IN STRANKAH SDH

3 01 ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH 1. Naziv zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA PODATKOV O ZAPOSLENIH DELAVCIH 2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, p. p. 139, 1001 Ljubljana, matična številka: Obdelovalec osebnih podatkov Skrbnik zbirke : direktorica Kabineta uprave Obdelovalci podatkov in možnost vpogleda : zaposleni v Kabinetu uprave, uprava družbe, pomočnik uprave, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, notranja revizija v okviru svojih pristojnosti, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, ostali zaposleni na podlagi argumentirane zahteve in s pisno potrditvijo uprave družbe Omejitev dostopa: vsi ostali zaposleni, ki nimajo statusa obdelovalca ali možnosti vpogleda 4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, Pravilnik družbe o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov družbe. 5. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Zaposleni in nekdanji zaposleni v Slovenskem državnem holdingu, d. d. 6. Vrste podatkov v zbirki osebnih podatkov: (a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, 3

4 - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), (b) podatki o sklenjeni pogodbi o zaposlitvi: - datum sklenitve pogodbe o zaposlitvi, - datum nastopa dela, - vrsta sklenjene pogodbe o zaposlitvi, - razlog za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas, - poklic, ki ga opravlja delavec, - strokovna usposobljenost, potrebna za opravljanje del in nalog delovnega mesta, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - naziv delovnega mesta oz. podatki o vrsti dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi, - plača, - število ur tedenskega rednega delovnega časa, - razporeditev delovnega časa, - kraj, kjer delavec opravlja delo, - ali pogodba o zaposlitvi delavca vsebuje konkurenčno klavzulo, (c) podatki o prenehanju pogodbe o zaposlitvi: - datum prenehanja pogodbe o zaposlitvi, 4

5 - način prenehanja pogodbe o zaposlitvi. 7. Namen obdelave: Za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva, za zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora. 8. Rok hrambe osebnih podatkov: Podatki, dokumenti in listine iz 14.,17. ter 19.člena ZEPDSV se hranijo kot listina trajne vrednosti, za ostale podatke je rok hrambe 5 let. 9. Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov : Opredeljene v Poglavju III Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 10.Prenos podatkov : - Statistični urad RS, - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - FURS - ZPIZ - in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 11. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 12. Tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje osebnih podatkov : Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov družbe in Krovni politiki varovanja informacij in upravljanja z incidenti informacijske varnosti. Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in programsko zaklenjeni. Dostop do nosilcev osebnih podatkov ter strojne in programske opreme imajo le pooblaščeni delavci Slovenskega državnega holdinga, d. d. 5

6 13. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ter javno dostopni podatki: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. Upravljalec in obdelovalec lahko v evidenco vključita javno dostopne podatke o posamezniku. 14. Podatke o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1. 6

7 02 ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 1. Naziv zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA PODATKOV O STROŠKIH DELA TER ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ PIZ 2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, p. p. 139, 1001 Ljubljana, matična številka: Obdelovalec osebnih podatkov Skrbnik zbirke : direktor Oddelka za finančno upravljanje SDH Obdelovalci podatkov in možnost vpogleda : operativni skrbnik zbirke, zaposleni v Oddelku za finančno upravljanje SDH in Kabinetu uprave, uprava družbe, pomočnik uprave, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, notranja revizija v okviru svojih pristojnosti, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, zaposleni v Kabinetu uprave, ostali zaposleni na podlagi argumentirane zahteve in s pisno potrditvijo uprave družbe Omejitev dostopa: vsi ostali zaposleni, ki nimajo statusa obdelovalca ali možnosti vpogleda 4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, Pravilnik družbe o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov družbe, Pogodba o zaposlitvi delavca, Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o matični evidenci zavezancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 5. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Zaposleni v Slovenskem državnem holdingu, d. d. (za nedoločen in določen delovni čas) 6. Vrste podatkov v zbirki osebnih podatkov: 7

8 (a) podatki o delavcu: - osebno ime, - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, - kraj rojstva, - spol, - davčno rezidentstvo, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - organizacijska enota v SDH (b) številka transakcijskega računa, na katerega se izplačujejo plače in ostali prejemki; (c) podatki o plačah in nadomestilih plač, ki bremenijo delodajalca: - plača za tekoči mesec, izplačana v skladu s pogodbo o zaposlitvi: bruto plača za delo s polnim delovnim časom, bruto plača za delo s krajšim delovnim časom od polnega, bruto izplačila za delo preko polnega delovnega časa (nadurno delo); - bruto nadomestila plač, ki bremenijo delodajalca, izplačana v skladu s pogodbo o zaposlitvi, bruto zaostala izplačila in nadomestila plač; - izredno izplačilo (izplačilo po drugih osnovah, ki ne predstavljajo redne mesečne plače): bruto izplačilo na podlagi osebne delovne uspešnosti, dodatna denarna izplačila iz naslova uspešnosti poslovanja; - neto plača: plača, zaostalo izplačilo, nadomestilo plače, izredno izplačilo; (d) podatki o drugih stroških dela: - povračila stroškov v zvezi z delom, - regres za letni dopust, jubilejna nagrada, - dodatna plačila, namenjena socialni varnosti delavcev, - plačila za prostovoljno pokojninsko zavarovanje, - solidarnostna pomoč, - odpravnina, - stroški izobraževanja delavcev, - - ostali stroški dela; (e) podatki o zakonsko določenih prispevkih za socialno varnost za posameznega delavca: 8

9 - prispevki v breme delodajalca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje; - prispevki v breme zavarovanca: plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plačani prispevki za zdravstveno zavarovanje, plačani prispevki za starševsko varstvo, plačani prispevki za zaposlovanje, - evidenca o premijah nezgodnega zavarovanja; f) podatki o dohodnini g) administrativne prepovedi in podatki o izvršbah h) podatki o uveljavljanju pravic iz PIZ - datum priznavanja pravice, - datum začetka uveljavljana pravice, - vrsta pravice, ki se uveljavlja, - datum prenehanja pravice. 7. Namen obdelave: Za izplačilo plače, izredno izplačilo in za izplačilo drugih stroškov dela, za uresničevanje pravic uživalca. 8. Rok hrambe osebnih podatkov: Hranijo se kot listina trajne vrednosti. 9. Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov in pravna podlaga za omejitev: Opredeljene v Poglavju III Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP Prenos podatkov : - FURS, - ZPIZ - AJPES - in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 11. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo: 9

10 Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 12. Tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje osebnih podatkov : Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov družbe in Krovni politiki varovanja informacij in upravljanja z incidenti informacijske varnosti. Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in programsko zaklenjeni. Dostop do nosilcev osebnih podatkov ter strojne in programske opreme imajo le pooblaščeni delavci Slovenskega državnega holdinga, d. d. 13. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 14. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1. 10

11 03 ZBIRKA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA IN LETNIH DOPUSTIH 1. Naziv zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA PODATKOV O IZRABI DELOVNEGA ČASA 2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, p. p. 139, 1001 Ljubljana, matična številka: Obdelovalec osebnih podatkov Skrbnik zbirke : direktorica Kabineta uprave Obdelovalci podatkov in možnost vpogleda : zaposleni v Kabinetu uprave in oddelku za finančno upravljanje SDH, uprava družbe, pomočnik uprave, direktorji oddelkov za zaposlene v posameznih oddelkih, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, notranja revizija v okviru svojih pristojnosti, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, ostali zaposleni na podlagi argumentirane zahteve in s pisno potrditvijo uprave družbe Omejitev dostopa: vsi ostali zaposleni, ki nimajo statusa obdelovalca ali možnosti vpogleda 4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, Pravilnik družbe o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov družbe, Pogodba o zaposlitvi delavca. 5. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Zaposleni v Slovenskem državnem holdingu, d. d. (za nedoločen in določen delovni čas) 6. Vrste podatkov v zbirki osebnih podatkov: - podatki o številu ur, 11

12 - skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim delovnim časom od polnega z oznako vrste opravljenega delovnega časa, - opravljene ure v času nadurnega dela, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca, z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih organizacij ali delodajalcev in organov z oznako vrste nadomestila, - neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače, - število ur pri delih na delovnem mestu, za katere se šteje zavarovalna doba s povečanjem, oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa 7. Namen obdelave: Za evidenco prisotnosti in odsotnosti zaposlenih, za izplačilo plač ter nadomestil plač, za uveljavljanje pravic iz sistema socialnega zavarovanja in socialnega varstva ter za zagotavljanje statističnega spremljanja. 8. Rok hrambe osebnih podatkov: Podatki, dokumenti in listine iz 14.,17. ter 19.člena ZEPDSV se hranijo kot listina trajne vrednosti, za ostale podatke je rok hrambe 5 let. 9. Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov : Opredeljene v Poglavju III Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP Prenos podatkov : Ni predviden. 11. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 12. Tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov družbe in Krovni politiki varovanja informacij in upravljanja z incidenti informacijske varnosti. 12

13 Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in programsko zaklenjeni. Dostop do nosilcev osebnih podatkov ter strojne in programske opreme imajo le pooblaščeni delavci Slovenskega državnega holdinga d.d Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 14. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1. 13

14 04 ZBIRKA PODATKOV O IZREČENIH DISCIPLINSKIH UKREPIH 1. Naziv zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA PODATKOV O IZREČENIH DISCIPLINSKIH UKREPIH 2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, p. p. 139, 1001 Ljubljana, matična številka: Obdelovalec osebnih podatkov Skrbnik zbirke : direktorica Kabineta uprave Obdelovalci podatkov in možnost vpogleda : uprava družbe, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, notranja revizija v okviru svojih pristojnosti, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, ostali zaposleni na podlagi argumentirane zahteve in s pisno potrditvijo uprave družbe Omejitev dostopa: vsi ostali zaposleni, ki nimajo statusa obdelovalca ali možnosti vpogleda 4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti, Zakon o delovnih razmerjih, Pogodba o zaposlitvi. 5. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Zaposleni v Slovenskem državnem holdingu, d.d. (za nedoločen in določen delovni čas), ki jim je bil izrečen disciplinski ukrep. 6. Vrste podatkov v zbirki osebnih podatkov: - ime in priimek delavca, kateremu je bil izrečen disciplinski ukrep, - podatki o izrečenem ukrepu: storjena kršitev delovnih obveznosti, izrečen disciplinski ukrep, datum dokončnosti in pravnomočnosti odločbe o izrečenem disciplinskem ukrepu, datum 14

15 izvršitve odločbe, razlog morebitne neizvršitve odločbe, datum izbrisa izrečenega ukrepa iz evidence. 7. Namen obdelave: Za morebitne nove disciplinske postopke. 8. Rok hrambe osebnih podatkov: Rok hrambe je 6 mesecev. 9. Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov : Opredeljene v Poglavju III Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP Prenos podatkov : Ni predviden. 11. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 12. Tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje osebnih podatkov : Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov družbe in Krovni politiki varovanja informacij in upravljanja z incidenti informacijske varnosti. Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in programsko zaklenjeni. Dostop do nosilcev osebnih podatkov ter strojne in programske opreme imajo le pooblaščeni delavci Slovenskega državnega holdinga, d. d. 13. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 14. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1. 15

16 05 ZBIRKA PODATKOV O ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 1. Naziv zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA PODATKOV O ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PROSTOVOLJNEGA DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA 2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, p. p. 139, 1001 Ljubljana, matična številka: Obdelovalec osebnih podatkov Skrbnik zbirke : direktor Oddelka za finančno upravljanje SDH Obdelovalci podatkov in možnost vpogleda : operativni skrbnik zbirke, zaposleni v Oddelku finančnega upravljanja SDH in Kabinetu uprave, uprava družbe, pomočnica uprave, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, notranja revizija v okviru svojih pristojnosti, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, ostali zaposleni na podlagi argumentirane zahteve in s pisno potrditvijo uprave družbe Omejitev dostopa: vsi ostali zaposleni, ki nimajo statusa obdelovalca ali možnosti vpogleda 4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Pogodba o financiranju pokojninskega načrta, Pogodba o varovanju osebnih podatkov na Kapitalski družbi pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dogovor o izmenjavi in varovanju podatkov, Pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za kolektivno prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. 5. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Zaposleni v Slovenskem državnem holdingu, d.d. (za nedoločen in določen delovni čas). 6. Vrste podatkov v zbirki osebnih podatkov: 16

17 Podatki: - ime in priimek, - datum rojstva, - državljanstvo, - EMŠO, - davčna številka, - kraj stalnega /začasnega prebivališča, - pokojninska doba, - datum začetka zavarovanja, - premija delodajalca, - oznaka in številka izjave o pristopu. 7. Namen obdelave: Za posredovanje podatkov ter za vknjižbo enot premoženja upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada oz. Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., v korist osebnih računov na ime člana tega sklada. 8. Rok hrambe osebnih podatkov: Hranijo se kot listina trajne vrednosti. 9. Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov : Opredeljene v Poglavju III Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP Prenos podatkov: - Modra zavarovalnica, d. d. 11. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 12. Tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje osebnih podatkov: 17

18 Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov družbe in Krovni politiki varovanja informacij in upravljanja z incidenti informacijske varnosti. Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in programsko zaklenjeni. Dostop do nosilcev osebnih podatkov ter strojne in programske opreme imajo le pooblaščeni delavci Slovenskega državnega holdinga, d. d. 13. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 14. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1. 18

19 06 ZBIRKA PODATKOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 1. Naziv zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA PODATKOV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU 2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Slovenski državni holding, d. d., Mala ulica 5, p. p. 139, 1001 Ljubljana, matična številka: Obdelovalec osebnih podatkov Skrbnik zbirke : direktorica Kabineta uprave Obdelovalci podatkov in možnost vpogleda : zaposleni v Kabinetu uprave, uprava družbe, pomočnik uprave, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, notranja revizija v okviru svojih pristojnosti, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, ostali zaposleni na podlagi argumentirane zahteve in s pisno potrditvijo uprave družbe Omejitev dostopa: vsi ostali zaposleni, ki nimajo statusa obdelovalca ali možnosti vpogleda 4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon delovnih razmerjih, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti. 5. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Zaposleni v Slovenskem državnem holdingu, d.d., ki utrpijo poškodbo pri delu. 6. Vrste podatkov v zbirki osebnih podatkov: - ime in priimek, datum, kraj in država rojstva, stalno ali začasno prebivališče in naslov, EMŠO in davčna številka, kraj dela, poklic, šolska izobrazba, strokovna izobrazba, strokovna usposobljenost za opravljanje določenih del, delovne naloge, delovni čas delavca, zavarovalna doba, dejavnost delodajalca; 19

20 - podatki o poškodovanem delavcu; - delo, ki ga je opravljal v času poškodbe pri delu, koliko ur je delavec delal tistega dne, ali je že kdaj prej doživel poškodbo pri delu in kolikokrat, narava poškodbe, poškodovani del telesa, ali je bila poškodba smrtna, podlaga zavarovanja; - podatki o poškodbi pri delu; - kdaj se je zgodila nesreča; - datum, dan v tednu, doba dneva, kje se je zgodila nesreča; - na kraju opravljanja del oziroma nalog, na redni poti od stanovanja do stalnega kraja dela, na redni poti od stalnega kraja dela do stanovanja, na službenem potovanju, drugo, koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred), koliko oseb se je skupaj poškodovalo ob poškodbi pri delu (s smrtno ponesrečenimi vred), ali se je podobna nesreča zgodila že prej na istem delovnem mestu in pri istem delu, vir nesreče, vzrok nesreče, ali je bilo ugotovljeno, da je delavec na delovnem mestu ogrožen, uporaba osebnih varstvenih sredstev; - ali so bili izvedeni splošni in posebni ukrepi za varstvo pri delu. 7. Namen obdelave: Za uveljavljanje pravic poškodovanca, za zagotavljanje statističnega spremljanja ter za potrebe inšpekcijskega nadzora. 8. Rok hrambe osebnih podatkov: Rok hrambe je 5 let. Podatki o nesrečah pri delu se hranijo trajno (arhivsko gradivo). 9. Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov: Opredeljene v Poglavju III Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP Prenos podatkov : - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - Inšpektorat RS za delo, - in na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 11. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 20

21 12. Tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov družbe in Krovni politiki varovanja informacij in upravljanja z incidenti informacijske varnosti. Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in programsko zaklenjeni. Dostop do nosilcev osebnih podatkov ter strojne in programske opreme imajo le pooblaščeni delavci Slovenskega državnega holdinga, d.d Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 14. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1. 21

22 07 ZBIRKA PODATKOV O POSAMEZNIKIH, PRIJAVLJENIH NA RAZPISE ZA PROSTA DELOVNA MESTA 1. Naziv zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA PODATKOV O POSAMEZNIKIH, PRIJAVLJENIH NA RAZPISE ZA PROSTA DELOVNA MESTA 2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 Ljubljana, matična številka: Obdelovalec osebnih podatkov Skrbnik zbirke : direktorica Kabineta uprave Obdelovalci podatkov in možnost vpogleda : zaposleni v Kabinetu uprave, uprava družbe, pomočnik uprave, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, notranja revizija v okviru svojih pristojnosti, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, ostali zaposleni na podlagi argumentirane zahteve in s pisno potrditvijo uprave družbe Omejitev dostopa: vsi ostali zaposleni, ki nimajo statusa obdelovalca ali možnosti vpogleda 4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Izjava posameznika, Zakon o delovnih razmerjih 5. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Prošnje za zaposlitev brez razpisov, prijave na razpise za posamezna delovna mesta 6. Vrste podatkov v zbirki osebnih podatkov: Podatki o posamezniku: - osebno ime, 22

23 - datum rojstva, če oseba nima EMŠO, - kraj rojstva, - država rojstva, če je kraj rojstva v tujini, - enotna matična številka občana, - davčna številka, - državljanstvo, - naslov stalnega prebivališča (ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - naslov začasnega prebivališča ulica, hišna številka, kraj, poštna številka, šifra občine, občina, šifra države, država), - izobrazba, - ali je delavec invalid, - kategorija invalidnosti, - ali je delavec delno upokojen, - ali delavec opravlja dopolnilno delo pri drugem delodajalcu, - ime drugega delodajalca (in matična številka), pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo, - naslov drugega delodajalca, pri katerem delavec opravlja dopolnilno delo (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj), - ostali podatki, ki jih posreduje kandidat 7. Namen obdelave: Izbor kandidata za prosto delovno mesto. Potencialno imenovanje kandidata na prosto delovno mesto. 8. Rok hrambe osebnih podatkov: 5 let od prijave na razpis ali oddaje prošnje za zaposlitev brez razpisa (velja za dokumentacijo, ki nastane tekom izbirnega postopka). Dokazila o izpolnjevanju pogojev se vrnejo kandidatu ali uničijo, po izteku pritožbenih rokov. 9. Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov : Opredeljene v Poglavju III Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP-1 10.Prenos podatkov : 23

24 Ni predviden. 11. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 12. Tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje osebnih podatkov : Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov družbe in Krovni politiki varovanja informacij in upravljanja z incidenti informacijske varnosti. Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in programsko zaklenjeni. Dostop do nosilcev osebnih podatkov ter strojne in programske opreme imajo le pooblaščeni delavci Slovenskega državnega holdinga, d.d Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ter javno dostopni podatki: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. Upravljalec in obdelovalec lahko v evidenco vključita javno dostopne podatke o posamezniku. 14. Podatke o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1. 24

25 08 ZBIRKA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. Naziv zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA PODATKOV O VZDRŽEVANIH DRUŽINSKIH ČLANIH 2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 Ljubljana, matična številka: Obdelovalec osebnih podatkov Skrbnik zbirke : direktor Oddelka za finančno upravljanje SDH Obdelovalci podatkov in možnost vpogleda : operativni skrbnik zbirke, zaposleni v oddelku za finančno upravljanje SDH in Kabinetu uprave, uprava družbe, pomočnik uprave, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, notranja revizija v okviru svojih pristojnosti, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, ostali zaposleni na podlagi argumentirane zahteve in s pisno potrditvijo uprave družbe Omejitev dostopa: vsi ostali zaposleni, ki nimajo statusa obdelovalca ali možnosti vpogleda 4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: - Zakon o dohodnini, 5. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Vzdrževani družinski člani zaposlenih na SDH. 6. Vrste podatkov v zbirki osebnih podatkov: - osebno ime, - davčna številka - leto rojstva - sorodstveno razmerje z zaposlenim na SDH 25

26 - čas vzdrževanja - znesek prispevkov za preživljanje 7. Namen obdelave: Za uveljavljanje pravic iz Zakona o dohodnini. 8. Rok hrambe osebnih podatkov: 10 let od pridobitve zadnjega veljavnega dokumenta. 9. Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov : Opredeljene v Poglavju III Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP Prenos podatkov : - FURS 11. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 12. Tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje osebnih podatkov : Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov družbe in Krovni politiki varovanja informacij in upravljanja z incidenti informacijske varnosti. Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in programsko zaklenjeni. Dostop do nosilcev osebnih podatkov ter strojne in programske opreme imajo le pooblaščeni delavci Slovenskega državnega holdinga, d.d Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ter javno dostopni podatki: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 14. Podatke o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1: 26

27 Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1. 27

28 09 ZBIRKA PODATKOV O OTROCIH ZAPOSLENIH 1. Naziv zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA PODATKOV O OTROCIH ZAPOSLENIH 2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 Ljubljana, matična številka: Obdelovalec osebnih podatkov Skrbnik zbirke : direktor Kabineta uprave Obdelovalci podatkov in možnost vpogleda : operativni skrbnik zbirke, zaposleni v Kabinetu uprave, uprava družbe, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, notranja revizija v okviru svojih pristojnosti, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, ostali zaposleni na podlagi argumentirane zahteve in s pisno potrditvijo uprave družbe Omejitev dostopa: vsi ostali zaposleni, ki nimajo statusa obdelovalca ali možnosti vpogleda 4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: - privolitev zaposlenega za uporabo osebnih podatkov otrok 5. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Otroci zaposlenih na SDH. 6. Vrste podatkov v zbirki osebnih podatkov: - osebno ime, 28

29 - leto rojstva, - sorodstveno razmerje z zaposlenim na SDH. 7. Namen obdelave:. - Novoletno obdarovanje otrok zaposlenih, obveščanje staršev o dogodkih v okviru projekta Družini prijazno podjetje (DPP) ter za uveljavljanje pravic, vezanih na ukrepe DPP; 8. Rok hrambe osebnih podatkov: Hramba v času izpolnjevanja postavljenih kriterijev za novoletno obdarovanje, dogodkov v okviru projekta Družini prijazno podjetje ter uveljavljanje pravic, vezanih na ukrepe DPP.. 9. Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov : Opredeljene v Poglavju III Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP Prenos podatkov : Ni predviden. 11. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 12. Tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje osebnih podatkov : Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov družbe in Krovni politiki varovanja informacij in upravljanja z incidenti informacijske varnosti. Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in programsko zaklenjeni. Dostop do nosilcev osebnih podatkov ter strojne in programske opreme imajo le pooblaščeni delavci Slovenskega državnega holdinga, d.d.. 29

30 13. Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig ter javno dostopni podatki: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 14. Podatke o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1. 30

31 10 ZBIRKA PODATKOV PREJEMNIKOV ODŠKODNIN PO ZIOOZP 1. Naziv zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA PODATKOV PREJEMNIKOV ODŠKODNIN PO ZIOOZP 2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 Ljubljana, matična številka: Obdelovalec osebnih podatkov Skrbnik zbirke : direktor Oddelka za pravne zadeve in denacionalizacijo Obdelovalci podatkov in možnost vpogleda : operativni skrbnik zbirke, zaposleni v Oddelku za pravne zadeve in denacionalizacijo, uprava družbe, pomočnik uprave, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, notranja revizija v okviru svojih pristojnosti, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, ostali zaposleni na podlagi argumentirane zahteve in s pisno potrditvijo uprave družbe Omejitev dostopa: vsi ostali zaposleni, ki nimajo statusa obdelovalca ali možnosti vpogleda 4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o izdaji obveznic za plačilo odškodnine za zaplenjeno premoženje zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja, Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine zaradi razveljavitve kazni zaplembe premoženja. 5. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Prejemniki odškodnin po ZIOOZP, na podlagi pravnomočnih odločb. 6. Vrste podatkov v zbirki osebnih podatkov: (a) podatki o prejemniku: - ime in priimek, - rojstni podatki, državljanstvo, 31

32 - EMŠO in davčna številka prejemnika, ki je državljan RS, - številka in izdajatelj potnega lista prejemnika, ki ni državljan RS, - naslov stalnega ali začasnega prebivališča, vključno s poštno številko, - firma ali uradni naziv, sedež in naslov ter matična, registrska in davčna številka prejemnika pravne osebe, - številka bančnega računa ali hranilne knjižice in podatki o banki, ko vodi račun oziroma je izdala hranilno knjižico prejemnika; (b) podatki v zvezi z izplačilom odškodnine: - datum izdaje obveznice oziroma odločbe, - datum pravnomočnosti in rok za izvršitev odločbe o razveljavitvi kazni zaplembe premoženja in določitvi višine odškodnine za zaplenjeno premoženje, - višina odškodnine po odločbi, izražena v SIT, EUR, USD in DEM, - datum prejema popolne zahteve za izplačilo odškodnine, - datum izročitve obveznic oziroma izplačila odškodnine, - število izročenih obveznic oziroma višina odškodnine, - datum odprave priporočenega obvestila prejemnika o izročitvi obveznic oziroma izplačilu odškodnine. 7. Namen obdelave: Za uveljavljanje pravic prejemnikov odškodnin po ZIOOZP. 8. Rok hrambe osebnih podatkov: Hranijo se kot listina trajne vrednosti (arhivsko gradivo). 9. Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov : Opredeljene v Poglavju III Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP Prenos podatkov : - FURS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 32

33 11. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 12. Tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov družbe in Krovna politika varovanja informacij in upravljanja z incidenti informacijske varnosti. Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in programsko zaklenjeni. Dostop do nosilcev osebnih podatkov ter strojne in programske opreme imajo le pooblaščeni delavci Slovenskega državnega holdinga, d.d Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 14. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1. 33

34 11 ZBIRKA PODATKOV PREJEMNIKOV ODŠKODNIN PO PREDPISIH O DENACIONALIZACIJI 1. Naziv zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA PODATKOV PREJEMNIKOV ODŠKODNIN PO PREDPISIH O DENACIONALIZACIJI 2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 Ljubljana, matična številka: Obdelovalec osebnih podatkov Skrbnik zbirke : direktor Oddelka za pravne zadeve in denacionalizacijo Obdelovalci podatkov in možnost vpogleda : operativni skrbnik zbirke, zaposleni v Oddelku za pravne zadeve in denacionalizacijo, uprava družbe, pomočnik uprave, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, notranja revizija v okviru svojih pristojnosti, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, zaposleni v Oddelku za finančno upravljanje SDH, ostali zaposleni na podlagi argumentirane zahteve in s pisno potrditvijo uprave družbe Omejitev dostopa: vsi ostali zaposleni, ki nimajo statusa obdelovalca ali možnosti vpogleda 4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o denacionalizaciji, Zakon o Slovenskem odškodninskem skladu, Uredba o izdaji obveznic in o izvrševanju odločb, ki se glasijo na odškodnino, za katero je zavezanec Slovenski odškodninski sklad, Stanovanjski zakon (SZ) ter Stanovanjski zakon (SZ-1). 5. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Prejemniki odškodnin po predpisih o denacionalizaciji, na podlagi pravnomočnih odločb. 6. Vrste podatkov v zbirki osebnih podatkov: 34

35 (a) podatki o prejemniku: - ime in priimek, - rojstni podatki, - državljanstvo, - EMŠO in davčna številka prejemnika, ki je državljan RS, - številka in izdajatelj potnega lista prejemnika, ki ni državljan RS, - naslov stalnega ali začasnega prebivališča, - firma ali uradni naziv, - sedež in naslov ter matična, registrska in davčna številka prejemnika - pravne osebe, - številka bančnega računa ali hranilne knjižice in podatki o banki, ki vodi račun oziroma je izdala hranilo knjižico prejemnika; (b) podatki v zvezi z izplačilom odškodnine: - datum izdaje obveznice oziroma odločbe, - datum pravnomočnosti in rok za izvršitev odločbe o plačilu odškodnine v obveznicah oziroma datum vložitve zahteve za izplačilo odškodnine na podlagi 125. člena SZ, oziroma na podlagi 173. člena SZ-1 ali zahteve na podlagi 8. člena zakona o slovenskem odškodninskem skladu, - višina odškodnine po odločbi, izražena v DEM, EUR, USD, SIT, - datum prejema popolne zahteve za izplačilo odškodnine, - datum izročitve obveznic oziroma izplačila odškodnine v tolarski protivrednosti, - število izročenih obveznic oziroma višina izplačane odškodnine v tolarski protivrednosti, - datum odprave priporočenega obvestila prejemnika o izročitvi oziroma izplačilu, - datum prejema ugovora na pravilnost izračuna števila izročenih obveznic, - datum odločitve o ugovoru, - datum prejema pritožbe na upravni odbor, - datum odločitve upravnega odbora o pritožbi. 7. Namen obdelave: Za uveljavljanje pravic prejemnikov odškodnin po predpisih o denacionalizaciji. 8. Rok hrambe osebnih podatkov: Hranijo se kot listina trajne vrednosti (arhivsko gradivo). 9. Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov : 35

36 Opredeljene v Poglavju III Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP Prenos podatkov : - FURS - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 11. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 12. Tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov družbe in Krovni politiki varovanja in upravljanja z incidenti informacijske varnosti. Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in programsko zaklenjeni. Dostop do nosilcev osebnih podatkov ter strojne in programske opreme imajo le pooblaščeni delavci Slovenskega državnega holdinga, d.d Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 14. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1. 36

37 12 ZBIRKA PODATKOV PREJEMNIKOV ODŠKODNIN PO ZSPOZ 1. Naziv zbirke osebnih podatkov: ZBIRKA PODATKOV PREJEMNIKOV ODŠKODNIN PO ZSPOZ 2. Podatki o upravljavcu osebnih podatkov: Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, p.p. 139, 1001 Ljubljana, matična številka: Obdelovalec osebnih podatkov Skrbnik zbirke : direktor Oddelka za pravne zadeve in denacionalizacijo Obdelovalci podatkov in možnost vpogleda : operativni skrbnik zbirke, zaposleni v Oddelku za pravne zadeve in denacionalizacijo, uprava družbe, pomočnik uprave, pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, notranja revizija v okviru svojih pristojnosti, pooblaščenec za skladnost poslovanja in integriteto, ostali zaposleni na podlagi argumentirane zahteve in s pisno potrditvijo uprave družbe Omejitev dostopa: vsi ostali zaposleni, ki nimajo statusa obdelovalca ali možnosti vpogleda 4. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Zakon o plačilu odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja, Uredba o izdaji obveznic za plačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja ter izvrševanju odločb o določitvi odškodnine, Navodilo o načinu, obliki in rokih posredovanja podatkov o upravičencih do odškodnine na podlagi zakona o skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja. 5. Kategorije posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki: Prejemniki odškodnin po ZSPOZ, na podlagi pravnomočnih odločb. 6. Vrste podatkov v zbirki osebnih podatkov: 37

38 (a) podatki o prejemniku: - ime in priimek, - rojstni podatki, - državljanstvo, - EMŠO in davčna številka prejemnika, ki je državljan RS, - številka in izdajatelj potnega lista prejemnika, ki ni državljan RS, - naslov stalnega ali začasnega prebivališča, vključno s poštno številko, - firma ali uradni naziv, sedež in naslov ter matična, registrska in davčna številka prejemnika - pravne osebe, - številka bančnega računa ali hranilne knjižice in podatki o banki, ko vodi račun oziroma je izdala hranilno knjižico prejemnika; (b) podatki v zvezi z izplačilom odškodnine: - datum izdaje obveznice oziroma odločbe, - datum pravnomočnosti in rok za izvršitev odločbe, - višina odškodnine po odločbi, izražena v SIT in EUR, - datum prejema popolne zahteve za izplačilo odškodnine, - datum izročitve obveznic oziroma izplačilo odškodnine, - število izročenih obveznic oziroma znesek odškodnine, - datum odprave priporočenega obvestila prejemnika o izročitvi oziroma izplačilu. 7. Namen obdelave: Za uveljavljanje pravic prejemnikov odškodnin po ZSPOZ. 8. Rok hrambe osebnih podatkov: Hranijo se kot listina trajne vrednosti (arhivsko gradivo). 9. Pravice posameznikov glede osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov : Opredeljene v Poglavju III Uredbe o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov. Ni omejitev pravic posameznika iz 30. in 32. člena ZVOP Prenos podatkov : - FURS 38

39 - na podlagi izrecne zahteve tudi drugi uporabniki, ki imajo za pridobivanje osebnih podatkov podlago v zakonu, osebni privolitvi posameznika ali pogodbenem razmerju. 11. Dejstvo, ali se osebni podatki iznašajo v tretjo državo: Osebni podatki se ne iznašajo v tretje države. 12. Tehnični in organizacijski ukrepi za varovanje osebnih podatkov: Postopki in ukrepi za zavarovanje osebnih podatkov so določeni v Pravilniku o postopkih in ukrepih za zavarovanje osebnih podatkov družbe in Krovni politiki varovanja in upravljanja z incidenti informacijske varnosti. Prostori, v katerih se nahaja zbirka podatkov ter ostala dokumentacija, vezana na zbirko, se izven delovnega časa zaklepajo, zaklepajo pa se tudi v času, ko v njih ni zaposlenih. Izven delovnega časa so računalniki in druga strojna oprema izklopljeni in programsko zaklenjeni. Dostop do nosilcev osebnih podatkov ter strojne in programske opreme imajo le pooblaščeni delavci Slovenskega državnega holdinga, d.d Podatki o povezanih zbirkah osebnih podatkov iz uradnih evidenc ter javnih knjig: Osebni podatki se ne povezujejo z uradnimi evidencami ter javnimi knjigami. 14. Podatki o zastopniku iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1: Ni zastopnika iz 3. odstavka 5. člena ZVOP-1. 39

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Javni zavod Ljubljanski grad

Javni zavod Ljubljanski grad Na podlagi Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 94/07 - ZVOP-1-UPB1) in Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Ljubljanski grad (Ur.l.RS, št. 105/10, 50/16, 6/17, 9/18) se v Javnem zavodu Ljubljanski

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni

Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 1 Institucija Javni zdravstveni Metapodatki Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, storitvami in možnimi načini plačila 2 Seznam lekarn s podatki o odpiralnem času, naslovu, vodji, kontakti, Naziv storitvami

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz delovnega razmerja 2.2 Varstvo osebnih podatkov v

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc

Microsoft Word - ZAP-SD_4L_2000.doc ANKETA O STROŠKIH DELA 2000 Splošna navodila za izpolnjevanje Ankete o stroških dela za leto 2000: 1. Anketa o stroških dela temelji na vzorcu, in ne na polnem zajemu. Sprašujemo vas le po podatkih za

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno

Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno Priloga 1: Obrazci prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje OPOMBA: Besedilo obrazcev prošenj za izdajo dovoljenja za prebivanje je lahko prevedeno v tuje jezike. Obrazec št. 1/1 REPUBLIKA SLOVENIJA...

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKA UPRAVA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si V L O G A ZA DODELITEV

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda

ODPIS/ODLOG/OBROK - FO Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Poda Odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka za fizične osebe (Pred izpolnjevanjem obrazca preberite navodilo.) Podatki o davčnem zavezancu Ime in priimek: Naslov: Davčna številka Telefonska

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

UL xlsx

UL xlsx Z010 leto in mesec obračuna leto in mesec, za katerega se obračuna plača Z020 preteklo obračunsko leto osnova za izračun refundiranega nadomestila plače Z030 nadomestilo plače 137. člen Zakona o delovnih

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Posrednik išče priložnosti, biti mora nevtralen in delati kot dober gospodar.

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in inva Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-1 Z obrazcem M-1 zavezanec za prijavo (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) prijavi zavarovanca v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje

Prikaži več

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č V L O G A ZA DODELITEV PROFITGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN ČITLJIVO ŠE POSEBEJ PAZITE PRI PISANJU ŠTEVILK! 1. SPLOŠNI

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: / preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom. Šifra

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Številka: /2007-2

Številka: /2007-2 Številka: 007-25/2010/2 Datum: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve ZADEVA: Pripombe na osnutek Zakona o socialno varstvenih prejemkih (EVA 2008-2611-0109) ZVEZA: Vaš e-dopis, z dne 29. 3. 2010

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Prijava za najem

Prijava za najem PRIJAVA ZA NAJEM STANOVANJA na podlagi razpisa Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (v nadaljevanju: Sklad), za oddajo stanovanj v najem, ki je bil dne 12.1.2018 objavljen na spletnih

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Številka:

Številka: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Datum: 13. 3. 2019 PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, TRGA DELA IN POKOJNINSKEGA

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS, št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo uredi

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS, št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo uredi Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS, št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Microsoft Word - ZPIZ-2B.docx

Microsoft Word - ZPIZ-2B.docx Z A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-2B) 1. člen V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 ZSVarPre-C,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Javnega razpisa. Razpis je javnega značaja in je objavljen

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana

ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: ; Davčna št.: SI UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK, S.P. Matična št.: 6762905000; Davčna št.: SI45405387 UPRAVITELJ ROK FELICIJAN PRISTOVŠEK Hacquetova ulica 8, 1000 Ljubljana p.p. 2023 tel.: 031/359-569 e-pošta: upravitelj@rfp.si

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik_zavarovanje_osebnih_podatkov_koncni.doc

Microsoft Word - pravilnik_zavarovanje_osebnih_podatkov_koncni.doc Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št.86/04 in 113/05), (xy. člena) Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Akademska in raziskovalna mreža Slovenije (Ur. l. RS,

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Predstavitev Finančne uprave Republike Slovenije in Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno

Predstavitev Finančne uprave Republike Slovenije  in  Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno Predstavitev Finančne uprave Republike Slovenije in Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno Manja Kralj, inšpektorica svetnica, Finančna uprava RS FURS združitev CURS in DURS 12. 4. 2014 -

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Naslovnica_November_2016.cdr

Naslovnica_November_2016.cdr November 2016 Gradivo pripravila in uredila: Sonja Šuštar, Jurij Rici Izdal in založil: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska 15, Ljubljana Odgovorna oseba: Marijan Papež,

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Avstrijski parlament je potrdil novelo LSD- BG, ta stopi v veljavo s 1.6.2017 Avstrijski zakon o obrti (obrtniške, trgovske, rokodelske in storitve prostih poklicev Pogoji v Avstriji so : Dveletno opravljanje

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

Postopek poracuna 2007 za JU

Postopek poracuna 2007 za JU POSTOPEK PORAČUNA PLAČ V JAVNEM SEKTORJU ZA OBDOBJE JANUAR-JUNIJ 2007 Ljubljana, julij 2007 verzija 1.00 Stran - 1 Skladno z objavo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem sektorju

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / / Stran PRILOGA 1 NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA

Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / / Stran PRILOGA 1 NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA Uradni list Republike Slovenije Št. 102 / 24. 12. 2015 / Stran 13259 PRILOGA 1 NAPOVED ZA ODMERO AKONTACIJE DOHODNINE OD DOHODKA IZ DELOVNEGA RAZMERJA IN POKOJNINE ZA REZIDENTE 1. OZNAKA STATUSA NAPOVEDI

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 POGODBA O ZAPOSLITVI in nekatere ATIPIČNE OBLIKE ZAPOSLITVE DELAVNICA OKTOBER 2018 Izvajalka: Špela Bašar, univ. dipl. pravnica PROJEKT SOFINANCIRATA EVROPSKA UNIJA IN REPUBLIKA SLOVENIJA I. PREKARNO DELO

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK KREDITA 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK KREDITA 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK KREDITA 1. člen (splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre RADIO 1 in NOVA KBM PLAČATA TVOJ OBROK

Prikaži več