KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa"

Transkripcija

1

2 KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra povečala za 9 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa za mio EUR na, mrd EUR. Rast bilančne vsote je bila tako lani z, % nekoliko nižja kot v letu. Rast posojil nebančnemu sektorju se je decembra močno upočasnila, dosegla je, % medletno, kar je posledica zmanjšanja posojil nefinančnim družbam in baznega učinka. Ob razmeroma skromnih mesečnih prirastih posojil nefinančnim družbam v drugi polovici lanskega leta je bila medletna rast razmeroma stabilna, nekoliko pod %, ob močnejšem decembrskem znižanju (za, mio EUR) pa se je znižala na, %. Stabilna rast se je nadaljevala pri posojilih gospodinjstvom. Ta so se lani povečala za % oziroma 9 mio EUR. Nominalno povečanje stanovanjskih in potrošniških posojilih je bilo že drugo leto zapored skoraj enako, vendar stopnja rasti ostaja precej različna. Rast stanovanjskih posojil je bila leta razmeroma stabilna in je decembra dosegla, % medletno, medtem ko se je rast potrošniških posojil glede na predhodno leto rahlo znižala, a ostala z, % odstotki visoka. Vloge nebančnega sektorja so se v letu povečale za, %. Vloge gospodinjstev so se povečale za, % oziroma.9 mio EUR, na, mrd EUR. Lani se je rast vlog nefinančnih družb močno upočasnila in bila ob koncu leta nižja od rasti vlog gospodinjstev. Struktura ročnosti vlog se je ponovno spremenila v smeri naraščanja deleža vpoglednih vlog, vendar se je ta povečal manj kot v preteklih letih. Konec decembra je dosegel, % vseh vlog nebančnega sektorja oziroma, % vseh vlog gospodinjstev. V letu so banke znižale nedonosne izpostavljenosti (NPE) v vseh segmentih kreditnega portfelja. Delež NPE se je na ravni bančnega sistema do konca znižal na, % oziroma, mrd EUR. V nefinančnih podjetjih je delež NPE znižan na, %, njihov obseg pa predstavlja dve tretjini celotnih NPE bančnega sistema. Vse banke so leta poslovale z dobičkom, ki je na ravni bančnega sistema pred obdavčitvijo znašal mio EUR, kar je % več kot leta. Višji so bili tako neto obrestni kot neto neobrestni prihodki, k ugodnemu poslovnemu rezultatu pa so prispevali tudi pozitivni učinki dejavnikov na strani porabe dohodka. Rast obrestnih prihodkov je posledica rasti posojil, obrestni odhodki pa ostajajo nizki zaradi stroškovno ugodne strukture financiranja. Banke so lani nekoliko znižale operativne stroške. Poleg tega so drugo leto zapored neto sproščale oslabitve in rezervacije, leta v skupni višini mio EUR, kar je % več kot leto prej. KAZALO. Glavne značilnosti in izkazi poslovanja bank. Obrestne mere bank. Kakovost kreditnega portfelja bank. Poslovanje lizing družb Mesečna informacija o poslovanju bank marec 9

3 . GLAVNE ZNAČILNOSTI IN IZKAZI POSLOVANJA BANK* Tabela.: Aktiva in pasiva bank, stanje.. BILANCA STANJA Stanje Struktura Stanje Struktura Stanje Struktura Prir. v mio EUR Rast Stanja v mio EUR; rasti dec. dec. dec. v dec. v dec. v v dec. medletno Aktiva.9,.9,.,,,,, Denar v blagajni, stanje na rač. pri CB in vpogl. vloge pri bankah.,.,.,,,9,, Krediti bankam po odpl. vrednosti (vklj. s CB).,.,.9, -, -, -, -, domačim bankam.,,, -,9 -, -, -, tujim bankam.,.,, -, -, -9, -, kratkoročni krediti bankam.,, 9, -, -9, -,9 -, dolgoročni krediti bankam.,.9, 99, -9, -9, -, -, Krediti nebančnemu sektorju*.,.,., -9,, -,, od tega nefinančnim družbam.,.,., -,, -,, gospodinjstvom., 9.9,., 9,,,, državi,.9,.,, -,, -, drugim. fin. org..9,9.,., -, -, -, -, tujcem.,,,, 9,9,9 9, Druga finan. sredstva iz skupine kred. in terj. (po odpl. vredn.),,, -, -, -, -, Vrednostni papirji (VP)/finančna sredstva (FS)**.,.,.,9 9, 9,,, a) FS v posesti za trgovanje., 9, 9,, -,, -,9 od tega dolžniški VP, 9, 9,, -,, -,...dolžniški VP države, 9, 9,, -,, -, b) FS, obvezno merjena po PV prek PI, ki niso v pos. za trgovanje,,,,, 9,, od tega dolžniškivp,,,,,,, c) FS, določena za merjenje po PV prek PI 9, 9,,, -, -, -, od tega dolžniški VP, 9,,, -, -, -, dolžniški VP države,,,, -,, -, d) FS merjena po PV prek DVD. 9,. 9,.9,9 -, -9, -, -, od tega dolžniški VP. 9,.,.9, -, -, -, -, dolžniški VP države.,.9,. 9, -, -, -, -, e) Dolžniški VP po odplačni vrednosti.,.,., 9, 9,,, od tega dolžniški VP države.,.,.,, 9,,, Naložbe v kapital odvisnih družb, skupaj obvladovanih družb in pridruženih družb,,, -,, -,, Ostala aktiva 9,9,9,9,,,, Pasiva.9,.9,.,,,,, Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti (vloge).9,.,.,,9,,, a) Fin. obveznosti do CB (Evrosistema).9,.,.9, -, -,, -, b) Obveznosti do bank.,9.,.9, -, -, -, -, od tega do domačih bank.,,, -9,, -,, od tega do tujih bank.9,.9,., -, -, -, -, c) Obveznosti do neban. sekt. (vloge NS).,.,.99,,,,, od tega do nefinančnih družb (podjetij).,.9,.,, 9,,, gospodinjstev.,.,.,, 9,9,, države.9,9.,., -9, -, -, -, drugih finančnih organizacij.,.,.,9 -, -9, -, -, tujcev,.9, 9,, -9,9, -9, d) Dolžniški vrednostni papirji.,,,, -, 9, -, e) Ostale finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti***.,,, -, -, -, -, Rezervacije,,, -, -, -, -, Kapital.,.,.,, -,, -, Ostala pasiva.,9,, -,, -,,9 BILANČNA VSOTA.9,.9,.,,,,, Opombe: * Krediti nebančnemu sektorju, brez namena za trgovanje, zajemajo "Kredite in druga finančna sredstva po odplačni vrednosti (iz A. VI. iz "Metodologije za izdelavo rekapitulacije izkaza finančnega položaja", kategorijo "Krediti (in druga finančna sredstva), določeni za merjenje po PV prek PI" (iz A.III), kategorijo "Krediti (in druga finančna sredstva), določeni za merjenje po PV prek DVD" (iz A.IV) in kategorijo "Krediti (in druga finančna sredstva), merjeni po PV prek DVD **Finančna sredstva/vrednostni papirji v aktivi zajemajo celotna finančna sredstva iz A.II., vključno s krediti namenjenimi trgovanju, iz ostalih skupin finančnih sredstev (A.III., A.IV. in A.V.) so zajeti lastniški in dolžniški vrednostni papirji, brez kreditov. ***Do.. vključuje tudi podrejene obveznosti, z metodologijo MSRP9 je postavka "podrejene obveznosti" ukinjena, te obveznosti so vključene med obveznosti do bank. * Podatki o poslovanju bank v tej publikaciji temeljijo na knjigovodskih podatkih bank, ki se metodološko razlikujejo od statističnih podatkov. Podatki o posojilih se razlikujejo še zato, ker podatki v tej publikaciji vključujejo tudi posojila tujcem, upoštevajo neto princip (zneski zmanjšani za popravke vrednosti) ter ne vključujejo netržnih vrednostnih papirjev. Vir: Banka Slovenije. marec 9 Mesečna informacija o poslovanju bank

4 Tabela.: Izkaz poslovnega izida, in IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA Strukt. Strukt. Strukt. Medl. rast. v mio EUR; rasti jan.-dec. jan.-dec. jan.-dec. jan.-dec./ jan.-dec. Prihodki od obresti,,,, Odhodki od obresti,,, -, Čiste obresti, 9,,9,,,, Neobrestni prihodki,,, 9,,9,, od tega neto opravnine,,, 9,,,, od tega čisti dobički/izgube iz FS in obvez. namenjenih trgovanju,, 9,,,, -, Bruto dohodek.,,.,,.,,, Operativni stroški -, -9, -, -, -9, -, -, Neto dohodek,,,,,,,9 Neto oslabitve in rezervacije -9, -,,,,,, Dobiček pred obdavčitvijo,,,,,,, Davki -, -, -, 9, Dobiček po obdavčitvi,, 9,, Vir: Banka Slovenije. Tabela.: Nekateri kazalci poslovanja Profitabilnost Marža finančnega posredništva*,,,,, Donosnost aktive pred obd. (ROA) -,,,99,9,9 Donosnost kapitala pred obd. (ROE) -,9,,9 9,,9 Obrestna marža na obrestonosno aktivo,,,9,, Neto neobrestni prihodki/oper. stroški,,,,,9 Stroški poslovanja Stroški dela/povp. aktiva,9,9,,, Drugi stroški/povp. aktiva,,,,, Kvaliteta aktive Popravki in prilagoditev vrednosti za kreditne izgube kreditov bančnemu in nebančnemu sektorju, brez namena za trgovanje v bruto aktivi Bruto dohodek/povp. akt.*,9,,,9, Vir: Banka Slovenije. Mesečna informacija o poslovanju bank marec 9

5 . OBRESTNE MERE BANK Slika.: Primerjava slovenskih obrestnih mer za nova posojila z obrestnimi merami v evroobmočju, variabilne (levo) in fiksne (desno) obrestne mere v odstotkih OM ZA POTROŠNIŠKA POSOJILA VARIABILNE OM 9 OM ZA POTROŠNIŠKA POSOJILA FIKSNE OM OM ZA STANOVANJSKA POSOJILA VARIABILNE OM OM ZA STANOVANJSKA POSOJILA FIKSNE OM 9 OM ZA POSOJILA PODJETJEM DO MIO EUR VARIABILNE OM 9 OM ZA POSOJILA PODJETJEM DO MIO EUR FIKSNE OM OM ZA POSOJILA PODJETJEM NAD MIO EUR VARIABILNE OM OM ZA POSOJILA PODJETJEM NAD MIO EUR FIKSNE OM (-mes d.s.) - Opomba: Za vse obrestne mere v tej prilogi veljajo naslednje definicije: ) pri variabilni obrestni meri so upoštevana posojila, ki so sklenjena z variabilno obrestno mero ali s fiksno obrestno mero za obdobje krajše od enega leta (tudi če je za celotno obdobje zapadlosti posla); ) pri fiksni obrestni meri so upoštevana posojila, ki so sklenjena s fiksno obrestno mero za obdobje daljše od enega leta. - Vir: Banka Slovenije. marec 9 Mesečna informacija o poslovanju bank

6 Slika.: Primerjava slovenskih obrestnih mer z obrestnimi merami v evroobmočju za nove vloge gospodinjstev v odstotkih,,,,,,,,,,, -, OM NA VLOGE do leta (desno),,,,,,,,,,, -,,,,,,,,,,,,, OM NA VLOGE nad letom (desno),,,,,,,,,,, -, -, -, -, Vir: Banka Slovenije, ECB. Tabela.: Primerjava slovenskih obrestnih mer z obrestnimi merami v evroobmočju za nove posle sklenjene s variabilno obrestno mero v odstotkih Posojila Vloge gospodinjstev ) Obrestna Gospodinjstvom Podjetjem do leta nad letom mera Stanovanjska Potrošniška do mio EUR nad mio EUR ECB EMU SLO EMU SLO EMU SLO EMU SLO EMU SLO EMU SLO dec.,,,9,,,,,,,,,, dec.,,9,9,,9,,,,9,,,, dec.,,,,,,,,,,,,, dec.,,,9,,,,,,,,,, dec.,,,,,,,9,,,,,, dec.,,,,,,,,,,,,, jan.,,,,,,,,,,,,, feb.,,,,,,,,,,,,, mar.,,,,,,,,,,,,, apr.,,,,,,,,,,,,, maj.,,,,,,,,,,,,, jun.,,,,,,,,,,,,, jul.,,,,9,,,,,,,,, avg.,,,,,,,,,,,,, sep.,,,,,,,,,,,,, okt.,,,,9,,,,,,,,, nov.,,,,,,,,,,,,, dec.,,,,,,,,,,,,, jan.,,,,,,,,,9,,,, feb.,,,,,,,,,,,,, mar.,,,,,,,,,9,,,, apr.,,,,9,,,,,,,,, maj.,,,9,,,,,,,,,, jun.,,,9,,,,,,,,,, jul.,,,9,9,,,,,,,,, avg.,,,9,,,,,,,,,, sep.,,,9,,,,,,,,,, okt.,,,9,,,,,,,,,, nov.,,,9,9,,,,,,,,, dec.,,,9,9,,,,,,,,, Opomba : Vloge gospodinjstev so razčlenjene po ročnosti, ne glede na način obrestovanja (skupaj so združene fiksne in variabilne obrestne mere). Tabela.: Primerjava slovenskih obrestnih mer z obrestnimi merami v evroobmočju za nove posle sklenjene s fiksno obrestno mero v odstotkih Posojila Gospodinjstvom Podjetjem Stanovanjska Potrošniška do mio EUR nad mio EUR EMU SLO EMU SLO EMU SLO EMU SLO dec.,9,,,,,,, dec.,,,,,,9,, dec.,,,,,,,9, dec.,,,,,9,,,9 dec.,,,9,,,,9, dec.,,,,,,,, jan.,,,9,,,,, feb.,,,,,,9,, mar.,,,,9,,,, apr.,9,,,,,,, maj.,9,,,,,,, jun.,9,,,,,,,9 jul.,9,,,,,,, avg.,9,,9,,,, - sep.,,9,,,,,, okt.,,9,,9,,,, nov.,9,9,,,,,, dec.,9,9,,,,,, jan.,9,,,,,,, feb.,9,9,,,,,, mar.,9,9,,,,,, apr.,9,9,,,,,, maj.,9,9,9,,,,, jun.,9,9,,,,,, jul.,9,9,,,,,, avg.,9,9,9,,,9,, sep.,9,9,,,,,,9 okt.,9,9,,,,,, nov.,9,9,,,,,, dec.,9,9,,,,,, Vir: Banka Slovenije, ECB. Mesečna informacija o poslovanju bank marec 9

7 . KAKOVOST KREDITNEGA PORTFELJA BANK Tabela. : Nedonosne izpostavljenosti po skupinah komitentov Izpostav ljenosti Nedonosne izpostav ljenosti (NPE) v mio EUR v mio EUR dec. nov. dec. dec. nov. dec. dec. nov. dec. dec. nov. dec. Podjetja...,,,..9.,9,9, DFO..9.,,,,,, Gospodinjstv a.9.9.,,, 9,,, obrtniki,,, 9, 9,, prebiv alstv o...,9,, 9 9,9,, Tujci...,,, 9 9,,, Držav a...,,,,,, Banke in hranilnice. 9 9,,,,,, Centralna banka.9.9.,,,,,, Skupaj...99,,,...,,, Tabela.: Razvrščene terjatve v zamudi nad 9 dni po skupinah komitentov Razv rščene terjatv e Terjatv e z zamudami nad 9 dni v mio EUR v mio EUR dec. nov. dec. dec. nov. dec. dec. nov. dec. dec. nov. dec. Podjetja.9..,,, 9 9,,, DFO..9.,,,,,, Gospodinjstv a.9.9.,,, 9,,, obrtniki,,,,,, prebiv alstv o...,,, 9,,,9 Tujci...9 9,,,,,9, Držav a..9., 9,,,,, Banke in hranilnice. 9 9,9,,,,, Centralna banka.9.9.,,,9,,, Skupaj...,,,. 9,,, Tabela.: Nedonosne izpostavljenosti do nefinančnih podjetij po dejavnostih Znesek izpostav ljenosti Znesek nedonosne izpostav ljenosti (NPE) Delež NPE v mio EUR v mio EUR dec. nov. dec. dec. nov. dec. dec. nov. dec. Kmetijstv o, gozdarstv o, rib., rud.,9,, Predelov alne dejav nosti..9. 9,,9, Elektrika, plin in v oda, saniranje ok....,,, Gradbeništv o...9 9,,9, Trgov ina..99.,,, Promet in skladiščenje ,,, Gostinstv o,,, Inf ormacije in komunikacije,,, Finančno posredništv o 9 9,, 9,9 Poslov anje z nepremičninami 9,, 9, Strokov ne in druge poslov ne dej ,,, Jav ne storitv e 9 9 9,,9,9 Skupaj ,9,9, Vir: Banka Slovenije. Opomba: Podatki o nedonosni izpostavljenosti so izračunani na podlagi spremenjenega poročanja bank po Navodilu za izvajanje Sklepa o poročanju monetarnih finančnih institucij v skladu s CRD IV oz. EBA definicijo, objavljene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. / (Uradni list EU, št. / z dne..). marec 9 Mesečna informacija o poslovanju bank

8 Tabela.: Razvrščene terjatve v zamudi nad 9 dni do nefinančnih podjetij po dejavnostih Znesek razv rščenih terjatev Znesek razv rščenih terjatev z zamudo nad 9 dni Delež razv rščenih terjatev z zamudo nad 9 po dejav nosti v mio EUR v mio EUR dec. nov. dec. dec. nov. dec. dec. nov. dec. Kmetijstv o, gozdarstv o, rib., rud. 9,,, Predelov alne dejav nosti... 9,9,, Elektrika, plin in v oda, saniranje ok....,,, Gradbeništv o ,,, Trgov ina.9..,,, Promet in skladiščenje.9.. 9,9,, Gostinstv o 9,,, Inf ormacije in komunikacije,,, Finančno posredništv o,,, Poslov anje z nepremičninami,,, Strokov ne in druge poslov ne dej..9..,,, Jav ne Vir: storitv Banka e Slovenije 9 9 9,,, Skupaj ,,, Vir: Banka Slovenije. Mesečna informacija o poslovanju bank marec 9

9 . POSLOVANJE LIZING DRUŽB Pregled poslovanja lizinških družb Poslovanje lizinških družb je bilo v letu zaznamovano z nadaljnjo rastjo novih poslov. Vrednost novih poslov se je v primerjavi z letom povečala za,9 %, na, mrd EUR. Nadaljevala se je rast novih premičninskih poslov, ki je kljub znižanju dosegla, % medletno. Glavni vir novih poslov ostajajo osebna vozila ter ostala komercialna in tovorna vozila, ki so predstavljala, % oziroma 9 mio EUR vseh premičninskih poslov. Nepremičninski posli so se v letu dodatno znižali na mio EUR, medtem ko so v letu dosegli mio EUR. Podjetja in gospodinjstva ostajajo glavni vir novih poslov, saj so ti posli predstavljali več kot 99 % vseh novih poslov, razmerje pa med obema sektorjema ostaja za podjetja, % in gospodinjstva, % vseh novih poslov. Pozitiven trend pri novih poslih s premičninami se odraža v nadaljnji rasti stanja premičninskih poslov, medtem ko se je celotno stanje poslov v letu znižalo. Na znižanje celotnega stanja poslov za, % na, mrd EUR je vplival umik lizinških družb od sklepanja nepremičninskih poslov in prenehanje poslovanja posameznih lizinških družb v letu, ki so bila v preteklosti ustanovljena zgolj za projektno financiranje nepremičninskih poslov. Stanje premičninskih poslov se je v letu povečalo za,9 %, na mrd EUR, medtem ko se je stanje nepremičninskih poslov zmanjšalo za %, na mio EUR. Posledično se je tudi delež zamud nad 9 dni v letu znižal za odstotni točki na, %. Koncentracija zamud se je dodatno povečala saj je imela ena lizinška družba % vseh zamud nad 9. Bilančna vsota se je decembra znižala, kapital pa povečal. Bilančna vsota se je decembra medletno znižala za, %, na, mrd EUR, zaradi prenehanja poslovanja posameznih poročevalcev. Z izključitvijo tega učinka bi se bilančna vsota povečala za, %. Zaradi nadaljevanja uspešnega poslovanja in dokapitalizacij pa se je kapital v bilancah lizinških družb povečal za %, na 9 mio EUR. marec 9 Mesečna informacija o poslovanju bank

10 Tabela.: Novoodobreni posli po sektorjih in tipu posla (v mio EUR) Novoodobreni posli po sektorjih in tipu posla (v mio EUR) Nepremičnine Premičnine NFD Gosp. Drugi sekt. Tujina Skupaj nep. NFD Gosp. Drugi sekt. Tujina Skupaj prem., 9,,,,9,,,,,9,,,,,,,,, 9, 9,,9,,,,,,,,9 9,,,,,,,,, 9, 9,,,,9,,, 9,,., mar.,,,,, 9,,,9,9, jun.,,,,,,,,,, sep.,,, 9, 9,,,, dec.,,,,,,,,,, mar.,9,,,,,,,,, jun.,,,,,,,, 9, sep.,,,, 9,9,,, 9, dec.,9,,,,,,,, Tabela.: Stanje poslov po sektorjih in tipu posla (v mio EUR) Stanje poslov po sektorjih in tipu posla (v mio EUR) Nepremičnine Premičnine NFD Gosp. Drugi sekt. Tujina Skupaj nep. NFD Gosp. Drugi sekt. Tujina Skupaj prem..,9,,,.,9,9 9,,,.,., 9,,,.,, 9,,,., 99, 9, 9,,.,, 9,,,.,, 9,9,,,, 9,,,.,, 9,,,,,.,,,., mar. 9,,,,,, 9,9,,.9,9 jun.,,,,,, 9,,,., sep.,, 9,, 9,, 9,,,.9, dec., 9,,,,,.,,,., mar.,,,,,,.,,,.9,9 jun.,,,,,,.,9,,.9, sep.,9 9,,,,,.,,,.9, dec.,, 9,,,,.,,,.99, Tabela.: Posli po ročnosti in tipu posla Do leta - let - let Nad let Skupaj Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Vsi posli,, 9,, 99,,,,,9,9 9,,9, 9,,,,9,, 9,,.9,,,, 9,,,, 9,,9, 9,9,,,,,,,, 9,, 9,,,,,,,,,.,,., mar.,9,,,,,,,,, jun.,, 99,9,,,,,,, 9, sep.,, 9,, 9,,,,,,, dec.,,,,,,,,,, 9, mar.,, 9,,,,,,,,, jun. 9,, 9,9,,,,, 9,, 9, sep.,,,,,,,, 9,,, dec.,,,,,,,,,,,9 Novoodobreni posli po ročnosti (v mio EUR) Stanje poslov po ročnosti (v mio EUR) Do leta - let - let Nad let Skupaj Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Prem. Nepr. Vsi posli,,.,,,,,,.,.,9.,,,., 9,,,,,.,.,.,,,.99,,, 9,,,.,.,.9,,,., 9,,9,,,.,,.,,,., 9,,,,,.,,., mar.,,9.,, 9, 9,,,.9,9,., jun., 9,.,,9 9,,, 9,9.,,.,9 sep., 9,.,,,,,,.9, 9,., dec.,,., 9,,,,,.,,., mar. 9,,9.,,,,,,.9,9,., jun.,,.,, 99,,9,,.9,,., sep.,,., 9, 9,,,,.9,,., dec.,,.,9 9, 9,,,,.99,,.,9 Mesečna informacija o poslovanju bank marec 9

11 Tabela.: Stanje lizinških poslov z NFD po tipu in dejavnosti posla Tabela.: Zamude poslov z NFD po tipu in dejavnosti posla Kmet., rud. Pred. Dej. Elekt., plin, voda Prom., sklad. Info.kom.d ej. Fin.posr. Posl.z neprem. Strok.,druge dej.,,,,,,,, 9,,,,, 9, 9,,,,9,,,,9,,,,,, 9,,,,,,,9,,9,9,,,, 9,,,,,,,,,,,, 9, 9,,,,,,9,,,,,,,,, mar. 9,,,, 9,, 9,,,,,,, 9, Javne storitve jun. 9, 9,,, 9,,,,,, 9,,,, sep.,,,,,,,,,,,,,,9 dec.,,,,,9,,,,,,,,, mar.,,,,, 9,,,,,,9,, 9, jun.,9,,,,,,,,,,,, 9, sep.,,,,,,9,,, 9, 9,,,, dec. 9,,,9,,,,,,,,,, Kmet., rud. Pred. Dej. Elekt., plin, voda Zamude z NFD po dejavnosti (Nepremičnine) Zamude z NFD po dejavnosti (Premičnine) Prom., sklad. Stanje lizinških poslov z NFD po dejavnostih v mio EUR - Nepremičnine Kmet., rud. Pred. Dej. Elekt., plin, Gradbeništvvina sklad. stvo neprem. dej. storitve Trgo- Prom., Gostin- Posl.z Strok.,druge Javne Info.kom.dej. Fin.posr. voda Skupaj nepr.,,,,,,,,,,,,.,9, 9,,,,,,,,,,,.,,,,, 99,,,,,,,, 99,,,,9,,,,,,,9,,,,,,,,9, 9,,,,9,,,9 mar.,,,,,, 9,,,,,,, jun., 9,,,,, 9,,, 9,,,, sep.,,,,,9,,,,,,,, dec.,,,,,9, 9,,,,9,,,9 mar., 9,,,,,,,,,,,, jun.,,,,, 9,,,,,,,, sep.,,,9,, 9,,,,,, 9,,9 dec.,,9,,,,,,,9,,, Stanje lizinških poslov z NFD po dejavnostih v mio EUR - Premičnine Kmet., rud. Pred. Dej. Elekt., plin, Gradbeništvvina sklad. stvo neprem. dej. storitve Trgo- Prom., Gostin- Posl.z Strok.,druge Javne Info.kom.dej. Fin.posr. voda Skupaj prem. 9,,,,,, 9,9,9, 9,9,,,,,,9,,,,,9, 9,,,, 9,,,,,9,,,,,,,,,9 9,,, 9, 9,,,,,9,,,,,,,,,,,,,,,, mar., 9,,,, 9,9,,,,9 9,,, jun., 9,,,,,,,,,,,9, sep., 9,,,, 9,,,,, 9,,, dec.,,,,,,,,,,,,, mar.,,,,,, 9,,,,,,, jun.,,,, 9,, 9,9,,,,,, sep. 9,,,,,,,,9,,,,, dec. 9, 9,, 9,, 9,9,,,9,,,, Gradbeništvo Trgovina Gostinstvo Gradbeništvo Trgovina Gostinstvo Info.kom.d ej. Fin.posr. Posl.z neprem. Strok.,druge dej.,,,,,9 9,9,,,, 9,,9, 9,,,,,,,,,,,, 9,,,,,, 9,,,,,,, 9, 9,,,,,9,,,9,, 9,,,9,,, 9,,,,,,,,,9,,,,,, mar.,,9,,,,9, 9,,,,9,,9 9, Javne storitve jun.,9,,,,,, 9, 9, 9,,,,, sep.,,,,,,, 9,,,,, 9,,9 dec.,,,,,,,,9,,,,,, mar.,9,,,,,,,,,9,,, 9, jun.,,,,,,,,,,,,, 9, sep.,,,,,,,,,,,,,, dec.,,,,9,,,,,9,,,,, Skupaj nepr. Skupaj prem. Skupaj (neprem. in prem.) Skupaj (neprem. in prem.) 9 marec 9 Mesečna informacija o poslovanju bank

12 Tabela.: Odvzeti pogodbeni predmeti po vrsti in tipu posla ter prodaja zaseženih predmetov Neprem. Prem. Neprem. Prem. Neprem. Prem. Neprem. Prem.,,9,,,,,,9,,,,,,,,,,,,,,,,,,9,,,9,,,,,,,,9,,,,,,,, mar.,,,,,,,,, jun.,,,,,,,,, sep.,,,,,,,,, dec.,9,,,,,,9,, mar.,,,,,,,,, jun.,,,,,,,,, sep.,,,,,,,,, dec.,,,,,,,,, Odvzeti pogodbeni predmeti (Novi posli) v mio EUR Fiančni najem Poslovni najem Posojila Skupaj Odvzeti pogodbeni predmeti (Stanje poslov) v mio EUR Fiančni najem Poslovni najem Posojila Skupaj Neprem. Prem. Neprem. Prem. Neprem. Prem. Neprem. Prem. Skupaj neprem. in prem. Skupaj neprem. in prem., 9,,,,,, 9,,,,,,,,,,9, 9,,,,,, 99,,,,,,,,,,,9 9,,,,,,,,,, mar.,9,,,,,,,, jun.,,,,,,,,, sep.,,,,,,,,, dec.,,,,,,,,, mar.,9,,,,,,9,, jun.,,,,,,,,, sep. 9,,,,,, 9,,, dec.,,,,,,,,, Prodaja zaseženih predmetov v mio EUR Neprem. Prem. Skupaj,,,,,,,,9,,,,,,, mar.,,, jun.,,, sep.,,, dec.,,, mar.,,, jun.,,, sep.,,, dec.,,, Tabela.: Uspešnost lizinških podjetij in viri financiranja Stopnje rasti (v%) Q Q Bilančna vsota (v mio EUR) , -9, -, -,, -, Kapital (v mio EUR) 9-9,, -9,,9 9,, Celotni dobiček oziroma izguba (v mio EUR) -, -, -,,9,, ROA donos na sredstva (v%),9,,,,, ROE donos na kapital (v%),, 9,,9 9,, Finančne in poslovne obveznosti (v mio EUR) , -,9 -, -,, -, obv. do bank in podjetij v skupini/bil. vsota (v%) 9 9 Naložbene nepremičnine. 9 9,9 -, -, -9, -, -, naložbene nepremičnine/sredstva (v%) Finan. odh. iz oslab. in odpis. finan. nal. (v mio EUR), -,, -, -, -, Mesečna informacija o poslovanju bank marec 9

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

Mesečna informacija_februar_2016_.pub

Mesečna informacija_februar_2016_.pub FEBRUAR KRATEK KOMENTAR DOGAJANJA V BANČNEM SEKTORJU V letu se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za, mrd EUR oziroma za,%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

1

1 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 1 Ljubljana Tel.: (1) 71 9 Faks: (1) 1 1 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do konca marca 18, razen če ni posebej navedeno

Prikaži več

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 Organi upravljanja na dan 31.12.2013 Uprava banke Aleš Hauc predsednik Igor Žibrik član Izvršilni

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

1

1 JUNIJ 17 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 Ljubljana Tel.: (1) 471 9 Faks: (1) 21 16 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do sredine maja 17, razen če ni

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica Poslovanje v letu 2017 Hranilnica je v prvih štirih mesecih 2017 povečala bilančno vsoto za 59,3 mio EUR, na 1.058,5 mio EUR oziroma za 5,9 %. Stanje

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

MAJ 2014

MAJ 2014 MAJ 14 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 Ljubljana Tel: (1) 471 9 Faks: (1) 1 16 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do konca aprila 14, razen če ni posebej

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

BILTEN-Uvod1-slo.P65

BILTEN-Uvod1-slo.P65 B VJ B Januar, 2007 eto 16, štev: 1 zdajatelj: lovenska 35, 1000 jubljana lovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 -mail: bsl@bsi.si http://www.bsi.si/ WF: BJ 2X Uredniški odbor: mag. Janez

Prikaži več

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019

MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 2019 MESEČNI PREGLED GIBANJ NA TRGU FINANČNIH INSTRUMENTOV April 1 TRG FINANČNIH INSTRUMENTOV Tabela 1: Splošni kazalci Splošni kazalci 30. 9. 2018/ sep. 2018 31. 10. 2018/ okt. 2018 30. 11. 2018/ nov. 2018

Prikaži več

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi A VSEBINA POSLOVNO POROČILO 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA ABANKA VIPA...

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOV AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4243 K A

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -21,3% 1,4% -15,2% -22,2%* 1,5%* -14,3%* Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -1,7% 0,1% -1,1% -1,4%* 0,1%* -0,8%*

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 Organi upravljanja na 30.6.2012 Uprava banke Aleš Hauc predsednik mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

Medletno poročilo september 2016

Medletno poročilo september 2016 Medletno poročilo september , Ljubljana Število poslovalnic 113 Število zaposlenih 2.948 Tržni delež (v %) 24,0 Število aktivnih strank 702.585 Bilančna vsota (v mio EUR) 8.722 NLB Skladi, Ljubljana Število

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_ Vsebina POSLOVNO POROČILO SKUPINE ABANKA VIPA 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA - SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 FINANČNI POUDARKI POSLOVANJA

IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 FINANČNI POUDARKI POSLOVANJA IZVLEČEK IZ LETNEGA POROČILA 2018 POSLOVANJE SKUPINE GEN-I IN DRUŽBE GEN-I, D.O.O. ZA POSLOVNO LETO 2018 2 KLJUČNI KAZALCI ZA SKUPINO zneski v postavke Poslovni izid 2018 2017 indeks 2018/2017 2016 2015

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Celostranska fotografija

Celostranska fotografija Organi upravljanja na dan Uprava obvladujoče banke Robert Senica predsednik mag. Sabina Župec Kranjc članica Izvršilni direktorji obvladujoče banke Aleksander Batič Jernej Močnik dr. Primož Britovšek Darja

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

Letno poroèilo 2014

Letno poroèilo 2014 Letno poroèilo 2014 LETNO POROÈILO DEŽELNE BANKE SLOVENIJE d. d. ZA LETO 2014 Uprava banke»lanica uprave Mojca Štajner Predsednica uprave Sonja Anadolli Ljubljana, marec 2015 A) POSLOVNO PORO»ILO KAZALO

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Predloga za MF

Predloga za MF Agencija za zavarovalni nadzor Opozorilo: Gre za neuradno prečiščeno besedilo, ki ga je pripravila Agencija za zavarovalni nadzor kot informativni pripomoček, glede katerega Agencija za zavarovalni nadzor

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx) ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN SKUPINE ALPETOUR ZA OBDOBJE JANUAR SEPTEMBER 2015 Kranj, oktober 2015 KAZALO 1 UVODNA POJASNILA... 3 2 OSNOVNI PODATKI... 3

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4. ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 31. maja 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 4.313 (2.59) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali

ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2019 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali ILEGALNE MIGRACIJE NA OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE V obdobju od 1. januarja do 3. aprila 219 so policisti na območju Republike Slovenije obravnavali 3.43 (1.35) ilegalnih prehodov državne meje. Število

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več