Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d"

Transkripcija

1 Trg svobode ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve»energetska sanacija javnih stavb. Črnomelj, februar 2014»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

2 Vsebina razpisne dokumentacije 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 2.1. OSNOVNI PODATKI 2.2. RAZPISNA DOKUMENTACIJA 2.3. PRIPRAVA PONUDBE 2.4. PONUDBENA CENA 2.5. SKUPNA PONUDBA 2.6. PONUDBA S PODIZVAJALCI 2.7. SKLICEVANJE NA KAPACITETE DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV 2.8. KADRI 2.9. FINANČNA ZAVAROVANJA MERILA ZA IZBOR PONUDNIKA ODLOČITEV O IZBIRI IN SKLENITEV POGODBE USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA POSEBNA DOLOČBA ZA PONUDNIKE, KI NIMAJO SEDEŽA V RS DODATNO NAROČILO PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN DOLOČILO PRAVNO VARSTVO 3. POGOJI ZA SODELOVANJE - POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 3.1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA 3.2. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 3.3. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST 3.4. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

3 3.5. DODATNI POGOJI ZA PRIZBNAVANJE TEHNIČNE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 4. VZOREC POGODBE (PRILOGA ŠT. 1) 5. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE - OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 6. NAVODILA GLEDE IZPOLNJEVANJA POPISA DEL 7. RAZPISNI OBRAZCI 7.1. PODATKI O PONUDNIKU 7.2. PODATKI O PARTNERJU PRI SKUPNI IZVEDBI NAROČILA 7.3. PODATKI O PODIZVAJALCU 7.4. IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI 7.5. PONUDBA 7.6. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI IN SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 7.7. POOBLASTILO NAROČNIKU ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC POOBLASTILO NAROČNIKU ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA 7.9. IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI PODIZVAJALCEV IN POOBLASTILO NAROČNIKU ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC IZJAVA PONUDNIKA PO UREDBI O NEPOSREDNIH PLAČILIH PODIZVAJALCU PRI NASTOPANJU PONUDNIKA S PODIZVAJALCI PRI JAVNEM NAROČANJU IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA TEHNIČNO IN KADROVSKO SPOSOBNOST 7.12A IZJAVA PONUDNIKA O SPOSOBNOSTI IN OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE 7.12B IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU DODATNIH POGOJEV ZA PRIZNAVANJE TEHNIČNE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA IZVEDBA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČEGA INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA REFERENCE 7.13.A REFERENČNO POTRDILO 7.14 PODATKI O ODGOVORNEM VODJI DEL ZA PREDMETNO JAVNO NAROČILO»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

4 7.14.A REFERENČNO POTRDILO»ODGOVORNI VODJA DEL«7.15. MENIČNA IZJAVA ZA RESNOST PONUDBE 7.16 MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI - VZOREC 7.16A IZJAVA PONUDNIKA O PREDAJI MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 7.17 IZJAVA BANKE ALI ZAVAROVALNICE O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 7.17A VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 7.18 IZJAVA O ODPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK PRILOGA ŠT. 3 - POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI ODPIRANJU PONUDB PRILOGA ŠT. 4 ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE PRILOGA ŠT. 5 - IZJAVA O SKLICEVANJU NA KAPACITETE DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV PRILOGA ŠT. 6 - IZJAVA O LASTNIŠTVU PONUDNIKA PO 6. ODSTAVKU 14. ČLENA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE PRILOGA ŠT. 7 CERTIFIKATI IN USTREZNOST MATERIALOV 4 8. POPIS DEL IN GRAFIČNE PRILOGE (PRILOGA ŠT. 2)»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

5 Številka: 430-7/2014 Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE Naročnik: Zakoniti zastopnik: Kontaktni podatki: Predmet javnega naročila: Lokacija: Objava javnega naročila in dvig razpisne dokumentacije: Vrsta postopka: Rok za izvedbo naročila: Trg svobode Črnomelj Županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon. Jože Migalič Tel. št.: ; Faks: E-pošta: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE VINICA Vinica 50, 8344 Vinica Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil. Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani (rubrika»razpisi, objave, javni natečaji«) Odprti postopek rok pričetka del: marec 2014 takoj po sklenitvi pogodbe rok končanja del primopredaja uspešno izvršenih del, ki mora biti opravljena najkasneje do Dela se bodo izvajala po terminskem planu, ki ga bo izvajalec pripravil v roku 5 dni po podpisu pogodbe in ga poslal v potrditev naročniku. 5»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

6 Dokumentacija: Dela se bodo izvajala v skladu s projektno dokumentacijo, številka , z dne februar 2013, ki ga je izdelala Arha projektivni biro d.o.o., Ul. na Utrdbah 18, 8340 Črnomelj. Za energetsko sanacijo Osnovne šole Vinica je bil izdelan DIIP, št. projekta 603-6/ in IP, št /2013-6, februar 2013, ki ju je izdelal ESPRI, d.o.o., Novi trg 11, 8000 Novo mesto. Sofinanciranje operacije: Ogled: Predložitev ponudbe: Rok za predložitev ponudbe: Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne usmeritve»energetska sanacija javnih stavb. Javni upravičeni stroški se sofinancirajo v razmerju EU-Kohezijski sklad : Občina Črnomelj, 85:15 brez DDV-ja oz. največ do ,25 EUR nepovratnih sredstev. Priporočljivo je (pogodba na»ključ v roke«), da ponudnik obišče in si ogleda lokacijo del in njeno okolico, da bi bil sposoben oceniti vse podatke, ki bi jih lahko potreboval pri pripravi svoje ponudbe in podpisu pogodbe za izvedbo del. Vse stroške in tveganja v zvezi z ogledom lokacije prevzame ponudnik sam na lastno odgovornost. Najava ogleda je možna pri OŠ Vinica, tel.št.: Ponudbo lahko predloži vsaka pravna in fizična oseba (v nadaljevanju: ponudnik), ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje pogoje, navedene v tej razpisni dokumentaciji. Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazujejo ponudniki na način, kot je naveden pri posameznem pogoju. Ponudnik lahko predloži samostojno ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner. Ponudnik lahko vključi tudi podizvajalce. Ponudbe morajo biti predložene v zaprti ovojnico do: datum: čas: do 9. ure na naslov: Občina Črnomelj Trg svobode Črnomelj Priporočeno po pošti ali osebno na zgoraj navedeni naslov in sicer v sprejemno pisarno Občine Črnomelj, do zgoraj navedenega datuma in ure z napisom: Nazivom javnega naročila: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE VINICA Oznaka JN: JN1416/2014 Oznako:»NE ODPIRAJ - PONUDBA«( etiketa za naslavljanje ponudbe - Priloga št. 4) Ponudnik lahko odda ponudbo osebno vsak delovni dan in sicer v poslovnem času občinske uprave Občine Črnomelj. Po pošti ali osebno prispele ponudbe bodo pravočasne, v kolikor bodo dostavljene na naslov naročnika in sicer v sprejemno pisarno Občine Črnomelj do navedenega roka za predložitev ponudb. Ponudbe bodo veljavne, če bodo predložene v zaprti ovojnici, naslovljeni skladno s predlogo iz razpisne dokumentacije (etiketa za naslavljanje ponudbe - Priloga št. 4). Vse prepozno predložene ponudbe, to so ponudbe, ki bodo do naročnika prispele po datumu in času za predložitev ponudb, bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom. 6»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

7 Stroški ponudbe: Spremembe in umik ponudbe: Javno odpiranje ponudb: Vsak ponudnik nosi vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe in ponudbene dokumentacije. Naročnik v nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopka. Ponudnik lahko spremeni ali umakne svojo ponudbo s pisnim obvestilom, ki mora v sprejemno pisarno prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku, v treh (3) delovnih dneh po javnem odpiranju ponudb. Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede»ponudba«pa mora biti na ovojnici ( etiketa za naslavljanje ponudbe - Priloga št. 4) označeno»sprememba«ali»umik«. Datum: petek, , čas: 9.30 ura Kraj: sejna soba Občine Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji pristojni za odpiranje ponudb izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so po zakonu ali aktu pravne osebe oz. samostojnega podjetnika pooblaščeni oz. registrirani za zastopanje (npr. direktor, prokurist). Le-ti se morajo izkazati z osebnim dokumentom. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika. Komisija pristojna za odpiranje ponudb bo o postopku odpiranja ponudb vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali člani komisije in prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov. Ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili, bo naročnik kopijo zapisnika o odpiranju ponudb poslal po pošti v treh (3) dneh od odpiranja ponudb. 7 Županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ.dipl.ekon.»operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

8 2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 2.1. OSNOVNI PODATKI Predmet naročila: Variante: javnega ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE VINICA Ponudba mora vključevati izvedbo vseh zahtevanih del v skladu z navodili naročnika, popisi del in ostalo projektno dokumentacijo, vzorcem pogodbe ter razpisno dokumentacijo. Variantne ponudbe niso dovoljene. Pravna podlaga: Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013 uradno prečiščeno besedilo UPB5), v nadaljnjem besedilu: ZJN-2; Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/2011-ZTP-D); Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 UPB1 (OZ-UPB1), v nadaljnjem besedilu: OZ) Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2); Zakon o graditvi objektov (Uradni list. RS, št. 102/04-UPB1, 14/05, 92/05, 93/05, 111/2005-odločba US, 126/07, 108/09, 61/2000 in 57/2012), v nadaljnjem besedilu: ZGO-1 in temu podrejena zakonodaja; Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013) vsa veljavna zakonodaja, ki se nanaša na predmet javnega naročila, Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-ZUS- 1, 126/2007, 65/2008, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 8/2010); Zakon o pravdnem postopku /ZPP-UPB3/ (Ur.l. RS, št. 26/1999, 73/2007-UPB3, 101/2007 Odl.US: Up-679/06-66, U-I- 20/07, 102/2007 Odl.US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008-ZArbit, 45/2008, 62/2008 Skl.US: U-I-275/06-7, Up-811/07-7, 111/2008 Odl.US: U-I-146/07-34, 116/2008 Skl.US: U-I- 253/07-6, Up-2118/06-6, 121/2008 Skl.US: U-I-279/08-8, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009 Odl.US: U-I-279/08-14, 12/2010 Odl.US: U-I-164/09-13, 49/2010 Odl.US: U-I-8/10-10, 50/2010 Odl.US: U-I-200/09-14, 107/2010 Odl.US: U-I-161/10-12, 43/2011, 58/2011 Odl.US: U- I-277/09-8, Up-1333/09-7, U-I-287/09-10, Up-1375/09-9, 75/2012 Odl.US: U-I-74/12-6 (76/2012 popr.)); Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 /ZIPRS1314/ (Ur.l. RS, št. 104/2012); Zakon o javnih financah /ZJF/ (Ur.l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 56/2002-ZJU, 110/2002-ZDT-B, 127/2006-ZJZP, 14/2007-ZSPDPO, 109/2008, 49/2009, 38/2010-ZUKN, 107/2010, 11/2011-UPB4, 110/2011-ZDIU12); Zakon o graditvi objektov /ZGO-1-UPB1/ (Ur.l. RS, št. 102/2004-UPB1 (14/ popr.), 92/2005- ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012); Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur.l.RS, št. 43/2011); Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju (Uradni list RS, št. 17/2009, 40/2009, 3/2010, 31/2010, 79/2010); Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08), Uredba o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 60/06), Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013), Vse spremembe navedenih predpisov ter vsa ostala zakonodaja in podzakonski predpisi, ki urejajo javna naročila in področje predmeta konkretnega javnega naročila ali so v povezavi z njimi ter področja pogodbenih razmerij in javnih financ. 8»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

9 Rok veljavnosti ponudbe: 120 dni od roka določenega za oddajo ponudb v primeru krajše veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči. Podaljšanje roka veljavnosti ponudbe: Naročnik lahko zahteva, da ponudnik podaljša rok veljavnosti ponudbe in veljavnost zavarovanja za največ 30 dni. Zahteva naročnika in odgovor ponudnika morata biti dana v pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje roka veljavnosti ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanj za resnost ponudbe, če je bilo dano, toda s tem je njegova ponudba izločena. Od ponudnika, ki se bo z zahtevo strinjal, ne bo zahtevano, niti mu ne bo dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe in podaljšanja zavarovanja za resnost ponudbe, kakorkoli drugače spreminja svojo ponudbo RAZPISNA DOKUMENTACIJA Prevzem razpisne dokumentacije: Dodatna pojasnila ponudnikom: Razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, lahko ponudniki dobijo na spletni strani Občine Črnomelj. Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil tudi vse odgovore na morebitna vprašanja ponudnikov in morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije. Vsi odgovori na vprašanja ponudnikov ter spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bodo s trenutkom objave na Portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije in obvezujoči za vse ponudnike. Ponudnik je dolžan redno spremljati objave v zvezi s tem naročilom na Portalu javnih naročil. Ponudnik lahko pisno zahteva dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo in sicer tako, da pošlje zahtevo za dodatno pojasnilo na Portal javnih naročil najpozneje do vključno do 12. ure. Na zahteve za dodatno pojasnilo, ki bodo prispele po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik bo v najkrajšem času objavil odgovore na Portalu javnih naročil in sicer najkasneje do Odgovori bodo s trenutkom objave na Portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije ter obvezujoči za vse ponudnike. 9 Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije: Obveščanje ponudnikov: Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije ter obvezujoči za vse ponudnike. Če bo prišlo do bistvenih sprememb razpisne dokumentacije, bo naročnik v skladu s potrebnim časom za pripravo ponudb na podlagi upoštevanja sprememb, ustrezno podaljšal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. Vsa obvestila, spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije in odgovore na vprašanja ponudnikov bo naročnik objavljal na Portalu javnih naročil, kjer bodo tudi dostopna zainteresiranim ponudnikom. Po javnem odpiranju ponudb bo naročnik vsa obvestila in druge informacije v zvezi s tem javnim naročilom pošiljal ponudnikom po faksu, e-pošti ali po pošti. Pri tem bo naročnik uporabil podatke, ki jih bo ponudnik navedel na obrazcu»podatki o ponudniku obrazec 7.1.«. Ponudnik bo dolžan naročniku poslati potrditev o prejemu obvestila poslanega po faksu ali po e-pošti.»operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

10 2.3. PRIPRAVA PONUDBE Jezik ponudbe Valuta: Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. V primeru neskladja med ponudbeno dokumentacijo v slovenskem in tujem jeziku, se kot zavezujoča upošteva ponudbena dokumentacija oziroma njen uradni prevod v slovenskem jeziku. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. Ponudbena cena mora biti navedena v evrih. Sestavni deli ponudbe: Ponudba mora vsebovati naslednjo dokumentacijo, ki mora biti izpolnjena, podpisana in žigosana na za to predvidenih mestih: Zap.š t. Obrazec Opis Priložen (DA/NE) 1 obr. 7.1 Podatki o ponudniku DA / NE 2 obr. 7.2 Podatki o partnerju pri skupni izvedbi naročila DA / NE (v primeru skupne ponudbe) 3 obr. 7.3 Podatki o podizvajalcu DA / NE (v primeru nastopa s podizvajalci) 4 obr. 7.4 Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci DA / NE (v primeru, če ponudnik nastopa brez podizvajalcev) 5 obr. 7.5 Ponudba (v primeru skupne ponudbe je potrebno priložiti pravni akt o skupnem nastopanju) DA / NE 6 obr. 7.6 Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti in sposobnosti za DA / NE opravljanje poklicne dejavnosti (v primeru, ko ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji mora k zadevnemu obrazca 7.6 predložiti dokazila v skladu s 5. Odstavkom 42. Člena ZJN-2 ter v primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, mora ponudnik ravnati v skladu z 8. Odstavkom 42. Člena ZJN-2.) 7 obr. 7.7 Pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc DA / NE (v primeru, ko ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji mora k zadevnemu obrazca 7.7 predložiti dokazila v skladu s 5. Odstavkom 42. Člena ZJN-2 ter v primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, mora ponudnik ravnati v skladu z 8. Odstavkom 42. Člena ZJN-2.) 8 obr. 7.8 Pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za zakonitega zastopnika ponudnika (v primeru, ko ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji mora k zadevnemu obrazcu predložiti dokazila v skladu s 5. Odstavkom 42. Člena ZJN-2 ter v primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, mora ponudnik ravnati v skladu z 8. Odstavkom 42. Člena ZJN-2.) DA / NE 10»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

11 9 obr. 7.9 Izjava o izpolnjevanju osnovne sposobnosti podizvajalcev in pooblastilo za DA / NE pridobitev podatkov iz uradnih evidenc 10 obr Izjava ponudnika po Uredbi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri DA / NE nastopanju ponudnika s podizvajalci pri javnem naročanju 11 obr Izjava o izpolnjevanju ekonomske in finančne sposobnosti DA / NE 12 obr Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za tehnično in kadrovsko DA / NE sposobnost 13 obr. 7.12A Izjava ponudnika o sposobnosti in okoljevarstveno dovoljenje DA / NE 14 obr. 7.12B Izjava ponudnika o izpolnjevanju dodatnih pogojev za priznavanje DA / NE tehnične sposobnosti ponudnika izvedba okoljsko manj obremenjujočega investicijskega vzdrževanja 15 obr Reference DA / NE 16 obr. 7.13A Referenčno potrdilo DA / NE 17 obr.7.14 Podatki o odgovornem vodji del za predmetno javno naročilo DA / NE 18 obr. 7.14A Referenčno potrdilo»odgovorni vodja del«da / NE 19 obr Menična izjava za resnost ponudbe DA / NE 20 obr Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti VZOREC DA / NE 21 obr. 7.16A Izjava ponudnika o predaji menice za dobro izvedbo pogodbenih DA / NE obveznosti 22 obr Izjava banke ali zavarovalnice o izdaji garancije za odpravo napak v DA / NE garancijskem roku 23 obr. 7.17A Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku ( DA / NE 24 Obr Izjava o odpravi očitnih računskih napak DA / NE 25 Priloga št. 1 Vzorec pogodbe DA / NE 26 Priloga št. 2 Popis del v pisni in elektronski obliki DA / NE 27 Priloga št. 5 Izjava o sklicevanju na kapacitete drugih gospodarskih subjektov DA / NE (v primeru, če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov) 28 Priloga št. 7 Certifikati in ustreznosti materialov DA / NE 29 Priloga št. 8 Kopija veljavne zavarovalne pogodbe ali police DA / NE 11»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

12 Oblika ponudbe: Popravljanje napak v ponudbeni dokumentaciji: Predložitev ponudbe: Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ter priloži zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev. V kolikor za izpolnjevanje pogoja naročnika iz razpisne dokumentacije ni vnaprej pripravljenega obrazca oz. izjave, mora ponudnik sam pripraviti ustrezno izjavo. Ponudba mora biti podana na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudnik vsebine in oblike obrazcev, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ne sme spreminjati. Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani odgovorne osebe ponudnika, razen obrazcev, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo podizvajalci ali partnerji pri skupni izvedbi naročila ter obrazcev namenjenih potrditvi referenc. Ponudnik mora vsako popravljanje napak v ponudbeni dokumentaciji označiti s podpisom osebe, ki ponudbo podpiše in žigom. Ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici, naslovljeno skladno s predlogo iz razpisne dokumentacije (etiketa za naslavljanje ponudbe - Priloga št. 4). Na sprednji ali hrbti strani ovojnice mora biti naveden popolni naslov pošiljatelja. Dokazila za izpolnjevanje pogojev: Označitev zaupnih podatkov: Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Nepravilno opremljene ponudbe bodo ponudnikom vrnjene skladno z določbami ZJN-2. Listine (dokazila) za izpolnjevanje pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij ali če je fotokopija nečitljiva. Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. In 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, t. 42/06, 65/09-UPB3, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12 in 82/13), pri čemer pa morajo upoštevati tudi določbe 22. člena ZJN-2. Ponudnik kot poslovno skrivnost ne sme označiti podatkov, ki so kot javni podatki opredeljeni v drugem odstavku 22. člena ZJN-2: količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru meril ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tudi tisti podatki, ki vplivajo na razvrstitev ponudbe v okviru meril. Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ne bo več možno. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno. Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika. Naročnik bo skladno s sedmim odstavkom 22. člena ZJN-2 v primeru vložene zahteve za vpogled v ponudbo obvestil ponudnika in ga pozval, da prisostvuje vpogledu drugih ponudnikov v svojo ponudbo zaradi varovanja svojih interesov. 12»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

13 Dopustne dopolnitve ponudbe: Ostala določila v zvezi s predložitvijo ponudbe: V kolikor naročnik ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, lahko ponudnik tako ponudbo dopolni v skladu z določili 78. člena ZJN-2. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni z dejstvi, ki jih naročnik sam ne more preveriti, se takšna ponudba izloči. Pri tem ni dovoljeno spreminjati cen in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede tehničnih specifikacij predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev glede na ostale ponudbe. V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene vodilni ponudnik. Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. Ponudnik ne more sodelovati bodisi individualno, bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov pri eni ponudbi in hkrati kot podizvajalec pri drugi ponudbi. Če ponudnik sodeluje v več kot eni ponudbi glede na določila te točke, naročnik zavrne vse ponudbe, v katere je ta ponudnik vključen. Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudbah hkrati PONUDBENA CENA Oblikovanje ponudbene cene: Popis del: Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki so potrebni za izvedbo naročila vse do pridobitve primopredajnega zapisnika. Zneski v EUR se zaokrožijo na dve decimalki. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno in jih naročnik ni dodatno naročil. Ponudnik mora na obrazcu ponudbe navesti končno ponudbeno ceno brez in z DDV. Ponudbena cena je fiksna do uspešne primopredaje izvedenih del. Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjen in podpisan popis del. Predračun rekapitulacija s priloženim ponudbenim predračunom, izpolnjenim na originalnih popisih mora biti izpolnjen tako, da ponudnik nudi in poda fiksne cene na enoto za vse pozicije iz popisov. Ponudnik mora predračun izpolniti (v MS Excel formatu ter natisniti) in ga v pisni in elektronski obliki predložiti k ponudbi. Elektronski popis in izpolnjen in podpisan predračun ponudnik predloži za (prilogo 2). Elektronski popis mora biti priložen k ponudbi tako, da ga lahko naročnik v času preverjanja ponudb preveri. Popis v elektronski obliki in pisni obliki se ne sme razlikovati in ne sme odstopati od popisa, ki ga je pripravil naročnik. Specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene v popisu del). V kolikor ponudnik v popisu del pri posamezni postavki ne bo navedel cene ali navedel ceno 0, bo naročnik štel, da jo le-ta ponuja brezplačno oz so cenovno in količinsko zajete v drugih pozicijah popisa. Ponudbena cena v popisu del mora vključevati vse dajatve in druge izdatke, razen DDV. V popisu del navedene blagovne znamke, tipi ali proizvajalci se lahko nadomestijo z enakovrednimi. Ponudnik lahko morebitni popust vključi v ponudbeno ceno pri posamezni postavki ali na končno ponudbeno ceno. 13»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

14 Računske napake: Rok plačila: Način plačila: Popolna ponudba: Zmanjšanje naročenih del: Odprava računskih napak bo mogoča izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa 78. člen ZJN-2 in sodna praksa ter praksa Državne revizijske komisije. obrazec 7.18 Rok plačila je 30. dan od prejema potrjene začasne mesečne ali končne situacije, vendar do primopredaje objekta največ do 90 % pogodbene vrednosti. Isti plačilni pogoji morajo veljati tudi za podizvajalce. Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami, izstavljenimi v višini ugotovljene stopnje gotovosti izvršenih del, ki so potrjene s strani gradbenega nadzora, do višine 90 % vrednosti pogodbenih del in s končno obračunsko situacijo v višini 10 % vrednosti pogodbenih del, ki mora biti prav tako potrjena s strani gradbenega nadzora. Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Naročnik si pridržuje pravico, da kadar koli v času izvedbe javnega naročila po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom oz. ponudnikom zmanjša obseg naročenih oz. pogodbenih del. V tem primeru se ustrezno zniža pogodbena vrednost. Posebne zahteve: Kakovost: Škodna odgovornost: Izbrani izvajalec bo moral čas izvajanja del prilagoditi zahtevam naročnika in uporabnika objekta šole (npr.: delo v popoldanskem času, med šolskimi počitnicami, delo med vikendom, faznost izvedbe, ) Pri obnovi strehe, bo moral izvajalec dosledno upoštevati določbe Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05) in Uredbo o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Uradni list RS, št. 34/08). obrazec 7.12A Kakovost predmeta ponudbe mora biti v skladu s tehnično specifikacijo naročnika in ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja oz. minimalno za dobo trajanja izvedbe del iz pogodbe in zahtev tega razpisa, v skladu z določili 33. člena ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 uradno prečiščeno besedilo, 14/05 popr., 111/05 odločba US, 126/07, 108/09, 20/11 odločba US in 57/12) sklenjeno zavarovanje pred odgovornostjo za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti. Ponudnik mora predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police iz katere mora biti razvidna višina zavarovanja in obdobje veljavnosti zavarovanja priloga št »Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

15 2.5. SKUPNA PONUDBA Skupna ponudba je ponudba v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: - imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe in podpis pogodbe, - obseg del, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njegove odgovornosti, - izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z razpisno dokumentacijo in z njo soglašajo, - navedba, da vsi ponudniki v skupni ponudbi odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. V primeru skupne ponudbe morajo vse pravne osebe izpolniti in podpisati obrazec Podatki o partnerju pri skupni izvedbi naročila - obrazec 7.2, vodilni partner pa izpolni in podpiše obrazec Podatki o ponudniku - obrazec 7.1. Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje, ki se nanašajo na osnovno sposobnost na sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter na ekonomsko in finančno sposobnost (točka 3.1., 3.2., 3.3.). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev se, če ni pri posameznem pogoju drugače določeno, ugotavlja kumulativno za vse ponudnike (partnerje pri skupni izvedbi naročila) skupaj PONUDBA S PODIZVAJALCI Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi ponudniki (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je vsaka pravna ali fizična oseba, ki je s pogodbo sklenjeno z izbranim ponudnikom prevzel izvedbo posla v določenem delu ter je bil kot podizvajalec naveden v ponudbi. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. Za potrebe neposrednih plačil se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem primeru: - se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila; - mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. 15 Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjen in podpisan obrazec Podatki o podizvajalcu od vseh podizvajalcev - Obrazec 7.3., ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila. Podizvajalec mora navesti naslednje podatke: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun in vrsto del ki jih bo izvajal ter predmet količino, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. Ti podatki so tudi bistvena sestavina pogodbe med izbranim izvajalcem in naročnikom. V kolikor ponudnik oddaja ponudbo skupaj s podizvajalci, mora v ponudbi predložiti: - ponudnikovo Pooblastilo naročniku, da le-ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem Obrazec Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti: - izjavo, da je podizvajalec seznanjen z vsebino celotne razpisne dokumentacije in da z njo soglaša - Obrazec 7.9., - soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika - Obrazec 7.9. Vsak podizvajalec mora podati izjavo o izpolnjevanju pogojev, ki so navedeni v - obrazcu 7.9»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

16 Izbrani ponudnik bo imel možnost zamenjave podizvajalcev po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila. V tem primeru bo moral v petih dneh po sklenitvi nove pogodbe z novim podizvajalcem naročniku predložiti: - svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bi le ta zamenjan - pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in - soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. Skladno z ZJN-2 in Uredbo o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 66/07) mora ponudnik - izvajalec, ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopije pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve pogodbe. Poleg navedenega zakon nalaga ponudniku, da svojemu računu oziroma situaciji obvezno priloži račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Naročnik opozarja ponudnike, da so neposredna plačila podizvajalcem po zakonu obvezna SKLICEVANJE NA KAPACITETE DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTOV Ponudnik se lahko v ponudbi glede izpolnjevanja tehničnih in kadrovskih pogojev sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno povezavo z njimi. V takem primeru mora v ponudbi predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo javnega naročila. Kot dokazilo se šteje pisni dogovor sklenjen za ta namen med njim in subjektom na katerega kapacitete se sklicuje. Pisni dogovor mora obsegati najmanj izjavo o dajanju kapacitet na razpolago in časovno trajanje ter obseg kapacitet, ki se jih daje na razpolago. V primeru, da gospodarski subjekt zahtevanega dokazila ali dokazil ne predloži, naročnik njegovo ponudbo izloči. (Priloga 5) KADRI Ponudnik mora v skladu z ZGO-1 imeti oziroma zagotavljati strokovno usposobljeno tehnično osebje.»operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

17 2.9. FINANČNA ZAVAROVANJA Zavarovanja, ki jih mora predložiti ponudnik: 1. Zavarovanje za resnost ponudbe Ponudnik mora k ponudbi priložiti menično izjavo ter podpisano in žigosano bianko menico za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV, z dobo veljavnosti vsaj 120 dni od dneva odpiranja ponudb, v skladu z vzorcem iz obrazca št. Obrazec 7.15 Naročnik lahko unovči zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih: - če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb, - če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe in pozval k podpisu pogodbe, ne pristopi k podpisu pogodbe v roku, ki ga določi naročnik, - če po sklenitvi pogodbe ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo sklenil pogodbe, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe - bianko menico, brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika. Obrazec 7.15 Izbrani izvajalec, s katerim bo sklenjena pogodbo, mora v skladu s pogodbo predložiti naročniku menično izjavo in bianko menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV, z rokom veljavnosti trideset (30) koledarskih dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del, v skladu z vzorcem iz obrazca št. Obrazec 7.16A Ponudnik mora v ponudbi priložiti izjavo (obrazec št. Obrazec 7.16A, da bo naročniku brez zadržkov predal bianko menico in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV, z rokom veljavnosti trideset (30) koledarskih dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del. Menično izjavo Obrazec 7.16 in bianko menico bo priložil le izbrani ponudnik izvajalec. Izbrani ponudnik bo ob podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročil zahtevano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v roku 10 dni od podpisa pogodbe. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem in postane veljavna šele s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili v pogodbi. Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo del, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi bianko menica oziroma podaljšati njena veljavnost. Če poleg glavnega izvajalca sodelujejo v izvedbi javnega naročila tudi njegovi podizvajalci, mora glavni izvajalec za zavarovanje svoje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem izročiti naročniku garancijo, ki vključuje tudi zavarovanje obveznosti iz plačila podizvajalcem. 17»Operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

18 3. Garancija za odpravo napak v garancijskem roku Izbrani izvajalec, s katerim bo sklenjena pogodba, bo moral ob primopredaji oz. najpozneje do , predložiti naročniku garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti vključno z DDV z rokom veljavnosti 3 leta in 30 dni od dneva primopredaje, v skladu z vzorcem iz obrazca št. Obrazec 7.17A Ponudnik mora priložiti originalno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo od nje brez zadržkov dobil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV. Obrazec 7.17 Vsak ponudnik mora priložiti k ponudbi izjavo banke ali zavarovalnice Obrazec 7.17, originalno garancijo, ki mora biti identična Obrazcu 7.17A, bo priložil zgolj izbrani ponudnik izvajalec. Ponudnik bo ob primopredaji oz. najpozneje do naročniku izročil zahtevano garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Naročnik bo unovčil garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v skladu z določili v pogodbi MERILA ZA IZBOR PONUDNIKA Naročnik bo izbral ponudbo na podlagi najnižje cene ob upoštevanju izpolnjevanja pogojev in drugih zahtev iz razpisne dokumentacije. V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudilo enako najnižjo ceno, se bodo ponudbe razvrstile glede na čas prispetja. V tem primeru bo izbran ponudnik, ki je ponudbo predložil prej ODLOČITEV O IZBIRI IN SKLENITEV POGODBE Naročnik bo po ocenjevanju ponudb pred odločitvijo o oddaji javnega naročila za najugodnejšega ponudnika v uradnih evidencah preveril obstoj in vsebino podatkov ter drugih navedb iz ponudbe in s tem izpolnjevanje pogojev tako kot je navedeno v razpisni dokumentaciji. Če bo naročnik ugotovil, da najugodnejši ponudnik ne izpolnjuje vseh zahtevanih pogojev, bo njegovo ponudbo zavrnil in preveril izpolnjevanje pogojev za naslednjega najugodnejšega ponudnika. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudnik v ponudbi predložil neresnična in/ali zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka oddaje naročila in o tem obvestil ministrstvo, pristojno za finance, ki vodi evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. 18 O svoji odločitvi bo naročnik pisno obvestil vse ponudnike, ki bodo oddali pravočasne ponudbe. Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v roku 10 dni podpisati pogodbo in jo vrniti naročniku. V primeru, kadar zaradi objektivnih okoliščin to ni mogoče, lahko naročnik na zaprosilo ponudnika privoli na daljši rok. Če se ponudnik v tem roku ne bo odzval na podpis pogodbe, bo naročnik štel, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil zavarovanje za resnost ponudbe bianko menico ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka obeh alinej posredovati naročniku v roku 8 dni od prejema poziva in sicer na razpisnem obrazcu Priloga št. 6. V kolikor ponudnik želi lahko izpolnjen razpisni obrazec Priloga št. 6 priloži že v ponudbi.»operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

19 2.12. USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja. Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika. Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe in svoj nadzorni organ. Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik, skladno s petim odstavkom 80. člena ZJN-2, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmetnega javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo POSEBNA DOLOČBA ZA PONUDNIKE, KI NIMAJO SEDEŽA V RS Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku (89. člen) DODATNO NAROČILO V kolikor bo naročnik ugotovil, da je potrebna izvedba dodatnih del s strani naročnika za izvedbo naročila, bo le-ta dodatna dela oddal skladno z določili ZJN V primeru, da bo sklenjen aneks za dodatno naročena dela k tej pogodbi, veljajo cene na enoto iz popisa del iz osnovne ponudbe, vključno z morebitnimi popusti. Z aneksom k tej pogodbi bosta pogodbeni stranki določili obseg in vrednost teh del ter rok za njihovo izvedbo PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN DOLOČILO Vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla, - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije izjavnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu posredniku, zastopniku ali predstavniku, je nična. V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena. Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.»operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

20 2.16. PRAVNO VARSTVO V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN. Šteje se, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo, če rok za oddajo ponudb še ni potekel, pa vsaka oseba, ki lahko opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročanja. Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo. Zahteva za pravno varstvo v postopku javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-2 ali ZPVPJN ne določata drugače. Zahtevek za revizijo se vloži pisno, neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo se vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudb. Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve. Zahtevek za revizijo mora vsebovati: - ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo, - ime naročnika, - oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila, - predmet javnega naročila, - očitane kršitve, - dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, - pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem in - navedbo, ali gre v konkretnem postopku oddaje javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in katerega sklada. 20 Zahtevku za revizijo obvezno priloži tudi potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN. Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo znaša taksa 1.500,00 evrov. Če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila znaša taksa en odstotek od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za javno naročilo, za katerega se vlaga zahtevek za revizijo. Če se zahtevek za revizijo ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ni ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa en odstotek od ocenjene vrednosti (z davkom na dodano vrednost), vendar ne manj kot 200,00 in ne več kot ,00 evrov. Taksa se plača na TRR Ministrstva za finance št , odprt pri Banki Slovenije. Navodila za sestavo sklica s primeri so dostopna na spletni strani Ministrstva za finance: Županja Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon.»operacijo delno financira Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Operacija se izvaja v okviru operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje , 6. razvojne prioritete»trajnostna raba energije«, 1. prednostne

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Številka: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Številka: 430-27/2017-3 Datum: 23.06.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc

Microsoft Word - 5_22_no koncno porocilo kompostarna.doc PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Nadzorni odbor občine Končno poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in smotrnostjo porabe

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa

Št. zadeve: / Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefa Št. zadeve: 430-45/2017-3 Datum: 7.8.2017 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Številka: 430-7/ Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefaks

Številka: 430-7/ Datum: POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : , Telefaks Številka: 430-7/2018-3 Datum: 22.1.2018 POVABILO K ODDAJI PONUDBE OBČINA POSTOJNA Ljubljanska c. 4, 6230 Postojna, Telefon : +386 5 7280 700, Telefaks: +386 5 7280 780 Elektronski naslov: obcina@postojna.si

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

1

1 Šmartno ob Paki 69, 3327 Šmartno ob Paki RAZPISNA DOKUMENTACIJA za oddajo javnega naročila gradnje po odprtem postopku Št. spisa: 430-0003/2014 Naročnik: Šmartno ob Paki 69 3327 Šmartno ob Paki Predmet

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal

Številka: /2019 Datum: Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center Črna na Koroškem (v nadal Številka: 430-0008/2019 Datum: 17. 06. 2019 Povabilo k oddaji ponudbe ki ga objavlja OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 Črna na Koroškem (v nadaljevanju:»naročnik«) za oddajo javnega naročila gradnje

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU» RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimulart Oznaka naročila: 510-0007/2017 --------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta

Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta Številka: JKPG-JN-7/2019-NMV Datum: 1. 3. 2019 DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA V POSTOPKU NAROČILA MALE VREDNOSTI Nakup traktorske kose Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti skladno

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Razpisna dokumentacija

Razpisna dokumentacija Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: V_18/13/S Datum: 28. 08. 2013 Na podlagi 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

SSIS-GIC

SSIS-GIC ŽUPAN IL SINDACO Številka: 351-321/2019 Številka javnega naročila: JN-G-6/2019 Datum: 3. 6. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA -popravek Številka: 430-11/2015-16 Datum: 23.10.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA ZA NMP (popravek) Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA Interna številka javnega naročila: 1/1/2013 Datum: 04. 04. 2013 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila:»gradnjagarderobe V ŠPORTNEM PARKU DRENOV GRIČ«Oznaka naročila: 1/1/2013 Vrsta postopka:

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli

RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padli RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izvedbo postopka javnega naročanja Naročnik Soinvestitor Interna številka Št. objave na Portalu JN Občina Tolmin Ulica padlih borcev 2 5220 Tolmin ELEKTRO PRIMORSKA d.d. Erjavčeva

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA Interna številka javnega naročila: 1/9-03/15 Datum: 3. 7. 2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila: DOBAVA POSIPNEGA MATERIALA ZA ZIMSKO SEZONO Interna številka: 1/9-03/15 Oznaka naročila:

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8 JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3322-0003/2019-3 Datum: 8. 8. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po

Številka: JN-2019/011 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega po Številka: JN-2019/011 Datum: 16. 7.29. 8. 2019 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za javno naročilo: Dobava, montaža, zagon in vzdrževanje kotla in kotlovskega postrojenja na lesno biomaso Številka: JN-2019/011 Datum:

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ŠMIHELSKA CESTA NOVO MESTO Splet: Št.: JN0001/ Datum: 0

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ŠMIHELSKA CESTA NOVO MESTO Splet:     Št.: JN0001/ Datum: 0 8000 NOVO Št.: JN0001/2015-0003 Datum: 03.03.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za urgentni center Splošne bolnišnice Novo mesto - 2. etapa: nadstropje oddelka

Prikaži več

Spoštovani g

Spoštovani g Številka: 42N190001 Datum: 7. 1. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM Naročnik: Predmet naročila: Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU) Novi trg 2

Prikaži več