UPORABLJANJE NORMATIVNIH PRAVNIH AKTOV

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "UPORABLJANJE NORMATIVNIH PRAVNIH AKTOV"

Transkripcija

1 UPORABLJANJE NORMATIVNIH PRAVNIH AKTOV - vedenje in ravnanje s katerim subjekti udejanjajo pravna pravila, ki jih akti vsebujejo in sporočajo - uporabljanje pomeni vedenje in ravnanje v skladu s pravnimi pravili pravno pravilo: - primarna in sekundarna pravila so med seboj povezana, veriga sekundarnih pravnih pravil se razteza od najnižjega do suverenega državnega organa temeljni vrsti uporabljanja normativnega pravnega akta - ravnamo v skladu s primarno dispozicijo - primarno prostovoljno uporabljanje normativnega pravnega akta - pravna kršitev, ki udejanja sankcijo kot sekundarno pravno posledico - sankcija je prisilna vrsta uporabljanja normativnega pravnega akta (primarno prisilno oblastno ravnanje) - sekundarno prostovoljno uporabljanje normativnega pravnega akta (sankcijo uresničimo prostovoljno) namen prava in pravnih pravil: - da naslovljenci uresničujejo pravna pravila v dejanskih pravnih razmerjih - da z materialnimi pravnimi dejanji ustvarijo tisto, kar dopuščajo in nalagajo normativni pravni akti - bolj kakovosten pravni red : če se naslovljenci vedejo in ravnajo pravno in prostovoljno - manj kakovosten pravni red: če je veliko protipravnih ravnanj in se morajo sankcije prisilno uresničevati - narava pozitivnega prava : njegova učinkovitost je razpeta med heteronomna in avtonomna pravna pravila - pravna država: pravna pravila so vsebinsko legitimna, če so kolikor toliko splošno sprejeta in so v povprečju kolikor toliko prostovoljno in primarno učinkovita - veljavni pravi sistem : - je pravo kot sistem splošnih in posamičnih pravnih pravil - sistem je kot celota povprečno učinkovit, če ni učinkovit obstaja dvom, ali pravna pravila sploh obstajajo, - posamična pravna pravila so kljub začasni neučinkovitosti veljavna, dokler velja sistem kot celota POTEK UPORABLJANJA NORMATIVNEGA PRAVNEGA AKTA 1. na temelju splošnih in abstraktnih pravnih pravil ustvarjamo nova splošna in abstraktna pravila - primer : ustavno določilo pravi, da zakonodajni organ opredeljuje kazniva dejanja in pogoje za izrekanje kazni in na tem temelju je ustvarjen Kazenski zakonik RS - potek uporabljanja: nižji akt izhaja iz višjega in se giblje v normativnih mejah, ki mu jih postavlja višji akt - višje pravilo omejuje nižjega vsaj s tem, da predvideva, kdo ga je pristojen izdajati, lahko pa tudi določa v kakšnem postopku naj bo akt izdan in kakšna naj bo njegova vsebina - normativni okvir višjega akta je tako širok, da je nižji akt ni le izvršilni organ ampak tudi oblikovalec prava - pristojni organ mora pri ustvarjanju akta ugotoviti : katera razmerja morajo biti pravno urejena in kako, sicer bo akt v nasprotju z družbenimi zakonitostmi, pravno pravilo bo neučinkovito ali prisilno 2. na temelju splošnih in abstraktnih pravil oblikujemo posamična in konkretna pravna pravila - primer : sodnik se opira na Kazenski zakonik RS, ko oblikuje sodbo okrožnega sodišča - raven uporabljanja je normativno in dejansko pogojena - formalni pravni vir : normativno izhodišče, konkretiziramo ga z individualnim pravnim aktom, iz formalnega pravnega vira izluščimo splošno in abstraktno pravno pravilo, ki ga moramo konkretizirati, ko nastopi pravno dejstvo, ki ga predvideva primarna hipoteza - silogistično sklepanje: značilno, da z njim izpeljujemo sklep (conclusio) iz dveh drugih sodb (terminus maior, terminus minor), ki sta med seboj povezani z nekim skupnim pojmom (terminus medius) - terminus maior vsebuje abstrakten dejanski stan, ki je pogoj, da nastopi pravna posledica opredeljena v splošnem in abstraktnem pravnem pravilu - terminus minor je konkretni dejanski stan, ki se ujema z enim od abstraktnih dejanskih stanov - sklep: če sta premisi pravilni je sklep pravilen, če je sklep napačen je vsej ena od premis napačna pomenska odprtost: - pomenska odprtost formalnih pravnih virov : - nanašajo se na vnaprej zamišljena družbena razmerja, zato je opis abstraktnega dejanskega stanu namenoma vsebinsko odprt - je bistvo modernega prava, ki je na ravni formalnih pravnih virov vedno splošno in abstraktno

2 - pomenska odprtost življenjskih primerov: - nenehno nastajajo in se udejanjajo, vendar si niti dva nista identična - življenjski primer opredelimo kot konkretni dejanski stan, ko najdemo prvine, ki se ujemajo s tipskimi znaki abstraktnega dejanskega stanu - pri uporabljanju formalnega pravnega vira je treba ugotoviti : - kateri sklop pravni predpisov je z življenjskim primerom najtesneje povezan - ali je življenjski primer že konkretni dejanski stan in sklop pravnih predpisov abstraktni dejanski stan 3. z materialnimi akti udejanjamo dispozicije, ki jih vsebujejo pravna pravila - primer : vrnitev posojila udejanjimo s posojilno pogodbo - preden pravni subjekt pravilo udejanji, si mora ustvariti predstavo o tem, v čem je njegovo vedenje in ravnanje - udejanjanje normativnih pravnih aktov je toliko bolj vsebinsko vnaprej določeno, kolikor bolj se normativna konkretizacija bliža svoji materializaciji POMEN PRAVNIH DEJSTEV pravna dejstva: - nosilci pravnih sprememb, dejstva, ki jih človek kot takšna označuje, človekova pravna dejanja - pravne spremembe: - so rezultat vnaprej določenih pravnih pravil - so rezultat konkretnih dejanskih stanov, ki udejanjajo abstraktne dejanski stanove v pravni resničnosti - pravna posledica : nastopi lahko šele tedaj, ko je podan konkretni dejanski stan, ki jo izziva, pravna posledica, ki sledi konkretnim dejstvom, je primarna dispozicija ali sankcija, ki se navezuje na kršitve - pravna dejstva : so pravna dejanja, protipravna dejanja in pravni dogodki pravna dejanja: normativni in posamični pravni akti, formalni pravni viri, konkretna pravna razmerja - protipravna dejanja : so predpostavka predlagalnih aktov in predmet njihovega obravnavanja, v pravovarstvenih postopkih je treba preveriti ali je protipravno dejanje v resnici pravna kršitev - pravni dogodek: človek se aktivno odziva na naravne dogodke in tam, kjer so njihove naravne značilnosti in naravne posledice pomembne za pravo, jim prisojamo pravne posledice - konkretni dejanski stan : ujema se s konkretnimi dejstvi, ki jih opisujeta primarna dispozicija in sankcija - konkretna pravna razmerja : pomembno imajo vlogo materialna pravna dejanja - materialna pravna dejanja : osmišljajo in uresničujejo pravna pravila z ustreznimi dejanje - predlagalni akti : so normativni pravni akti v širšem pomenu besede, z njimi se srečujemo v normodajnih in pravovarstvenih postopkih (tožba, obtožnica, pritožba, ugovor) pravna domneva: - pravno dejstvo, ki velja na temelju drugih dejstev za resnično, ne da bi ga bilo treba dokazati - domnevano dejstvo verjetno obstaja, sprotno dokazovanje teh dejstev oteževalo nastop pravnih posledic - izpodbojne pravne domneve : prizadete osebe lahko jo izpodbijajo, če imajo na voljo ustrezne dokaze - neizpodbojne pravne domneve : domneve proti katerim ne več nobenega pravnega sredstva pravna fikcija: - pravno dejstvo, ki velja kot resnično, čeprav vemo, da ne obstaja UPRAVNI AKT posamični oblastni akt - enostranska izjavna oblastna dejanja, izdajajo jih pristojni upravni organi kot nosilci oblasti - nanašajo se na konkretna družbena razmerja - odločajo o ustanovitvi, spremenitvi ali odpravi pravic in dolžnosti pravnih subjektov v upravnih zadevah delitev: - konstitutivni upravni akti : ustanavljajo, spreminjajo, odpravljajo pravice in dolžnosti pravnih subjektov - deklarativni upravni akti : potrjujejo, da obstajajo določene pravice, dolžnosti, pravna razmerja ali druga pravno pomembna dejstva in stanja, pogosto so temelj za izdajo konstruktivnega upravnega akta upravne odločbe: - izdajanje: izdajajo pristojni državni upravni organi, lahko tudi drugi če to dovoljuje zakonsko pooblastilo - upravni postopek : postopek za izdajo upravnega akta - splošni upravni postopek: nanaša se na upravne zadeve na vseh področjih

3 - posebni postopek: če so za upravne zadeve posamezna vprašanja drugače urejena - skrajšani postopek : če je primer enostaven in pravno preprost odločbe in sklepi v podjetjih in zavodih: - posebna vrsta posamičnih upravnih aktov - niso oblastni upravni akti, ker jih ne izdajajo državni organi - enostransko in avtoritativno jih sprejemajo pristojni organi v podjetjih, zavodih - urejajo pravice in dolžnosti, ki jih imajo zaposleni delavci in uslužbenci v konkretnih pravnih razmerjih - odločbe in sklepi temeljijo na zakonih, kolektivnih pogodbah, avtonomnih splošnih pravnih aktih SODNI AKT posamični oblastni akt - oblastni posamični akti sodišč - na temelju ustave in zakonov odločajo o pravnosti vedenja in ravnanja pravnih subjektov, o spornih pravicah in dolžnostih, o pravnosti posamičnih in splošnih aktov delitev: - sodba: sodni akt s katerim sodišče odloči o posamezni zadevi - sklep: procesni pravni akti, nanašajo na potek postopka, lahko odločijo tudi o zadevi, ki je predmet obravnave - akti ustavnega sodišča: odločajo o ustavnosti in zakonitosti splošnih pravnih aktov, o ustavnih pritožbah in drugih pomembnih zadevah, o glavnih zadevah izdajo odločbe, o drugih zadevah pa sklepe sodbe v sodnih postopkih: - kazenski postopek : sproži če je podan utemeljen sum, da je določena oseba storila kaznivo dejanje - obsodilna sodba: obtoženi je kriv za storjeno kaznivo dejanje, izreka kazensko sankcijo - oprostilna sodba: obtoženec je oproščen - zavrnilna sodba : postopek se ne more nadaljevati, ker je podana kaka procesna ovira - pravdni postopek: obravnavanje sporov iz osebnih, družinskih, premoženjskih, drugih civilnopravnih razmerij - zavrnilna sodba : če tožbeni zahtevek ni utemeljen - dajatvena sodba : če je zahtevek utemeljen, se tožencu nalaga naj v korist tožnika nekaj stori,opusti, oblikuje - oblikovalna sodba : če je zahtevek utemeljen, se določeno pravno razmerje razveže, spremeni, oblikuje - ugotovitvena sodba : ugotovi (ne)obstoj določene pravice ali pravnega razmerja, (ne)pristnost listine - postopek pred delovnimi in socialnimi sodišči: delovni spori in sporih s področja socialne varnosti - v teh sporih se večinoma uporabljajo pravila pravdnega postopka - postopek o upravnih sporih: odločajo upravna sodišča ali splošna sodišča v posebnem postopku - upravni spor: tožnik je prizadet v svojih pravicah ali pravnih koristih zaradi upravnega akta - zavrnilna sodba : če tožba s katero je bil sprožen postopek ni utemeljena - spor o zakonitosti upravnega akta : določi se sodbo s katero se izpodbijani upravni akt odpravi - spor polne jurisdikcije: sodišče odloči o upravni stvari, ta sodba v celoti nadomesti odpravljeni upravni akt ZASEBNI PRAVNI AKT = PRAVNI POSEL posamični neoblastni akti - pravni posli : avtonomna voljna izjavna dejanja enega, dveh ali več pravnih subjektov, s katerimi v pravno dovoljenih mejah nastajajo, se spreminjajo in prenehujejo pravice in dolžnosti v konkretnih primerih - bistvena značilnost: temeljijo na avtonomiji pravnih subjektov in na dispozitivni naravi civilnega prava - stranke v pravnem poslu : so enakopravne, tako da prostovoljno pridobivajo pravice, prevzemajo obveznosti, so samostojne pri izbiranju med pravnimi možnostmi, ki so jim dane na voljo, če so stranke pravnega posla oblastni pravni subjekti je njihov pravni položaj isti, kot pri drugih strankah - vrste pravnih poslov : kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, oporoka, okupacija, poravnava delitev: - obligacijskopravni (pogodbe), stvarnopravni (izročitev, poravnava), dednopravni (oporoka) - odplačni (kupoprodajna pogodba), neodplačni (darilna pogodba) - oblični (oporoka), neoblični (kupoprodajna pogodba za premično stvar) - pravni posli med živimi (pogodba), pravni posli za primer smrti (oporoka)

4 - enostranski pravni posli: pravno posledico povzroča voljno izjavno dejanje enega pravnega subjekta (okupacija) - dvostranski pravni posli: stranki se morata sporazumeti o bistvenih sestavinah pravnega posla (poravnava) razlika med upravnim in sodnim aktom - upravni akt: v pristojnosti upravnih organov, konkretizirajo dispozicije pravnih pravil, upravne zadeve so tiste, pri katerih je težišče na upravnem delovanju - sodni akt : v pristojnosti sodišč, konkretizirajo sankcije, sodne zadeve tiste, kjer gre za pravno sojenje, odločanje razlika med zasebnim in upravnim aktom - zasebni pravni akti : temeljijo na avtonomiji volje - upravni akti : enostransko odločajo kakšne pravice in dolžnosti naj imajo pravni naslovljenci v konkretnih pravnih razmerjih, je avtoritativni posamični akt razlika med zasebnimi in sodnimi akti - zasebni pravni akti : neoblastni pravni akti, pravni posli, ki pogojujejo sodne akte - sodni akti: so oblastni pravni akti, ko se sprožen sodni spor, avtoritativno razsodijo o pravovarstvenem zahtevku in njegovi utemeljenosti KONKRETNO PRAVNO PRAZMERJE - individualizirano in konkretizirano abstraktno pravno razmerje med pravnimi subjekti - pravni subjekti imajo drug proti drugemu ustrezne pravice in dolžnosti glede na predmet pravnega razmerja nastanek konkretnega pravnega razmerja: - konkretna pravna razmerja so sinteza abstraktnega pravnega razmerja in konkretnega dejanskega stanu - abstraktno pravno razmerje : abstraktno urejeno in vnaprej predvideno, predvidene pravne posledice - konkretni dejanski stan : je pogoj, da pravni subjekti postanejo nosilci konkretnih pravic in dolžnosti, izziva pravno posledico in terja njeno normativno konkretizacijo izpeljave konkretnega pravnega razmerja - konkretno pravno razmerje nastane skupaj s posamičnim pravnim aktom - splošni pravni akt posamični pravni akt uresničitev pravnega pravila - konkretno pravno razmerje, ki je nastalo je kršeno, zato je treba vzpostaviti še pravovarstveno razmerje - splošni pravni akt posamični pravni akt pravna kršitev pravovarstveno razmerje uresničitev pravnega pravila - konkretno pravno razmerje nastane neposredno na temelju splošnega in abstraktnega pravila - splošni pravni akt uresničitev pravnega pravila - splošno in abstraktno pravilo je neposredno kršeno v konkretnem pravnem razmerju, zato je potrebno, da se oblikuje se konkretno pravovarstveno razmerje - splošni pravni akt pravna kršitev pravovarstveno razmerje uresničitev pravnega pravila vrste konkretnih pravnih razmerij - časovno neomejena (lastninsko pravna razmerja) - dogovorjena za določena ali nedoločen čas (najemna razmerja) - enkratna in prenehajo po izpolnitvi obveznosti (kupoprodajna razmerja) - odvisna od razlogov, ki so jih izzvali (prenehanje rejništva, ker ni več razlogov, zaradi kateri je otrok v reji) - tajajo toliko časa, dokler se ne uresniči pravna posledica, ki jo je izzvala pravna kršitev (zaporna kazen) ZASTARANJE IN PRIPOSESTVOVANJE definicija zastaranja: - zastaranje: po preteku določenega časa preneha pravica zahtevati izpolnitev obveznosti - civilnopravna obveznost se premeni v naturalno obveznost spremeni se pravna narava obveznosti - čas ki je potreben za zastaranje, je odvisen do pomembnosti posamezne obveznosti kazenskopravno zastaranje: - zastaranje kazenskega pregona : prenehanje pravice, da se kaznuje in preganja domnevnega storilca kaznivega dejanje po preteku določenega roka

5 - zastaranje izvršitve kazni: izrečena kazen se ne sme izvršiti, če je potekel določen zastaralni rok, dolžina zastaralnega roka je odvisna od teže kaznivega dejanja definicija priposestvovanja - priposestvovanje : eden izmed načinov, kako se pridobi lastninska pravica - pridobitev lastninske pravice : je pravna posledica dobroverne posesti, ki je trajala daljše časovno obdobje - dobroverni posestnik: tisti ki ne ve ali ne more vedeti, da stvar, ki jo ima v posesti, ni njegova - dolžina priposestvovalnega roka : razteza se od 3 do 20 let, roki se razločujejo kdaj pravni sistem ni veljaven: - če njegova pravila niso v povprečju učinkovita - če skozi daljše časovno obdobje teče pravno življenje drugače kot je normativno določeno - sčasoma se predvideno normativno življenje se umakne resničnemu pravnemu življenju in ga prizna - pomembno vlogo ima normativna moč dejanskosti - pravo ne more vztrajati pri rešitvah, ki jih je dejansko življenje preraslo VARSTVO PRAVNEGA RAZMERJA - vprašanje pravnega varstva se pojavi, če pravni naslovljenci ravnajo protipravno - protipravno vedenje in ravnanje je pravna kršitev, ki ji sledi pravna sankcija, če pristojni organi sprožijo ustrezen pravovarstveni postopek pravno varstvo: - reakcija na domnevno pravno kršitev in na pravni spor - preventivno pravno varstvo, prepreči, da bi nastala pravna kršitev ali pravni spor utrditi pravna razmerja SAMOZAŠČITA značilnosti: - uporabljati jo je mogoče samo v tistih mejah in primerih, za katere je pravno predvidena, če se pravni subjekti teh meja ne držijo, gre za nedovoljeno samozaščito, ki je opredeljena kot pravna kršitev - samozaščita načeloma ni dovoljena, ker bi vodila do nekontrolirane uporabe nasilja vsakogar prosti vsem, pomenila bi vrnitev v naravno stanje, v katerem gre za vojno vseh proti vsem - zato ima samo država monopol nad sredstvi za fizično prisiljevanje ljudi in samo država zagotavlja pravni postopek v katerem se uresničujejo pravni spori - nosilci pravnega varstva so lahko izjemoma prizadeti pravni subjekti sami samozaščita: - stranka se v pravno dovoljenih mejah brani z lastno silo, ker gre za neposredni protipravni napad ali nevarnost napada, ki ga ni mogoče odvrniti na drugačen način - tipični primeri samozaščite: silobran, skrajna sila, samopomoč, zasebna rubež - silobran: samoobramba - skrajna sila: storitev kaznivega dejanja, za odvrnitev istočasne nezakrivljene nevarnosti - samopomoč: odvrnitev od kršitve pravice, ko grozi neposredna nevarnost (zasebna rubež) razsodišča: - stalna ali priložnostna, oblikujejo jih prizadeti pravni subjekti sami in jim potem zaupajo reševanje medsebojnih sporov, delovati morajo v mejah, ki jih dovoljuje pravni red - odločajo hitreje in ceneje kot državni sodni organi, postopek je manj formalen in bolj učinkovit, razbremenijo državna sodišča, so prostovoljna, zagotavljajo pravno varnost - arbitražni dogovor: pogodba o razsodišču, sme se skleniti v tistih zadevah s katerimi stranke prosto razpolagajo - razsodniki : strokovnjaki, ki so specializirani za posamezne vrste sporov - stranke imajo možnost, da same oblikujejo pravila postopka ali pooblastijo razsodišče, da o sporu odloči po načelih pravičnosti - razsodba razsodišča: ima moč pravnomočne sodbe, lahko se jo izpodbija na razsodišču višje stopnje DRŽAVNO VARSTVO - poglavitna oblika pravnega varstva, ki ga izvajajo državni organi

6 - naloga državnih organov : izpeljati postopek, ki je bil sprožen, odločiti, ali je pravovarstveni predlog utemeljen, izreči ustrezno odločitev in jo po potrebi prisilno izvršiti - vnaprej je predvideno, kateri organi so nosilci pravnega varstva, v kakšnih postopkih odločajo o zadevah - osrednji nosilci : sodni, upravni in ustavnosodni organi - končni nosilec : ustrezni sodni organ vrhovno ali ustavno sodišče - začetek pravovarstvenega postopka : na predlog pristojnega državnega organa ali prizadetega subjekta - oblike upravnega in sodnega varstva : upravni, kazenski, pravni postopek in pravovarstveni postopek VRSTE DRŽAVNEGA VARSTVA upravno varstvo: - upravno varstvo: varstvo pravic, obveznosti, pravnih koristi v upravnih zadevah na upravnih področjih - upravni postopek: v njem se odloča o upravnem varstvu, vodijo ga pristojni organi javne uprave - začetek upravnega postopka: - po uradni dolžnosti: če tako zahteva zakon ali tako narekuje obstoječe dejansko stanje - na zahtevo stranke : če to dopuščajo zakoniti pravni predpisi ali to zahteva narava stvari kazensko varstvo: - kazensko varstvo : nanaša se na obravnavanje kaznivih dejanj in njihovih domnevnih storilcev - kazenski postopek : v njem se odloča o kazenskopravnih zadevah, vodijo ga pristojna sodišča - kazenski + civilnopravni postopek = temeljni sodni postopek - začetek kazenskega postopka : - po uradni dolžnosti na zahtevo državnega tožilca: tožilec mora sprožiti kazenski postopek, če je podan utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje, za katero se storilec preganja po uradni dolžnosti - na predlog zasebnega tožilca: pri nekaterih lažjih kaznivih dejanjih, ki se preganjajo na zasebno tožbo - normativni pravni akti za sprožitev kazenskega postopka : obtožnica, obtožni predlog, zasebno tožba - postopek proti mladoletniku : državni tožilec lahko odloči, da ne bo zahteval uvedbe kazenskega postopka - oportunitetno načelo: velja za mladoletne in za polnoletne storilce za lažja kazniva dejanja, če se je osumljenec pripravljen ravnati po navodilih državnega storilca in izpolniti določene naloge civilno pravdno varstvo: - civilnopravdno varstvo : obravnavanje in odločanje v sporih iz osebnih, rodbinskih, premoženjskih in drugih civilnopravnih razmerij fizičnih in pravnih oseb - pravdni postopek: pristojna sodišča odločajo o civilnopravdnih sporih, temelji na načelu dispozitivnosti - načelo dispozitivnosti : pomeni da stranke prosto razpolagajo z zahtevki in da sodišče odloča v mejah zahtevkov, ki so bili postavljeni, stranke lahko svoj zahtevek umaknejo, pripoznajo nasprotnikov zahtevek, se poravnajo, to načelo je omejeno z načelom oficialnosti - omejitve: načelo dispozitivnosti je omejeno z načelom oficialnosti in z nekaterimi posebnimi postopki - normativni pravni akti za sprožitev pravdnega postopka: tožba ZBIRANJE PROCESNEGA GRADIVA - priprava za pravno odločitev - organi, ki vodijo postopke morajo ugotoviti dejansko stanje in dejstva, pomembna za izdajo zakonite odločbe - v postopku je treba zagotoviti, da se stranke lahko izjavijo o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločitev v konkretni zadevi in predlagajo dokaze - v vseh postopkih se mora zbrati gradivo o dejstvih in procesno gradivo - procesno gradivo : omogoča, da pravovarstveni organ o zadevi odloči - kar je skupno pravovarstvenim postopkom : - temeljijo na načelu proste presoje dokazov - formalni pravni viri, ki so normativno izhodišče odločanja se ne dokazujejo - stranke podajajo pravna naziranja, navajajo kako naj se pravne predpise razlaga, katera rešitev je najboljša upravni postopek: - preiskovalno načelo: - zbiranje dejanskega in dokaznega gradiva je naloga organa, ki vodi postopek - preiskovalno načelo utemeljuje javna korist, ki jo varuje pristojno upravni organ - stranka ima vseskozi možnosti, da je aktivna, navaja dejstva in predlaga, da se izvedejo ustrezni dokazi

7 - načelo ekonomičnosti: - postopek je treba voditi hitro, s čim manjšimi stroški, s čim manjšo zamudo za stranke - kljub temu se mora pravilno ugotoviti dejansko stanje in izda zakonita odločba - o stvari se lahko odloča v skrajšanem postopku ali posebnem ugotovitvenem postopku kazenski postopek: - načelo kontradiktornosti : - tožilec mora navesti dejstva, na katera opira svoj zahtevek in dokaze - obdolženec ima pravico navajati dejstva in dokaze, ki so mu v korist - preiskovalno načelo: - sodišče tudi samo zbira in izvaja dokaze, ki se nanašajo na konkretni primer - enako pozorno morajo preizkusiti in ugotoviti tako dejstva, ki obdolženca obremenjujejo in mu koristijo - predsednik senata mora skrbeti, da se zadeva razčisti in da se doseže resnica - senat lahko odloči, da se izvedejo dokazi, ki niso bili predloženi pravdni postopek: - stranki sta enakopravni, z zahtevki prosto razpolagata, dolžni sta dokazati resničnost dejstev - razpravno načelo: - sodišče načeloma ne sme upoštevati dejstev, ki jih nobena od strank ni predlagala - sodišče je dolžno ugotoviti sporna dejstva, od katerih je odvisna utemeljenost zahtevka - sodišče lahko izvede dokaze, ki jih stranke niso predlagale, če so pomembni za odločitev PRAVOVARSTVENA ODLOČBA pravna odločba: - izda se tedaj, ko je zbrano procesno gradivo, ki omogoča pravno odločitev - treba je razjasniti življenjska dejstva, izvesti dokaze, ugotoviti, katera dejstva so pravno pomembna - treba je izbrati tisto rešitev, ki je najbolj utemeljena - pomembno vlogo ima glavna obravnava (kazenski in pravdni postopek) oz. ustna obravnava (upravni postopek) pravovarstvena odločba: - posamični oblastni pravni akt s katerim se odloči o predmetu obravnavanja - v upravnem postopku : je to upravna odločba - v kazenskem in pravdnem postopku : je to sodba sestavine pravovarstvene odločbe: - uvod: podatki o organu, ki odločbo izda in o strankah, kratka označitev zadeve, podatki o glavni/ustni obravnavi, dan, ko je bilo o stvari odločeno - izrek ali dispozitiv: avtoritativno odloči o predmetu postopka, je oblastno posamično pravno pravilo, odloči o pravovarstvenem zahtevku in njegovi utemeljenosti, opredeljuje pravno posledico, ki pove kako naj bo pravni primer razrešen, nanj se opira pravnomočnost sodbe - obrazložitev: navaja razloge, ki utemeljujejo pravno odločitev, opis procesnega gradiva, utemeljitev pravne odločitve, navaja dejstva in dokaze, navaja formalne pravne vire, ki so bili uporabljeni, pojasnjuje pravno posledico - pravni pouk: navaja pravno sredstvo, rok v katerem je treba podati pravno sredstvo in organ na katerega ga je treba nasloviti PRITOŽBENA (INSTANČNA) POT pritožba: - pritožba: je redno pravno sredstvo, ki ga je mogoče vložiti proti prvostopenjski pravni odločbi - smisel pritožbe: zadevo se še enkrat preveri, odpravijo se napake pomankljivosti - splošni pritožbeni rok: 15 dni odkar je bila stranki vložena sodba oz. odločba - pravica do pritožbe: je temeljna pravica, ki jo zagotavlja ustava - pritožbeni razlogi: možno jih je izpodbijati - bistveno je kršena določila pravovarstvenega postopka - dejansko stanje je zmotno ali nepopolno ugotovljeno

8 - kršeni materialno pravni formalni viri odločanje: - o pritožbi odloča organ višje stopnje - zavrnitev pritožbe: če je pritožba neutemeljena jo pritožbeni organ zavrne - potrditev pritožbe: če je pritožba utemeljena - pritožbeni organ zadevo razveljavi in o zadevi samo ustrezno pravno odloči - pritožbeni organ vrne zadevo v ponoven postopek in organ prve stopnje mora obravnavati vprašanja na katera je opozoril pritožbeni organ - upravni spor: posebna oblika instančnega pravnega varstva, oblika sodnega nadzora nad zakonitostjo organov javne uprave pravnomočnost sodnih in upravnih odločb: - upravni, kazenski, pravdni postopek pravna odločba redno pravno sredstvo proti pravni odločbi ponovno preverjanje zadev, odprava napak, pomanjkljivosti pravnomočna sodba izredno pravno sredstvo proti pravnomočni sodbi - pravnomočnost: pravna odločba postane dokončna, nespremenljiva, to zagotavlja pravno varnost, omogoča da pravno življenje spret nemoteno poteka, omogoča pravno utrjenost, preprečuje ponovno odločanje o isti zadevi - nastop pravnomočnosti: ko so izčrpana redna ravna sredstva za izpodbijanje ali do izpodbijanja sploh ne pride - formalna pravnomočnost ali neizpodbojnost: pravnomočnost konkretnega oblastnega pravnega akta, pravne odločitve ni več mogoče izpodbijati z rednimi pravnimi sredstvi - materialna pravnomočnost: prizadete stranke in državni organi so vezani na vsebino pravne odločbe - pravnomočna odločba: sprejemamo jo kot pravni pravilno in resnično, je dokončna, če stranke ne pristanejo na vsebino pravnomočne odločbe ali je same ne morejo udejanjiti je potrebna prisilna izvršba - pravnomočnost v civilnem in kazenskem postopku : pravnomočnost v pravem pomenu besede, spore med nasprotujočima si strankama je treba rešiti v zglednem času - pravnomočnost v upravnem postopku: v postopku se obravnavajo upravne zadeve, ki so v javnem interesu, v upravnih zadevah se strankam priznavajo pravice in nalagajo obveznosti - smisel pravnomočnosti upravnih odločb: ni mogoče posegati v že pridobljene pravice in pravne položaje, ni mogoče stopnjevati obveznosti, ki so bila stranki v isti zadevi že naložene subjektivna pravnomočnost izredna pravna sredstva: - pravo dopušča, da se proti pravnomočnim odločbam lahko vlagajo izredna pravna sredstva - možnost odpraviti nezakonitost in krivico, do katere pride v rednih pravnih postopkih - so časovno omejena, vlagajo jih lahko le pooblaščeni predlagatelji, praviloma ne zadrži izvršitve pravnomočne pravne odločbe izredna pravna sredstva v kazenskem in pravdnim postopku: - obnova postopka: zaradi bistvene kršitve postopka, če se pojavijo nova dejstva in dokazi - zahteva za varstvo zakonitosti : če so bili kršeni materialni in procesnopravni predpisi - izredna omilitev kazni : pokažejo se okoliščine, ki bi pripeljale do milejše obsodbe - revizija: zaradi kršitve pravil pravdnega postopka izredna pravna sredstva v kazenskem postopku: - veliko možnosti, ki omogočajo spremembo, razveljavitev, odpravo pravnomočnih odločb, ki bi lahko imele hude posledice (obnova postopka, zahteva za varstvo zakonitosti, izredna razveljavitev, ničnostna zahteva ) - nična odločba: odločba, ki ne bi smela biti izdana v upravnem postopku, s svojo izvršitvijo bi lahko povzročila kaznivo dejanje, je ni mogoče izvršiti, izdal jo je organ brez zahteve stranke akti milosti: odpravljajo izstopajoče pravne nepravilnosti, izravnavajo praven posledice - abolicija: omogoča, da se pravnim naslovljencem odpusti kazenski pregon, tako da jim ni mogoče izreči kazni - pomilostitev: oblastni posamični akt, v pristojnosti državnega poglavarja, za individualno določeno osebo

9 - amnestija: splošni pravni akt, v pristojnosti zakonodajnega telesa, namenjena je individualno nedoločenemu krogu oseb, ki so opredeljene z ustreznim splošnim znakom IZVRŠBA - pravovarstveni postopek v katerem se izvršuje pravnomočna pravna odločba - pravno pravilo je treba uresničiti pride do pravnega spora in pravnih kršitev potrebno razrešiti spore in sankcionirati kršitve to se stori z pravovarstvenim postopkom izda se pravna odločitev treba jo je izvršiti izvršitev: - pravni naslovljenci lahko sami izvršijo pravno odločitev (plačilo) - pravna odločitev je taka, da mora sodelovati pristojni organ (zaporna kazen) - sodelovanje pristojnih organov je potrebno, ker pravni zavezanci nočejo ravnati prostovoljno (nočejo plačati) prisilna izvršba: - prisilno izvajanje izvršilnega postopka, predvideno, če pravna odločitev ni prostovoljno uresničena - prisilno je mogoče izvršiti pravno odločbo, ki je formalno pravnomočna in je potekel rok v katerem naj bi pravni zavezanec prostovoljno izpolnil pravno odločitev izvršbe v upravnem, kazenskem in civilnem postopku: - upravne odločbe: upravna izvršba in sodna izvršba - kazenskopravne odločbe: izvršujejo se v posebnih postopkih - civilnopravne odločbe: izvršuje se sodnem izvršilnem postopku, po potrebi prisilno udejanji pravna odločitev - izvršilni postopek: zagotavlja, da je pravo sekundarno učinkovito in da se s strankami ravna dostojanstveno in človečno, začne se na predlog prizadetega upnika, možna je prisilna izvršitev pravne določbe, temeljno je načelo prioritete in načelo, da se izvršbo opravi na način, ki je najmilejši in tako da se doseže namen izvršbe USTAVNO SODNO PRAVNO VARSTVO - posebna vrsta državnega varstva - nosilec: ustavno sodišče, najvišji organ sodne oblasti, varstvo ustavnosti in zakonitosti, pravic in svoboščin o čem odloča ustavno sodišče: - o ustavnosti in zakonitosti zakonov in drugih predpisov, ki so bili izdani za izvrševanje javnih pooblastil - o skladnosti zakonov in drugih predpisov z mednarodnimi pogodbami in načeli mednarodnega prava - o ustavni pritožbi zaradi kršitve človekovih pravic in svoboščin s posamičnim aktom (če so izčrpana vsa sredstva) - o zadevah, ki se v pravni praksi ne pojavljajo pogosto, a imajo lahko zelo pomembne pravne posledice kdaj odloča ustavno sodišče: - na zahtevo pooblaščenih predlagateljev: DZ, 1/3 poslancev, DS, vlada, sodišče, državni tožilec, Banka Slovenije, varuh človekovih pravic, računsko sodišče, predstavniški organi lokalnih skupnosti - na pobudo tistega ki kaže interes presoja: - abstraktna presoja : predlagatelj zahteva, da se ugotovi, da je neki splošni pravni akt neustaven ali nezakonit - konkretna presoja: konkretni primer je izhodišče, vpliva na to kako ustavno sodišče odloči v konkretni zadevi - če je pobuda utemeljena: - zakon, ki ni v skladu z ustavo se v celoti ali delno razveljavi - splošni pravni akt, ki ni v skladu z ustavo se odpravi ali razveljavi - odločbe ustavnega sodišča: so dokončne in obvezne, proti njim ni rednih niti izrednih pravnih sredstev - pomen ustavnih določb: pomen institucije, ki jo ustavno sodišče predstavlja, vsebinski razlogi (opora v ustavi)

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-200/13 ECLI: ECLI:SI:USRS:2014:Up.200.13 Akt: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 Izrek: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 se razveljavi

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-20/05 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:Up.20.05 Akt: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. P 449/2002 z dne 6. 5. 2004 Izrek: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna uprava 2. stopnja 1 1 Vrsta predmeta / Course type

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-326/00, U-I-295/00 ECLI: ECLI:SI:USRS:2003:Up.326.00 Akt: Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 153/99 z dne 22. 6. 2000 Zakon o sanaciji in prenehanju

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-1025/12 ECLI: ECLI:SI:USRS:2013:Up.1025.12 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 181/2012 z dne 23. 8. 2012 Izrek: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: 22. 6. 2017 SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavnih pritožb, ki so jih vložile družbe Pozavarovalnica

Prikaži več

VARNOSTNI UKREPI I. VARNOSTNI UKREPI V SISTEMU KAZENSKIH SANKCIJ 1. NASTANEK IN RAZVOJ VARNOSTNIH UKREPOV - do konca 19. stoletja je bila kazen edina

VARNOSTNI UKREPI I. VARNOSTNI UKREPI V SISTEMU KAZENSKIH SANKCIJ 1. NASTANEK IN RAZVOJ VARNOSTNIH UKREPOV - do konca 19. stoletja je bila kazen edina VARNOSTNI UKREPI I. VARNOSTNI UKREPI V SISTEMU KAZENSKIH SANKCIJ 1. NASTANEK IN RAZVOJ VARNOSTNIH UKREPOV - do konca 19. stoletja je bila kazen edina kazenska sankcija, temeljila je na storilčevi krivdi

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-55/03 ECLI: ECLI:SI:USRS:2004:U.I.55.03 Akt: Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Resljeva Ljubljana Opr. št.: X Pd 2845/2013 Datum: PREDLAGATELJ: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJ

DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Resljeva Ljubljana Opr. št.: X Pd 2845/2013 Datum: PREDLAGATELJ: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJ DELOVNO IN SOCIALNO SODIŠČE V LJUBLJANI Resljeva 14 1000 Ljubljana Opr. št.: X Pd 2845/2013 Datum: 25. 8. 2014 PREDLAGATELJ: SINDIKAT VOJAKOV SLOVENIJE, Ob parku 4, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa Gvido

Prikaži več

Datum:

Datum: Številka: 090-107/2011/ Datum: 27. 10. 2011 Informacijski pooblaščenec po informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar (v nadaljevanju Pooblaščenec) izdaja na podlagi 2. člena Zakona o Informacijskem pooblaščencu

Prikaži več

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d.,

Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Številka: U-I-95/17-5 Up-505/17-5 Datum: 4. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus pobude in ustavne pritožbe družbe DNEVNIK, d. d., Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Žibret,

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o prekrških

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Prof. dr. Janez Novak MEDIACIJA V DELOVNIH SPORIH 1. POJEM * Mediacija = posredovanje * Konciliacija = sprava, pomiritev * Pojem mediacija: - prostovoljna / sporazumna - mirna - neformalna - hitra - ekonomična

Prikaži več

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO

Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO Na podlagi 24. člena Statuta Judo zveze Slovenije (v nadaljevanju JZS) je zbor članic JZS na seji dne 26. 3. 2019 sprejel DISCIPLINSKI PRAVILNIK JUDO ZVEZE SLOVENIJE SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta pravilnik

Prikaži več

Uradni list RS - 016/2019, Uredbeni del

Uradni list RS - 016/2019, Uredbeni del Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Dopis / Urgenca - prednostna obravnava

Dopis / Urgenca - prednostna obravnava Številka: U-I-349/18-7 Mp-1/18-31 Mp-2/18-30 Datum: 29. 11. 2018 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku, začetem s sklepom Ustavnega sodišča, in v postopkih odločanja o pritožbah Zorana Božiča, Nova Gorica,

Prikaži več

Z n a n s t v e n a k o n f e r e n c a ČASOVNOST RAZLAGE ZAKONA Torek, 9. januar 2018 Atrij ZRC SAZU P o v z e t k i p r i s p e v k o v

Z n a n s t v e n a k o n f e r e n c a ČASOVNOST RAZLAGE ZAKONA Torek, 9. januar 2018 Atrij ZRC SAZU P o v z e t k i p r i s p e v k o v Z n a n s t v e n a k o n f e r e n c a ČASOVNOST RAZLAGE ZAKONA Torek, 9. januar 2018 Atrij ZRC SAZU P o v z e t k i p r i s p e v k o v Marijan Pavčnik Časovnost razlage zakona V naravi prava je, da

Prikaži več

OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 13. SEJA V ŠESTEM MANDATU 28. SEPTEMBRA 2016 NAKNADNO GRADIVO

OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 13. SEJA V ŠESTEM MANDATU 28. SEPTEMBRA 2016 NAKNADNO GRADIVO OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 13. SEJA V ŠESTEM MANDATU 28. SEPTEMBRA 2016 NAKNADNO GRADIVO O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04)

Prikaži več

Sklep

Sklep REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: Mp-1/07-16 - Datum: 17. 1. 2008 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku odločanja o pritožbi Antona Zakrajška, Velike Lašče, ki ga zastopa Marjeta Šinkovec,

Prikaži več

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI

GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI GROBI KURIKUL ZA 3. letnik program administrator TEMELJI GOSPODARSTVA KOMUNICIRANJE MODUL: KOMUNICIRANJE UČITELJ: SKLOP Predvideni časovni okvir CILJI Samostojno izdelovanje predstavitev s programom za

Prikaži več

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških Zakonitost izdajanja obvestil o prekrških s strani kontrolorjev javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 20.10.2014 Zavod UP, zavod za upravno poslovanje Jure Trbič MNENJE GLEDE ZAKONITOSTI

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

OdloĊba

OdloĊba REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-219/09-18 Datum: 5. 5. 2010 ODLOČBA Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti in zakonitosti, začetem z zahtevo Vlade Republike Slovenije, na seji

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

Številka: Up-278/18-11 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter del Cott, Lju

Številka: Up-278/18-11 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter del Cott, Lju Številka: Up-278/18-11 Datum: 8. 4. 2019 SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavne pritožbe, ki jo je vložil Peter del Cott, Ljubljana, ki ga zastopa Jure Debevec, odvetnik v Ljubljani,

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA

PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA PTUJSKA AMATERSKA REGIONALNA KOŠARKARSKA LIGA SKRAJŠANI DISCIPLINSKI PRAVILNIK KOŠARKARSKE ZVEZE SLOVENIJE ZA PARKL 1. LIGA PARKL 2. LIGA PARKL DISCIPLINSKI PRAVILNIK 1 1. SPLOŠNE DOLOČBE 3 2. DISCIPLINSKI

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Številka: U-II-1/15-24 Datum: PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MAG. MIROSLAVA MOZETIČA K ODLOČBI ŠT. U-II-1/15 Z DNE Glaso

Številka: U-II-1/15-24 Datum: PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MAG. MIROSLAVA MOZETIČA K ODLOČBI ŠT. U-II-1/15 Z DNE Glaso Številka: U-II-1/15-24 Datum: 19. 10. 2015 PRITRDILNO LOČENO MNENJE SODNIKA MAG. MIROSLAVA MOZETIČA K ODLOČBI ŠT. U-II-1/15 Z DNE 28. 9. 2015 1. Glasoval sem za sprejem odločbe št. U-II-1/15 z dne 28.

Prikaži več

Kršitve mednarodnega prava in prava EU ob uporabi ukrepov iz predlaganih členov 10a in 10b Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih, sprejeteg

Kršitve mednarodnega prava in prava EU ob uporabi ukrepov iz predlaganih členov 10a in 10b Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih, sprejeteg Kršitve mednarodnega prava in prava EU ob uporabi ukrepov iz predlaganih členov 10a in 10b Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o tujcih, sprejetega 26. 01. 2017 januar 2017 Z ukrepi, ki jih omogočajo

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-159/11 ECLI: ECLI:SI:USRS:2011:U.I.159.11 Akt: Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 popr., 123/08, 28/10 in 49/11) (ZPCP), 11. odst. in 12. odst. 102.

Prikaži več

Na podlagi sklepa o izbiri kandidata/kandidatke Petre Zega z dne 1

Na podlagi sklepa o izbiri kandidata/kandidatke Petre Zega z dne 1 Posvet Otrok v družinskih sporih Rdeča dvorana Pravne fakulteta Univerze v Ljubljani Četrtek, 14. 5. 2015 ANALIZA ODLOČANJA SODIŠČ O VZGOJI IN VARSTVU OTROK Lan Vošnjak Svetovalec pri Varuhu človekovih

Prikaži več

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word

Microsoft Word REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Na podlagi 1. odstavka 24.člena Zakona o Računskem sodišču (v nadaljevanju ZRacS) in 23. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije izdajam naslednje P

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-249/96 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z z

REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-249/96 Datum: O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z z REPUBLIKA SLOVENIJA USTAVNO SODIŠČE Številka: U-I-249/96 Datum: 12.3.1998 O D L O Č B A Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti, začetem z zahtevo Generalnega državnega tožilca Republike Slovenije

Prikaži več

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I L N I K o pogojih in merilih za podelitev javnega

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva:

Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: Svet Evropske unije Bruselj, 30. junij 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2013/0255 (APP) 9941/17 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: EPPO 21 EUROJUST 86 CATS 62 FIN 349 COPEN 189 GAF 25

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

PRAVNA UREDITEV PRAVO (pojem) Pravo je sistem kot celota učinkovitih pravnih pravil in načel, ki v državno pravno organizirani družbi v mejah pravne p

PRAVNA UREDITEV PRAVO (pojem) Pravo je sistem kot celota učinkovitih pravnih pravil in načel, ki v državno pravno organizirani družbi v mejah pravne p PRAVNA UREDITEV PRAVO (pojem) Pravo je sistem kot celota učinkovitih pravnih pravil in načel, ki v državno pravno organizirani družbi v mejah pravne pravilnosti urejajo življenjsko pomembno zunanje vedenje

Prikaži več

Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + odškodnino!

Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + odškodnino! Od RTV Slovenija bomo zahtevali najmanj 600 evrov povrnitve že plačanega RTV prispevka + obresti + od Spoštovani! Kot že rečeno, se cenzura in diskriminacija drugače mislečih v Sloveniji dogaja že dolgo

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-39/95 ECLI: ECLI:SI:USRS:1998:U.I.39.95 Akt: Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 - odl. US, št. 45/94 - odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 - odl. US, 63/95 - obvezna

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-137/10 ECLI: ECLI:SI:USRS:2010:U.I.137.10 Akt: Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 108/06 uradno prečiščeno besedilo) (ZUODNO) Akt Predsednika

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-278/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2019:Up.278.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 180/2017 z dne 6. 12. 2017 v zvezi s sklepom Višjega sodišča v Ljubljani št. I

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in 28.7.2017 L 198/29 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2017/1371 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava EVROPSKI

Prikaži več

Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribo

Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribo Številka: Up-335/17-10 U-I-56/17-9 Datum: 6. 7. 2017 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude Janeza Šenice, Maribor, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Primec, Lah & Jambrovič,

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

Uradni list RS - 14/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 14/2003, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 14 Ljubljana, četrtek 13. 2. 2003 Cena 1540 SIT ISSN 1318-0576 Leto XIII DRŽAVNI ZBOR 565. Zakon državnem

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. marca 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/13) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Vi Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 UPB, 109/12 in 85/14) in Statuta Visoke poslovne šole Erudio (1010 in 2015) je senat Visoke poslovne šole (VPŠ) Erudio na 2. redni seji, dne

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos

Pravo 5. letnik Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Pos Ta pogodba je praviloma občasen posel. S pogodbo o posredovanju se posrednik zaveže, da bo naročnika spravil v stik z drugo osebo. Posrednik išče priložnosti, biti mora nevtralen in delati kot dober gospodar.

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA: WWW.LEX-LOCALIS.INFO

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: Občina Ajdovščina Sedež organa: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina Spletni naslov kataloga http:www.ajdovscina.si

Prikaži več

Ustavno sodišče je na predlog Podjetja FINSA -Finančni inženiring in svetovanje p.o., Ljubljana, in Podjetja Emona Merkur, trgovina na drobno d.d., Lj

Ustavno sodišče je na predlog Podjetja FINSA -Finančni inženiring in svetovanje p.o., Ljubljana, in Podjetja Emona Merkur, trgovina na drobno d.d., Lj Ustavno sodišče je na predlog Podjetja FINSA -Finančni inženiring in svetovanje p.o., Ljubljana, in Podjetja Emona Merkur, trgovina na drobno d.d., Ljubljana, ki ju zastopa Anton Marolt, odvetnik v Ljubljani;

Prikaži več

OBČINA DESTRNIK Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, Gradivo za 10. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Seznanitev z

OBČINA DESTRNIK Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, Gradivo za 10. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Seznanitev z OBČINA DESTRNIK Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 18. 12. 2014 Gradivo za 10. točko dnevnega reda Predlagatelj: Župan Zadeva: Seznanitev z sodbo Upravnega sodišča Republike Slovenije Poročevalec/ka:

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA SEVNICA Sedež organa: GLAVNI TRG 19A, 8290 SEVNICA Spletni naslov kataloga www.obcina-sevnica.si informacij

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0;

Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; Pravilnik o posrednikih v nogometu V1.0; 18.06.2015 Na podlagi 27. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije, z dne 10.12.2009, spremenjenega dne 26.02.2010 ter dne 19.04.2012, je Izvršni odbor Nogometne

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodnem

Prikaži več

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20)

Mnenje o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 28. maja 2019 o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (CON/2019/20) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB)

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Sodna praksa s področja uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v obdobju od 2015 do 2018

Sodna praksa s področja uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v obdobju od 2015 do 2018 Sodna praksa s področja uveljavljanja pravic intelektualne lastnine v Republiki Sloveniji v obdobju od 2015 do 2018 Doc. Dr. Eneja Drobež, svetovalka na Ustavnem sodišču RS Magda Teppey, višja sodnica

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Obvezne razlage in pojasnila Odvetniške tarife (Ur. l. RS, št. 2/2015), ki jih je Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije sprejel na podlagi prveg

Obvezne razlage in pojasnila Odvetniške tarife (Ur. l. RS, št. 2/2015), ki jih je Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije sprejel na podlagi prveg Obvezne razlage in pojasnila Odvetniške tarife (Ur. l. RS, št. 2/2015), ki jih je Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije sprejel na podlagi prvega odstavka 42. in 43. člena Zakona o odvetništvu, 8.

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-518/17 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.518.17 Akt: Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 47551/2016 z dne 6. 4. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. II

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več