Makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB za euroobmočje, marec 2013

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Makroekonomske projekcije strokovnjakov ECB za euroobmočje, marec 2013"

Transkripcija

1 Okvir MAKROEKONOMSKE PROJEKCIJE STROKOVNJAKOV ZA EUROOBMOČJE Strokovnjaki so na podlagi podatkov, ki so bili na voljo do 22. februarja 2013, pripravili projekcije makroekonomskih gibanj v euroobmočju. 1 Povprečna medletna realna rast BDP bo po projekcijah v letu 2013 znašala med 0,9% in 0,1%, v letu 2014 pa med 0,0% in 2,0%. Inflacija naj bi v letu 2013 znašala med 1,2% in 2,0%, v letu 2014 pa med 0,6% in 2,0%. Tehnične predpostavke o obrestnih merah, deviznih tečajih, cenah primarnih surovin in javnofinančnih politikah Tehnične predpostavke o obrestnih merah, cenah energentov in drugih primarnih surovin temeljijo na tržnih pričakovanjih, s presečnim datumom na dan 14. februarja Predpostavka o kratkoročnih obrestnih merah je povsem tehnične narave. Kratkoročne obrestne mere se merijo s 3-mesečno obrestno mero EURIBOR, tržna pričakovanja pa so izpeljana iz obrestnih mer terminskih pogodb. S to metodologijo dobimo povprečno raven kratkoročnih obrestnih mer v višini 0,3% v letu 2013 in 0,5% v letu Po tržnih pričakovanjih bo nominalna donosnost 10-letnih državnih obveznic euroobmočja v letu 2013 znašala povprečno 3,2%, v letu 2014 pa 3,6%. Glede na gibanja obrestnih mer na terminskih trgih in postopen prenos sprememb tržnih obrestnih mer na posojilne obrestne mere se pričakuje, da bodo skupne bančne obrestne mere za posojila nefinančnemu zasebnemu sektorju euroobmočja v prvi polovici leta 2013 dosegle dno in se nato postopoma povečevale. Pogoji kreditiranja bodo v letu 2013 po pričakovanjih v povprečju še vedno negativno vplivali na gospodarsko aktivnost v euroobmočju, medtem ko bo v letu 2014 njihov vpliv bolj nevtralen. Glede cen primarnih surovin se na podlagi gibanj na terminskih trgih v dvotedenskem obdobju do presečnega datuma predpostavlja, da bo cena surove nafte Brent v letu 2013 v povprečju znašala 114,1 USD za sod, v letu 2014 pa 106,8 USD za sod. Cene primarnih surovin brez energentov v ameriških dolarjih 2 naj bi se leta 2013 zvišale za 1,2%, leta 2014 pa za 2,3%. Za dvostranske devizne tečaje se predpostavlja, da bodo v obdobju projekcij ostali nespremenjeni na povprečni ravni, ki je prevladovala v dvotedenskem obdobju do presečnega datuma 14. februarja Iz tega sledi povprečni devizni tečaj ameriškega dolarja do eura v letih 2013 in 2014 na ravni 1.35, kar je več kot v letu 2012 (1,29). Predpostavljeno je, da se bo efektivni tečaj eura v letu 2013 zvišal za 4,2%, v letu 2014 pa za 0,1%. Predpostavke o javnofinančnih politikah temeljijo na ukrepih, ki so jih nacionalni parlamenti že odobrili ali pa so jih vlade že dovolj podrobno opredelile in bodo verjetno tudi sprejeti. Medtem ko so bili v letu 2013 izvedeni obsežni konsolidacijski ukrepi, kot so zvišanja davkov in zmanjšanje javne porabe, ali pa bodo ti po pričakovanjih izvedeni do konca leta, so v predpostavkah za leto 2014 do zdaj vključeni le zelo omejeni ukrepi za konsolidacijo javnih financ. 1 2 Projekcije dopolnjujejo makroekonomske projekcije Eurosistema, ki jih dvakrat letno skupaj pripravijo strokovnjaki in strokovnjaki nacionalnih centralnih bank euroobmočja. Uporabljene metode so skladne z metodami, ki se uporabljajo pri pripravi projekcij Eurosistema in so opisane v dokumentu»a guide to Eurosystem staff macroeconomic projection exercises«,, junij 2001, ki je na voljo na spletni strani. Zaradi negotovosti, s katero so povezane projekcije, je vrednost posamezne spremenljivke izražena v razponih. Ti temeljijo na razlikah med dejanskimi vrednostmi in prejšnjimi projekcijami, ki se pripravljajo že več let. Širina razpona je dvakratnik povprečne absolutne vrednosti teh razlik. Uporabljena metoda, ki vključuje korekcijo za izjemne dogodke, je utemeljena v dokumentu»new procedure for constructing Eurosystem and staff projection ranges«,, december 2009, ki je tudi dostopen na spletni strani. Predpostavke o cenah nafte in hrane temeljijo na terminskih cenah do konca obdobja projekcij. Za cene drugih primarnih surovin se predpostavlja, da bodo do prvega četrtletja leta 2014 sledile cenam terminskih pogodb, zatem pa naj bi se gibale skladno s svetovno gospodarsko aktivnostjo. Makroekonomske projekcije strokovnjakov za euroobmočje 1

2 Projekcije za mednarodno okolje Rast svetovnega realnega BDP (brez euroobmočja) se bo v obdobju projekcij po pričakovanjih postopoma okrepila in se s 3,7% v letu 2012 rahlo zvišala na 3,8% v letu 2013 in še nadalje na 4,4% v letu Ta pričakovanja potrjujejo tudi rezultati anket med vodji nabave (zunaj euroobmočja), saj se je indeks PMI v zadnjih mesecih povzpel skoraj do svojega dolgoročnega povprečja, kar kaže, da se poslovna klima izboljšuje. Poleg tega so se še dodatno izboljšale razmere na svetovnih finančnih trgih, kot je razvidno iz rastočih delniških tečajev, manjše volatilnosti finančnih trgov in znižanja ključnih razmikov na finančnih trgih. Vseeno so srednjeročni obeti za glavna razvita gospodarstva še vedno omejeni. Kljub napredku pri prestrukturiranju dolga zasebnega sektorja ostaja raven zadolženosti gospodinjstev v razvitih gospodarstvih povišana, nujno zaostrovanje javnofinančnih politik pa bo predvidoma poslabševalo obete za gospodarsko rast v prihodnjih letih. Hkrati bo rast v nastajajočih tržnih gospodarstvih po projekcijah ostala močna. Na splošno skladno z obeti za svetovno gospodarsko rast se za zunanje povpraševanje euroobmočja pričakuje, da se bo v letu 2013 povečalo za 3,5%, v letu 2014 pa za 6,3% (2012: 3,2%). Projekcije rasti realnega BDP Realni BDP euroobmočja se je v četrtem četrtletju 2012 zmanjšal za 0,6%, potem ko je v tretjem četrtletju upadel za 0,1%, v drugem pa za 0,2%. Domače povpraševanje v euroobmočju se je v četrtem četrtletju lanskega leta močno zmanjšalo, saj so upadle tako zasebna potrošnja kot tudi naložbe. Skladno s šibkimi trgovinskimi gibanji ob koncu lanskega leta se je zmanjšal tudi izvoz. Glede gibanj v prihodnje se pričakuje, da se bo rast realnega BDP v prvi polovici letošnjega leta stabilizirala in od drugega polletja naprej postopno okrevala. V letu 2013 bo postopno naraščanje izvoza ob podpori ugodnejših gibanj v zunanjem povpraševanju, ki jih bo le deloma nevtraliziralo zmanjšanje konkurenčnosti zaradi krepitve eura verjetno pozitivno prispevalo h gospodarski rasti. Okrevanje bosta po pričakovanjih podprla tudi spodbujevalni vpliv akomodativno naravnane denarne politike na domače zasebno povpraševanje ter pozitivni učinki nižje inflacije na realni razpoložljivi dohodek. K zniževanju inflacije bo deloma prispevala apreciacija eura, deloma pa predpostavljeno upočasnjevanje rasti cen primarnih surovin. Vseeno bo zaradi še vedno šibkega zaupanja ter nedokončanega procesa razdolževanja in konsolidacije javnih financ v nekaterih državah po pričakovanjih domače povpraševanje ostalo šibko in bo v obdobju projekcij le postopno okrevalo. Na splošno bo napovedano okrevanje dolgoročno gledano ostalo počasno, zato bo v celem obdobju projekcij predvidoma obstajala negativna proizvodna vrzel. Na medletni ravni bo rast realnega BDP v letu 2013 po pričakovanjih znašala med 0,9% in 0,1%, v letu 2014 pa med 0,0% in 2,0%. Kot kaže podrobnejši pregled komponent povpraševanja, bo izvoz euroobmočja v države zunaj euroobmočja tekom leta 2013 in kasneje po projekcijah postopno pridobival zagon. V prid tem obetom priča postopno okrevanje zunanjega povpraševanja euroobmočja, čeprav naj bi ga po projekcijah nekoliko zaviralo zmanjševanje konkurenčnosti zaradi krepitve eura. Podjetniške naložbe, ki so se v zadnjem četrtletju 2012 verjetno zmanjšale, bodo v letu 2013 po projekcijah še nekoliko upadle, in sicer predvsem zaradi še vedno šibkega zaupanja, nizke izkoriščenosti zmogljivosti, negotovih obetov glede povpraševanja in neugodnih pogojev kreditiranja v nekaterih državah. Potem ko so te naložbe zgodovinsko gledano padle na zelo nizko raven, merjeno kot delež BDP, se bodo po projekcijah zaradi postopnega izboljševanja domačega in tujega povpraševanja ter zelo nizkih obrestnih mer od druge polovice leta 2013 naprej začele postopno povečevati. Stanovanjske naložbe se bodo v prihodnjih četrtletjih po pričakovanjih še naprej zmanjševale, saj jih bodo zavirali skromna rast razpoložljivega dohodka, še vedno krhko zaupanje potrošnikov, ki okreva zelo počasi, ter nadaljnje prilagoditve, ki so potrebne na stanovanjskem trgu v nekaterih državah. Ti neugodni učinki bodo po pričakovanjih več kot odtehtali relativno privlačnost stanovanjskih naložb v nekaterih državah, v katerih naložbe v stanovanjske nepremičnine podpirajo zgodovinsko nizke obrestne mere za hipotekarna posojila. Državne naložbe se 2 Makroekonomske projekcije strokovnjakov za euroobmočje

3 bodo v celotnem obdobju projekcij predvidoma zmanjševale, saj bo več držav v euroobmočju izvajalo ukrepe za konsolidacijo javnih financ. Zasebna potrošnja se je v četrtem četrtletju 2012 zmanjšala. To je verjetno posledica strmega znižanja realnega razpoložljivega dohodka, ki ga je le deloma izravnalo znižanje stopnje varčevanja, ko so gospodinjstva skušala izglajevati potrošnjo. Po pričakovanjih se bo zasebna potrošnja v prvi polovici leta 2013 še dodatno zmanjšala, nato pa v drugi polovici leta malenkostno okrevala ter na splošno sledila gibanjem realnega razpoložljivega dohodka. V letu 2014 bo potrošnja po projekcijah dobila zagon, saj se bo zaradi izboljšanja razmer na trgu dela ter pojemanja negativnih učinkov javnofinančnih konsolidacijskih ukrepov dohodek od dela predvidoma začel postopno povečevati. Vseeno bo njeno okrevanje v letu 2014 verjetno zaviralo zviševanje stopnje varčevanja, ki bo odražalo vztrajno visoke stopnje brezposelnosti in prizadevanja gospodinjstev, da zmanjšajo svojo zadolženost. Državna potrošnja se bo zaradi ukrepov za javnofinančno konsolidacijo po projekcijah v letu 2013 zmanjšala, v letu 2014 pa naj bi se nekoliko povečala. Uvoz iz držav zunaj euroobmočja si bo tekom leta 2013 in kasneje po projekcijah opomogel po šibkih gibanjih v zadnjem času in se gibal skladno s postopnim okrevanjem skupnega povpraševanja. Ker bo izvoz predvidoma naraščal hitreje od uvoza, bo neto trgovinska menjava v obdobju projekcij pozitivno prispevala k rasti BDP, čeprav manj kot v letu Presežek na tekočem računu se bo zaradi povečanja trgovinskega presežka v obdobju projekcij po pričakovanjih povečal. Tabela A Makroekonomske projekcije za euroobmočje (povprečne medletne spremembe v odstotkih) 1) HICP 2,5 1,2 2,0 0,6 2,0 Realni BDP 0,5 0,9 0,1 0,0 2,0 Zasebna potrošnja 1,2 1,3 0,3 0,3 1,5 Državna potrošnja 0,0 0,9 0,1 0,4 1,2 Bruto investicije v osnovna sredstva 4,0 3,8 1,0 0,9 3,5 Izvoz (blago in storitve) 2,9 1,3 3,5 0,8 7,8 Uvoz (blago in storitve) 0,7 2,1 2,3 1,0 7,2 1) Projekcije realnega BDP in njegovih komponent temeljijo na podatkih, ki so prilagojeni za število delovnih dni. Projekcije uvoza in izvoza vključujejo tudi trgovinsko menjavo znotraj euroobmočja. Projekcije cen in stroškov Skupna inflacija, merjena z indeksom HICP, ki je februarja 2013 po Eurostatovi prvi oceni znašala 1,8%, se bo po pričakovanjih v teku leta 2013 še nadalje znižala in tako sledila napovedanemu strmemu zniževanju medletne inflacije cen energentov ter v manjši meri hrane s povišanih ravni, ki so jih te dosegle v letu Predpostavljeni padec inflacije cen energentov deloma odraža navzdol usmerjene bazne učinke zaradi pričakovanega izginjanja učinka preteklih povečanj cen nafte, pa tudi predpostavljeno postopno zniževanje cen nafte v obdobju projekcij. Podobno tudi pričakovani padec inflacije cen hrane odraža navzdol usmerjene bazne učinke, saj bo učinek nedavnih podražitev postopno izginjal. Nižja pričakovana inflacija cen hrane odraža tudi predpostavko, da se bodo mednarodne in evropske cene prehrambnih surovin v obdobju projekcij nekoliko znižale. Inflacija brez hrane in energentov se bo po projekcijah v letu 2013 zaradi apreciacije eura in negotovih gospodarskih gibanj rahlo znižala. Zaradi manjšega okrevanja gospodarske aktivnosti se bo tako merjena inflacija po projekcijah v letu 2014 le malenkostno povečala. Na povprečni medletni ravni se bo inflacija, merjena z Makroekonomske projekcije strokovnjakov za euroobmočje 3

4 indeksom HICP, po projekcijah z 2,5% v letu 2012 spustila na raven med 1,2% in 2,0% v letu 2013, v letu 2014 pa naj bi znašala med 0,6% in 2,0%. Kot kaže podrobnejši pregled, so zunanji cenovni pritiski zaradi apreciacije eura v zadnjih mesecih popustili. Medletna stopnja rasti uvoznega deflatorja se bo po projekcijah v letu 2013 upočasnila in se v letu 2014 nekoliko stabilizirala, ko bo zaviralni vpliv višjega deviznega tečaja eura predvidoma postopno izginil. Kar zadeva domače cenovne pritiske, bo medletna stopnja rasti sredstev za zaposlene v letih 2013 in 2014 zaradi slabih razmer na trgu dela ostala upočasnjena. Ob upoštevanju pričakovanega znižanja inflacije cen življenjskih potrebščin naj bi se realna sredstva za zaposlene v obdobju projekcij postopno povečevala, potem ko so se v letih 2011 in 2012 zmanjševala. Stroški dela na enoto proizvoda bodo v letu 2013 predvidoma ostali precej povišani, saj bo rast produktivnosti bistveno nižja od rasti plač. Ker bo aktivnost po pričakovanjih okrevala hitreje kot zaposlenost, naj bi se rast produktivnosti v letu 2014 okrepila, zato se bodo stroški dela na enoto proizvoda verjetno znižali. Kazalnik profitne marže, izračunan kot razmerje med deflatorjem BDP po osnovnih cenah in stroški dela na enoto proizvoda, se bo v letu 2013 po pričakovanjih še nekoliko znižal, potem ko je precej upadel že v letu 2012, s čimer bo nadoknadil razmeroma veliko povečanje stroškov dela na enoto proizvoda. Kasneje bosta počasnejša rast stroškov dela na enoto proizvoda in izboljševanje gospodarskih razmer po pričakovanjih podpirala okrevanje profitnih marž. Dvigi nadzorovanih cen in posrednih davkov, kot del načrtov za javnofinančno konsolidacijo, bodo v letih 2013 in 2014 razmeroma veliko prispevali k inflaciji, čeprav bo ta konsolidacija nekoliko manjša kot v letu Primerjava s projekcijami strokovnjakov iz decembra 2012 V primerjavi z makroekonomskimi projekcijami strokovnjakov Eurosistema, ki so bile objavljene v Mesečnem biltenu decembra 2012, je bil zgornji del razponov realne rasti BDP v euroobmočju za leti 2013 in 2014 popravljen navzdol. Popravek je bil narejen predvsem zaradi šibke rasti realnega BDP v četrtem četrtletju 2012, kar implicira mehanično bolj negativen prenos učinka v povprečno medletno stopnjo rasti v letu Vseeno je četrtletni profil rasti za leto 2013 ostal večinoma nespremenjen. Razpon za povprečno medletno stopnjo rasti realnega BDP v letu 2014 je bil rahlo popravljen navzdol. Pri inflaciji po indeksu HICP je razpon za leto 2013 nekoliko ožji, za leto 2014 pa je zgornji rob razpona malenkostno nižji kot v projekcijah iz decembra 2012, kar odraža zlasti vpliv višjega tečaja eura. Tabela B Primerjava s projekcijami iz decembra 2012 (povprečne medletne spremembe v odstotkih) Realni BDP december ,9 0,3 0,2 2,2 Realni BDP 0,9 0,1 0,0 2,0 HICP december ,1 2,1 0,6 2,2 HICP 1,2 2,0 0,6 2,0 Primerjava z napovedmi drugih institucij Številne napovedi za euroobmočje pripravljajo tudi druge mednarodne organizacije in zasebne institucije (glej tabelo C). Te napovedi niso popolnoma primerljive med seboj ali s projekcijami strokovnjakov, saj so bile dokončane v različnih časovnih obdobjih. Poleg tega za izpeljavo predpostavk o javnofinančnih, finančnih in zunanjih spremenljivkah, vključno s cenami nafte in drugih surovin, uporabljajo različne metode (ki včasih niso v celoti razložene). Razlikujejo se tudi glede metod prilagoditve za število delovnih dni. 4 Makroekonomske projekcije strokovnjakov za euroobmočje

5 Glede na trenutno razpoložljive napovedi drugih organizacij in institucij bo realna rast BDP v euroobmočju po pričakovanjih v letu 2013 znašala med 0,3% in 0,0%, kar je blizu zgornjega dela razpona v projekcijah strokovnjakov. Za leto 2014 se razpoložljive napovedi gibljejo med 1,0% in 1,4%, kar je v okviru razpona projekcij strokovnjakov. Kar zadeva inflacijo, razpoložljive napovedi kažejo na povprečno medletno inflacijo, merjeno z indeksom HICP, v razponu med 1,6% in 1,9% v letu 2013 ter med 1,2% in 1,8% v letu 2014, kar je v obeh primerih znotraj razponov v projekcijah strokovnjakov. Tabela C Primerjava napovedi realne rasti BDP in inflacije po HICP za euroobmočje (povprečne medletne spremembe v odstotkih) Rast BDP Inflacija po HICP Datum objave OECD November ,1 1,3 1,6 1,2 Evropska komisija Februar ,3 1,4 1,8 1,5 MDS Januar ,2 1,0 1,6 1,4 Survey of Professional Forecasters Februar ,0 1,1 1,8 1,8 Consensus Economics Forecasts Februar ,2 1,0 1,8 1,7 Euro Zone Barometer Februar ,1 1,2 1,9 1,8 Projekcije strokovnjakov Marec ,9 0,1 0,0 2,0 1,2 2,0 0,6 2,0 Viri: Gospodarske napovedi Evropske komisije (zima 2013); IMF World Economic Outlook Update (januar 2013) za rast realnega BDP in World Economic Outlook (oktober 2012) za inflacijo; OECD Economic Outlook (november 2012); Consensus Economics Forecasts; MJEconomics; anketa Survey of Professional Forecasters. Opomba: Makroekonomske projekcije strokovnjakov in napovedi OECD navajajo medletne stopnje rasti, ki so prilagojene za število delovnih dni, medtem ko Evropska komisija in MDS objavljata medletne stopnje rasti, ki niso prilagojene za število delovnih dni v letu. Druge napovedi ne navajajo, ali temeljijo na podatkih, ki so prilagojeni za število delovnih dni v letu ali ne. Evropska centralna banka, 2013 Naslov: Kaiserstrasse 29, Frankfurt na Majni, Nemčija Poštni naslov: Postfach , Frankfurt na Majni, Nemčija Telefon: Faks: Spletna stran: Vse pravice so pridržane. Razmnoževanje v izobraževalne in nekomercialne namene je dovoljeno ob navedbi vira. Makroekonomske projekcije strokovnjakov za euroobmočje 5

Junijske makroekonomske projekcije strokovnjakov Eurosistema za euroobmočje

Junijske makroekonomske projekcije strokovnjakov Eurosistema za euroobmočje Junijske makroekonomske projekcije strokovnjakov Eurosistema za euroobmočje 1 Gospodarska rast v euroobmočju bo po slabšem začetku leta od pričakovanega predvidoma vseeno ostala močna in se nadaljevala

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

Brexit_Delakorda_UMAR

Brexit_Delakorda_UMAR MAKROEKONOMSKI IZGLEDI ZA EU IN SLOVENIJO KAKŠNA JE / BO VLOGA BREXITA? Aleš Delakorda, UMAR C F A S l o v e n i j a, 1 7. 1 0. 2 0 1 6 M A K R O E K O N O M S K I P O L O Ž A J I N I Z G L E D I Z A E

Prikaži več

Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 2019 BANKA SLOVENIJE Slovenska Ljubljana tel.: fax:

Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 2019 BANKA SLOVENIJE Slovenska Ljubljana tel.: fax: Naslov: Izdajatelj: Gospodarska in finančna gibanja Številka: april 19 BANKA SLOVENIJE Slovenska 3 Ljubljana tel.: 1 7 19 fax: 1 1 1 e-mail: bsl@bsi.si http://www.bsi.si/ Uporaba in objava podatkov in

Prikaži več

1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 6/2011 7/ /2011 9/2011 0/2011 1/2011 M E S E Č N I B I L T E N m a r e c

1/2011 2/2011 3/2011 4/2011 5/2011 6/2011 7/ /2011 9/2011 0/2011 1/2011 M E S E Č N I B I L T E N m a r e c 1/211 2/211 3/211 4/211 5/211 6/211 7/211 8/211 9/211 /211 1/211 M E S E Č N I B I L T E N m a r e c 2 1 1 M E S E Č N I B I L T E N m a r e c 2 1 1 In 211 V letu all 211 je na vseh publikacijah publications

Prikaži več

ECBil-dec06 clanki.indd

ECBil-dec06 clanki.indd 1/26 2/26 3/26 4/26 5/26 6/26 7/26 8/26 9/26 1/26 11/26 M E S E Č N I B I LT E N DECEMBER 26 V letu 26 bo na vseh publikacijah motiv z bankovca za 5 eurov. MESEČNI BILTEN DECEMBER 26 Evropska centralna

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

ECBil-dec05 clanki.indd

ECBil-dec05 clanki.indd EVROPSKA CENTRALNA BANKA 1/25 2/25 3/25 4/25 5/25 6/25 7/25 8/25 9/25 1/25 11/25 12/25 MESEČNI BILTEN DECEMBER 25 EVROPSKA CENTRALNA BANKA MESEČNI BILTEN DECEMBER 25 V letu 25 bo na vseh publikacijah

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2017) 89 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Poročilo o državi Slovenija 2017 Poročilo vsebuje poglobljeni

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, SWD(2017) 89 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Poročilo o državi Slovenija 2017 Poročilo vsebuje poglobljeni EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 22.2.2017 SWD(2017) 89 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE Poročilo o državi Slovenija 2017 Poročilo vsebuje poglobljeni pregled o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih

Prikaži več

Bilten, december 2013: Letnik XXII št. 12

Bilten, december 2013: Letnik XXII št. 12 BILTEN December 2013 Leto 22, štev.: 12 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT:

Prikaži več

ECBil-mar06 clanki.indd

ECBil-mar06 clanki.indd EVROPSKA CENTRALNA BANKA 1/26 2/26 3/26 4/26 5/26 6/26 7/26 8/26 9/26 1/26 11/26 12/26 MESEČNI BILTEN MAREC 26 E V R O P S K A C E N T R A L N A B A N K A M E S E Č N I B I L T E N M A R E C 2 6 V letu

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

Mednarodno okolje NOVO_prvic.pub

Mednarodno okolje NOVO_prvic.pub MESEČNA INFORMACIJA EKONOMSKI INDIKATORJI MEDNARODNEGA OKOLJA APRIL ISSN: - Pripravila: mag. Mojca Roter http://www.bsi.si/html/arc/mednarodno_okolje/index.html . EKONOMSKI INDIKATORJI MEDNARODNEGA OKOLJA

Prikaži več

1

1 JUNIJ 17 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 Ljubljana Tel.: (1) 471 9 Faks: (1) 21 16 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do sredine maja 17, razen če ni

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/ z dne novembra o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 24 o zahtevah Evrops L 14/36 SL SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/66 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2013/24 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju četrtletnih finančnih

Prikaži več

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka

Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka Letnik XXIV, oktober 2018 EVROPSKA ANKETA EKONOMSKEGA OKOLJA ANALIZA ANKETNEGA VPRAŠALNIKA Podjetja v iskanju svežih moči Izvozna pričakovanja visoka stran 2 Pričakovanja podjetij glede na velikost stran

Prikaži več

EKS - Priloga 1

EKS - Priloga 1 Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana T: 01 478 80 00 F: 01 478 81 39 E: gp.mzi@gov.si www.mzi.gov.si PROJEKCIJA DOLGOROČNE ENERGETSKE BILANCE Povzetek strokovnih podlag za projekcijo dolgoročnih energetskih

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

št. 5/2016, let. XXII

št. 5/2016, let. XXII št. 5/2016, let. XXII Ekonomsko ogledalo ISSN 1318-3818 št. 5, letnik XXII, 2016 Izdajatelj: UMAR, Ljubljana, Gregorčičeva 27 Odgovarja: mag. Boštjan Vasle, direktor Glavni urednik: Matevž Hribernik Pri

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

Slovenija: Zaključna izjava misije v letu 2017 skladno s IV. členom* 28. marec 2017 Zaključna izjava opisuje predhodne ugotovitve strokovnjakov MDS ob

Slovenija: Zaključna izjava misije v letu 2017 skladno s IV. členom* 28. marec 2017 Zaključna izjava opisuje predhodne ugotovitve strokovnjakov MDS ob Slovenija: Zaključna izjava misije v letu 2017 skladno s IV. členom* 28. marec 2017 Zaključna izjava opisuje predhodne ugotovitve strokovnjakov MDS ob zaključku uradnega obiska strokovnjakov (ali»misije«),

Prikaži več

Natančnost napovedi Banke Slovenije v obdobju 2001 do 2006

Natančnost napovedi Banke Slovenije v obdobju 2001 do 2006 Prikazi in analize XIV/ (maj 7), Ljubljana NATANČNOST NAPOVEDI BANKE SLOVENIJE V OBDOBJU DO Vida Bukatarević Povzetek Banka Slovenije objavlja svoje napovedi gospodarskih gibanj od leta naprej. V gradivu

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

1

1 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 1 Ljubljana Tel.: (1) 71 9 Faks: (1) 1 1 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do konca marca 18, razen če ni posebej navedeno

Prikaži več

Predstavitev projekta

Predstavitev projekta Delavnica Projekcije cen energije Primerjava mednarodnih projekcij cen energije mag. Andreja Urbančič, IJS Ljubljana, 21. 6. 2018 2 Cene na mednarodnih trgih svetovne cene nafte na mednarodnih trgih zemeljskega

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro

Sklep Evropske centralne banke z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavaro L 301/6 Uradni list Evropske unije 12.11.2013 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 26. septembra 2013 o dodatnih ukrepih v zvezi z Eurosistemovimi operacijami refinanciranja in primernostjo zavarovanja

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Umanotera ppt [Read-Only] [Compatibility Mode] Blaženje podnebnih sprememb: strošek ali razvojna priložnost? mag. Mojca Vendramin Okoljska Kuznetsova krivulja Pritiski na okolje na prebiv. Dohodek na prebivalca Neposredni vpliv različnih cen CO 2

Prikaži več

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov

Predloga za oblikovanje navadnih dokumentov 3. september 214 NLB Analize Področje finančnih trgov Trg republike 2, SI-1 Ljubljana, Slovenija T:+386 1 476 52 1, F:+386 1 476 5 65 www.nlb.si Matjaž Jezernik Širca samostojni analitik za finančne trge

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev »ŠTUDIJA O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTA PRIDELAVE IN PREDELAVE SLADKORNE PESE«Državni svet. 14.11. 2013 Prof. dr. Črtomir Rozman Svetovna proizvodnja sladkorja 123 držav: 80% sladk. Trs, 20 % sladk. Pesa 43

Prikaži več

Številka:

Številka: Župančičeva ulica 3, p.p. 644a, 1001 Ljubljana T: 01-369-6600 F: 01-369-6609 E: gp.mf@gov.si www.mf.gov.si Številka: 007-218/2019/5 Ljubljana, 9.4.2019 EVA 2019-1611-0032 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

Microsoft Word - M _mod.docm

Microsoft Word - M _mod.docm 2 M7-70--3 Prazna stran 3 M7-70--3 IZPITNA POLA Naloga Odgovor Naloga Odgovor Naloga Odgovor Naloga Odgovor B C 2 A 3 A 2 C 2 D 22 C 32 C 3 B 3 B 23 B 33 B 4 B 4 A 24 B 34 D 5 D 5 D 25 A 35 B 6 D 6 C 26

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

DMS-Valicon

DMS-Valicon Maja Makovec Brenčič Predsednica Društva za marketing Slovenije in Ekonomska fakuleta Andraž Zorko Partner, Valicon Trženjski monitor je nov kazalnik na slovenskem trgu, ki je nastal v okviru Društva za

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

2

2 LETNO POROČILO O KAKOVOSTI ZA RAZISKOVANJE ČETRTLETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH (KO-TEL/ČL) IN LETNO STATISTIČNO RAZISKOVANJE O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH STORITVAH

Prikaži več

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc

Microsoft Word - Objave citati RIF in patentne prijave za MP.doc Primerjalna analiza gibanja števila objav, citatov, relativnega faktorja vpliva in patentnih prijav pri Evropskem patentnem uradu I. Uvod Število objav in citatov ter relativni faktor vpliva so najbolj

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019

EY Slovenija Davčne novice – 10. julij 2019 10. julij 2019 EY Slovenija Davčne novice Davčne novice julij V julijski številki Davčnih novic vam pošiljamo pregled zadnjih predlogov za spremembo davčne zakonodaje in predstavljamo predlog uvedbe davka

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo

Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 15. januarja 2019 o spremembi Priporočila ESRB/2015/2 o ocenjevanju čezmejnih učinkov ukrepo 20.3.2019 SL Uradni list Evropske unije C 106/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) PRIPOROČILA EVROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKA TVEGANJA PRIPOROČILO EVROPSKEGA ODBORA ZA SISTEMSKA TVEGANJA z dne 15. januarja

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Raven in dinamika plaè ter njihov vpliv na konkurenènost

Raven in dinamika plaè ter njihov vpliv na konkurenènost RAVEN IN DINAMIKA PLAČ TER NJIHOV VPLIV NA KONKURENČNOST Aleš Delakorda * Andreja Strojan Kastelec * Povzetek V analizi smo obravnavali pomen plač kot osnovnega elementa stroškov dela in dejavnika povpraševanja

Prikaži več

Damijan-Pasti okrevanja-Unicredit Maj 2015.pptx

Damijan-Pasti okrevanja-Unicredit Maj 2015.pptx Pas$ okrevanja Jože P. Damijan Zajtrk finančnih trgov Ljubljana, 20 Maj 2015 Struktura 1. Rastemo! S čim? 2. Kdaj bomo zlezli iz izgubljenega desetletja? 3. PasL na pol okrevanja Robustnost rasl v EZ ZDA,

Prikaži več

Premium Garant Nova priložnost na obzorju.

Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant Nova priložnost na obzorju. Premium Garant je vseživljenjsko zavarovanje z enkratnim plačilom premije, pri katerem zavarovalec prevzema naložbeno tveganje. Zavarovanje je namenjeno predvsem

Prikaži več

Microsoft Word sl.doc

Microsoft Word sl.doc GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO TEMATSKI SEKTOR B: STRUKTURNA IN KOHEZIJSKA POLITIKA REGIONALNI RAZVOJ za države članice ŠTUDIJA Povzetek V študiji je predstavljena analiza ekonomskih donosov

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod

PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 2013 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih pod PREGLED FOTOVOLTAIČNEGA TRGA V SLOVENIJI preliminarno poročilo za leto 213 Podatki o fotovoltaičnem trgu v Sloveniji so zbrani iz javno dostopnih podatkovnih baz, med katerimi so najpomembnejše: Javna

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

MOŽNOSTI RAZVOJA BANČNIH STORITEV ZA PREBIVALSTVO V VZHODNI IN JUGOVZHODNI EVROPI

MOŽNOSTI RAZVOJA BANČNIH STORITEV ZA PREBIVALSTVO V VZHODNI IN JUGOVZHODNI EVROPI UNIVERZA V LJUBLJANI EKONOMSKA FAKULTETA MAGISTRSKO DELO MOŽNOSTI RAZVOJA BANČNIH STORITEV ZA PREBIVALSTVO V VZHODNI IN JUGOVZHODNI EVROPI Ljubljana, december 2006 MATEJA ŠTIMEC IZJAVA Študentka Mateja

Prikaži več

MAJ 2014

MAJ 2014 MAJ 14 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 Ljubljana Tel: (1) 471 9 Faks: (1) 1 16 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do konca aprila 14, razen če ni posebej

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - FREM

Microsoft Word - FREM POSLOVANJE NEPREMIČNINSKIH POSREDNIKOV V ČASU GOSPODARSKE KRIZE NINA ŠINKOVEC nina.sinkovec1@gmail.com POVZETEK Gospodarska kriza, ki se je začela v ZDA, je imela velik vpliv tudi na slovensko gospodarstvo.

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

BILTEN-Uvod1-slo.P65

BILTEN-Uvod1-slo.P65 B VJ B Januar, 2007 eto 16, štev: 1 zdajatelj: lovenska 35, 1000 jubljana lovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 -mail: bsl@bsi.si http://www.bsi.si/ WF: BJ 2X Uredniški odbor: mag. Janez

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KOOP TRGOVINA trgovina in posredništvo d.o.o. Izdano

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več