TA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "TA"

Transkripcija

1 A8-0274/ PREDLOGI SPREMEMB vlagatelj: Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve Poročilo Czesław Hoc Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) A8-0274/2017 (COM(2016)0528 C8-0344/ /0254(COD)) 1 Uvodna izjava 1 (1) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 2062/94 3, da bi prispevala k izboljšanju delovnega okolja na področju varnosti in zdravja delavcev z ukrepi, določenimi za povečevanje in širjenje znanja, ki prispeva k temu izboljšanju. 3 Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (UL L 216, , str. 1). (1) Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU-OSHA) (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 2062/94, da bi prispevala k izboljšanju delovnega okolja na področju varnosti in zdravja delavcev z ukrepi, določenimi za povečevanje in širjenje znanja ter predlogi, podprtimi z raziskavami, ki bi lahko prispevali k temu izboljšanju. Glavni cilj Agencije bi moral biti zagotavljanje specializiranih informacij, ki bistveno prispevajo na njenem strokovnem področju. 3 Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (UL L 216, , str. 1). PE / 1

2 2 Uvodna izjava 2 (2) Agencija je imela od ustanovitve leta 1994 pomembno vlogo pri podpori izboljšanja zdravja in varnosti pri delu po vsej Evropski uniji. Hkrati je prišlo do razvoja na področju varnosti in zdravja pri delu. Glede na to so potrebne nekatere prilagoditve pri opisu ciljev in nalog Agencije v primerjavi z določbami v Uredbi Sveta (ES) št. 2062/94. (2) Agencija je imela od ustanovitve leta 1994 zaradi svojega strokovnega znanja pomembno vlogo pri podpori izboljšanja zdravja in varnosti pri delu po vsej Evropski uniji. Hkrati je prišlo do razvoja na področju varnosti in zdravja pri delu in delovnih okolij, vključno s tehnološkim razvojem, zlasti na digitalnem področju, zaradi katerega je izziv spodbujanja visokih standardov varnosti in zdravja pri delu še večji. Glede na to so potrebne nekatere prilagoditve pri opisu ciljev in nalog Agencije v primerjavi z določbami v Uredbi Sveta (ES) št. 2062/94. 3 Uvodna izjava 3 a (novo) (3a) Ta uredba zato razveljavlja Uredbo (ES) št. 2062/94, s ciljem nadomestitve mandata in nalog agencije, da bi bolje odražale njene sedanje dejavnosti, vključno s potrebo po posebnem poudarku na mikro, malih in srednjih podjetjih. 4 Uvodna izjava 5 (5) Ker tri tristranske agencije, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU- OSHA), Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in Evropska fundacija za izboljšanje (5) Ker tri tristranske agencije, Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu (EU- OSHA), Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) in Evropska fundacija za izboljšanje PE / 2

3 življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), obravnavajo zadeve, povezane s trgom dela, delovnim okoljem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, je potrebno tesno sodelovanje med temi tremi agencijami, poleg tega bi bilo treba izkoristiti možnosti za večjo učinkovitost in sinergije. Hkrati bi si morala Agencija po potrebi prizadevati za učinkovito sodelovanje z internimi raziskovalnimi zmogljivostmi Evropske komisije. življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), obravnavajo zadeve, povezane s trgom dela, delovnim okoljem, poklicnim izobraževanjem in usposabljanjem ter znanjem in spretnostmi, je potrebno tesno sodelovanje med njimi. Agencije bi se tako morale dopolnjevati pri delu, kadar imajo podobna interesna področja, obenem pa okrepiti dobro delujoče instrumente, kot je memorandum o soglasju med Agencijo in Eurofoundom. Izkoristiti bi morale možnosti za večjo učinkovitost in sinergije ter se izogibati podvajanju svojih nalog, ciljev in dejavnosti, tako med njimi samimi kot med njimi in Komisijo. Hkrati bi si morala Agencija po potrebi prizadevati za učinkovito sodelovanje z internimi raziskovalnimi zmogljivostmi institucij Unije. 5 Uvodna izjava 5 a (novo) (5a) Tristranska narava Agencije, Eurofounda ter Cedefopa zelo dobro izraža celovit pristop, ki temelji na socialnem dialogu med socialnimi partnerji ter organi Unije in nacionalnimi organi, kar je izredno dragoceno za iskanje skupnih in trajnostnih rešitev v socialnem in ekonomskem smislu. 6 Uvodna izjava 6 a (novo) (6a) V zvezi z upravljanjem Agencije bi moral upravni odbor za to, da bi sčasoma zagotovili spremembo v njegovem PE / 3

4 članstvu, razmisliti o omejitvi števila zaporednih mandatov, ki jih lahko imajo njegovi člani, na podlagi pravil delovanja ali drugih mehanizmov. 7 Uvodna izjava 6 b (novo) (6b) Da bi se zagotovila popolna samostojnost in neodvisnost Agencije ter da bi se ji omogočilo ustrezno izvajanje ciljev in nalog v skladu s to uredbo, bi ji bilo treba zagotoviti primeren in samostojen proračun, katerega prihodek bi bil zlasti prispevek iz splošnega proračuna Unije. Za prispevek Unije in morebitne druge subvencije v breme splošnega proračuna Unije bi bilo treba za agencijo EU-OSHA uporabiti proračunski postopek Unije. Revizijo zaključnih računov Agencije bi moralo opravljati Evropsko računsko sodišče. 8 Uvodna izjava 8 a (novo) (8a) Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije (prevajalski center), kolikor je mogoče. Kadar je to primerno, na primer zaradi nujnosti prevoda ali visoke delovne obremenitve prevajalskega centra, ali kadar je prevod del širšega projekta, lahko prevajalske storitve zagotovijo tudi drugi ponudniki prevajalskih storitev. Ti drugi ponudniki prevajalskih storitev bi morali zagotoviti enako raven kakovosti kot prevajalski center po ceni, ki ni višja, PE / 4

5 izpolnjevati okoljske, delovne in socialne standarde Unije ter po potrebi spoštovati pravila o javnem naročanju. 9 Člen 1 odstavek 2 2. Cilj Agencije je institucijam in organom Evropske unije, državam članicam, socialnim partnerjem in tistim, ki so dejavni na področju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti tehnične, znanstvene, pravne in ekonomske informacije ter kvalificirano strokovno znanje na navedenem področju. 2. Cilj tristranske Agencije je, da za izboljšanje delovnega okolja glede varstva in zdravja delavcev, institucijam in organom Evropske unije, državam članicam, socialnim partnerjem in tistim, ki so dejavni na področju varnosti in zdravja pri delu, zagotovi tehnične, znanstvene, pravne in ekonomske informacije ter kvalificirano strokovno znanje na navedenem področju. 10 Člen 2 odstavek 1 točka a (a) zbira, analizira in razširja tehnične, znanstvene in ekonomske informacije o varnosti in zdravju pri delu v državah članicah, da jih posreduje institucijam in organom Evropske unije, državam članicam in zainteresiranim stranem; zbiranje se opravlja zato, da se ugotovijo tveganja, dobre prakse ter obstoječe nacionalne prednostne naloge in programi ter zagotovijo potrebni podatki za prednostne naloge in programe Evropske unije; (a) zbira, analizira in razširja tehnične, znanstvene in ekonomske informacije o varnosti ter telesnem in duševnem zdravju pri delu v državah članicah, da jih posreduje institucijam in organom Evropske unije, državam članicam in zainteresiranim stranem; zbiranje se opravlja zato, da se ugotovijo tveganja, dobre prakse ter obstoječe nacionalne prednostne naloge in programi ter zagotovijo potrebni podatki za prednostne naloge in programe Unije; 11 Člen 2 odstavek 1 točka b PE / 5

6 (b) zbira in analizira tehnične, znanstvene in ekonomske informacije o raziskavah s področja varnosti in zdravja pri delu in o drugih raziskovalnih dejavnostih, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu, ter razširja izsledke raziskav in raziskovalnih dejavnosti; (b) zbira in analizira tehnične, znanstvene in ekonomske informacije o raziskavah s področja varnosti ter telesnega in duševnega zdravja pri delu in o drugih raziskovalnih dejavnostih, povezanih z varnostjo in zdravjem pri delu in vključevanjem na delovnem mestu, ter razširja izsledke raziskav in raziskovalnih dejavnosti; 12 Člen 2 odstavek 1 točka c (c) spodbuja in podpira sodelovanje in izmenjavo informacij ter izkušenj med državami članicami na področju varnosti in zdravja pri delu, vključno z informacijami o programih usposabljanja; (c) spodbuja in podpira sodelovanje in izmenjavo informacij ter izkušenj med državami članicami na področju varnosti ter telesnega in duševnega zdravja pri delu, vključno z informacijami o programih usposabljanja; 13 Člen 2 odstavek 1 točka e (e) institucijam in organom Evropske unije ter državam članicam zagotavlja objektivne razpoložljive tehnične, znanstvene, pravne in ekonomske informacije ter kvalificirano strokovno znanje, ki ga potrebujejo za oblikovanje in izvajanje preudarnih in učinkovitih politik, namenjenih varovanju varnosti in zdravja delavcev. V ta namen Evropski komisiji zagotavlja zlasti tehnične, znanstvene, pravne in ekonomske informacije ter kvalificirano strokovno znanje za izpolnjevanje njenih nalog opredelitve, (e) institucijam in organom Unije ter državam članicam zagotavlja objektivne razpoložljive tehnične, znanstvene, pravne in ekonomske informacije ter kvalificirano strokovno znanje, ki ga potrebujejo za oblikovanje in izvajanje preudarnih in učinkovitih politik, namenjenih spodbujanju vključevanja na delovnem mestu in varovanju varnosti in telesnega ter duševnega zdravja delavcev, vključno s preprečevanjem in pričakovanjem morebitnih tveganj. V ta namen Komisiji zagotavlja zlasti tehnične, znanstvene, PE / 6

7 priprave in ocene zakonodaje ter ukrepov na področju varovanja zdravja in varnosti delavcev, predvsem glede vpliva zakonodaje, prilagajanja zakonodaje tehničnemu, znanstvenemu ali zakonodajnemu napredku ter praktičnega izvajanja zakonodaje v podjetjih, s posebnim poudarkom na mikro, malih in srednjih podjetjih; pravne in ekonomske informacije ter kvalificirano strokovno znanje za izpolnjevanje njenih nalog opredelitve, priprave in ocene zakonodaje ter ukrepov na področju varovanja zdravja in varnosti delavcev, predvsem glede vpliva zakonodaje, prilagajanja zakonodaje tehničnemu, znanstvenemu ali zakonodajnemu napredku ter praktičnega izvajanja zakonodaje v podjetjih, s posebnim poudarkom na mikro, malih in srednjih podjetjih; 14 Člen 2 odstavek 1 točka e a (novo) Obrazložitev (ea) na podlagi svojih analiz in raziskav zagotavlja oblikovalcem politik, tudi socialnim partnerjem, na raziskavah temelječe predloge politike na področju varnosti in zdravja delavcev; Agencija je dobro usposobljena, da naredi korak z zagotavljanja analiz in informacij na oblikovanje dragocenih predlogov za oblikovalce politik. To mora biti jasno zapisano med njenimi nalogami in pooblastili. 15 Člen 2 odstavek 1 točka g (g) zbira informacije v zvezi z varnostjo in zdravjem ter zagotavlja njihovo izmenjavo s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami; (g) zbira informacije v zvezi z varnostjo ter telesnim in duševnim zdravjem ter zagotavlja njihovo izmenjavo s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami; 16 PE / 7

8 Člen 2 odstavek 1 točka h (h) zagotavlja tehnične, znanstvene in ekonomske informacije o metodah in orodjih za izvajanje preventivnih dejavnosti, opredeljuje dobre prakse ter spodbuja preventivne ukrepe, pri čemer je zlasti pozorna na posebne težave malih in srednjih podjetij. V zvezi z dobrimi praksami se Agencija zlasti osredotoča na prakse, ki predstavljajo praktična orodja za pripravo ocene tveganj za varnost in zdravje pri delu ter za opredelitev ukrepov, ki jih je treba sprejeti za obravnavo tveganj; (h) zagotavlja tehnične, znanstvene in ekonomske informacije o metodah in orodjih za izvajanje preventivnih dejavnosti, opredeljuje dobre prakse ter spodbuja preventivne ukrepe, pri čemer je zlasti pozorna na posebne težave malih in srednjih podjetij. V zvezi z dobrimi praksami se Agencija zlasti osredotoča na prakse, ki predstavljajo praktična orodja za pripravo ocene tveganj za varnost ter telesno in duševno zdravje pri delu ter za opredelitev ukrepov, ki jih je treba sprejeti za obravnavo tveganj; 17 Člen 2 odstavek 1 točka i a (novo) (ia) določa strategijo za odnose s tretjimi državami ali mednarodnimi organizacijami glede zadev, ki so v pristojnosti Agencije; 18 Člen 2 odstavek 1 točka j (j) izvaja dejavnosti ozaveščanja in komuniciranja ter kampanje v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu. (j) izvaja dejavnosti ozaveščanja in komuniciranja ter kampanje v zvezi s telesnim in duševnim zdravjem ter varnostjo pri delu; PE / 8

9 19 Člen 2 odstavek 1 točka j a (novo) (ja) vzpostavi komunikacijsko strategijo, ki je skladna s strategijami in dejavnostmi Komisije ter drugih institucij in agencij in se nanaša nanje. 20 Člen 2 odstavek 1 a (novo) 1a. Institucije Unije se pred naročilom raziskav na strokovnem področju Agencije pri zunanji organizaciji posvetujejo z Agencijo, da preverijo njeno razpoložljivost in v ta namen dodelijo sredstva Agenciji. 21 Člen 2 odstavek 3 3. Pri izvajanju svojih nalog Agencija vzdržuje tesne stike zlasti s specializiranimi javnimi ali zasebnimi organi, organi javnega sektorja ter organizacijami delodajalcev in delojemalcev. Agencija brez poseganja v svoje lastne cilje zagotovi sodelovanje z drugimi agencijami Evropske unije, zlasti z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer, Evropskim centrom za razvoj poklicnega usposabljanja in po potrebi z drugimi agencijami EU, da se preprečijo prekrivanja ter spodbujajo sinergije in 3. Pri izvajanju svojih nalog Agencija vzdržuje tesne stike zlasti s specializiranimi javnimi ali zasebnimi organi, nacionalnimi ali mednarodnimi organi, organi javnega sektorja, izobraževalnimi ustanovami, organizacijami delodajalcev in delojemalcev in če obstajajo, nacionalnimi tristranskimi organi. Agencija brez poseganja v svoje lastne cilje zagotovi sodelovanje z drugimi agencijami Unije, da se preprečijo prekrivanja ter spodbujajo sinergije in dopolnjevanje njihovih dejavnosti, kar vključuje možnost sodelovanja, zlasti z PE / 9

10 dopolnjevanje njihovih dejavnosti. Eurofoundom, Cedefopom in po potrebi z drugimi agencijami Unije. 22 Člen 4 odstavek 1 pododstavek 1 točka d a (novo) (da) trije neodvisni strokovnjaki, ki jih imenuje Evropski parlament; 23 Člen 4 odstavek 1 pododstavek 3 Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet izmed članov in namestnikov Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: Svetovalni odbor) 9. 9 Sklep Sveta z dne 22. julija 2003 o ustanovitvi Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (UL C 218, , str. 1 4). Člane iz točk (a), (b) in (c) imenuje Svet izmed članov in namestnikov Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (v nadaljnjem besedilu: Svetovalni odbor) 9, in sicer s seznama kandidatov, ki ga predložijo države članice za točko (a), organizacije delodajalcev za točko (b) in organizacije delojemalcev za točko (c). 9 Sklep Sveta z dne 22. julija 2003 o ustanovitvi Svetovalnega odbora za varnost in zdravje pri delu (UL C 218, , str. 1 4). 24 Člen 4 odstavek 1 pododstavek 4 Člani iz točke (a) so imenovani na predlog držav članic. črtano PE / 10

11 Obrazložitev Črtanje tega pododstavka predloga Komisije in naslednjih dveh bo zagotovilo doslednost pri postopku imenovanja med tremi agencijami. 25 Člen 4 odstavek 1 pododstavek 5 Člani iz točk (b) in (c) so imenovani na predlog uradnih govorcev zadevnih skupin v Svetovalnem odboru. črtano 26 Člen 4 odstavek 1 pododstavek 6 Predlogi treh skupin v Svetovalnem odboru se predložijo Svetu; posredujejo se tudi Komisiji v vednost. črtano 27 Člen 4 odstavek 1 pododstavek 6 a (novo) Pristojni odbor Evropskega parlamenta imenuje strokovnjake iz točke (da) prvega pododstavka, najprej pa preveri, da imenovanje ne prinaša nasprotja interesov. 28 Člen 4 odstavek 3 PE / 11

12 3. Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področju zdravja in varnosti pri delu ob upoštevanju ustreznih vodstvenih, upravnih ter proračunskih kompetenc. Vse strani, zastopane v upravnem odboru, si prizadevajo zagotoviti uravnoteženo zastopanost moških in žensk ter omejiti menjavanje svojih predstavnikov, da bi zagotovile stalnost dela odbora. 3. Člani upravnega odbora in njihovi namestniki so imenovani zaradi svojega znanja na področju zdravja in varnosti pri delu ob upoštevanju ustreznih vodstvenih, upravnih ter proračunskih kompetenc. Vse strani, zastopane v upravnem odboru, si prizadevajo omejiti menjavanje svojih predstavnikov, da bi zagotovile stalnost dela odbora. Evropski parlament, Komisija, države članice in socialni partnerji pri imenovanju svojih predstavnikov in njihovih namestnikov v upravnem odboru zagotovijo uravnoteženo zastopanost moških in žensk. 29 Člen 4 odstavek 3 a (novo) 3a. Vsi člani in njihovi namestniki ob prevzemu dolžnosti podpišejo pisno izjavo o interesih, ki jo ob vsaki spremembi okoliščin posodobijo. Agencija izjave o interesih in njihove posodobitve objavi na svojem spletnem mestu. 30 Člen 4 odstavek 4 4. Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta. Lahko se podaljša. Po izteku mandata ali v primeru odstopa člani ostanejo na položaju, dokler se njihovo imenovanje ne podaljša ali dokler niso zamenjani. 4. Mandat članov in njihovih namestnikov traja štiri leta. Mandat se lahko obnovi. Po izteku mandata ali v primeru odstopa člani ostanejo na položaju, dokler se njihovo imenovanje ne podaljša ali dokler niso zamenjani. PE / 12

13 31 Člen 4 odstavek 5 a (novo) 5a. Predstavnik Eurofounda, predstavnik Cedefopa in predstavnik Evropske fundacije za usposabljanje imajo pravico, da se sej upravnega odbora udeležijo kot opazovalci, da se izboljša učinkovitost agencij in povečajo sinergije med njimi. 32 Člen 5 odstavek 1 točka a (a) določi splošno usmeritev dejavnosti Agencije in vsako leto sprejme programski dokument Agencije z dvotretjinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, in v skladu s členom 6; (a) določi strateško usmeritev dejavnosti Agencije in vsako leto sprejme programski dokument Agencije z dvotretjinsko večino članov, ki imajo glasovalno pravico, in v skladu s členom 6; 33 Člen 5 odstavek 1 točka f (f) sprejme pravila za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani in neodvisnimi strokovnjaki; (f) sprejme pravila, vključno z ukrepi za zgodnje odkrivanje morebitnih tveganj, za preprečevanje in upravljanje nasprotij interesov v zvezi s svojimi člani in neodvisnimi strokovnjaki, pa tudi za napotene nacionalne strokovnjake in drugo osebje, ki ni zaposleno v Agenciji, kot je navedeno v členu 20; PE / 13

14 34 Člen 5 odstavek 1 točka g (g) na podlagi analize potreb sprejme in redno posodablja načrte sporočanja in razširjanja; (g) na podlagi analize potreb sprejme in redno posodablja načrte sporočanja in razširjanja ter jih vključi v programski dokument agencije; 63 Člen 5 odstavek 1 točka n (n) sprejme vse odločitve v zvezi z vzpostavitvijo notranjih struktur Agencije in po potrebi v zvezi z njihovim spreminjanjem, ob upoštevanju dejavnosti Agencije in dobrim upravljanjem proračuna; črtano 35 Člen 6 odstavek 3 3. Letni delovni program zajema podrobne cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter navedbo finančnih in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja proračuna po dejavnostih in upravljanja po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim delovnim programom iz odstavka 5. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s preteklim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane. Letno in/ali večletno načrtovanje programov vključuje strategijo za odnose s tretjimi državami ali 3. Letni delovni program zajema podrobne cilje in pričakovane rezultate, vključno s kazalniki uspešnosti, kot tudi dejavnosti in programe, ki so predmet predhodne ali naknadne ocene. Vsebuje tudi opis ukrepov, ki se bodo financirali, ter navedbo finančnih in človeških virov, dodeljenih vsakemu ukrepu, v skladu z načeli oblikovanja proračuna po dejavnostih in upravljanja po dejavnostih. Letni delovni program je skladen z večletnim delovnim programom iz odstavka 5. V njem so jasno navedene naloge, ki so bile v primerjavi s preteklim proračunskim letom dodane, spremenjene ali črtane. Letno in večletno programsko PE / 14

15 mednarodnimi organizacijami iz člena 30 in ukrepe, povezane s to strategijo. načrtovanje vsebuje strategijo za odnose s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami iz člena 30 ter ukrepe, povezane s to strategijo. 36 Člen 6 odstavek 6 6. Načrtovanje virov se letno posodablja. Strateški načrt se po potrebi posodobi, zlasti zaradi upoštevanja rezultatov ocenjevanja iz člena Načrtovanje virov se letno posodablja. Strateški načrt se po potrebi posodobi, zlasti zaradi upoštevanja rezultatov ocenjevanja iz člena 28. Kadar institucije Unije ali pravni akti Unije Agenciji naložijo nove naloge, se to upošteva pri načrtovanju njenih virov in njenem finančnem načrtu. Obrazložitev Agenciji so lahko pri pripravi zakonodaje EU dodeljene nove naloge. Če to ni upoštevano pri načrtovanju proračuna in virov, Agencija ne bo mogla zadovoljivo izvesti novih nalog, niti se prilagoditi novim zahtevam. 37 Člen 7 odstavek 1 1. Upravni odbor izvoli predsednika in tri namestnike predsednika na naslednji način: enega izvoli izmed članov, ki zastopajo države članice, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delodajalcev, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delojemalcev, in enega izmed članov, ki zastopajo Komisijo. Predsednika in njegove namestnike izvolijo člani upravnega odbora, ki imajo glasovalno pravico, z dvotretjinsko večino. 1. Upravni odbor izvoli predsednika in tri namestnike predsednika na naslednji način: enega izvoli izmed članov, ki zastopajo države članice, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delodajalcev, enega izmed članov, ki zastopajo organizacije delojemalcev, in enega izmed članov, ki zastopajo Komisijo. Predsednika in njegove namestnike izvolijo člani upravnega odbora, ki imajo glasovalno pravico, z dvotretjinsko večino. Upravni odbor pri izvolitvi predsednika in namestnikov predsednika zagotovi uravnoteženo zastopanost moških in PE / 15

16 žensk, gledano skupaj. 38 Člen 8 odstavek 5 a (novo) 5a. Agencija na svojem spletišču pravočasno in pregledno objavi informacije o sejah upravnega odbora. 39 Člen 10 odstavek 3 3. Izvršni odbor lahko po potrebi in zaradi nujnosti sprejme določene začasne odločitve v imenu upravnega odbora, zlasti o zadevah v zvezi z upravnim poslovodenjem, vključno z začasno prekinitvijo prenosa pooblastil organa za imenovanja in proračunskimi zadevami. 3. Po potrebi in zaradi nujnosti lahko izvršni odbor sprejme nekatere začasne odločitve v imenu upravnega odbora. 40 Člen 10 odstavek 4 4. Izvršni odbor sestavljajo predsednik upravnega odbora, trije namestniki predsednika, koordinatorji treh skupin iz člena 4(5) in en predstavnik Komisije. Vsaka skupina iz člena 4(5) lahko določi največ dva namestnika, ki se udeležita sej izvršnega odbora, če so polnopravni člani odsotni. Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik izvršnega odbora. Izvršni direktor sodeluje na sejah izvršnega odbora, vendar nima glasovalne pravice. 4. Izvršni odbor sestavljajo predsednik upravnega odbora, trije namestniki predsednika, koordinatorji treh skupin iz člena 4(5) in en predstavnik Komisije. Vsaka skupina iz člena 4(5) lahko določi največ dva namestnika, ki se udeležita sej izvršnega odbora, če so polnopravni člani odsotni, pri čemer se zagotovi uravnotežena zastopanost moških in žensk. Predsednik upravnega odbora je tudi predsednik izvršnega odbora. Izvršni PE / 16

17 direktor sodeluje na sejah izvršnega odbora, vendar nima glasovalne pravice. 41 Člen 10 odstavek 5 5. Mandat članov izvršnega odbora traja dve leti. Mandat se lahko podaljša. Mandat članov izvršnega odbora preneha s prenehanjem njihovega članstva v upravnem odboru. 5. Mandat članov izvršnega odbora traja dve leti. Mandat se lahko obnovi. Mandat članov izvršnega odbora preneha s prenehanjem njihovega članstva v upravnem odboru. 42 Člen 10 odstavek 6 6. Izvršni odbor se sestane vsaj trikrat na leto. Prav tako se sestane na pobudo predsednika ali na zahtevo članov. 6. Izvršni odbor se sestane vsaj trikrat na leto. Prav tako se sestane na pobudo predsednika ali na zahtevo članov. Vsak koordinator po vsakem sestanku pravočasno in pregledno obvesti člane svoje skupine o vsebini razprave. 43 Člen 11 odstavek 1 1. Izvršni direktor upravlja Agencijo. Izvršni direktor odgovarja upravnemu odboru. 1. Izvršni direktor je odgovoren za splošno upravljanje Agencije v skladu s strateško usmeritvijo, ki jo določi upravni odbor, in odgovarja upravnemu odboru. PE / 17

18 44 Člen 11 odstavek 5 točka e a (novo) (ea) vzpostavitev učinkovitega sistema spremljanja, ki omogoča redno izvajanje ocenjevanja iz člena 28, in sistem poročanja za povzemanje njegovih rezultatov; 45 Člen 11 odstavek 5 točka f (f) pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu in izvršnemu odboru pa redno; (f) pripravo akcijskega načrta ob upoštevanju ugotovitev notranjih ali zunanjih revizijskih poročil in ocen iz člena 28 ter preiskav Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in poročanje Komisiji o napredku dvakrat letno, upravnemu in izvršnemu odboru pa redno; 46 Člen 11 odstavek 5 točka f a (novo) (fa) zagotovitev uravnotežene zastopanosti spolov v Agenciji; 47 Člen 11 odstavek 5 točka j a (novo) (ja) v skladu z odločitvijo iz člena 5(2), sprejemanje odločitev v zvezi z PE / 18

19 upravljanjem človeških virov; 48 Člen 11 odstavek 5 točka j b (novo) (jb) sprejemanje odločitev v zvezi z notranjimi strukturami Agencije, po potrebi pa tudi v zvezi z njihovim spreminjanjem, pri čemer upošteva potrebe, povezane z dejavnostjo Agencije, in dobro proračunsko upravljanje. 49 Člen 11 odstavek 6 6. Izvršni direktor je odgovoren tudi za odločanje o tem, ali je treba za učinkovito in uspešno izvajanje nalog Agencije vzpostaviti enega ali več lokalnih uradov v eni ali več državah članicah. Za navedeno odločitev je potrebno predhodno soglasje Komisije, upravnega odbora in države članice, v kateri naj bi se lokalni urad vzpostavil. Z navedeno odločitvijo je opredeljen obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih nalog Agencije. 6. Izvršni direktor je odgovoren tudi za odločanje o tem, ali je treba za učinkovito in uspešno izvajanje nalog Agencije vzpostaviti lokalni urad v Bruslju kot urad za zvezo, namenjen krepitvi sodelovanja Agencije z ustreznimi institucijami Unije. Za navedeno odločitev je potrebno predhodno soglasje Komisije, upravnega odbora in države članice, v kateri naj bi se lokalni urad vzpostavil. Z navedeno odločitvijo je opredeljen obseg dejavnosti, ki naj bi se izvajale v navedenem lokalnem uradu, in sicer tako, da se preprečijo nepotrebni stroški in podvajanje upravnih nalog Agencije. 50 Člen 14 odstavek 1 pododstavek 1 a (novo) PE / 19

20 Začasni osnutki načrtov temeljijo na ciljih in pričakovanih rezultatih iz dokumenta o letnem načrtovanju programov iz člena 6(1) ter v skladu z načelom oblikovanja proračuna glede na uspešnost upoštevajo finančne vire, ki so potrebni za dosego teh ciljev in pričakovanih rezultatov. 51 Člen 14 odstavek 4 4. Komisija osnutke načrtov skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije pošlje proračunskemu organu. 4. Komisija osnutke načrtov skupaj s predlogom splošnega proračuna Unije predloži proračunskemu organu in Agenciji. 52 Člen 16 odstavek 2 pododstavek 2 Računovodja Komisije do 31. marca naslednjega proračunskega leta Računskemu sodišču pošlje začasni zaključni račun Agencije, konsolidiran z zaključnim računom Komisije. Računovodja Komisije do 31. marca naslednjega proračunskega leta Evropskemu računskemu sodišču pošlje začasni zaključni račun Agencije, konsolidiran z zaključnim računom Komisije. Obrazložitev Zaradi zagotavljanja skladnosti z drugimi predlogi Agencije in drugimi sklicevanji v tem besedilu. 53 Člen 16 odstavek 3 PE / 20

21 3. Po prejemu pripomb Računskega sodišča o začasnem zaključnem računu Agencije v skladu s členom 148 finančne uredbe izvršni direktor na lastno odgovornost pripravi končni zaključni račun Agencije in ga predloži upravnemu odboru v mnenje. 3. Po prejemu pripomb Evropskega računskega sodišča o začasnem zaključnem računu Agencije v skladu s členom 148 finančne uredbe izvršni direktor na lastno odgovornost pripravi končni zaključni račun Agencije in ga predloži upravnemu odboru v mnenje. 54 Člen 16 odstavek 5 5. Računovodja do 1. julija po vsakem proračunskem letu Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču pošlje končni zaključni račun in mnenje upravnega odbora. 5. Računovodja do 1. julija po vsakem proračunskem letu Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Evropskemu računskemu sodišču pošlje končni zaključni račun in mnenje upravnega odbora. 55 Člen 19 odstavek 2 2. Izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija. Za namen sklenitve pogodbe z izvršnim direktorjem Agencijo zastopa predsednik upravnega odbora. 2. Izvršnega direktorja po odprtem in preglednem izbirnem postopku imenuje upravni odbor s seznama kandidatov, ki ga predlaga Komisija. Komisija se posvetuje z upravnim odborom in pridobi njegovo soglasje, s pisnim postopkom, če je potrebno, pred predložitvijo ožjega seznama kandidatov. Imenovanju izvršnega direktorja sledi njegovo zaslišanje pred pristojnim odborom Evropskega parlamenta. Za namen sklenitve pogodbe z izvršnim direktorjem Agencijo zastopa predsednik upravnega odbora. PE / 21

22 56 Člen 19 odstavek 6 6. Izvršnega direktorja se lahko razreši samo na podlagi odločitve upravnega odbora, sprejete na predlog Komisije. 6. Izvršnega direktorja se lahko razreši samo na podlagi odločitve upravnega odbora, sprejete na predlog Komisije, ki temelji na obrazloženi oceni njegove uspešnosti kot izvršnega direktorja. 57 Člen 21 odstavek 4 4. Agencija lahko vzpostavi lokalne urade v državah članicah na podlagi njihovega soglasja in v skladu s členom 11(6). 4. Agencija lahko vzpostavi urad za zvezo v Bruslju v skladu s členom 11(6). 58 Člen 23 odstavek 3 3. Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije. 3. Prevajalske storitve, potrebne za delovanje Agencije, zagotavlja Prevajalski center za organe Evropske unije ali po potrebi druge prevajalske službe. 59 Člen 24 odstavek -1 (novo) - 1. Agencija deluje z visoko ravnijo preglednosti. PE / 22

23 60 Člen 28 odstavek -1 (novo) -1. V skladu s členom 30(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta 1a Agencija izvede predhodno oceno, pa tudi naknadno oceno tistih svojih dejavnosti, ki predvidevajo znatne odhodke. 1a Uredba (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (UL L 298, , str. 1). 61 Člen 28 odstavek 1 1. Komisija najpozneje pet let po datumu iz člena 35 in vsakih pet let zatem v skladu s smernicami Komisije oceni uspešnost Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Ocenjevanje obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in finančne posledice vsake take spremembe. 1. Komisija najpozneje pet let po datumu iz člena 37 in vsakih pet let zatem v skladu s smernicami Komisije predloži oceno Agencije v zvezi z njenimi cilji, mandatom in nalogami. Komisija se med pripravo svoje ocene posvetuje z upravnim odborom. Ocenjevanje obravnava zlasti morebitno potrebo po spremembi mandata Agencije in z njim povezane potrebe po dodatnih finančnih, proračunskih in kadrovskih virih v primeru, da so Agenciji zaupane nove naloge ali se poveča njena delovna obremenitev v zvezi z obstoječimi nalogami. 62 PE / 23

24 Člen 30 odstavek 1 1. Agencija lahko, če je to potrebno za dosego ciljev iz te uredbe in ne posega v ustrezne pristojnosti držav članic in institucij Unije, sodeluje s pristojnimi organi tretjih držav in/ali z mednarodnimi organizacijami. V ta namen lahko Agencija na podlagi predhodne odobritve Komisije vzpostavi delovno ureditev z organi tretjih držav in mednarodnimi organizacijami. Ta ureditev Uniji in njenim državam članicam ne nalaga pravnih obveznosti. 1. Agencija lahko, če je to potrebno za dosego ciljev iz te uredbe in ne posega v ustrezne pristojnosti držav članic in institucij Unije, sodeluje s pristojnimi organi tretjih držav in/ali z mednarodnimi organizacijami. V ta namen lahko Agencija vzpostavi delovne dogovore z organi tretjih držav in mednarodnimi organizacijami. Ta ureditev Uniji in njenim državam članicam ne nalaga pravnih obveznosti. PE / 24

st11263.sl08.doc

st11263.sl08.doc SVET EVROPSKE UNIJE Bruselj, 10. oktober 2008 (OR. en) 11263/08 Medinstitucionalna zadeva: 2007/0163 (COD) EDUC 173 MED 39 SOC 385 PECOS 16 CODEC 895 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: UREDBA

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Impact assessment Clean 0808

Impact assessment Clean 0808 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.9.2017 SWD(2017) 501 final DELOVNI DOKUMENT SLUŽB KOMISIJE POVZETEK OCENE UČINKA Spremni dokument k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 72 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 29.11.2017 COM(2017) 735 final 2017/0328 (COD) Predlog UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004, kar zadeva lokacijo sedeža Evropske agencije

Prikaži več

Template SL 1

Template SL 1 P7_TA(2010)0379 Instrument za financiranje razvojnega sodelovanja (sprememba Uredbe (ES) št. 1905/2006) ***I Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 21. oktobra 2010 o predlogu uredbe Evropskega

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ z dne julija o dopolnitvi Direktive 2014/ 65/ EU Evropskega parlamenta in S 31.3.2017 L 87/411 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/588 z dne 14. julija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi glede režima

Prikaži več

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL

Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/ /03/2018 ESMA SL Smernice Sodelovanje med organi na podlagi členov 17 in 23 Uredbe (EU) št. 909/2014 28/03/2018 ESMA70-151-435 SL Kazalo 1 Področje uporabe... 2 2 Namen... 4 3 Obveznosti v zvezi s skladnostjo in poročanjem...

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskeg EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 3.10.2017 C(2017) 6537 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 3.10.2017 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z določitvijo pogojev

Prikaži več

COM(2014)596/F1 - SL

COM(2014)596/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 26.9.2014 COM(2014) 596 final 2014/0278 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o določitvi določene potrebne in prehodne ureditve v zvezi s prenehanjem sodelovanja Združenega kraljestva Velika

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.3.2018 A8-0048/7 7 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen Uvodna izjava B B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014 2020 ni primeren za izpolnjevanje dejanskih potreb

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI

Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Svet Evropske unije Bruselj, 3. junij 2019 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2019/0090 (NLE) 8928/19 PECHE 221 ZAKONODAJNI AKTI IN DRUGI INSTRUMENTI Zadeva: SKLEP SVETA o sklenitvi Protokola o izvajanju

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne 2. junija o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/ Evropskega parlamenta i L 313/6 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/2021 z dne 2. junija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov v zvezi z regulativnimi tehničnimi

Prikaži več

C(2016)3544/F1 - SL

C(2016)3544/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 13.6.2016 C(2016) 3544 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 13.6.2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/577 577 Uvodna izjava 9 e (novo) (9e) Zaradi nespoštovanja pravil o ustanavljanju podjetij za mednarodni cestni prevoz nastajajo razlike na notranjem trgu, povečuje pa se tudi nelojalna

Prikaži več

c_ sl pdf

c_ sl pdf 3.12.2008 C 308/1 I (Resolucije, priporočila in mnenja) MNENJA EVROPSKI NADZORNIK ZA VARSTVO PODATKOV Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o

Prikaži več

COM(2013)730/F1 - SL

COM(2013)730/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 24.10.2013 COM(2013) 730 final 2013/0350 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v Pridružitvenem svetu, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Culture Programme (2007 – 2013)

Culture Programme (2007 – 2013) USTVARJALNA EVROPA (2014 2020) Podprogram Kultura Razpis za zbiranje predlogov: Razpis za zbiranje predlogov EACEA 34/2018: podpora za projekte evropskega sodelovanja 2019 OPOZORILO: Izvajanje tega razpisa

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 24.4.2017 A8-0153/50 50 Odstavek 35 a (novo) 35a. je seznanjen z odgovorom generalnega sekretarja o preiskavi akreditiranega pomočnika nekdanjega predsednika Parlamenta, ki je osumljen, da ni izpolnil

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 11.4.2018 A8-0373/18 18 Uvodna izjava 1 a (novo) (1a) Razvilo se je dinamično politično okolje na ravni EU. Evropske politične stranke in z njimi povezane fundacije so dozorele, zato lahko zdaj zbirajo

Prikaži več

LOREM IPSUM

LOREM IPSUM Delovanje Evropske agencije za varnost hrane in krme v Sloveniji Ada Hočevar Grom, Urška Blaznik Svetovni dan hrane, Nacionalni posvet o varnosti živil, Ljubljana 7. april 2015 SVETOVALNI FORUM EFSA (Po)svetovalni

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

COM(2007)634/F1 - SL

COM(2007)634/F1 - SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 23.10.2007 COM(2007) 634 konč. Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1425/2006 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vreč in

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (E

Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (E Uradni list Evropske unije L 122 Slovenska izdaja Zakonodaja Letnik 62 10. maj 2019 Vsebina II Nezakonodajni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/715 z dne 18. decembra 2018 o okvirni finančni

Prikaži več

C(2015)383/F1 - SL

C(2015)383/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 30.1.2015 C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE.../ /EU z dne 30.1.2015 o spremembi Priloge III k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izjem pri

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

TA

TA 9.3.2017 A8-0150/ 001-117 PREDLOGI SPREMEMB 001-117 vlagatelj: Odbor za ribištvo Poročilo Marco Affronte Okvir Unije za zbiranje, upravljanje in uporabo podatkov v ribiškem sektorju A8-0150/2016 (COM(2015)0294

Prikaži več

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S

SL Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI S 23.6.2007 Uradni list Evropske unije L 163/17 II (Akti, sprejeti v skladu s Pogodbo ES/Pogodbo Euratom, katerih objava ni obvezna) ODLOČBE/SKLEPI SVET SKLEP SVETA z dne 7. junija 2007 o sistemu virov lastnih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Evropska centralna banka (ECB)

Evropska centralna banka (ECB) EVROPSKA CENTRALNA BANKA (ECB) Evropska centralna banka je osrednja institucija v ekonomski in monetarni uniji in je od 1. januarja 1999 pristojna za vodenje evropske monetarne politike v evroobmočju.

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa

EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; Fa EIOPA-BoS-14/167 SL Smernice o pomožnih lastnih sredstvih EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu site:

Prikaži več

EASA NPA Template

EASA NPA Template Evropska agencija za varnost v letalstvu Mnje št. 06/2013 Kritič naloge vzdrževanja POVEZANI NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Povzetek V mnju je obravnavano vprašanje varnosti, povezano s tveganjem

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/ z dne marca o dopolnitvi Direktive 2014/ 59/ EU Evropskega parlamenta in 8.7.2016 L 184/1 II (Nezakonodajni akti) UREDBE DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1075 z dne 23. marca 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede regulativnih tehničnih

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P

Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 P Svet Evropske unije Bruselj, 12. december 2017 (OR. en) 15648/17 IZID POSVETOVANJA Pošiljatelj: generalni sekretariat Sveta Datum: 11. december 2017 Prejemnik: delegacije Št. predh. dok.: 14755/17 Zadeva:

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 22.3.2019 A8-0206/607 607 Člen 1 odstavek 1 točka 7 točka c Direktiva 2006/22/ES Člen 9 odstavek 4 4. Za lažje izvajanje ciljnih cestnih preverjanj so podatki v nacionalnem sistemu ocenjevanja tveganja

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc

Microsoft Word - SL Opinion CON_2014_39 on public access to specific information related to bad loans of certain banks.doc SL MNENJE EVROPSKE CENTRALNE BANKE z dne 27. maja 2014 o javnem dostopu do določenih informacij o slabih posojilih nekaterih bank (CON/2014/39) Uvod in pravna podlaga Evropska centralna banka (ECB) je

Prikaži več

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in

DIREKTIVA (EU) 2017/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 5. julija o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim in 28.7.2017 L 198/29 DIREKTIVE DIREKTIVA (EU) 2017/1371 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 5. julija 2017 o boju proti goljufijam, ki škodijo finančnim interesom Unije, z uporabo kazenskega prava EVROPSKI

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 3.7.2017 A8-0249/9 9 Odstavek 9 9. pozdravlja dejstvo, da predlog proračuna za leto 2018 v odgovor na pozive Parlamenta za nadaljevanje pobude za zaposlovanje mladih vsebuje dodatna sredstva za ta program;

Prikaži več

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa

SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/ z dne 25. januarja o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa L 32/14 4.2.2019 SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/166 z dne 25. januarja 2019 o Odboru za tržno infrastrukturo in razveljavitvi Sklepa ECB/2012/6 o ustanovitvi Odbora TARGET2-Securities (ECB/2019/3)

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o izvajanju

Prikaži več

TA

TA 30.6.2017 A8-0170/ 001-105 PREDLOGI SPREMEMB 001-105 vlagatelj: Odbor za zunanje zadeve, Odbor za razvoj, Odbor za proračun Poročilo Eduard Kukan, Doru-Claudian Frunzulică, Eider Gardiazabal Rubial A8-0170/2017

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto STRATEGIJA Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO No inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:1/9 STRATEGIJA FAKULTETE ZA INDUSTRIJSKI INŽENIRING NOVO MESTO 2011-2015 Novo mesto, februar 2011 inženiring Novo mesto STRATEGIJA 2011-2015 Stran:2/9 1

Prikaži več

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 17. april 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TELECOM 491 COPEN

EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 17. april 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TELECOM 491 COPEN EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 17. april 2019 (OR. en) 2017/0225 (COD) LEX 1899 PE-CONS 86/1/18 REV 1 CYBER 330 TELECOM 491 COPEN 454 COPS 488 COSI 326 CSC 387 CSCI 179 IND 417 JAI

Prikaži več

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx

Microsoft Word - EASA_2012_ _SL_TRA.docx Evropska agencija za varnost v letalstvu 22. nov. 2012 MNENJE ŠT. 05/2012 EVROPSKE AGENCIJE ZA VARNOST V LETALSTVU Z DNE 22 NOVEMBRA 2012 o Uredbi Komisije o določitvi izvedbenih predpisov za operatorje

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P

Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 P Uporaba videokonferenc pri pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1206/2001 z dne 28. maja 2001 Praktični vodnik Evropska pravosodna mreža v civilnih

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI

Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI Na podlagi 19. člena Statuta (čistopis z dne 21. decembra 2011) je Upravni odbor Evropske pravne fakulteta dne 30. maja 2014 sprejel naslednji ETIČNI KODEKS EVROPSKE PRAVNE FAKULTETE PREAMBULA Ta kodeks

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES

19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ES 19. junij 2014 EBA/GL/2014/04 Smernice o usklajenih opredelitvah in predlogah za načrte financiranja kreditnih institucij na podlagi priporočila A4 ESRB/2012/2 1 Smernice organa EBA o usklajenih opredelitvah

Prikaži več

SL SL SL

SL SL SL KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI Bruselj, 13.8.2008 COM(2008) 514 konč. VOL. I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Predlog UREDBA SVETA o spremembi Uredbe (ES) št. 2182/2004 o medaljah in žetonih, podobnih eurokovancem

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alž EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 28.11.2012 COM(2012) 700 final 2012/0330 (NLE) Predlog SKLEP SVETA o stališču Evropske unije v pridružitvenem odboru EU-Alžirija glede izvajanja določb o industrijskih izdelkih

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa Invest EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 6.6.2018 COM(2018) 439 final ANNEX 4 PRILOGA k predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostvitvi programa InvestEU {SEC(2018) 293 final} - {SWD(2018) 314 final} -

Prikaži več

Pripombe v zvezi s Poslovnikom SvetaPoslovnik Evropskega sveta in Sveta

Pripombe v zvezi s Poslovnikom SvetaPoslovnik Evropskega sveta in Sveta PRIPOMBE V ZVEZI S POSLOVNIKOM SVETA POSLOVNIK EVROPSKEGA SVETA IN SVETA PRIPOMBE V ZVEZI S POSLOVNIKOM SVETA POSLOVNIK EVROPSKEGA SVETA IN SVETA Obvestilo To publikacijo je pripravil generalni sekretariat

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

C(2016)2202/F1 - SL

C(2016)2202/F1 - SL EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 19.4.2016 C(2016) 2202 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ z dne 19.4.2016 o spremembi Priloge IV k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta glede izvzetja

Prikaži več

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59

Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (59 C 229/12 Uradni list Evropske unije 23.9.2009 Mnenje Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o pobudi Francoske republike za sklep Sveta o uporabi informacijske tehnologije na področju carin (5903/2/09

Prikaži več

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov

UREDBA (EU) 2018/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne 18. aprila o storitvah čezmejne dostave paketov 2.5.2018 L 112/19 UREDBA (EU) 2018/644 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. aprila 2018 o storitvah čezmejne dostave paketov (Besedilo velja za EGP) EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA ob

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več