RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra"

Transkripcija

1 RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni direktor URI SOČA Ljubljana, november 2012

2 Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja Kotnikova 28, 1000 Ljubljana Izvajalec: Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo Linhartova 51, 1000 Ljubljana Naslov poročila: NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE Vodja delovne skupine: Karl Destovnik, Centerkontura d. o. o. Člani delovne skupine: mag. Janez Vidmar mag. Aleksandra Tabaj, URI SOČA Lea Kovač, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Jasna Božič, URI SOČA Doroteja Volovec, Papilot Zavod za vzpodbujanje in razvijanje kvalitete življenja mag. Tatjana Dolinšek, Racio d. o. o. družba za razvoj človeškega kapitala mag. Petra Štampar, Centerkontura d. o. o. Nataša Kraljič Černe, Centerkontura d. o. o. Datum izdaje poročila: Izvodi: Odgovorna oseba: MDDSZ, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja URI SOČA, Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo, knjižnica, Spletna stran: mag. Robert Cugelj, generalni direktor URI SOČA mag. Aleksandra Tabaj, predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo URI SOČA 2

3 KAZALO 1. IZHODIŠČE ZA OBLIKOVANJE NORMATIVOV NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE CILJI OBLIKOVANJA NORMATIVOV NA PODROČJE ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE MEDNARODNE PRIMERJAVE METODOLOGIJA OBLIKOVANJA NORMATIVOV Opredelitev nalog VSEBINA NORMATIVOV Temeljne vsebine Opredelitev primerjalnih vrednosti storitev zaposlitvene rehabilitacije Letni normativ strokovnega tima Letni normativ storitve B (Priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov) na 1 strokovni tim Letni normativ storitev J (Usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu) na 1 strokovni tim Letni normativ ostalih storitev

4 1. IZHODIŠČE ZA OBLIKOVANJE NORMATIVOV NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE Storitve zaposlitvene rehabilitacije so opredeljene v 15. členu Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (UL RS, št. 16/2007-UPB2, 87/2011). Za vse storitve zaposlitvene rehabilitacije so opredeljeni standardi, ki so obvezujoči tako za izvajalce zaposlitvene rehabilitacije kot tudi za ocenjevalce strokovnih nalog (strokovna in nadzorna funkcija) na področju zaposlitvene rehabilitacije. Standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije (spletna stran MDDSZ, 2005) opredeljujejo tudi okvirne časovne obsege storitev in so eden od elementov za oblikovanje normativov. Pri oblikovanju normativov so upoštevani dosedanji rezultati in primeri dobre prakse na področju zaposlitvene rehabilitacije v Sloveniji. V določeni meri so upoštevana tudi osnovna metodološka izhodišča storitvenega sistema v zdravstvu (Enotni seznam zdravstvenih storitev in SS o njegovi uporabi v svobodni menjavi dela, Zavod RS Slovenije za zdravstveno varstvo, Ljubljana 1981), ki pa zaradi velikih razlik ne omogoča neposredne primerjave in prenosa na področje zaposlitvene rehabilitacije. Storitveni sistem na področju rehabilitacije v Sloveniji ima skoraj desetletno obdobje izvajanja ( ). Na časovnih normativih je temeljilo neposredno financiranje posameznih programov oziroma je bila določena njihova cena že v obdobju pred sprejetjem Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Za oblikovanje cene rehabilitacijskih programov je bilo potrebno oblikovati časovne norme posameznih programov, opredeliti izvajalce programa in časovni obseg njihovega dela. Rehabilitacijski programi, ki so jih različni izvajalci razvili v Sloveniji po letu 1990, so bili osnova za oblikovanje predloga storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki so opredeljene v Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, prav tako pa so bili izračuni časovnih norm za posamezne storitve osnova za oblikovanje normativov. Pri pripravi normativov na področju zaposlitvene rehabilitacije je upoštevana tudi Mreža izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije za obdobje (spletna stran MDDSZ, ). 4

5 2. CILJI NORMATIVOV NA PODROČJE ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE Normativi na področju zaposlitvene rehabilitacije se oblikujejo z več cilji oziroma morajo omogočati različne funkcije in uporabo. 2.1 Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju MDDSZ) kot glavnemu naročniku in financerju služijo za: načrtovanje obsega nalog izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije (izvajanje storitev zaposlitvene rehabilitacije, izvajanje podpornih storitev), utemeljevanje porabe proračunskih sredstev, načrtovanje razvoja nacionalne mreže izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije, določanje števila strokovnih timov in obsega opravljenih storitev zaposlitvene rehabilitacije, spremljanje in evalvacijo realiziranega obsega načrtovanih nalog, primerjave izvedenega obsega nalog med izvajalci. 2.2 Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje kot glavnemu napotitelju (v nadaljevanju ZRSZ), omogočajo: objektivno oceno rehabilitacijskih možnosti posameznih izvajalcev oziroma rehabilitacijskih možnosti na nivoju posamezne območne službe ZRSZ, načrtovanje obsega nalog izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v posamezni območni službi ZRSZ, načrtovanje obsega nalog v okviru individualnega rehabilitacijskega načrta, usklajevanje rehabilitacijskih potreb z rehabilitacijskimi zmožnostmi v posameznih območnih službah ZRSZ, evalvacijo realiziranega obsega načrtovanih nalog v posameznih območnih službah ZRSZ in na nacionalnem nivoju. 2.3 Izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije omogočajo: optimalno organizacijo dela in učinkovito načrtovanje nalog, učinkovito in kakovostno izvajanje nalog, spremljanje doseženih rezultatov dela, evalvacijo realiziranega obsega načrtovanih nalog, varovanje strokovnih delavcev pred izgorevanjem. 2.4 Vsem trem ciljnim skupinam normativi omogočajo realne in primerljive podatke o učinkovitosti posameznih strokovnih timov in s tem tudi osnovo za realno dogovarjanje ter sprejemanje rešitev na racionalnih osnovah, kar omogoča kakovostno spoprijemanje s problemi na področju zaposlitvene rehabilitacije. 5

6 3. MEDNARODNE PRIMERJAVE V Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov so med drugim opredeljene storitve, na njih temeljijo tudi podzakonski akti (merila, obseg in vrste storitev). Večina izvajalcev v državah Evropske unije oblikuje in ima financirane programe, na katerih temeljijo tudi normativi. Programi in storitve izvajalcev v različnih državah (tudi v državah Evropske unije) med seboj niso neposredno primerljivi. Velike težave v primerjanju programov so ugotavljali tudi člani raziskovalne skupine v okviru Evropske platforme za rehabilitacijo, ko so poskušali razviti model učinkovitega»benchmarkinga«, ki bi zagotavljal kakovostno medsebojno primerjavo med člani Evropske platforme za rehabilitacijo. Na področju zaposlitvene rehabilitacije lahko s programskega vidika opredelimo tri področja, ki so večinoma primerljiva med posameznimi državami v Evropski uniji: ocenjevanje (diagnostika) z izoblikovanim individualnim rehabilitacijskim načrtom (programom); usposabljanje (ki zajema področje delovnega usposabljanja in psihosocialno rehabilitacijo), vključno z iskanjem, oblikovanjem in prilagajanjem delovnega mesta in varnim vključevanjem v delovni proces; spremljanje in ohranjanje zaposlitve, vključno s podpornimi storitvami. Za izvajalce v državah Evropske unije lahko kot skupno značilnost, ki velja tudi za Slovenijo, ugotovimo, da proces zaposlitvene rehabilitacije načrtuje in vodi strokovni tim ter spremlja dosežene rezultate. Prav tako lahko pri večini izvajalcev ugotavljamo, da načrtovanje in izvajanje rehabilitacijskega procesa temelji na rezultatih in ugotovitvah predhodno izvedenega ocenjevanja (diagnostike). Tudi pri opredelitvi ocenjevalnih področij ni pomembnejših razlik, so pa velike razlike v časovnem obsegu ocenjevalne faze, in sicer od treh dni do treh mesecev. Opazni pa so trendi zmanjševanja časovnega obsega za ocenjevalno fazo. Velike razlike so tudi v strukturi in trajanju rehabilitacijskih programov. Zaradi razlik v zakonodaji in posledično razlik na izvedbenem nivoju, neposredne primerjave niso možne in tudi ne neposreden prenos primerov dobre prakse uvajanja normativov na področje zaposlitvene rehabilitacije v Slovenijo. 6

7 4. METODOLOGIJA OBLIKOVANJA NORMATIVOV 4.1. Opredelitev nalog Pri oblikovanju modela smo izhajali iz opredelitev, da je potrebno izdelati normative, ki: bodo enostavni za uporabo in ne bodo zahtevali dodatnih administrativnih nalog; bodo temeljili na podatkih, ki so jih izvajalci zaposlitvene rehabilitacije že zdaj zavezani zbirati in posredovati MDDSZ oziroma ZRSZ; bodo omogočali prilagajanje spremembam standardov, obsega financiranja in drugim spremenljivkam. Predlog je oblikovan: na osnovi sprejetih Standardov storitev zaposlitvene rehabilitacije, ki opredeljujejo tudi časovne obsege storitev; na osnovi analize in statistične obdelave podatkov, ki so jih Razvojnemu centru za zaposlitveno rehabilitacijo posredovali izvajalci zaposlitvene rehabilitacije za obdobje januar oktober 2007 in januar oktober 2008; na osnovi analize in statistične obdelave podatkov, ki so jih MDDSZ posredovali izvajalci zaposlitvene rehabilitacije v letu 2008, na rezultatih individualnih analiz izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v letu 2008; na rezultatih individualnih pogovorov s predstavniki izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije; ob upoštevanju pismenih pripomb in ocen izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije v letu 2008; na predlogih, posredovanih v okviru obravnav predloga normativov na srečanjih Združenja izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije; na osnovi primerov dobre prakse v obdobju pred in po sprejetju ZZRZI; na drugih pripombah, posredovanih na osnutek gradiva, pripravljenega v okviru delovne skupine; bistvene spremembe pa so bile oblikovane na osnovi devetmesečnega spremljanja realizacije storitev pri vseh izvajalcih zaposlitvene rehabilitacije v obdobju april 2010 september 2010, januar 2011 september 2011 in januar 2012 september 2012 ter podatkov, pridobljenih z vprašalnikom, ki je bil posredovan v decembru 2011 vsem izvajalcem zaposlitvene rehabilitacije. Na vprašalnik so posredovali odgovore vsi izvajalci zaposlitvene rehabilitacije. V končno verzijo so bile vključene tudi spremembe, ki omogočajo enostavno in pregledno spremljanje normativov v okviru predloga enotnega informacijskega sistema ZRSZ. 7

8 5. VSEBINA NORMATIVOV 5.1. Temeljne vsebine Temeljne vsebine obsegajo: 1. letni točkovni normativ za strokovni tim (opredelitev letnega obsega dela strokovnega tima); 2. določitev točkovne vrednosti posameznih storitev; 3. letni normativ vključenih oseb v storitve na strokovni tim; 4. okvirni letni normativ vključenih oseb v storitev B (Priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov); 5. okvirni letni normativ vključenih oseb v storitev J (Usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu). Pri oblikovanju normativov smo izhajali iz temeljih predpostavk: da storitve zaposlitvene rehabilitacije oblikuje, organizira in izvaja strokovni tim, ki je opredeljen v aktualni mreži izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije; da je obseg posameznih storitev za uporabnike, ki se vključujejo v storitve zaposlitvene rehabilitacije, opredeljen v urah neposrednega dela z njimi, tako je opredeljen tudi čas na napotnicah ZRSZ in tako izvajalci poročajo ZRSZ v poročilu o mesečni realizaciji. Obseg realiziranih ur programa je tudi osnova za pravice uporabnikov storitev do denarnih prejemkov ZRSZ; da so lahko uporabniki vključeni v istem časovnem obdobju (v istem mesecu) v več različnih storitev. Normativi niso opredeljeni za posamezne strokovne delavce, ampak za strokovni tim v celoti, tako so opredeljene tudi naloge v okviru standardov storitev zaposlitvene rehabilitacije in tako so opredeljene storitve zaposlitvene rehabilitacije v napotnicah, ki jih izda ZRSZ. Normativi zajemajo aktivnosti z uporabnikom (neposredno delo) kot tudi aktivnosti za uporabnika (druge aktivnosti strokovnega tima). Normativi temeljijo na številu ur vključenosti napotene osebe v posamezno storitev, ki je opredeljena v napotnici, ki jo izda ZRSZ. Določitev vrednosti posameznih storitev temelji na skupnem imenovalcu za vse storitve, tako da je možna medsebojna primerjava storitev. Prav tako skupni imenovalec omogoča seštevanje različnih storitev in izračun celotnega obsega realizacije storitev posameznega izvajalca. Primerjalne točkovne vrednosti so bile določene na osnovi rezultatov spremljanja in evalvacije dosežene realizacije storitev vseh izvajalcev v letih od 2007 do leta Normativi omogočajo tudi spremljanje obsega različnih storitev zaposlitvene rehabilitacije na uporabnika in povprečnega obsega vseh izvedenih storitev zaposlitvene rehabilitacije na uporabnika. 8

9 Normativi omogočajo opredelitev pričakovanega obsega storitev v posameznem letu na strokovni tim, ki so jo izvajalci dolžni zagotavljati v skladu s sprejeto Mrežo izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije in Standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije. Večje preseganje sprejetega normativa pomeni, da je vprašljivo njihovo izvajanje v skladu s standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije in pričakovano kakovostjo oziroma preveliko obremenjevanje strokovnih delavcev. Prav tako pa zahteva nedoseganje pričakovanega obsega iskanje vzrokov za nižjo realizacijo in sprejemanje ustreznih rešitev Opredelitev primerjalnih vrednosti storitev zaposlitvene rehabilitacije Primerjalne vrednosti storitev predstavljajo skupni imenovalec vseh storitev in omogočajo njihovo medsebojno primerjavo kot tudi izračun skupne realizacije nalog. Časovno so opredeljene na eno uro neposrednega dela s posameznikom. V točkovni vrednosti je upoštevano tako delo z uporabnikom kot delo za uporabnika. Primerjalne vrednosti predstavljajo stabilno vrednost, ki je ni potrebno spreminjati ob spreminjanju standardov posameznih storitev, ob spremembah na področju financiranja storitev ali drugih spremembah v mreži izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije. V primeru, da bo prišlo do pomembnih sprememb na področju standardov storitev oziroma na drugih področjih, ki so sistemsko povezani, ne bo potrebno spreminjati točkovne vrednosti storitev, potrebne pa bodo spremembe v letnih normativih (število napotenih uporabnikov, skupno število točk). 9

10 PRIMERJALNE VREDNOSTI STORITEV ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE VRSTA STORITVE Primerjalna vrednost storitve 1. Svetovanje, spodbujanje in motiviranje invalidov k aktivni vlogi (storitev A)- 1 ura dela z uporabnikom 9 t 2. Priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov (storitev B) - 1 ura dela z uporabnikom 12 t 3. Pomoč pri sprejemanju lastne invalidnosti in seznanjanje o možnostih vključevanja v usposabljanje in delo (storitev C) - 1 ura dela z uporabnikom 8 t 4. Pomoč pri izboru ustreznih poklicnih ciljev (storitev D) - 1 ura dela z uporabnikom 9 t 5. Razvijanje socialnih spretnosti in veščin (storitev E) - 1 ura dela z uporabnikom 8 t 6. Pomoč pri iskanju ustreznega dela oziroma zaposlitve (storitev F) - 1 ura dela z uporabnikom 8 t 7. Analiza konkretnega delovnega mesta in delovnega okolja invalida (storitev G) 1 ura dela strokovnega delavca 10 t 8. Izdelava načrta prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja invalidu ter načrta potrebne opreme in sredstev za delo (storitev H in I) 1 ura dela strokovnega delavca 10 t 10. Usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu (storitev J) - 1 ura vključenosti uporabnika v usposabljanje v tekočem mesecu, do največ 120 ur mesečno na uporabnika 1 t 11. Spremljanje in strokovna pomoč pri usposabljanju in izobraževanju (storitev K) - 1 ura dela z uporabnikom 9 t 10

11 12. Spremljanje invalida na delovnem mestu po zaposlitvi (storitev L) - 1 ura dela z uporabnikom 9 t 13. Sprotno ocenjevanje uspešnosti rehabilitacijskega procesa (storitev M) - 1 ura dela na posameznega uporabnika 9 t 14. Ocenjevanje doseganja delovnih rezultatov invalidov (storitev N) 1 ura dela strokovnega delavca 11 t 15. Storitve podpornega zaposlovanja (storitve O-PZ) - 1 ura dela z uporabnikom 11 t 11

12 5.3. Letni normativ strokovnega tima Letni normativ za en strokovni tim = točk. Ker MDDSZ v obdobju od 2010 do 2013 financira 90 % dejavnosti strokovnega tima, mora en strokovni tim na leto za Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v tem obdobju realizirati točk. En strokovni tim obravnava letno od 80 do 120 oseb. Realizirano število vključitev je odvisno od vrste in časovnega obsega storitev za posameznega uporabnika. Večji delež storitev B pogojuje večje število vključenih uporabnikov in obratno, večji delež storitev J pogojuje manjše število vključenih uporabnikov v tekočem letu in ravno tako večanje deleža storitev A, C, D, E, F pogojuje manjše število vključenih uporabnikov v tekočem letu Letni normativ storitve B (Priprava mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov) na 1 strokovni tim Normativ: okvirno letno izvedenih 65 storitev B na tim. 65 opravljenih storitev B x povprečno 35 ur x 12 točk = točk. Povprečen čas 35 ur za izvedbo storitve B predstavlja pričakovani povprečni čas pri izvajalcih, ki se lahko spreminja glede na individualne potrebe uporabnikov. Tako opredeljen normativ izhaja iz predpostavke, da strokovni tim v povprečju porabi 40 % svojega časa za izvajanje storitev B ( točk : točk = 39 %). Izhajamo iz predpostavke, da so osebe v storitev B praviloma vključene največ 6 ur dnevno. Čas dnevne vključitve posameznega uporabnika opredeli strokovni tim glede na njegove trenutne zmožnosti. Realizacija letnega normativa storitve B pri posameznih izvajalcih lahko odstopa navzgor ali navzdol od predlaganega okvirnega povprečja glede na specifične potrebe napotenih oseb v določenem obdobju, pričakovano letno število izvedenih storitev B predstavlja samo orientacijsko vrednost Letni normativ storitev J (Usposabljanje na konkretnem delovnem mestu oziroma v izbranem poklicu) na 1 strokovni tim Normativ: okvirno letno 45 oseb na 1 strokovni tim. 45 vključenih oseb x 6 mesecev x 100 ur x 1 točka = točk. Pričakovano okvirno število usposabljanj na en strokovni tim na leto je odvisno od dolžine trajanja usposabljanja in obsega ur usposabljanja na mesec, predlog letnega normativa predstavlja samo orientacijsko vrednost. 12

13 Maksimalni upoštevani obseg ur vključenosti posamezne osebe v storitev J v normativih = 120 ur, več ur se za posameznika ne upošteva, čeprav bi bil v tekočem mesecu vključen realno tudi več ur, tako smo dosegli primerljivo vrednost storitve J z ostalimi storitvami, sicer bi bila storitev J precenjena v primerjavi z njimi. Navedeni normativ predpostavlja, da je mesečno vključenih v storitev J povprečno 22 oseb na polni strokovni tim oziroma 45 oseb na letni ravni Letni normativ ostalih storitev Normativ: okvirno letno 45 oseb na 1 polni tim. Povprečno 45 oseb x 4 mesece x 8 ur x 9 točk = točk. Pri obsegu izvajanja ostalih storitev smo upoštevali tudi storitve podpornega zaposlovanja. Povprečno število vključenih uporabnikov zajema uporabnike v vseh storitvah samo enkrat, razen v storitvah podpornega zaposlovanja, ki se štejejo posebej. 13

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitven

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitven RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO VEČLETNA EVALVACIJA ZAPOSLOVANJA INVALIDOV mag. Aleksandra Tabaj Vodja Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni direktor

Prikaži več

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z

ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (z ZAPOSLOVANJE OSEB IZ RANLJIVIH SKUPIN STORITVE MPIS PISARNE, FINANČNE SPODBUDE POSAMEZNIH INSTITUCIJ IN PRIDOBIVANJE NEPOVRATNIH FINANČNIH SREDSTEV (za delodajalce) Projekt delno financira Evropska unija,

Prikaži več

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost

Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost Predupokojitvene aktivnosti za zdravo starost strokovnih delavcev v VIZ mag. Andrej Sotošek Andragoški Center Slovenije Struktura predstavitve Viri in strokovne podlage Namen in ključni cilji projektne

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Celostna obravnava oseb s težavami v duševnem zdravju NASTJA SALMIČ TISOVEC, UNIV. DIPL. PSIH., CERTIFICIRANA EUROPSY PSIHOLOGINJA Š E N T, S LOV E N S KO Z D R U Ž E N J E Z A D U Š E V N O Z D R AVJ

Prikaži več

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota

Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Društvo gluhih in naglušnih Pomurja Murska Sobota Gluhota in naglušnost nimata dramatičnega zunanjega videza, zato pa imata dramatične posledice. Nevidna invalidnost Pri invalidih sluha in govora gre za

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Nadzorni sistem nad izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja

Revizijsko poročilo: Nadzorni sistem nad izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja Nadzorni sistem nad izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja Nadzorni sistem nad izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja 4 MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, ZAVOD RS ZA

Prikaži več

PowerPoint slovenska predloga

PowerPoint slovenska predloga NSP/2019/010 Predstavitev predloga koncepta analize trga plačil Tina Vehovar Smole, Banka Slovenije 14. seja Nacionalnega sveta za plačila 4. julij 2019 Izhodišča za pripravo analize Aktivnost priprave

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Poročilo 2015

Poročilo 2015 ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU, MASARYKOVA 23,00 LJUBLJANA Poročilo 2015 o delu UVOD ZDRUŽENJE PROTI SPOLNEMU ZLORABLJANJU je nepridobitna, prostovoljna, nevladna organizacija s statusom humanitarne

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Zaposlovanje invalidov v Republiki Sloveniji

Revizijsko poročilo: Zaposlovanje invalidov v Republiki Sloveniji Zaposlovanje invalidov v Republiki Sloveniji Zaposlovanje invalidov v Republiki Sloveniji 4 ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V REPUBLIKI SLOVENIJI Povzetek R ačunsko sodišče je revizijo o zaposlovanju invalidov

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

ZELENA DOLINA

ZELENA DOLINA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje

Prikaži več

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO

Letni posvet o IO 2018 in letna konferenca projekta EUPO 23. in 24. oktober, Kongresni center Habakuk, Maribor RAZVOJNI KORAKI DO LETA 2020 IN NAPREJ VIDIK ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Andrej Sotošek, Andragoški center Slovenije Vsebina predstavitve Ključni

Prikaži več

Uradni list RS - 63/2004, Uredbeni del

Uradni list RS - 63/2004, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 63 Ljubljana, četrtek 10. 6. 2004 Cena 1540 SIT ISSN 1318-0576 Leto XIV DRŽAVNI ZBOR 2873. Zakon o zaposlitveni

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KABIT MINISTRA Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73 F: 01 471 29 78 E: gp.mo@gov.si E: glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si PRILOGA 1 Številka: 510-21/2018-75

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Preventivna konferenca na področju drog Skupaj zmoremo več Preventivni pristopi v sistemu socialnega varstva PORTOROŽ, 20. 10. 2016 Marjeta

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

FAMICO_NEWSLETTER_1st_Final_SI

FAMICO_NEWSLETTER_1st_Final_SI FAMICO Glasilo I V tej izdaji: - Dobrodošlica - Namen projekta - Pričakovani rezultati - Novice - Partnerstvo - Uvodna konferenca februar 2014 Dobrodošli! Dobrodošli v prvi izdaji glasila projekta FAMICO.

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc)

(Microsoft Word - zapisnik 5.seje NO \350istopis.doc) OBČINA KRANJSKA GORA NADZORNI ODBOR OBČINE KRANJSKA GORA Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.n.c. 04-5809 800, fax. 04-5809 824 direktni telefon 04-5809 818 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail: obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski

UREDBA (EU) 2015/ EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA - z dne aprila o spremembi Uredbe (ES) št. 223/ o evropski L 123/90 19.5.2015 UREDBA (EU) 2015/759 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. aprila 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 223/2009 o evropski statistiki (Besedilo velja za EGP in Švico) EVROPSKI PARLAMENT

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za

Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za Na podlagi petega odstavka 92. člena, drugega odstavka 94. člena in 96. člena Zakona o duševnem zdravju (Uradni list RS, št. 77/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje]

Microsoft PowerPoint - M. Horvat [Samo za branje] VLOGA PATRONAŽNE SLUŽBE V KONTINUIRANI ZDRAVSTVENI NEGI PACIENTA USTREZNA IN PRAVOČASNA INFORMACIJA PODLAGA ZA VARNO IN KAKOVOSTNO OBRAVNAVO Murska Sobota, 15. Marec 2007 Martina Horvat, dipl. med. sestra

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

20. andragoški kolokvij

20. andragoški kolokvij 21. andragoški kolokvij in sklepni dogodek projekta EPUO Neformalno izobraževanje odraslih kot strategija odzivanja na spremembe 3. in 4. oktober 2017 Stavba Vertikala (Pipistrel Vertical Solutions), Vipavska

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA

LISTINA »OBČINA PO MERI INVALIDOV« MESTNI OBČINA NOVA GORICA OBRAZLOŽITEV ZA PODELITEV LISTINE "OBČINA PO MERI INVALIDOV" ZA LETO 2012 MESTNI OBČINI NOVA GORICA Spoštovani svečani zbor! Prisrčen pozdrav v imenu Projektnega sveta»občina po meri invalidov«zveze delovnih

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx

Microsoft PowerPoint - lj_obroc_predstavitev_tiskovna_mar_2019_02AM.pptx IZHODIŠČA UREJANJA LJUBLJANSKEGA AVTOCESTNEGA OBROČA IN VPADNIH AVTOCEST Predstavitev pobude za državno prostorsko načrtovanje za ureditev ljubljanskega avtocestnega obroča in vpadnih cest ter predloga

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n

\376\377\000d\000o\000p\000i\000s\000 \000c\000r\000n\000a\000 \000o\000p\000n AREA ARS d.o.o. Trg mladosti 6 3320 VELENJE Velenje, 2013-09-20 št.: area ars/d62/2013-opn/sp OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM Center 101 2393 ČRNA NA KOROŠKEM PREDMET: OPN ČRNA NA KOROŠKEM DOPOLNITEV POROČILA

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Številka:

Številka: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Datum: 13. 3. 2019 PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, TRGA DELA IN POKOJNINSKEGA

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx

Microsoft Word - PR18-HoceZrak-letno2018.docx DAT: DANTE/NL/COZ/MB/212A/PR18-HoceZrak-letno2018.docx POROČILO O MERITVAH DELCEV PM10 V OBČINI HOČE-SLIVNICA V LETU 2018 Maribor, marec 2019 Naslov: Izvajalec: Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje

Prikaži več

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 27.6.2018 A8-0206/142 142 Člen 2 odstavek 2 pododstavek 1 Države članice točk (b) in (c) prvega pododstavka člena 3(1) Direktive 96/71/ES ne uporabljajo za voznike v sektorju cestnega prometa, ki so zaposleni

Prikaži več

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc

Microsoft Word - Navodila za prijavo raziskav na OIL doc Navodila za prijavo raziskav na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) Definicije raziskav Na OI izvajamo več oblik raziskovalnega dela v vseh organizacijskih enotah. Raziskovalno delo delimo na tri kategorije:

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

DRUŽINSKO BRANJE

DRUŽINSKO BRANJE DRUŽINSKO BRANJE: BRALNI PROJEKT MESTNE KNJIŽNICE KRANJ Jure Bohinec Ponedeljek, 10. 9. 2018 Bralno društvo Slovenije Nacionalni strokovni posvet BEREMO SKUPAJ, Cankarjev dom v Ljubljani Dejavnosti za

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI

Dimičeva Ljubljana T: (01) F: (01) Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNI Dimičeva 13 1504 Ljubljana T: (01) 58 98 000 F: (01) 58 98 100 info@gzs.si www.gzs.si Priloga k točki 4 SKLEPI O DOLOČITVI ČLANARIN GOSPODARSKE ZBORNICE SLOVENIJE ZA LETO 2019 12. december, 2018 Na podlagi

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Uspešnost izvajanja ukrepa pomoči omejene vrednosti

Revizijsko poročilo: Uspešnost izvajanja ukrepa pomoči omejene vrednosti Revizijsko poročilo Uspešnost izvajanja ukrepa pomoči omejene vrednosti POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Izvajalec

Izvajalec Priloga 1 PREDLOG SOFINANCIRANJA PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2013 1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI: - programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ključne kompetence za uspešno delo knjižničarja Kako jih razvijati? Dr. Vlasta Zabukovec Oddelek za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF, UL Kompetence Študij, vseživljenjsko učenje

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Kokolj

Microsoft PowerPoint - Kokolj REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Sektor za strukturno politiko in podeželje RAZVOJ PODEŽELJA ELJA Ljubljana, 13.2. 2006 Janja Kokolj Prošek I. NAČRTOVANJE II. RAZVOJNI

Prikaži več

Microsoft Word - PROGRAM DELA RRA SP 2010

Microsoft Word - PROGRAM DELA RRA SP 2010 Mednarodni prehod 6, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija T: +386 (0)5 330 66 82, F: +386 (0)5 330 66 87, E: rra.sp@rra-sp.si PROGRAM DELA RRA SEVERNE PRIMORSKE REGIJSKE RAZVOJNE AGENCIJE d.o.o.

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

SPREMLJANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV: POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMOV V LETU 2018 Končno poročilo Ljubljana, maj 2019

SPREMLJANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV: POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMOV V LETU 2018 Končno poročilo Ljubljana, maj 2019 SPREMLJANJE SOCIALNOVARSTVENIH PROGRAMOV: POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMOV V LETU 2018 Končno poročilo Ljubljana, maj 2019 Naročnik: Skrbnik/ca naloge pri naročniku: Ministrstvo za delo, družino, socialne

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/421 Ljubljana, 25.5.2018

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI

Številka projekta: 19/2011 Spremembe in dopolnitve odloka o PUP za centralna naselja Vrsta mape: stališča do pripomb Stran 1 od PROSTORSKO UREDI Stran 1 od 10 1. PROSTORSKO UREDITVENI POGOJI - naslovna stran IBIS, d.o.o. Slovenska Bistrica inženiring biro, investicijsko svetovanje Trg Alfonza Šarha 1, Slov. Bistrica Št. projekta: 19/2011 Datum:

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Priprava na obisk in\232pektorja za delo - GZS - kon\350na.pptx) 1 PRIPRAVA NA OBISK INŠPEKTORJA ZA DELO Nadzori na področju delovnih razmerij Nataša Trček Glavna inšpektorica RS za delo 2 Uvodoma: - Organizacija Inšpektorata RS za delo - Spremembe zakonodaje - Akcije

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik_MS5.doc

Microsoft Word - Zapisnik_MS5.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Sektor za splošno metodologijo in standarde Številka: 007-49/2007 Datum: 8.12.2010 ZAPISNIK METODOLOŠKEGA SVETA Tema sestanka: Metodološki svet - 5. seja Zapisal/-a: Tina Ostrež Kraj

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc Analiza evalvacije Konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljnost udeležencev z izvedeno konferenco glede na različne vidike in kateri

Prikaži več

PowerPoint-Präsentation

PowerPoint-Präsentation ENERGETSKO POGODBENIŠTVO (EPC) V JAVNIH STAVBAH Podpora pri izvajanju energetske prenove stavb na lokalni ravni z mehanizmom energetskega pogodbeništva 12.10.2016, LJUBLJANA NIKO NATEK, KSSENA Projekt

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

Pregled programa Erasmus

Pregled programa Erasmus Pregled programa 10. Srečanje koordinatorjev 6.11.2012, Ajdovščina Maja Godejša, CMEPIUS Današnje srečanje Kratka zgodovina programa Izvajanje a v Sloveniji Rezultati analiz učinkov mobilnosti evš spletni

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Javnega razpisa. Razpis je javnega značaja in je objavljen

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Arial 26 pt, bold

Arial 26 pt, bold 3 G MATEMATIKA Milan Černel Osnovna šola Brežice POUČEVANJE MATEMATIKE temeljni in zahtevnejši šolski predmet, pomembna pri razvoju celovite osebnosti učenca, prilagajanje oblik in metod poučevanja učencem

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d.

Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Koristne informacije o podjetju Elektro Gorenjska, d. d. Predstavitev podjetja Elektro Gorenjska, d. d., je podjetje za distribucijo električne energije, ki uporabnikom distribucijskega omrežja dnevno

Prikaži več

KAZALO

KAZALO RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO STANDARDI USPOSABLJANJ IN ZNANJ ZA STROKOVNE DELAVCE NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Oddelek za pedagogiko in andragogiko FF UL Pedagoško-andragoški dnevi 2018 25. januar 2018 SVETOVANJE NA PODROČJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA: VLOGA PEDAGOGA IN ANDRAGOGA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH INSTITUCIJAH

Prikaži več

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: F: Številka: /2019 Ljubljana, EVA

Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: F: Številka: /2019 Ljubljana, EVA Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E:gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Številka: 0070-2/2019 Ljubljana, 25. 3. 2019 EVA 2019-2611-0011 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več