Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uradni list RS - 014/2015, Uredbeni del"

Transkripcija

1 Digitally signed by Petra Skodlar DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, cn=petra Skodlar, serialnumber= Reason: Odgovorna urednica Uradnega lista Republike Slovenije Date: :22:58 +01'00' Uradni list Republike Slovenije Internet: Št. 14 e-pošta: Ljubljana, sobota ISSN DRŽAVNI ZBOR 504. proračuna Republike Slovenije za leto (Rb) Na podlagi šestega odstavka 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 uradno prečiščeno besedilo, 14/13 popr. in 101/13) in 166. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 uradno prečiščeno besedilo, 105/10 in 80/13) je Državni zbor na seji dne 20. februarja sprejel REBALANS PRORAČUNA Republike Slovenije za leto (Rb) (1) Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki proračuna Republike Slovenije za leto so izkazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja. (2) proračuna Republike Slovenije za leto se določa v naslednjih zneskih: Leto XXV

2 Stran 1334 / Št. 14 / Uradni list Republike Slovenije

3 Uradni list Republike Slovenije Št. 14 / / Stran 1335

4 Stran 1336 / Št. 14 / Uradni list Republike Slovenije

5 Uradni list Republike Slovenije Št. 14 / / Stran 1337

6 Stran 1338 / Št. 14 / Uradni list Republike Slovenije

7 Uradni list Republike Slovenije Št. 14 / / Stran 1339

8 Stran 1340 / Št. 14 / Uradni list Republike Slovenije II. POSEBNI DEL BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / POL / PRG / POD proračuna A Bilanca odhodkov NEVLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Predsednik Republike Slovenije POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost predsednika Republike Slovenije Dejavnost bivšega predsednika Republike Slovenije DRŽAVNI ZBOR Državni zbor POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost državnega zbora DRŽAVNI SVET Državni svet POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost državnega sveta DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA Državna volilna komisija POLITIČNI SISTEM Politični sistem Izvedba in nadzor volitev in referendumov VARUH ČLOVEKOVIH PRAVIC Varuh človekovih pravic POLITIČNI SISTEM Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic Odprava in preprečevanje kršitev človekovih pravic Izvajanje opcijskega sporazuma INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Informacijski pooblaščenec POLITIČNI SISTEM Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic Dostop do informacij javnega značaja in varstvo osebnih podatkov NACIONALNA AGENCIJA RS ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT Višje in visokošolsko izobraževanje Spodbujanje kakovosti v visokem šolstvu USTAVNO SODIŠČE Ustavno sodišče POLITIČNI SISTEM Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic Dejavnost ustavnega sodišča RAČUNSKO SODIŠČE Računsko sodišče EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA Fiskalni nadzor Dejavnost računskega sodišča DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA Državna revizijska komisija EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA Fiskalni nadzor Pravno varstvo in nadzor v postopkih oddaje javnih naročil KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE Komisija za preprečevanje korupcije POLITIČNI SISTEM Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic Odprava in preprečevanje koruptivnih dejanj SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI IN UMETNOSTI Slovenska akademija znanosti in umetnosti ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA Znanstveno raziskovalna dejavnost Znanstveno raziskovalna dejavnost Slovenske akademije znanosti in umetnosti Človeški viri v podporo znanosti Podporna dejavnost Slovenske akademije znanosti in umetnosti Članske nagrade akademikom Stran 1 od 20

9 Uradni list Republike Slovenije Št. 14 / / Stran 1341 BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / POL / PRG / POD proračuna 2 VLADNI PRORAČUNSKI UPORABNIKI KABINET PREDSEDNIKA VLADE Kabinet predsednika vlade POLITIČNI SISTEM Podpora delovanju vlade Delovanje predsednika vlade VLADNE SLUŽBE Generalni sekretariat vlade POLITIČNI SISTEM Politični sistem Sofinanciranje strank Podpora delovanju vlade Delovanje vlade Delo strokovnih svetov vlade Izvedba protokolarnih dogodkov Protokol v vladi Republike Slovenije POLITIČNI SISTEM Podpora delovanju vlade Izvedba protokolarnih dogodkov Urad vlade za komuniciranje POLITIČNI SISTEM Podpora delovanju vlade Komuniciranje z domačimi in tujimi javnostmi Urad za varovanje tajnih podatkov NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Obveščevalno-varnostna dejavnost Varovanje tajnih podatkov SLOVENSKA OBVEŠČEVALNO-VARNOSTNA AGENCIJA Slovenska obveščevalno - varnostna agencija NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Obveščevalno-varnostna dejavnost Obveščevalno varnostna dejavnost URAD VLADE RS ZA SLOVENCE V ZAMEJSTVU IN PO SVETU Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi Podpora Slovencem v zamejstvu in po svetu URAD VLADE RS ZA NARODNOSTI Urad Vlade RS za narodnosti KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi Podpora manjšinam SLUŽBA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ IN EVROPSKO KOHEZIJSKO POLITIKO 1541 Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE E-upravljanje in informacijska infrastruktura Razvoj storitev javne uprave ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA Znanstveno raziskovalna dejavnost Raziskovalni programi in projekti Podpora tehnološkim razvojnim projektom Podpora tehnološkim razvojnim projektom Informacijska družba in elektronske komunikacije Razvoj širokopasovnih omrežij Razvoj in promocija na področju elektronskih komunikacij LOKALNA SAMOUPRAVA Lokalno razvojna infrastruktura Lokalno razvojna infrastruktura Koordinacija razvoja regij Regionalni razvoj TRG DELA IN DELOVNI POGOJI APZ - Spodbude za zaposlovanje Spodbude za zaposlovanje APZ - Kreiranje delovnih mest Kreiranje delovnih mest VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST Oskrba z energijo in energetska učinkovitost Obnovljivi viri energije Učinkovita raba energije Stran 2 od 20

10 Stran 1342 / Št. 14 / Uradni list Republike Slovenije BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / POL / PRG / POD proračuna Proizvodnja energije in razvoj energetskih omrežij PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest Razvoj avtocestnega in cestnega omrežja Železniški promet in infrastruktura Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi Trajnostna mobilnost Upravljanje prometne politike PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti Urejanje sistema na področju podjetništva in konkurenčnosti Spodbude za rast in razvoj podjetij Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast Podpora malim in srednjevelikim podjetjem VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju okoljske politike Prilagajanje podnebnim spremembam Trajnostna raba voda in upravljanje z vodami Upravljanje z vodami Zmanjševanje in preprečevanje emisij v zrak Kakovost zraka Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA DEJAVNOST Upravljanje s prostorom Upravljanje s prostorom KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju izobraževanja in športa Podporne aktivnosti na področju izobraževanja in športa Srednje splošno in poklicno šolstvo Izvajanje srednješolskih izobraževalnih programov SOCIALNA VARNOST Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti Podporne dejavnosti na področju dela, družine ter socialnih zadev Dolgotrajna oskrba Dolgotrajna oskrba SLUŽBA VLADE ZA ZAKONODAJO Služba vlade za zakonodajo POLITIČNI SISTEM Varstvo ustavnosti, nadzor pravne države in človekovih pravic Priprava in nadzor zakonov in drugih pravnih aktov STATISTIČNI URAD REPUBLIKE SLOVENIJE Statistični urad Republike Slovenije EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA Podlage ekonomske in razvojne politike ter priprava makroekonomskih analiz in napovedi Statistična raziskovanja URAD RS ZA MAKROEKONOMSKE ANALIZE IN RAZVOJ Urad RS za makroekonomske analize in razvoj EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA Podlage ekonomske in razvojne politike ter priprava makroekonomskih analiz in napovedi Priprava analiz in napovedi MINISTRSTVO ZA FINANCE Ministrstvo za finance EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA Urejanje javnofinančne politike Izvajanje in urejanje javnofinančne politike Fiskalni nadzor Javnopravne evidence in nadzor revidiranja ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč Medinstitucionalno sodelovanje Članstvo v mednarodnih institucijah Razvojno sodelovanje in mednarodna pomoč Izvajanje Sporazuma o vprašanjih nasledstva Stran 3 od 20

11 Uradni list Republike Slovenije Št. 14 / / Stran 1343 BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / POL / PRG / POD proračuna 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Finančna izravnava občinam Koordinacija razvoja regij Regionalni razvoj PRAVOSODJE Poprava preteklih krivic Poprava krivic in odškodnine PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST Spodbujanje tujih investicij in odprtosti gospodarstva Spodbujanje izvoza Podpora prestrukturiranju finančnih in nefinančnih družb Poroštva in jamstva Upravljanje s finančnim premoženjem POKOJNINSKO VARSTVO Pokojnine Izplačevanje pravic SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA IN UPRAVLJANJE Z DENARNIMI SREDSTVI Servisiranje domačega dolga Servisiranje obresti iz naslova domačega dolga Servisiranje tujega dolga Servisiranje obresti iz naslova tujega dolga Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Upravljanje z denarnimi sredstvi Upravljanje z denarnimi sredstvi INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Splošna proračunska rezervacija Tekoča proračunska rezerva Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Rezerva Republike Slovenije PLAČILA V EVROPSKO UNIJO Finančna stabilnost in plačila sredstev v proračun Evropske unije Plačilo prispevka v proračun EU Urad RS za preprečevanje pranja denarja EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA Fiskalni nadzor Nadzor nad preprečevanjem pranja denarja Uprava RS za javna plačila EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA Urejanje javnofinančne politike Plačilne storitve za proračunske uporabnike Urad RS za nadzor proračuna EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA Fiskalni nadzor Notranji nadzor, preverjanje porabe proračuna ter revizija LOKALNA SAMOUPRAVA Koordinacija razvoja regij Regionalni razvoj Finančna uprava Republike Slovenije EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA Finančna administracija Finančna administracija KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi Donacije za upravičence dela dohodnine MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE Ministrstvo za notranje zadeve NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju notranjih zadev Urejanje sistema notranjih zadev Upravne notranje zadeve Policijska in kriminalistična dejavnost Javni red in splošna varnosti ljudi in premoženja Migracije in mednarodna zaščita Migracije, mednarodna zaščita in integracija Policija NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Policijska in kriminalistična dejavnost Javni red in splošna varnosti ljudi in premoženja Stran 4 od 20

12 Stran 1344 / Št. 14 / Uradni list Republike Slovenije BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / POL / PRG / POD proračuna Kriminalistična dejavnost Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih Migracije in mednarodna zaščita Migracije, mednarodna zaščita in integracija Inšpektorat RS za notranje zadeve NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju notranjih zadev Nadzor na področju notranjih zadev MINISTRSTVO ZA ZUNANJE ZADEVE Ministrstvo za zunanje zadeve ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE Politična diplomacija in konzularne storitve Izvajanje zunanje politike Multilateralno sodelovanje Predstavljanje Republike Slovenije v tujini Gospodarska diplomacija Gospodarsko sodelovanje Promocija slovenskega gospodarstva za tuje trge Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč Medinstitucionalno sodelovanje Razvojno sodelovanje in mednarodna pomoč KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA Programi v kulturi in mediji Mednarodno sodelovanje na področju kulture MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Ministrstvo za obrambo OBRAMBA IN ZAŠČITA Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje Skupne obrambne funkcije in obrambno načrtovanje Mednarodno obrambno sodelovanje Oprema in infrastruktura KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi Podpora nevladnim organizacijam na področju vojne zakonodaje Uprava RS za zaščito in reševanje OBRAMBA IN ZAŠČITA Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami OBRAMBA IN ZAŠČITA Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami Inšpekcijske in prekrškovne naloge Generalštab Slovenske vojske OBRAMBA IN ZAŠČITA Vojaška obramba Upravljanje, izobraževanje in oskrba kadrov slovenske vojske Operativno delovanje in pripravljenost slovenske vojske Infrastruktura in opremljenost slovenske vojske Članstvo v mednarodnih organizacijah in sodelovanje z domačim okoljem Inšpektorat RS za obrambo OBRAMBA IN ZAŠČITA Upravljanje obrambnega sistema in krizno upravljanje Nadzor na področju obrambe MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE Ministrstvo za pravosodje PRAVOSODJE Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju pravosodja Urejanje in razvoj področja pravosodja Administracija na področju pravosodja Strokovno izpopolnjevanje v pravosodju Mednarodno pravno sodelovanje Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij PRAVOSODJE Izvrševanje kazenskih sankcij Izvrševanje kazenskih sankcij - zapori ZDRAVSTVENO VARSTVO Zdravstveno zavarovanje določenih kategorij prebivalstva Zdravstveno varstvo zaprtih oseb Stran 5 od 20

13 Uradni list Republike Slovenije Št. 14 / / Stran 1345 BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / POL / PRG / POD proračuna 213 MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč Članstvo v mednarodnih institucijah Razvojno sodelovanje in mednarodna pomoč ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA Človeški viri v podporo znanosti Spodbujanje razvoja kadra v gospodarstvu Podpora tehnološkim razvojnim projektom Razvojno investicijski projekti Krepitev inovativnosti in tehnološki razvoj LOKALNA SAMOUPRAVA Lokalno razvojna infrastruktura Lokalno razvojna infrastruktura PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA Cestni promet in infrastruktura Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti Urejanje sistema na področju podjetništva in konkurenčnosti Poslovno okolje za podjetništvo in konkurenčnost Razvoj podjetništva in spodbujanje tujih investicij Podjetniško in inovativno okolje ter promocija Akreditacija in standardizacija Sooblikovanje in izvajanje skupne trgovinske politike Gospodarska infrastruktura in razvojni centri Zagotavljanje varstva potrošnikov Zagotavljanje učinkovitega varstva konkurence Spodbude za rast in razvoj podjetij Spodbude za novonastala podjetja in njihovo rast Spodbujanje tujih investicij in odprtosti gospodarstva Spodbujanje začetnih in novih investicij Informativne, izobraževalne in promocijske aktivnosti Podpora razvoja turizma Zagotavljanje ugodnega okolja za razvoj turizma Učinkovito trženje in promocija Slovenije Podpora prestrukturiranju finančnih in nefinančnih družb Reševanje in prestrukturiranje podjetij v težavah Rudniki in sanacija rudarske škode VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA Trajnostna raba voda in upravljanje z vodami Upravljanje z vodami INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Oblikovanje in vzdrževanje blagovnih rezerv Preskrba trga in državne blagovne rezerve Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST Poslovno okolje za podjetništvo in konkurenčnost Pravna varnost imetnikov pravic intelektualne lastnine Urad Republike Slovenije za meroslovje PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST Poslovno okolje za podjetništvo in konkurenčnost Meroslovni sistem Tržni inšpektorat Republike Slovenije PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST Poslovno okolje za podjetništvo in konkurenčnost Uveljavljanje temeljnih pravil delovanja notranjega trga MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč Članstvo v mednarodnih institucijah ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA Podpora tehnološkim razvojnim projektom Znanstveno raziskovalno delo v kmetijstvu in gozdarstvu KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane Administracija na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane Stran 6 od 20

14 Stran 1346 / Št. 14 / Uradni list Republike Slovenije BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / POL / PRG / POD proračuna 1102 Kmetijstvo - Ukrepi za stabilizacijo trga Prilagajanje podnebnim spremembam Evidence v podporo kmetijstva Strokovne naloge in svetovanje v kmetijstvu Prestrukturiranje in prenova kmetijske proizvodnje Ureditev kmetijskih trgov Promocija kmetijstva Kmetijstvo - Ukrepi razvoja podeželja Razvoj podeželja Zemljiške operacije razvoja podeželja Podpora interesnemu povezovanju in izobraževanju Gozdarstvo Obnova, nega, varstvo gozdov Vzdrževanje gozdnih cest Ribištvo Razvoj in upravljanje ribištva Varna hrana in veterinarstvo Izboljšanje kakovosti hrane INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Odprava posledic naravnih nesreč Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane Administracija na področju kmetijstva, gozdarstva, ribištva in prehrane Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA Varna hrana in veterinarstvo Nadzor in monitoringi živil in krme VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju okoljske politike Nadzor na področju okolja in narave Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO IN PREHRANA Varna hrana in veterinarstvo Izboljšanje kakovosti hrane Zdravstveno varstvo rastlin in živali Nadzor in monitoringi živil in krme MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO Ministrstvo za infrastrukturo VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju energetike Urejanje in razvoj na področju energetike Oskrba z energijo in energetska učinkovitost Obnovljivi viri energije Učinkovita raba energije Gospodarjenje in raziskovanje mineralnih surovin Gospodarjenje z mineralnimi surovinami PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju prometa Urejanje in razvoj na področju prometa in prometne infrastrukture Cestni promet in infrastruktura Razvoj avtocestnega in cestnega omrežja Železniški promet in infrastruktura Urejanje sistema železniškega prometa Zračni promet in letališka infrastruktura Razvoj letališč in letališke infrastrukture Razvoj in upravljanje civilnega letalstva Vodni promet in infrastruktura Razvoj pomorstva in prometa po celinskih vodah Trajnostna mobilnost Upravljanje prometne politike Zagotavljanje varnosti v cestnem prometu Integriran sistem javnega potniškega prometa Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju prometa Urejanje in razvoj na področju prometa in prometne infrastrukture Cestni promet in infrastruktura Upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest Stran 7 od 20

15 Uradni list Republike Slovenije Št. 14 / / Stran 1347 BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / POL / PRG / POD proračuna 1303 Železniški promet in infrastruktura Vzdrževanje javne železniške infrastrukture Investicijska dejavnost na železniški infrastrukturi Zagotavljanje varnosti v železniškem prometu Trajnostna mobilnost Integriran sistem javnega potniškega prometa Uprava Republike Slovenije za pomorstvo PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA Vodni promet in infrastruktura Pristaniška infrastruktura Nadzor in varnost vodnega prometa IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT Srednje splošno in poklicno šolstvo Izobraževanje in usposabljanje pomorščakov Inšpektorat Republike Slovenije za infrastrukturo VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju energetike Nadzor na področju energetike PROMET IN PROMETNA INFRASTRUKTURA Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju prometa Nadzor na področju prometa MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Ministrstvo za okolje in prostor ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč Članstvo v mednarodnih institucijah VIRI ENERGIJE IN ENERGETSKA UČINKOVITOST Oskrba z energijo in energetska učinkovitost Proizvodnja energije in razvoj energetskih omrežij PODJETNIŠTVO IN KONKURENČNOST Podpora prestrukturiranju finančnih in nefinančnih družb Rudniki in sanacija rudarske škode VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju okoljske politike Horizontalni ukrepi varstva okolja Prilagajanje podnebnim spremembam Podporne dejavnosti na področju okoljske politike Trajnostna raba voda in upravljanje z vodami Upravljanje z vodami Ravnanje z odpadnimi vodami Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot Zagotavljanje biološke varnosti Ravnanje z odpadki Ravnanje z odpadki PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA DEJAVNOST Upravljanje s prostorom Upravljanje s prostorom Stanovanjska dejavnost Stanovanjska dejavnost INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Odprava posledic naravnih nesreč Agencija Republike Slovenije za okolje VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju okoljske politike Spremljanje stanja okolja in hidrološka dejavnost Spremljanje in napovedovanja vremena in podnebja Spremljanje potresne dejavnosti Podporne dejavnosti na področju okoljske politike Trajnostna raba voda in upravljanje z vodami Upravljanje z vodami Zmanjševanje in preprečevanje emisij v zrak Kakovost zraka Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot Ravnanje z odpadki Ravnanje z odpadki Geodetska uprava Republike Slovenije PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA DEJAVNOST Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju prostora Urejanje in administracija na področju geodezije in nepremičninskih evidenc Stran 8 od 20

16 Stran 1348 / Št. 14 / Uradni list Republike Slovenije BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / POL / PRG / POD proračuna 1604 Geodezija in nepremičninske evidence Geodezija in nepremičninske evidence Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč Članstvo v mednarodnih institucijah VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA Jedrska varnost Jedrska varnost Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor VAROVANJE OKOLJA IN OKOLJSKA INFRASTRUKTURA Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju okoljske politike Nadzor na področju okolja in narave PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKA DEJAVNOST Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju prostora Nadzor na področju prostora MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju trga dela ter storitve za trg dela Podporna dejavnost trga dela Storitve trga dela APZ - Usposabljanje in izobraževanje Usposabljanje in izobraževanje Razvoj kadrov APZ - Spodbude za zaposlovanje Spodbude za zaposlovanje APZ - Kreiranje delovnih mest Kreiranje delovnih mest Podpora zaposlovanju in rehabilitaciji invalidov PPZ - Varstvo brezposelnih oseb Denarna nadomestila brezposelnim KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA Ohranjanje kulturne dediščine Vojna grobišča Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi Enake možnosti Podpora nevladnim organizacijam na področju vojne zakonodaje IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT Državne štipendije, štipendije za nadarjene ter nagrade za trajnostni razvoj Štipendije Pomoči šolajočim Prehrana študentov, dijakov in učencev SOCIALNA VARNOST Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju socialne varnosti Podporne dejavnosti na področju dela, družine ter socialnih zadev Dejavnost zunanjih izvajalcev na področju socialnega varstva Socialne pomoči in nadomestila neposredno upravičencem Denarna socialna pomoč Varstvo duševno in telesno prizadetih Pravice po vojni zakonodaji Socialno varstvene storitve Centri za socialno delo Varstveno delovni centri Zavodi za usposabljanje Varstvo pravic oseb s težavami v duševnem zdravju Programi socialnega varstva in izenačevanje možnosti za invalide Programi socialnega varstva Izenačevanje možnosti za invalide Družinski prejemki in starševska nadomestila Družinski prejemki in starševska nadomestila Programi v pomoč družini Programi v pomoč družini Rejništvo Rejništvo Dolgotrajna oskrba Dolgotrajna oskrba Spodbujanje izvajanja storitve pomoč na domu Varstvo obolelih in bolniška nadomestila Plačilo odškodnin obolelim za azbestozo Stran 9 od 20

17 Uradni list Republike Slovenije Št. 14 / / Stran 1349 BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / POL / PRG / POD proračuna 2613 Inšpektorat RS za delo TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju trga dela ter storitve za trg dela Urejanje in nadzor na področju dela MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Ministrstvo za zdravje ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč Članstvo v mednarodnih institucijah ZDRAVSTVENO VARSTVO Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva Urejanje in razvoj na področju zdravstva Podporne dejavnosti in nadzor na področju zdravstva Mednarodno sodelovanje na področju zdravstva Primarno zdravstveno varstvo Investicijska vlaganja na primarni ravni Sekundarno in terciarno zdravstveno varstvo Investicijska vlaganja na sekundarni in terciarni ravni Oskrba z zdravili in medicinskimi pripomočki Učinkovito zdravljenje z dragimi zdravili Programi javnega zdravja Naloge javnega zdravja Drugi programi na področju zdravstva Presaditve, transfuzije, odškodnine (cepiva, kri) Delovanje nujne medicinske pomoči in zdravstva v izrednih razmerah Zdravstveno varstvo nezavarovanih in socialno ogroženih Zdravstveni inšpektorat RS ZDRAVSTVENO VARSTVO Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva Podporne dejavnosti in nadzor na področju zdravstva Urad RS za kemikalije ZDRAVSTVENO VARSTVO Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva Urejanje na področju kemikalij Uprava RS za varstvo pred sevanji ZDRAVSTVENO VARSTVO Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju zdravstvenega varstva Urejanje na področju varstva pred sevanji MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Ministrstvo za javno upravo EKONOMSKA IN JAVNOFINANČNA POLITIKA Urejanje javnofinančne politike Izvajanje in urejanje javnofinančne politike SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE E-upravljanje in informacijska infrastruktura Centralna informacijska infrastruktura in telekomunikacijska tehnologija Razvoj storitev javne uprave Ravnanje s stvarnim premoženjem Prostorski in drugi pogoji za delo državnih organov Upravljanje stanovanj, počitniških enot in garaž Druge skupne administrativne službe Urejanje in organizacija javne uprave ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA Informacijska družba in elektronske komunikacije Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij LOKALNA SAMOUPRAVA Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni Podpora lokalni samoupravi ter koordinacija državne in lokalne ravni NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Policijska in kriminalistična dejavnost Zunanja meja in izvajanje predpisov o tujcih KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij ter civilnega in socialnega dialoga IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT Državne štipendije, štipendije za nadarjene ter nagrade za trajnostni razvoj Štipendije Inšpektorat za javni sektor SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Druge skupne administrativne službe Nadzor na področju javne uprave Stran 10 od 20

18 Stran 1350 / Št. 14 / Uradni list Republike Slovenije BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / POL / PRG / POD proračuna 333 MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNO RAZVOJNO SODELOVANJE Mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč Članstvo v mednarodnih institucijah ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju znanosti in tehnologije Programi Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo - UNESCO Znanstveno raziskovalna dejavnost Raziskovalni programi in projekti Mednarodne aktivnosti na področju znanosti Podpora raziskovalni infrastrukturi Človeški viri v podporo znanosti Mladi raziskovalci, mobilnost in spodbude najboljšim raziskovalcem Podpora tehnološkim razvojnim projektom Podpora tehnološkim razvojnim projektom Informacijska družba in elektronske komunikacije Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij Razvoj in promocija na področju elektronskih komunikacij TRG DELA IN DELOVNI POGOJI APZ - Usposabljanje in izobraževanje Usposabljanje in izobraževanje KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA Ohranjanje kulturne dediščine Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost Programi v kulturi in mediji Promocija in razvoj slovenskega jezika IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju izobraževanja in športa Podporne aktivnosti na področju izobraževanja in športa Predšolska vzgoja Izvajanje predšolske vzgoje Povečanje vključenosti otrok v predšolsko vzgojo Osnovno šolstvo Izvajanje osnovnošolskih programov Dejavnost glasbenega šolstva Dejavnost zavodov za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami Srednje splošno in poklicno šolstvo Izvajanje srednješolskih izobraževalnih programov Dijaški domovi Višje in visokošolsko izobraževanje Dejavnost višjega šolstva Dejavnost visokega šolstva Študentski domovi Univerzitetne knjižnice Izobraževanje odraslih Izvajanje dejavnosti izobraževanja odraslih Pomoči šolajočim Prehrana študentov, dijakov in učencev Prevozi študentov, dijakov, učencev in gojencev v zavodih za usposabljanje Bivanje študentov Šola v naravi Šport in rekreacija Programske in razvojne naloge športa Športna infrastruktura Urad Republike Slovenije za mladino IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju izobraževanja in športa Urejanje sistema dejavnosti za mladino Programi za mlade Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju izobraževanja in športa Urejanje izobraževalnega sistema MINISTRSTVO ZA KULTURO Ministrstvo za kulturo ZNANOST IN INFORMACIJSKA DRUŽBA Znanstveno raziskovalna dejavnost Raziskovalni programi in projekti Informacijska družba in elektronske komunikacije Urejanje področja informacijske družbe in elektronskih komunikacij Stran 11 od 20

19 Uradni list Republike Slovenije Št. 14 / / Stran 1351 BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / POL / PRG / POD proračuna 10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI APZ - Usposabljanje in izobraževanje Usposabljanje in izobraževanje KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kulture Podporne dejavnosti na področju kulture Ohranjanje kulturne dediščine Varstvo kulturne dediščine, arhivska in knjižnična dejavnost Programi v kulturi in mediji Kulturne dejavnosti manjšin Mediji in avdiovizualna kultura Mednarodno sodelovanje na področju kulture Založništvo Promocija in razvoj slovenskega jezika Nagrade in socialne pravice na področju kulture Ljubiteljska kultura Umetnostni programi Podpora nevladnim organizacijam in civilni družbi Podpora verskim skupnostim IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT Državne štipendije, štipendije za nadarjene ter nagrade za trajnostni razvoj Štipendije za potrebe kulturne dejavnosti SOCIALNA VARNOST Socialne pomoči in nadomestila neposredno upravičencem Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti Arhiv Republike Slovenije KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA Ohranjanje kulturne dediščine Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju arhiviranja Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije KULTURA IN CIVILNA DRUŽBA Urejanje sistema in podporne dejavnosti na področju kulture Urejanje in nadzor kulturnih dejavnosti UPRAVNE ENOTE Upravna enota Ajdovščina SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Brežice SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Celje SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Cerknica SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Črnomelj SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Domžale SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Dravograd SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Gornja Radgona SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Grosuplje SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Stran 12 od 20

20 Stran 1352 / Št. 14 / Uradni list Republike Slovenije BLC / NADSKUPINA / SPU / PU / POL / PRG / POD proračuna 6210 Upravna enota Hrastnik SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Idrija SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Ilirska Bistrica SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Izola SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Jesenice SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Kamnik SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Kočevje SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Koper SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Kranj SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Krško SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Laško SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Lenart SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Lendava SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Litija SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Ljubljana SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Ljutomer SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Upravna enota Logatec SPLOŠNE JAVNE STORITVE IN SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE Upravne storitve Upravne storitve v upravnih enotah Stran 13 od 20

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do

OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV PU\ PPP\ GPR\ PPJ\ VIR\ PP\ Naziv v EUR do OBČINA BOVEC Trg golobarskih žrtev 8, Bovec III. ZAKLJUČNI RAČUN 2016 - NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 1003 ŽUPAN 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE

Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / / Stran Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPRE Uradni list Republike Slovenije Št. 71 / 13. 12. 2017 / Stran 10477 Preglednica 1: Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja za leto 2018 VRSTA NEPREMIČNINE SAMOUPRAVNA LOKALNA SKUPNOST OKVIRNA VELIKOST

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc

Microsoft Word - Prečiščen dnevni red 88.doc Sektor za pripravo in izvedbo sej vlade Gregorčičeva 20, SI-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.gsv.gov.si/ Ljubljana, 18. 5. 2016 PREČIŠČEN PREDLOG DNEVNEGA

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov)

(Izpis - Na\350rt razvojnih programov) NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2010-2013 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 1.351.130 308.700 310.000 310.000 0 0 0403 Druge skupne administrativne službe 1.351.130 308.700 310.000 310.000

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

PRILOGA 1

PRILOGA 1 REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO KABIT MINISTRA Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 23 73 F: 01 471 29 78 E: gp.mo@gov.si E: glavna.pisarna@mors.si www.mo.gov.si PRILOGA 1 Številka: 510-21/2018-75

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana   Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 011-3201835 Ljubljana, 4.1.2019 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 CILJI IN USMERITVE NA PODROČJU SOCIALNEGA VKLJUČEVANJA IN BOJA PROTI REVŠČINI V KONTEKSTU PAKETA SOCIALNIH NALOŽB Davor Dominkuš, generalni direktor MDDSZ Socialna situacija Socialne posledice krize: povečevanje

Prikaži več

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne

29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne 29. REDNA SEJA VLADE RS Ljubljana, 25. 4. 2019 - Vlada RS se je na svoji 29. redni seji med drugim izdala Uredbo o načinu izvajanja gospodarske javne službe javni linijski prevoz potnikov v notranjem cestnem

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR

VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PR VLOGA ZA DODELITEV BIVALNE ENOTE ZA ZAČASNO REŠEVANJE SOCIALNO OGROŽENIH OSEB I. PODATKI O PROSILCU IN NJEGOVIH OŽJIH DRUŽINSKIH ČLANIH 1. PROSILEC PRIIMEK IN IME: EMŠO Davčna številka: Naslov stalnega

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Izvajanje evropske kohezijske politike 2014-2020 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport www.mizs.gov.si www.eu-skladi.si Tanja Vertelj, vodja Projektne enote za izvajanje kohezijske politike

Prikaži več

Aktualni izzivi informacijske družbe

Aktualni izzivi informacijske družbe REPUBLIKA SLOVENIJA www.mvzt.gov.si, e: gp.mvzt@gov.si Kotnikova 38, 1000 Ljubljana t: 01 478 4600, f: 01 478 4719 Aktualni izzivi informacijske družbe Dr. Davorka Šel 29.5.2009 1 Vloga Direktorata za

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o razvojni

Prikaži več

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil

Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil Revizijsko poročilo Učinkovitost nadzora nad varnostjo živil 19. junij 2013 Računsko sodišče Republike Slovenije http://www.rs-rs.si 1 Predstavitev revizije Revidiranec: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje

Prikaži več

ENV _factsheet_bio_SL.indd

ENV _factsheet_bio_SL.indd NARAVA IN BIOTSKA RAZNOVRSTNOST Kaj to pomeni za vas? Biotska raznovrstnost pomeni raznolikost življenja na našem planetu. Je temelj naše blaginje in gospodarstva. Pri preskrbi s hrano in vodo, pa tudi

Prikaži več

NASLOV PRISPEVKA

NASLOV  PRISPEVKA 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana MJU NEVLADNE ORGANIZACIJE ReNPIO Erika Lenčič Stojanovič, Ministrstvo za javno upravo Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013 Prednostna usmeritev

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Številka:

Številka: Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana T: 01 369 77 00 F: 01 369 78 32 E: gp.mddsz@gov.si www.mddsz.gov.si Datum: 13. 3. 2019 PREDLAGANE SPREMEMBE NA PODROČJU SOCIALNEGA VARSTVA, TRGA DELA IN POKOJNINSKEGA

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Slovenski

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx

Microsoft Word - BESEDILO JAVNEGA RAZPISA_SOC_VAR_2017.docx Občina Trebnje na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 uradno prečiščeno besedilo, 23/07 popr., 41/07 popr., 61/10 ZSVarPre, 62/10 ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 ZPPreb-1

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrep Ministrstva za notranje zadeve pri izvajanju ukrepov za integracijo humanitarnih migrantov POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

21

21 PROTOKOL o čezmejnem sodelovanju med Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Civilno zaščito Avtonomne dežele Furlanije - Julijske krajine Republike

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja

Prikaži več

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana

Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Regionalni razvoj: včeraj danes jutri dr. Damjan Kavaš, Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana Ali je zemlja ploščata? Vir: http://www.publishwall.si/stoychi./post/149158/planet-zemlja-ni-to-kar-so-nas-ucili-v-soli.

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa

Prikaži več

Številka:

Številka: Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: +386 1 400 33 11, +386 1 400 33 13 F: +386 1 433 10 31 E: gp.mg@gov.si www.mg.gov.si Številka: 360-20/2010/140 Ljubljana, dne 11. 1. 2012 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM

LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM LASTNIKI GOZDOV IN NACIONALNI GOZDNI PROGRAM Jože Prah, prah.joze@volja.net 041 657 560 Glavne smeri razvoja generirajo Turizem Gozd, les in voda Hrana Nacionalni gozdni program je osnovni strateški dokument

Prikaži več

Izvajalec

Izvajalec Priloga 1 PREDLOG SOFINANCIRANJA PROGRAMOV SOCIALNEGA VARSTVA V LETU 2013 1. PROGRAMI NA PODROČJU HUMANITARNE DEJAVNOSTI: - programi, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: Številka: 303-9/2019/11 Datum: E: Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evrop

Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: Številka: 303-9/2019/11 Datum: E: Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evrop Kotnikova 5, 1000 Ljubljana T: 01 400 36 80 Številka: 303-9/2019/11 Datum: E: gp.svrk @gov.si Izvedbeni načrt Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020

Prikaži več

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc

Microsoft Word - Poziv za vpis v evidenco subjektov 2009_koncna.doc JAVNI POZIV K VPISU SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA V EVIDENCO SUBJEKTOV INOVATIVNEGA OKOLJA Ljubljana, februar 2009 KAZALO 1. PREDMET JAVNEGA POZIVA 3 2. NAMEN IN NAČIN VPISA V EVIDENCO 3 3. PODATKI O SUBJEKTU

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Trajnostni razvoj družbe BTC Tomaž Damjan Ljubljana, 23.10.2013 BTC v številkah Družba BTC je uspešno izvedla premik na trajnostno in zeleno področje z željo ustvariti boljšo prihodnost za obiskovalce,

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 004-2/2015/77 Ljubljana, 14.7.2015

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in])

(Microsoft PowerPoint - Zlati kamen 2013-finalisti [Zdru\236ljivostni na\350in]) 6. mesto OBČINA RAZKRIŽJE Razkrižje Razkrižje: uvrstitve Kvalitativna analiza: 33 točk (11. mesto) UČINKOVITOST Investicije 28 Rast odhodkov za javno upravo 8 Prihodki iz EU 9 Rast priha 1 GOSPODARSTVO

Prikaži več

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo

Na podlagi zakona o skupnosti študentov objavljamo Uradni list RS, št. 3/13, 46/14 Velja od 12. 1. 2013 Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam UKAZ o razglasitvi Zakona o šolski

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več