Microsoft Word - 20_Predlog_statut obcine_divaca_ drugo branje.doc

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - 20_Predlog_statut obcine_divaca_ drugo branje.doc"

Transkripcija

1 Predlog Statuta Občine Divača prvo branje Datum: Številka: / ZADEVA: PREDLOG STATUTA OBČINE DIVAČA PRAVNA PODLAGA: 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) PREDLAGATELJ: Statutarno pravna komisija Občine Divača, PRIPRAVLJAVCI: Občinska uprava Občine Divača... Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor doc. dr. Boštjan Brezovnik, univ. dipl. pravnik prof. dr. Žan Jan Oplotnik, univ. dipl. ekonomist Milan Železnik, univ. dipl. pravnik OBRAZLOŽITEV: 1 Predhodni postopek Občina je v predhodni postopek pri pripravi predloga novega Statuta Občine Divača vključila poleg vseh svetnikov občinskega sveta tudi stranke in liste, ki so sodelovale na zadnjih lokalnih volitvah ter organizirala sestanek, na katerem so lahko predstavniki strank in list podali svoja videnja in pripombe na osnutke Statuta. Pripombe je občina sprejemala še 14 dni po tem sestanku v pisni obliki. Možnost podaje pripomb je imel tudi Nadzorni odbor Občine Divača. Dne nas je obiskala tudi upravna inšpekcija Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo. Na svetovalnem sestanku se je predelalo osnutek Statuta in nanj so predstavniki ministrstva podali pripombe in tudi povedali, kako se župan lahko opredeli do posameznih predlogov, ki jih je dobil. Upravna inšpekcija je izdala dne Opozorilo št /2013/2, v katerem navajajo vse neusklajenosti v trenutno veljavnem Statutu in Poslovniku, ki jih s tem predlogom odpravljamo. Glede na dogovor in sklep zadnje seje Občinskega sveta, ki se je nanašal na spremembo v Statutu v zvezi z volilnim sistemom in številom občinskih svetnikov v Občini Divača, je občinska uprava objavila podrobnejšo obrazložitev volilnih sistemov (večinskega in proporcionalnega) ter občane pozvala k sodelovanju z anketo v Glasniku. Občinski svet sicer ni sprejel sklepa, da bo anketa obvezujoča, želel pa je pridobiti mnenje občanov in v odločanje vključiti širšo javnost. Med razpravo je bilo tudi dogovorjeno, da se po izvedeni anketi, rezultate predstavi na seji odloči. Do dne je na občino prišlo vrnjenih in izpolnjenih 270 glasovnic, kar glede na razdeljene Glasnike po gospodinjstvih (1560) predstavlja 17,3 %. Za večinski sistem je bilo 264 glasovnic, za proporcionalni sistem pa 6 glasovnic. Ker do priprave tega predloga Občina ni prejela nobenega amandmaja, le-ti niso vključeni v tekst. i

2 Predlog Statuta Občine Divača prvo branje Po primerjavi cenikov Uradnega lista RS (stran A4= 49,68 brez DDV) in portala Lex Localis (Uradno glasilo slovenskih občin) (stran A4= 38,64 brez DDV) se predlaga, da občina zamenja objavljanje svojih uradnih objav v Uradnem glasilu slovenskih občin. 3 Ocena finančnih posledic Sprejem Statuta Občine Divača bo imel za občinski proračun ugodne finančne posledice v delu, ki se nanaša na objavljanje uradnih objav občine v Uradnem glasilu slovenskih občin, če se občina za to odloči. Na podlagi določila drugega odstavka 154. člena Ustave Republike Slovenije se predpisi lokalnih skupnosti objavljajo v uradnem glasilu, ki ga te same določijo. Po predhodni primerjavi stroškov objav uradnih objav v Uradnem listu Republike Slovenije z stroški objav v Uradnem glasilu slovenskih občin je bilo ugotovljeno, da znaša: strošek objave v Uredbenem delu Uradnega lista Republike Slovenije za lokalne skupnosti 49,68 /stran brez DDV (podatki dostopni na strošek objave v Uradnem glasilu slovenskih občin pa 38,64 /stran brez DDV (podatki dostopni na strošek objave razpisa v razglasnem delu Uradnega lista Republike Slovenije za lokalne skupnosti 2,36 /tipkana vrstica brez DDV, strošek objave razpisa v Uradnem glasilu slovenskih občin pa 0,56 /tipkana vrstica brez DDV. Uradno glasilo slovenskih občin izdaja neodvisni znanstveno raziskovalni Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor od leta 2005, v njem pa svoje uradne objave objavlja 26 občin in sicer občine: Benedikt, Brda, Cerkvenjak, Cirkulane, Dornava, Duplek, Gorišnica, Hajdina, Kidričevo, Kobilje, Lovrenc na Pohorju, Makole, Markovci, Mirna, Mislinja, Podlehnik, Prevalje, Radenci, Ravne na Koroškem, Ruše, Sveti Andraž v Slovenskih Goricah, Šenčur, Videm, Vojnik, Zavrč, Žetale. V ceno objave je vključena: objava splošnega ali drugega pravnega akta občine (uradne objave) v publikaciji, objava splošnega ali drugega pravnega akta občine (uradne objave) na svetovnem spletu v Katalogu informacij javnega značaja občine (na Inštitutu vzdržujejo Kataloge informacij javnega značaja 97 slovenskih občin) v skladu z določili veljavnega Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/03, 61/05), priprava in objava neuradnega prečiščenega besedila splošnega pravnega akta ob spremembah in dopolnitvah na svetovnem spletu v Katalogu informacij javnega značaja občine. 4 Predlog Občinskemu svetu Občine Divača predlagamo v obravnavo z zakonodajo vsebinsko usklajeno besedilo osnutka Statuta Občine Divača. Statutarno pravna komisija ii

3 Predlog Statuta Občine Divača prvo branje Kazalo: Osnutek Statuta Občine Divača 1 Splošne določbe Naloge občine Organi občine Skupne določbe Občinski svet Župan Nadzorni odbor občine Občinska uprava 32 4 Občinsko pravobranilstvo Drugi organi občine Ožji deli občine Neposredno sodelovanje občanov pri odločanju v občini Zbor občanov Referendum o splošnem aktu občine Svetovalni referendum Drugi referendumi Ljudska iniciativa Občinske javne službe Premoženje in financiranje občine Splošni in posamični akti občine Splošni akti občine Posamični akti občine Varstvo občine v razmerju do države Nadzor nad zakonitostjo dela Prehodne in končne določbe iii

4 Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 - ZUJF) je Občinski svet Občine Divača na... redni seji dne... sprejel Statut Občine Divača k preambuli: V skladu z določilom 64. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ občina sprejme svoj statut, ki določa temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov razen glede organov občinske uprave, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon. Statut sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino vseh članov. 1 Splošne določbe 1. člen (uporaba izrazov) V statutu uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol. Besedilo je oblikovano v skladu z določili Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja /ZUNEO/ (Uradni list RS, št. 93/07-UPB-1), ki v 7. členu določa, da mora občinski svet v okviru svoje pristojnosti ustvarjati pogoje za enako obravnavanje oseb ne glede na katerokoli osebno okoliščino z osveščanjem in spremljanjem položaja na tem področju ter z ukrepi normativne in politične narave. 2. člen (območje, ime in sedež občine) (1) Občina Divača (v nadaljevanju: občina) je samoupravna lokalna skupnost, ustanovljena z zakonom na območju naslednjih naselij: Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolenja Vas, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Kačiče-Pared, Kozjane, Laže, Matavun, Misliče, Naklo, Otošče, Podgrad pri Vremah, Potoče, Senadole, Senožeče, Škocjan, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof in Zavrhek. (2) Sedež občine je v Divači. (3) Občina je pravna oseba javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. (4) Občino predstavlja in zastopa župan. (5) Območje, ime in sedež občine se lahko spremeni z zakonom po postopku, ki ga določa zakon. (6) Območja in imena naselij v občini se v skladu z zakonom spremenijo z občinskim odlokom. Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 2. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij /ZUODNO/, ki določa, da se v Republiki Sloveniji ustanovi občina Divača, ki obsega območja naslednjih naselij Barka, Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolenja Vas, Dolnje Ležeče, Dolnje Vreme, Famlje, Gabrče, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Gradišče pri Divači, Kačiče-Pared, Kozjane, Laže, Matavun, Misliče, Naklo, Otošče, Podgrad pri Vremah, Potoče, Senadole, Senožeče, Škocjan, Škoflje, Vareje, Vatovlje, Vremski Britof in Zavrhek. Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 2. člena Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij /ZUODNO/, ki določa, da je sedež Občine Divača v Divači. Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila 7. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da so občine osebe javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vrstami premoženja. Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da župan predstavlja in zastopa občino. 1

5 Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila 12. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da območje občine obsega območje naselja ali več naselij, ki so povezane s skupnimi potrebami in interesi prebivalcev. Območje občine je določeno z zakonom o ustanovitvi občine. Območje občine se lahko spremeni oziroma nova občina se lahko ustanovi po opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev. Z zakonom, s katerim se ustanovi nova občina, se določi njeno območje, ime in sedež, število članov prvega občinskega sveta in druge zadeve, pomembne za konstituiranje občine. Ob navedenem je v 9. členu Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ določeno, da ima občina svoje ime, ki ga določi zakon. Zakon pa določi tudi sedež občine. O imenu in sedežu občine oziroma njuni spremembi se ugotavlja volja prebivalcev naselij, vključenih v občino, z referendumom. Ime občine se določi po imenu središčnega ali drugega naselja v občini ali po krajinskem imenu. Ime občine je lahko sestavljeno iz imen več naselij v občini. Ime občine se mora razlikovati od imen drugih občin. Kot sedež občine se praviloma določi središčno naselje. Pri določitvi imena in sedeža občine je treba upoštevati zgodovinske in prometne vidike ter ustaljene splošne krajinske oznake. Besedilo šestega odstavka je oblikovano na podlagi določila 7. člena Zakona o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb /ZDOIONUS/ (Uradni list RS, št 25/2008), ki določa, da lahko občina z odlokom spremeni območja naselij tako, da določi območje novega naselja oziroma odloči o izločitvi dela naselja in priključitvi tega dela naselja sosednjemu naselju. 3. člen (ožji deli občine) (1) Na območju občine Divača so ustanovljeni ožji deli občine. Naloge, organizacija in delovanje ter pravni status ožjih delov občine so določeni s tem statutom in odlokom občine. (2) Imena in območja ožjih delov občine so: ustanovljena na območju naselij: Krajevna skupnost Divača, ustanovljena na območju naselij: Betanja, Brežec pri Divači, Dane pri Divači, Divača, Dolnje Ležeče, Gradišče pri Divači, Kačiče-Pared, Matavun, Naklo in Škocjan; Krajevna skupnost Senožeče, ustanovljena na območju naselij: Dolenja Vas, Gabrče, Laže, Otošče, Potoče, Senadole in Senožeče; Krajevna skupnost Vreme, ustanovljena na območju naselij: Dolnje Vreme, Famlje, Goriče pri Famljah, Gornje Ležeče, Gornje Vreme, Podgrad pri Vremah, Škoflje, Vremski Britof in Zavrhek; Krajevna skupnost Barka, ustanovljena na območju naselja Barka; Krajevna skupnost Misliče, ustanovljena na območju naselij: Kozjane, Misliče, Vareje in Vatovlje. Besedilo je oblikovano na podlagi določila 18. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da se na območju občine lahko ustanovijo ožji deli občine (krajevne, vaške ali četrtne skupnosti). Ime in območje ožjega dela občine se določi s statutom občine. Pri notranji členitvi pa mora občinski svet upoštevati zemljepisne, zgodovinske, gospodarske, upravne, kulturne in druge značilnosti območja. 4. člen (izvirne in prenesene naloge) (1) Občina v okviru ustave in zakona samostojno ureja in opravlja naloge, določene v zakonu, ki ureja lokalno samoupravo ter naloge, določene s predpisi občine na podlagi zakona. (2) Občine lahko opravljajo posamezne naloge iz državne pristojnosti, če država za to zagotovi potrebna sredstva. Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 2. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Kot je določeno z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: upravlja občinsko premoženje, omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva, načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, 2

6 ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte, ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev, pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko-dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju, pospešuje razvoj športa in rekreacije, pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju, gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva, opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami, organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini, skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč, organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov, organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe, določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine, in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno, sprejema statut občine in druge splošne akte, organizira občinsko upravo, ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 24. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da lahko država z zakonom prenese na občino opravljanje nalog iz državne pristojnosti, ki se lahko racionalneje in učinkoviteje opravljajo v občini, če za to zagotovi tudi potrebna sredstva. Z zakonom se lahko določi, da se opravljanje posameznih nalog prenese na vse občine, na mestne občine, na občine na določenem območju ali na posamezno občino. 5. člen (občani) (1) Osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, so občani. (2) Občani odločajo o lokalnih javnih zadevah po organih občine, ki jih volijo na podlagi splošne in enake volilne pravice na svobodnih volitvah s tajnim glasovanjem, ter v drugih organih v skladu s tem statutom. (3) Občani sodelujejo pri upravljanju lokalnih javnih zadev tudi na zborih občanov, z referendumom in ljudsko iniciativo. (4) Na podlagi odločitve organov občine se lahko v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine. Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 11. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da so osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče, člani občine (občani). Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 11. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občani v občinah odločajo o zadevah lokalne samouprave preko svetov, sestavljenih iz članov, ki jih volijo svobodno in tajno na podlagi neposredne, enake in splošne volilne pravice. Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 11. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občani v občinah odločajo o zadevah lokalne samouprave tudi neposredno - na svojih zborih, z referendumom in preko ljudske iniciative. 3

7 Z besedilom četrtega odstavka je določeno, da se lahko na osnovi odločitve organov občine v posamezne oblike odločanja vključijo tudi osebe, ki imajo v občini začasno prebivališče, in osebe, ki so lastniki zemljišč in drugih nepremičnin na območju občine. 6. člen (uresničevanje skupnih nalog) (1) Občina pri uresničevanju skupnih nalog sodeluje s sosednjimi in drugimi občinami, pokrajinami in državo. Občina lahko sodeluje tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav ter z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. (2) Občina sodeluje z drugimi občinami po načelih prostovoljnosti in solidarnosti in lahko v ta namen ustanavlja zveze, združuje sredstva, ustanavlja skupne organe ter organe skupne občinske uprave, javne sklade, javne zavode in javna podjetja. Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 6. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občine lahko sodelujejo tudi z lokalnimi skupnostmi drugih držav in z mednarodnimi organizacijami lokalnih skupnosti. Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 6. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občine med seboj prostovoljno sodelujejo zaradi skupnega urejanja in opravljanja lokalnih zadev javnega pomena. V ta namen ustanavljajo zveze, lahko združujejo sredstva in v skladu z zakonom ustanavljajo skupne organe ter organe skupne občinske uprave, ustanavljajo in upravljajo sklade, javne zavode, javna podjetja in ustanove. 7. člen (grb, zastava in praznik občine) (1) Občina ima svoj grb, zastavo in praznik, katerih oblika, vsebina in uporaba se določi z odlokom. (2) Občina ima žig, ki je pravokotne oblike. Žig ima v zgornji polovici znak Občine Divača, v spodnji polovici pa napis: OBČINA DIVAČA in naziv organa občine Občinski svet; Župan; Nadzorni odbor; Občinska uprava, Volilna komisija. (3) Velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s sklepom. (4) Za prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade v skladu s posebnim odlokom. Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega in drugega odstavka 10. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da imajo samoupravne lokalne skupnosti (občine) pravico do uporabe lastnega grba in zastave. Grb in zastava se morata razlikovati od grba in zastave Republike Slovenije, tujih držav in narodov ter drugih samoupravnih lokalnih skupnosti. Grb in zastavo določi samoupravna lokalna skupnost (občina) s predpisom. Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 10. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da samoupravne lokalne skupnosti (občine) uporabljajo žig, ki mora vsebovati označbo in ime samoupravne lokalne skupnosti (občine). S tretjim odstavkom je določeno, da velikost, uporabo in hrambo žiga občine določi župan s sklepom. Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila devetnajste alineje drugega odstavka 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da lahko občina podeljuje simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov. 4

8 2 Naloge občine 8. člen (naloge občine) 1 (1) Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom in s tem statutom, zlasti pa: 1. Normativno ureja lokalne zadeve javnega pomena tako, da: - sprejema statut in druge predpise občine, - sprejema proračun in zaključni račun občine, - načrtuje prostorski razvoj ter sprejema prostorske akte, - sprejema programe razvoja občine. 2. Upravlja občinsko premoženje tako, da: - ureja način in pogoje upravljanja z občinskim premoženjem, - pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoženja, - sklepa pogodbe o pridobitvi in odtujitvi nepremičnin in premičnin, - sestavlja premoženjsko bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoženja. 3. Omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine tako, da: - spremlja in analizira gospodarske rezultate v občini, - sprejema prostorske akte, ki omogočajo in pospešujejo razvoj gospodarstva v občini, - pospešuje gospodarski razvoj, - sodeluje z gospodarskimi subjekti in v okviru interesov in nalog občine pomaga gospodarskim subjektom pri razreševanju gospodarskih problemov, - z javnimi sredstvi, v skladu s predpisi, pospešuje razvoj gospodarskih panog oz. gospodarskih subjektov. 4. Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj tako, da: - v prostorskih aktih predvidi gradnjo stanovanjskih objektov, - sprejema dolgoročni in kratkoročni stanovanjski program občine, - spremlja in analizira stanje na stanovanjskem področju občine, - spremlja ponudbo in povpraševanje stanovanj v občini ter se vključuje v stanovanjski trg, - gradi stanovanja za socialno ogrožene in prenavlja objekte, ki so primerni za gradnjo stanovanj. 5. Skrbi za lokalne javne službe tako, da: - zagotavlja izvajanje obveznih in izbirnih lokalnih javnih služb v skladu z zakonom, - odloča o koncesijah, - sprejema splošne akte, ki urejajo način ustanovitve in delovanje lokalnih javnih služb, - zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih služb, - nadzira delovanje lokalnih javnih služb, - gradi in vzdržuje komunalno infrastrukturo. 6. Zagotavlja in pospešuje vzgojno-izobraževalno in zdravstveno dejavnost tako, da: - ustanovi vzgojno-izobraževalni (javna osnovna šola in javni vrtec), zdravstveni zavod in v skladu z zakonom zagotavlja pogoje za njegovo delovanje, - v skladu z zakoni, ki urejajo to področje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh dejavnosti in v okviru finančnih možnosti omogoča izvajanje nadstandardnih programov, - sodeluje z vzgojno-izobraževalnim zavodom in zdravstvenim zavodom, - z različnimi ukrepi pospešuje vzgojno-izobraževalno dejavnost in zdravstveno varstvo občanov, - ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev. 1 Pregled pristojnosti in nalog slovenskih občin je podan v katalogu Pristojnosti slovenskih občin, ki ga izdaja Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor. Katalog Pristojnosti slovenskih občin je prosto dostopen na spletni strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko ( in na spletni strani Inštituta za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor ( 5

9 7. Pospešuje službe socialnega skrbstva, predšolskega varstva, osnovnega varstva otrok in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele tako, da: - spremlja stanje na tem področju, - pristojnim organom in institucijam predlaga določene ukrepe na tem področju, - sodeluje s centrom za socialno delo, javnimi zavodi in drugimi pristojnimi organi in institucijami, - lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov. 8. Pospešuje raziskovalno, kulturno in društveno dejavnost ter razvoj športa in rekreacije tako, da: - omogoča dostopnost kulturnih programov, skrbi za kulturno dediščino na svojem območju, - določa občinski program športa, - zagotavlja splošno izobraževalno knjižnično dejavnost, - z dotacijami spodbuja te dejavnosti, - sodeluje z društvi in jih vključuje v programe aktivnosti občine. 9. Skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja tako, da: - izvaja naloge, ki jih določajo zakon, uredbe in drugi predpisi s področja varstva okolja, - spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja, - sprejema splošne akte, s katerimi pospešuje in zagotavlja varstvo okolja, - sodeluje s pristojnimi inšpekcijskimi organi in jih obvešča o ugotovljenih nepravilnostih, - z drugimi ukrepi pospešuje varstvo okolja v občini. 10. Upravlja, gradi in vzdržuje: - občinske ceste, ulice in javne poti, - površine za pešce in kolesarje, - igrišča za šport in rekreacijo ter otroška igrišča, - javne parkirne prostore, parke, trge in druge javne površine ter - zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini. 11. Skrbi za požarno varnost in varnost občanov v primeru elementarnih in drugih nesreč tako, da v skladu z merili in normativi: - organizira reševalno pomoč v požarih, - organizira obveščanje, alarmiranje, pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, - zagotavlja sredstva za organiziranje, opremljanje in izvajanje požarne varnosti in varstva pred naravnimi nesrečami, - zagotavlja sredstva za odpravo posledic elementarnih in drugih naravnih nesreč, - sodeluje z občinskim poveljstvom gasilske službe in štabom za civilno zaščito ter spremlja njihovo delo, - opravlja druge naloge, ki pripomorejo k boljši požarni varnosti in varstvu pred elementarnimi in drugimi nesrečami. 12. Ureja javni red v občini tako, da: - sprejema programe varnosti, - določa prekrške in globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine, - organizira občinsko redarstvo, - opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno, - opravlja druge naloge v okviru teh pristojnosti. (2) V okviru lokalnih zadev javnega pomena občina opravlja tudi naloge, ki se nanašajo na: - ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupnih pravic občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve za potrebe občine, - določanje namembnosti prostora, - gospodarjenje s stavbnimi zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo, 6

10 - evidenco občinskih zemljišč in drugega premoženja, - zagotavljanje varstva naravnih in kulturnih spomenikov v sodelovanju s pristojnimi institucijami, - urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena. Besedilo je oblikovano na podlagi določila 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni. Kot je določeno z 21. členom Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), ki jih določi s splošnim aktom občine ali so določene z zakonom. Občina za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev opravlja zlasti naslednje naloge: upravlja občinsko premoženje, omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine in v skladu z zakonom opravlja naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva, načrtuje prostorski razvoj, v skladu z zakonom opravlja naloge na področju posegov v prostor in graditve objektov ter zagotavlja javno službo gospodarjenja s stavbnimi zemljišči, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje najemnega socialnega sklada stanovanj, v okviru svojih pristojnosti ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne službe, pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko varstvo, osnovno varstvo otroka in družine, za socialno ogrožene, invalide in ostarele, skrbi za varstvo zraka, tal, vodnih virov, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravlja druge dejavnosti varstva okolja, ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte, ustvarja pogoje za izobraževanje odraslih, ki je pomembno za razvoj občine in za kvaliteto življenja njenih prebivalcev, pospešuje vzgojno-izobraževalno, informacijsko dokumentacijsko, društveno in drugo dejavnost na svojem območju, pospešuje razvoj športa in rekreacije, pospešuje kulturno-umetniško ustvarjalnost, omogoča dostopnost do kulturnih programov, zagotavlja splošnoizobraževalno knjižnično dejavnost ter v skladu z zakonom skrbi za kulturno dediščino na svojem območju, gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, javne poti, rekreacijske in druge javne površine v skladu z zakonom ureja promet v občini ter opravlja naloge občinskega redarstva, opravlja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami, organizira komunalno-redarstveno službo in skrbi za red v občini, skrbi za požarno varnost in organizira reševalno pomoč, organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, lahko podeljuje denarne pomoči in simbolične nagrade ob posebnih priložnostih ali obletnicah občanov, organizira opravljanje pokopališke in pogrebne službe, določa prekrške in denarne kazni za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi občine, in opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno, sprejema statut občine in druge splošne akte, organizira občinsko upravo, ureja druge lokalne zadeve javnega pomena. 9. člen (statistične, evidenčne in analitične naloge) (1) Občina opravlja statistične, evidenčne in analitične naloge za svoje potrebe. (2) Občina obdeluje podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti in jih pridobi v skladu z zakonom. (3) Za potrebe iz prvega odstavka tega člena pridobiva občina od upravljavcev zbirk podatke o fizičnih osebah, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, in o fizičnih osebah, ki imajo v občini nepremičnine, ter podatke o pravnih osebah, ki imajo sedež in premoženje oziroma del premoženja v občini. (4) Od upravljavca Centralnega registra prebivalstva lahko občina za potrebe izvajanja svojih nalog pridobiva osebne podatke v skladu z zakonom. Osebne podatke lahko pridobi občina v pisni obliki, na magnetnih medijih, po elektronski pošti, za fizične osebe, ki imajo v občini stalno ali začasno prebivališče, pa tudi 7

11 neposredno preko računalniške povezave. Za pridobivanje podatkov neposredno preko računalniške povezave je potrebno dovoljenje pristojnega ministra. Besedili prvega in drugega odstavka sta oblikovani na podlagi določila prvega odstavka 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje. Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občina pridobiva in obdeluje naslednje osebne podatke: enotno matično številko občana; osebno ime; naslov stalnega ali začasnega prebivališča; datum in kraj rojstva oziroma smrti; podatke o osebnih vozilih; podatke o nepremičninah ter druge osebne podatke v skladu z zakonom. Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 21.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občina pridobiva osebne podatke neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. Upravljavec zbirke podatkov mora občini omogočiti dostop tudi do drugih podatkov iz zbirke, če je to določeno z zakonom in če te podatke občina potrebuje za izvajanje svojih z zakonom določenih pristojnosti. Zahteva občine mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki. 3 Organi občine 3.1 Skupne določbe (1) Organi občine so: - občinski svet, - župan in - nadzorni odbor. 10. člen (organi občine) (2) Občina ima občinsko volilno komisijo kot samostojni občinski organ, ki v skladu z zakonom o lokalnih volitvah in drugimi predpisi ter splošnimi akti občine skrbi za izvedbo volitev in referendumov ter varstvo zakonitosti volilnih postopkov. (3) Občina ima lahko tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. (4) Volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov se izvajajo v skladu z zakonom in tem statutom. (5) Člani občinskega sveta, župan in podžupan so občinski funkcionarji. Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila 28. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da so organi občine občinski svet, župan in nadzorni odbor. Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 38. člena Zakona o lokalnih volitvah /ZLV/ (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB3, 45/2008), ki določa, da občinsko volilno komisijo imenuje občinski svet. V skladu z določilom 41. člena Zakona o lokalnih volitvah /ZLV/ občinska volilna komisija: skrbi za zakonitost volitev v občinski svet; potrjuje posamične kandidature oziroma liste kandidatov in sestavlja sezname kandidatov oziroma list kandidatov; 8

12 določa volišča; imenuje volilne odbore; ugotavlja rezultate glasovanja in razglasi, kateri člani občinskega sveta so izvoljeni, ter daje poročila o izidu volitev; opravlja in vodi neposredno tehnično delo v zvezi z volitvami; opravlja druge naloge, ki jih določa Zakon o lokalnih volitvah /ZLV/. Z besedilom tretjega odstavka je določeno, da ima občina tudi druge organe, katerih ustanovitev in naloge določa zakon. V skladu z veljavno zakonodajo mora občina npr. imeti: svet za varstvo pravic najemnikov neprofitnih stanovanj (na podlagi določila prvega odstavka 136. člena Stanovanjskega zakona /SZ-1/ (Uradni list RS, št. 69/2003, 18/2004, 47/2006, 57/2008, 90/2009 Odl. US: U-I- 128/08-18, 62/2010-ZUPJS)); komisijo za varstvo uporabnikov javnih dobrin (na podlagi določila 14. člena Zakona o gospodarskih javnih službah /ZGJS/ (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN)); enote civilne zaščite (na podlagi določila tretjega odstavka 76. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami /ZVNDN/ (Uradni list RS, št. 51/2006-UPB1, 97/2010) itn. Z besedilom četrtega odstavka je določeno, da se volitve oziroma imenovanja organov občine oziroma članov občinskih organov izvajajo v skladu z zakonom in statutom. Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila 34.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da so člani občinskega sveta, župan in podžupan občinski funkcionarji. 11. člen (občinska uprava) (1) Občina ima občinsko upravo, ki v skladu z zakonom, statutom in splošnimi akti občine opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. (2) Občinska uprava odloča o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti na prvi stopnji ter opravlja inšpekcijske naloge in naloge občinskega redarstva oziroma drugih služb nadzora. (3) Občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. (4) Občinsko upravo lahko sestavljajo notranje organizacijske enote in organi občinske uprave. Organe občinske uprave ustanovi občinski svet z odlokom, s katerim določi tudi njihovo notranjo organizacijo in delovno področje. (5) Občinsko upravo vodi direktor občinske uprave, usmerja in nadzoruje pa jo župan. Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti. Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 67. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da o upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava. Ob navedenem je besedilo oblikovano tudi na podlagi določila 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinska uprava opravlja nadzorstvo nad izvajanjem občinskih predpisov in drugih aktov, s katerimi občina ureja zadeve iz svoje pristojnosti. Za opravljanje navedenega nadzorstva se lahko v okviru občinske uprave ustanovi občinska inšpekcija. Z besedilom tretjega odstavka je določeno, da občinska uprava opravlja strokovna, organizacijska in administrativna opravila za občinske organe. Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinsko upravo ustanovi občinski svet na predlog župana s splošnim aktom (odlokom), s katerim določi njene naloge in notranjo organizacijo. Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila tretjega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinsko upravo usmerja in nadzira župan, delo občinske uprave pa vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. S splošnimi akti občine (statutom občine) pa se lahko za položaj tajnika občine določi naziv direktor ali direktorica občinske uprave. 9

13 12. člen (sprejemanje odločitev na sejah organov) Če ni v zakonu ali tem statutu drugače določeno, lahko organi občine, ki delajo na sejah, sprejemajo odločitve, če je na seji navzoča večina članov organa občine. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje večina navzočih članov. Besedilo je oblikovano po pravni analogiji prvega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino opredeljenih glasov navzočih članov. Svet lahko veljavno sklepa, če je na seji navzoča večina članov občinskega sveta. (1) Delo organov občine je javno. 13. člen (javnost dela) (2) Javnost dela se zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. Splošni akti, in prečiščena besedila občine se objavijo v uradnih glasilih, v Katalogu informacij javnega značaja in na spletni strani občine. Gradiva in zapisniki sej občinskega sveta se redno objavljajo na spletnih straneh občine. (3) Način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov, razloge in postopke izključitve javnosti s sej organov občine, pravice javnosti ter zagotovitev varstva osebnih podatkov, dokumentov in gradiv, ki vsebujejo podatke, ki so v skladu z zakonom, drugim predpisom ali splošnim aktom občine oziroma druge javne ali zasebno pravne osebe zaupne narave oziroma državna, vojaška ali uradna tajnost, določajo zakon, ta statut in poslovnik občinskega sveta. (4) Občani in njihovi pravni zastopniki imajo pravico vpogleda v dokumente, ki so podlaga za odločanje organov občine o njihovih pravicah, obveznostih in pravnih koristih, če izkažejo pravni interes. V skladu z določilom drugega odstavka 36. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, se v statutu občine določi način zagotavljanja javnosti dela organov občine. Tako je z besedilom prvega odstavka določeno, da je delo organov občine javno. Z besedilom drugega odstavka je določeno, da se javnost dela zagotavlja z obveščanjem javnosti o delu občinskih organov, predvsem pa z uradnim objavljanjem splošnih aktov občine, z navzočnostjo občanov in predstavnikov sredstev javnega obveščanja na javnih sejah občinskih organov, z vpogledom v dokumentacijo in gradiva, ki so podlaga za odločanje občinskih organov. Predpisi občine morajo biti v skladu z določilom 154. člena Ustave Republike Slovenije /Ustava RS/, objavljeni preden začnejo veljati. Predpisi lokalne skupnosti se objavljajo v uradnem glasilu, ki ga te same določijo. Vsebinsko enako določilo zasledimo tudi v 66. členu Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da morajo biti statut in drugi predpisi občine objavljeni, veljati pa začnejo petnajsti dan po objavi, če ni v njih drugače določeno. Statut in drugi predpisi občine se objavijo v uradnem glasilu. Z besedilom tretjega odstavka je določen način zagotavljanja javnosti dela občinskih organov. Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku /ZUP/ (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, 105/2006-US-1, 126/2007, 65/2008, 8/2010), ki določa postopanje organov samoupravnih lokalnih skupnosti, ko v upravnih zadevah odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank (1. člen ZUP). 10

14 3.2 Občinski svet 14. člen (občinski svet) (1) Občinski svet je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. (2) Občinski svet šteje dvanajst (12) članov. (3) Člani občinskega sveta se volijo za štiri leta. Mandatna doba članov občinskega sveta se začne s potekom mandata prejšnjih članov občinskega sveta ter traja do prve seje na naslednjih rednih volitvah izvoljenega občinskega sveta, če ni z zakonom drugače določeno. (4) Občinski svet se konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrjenih več kot polovica mandatov članov občinskega sveta. (5) Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v dvajsetih (20) dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potreben drug krog volitev, pa najkasneje v desetih (10) dneh po drugem krogu volitev. Če seja ni sklicana v navedenem roku, jo skliče predsednik občinske volilne komisije. (6) Prvo sejo občinskega sveta vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet. (7) Ko članom občinskega sveta preneha mandat, jim preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih, odborih in komisijah. (8) Mandat članov občinskega sveta v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta, traja in preneha v skladu z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja, skladov in drugih organizacij, razen če občinski svet ne odloči drugače. Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine. Besedilo je oblikovano na podlagi določila 38. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da občinski svet šteje od 7 do 45 članov. Pri določanju števila članov občinskega sveta je potrebno opozoriti, da se pri številki 12 spremeni volilni sistev iz večinskega(do 11 članov) v proporcionalnega (12 ali več). Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 41. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da se člani občinskega sveta volijo za štiri leta. Mandatna doba članov občinskega sveta se začne s potekom mandatne dobe prejšnjih članov sveta, traja pa do prve seje novoizvoljenega sveta. Besedilo četrtega odstavka je oblikovano na podlagi petega odstavka 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da se občinski svet konstituira na prvi seji po volitvah, na kateri je potrebnih več kot polovica mandatov članov sveta. Besedilo petega odstavka je oblikovano na podlagi določila šestega odstavka 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan. Besedilo šestega odstavka je oblikovano na podlagi določila šestega odstavka 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki še določa, da prvo sejo vodi najstarejši član občinskega sveta oziroma član, ki ga na predlog najstarejšega člana določi občinski svet. Z besedilom sedmega odstavka je določeno, da članom občinskega sveta s prenehanjem mandata preneha tudi članstvo v vseh občinskih organih, odborih in komisijah. Z besedilom osmega odstavka je določeno, da mandat članov občinskega sveta v organih javnih zavodov, javnih podjetij ter skladov, katerih ustanoviteljica je občina in v katere so bili imenovani kot predstavniki občinskega sveta, traja in preneha v skladu z ustanovitvenim aktom javnega zavoda, javnega podjetja, skladov in drugih organizacij, razen če občinski svet ne odloči drugače. 11

15 15. člen (volitve članov občinskega sveta) (1) Volitve članov občinskega sveta so neposredne in se opravijo na podlagi splošne in enake volilne pravice s tajnim glasovanjem v skladu z zakonom. (2) Občinski svet se voli po proporcionalnem sistemu. (3) O oblikovanju volilnih enot za volitve občinskega sveta odloči občinski svet z odlokom. (4) Volilne enote se oblikujejo tako, da bo zagotovljena enakomerna zastopanost vseh delov občine v občinskem svetu. Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 37. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da se občinski svet voli na podlagi splošne in enake volilne pravice z neposrednim in tajnim glasovanjem. Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila 9. člena Zakona o lokalnih volitvah /ZLV/, ki določa, da se člani občinskih svetov volijo po večinskem načelu (večinske volitve) ali proporcialnem načelu (proporcialne volitve). Če šteje občinski svet manj kot 12 članov, se člani občinskega sveta volijo po večinskem načelu. Če pa šteje občinski svet 12 ali več članov, pa se člani volijo po proporcionalnem načelu. Besedilo tretjega odstavka je oblikovano na podlagi določila 19. člena Zakona o lokalnih volitvah /ZLV/, ki določa, da se za večinske volitve članov občinskega sveta v občini oblikujejo volilne enote. Če občinski svet ne šteje več kot sedem članov, se lahko vsi člani občinskega sveta volijo v občini kot eni volilni enoti. 16. člen (pristojnosti občinskega sveta) (1) Občinski svet sprejema statut občine, poslovnik občinskega sveta, odloke in druge predpise občine ter sprejema mnenja o vsebini zakonov in drugih predpisov, ki se tičejo koristi občine. (2) V okviru svojih pristojnosti občinski svet predvsem: - sprejema statut občine, - sprejema odloke in druge občinske akte, - sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, - sprejema občinski proračun in zaključni račun proračuna, - imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta, - nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta, - odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z zakonom določeno drugače, - imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, - odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in ta statut. Besedili prvega in drugega odstavka sta oblikovani na podlagi določila 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da je občinski svet najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, ter določila prvega odstavka 94. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da mora Državni zbor pred sprejemom zakonov in drugih predpisov, ki se v skladu z ustavo tičejo koristi občin, pridobiti njihovo mnenje. V skladu z določilom 29. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ v okviru svojih pristojnosti občinski svet: sprejema statut občine, sprejema odloke in druge občinske akte, sprejema prostorske in druge plane razvoja občine, sprejema občinski proračun in zaključni račun, imenuje in razrešuje člane nadzornega odbora ter člane komisij in odborov občinskega sveta, nadzoruje delo župana, podžupana in občinske uprave glede izvrševanja odločitev občinskega sveta, odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če ni z Zakonom o lokalni samoupravi /ZLS/ drugače določeno, imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon in statut občine. 12

16 17. člen (funkcija člana občinskega sveta) (1) Člani občinskega sveta opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. (2) Funkcija člana občinskega sveta ni združljiva s funkcijo župana, člana nadzornega odbora, kot tudi ne z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. (3) Član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta. Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 34.a člena Zakona o lokalni samopravi /ZLS/, ki določa, da občinski funkcionarji opravljajo svojo funkcijo nepoklicno. Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da funkcija člana občinskega sveta in podžupana ni združljiva s funkcijo župana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Z besedilom tretjega odstavka je določeno, da član občinskega sveta, ki je imenovan za podžupana, opravlja funkcijo člana občinskega sveta in funkcijo podžupana hkrati. Podžupan, ki v primeru predčasnega prenehanja mandata župana opravlja funkcijo župana, v tem času ne opravlja funkcije člana občinskega sveta. 18. člen (župan) (1) Župan predstavlja občinski svet ter sklicuje in vodi njegove seje, nima pa pravice glasovanja. (2) Funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter z drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. (3) Za vodenje sej občinskega sveta lahko župan pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. (4) Če nastopijo razlogi, zaradi katerih župan, podžupan oziroma pooblaščeni član občinskega sveta ne more voditi že sklicane seje, jo brez posebnega pooblastila vodi najstarejši navzoči član občinskega sveta. (5) Župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami tega statuta in poslovnika občinskega sveta ter glede na potrebe odločanja na občinskem svetu, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Podžupan lahko opravi sklic seje le na podlagi posamičnega pooblastila župana. (6) Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva najmanj četrtina članov občinskega sveta, seja pa mora biti v petnajstih dneh po tem, ko je bila podana pisna zahteva za sklic seje, ki je vsebovala predlog dnevnega reda in nujno potrebno gradivo oziroma utemeljeno zahtevo občinski upravi za pripravo gradiva. Župan mora dati na dnevni red seje predlagane točke. Predlagan dnevni red pa lahko dopolni še z novimi točkami. Če seja občinskega sveta ni sklicana v roku sedmih dni po prejemu pisne zahteve, jo lahko skličejo člani občinskega sveta, ki so zahtevo podali. Župan in občinska uprava so dolžni zagotoviti pogoje za vodenje in izvedbo seje. Besedilo prvega odstavka je oblikovano na podlagi določila drugega odstavka 33. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da župan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja. Besedilo drugega odstavka je oblikovano na podlagi določila prvega odstavka 37.b člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da fukcija župana ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta in podžupana, članstvom v nadzornem odboru in z delom v občinski upravi ter drugimi funkcijami, za katere tako določa zakon. Besedili tretjega in četrtega odstavka sta oblikovani na podlagi določila drugega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da seje občinskega sveta sklicuje in vodi župan. Župan lahko za vodenje sej občinskega sveta pooblasti podžupana ali drugega člana občinskega sveta. Če nastopijo razlogi, da župan ne more voditi že sklicane seje občinskega sveta, jo vodi podžupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši član občinskega sveta. Besedili petega in šestega odstavka sta oblikovani na podlagi določila tretjega odstavka 35. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/, ki določa, da župan sklicuje seje občinskega sveta v skladu z določbami statuta občine in poslovnika občinskega sveta, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno. Župan mora sklicati sejo občinskega sveta, če to zahteva 13

PREDLOG PRVA OBRAVNAVA Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84

PREDLOG PRVA OBRAVNAVA Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84 PREDLOG PRVA OBRAVNAVA Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) je Občinski

Prikaži več

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO) je Občinski svet Občine Hodoš na svoji 13.

Prikaži več

1-1-STATUT_Občine_GORNJA_RADGONA-s prilogo-2015

1-1-STATUT_Občine_GORNJA_RADGONA-s prilogo-2015 Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US, 40/12 ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) je Občinski svet Občine Gornja

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

Osnutek statuta občine z obrazložitvijo

Osnutek statuta občine z obrazložitvijo OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NASLOV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU Statut Občine Ruše prva obravnava 2. PREDLAGATELJ GRADIVA Župan 3. PRIPRAVLJAVEC GRADIVA - Inštitut za lokalno

Prikaži več

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2 Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Osilnica ki obsega: - Statut Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/1995) - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 8/1999) - Spremembe

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA Številk vilka 1/2015 Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zak

OBČINA GORNJA RADGONA URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA Številk vilka 1/2015 Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zak OBČINA GORNJA RADGONA Gornja Radgona, 15. oktober ober 2015 Leto: I Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 -

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Uradni vestnik Gorenjske LETO: XXVIII torek, 25. aprila 1995 Številka 6 VSEBINA OBČINA ŽELEZNIKI 11. STATUT OBČINE ŽELEZNIKI 12. SKLEP O VREDNOSTI TOČ

Uradni vestnik Gorenjske LETO: XXVIII torek, 25. aprila 1995 Številka 6 VSEBINA OBČINA ŽELEZNIKI 11. STATUT OBČINE ŽELEZNIKI 12. SKLEP O VREDNOSTI TOČ Uradni vestnik Gorenjske LETO: XXVIII torek, 25. aprila 1995 Številka 6 VSEBINA OBČINA ŽELEZNIKI 11. STATUT OBČINE ŽELEZNIKI 12. SKLEP O VREDNOSTI TOČKE ZA IZRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNIH ZEMLJIŠČ

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Microsoft Word - NACRT_JAVNE RAZSVETLJAVE.doc

Microsoft Word - NACRT_JAVNE RAZSVETLJAVE.doc NAČRT JAVNE RAZSVETLJAVE Številka: 354-0019/2009-1 Divača, Marec 2009 KAZALO: 1. UVOD... 1 2. PODATKI O UPRAVLJALCU JAVNE RAZSVETLJAVE... 3 2.1. PODATKI O UPRAVLJALCU... 3 2.2. STATISTIČNI PODATKI... 4

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prost Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini Nova Gorica obsega: Odlok o splošnih prostorskih ureditvenih pogojih za posege v prostor v občini

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Uradni list RS - 037/2019, Uredbeni del

Uradni list RS - 037/2019, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 37 Ljubljana, ponedeljek 10. 6. 2019 ISSN 1318-0576 Leto XXIX VLADA 1723. Sklep o soglasju za odprtje Konzulata

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc

Microsoft Word - Zapisnik 1. seje.doc Mestna občina Ljubljana ČETRTNA SKUPNOST Š E N T V I D Prušnikova 106; 1210 Ljubljana Šentvid Tel. 01/512-46-07, faks: 512 06 81 e.mail: mol.sentvid@siol.net Številka: 900-19/2006-2-14206 Datum: 7. December

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc

Microsoft Word - 7. seja_T8_Odlok o plakatiranju_final.doc Občinski svet 7. redna seja Občinskega sveta, 28. junij 2011 Gradivo za 8. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju v občini Poljčane 1. obravnava Pravne

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Na podlagi 16

Na podlagi 16 URADNI VESTNIK OBČINE LUKOVICA LUKOVICA, 07.07.2011, ŠT. 9, LETO 2011 CENA 2,45 EUR Na podlagi 206. člena Zakona o graditvi objektov, ZGO-1 (Ur. list RS, št. 110/02, 47/04, 126/07, 108/09) in 16. člena

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez

POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vez POVPRAŠEVANJE izdaja soglasja za poseg v varovalni pas ceste in za izvedbo priključka na cesto VPRAŠANJE: Prejeli smo vprašanje občine članice SOS vezano na izdajo soglasja za poseg v varovalni pas ceste

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M

ŽUPAN Številka: 032-5/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine M ŽUPAN Številka: 032-5/2019-8 Datum: 12. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode VSEBINA: Predlog Poslovnika Občinskega sveta

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

STATUT

STATUT STATUT Policijskega sindikata Slovenije Spremembe in dopolnitve S spremembami in dopolnitvami 5. Kongresa PSS, dne 18.5.2011 Izredne Skupščine, dne 17.1.2012 1. redne Skupščine, dne 10.1.2013 6. Kongresa,

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DO

LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DO LOKALNE VOLITVE 2014 Instruktivni obrazec LV-10 Zapisnik-večinske volitve (Svet krajevne skupnosti) ZAPISNIK O DELU ORGANA POLITIČNE STRANKE, KI JE DOLOČIL KANDIDATURO(E) ZA ČLANE SVETA KRAJEVNE SKUPNOSTI

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA

10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 10. /korespondenčna /seja občinskega sveta Maj 2018 PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI SKLEPA O OBRAVNAVI PREDLOGA ODLOKA O POKOPALIŠKEM REDU V OBČINI LENDAVA 1. OBRAVNAVA GRADIVO PRIPRAVIL: Jasna Bračič-Szabó

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

OBČINA LOGATEC ŽUPAN   e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-20/2011-3 Datum: 15. 9. 2011 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme

DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme DEMOKRACIJA OD BLIZU Demokracija je 1. a) Demokratično sprejete odločitve so sprejete s soglasjem večine udeležencev. Nedemokratične odločitve sprejme posameznik ali manjša skupina ljudi, ki si jemlje

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

Microsoft Word - Statut - NPB 02

Microsoft Word - Statut - NPB 02 S T A T U T O B Č I N E K R Š K O (neuradno prečiščeno besedilo) (Uradni list RS, št. 13/16 - uradno prečiščeno besedilo in 79/16) S T A T U T O B Č I N E K R Š K O (neuradno prečiščeno besedilo) I. SPLOŠNE

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve]

Zadeva: [Klikni tukaj in natipkaj jasen opis zadeve] OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina@menges.si Številka: 3500-1/2015 Datum: 26.9.2018 ZADEVA : OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljnega akta drustva z zakonom in

Prikaži več

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne 09.02.2011, vključno s spremembami, ki jih je sprejela

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no)

(Microsoft Word - Letni na\350rt 2015-kon\350no) NAČRT RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM IN LETNI PROGRAM RAZPOLAGANJA S FINANČNIM PREMOŽENJEM OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2015 1. UVODNA POJASNILA 1.1. Ravnanje s stvarnim premoženjem občine Zakon o stvarnem

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških

zakonitost izdajanja obvestil o prekrških Zakonitost izdajanja obvestil o prekrških s strani kontrolorjev javnega podjetja Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. 20.10.2014 Zavod UP, zavod za upravno poslovanje Jure Trbič MNENJE GLEDE ZAKONITOSTI

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26 Na podlagi 1. vrstice 47. člena Statuta PZS in na predlog Zbora načelnikov mladinskih odsekov z dne 29. novembra 1997 je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na 19. redni seji dne 27. februarja 1998

Prikaži več

Microsoft Word - Gorenjske Lekarne_odlok o ustanovitvi_ doc

Microsoft Word - Gorenjske Lekarne_odlok o ustanovitvi_ doc Občina... ZADEVA: OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE IN OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČIN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC V JAVNEM ZAVODU GORENJSKE LEKARNE

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več