Microsoft Word

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word"

Transkripcija

1 REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Na podlagi 1. odstavka 24.člena Zakona o Računskem sodišču (v nadaljevanju ZRacS) in 23. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije izdajam naslednje P R E D H O D N O P O R O Č I L O o opravljenem nadzoru porabe proračunskih sredstev za delo OKROŽNEGA SODIŠČA V NOVEM MESTU v letu 1996 Številka: /97-9 Ljubljana, 30. januarja 1998

2 KAZALO UVOD UGOTOVITVE ZASEDENOST DELOVNIH MEST SODNIKOV IN SODNEGA OSEBJA TER STROŠKI DELA UČINKOVITOST DELA SODIŠČA VRSTA, ŠTEVILO, NAČIN IN ČAS REŠEVANJA ZADEV Vrsta in število zadev Način in čas reševanja zadev OBSEG DELA SODIŠČA V LETU STROŠKI KAZENSKEGA POSTOPKA MNENJE Zasedenost delovnih mest sodnikov in sodnega osebja ter stroški dela Učinkovitost dela sodišča Stroški kazenskega postopka PRIPOROČILO DODATEK:

3 UVOD Na Okrožnem sodišču v Novem mestu, Jerebova 2 (v nadaljevanju sodišče) je bila opravljena revizija na podlagi sklepa o uvedbi nadzora, št /97-1 z dne Revizija je zajemala porabo proračunskih sredstev za delo sodišča v letu 1996 po merilih določenih in obrazloženih v nadaljevanju poročila. Enake revizije so bile opravljene še na nekaterih drugih prvostopenjskih sodiščih (okrajnih in okrožnih), kakor tudi na nekaterih višjih in Vrhovnem sodišču Republike Slovenije. Opravljena je bila primerjava revizijskih ugotovitev med sodišči. Istočasno so bili preverjeni tudi stroški kazenskega postopka in njihova izterjava. V reviziji so bili uporabljeni podatki: - sodne statistike Ministrstva za pravosodje za leto statističnih poročil o delu sodišč za leto statističnega letopisa in podatki, ki so bili zbrani s pomočjo vprašalnikov od vseh sodišč. Pregled sta opravili revizijska sodelavka Lidija Turel in pripravnica Monika Jenko v času od do Pravna podlaga delovanja sodišča Pravna podlaga delovanja sodišča je določena v: Ustavi Republike Slovenije (v nadaljevanju URS) Zakonu o sodiščih (v nadaljevanju ZS) Zakonu o sodniški službi (v nadaljevanju ZSS) Sodnem redu (v nadaljevanju SR). Pristojnosti sodišča so določene v 101. členu ZS. Odgovorne osebe Odgovorne osebe sodišča so: Janez SMOLEJ, diplomirani pravnik, predsednik Ivan ŽETKO, diplomirani pravnik, sekretar Vida PELKO, ekonomski tehnik, vodja finančno računovodske službe Nevenka REDLING, višji upravni delavec, vodja kadrovske službe. 3

4 UGOTOVITVE 1. ZASEDENOST DELOVNIH MEST SODNIKOV IN SODNEGA OSEBJA TER STROŠKI DELA Na sodišču so zaposleni sodniki in sodno osebje: strokovni sodelavci, sodni referenti, upravno tehnični in drugi delavci. Preverjena je bila zasedenost sistemiziranih delovnih mest sodnikov in sodnega osebja v primerjavi s povprečjem zasedenosti enakih delovnih mest okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji. Sodni svet je na predlog ministra, pristojnega za pravosodje in po predhodnem mnenju predsednika okrožnega sodišča, določil število sodniških mest na posameznem sodišču (38. člen ZS). V letu 1994 je Ministrstvo za pravosodje pripravilo predlog akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji in ga posredovalo Sodnemu svetu. Ta je dne sprejel Akt o določitvi števila sodniških mest na podlagi statističnega izračuna potrebnega števila sodnikov glede na novo prejete zadeve v letu 1992, korigiranih okvirnih meril za določitev števila sodniških mest iz leta 1983 ter z upoštevanjem predlogov predsednikov sodišč. Z aktom je bilo za sodišče določeno delovno mesto predsednika sodišča in 8 sodniških delovnih mest. Sodni svet je dne , na predlog pristojnega ministra, sprejel povečanje števila sodniških mest s sklepom o spremembi akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji v delu, ki za Okrožno sodišče v Novem mestu določa delovno mesto predsednika sodišča in 9 sodnikov. Minister, pristojen za pravosodje, je po predhodnem mnenju Sodnega sveta določil za posamezno sodišče število sodnega osebja (59. člen ZS). Podlaga za določitev števila administrativno-tehničnih delavcev na sodišču so bila Okvirna merila iz leta 1986, ki jih je sprejel Republiški sekretariat za pravosodje in upravo. Pri določanju števila sodnega osebja so bili upoštevani tudi predlogi predsednikov sodišč. Ugotovljeno je bilo, da so omenjena merila zastarela, ker Ministrstvo za pravosodje po reorganizaciji sodišč ni določilo skupnih osnov za sistemizacijo delovnih mest v smislu 2. odstavka 3. člen zakona o delavcih v državnih organih (v nadaljevanju ZDDO), kar je obrazloženo v nadaljevanju poročila. Z odredbo o določitvi števila sekretarjev, strokovnih sodelavcev, upravno-tehničnih delavcev, administrativnih delavcev, računovodskih delavcev in tehničnih delavcev na okrožnih sodiščih z dne je za sodišče določnih 46 delovnih mest za sodno osebje. 4

5 Tabela 1: Število sistemiziranih in zasedenih delovnih mest za sodnike in sodno osebje na sodišču na dan 1.1. in Naziv delovnih mest Sistemizirana delovna mesta Zasedena delovna mesta na dan Zasedena delovna mesta na dan predsednik sodniki SODNIKI SKUPAJ (1+2) sekretar strokovni sodelavci upravno tehnični delavci vodja sodnega registra referenti v sodnem registru stečajni referenti administrativni delavci a. od tega število strojepisk - (8) (8) 11. računovodski delavci tehnični delavci SODNO OSEBJE SKUPAJ (od 4 do 12) 14. SKUPAJ (3+13) Na dan je bilo sistemiziranih 55 delovnih mest. V letu 1996 je bilo dodatno sistemizirano eno sodniško mesto, tako da je bilo na sodišču na dan sistemiziranih 56 delovnih mest. Na dan je bilo zasedenih 71 % delovnih mest, na dan pa 75 % delovnih mest. V letu 1996 na sodišču ni bilo bistvene fluktuacije zaposlenih. Na novo so se zaposlili 4 delavci, od tega 1 sodnik, 1 strokovni sodelavec, 1 strojepiska zapisnikarica in 1 varnostnik. Delovno razmerje je prenehalo 2 delavcem, in sicer 1 sodniku in 1 administrativni delavki. Tabela 2: Delež zasedenih delovnih mest na sodišču in na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji na dan Zaposleni Delež zasedenih delovnih mest na Okrožnem sodišču v Novem mestu Delež zasedenih delovnih mest za vsa okrožna sodišča v RS 1. Sodniki 90 % 85 % 2. Strokovni sodelavci 50 % 75 % 3. Sodno osebje (brez 72 % 84 % str. sodelavcev) 4. SKUPAJ (1+2+3) 75 % 84 % Iz tabele 2 je razvidna zasedenost delovnih mest na sodišču na dan ( 75 %), kar je za 9 odstotnih točk pod povprečno zasedenostjo delovnih mest na vseh okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji (84 %). Razlog nezasedenih delovnih mest je po navedbah sodišča v pomanjkanju delovnih prostorov na sodišču. 5

6 Glede na povprečno zasedenost sodniških mest na vseh okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji (85 %) je imelo sodišče zasedenih 90 % sodniških mest, kar bistveno ne presega republiškega povprečja. Povprečna zasedenost mest sodnega osebja (brez strokovnih sodelavcev) je bila na vseh okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji 84 %, na Okrožnem sodišču v Novem mestu pa je bila, predvsem zaradi prostorske stiske, za 12 odstotnih točk pod povprečjem (72 %). Merila za določanje števila strokovnih in administrativno tehničnih delavcev so bila določena leta. Določajo razmerje enega strojepisca na sodnika, za vsakega strokovnega sodelavca pa se število strojepiscev poveča za 0,50. Na dan je opravljalo delo strojepiske 8 delavk, kar pomeni 0,89 strojepiske na sodnika. Povprečje vseh okrožnih sodišč v Sloveniji je znašalo 1,02 strojepiske na sodnika. Torej je razmerje števila strojepisk na sodnika na sodišču manjše od republiškega povprečja. Če primerjamo obremenjenost strojepiske z razmerjem število strojepisk na sodnika, je strojepiska na Okrožnem sodišču v Novem mestu v povprečju bolj obremenjena kot je povprečna obremenjenost strojepiske na ostalih okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji. Merila iz leta 1986 določajo za število strokovnih sodelavcev enega strokovnega sodelavca na 12 sodnikov. Izjema od tega je možna, glede na specifične kadrovske potrebe območja, katerega sodišče pokriva. Na sodišču je bil na dan zaposlen 1 strokovni sodelavec ter 9 sodnikov, kar je v mejah omenjenih meril. V povprečju je bilo na okrožnih sodiščih v republiki zaposlenih 0,22 strokovnega sodelavca na sodnika, razmerje na sodišču pa je 0,11 in je nižje od republiškega povprečja. Če primerjamo obremenjenost strokovnega sodelavca z razmerjem število strokovnih sodelavcev na enega sodnika, je strokovni sodelavec Okrožnega sodišča v Novem mestu v povprečju bolj obremenjen kot je povprečna obremenjenost strokovnega sodelavca ostalih okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji. Vendar pa je pri tem potrebno upoštevati dejstvo, da so se zadeve, ki jih je rešil strokovni sodelavec na različnih okrožnih sodiščih različno evidentirale, zato primerjava ne temelji na enakih osnovah. Na Okrožnem sodišču v Novem mestu se zadeve, ki jih je rešil strokovni sodelavec v letu 1996, niso evidentirale ločeno za strokovnega sodelavca, ampak so štele v število rešenih zadev sodnika. Pri primerjavi razmerja zaposlenega števila celotnega sodnega osebja na sodnika na dan je na sodišču omenjeno razmerje znašalo 3,67 kar je nekoliko nad republiškem povprečjem, ki je znašalo 3,44 sodnega osebja na sodnika. Pri primerjavi zahtevane in dejanske izobrazbe sodnega osebja na dan je bilo ugotovljeno, da 13 delavcev ni imelo zahtevane izobrazbe, ki jo določa zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in lokalnih skupnostih (v nadaljevanju zakon) in pravilnik o napredovanju zaposlenih na sodiščih, v javnih tožilstvih, javnih pravobranilstvih in v organih za postopek o prekrških (v nadaljevanju pravilnik). Od teh 13 delavcev je 10 delavcev ob prvi razporeditvi, to je na dan , napredovalo v skladu s 22. členom, 26.členom oz. s prvim odstavkom 33. člena pravilnika, 3 delavci pa so razporejeni v skladu s 23.členom pravilnika. 6

7 Stroški dela Stroške dela (plače, drugi osebni prejemki in prispevki delodajalca za leto 1996) so bili analizirani na podlagi podatkov, ki jih je na predlog Računskega sodišča pripravilo sodišče in sicer za naslednje skupine zaposlenih: - sodnike - strokovne sodelavce - vodjo sodnega registra, referente v sodnem registru, stečajne referente - strojepiske - ter ostalo sodno osebje. Taka razvrstitev v skupine je narejena zato, ker je upoštevano, da sodniki, strokovni sodelavci, vodja sodnega registra, referenti v sodnem registru in stečajni referenti opravljajo samostojna dela pri reševanju določenih spisov (v nadaljevanju samostojno osebje, medtem ko so strojepiske ter ostalo sodno osebje (administrativni delavci brez strojepisk, računovodski delavci, tehnični delavci, sekretar in upravno-tehnični delavci) upoštevani kot podporno osebje (v nadaljevanju podporno osebje) 1. Analitične evidence niso bile preverjene, ker dejanska izplačila plač in drugih osebnih prejemkov posameznikom niso bila predmet nadzora, ampak so bili podatki uporabljeni za ugotavljanje stroškov dela na zadevo. Zastavljen cilj je bil ugotoviti, kolikšen delež predstavlja strošek dela vseh zaposlenih na rešeno zadevo, zadevo v delu, rešeno pomembnejšo zadevo in pomembnejšo zadevo v delu. Omenjeni podatki so posebej analizirani za samostojno osebje in podporno osebje. Tabela 3 je izdelana na podlagi letnih podatkov bruto plač ter drugih osebnih prejemkov za leto Tabela 3: Podatki o plačah, drugih osebnih prejemkih in prispevkih delodajalca za leto 1996 v SIT brez stotinov Naziv delovnega mesta Plače Drugi osebni odhodki (prejemki)* Prispevki delodajalca Skupaj 1. Sodniki (vključno s predsednikom) 54, , , , Strokovni sodelavci 1, , Skupaj: - vodja sodnega registra - referenti v sodnem registru - stečajni referenti 3, , , , , , Strojepiske 9, , , , Skupaj: - administrativni delavci (brez strojepisk) - računovodski delavci - tehnični delavci - sekretar - upravno-tehnični delavci 24, , , , , , , , , , , , , , , , , , , Skupaj sodno osebje (od 2 do 5) 38, , , , S k u p a j sodišče (1+6) , , , Pojmovanje samostojno osebje in podporno osebje je bilo uporabljeno le za potrebe tega poročila. 7

8 *Opomba: Ta postavka zajema: odpravnine, regres za letni dopust in prehrano, prevoz na delo, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči in drugo. Iz podatkov v tabeli 3 izhaja, da je sodišče porabilo za stroške dela v letu 1996 skupaj 122, SIT, od tega so znašali stroški dela za sodnike 66, SIT oz. 54,8 % vseh stroškov dela sodišča, za sodno osebje pa 55, SIT oz. 45,2 %. Razmerje porabljenih sredstev znotraj sodnega osebja je bilo naslednje: - strokovni sodelavci 1, SIT oz. 3,1 % - vodja sodnega registra, referenti v sodnem registru, stečajni referenti 4, SIT oz. 9,1 % - strojepiske 13, SIT oz. 23,9 % - administrativni delavci (brez strojepisk), 35, SIT oz. 63,9 % računovodski delavci, tehnični delavci, sekretar in upravno-tehnični delavci Skupaj za sodno osebje 55, SIT oz. 100 % Stroški dela za samostojno osebje so v letu 1996 znašali 73, SIT oziroma 60,3 %, stroški dela za podporno osebje pa 48, SIT oz. 39,7 % vseh stroškov dela sodišča. To pomeni, da so zadeve, ki jih rešuje sodišče obremenjene z dokaj visokim stroškom dela podpornega osebja. Stroški dela na rešeno zadevo za leto 1996 Za sodišče je bil ugotovljen povprečni strošek dela na zadevo - enoto. Enoto so predstavljale: - rešene zadeve, - zadeve v delu, - rešene pomembnejše zadeve 2 in - pomembnejše zadeve v delu. V letu 1996 je sodišče rešilo 3137 zadev, v delu pa je imelo skupaj 4922 zadev. Od omenjenih zadev je bilo 1373 rešenih pomembnejših zadev, od zadev v delu, je bilo pomembnejših zadev V tabeli 4 so prikazani stroški dela po strukturi zaposlenih na enoto za leto Pomembnejše zadeve so povzete po Sodni statistiki Ministrstva za pravosodje za leto 1996 in so: kazenske zadeve (K), preizkave (Kpr), kazenske mladoletniki- pripravljalni postopek (Kmp), kazenske zoper mladoletnike (Km), gospodarski prestopki (Gp), pravdne zadeve (P), gospodarske pravdne zadeve (Pg), stečaji (St). 8

9 Tabela 4: Strošek dela na enoto za leto 1996 Zaposleni Strošek dela na rešeno zadevo Strošek dela na zadevo v delu Strošek dela na pomembnejšo rešeno zadevo Strošek dela na pomembnejšo zadevo v delu v SIT brez stotinov Struktura v % - sodniki ,8 - strokovni sodelavci ,4 - skupaj: vodja sodnega registra, referenti v sodnem registru, stečajni referenti ,1 - strojepiske ,8 - admin. delavci (brez strojepisk), računov. delavci,tehnični delavci, sekretar in upravno-tehnični delavci ,9 Sodno osebje skupaj ,2 Sodišče skupaj(brez ,0 pripravnikov) Iz tabele 4 je razvidno, da je strošek dela na sodišču v letu 1996 znašal v povprečju SIT na eno rešeno zadevo, na rešeno pomembnejšo zadevo pa SIT. Upoštevajoč število zadev v delu, je znašal strošek dela na eno zadevo v delu SIT, na pomembnejšo zadevo v delu pa SIT. V reviziji so bili pridobljeni tudi podatki o stroških dela za zaposlene na sodišču za mesec december Podatki so bili uporabljeni za izračun povprečnih stroškov dela na zaposlenega po strukturi zaposlenih. Pri izračunu so upoštevani zaposleni po stanju konec leta Na ta način prikazovanja je izključen vpliv fluktuacije med letom. Podatki so prikazani v tabeli 5. Tabela 5: Povprečni strošek dela na zaposlenega na sodišču za december 1996 v SIT brez stotinov Zaposleni Povprečna plača Drugi osebni prejemki Prispevki delodajalca Skupaj stroški dela - sodniki strokovni sodelavci vodja sodnega registra, referenti v sodnem registru, stečajni referenti - strojepiske skupaj: admin. delavci (brez strojepisk), računov. delavci, sekretar, upravno-tehnični delavci Sodno osebje skupaj Sodišče skupaj (povprečje) Iz podatkov v tabeli 5 izhaja, da je povprečni strošek dela na enega sodnika za december 1996 znašal SIT, povprečni strošek sodnega osebja pa SIT. 9

10 Povprečni stroški dela za sodnika so za 4,67 krat večji od povprečnih stroškov dela strojepiske 3, za 3,98 krat večji od povprečnih stroškov dela strokovnega sodelavca 4 in za 4,46 krat večji od povprečnih stroškov dela enega zaposlenega delavca sodnega osebja UÈINKOVITOST DELA SODIŠÈA Na učinkovitost dela sodišča vplivajo zunanji (zakonodaja, pristojnost sodišča, reorganizacija sodišč, prostorski pogoji idr.) in notranji dejavniki. Nekateri od slednjih so bili analizirani v tej reviziji. Za temeljitejše ugotovitve bi bilo potrebno zajeti preverjanja za daljše časovne obdobje (večih let), vendar to ni bilo opravljeno zaradi vpliva reorganizacije, ki je na delo sodišč v letih 1995 in 1996 še vedno neugodno vplivala. S je bila opravljena reorganizacija sodišč, ki je imela za posledico veliko fluktuacijo sodnikov zaradi upokojevanj, nizkih plač idr. Leto 1997 pa ni zajeto, ker je bila revizija opravljena v tem letu. Učinkovitost dela sodišča je bila analizirana na podlagi: 1. vrste, števila, načina in časa reševanja zadev 2. opravljenega obsega dela sodišča VRSTA, ŠTEVILO, NAČIN IN ČAS REŠEVANJA ZADEV Podatki o vrstah, številu, načinu in času reševanja posameznih vrst zadev so bili pridobljeni iz statističnih poročil o delu sodišča za leto 1996, iz Sodne statistike Ministrstva za pravosodje za leto 1996 in iz ugotovitev opravljene analize (tabele 6-16) Vrsta in število zadev Učinkovitost dela sodišča, glede vrste in števila rešenih zadev, je bila analizirana na podlagi: rešenih zadev v letu 1996 starejših zadev, prejetih v delo do pomembnejših zadev. Sodišče spremlja zadeve po vrstah in številu zadev. Podatki so zbrani v tabeli 6. V stolpcu 8 je prikazan delež povečanja (oz. zmanjšanja) nerešenih zadev na dan glede na stanje na dan Razmerje števila strojepisk na sodnika po stanju je 0,89 strojepiske na sodnika. 4 Razmerje števila strokovnih sodelavcev na sodnika po stanju je 0,11 strokovnega sodelavca na sodnika. 5 Razmerje števila sodnega osebja na sodnika po stanju je 3,67 sodnega osebja na sodnika 10

11 Tabela 6: Potek reševanja zadev na sodišču v času od do Oznaka vpisnika Vrsta zadeve Nerešene zadeve na dan Prejete zadeve Zadeve v delu Rešene zadeve Nerešene zadeve, Razlika v % (1.1. in ) =(7/3-1) x 100 K kazenske ,5 % Kpd kazensko preiskovalna dejanj. Kpr preiskave ,0 % Kr razne kazenske Kmp kazenske mlad.-priprav.post ,0 % Km kazenske zoper mladoletnike Po pomilostitve ,0 % Ks zunaj obravnavani kaz. senat ,3 % Gp gospodarski prestopki ,9 % Gpr gosp.preiskov. dejanja ,0 % IKZ izvrševanje kazni zapora ,5 % IKZt izvršilne kazni tujih sodišč Pp odločanje o dovolitvi posegov v čl.pravice in svobošč. P pravdne ,5 % Pl plačilni nalogi Pom pravne pomoči ,7 % Pom-i mednar. pravna pomoč ,0 % Nd varstvo z.nezakon. dejanja R razne civilne ,0 % Rg razne civilne gospodarske Ov-i inozemske overitve Ov-h overitve po Haaški konvenciji Pg gospod. pravdne ,7 % Plg gospod. plačilni nalogi prisilne poravnave St stečaji ,0 % redne likvidacije ,0 % Srg sodni register ,2 % S K U P A J ,0 % Na dan je imelo sodišče 1899 nerešenih zadev (2,4 % vseh nerešenih zadev okrožnih sodiščih), na dan pa je imelo 1785 nerešenih zadev (2,2 % vseh nerešenih zadev okrožnih sodiščih). V letu 1996 je sodišče prejelo 3023 zadev, v delu je imelo 4922, od katerih je rešilo 3137 zadev ( 4,0 % od rešenih zadev na vseh okrožnih sodiščih). Iz statističnega poročila o delu okrožnih sodišč Republike Slovenije za leto 1996 je razvidno, da je število nerešenih zadev na dan za vsa okrožna sodišča v državi znašalo zadev, na dan pa Število nerešenih zadev za vsa okrožna sodišča se je zmanjšalo za 1,0 %, na sodišču pa za 6,0 %. Število nerešenih zadev na koncu poročevalne dobe je za 5 odstotnih točk nižje kot znaša povprečje okrožnih sodišč v državi. Od vseh 4922 zadev, ki so bile v delu na sodišču, je bilo rešenih zadev 3137 oz. 63,7 %, kar je 11

12 več kot v povprečju okrožna sodišča v državi, ki so od vseh zadev , ki so bile v delu na okrožnih sodiščih v državi, rešila oz. 49,7 % zadev. Vrsta in število nerešenih zadev po starosti Za starejše zadeve se po Sodni statistiki Ministrstva za pravosodje za leto 1996 štejejo zadeve, ki so stare dve leti ali več, to je tiste, ki jih je sodišče prejelo do Pregled vseh nerešenih zadev in starejših zadev za sodišče po posameznih vrstah zadev na dan je razviden iz tabele 7. Tabela 7: Vrsta in število nerešenih zadev na dan Obdobje, leto Kpr 6 K Km Gp P Pg St SKUPAJ SKUPAJ (v %) 1 Skupaj do ,3 % leta ,6 % ,1 % 4 Skupaj (2 + 3) ,7 % 5 SKUPAJ (1 + 4) % Na dan je imelo sodišče 1578 nerešenih zadev, od tega je bilo 226 zadev (14,3 %) starejših zadev, 1352 nerešenih zadev (85,7 %) pa je bilo na sodišču prejetih v letih 1995 ter V Republiki Sloveniji je znašalo število nerešenih zadev (prejetih v delo do ) skupaj za okrožna sodišča zadev, od tega je število nerešenih starejših zadev za Okrožno sodišče v Novem mestu 226 zadev oz. 1,02 %, kar pomeni, da je bilo na dan na sodišču relativno malo nerešenih starejših zadev. Sodišče je v letu 1996 rešilo 42,7 % starejših zadev, kar je za 13 odstotnih točk nad povprečjem okrožnih sodišča v Republiki Sloveniji, ki so v letu 1996 rešila 29,7 % starejših zadev. Sodišče je bilo v letu 1996 pri reševanju starejših zadev učinkovitejše kot so bila v povprečju okrožna sodišča v Republiki Sloveniji. Pomembnejše zadeve Podrobneje so bile analizirane t.i. pomembnejše zadeve: kazenske, preiskave, kazenske mladoletniki - pripravljalni postopek, kazenske zoper mladoletnike, gospodarski prestopki, pravdne, gospodarske pravdne, prisilne poravnave, stečaji in redne likvidacije. Podatki povprečne obremenitve in storilnosti sodišč in sodnikov, ki jih izkazuje Sodna statistika iz leta 1996, niso v celoti uporabljivi za primerljivost med sodišči zaradi različnega prispevka strokovnih sodelavcev pri reševanju zadev in zaradi upoštevanja zasedenosti 6 Pomen kratic glej tabelo 6 - stolpec 1 in 2. 12

13 sodniških mest na določen dan ( ). Pri izračunu je tudi predpostavljeno, da so vsi sodniki sodišča opravljajo sodniško funkcijo le na pomembnejših zadevah, za leto pa je upoštevan čas dela sodnikov 10,5 mesecev. Ker sodna statistika za leto 1996 ne objavlja podatka o pomembnejših zadevah (prejetih, v delu in rešenih v letu 1996), po posameznih sodiščih, pač pa izračunava povprečno obremenitev in storilnost na sodnika za vsa okrožna sodišča v Republiki Sloveniji, je v nadaljevanju poročila prikazan ta izračun tudi po sodnikih za Okrožno sodišče v Novem mestu. Izračun je bil opravljen na podlagi podatkov o številu vseh zadev na sodnika in pomembnejših zadev na sodnika. V tabeli 8 je prikazano število pomembnejših zadev, ki jih je sodišče v letu 1996 prejelo, imelo v delu in jih rešilo. Tabela 8: Pomembnejše zadeve (prejete, v delu in rešene) v letu 1996 Ozn. vp. Vrsta zadev Prejete zadeve V delu Rešene K kazenske Kpr preiskave Kmp kazenske mladoletniki pripravljalni postopek Km kazenske zoper mladoletnike Gp gospodarski prestopki P pravdne Pg gospodarske pravdne prisilne poravnave St stečaji redne likvidacije Skupaj Od vseh zadev v delu (4922 zadev) je bilo na sodišču 2951 oz. 59,9 % pomembnejših zadev. Sodišče je v letu 1996 od 2951 pomembnejših zadev v delu, rešilo 1373 zadev oz. 46,5 % kar je več od povprečja okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji, ki so od vseh pomembnejših zadev v delu (89.864) rešila pomembnejših zadev oz. 26,9 %. Tabela 8A: Prejete zadeve na sodnika v letu 1996 Sodišče Okrožno sodišče v Novem mestu Okrožna sodišča v RS (povprečje) Vse zadeve na leto Vse zadeve na mesec Pomembnejše zadeve na leto Pomembnejše zadeve na mesec

14 Pripad vseh zadev na sodnika je bil na sodišču nižji od povprečnega za 79 zadev (19,1 %) oz. za 8 zadev na mesec. Pripad pomembnejših zadev na mesec v letu 1996 je bil na sodišču enak republiškem povprečju (16). Tabela 8B: Zadeve v delu na sodnika v letu 1996 Sodišče Okrožno sodišče v Novem mestu Okrožna sodišča v RS (povprečje) Vse zadeve na leto Vse zadeve na mesec Pomembnejše zadeve na leto Pomembnejše zadeve na mesec Sodnik Okrožnega sodišča v Novem mestu je imel v letu 1996 v povprečju v delu (547 zadev) za 35,0 % manj zadev kot v povprečju sodniki ostalih okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji (842 zadev). Tudi pomembnejših zadev v delu na sodnika je bilo na sodišču manj kot v republiškem povprečju. Tabela 8C: Rešene zadeve na sodnika v letu 1996 Sodišče Okrožno sodišče v Novem mestu Okrožna sodišča v RS Vse zadeve na leto Vse zadeve na mesec Pomembnejše zadeve na leto Pomembnejše zadeve na mesec Sodnik sodišča je v letu 1996 rešil na mesec v povprečju 33 zadev oz. 17,5 % manj od povprečnega števila rešenih zadev na okrožnega sodnika v Republiki Sloveniji (40 zadev). Pomembnejših zadev na sodišču na sodnika je bilo na sodišču rešenih 15 zadev, kar je za 25 % nad povprečjem v Republiki Sloveniji (12 zadev). Iz tabel 8 a - c izhaja, da je bilo v letu 1996 število vseh prejetih zadev, zadev v delu in število vseh rešenih zadev na sodnika manjše od povprečja okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji. Število rešenih pomembnejših zadev na sodnika na sodišču pa je bilo višje od republiškega povprečja Način in čas reševanja zadev 14

15 Način in čas reševanja zadev na sodišču je bil analiziran posebej za kazenske zadeve, gospodarske postopke in spore v postopku na prvi stopnji, od pravdnih zadev v postopku na prvi stopnji pa za civilne in gospodarske spore. Primerjava načina reševanja zadev, je bila opravljena na podlagi števila izdanih meritornih sodb in procesnih odločb, kar je razčlenjeno v nadaljevanju poročila. Kazenske zadeve V letu 1996 je sodišče prejelo 124 kazenskih zadev zoper polnoletne osebe v postopku na prvi stopnji, kar predstavlja 6,2 % od vseh novih kazenskih zadev na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji. Vlagatelj obtožnega akta je v večini kazenskih zadev državni tožilec. Razlog je v dejstvu, da se pretežna večina kazenskih dejanj preganja po uradni dolžnosti in le izjemoma vložita obtožni akt subsidiarni ali zasebni tožilec. V letu 1996 je sodišče rešilo 96 kazenskih zadev zoper polnoletne osebe v postopku na prvi stopnji. V pristojnost drugemu sodišču je odstopilo 4 zadeve, sodišče pa je rešilo 92 zadev. Način reševanja kazenskih zadev je razviden iz tabele 9. Tabela 9: Način reševanja kazenskih zadev Način reševanja zadev Okrožno sodišče v Novem mestu Delež za vsa Število zadev Delež zadev (v %) okrožna sodišča v RS (v %) S sodbo: s katero se obtožba zavrne s katero se obtoženec oprosti obtožbe s katero se obtoženec spozna za krivega ,3 19,6 64,1 5,6 9,8 61,2 Skupaj s sodbo 81 88,0 76,6 Z ustavitvijo postopka 6 6,5 17,3 Z združitvijo zadev 5 5,5 6,1 Skupaj rešenih zadev Pri reševanju kazenskih zadev je sodišče s sodbo rešilo 88 % kazenskih zadev, republiško povprečje pa je 76,6 %. Postopek je bil ustavljen pri 6 zadevah, kar predstavlja 6,5 % rešenih kazenskih zadev in je pod povprečjem vseh okrožnih sodišč, ki znaša 17,3 %. Meritorno obravnavanje kazenskih zadev praviloma zahteva več dela in časa, kot izdaja procesnih sklepov. Upoštevati pa je potrebno, da način rešitve zadeve (meritoren ali s procesnim sklepom) ni v moči sodnika. Čas reševanja kazenskih zadev je bil naslednji: 15

16 Tabela 10: Trajanje postopka Čas trajanja postopka Okrožno sodišče v Novem mestu Delež za vsa Število zadev Delež zadev (v %) okrožna sodišča v RS (v %) 1. do 3 mesece 23 25,0 21,4 2. nad 3-6 mesecev 22 23,8 15,6 3. nad 6 mes. do 1 leta 29 31,6 16,1 4. Skupaj ,4 53,1 5. nad 1 leto 18 19,6 46,9 6. Skupaj (4+5) Sodišče je večino kazenskih zadev (80,4 %) rešilo v enem letu, kar je visoko nad republiškim povprečjem (53,1 %). Le 19,6 % kazenskih zadev je sodišče rešilo v času daljšem kot eno leto, kar je manj od povprečja ostalih okrožnih sodišč, ki so v povprečju 46,9 % kazenskih zadev rešila v času daljšem kot 1 leto. Čas reševanja kazenskih zadev na sodišču v letu 1996 je bil v povprečju krajši od republiškega povprečja. Pravdne zadeve v postopku na prvi stopnji V letu 1996 je sodišče rešilo 809 pravdnih zadev, od tega 235 civilnih sporov in 574 gospodarskih sporov. Civilni spori Pregled načina reševanja civilnih sporov je prikazan v tabeli 11. Tabela 11: Način reševanja civilnih sporov Način reševanja zadev Okrožno sodišče v Novem mestu Delež za vsa Število zadev Delež zadev (v %) okrožna sodišča v RS(v %) Tožba 34 14,5 19,6 umaknjena,zavržena S sodbo: na podlagi obravnave zaradi izostanka na podlagi pripoznave ,5 0,9 2,9 66,7 1,4 1,3 16

17 na podlagi odpovedi 1 0,4 0,6 Skupaj s sodbo ,7 70,0 S sodno poravnavo 15 6,4 2,4 Na drug način 15 6,4 8,0 Skupaj rešenih zadev Sodišče je pri reševanju civilnih sporov rešilo višji delež zadev na podlagi obravnave (68,5 %) ter manj zadev na podlagi umaknjene oz. zavržene tožbe (14,5 %) kot so jih rešila v povprečju okrožna sodišča v Republiki Sloveniji. Pri tem je sodišče izdajalo meritorne sodbe, kar zahteva praviloma več dela, kot izdaja procesnih sklepov, ob upoštevanju dejstva, da način reševanja zadev ni v moči sodnika. Čas reševanja civilnih sporov je naslednji: Tabela 12: Trajanje postopka Čas trajanja postopka Okrožno sodišče v Novem mestu Delež za vsa Število zadev Delež zadev (v %) okrožna sodišča v RS (v %) do 3 mesece 39 16,6 18,6 nad 3-6 mesecev 68 28,9 23,6 nad 6 mes. do 1 leta 55 23,4 26,5 nad 1 letom do 3 let 63 26,9 25,8 nad 3 leta 10 4,2 5,5 Skupaj Sodišče pri reševanju civilnih sporov, glede na čas trajanja postopka, ni nikjer bistveno odstopalo od povprečja okrožnih sodišč v Republiki Sloveniji. Gospodarski spori Sodišče je v letu 1996 prejelo v reševanje 701 gospodarskih sporov, rešilo jih je 593, od teh jih je bilo 19 odstopljenih v pristojnost drugemu sodišču. Način reševanja gospodarskih sporov je prikazan v tabeli 13. Tabela 13: Način reševanja gospodarskih sporov Način reševanja zadev Okrožno sodišče Novo mesto Delež za vsa Število zadev Delež zadev (v %) okrožna sodišča v RS (v %) Tožba umaknjena,zavržena ,2 29,5 S sodbo: na podlagi obravnave zaradi izostanka na podlagi pripoznave na podlagi odpovedi ,1 3,3 3,8 0,7 39,3 1,6 4,9 0,8 17

18 Skupaj s sodbo ,9 46,6 S sodno poravnavo 14 2,4 1,0 Na drug način 43 7,5 22,9 Skupaj rešenih zadev S sodbo je sodišče rešilo 47,9 % vseh gospodarskih sporov, kar bistveno ne presega republiškega povprečja (46,6 %). Trajanje postopkov reševanja gospodarskih sporov je naslednje: Tabela 14:Trajanje postopka Čas trajanja postopka Okrožno sodišče Novo mesto Delež za vsa Število zadev Delež zadev (v %) okrožna sodišča v RS (v %) do 3 mesece 40 6,9 6,6 nad 3-6 mesecev 44 7,7 6,8 nad 6 mes. do 1 leta ,2 13 nad 1 letom do 3 let ,4 62,1 nad 3 leta 22 3,8 11,5 Skupaj Sodišče je večino (40,8 %) gospodarskih sporov rešilo v času do 1 leta, kar je nad povprečjem okrožnih sodišče v Republiki Sloveniji (26,4 %). V času nad 3 leta je bilo na sodišču rešenih 3,8 % gospodarskih sporov, na ostalih okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji pa 11,5 % zadev. Čas reševanja gospodarskih sporov na sodišču v letu 1996 je bil v povprečju krajši od republiškega povprečja. Gospodarski prestopki v postopku na prvi stopnji Sodišče je v letu 1996 prejelo 109 omenjenih zadev, kar predstavlja 6,2 % prejetih gospodarskih prestopkov na prvi stopnji v državi. Vlagatelj obtožnega predloga je bil v večini primerov (105) državni tožilec. Sodišče je rešilo 130 gospodarskih postopkov, od teh jih je 129 rešilo samo, 1 zadeva pa je bila odstopljena v pristojnost drugemu sodišču. Iz tabele 15 je razviden način reševanja gospodarskih prestopkov v postopku na prvi stopnji. Tabela 15: Način reševanja gospodarskih prestopkov v postopku na prvi stopnji Način reševanja zadev Okrožno sodišče v Novem mestu Delež za vsa okrožna sodišča v RS Število zadev Delež zadev (v %) (v %) Sodba, s katero se obtožba 18 13,9 6,5 18

19 zavrne Oprostilna sodba Obsodilna sodba ,1 56,6 1,7 31,1 Skupaj s sodbo 95 73,6 39,3 Z ustavitvijo postopka 27 20,9 56,8 Z združitvijo zadev 7 5,5 3,9 Skupaj Sodišče je 73,6 % zadev rešilo s sodbo, kar je več kot so v povprečju s sodbo rešila okrožna sodišča v Republiki Sloveniji (39,3 %). Sodišče je 27 gospodarskih prestopkov (oz. 20,9 %) rešilo z ustavitvijo postopka, kar je bistveno manj kot znaša republiško povprečje (56,8 %). Sodišče je bilo pri reševanju gospodarskih prestopkov bolj učinkovito od povprečja v Republiki Sloveniji, ker reševanje zadev z meritorno sodbo praviloma predstavlja več dela za sodišče, kot ustavitev postopka. Tabela 16: Trajanje postopka Čas reševanja zadev Okrožno sodišče v Novem mestu Delež za vsa okrožna sodišča v RS Število zadev Delež zadev (v %) (v %) do 3 mesecev 29 22,5 9,1 nad 3 mesece do 6 mes ,0 15,8 nad 6 mesecev do 1 leta 69 53,5 71,1 nad 1 leto - - 4,0 Skupaj Sodišče je v času do 3 mesecev rešilo 22,5 % zadev, v času od 3 mesecev od 6 mesecev 24 % zadev, v času nad 6 mesecev do 1 leta pa le 53,5 % zadev, kar kaže na krajši čas glede na povprečni čas reševanja gospodarskih prestopkov na prvi stopnji na okrožnih sodiščih v Republiki Sloveniji, ki so 71,1 % zadev rešila v času nad 6 mesecev do 1 leta. Čas reševanja gospodarskih prestopkov na sodišču v letu 1996 je bil v povprečju krajši od republiškega povprečja OBSEG DELA SODIŠČA V LETU 1996 Obseg dela sodišča je bil merjen na podlagi opravljenega obsega dela sodnikov v letu 1996 po merilih 7 Sodnega sveta za ugotavljanje pričakovanega obsega sodnikovega dela z dne Ta merila še niso sprejeta, ampak se poskusno izvajajo na vseh sodiščih v Republiki Sloveniji v letu V reviziji so bila merila uporabljena z namenom, da bi na enakih osnovah ugotovili učinkovitost dela vseh okrožnih sodišč v letu Merila so bila naslednja (letno število zadev na sodnika): za pomembnejše zadeve: kazenske zadeve (K) 80 zadev, preizkave (Kpr) 110 zadev, kazenske mladoletniki- pripravljalni postopek (Kmp) 180 zadev, kazenske zoper mladoletnike (Km) 100 zadev, gospodarski prestopki (Gp) 180 zadev, pravdne zadeve (P) 180 zadev, gospodarske pravdne zadeve (Pg) 210 zadev, stečaji (St) 0,5 do 5 Pg zadev ter ostala merila. Predsedniku okrožnega sodišča se lahko prizna do 50 % pričakovanega obsega sodnikovega dela. Sodnikom, ki vodijo oddelek z desetimi ali manj sodniki, pa se lahko prizna do 15 % pričakovanega obsega sodnikovega dela 19

20 Omenjena merila sodnega sveta predstavljajo osnovo, na podlagi katere bo lahko znotraj sodstva, kot tudi v razmerju do drugih državnih organov in javnosti, razvidna učinkovitost in prizadevanje tako sodnikov kot tudi organov znotraj sodstva, za zmanjšanje zaostankov na sodiščih in hitrejše reševanje zadev. Za potrebe revizije je bilo na sodišču, za vsakega posameznega sodnika, pridobljen podatek o številu rešenih zadev v letu 1996, vodenju (za predsednika in vodje oddelkov) in odsotnosti (nad 30 dni). S pomočjo omenjenih meril je izračunan dosežen obseg dela za vsakega posameznega sodnika, posamezne zadeve oz. oddelke sodišča in sodišče kot celoto. Sodišče je v letu 1996 preseglo pričakovani obseg dela, saj je znašala učinkovitost sodišča 159,8 % oz. 162,20 % (ob izločitvi sodnika, ki se je zaposlil na sodišču v zadnjih treh mesecih leta ). Najvišja je bila učinkovitost sodnikov gospodarskega oddelka, in sicer v povprečju 197,2 %, kazensko preiskovalni oddelek pa je dosegel povprečno učinkovitost 146,7 %, sodniki civilnih zadev pa so dosegli povprečno učinkovitost 115,5 %. Redna pravna sredstva v letu 1996 Stranke so v letu 1996 v zvezi s postopki, ki so tekli na sodišču, vložile 191 pritožb, od tega zoper kazenske zadeve (K) 15 pritožb, kar predstavlja 15,6 % vseh rešenih kazenskih zadev. Zoper gospodarsko-kazenske zadeve (Gp) je bilo vloženih 31 pritožb oz. pri 23,8 % vseh rešenih zadev gospodarskih postopkov Gp. Zoper mladoletniške zadeve (Km) so bile vložene 3 pritožbe oz. pri 5,6 % rešenih Km zadev. Zoper civilne zadeve (P) je bilo vloženih 71 pritožb oz. pri 28,9 % rešenih civilnih zadevah ter zoper zadev gospodarski spori (Pg) je bilo vloženih 71 pritožb, kar predstavlja 11,9 % od vseh rešenih Pg zadev. Iz navedenega izhaja, da je bilo glede na število rešenih zadev vloženih relativno malo rednih pravnih sredstev. 3. STROŠKI KAZENSKEGA POSTOPKA Stroške kazenskega postopka določa 92. člen Zakona o kazenskem postopku (v nadaljevanju: ZKP) in zajemajo povprečnine, nagrade zagovornikom, nagrade izvedencem in tolmačem ter druge direktne stroške kazenskega postopka. Omenjeni stroški so bili preverjeni na podlagi dokumentacije v spisih (popisa stroškov, popisa strank, sodb, sklepov, končnih odredb, potrdil o vplačilu stroškov kazenskega postopka in druge dokumentacije) ter pravilnosti in popolnosti evidentiranja stroškov v knjigovodskih evidencah. Sodišče namreč ne vodi stroškov kazenskega postopka (razen povprečnine in denarnih kazni) v knjigovodski evidenci po kazenskih zadevah (številkah kazenskega spisa). Notranje kontrole na sodišču bi morale zagotavljati povezanost vodenja evidenc o sodnih spisih in računovodskih evidenc. Zaradi tega sodišče nima neposrednega pregleda, koliko stane en kazenski spis. Preverjeni so bili stroški kazenskega postopka 20 pravnomočno rešenih kazenskih spisov v letu Sodišče je izbralo 6 kazenskih spisov (3 kazenske spise izmed najdražjih in 3 20

21 izmed najcenejših kazenskih spisov), 14 kazenskih spisov pa je bilo izbranih najdražjih kazenskih spisov ter 7 slučajno izbranih spisov. 7 izmed Stroški po vrstah in vrednostih so prikazani v tabeli 17. Tabela 17: Stroški kazenskega postopka. Stroški kazenskega postopka Skupaj % Stroški, ki bremenijo proračun % Stroški, ki jih plačajo obsojenci (v SIT) (v SIT) (v SIT) plačano neplačano skupaj 4, % 3, % Nagrada zagovornikom 2. Izvedenine % % Stroški % % Ministrstva za notranje zadeve 4. Ostali stroški % % Povprečnine % Denarne kazni SKUPAJ (1-6) 6, % 4, % , Povpr.str./spis (7/20 spisov) Stroški kazenskega postopka 20 spisov so znašali 6, SIT. Od tega so stroški bremenili proračun v višini 4, SIT oz. 77 % vseh stroškov kazenskega postopka. Znesek v višini 1, SIT oz. 23 % kazenskih stroškov so bili dolžni poravnati obsojenci. Torej je pretežni del stroškov plačan iz sredstev proračuna Republike Slovenije. Obsojenci pa naloženih stroškov običajno ne poravnajo, pa tudi njihova izterjava je neučinkovita. Povprečni stroški preverjenih 20 pravnomočnih kazenskih spisov so znašali SIT na spis in so v povprečju bremenili proračun v znesku SIT na spis. Največji del teh stroškov predstavljajo nagrade zagovornikom, in sicer 83 % vseh stroškov, ki bremeni proračun. Sodišče je z odredbo postavilo obdolžencem zagovornika po uradni dolžnosti v nadziranih spisih v 17 zadevah zaradi vročitve obtožnice in v 3 zadevah zaradi pripora. Pomemben delež 9 % ( SIT) v strukturi kazenskih stroškov, ki bremenijo proračun predstavljajo tudi stroški izvedencev. Od skupnega zneska ki so ga bili dolžni plačati obsojenci (1, SIT) in ki vključuje stroške kazenskega postopka in povprečnine, je bilo do dne nadzora : 21

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-200/13 ECLI: ECLI:SI:USRS:2014:Up.200.13 Akt: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 Izrek: Sodba Vrhovnega sodišča št. I Ips 21381/2011 z dne 10. 1. 2013 se razveljavi

Prikaži več

URAD PREDSEDNIKA Številka: Su 1/2019 Datum: Na podlagi sedmega odstavka 71. člena Zakona o sodiščih ZS in 153. in 154. člena Sodnega reda p

URAD PREDSEDNIKA Številka: Su 1/2019 Datum: Na podlagi sedmega odstavka 71. člena Zakona o sodiščih ZS in 153. in 154. člena Sodnega reda p URAD PREDSEDNIKA Številka: Su 1/2019 Datum: 14.12.2018 Na podlagi sedmega odstavka 71. člena Zakona o sodiščih ZS in 153. in 154. člena Sodnega reda predsednica Okrožnega sodišča v Novem mestu sprejemam

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-326/00, U-I-295/00 ECLI: ECLI:SI:USRS:2003:Up.326.00 Akt: Ustavna pritožba družbe A. zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. III Ips 153/99 z dne 22. 6. 2000 Zakon o sanaciji in prenehanju

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Microsoft Word - Dokument1

Microsoft Word - Dokument1 LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA PIVKA Sedež organa: KOLODVORSKA CESTA 5, 6257 PIVKA Spletni naslov kataloga http://www.pivka.si/podrocje.aspx?id=161

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2011 ORGAN: OBČINA DORNAVA SEDEŢ ORGANA: DORNAVA 135/A SPLETNI NASLOV KATALOGA INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA: WWW.LEX-LOCALIS.INFO

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-311/18, U-I-125/18 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.311.18 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Upravnega sodišča št. I U 695/2017 z dne 9. 2. 2018 v zvezi s sklepom Upravnega sodišča št. I U

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 13. SEJA V ŠESTEM MANDATU 28. SEPTEMBRA 2016 NAKNADNO GRADIVO

OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 13. SEJA V ŠESTEM MANDATU 28. SEPTEMBRA 2016 NAKNADNO GRADIVO OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET 13. SEJA V ŠESTEM MANDATU 28. SEPTEMBRA 2016 NAKNADNO GRADIVO O B Č I N A KRANJSKA GORA OBČINSKI SVET Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 580 98 08, fax.: (04)

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011)

(Microsoft Word - Poro\350ilo 2011) LETNO POROČILO O IZVJNJU ZKON O DOSTOPU DO INFORMCIJ JVNEG ZNČJ 1 V LETU 211 Organ: OČIN IDRIJ Sedež organa: Mestni trg 1, 528 Idrija Spletni naslov kataloga www.idrija.si informacij javnega značaja: Uradna

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/97 POROČILO o zaključnem računu Evropske agencije za varnost hrane za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/18) UVOD 1. Evropska agencija

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Uradni list RS - 14/2003, Uredbeni del

Uradni list RS - 14/2003, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-pošta: info@uradni-list.si Št. 14 Ljubljana, četrtek 13. 2. 2003 Cena 1540 SIT ISSN 1318-0576 Leto XIII DRŽAVNI ZBOR 565. Zakon državnem

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-20/05 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:Up.20.05 Akt: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem mestu št. P 449/2002 z dne 6. 5. 2004 Izrek: 2004 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Novem

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1

Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 1 Številka: Up-694/19-8 U-I-179/19-5 Datum: 15. 7. 2019 SKLEP Ustavno sodišče je v postopkih za preizkus ustavne pritožbe in pobude A. B., C., na seji 15. julija 2019 sklenilo: 1. Ustavna pritožba zoper

Prikaži več

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije

Poročilo o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije 1.12.2016 SL Uradni list Evropske unije C 449/61 POROČILO o zaključnem računu Izvajalske agencije za mala in srednja podjetja za proračunsko leto 2015 z odgovorom Agencije (2016/C 449/11) UVOD 1. Izvajalska

Prikaži več

Na podlagi sklepa o izbiri kandidata/kandidatke Petre Zega z dne 1

Na podlagi sklepa o izbiri kandidata/kandidatke Petre Zega  z dne 1 Posvet Otrok v družinskih sporih Rdeča dvorana Pravne fakulteta Univerze v Ljubljani Četrtek, 14. 5. 2015 ANALIZA ODLOČANJA SODIŠČ O VZGOJI IN VARSTVU OTROK Lan Vošnjak Svetovalec pri Varuhu človekovih

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I

Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I Na podlagi 6., 7., 13. in 14. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 in 5/07 popr.) izdaja minister za promet P R A V I L N I K o pogojih in merilih za podelitev javnega

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog IJZ Oz Nm april 2017.doc

Microsoft Word - Katalog IJZ Oz Nm  april 2017.doc KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA OKROŽNEGA SODIŠČA V NOVEM MESTU in organizacijskih enot OKRAJNEGA SODIŠČA V ČRNOMLJU OKRAJNEGA SODIŠČA V NOVEM MESTU OKRAJNEGA SODIŠČA V TREBNJEM 1. OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - POROCILO-2016-bzo

Microsoft Word - POROCILO-2016-bzo SKUPNO POROČILO O DELU DRŽAVNIH TOŽILSTEV ZA LETO 2016 VRHOVNO DRŽAVNO TOŽILSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE Trg OF 13, 1000 Ljubljana Letno poročilo je objavljeno na spletnih straneh http:// www.dt-rs.si Ljubljana,

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s

G 17/ VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni s G 17/2011-5 VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE SODBA V IMENU LJUDSTVA Vrhovno sodišče Republike Slovenije je v senatu, ki so ga sestavljali vrhovni sodniki dr. Mile Dolenc, kot predsednik, ter Marko Prijatelj

Prikaži več

Obvezne razlage in pojasnila Odvetniške tarife (Ur. l. RS, št. 2/2015), ki jih je Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije sprejel na podlagi prveg

Obvezne razlage in pojasnila Odvetniške tarife (Ur. l. RS, št. 2/2015), ki jih je Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije sprejel na podlagi prveg Obvezne razlage in pojasnila Odvetniške tarife (Ur. l. RS, št. 2/2015), ki jih je Upravni odbor Odvetniške zbornice Slovenije sprejel na podlagi prvega odstavka 42. in 43. člena Zakona o odvetništvu, 8.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

Naslov na naslovnici = 16 pik

Naslov na naslovnici = 16 pik Številka: 020-2/2019/2 Datum: 29. 3. 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu Naziv organa Računsko sodišče Republike Slovenije Ljubljana, Slovenska c. 50 tel: 01/478-58-00

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx

Microsoft Word - LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU 2010.docx LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA SEVNICA Sedež organa: GLAVNI TRG 19A, 8290 SEVNICA Spletni naslov kataloga www.obcina-sevnica.si informacij

Prikaži več

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u

Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus u Številka: Up-317/17-9, Up-328/17-8, Up-330/17-8, Up-336/17-8, Up-337/17-8 Datum: 22. 6. 2017 SKLEP Senat Ustavnega sodišča je v postopku za preizkus ustavnih pritožb, ki so jih vložile družbe Pozavarovalnica

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-1025/12 ECLI: ECLI:SI:USRS:2013:Up.1025.12 Akt: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča št. II Ips 181/2012 z dne 23. 8. 2012 Izrek: Ustavna pritožba zoper sklep Vrhovnega sodišča

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan Porevizijsko poročilo Popravljalni ukrepi pri reviziji zbirne bilance stanja proračuna Republike Slovenije na dan 31. 12. 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001)

Rules on the registers of applications and industrial property rights and on the certificate of the priority right (Official Gazette RS, No 102/2001) P R A V I L N I K o registrih prijav in pravic industrijske lastnine ter potrdilu o prednostni pravici 1. člen (vsebina pravilnika) Ta pravilnik določa vsebino registrov patentnih prijav, prijav modelov,

Prikaži več

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve

Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Sve Zadeva T-317/02 Fédération des industries condimentaires de France (FICF) in drugi proti Komisiji Evropskih skupnosti Skupna trgovinska politika - Svetovna trgovinska organizacija (STO) - Uredba (ES) št.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz

PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. iz PRILOGA VPRAŠALNIK K ZAHTEVI ZA IZJO DOVOLJENJA ZA OPRAVLJANJE FUNKCIJE: 1. člana uprave družbe za upravljanje v dvotirnem sistemu upravljanja 2. izvršnega direktorja družbe za upravljanje v enotirnem

Prikaži več

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje

Porevizijsko poročilo o popravljalnih ukrepih Ministrstva za pravosodje POREVIZIJSKO POROCILO O POPRAVLJALNIH UKREPIH MINISTRSTVA ZA PRAVOSODJE Bedimo nad potmi javnega denarja POSLANSTVO Raèunsko sodišèe pravoèasno in objektivno obvešèa javnosti o pomembnih odkritjih revizij

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: Občina Ajdovščina Sedež organa: Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina Spletni naslov kataloga http:www.ajdovscina.si

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema:

Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: Svet Evropske unije Bruselj, 11. avgust 2017 (OR. en) Medinstitucionalna zadeva: 2017/0188 (NLE) 11653/17 FISC 173 PREDLOG Pošiljatelj: Datum prejema: 9. avgust 2017 Prejemnik: Št. dok. Kom.: Zadeva: za

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-159/11 ECLI: ECLI:SI:USRS:2011:U.I.159.11 Akt: Zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06, 5/07 popr., 123/08, 28/10 in 49/11) (ZPCP), 11. odst. in 12. odst. 102.

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana; zastopa ga minister dr. Jernej Pikalo ID za DDV: SI14246821 Matična številka: 2399300 (v nadaljevanju:

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 Popravljalni ukrepi pri reviziji predloga zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2012 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja

Prikaži več

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva

Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice +386 (0) Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva Miha Mušič s.p. stečajni upravitelj Ob grabnu 16, 1217 Vodice stecaji@palmar.si +386 (0)1 514 07 90 Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu Kidričeva 1 2380 Slovenj Gradec Ljubljana, 30.06.2017 RAZPIS PRVE JAVNE

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up

I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi up I 45/2017 ODREDBA o prodaji nepremičnin na I. javni dražbi Okrajno sodišče v Gornji Radgoni je po okrožni sodnici Mariji Filipič v izvršilni zadevi upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d. Ljubljana, Trg republike

Prikaži več

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N

In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: N In 95/2003 (pristop: I 866/2006) ODREDBA O PRODAJI Okrajno sodišče v Črnomlju po okrožni sodnici Tatjani Plut, v izvršilni zadevi In 95/2003 upnika: NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. LJUBLJANA, Trg republike

Prikaži več

Uradni list RS - 016/2019, Uredbeni del

Uradni list RS - 016/2019, Uredbeni del Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SL SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2019/[XX*] z dne 18. aprila 2019 o skupnem znesku letnih nadomestil za nadzor za leto 2019 (ECB/2019/10) SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE ob upoštevanju Pogodbe o

Prikaži več

01 - oranzna_Dobrepolje

01 - oranzna_Dobrepolje Revizijsko poročilo Pravilnost dela poslovanja Občine Dobrepolje POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov in drugih uporabnikov

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

Gramiz d.d._vabilo_Dol_

Gramiz d.d._vabilo_Dol_ GRAMIZ Gradbeno podjetje d.d. Kočevje v stečaju, Kočevje Ob mahovniški cesti 11, 1330 Kočevje MŠ: 5129702000, DŠ: 49311506 Okrožno sodišče v Ljubljani Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Dne, 8.10.2014 Opr.št.:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Na podlagi prvega odstavka 24. člena Zakona o Računskem sodišču (Ur. l. RS, št. 48/94) in 23. člena Poslovnika Računskega sodišča Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: Up-518/17 ECLI: ECLI:SI:USRS:2018:Up.518.17 Akt: Ustavna pritožba zoper sodbo Vrhovnega sodišča št. XI Ips 47551/2016 z dne 6. 4. 2017 v zvezi s sklepom Okrožnega sodišča v Celju št. II

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o sodnem

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-55/03 ECLI: ECLI:SI:USRS:2004:U.I.55.03 Akt: Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila o merilih za ocenjevanje vrednosti podržavljenih premičnin, nepremičnin, podjetij oziroma premoženja

Prikaži več