ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Fakulteta za družbene vede Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komenta"

Transkripcija

1 ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI Študentska anketa o študiju na III. stopnji Študijsko leto 2017/18 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Ljubljana, 7. januar 2019

2 1. Povzetek Povzemamo glavne ugotovitve evalvacijske ankete zadovoljstva študentov tretje stopnje "FDV (2017/18)". V anketi je odgovarjalo 20 študentov prvega letnika (od 40 vpisanih) in 16 študentov drugega letnika (od 29 vpisanih). V povzetku se omejujemo predvsem na prikaz ocen za dejavnike splošnega zadovoljstva na lestvici 1-5. Povprečja, ki izraziteje izstopajo, pozitivno ali negativno, so dodatno obarvana (podrobnosti so v Metodologiji). 1.1 Prvi letnik Odlično je ocenjen naslednji sklop (mediana dejavnikov je v intervalu ): Pomoč in podpora mentorja: Zadovoljen/na sem z odzivnostjo mentorja po elektronski pošti. (4.9), Mentor mi nudi potrebno podporo, pomoč in svetovanje pri raziskovalnem delu. (4.8), Ko naletim na težavo pri svojem raziskovalnem delu, mi mentor pomaga. (4.8), Pomoč mentorja pri pripravi znanstvenega članka je ustrezna. (4.8), Pogostost stikov z mentorjem/mentorico je primerna. (4.7) in Podpora in usmerjanje mentorja pri izbiri predmetnika sta ustrezna. (4.7). Zelo dobro sta ocenjena naslednja sklopa (mediana dejavnikov je v intervalu ): Svetovalna pomoč študentom: Osebje študentskega referata ima ustrezen odnos do študentov. (4.6), Informacije na spletnih straneh so dovolj jasne in celovite. (4.3), Osebje študentskega referata je odzivno in učinkovito. (4.3) in Uradne ure študentskega referata so primerne. (4.1). Infrastruktura in urniki: Izvajalci predmetov (predavanj, konzultacij, seminarjev) so tisti, ki so navedeni v študijskem programu. (4.4), Z razporedom izvajanja predmetov sem bil/a pravočasno seznanjen/a. (4.3), Fakulteta mi nudi vso potrebno infrastrukturo za pridobivanje virov za moje raziskovalno delo (dostop do člankov, revij ipd.). (4.3), S spremembami poteka predavanj, konzultacij ali seminarjev sem vedno primerno in pravočasno seznanjen/a. (4.2), Fakulteta mi nudi vso potrebno drugo infrastrukturo za moje raziskovalno delo (laboratoriji, raziskovalna oprema ipd.). (4.0) in Razpored ur za predavanja, konzultacije in druge oblike dela mi ustreza. (3.9). V celoti gledano je pozitivno ocenjen naslednji sklop, ki pa ima še precej prostora za izboljšave (mediana dejavnikov je v intervalu ): Del študija in ostale aktivnosti v tujini: Želim biti vključen/a v raziskovalno skupino / program / projekt (4.2), Imam možnost udeležbe na znanstvenih konferencah v tujini. (3.7), Imam možnost opravljanja dela študija ali raziskovalnega dela v tujini. (3.6), Želim opravljati del študija ali raziskovalnega dela v okviru študija v tujini. (3.4) in Sem vključen/a v raziskovalno skupino / program / projekt. (2.5). Veliko prostora za izboljšave je pri naslednjem sklopu, kjer je pozitivno oceno (4 ali 5) podala manj kot polovica študentov (mediana dejavnikov je v intervalu ): Zadovoljstvo z izvajanjem programov: V okviru organiziranih oblik študija je bila spodbujena kritična razprava. (3.6), Zadovoljen/na sem z izvedbo organiziranih oblik študijskega programa. (3.6), Pridobljeno znanje v okviru organiziranih oblik študija mi bo pomagalo pri delu na doktorski disertaciji. (3.5), Nabor predmetov za pridobitev generičnih znanj in spretnosti je ustrezen (npr. vodenje projektov, pisanje člankov itd.). (3.2) in Ponudba izbirnih predmetov je ustrezna. (3.1). Poleg zgornjih 25 dejavnikov, združenih v pet sklopov, so študenti odgovarjali tudi na druga odprta in zaprta vprašanja, ki so v poročilu podrobno analizirana. Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 1

3 1.2 Drugi letnik Odlično so ocenjeni naslednji sklopi (mediana dejavnikov je v intervalu ): Svetovalna pomoč študentom: Uradne ure študentskega referata so primerne. (4.9), Informacije na spletnih straneh so dovolj jasne in celovite. (4.7), Osebje študentskega referata je odzivno in učinkovito. (4.7) in Osebje študentskega referata ima ustrezen odnos do študentov. (4.6). Infrastruktura in urniki: Z razporedom izvajanja predmetov sem bil/a pravočasno seznanjen/a. (4.7), S spremembami poteka predavanj, konzultacij ali seminarjev sem vedno primerno in pravočasno seznanjen/a. (4.6), Izvajalci predmetov (predavanj, konzultacij, seminarjev) so tisti, ki so navedeni v študijskem programu. (4.6), Razpored ur za predavanja, konzultacije in druge oblike dela mi ustreza. (4.5), Fakulteta mi nudi vso potrebno infrastrukturo za pridobivanje virov za moje raziskovalno delo (dostop do člankov, revij ipd.). (4.4) in Fakulteta mi nudi vso potrebno drugo infrastrukturo za moje raziskovalno delo (laboratoriji, raziskovalna oprema ipd.). (3.9). Pomoč in podpora mentorja: Podpora in usmerjanje mentorja pri izbiri predmetnika sta ustrezna. (4.8), Zadovoljen/na sem z odzivnostjo mentorja po elektronski pošti. (4.8), Pogostost stikov z mentorjem/mentorico je primerna. (4.7), Mentor mi nudi potrebno podporo, pomoč in svetovanje pri raziskovalnem delu. (4.6), Pomoč mentorja pri pripravi znanstvenega članka je ustrezna. (4.5) in Ko naletim na težavo pri svojem raziskovalnem delu, mi mentor pomaga. (4.5). V celoti gledano sta pozitivno ocenjena naslednja sklopa, ki pa imata še precej prostora za izboljšave (mediana dejavnikov je v intervalu ): Zadovoljstvo z izvajanjem programov: Zadovoljen/na sem z izvedbo organiziranih oblik študijskega programa. (4.1), Ponudba izbirnih predmetov je ustrezna. (4.1), V okviru organiziranih oblik študija je bila spodbujena kritična razprava. (4.0), Pridobljeno znanje v okviru organiziranih oblik študija mi bo pomagalo pri delu na doktorski disertaciji. (3.7) in Nabor predmetov za pridobitev generičnih znanj in spretnosti je ustrezen (npr. vodenje projektov, pisanje člankov itd.). (3.6). Del študija in ostale aktivnosti v tujini: Želim biti vključen/a v raziskovalno skupino / program / projekt (4.8), Imam možnost udeležbe na znanstvenih konferencah v tujini. (3.9), Želim opravljati del študija ali raziskovalnega dela v okviru študija v tujini. (3.8), Imam možnost opravljanja dela študija ali raziskovalnega dela v tujini. (3.5) in Sem vključen/a v raziskovalno skupino / program / projekt. (3.1). Poleg zgornjih 25 dejavnikov, združenih v pet sklopov, so študenti odgovarjali tudi na druga odprta in zaprta vprašanja, ki so v poročilu podrobno analizirana. Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 2

4 Kazalo 1. Povzetek Prvi letnik Drugi letnik Metodologija Sodelovanje študentov v anketi Podrobne analize: Prvi letnik Analiza dejavnikov Podrobna analiza vseh spremenljivk po sklopih Infrastruktura in urniki Število tedensko porabljenih ur za doktorski študij Ustreznost časa za doktorski študij Izbira predmeta na drugih programih UL Izbira predmeta izven UL Zadovoljstvo z izvajanjem programov Primerna oblika izvedbe predmetov Temeljni/obvezni izbirni predmeti Izbirni predmeti Pomoč in podpora mentorja Doktorska disertacija Del študija in ostale aktivnosti v tujini Svetovalna pomoč študentom Način študija Razlog študija Odločitev o vpisu Alternativni vpis Dodatni komentarji študentov Podrobne analize: Drugi letnik Analiza dejavnikov in vsebinskih sklopov Podrobna analiza vseh spremenljivk po sklopih Infrastruktura in urniki Število tedensko porabljenih ur za doktorski študij Ustreznost časa za doktorski študij Ustreznost trajanja doktorskega študija Izbira predmeta na drugih programih UL Izbira predmeta izven UL Zadovoljstvo z izvajanjem programov Primerna oblika izvedbe predmetov Temeljni/obvezni izbirni predmeti Izbirni predmeti Pomoč in podpora mentorja Del študija in ostale aktivnosti v tujini Svetovalna pomoč študentom Način študija Razlog študija Odločitev o vpisu Alternativni vpis Koraki v postopku soglasja k temi doktorske disertacije Dodatni komentarji študentov Analize skupnih spremenljivk po programih in po letnikih Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 3

5 2. Metodologija V okviru projekta Kakovost Univerza v Ljubljani (KUL) je bila v letih 2013 in 2014 izvedena prenova študentskih anket, nato pa je s študijskim letom 2014/2015 v veljavo stopil tudi nov Pravilnik o študentskih anketah. Pravilnik ureja izvajanje šestih študentskih anket na vseh članicah Univerze v Ljubljani (podrobnosti so na Ankete se izvajajo za predmete in pedagoge na vseh treh stopnjah, na prvih dveh stopnjah pa se izvaja tudi posebna anketa o splošnih vidikih študijskega procesa. Po pilotni izvedbi 2014/2015 so bile v študijskem letu 2015/2016 ankete prvič izvedene na vseh članicah. Anketa o doktorskem študiju se izvede v prvem (dostop do ankete: in v drugem (dostop do ankete: letniku doktorskega študija, in sicer po zaključenih izpitnih obdobjih od julija do konca drugega semestra. Opravljena ali izrecno zavrnjena anketa je predpogoj za vpis v naslednji letnik. Za razliko od prve in druge stopnje študenti na tretji stopnji ne dobijo dinamično generiranega vprašalnika glede na vpisane predmete, ampak imajo vsi enak vprašalnik. Anketi se sicer razlikujeta glede na letnik, vendar obe vsebujeta tudi pet skupnih sklopov s 25 vprašanji. Sklopi so naslednji: Svetovalna pomoč študentom Infrastruktura in urniki Pomoč in podpora mentorja Zadovoljstvo z izvajanjem Aktivnosti v tujini Vsak od sklopov praviloma vsebuje med 4 in 6 trditev, ki so jih študenti ocenjevali na lestvici med 1 in 5, pri čemer 1 pomeni»sploh se ne strinjam«in 5»popolnoma se strinjam«. Oceni 1 in 2 sta torej negativni, oceni 4 in 5 pozitivni, ocena 3 pa je nevtralna (niti se ne strinjam, niti se strinjam). Poleg tega je vsaka anketa vsebovala še dodatna vprašanja zaprtega tipa in tudi odprta vprašanja, kjer so študenti lahko pojasnili svoja stališča. Pri tem so vse navedbe vključene v poročilo tako kot so bile zapisane v anketi, torej brez cenzure in jezikovnih posegov. Širša javnost ima dostop do vseh analiz, ki ne vključujejo odprtih odgovorov, kar je vključeno tudi v sumarno poročilo na nivoju UL. Zaradi morebitne občutljivosti odgovorov in potencialnega razkritja identitete je pričujoče poročilo namenjeno izključno interni uporabi (vodstvo in koordinator programa). Ker je pri nekaterih programih število anketirancev nizko, so ti podatki zgolj informativne narave in iz njih ne moremo sklepati na populacijo. V prilogi so zato ocene, kjer je število enot manjše od 10, označene z enojnim oklepajem, ocene, kjer je število enot manjše od 5, pa z dvema oklepajema. Če je število enot manjše od 4, je namesto povprečja izpisana pika, kar pomeni da gre za neničelno oceno, ki je zelo nenatančna. V splošnem velja pri razumevanju pričujočih analiz upoštevati tudi splošna metodološka priporočila študentskih anket: Zaradi množice številk, ki so prikazana v poročilu, so za lažje pregledovanje najvišje in najnižje vrednosti obarvane. Pri tem velja upoštevati naravo ocenjevanja na tretji stopnji (mediana je okoli 4.2), kjer so ocene bistveno višje kot pri ocenjevanju na prvih dveh stopnjah (mediana je okoli 3.7), zato je tudi obarvanje nekoliko drugačno. V grobem sledimo načelu, da se označi spodnja in zgornja četrtina, dodatno pa je obarvana še spodnja in zgornja desetina. Označene (obarvane) so zato naslednje povprečne ocene: ocena od 1.0 do 3.4 pomeni razmeroma nizko vrednost, saj je študentov, ki so dali pozitivno oceno (4 ali 5), v grobem manj kot polovica, kar z drugimi besedami pomeni, da večina študentov ni zmogla pozitivne ocene; pri tem velja dodatno izpostaviti (čeprav ni drugače obarvano), da so še posebej kritične negativne ocene (pod 3.0). Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 4

6 ocena od 3.5 do 3.9 pomeni, da obstaja znaten prostor za izboljšave, saj je študentov, ki so dali odlično oceno (5) praviloma manj kot študentov, ki so dali oceno pod 4 in torej niso zmogli pozitivne ocene (1, 2, 3). ocene od 4.0 do do 4.4 predstavljajo glavnino vseh ocen in niso posebej obarvane; ocena od 4.5 do 4.7 je pomemben mejnik odličnosti, saj v takem primeru ocene odlično (5) predstavljajo večino vseh ocen; ocena nad (vključno) 4.8 označuje najvišji nivo odličnosti, saj ocene odlično (5) predstavljajo več kot tri četrtine vseh ocen. V rezultatih izpisan n označuje število enot, ki so odgovorile na prvo vprašanje (pri ostalih vprašanjih je zato število odgovorov včasih nekoliko večje ali manjše). Dodati velja, da se v tabelah skupna povprečja zaradi celic s premalo enotami, ki posamično niso izpisane, lahko razlikujejo od kombinacije objavljenih poprečij (Poglavje 4). V anketi so identificirani le študenti, ki so sodelovanje bodisi zavrnili bodisi sprejeli in odgovorili. Skupno število študentov, ki so se tako ali drugače odzvali, se razlikuje od vpisanih študentov, saj nekateri študenti k anketi niso niti pristopili. Večinoma gre pri tem za študente, ki so študij opustili oziroma se niso vpisali v naslednji letnik, saj je bila izpolnjena (ali zavrnjena) anketa predpogoj za vpis. Povzemimo še odziv študentov: V prvi letnik je vpisanih 40 študentov, od tega je k anketi pristopilo 36 študentov, 16 študentov je nato sodelovanje izrecno zavrnilo, preostalih 20 študentov pa je na anketo odgovorilo. V drugi letnik je vpisanih 29 študentov, od tega je k anketi pristopilo 22 študentov, 6 študentov je nato sodelovanje izrecno zavrnilo, preostalih 16 študentov pa je na anketo odgovorilo. Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 5

7 3. Sodelovanje študentov v anketi V nadaljevanju je podrobno predstavljen pregled sodelovanja študentov "FDV" po letnikih in po programih. V koloni "odgovoril" je z enojnimi (<10) ali dvojnimi ((<5)) oklepaji označeno morebitno nižje število odgovorov "n" (glej poglavje Metodologija), ki v analizah zahteva več previdnosti pri interpretacijah. Tabela 1: Sodelovanje študentov glede na študijski program - prvi letnik Program vpisanih ni pristopil pristopili odgovorili zavrnili N % N % n 0 % n % r % Humanistika in družboslovje (vpisani) Humanistika in družboslovje (pristopili) Skupaj (vpisani) Skupaj (pristopili) Tabela 2: Sodelovanje študentov glede na študijski program - drugi letnik Program vpisanih ni pristopil pristopili odgovorili zavrnili N % N % n 0 % n % r % Humanistika in družboslovje (vpisani) Humanistika in družboslovje (pristopili) Skupaj (vpisani) Skupaj (pristopili) Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 6

8 Prvi letnik 4. Podrobne analize: Prvi letnik 4.1 Analiza dejavnikov V nadaljevanju so najprej podrobno predstavljene analize za 25 skupnih dejavnikov, ki so sicer vključene v agregatne analize tudi v poglavju 6. Opisne statistike vključujejo poleg števila (n), povprečja in standardnega odklona (sd) tudi podrobne porazdelitve. Tabela 3: Opisne statistike za dejavnike, urejene po povprečjih Dejavniki n povprečje sd Zadovoljen/na sem z odzivnostjo mentorja po elektronski pošti Mentor mi nudi potrebno podporo, pomoč in svetovanje pri raziskovalnem delu. Ko naletim na težavo pri svojem raziskovalnem delu, mi mentor pomaga Pomoč mentorja pri pripravi znanstvenega članka je ustrezna Pogostost stikov z mentorjem/mentorico je primerna Podpora in usmerjanje mentorja pri izbiri predmetnika sta ustrezna Osebje študentskega referata ima ustrezen odnos do študentov Izvajalci predmetov (predavanj, konzultacij, seminarjev) so tisti, ki so navedeni v študijskem programu. Informacije na spletnih straneh so dovolj jasne in celovite Z razporedom izvajanja predmetov sem bil/a pravočasno seznanjen/a Fakulteta mi nudi vso potrebno infrastrukturo za pridobivanje virov za moje raziskovalno delo (dostop do člankov, revij ipd.). Osebje študentskega referata je odzivno in učinkovito Želim biti vključen/a v raziskovalno skupino / program / projekt S spremembami poteka predavanj, konzultacij ali seminarjev sem vedno primerno in pravočasno seznanjen/a. Uradne ure študentskega referata so primerne Fakulteta mi nudi vso potrebno drugo infrastrukturo za moje raziskovalno delo (laboratoriji, raziskovalna oprema ipd.). Razpored ur za predavanja, konzultacije in druge oblike dela mi ustreza Imam možnost udeležbe na znanstvenih konferencah v tujini V okviru organiziranih oblik študija je bila spodbujena kritična razprava Imam možnost opravljanja dela študija ali raziskovalnega dela v tujini Zadovoljen/na sem z izvedbo organiziranih oblik študijskega programa Pridobljeno znanje v okviru organiziranih oblik študija mi bo pomagalo pri delu na doktorski disertaciji. Želim opravljati del študija ali raziskovalnega dela v okviru študija v tujini Nabor predmetov za pridobitev generičnih znanj in spretnosti je ustrezen (npr vodenje projektov, pisanje člankov itd.). Ponudba izbirnih predmetov je ustrezna Sem vključen/a v raziskovalno skupino / program / projekt Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 7

9 Prvi letnik Slika 1: Opisne statistike za dejavnike, urejene po povprečjih Najboljše je ocenjen dejavnik "Zadovoljen/na sem z odzivnostjo mentorja po elektronski pošti." (4.9) Najslabše je ocenjen dejavnik "Sem vključen/a v raziskovalno skupino / program / projekt." (2.5) Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 8

10 Prvi letnik Tabela 4: Opisne statistike za dejavnike, urejene po sklopih glede na mediano povprečij po sklopih Dejavnik n min max povprečje sd Pomoč in podpora mentorja Odzivnost mentorja po el. pošti Mentor mi nudi podporo Pomoč mentorja pri težavah Pomoč mentorja pri znan. čl Pogostost stikov z mentorjem Ustrezno svetovanje mentorja Svetovalna pomoč študentom Ustrezen odnos osebja Celovite info. na spletni str Odzivnost in učinkovitost ref Uradne ure študentskega ref Infrastruktura in urniki Pravilno navedeni izvajalci Razpored izvajanja Infrastr. za pridobivanje virov Spremembe poteka Druga infrastruktura Razpored ur mi ustreza Del študija in ostale aktivnosti v tujini Želja po vključenosti v razis. sk Možnost udeležbe konf. v tujini Možnost študija/razis. dela v tuj Del študija ali razis. dela v tujini Vključenost v razis. sk Zadovoljstvo z izvajanjem programov Spodbujanje kritične razprave Zadovoljstvo z izvajanjem prog Uporabnost za dr. dizertacijo Pridobitev generičnih znanj Ustreznost izbirnih predmetov Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 9

11 Prvi letnik Tabela 5: Frekvenčna porazdelitev enot za dejavnike po sklopih Sploh se ne strinjam (1) Se bolj ne strinjam kot strinjam (2) Niti se ne strinjam, niti se strinjam (3) Se bolj strinjam, kot ne strinjam (4) Popolnoma se strinjam (5) Dejavniki po sklopih n % n % n % n % n % Pomoč in podpora mentorja Odzivnost mentorja po el. pošti Mentor mi nudi podporo Pomoč mentorja pri težavah Pomoč mentorja pri znan. čl Pogostost stikov z mentorjem Ustrezno svetovanje mentorja Svetovalna pomoč študentom Ustrezen odnos osebja Celovite info. na spletni str Odzivnost in učinkovitost ref Uradne ure študentskega ref Infrastruktura in urniki Pravilno navedeni izvajalci Razpored izvajanja Infrastr. za pridobivanje virov Spremembe poteka Druga infrastruktura Razpored ur mi ustreza Del študija in ostale aktivnosti v tujini Želja po vključenosti v razis. sk Možnost udeležbe konf. v tujini Možnost študija/razis. dela v tuj Del študija ali razis. dela v tujini Vključenost v razis. sk Zadovoljstvo z izvajanjem programov Spodbujanje kritične razprave Zadovoljstvo z izvajanjem prog Uporabnost za dr. dizertacijo Pridobitev generičnih znanj Ustreznost izbirnih predmetov Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 10

12 Prvi letnik 4.2 Podrobna analiza vseh spremenljivk po sklopih V nadaljevanju so podrobno analizirana vsa vprašanja (vključno z odprtimi vprašanji), ki so bila vključena v določen sklop. Pri analizi dejavnikov prihaja pri tem do določenega ponavljanja (poglavje 6), vendar gre vsakič za nekoliko drugačen nivo analize Infrastruktura in urniki Tabela 6: Infrastruktura in urniki - dejavniki (opisne statistike) po študijskem programu Povprečje Dejavnik n min max sd Humanistika in. Pravilno navedeni izvajalci Razpored izvajanja Infrastr. za pridobivanje virov Spremembe poteka Druga infrastruktura Razpored ur mi ustreza Slika 2: Infrastruktura in urniki - dejavniki (grafični prikaz povprečij) po programih Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 11

13 Prvi letnik Število tedensko porabljenih ur za doktorski študij Študenti so v povprečju tedensko za svoj doktorski študij porabili 18 ur. Standardni odklon znaša 15 ur. Tabela 7: Število tedensko porabljenih ur za doktorski študij Program Število ur n % Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Skupaj Povprečje 18.. Standardni odklon Ustreznost časa za doktorski študij Tabela 8: Ali se vam zdi čas, ki ga namenite doktorskemu študiju, ustrezen? Program Letnik Da Ne, preveč Ne, premalo Skupaj n % n % n % n % Humanistika in družboslovje Prvi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 12

14 Prvi letnik Izbira predmeta na drugih programih UL Tabela 9: Izbral/a sem si izbirni predmet na Univerzi v Ljubljani, izven predmetov doktorskega študijskega programa, na katerega sem vpisan/a: Program Letnik Da Ne Skupaj n % n % n % Humanistika in družboslovje Prvi Izbira predmeta izven UL Tabela 10: Izbral/a sem si izbirni predmet na drugi domači ali tuji univerzi. Program Letnik Da Ne Skupaj n % n % n % Humanistika in družboslovje Prvi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 13

15 Prvi letnik Zadovoljstvo z izvajanjem programov Tabela 11: Zadovoljstvo z izvajanjem programov - dejavniki (opisne statistike) po študijskem programu Povprečje Dejavnik n min max sd Humanistika in. Spodbujanje kritične razprave Zadovoljstvo z izvajanjem prog Uporabnost za dr. dizertacijo Pridobitev generičnih znanj Ustreznost izbirnih predmetov Slika 3: Zadovoljstvo z izvajanjem programov - dejavniki (grafični prikaz povprečij) po programih Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 14

16 Prvi letnik Primerna oblika izvedbe predmetov Tabela 12: Katera oblika izvedbe predmetov se vam zdi primernejša (konzultacije ali predavanja)? Program Letnik Predavanja Konzultacije Kombinacija obojega Skupaj n % n % n % n % Humanistika in družboslovje Prvi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 15

17 Prvi letnik Temeljni/obvezni izbirni predmeti Tabela 13: Ali ste imeli v letošnjem letu temeljne obvezne predmete? Program Letnik Da Ne Skupaj n % n % n % Humanistika in družboslovje Prvi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 16

18 Prvi letnik Izbirni predmeti Tabela 14: Ali ste imeli v letošnjem letu izbirne predmete? Program Letnik Da Ne Skupaj n % n % n % Humanistika in družboslovje Prvi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 17

19 Prvi letnik Pomoč in podpora mentorja Tabela 15: Pomoč in podpora mentorja - dejavniki (opisne statistike) po študijskem programu Povprečje Dejavnik n min max sd Humanistika in. Odzivnost mentorja po el. pošti Mentor mi nudi podporo Pomoč mentorja pri težavah Pomoč mentorja pri znan. čl Pogostost stikov z mentorjem Ustrezno svetovanje mentorja Slika 4: Pomoč in podpora mentorja - dejavniki (grafični prikaz povprečij) po programih Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 18

20 Prvi letnik Doktorska disertacija Tabela 16: Ali ste pred vpisom na doktorski študij že imeli idejo/raziskovalni načrt za doktorsko disertacijo: Program Letnik Da Ne Skupaj n % n % n % Humanistika in družboslovje Prvi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 19

21 Prvi letnik Del študija in ostale aktivnosti v tujini Tabela 17: Del študija in ostale aktivnosti v tujini - dejavniki (opisne statistike) po študijskem programu Povprečje Dejavnik n min max sd Humanistika in. Želja po vključenosti v razis. sk Možnost udeležbe konf. v tujini Možnost študija/razis. dela v tuj Del študija ali razis. dela v tujini Vključenost v razis. sk Slika 5: Del študija in ostale aktivnosti v tujini - dejavniki (grafični prikaz povprečij) po programih Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 20

22 Prvi letnik Svetovalna pomoč študentom Tabela 18: Svetovalna pomoč študentom - dejavniki (opisne statistike) po študijskem programu Povprečje Dejavnik n min max sd Humanistika in. Ustrezen odnos osebja Celovite info. na spletni str Odzivnost in učinkovitost ref Uradne ure študentskega ref Slika 6: Svetovalna pomoč študentom - dejavniki (grafični prikaz povprečij) po programih Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 21

23 Prvi letnik Način študija Tabela 19: Kako študirate: Program Letnik Mladi raziskovalec Ml. raz. v gospodarstvu Dr. štud fin. sam Dr. štud delodajalec Dr. štud drugi viri Skupaj n % n % n % n % n % n % Humanistika in. Prvi Razlog študija Tabela 20: Zakaj ste se odločili za doktorski študij? Program Letnik Akad. kariera Osebni razvoj Dobro imeti Koristno Brez zaposl. Napred. Drugo Skupaj n % n % n % n % n % n % n % n % Humanistik. Prvi Odločitev o vpisu Tabela 21: Če bi se danes odločali o vpisu na doktorski študij: Bi se odločil Bi se vpisal Se ne bi odločil Program Letnik enako drugam za dr. študij Ne vem Skupaj n % n % n % n % n % Humanistika in družboslovje Prvi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 22

24 Prvi letnik Alternativni vpis Tabela 22: Kam bi se vpisali? Program Letnik Na drugi program na UL Na drugi VŠ zavod v RS V tujino Skupaj n % n % n % n % Humanistika in družboslovje Prvi Dodatni komentarji študentov Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 23

25 Drugi letnik 5. Podrobne analize: Drugi letnik 5.1 Analiza dejavnikov in vsebinskih sklopov V nadaljevanju so najprej podrobno predstavljene analize za 25 skupnih dejavnikov, ki so sicer vključene v agregatne analize tudi v poglavju 6. Opisne statistike vključujejo poleg števila (n), povprečja in standardnega odklona (sd) tudi podrobne porazdelitve. Tabela 23: Opisne statistike za dejavnike, urejene po povprečjih Dejavniki n povprečje sd Uradne ure študentskega referata so primerne Želim biti vključen/a v raziskovalno skupino / program / projekt Podpora in usmerjanje mentorja pri izbiri predmetnika sta ustrezna Zadovoljen/na sem z odzivnostjo mentorja po elektronski pošti Informacije na spletnih straneh so dovolj jasne in celovite Osebje študentskega referata je odzivno in učinkovito Z razporedom izvajanja predmetov sem bil/a pravočasno seznanjen/a Pogostost stikov z mentorjem/mentorico je primerna S spremembami poteka predavanj, konzultacij ali seminarjev sem vedno primerno in pravočasno seznanjen/a. Mentor mi nudi potrebno podporo, pomoč in svetovanje pri raziskovalnem delu. Osebje študentskega referata ima ustrezen odnos do študentov Izvajalci predmetov (predavanj, konzultacij, seminarjev) so tisti, ki so navedeni v študijskem programu. Razpored ur za predavanja, konzultacije in druge oblike dela mi ustreza Pomoč mentorja pri pripravi znanstvenega članka je ustrezna Ko naletim na težavo pri svojem raziskovalnem delu, mi mentor pomaga Fakulteta mi nudi vso potrebno infrastrukturo za pridobivanje virov za moje raziskovalno delo (dostop do člankov, revij ipd.). Zadovoljen/na sem z izvedbo organiziranih oblik študijskega programa Ponudba izbirnih predmetov je ustrezna V okviru organiziranih oblik študija je bila spodbujena kritična razprava Fakulteta mi nudi vso potrebno drugo infrastrukturo za moje raziskovalno delo (laboratoriji, raziskovalna oprema ipd.). Imam možnost udeležbe na znanstvenih konferencah v tujini Želim opravljati del študija ali raziskovalnega dela v okviru študija v tujini Pridobljeno znanje v okviru organiziranih oblik študija mi bo pomagalo pri delu na doktorski disertaciji. Nabor predmetov za pridobitev generičnih znanj in spretnosti je ustrezen (npr vodenje projektov, pisanje člankov itd.). Imam možnost opravljanja dela študija ali raziskovalnega dela v tujini Sem vključen/a v raziskovalno skupino / program / projekt Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 24

26 Drugi letnik Slika 7: Opisne statistike za dejavnike, urejene po povprečjih Najboljše je ocenjen dejavnik "Uradne ure študentskega referata so primerne." (4.9) Najslabše je ocenjen dejavnik "Sem vključen/a v raziskovalno skupino / program / projekt." (3.1) Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 25

27 Drugi letnik Tabela 24: Opisne statistike za dejavnike, urejene po sklopih glede na mediano povprečij po sklopih Dejavnik n min max povprečje sd Svetovalna pomoč študentom Uradne ure študentskega ref Celovite info. na spletni str Odzivnost in učinkovitost ref Ustrezen odnos osebja Pomoč in podpora mentorja Ustrezno svetovanje mentorja Odzivnost mentorja po el. pošti Pogostost stikov z mentorjem Mentor mi nudi podporo Pomoč mentorja pri znan. čl Pomoč mentorja pri težavah Infrastruktura in urniki Razpored izvajanja Spremembe poteka Pravilno navedeni izvajalci Razpored ur mi ustreza Infrastr. za pridobivanje virov Druga infrastruktura Zadovoljstvo z izvajanjem programov Zadovoljstvo z izvajanjem prog Ustreznost izbirnih predmetov Spodbujanje kritične razprave Uporabnost za dr. dizertacijo Pridobitev generičnih znanj Del študija in ostale aktivnosti v tujini Želja po vključenosti v razis. sk Možnost udeležbe konf. v tujini Del študija ali razis. dela v tujini Možnost študija/razis. dela v tuj Vključenost v razis. sk Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 26

28 Drugi letnik Tabela 25: Frekvenčna porazdelitev enot za dejavnike po sklopih Sploh se ne strinjam (1) Se bolj ne strinjam kot strinjam (2) Niti se ne strinjam, niti se strinjam (3) Se bolj strinjam, kot ne strinjam (4) Popolnoma se strinjam (5) Dejavniki po sklopih n % n % n % n % n % Svetovalna pomoč študentom Uradne ure študentskega ref Celovite info. na spletni str Odzivnost in učinkovitost ref Ustrezen odnos osebja Pomoč in podpora mentorja Ustrezno svetovanje mentorja Odzivnost mentorja po el. pošti Pogostost stikov z mentorjem Mentor mi nudi podporo Pomoč mentorja pri znan. čl Pomoč mentorja pri težavah Infrastruktura in urniki Razpored izvajanja Spremembe poteka Pravilno navedeni izvajalci Razpored ur mi ustreza Infrastr. za pridobivanje virov Druga infrastruktura Zadovoljstvo z izvajanjem programov Zadovoljstvo z izvajanjem prog Ustreznost izbirnih predmetov Spodbujanje kritične razprave Uporabnost za dr. dizertacijo Pridobitev generičnih znanj Del študija in ostale aktivnosti v tujini Želja po vključenosti v razis. sk Možnost udeležbe konf. v tujini Del študija ali razis. dela v tujini Možnost študija/razis. dela v tuj Vključenost v razis. sk Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 27

29 Drugi letnik 5.2 Podrobna analiza vseh spremenljivk po sklopih V nadaljevanju so podrobno analizirana vsa vprašanja (vključno z odprtimi vprašanji), ki so bila vključena v določen sklop. Pri analizi dejavnikov prihaja pri tem do določenega ponavljanja (poglavje 6), vendar gre vsakič za nekoliko drugačen nivo analize Infrastruktura in urniki Tabela 26: Infrastruktura in urniki - dejavniki (opisne statistike) po študijskem programu Povprečje Dejavnik n min max sd Humanistika in. Razpored izvajanja Spremembe poteka Pravilno navedeni izvajalci Razpored ur mi ustreza Infrastr. za pridobivanje virov Druga infrastruktura Slika 8: Infrastruktura in urniki - dejavniki (grafični prikaz povprečij) po programih Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 28

30 Drugi letnik Število tedensko porabljenih ur za doktorski študij Študenti so v povprečju tedensko za svoj doktorski študij porabili 30 ur. Standardni odklon znaša 17 ur. Tabela 27: Število tedensko porabljenih ur za doktorski študij Program Število ur n % Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Humanistika in družboslovje Skupaj Povprečje 30.. Standardni odklon Ustreznost časa za doktorski študij Tabela 28: Ali se vam zdi čas, ki ga namenite doktorskemu študiju, ustrezen? Program Letnik Da Ne, preveč Ne, premalo Skupaj n % n % n % n % Humanistika in družboslovje Drugi Ustreznost trajanja doktorskega študija Tabela 29: Ali ocenjujete, da je triletno trajanje doktorskega študija ustrezno? Program Letnik Prekratko Predolgo Ne vem Da, ravno prav Skupaj n % n % n % n % n % Humanistika in družboslovje Drugi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 29

31 Drugi letnik Izbira predmeta na drugih programih UL Tabela 30: Izbral/a sem si izbirni predmet na Univerzi v Ljubljani, izven predmetov doktorskega študijskega programa, na katerega sem vpisan/a: Program Letnik Da Ne Skupaj n % n % n % Humanistika in družboslovje Drugi Izbira predmeta izven UL Tabela 31: Izbral/a sem si izbirni predmet na drugi domači ali tuji univerzi. Program Letnik Da Ne Skupaj n % n % n % Humanistika in družboslovje Drugi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 30

32 Drugi letnik Zadovoljstvo z izvajanjem programov Tabela 32: Zadovoljstvo z izvajanjem programov - dejavniki (opisne statistike) po študijskem programu Povprečje Dejavnik n min max sd Humanistika in. Zadovoljstvo z izvajanjem prog Ustreznost izbirnih predmetov Spodbujanje kritične razprave Uporabnost za dr. dizertacijo Pridobitev generičnih znanj Slika 9: Zadovoljstvo z izvajanjem programov - dejavniki (grafični prikaz povprečij) po programih Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 31

33 Drugi letnik Primerna oblika izvedbe predmetov Tabela 33: Katera oblika izvedbe predmetov se vam zdi primernejša (konzultacije ali predavanja)? Program Letnik Predavanja Konzultacije Kombinacija obojega Skupaj n % n % n % n % Humanistika in družboslovje Drugi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 32

34 Drugi letnik Temeljni/obvezni izbirni predmeti Tabela 34: Ali ste imeli v letošnjem letu temeljne obvezne predmete? Program Letnik Da Ne Skupaj n % n % n % Humanistika in družboslovje Drugi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 33

35 Drugi letnik Izbirni predmeti Tabela 35: Ali ste imeli v letošnjem letu izbirne predmete? Program Letnik Da Ne Skupaj n % n % n % Humanistika in družboslovje Drugi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 34

36 Drugi letnik Pomoč in podpora mentorja Tabela 36: Pomoč in podpora mentorja - dejavniki (opisne statistike) po študijskem programu Povprečje Dejavnik n min max sd Humanistika in. Ustrezno svetovanje mentorja Odzivnost mentorja po el. pošti Pogostost stikov z mentorjem Mentor mi nudi podporo Pomoč mentorja pri znan. čl Pomoč mentorja pri težavah Slika 10: Pomoč in podpora mentorja - dejavniki (grafični prikaz povprečij) po programih Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 35

37 Drugi letnik Del študija in ostale aktivnosti v tujini Tabela 37: Del študija in ostale aktivnosti v tujini - dejavniki (opisne statistike) po študijskem programu Povprečje Dejavnik n min max sd Humanistika in. Želja po vključenosti v razis. sk Možnost udeležbe konf. v tujini Del študija ali razis. dela v tujini Možnost študija/razis. dela v tuj Vključenost v razis. sk Slika 11: Del študija in ostale aktivnosti v tujini - dejavniki (grafični prikaz povprečij) po programih Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 36

38 Drugi letnik Svetovalna pomoč študentom Tabela 38: Svetovalna pomoč študentom - dejavniki (opisne statistike) po študijskem programu Povprečje Dejavnik n min max sd Humanistika in. Uradne ure študentskega ref Celovite info. na spletni str Odzivnost in učinkovitost ref Ustrezen odnos osebja Slika 12: Svetovalna pomoč študentom - dejavniki (grafični prikaz povprečij) po programih Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 37

39 Drugi letnik Način študija Tabela 39: Kako študirate: Program Letnik Mladi raziskovalec Ml. raz. v gospodarstvu Dr. štud fin. sam Dr. štud delodajalec Dr. štud drugi viri Skupaj n % n % n % n % n % n % Humanistika in. Drugi Razlog študija Tabela 40: Zakaj ste se odločili za doktorski študij? Program Letnik Akad. kariera Osebni razvoj Dobro imeti Koristno Brez zaposl. Napred. Drugo Skupaj n % n % n % n % n % n % n % n % Humanistik. Drugi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 38

40 Drugi letnik Odločitev o vpisu Tabela 41: Če bi se danes odločali o vpisu na doktorski študij: Bi se odločil Bi se vpisal Se ne bi odločil Program Letnik enako drugam za dr. študij Ne vem Skupaj n % n % n % n % n % Humanistika in družboslovje Drugi Alternativni vpis Tabela 42: Kam bi se vpisali? Program Letnik Na drugi program na UL Na drugi VŠ zavod v RS V tujino Skupaj n % n % n % n % Humanistika in družboslovje Drugi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 39

41 Drugi letnik Koraki v postopku soglasja k temi doktorske disertacije Tabela 43: 1. korak: Čas od oddaje teme doktorske disertacije do soglasja senata/komisije fakultete: Program Letnik Čas v mesecih n % Humanistika in družboslovje Drugi Humanistika in družboslovje Drugi Humanistika in družboslovje Drugi Humanistika in družboslovje Drugi Humanistika in družboslovje Drugi Humanistika in družboslovje Drugi Humanistika in družboslovje Drugi Humanistika in družboslovje Drugi Skupaj Povprečje 4.. Standardni odklon 5.. Tabela 44: 2. korak: Čas od soglasja senata/komisije fakultete do soglasja senata UL (zapišite podatek, če je soglasje k temi doktorske disertacije pogoj za vpis v 3. letnik, sicer pustite prazno): Program Letnik Čas v mesecih n % Humanistika in družboslovje Drugi Humanistika in družboslovje Drugi Humanistika in družboslovje Drugi Humanistika in družboslovje Drugi Skupaj Povprečje 4.. Standardni odklon Dodatni komentarji študentov Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 40

42 6. Analize skupnih spremenljivk po programih in po letnikih V nadaljevanju so analizirane vse skupne spremenljivke (razen odprtih vprašanj), ki so bile hkrati vključene v oba letnika. Poleg 25 dejavnikov na lestvicah 1-5 je vključenih še 13 drugih spremenljivk. Analize v tem poglavju so zato namenjene predvsem primerjavam oziroma razlikam med letnikoma in programi. Tabela 45: Infrastruktura in urniki - po programih in po letnikih Razpored izvajanja Spremembe poteka Pravilno nav. izvajalci Pridobivanje virov Druga infrastr. Program Letnik n Humanistika in družboslovje Prvi Humanistika in družboslovje Drugi Skupaj Ustrezen razp. ur Tabela 46: Zadovoljstvo z izvajanjem programov - po programih in po letnikih Izvajanje prog. Izbirni predmeti Generična znanja Uporabnost za dr. dizer. Program Letnik n Humanistika in družboslovje Prvi Humanistika in družboslovje Drugi Skupaj Kritična razprava Tabela 47: Pomoč in podpora mentorja - po programih in po letnikih Podpora mentorja Svetovanje mentorja Pomoč pri zn. člankih Pomoč pri težavah Odzivnost po el. pošti Pogostost stikov Program Letnik n Humanistika in družboslovje Prvi Humanistika in družboslovje Drugi Skupaj Tabela 48: Del študija in ostale aktivnosti v tujini - po programih in po letnikih Del štud. v tujini Možnost štud. v tujini Udeležba konferenc Vključenost v raz. skupino Program Letnik n Humanistika in družboslovje Prvi Humanistika in družboslovje Drugi Skupaj Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 41

43 Tabela 49: Svetovalna pomoč študentom - po programih in po letnikih Uradne ure štud. ref. Odzivnost referata Ustrezen odnos Jasne info. na spl. strani Program Letnik n Humanistika in družboslovje Prvi Humanistika in družboslovje Drugi Skupaj Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 42

44 Tabela 50: Povprečno število tedensko porabljenih ur za doktorski študij - po programih in po letnikih Program Letnik n Število ur Humanistika in družboslovje Prvi Humanistika in družboslovje Drugi Tabela 51: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: "Ali se vam zdi čas, ki ga namenite doktorskemu študiju, ustrezen?" Program Letnik Da Ne, premalo Ne, preveč Skupaj n % n % n % n % Humanistika in družboslovje Prvi Humanistika in družboslovje Drugi Tabela 52: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: "Izbral/a sem si izbirni predmet na Univerzi v Ljubljani, izven predmetov doktorskega študijskega programa, na katerega sem vpisan/a:" Program Letnik Da Ne Skupaj n % n % n % Humanistika in družboslovje Prvi Humanistika in družboslovje Drugi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 43

45 Tabela 53: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: "Izbral/a sem si izbirni predmet na drugi domači ali tuji univerzi." Program Letnik Da Ne Skupaj n % n % n % Humanistika in družboslovje Prvi Humanistika in družboslovje Drugi Tabela 54: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: "Katera oblika izvedbe predmetov se vam zdi primernejša (konzultacije ali predavanja)?" Program Letnik Predavanja Konzultacije Kombinacija obojega Skupaj n % n % n % n % Humanistik. Prvi Humanistik. Drugi Tabela 55: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: "Ali ste imeli v letošnjem letu temeljne obvezne predmete?" Program Letnik Da Ne Skupaj n % n % n % Humanistika in družboslovje Prvi Humanistika in družboslovje Drugi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 44

46 Tabela 56: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: "Ali ste imeli v letošnjem letu izbirne predmete?" Program Letnik Da Ne Skupaj n % n % n % Humanistika in družboslovje Prvi Humanistika in družboslovje Drugi Tabela 57: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: "Kako študirate:" Program Letnik Mladi raziskovalec Ml. raz. v gosp. Dr. štud fin. sam Dr. štud delodajalec Dr. štud drugi viri Skupaj n % n % n % n % n % n % Humanistik. Prvi Humanistik. Drugi Tabela 58: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: "Zakaj ste se odločili za doktorski študij?" Program Letnik Akad. kariera Osebni razvoj Dobro imeti Koristno Brez zaposl. Napred. Drugo Skupaj n % n % n % n % n % n % n % n % Humanistik. Prvi Humanistik. Drugi Tabela 59: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: "Če bi se danes odločali o vpisu na doktorski študij:" Bi se odločil Bi se vpisal Se ne bi odločil Program Letnik enako drugam za dr. študij Ne vem Skupaj n % n % n % n % n % Humanistik. Prvi Humanistik. Drugi Tabela 60: Frekvenčna porazdelitev odgovorov na vprašanje: "Kam bi se vpisali?" Program Letnik Na drugi program na UL Na drugi VŠ zavod v RS V tujino Skupaj n % n % n % n % Humanistika in. Prvi Humanistika in. Drugi Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na Stran 45

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Fakulteta za družbene vede Splošni vidiki študijskega procesa ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I IN II STOPNJE Splošni vidiki študijskega procesa Študijsko leto 2017/2018 Pripombe, komentarje, vprašanja sporočite na http://1ka.si/set

Prikaži več

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede

Evalvacijsko porocilo: Fakulteta za družbene vede Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ŠTUDIJSKE PRAKSE Fakulteta za družbene vede Študijsko leto 2014/15 Metodološke komentarje sporočite

Prikaži več

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar d

ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar d ŠTUDENTSKE ANKETE UNIVERZE V LJUBLJANI EVALVACIJSKO POROČILO ZA PROGRAME I in II STOPNJE Pregledna analiza po članicah Marjana Vrh dr. Vasja Vehovar dr. Barbara N. Brečko Ljubljana, 2017 ŠTUDENTSKE ANKETE

Prikaži več

Zapisnik 1

Zapisnik 1 Letno poročilo o študentski anketi UP FHŠ za študijsko leto 2014/15 Letno poročilo o rezultatih anketiranja se pripravi skladno s Pravilnikom o izvajanju študentske ankete Univerze na Primorskem in vsebuje:

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani Celje,

Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani  Celje, Povzetek analize anket za študijsko leto 2012/2013 Direktor Andrej Geršak Povzetek letnega poročila je objavljen na spletni strani www.fkpv.si. Celje, marec 2014 Kazalo vsebine 1 UVOD... 1 1.1 Odzivnost

Prikaži več

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze

Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze Na podlagi 77. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/17) in 44. člena Pravil Teološke fakultete Univerze v Ljubljani je Senat Univerze v Ljubljani Teološke fakultete na svoji 4. redni seji,

Prikaži več

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko)

(Microsoft Word - ANALIZA ANKET_So\236itje_Kr\232ko) Splošno o projektu ANALIZA ANKET Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 201 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Statistika, Prakticna matematika, , izrocki

Statistika, Prakticna matematika, , izrocki Srednje vrednosti Srednja vrednost...... številske spremenljivke X je tako število, s katerim skušamo kar najbolje naenkrat povzeti vrednosti na posameznih enotah: Polovica zaposlenih oseb ima bruto osebni

Prikaži več

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln

Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejaln Koncept prenove informacijskega sistema DP ZORA reševanje strokovnih dilem na področju ginekologije OCENA IZOBRAŽEVANJA Pripravili sodelavci presejalnega programa in registra ZORA Onkološki inštitut Ljubljana

Prikaži več

Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014

Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014 Zadovoljstvo študentov s študijem na FDV 2014 Pripravila: mag. Barbara N. Brečko, CDI Ljubljana, oktober 2014 KLJUČNE UGOTOVITVE Anketa je potekala v obdobju od 13.12.2013 do 30.9.2014. Izvajala se je

Prikaži več

Deans Office

Deans Office Dekan izr. prof. dr. Janez Stare Gosarjeva ulica 005 SI-1000 Ljubljana T: +386 1 5805 561 F: +386 1 5805 521 crpo@fu.uni-lj.si www.fu.uni-lj.si Datum: 20. 6. 2016 Številka: 30000-07/2016-1 V skladu z določili

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

Sezana_porocilo okt2013

Sezana_porocilo okt2013 Občani Sežane o aktualnih vprašanjih telefonska raziskava Izvajalec: Ninamedia d.o.o. Ljubljana, oktober 2013 1. POVZETEK Zaposlitvene možnosti so trenutno največji problem, ki ga zaznavajo anketiranci.

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Usmerjevalna skupina 2018 pripravljalni dokumenti Zadeva: Sklepi organov in strokovnih teles - ZSA Uvodna opomba: uvrščamo sklepe, ki se nanašajo na p

Usmerjevalna skupina 2018 pripravljalni dokumenti Zadeva: Sklepi organov in strokovnih teles - ZSA Uvodna opomba: uvrščamo sklepe, ki se nanašajo na p Usmerjevalna skupina 2018 pripravljalni dokumenti Zadeva: Sklepi organov in strokovnih teles - ZSA Uvodna opomba: uvrščamo sklepe, ki se nanašajo na predloge sprememb ali pripombe na veljavne akte agencije.

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

Poročilo o merjenju organizacijske klime

Poročilo o merjenju organizacijske klime Str.1/11 Izdelali: izr. prof. dr. Uroš Pinterič, Andrej Kolar (KKE), Katja Krevs (Karierni center in KKE), Mira Kastelic (mednarodna in projektna pisarna) Dne: 2015-09-07 Dostavljeno (e-mail): Senat, AZ,

Prikaži več

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc

Microsoft Word - Analiza evalvacije.doc Analiza evalvacije Konference Ogljični odtis kot merilo uspešnosti Z analizo evalvacijskih vprašalnikov smo ugotavljali zadovoljnost udeležencev z izvedeno konferenco glede na različne vidike in kateri

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro

PROJEKT SOŽITJE ZA VEČJO VARNOST V CESTNEM PROMETU Velenje, april 2015 ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem pro ANALIZA ANKET Splošno o projektu Projekt Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu se od meseca marca 2015 postopoma izvaja po celotni Sloveniji, z namenom, da bi se starejši vozniki in voznice na naših

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (37. seji senata UL FGG dne Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (37. seji senata UL FGG dne 29. 3. 2017) Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE IN ORGANIZACIJA ŠTUDIJA... 1 1. člen (Pedagoška dejavnost študijski programi)...

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m

Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, m Univerza v Ljubljani Fakulteta za družbene vede POROČILO O SPREMLJANJU IN ZAGOTAVLJANJU KAKOVOSTI FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE ZA LETO 2008 Ljubljana, marec 2008 POROČILO O KAKOVOSTI za leto 2008 1. Delovanje

Prikaži več

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet

Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejet Univerza v Ljubljani Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Pravilnik o študiju na prvi in drugi stopnji na UL FGG (Uradno prečiščeno besedilo sprejeto na 11. redni seji senata UL FGG dne 24. 10. 2018)

Prikaži več

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC

Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC Verjetnost in vzorčenje: teoretske porazdelitve standardne napake ocenjevanje parametrov as. dr. Nino RODE prof. dr. Blaž MESEC VERJETNOST osnovni pojmi Poskus: dejanje pri katerem je izid negotov met

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 E-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica 18b, 5000

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www

RAZPIS-PODIPL_07-08_za-www UNIVERZA NA PRIMORSKEM TITOV TRG 4, 6000 KOPER Na podlagi 40. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06), sklepov Senata Univerze na Primorskem in soglasja Vlade Republike Slovenije objavlja

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00 - e-pošta: info@epf.nova-uni.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve, Delpinova ulica

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta

Na tem delu pride kot pri ljubljanski različici kdaj bo senat sprejel ta pravila ter na kateri seji ter na kateri člen statuta NAVODILA O IZVAJANJU ANKET O ZADOVOLJSTVU S ŠTUDIJEM IN O ZAPOSLJIVOSTI IN ZAPOSLENOSTI DIPLOMANTOV UM N 7/2013-41AG I. NAMEN IN CILJI ANKET 1. člen (namen anket) Univerza v Mariboru (v nadaljevanju UM)

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2018/2019 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU + LIBANON http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc

Microsoft Word - vprasalnik_AZU2007.doc REPUBLIKA SLOVENIJA Anketa o zadovoljstvu uporabnikov statističnih podatkov in informacij Statističnega urada RS 1. Kako pogosto ste v zadnjem letu uporabljali statistične podatke in informacije SURS-a?

Prikaži več

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc

Microsoft Word - Financni nacrt SSUL 2009 BREZOVAR.doc 1 FINANČNI NAČRT ŠTUDENTSKEGA SVETA UNIVERZE V LJUBLJANI ZA LETO 2009, ki ga je Študentski svet Univerze v Ljubljani sprejel na seji dne 14. 1. 2009 in ga pošilja Upravnemu odboru Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z

Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z Priloga Ekonomske fakultete (EF UL) k Merilom za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev Univerze v Ljubljani z dne 25.10.2011, s spremembami (Merila) V tej prilogi

Prikaži več

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis

ARRS-TURAZ-JR-Prijava/2010 Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni lis Stran 1 od 7 Oznaka prijave: Javni razpis za (so)financiranje uveljavljenih raziskovalcev iz tujine v letu 2011 (Uradni list RS, št. 40/2010, z dne 21.5.2010) PRIJAVNA VLOGA A. PODATKI O PRIJAVITELJU 1.

Prikaži več

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F

Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju F Na podlagi 74. člena Statuta Univerze v Ljubljani, 1. člena Študijskega reda Univerze v Ljubljani in 79. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, je Senat

Prikaži več

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje)

(Microsoft Word - 39_Vklju\350enost odraslihv formalno izobra\236evanje) Andragoški center Slovenije 39. Statistični podatki: Vključenost odraslih v formalno izobraževanje Opomba: Informacijo o vključenosti odraslih v formalno izobraževanje (glej informacijo številka 38) nadgrajujemo

Prikaži več

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014

URNIK PREDAVANJ IN VAJ ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 KOZMETIKA - 1. LETNIK (K1) URNIK PREDAVANJ, VAJ IN DRUGIH AKTIVNOSTI ŠTUDENTOV V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 POSLOVNA KOMUNIKACIJA IN VODENJE (PKV) Ustni izpit: 05. 01. 2017 (ČET) ob 15:30 11.10.2016 (TOR-5)

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo zaposlenih 2016 V času od 10. 6. do 30. 6.2016 je med zaposlenimi na Univerze v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem mestu«.

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Poročilo 2 (februar, 2006)

Poročilo 2 (februar, 2006) CMI Center za metodologijo in informatiko, FDV Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani http://www.ris.org, email: info@ris.org RIS - visokošolski in višješolski zavodi E izobraževanje 2005/2006

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx

Microsoft PowerPoint - Lapajne&Randl2015.pptx RAZISKAVA OB PREDVIDENI SELITVI KNJIŽNIC OHK Raziskava je potekala v okviru predmetov Raziskovalne metode in Uporabniki informacijskih virov in storitev pod mentorstvom treh profesorjev (dr. Pisanski,

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud

POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tud POROČILO O TUTORSKEM DELU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2017/18 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu tutorjev učiteljev, ki so upoštevali tudi poročila tutorjev študentov. Seznam tutorjev - tutorji

Prikaži več

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18

1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 Mentor letnika: prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18 1. letnik MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM LESARSTVO, 2. stopnja 2018/19 Število študentov: 12+1 prof. dr. Manja Kitek Kuzman III. BLOK 18. februar do 5. april 2019 Izpitno obdobje: 8. april do 12. april 2019

Prikaži več

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI

EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA V NOVI GORICI NOVA UNIVERZA, EVROPSKA PRAVNA FAKULTETA - Delpinova ulica 18b, 5000 Nova Gorica - tel: (05) 338-44-00, fax: (05) 338-44-01 - e-pošta: info@evro-pf.si Informativno mesto: - Referat za študijske zadeve,

Prikaži več

FILOZOFSKA FAKULTETA

FILOZOFSKA FAKULTETA ODDELEK ZA ROMANSKE JEZIKE IN KNJIŽEVNOSTI PODIPLOMSKI ŠTUDIJ: ŠPANSKA KNJIŽEVNOST junij 2006 Spoštovane študentke in študenti! Študij španske književnosti je eden izmed podiplomskih študijev na Filozofski

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov (

Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje Slovenski jezik in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( Predmetnik dvopredmetnega pedagoškega študijskega programa 2. stopnje in književnost Predmetnik je sestavljen iz: obveznih predmetov ( 26 ), nabora izbirnih predmetov ( 6 ), PDP-modula, obveznega magistrskega

Prikaži več

Povzetek analize anket za študijsko leto Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks

Povzetek analize anket za študijsko leto Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks Povzetek analize anket za študijsko leto 2017-2018 Direktor Dekanja Andrej Geršak doc. dr. Tatjana Kovač Poročilo pripravila in uredila Andreja Nareks, mag. Povzetek je objavljen na spletni strani www.fkpv.si.

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 5. 2. 2018 sprejel P R A V I L N I K O PREHODU

Prikaži več

Microsoft Word - SI_vaja1.doc

Microsoft Word - SI_vaja1.doc Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta Sanitarno inženirstvo Statistika Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko Š.l. 2011/2012, 3. letnik (1. stopnja), Vaja 1 Naloge 1. del: Opisna statistika

Prikaži več

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Microsoft Word - SEP, koncnaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Osnovna šola bratov Letonja telefon/fax: (03) 8965300, 8965304 Šmartno ob Paki 117 e-pošta: os-bl-smartno@guest.arnes.si 3327 Šmartno ob Paki spl. stran: www.ossmartno.si SAMOEVALVACIJSKO POROČILO SODELOVANJE

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 Kultura kakovosti na UL prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, rektor 29.3.2012 Maribor RK RS 01/24/08 Zagotavljanje kakovosti Kultura kakovosti, zagotavljanje kakovosti, notranji / zunanji sistemi zagotavljanja

Prikaži več

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc

Microsoft Word - ARRS-TURAZ doc JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE V LETU 2007 (Uradni list RS, št 37/2007) PRIJAVNA VLOGA ZA IZBOR IN (SO)FINANCIRANJE UVELJAVLJENIH RAZISKOVALCEV IZ TUJINE

Prikaži več

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por

POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO 2013/14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi por POROČILO O TUTORSKEM DELU ŠT. LETO /14 Poročilo je pripravljeno na podlagi poročil o letnem delu vseh tutorjev učiteljev, ki so vključili tudi poročila tutorjev študentov. Tutorji učitelji so naslednji

Prikaži več

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc

Microsoft Word - Anketa-zaposleni-2014.doc Izvedba ankete za zaposle FERI "Raziskava delovga zadovoljstva - Vprašalnik za zaposle 2014" Ocena stanja Anketo za zaposle»raziskava delovga zadovoljstva Vprašalnik za zaposle 2014«smo izvedli od 8.4.2014

Prikaži več

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne

Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne Na podlagi 35. člena Statuta Univerze v Ljubljani (Ur. l. RS, št. 4/2017) in ob soglasju Senata UL, pridobljenega na 39. seji senata UL z dne 27.6.2017, rektor Univerze v Ljubljani sprejema naslednja PRAVILA

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje

Microsoft PowerPoint - UN_OM_G03_Marketinsko_raziskovanje .: 1 od 10 :. Vaja 3: MARKETINŠKO KO RAZISKOVANJE Marketinško ko raziskovanje Kritičen del marketinškega informacijskega sistema. Proces zagotavljanja informacij potrebnih za poslovno odločanje. Relevantne,

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske magistrske študijske programe 2. stopnje v študijskem letu 2016/2017 Univerza

Prikaži več

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP

Microsoft Word - Brosura neobvezni IP Osnovna šola dr. Aleš Bebler - Primož Hrvatini NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI V ŠOLSKEM LETU 2017/18 Drage učenke in učenci, spoštovani starši! Neobvezni izbirni predmeti so novost, ki se postopoma uvršča

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV Na podlagi Zakona o visokem šolstvu, Statuta Univerze v Ljubljani ter Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za družbene vede (FDV) je senat FDV na seji 9. 10. 2017 sprejel na seji 12. 11. 2018 pa

Prikaži več

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L

ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD L ALMA MATER EUROPAEA - INSTITUTUM STUDIORUM HUMANITATIS, FAKULTETA ZA PODIPLOMSKI HUMANISTIČNI ŠTUDIJ, LJUBLJANA (AMEU ISH) KARDELJEVA PLOŠČAD 1 1000 LJUBLJANA Tel.: +386 2 250-19-99; 040 239 727 Faks:

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

POROČILO

POROČILO UVOD Delovanje knjižnice Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani (UL FKKT), ki je sedaj že 17 let funkcionalno združena s Centralno tehniško knjižnico (CTK), lahko ocenimo kot uspešno kar

Prikaži več

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI

PREDLOG SPREMEMB STATUTA UNIVERZE V LJUBLJANI Senat Univerze v Ljubljani je na podlagi šeste točke 47. in 238.a člena Statuta Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 8/05, 118/05, 72/06 (76/06-popr.), 59/07 (82/07-popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08,

Prikaži več

Poročilo anket

Poročilo anket POROČILO ANKET Zadovoljstvo na delovnem mestu 2018 V času od 11. 6. do 22. 6. 2018 je med zaposlenimi na Univerzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede potekala anonimna anketa»zadovoljstvo na delovnem

Prikaži več

Microsoft Word - IRDO doc

Microsoft Word - IRDO doc ANALIZA MEDIJSKEGA POJAVLJANJA IRDO Inštitut za razvoj družbene odgovornosti 1. 3. 21 28. 2. 211 Press CLIPPING d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 5, 2 Maribor, Slovenija, tel.: +386 ()2 / 25-4-1, fax: +386

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 ERASMUS+ MOBILNOSTI Štud. leto 2019/2020 http://www.erasmusplus.si/ Erasmus koda: SI LJUBLJA01 26 DRŽAV EU http://www.ectsma.eu/ectsma.html MEDICINSKA FAKULTETA je od leta 2008 polnopravna članica ECTS-MA

Prikaži več

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor

IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Spor IND/L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 97/2013) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več

ZELENA DOLINA

ZELENA DOLINA REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZELENA DOLINA Evalvacija programa dr. Janez Drobnič Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL

Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne sprejel PRAVIL Na podlagi 30. člena Statuta Mednarodne podiplomske šole Joz efa Stefana (v nadaljevanju MPŠ) je Senat MPŠ na 120. seji dne 12. 9. 2017 sprejel PRAVILNIK O MAGISTRSKEM IN DOKTORSKEM ŠTUDIJU SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA

PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA UNIVERZA NA PRIMORSKEM FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE ŠTUDIJE PRIROČNIK ZA ŠTUDENTE Študijsko leto 2018/2019 Priročnik za študente Izdala: Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ)

Prikaži več

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx

Microsoft Word - 10-Selekcijski intervju _4.del_.docx številka 10,27.avg. 2004, ISSN 1581-6451, urednik:radovan Kragelj Pozdravljeni! V prejšnji številki mesečnika smo si ogledali, katera področja moramo vsebinsko obdelati v sklopu delovne zgodovine. V današnji

Prikaži več

Na podlagi 1

Na podlagi 1 Na podlagi 1. alineje 1. odstavka 91. člena Pravil o organizaciji in delovanju Univerze v Ljubljani fakultete za farmacijo in v skladu z določbami Zakona o visokem šolstvu in Statuta Univerze v Ljubljani

Prikaži več

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in

Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in Na osnovi določil 314. člena Statuta Univerze v Mariboru (Ur. l. RS, št. 46/2012 s sprem. in dopol. do 28/2014) je Senat Fakultete za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru na svoji 5. redni seji

Prikaži več

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu na podlagi pete alineje 51 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu je na podlagi pete alineje enajstega odstavka 51. h člena Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 119/06 uradno prečiščeno besedilo,

Prikaži več

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_SL.docx TVOJA PRVA ZAPOSLITEV EURES Pogosta vprašanja Splošno Kje najdem informacije o programu Tvoja prva zaposlitev Eures? Informacije lahko prenesete z Euresovega portala na naslovu http://eures.europa.eu ali

Prikaži več

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK

SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROK SKUPNI UVODNI DEL RAZPISA ZA VPIS UNIVERZE NA PRIMORSKEM V MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018 PRIJAVA ZA VPIS IN ROKI ZA ODDAJO PRIJAVE Kandidat za vpis v magistrske študijske

Prikaži več

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1

IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/01) Letni program statističnih raziskovanj za leto 2011 (Uradni list RS, št. 92/1 IND-L Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in št. 9/0) Letni program statističnih raziskovanj za leto 0 (Uradni list RS, št. 9/) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično

Prikaži več