30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu"

Transkripcija

1 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1

2

3 VSEBINA Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 (predlog)... 5 Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 povzetek zneskov... 9 Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 splošni del Bilanca prihodkov in odhodkov Račun finančnih terjatev in naložb Račun financiranja Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 posebni del Občinski svet Župan Nadzorni odbor Urad za javne finance in splošne zadeve Urad za komunalne dejavnosti Urad za družbene dejavnosti Urad za urejanje prostora Urad za razvoj in investicije Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja Urad za okolje in prostor Saša regije MČ Velenje Levi breg vzhod MČ Velenje Levi breg zahod MČ Velenje Desni breg KS Bevče KS Cirkovce KS Gorica KS Kavče KS Konovo KS Paka pri Velenju KS Pesje KS Plešivec KS Podkraj KS Stara vas KS Staro Velenje KS Šalek KS Šentilj KS Škale - Hrastovec KS Šmartno KS Vinska Gora Načrt razvojnih programov za obdobje Občinski svet Župan Urad za javne finance in splošne zadeve Urad za komunalne dejavnosti Urad za družbene dejavnosti Urad za urejanje prostora Urad za razvoj in investicije Medobčinska inšpekcija, redarstvo in varstvo okolja Urad za okolje in prostor Saša regije MČ Velenje Levi breg vzhod MČ Velenje Levi breg zahod MČ Velenje Desni breg KS Bevče

4 605 KS Cirkovce KS Kavče KS Konovo KS Paka pri Velenju KS Pesje KS Plešivec KS Podkraj KS Stara vas KS Staro Velenje KS Šentilj KS Škale - Hrastovec KS Vinska Gora Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 programska klasifikacija Rebalans proračuna Mestne občine Velenje za leto 2019 funkcionalna klasifikacija

5 Predlagatelj: ŽUPAN Faza: PREDLOG Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819 in 13/18) in 24. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 uradno prečiščeno besedilo) je Svet Mestne občine Velenje na seji, dne, sprejel O D L O K o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto člen V Odloku o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 (Uradni vestnik MOV, št. 28/17) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:»2. člen Proračun za leto 2019 se določa v naslednjih zneskih: A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SKUPAJ PRIHODKI ( ) EUR TEKOČI PRIHODKI (70+71) EUR 70 DAVČNI PRIHODKI EUR 700 Davki na dohodek in dobiček EUR 703 Davki na premoženje EUR 704 Domači davki na blago in storitve EUR 71 NEDAVČNI PRIHODKI EUR 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja EUR 711 Takse in pristojbine EUR 712 Globe in druge denarne kazni EUR 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev EUR 714 Drugi nedavčni prihodki EUR 72 KAPITALSKI PRIHODKI EUR 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev EUR 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev EUR 73 PREJETE DONACIJE EUR 730 Prejete donacije iz domačih virov EUR 74 TRANSFERNI PRIHODKI EUR 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij EUR 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije EUR 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV EUR

6 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij EUR II. ODHODKI ( ) EUR 40 TEKOČI ODHODKI EUR 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim EUR 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost EUR 402 Izdatki za blago in storitve EUR 403 Plačila domačih obresti EUR 409 Rezerve EUR 41 TEKOČI TRANSFERI EUR 410 Subvencije EUR 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom EUR 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam EUR 413 Drugi tekoči domači transferi EUR 42 INVESTICIJSKI ODHODKI EUR 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev EUR 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI EUR 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki EUR 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom EUR III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI/ ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. II.) EUR B RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (751) EUR 751 Prodaja kapitalskih deležev EUR V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 EUR VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBA KAPITALSKIH DELEŽEV (V. IV.) EUR C RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE (500) EUR 500 Domače zadolževanje EUR VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) EUR 550 Odplačila domačega dolga EUR IX. NETO ZADOLŽEVANJE/NETO ODPLAČILA DOLGA (VII. VIII.) X. POVEČANJE / ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.) (II.+V.+VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.) EUR EUR EUR STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE EUR STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE EUR Splošni del proračuna (bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja), posebni del proračuna (finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine) ter načrt razvojnih programov so priloge tega odloka in se objavijo na

7 spletni strani občine. 2. člen Druga alineja prvega odstavka 5. člena se črta. Dosedanja tretja alineja postane druga alineja. 6. člen se črta. 3. člen 4. člen V 11. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:»o spremembah projektov, razen o spremembah iz 1. in 3. odstavka tega člena, odloča župan.«5. člen V 15. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:»ne glede na določbo iz prejšnjega odstavka tega člena zadolžitev občine v proračunu države do višine, določene s 1. odstavkom 10. člena Zakona o spremembah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 71/17; v nadaljevanju: ZFO-1C), na podlagi 4. odstavka 10. člena ZFO-1C ne šteje v obseg zadolževanja.«6. člen V 19. členu se doda nov odstavek, ki se glasi:»ne glede na 2. odstavek tega člena pridobitev soglasja ministra, pristojnega za finance, ni potrebna za zadolžitev v državnem proračunu na podlagi 10. člena ZFO-1C.«7. člen Za 20. členom se dodata nova 20.a in 20.b člen, ki se glasita:»20.a člen Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje finančnega načrta ne more uravnotežiti, se lahko posredni uporabniki proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, likvidnostno zadolžujejo. Za zadolžitev iz prejšnjega odstavka tega člena soglasje občine ni potrebno, razen če leto črpanja in leto odplačila posojila nista v istem proračunskem letu. Za zadolževanje, za katero leto črpanja in leto odplačila posojila nista v istem proračunskem letu, se uporabljajo določbe 20. člena tega odloka. 20.b člen Posredni uporabniki proračuna občine, javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina, ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, o stanju in spremembah svoje zadolženosti poročajo občini v skladu s pravilnikom, ki ureja pošiljanje podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin.«8. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.

8 Številka: / Datum: Župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/16 uradno prečiščeno besedilo) predlagam občinskemu svetu, da ta odlok sprejme. Velenje, Župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ zanj po pooblastilu župana Peter Dermol, podžupan, l. r.

9 REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO 2019 POVZETEK ZNESKOV V EUR SPR 2019 ZAP. ŠT. NAZIV KONTA VEL 2019 REA 2019 REB 2019 Indeks 6:3 Indeks 6: BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. Prihodki II. Odhodki III. Presežek prihodkov nad odhodki / odhodkov nad prihodki (I. - II.) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. Prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. - V.) RAČUN FINANCIRANJA VII. Zadolževanje VIII. Odplačila dolga IX. Neto zadolževanje / neto odplačila dolga (VII. - VIII.) X. Povečanje / zmanjšanje sredstev na računih (I.+ IV. + VII. - II. - V. - VIII.) XI. Neto financiranje (VI. + IX. - X.) XII./1 Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja XII./2 Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja PRORAČUN 1=I.+IV.+VII. Prihodki in prejemki =II.+V.+VIII. Odhodki in izdatki =1-2 Presežek/primanjkljaj Stanje sredstev na računih - zadnji dan preteklega obdobja =3+4 Stanje sredstev na računih - zadnji dan tekočega obdobja

10 REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Konto I. S K U P A J P R I H O D K I ( ) TEKOČI PRIHODKI (70+71) DAVČNI PRIHODKI ( ) DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK Dohodnina DAVKI NA PREMOŽENJE Davki na nepremičnine Davki na premičnine Davki na dediščine in darila Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE Davki na posebne storitve Drugi davki na uporabo blaga in storitev DRUGI DAVKI Drugi davki NEDAVČNI PRIHODKI ( ) UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki Prihodki od obresti Prihodki od premoženja TAKSE IN PRISTOJBINE Upravne takse in pristojbine GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI Globe in druge denarne kazni PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV Prihodki od prodaje blaga in storitev DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI Drugi nedavčni prihodki KAPITALSKI PRIHODKI ( ) PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV Prihodki od prodaje zgradb in prostorov

11 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Konto 7202 Prihodki od prodaje opreme PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIHSREDSTEV Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč PREJETE DONACIJE ( ) PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb PREJETE DONACIJE IZ TUJINE TRANSFERNI PRIHODKI ( ) TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ Prejeta sredstva iz državnega proračuna Prejeta sredstva iz občinskih proračunov PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za kohezijsko politiko PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE IN IZ DRUGIH DRŽAV ( ) OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij II. S K U P A J O D H O D K I ( ) TEKOČI ODHODKI ( ) PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM Plače in dodatki Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za delovno uspešnost Sredstva za nadurno delo Drugi izdatki zaposlenim PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE Posebni material in storitve

12 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Konto Prevozni stroški in storitve Izdatki za službena potovanja Poslovne najemnine in zakupnine Kazni in odškodnine PLAČILA DOMAČIH OBRESTI Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR REZERVE Splošna proračunska rezervacija Proračunska rezerva TEKOČI TRANSFERI ( ) SUBVENCIJE Subvencije javnim podjetjem Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM Družinski prejemki in starševska nadomestila Transferi za zagotavljanje socialne varnosti Štipendije Drugi transferi posameznikom TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja Tekoči transferi v javne sklade Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki TEKOČI TRANSFERI V TUJINO INVESTICIJSKI ODHODKI (420) NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV Nakup zgradb in prostorov Nakup prevoznih sredstev Nakup opreme Nakup drugih osnovnih sredstev Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove

13 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Konto 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev Nakup nematerialnega premoženja Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring INVESTICIJSKI TRANSFERI ( ) INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ.OSEBAM Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM Investicijski transferi javnim zavodom III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI / ODHODKOV NAD PRIHODKI (I. - II.)

14 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Konto 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV ( ) DANA POSOJILA POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)

15 C. R A Č U N F I N A N C I R A N J A Konto 50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) DOMAČE ZADOLŽEVANJE Najeti krediti pri poslovnih bankah Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih VIII. ODPLAČILA DOLGA (550) ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA Odplačila kreditov poslovnim bankam Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem IX. NETO ZADOLŽEVANJE / NETO ODPLAČILA DOLGA (VII. - VIII.) X. POVEČANJE / ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+IX.) = (I.+IV.+VII.) (II.+V.+VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+IX.-X.) STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA OD TEGA PRESEŽEK FINANČNE IZRAVNAVE IZ PRETEKLEGA LETA

16 REBALANS PRORAČUNA MESTNE OBČINE VELENJE ZA LETO POSEBNI DEL 100 OBČINSKI SVET 100 OBČINSKI SVET POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost občinskega sveta Sejnine - Svet MOV Sejnine - odbori, komisije Sveta MOV Refundacije Reprezentanca Delovanje skupin članov sveta Nakup opreme Nakup nematerialnega premoženja Financiranje političnih strank Koordinator za enake možnosti Izvedba in nadzor volitev in referendumov Volitve in referendumi ZUNANJA POLITIKA IN MEDNARODNA POMOČ Mednarodno sodelovanje in udeležba Mednarodno sodelovanje občin Sodelovanje s partnerskimi mesti

17 100 OBČINSKI SVET 0303 Mednarodna pomoč Razvojna in humanitarna pomoč Humanitarna pomoč partnerskim in prijateljskim mestom SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Kadrovska uprava Vodenje kadrovskih zadev Priznanja in nagrade Druge skupne administrativne službe Obveščanje domače in tuje javnosti Materialni stroški - Svet MOV Izvedba protokolarnih dogodkov Občinski in državni prazniki in druge prireditve Posebni material in storitve Prevozni stroški in storitve Poslovne najemnine in zakupnine Nakup opreme let Velenja Posebni material in storitve LOKALNA SAMOUPRAVA Delovanje na področju lokalne samouprave ter koordinacija vladne in lokalne ravni Nacionalno združenje lokalnih skupnosti Skupnost občin Slovenije Združenje mestnih občin Slovenije Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin Delovanje ožjih delov občin Sredstva za krajevne in četrtne skupnosti Poslovne najemnine in zakupnine Sejnine - sveti KS in MČ

18 100 OBČINSKI SVET NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST Policijska in kriminalistična dejavnost Prometna varnost Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Prevozni stroški in storitve Notranja varnost Sosvet za izboljšanje varnosti občanov Nakup opreme

19 200 ŽUPAN 200 ŽUPAN POLITIČNI SISTEM Politični sistem Dejavnost župana in podžupanov Plače Plače in dodatki Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Nagrade nepoklicnih funkcionarjev Reprezentanca Posebni material in storitve Prevozni stroški in storitve Izdatki za službena potovanja Poslovne najemnine in zakupnine Objave in oglasi Nakup opreme Nakup opreme SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Druge skupne administrativne službe Izvedba protokolarnih dogodkov Promocijska dejavnost Posebni material in storitve Prevozni stroški in storitve Poslovne najemnine in zakupnine Sofinanciranje dejavnosti/programov/projektov/prireditev LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave

20 200 ŽUPAN Prevozni stroški in storitve Prevozni stroški in storitve Izdatki za službena potovanja Poslovne najemnine in zakupnine

21 300 NADZORNI ODBOR 300 NADZORNI ODBOR EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Fiskalni nadzor Dejavnost nadzornega odbora Dejavnost Nadzornega odbora

22 401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE 401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA Urejanje na področju fiskalne politike Urejanje na področju fiskalne politike Stroški plačilnega prometa Poslovne najemnine in zakupnine Mestna blagajna - bančni stroški Trgovalni račun SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Informatizacija uprave Informacijska infrastruktura E - občina Nakup opreme Druge skupne administrativne službe Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Sodni stroški - notarji, odvetniki, sodni izvedenci, sodni postopki Odškodnine Kazni in odškodnine Plačila negativnih obresti za stanje sredstev na računih proračuna Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR LOKALNA SAMOUPRAVA Dejavnost občinske uprave Administracija občinske uprave Plače Plače in dodatki Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za delovno uspešnost Sredstva za nadurno delo Drugi izdatki zaposlenim Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU Pisarniški in splošni material in storitve

23 401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura Nakup, vzdrževanje in upravljanje programske opreme Poslovne najemnine in zakupnine Nakup nematerialnega premoženja Telekomunikacijske storitve in oprema Nakup opreme Službena potovanja Prevozni stroški in storitve Izdatki za službena potovanja Strokovno izobraževanje zaposlenih Delo zunanjih sodelavcev Povračila in nadomestila Zavarovanje zaposlenih, preventivni zdravstveni pregledi, varstvo pri delu Posebni material in storitve Revizije Poštne storitve Brezplačno pravno svetovanje Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave Najemnine in zakupnine elektronske opreme Poslovne najemnine in zakupnine Nabava in vzdrževanje strojne računalniške opreme Nakup opreme TRG DELA IN DELOVNI POGOJI Aktivna politika zaposlovanja Povečanje zaposljivosti Javna dela Plače in dodatki Regres za letni dopust

24 401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE 4002 Povračila in nadomestila Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevek za zdravstveno zavarovanje Prispevek za zaposlovanje Prispevek za starševsko varstvo SOCIALNO VARSTVO Varstvo otrok in družine Drugi programi v pomoč družini Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene Transferi za zagotavljanje socialne varnosti SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA Servisiranje javnega dolga Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje Plačila obresti kratkoročnih likvidnostnih kreditov Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna Odplačila kreditov poslovnim bankam Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna Odplačila kreditov poslovnim bankam Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna Odplačila kreditov poslovnim bankam Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna Odplačila kreditov poslovnim bankam Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna Odplačila kreditov poslovnim bankam Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna Odplačila kreditov poslovnim bankam Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam

25 401 URAD ZA JAVNE FINANCE IN SPLOŠNE ZADEVE Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna Odplačila kreditov poslovnim bankam Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam Odplačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna Odplačila kreditov poslovnim bankam Plačila obresti posojila za izvrševanje proračuna Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam Plačila glavnice posojila za izvrševanje proračuna Odplačila kreditov poslovnim bankam Stroški financiranja in upravljanja z dolgom Stroški financiranja in upravljanja z dolgom INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč Rezerva občine Proračunska rezerva Proračunska rezerva Posebni programi pomoči v primerih nesreč Pomoč občanom - sredstva za dobrodelne namene Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija Splošna proračunska rezervacija

26 402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI 402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Druge skupne administrativne službe Razpolaganje in upravljanje z občinskim premoženjem Vzdrževanje objekta in zemljišča v Vinski Gori Poslovne najemnine in zakupnine KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Splošne storitve v kmetijstvu Zdravstveno varstvo rastlin in živali Zavetišče za male živali Poslovne najemnine in zakupnine Gozdarstvo Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest Investicijsko vzdrževanje in obnove PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina Oskrba s plinom Naložbe - oskrba z zemeljskim plinom Investicijsko vzdrževanje in obnove Urejanje področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije Inteligentna energija za Evropo - Lokalna energetska agencija Dotacije za delovanje (strokovne storitve) Urejanje, nadzor in oskrba z drugimi vrstami energije Oskrba s toplotno energijo Naložbe - oskrba s toplotno energijo Investicijsko vzdrževanje in obnove Nakup zemljišč in naravnih bogastev Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Subvencija NKI - oskrba s toplotno energijo Subvencije javnim podjetjem PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE

27 402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI 1302 Cestni promet in infrastruktura Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest Redno vzdrževanje cest in varstvo lokalnih cest Strokovno tehnična opravila, geološki izvidi, soglasja, ipd Posebni material in storitve Zimska služba mestnih površin Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest LC Gorica - Bevče Investicijsko vzdrževanje in obnove Ureditev in zaris kolesarskih stez Poslovne najemnine in zakupnine Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring LC Pik - Megalec - Graška Gora Investicijsko vzdrževanje in obnove Odprava arhitektonskih ovir za invalide Nakup opreme Obnove cest - koncesija za ceste Investicijsko vzdrževanje in obnove Nadzor nad izvajanjem koncesije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Obnova cest izven koncesije Investicijsko vzdrževanje in obnove Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izgradnja pločnika v Podkraju Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring CTN Mestno kolesarsko omrežje - zahod Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring CTN Mestno kolesarsko omrežje - center Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Prometna ureditev v KS Šmartno Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost Nakup opreme

28 402 URAD ZA KOMUNALNE DEJAVNOSTI 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Mestno kolesarsko omrežje - vzhod - trajnostna mobilnost - površine za pešce Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Razširitev poslovne cone Stara vas II. faza Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Razširitev PC Stara vas - II. faza - strokovne podlage za razvoj Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Urejanje cestnega prometa Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije Prometna študija občinskega cestnega omrežja Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Izvedba odmer na kategoriziranih JP Posebni material in storitve Vzdrževanje mestnih ulic in ostalih javnih površin Strokovne naloge Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring Ureditev neprometne signalizacije Nakup opreme Modre cone Obnova horizontalne in vertikalne signalizacije mestnih ulic Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Garažne hiše Nakup opreme Investicijsko vzdrževanje in obnove Namestitev turistično prometnih označevalnih tabel Nakup drugih osnovnih sredstev

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) OBČINE ZA LETO II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proračuna občine za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 10 - Občinski svet 10 Občinski svet 79.927,00 79.451,71 80.568,00 99,4

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410

MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, / GMS-533 Številka: 410 MESTNA OBČINA MARIBOR ŽUPAN Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor, www.maribor.si, email: mestna.obcina@maribor.si 41000-7/2016-5 GMS-533 Številka: 41000-7/2016-5 Datum: 29.9.2017 MESTNI SVET MESTNE OBČINE

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2017.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO Logatec, december 2016 Predlagatelj: Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-uradno

Prikaži več

Splošni del proračuna

Splošni del proračuna REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE SODRAŽICA ZA OBDOBJE OD 01.01.18 DO 31.12.18 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.912.039 3.102.574 3.054.145 98,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.779.905 1.796.065

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del

Uradni list RS 056/2010, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016

Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO 2016 Z A K L J U Č N I R A Č U N O B Č I N E R A D O V L J I C A ZA LETO KAZALO VSEBINE 1. FINANČNI DEL... 10 I. SPLOŠNI DEL... 10 II. POSEBNI DEL... 18 III. NAČRT RAZVONIH PROGRAMOV... 58 IV. TABELA KS...

Prikaži več

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012

OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO 2011 predlog Braslovče, marec 2012 OBČINA BRASLOVČE ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO predlog Braslovče, marec 2012 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE BRASLOVČE ZA LETO VSEBINA stran 1. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA 1 2.1 I.

Prikaži več

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum:

OBČINA RUŠE Trg vstaje Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: /2013 Datum: OBČINA RUŠE Trg vstaje 11 2342 Ruše ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014 Številka: 410-0006/2013 Datum: 10.02.2014 KAZALO 1. UVODNA POJASNILA... 5 2. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE RUŠE ZA LETO 2014...

Prikaži več

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslo Na podlagi 16. člena Statuta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS št. 35/2007, 2/2009, 66/2010 in Uradne objave Občine Dobrovnik št. 2/2016) in 90. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dobrovnik (Ur. l. RS

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje

30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje 30. april 2019 Številka: 3/2 Priloga 2 Vsebina: 1. Obrazložitev k Predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ,

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah

OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do ) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah OBRAZLOŽITEV POLLETNE REALIZACIJE PRORAČUNA OBČINE CERKVENJAK ZA LETO 2017 (obdobje od 1.1. do 30.6.2017) Na podlagi 63. čl. Zakona o javnih financah in 5. čl. Odloka o proračunu Občine Cerkvenjak za l.

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 3 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 7 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 7 Prihodki proračuna...7 70 - DAVČNI PRIHODKI...7 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...7 72 - KAPITALSKI

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1)

(Microsoft Word - Obrazlo\236itve prora\350una za leto 2015_1) PREDLOG PRORAČUNA O BČINE KOZJ E ZA L ETO 2 0 1 5 KAZALO 1. SPLOŠNI DEL... 6 A - Bilanca prihodkov in odhodkov... 6 Prihodki proračuna...6 70 - DAVČNI PRIHODKI...6 71 - NEDAVČNI PRIHODKI...6 74 - TRANSFERNI

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 72, dec17 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 22. december 217 Številka 72/217 V S E B I N A O D L O K o proračunu Občine Vransko za leto 218 AKTI 1. ODLOK o proračunu Občine Vransko za leto 218 2. ODLOK o proračunu

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx

Microsoft Word - PREDLOG SPREMEMB PRORAČUNA OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013.docx PREDLOG SPREMEMB NA PREDLAGANI PRORAČUN OBČINE LOGATEC ZA LETO 2013 Logatec, februar, 2013 Berto Menard, župan Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve),

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 6, 4. 4. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 14. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu str.

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITVE - Prora\350una 2017.docx) PRORAČUN za leto 2017 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -204.010... 5 4 ODHODKI 2.298.753...5 40 TEKOČI ODHODKI 786.373...5 41 TEKOČI TRANSFERI 710.859...5 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 765.100...6

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 25. 2. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO

REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO REBALANS PRORAČUNA OBČINE IG ZA LETO 1-2019 KAZALO 1 ODLOK O REBALANSU 1-2019 OBČINE IG... 1 2 SPLOŠNI DEL REBALANSA 1-2019 OBČINE IG ZA LETO 2019 Z OBRAZLOŽITVAMI... 5 2.1 RAZLOGI ZA REBALANS 1-2019...

Prikaži več

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto

Številka: /2014 (1300) Datum: OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto Številka: 4120-3/2014 (1300) Datum: 11. 2. 2015 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO Zadeva: Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2015 prva obravnava Namen: Pravna osnova: Poročevalec:

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE STRAŽA ZA LETO 219 II. POSEBNI DEL Odhodki in drugi izdatki proa občine Straža za leto 219 so po proskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - OBČINSKI SVET proa 1 aprilproa 219

Prikaži več

(II. Posebni del prora\350una)

(II. Posebni del prora\350una) PRO OBČINE IDRIJA ZA LETO II. POSEBNI DEL PROA Odhodki in drugi izdatki proračuna občine Idrija za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi: 1 - Občinski svet PRO 1 Občinski svet 1.19 83.71

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuēnemu raēunu konēno

Microsoft Word - Obrazložitve k zakljuÄ“nemu raÄ“unu konÄ“no ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE MORAVSKE TOPLICE ZA LETO 2018 1. UVOD Zaključni račun občinskega proračuna je akt občine, katerega predpisuje 96. člen Zakona o javnih financah. V zaključnem računu so

Prikaži več

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraēuna 2018.docx

Microsoft Word - 3_Obrazložitev predloga proraÄ“una 2018.docx OBČINA POLJČANE Ž u p a n Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane telefon: 02 8029 223 fax: 02 8029 226 e-mail: obcina@poljcane.si Številka: 410-0092/2017 Datum: 5. 12. 2017 OBČINA POLJČANE Občinski svet ZADEVA:

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Obrzložitve proračuna za leto 2010

Obrzložitve proračuna za leto 2010 ZUPAN OBCINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.loqatec@loqatec.si Trzaska cesta 50A, 1370 Logatec t 01 7590600, f: 01 7590620 Stevilka: 410-16/-66 Datum: 1. 3. OBCINSKI SVET OBCINE LOGATEC Zadeva: Predlag

Prikaži več

OBČINA MENGEŠ

OBČINA MENGEŠ OBČINA MENGEŠ Številka: 410-29/2018-2 Datum: 8. 1. 2019 Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1

LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 LETNO POROČILO ZA LETO 2013 Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA 1 ... 3... 4... 9... 35 2 ... 48 3 4 5 6 7 ZŠ KAZALEC OZ. KAZALNIK LETO 2013 LETO 2012 I 13/12 1 ŠTEVILO ZAPOSLENIH KONEC LETA 115 110 104,5 PO OBRAČUNSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018

PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 PREDLOG PRORAČUN za leto 2018 I. SPLOŠNI DEL... 5 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -68.131... 5 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 1.222.572...5 40 TEKOČI ODHODKI 482.434...5 41 TEKOČI TRANSFERI 386.270...6 42

Prikaži več

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 108/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

Uradni list RS 093/2012, Uredbeni del

Uradni list RS 093/2012, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1235444814013, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge)

(Microsoft Word Prora\350un obrazlo\236itve in priloge) II. del l ODLOK O PRORAČUNU OBČINE KRŠKO ZA LETO 2018 OBRAZLOŽITVE in PRILOGE K 1. členu S prvim členom se določa vsebina odloka. K 2. členu V 2. členu je določen obseg in struktura proračuna. V proračunu

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Proračun občine Kanal ob Soči za leto 2014 - dopolnjen predlog NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2014-2017 30. redna seja občinskega sveta, 30.01.2014 4000 OBČINSKA UPRAVA 7.312.851 3.874.613 3.967.973 1.369.748

Prikaži več

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno

Microsoft Word - Revizijsko porocilo 2010-Obcina G. Radgona_koncno REVIZIJSKO POROČILO O PRAVILNOSTI POSLOVANJA OBČINE GORNJA RADGONA V LETU 2010 Murska Sobota, marec 2011 K A Z A L O: I. NAROČILO IN IZVEDBA... 2 II. PREDSTAVITEV OBČINE... 3 1 OSNOVNE INFORMACIJE O OBČINI...

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

15. maj 2019 Številka: 9/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni

15. maj 2019 Številka: 9/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni 15. maj 2019 Številka: 9/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno

Prikaži več

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O

OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) fax: (03) Mozirje, dne Številka: /2019 V A B I L O OBČINA MOZIRJE ŽUPAN Šmihelska cesta 2, 3330 MOZIRJE tel: (03) 839-33-00 fax: (03) 839-33-05 Mozirje, dne 15.3.2019 Številka: 032-00 /2019 V A B I L O Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalnih volitvah (Ur.

Prikaži več

Številka:

Številka: POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA OBČINE JESENICE V PRVEM POLLETJU 2014 Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in sprem.) župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

REBALANS PRORAČUNA

REBALANS PRORAČUNA OBČINA ŽELEZNIKI SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2018 PRVI REBALANS ŽELEZNIKI, 4.4.2018 Št.: 410-4/2018-007 Rebalans proračuna 2018 -PRVI 1 od 6 Občina Železniki je 22.12.2017 na 22. redni

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava)

PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) PREDLOG PRORAČUNA OBČINE PIRAN za leto 2015 (1. obravnava) I. SPLOŠNI DEL... 6 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV... 6 7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 24.844.933... 6 4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 25.476.008...

Prikaži več

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N

2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) Telefax : (02) P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N 2360 Radlje ob Dravi, Mariborska 7 Telefon : (H.C.) 02 79 630 Telefax : (02) 79 640 P O S L O V N O P O R O Č I L O K Z A K L J U Č N E M U R A Č U N U O B Č I N E R A D L J E O B D R A V I Z A L E T O

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Občine Duplek v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča

Prikaži več

Številka:

Številka: OBČINA MENGEŠ Slovenska cesta 30 1234 Mengeš, SLOVENIJA tel.: +386 (0)1 723 70 81 fax: +386 (0)1 723 89 81 e-mail: obcina.menges@menges.si Številka: 410-22/2019-1 Datum: 3. 6. 2019 OBČINSKEMU SVETU OBČINE

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc

Microsoft Word i-seja-PRORACUN-2011-dop-predlog.doc Občina Bled OBČINSKI SVET 1) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Dopolnjen predlog Odloka o proračunu Občine Bled

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja Mestne občine Slovenj Gradec v delu, ki se nanaša na pripravo proračuna in zaključnega računa proračuna za leto 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in

Prikaži več

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan )

(Microsoft Word - Poro\350ilo o Realizaciji na dan ) OBČINA CERKLJE na Gorenjskem Trg Davorina Jenka 13 4207 CERKLJE na Gorenjskem e-mail:obcinacerklje@siol.net Številka: 450-08/2011-01 Cerklje, 28.07.2011 POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA ZA ČAS OD 1. 1.

Prikaži več

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN

OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: Datum do: PREGLED IZVRŠENIH PRERAZPOREDITEV V PRORAČUN OBČINA LENDAVA, LENDVA KÖZSEG GLAVNA ULICA 20, LENDAVA Kriteriji: Datum od: 1.1.2018 Datum do: 31.12.2018 Stran 1 03.02.2018 001-2018 PP 060001 Plače in drugi izdatki delavcev občinske uprave PP 060011

Prikaži več

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc)

(Microsoft Word - OBRAZLO\216ITEV ZA ZR 2010.doc) MESTNA OBČINA PTUJ ŽUPAN Mestni trg 1 2250 Ptuj Telefon: 02 748 29 99, 02 748 29 13 Telefaks: 02 748 29 98 E-pošta: moptuj@ptuj.si ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA MESTNE OBČINE PTUJ ZA LETO 2010 Ptuj, marec

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Št. 52 Maribor, petek 12.10.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014

3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 3. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOHINJ (četrtek, 18. december 2014) GRADIVO Bohinjska Bistrica, 11. december 2014 Občina Bohinj Občinski svet Datum: 09.12.2014 V A B I L O Vabim Vas, da se udeležite

Prikaži več

(Splo\232ni del prora\350una)

(Splo\232ni del prora\350una) REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE RAČE-FRAM ZA OBDOBJE OD 1.1.2012 DO 31.12.2012 I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 5.621.954,67 5.621.954,67 5.746.776,98 102,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 5.315.887,00

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

(Na\350rt razvojnih programov)

(Na\350rt razvojnih programov) Rebalans proračuna občine Log-Dragomer za leto 2016 - II NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2016-2019 4000 OBČINSKA UPRAVA 5.668.446 4.337.623 3.093.547 4.226.294 2.457.821 2.367.536 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 94.564

Prikaži več

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s

O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni s O B R A Z L O Ž I T E V SPLOŠNEGA DELA ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA MESTNE OBČINE MURSKA SOBOTA ZA LETO 2015 I. UVOD Proračun za leto 2015 je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota sprejel na svoji 4.

Prikaži več

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve

PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve 1. (prve) SPREMEMBE IN DOPOLNITVE NAČRTA RAVNANJA Z

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka

ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2018 (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ODLOK o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto (skrajšani postopek) Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Gornja Radgona za leto (skrajšani postopek)

Prikaži več

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE

Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: Datum do: EVIDENCA SKLEPOV O PRERAZPORE Občina Kranjska Gora Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora K r i t e r i j i : Datum od: 1.1.2015 Datum do: 30.6.2015 Stran 1 05.01.2015 001-2015 152,55 05.01.2015 002-2015 PP 110221 RAZVOJ PODEŽELJA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Ukrep 322 Obnova in razvoj vasi T O L M I N, 0 2. 0 2. 2 0 1 1 I N 1 0. 0 2. 2 0 1 1 M A G. R O S A N A Š Č A N Č A R Cilj ukrepa Izboljšanje življenjskih

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017

Revizijsko poročilo: Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 Revizijsko poročilo Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2017 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več