SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec:

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec:"

Transkripcija

1 SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE Izobraževalni program.. NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA (NIV) za šolska leta:,, Delodajalec: Datum: Podpis in žig: Vajenec: Datum: Podpis: Šola: Datum: Podpis in žig: Pristojna zbornica: Datum: Podpis in žig:

2 Kazalo NAČRT IZVAJANJA VAJENIŠTVA... 1 KAZALO... 2 UVODNA POJASNILA... 3 VSEBINE NAČRTA IZVAJANJA VAJENIŠTVA... 3 MENTOR OPREDELITEV IN USKLADITEV CILJEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM S CILJI IZOBRAŽEVANJA V ŠOLI... 4 DELITEV ODGOVORNOSTI ZA DOSEGANJE CILJEV MED DELODAJALCI IN ŠOLO, KI IZVAJAJO IZOBRAŽEVALNI PROGRAM... 5 Preglednica 1: Delitev operativnih učnih ciljev in odgovornosti ČASOVNA RAZPOREDITEV USPOSABLJANJA NA VAJENIŠKEM UČNEM MESTU IN V ŠOLI... 7 PREGLEDNICA 2: ČASOVNA RAZPOREDITEV USPOSABLJANJA PRI DELODAJALCU IN IZOBRAŽEVANJA V ŠOLI ZA ČAS TRAJANJA POGODBE O VAJENIŠTVU... 8 PREGLEDNICA 3: ČASOVNICE ZA RAZPOREDITEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA PO ŠOLSKIH LETIH NAČINI IN OBLIKE MEDSEBOJNEGA OBVEŠČANJA MED DELODAJALCEM IN ŠOLO Preglednica 4: Podatki za obveščanje DNEVNIK MENTOR Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu vodi mentor. Mentor usposablja vajenca v obsegu najmanj 20 odstotkov časa vajenčevega praktičnega usposabljanja z delom in mu nuditi pomoč SPREMLJANJE NAPREDOVANJA VAJENCA NAČIN SODELOVANJA PRI IZVAJANJU ZAKLJUČNEGA IZPITA VMESNI PREIZKUS PODLAGA ZA DOLOČITEV VSEBIN POSAMEZNEGA VMESNEGA PREIZKUSA JE ZBIRNIK OCEN OPERATIVNIH UČNIH CILJEV ZA VMESNI PREIZKUS ZBIRNIK OCEN OPERATIVNIH UČNIH CILJEV ZA VMESNI PREIZKUS Preglednica 5.1. : Vrednotenje/ocena delodajalca po operativnih učnih ciljih 2. letnik ZAKLJUČNI IZPIT PRILOGE PRILOGA A: OCENJEVALNI LIST MENTORJA ZA SPREMLJANJE REZULTATOV UČENJA PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM

3 UVODNA POJASNILA Načrt izvajanja vajeništva (v nadaljevanju NIV) je namenjen delodajalcu, dijaku vajencu (v nadaljevanju vajenec), šoli in zbornici, kjer je registrirana vajeniška pogodba. Zajema kratek in pregleden zapis dogovora o tem, katere praktične veščine in strokovna znanja izbranega izobraževalnega programa bo vajenec lahko pridobil pri delodajalcu in katere v šoli, kdaj bo v šoli in kdaj pri delodajalcu, kdaj in v kateri organizaciji bo opravljal obveznosti preverjanja in ocenjevanja - vmesni preizkus in zaključni izpit, na kakšen način in med kom konkretno bo potekala komunikacija o vajeništvu in vajencu (vključno s podatki), kakšne so obveznosti mentorja med praktičnim usposabljanjem z delom (v nadaljevanju praktično usposabljanje) ter načrt sodelovanja pri izvajanju vmesnih preizkusov in zaključnih izpitov, kjer morajo biti vključeni tudi delodajalci in mentorji vajencev iz organizacij, podjetij oziroma obratovalnic. NIV temelji na izvedbenem kurikulu izobraževalnega programa in pripadajočem načrtu ocenjevanja znanja (rezultatov učenja). Vsebine Načrta izvajanja vajeništva 1. Opredelitev in uskladitev ciljev praktičnega usposabljanja z delom vajenca s cilji in obsegom izobraževanja v šoli v skladu z izobraževalnim programom. 2. Pripravo časovne razporeditve usposabljanja na vajeniškem delovnem mestu in izobraževanjem v šoli. 3. Načine in oblike medsebojnega obveščanja o izpolnjevanju vajenčevih obveznosti, izostankih, kršitvah, vzgojnih ukrepih in drugih okoliščinah, pomembnih za izvajanje vajeništva. 4. Načini sodelovanja pri izvajanju zaključnih izpitov. V pripravo načrta izvajanja vajeništva so lahko vključeni tudi vajenci (zlasti v primerih, ko se bodo v vajeniško obliko vključevali odrasli).(37. člen Zakona o vajeništvu). Zakon o vajeništvu (Uradni list RS, št.: 25/17) opredeljuje Načrt izvajanja vajeništva v členih 10, 11, 12, 31, 33, 37, 46 in 48. Pri izvajanju izobraževanja za pridobitev srednje poklicne izobrazbe na podlagi Pogodbe o vajeništvu delodajalci in šole sodelujejo z namenom zagotavljanja kakovostnega izvajanja izobraževalnega programa, pri čemer je delodajalec odgovoren za kakovost praktičnega usposabljanja z delom, šola pa je odgovorna za kakovost izobraževalnega dela v šoli. Sodelovanje se opredeli v načrtu izvajanja vajeništva. (10. člen) Načrt izvajanja vajeništva, ki ga pripravita delodajalec in šola, se sklene med pristojno zbornico, delodajalcem in šolo izvajalko izobraževalnega programa v obliki vajeništva, v katero je vpisan vajenec. (11. člen) NIV izpolnijo mentor vajenca, s katerim se sklepa pogodba o vajeništvu, pristojni učitelj šole in organizator praktičnega izobraževanja. Praviloma je priloga Podobe o vajeništvu. Oba dokumenta registrira pristojna zbornica. NIV je individualni dokument vajenca. 3

4 Zbornice sodelujejo z delodajalci in šolo pri pripravi načrta izvajanja vajeništva v skladu z izobraževalnim programom in (med drugim) pripravijo predlog programa usposabljanja mentorjev ter ga posredujejo Centru Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in izvajajo usposabljanje mentorjev. (12. člen) Mentor Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu vodi mentor, ki izpolnjuje pogoje v skladu z zakonom, ki ureja vajeništvo. Mentor je dolžan: usposabljati vajenca v obsegu najmanj 20 odstotkov časa njegovega praktičnega usposabljanja z delom in vajencu nuditi pomoč, kar se opredeli v načrtu izvajanja vajeništva in v pogodbi o vajeništvu, redno spremljati usposabljanje in napredek vajenca ter nadzorovati vodenje Dnevnika vajenca, oceniti pridobljene standarde usposobljenosti, predpisane z izobraževalnim programom, ter oceniti učne izide. (31. člen) Mentor v procesu praktičnega usposabljanja z delom redno spremlja doseganje operativnih učnih ciljev vajencev in o napredku redno obvešča odgovornega učitelja v šoli (glej 3. točko NIV). Za to uporablja ustrezno dokumentacijo, vključno s spremljanjem nastajanja Dnevnika vajenca. Z globo se kaznuje za prekršek delodajalec, če ne izvaja praktičnega usposabljanja vajenca v skladu z načrtom izvajanja vajeništva (11. člen).(48. člen ZVaj) 1 OPREDELITEV IN USKLADITEV CILJEV PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM S CILJI IZOBRAŽEVANJA V ŠOLI Delodajalec in šola dogovorita razdelitev odgovornosti za doseganje ciljev praktičnega usposabljanja tako, da v razdelkih»izvedba pri delodajalcu«in»izvedba v šoli«v preglednici označita: X. Delodajalec in šola morata razdeliti vse operativne učne cilje, ki so predpisani za pridobitev kvalifikacije. (Kjer je v programu zajetih več poklicnih standardov in je program razdeljen v obvezne in izbirne strokovne module, se partnerji dogovorijo, katere strokovni modul bodo izbrali in označijo ustrezne operativne učne cilje za izbrane strokovne module). Pri delitvi je potrebno upoštevati, kdo lahko in bo prevzel odgovornost za rezultat. V stolpcu»letnik«priporočamo, da se izvajalca dogovorita, v katerem letniku ali v katerih letnikih bosta operativni učni cilj poučevala oz. preverjala in ocenjevala znanje in kompetence - rezultate učenja. Pričakujemo, da se bodo določeni cilji ponavljali (tudi poučevali in ocenjevali) vsako leto. V tem primeru bo po letnikih deljena tudi odgovornost za rezultat. Delovni procesi in operativni učni cilji so sestavine Kataloga praktičnega usposabljanja ( v nadaljevanju KPU) in od tam preneseni v spodnjo Preglednico 1. Razporeditev vsebin po letnikih je sestavina izvedbenega kurikula izobraževalnega programa. 4

5 Delitev odgovornosti za doseganje ciljev med delodajalci in šolo, ki izvajajo Izobraževalni program Delitev odgovornosti za doseganje ciljev izobraževalnega programa, ki so povezani s praktičnim usposabljanjem temelji na KPU. Preglednica ciljev praktičnega usposabljanja zajema: seznam posameznih delovnih procesov in generičnih kompetenc, kot so zapisani v KPU, pripadajoče operativne učne cilje, ki so zapisani v nedovršni glagolski obliki, ker dokument predvideva proces urjenje in učenja, zaznamek, kje se bo izvajal posamezni operativni učni cilj, v katerem letniku (kdaj) lahko predvidimo izvajanje in v katerem letniku preverjanje ter ocenjevanje doseganja potrebne usposobljenosti in znanja. Pri dogovoru glede letnika izvajanja operativnih učnih ciljev je zelo pomembno, da podpisniki NIV upoštevajo: delovne procese, cikle in sezone dela, zmožnost šole, da vsebino pouka čim bolje prilagodi potrebam po znanju za praktično usposabljanje, da bo le ta lahko kakovostno potekal pri delodajalcu, posebnostim - zlasti pri generičnih kompetencah in tudi pri drugih poklicnih in posameznih kompetencah, za katere iz izobraževalnega programa izhaja, da se iz leta v leto nadgrajujejo, je potrebno upoštevati, da se bodo lahko pojavljale v več letnikih. Pregled uresničevanja ciljev praktičnega usposabljanja pri delodajalcu: Oznake X v stolpcih Izvedba pri delodajalcu in Izvedba v šoli označujejo odgovornost za doseganje operativnih učnih cilje. Stolpcu Letnik, je označena povezava med operativnimi učnimi cilji praktičnega usposabljanja in izvedbo izobraževalnega programa na šoli. Številka letnika (1., 2. ali 3.) označuje, kdaj bo operativni učni cilj dosežen in ocenjen. Delodajalec in šola se dogovorita, v katerem letniku bosta izvedla posamezen operativni učni cilj. Številka letnika pomeni predvideno šolsko leto, ko bo operativni učni cilj dosežen na določeni ravni zahtevnosti in na tej ravni tudi ocenjen. 5

6 Preglednica 1: Delitev operativnih učnih ciljev in odgovornosti Oznaka Delovni procesi in generične kompetence Zap. št. Operativni učni cilji Izvedba pri delodajalcu Izvedba v šoli Letnik A* 1 x 1,2,3 B* 2 x 2,3 C* 3 x 1,2 4 x 3 Č x 3 x 1 x 2 x 2 D 11 x 3 E 12 x 3 13 x 3 F 14 opravil * generične kompetence, ki so vključene v delovne procese, se ves čas smiselno vključujejo v ostale delovne procese. ** V primeru, ko dijak iz šolske oblike izobraževanja preide v vajeniško obliko izobraževanja v drugem ali tretjem letniku in sklepa pogodbo o vajeništvu, pripravljavci NIV upoštevajo osvojene operativne učne cilje v šoli. V preglednici 1 jih označijo v vpisom»opravljeno«v stolpcu»izvedba v šoli. 6

7 2 ČASOVNA RAZPOREDITEV USPOSABLJANJA NA VAJENIŠKEM UČNEM MESTU IN V ŠOLI Časovna razporeditev pove način organizacije izobraževalnega procesa pri delodajalcu in v šoli za vsa šolska leta izobraževanja v vajeniški obliki. Pri pripravi morajo pripravljavci upoštevati tehnološke procese, ki so značilni za poklic, za katerega se izobražuje vajenec. V vajeniški obliki izobraževanja se lahko pojavita tako ciklična (celoletna) kot periodična organizacija. Ciklična (celoletna) organizacija pouka pomeni, da se praktično usposabljanje pri delodajalcu in izobraževanje v šoli in izmenjujeta na dan ali na teden. Periodična organizacija pouka pa pomeni, da izobraževanje v šoli poteka strnjeno nekaj tednov ali mesecev, sledi pa mu obdobje praktičnega usposabljanja pri delodajalcu. Ciklično (celoletno) ali periodično časovno razporeditev dogovorita delodajalec in šola. Iz časovne razporeditve mora biti razvidno: - datumi začetka in konca praktičnega usposabljanja pri delodajalcu in izobraževanja v šoli v vsakem letniku, - razporeditev usposabljanja in izobraževanja med delodajalcem in šolo za vsako šolsko leto, - okvirno število dni izvedbe pri delodajalcu in v šoli za čas trajanja pogodbe, - % izvedbe izobraževalnega programa pri delodajalcu in v šoli. Pri ciklični (celoletni) obliki so določeni dnevi v mesecu, ko je vajenec v šoli oziroma pri delodajalcu, pri periodični obliki pa so določeni tedni v mesecu oziroma letu. V koledarju Časovna razporeditev praktičnega usposabljanja in izobraževanja mora biti razvidno: - sobote, nedelje, prazniki; - razmerje med praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu in izobraževanjem v šoli; - priprave na zaključni izpit; - počitnice. Delodajalec in šola se dogorita in navedeta tudi obdobje, predvideno za izvedbo vmesnega preizkusa. 7

8 Preglednica 2: Časovna razporeditev usposabljanja pri delodajalcu in izobraževanja v šoli za čas trajanja pogodbe o vajeništvu Šolsko leto Letnik Usposabljanje pri delodajalcu Izobraževanje v šoli Št. dni Obdobje Št. dni Obdobje SKUPAJ dni (tednov; % izvedbe) VMESNI PREIZKUS ZAKLJUČNI IZPIT Podlaga za pripravo Preglednice 2, ki prikazuje časovno razporeditev pri delodajalcu in v šoli je Časovnica, pripravljene po šolskih letih. Sestavljena je iz treh šolskih koledarjev za obdobje trajanja Pogodbe o vajeništvu. Časovnica je pripravljena na podlagi predpostavke, da sprejeti šolski koledarji za naslednja tri šolska leta ne bodo bistveno odstopali od veljavnega šolskega koledarje za tekoče šolsko leto, v katerem se pripravlja NIV. Vsaka od preglednic Časovnice (3.1, 3.2, in 3.3) prikazuje koledar za eno šolsko leto. Upoštevajo»presek«planov izvajanja tehnoloških procesov pri delodajalcu in načrtov izvajanja izobraževanja na šoli ter, zakonske omejitve usposabljanja z delom za vajenca pri delodajalcu po Zakonu o vajeništvu. Za prikaz časovne razporeditve praktičnega usposabljanja pri delodajalcu in izobraževanja v šoli lahko pripravljavci uporabijo različne oblike koledarja. 8

9 Preglednica 3: Časovnice za razporeditev praktičnega usposabljanja in izobraževanja po šolskih letih Šolsko leto: 2017/2018 (zgled za označevanje z barvo) (d-datum, I/U-izobraževanje/usposabljanje, PČ-počitnice) Legenda 1. letnik Legenda 2. letnik Legenda 3. letnik (d-datum, I/U-izobraževanje/usposabljanje, PČ-počitnice) (d-datum, I/U-izobraževanje/usposabljanje, PČ-počitnice) (d-datum, I/U-izobraževanje/usposabljanje, PČ-počitnice) praktično usposabljanje z delom praktično usposabljanje z delom praktično usposabljanje z delom sobote, nedelje, prazniki sobote, nedelje, prazniki sobote, nedelje, prazniki izobraževanje v šoli izobraževanje v šoli izobraževanje v šoli Vmesni preizkus pri delodajalcu bo v obdobju:* priprave na zaključni izpit * - zapišemo obdobje treh do štirih tednov, v katerem bo pristojna zbornica organizirala vmesni preizkus za vajenca. Označevanje za ciklično (celoletno) obliko izvedbe praktičnega usposabljanja z delom in izobraževanja v šoli SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER d I/U d I/U PČ d I/U PČ PČ Označevanje za periodično obliko izvedbe praktičnega usposabljanja z delom in izobraževanja v šoli MAREC APRIL d I/U PČ PČ d I/U PČ Možna je tudi kombinirana oblika organizacije, kjer se tekom procesa izobraževanja, izmenjujeta periodična in ciklična (celoletna) organizacija. Na primer v prvem letniku poteka ciklična (celoletna), v drugem in tretjem letniku pa periodična organizacija. 9

10 3. NAČINI IN OBLIKE MEDSEBOJNEGA OBVEŠČANJA MED DELODAJALCEM IN ŠOLO Obveščanje med delodajalcem in šolo zajema informacije o izpolnjevanju vajenčevih obveznosti v skladu z dogovorjenimi operativnimi učnimi cilji, izostankih, kršitvah, vzgojnih ukrepih in drugih okoliščinah, pomembnih za izvajanje vajeništva. Pri tem so za delodajalca zlasti pomembne informacije, ki jih ima šola glede psihofizičnih posebnosti posameznika (izrazite osebnostne lastnosti, zaznana disleksija,različne bolezni in podobno, kar lahko vpliva na vedenje posameznika oziroma zmožnost doseganja operativnih učnih ciljev, ni pa razvidno iz dokumentov, ki spremljajo vajenca v izobraževalnem procesu). V organizacijah z bolj razčlenjeno delitvijo dela je običajno, da se v komunikaciji delodajalca s šolo pojavijo različne osebe. Tudi na strani šole je v proces vključenih več oseb. V preglednici so: - informacije o ravni sodelovanja, - vloga osebe za stike (ime in priimek), - podatki za izmenjavo informacij (telefonske številke, e naslovi), - oblika izmenjave informacij in vsebina (dokumenti, okvirni termini za srečanja, drugo oblike komuniciranja). 10

11 Preglednica 4: Podatki za obveščanje RAVEN SODELOVANJA ODLOČANJE : Podpis dokumentov, kjer so opredeljene pravice in obveznosti pogodbenih partnerjev ORGANIZACJA: Organizacija izvedbe vajeništva v podjetju ODGOVORNA OSEBA PRI DELODAJALCU ORGANIZACIJI (IME IN PRIIMEK, VLOGA) PODATKI ZA STIKE PRI DELODAJALCU (TELEFON, E NASLOV) ODGOVORNA OSEBA V ŠOLI (IME IN PRIIMEK, VLOGA) PODATKI ZA STIKE NA ŠOLI (TELEFON, E NASLOV) ODGOVORNA OSEBA PRI PRISTOJNI ZBORNICI (IME IN PRIIMEK, VLOGA) PODATKI ZA STIKE PRI PRISTOJNI ZBORNICI (TELEFON, E NASLOV) DOKUMENTI IN VSEBINA Pogodba, aneksi k pogodbi, Načrt izvajanja vajeništva Seznami vajencev, termini, splošne informacije, povezane z opravljanem vajeništva pri delodajalcu (merila za ocenjevanje, informacije o izvedbi operativnih učnih ciljev na šoli, plan izvedbe vajeništva v organizaciji; OBDOBJE, TERMINI* Izmenjava informacij o usposabljanju in izobraževanju vajenca Zapis obiska pri delodajalcu Ocenjevalni list z opisnim mnenjem o doseganju operativnih učnih ciljev za obdobje enega meseca, zapisnik vmesnega preizkusa; VMESNI PREIZKUS ZAKLJUČNI IZPIT Izvedba vmesnega preizkusa Sodelovanje v izpitni komisiji ZI * - v preglednico vpišemo čim bolj natančne termine, v katerih se bodo deležniki sestali in dogovorili o predvidnih vsebinah ** - ocenjevalci posameznih strokovnih modulov pri delodajalcu in v šoli morajo biti navedeni v Načrtu ocenjevanja znanja (rezultatov učenja), ki je sestavni del Izvedbenega kurikula. Komunikacija med delodajalcem in šolo poteka sproti, najmanj enkrat na mesec neposredno med odgovornim mentorjem pri delodajalcu in odgovorno osebo za vajenca na šoli, lahko po različnih komunikacijskih kanalih (telefon, e pošta, obiski.). 11

12 Vsebina medsebojnega obveščanja se praviloma nanaša na doseganje pričakovanih kompetenc in operativnih učnih ciljev vajenca. Podlage za spremljanje aktivnosti in napredovanja vajenca pri praktičnem usposabljanju pri delodajalcu je Ocenjevalni list mentorja za spremljanje praktičnega usposabljanja z delom in Dnevnik. Dnevnik Sestavni del dokumentacije za spremljanje dosežkov vajenca je tudi Dnevnik, ki ga vodi vajenec. Vsebina in način pisanja dnevnika je prilagojena poklicem oziroma operativnim učnim ciljem iz KPU posameznega izobraževalnega programa. Dnevnik je dokument, v katerega vajenec vpisuje navodila mentorja (v tem primeru vseh mentorjev in izobraževalcev, s katerimi sodeluje pri praktičnem usposabljanju in se pri njih uči), postopke, dodaja tehnično in drugo pripravljeno dokumentacijo, ki jo potrebuje pri delu in dodaja lastne skice, risbe in zapise. Vodi ga z namenom, da si izdela pregled postopkov in delovnih nalog, ki jih je opravil za izpolnitev operativnih učnih ciljev iz KPU, določenih v 1. točki NIV. Dnevnik zajema tudi ustrezno strokovno znanje, ki ga mentor posreduje vajencu na praktičnem usposabljanju. Dnevnik mora zajemati dogovorjene oziroma predpisane vsebine, oblika pa naj bo prilagojena potrebam strokovnega področja. Sestavine Dnevnika so: - identifikacijski podatki vajenca in delodajalca, - seznam operativnih učnih ciljev (iz 1. točke NIV), za dogovorjeno praktično usposabljanje, vključno z generičnimi kompetencami, - datum zapisa - delovno mesto, na katerem je vajenec opravljal nalogo, - naziv naloge in naziv operativnega učnega cilja, na katerega se posamezna naloga nanaša (makro in mikro plan načrtovanja praktičnega usposabljanja za mentorje), - priloge (tehnična dokumentacija, standardi, skice, opombe in drugo), - podpis mentorja in ocena iz 4. stopenjske lestvice doseganja cilja, - podpis vajenca. 12

13 Mentor Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu vodi mentor. Mentor usposablja vajenca v obsegu najmanj 20 odstotkov časa vajenčevega praktičnega usposabljanja z delom in mu nuditi pomoč. Mentor pripravi program usposabljanja z delom po delovnih nalogah v skladu s tehnološkim procesom, prenaša znanje in veščine na vajenca, redno pregleduje dnevnik vajenca, spremlja proces učenja, preverja raven usposobljenosti, znanja in kompetenc ter vrednotiti dosežke. S pregledom dnevnika preverja, če vajenec sledi in razume posamezne naloge, razume postopke in navodila ter jih pravilno zapiše in upošteva pri izvedbi. Vajenčev dnevnik izkazuje njegov odnos do dela, sistematiko, smisel za estetiko. Spremljanje napredovanja vajenca Mentor področje spremljanja razdeli v manjše enote tako, da lahko da kakovostno povratno informacijo vajencu za opravljeno nalogo, operacijo, posamezno fazo dela, postopek ali pričakovano vedenje. Povratna informacija je namenjena izboljšanju dela in doseganju pričakovanega standarda znanja vajenca. Področje ocenjevanja zapiše mentor v dovršni glagolski obliki. Na primer: Vajenec: pojasni, oblikuje, izbere., pripravi.vpne naostri odreže.izpolni.kontrolira..* Izjemoma bo področje spremljanja zapisno z nedovršnim glagolom. Na primer: Vajenec: dosledno upošteva pravila varovanja zdravja pri delu., samostojno in pravilno ločuje odpadke., sproti izpolnjuje dokumentacijo.., *Opomba: Začetno znanje za analizo dela, pripravo»ocenjevalnih listov«in oblikovanje povratne informacije mentorji pridobijo na temeljnem najmanj 24 urnem usposabljanju po javno veljavnem programu usposabljanja, objavljenem na spletnih straneh CPI. 13

14 4 NAČIN SODELOVANJA PRI IZVAJANJU ZAKLJUČNEGA IZPITA Pogoj za sodelovanje med šolo in delodajalci pri ocenjevanju je sprememba izvedbenih predpisov, ki urejajo ocenjevanje in zaključne izpite v srednjem poklicnem. VMESNI PREIZKUS Zakon o vajeništvu v 33. člen določa, da se enkrat v času vajeniškega razmerja, praviloma ob zaključku drugega letnika, preveri uspešnost doseganja potrebne usposobljenosti in znanja vajenca po načrtu izvajanja vajeništva. Hkrati se preveri način izvajanja vajeništva pri delodajalcu. Ob tem se svetuje delodajalcu o nadaljnjem praktičnem izobraževanju vajenca. Vmesni preizkus organizira pristojna zbornica. Vsebino, način in postopek vmesnega preizkusa bo na predlog pristojne zbornice določil Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje«. Vmesni preizkus se izvaja v skladu z Navodili za izvajanje vmesnih preizkusov v vajeništvu, ki jih je določil Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobraževanje na 168. seji, Na vmesnem preizkusu se preverja doseganje obvladovanja posameznih veščin iz operativnih učnih ciljev v skladu z dogovorom iz točke 1. tega dokumenta. Podlaga za določitev vsebin posameznega vmesnega preizkusa je ZBIRNIK OCEN OPERATIVNIH UČNIH CILJEV ZA VMESNI PREIZKUS in DNEVNIK vajenca, ki opravlja vmesni preizkus. 14

15 ZBIRNIK OCEN OPERATIVNIH UČNIH CILJEV ZA VMESNI PREIZKUS Mentor vrednosti usposobljenost oziroma oceni znanje, veščine in kompetence za operativne učne cilje, za katere je prevzel odgovornost in so določeni v 1. točki NIV (preglednica 1). Ocenjuje se po končanih delovnih procesih (nalogah), ko dijak lahko dokaže predvideno raven usposobljenosti. Preglednica 5.1. : Vrednotenje/ocena delodajalca po operativnih učnih ciljih 2. letnik Oznaka Zap. št. Operativni učni cilji Izvedba pri delodajalcu Ocenjen v letniku (vpišite s številko 1-3) potrebno izboljšanja (ocene označite: X za 1. letnik in Y za drugi letnik) zadovoljujoče dobro opravljeno odlično Mentor posamezni Operativni učni cilj lahko ocenjuje tudi večkrat, če vajenec dela na njem in izboljšuje usposobljenost oziroma v primeru, da je uresničevanje istega operativnega cilja načrtovano na različnih ravneh zahtevnosti po letnikih. V tem primeru označimo letnike: 1, 2, 3, ocene za isti operativni učni cilj pa v ustreznem stolpcu označimo: X za 1. letnik, Y za drugi letnik in Z za 3. letnik) (Glej Primer izpolnjenega obrazce v skladu s to Metodologijo) Generične kompetence (v preglednici so označene z zvezdico) se praviloma ocenjuje v vseh ali najmanj v dveh letnikih. Vmesni preizkus se praviloma izvaja pri delodajalcu. V primeru dogovorjene izjeme, podpisniki NIV vpišejo lokacijo izvajanja vmesnega preizkusa. 15

16 ZAKLJUČNI IZPIT Zaključni izpit je enak za šolsko in vajeniško obliko izobraževanja. 16

17 PRILOGE Načrtu izvajanja vajeništva podpisniki lahko priložijo različne dokumente, ki jim bodo v pomoč pri izvajanju izobraževalnega procesa. Priloga A: Ocenjevalni list mentorja za spremljanje rezultatov učenja praktičnega usposabljanja z delom Podatki o delodajalcu (naziv): Ime in priimek mentorja: Poklic: Operativni učni cilj: Letnik: Področje spremljanja potrebno izboljšanja zadovoljujoče dobro opravljeno odlično DOKUMENTACIJA vpis v dnevnik: zapis priporočila mentorja za izboljšanje: Kraj, datum: Ocenjevalec: Ime in priimek: Podpis: Opomba: operativni učni cilj ima lahko več ocenjevalnih listov z isto ali različno vsebino. Mentor lahko isto področje ocenjuje večkrat, če oceni, da vajenec potrebuje več urjenja na določenem področju oziroma isto področje lahko ocenjuje v več letnikih. Ocenjevanje napredovanja vajenca je odvisno od poklica, razdelitve odgovornosti med šolo in delodajalcem (ali več delodajalcev), delitve ciljev praktičnega usposabljanja po letnikih, od zasnove izobraževalnega programa in števila poklicev, ki jih le-ta zajema. 17

DNEVNIK

DNEVNIK POROČILO PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA Z DELOM PRI DELODAJALCU DIJAKA / DIJAKINJE. ( IME IN PRIIMEK) Izobraževalni program FRIZER.. Letnik:.. oddelek:. PRI DELODAJALCU. (NASLOV DELODAJALCA) Šolsko leto:..

Prikaži več

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da

Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da Š olska pravila ocenjevanja znanja Gimnazije Vic Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Uradni list RS, št. 30/2018) v 12. členu določa, da posamezne elemente iz procesa ocenjevanja določajo

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 PREDSTAVITEV FORMALNIH OPRAVIL PRI USPOSBLJANJU PROSTOVOLJNIH GASILCEV EVIDENCE: - Razpis izobraževanj OGZ Ptuj 2016/2017 - Formalna prijava preko Vulkana ( prijavijo PGD preko testa za usposabljanje)

Prikaži več

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310)

(Microsoft Word - Izvedbeni kurikul za SSI PRT november 2010-PRIMER DOBRE PRAKSE PATRICIJA PAVLI\310) IZVEDBENI NAČRT ZA IZOBRAŽEVALNI PROGRAM Srednjega strokovnega izobraževanja PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2010/2011 IZOBRAŽEVALNA ORGANIZACIJA: 1. PODLAGE IN VIRI ZA OBLIKOVANJE: 2. Šolska pravila ocenjevanja

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi

Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne je po predhodni obravnavi Na podlagi 65. člena Akta o ustanovitvi zasebnega vzgojno izobraževalnega zavoda»waldorfska šola Ljubljana«z dne 13. 7. 2015 je po predhodni obravnavi in potrditvi besedila na pedagoški konferenci zavoda

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij

PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dij PRAVILA O DOLŽNOSTIH DIJAKOV S STATUSOM ŠPORTNIKA IN PRILAGAJANJU UČNIH OBVEZNOSTI 1. Načrtovanje učnih obveznosti Načrtovanje učnih obveznosti za dijaka s statusom športnika je odvisno od njegove obremenitve

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI

Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po 55.b, 56. in 57. členu ZDDPO-2 Za obdobje od do PODATKI Zavezanec za davek: Davčna številka:. Priloga 8 PODATKI V ZVEZI Z OLAJŠAVO ZA ZAPOSLOVANJE po.b, 6. in 7. členu ZDDPO- Za obdobje od do PODATKI POD ZAP. ŠT..0,. IN.8 OBRAČUNA PREGLEDNICA A: Podatki v zvezi

Prikaži več

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx

Microsoft Word - NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI.docx NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI 1. KAJ SO IZREDNI ROKI? KOLIKO JIH JE? KOMU PRIPADAJO? POSTOPEK. Pravilnik o študiju 202. člen Izredni izpitni roki so izpitni roki zunaj izpitnih obdobij in v času

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc

Microsoft Word - pravilnik o podeljevanju pohval.doc PRAVILNIK O PODELJEVANJU POHVAL, PRIZNANJ IN NAGRAD UČENCEM NA OŠ III MURSKA SOBOTA Dopolnjen dne: 10. 06. 2011 Ravnateljica: Dominika Sraka Na podlagi 58. člena Zakona o osnovni šoli (Ur. l. RS št. 12/96,

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj

TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanj TUJCI Priznavanje poklicnih kvalifikacij V Republiki Sloveniji lahko samostojno opravljajo zdravniško službo zdravniki in zobozdravniki (v nadaljevanju: zdravniki), ki poleg pogojev, določenih z delovnopravnimi

Prikaži več

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah Priloga k pravilniku o ocenjevanju za predmet LIKOVNA UMETNOST. Ocenjujemo v skladu s Pravilnikom o preverjanju in ocenjevanju znanja v srednjih šolah in Pravili ocenjevanja Gimnazije Novo mesto, veljavnim

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog

PEDAGOŠKO VODENJE, kot ena od nalog Osebni pogled, refleksija in ključne ugotovitve ob koncu leta 2014/2015 Maja Koretič, pomočnica ravnatelja in pedagoška vodja MOJA VLOGA V ENOTI VRTCA Dela in naloge pomočnice ravnatelja za vrtec glede

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo

Microsoft Word Okolju prijazno vrtnarstvo Naziv programske enote Okolju prijazno vrtnarstvo Program Vrtnarstvo Področje KMETIJSTVO SPLOŠNI DEL Utemeljenost Program usposabljanja za odrasle osebe s področja Vrtnarstva je zasnovan na podlagi povpraševanja

Prikaži več

08_03

08_03 OBVESTILO O RAZPISU ZA OBLIKOVANJE REZERVNEGA SEZNAMA Naziv delovnega mesta Funkcionalna skupina/razred AD 6 Vrsta pogodbe Sklic Rok za prijavo Kraj zaposlitve Veljavnost rezervnega seznama do Število

Prikaži več

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: Kontakt: Referat Pedagoške fakultete

21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na:  Kontakt: Referat Pedagoške fakultete 21. PEDAGOŠKA FAKULTETA Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana, Več informacij na: www.pef.uni-lj.si Kontakt: Referat Pedagoške fakultete (referat@pef.uni-lj.si, tel.: +386(0)15892343, +386(0)15892201)

Prikaži več

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št

Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št Na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 - ZUPŠ in 65/17), Meril za akreditacijo

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 Nacionalno preverjanje znanja v osnovni šoli 2018/2019 Zakonske podlage NPZ Čemu nacionalno preverjanje znanja, kaj želimo z njim doseči CILJ: pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, ki je namenjena

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zapisovanje učnih izidov Bled, 21.1.2016 Darko Mali ECVET ekspert, CPI Pojmi: Kvalifikacija Kompetenca Učni cilji Učni izidi Enote učnih izidov Kreditne točke Programi usposabljanja NE! 2 Učni cilji kompetence

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišč

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana  Izhodišč 20. november 2013, Austria Trend Hotel Ljubljana Izhodišča za novo finančno perspektivo 2014-2020 na področju izobraževanja odraslih Mag. Katja Dovžak Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE OTROK PRISELJENCEV V VRTCE IN ŠOLE Mag. Katica Pevec Semec katica.pevec@zrss.si Kaj so Smernice? So okviren dokument, ki lahko s splošnimi usmeritvami za delo z otroki priseljenci

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru Univerza v Mariboru Pedagoška fakulteta VLOGA UČITELJA Avtor: M. Š. Datum: 23.11.2010 Smer: razredni pouk POVZETEK Učitelj je strokovnjak na svojem področju, didaktično usposobljen, ima psihološka znanja

Prikaži več

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna

AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna AKCIJSKO RAZISKOVANJE INOVACIJSKI PROJEKT ZA ZNANJE IN SPOŠTOVANJE Udeleženci: Učenci 2. c Razredničarka: Irena Železnik, prof. Učni predmet: MAT Učna vsebina: Ustno seštevanje in odštevanje do 20 sprehodom

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene

Zavezanec za davek: Davčna številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prene Zavezanec za davek: številka: PRILOGA 14a PODATKI O UČINKIH NA DAVČNO OSNOVO PRI ZAVEZANCU, KI PRENEHA Z OPRAVLJANJEM DEJAVNOSTI Izjava I Prenehanje opravljanja dejavnosti: Prilogo predlagam ob prenehanju

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc

Microsoft Word - pravilnik diploma_1.doc Na podlagi Statuta Univerze v Ljubljani in 42. člena Pravil o organiziranosti in delovanju Visoke šole za zdravstvo je senat Univerze v Ljubljani Visoke šole za zdravstvo na 38. redni seji dne 16. 10.

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57

RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57 RAZPIS ZA VPIS IN IZVEDBA VPISA v izobraževalne programe za odrasle v šolskem letu 2017/2018 Trg zbora odposlancev 30, 1330 Kočevje ID št.za DDV: SI57553718 Matična št.: 5052513000 Registrski organ: Okrožno

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

3

3 NAČRT OCENJEVANJA ZNANJA SSI-PREDŠOLSKA VZGOJA Šolsko leto 2017/2018 Letnik/oddelek: 2. a Razredničarka: Karmen Plavec 1 PRIPRAVA NAČRTA OCENJEVANJA ZNANJA Predlog Načrta ocenjevanja znanja (v nadaljevanju

Prikaži več

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr

Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubr Navodilo za izpolnjevanje obrazca M-2 (maj 2015) Kazalo vsebine Podatki o ZAVEZANCU... 3 Rubrika 1 Firma in sedež/osebno ime in prebivališče... 3 Rubrika 2 Registrska številka... 3 Rubrika 3 Matična številka

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010

ODPRT RAZPIS ERASMUS ZA 2009/2010 RAZPIS ZA MOBILNOST ŠTUDENTOV Z NAMENOM PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V OKVIRU PROGRAMA ERASMUS+ v študijskem letu 2018/19 Rok za prijavo: 05.03.2018 Razpisna dokumentacija: Razpis Prijavni obrazec Naslov

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev OD STRATEGIJ DO RECEPTA ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH Samo Hribar Milič, Gospodarska zbornica Slovenije Andragoški kolokvij, Ljubljana, 31.5.2019 KAJ JE POMEMBNEJŠE ZA NAČRTOVANJE: - Tisto kar vemo - Tisto

Prikaži več

Razpis - podiplomski študij

Razpis - podiplomski študij RAZPIS ZA VPIS V DOKTORSKA ŠTUDIJSKA PROGRAMA 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM PEDAGOŠKE FAKULTETE V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/2017 Za vpis v podiplomske doktorske študijske programe 3. stopnje v študijskem

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost

1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnost 1. IME IN KODA POKLICNEGA STANDARDA MLADINSKI DELAVEC/MLADINSKA DELAVKA POKLICNI STANDARD čistopis 16052016 2. IME IN KODA POKLICA Klasius-P: Osebnostni razvoj (drugo) 0909 Novi Klasius P bo 0922 Skrb

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N13164132* REDNI ROK 3. obdobje TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Torek, 14. maj 2013 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NAIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja RI 2013 2 N131-641-3-2 SPLOŠNA

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N19141132* 9. razred FIZIKA Ponedeljek, 13. maj 2019 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N191-411-3-2

Prikaži več

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije,

Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, ------------------------- Visokošolski zavod Priloga št. 1 PRILOGA K DIPLOMI Priloga k diplomi se izdaja ob upoštevanju priporočil Evropske komisije, Sveta Evrope in Unesca/Cepesa. Izdaja se zaradi boljše

Prikaži več

Microsoft Word - N M-mod.docx

Microsoft Word - N M-mod.docx Državni izpitni center *N18157132M* 9. razred GLASBENA UMETNOST Sreda, 9. maj 2018 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA v 9. razredu Državni izpitni center Vse pravice pridržane. 2 N181-571-3-2M

Prikaži več

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA za prijavo na

Prikaži več

N

N Državni izpitni center *N15164132* 9. razred TEHNIKA IN TEHNOLOGIJA Ponedeljek, 11. maj 2015 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA 9. razred RIC 2015 2 N151-641-3-2 SPLOŠNA NAVODILA Prosimo,

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

SPLOŠNE INFORMACIJE

SPLOŠNE INFORMACIJE »PSIHOLOŠKI DIFERENCIALNI MODUL«(PDM) V ŠTUDIJSKEM LETU 2016/17 1 VSEBINA: 1. Namen Psihološkega diferencialnega modula (PDM)... 2 2. Predmeti PDM... 2 2.1 Predmeti... 4 2.1.1 Diferencialna psihologija...

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Osnovnošolsko izobraževanje Dr. Maja Makovec Brenčič, ministrica Osnovnošolsko izobraževanje 2017/2018 Vzgojno izobraževalni zavodi Osnovne šole Osnovne šole s prilagojenim programom Glasbene šole Zavodi

Prikaži več

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra

RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra RAZVOJNI CENTER ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO NORMATIVI NA PODROČJU ZAPOSLITVENE REHABILITACIJE mag. Aleksandra Tabaj Predstojnica Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo mag. Robert Cugelj Generalni

Prikaži več

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

Navodila Trgovina iCenter

Navodila Trgovina iCenter Napredovanja v plačne razrede javnih uslužbencev 2019 S pomočjo SAOP programa Kadrovska evidenca lahko ob dokupljeni kodi vodimo napredovanja javnih uslužbencev. Za napredovanja v letu 2019 je potrebno

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

SODELOVALNO DELO – MOTOR PRENOVE

SODELOVALNO DELO – MOTOR PRENOVE SODELOVANJE MOTOR PRENOVE Brdo, 20. 11. 2012 Dr. Justina Erčulj Dušan Vodeb Projekt unisvet OP 13.2.3.1.03.0001 Obseg novosti (v %) Obseg novosti (v %) NAČRT USPOSABLJANJ GRAF 1 - RAVNATELJI 100% 90% 80%

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

ECHA_2010_ _SL_TRA_F

ECHA_2010_ _SL_TRA_F Spletni seminar za glavne zavezance Izmenjava in razširjanje informacij Izmenjava podatkov v forumu SIEF 30. april 2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Pregled Obvezne dejavnosti v forumu SIEF identiteta snovi

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora)

(Microsoft Word - A-4_Tehni\350na podpora) VLOGA NA JAVNI RAZPIS ZA OHRANJANJE IN RAZVOJ KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI MIREN-KOSTANJEVICA V LETU 2014 A-4. ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSKEM SEKTORJU UPRAVIČENEC Naziv Naslov Priimek

Prikaži več

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis )

(Microsoft Word - Merila, metode in pravila - \350istopis ) DRŽAVNOTOŽILSKI SVET Trg OF 13, 1000 LJUBLJANA Tel.: 01 434 19 63 E-pošta: dts@dt-rs.si Številka: Dts 5/15-12 Datum: 27. 10. 2016 Državnotožilski svet (v nadaljevanju: Svet) je na svoji 64. seji dne 27.

Prikaži več

Microsoft Word - 501_GEO_.doc

Microsoft Word - 501_GEO_.doc SPLOŠNA MATURA IZ GEOGRAFIJE V LETU 2011 Poročilo DPK SM za geografijo VSEBINA 1 Splošni podatki 1.1 Število in struktura kandidatov po izobraževalnem programu in statusu 1.2 Potek zunanjega ocenjevanja

Prikaži več

Univerza v Mariboru

Univerza v Mariboru VISOKOŠOLSKI STROKOVNI PROGRAM PREDŠOLSKA VZGOJA Prerazporeditev ur med semestri štud. programa Predšolska vzgoja je bila potrjena na 9. izredni seji Senata PEF dne 14. 9. 2007 in na 1. korespondenčni

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu

Microsoft Word - 021_01_13_Pravilnik_o_zakljucnem delu Na podlagi 64. člena Pravil o organizaciji in delovanju Fakultete za humanistične študije, št. 011-01/13 z dne 27. 6. 2013, je Senat Univerze na Primorskem Fakultete za humanistične študije na svoji 4.

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr

Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Pr Termin in lokacija izvedbe Naslov delavnice Ciljna skupina Cilji in/ali kratek opis Izvajalec Kontaktni e-naslov 6. oktober 2018 Gimnazija Franceta Prešerna, Kranj (ponovitev izvedbe 23. oktobra na OE

Prikaži več

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o

VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) o VLOGA ZA UDELEŽBO DIJAKA/DIJAKINJE NA NAGRADNI STROKOVNI EKSKURZIJI za šolsko leto 2016/2017, rojen(a), (ime in priimek) (datum rojstva) dijak(inja) oddelka v šolskem letu 2016/2017 se želim udeležiti

Prikaži več

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod

Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: T: Režim študija Predmet: Uvod Komisija za študijske zadeve UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 SI-1000 Ljubljana E: ksz@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7700 Režim študija Predmet: Uvod v medicino, modul Informatika Študijski program: EMŠ

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

COBISS3/Medknjižnična izposoja

COBISS3/Medknjižnična izposoja 3/Medknjižnična izposoja 2.2 KATALOG Katalog nam omogoča: iskanje gradiva prikaz izbranih bibliografskih zapisov ali pripadajočih podatkov o zalogi iz lokalne baze podatkov v formatu COMARC vpogled v stanje

Prikaži več

3

3 3.5 Radiologija Stopnja izobrazbe: Strokovni naslov: visoka strokovna izobrazba diplomirana inženirka radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. diplomirani inženir radiologije, okrajšava dipl.inž.rad. Študentje

Prikaži več

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u

POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo u POTEK POUKA TUJIH JEZIKOV - dolžnost učencev je, da redno in točno obiskujejo pouk, - pri pouku sodelujejo, pišejo zapiske - k pouku redno prinašajo učbenik in delovni zvezek, ki sta obvezna učna pripomočka

Prikaži več

Microsoft Word - M doc

Microsoft Word - M doc Š i f r a k a n d i d a t a : ržavni izpitni center *M09254121* PSIHOLOGIJ Izpitna pola 1 JESENSKI IZPITNI ROK Petek, 28. avgust 2009 / 20 minut ovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno

Prikaži več

Obrazec RZOP

Obrazec RZOP Antona Globočnika C.na Kremenco 2 Tel.: 05 7000 300 Fax.: 05 726 18 10 Matična številka: 5496829000 Davčna številka: SI 44439407 Datum : 2.3.2006 Štev. : 64/3/2006 Štev. zbirke 1. Evidenca o poškodbah

Prikaži več

Microsoft Word - M docx

Microsoft Word - M docx Š i f r a k a n d i d a t a : Državni izpitni center *M15245112* JESENSKI IZPITNI ROK Izpitna pola 2 / 90 minut Dovoljeno gradivo in pripomočki: Kandidat prinese nalivno pero ali kemični svinčnik in računalo.

Prikaži več

Samoevalvacijsko porocilo

Samoevalvacijsko porocilo POROČILO KOMISIJE ZA KAKOVOST ZA ŠOLSKO LETO 2015/ 2016 NA ŠOLSKEM CENTRU SLOVENSKE KONJICE-ZREČE Svet zavoda sprejel na svoji redni seji dne, 26. 9. 2016 Pripravila: Maja Dragan, univ. dipl. prev. 1 1.

Prikaži več

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p Ljubljana [ ] Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pra INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC Vošnjakova 1 p.p. 78 1001 Ljubljana Podatki o zavezancu - upravljalcu zbirke Pravna oblika zavezanca: pravna os Ime in priimek: Naslov (dejavnosti ali stalnega prebivališča):

Prikaži več

Microsoft Word - N Moderirana navodila.docx

Microsoft Word - N Moderirana navodila.docx Državni izpitni center *N12157132* REDNI ROK 3. obdobje GLASBENA VZGOJA Četrtek, 10. maj 2012 NAVODILA ZA VREDNOTENJE NACIONALNO PREVERJANJE ZNANJA ob koncu 3. obdobja RIC 2012 2 N121-571-3-2 Navodila

Prikaži več

Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo programa ZŽS Zbirni obrazec Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število do

Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo programa ZŽS Zbirni obrazec Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število do Navodila za izpolnjevanje elektronske vloge-obrazcev za prijavo programa ZŽS 2014-2015 Zbirni obrazec Zbirni obrazec vam posreduje oz. pove število doseženih točk pri vrednotenju vaše vloge. Pogoj za vrednotenje

Prikaži več

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana Letni posv

Letni posvet o izobraževanju odraslih november 2014, Grand hotel Union Ljubljana  Letni posv 26. november 2014, Grand hotel Union Ljubljana KLJUČNI RAZVOJNI DOSEŽKI IN IZZIVI ANDRAGOŠKEGA CENTRA SLOVENIJE Mag. Andrej Sotošek Raziskave in razvoj 1. Raziskava PIAAC (OECD): rezultati: glavna raziskava

Prikaži več