Statut Obrtne zbornice Slovenije

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Statut Obrtne zbornice Slovenije"

Transkripcija

1 OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE STATUT OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE GROSUPLJE

2 Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000, 42/2002, 31/2003 Odl.US: U-I-90/99-30, 18/2004, 40/2004-UPB1, 117/2006- ZDavP-2, 102/2007, 30/2013 (36/2013 popr.)) in 53. člena Statuta Območne obrtnopodjetniške zbornice Grosuplje z dne , je Skupščina Območne obrtno-podjetniške zbornice Grosuplje na svoji 6. redni seji dne , po predhodni pridobitvi soglasja Upravnega odbora Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije sprejela STATUT OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE GROSUPLJE I. Splošne določbe 1. člen Območna Obrtno-podjetniška zbornica Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: zbornica) je oseba javnega prava in je samostojna strokovno-poslovna, nestrankarska, organizacija. 2. člen (1) V zbornico in hkrati Obrtno-podjetniško zbornico Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS) se lahko včlanijo vse fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost ali domačo oziroma umetnostno obrt, oziroma katerokoli drugo pridobitno ali nepridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji. (2) V zbornico in hkrati OZS se lahko zaradi zagotavljanja skupnih interesov in strokovnosti, včlanijo tudi vse druge fizične in pravne osebe. (3) Zbornica je pristojna za včlanitev tistih subjektov, ki imajo na območju delovanja zbornice: a) registriran poslovni naslov; b) registriran naslov stalnega prebivališča, v kolikor subjekt nima poslovnega naslova registriranega v Poslovnem registru Slovenije. Za člane, ki nimajo poslovnega naslova registriranega v Republiki Sloveniji ali niso državljani Republike Slovenije, je pristojna OOZ po izbiri člana. 3. člen (1) Zbornico upravljajo njeni člani preko svojih izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov. (2) V organe zbornice so lahko izvoljeni oziroma imenovani ter v njih delujejo le predstavniki aktivnih članov iz 2. odstavka 11. člena Statuta. 2

3 (3) Aktivni člani so vse fizične in pravne osebe, ki kot glavno dejavnost opravljajo pridobitno dejavnost v Republiki Sloveniji. II. Ime in sedež zbornice 4. člen (1) Zbornica je pravna oseba javnega prava s firmo: Območna obrtno-podjetniška zbornica Grosuplje. (2) Sedež zbornice je: Ob Grosupeljščici 1B, 1290 Grosuplje. (3) Skrajšana firma zbornice je: OOZ Grosuplje. (4) Firma zbornice v angleškem jeziku je Chamber of Craft and Small Bussines of Grosuplje. (5) Zbornica ima svoj znak, ki je okrogle oblike, z vrisano zrcalno stilno črko G. Znak se uporablja enobarvno ali v kombinaciji dveh barv, zelene in (kovinsko) sive, na beli podlagi. Sestavni del znaka je napis Območna obrtno - podjetniška zbornica Grosuplje. Podrobnejši način uporabe znaka, grafična pravila in barve se predpiše s pravili, ki jih sprejme upravni odbor zbornice. (6) Žig zbornice je okrogle oblike, z besedilom: Območna obrtno-podjetniška zbornica Grosuplje in zborničnim znakom. (7) Zbornica nadaljuje tradicijo Združenja samostojnih obrtnikov občine Grosuplje, Obrtnega združenja Grosuplje, Obrtne zbornice Grosuplje in Območne obrtne zbornice Grosuplje. (8) Zbornica je vpisana v registru območnih obrtno-podjetniških zbornic pri OZS. III. Območja delovanja zbornice 5. člen (1) Zbornica deluje na območju občine Grosuplje, občine Ivančna Gorica in občine Dobrepolje. (2) Območje delovanja zbornice se vpiše v Register območnih obrtno-podjetniških zbornic pri OZS. (3) Območje delovanja zbornice se lahko spremeni na podlagi sklepa o spremembi območja delovanja zbornice, ki ga sprejme skupščina zbornice. 3

4 (4) Sklep je sprejet ter velja pod pogojem, da je v celoti usklajen s sklepom vsaj še ene območne obrtno-podjetniške zbornice, ki spreminja območje delovanja. (5) Sprememba območja delovanja zbornice predstavlja spremembo statuta ter začne veljati z dnem veljave čistopisa statuta, skladno s 4. odstavkom 58. člena statuta. (6) Za zastopanje interesov svojih članov pred organi lokalnih ali regionalnih skupnosti se zbornica lahko povezuje z drugimi območno obrtno-podjetniškimi zbornicami. IV. Dejavnost 6. člen (1) Zbornica spremlja in obravnava problematiko obrti, skrbi za njen skladen razvoj, zastopa interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodi obrtni register na območju svojega delovanja ter opravlja naloge, pomembne za celovito delovanje obrtno zborničnega sistema, ki jih zbornici poveri OZS. (2) Med naloge iz prejšnjega odstavka spada predvsem: a) zastopanje interesov članov pred lokalnimi oziroma regionalnimi organi pri oblikovanju gospodarskega sistema in gospodarske politike, s sodelovanjem v postopkih njihovega spreminjanja in oblikovanja mnenj, stališč in predlogov gospodarstva za spremembe gospodarskega sistema in ekonomske politike; b) sodelovanje preko OZS pri usklajevanju skupnih in posamičnih interesov članov pri oblikovanju razvojne politike Republike Slovenije; c) sodelovanje pri izvajanju nalog, ki jih izvaja OZS na podlagi posamičnega ali skupinskega medsebojnega interesa za uresničitev posameznih ciljev in nalog ali skupno zastavljenih nalog z namenom zagotavljanja celovitosti delovanja obrtno zborničnega sistema; d) posredovanje informacij OZS za pospeševanje razvoja podjetništva, za spremljanje in obravnavo problematike obrti; e) opravljanje splošnega strokovnega svetovanja in nudenje splošne strokovne pomoči članom; f) organiziranje izobraževanja in usposabljanja članov in pri njih zaposlenih; g) informiranje članstva; h) organiziranje in udeležba na sejmih in drugih prireditvah (razstave, kongresi ); i) strokovna pomoč članom pri nastopu na domačem in tujem trgu; j) opravljanje raznih poslovnih storiteve članom, kadar je za to izkazan interes; k) ugotavljanje dobrih poslovnih običajev; l) skrb za ohranjanje in razvoj tradicionalnih in umetnostnih dejavnosti, ki se opravljajo na obrtni način ter sodelovanje pri različnih oblikah promocije obrti in podjetništva; m) usklajevanje, zastopanje interesov članov in vzpodbujanje uvajanja sodobnih tehnologij, promoviranje politike kakovosti, sodobnih metod vodenja in organiziranja obratovalnic in družb ter drugih elementov izobraževanja pri delu in poslovanju; n) razvijanje informacijskega sistema in posredovanje sodobnih marketinških in tehničnotehnoloških informacij doma in v tujini ter v ta namen sodelovanje z drugimi informacijskimi sistemi, predvsem z informacijskim sistemom OZS; 4

5 o) aktivno sodelovanje v celovitem informacijskem obrtno zborničnem sistemu; p) spodbujanje strokovne, kulturne in družabne dejavnosti oz. vodenje kulturne, športne, rekreacijske in tekmovalne dejavnosti svojih članov; q) analiziranje lokalnega in širšega poslovnega okolja, ugotavljanje stanja v obrti in podjetništvu ter predstavitev stanja članom zbornice in ostali zainteresirani javnosti r) izvajanje upravnih in drugih zadev v skladu z zakoni in drugimi predpisi (dejavnost točke VEM, ); s) sodelovanje z drugimi organizacijami na domačem in tujih trgih; t) sodelovanje in včlanjevanje v regionalna in mednarodna združenja obrti; u) ustanavljanje in soustanavljanje gospodarskih subjektov, ki opravljajo dejavnosti v interesu članov zbornice; v) opravljanje vseh drugih poslov, ki so potrebni za obstoj zbornice in za opravljanje njenih dejavnosti; w) opravljanje drugih nalog v interesu članov, ki so opredeljene v tem statutu ali letnih programih dela. (2) Zbornica lahko po pogodbi prevzame opravljanje dela tudi za druge organizacije, če ima proste zmogljivosti in če to dopušča narava dejavnosti. Zbornica lahko opravljanje posameznih del s pogodbo poveri tudi drugi fizični ali pravni osebi, če je to gospodarno in smotrno. (3) Zbornica lahko na podlagi posamičnega ali skupnega interesa za uresničitev ciljev in nalog sodeluje z OZS in drugimi območnimi obrtno-podjetniškimi zbornicami. (4) Za podrobno ureditev medsebojnega sodelovanja ter obveznosti in odgovornosti lahko zbornica z OZS sklene pogodbo o poslovnem sodelovanju 7. člen Poleg sredstev iz članarine, posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi, plačil za opravljene storitve ter proračunskih sredstev lokalnih skupnosti, zbornica pridobiva sredstva tudi z opravljanjem posebnih storitev in dejavnosti za člane ter opravljanjem drugih nalog, skladno s sklepom skupščine zbornice in statutom zbornice. 8. člen Dejavnosti zbornice se v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti razvrščajo v naslednje: Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj Drugo tiskanje Izdajanje revij in druge periodike Drugo založništvo Obratovanje spletnih portalov Drugo informiranje Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin Druge pravne dejavnosti 5

6 Dejavnost stikov z javnostjo Drugo podjetniško in poslovno svetovanje Drugje narazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti Nudenje celovitih pisarniških storitev Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti Organiziranje razstav, sejmov, srečanj Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje Pomožne dejavnosti za izobraževanje Dejavnost strokovnih združenj Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.. 9. člen Zbornica za vsako leto posebej sprejme program dela in finančni načrt, ki poleg določb tega statuta, predstavlja temeljne usmeritve za delo zbornice. (1) Delo zbornice je javno. 10. člen (2) Zbornica lahko s splošnim aktom v skladu z zakonom določi, katero delo, posamezna dejanja, podatki in opravila niso dostopni javnosti. (3) Zbornica ima vsa pooblastila v pravnem prometu ter odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. (4) Zbornica lahko preko tiskanih in elektronskih medijev redno obvešča svoje člane in javnost o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za člane. (5) Funkcijo uredništva posameznega medija opravlja odgovorni urednik, ki odgovarja za uresničevanje programske zasnove ter ga imenuje in razrešuje upravni odbor zbornice. Programsko zasnovo medija sprejme upravni odbor zbornice, na predlog odgovornega urednika. (6) Druga vprašanja v zvezi z izdajanjem glasila se uredijo s posebnim aktom, ki ga sprejme upravni odbor zbornice. V. Članstvo ter pravice, obveznosti in odgovornosti članov zbornice 11. člen (1) Glede vstopa, izstopa in prenehanja članstva se uporabljajo določbe Statuta OZS. Članstvo v zbornici je prostovoljno. 6

7 (2) Pravice in obveznosti člana v zbornici zastopa: a) fizična oseba osebno; b) samostojni podjetnik osebno podjetnik, zakoniti zastopnik ali prokurist; c) pravna oseba lastnik družbenik, zakoniti zastopnik ali prokurist. Status mora biti razviden iz Poslovnega registra Slovenije ali drugih uradnih evidenc. 12. člen (1) V primeru, ko član grobo krši dobre poslovne običaje ali poslovno moralo, oziroma s svojimi ravnanji škodi ugledu zbornice ali OZS ali ne izpolnjuje svojih obveznosti in odgovornosti lahko vsak član OOZ Grosuplje poda Upravnemu odboru OOZ Grosuplje predlog, da se člana izključi iz članstva OOZ Grosuplje in hkrati OZS. (2) O predlogu člana najprej odloča Upravni odbor OOZ Grosuplje s sklepom, sprejetim z 2/3 oddanih glasov. Upravni odbor OOZ Grosuplje nadalje posreduje izglasovan sklep v potrditev skupščini OOZ Grosuplje. 13. člen Pravice, obveznosti in odgovornosti članov zbornice so zlasti: a) aktivna volilna pravica v organe zbornice; b) aktivna in pasivna volilna pravica v druge oblike delovanja in odločanja v zbornici (sekcije, odbori, ) oziroma zbornice (člani teles oziroma organov drugih pravnih oseb, ), v skladu s statutom; c) sodelovanje v projektnih svetih in delovnih skupinah, ki se ustanovijo občasno oziroma po potrebi; č) udeležba pri upravljanju zbornice na podlagi tega statuta; d) dajanje pobud in predlogov za sprejemanje sprememb in dopolnitev zakonov in drugih predpisov; e) dajanje pobud in predlogov za aktivnosti zbornice, ki jih potrebujejo člani; f) uporaba storitev in druge strokovne pomoči, ki jo nudi zbornica, g) uresničevanje sprejetih sklepov organov zbornic; h) spoštovanje dobrih poslovnih običajev in kodeksa poslovne morale, sprejetih v zbornici, i) dajanje splošnih in posebnih informacij za potrebe opravljanja dejavnosti zbornice in uresničevanja interesov članov v zbornici, j) redno plačevanje članarine. VI. Organi in organizacija zbornice 14. člen (1) Zbornico upravljajo aktivni člani v organih zbornice ter vsi člani v drugih oblikah delovanja in odločanja, v katere so člani lahko izvoljeni oz. imenovani pod pogoji in na način, določen v tem statutu in drugih aktih zbornice. 7

8 (2) Člani zbornice opravljajo svoje funkcije v organih in drugih oblikah delovanja in odločanja zbornice neprofesionalno ter so lahko izvoljeni oz. imenovani le pod pogojem, da iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti na dan oddaje kandidature in izvolitve oziroma imenovanja nimajo dospelih, zapadlih, neplačanih obveznosti do zbornice. V kolikor ima član v času opravljanja funkcije do zbornice iz naslova članarine in drugih finančnih obveznosti dospele, zapadle ali neplačane obveznosti v višini več kot treh članarin, brez utemeljenega razloga, je to lahko razlog za odpoklic oz. razrešitev. O utemeljenosti razloga odloča UO zbornice. (3) O odpoklicu oz. razrešitvi člana s funkcije v zbornici iz zgoraj navedenega razloga odloča Upravni odbor OOZ Grosuplje s sklepom, sprejetim z 2/3 oddanih glasov. Upravni odbor OOZ Grosuplje posreduje izglasovan sklep v potrditev na skupščino OOZ Grosuplje, ki o predlogu odloča z navadno večino. (4) V primeru prenehanja članstva iz katerega koli razloga, članu prenehajo vse funkcije oziroma v primeru prenehanja statusa aktivnega člana, članu prenehajo vse funkcije v organih zbornice. Funkcijo poslanca, ki mu je predčasno prenehala funkcija, prevzame do izteka mandata naslednji kandidat, ki je dobil naslednje največje število. (5) Mandatna doba organov zbornice traja 4 (štiri) leta. Člani organov in drugih oblik delovanja in odločanja opravljajo svoje naloge tudi po izteku mandata, vse dokler niso izvoljeni oz. imenovani novi člani, razen v primeru, ko so bili odpoklicani oziroma razrešeni. (6) Člani organov zbornice so lahko predčasno razrešeni. Razreši jih organ, ki jih je imenoval. 15. člen (1) Organi zbornice so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in predsednik zbornice. (2) Predsednik zbornice, predsednik nadzornega odbora zbornice in sekretar zbornice so materialno in kazensko odgovorni za škodo, ki bi jo naklepno ali iz hude malomarnosti povzročili zbornici ali njenim članom. 1. Skupščina 16. člen (1) Skupščina je najvišji organ upravljanja zbornice in ima od 13 do 19 članov. (2) Pri sestavi skupščine je obvezno upoštevati, da so vključeni predstavniki vseh občin, ki jih pokriva zbornica, in sicer sorazmerno s številom članov v zbornici. Priporočljivo je tudi, da je sestava članov skupščine zbornice glede na dejavnosti tako, da je zastopanih čimveč različnih dejavnosti. 8

9 17. člen (1) Poslance v skupščino zbornice volijo oziroma imenujejo člani zbornice, po postopku in pod pogoji, določenimi v Sklepu o razpisu volitev. Posamezni poslanec je lahko po preteku mandata ponovno izvoljen oziroma imenovan za poslanca skupščine zbornice. (2) Sklep o razpisu volitev je skupščina dolžna sprejeti 3 (tri) mesece pred iztekom mandatne dobe organov zbornice. (3) S sklepom o razpisu volitev skupščina imenuje tudi volilno komisijo, kot delovno telo, ki vodi postopek evidentiranja kandidatov ter presoja njihovo ustreznost glede na Zakon, Statut in s Sklepom o razpisu volitev določene pogoje ter pripravi predlog kandidatov skupščini. 18. člen (1) Seje skupščine zbornice sklicuje predsednik zbornice, ki je po svojem položaju tudi predsednik skupščine zbornice, v primeru njegove odsotnosti pa s strani predsednika zbornice pooblaščen podpredsednik Upravnega odbora zbornice ali drug poslanec skupščine. (2) Seje skupščine vodi predsednik zbornice. Delovno predsedstvo sestavljata še oba podpredsednika upravnega odbora zbornice, razen če skupščina ne odloči drugače. V primeru odsotnosti predsednika zbornice vodi sejo skupščine s strani predsednika pooblaščeni podpredsednik upravnega odbora, preostali član predsedstva pa se izvoli iz vrst poslancev skupščine. Člane delovnega predsedstva potrjuje skupščina zbornice. (3) Način dela skupščine zbornice se določi s poslovnikom. 19. člen Skupščina opravlja predvsem naslednje naloge: a) sprejema statut zbornice ter njegove spremembe in dopolnitve, b) potrjuje zaključni račun zbornice c) sprejema program dela in finančni načrt zbornice ter njune spremembe in dopolnitve, d) odloča o dodatnih namenskih sredstvih, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi, e) odloča o prodaji nepremičnin v lasti zbornice in o nakupu nepremičnin f) voli in razrešuje mandatarja predsednika zbornice ter predsednika in člane nadzornega odbora, g) razpisuje volitve, način volitev in rok izvedbe volitev v organe zbornice ter določa rok za izvedbo volitev v druge organizacijske oblike v zbornici, določene s tem statutom, h) na predlog predsednika Upravnega odbora zbornice imenuje/razrešuje sekretarja zbornice, i) voli poslanca v Skupščino OZS. Priporočljivo je, da je poslanec v Skupščini OZS predsednik OOZ Grosuplje j) na predlog predsednika upravnega odbora zbornice imenuje in razrešuje člane upravnega odbora, k) sprejema odločitve in opravlja druge naloge v skladu s tem statutom, drugimi akti zbornice in drugimi predpisi. 9

10 20. člen (1) Skupščina zbornice zaseda najmanj enkrat letno oziroma po potrebi, da razrešuje vprašanja iz njene pristojnosti. (2) Sklic seje skupščine lahko zahteva upravni odbor, nadzorni odbor, najmanj 1/3 poslancev skupščine ali najmanj 1/3 sekcij zbornice. (3) V primerih iz prejšnjega odstavka tega člena statuta, je predsednik zbornice dolžan sklicati sejo skupščine zbornice najkasneje na 30. (trideseti) dan od dneva prejema zahtevka. V primeru, da predsednik zbornice ne skliče seje skupščine v določenem roku, lahko sejo skupščine skliče predlagatelj. 21. člen (1) Skupščina je sklepčna, če je na njeni seji navzoča več kot polovica poslancev. (2) Skupščina sprejema svoje odločitve z večino glasov prisotnih poslancev na seji. (3) Kadar skupščina sprejema oziroma odloča o: a) sprejemu statuta zbornice, njegovih spremembah in dopolnitvah, b) spremembi območja delovanja zbornice, c) sklepih glede izvedbe postopka prenehanja zbornice, d) prodaji nepremičnin v lasti zbornice in nakupu nepremičnin, je za sprejem potrebna 2/3 večina glasov prisotnih poslancev na seji skupščine. 22. člen (1) Če je seja skupščine nesklepčna, lahko predsednik v roku 1 ure ponovno skliče sejo skupščine z enakim dnevnim redom. (3) Sklicana seja skupščine iz 1. odstavka tega člena je sklepčna ne glede na število prisotnih poslancev. 23. člen (1) Na predlog oziroma zahtevo upravnega odbora zbornice lahko predsednik izjemoma skliče pisno sejo skupščine zbornice. (2) Pisna seja skupščine se lahko izjemoma skliče za obravnavo vseh zadev, ki so v pristojnosti obravnavanja in odločanja skupščine, razen v primerih odločanja o zadevah iz tretjega odstavka 21. člena statuta zbornice in v primerih volitev v organe zbornice ter imenovanju oz. razrešitvi sekretarja zbornice. 10

11 24. člen (1) Poslancu v skupščini zbornice lahko predčasno preneha mandat v primeru odpoklica oziroma razrešitve. (2) Skupščina lahko praviloma odpokliče oziroma razreši poslanca v skupščini zbornice: a) če izgubi status iz 2. odstavka 11. člena Statuta, b) iz naslova neplačanih obveznosti do zbornice v skladu z 14. členom Statuta c) če se neupravičeno ne udeleži 2 (dveh) zaporednih sej skupščine, d) na njegovo željo, e) iz drugih subjektivnih razlogov (smrt, bolezen ipd.), f) če s svojim dejanjem ravna v nasprotju z določili tega statuta in s tem ovira delo skupščine ali škoduje članom zbornice. (3) Predlog za razrešitev oziroma odpoklic poslanca poda Upravni Odbor zbornice. (4) Funkcijo poslanca, ki mu je predčasno prenehala funkcija, prevzame do izteka mandata naslednji kandidat, ki je dobil naslednje največje število. 2. Nadzorni odbor 25. člen Nadzorni odbor zbornice sestavljajo predsednik odbora in 2 člana, ki niso poslanci v skupščini zbornice in ne člani upravnega odbora zbornice. 26. člen Nadzorni odbor nadzira: a) izvajanje statuta in drugih splošnih aktov zbornice, b) uporabo sredstev zbornice, finančno-materialno poslovanje zbornice in uporabo sredstev za delo zbornice, c) izvajanje sprejetega programa dela zbornice. 27. člen (1) Seje nadzornega odbora sklicuje in vodi predsednik nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa eden izmed preostalih dveh članov, pooblaščen s strani predsednika NO.. (2) Način dela nadzornega odbora se ureja s poslovnikom. 11

12 3. Upravni odbor 28. člen (1) Upravni odbor je organ upravljanja in izvršilni organ skupščine zbornice in ima 7-9 članov iz vrst članov zbornice. (2) Upravni odbor vodi predsednik zbornice, ki je po svoji funkciji predsednik upravnega odbora in hkrati mandatar za njegovo sestavo. (3) Pri sestavi upravnega odbora je predsednik mandatar dolžan upoštevati, da v članstvo vključi predstavnike vseh občin, ki jih pokriva zbornica. (4) Ob predložitvi liste kandidatov skupščini mora mandatar navesti, katero občino in katero dejavnost posamezni kandidat zastopa oziroma predstavlja. (5) Izmed članov upravnega odbora predlaga predsednik 2 (dva) podpredsednika upravnega odbora, od katerih enega pooblasti da opravlja naloge predsednika zbornice v primeru odsotnosti predsednika zbornice. (6) Upravni odbor lahko razreši oz. odpokliče člana upravnega odbora, če se neupravičeno ne udeleži dveh (2) zaporednih sej upravnega odbora. 29. člen Upravni odbor opravlja predvsem naslednje naloge: a) skrbi in odgovarja za uresničevanje sklepov, odločitev in priporočil skupščine, b) sprejema zaključni račun zbornice, katerega predlaga v potrditev skupščini zbornice c) sprejema kadrovski plan strokovnih služb zbornice č) obravnava gradiva za seje skupščine in v zvezi z njimi zavzema ustrezna stališča, mnenja, predloge in pripombe ter jih posreduje skupščini, d) odloča o sklicu seje skupščine zbornice, e) obravnava in daje pobude za sprejem zakonov in drugih aktov v skladu s svojimi pristojnostmi, f) odloča o specifičnih zadevah s finančnega načrta, o njegovem rebalansu in o spremembah postavk v okviru sprejetega finančnega načrta, g) gospodari z nepremičninami in premoženjem zbornice, h) imenuje svoje stalne odbore in občasna telesa (komisije, projektne skupine, itn), i) odloča o ustanavljanju, združitvi in ukinitvi sekcij, j) skrbi za usklajevanje dela in postopkov z drugimi zbornicami, k) odloča o vključitvi zbornice v mednarodne organizacije, l) imenuje predstavnike zbornice v organe in telesa organov in organizacij, ki so lahko izjemoma tudi zaposleni v obrtno-zborničnem sistemu zbornici v kolikor je to smotrno in gospodarno, m) določa, katere listine in podatki se štejejo za poslovno tajnost zbornice, 12

13 n) obravnava, sprejema splošne akte zbornice, razen tistih, ki so v pristojnosti sprejemanja skupščine, nadzornega odbora in sekretarja zbornice, o) imenuje in razrešuje odgovornega urednika ter na predlog odgovornega urednika sprejme programsko zasnovo medija, p) obravnava predloge za zmanjšanje ali odpis članarine in mnenje o tem posreduje Upravnemu odboru OZS, r) določa storitve in dejavnosti zbornice, ki se članom zaračunavajo ter cenike, š) odloča o pristopu in podpisovanju listin o poslovnem sodelovanju z drugimi zbornicami in asociacijami, t) na predlog predsednika zbornice izmed zaposlenih na zbornici imenuje/razrešuje v.d. sekretarja za dobo največ šest mesecev, u) daje soglasje da OZS na zbornici vodi postopke izdaje in prenehanja veljavnosti obrtnega dovoljenja ter sprememb podatkov, ki se vpisujejo v obrtno dovoljenje, v) odloča in sklepa o vseh drugih zadevah, za katere je pooblaščen na podlagi tega statuta, drugih splošnih aktov zbornice in drugih predpisov. 30. člen (1) Seje upravnega odbora sklicuje in vodi njegov predsednik, v njegovi odsotnosti pa eden izmed podpredsednikov upravnega odbora ali drug član upravnega odbora, če ga za to pooblasti predsednik. (2) Seje upravnega odbora so sklepčne, če je na njih prisotna več kot polovica članov. (3) Upravni odbor sprejema svoje odločitve z večino glasov vseh članov, prisotnih na seji upravnega odbora. 31. člen (1) Za kvalitetno opravljanje nalog s svojega področja dela lahko upravni odbor imenuje stalne ali občasne odbore, ki imajo skupno s predsednikom od 3 do 5 članov. (2) Področja dela in pristojnosti posameznega odbora določi upravni odbor s sklepom. 32. člen (1) Predsednik zbornice ima lahko posvetovalni organ kolegij, ki obravnava gradiva, ki so potrebna za zastopanje interesov članstva. (3) Sestavo kolegija določi predsednik zbornice. 33. člen Način dela upravnega odbora in njegovih odborov se določi s poslovniki. 13

14 4. Predsednik zbornice 34. člen (1) Predsednik zbornice predstavlja in zastopa zbornico ter skupaj z sekretarjem zbornice uresničuje sklepe skupščine zbornice in Upravnega odbora zbornice. Predsednik zbornice je odredbodajalec za zbornico in podpisuje poslovno-pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje zbornice. (2) Predsednika - mandatarja zbornice izvoli skupščina zbornice iz vrst članov za dobo štirih (4) let. Kandidati za predsednika mandatarja zbornice morajo biti predhodno evidentirani. (3) Predsednik zbornice je po svoji funkciji tudi predsednik skupščine in predsednik upravnega odbora zbornice. 35. člen (1) Za predsednika zbornice je lahko izvoljen predstavnik aktivnega člana zbornice, ki je državljan Republike Slovenije in je hkrati bodisi samostojni podjetnik posameznik bodisi družbenik z najmanj 25% deležem v družbi; in ima najmanj 4 leta izkušenj z delom v organih zbornice ali organih OOZ. (2) Če predsedniku zbornice predčasno preneha mandat zaradi razrešitve, preneha mandat tudi vsem članom upravnega odbora. Skupščina podeli pooblastilo enemu izmed podpredsednikov Upravnega odbora. Pooblaščeni podpredsednik Upravnega odbora zbornice opravlja tekoče posle do izvolitve novega predsednika - mandatarja. Na prvi naslednji seji skupščine zbornice se izvoli novi predsednik - mandatar za preostali del mandata. 36. člen Pooblaščen podpredsednik Upravnega odbora zbornice nadomešča predsednika zbornice v njegovi odsotnosti, predstavlja zbornico in jo zastopa pri sklepanju pravnih poslov ter uresničuje sklepe skupščine in upravnega odbora zbornice. VII. Sekcije 37. člen (1) Glede na izkazan interes članov se v zbornici kot oblike samostojnega strokovnega delovanja in odločanja ustanavljajo sekcije za posamezne dejavnosti ali področja posameznih dejavnosti, če so za to izpolnjeni določeni kadrovski pogoji in finančna sredstva za njeno delovanje. 14

15 38. člen (1) O ustanavljanju, združitvi in ukinjanju sekcij odloča upravni odbor zbornice na podlagi predloga članov sekcije. (2) V primeru, da se predlagatelj ne strinja z odločitvijo upravnega odbora zbornice, ima le-ta pravico, da poda zahtevo za ponovno obravnavo in odločitev na skupščini zbornice, ki je dokončna. 39. člen (1) V sekcije se združujejo vsi člani zbornice, ki opravljajo istovrstno ali sorodno dejavnost, z namenom opravljanja strokovnih nalog iz dejavnosti zbornice, ki se nanašajo na posamezno dejavnost ali področje posamezne dejavnosti. (2) Sekcije preko svojih organov sprejemajo stališča in predloge glede svoje dejavnosti in jih uveljavljajo v okviru upravnega odbora zbornice ter drugih organov kot tudi neposredno v odnosu do zunanjih dejavnikov (ministrstva, druge javne in strokovne institucije itn.). (3) Primarne naloge sekcij so: a) spremljanje zakonodaje s področja dejavnosti sekcije in priprava predlogov za njihove spremembe ali dopolnitve, b) zastopanje interesov članov sekcije pri sklepanju kolektivnih panožnih pogodb, c) aktivnosti za izboljšanje dela in poslovanja članov, predvsem na področju kakovosti, standardizacije in metrologije, uvajanje sodobnih tehnologij, metod vodenja in poslovanja, č) spremljanje pogojev poslovanja članov, njihovo medsebojno primerjanje in predlaganje njihovih sprememb, d) sodelovanje in izvajanje skupnih promocijskih aktivnosti na domačem in tujih trgih, e) organiziranje aktivnosti za varovanje okolja in racionalno uporabo energije, f) opredelitev potreb strokovnega izobraževanja in strokovnega izpopolnjevanja članov, g) oblikovanje in uveljavljanje skupnih interesov članov v organih zbornice in tudi drugih institucijah, h) ugotavljanje in oblikovanje dobrih poslovnih običajev, i) posredovanje poslovnih informacij, j) opravljanje drugih nalog v skladu s programom dela sekcije. (4) Sekcija za vsako leto posebej sprejme svoj program dela, ki mora biti skladen s tem statutom, programom dela zbornice in njenim finančnim načrtom. 40. člen (1) Vsaka sekcija ima upravni odbor, ki ga izvolijo člani sekcije na volilni skupščini sekcije za dobo 4 let. (2) Volilno skupščino sekcije sestavljajo člani sekcije. 15

16 (3) Ustanovno volilno skupščino sekcije skliče predsednik iniciativnega odbora za ustanovitev sekcije, ki mora predhodno pripraviti poslovnik o delu sekcije. (4) Upravni odbor sekcije ima od 3 do 5 članov. Način izvolitve oziroma imenovanja, razrešitve, odpoklica predsednika sekcije in upravnega odbora je opredeljen s poslovnikom sekcije, ki ga sprejme upravni odbor sekcije po predhodnem soglasju upravnega odbora zbornice. (5) Mandat članov upravnega odbora sekcije traja 4 leta in sovpada z mandatom organov zbornice. (6) Upravni odbor izmed sebe izvoli predsednika upravnega odbora sekcije, ki je istočasno predsednik sekcije. (7) Volilna skupščina je sklepčna ne glede na število prisotnih poslancev. Temeljna naloga volilne skupščine je izvolitev članov upravnega odbora sekcije. Volilno skupščino skliče predsednik sekcije v roku, ki je določen z razpisom volitev. V primeru, da predsednik sekcije ne skliče volilne skupščine v roku določenem v razpisu volitev, skliče volilno skupščino predsednik zbornice. (8) Upravni odbor sekcije je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica članov upravnega odbora. Upravni odbor sekcije sprejema svoje odločitve z večino glasov prisotnih članov na seji. 41. člen (1) Upravni odbor sekcije sprejema sklepe, stališča in predloge glede vseh nalog, ki jih ima sekcija na podlagi določb tega statuta in svojega programa dela. (2) Način dela sekcije ter ostale določbe glede delovanja organov sekcije se opredeli s poslovnikom, ki ga sprejme upravni odbor sekcije po predhodnem soglasju upravnega odbora zbornice. S poslovnikom se opredeli tudi način izvolitve oziroma imenovanja člana volilnega odbora sekcije pri OZS. (3) Sekcije se lahko ustanovijo tudi na nivoju večih območnih obrtno-podjetniških zbornic, pri čemer se ustanovitev, delovanje in način financiranaj take sekcije uredi s poslovnikom. IX. Oblike sodelovanja z OZS 42. člen (1) Zbornica sodeluje z OZS v zvezi z vprašanji in nalogami, ki so opredeljene v tem statutu, ter na podlagi medsebojnih interesov ali skupno zastavljenih nalog, z namenom zagotavljanja delovanja OZS in zbornice kot celovitega zborničnega sistema. 16

17 (2) Uresničevanje zastavljenih nalog iz prejšnjega odstavka poteka preko organov v obliki pisnih informacij ali v obliki sestankov oziroma pogovorov s: - predsedniki zbornice, - predsedniki sekcij zbornice, - sekretarji zbornice, - delavci strokovnih služb zbornice. (3) Pobudo za način sodelovanja lahko predlagajo zbornica in OZS, vsak na podlagi svojega ali skupnega interesa. 43. člen O sklepih in stališčih, ki jih sprejmejo na sestankih iz drugega odstavka 43. člena ter jih posredujejo zbornici, razpravljajo organi zbornice pristojni za posamezna vprašanja. X. Sekretar zbornice 44. člen (1) Poslovodni organ zbornice je sekretar zbornice. (2) Sekretar zbornice je odgovoren za zakonitost dela zbornice. Organizira in vodi delo in poslovanje zbornice ter predstavlja in zastopa zbornico. V ta namen: a) predlaga temelje poslovne politike zbornice, splošne akte zbornice, plan dela in finančni načrt ter ukrepe za njihovo izvajanje, b) komunicira z OZS c) komunicira z gospodarsko in upravno politično strukturo v okolju d) strokovno svetuje obstoječim in bodočim obrtnikom s področja obrtne, davčne in pravne zakonodaje e) izdaja, sprejema in uresničuje posamične akte, f) vodi in koordinira delo organov zbornice ter aktivno sodeluje na sejah organov zbornice, g) opravlja druge naloge v skladu z zakonom, kolektivnimi pogodbami, tem statutom in drugimi splošnimi akti zbornice, h) organizira in koordinira delo vseh sekcij i) skrbi za obveščanje in stike z javnostjo j) vodi organizacijo dela strokovne službe k) opravlja druge naloge po sklepih skupščine, upravnega odbora in predsdnika zbornice 45. člen (1) Sekretar zbornice je odgovoren za svoje delo in delo strokovnih služb upravnemu odboru zbornice, skupščini zbornice in nadzornemu odboru zbornice. V okviru svojih pristojnosti, ki so podrobneje določene v Aktu o sistemizaciji delovnih mest, je sekretar zbornice odgovoren za zakonitost dela zbornice in kot odgovorna oseba nosi materialno odgovornost za škodo, ki nastane po njegovi krivdi. 17

18 (2) Sekretar zbornice je lahko razrešen: a) na lastno zahtevo, b) v primeru subjektivnih razlogov, c) če so bili zaradi izvajanja akta ali sklepa, ki ga je predlagal, kršeni interesi zbornice, zlasti, če je nastala večja škoda, č) na podlagi sklepa o razrešitvi, sprejetega na podlagi nezaupnice sekretarju, ki ju sprejme skupščina zbornice. (3) Če je sekretar zbornice razrešen, prevzame opravljanje njegove funkcije do izvolitve novega vršilca dolžnosti sekretarja predsednik zbornice. 46. člen (1) Za sekretarja zbornice je lahko imenovan oseba, ki izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje in druge posebne pogoje, ki so določeni z Aktom o sistemizaciji delovnih mest. (2) Sekretarja zbornice na predlog predsednika zbornice imenuje skupščina zbornice za dobo 4 let in je po poteku te dobe lahko ponovno imenovan. (3) Kadar se sklepa pogodba o zaposlitvi z sekretarjem zbornice, nastopa v imenu delodajalca upravni odbor zbornice. Pogodbo o zaposlitvi podpiše predsednik zbornice. 47. člen (1) Strokovna, finančna, administrativno-tehnična in druga dela opravlja strokovna služba zbornice. (2) Podrobnejšo organizacijo strokovne službe, naloge, ki jih mora izvajati strokovna služba zbornice, določene s tem statutom, programom dela, finančnim načrtom in navodili organov zbornice so določene s posebnima aktoma o organizaciji strokovnih služb in sistemizaciji delovnih mest. 48. člen Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih delavcev so urejene v splošnih aktih, kolektivnih pogodbah, ki obvezujejo delodajalca in v sklenjenih pogodbah o zaposlitvi. XI. Sredstva za delo zbornice 49. člen Sredstva za delo zbornice so: a) članarina; b) posebna namenska sredstva, ki jih člani zagotavljajo na interesni podlagi; č) plačilo za opravljene storitve; c) proračunska sredstva lokalne skupnosti; 18

19 d) drugi viri 50. člen (1) S članarino se financira spremljanje in obravnavanje problematike obrti, skrb za njen skladen razvoj, zastopanje interesov svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, vodenje obrtnega registra na območju delovanja zbornice, ter opravljanje nalog pomembnih za celovito delovanje obrtno zborničnega sistema, ki jih zbornici poveri OZS, zlasti: a) naloge zastopanja interesov gospodarstva v postopkih sprejemanja in izvajanja zakonov, strategij in drugih aktov s področja gospodarskega sistema in gospodarske politike, b) naloge po obrtnem zakonu in tem statutu, ki se opravljajo po programih za potrebe članstva oziroma obrti; c) posamične oblike svetovanj in izvajanja strokovne pomoči članom na njihovo zahtevo kot splošni napotki, ki ne zahtevajo izdelave posebej prilagojenih gradiv za posameznega člana po načelih svetovalnih organizacij; č) naloge informiranja in splošnega strokovnega svetovanja članstvu; d) delovanje organov zbornice. (2) S članarino se zagotavljajo tudi materialno kadrovski pogoji za delovanje zbornice ter sredstva za investicije, projekte in druge dogovorjene naloge zbornice. (3) Druge storitve zbornica izvaja in zaračunava po tržnih načelih. (4) Vsem članom, ki imajo plačano članarino se lahko nudijo članski popusti pri plačljivih storitvah. (7) O dodatnih storitvah za člane, ki se financirajo iz članarine odloča Upravni odbor zbornice. 51. člen Zbornica pridobiva sredstva tudi z opravljanjem posebnih storitev in dejavnosti za člane. 52. člen (1) S finančnim načrtom zbornice se zagotavljajo sredstva za dejavnost zbornice, delovanje njenih organov, sekcij, strokovnih skupin in strokovnih služb. (2) S finančnim načrtom zbornice se posebej opredeli obseg dejavnosti, ki se financirajo iz članarine članov ter drugega dela, ki se financira z ostalimi prihodki iz dejavnosti zbornice in drugimi viri. 19

20 XII. Ugotavljanje dobrih poslovnih običajev 53. člen (1) Zbornica ugotavlja, oblikuje, sprejema in objavlja dobre poslovne običaje. (2) Zbornica preverja obstoječe in nove poslovne običaje glede na njihovo skladnost s predpisi ter potrebnost in smotrnost na določenem območju ali dejavnosti. 54. člen (1) Postopek ugotavljanja kriterijev dobrih poslovnih običajev, ki imajo krajevni pomen, se začne v zbornici, če gre za panožne običaje, pa v sekciji. (2) O predlogih posameznih poslovnih običajev se opravi razprava med člani. (3) Dobre poslovne običaje in kodekse poslovne morale sprejme upravni odbor zbornice. XIII. Častno članstvo, priznanja 55. člen (1) Zbornica lahko za zasluge pri razvijanju obrtništva in zasebnega podjetništva ter aktivnega dela v zbornici podeli naziv častnega člana zbornice ter priznanja. (2) Kriterije in način podeljevanja naziva častnega člana zbornice in priznanj se določi v posebnem pravilniku, ki ga sprejme skupščina zbornice. (3) O podelitvi naziva častnega člana zbornice odloča skupščina zbornice s svojim sklepom, skladno z določili pravilnika iz prejšnjega odstavka. XV. Premoženje zbornice in prenehanje zbornice 56. člen (1) Zbornica je pravni naslednik Združenja samostojnih obrtnikov občine Grosuplje, ustanovljenega dne , Obrtnega združenja Grosuplje (1979), Obrtne zbornice Grosuplje ter Območne obrtne zbornice Grosuplje (1993) in s tem prevzame vse njihove pravice, obveznosti in odgovornosti. (2 Premoženje zbornice, ki je bilo ustvarjeno na podlagi članarin in prostovoljnih prispevkov obrtnikov in premoženje, ki ga združujejo člani zbornice, je zasebna lastnina in je nedeljiva med člane. 20

21 (3) Zbornica avtonomno uporablja in razpolaga s tem premoženjem, za uresničevanje namena in ciljev zaradi katerih je bila ustanovljena, kot izhaja iz tega Statuta. (4) Zbornica lahko preneha, če v skladu s statutom tako odločijo njeni člani, z likvidacijo ali s stečajem, pri čemer se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo likvidacijo in stečaj gospodarskih družb. (5) O prenehanju skladno s prejšnjim odstavkom odločajo člani na zboru članov z 2/3 večino glasov prisotnih članov na zboru članov. Glede sklica in sklepčnosti zbora članov se smiselno uporabljajo določbe tega statuta o sklicu in sklepčnosti skupščine zbornice. (8) V primeru prenehanja delovanja Območne obrtne - podjetniške zbornice Grosuplje se premoženje, s katerim OOZ Grosuplje prosto razpolaga, prenese bodisi na Obrtno podjetniško zbornico Slovenije, bodisi na drugo območno obrtno podjetniško zbornico, bodisi na lokalno skupnost. V sklepu o prenehanju delovanja zbornice, skupščina zbornice določi poslovni subjekt, na katerega se prenese njeno premoženje. Preneseno premoženje se mora uporabiti izključno za uresničevanje namena podpore obrtništvu in podjetništvu. Vsaka uporaba prenesenega premoženja v nasprotju s prejšnjim stavkom je nična. XVI. Sprememba statuta 57. člen (1) Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejmejo po enakem postopku kot statut sam. (2) Pred sprejetjem sprememb in dopolnitev statuta je potrebno le-te predložiti v javno obravnavo članstvu in sekcijah zbornice. Javna obravnava ne more biti krajša od 15 dni in ne daljša od 30 dni, njen rok pa s sklepom določi upravni odbor. (3) Statut se lahko sprejme po predhodni pridobitvi soglasja Upravnega odbora OZS. (4) V primeru spremembe območja delovanja zbornice skladno z določbami 5. člena tega statuta se ne opravi postopka javne obravnave spremembe temveč se čistopis statuta naredi na podlagi sklepa o spremembi območja delovanja skupščine, po pridobitvi soglasja upravnega odbora OZS iz prejšnjega odstavka. XVII. Prehodne in končne določbe 58. člen Z dnem veljavnosti tega statuta preneha z delovanjem Organizacijsko-kadrovska komisija ter mandat članom in predsedniku Organizacijsko-kadrovske komisije. 21

22 59. člen (1) Organi zbornice in člani organov, kot so bili izvoljeni oziroma imenovani, nadaljujejo z delom po določbah tega statuta, do prve izvedbe volitev in imenovanja organov zbornice, vendar najdlje do izteka mandata, s čimer jim preneha mandat. (2) Skupščina zbornice lahko odloči, da se volitve za nov 4 letni mandat po določbah tega statuta izvedejo pred potekom mandata, v nasprotnem primeru mandat članov organov zbornice traja, kot je bil določen ob zadnjih volitvah, razen v primeru iz prvega odstavka. (4) Razpis in izvedba volitev se izvede po določbah tega statuta. 60. člen (2) Do uskladitve ostalih splošnih aktov zbornice se določbe le-teh še naprej uporabljajo, če niso v nasprotju s tem statutom; sicer pa smiselno upoštevajo določbe tega Statuta. 61. člen Z dnem uveljavitve tega statuta preneha veljati Statut zbornice z dne člen Statut začne veljati z dnem sprejema na skupščini zbornice. Številka: Grosuplje, predsednik OOZ Grosuplje MILAN SAŠEK 22

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

STATUT

STATUT STATUT Policijskega sindikata Slovenije Spremembe in dopolnitve S spremembami in dopolnitvami 5. Kongresa PSS, dne 18.5.2011 Izredne Skupščine, dne 17.1.2012 1. redne Skupščine, dne 10.1.2013 6. Kongresa,

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljnega akta drustva z zakonom in

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa

Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa Na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS št. 67/1993 in naslednji), Sklepa o določitvi strokovne komisije za opravljanje preizkusa znanja slovenskega jezika (Ur. l. RS št. 47/1994),

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi

Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi Statut Zdravniške zbornice Slovenije Statut Zdravniške zbornice Slovenije neuradno prečiščeno besedilo Na podlagi 73. člena Zakona o zdravniški službi (ZZdrS-UPB3, Uradni list št. 72, 11. 7. 2006) je skupščina

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T

Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne ) je skupščina sprejela na seji dne : S T A T Na podlagi 9. člena Zakona o društvih-zdru-1-upb2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je skupščina sprejela na seji dne 29.3.2017: S T A T U T SURF IN SUP ZVEZA SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

Microsoft Word - 04_52_2.doc

Microsoft Word - 04_52_2.doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000,

Prikaži več

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26

- Osnutek pripravil Borut Peršolja, dne 26 Na podlagi 1. vrstice 47. člena Statuta PZS in na predlog Zbora načelnikov mladinskih odsekov z dne 29. novembra 1997 je Upravni odbor Planinske zveze Slovenije na 19. redni seji dne 27. februarja 1998

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Na podlagi 3

Na podlagi 3 * neuradno prečiščeno besedilo O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne 09.02.2011, vključno s spremembami, ki jih je sprejela

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc

Microsoft Word - obrazci_za_nagrade_priznanja.doc PREDLAGATELJ: (ime in priimek) (GSM) DATUM: KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA Predlog za podelitev nagrade občine Grosuplje z zlatim znakom občine Grosuplje PODATKI O KANDIDATU (fizična

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mju@gov.si www.mju.gov.si Številka: 093-10/2017 Datum: 5. 1. 2018 Odbor Republike

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH TZS

PRAVILNIK O PRIZNANJIH IN NAGRADAH TZS PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH TZS TENIŠKA ZVEZA SLOVENIJE 10. maj 2017 Skupščina Teniške zveze Slovenije je na svojem zasedanju dne 10. maja 2017 v Ljubljani sprejela PRAVILNIK O NAGRADAH IN PRIZNANJIH

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

OBČINA LOGATEC ŽUPAN  e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-20/2011-3 Datum: 15. 9. 2011 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St

I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), St I.4 Izjava o upravljanju DARS d. d. V skladu s petim odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/2006 ter nadaljnje), Statutom DARS d. d., sprejetim avgusta 2018 in določili

Prikaži več

Ustanavljanje MSLS

Ustanavljanje MSLS Ustanavljanje MSLS Ustanavljanje mladinskega sveta lokalne skupnosti Avtorica: Petra Miklaužič Oblikovanje: VIKRA, Petra Vidonja s.p. Izdal in založil: Mladinski svet Slovenije Nosilec avtorskih pravic:

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx

Microsoft Word - 88_01_Pravilnik_o_znanstveno_raziskovalnem_razvojnem_svetovalnem_delu_na_FZJ_ docx Na podlagi 22., 70., 71., 94., 95., 96., 97. člena Statuta Fakultete za zdravstvo Jesenice je Senat Fakultete za zdravstvo Jesenice na svoji na 5. redni seji v študijskem letu 2014/2015, dne 18. 2. 2015,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

PRAVILNIK

PRAVILNIK PRAVILNIK O POSTOPKIH IN KRITERIJIH ZA DODELITEV ODLIČJA PRIZNANJE MARKA GERBCA, SLOVENSKEGA ZDRAVNIŠKEGA DRUŠTVA Ustanovitelj priznanja 1. člen Priznanje Marka Gerbca (v nadaljevanju: priznanje) podeljuje

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

OBČINSKI SVETI

OBČINSKI SVETI OBČINSKI SVETI Občina Izola Mestna občina Koper Občina Piran Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96 in 27/97,

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. cleno

Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. cleno Prostovoljno gasilsko drustvo DORNBERK Vodnikova ulica 15a 5294 Dornberk tel. (05) 30-18-430 Na podlagi 12. in 13. clena v zvezi s 4., 9. in 56. clenom Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 64/11 - uradno

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______

LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA V LETU ______ LETNO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 V LETU 2010 Organ: OBČINA RADLJE OB DRAVI Sedež organa: MARIBORSKA CESTA 7, 2360 RADLJE OB DRAVI Spletni naslov kataloga www.radlje.si

Prikaži več

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc

Microsoft Word - pravila Studentski dom.doc Pravila o merilih za sprejem in podaljšanje bivanja v študentskem domu Nova Gorica, 25. julij 2008 Prejmejo: Študentska pisarna Komisija za študentske zadeve Študentski svet Predsednik Predstojnik Ime

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev

Kodeks ravnanja javnih uslužbencev Kodeks ravnanja javnih uslužbencev 1. Vlada Republike Slovenije sprejema kodeks ravnanja javnih uslužbencev, ki ga je sprejel Svet Evrope kot priporočilo vsem članicam Sveta Evrope. 2. Vlada Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več