Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014"

Transkripcija

1 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

2 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega položaja 13 Računovodsko poročilo 15

3 3 1 POSLOVNO POROČILO

4 4 Ključni trendi in aktivnosti Makroekonomsko okolje V širšem gospodarskem okolju je bilo leto 2014 v znamenju skromnega okrevanja, bruto domači proizvod območja evra pa se je po ocenah Evropske komisije okrepil za 0,8%. Gospodarska slika Slovenije je bila v letu 2014 prav tako zaznamovana z gospodarskim okrevanjem, predvsem na račun rasti izvoza in investicij. Kljub okrepitvi gospodarske rasti, je povpraševanje po posojilih ob neto razdolževanju podjetniškega sektorja v letu 2014 ostalo skromno. Kljub navedenemu se je zmanjševanje posojil podjetjem lani nehalo poglabljati, z njihove strani pa je bilo po oceni Banke Slovenije po daljšem obdobju upadanja zaznati povečanje povpraševanja po posojilih. Nekaj najboljših podjetij je začelo izkoriščati ugodne pogoje na kapitalskih trgih za zbiranje sredstev na mednarodnih trgih. V luči gospodarskega okrevanja so se razmere na trgu dela lani pričele izboljševati, vseeno pa je bilo še opaziti previdnost podjetij. Zaposlenost se je po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje v večini dejavnosti zasebnega sektorja izboljšala, za letos pa se po oceni UMAR pričakuje povečevanje zaposlenosti v večjem številu dejavnosti. Ob izboljševanja razmer na trgu dela se sčasoma pričakuje okrepitev rasti zasebne potrošnje, državna potrošnja pa se bo v luči javnofinančne konsolidacije dalje krčila. Na podlagi omenjenega se je v letu 2014 kljub okrepitvi gospodarske dinamike in znižanju makroekonomskih tveganj v slovenskem bančnem sistemu nadaljeval proces razdolževanja. Kreditno tveganje v bilancah bank se je po dveh krogih pregledov kakovosti aktive in obremenitvenih testov v letih 2013 in 2014 stabiliziralo, prav tako pa banke prikazujejo razumno raven rezervacij za pokritje neto odprte izpostavljenosti pri slabih posojilih. Poslovanje NLB Skupine v letu 2014 Poslovanje NLB Skupine v letu 2014 je bilo stabilno, na kar kaže soliden čisti dobiček v višini 62,3 mio EUR. Rezultat pred oslabitvami in rezervacijami je bil višji kot v letu 2013 in znaša 207,5 mio EUR. Skupni prihodki so bili višji za 47 % v primerjavi z enakim obdobjem v 2013, na kar so v največji meri vplivali višji čisti obrestni prihodki, kot rezultat znižane cene virov financiranja, tako s strani nebančnega sektorja kot tudi ostalih, ter odprodaja nestrateških naložb v lastniške deleže in ugodne tržne razmere na finančnih trgih. Po celoletni stroškovni optimizaciji v 2013 (-35 mio EUR / -10 % v primerjavi z letom 2012), se tudi v letu 2014 obsežno prestrukturiranje NLB d.d. odraža v nižjih skupnih stroških NLB Skupine (-29,3 mio EUR oz. - 9 % v primerjavi z enakim obdobjem v 2013), kljub dodatnim stroškom, ki jih je imela banka z izvedbo ocene kvalitete portfelja ter obremenitvenih testov. Višina oblikovanih oslabitev in rezervacij je bila pod obsegom v letu 2013 (-928,8 mio EUR). Delež slabih posojil ostaja stabilen, obseg se je nekoliko zmanjšal. Ena izmed ključnih nalog NLB Skupine je nadaljnje znižanje tega obsega. Ključne tržne aktivnosti Ključne aktivnosti, ki so vplivale na izboljšano poslovanje NLB Skupine v letu 2014, so bile naslednje: - Oživitev prodajnih aktivnosti in porast kreditov strankam na strateških segmentih, ki se je odrazila v povečanem tržnem deležu teh segmentov. V letu 2014 je NLB d.d. povečala tržni delež pri posojilih nebančnemu sektorju za 1,1 o.t. Na segmentu posojil podjetjem se je tržni delež povečal za 1,1 o.t., medtem ko je na segmentu posojil prebivalstvu tržni delež zrasel za 0,6 o.t.

5 5 - Vodilna vloga pri prestrukturiranju slovenskega gospodarstva ter sodelovanje in aktivnosti pri izboljšanju slovenskega institucionalnega okolja za prestrukturiranje podjetij: na seznamu 30 velikih podjetij v procesu prestrukturiranja, ki ga vodi Banka Slovenije, ki skupno zaposlujejo slabih 24 tisoč zaposlenih in so imela konec leta 2013 skupaj preko 2 mrd EUR izpostavljenosti do bank, je NLB d.d. uspešno vodila prestrukturiranje preko 43 % primerov. - Aktivna vključenost NLB d.d. v organizacijo in izpeljavo postopkov izdajanja sindiciranih posojil: banka je sklenila za skupaj 270 mio EUR sindiciranih posojil, pri čemer je, z izjemo dveh poslov, banka pri vseh ostalih sindiciranih posojilih nastopala v vlogi agenta. - Aktivna udeležba pri izdajah podjetniških obveznic: NLB d.d. je organizirala večino izdaj v Sloveniji v letu 2014 v skupnem znesku 178 mio EUR. Pri izdaji obveznice Gorenja v višini 73 mio EUR pa je sodelovala kot soorganizator (skupaj z NKBM in Alto). Vsi vrednostni papirji so bili izdani na domačem trgu. Druge ključne aktivnosti v Uspešna izdaja nezavarovane obveznice na mednarodnih kapitalskih trgih v višini 300 mio EUR: s tem se je NLB prvič po izbruhu finančne krize pojavila na mednarodnih kapitalskih trgih, kar kaže na pomemben preobrat v zaupanju vlagateljev v NLB. - Nadaljevanje strukturnih in organizacijskih sprememb: V segmentu prodaje je, ob ugodnih poslovnih rezultatih, banki uspelo vzpostaviti tudi pomembnejše organizacijske premike. Uveden je bil sistem ciljnega vodenja na vseh ravneh, s čimer se dodatno spodbuja proaktiven pristop k strankam. V segmentu malega gospodarstva banka uvaja nove enote mobilnih bančnikov, inovacijske centre in brezplačne najeme poslovnih prostorov za inovativne podjetnike. - Implementacija Programa preobrazbe: Cilj Programa preobrazbe je analizirati obstoječi model poslovanja, hkrati pa opredeliti in načrtovati uvedbo ustrezno prilagojenih ciljnih modelov poslovanja za vsako od področij preobrazbe. Sestavljen je iz 23 projektov in 3 poslovnih iniciativ. Do je bilo zaključenih 14 projektov in 3 poslovne iniciative. - Aktiven pristop k upravljanju slabih posojil V zadnjih dveh letih je NLB d.d., z namenom obvladovanja in zniževanja obsega slabih posojil izvedla številne korenite spremembe, ki jih lahko razvrstimo v 3 skupine: i.) zaznava NPL-jev, ii.) prilagoditev organizacijske strukture in ustrezna kadrovsko okrepitev ter iii.) aktivno upravljanje NPL-jev, ki se odraža v preventivi, prestrukturiranju, izterjavi in dezinvestiranju. Tudi v prihodnosti bo NLB d.d., na osnovi dobro postavljenih temeljev, nadaljevala z odločno politiko obvladovanja in zniževanja obsega slabih posojil. V enem ključnih projektov je bil uveden aktiven pristop k upravljanju z zastavljenimi nepremičninami problematičnih naložb, s pomočjo katerega bo banka pospešila postopek zniževanja slabih posojil in izboljšala vrednost portfelja. Bruto slaba posojila so se v NLB Skupini v letu 2014, v primerjavi z letom 2013, znižala za 150,4 mio EUR. - Aktivna odprodaja nestrateških naložb: V letu 2014 je banka v skladu z ustreznimi cenitvami odprodala številne nestrateške deleže v podjetjih in s predanim delom uspela znižati sredstva na nestrateškem delu NLB Skupine za 13 % na 0,91 mrd EUR.

6 6 Ključni finančni podatki Preglednica 1: Gibanje ključnih finančnih podatkov za NLB Skupino Ključni kazalci * Brez upoštevanja dobička manjšinskih lastnikov. ** Podatki za leto 2013 in 2014 med seboj niso primerljivi, saj je s stopila v veljavo nova kapitalska direktiva (t.i. Basel III). *** V izračunu kazalca niso upoštevane naložbe iz naslova prejetih obveznic DUTB, ki jih je banka računovodsko razvrstila med posojila. **** Enkratni dogodki obsegajo učinke ukrepov za stabilizacijo poslovanja banke izvedenih v letu 2013 (prenos terjatev na DUTB, prenehanje kvalificiranih obveznosti banke) (brez izrednih ukrepov****) 2014 Sprememba (brez izrednih ukrepov v letu 2013****) Donos na kapital po davkih (ROE at) * -135,5% -108,5% 4,7% - Donos na aktivo po davkih (ROA at) * -10,5% -8,4% 0,5% - Delež stroškov v neto prihodku (CIR) - 95,6% 59,4% -36,2 o.t. Kapitalska ustreznost ** 15,2% - 17,6% - Tier 1 količnik ** 14,9% - 17,6% - Razmerje neto krediti NBS : depoziti NBS (LTD neto) *** 86,2% - 75,9% - Poslovni izid (v mio EUR) Čisti obrestni prihodki 233,5 233,5 330,0 +41% Čisti neobrestni prihodki -172,7 114,8 181,0 +58% Stroški 332,8 332,8 303,5-9% Oslabitve in rezervacije 1.070, ,2 141,4-87% Rezultat pred davki , ,2 69,2 - Rezultat po davkih , ,1 62,3 - Bilanca stanja (v mio EUR) Sprememba 2014 / 2013 Bilančna vsota , ,5-5% Krediti nebančnemu sektorju (neto) 7.744, ,1-4% Depoziti nebančnega sektorja 8.260, ,5 +8% Kapital 1.247, ,1 +8% Kapital manjšinjskih lastnikov 23,6-26,2 +11% Kazalci kakovosti portfelja (v mio EUR) NLB Skupina Bruto slaba posojila (NPL) 2.837, ,1-5% Stopnja pokritja slabih posojil 1 69,7% - 68,3% -1,4 o.t. Neto slaba posojila 1.047, ,0-1% Slaba posojila (NPL) / skupaj posojila 25,6% - 25,5% -0,1 o.t. Slaba posojila / oslabitve za slaba posojila 63,1% - 61,4% -1,7 o.t. 1 1 Stopnja pokritja slabih posojil z oslabitvami za vsa posojila.

7 7 Preglednica 2: Gibanje ključnih finančnih podatkov za NLB d.d. Ključni kazalci * Podatki za leto 2013 in 2014 med seboj niso primerljivi, saj je s stopila v veljavo nova kapitalska direktiva (t.i. Basel III). Pri izračunu količnika Kapitalske ustreznosti in Tier 1 količnika gre za oceno. ** V izračunu kazalca niso upoštevane naložbe iz naslova prejetih obveznic DUTB, ki jih je banka računovodsko razvrstila med posojila. *** Izredni ukrepi obsegajo učinke ukrepov za stabilizacijo poslovanja banke izvedenih v letu 2013 (prenos terjatev na DUTB, prenehanje kvalificiranih obveznosti banke) (brez izrednih ukrepov***) 2014 Sprememba (brez izrednih ukrepov v letu 2013***) Donos na kapital po davkih (ROE at) -153,6% -124,9% 7,0% - Donos na aktivo po davkih (ROA at) -14,2% -11,5% 0,9% - Delež stroškov v neto prihodku (CIR) - 81,9% 52,4% -29,5 o.t. Kapitalska ustreznost * 16,6% - 22,7% - Tier 1 količnik * 16,6% - 22,7% - Razmerje neto krediti NBS : depoziti NBS (LTD neto) ** 95,8% - 80,7% - Poslovni izid (v mio EUR) Čisti obrestni prihodki 157,4 157,4 227,3 +44% Čisti neobrestni prihodki -185,5 102,0 141,8 +39% Stroški 212,4 212,4 193,3-9% Oslabitve in rezervacije 1.226, ,3 93,1-92% Rezultat pred davki , ,3 82,7 - Rezultat po davkih , ,8 81,5 - Bilanca stanja (v mio EUR) Sprememba 2014 / 2013 Bilančna vsota 9.507, ,7-7% Krediti nebančnemu sektorju (neto) 6.128, ,8-7% Depoziti nebančnega sektorja 5.747, ,6 +10% Kapital 1.093, ,9 +10% Kapital manjšinjskih lastnikov Kazalci kakovosti portfelja (v mio EUR) NLB d.d. Bruto slaba posojila (NPL) 1.620, ,7-5% Stopnja pokritja slabih posojil 1 72,6% - 70,4% -2,2 o.t. Neto slaba posojila 682,0-660,0-3% Slaba posojila (NPL) / skupaj posojila 20,4% - 21,2% 0,8 o.t. Slaba posojila / oslabitve za slaba posojila 57,9% - 57,0% -0,9 o.t. 2 2 Stopnja pokritja slabih posojil z oslabitvami za vsa posojila.

8 2013 (brez izrednih ukrepov) Prilagoditve zaradi drugih učinkov enkratnih dogodkov v 2013* Učinki uspešnih dezinvestiranj v 2014** Izboljšanje neto neobrestnih prihodkov iz poslovanja Izboljšanje iz naslova stroškov Izboljšanje neto obrestnih prihodkov iz poslovanja Čisti obrestni prihodki - posredni učinek izrednih ukrepov Komentarji k izkazu poslovnega izida NLB Skupina je v letu 2014 poslovala stabilno in po daljšem obdobju ponovno dobičkonosno. V letu 2014 je dosegla 62,3 mio EUR dobička po davkih. Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami se je izboljšal iz naslova rezultatov prestrukturiranja in aktivne vrnitve na trg v vseh tržnih segmentih: poslovanju s prebivalstvom in MSP ter poslovanju z velikimi podjetji. NLB Skupina je v letu 2014 izboljšala rezultat pred oslabitvami in rezervacijami, brez upoštevanja učinkov prenosa premoženja na DUTB in prenehanja kvalificiranih obveznosti 3, za 192,1 mio EUR (s 15,5 mio EUR v letu 2013 na 207,5 mio EUR konec leta 2014). To izboljšanje rezultata deloma izvira iz enkratnih dogodkov (109,6 mio EUR oz. 57 % izboljšanja), deloma pa iz rednih aktivnosti (82,5 mio EUR oz. 43 % izboljšanja), kjer je največji delež (59,0 mio EUR oz. 71 %) moč pripisati ukrepom banke v letu 2014, medtem ko je približno 23,6 mio EUR rezultat posrednih učinkov izrednih ukrepov. Slika 1: Izid pred oslabitvami in rezervacijami NLB Skupine primerjava z enakim obdobjem lani (v mio EUR) 4 Izboljšanje izida pred oslabitvami in rezervacijami zaradi enkratnih dogodkov za 109,6 mio EUR Izboljšanje izida pred oslabitvami in rezervacijami iz rednih aktivnosti za 82,5 mio EUR 37,0 2,0 29,3 27,6 23,6 207,5 15,5 72,6 Izboljšanje iz naslova enkratnih dogodkov. Izboljšanje iz naslova enkratnih dogodkov in ponavljajočih aktivnosti, dosežek lastnih prizadevanj banke. Izboljšanje iz naslova ponavljajočih aktivnosti, ki so posledica zunanjih dogodkov, predvsem izrednih ukrepov, v skladu z ZBan in ZUKSB. * Učinki zaradi enkratnih dogodkov brez izrednih ukrepov na dobiček pred oslabitvami in rezervacijami leta ** Enkratni učinki na dobiček v letu 2014 iz naslova prodaj nestrateških naložb. 3 Zaradi smiselnosti medletne primerjave. 4 Podatki izhajajo iz analize NLB d.d., narejene po interni metodologiji.

9 2013 (brez izrednih ukrepov) Čisti obrestni prihodki Čisti neobrestni prihodki Stroški Spodnja slika, ki ponazarja primerjavo rezultata pred oslabitvami in rezervacijami s predhodnim letom, kaže na znatno izboljšanje neto-obrestnih prihodkov ( mio EUR), pri čemer glavnina izvira iz izboljšanja operativnega poslovanja, približno 24 % izboljšanja pa je moč pripisati posrednim učinkom ukrepov za zagotovitev kapitalske ustreznosti (prenehanje kvalificiranih deležev in dokapitalizacija). Izboljšanje neto neobrestnih prihodkov (+66,2 mio EUR) je predvsem posledica uspešne odprodaje nestrateških lastniških deležev. Znižanje stroškov (-29,3 mio EUR) v primerjavi s predhodnim letom je posledica ukrepov na področju racionalizacije stroškov. Stabilizacija oslabitev in rezervacij je dodatno prispevala tudi k izboljšanju končnega rezultata po davkih. Slika 2: Izid pred oslabitvami in rezervacijami NLB Skupine primerjava z enakim obdobjem lani (v mio EUR) +29,3 +66,2 15,5 +96,5 207,5 - Skupni prihodki so v letu 2014 stabilni in višji v primerjavi z letom 2013 (brez izrednih ukrepov) (+162,7 mio EUR / +47 %) ter v zadnjem četrtletju 2014 nekoliko nižji kot v predhodnem trimesečju (-3,9 mio EUR / -3 %): o Čisti obrestni prihodki so višji (+96,5 mio EUR / +41 % v primerjavi z letom 2013 in +1,6 mio EUR / +2 % v zadnjem četrtletju 2014 v primerjavi s predhodnim trimesečjem), pri čemer velja poudariti: Obrestni prihodki 5 so v primerjavi z letom 2013 višji (+8,0 mio EUR / +2 %). Obrestni prihodki so bili v celotnem letu 2014 zelo stabilni, zaradi izboljšanja kvalitete portfelja je bilo oblikovanih tudi manj oslabitev obresti. Medtem ko so obrestni prihodki na segmentu prebivalstva v primerjavi z letom 2013 celo nekoliko porasli, so se prihodki na segmentu podjetij znižali, kar je posledica zmanjšanja obsega kreditnega portfelja, tako zaradi poplačil kreditov, kot tudi zaradi prenosa portfelja na DUTB. Glede na obrestne prihodke, ki so bili v letu 2013 pripoznani na portfelj, prenesen na DUTB, ocenjujemo, da je bila izguba prihodkov od obresti tega portfelja kompenzirana s prihodki iz obveznic DUTB, pri čemer je pozitiven neto učinek v letu 2014 približno 3,6 mio EUR (razlika med prihodkom iz DUTB obveznic v višini 25,5 mio EUR ter v letu 2013 obračunanimi prihodki iz obresti na preneseno premoženje v višini 21,9 mio EUR). NLB Skupina kontinuirano znižuje obrestne odhodke 4 (-85,8 mio EUR / -37 % v primerjavi z letom 2013 in -4,6 mio EUR / -13 % v zadnjem četrtletju 2014 v primerjavi s predhodnim trimesečjem), kar je posledica aktivnega upravljanja obveznosti v izkazu finančnega položaja, vključno s cenovno politiko, ter delnim predčasnim poplačilom kreditnih linij. 5 Brez upoštevanja obresti iz izvedenih finančnih instrumentov.

10 2013 (brez izrednih ukrepov) Dobički iz kapitalskih naložb* Davek Rezultat manjšinjskih lastnikov Oslabitve in rezervacije Čisti obrestni prihodki Čisti neobrestni prihodki Stroški o Čisti neobrestni prihodki so v primerjavi z letom 2013 (brez izrednih ukrepov) višji (+66,2 mio EUR / +58 %), medtem ko so v zadnjem četrtletju v primerjavi s predhodnim trimesečjem nekoliko nižji (-5,6 mio EUR / - 11%), pri čemer velja izpostaviti: Čisti prihodki iz opravnin so stabilni (+1,8 mio EUR / +1 % v primerjavi z letom 2013 in +1,1 mio EUR / 3 % v primerjavi s predhodnim četrtletjem) in izhajajo predvsem iz stabilnega plačilnega prometa in nadomestil za vodenje računov. Čisti prihodki iz finančnih poslov so v veliki meri odvisni od razmer na kapitalskih trgih, zaradi česar so lahko izredno volatilni. V letu 2014 so bili visoko pozitivni (38,3 mio EUR), saj je NLB uspešno odprodala večje naložbe v lastniške deleže in hkrati izkoristila prednosti ugodnih tržnih razmer. - Nižji skupni stroški v primerjavi z letom 2013 (-29,3 mio EUR / -9 %) so posledica obsežnega programa optimizacije in preobrazbe NLB d.d., pri čemer so se na ravni NLB Skupine stroški dela znižali za 7 %, stroški amortizacije za 19 % in preostali operativni stroški za 7 %. Posledično se je izboljšalo razmerje med stroški in prihodki. Kazalnik CIR znaša 59,4 % oziroma 36,2 o. t. manj kot ob koncu leta Stroški zadnjega četrtletja so v primerjavi s predhodnim trimesečjem po pričakovanjih nekoliko višji (+4,4 mio EUR / 6 %). - Višina oblikovanih oslabitev in rezervacij je v primerjavi z letom 2013 nižja (-928,8 mio EUR / -87 %), stopnja pokritja slabih posojil z oslabitvami znaša 68,3 % in je za 1,4 o. t. nižja kot konec leta Zmanjšanje slabih posojil ostaja ena izmed prioritet NLB Skupine. Za doseganje zastavljenih ciljev na tem področju banka uporablja različne načine izstopov iz dejavnosti oz. dezinvestiranja sredstev. Na rezultat poslovanja NLB Skupine je v največji meri vplival rezultat poslovanja NLB d.d., ki po obsegu neto prihodkov predstavlja okrog 72 % NLB Skupine. Z izjemo NLB banke Beograd, ki je v procesu prestrukturiranja, so vse strateške bančne članice skupine dosegle dobiček, na drugi strani pa je večina nestrateških članic skupine poslovala z izgubo. Skladno s strategijo izstopa iz nestrateških dejavnosti in trgov družbe namreč zmanjšujejo obseg poslovanja in ne sklepajo novih poslov, zaradi česar tekoči prihodki ne zadostujejo za kritje stroškov financiranja in poslovnih stroškov. Slika 3: Čisti dobiček NLB Skupine primerjava z enakim obdobjem lani (v mio EUR) Povečanje dobička pred rezervacijami za 192,1 mio EUR +96,5 +66,2 +29,3 62, ,1 +928,8 +29,6 +69,3-3,3 * Dobički iz kapitalskih naložb v pridružene in skupaj obvladovane družbe (kapitalska metoda).

11 3Q 2014 Čisti obrestni prihodki Čisti neobrestni prihodki Stroški Oslabitve in rezervacije Dobički iz kapitalskih naložb* Davek iz dohodka Rezultat manjšinjskih lastnikov 4Q Slika 4: Čisti dobiček NLB Skupine primerjava s preteklim četrtletjem (v mio EUR) +1,6-5,6-0,5-0,4-0,04 +9,9 13,8-4,4 14,5 * Dobički iz kapitalskih naložb v pridružene in skupaj obvladovane družbe (kapitalska metoda). Preglednica 3: Ključne postavke izkaza poslovnega izida NLB Skupine Kumulativa Četrtletja 2013 (brez izrednih Sprememba YoY Sprememba YoY (brez izrednih ukrepov v letu v mio EUR 2013 ukrepov*) *) 3Q Q 2014 Sprememba QoQ Čiste obresti 233,5 233,5 330,0 +41% +41% 83,0 84,7 +2% Čiste opravnine 137,8 137,8 139,6 +1% +1% 35,1 36,2 +3% Prejete dividende 2,5 2,5 1,8-27% -27% 0,1 0,0-74% Čisti prihodki iz finančnih poslov -300,4-15,1 38, ,2 8,9-21% Čisti drugi prihodki -12,5-10,3 1, ,6-1,6 - Čisti neobrestni prihodki -172,7 114,8 181, % 49,0 43,4-11% Skupaj čisti prihodki 60,8 348,3 511,0 +740% +47% 132,0 128,1-3% Stroški dela -175,4-175,4-162,9-7% -7% -41,2-40,2-2% Operativni stroški -113,1-113,1-104,8-7% -7% -24,2-30,2 +25% Amortizacija -44,3-44,3-35,8-19% -19% -9,0-8,5-6% Stroški skupaj -332,8-332,8-303,5-9% -9% -74,4-78,8 +6% Izid pred rezervacijami -272,0 15,5 207,5 +176% +1241% 57,6 49,3-14% Oslabitev FS RZP, vrednotenih preko kapitala -23,8-23,8-1,0-96% -96% -0,4 1,5-499% Kreditne oslabitve in rezervacije -901,6-901,6-119,9-87% -87% -41,9-21,6-49% Druge oslabitve in rezervacije -144,8-144,8-20,6-86% -86% -0,4-12, % Oslabitve in rezervacije , ,2-141,4-87% -87% -42,7-32,8-23% Dobički iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb (kapitalska metoda) -26,5-26,5 3, ,3 0,8-40% Rezultat pred davki , ,2 69, ,2 17,3 +6% Davki iz dohodka -73,5-73,5-4,1-94% -94% -1,7-2,1-22% Rezultat manjšincev -0,6-0,6 2, ,7 0,7 +7% Rezultat po davkih , ,1 62, ,8 14,5 +5% * Izredni ukrepi obsegajo učinke ukrepov za stabilizacijo poslovanja banke izvedenih v letu 2013 (prenos terjatev na DUTB, prenehanje kvalificiranih obveznosti banke).

12 12 Preglednica 4: Ključne postavke izkaza poslovnega izida NLB d.d. v mio EUR (brez izrednih ukrepov*) 2014 Sprememba YoY Sprememba YoY (brez izrednih ukrepov v 2013*) 3Q Q 2014 Sprememba QoQ Čiste obresti 157,4 157,4 227,3 +44% +44% 57,0 56,0-2% Čiste opravnine 101,1 101,1 100,7 0 % 0 % 25,0 25,8 +3% Prejete dividende 4,1 4,1 6,4 +55% +55% 0,0 0,0 +37% Čisti prihodki iz finančnih poslov -278,7 6,6 33, % 10,6 8,5-19% Čisti drugi prihodki -11,9-9,7 1, ,8 0,2 - Čisti neobrestni prihodki -185,5 102,0 141,8 +176% - 36,4 34,5-5% Skupaj čisti prihodki -28,1 259,4 369, % 93,3 90,5-3% Stroški dela -111,1-111,1-102,4-8 % -8 % -26,3-24,2-8% Operativni stroški -74,7-74,7-66,5-11 % -11 % -15,0-19,2 +28% Amortizacija -26,6-26,6-24,4-8 % -8 % -6,1-5,9-4% Stroški skupaj -212,4-212,4-193,3-9 % -9 % -47,3-49,2 +4% Izid pred rezervacijami -240,5 47,0 175, % 46,0 41,3-10% Oslabitev FS RZP, vrednotenih preko kapitala -23,8-23,8-0,8-96 % -96 % -0,3 1,5 - Kreditne oslabitve in rezervacije -704,5-704,5-84,2-88 % -88 % -33,4-2,2-94% Druge oslabitve in rezervacije -497,9-497,9-8,0-98 % -98 % 2,3-7,6 - Oslabitve in rezervacije , ,3-93,1-92 % -92 % -31,4-8,2-74% Dobički iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb (kapitalska metoda) Kumulativa Četrtletja Rezultat pred davki , ,3 82, ,6 33,1 +127% Davki iz dohodka -73,5-73,5-1,2-98 % +98% -0,1-1,9 - Rezultat manjšincev Rezultat po davkih , ,8 81, ,5 31,2 +115% * Izredni ukrepi obsegajo učinke ukrepov za stabilizacijo poslovanja banke izvedenih v letu 2013 (prenos terjatev na DUTB, prenehanje kvalificiranih obveznosti banke).

13 Krediti prebivalstvu Krediti bankam Druga aktiva Vred.papirji Denarna sredstva Krediti gospodarstvu Komentarji k izkazu finančnega položaja Bilančna vsota NLB Skupine konec leta 2014 znaša ,5 mio EUR in se je v primerjavi s koncem leta 2013 znižala za 5 %. Stanje neto kreditov nebančnemu sektorju v NLB Skupini se je v letu 2014 zmanjšalo (-329,1 mio EUR / -4 %), kar je predvsem posledica gospodarskih razmer v regiji in posledično zmanjšanega povpraševanja po kreditih in konservativnejšega pristopa bank pri njihovem odobravanju, hkrati pa je bil ob koncu prvega polletja poplačan večji obseg posojil. K znižanju obsega kreditov so prispevale tudi družbe, ki so v procesu dezinvestiranja (v nestrateškem delu NLB Skupine) in nadaljujejo s pospešeno izterjavo in s prodajo portfelja. V okviru navedenega so se najbolj občutno zmanjšali krediti gospodarstvu (-573,8 mio EUR /-10% v primerjavi s koncem leta 2013), medtem ko so se krediti prebivalstvu povečali (+83,0 mio EUR / +3 % v primerjavi s koncem leta 2013). Ob tem velja poudariti, da je obseg novo odobrenih posojil v NLB d.d. v letu 2014 tako na segmentu podjetij (73 %), kot tudi gospodinjstev (27 %) soliden in znaša cca 1,4 mrd EUR. Od tega se približno 58% nanaša na nova posojila, ostalo pa so podaljševanja večinoma kratkoročnih kreditnih linij. Na strani obveznosti je NLB Skupina v letu 2014 povečala depozite nebančnega sektorja (+687,6 mio EUR / +8 %). Skupina je pozitivno rast dosegla pri vseh segmentih nebančnega sektorja. V letu 2014 se je skupni obseg refinanciranja znižal, in sicer je bilo predčasno dokončno poplačano dolgoročno posojilo najeto v letu 2012 pri ECB, znižal pa se je tudi obseg kreditov pri mednarodnih finančnih institucijah. V juliju je bila izdana dolgoročna obveznica v višini 300 mio EUR. V decembru je bil najet kredit v višini 120 mio EUR (TLTRO). Kazalnik pokritosti neto kreditov nebančnemu sektorju z depoziti nebančnega sektorja (LTD) NLB Skupine ob koncu leta 2014 znaša 75,9% (brez obveznic DUTB) in se je v primerjavi s koncem predhodnega leta znižal za 10,3 o. t. Slika 5: Spremembe postavk naložbene strani izkaza finančnega položaja NLB Skupine - spremembe v letu (v mio EUR) +87,2 +46,8-21,8-121,0-123,1-448, , ,5

14 Vloge NBS Kapital skupine Depoziti bank Druga pasiva Refinanciranje Najeti krediti pri ECB Slika 6: Spremembe postavk virov sredstev izkaza finančnega položaja NLB Skupine - spremembe v letu (v mio EUR) +687,7 +98,3 +24,9 +14,6-259, , , ,5 Preglednica 5: Ključne postavke izkaza finančnega položaja NLB Skupine in NLB d.d. v mio EUR Sprememba Sprememba AKTIVA Denarna sredstva 1.250, ,5-10% 590,6 434,4-26% Krediti in dani depoziti bankam 224,6 271,3 +21% 160,6 159,3-1% Krediti nebančnemu sektorju 7.744, ,1-4% 6.128, ,8-7% Bruto krediti 9.508, ,4-5% 7.203, ,2-7% - gospodarsvo 5.515, ,1-10% 4.288, ,1-13% - prebivalstvo 2.875, ,0 +3% 1.933, ,8 +1% - država 495,0 534,2 +8% 359,4 393,2 +9% - obveznica DUTB 622,6 619,1-1% 622,6 619,1-1% Oslabitve , ,3-7% ,3-998,4-7% Finančna sredstva 2.650, ,3-5% 2.128, ,9-4% - namenjena trgovanju 104,3 138,2 +32% 104,8 138,8 +32% - razpoložljiva za prodajo, v posesti do zapadlosti, pripoznani po pošteni vrednosti skozi IPI Dolgoročne naložbe v odvisne družbe, pridružene in skupaj obvladovane družbe 2.546, ,1-6% 2.023, ,1-6% 28,3 37,5 +33% 276,6 352,7 +28% Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine 273,4 256,6-6% 109,9 98,8-10% Neopredmetena sredstva 54,7 42,8-22% 45,0 33,7-25% Druga aktiva 264,0 229,3-13% 67,6 69,0 +2% Aktiva skupaj , ,5-5% 9.507, ,7-7% PASIVA NLB Skupina NLB d.d. Depoziti nebančnega sektorja 8.260, ,5 +8% 5.747, ,6 +10% - gospodarsvo 1.963, ,3 +3% 1.257, ,2 +4% - prebivalstvo 6.064, ,9 +4% 4.345, ,8 +4% - država 232,6 580,3 +150% 144,7 471,6 +226% Depoziti bank 37,4 62,3 +67% 74,2 91,1 +23% Dolžniški vrednostni papirji 68,8 359,9 +423% 68,8 359,9 +423% Najeti krediti 2.548,5 851,4-67% 2.298,1 677,1-71% Druga pasiva 281,6 300,8 +7% 225,4 253,1 +12% Podrejene obveznosti 21,9 17,3-21% 0,0 0,0 - Kapital 1.247, ,1 +8% 1.093, ,9 +10% Kapital (vključno s kapitalom manjšinskih lastnikov) 1.271, ,3 +8% Pasiva skupaj , ,5-5% 9.507, ,7-7%

15 15 2 RAČUNOVODSKO POROČILO

16 16 Letni nerevidirani računovodski izkazi NLB Skupine

17 17 Izkaz finančnega položaja NLB Skupina v tisoč EUR Zap. ZNESEK VSEBINA št Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Krediti dolžniški vrednostni papirji krediti bankam krediti strankam, ki niso banke druga finančna sredstva Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje Opredmetena osnovna sredstva Naložbene nepremičnine Neopredmetena sredstva Dolgoročne naložbe v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunane po kapitalski metodi Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb terjatve za davek odložene terjatve za davek Druga sredstva SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 15) Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti vloge bank in centralnih bank vloge strank, ki niso banke krediti bank in centralnih bank krediti strank, ki niso banke dolžniški vrednostni papirji podrejene obveznosti druge finančne obveznosti Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje Rezervacije Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb obveznosti za davek odložene obveznosti za davek Druge obveznosti SKUPAJ OBVEZNOSTI (od 17 do 25) Osnovni kapital Kapitalske rezerve Drugi izdani kapitalski instrumenti Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Lastni deleži Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE BANKE (od 27 do 33) Kapital manjšinskih lastnikov SKUPAJ KAPITAL (34+35) SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL ( )

18 18 Izkaz poslovnega izida NLB Skupina v tisoč EUR Zap. ZNESEK VSEBINA št Prihodki iz obresti Odhodki za obresti Čiste obresti (1-2) Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) Čiste opravnine (provizije) (5-6) Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida ( ) 9 Čisti dobički/izgube iz finan.sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju Dobički/izgube iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji (982) (126) 12 Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik (1.776) (2.547) 13 Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo (1.526) (1.815) 14 Drugi čisti poslovni dobički/izgube (2.240) 15 Administrativni stroški Amortizacija Rezervacije Oslabitve Slabo ime Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (26.469) 21 Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi (2.762) (8.480) 22 DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA ( ) ( ) 23 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (22-23) ( ) 25 Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA ( ) ( ) a) Lastnikov obvladujoče banke ( ) b) Manjšinskih lastnikov (581)

19 19 Izkaz denarnih tokov NLB Skupina v tisoč EUR Oznaka VSEBINA ZNESEK A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU a) Prejete obresti Plačane obresti ( ) ( ) Prejete dividende Prejete provizije Plačane provizije (51.517) (51.023) Realizirani dobički iz fin. sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Realizirane izgube iz fin. sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (187) 0 Čisti dobički/izgube iz trgovanja (7.109) Plačila zaposlencem in dobaviteljem ( ) ( ) Drugi prejemki Drugi izdatki (28.798) (23.818) Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti b) (Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov) Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju (47.565) (26.832) Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (964) Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (1.342) (13.808) Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov Čisto (povečanje)/zmanjšanje izvedenih finančnih sredstev, namenjenih varovanju 0 0 Čisto (povečanje)/zmanjšanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 0 0 Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev (14.874) c) Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti ( ) ( ) Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju 0 0 Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 0 0 Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti ( ) ( ) Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti (35.402) Čisto povečanje/(zmanjšanje) izvedenih finančnih obveznosti, namenjenih varovanju 0 0 Čisto povečanje/(zmanjšanje) obveznosti vezanih na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo 0 0 Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti č) Denarni tokovi pri poslovanju ( ) ( ) d) (Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb (2.204) (3.078) e) Neto denarni tokovi pri poslovanju ( ) ( ) B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU a) Prejemki pri naložbenju Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Prejemki pri prodaji neopredmetenih sredstev 0 0 Prejemki pri prodaji naložb v kapital odvisnih družb 0 0 Prejemki pri prodaji naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb 0 0 Prejemki iz nekratkoročnih sredstev ali obveznosti v posesti za prodajo Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti Drugi prejemki iz naložbenja 0 0 b) Izdatki pri naložbenju (97.605) ( ) (Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) (10.793) (9.862) (Izdatki pri nakupu neopredmetenih dolgoročnih sredstev) (7.696) (7.441) (Izdatki pri nakupu naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb) 0 0 (Izdatki za nekratkoročna sredstva ali obveznosti v posesti za prodajo) 0 0 (Izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti) (79.116) ( ) (Drugi izdatki pri naložbenju) 0 0 c) Neto denarni tokovi pri naložbenju C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU a) Prejemki pri financiranju Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti 0 0 Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov Prejemki od prodaje lastnih delnic 0 0 Prejemki od prodaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov odvisnih družb, ki jih banka še obvladuje 0 0 Drugi prejemki, povezani s financiranjem 0 0 b) Izdatki pri financiranju (4.753) (61.676) (Plačane dividende) (108) 0 (Odplačila podrejenih obveznosti) (4.570) (61.463) (Izplačila za nakup lastnih delnic) 0 0 (Izplačila za dokup delnic in drugih kapitalskih instrumentov odvisnih družb) 0 0 (Druga izplačila, povezana s financiranjem) (75) (213) c) Neto denarni tokovi pri financiranju (4.753) D. Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike (7.973) E. Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov ( ) ( ) F. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja

20 20 Izkaz vseobsegajočega donosa NLB Skupina v tisoč EUR Zap. ZNESEK VSEBINA št ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI ( ) 2 DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3 + 4) POSTAVKE, KI POZNEJE NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID ( ) (3.656) Čisti dobički/izgube v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi Čisti dobički/izgube v zvezi z neopredmetenimi sredstvi Aktuarski čisti dobički/izgube v zvezi z pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki (3.656) Čisti dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in skupinami za odtujitev v posesti za prodajo Pripadajoči čisti dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZPOREDIJO V POSLOVNI IZID ( ) Dobički/izgube v zvezi z varovanjem neto naložb v kapital družbe v tujini (uspešni del varovanja) ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Druge prerazvrstitve Dobički/izgube v zvezi s pretvorbo v tujo valuto ( ) (2.467) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu (2.467) Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Druge prerazvrstitve Dobički/izgube v zvezi z varovanjem denarnih tokov (uspešni del varovanja) ( ) (655) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu (1.334) Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Prenos dobičkov/izgub h knjigovodski vrednosti varovanih postavk Druge prerazvrstitve Dobički/izgube v zvezi s finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid (36.548) Druge prerazvrstitve Dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in skupinami za odtujitev v posesti za prodajo ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Druge prerazvrstitve Pripadajoči dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi (996) 4.7 Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid (8.078) (2.891) 5 VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1 + 2) ( ) a) Lastnikov obvladujoče banke ( ) b) Manjšinskih lastnikov (835)

21 21 Izkaz sprememb lastniškega kapitala v 2014 NLB Skupina v tisoč EUR Ozn. post. VSEBINA Osnovni kapital Kapitalske rezerve Drugi izdani kapitalski instrumenti Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) Lastni deleži (odbitna postavka kapitala) Kapital lastnikov obvladujoče banke Kapital manjšinskih lastnikov Skupaj kapital 1 ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (PRED PRILAGODITVIJO) Učinki popravkov napak 3 Učinki sprememb računovodskih politik 4 ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (1+2+3) Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi Vpis (ali vplačilo) novega kapitala Vračilo kapitala Čisti nakup/prodaja lastnih delnic Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v obliki delnic Izplačilo (obračun) dividend 0 (183) (183) 11 Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička Poravnava izgube prejšnjih let Drugo (51) (51) 12 (39) 14 KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU ( )

22 22 Izkaz sprememb lastniškega kapitala v 2013 NLB Skupina v tisoč EUR Ozn. post. VSEBINA Osnovni kapital Kapitalske rezerve Drugi izdani kapitalski instrumenti Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) Lastni deleži (odbitna postavka kapitala) Kapital lastnikov Kapital manjšinskih obvladujoče banke lastnikov Skupaj kapital 1 ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (PRED PRILAGODITVIJO) (12.754) ( ) (2.048) Učinki popravkov napak 3 Učinki sprememb računovodskih politik 4 ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (1+2+3) (12.754) ( ) (2.048) Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi ( ) ( ) (835) ( ) 6 Razlastitev delničarjev ( ) (2.048) Vpis (ali vplačilo) novega kapitala Konverzija drugih kapitalskih instrumentov ( ) Vračilo kapitala Čisti nakup/prodaja lastnih delnic Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v obliki delnic Izplačilo (obračun) dividend Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička Poravnava izgube prejšnjih let ( ) ( ) Poravnava izgube tekočega leta ( ) Drugo (210) (5.173) (4.587) (4.797) (298) 17 KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU ( )

23 23 Letni nerevidirani računovodski izkazi NLB d.d.

24 24 Izkaz finančnega položaja NLB d.d. Zap. št. v tisoč EUR ZNESEK VSEBINA Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Krediti dolžniški vrednostni papirji krediti bankam krediti strankam, ki niso banke druga finančna sredstva Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje Opredmetena osnovna sredstva Naložbene nepremičnine Neopredmetena sredstva Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb terjatve za davek odložene terjatve za davek Druga sredstva SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 15) Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti vloge bank in centralnih bank vloge strank, ki niso banke krediti bank in centralnih bank krediti strank, ki niso banke dolžniški vrednostni papirji podrejene obveznosti druge finančne obveznosti Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje Rezervacije Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb obveznosti za davek odložene obveznosti za davek Druge obveznosti SKUPAJ OBVEZNOSTI (od 17 do 25) Osnovni kapital Kapitalske rezerve Drugi kapitalski instrumenti Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Lastni deleži Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) SKUPAJ KAPITAL (od 27 do 33) SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL (26+364)

25 25 Izkaz poslovnega izida NLB d.d. Zap. št. v tisoč EUR ZNESEK VSEBINA Prihodki iz obresti Odhodki za obresti Čiste obresti (1-2) Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) Čiste opravnine (provizije) (5-6) Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida ( ) 9 Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (2.574) Dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji (982) (126) 12 Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik 170 (1.692) 13 Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo (584) (1.709) 14 Drugi čisti poslovni dobički/izgube (2.382) 15 Administrativni stroški Amortizacija Rezervacije Oslabitve Slabo ime Pripadajoči dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi (1.671) (7.840) 22 DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA ( ) ( ) 23 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (22-23) ( ) 25 Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA (24+25) ( )

26 26 Izkaz denarnih tokov NLB d.d. Oznaka A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU v tisoč EUR a) Prejete obresti Plačane obresti ( ) ( ) Prejete dividende Prejete provizije Plačane provizije (29.563) (30.929) Realizirani dobički iz fin. sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz Realizirani izgube iz fin. sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz (187) 0 Čisti dobički/izgube iz trgovanja (2.516) (11.895) Plačila zaposlencem in dobaviteljem ( ) ( ) Drugi prejemki Drugi izdatki (17.629) (18.283) Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti b) (Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov) Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju (47.565) (26.832) Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz 0 (274) Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov Čisto (povečanje)/zmanjšanje izvedenih finančnih sredstev, namenjenih varovanju 0 0 Čisto (povečanje)/zmanjšanje nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo 0 0 Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev (730) (324) c) Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti: ( ) ( ) Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, namenjenih trgovanju 0 0 Čisto povečanje/(zmanjšanje) finančnih obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz 0 0 Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti ( ) ( ) Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti (32.902) Čisto povečanje/(zmanjšanje) izvedenih finančnih obveznosti, namenjenih varovanju 0 0 Čisto povečanje/(zmanjšanje) obveznosti vezanih na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo 0 0 Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti (89) 92 č) Denarni tokovi pri poslovanju ( ) ( ) d) (Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb 0 (342) e) Neto denarni tokovi pri poslovanju ( ) ( ) B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU a) Prejemki pri naložbenju Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Prejemki pri prodaji neopredmetenih sredstev 0 0 Prejemki pri prodaji naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb Prejemki iz nekratkoročnih sredstev ali obveznosti v posesti za prodajo Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti Drugi prejemki iz naložbenja 0 0 b) Izdatki pri naložbenju ( ) ( ) (Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) (3.381) (4.122) (Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev) (6.422) (5.729) (Izdatki pri nakupu naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb) (44.333) ( ) (Izdatki za nekratkoročna sredstva ali obveznosti v posesti za prodajo) 0 0 (Izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti) (79.116) ( ) (Drugi izdatki pri naložbenju) 0 0 c) Neto denarni tokovi pri naložbenju (242) C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU VSEBINA ZNESEK a) Prejemki pri financiranju Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti 0 0 Prejemki od izdaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov Prejemki od prodaje lastnih delnic 0 0 Prejemki iz prodaje delnic in drugih kapitalskih instrumentov odvisnih družb, ki jih banka še obvladuje 0 0 Drugi prejemki, povezani s financiranjem 0 0 b) Izdatki pri financiranju 0 (61.676) (Plačane dividende) 0 0 (Odplačila podrejenih obveznosti) 0 (61.463) (Izplačila za nakup lastnih delnic) 0 0 (Izplačila za dokup delnic in drugih kapitalskih instrumentov odvisnih družb) 0 0 (Druga izplačila, povezana s financiranjem) 0 (213) c) Neto denarni tokovi pri financiranju (a-b) D. Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike (5.055) E. Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov ( ) F. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 Organi upravljanja na dan 31.12.2013 Uprava banke Aleš Hauc predsednik Igor Žibrik član Izvršilni

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

Celostranska fotografija

Celostranska fotografija Organi upravljanja na dan Uprava obvladujoče banke Robert Senica predsednik mag. Sabina Župec Kranjc članica Izvršilni direktorji obvladujoče banke Aleksander Batič Jernej Močnik dr. Primož Britovšek Darja

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -21,3% 1,4% -15,2% -22,2%* 1,5%* -14,3%* Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -1,7% 0,1% -1,1% -1,4%* 0,1%* -0,8%*

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Medletno poročilo september 2016

Medletno poročilo september 2016 Medletno poročilo september , Ljubljana Število poslovalnic 113 Število zaposlenih 2.948 Tržni delež (v %) 24,0 Število aktivnih strank 702.585 Bilančna vsota (v mio EUR) 8.722 NLB Skladi, Ljubljana Število

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 Organi upravljanja na 30.6.2012 Uprava banke Aleš Hauc predsednik mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina 1. polletje 1. polletje 1. polletje 1. polletje Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -22,2% 0,2% 4,1% -22,2%* 0,2%* 6,5%* Donos na aktivo po davkih (ROA

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

2

2 Povzetek makroekonomskih gibanj, maj 19 Gospodarska rast v evrskem območju je nizka, a precej stabilna, saj se ob naraščajoči negotovosti v svetovni trgovini ohranja solidna rast domačega povpraševanja.

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo h o l d i n š k a d r u ž b a, d. d. Obala 33, 6 3 2 0 P o r t o r o ž Tel. 05/662-1500 www.istrabenz.si Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 UVOD V RAČUNOVODSTVO 11. VAJE VSEBINA 11. VAJ: Izkaz denarnih tokov NALOGE: 1) Podjetje Trend (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342) 2) Podjetje Paneks (vir: učbenik Uvod v računovodstvo, str. 342)

Prikaži več

Mesečna informacija_februar_2016_.pub

Mesečna informacija_februar_2016_.pub FEBRUAR KRATEK KOMENTAR DOGAJANJA V BANČNEM SEKTORJU V letu se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za, mrd EUR oziroma za,%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra povečala za 9 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa za mio EUR na, mrd EUR. Rast bilančne vsote je bila tako

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

2019 QA_Final SL

2019 QA_Final SL Predhodni prispevki v enotni sklad za reševanje za leto 2019 Vprašanja in odgovori Splošne informacije o metodologiji izračuna 1. Zakaj se je metoda izračuna, ki je za mojo institucijo veljala v prispevnem

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V SPODNJEPOSAVSKI REGIJI V LETU 2011 Krško, maj 2012 K A Z A L O UVOD...

Prikaži več

Letno poročilo 2003

Letno poročilo 2003 LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Maribor, marec 2013 Kazalo vsebine letnega poročila: REVIZORJEVO POROČILO...5 MNENJE POOBLAŠČENEGA AKTUARJA K LETNEMU POROČILU.. 7 1 USTANOVITEV, OSNOVNI PODATKI... 8 2 DEJAVNOST,

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj

RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj 15. 10. 2018 RAZLIKE MED MSRP 16 IN MRS 17 Izobraževalna hiša Cilj MSRP 16 MRS 17 OPREDELITEV POJMA 'NAJEM' V skladu z MSRP 16 je najem pogodba ali del pogodbe, ki prenaša pravico do uporabe identificiranega

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Modra zavarovalnica, d.d.

Modra zavarovalnica, d.d. Srečanje z novinarji Ljubljana, 17. 1. 2013 Poudarki Modra zavarovalnica je največja upravljavka pokojninskih skladov in največja izplačevalka dodatnih pokojnin v Sloveniji. Modra zavarovalnica med najboljšimi

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_ Vsebina POSLOVNO POROČILO SKUPINE ABANKA VIPA 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA - SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi A VSEBINA POSLOVNO POROČILO 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA ABANKA VIPA...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 L AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran I. UVOD...1 II.

Prikaži več

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta 36 8000 Novo mesto . PREGLED VSEBINE Poslovno poročilo... 1 Revizorjevo poročilo... 2 Pismo direktorja... 5 1 Pomembnejši

Prikaži več

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC)

(Microsoft Word - Letno poro\350ilo 2007 DZU z revizorjevimi pro\350ili in podpisi OD LJUBICE.DOC) LETNO POROČILO 2007 KD Skladi, družba za upravljanje, d. o. o. VSEBINA POSLOVNO POROČILO... 3 POSEBNO MNENJE REVIZORJA ZA POTREBE OBVEŠČANJA JAVNOSTI... 9 LETNI RAČUNOVODSKI IZKAZI... 10 IZJAVA UPRAVE...

Prikaži več

1

1 Izdajatelj: Banka Slovenije Slovenska 3 1 Ljubljana Tel.: (1) 71 9 Faks: (1) 1 1 Poročilo o finančni stabilnosti temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do konca marca 18, razen če ni posebej navedeno

Prikaži več