Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015"

Transkripcija

1 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215

2 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega izida (v mio EUR) Sprememba Sprememba Čisti prihodki 483,4 511,3-5% 327, 369,1-11% Stroški 297,8 33,5-2% 187,2 193,3-3% Izid pred oslabitvami in rezervacijami 185,6 27,8-11% 139,8 175,8-2% Oslabitve in rezervacije 83,1 141,4-41% 88, 93,1-5% Rezultat po davkih 91,9 62,3 47% 43,9 81,5-46% Ključni finančni kazalci NLB Skupina NLB d.d. Donos na kapital po davkih (ROE a. t.) 6,6% 4,8% 1,9 o.t. 3,6% 7,% -3,5 o.t. Donos na sredstva po davkih (ROA a. t.),8%,5%,3 o.t.,5%,9% -,4 o.t. Delež stroškov v neto prihodkih (CIR) 61,6% 59,4% 2,3 o.t. 57,2% 52,4% 4,9 o.t. Obrestna marža 2,9% 2,7%,2 o.t. 2,4% 2,5% -,1 o.t. Ključni podatki izkaza finančnega položaja (v mio EUR) Sprememba Sprememba Bilančna vsota % % Krediti nebančnemu sektorju (neto) % % Depoziti nebančnega sektorja % % Kapital % % Krediti nebančnemu sektorju/depoziti nebančnega sektorja (LTD) * Količnik navadnega lastniškega kapitala (CET1 količnik) = Količnik skupnega kapitala Kvaliteta aktive * Razmerje neto krediti NBS (brez DUTB obveznice)/depoziti NBS. ** Stopnja pokritja bruto slabih posojil z oslabitvami za vsa posojila. NLB Skupina NLB d.d. 75,1% 75,9% -,8 o.t. 78,% 8,7% -2,7 o.t. 16,2% 17,6% -1,4 o.t. 22,6% 22,7% -,1 o.t. Bruto slaba posojila (v mio EUR) % % Stopnja pokritja slabih posojil ** 72,2% 68,7% 3,5 o.t. 67,9% 7,4% -2,5 o.t. Bruto slaba posojila/skupaj posojila 19,3% 25,1% -5,8 o.t. 16,5% 21,2% -4,7 o.t. Neto slaba posojila (v mio EUR) % % Neto slaba posojila/skupaj posojila 8,3% 11,7% -3,4 o.t. 7,6% 1,7% -3,1 o.t. Mednarodne bonitetne ocene NLB d.d Napoved Standard & Poor's BB- BB- Stabilno Fitch B+ BB- Stabilno

3 3 Poslovno poročilo

4 4 Poslovanje s strankami Ključne tržne aktivnosti Ključne aktivnosti, ki so vplivale na izboljšano poslovanje NLB Skupine v letu 215: Oživitev prodajnih aktivnosti in povečanje kreditov strankam na strateških segmentih, ki se še najizraziteje izkazuje pri tržnem deležu posojil nefinančnim podjetjem, ki se je v letu 215 povečal za,5 odstotne točke. Slika 1: Tržni delež NLB d.d. pri posojilih podjetjem 2,5% 18,8% dec-13 jun-14 dec-14 jun-15 dec-15 V banki smo znova zagnali intenziven cikel razvoja storitev in prodajnih poti. Kot prvi na trgu smo v tem obdobju uvedli brezstične kartice Maestro. V začetku oktobra smo začeli s prodajo predplačniške kartice MasterCard, katere posebnost je nalepka, ki strankam omogoča preprosto brezstično plačevanje. Poleg tega smo zagnali mobilno aplikacijo Klikin, s katero prebivalstvu ponujamo bistveno preprostejši in uporabnejši dostop do osnovnih vpoglednih in transakcijskih storitev. V oktobru smo aplikacijo Klikin nadgradili s funkcijo»in-plačilo«, s katero lahko stranke nakažejo denar kar prek mobilne številke, shranjene v imeniku pametnega telefona. Po dolgih letih smo začeli prenovo klasičnih poslovalnic. Prenovljeni odprti koncept poenostavlja in omogoča intenzivnejšo in udobnejšo komunikacijo z našimi strankami. V aprilu smo odprli prvo vzorčno prenovljeno poslovalnico Grič v Krškem, sledila ji je poslovalnica Logatec. Skupaj smo prenovili 18 poslovalnic. V nekaj letih banka načrtuje osvežitev celotne prodajne mreže.

5 5 Uspešno smo organizirali pet izdaj dolžniških vrednostnih papirjev slovenskih družb v znesku prek 2 mio EUR. Hkrati smo kot agent v sodelovanju z drugimi bankami s slovenskimi družbami sklenili sindicirana posojila v skupni višini prek 36 mio EUR. Pri prestrukturiranju slovenskega gospodarstva imamo še vedno vodilno vlogo. Kot svetovalec ostajamo zelo aktivni pri številnih projektih prestrukturiranja slovenskih družb, s čimer dokazujemo visoko stopnjo strokovnosti, odgovornosti in učinkovitosti. Letos smo po številnih zaključenih projektih prestrukturiranja največjih slovenskih podjetij okrepili svoje delovanje pri prestrukturiranju srednje velikih in malih podjetij. Vse aktivnosti, ki jih v zadnjih dveh letih izvajamo na področju prestrukturiranja, že kažejo prve rezultate, saj smo v prvi polovici leta 215 zabeležili prve prehode podjetij s področja prestrukturiranja nazaj v poslovni del (skladno z usmeritvami EBA terjatve oziroma komitenti zadržijo status slabih posojil še najmanj eno leto po začetku rednega odplačevanja obveznosti iz prestrukturiranih terjatev). Druge ključne aktivnosti Otvoritev NLB Centra inovativnega podjetništva V oktobru je NLB Center inovativnega podjetništva uradno odprl svoja vrata. Podjetnikom in tistim, ki bodo to šele postali, na enem mestu ponuja dogodke in izobraževanja s področja podjetništva in financ ter povezovanje, mreženje in sklepanje bančnih poslov. Od maja 215, ko je CIP neuradno odprl svoja vrata, se je v njem zvrstilo že več kot 1 dogodkov. Implementacija Programa preobrazbe Program preobrazbe, s katerim smo v NLB d.d. začeli septembra 213, se je po 1. dneh uradno zaključil. Cilj programa je bil analizirati obstoječi model poslovanja, hkrati pa opredeliti in načrtovati uvedbo ustrezno prilagojenih ciljnih modelov poslovanja za vsako od področij preobrazbe. Do konca septembra 215 se je uspešno zaključilo 19 projektov in 3 poslovne iniciative, ki so dosegli večino zastavljenih ciljev, kar se kaže tudi pri poslovanju banke. Iz Programa preobrazbe ostajajo aktivni le še štirje projekti.

6 6 Aktiven pristop k upravljanju slabih posojil NLB Skupina se je v letu 215 še bolj aktivno posvetila zniževanju t. i. slabih posojil. Pripravili smo dokument NPL Strategija, v okviru katerega smo zastavili ciljne vrednosti znižanja slabih posojil, predvsem pa smo začrtali smernice in konkretne ukrepe za dosego zastavljenih ciljev. Rezultati preteklih in trenutnih aktivnosti na področju prestrukturiranja slabih naložb, aktivnem upravljanju zastavljenih nepremičnin in vse večji centralizaciji postopkov izterjave slabih naložb se kažejo v manjšem obsegu slabih posojil. Ta so se v letu 215 znižala za 728 mio EUR. Hkrati je banka začela z aktivnostmi trženja nekaterih portfeljev slabih posojil. Aktivno zmanjševanje portfelja nestrateških investicij NLB Skupina je v letu 215 zmanjšala sredstva v nestrateškem delu NLB Skupine za 17,5 % na 752 mio EUR. Slika 3: Slaba posojila NLB Skupine: znižanje za 728 mio EUR ,1% Bruto slaba posojila Delež slabih posojil Slika 4: Sredstva v nestrateškem delu NLB Skupine ,3%

7 7 Finančni pregled poslovanja NLB Skupine Ključni poudarki Presegli smo cilje, ki smo jih postavili za leto 215. Izboljšana je dobičkonosnost poslovanja NLB Skupine, kljub zelo zahtevnim tržnim razmeram in neugodnim trendom za bančništvo. Vzpostavili smo trend stabilnega poslovanja z visoko kapitalsko ustreznostjo. Ustvarili smo 91,9 mio EUR dobička po davkih, kar je 29,6 mio EUR več od doseženega v letu 214 in 2,8 mio EUR več od načrtovanega. K temu so poleg NLB d.d. prispevale tudi strateške članice NLB Skupine, ki so leto 215 vse zaključile z dobičkom. V letu 215 smo nadaljevali z zniževanjem stroškov, ti so bili za 2 % nižji kot v letu 214, in so bili v skladu s planom za leto 215. Kazalec stroškovne učinkovitosti (CIR) je znašal 61,6 %. Kljub velikim pritiskom na zniževanje obrestne marže, se je le-ta zvišala na 2,9 %, k čemur so v veliki meri prispevale banke članice NLB Skupine na trgih JV Evrope, stabilna pa je ostala obrestna marža NLB d.d. Zabeležili smo porast kreditov prebivalstvu za 3 %, tudi kreditiranje gospodarstva na strateških trgih dosega pozitivni trend. Izboljšali smo kakovost sredstev NLB Skupine, bruto slaba posojila smo znižali za 727,9 mio EUR ali za 27,8 %, delež slabih posojil smo znižali iz 25,1 % v letu 214 na 19,3 % ob koncu leta 215. Dober likvidnostni položaj je omogočil redno in deloma tudi predčasno poplačilo virov najetih na finančnih trgih. Aktivno smo nadaljevali dejavnosti dezinvestiranja nestrateškega dela NLB Skupine. Izkaz poslovnega izida Preglednica 2: Ključne postavke v izkazu poslovnega izida NLB d.d. in NLB Skupine NLB Skupina NLB d.d. v mio EUR Sprememba Sprememba Čiste obresti 34,2 33, 3% 28, 227,3-9% Čiste opravnine 138,8 139,6-1% 98,1 1,7-3% Prejete dividende 1,3 1,8-24% 1,3 1,7-25% Čisti prihodki iz finančnih poslov 3,8 38,3-9% 8,9 33,7-74% Čisti drugi prihodki -,8 1,5 - -2,9 1, - Čisti neobrestni prihodki 143,2 181,3-21% 15,3 137,1-23% Skupaj čisti prihodki 483,4 511,3-5% 313,3 364,4-14% Stroški dela -163,2-162,9 % -11,8-12,4-1% Drugi administrativni stroški -12,8-14,8-2% -64, -66,5-4% Amortizacija -31,9-35,8-11% -21,4-24,4-12% Stroški skupaj -297,8-33,5-2% -187,2-193,3-3% Izid pred oslabitvami in rezervacijami 185,6 27,8-11% 126,1 171,1-26% Oslabitev finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo -4,7-1, 385% -2,6 -,8 213% Oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja -5,9-119,9-58% -28,1-84,2-67% Druge oslabitve in rezervacije -27,6-2,6 34% -57,3-8, 617% Oslabitve in rezervacije -83,1-141,4-41% -88, -93,1-5% Drugi čisti dobički iz naložb v kapital odvisnih, pridruženih družb in skupnih podvigov 4,3 2,9 5% 13,7 4,7 194% Dobiček iz rednega poslovanja 16,8 69,2 54% 51,8 82,8-37% Davek iz dohodka -11,4-4,1 175% -8, -1,2 553% Rezultat manjšinskih lastnikov 3,5 2,7 27% Čisti dobiček obdobja 91,9 62,3 47% 43,9 81,5-46%

8 NLB Tutunska banka NLB Banka Banja Luka NLB Priština NLB Banka Podgorica NLB Banka Sarajevo NLB banka Beograd NLB Srbija Nov penziski fond NLB Crna Gora Čisti dobiček 214 Neto obrestni prihodki Neto neobrestni prihodki Stroški Neto oslabitve in rezervacije Čisti dobički iz naložb v odvisne, pridružene in skupaj obvladovane družbe Davek Dobiček manjšinskih lastnikov Čisti dobiček Slika 4: Čisti dobiček NLB Skupine primerjava z letom 214 (v mio EUR) +1,4-7,2 -,7 62,3 +1,2-38,1 +58,3 +5,7 91,9 NLB Skupina je v letu 215 dosegla 91,9 mio EUR čistega dobička, kar kaže trend izboljšanja poslovanja v primerjavi z letom 214. Slika 5: Čisti dobiček strateških članic NLB Skupine (na solo osnovi) primerjava z letom 214 (v mio EUR) 13, ,1 9,9 7,6 8,2 5,4 6,2 4,4 4,2 2,7 1,2,8,8,7,4-2,1-1, -18,3 Na rezultat poslovanja NLB Skupine je najbolj vplival rezultat poslovanja NLB d.d., ki je dosegla 43,9 mio EUR čistega dobička. V letu 215 so z dobičkom poslovale tudi vse strateške članice na trgih JV Evrope, na katerih je NLB Skupina prisotna. Na teh trgih, ki imajo za NLB Skupino velik pomen, smo skupni dobiček v primerjavi z letom 214 bistveno zvišali (iz 5,8 mio EUR v 214 na 4,5 mio EUR v 215). NLB d.d. nadaljuje aktivnosti dezinvestiranja vseh nestrateških članic, kar vključuje poplačila in druge aktivnosti dezinvestiranja. V skladu s tem je večina nestrateških članic v letu 215 poslovala z izgubo.

9 214 Enkratni učinki 214 Enkratni učinki 215 Izboljšanje iz finančnih poslov Izboljšanje iz naslova stroškov Izboljšanje neto obrestnih prihodkov Izboljšanje rednih ostalih neto prihodkov Poslabšanje neto opravnin Slika 6: Dobiček pred oslabitvami in rezervacijami NLB Skupine primerjava z letom 214 (v mio EUR) Enkratni učinki -37,9 million EUR Neto izboljšanje iz rednega poslovanja +15,7 million EUR -27,4 +,1 27,8-1,5 +5,2 +1, +1,2 -,8 185,6 Rezultat pred oslabitvami in rezervacijami je bil v primerjavi s preteklim letom nižji zaradi nekaterih enkratnih učinkov (v skupnem znesku 1,5 mio EUR), ki so negativno vplivali na rezultat predvsem v prvem kvartalu leta 215, medtem ko so bili enkratni učinki v letu 214 pozitivni v znesku 27,4 mio EUR. Z izločitvijo enkratnih učinkov poslovanja v 215 se je rezultat pred oslabitvami in rezervacijami v primerjavi z letom 214 izboljšal za 8,7 %. K izboljšanju so najbolj prispevali višji neto obrestni prihodki (1,2 mio EUR) zaradi višjih obrestnih marž bančnih članic NLB Skupine, stabilne obrestne marže NLB d.d. ter nižjih stroškov poslovanja (4,6 mio EUR nižji stroški prestrukturiranja prikazani med enkratnimi učinki in 1, mio EUR nižji ostali stroški). Prihodki iz opravnin so bili stabilni. Čisti obrestni prihodki NLB Skupine so predstavljali največji delež v skupnih prihodkih NLB Skupine in so se v primerjavi s predhodnim letom povečali za 3 % ter presegli načrtovane, kar pripisujemo aktivnim ukrepom na področju upravljanja sredstev in obveznosti. K izboljšanju so tudi v letu 215 prispevali predvsem nižji obrestni odhodki, saj so bili obrestni prihodki v letu 215 pod velikim pritiskom zaradi zmanjšanja obsega kreditnega portfelja, nizkih nivojev aktivnih obrestnih mer in nižjih donosov obvezniškega portfelja. Vse bančne članice NLB Skupine na trgih JV Evrope so dosegle boljšo obrestno maržo, zato se je skupna obrestna marža na ravni NLB Skupine v primerjavi z letom poprej zvišala iz 2,7 % na 2,9 % in je presegla planirano. Posebej je potrebno omeniti razmere na slovenskem trgu. NLB d.d. je kljub nizkim obrestnim meram in večji konkurenci na slovenskem trgu dosegla 2,4 % obrestno maržo. Obrestna marža NLB Skupine je bila v letu 215 na ravni 2,9 %, vendar jo bo v prihodnje težko vzdrževati, če se razmere v slovenskem in mednarodnem makroekonomskem okolju ne bodo izboljšale. V letu 216 zato v regijskem bančnem prostoru pričakujemo nadaljnje pritiske na prihodkovni strani s posledičnim nižanjem obrestne marže na vseh trgih NLB Skupine.. Čisti neobrestni prihodki NLB Skupine vključujejo pretežno stabilne neto prihodke od čistih opravnin in spremenljiv rezultat iz finančnega poslovanja. V letu 214 so na čiste neobrestne prihodke imeli enkratni učinki pozitiven vpliv v višini 35,5 mio EUR, medtem ko so bili učinki enkratnih dogodkov v letu 215 negativni v višini 7,1 mio EUR, na kar so najbolj vplivale negativne tečajne razlike zaradi nenadne spremembe menjalnega tečaja za CHF v prvem četrtletju 215. Dodatno je čiste neobrestne prihodke za 215 znižalo tudi prvo vplačilo v Enotni sklad za reševanje s strani NLB d.d. v višini 4,3 mio EUR. Redni čisti neobrestni prihodki (brez enkratnih učinkov) so bili v letu 215 višji za 3,1 %. Čiste opravnine predstavljajo najpomembnejši in najbolj stabilen vir neto neobrestnih prihodkov in so leta

10 1 215 ostale skoraj na enaki ravni kot v letu 214, kljub negativnim učinkom višje davčne stopnje davka na finančne storitve. Trend zniževanja stroškov poslovanja NLB Skupine se je nadaljeval tudi v letu 215. Stroške smo v primerjavi z letom 214 znižali za 2 %. Znižali smo splošne in administrativne stroške ter stroške amortizacije. Delež stroškov v neto prihodkih (CIR) NLB Skupine je znašal 61,6 %. Brez upoštevanja enkratnih učinkov poslovanja je znašal delež stroškov v neto prihodkih 6, % in se je v primerjavi z letom 214 znižal za 2,1 odstotne točke. V NLB d.d. je znašal delež stroškov v neto prihodkih 57,2 %. V letu 215 je bilo na ravni NLB Skupine oblikovanih 83,1 mio EUR oslabitev in rezervacij, kar je 41 % manj kot v letu 214, samo oslabitve in rezervacije za kreditna tveganja pa so bile nižje za 58 %. To lahko pripišemo pozitivnim učinkom, ki smo jih dosegli z uspešnim prestrukturiranjem nekaterih večjih strank in uspešnim reševanjem slabih posojil. Izkaz finančnega položaja Preglednica 3: Ključne postavke v izkazu finančnega položaja v mio EUR NLB Skupina Sprememba NLB d.d Sprememba Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah Krediti bankam 1.162, 431,8 Krediti nebančnemu sektorju 7.88, ,1-4 % 5.22, ,8-8 % Bruto krediti 8.351, 9.53,4-8 % 5.915, ,2-12 % - gospodarstvo 4.282, ,1-13 % 3.63, 3.727,1-18 % - prebivalstvo 3.5, , 3 % 1.957, ,8 % - država 78,3 534,2 33 % 585, 393,2 49 % - obveznice DUTB 39,6 619,1-5 % 39,6 619,1-5 % Oslabitve , ,3-23 % -694,7-998,4-3 % Finančna sredstva 2.577, ,3 2 % 2.86,7 2.37,9 2 % - namenjena trgovanju 267,4 138,2 93 % 267,9 138,8 93 % - razpoložljiva za prodajo, v posesti do zapadlosti, pripoznani po pošteni vrednosti skozi IPI Dolgoročne naložbe v odvisne družbe, pridružene družbe in skupne podvige Osnovna sredstva in naložbene nepremičnine 1.127,5 271,3 3 % 59 % 496,8 345,2 434,4 159,3 14 % 117 % 2.31, ,1-3 % 1.818, ,1-4 % 39,7 31,2 Neopredmetena sredstva 39,3 42,8-8 % 29,6 33,7-12 % Druga sredstva 181,7 229,3-21 % 71,5 69, 4 % SKUPAJ SREDSTVA , ,5-1 % 8.76, ,7-2 % Depoziti nebančnega sektorja 9.25, ,5 1 % 6.298, ,6 % - gospodarstvo 2.168,5 2.31,3 7 % 1.416, 1.312,2 8 % - prebivalstvo 6.493, ,9 2 % 4.63, ,8 3 % - država 363,6 58,3-37 % 252,1 471,6-47 % Depoziti bank in centralnih bank 58, 62,3-7 % 96,7 91,1 6 % Izdani vrednostni papirji 35, 359,9-15 % 35, 359,9-15 % Krediti 671,3 851,4-21 % 536,1 677,1-21 % Druge obveznosti 284,1 3,8-6 % 228,6 253,1-1 % Podrejene obveznosti 27,3 17,3 58 %,, - Kapital 1.422, ,1 6 % 1.242,2 1.24,9 3 % Kapital manjšinskih lastnikov 27,6 26,2 5 % SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL , ,5-1 % 8.76, ,7-2 % 37,5 256,6 6 % 17 % 353,1 13,2 352,7 98,8 % 4 %

11 Krediti bankam Finančna sredstva (VP+IFI) Denarna sredstva Obveznica DUTB Krediti nebančnemu sekt. Drugo Slika 7: Naložbena stran izkaza finančnega položaja NLB Skupine spremembe v letu 215 (v mio EUR) +48,4 +34,5 +16,4-39,5-17,4-4, , ,6 Povečali smo obseg kreditov strankam na strateškem segmentu, tako gospodarstvu kot prebivalstvu. V skladu s strategijo NLB Skupine pa se krčenje obsega kreditnega portfelja nadaljuje v nestrateškem segmentu poslovanja. V letu 215 je NLB d.d. odobrila za 72 mio EUR novih kreditov od tega skoraj polovico za financiranje obratnih sredstev gospodarstva, večji delež novih kreditov predstavljajo dolgoročni krediti (7 %). Novo odobreni krediti prebivalstvu so znašali 43 mio EUR, od tega dobra polovica (58 %) potrošniški krediti. NLB Skupina je uspešno nadaljevala aktivnosti za izboljšanje kakovosti sredstev. Bruto slaba posojila so se v letu 215 znižala za 727,9 mio EUR oz. 27,8 %, s čimer je NLB Skupina v primerjavi s koncem leta 214 znižala delež bruto slabih kreditov v vseh kreditih za 5,8 odstotnih točk iz 25,1 % v letu 214 na 19,3 % ob koncu leta 215. Pokritje slabih kreditov z oslabitvami in rezervacijami je konec leta 215 znašalo visokih 72,2 %. Slika 8: Gibanje slabih posojil NLB Skupine (v mio EUR in %) ,2% 68,7% ,1% 19,3% Slaba posojila Delež slabih posojil Stopnja pokritja bruto slabih posojil z oslabitvami za vsa posojila

12 Depoziti prebivalstva Depoziti gospodarstva Kapital NLB Skupine Podrejeni dolg Depoziti države Krediti Izdani vrednostni papirji Drugo Razpoložljive likvidnostne rezerve NLB Skupine so konec decembra 215 znašale 4.659,8 mio EUR, kar je 4 % bilančne vsote. V primerjavi s koncem leta 214 so se zaradi rednih in predčasnih poplačil prejetih virov financiranja znižale za 4,8 %. Dinamične projekcije likvidnosti NLB d.d. kažejo, da v primeru normalnih in tudi zaostrenih okoliščin v prihodnjem enoletnem obdobju skupina ne bo imela likvidnostnih težav. Prav tako imajo tudi preostale bančne članice NLB Skupine presežne likvidnostne rezerve in v prihodnjem enoletnem obdobju ne predvidevajo likvidnostnih težav. Slika 9: Viri sredstev NLB Skupine spremembe v letu 215 (v mio EUR) +79,8 +1, +137,2-216,8 +156,6-18,1-54,9-19, , ,6 Depoziti nebančnega sektorja so ob koncu leta 215 predstavljali 76 % vseh virov financiranja NLB Skupine. Depoziti gospodarstva in prebivalstva so bili v primerjavi s predhodnim letom višji, medtem ko so se depoziti države znižali za 37 %. Zaradi poplačil so se obveznosti iz izdanih vrednostnih papirjev, najetih kreditov in podrejenih obveznosti znižale za 225, mio EUR, pri čemer je bilo zaradi dobrega likvidnostnega položaja predčasno poplačanih 15,5 mio EUR obveznosti NLB d.d. Razmerje med neto krediti in depoziti (LTD) nebančnega sektorja NLB Skupine je ob koncu leta 215 znašalo 75,1 % (brez upoštevanja DUTB obveznice). Kapitalska ustreznost NLB Skupine je ob koncu leta 215 znašala 16,2 % in se je v letu 215 znižala za 1,4 odstotne točke. Znižanje kapitalske ustreznosti je bila predvsem posledica enkratnega povečanja tvegane aktive zaradi regulatornih sprememb na začetku leta 215 glede uporabe uteži pri izračunu tvegane aktive za naložbe v vrednostne papirje držav JVE (iz % na 1 %). V izračun kapitalske ustreznosti za 215 je tudi že vključen rezultat poslovanja za 215 in pričakovano izplačilo dividende lastniku v višini celotnega rezultata poslovanja NLB d.d. O morebitnem izplačilu dividend bodo odločali ustrezni organi banke.

13 13 Računovodsko poročilo

14 14 Letni nerevidirani računovodski izkazi NLB Skupine in NLB d.d.

15 15 Kazalo Izkaz finančnega položaja NLB Skupine Izkaz poslovnega izida NLB Skupine Izkaz denarnih tokov NLB Skupine Izkaz vseobsegajočega donosa NLB Skupine Izkaz sprememb lastniškega kapitala v 215 v NLB Skupini... 2 Izkaz sprememb lastniškega kapitala v 214 v NLB Skupini Izkaz finančnega položaja NLB d.d Izkaz poslovnega izida NLB d.d Izkaz denarnih tokov NLB d.d Izkaz vseobsegajočega donosa NLB d.d Izkaz sprememb lastniškega kapitala v 215 za NLB d.d Izkaz sprememb lastniškega kapitala v 214 za NLB d.d

16 16 Izkaz finančnega položaja NLB Skupine Zap. št VSEBINA Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Krediti - dolžniški vrednostni papirji - krediti bankam - krediti strankam, ki niso banke - druga finančna sredstva Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje Opredmetena osnovna sredstva Naložbene nepremičnine Neopredmetena sredstva Dolgoročne naložbe v kapital pridruženih in skupnih podvigov Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb - terjatve za davek - odložene terjatve za davek Druga sredstva ZNESEK v tisoč EUR SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 15) Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti vloge bank in centralnih bank vloge strank, ki niso banke krediti bank in centralnih bank krediti strank, ki niso banke dolžniški vrednostni papirji podrejene obveznosti druge finančne obveznosti Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem 22 Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje 23 Rezervacije Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb obveznosti za davek odložene obveznosti za davek Druge obveznosti SKUPAJ OBVEZNOSTI (od 17 do 25) Osnovni kapital Kapitalske rezerve Drugi izdani kapitalski instrumenti 3 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Lastni deleži 33 Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) KAPITAL LASTNIKOV OBVLADUJOČE BANKE (od 27 do 33) Kapital manjšinskih lastnikov SKUPAJ KAPITAL (34+35) SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL ( )

17 17 Izkaz poslovnega izida NLB Skupine Zap. št. VSEBINA ZNESEK v tisoč EUR 1 Prihodki iz obresti Odhodki za obresti Čiste obresti (1-2) Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) Čiste opravnine (provizije) (5-6) Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički/izgube iz finan.sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (18.877) Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (3) 6 11 Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji 231 (982) 12 Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik (1.776) 13 Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev (624) (1.292) 14 Drugi čisti poslovni dobički/izgube Administrativni stroški Amortizacija Rezervacije (696) Oslabitve Slabo ime 2 Čisti dobički/izgube iz naložb v kapital pridruženih družb in skupnih podvigov Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo (69) (2.762) 22 DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA ( ) Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (22-23) Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja 26 ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA ( ) a) Lastnikov obvladujoče banke b) Manjšinskih lastnikov

18 18 Izkaz denarnih tokov NLB Skupine Oznaka VSEBINA A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU a) Prejete obresti Plačane obresti Prejete dividende Prejete provizije Plačane provizije Realizirani dobički iz fin. sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Realizirane izgube iz fin. sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički/izgube iz trgovanja Plačila zaposlencem in dobaviteljem Drugi prejemki Drugi izdatki ZNESEK v tisoč EUR ( ) (56.972) ( ) (51.689) (234) (23.11) ( ) (2.676) (187) (274.8) (28.798) Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti b) (Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov) ( ) Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev ( ) (88) (45.544) (47.565) (1.342) c) Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti (2.359) ( ) Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti ( ) (53.469) 13 ( ) č) Denarni tokovi pri poslovanju ( ) ( ) d) (Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb (4.98) (2.24) e) Neto denarni tokovi pri poslovanju ( ) ( ) B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU a) Prejemki pri naložbenju Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Prejemki iz dividend pridruženih družb Prejemki iz nekratkoročnih sredstev ali obveznosti v posesti za prodajo Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti b) Izdatki pri naložbenju (51.377) (97.65) (Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) (Izdatki pri nakupu neopredmetenih dolgoročnih sredstev) (Izdatki pri nakupu naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb) (Izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti) (11.44) (7.685) (44) (31.884) (1.793) (7.696) (79.116) c) Neto denarni tokovi pri naložbenju C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU a) Prejemki pri financiranju 9.9 Prejemki od izdanih podrejenih obveznosti 9.9 b) Izdatki pri financiranju (977) (4.753) (Plačane dividende) (Odplačila podrejenih obveznosti) (Druga izplačila, povezana s financiranjem) c) Neto denarni tokovi pri financiranju (4.753) D. Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike E. Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (1.227) ( ) F. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja (977) (18) (4.57) (75)

19 19 Izkaz vseobsegajočega donosa NLB Skupine Zap. št. VSEBINA ZNESEK v tisoč EUR ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3 + 4) (12.859) POSTAVKE, KI POZNEJE NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID ( ) (1.168) (3.767) 3.1 Čisti dobički/izgube v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi 3.2 Čisti dobički/izgube v zvezi z neopredmetenimi sredstvi 3.3 Aktuarski čisti dobički/izgube v zvezi z pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki (1.975) (3.656) 3.4 Čisti dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in skupinami za odtujitev v posesti za prodajo 3.5 Pripadajoči čisti dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi 69 (111) 3.6 Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZPOREDIJO V POSLOVNI IZID ( ) (11.691) Dobički/izgube v zvezi z varovanjem neto naložb v kapital družbe v tujini (uspešni del varovanja) ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Druge prerazvrstitve Dobički/izgube v zvezi s pretvorbo v tujo valuto ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Druge prerazvrstitve Dobički/izgube v zvezi z varovanjem denarnih tokov (uspešni del varovanja) ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Prenos dobičkov/izgub h knjigovodski vrednosti varovanih postavk Druge prerazvrstitve Dobički/izgube v zvezi s finančnimi sredstvi razpoložljivimi za prodajo ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Druge prerazvrstitve Dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi in skupinami za odtujitev v posesti za prodajo ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Druge prerazvrstitve Pripadajoči dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid (2.685) (2.685) 59 (78) 587 (8.496) (2.316) (6.18) (2.84) (2.467) (2.467) (655) (1.334) (36.548) (8.78) 5 VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1 + 2) a) Lastnikov obvladujoče banke b) Manjšinskih lastnikov

20 2 Izkaz sprememb lastniškega kapitala v 215 v NLB Skupini v tisoč EUR Ozn. post. VSEBINA Osnovni kapital Kapitalske rezerve Drugi izdani kapitalski instrumenti Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) Lastni deleži (odbitna postavka kapitala) Kapital lastnikov obvladujoče banke Kapital manjšinskih lastnikov Skupaj kapital 1 ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (PRED PRILAGODITVIJO) Učinki popravkov napak 3 Učinki sprememb računovodskih politik 4 ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (1+2+3) Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi (12.882) Razlastitev delničarjev 7 Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 8 Konverzija drugih kapitalskih instrumentov 9 Vračilo kapitala 1 Čisti nakup/prodaja lastnih delnic 11 Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v obliki delnic 12 Izplačilo (obračun) dividend 13 Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 14 Poravnava izgube prejšnjih let 15 Poravnava izgube tekočega leta (1.48) (1.48) 16 Drugo (1.1) (383) 17 KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU ( )

21 21 Izkaz sprememb lastniškega kapitala v 214 v NLB Skupini v tisoč EUR Ozn. post. VSEBINA Osnovni kapital Kapitalske rezerve Drugi izdani kapitalski instrumenti Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) Lastni deleži (odbitna postavka kapitala) Kapital lastnikov obvladujoče banke Kapital manjšinskih lastnikov Skupaj kapital 1 ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (PRED PRILAGODITVIJO) Učinki popravkov napak 3 Učinki sprememb računovodskih politik 4 ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (1+2+3) Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 7 Vračilo kapitala 8 Čisti nakup/prodaja lastnih delnic 9 Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v obliki delnic 1 Izplačilo (obračun) dividend 11 Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 12 Poravnava izgube prejšnjih let (183) (183) 13 Drugo (51) (51) 12 (39) 14 KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU ( )

22 22 Izkaz finančnega položaja NLB d.d. Zap. št VSEBINA Denar v blagajni, stanje na računih pri centralni banki in vpogledne vloge pri bankah Finančna sredstva, namenjena trgovanju Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Krediti - dolžniški vrednostni papirji - krediti bankam - krediti strankam, ki niso banke - druga finančna sredstva Finančna sredstva v posesti do zapadlosti Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje Opredmetena osnovna sredstva Naložbene nepremičnine Neopredmetena sredstva Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb - terjatve za davek - odložene terjatve za davek Druga sredstva ZNESEK v tisoč EUR SKUPAJ SREDSTVA (od 1 do 15) Finančne obveznosti, namenjene trgovanju Finančne obveznosti, pripoznane po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Izvedeni finančni instrumenti, namenjeni varovanju Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti vloge bank in centralnih bank vloge strank, ki niso banke krediti bank in centralnih bank krediti strank, ki niso banke dolžniški vrednostni papirji podrejene obveznosti - druge finančne obveznosti Spremembe poštene vrednosti skupine varovanih postavk pred obrestnim tveganjem 22 Obveznosti, vezane na nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje 23 Rezervacije Obveznosti za davek od dohodkov pravnih oseb obveznosti za davek odložene obveznosti za davek 25 Druge obveznosti SKUPAJ OBVEZNOSTI (od 17 do 25) Osnovni kapital Kapitalske rezerve Drugi kapitalski instrumenti 3 Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Lastni deleži 33 Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) SKUPAJ KAPITAL (od 27 do 33) SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL (26+34)

23 23 Izkaz poslovnega izida NLB d.d. v tisoč EUR Zap. ZNESEK VSEBINA št Prihodki iz obresti Odhodki za obresti Čiste obresti (1-2) Prihodki iz dividend Prihodki iz opravnin (provizij) Odhodki za opravnine (provizije) Čiste opravnine (provizije) (5-6) Realizirani čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju (25.34) (2.574) 1 Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida 11 Spremembe poštene vrednosti pri obračunavanju varovanj pred tveganji 231 (982) 12 Čisti dobički/izgube iz tečajnih razlik Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev (45) (584) 14 Drugi čisti poslovni dobički/izgube (1.899) Administrativni stroški Amortizacija Rezervacije (5.153) Oslabitve Slabo ime 2 Čisti dobički/izgube iz naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi (567) (1.671) 22 DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA ( ) Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja ČISTI DOBIČEK/IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA (22-23) Čisti dobički/izgube po obdavčitvi iz ustavljenega poslovanja 26 ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA (24+25)

24 24 Izkaz denarnih tokov NLB d.d. Oznaka A. DENARNI TOKOVI PRI POSLOVANJU VSEBINA ZNESEK v tisoč EUR a) Prejete obresti Plačane obresti (72.613) ( ) Prejete dividende Prejete provizije Plačane provizije (3.993) (29.563) Realizirani dobički iz fin. sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Realizirani izgube iz fin. sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (234) (187) Čisti dobički/izgube iz trgovanja (28.335) (2.516) Plačila zaposlencem in dobaviteljem (174.51) ( ) Drugi prejemki Drugi izdatki (16.487) (17.629) Denarni tokovi pri poslovanju pred spremembami poslovnih sredstev in obveznosti b) (Povečanja) / zmanjšanja poslovnih sredstev (brez denarnih ekvivalentov) (34.116) Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, namenjenih trgovanju ( ) (47.565) Čisto (povečanje)/zmanjšanje finančnih sredstev, razpoložljivih za prodajo (88.34) Čisto (povečanje)/zmanjšanje kreditov Čisto (povečanje)/zmanjšanje drugih sredstev (257) (73) c) Povečanja / (zmanjšanja) poslovnih obveznosti: (28.931) ( ) Čisto povečanje/(zmanjšanje) vlog in najetih kreditov, merjenih po odplačni vrednosti (155.7) ( ) Čisto povečanje/(zmanjšanje) izdanih dolžniških vrednostnih papirjev, merjenih po odplačni vrednosti (53.469) Čisto povečanje/(zmanjšanje) drugih obveznosti 238 (89) č) Denarni tokovi pri poslovanju (118.99) ( ) d) (Plačani) / vrnjeni davek na dohodek pravnih oseb (678) e) Neto denarni tokovi pri poslovanju ( ) ( ) B. DENARNI TOKOVI PRI NALOŽBENJU a) Prejemki pri naložbenju Prejemki pri prodaji opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin Prejemki pri prodaji naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb 25 Prejemki iz dividend odvisnih in pridruženih družb Prejemki iz nekratkoročnih sredstev ali obveznosti v posesti za prodajo Prejemki pri prodaji finančnih sredstev v posesti do zapadlosti b) Izdatki pri naložbenju (7.863) ( ) (Izdatki pri nakupu opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin) (5.672) (3.381) (Izdatki pri nakupu neopredmetenih sredstev) (5.577) (6.422) (Izdatki pri nakupu naložb v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb) (27.73) (35.333) (Izdatki za nakup finančnih sredstev v posesti do zapadlosti) (31.884) (79.116) c) Neto denarni tokovi pri naložbenju C. DENARNI TOKOVI PRI FINANCIRANJU a) Prejemki pri financiranju b) Izdatki pri financiranju c) Neto denarni tokovi pri financiranju (a-b) D. Učinki spremembe deviznih tečajev na denarna sredstva in njihove ustreznike E. Čisto povečanje denarnih sredstev in denarnih ustreznikov (1.618) (1.685) F. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na začetku obdobja G. Denarna sredstva in njihovi ustrezniki na koncu obdobja

25 25 Izkaz vseobsegajočega donosa NLB d.d. Zap. št. VSEBINA ZNESEK v tisoč EUR ČISTI DOBIČEK/IZGUBA POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI DRUGI VSEOBSEGAJOČI DONOS PO OBDAVČITVI (3+4) (6.65) POSTAVKE, KI NE BODO PRERAZVRŠČENE V POSLOVNI IZID ( ) 34 (3.946) 3.1 Dobički/izgube v zvezi z opredmetenimi osnovnimi sredstvi 3.2 Dobički/izgube v zvezi z neopredmetenimi sredstvi 3.3 Aktuarski dobički/izgube v zvezi s pokojninskimi načrti z določenimi zaslužki (76) (3.946) 3.4 Dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo 3.5 Pripadajoči dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi 3.6 Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki ne bodo prerazvrščene v poslovni izid 74 4 POSTAVKE, KI SE LAHKO POZNEJE PRERAZVRSTIJO V POSLOVNI IZID ( ) (6.684) Dobički/izgube v zvezi z varovanjem denarnih tokov (uspešni del varovanja) ( ) Dobički/izgube iz presežka iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Prenos dobičkov/izgub h knjigovodski vrednosti varovanih postavk Druge prerazvrstitve Dobički/izgube v zvezi s finančnimi sredstvi, razpoložljivimi za prodajo ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Druge prerazvrstitve Dobički/izgube v zvezi z nekratkoročnimi sredstvi v posesti za prodajo ( ) Dobički/izgube iz prevrednotenja, izkazani v kapitalu Prenos dobičkov/izgub v poslovni izid Druge prerazvrstitve 59 (78) 587 (8.562) (314) (8.248) (655) (1.334) (36.447) 4.4 Pripadajoči dobički/izgube v zvezi z naložbami v kapital pridruženih družb in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi 4.5 Davek iz dohodka pravnih oseb v zvezi s postavkami, ki se lahko pozneje prerazvrstijo v poslovni izid (6.937) 5 VSEOBSEGAJOČI DONOS POSLOVNEGA LETA PO OBDAVČITVI (1 + 2)

26 26 Izkaz sprememb lastniškega kapitala v 215 za NLB d.d. v tisoč EUR Ozn. post. VSEBINA Osnovni kapital Kapitalske rezerve Drugi izdani kapitalski instrumenti Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) Lastni deleži (odbitna postavka kapitala) Skupaj kapital 1 ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (pred prilagoditvijo) Učinki popravkov napak 3 Učinki sprememb računovodskih politik 4 ZAČETNO STANJE V POSLOVENM OBDOBJU (1+2+3) Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi (6.65) Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 7 Vračilo kapitala 8 Čisti nakup/prodaja lastnih delnic 9 Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v obliki delnic 1 Izplačilo (obračun) dividend 11 Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 12 Poravnava izgube prejšnjih let 13 Drugo 14 KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU ( ) BILANČNI DOBIČEK OZ. IZGUBA POSLOVNEGA LETA

27 27 Izkaz sprememb lastniškega kapitala v 214 za NLB d.d. v tisoč EUR Ozn. post. VSEBINA Osnovni kapital Kapitalske rezerve Drugi izdani kapitalski instrumenti Akumulirani drugi vseobsegajoči donos Rezerve iz dobička Zadržani dobiček/izguba (vključno s čistim dobičkom/izgubo poslovnega leta) Lastni deleži (odbitna postavka kapitala) Skupaj kapital 1 ZAČETNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU (pred prilagoditvijo) Učinki popravkov napak 3 Učinki sprememb računovodskih politik 4 ZAČETNO STANJE V POSLOVENM OBDOBJU (1+2+3) Vseobsegajoči donos poslovnega leta po obdavčitvi Vpis (ali vplačilo) novega kapitala 7 Vračilo kapitala 8 Čisti nakup/prodaja lastnih delnic 9 Izplačilo (obračun) dividend/nagrad v obliki delnic 1 Izplačilo (obračun) dividend 11 Razporeditev čistega dobička v rezerve iz dobička 12 Poravnava izgube prejšnjih let 13 Drugo 14 KONČNO STANJE V POSLOVNEM OBDOBJU ( ) BILANČNI DOBIČEK OZ. IZGUBA POSLOVNEGA LETA

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013 Organi upravljanja na dan 31.12.2012 Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014

4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 4/4 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2013 FEBRUAR 2014 Organi upravljanja na dan 31.12.2013 Uprava banke Aleš Hauc predsednik Igor Žibrik član Izvršilni

Prikaži več

Medletno poročilo september 2016

Medletno poročilo september 2016 Medletno poročilo september , Ljubljana Število poslovalnic 113 Število zaposlenih 2.948 Tržni delež (v %) 24,0 Število aktivnih strank 702.585 Bilančna vsota (v mio EUR) 8.722 NLB Skladi, Ljubljana Število

Prikaži več

Celostranska fotografija

Celostranska fotografija Organi upravljanja na dan Uprava obvladujoče banke Robert Senica predsednik mag. Sabina Župec Kranjc članica Izvršilni direktorji obvladujoče banke Aleksander Batič Jernej Močnik dr. Primož Britovšek Darja

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -21,3% 1,4% -15,2% -22,2%* 1,5%* -14,3%* Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -1,7% 0,1% -1,1% -1,4%* 0,1%* -0,8%*

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012

1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 1/2 januar - junij 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm avgust 2012 Organi upravljanja na 30.6.2012 Uprava banke Aleš Hauc predsednik mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina 1. polletje 1. polletje 1. polletje 1. polletje Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -22,2% 0,2% 4,1% -22,2%* 0,2%* 6,5%* Donos na aktivo po davkih (ROA

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018

RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 RAZKRITJA INFORMACIJ 2018 KAZALO - RAZKRITJA INFORMACIJ LETNO POROČILO CRR Stran 1 UVOD 156 2 CILJI IN POLITIKE UPRAVLJANJA TVEGANJ 156 2.1 Pristop institucije k upravljanju tveganj Člen 435 156 2.2 Informacije

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final

NLBL_v likvidaciji_Letno poročilo 2017_final Kazalo Nagovor likvidacijskih upraviteljev.. 1 Ključni finančni podatki. 3 Poslovno poročilo Predstavitev... 7 Organizacijsko-lastniška shema. 7 Strategija... 8 Vrednote in poslanstvo.. 8 Strateške usmeritve

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018

LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 LETNO POROČILO DRUŽBE VGP Novo mesto, d. d. ZA LETO 2018 KAZALO 1.1. Pismo direktorja...3 1.2. Predstavitev družbe...4 1.2.1. Dejavnost družbe... 5 1.3. Poslovanje v letu 2018...6 1.3.1. Strateške usmeritve...

Prikaži več

Mesečna informacija_februar_2016_.pub

Mesečna informacija_februar_2016_.pub FEBRUAR KRATEK KOMENTAR DOGAJANJA V BANČNEM SEKTORJU V letu se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za, mrd EUR oziroma za,%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra povečala za 9 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa za mio EUR na, mrd EUR. Rast bilančne vsote je bila tako

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo h o l d i n š k a d r u ž b a, d. d. Obala 33, 6 3 2 0 P o r t o r o ž Tel. 05/662-1500 www.istrabenz.si Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Plan 2019 in ocena 2018

Plan 2019 in ocena 2018 01 Povzetek poslovnega načrta družbe Luka Koper, d. d., in Skupine Luka Koper za leto 2019 in ocena poslovanja za leto POVZETEK POSLOVNEGA A DRUŽBE, IN SKUPINE LUKA KOPER ZA LETO 2019 IN POSLOVANJA ZA

Prikaži več

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_ Vsebina POSLOVNO POROČILO SKUPINE ABANKA VIPA 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA - SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA

Prikaži več

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc

Microsoft Word - Primer nalog_OF_izredni.doc 1) Ob koncu leta 2004 je bilo v Sloveniji v obtoku za 195,4 mrd. izdanih bankovcev, neto tuja aktiva je znašala 1.528,8 mrd. SIT, na poravnalnih računih pri BS so imele poslovne banke za 94 mrd. SIT, depoziti

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska HLADILNA TEHNIKA MILAN KUMER s.p. Izdano dne 18.6.2018

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska JELE KITT proizvodno podjetje d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5

BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 BILTEN Maj 2015 Leto 24, štev.: 5 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica

OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica OSTAJAMO VAŠA PRVA IZBIRA Vaša Delavska hranilnica Poslovanje v letu 2017 Hranilnica je v prvih štirih mesecih 2017 povečala bilančno vsoto za 59,3 mio EUR, na 1.058,5 mio EUR oziroma za 5,9 %. Stanje

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2008 Ljubljana, maj 2009 ISSN 1855-3990

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018

Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Razkritja Skupine UniCredit Slovenija za 1Q 2018 Banke so zavezane k razkrivanju določenih informacij, kar naj bi omogočilo zadostno informiranje potencialnih

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto

Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta Novo mesto Letno poročilo 2017 VODNOGOSPODARSKO PODJETJE NOVO MESTO, d. d. Ljubljanska cesta 36 8000 Novo mesto . PREGLED VSEBINE Poslovno poročilo... 1 Revizorjevo poročilo... 2 Pismo direktorja... 5 1 Pomembnejši

Prikaži več

SRS32-S

SRS32-S Slovenski računovodski standard 32 (2006) RAČUNOVODSKE REŠITVE V ZAVAROVALNICAH A. Uvod Ta standard je povezan s splošnimi slovenskimi računovodskimi standardi (SRS) od 1 do 30. Ureja le tiste posebnosti

Prikaži več

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi

Nerevidirano poročilo skupine Abanka Vipa za prvo polletje 2015_V13_final_s_podpisi A VSEBINA POSLOVNO POROČILO 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA ABANKA VIPA...

Prikaži več

Letno poročilo 2003

Letno poročilo 2003 LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Maribor, marec 2013 Kazalo vsebine letnega poročila: REVIZORJEVO POROČILO...5 MNENJE POOBLAŠČENEGA AKTUARJA K LETNEMU POROČILU.. 7 1 USTANOVITEV, OSNOVNI PODATKI... 8 2 DEJAVNOST,

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m

Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2018 Ljubljana, m Izpostava Ljubljana INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV IN ZADRUG V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 1 2. POVZETEK... 3 3.

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

SIP Strojna industrija d

SIP Strojna industrija d 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE SIP D. D., ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI... 5 DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE BILANCE STANJA... 6 VELIKOST ORGANIZACIJE PO ZGD... 6 1. RAČUNOVODSKI

Prikaži več

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle

SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/ Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz čle SMERNICE O DOLOČITVI POGOJEV ZA FINANČNO PODPORO V SKUPINI EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Smernice o določitvi pogojev za finančno podporo v skupini iz člena 23 Direktive 2014/59/EU Smernice organa EBA o določitvi

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več