Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Microsoft Word - 04_Obrazložitev ELABORATA 2017 Idrija"

Transkripcija

1 OSKRBA S PITNO VODO OBRAZLOŽITEV ELABORATA O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA V OBČINI IDRIJA (Skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja; Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12) Javno podjetje Komunala Idrija d.o.o. Priprava Primož Ržen, vodja Splošnega in finančno računovodskega področja Ana Šimenc, strokovna sodelavka Mateja Rejc, vodja področij Vodovod, odpadki in kanalizacija Direktor Beno Fekonja Oktober 1

2 BISTVENA DOLOČILA UREDBE, KI SE NANAŠAJO NA STORITVE OBVEZNIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12; v nadaljevanju Uredba) za določa, da je cena storitev gospodarskih javnih služb varstva okolja sestavljena iz: - omrežnine oziroma cene javne infrastrukture, - cene za opravljanje storitev posamezne javne službe. V nadaljevanju prikazujemo zahteve uredbe glede posameznih javnih služb. Oskrba s pitno vodo Vodarina je tisti del cene, ki krije stroške opravljanja javne službe oskrbe s pitno vodo in se obračunava glede na dobavljeno količino pitne vode v m 3. V vodarino so vključeni tudi stroški vodnega povračila. Omrežnina se obračunava glede na premer vodomera, pri čemer se za vodomer dimenzije DN 20 upošteva faktor 1, za večje vodomere v Uredbi določeni faktorji. V večstanovanjskih stavbah, v katerih posamezne stanovanjske enote nimajo obračunskih vodomerov, se za vsako stanovanjsko enoto obračuna omrežnina za priključek s faktorjem omrežnine 1 v skladu s preglednico, določeno v Uredbi. V praksi to pomeni, da se vsaki stanovanjski enoti obračuna omrežnina za vodomer dimenzije DN 20. Odvajanje in čiščenje odpadnih vod ter praznjenje greznic in malih čistilnih naprav V okviru javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode se ločeno oblikujejo in obračunavajo cene za storitve javne službe: odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, odvajanje padavinske odpadne vode s streh, storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin in čiščenje padavinske odpadne vode s streh. Skladno s petim odstavkom 31. člena Uredbe se cen za storitve iz druge in pete alineje ne sme oblikovati in zaračunavati, stroški teh storitev pa niso upravičen kalkulativni element cene storitve javne službe, dokler izvajalec nima vzpostavljene evidence uporabnikov javne službe v skladu s predpisom, ki ureja odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode. Enota količine storitev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je izražena v m 3 opravljene storitve, za katero se šteje dobavljene pitne vode, ki se odvaja v javno kanalizacijo ali čisti na komunalni čistilni napravi. Omrežnina se za infrastrukturo javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih vod določi na letni ravni in se uporabnikom obračunava glede na obračunski vodomer na priključku. Enota količine storitve prevzema vsebine in ravnanja z vsebino iz nepretočnih greznic, prevzema blata in ravnanja z blatom iz obstoječih greznic ali malih komunalnih čistilnih naprav ter obratovalnega monitoringa za male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju: storitve, povezane z greznicami in MČN) je izražena v m 3 opravljene storitve, za katero se šteje dobavljene pitne vode, ki se odvaja v nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo. 2

3 Ravnanje s komunalnimi odpadki Na računih je potrebno ločeno prikazati zaračunane cene storitev posamezne javne službe ravnanja z odpadki: zbiranje ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže in mešanih komunalnih odpadkov (v nadaljevanju: komunalni odpadki), zbiranje biološko razgradljivih kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada (v nadaljevanju: biološki odpadki), obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov. Vse cene morajo biti izražene v /kg, kar pomeni, da mora biti na računih izražena v kilogramih. Enkrat letno je potrebno količino porazdeliti med uporabnike glede na prostornino zabojnika za mešane komunalne odpadke in pogostost odvoza tega zabojnika ter prikaz porazdelitve javno objaviti na spletni strani izvajalca. 53. člen veljavnega Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija (Uradni list RS, št. 36/14, 34/15, 54/15), dodatno določa da se pri izračunu cene na kilogram upošteva tudi število oseb v gospodinjstvu. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV Komunala Idrija vodi stroške ločeno po posameznih javnih službah in občinah, kjer se javna služba izvaja. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja smo tako pripravili za vse storitve gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja Komunala Idrija. Za storitev obdelave in odlaganja mešanih komunalnih ter oddaje bioloških odpadkov je elaborat pripravil izvajalec teh dejavnosti (podjetje Snaga d.o.o.). Predviden pričetek veljavnosti cen iz Elaborata je Pri izračunu predračunskih cen smo upoštevali planirane stroške in količine za leto 2018, ki bodo vključene tudi v Poslovni načrt za leto OBLIKOVANJE TARIFNIH POSTAVK V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO Tarifne postavke so oblikovane skladno z veljavno Uredbo ter občinskimi predpisi, v katerih so opredeljena tudi pravila glede tarifnega sistema. OSKRBA S PITNO VODO Oskrba s pitno vodo - storitev Dejavnost oskrbe s pitno vodo zajema tekoče vzdrževanje vodovodnega omrežja (vodovodov in vseh objektov na omrežju) ter izvajanje zahtevanega nadzora nad kakovostjo pitne vode. Obračunava se po porabi pitne vode glede na odčitano stanje vodomera. Ocenjena letna prodane pitne vode za prihodnje obračunsko obdobje je m 3 (predračunska ). Predračunski stroški storitve oskrbe s pitno vodo (vključno z vodnim povračilom) za prihodnje obdobje znašajo ,00. Predračunska cena storitve oskrbe s pitno vodo na m 3 pitne vode torej znaša: ,00 / m 3 = 0,7947 / m 3 3

4 Oskrba s pitno vodo omrežnina Omrežnina pri dejavnosti oskrba s pitno vodo zajema najemnino infrastrukture (ki jo upravljavcu zaračuna občina), zavarovanje te infrastrukture, stroške menjave vodomerov ter stroške vzdrževanja in obnov hišnih priključkov. Menjavo vodomera z zahtevami zakonodaje o meroslovju upravljavec izvede enkrat na 5 let in se krije iz mesečnega zneska vplačane omrežnine. Iz tega zneska se prav tako krijejo vsa vzdrževanja na obstoječih hišnih priključkih ter obnove hišnih priključkov glede na plan upravljavca. Omrežnina vključuje tudi stroške vgradnje vodomerov z daljinskim odčitavanjem. Omrežnina se obračunava glede na zmogljivost priključkov, določenih s premerom vodomera. Predračunski stroški infrastrukture za oskrbo s pitno vodo za prihodnje obdobje znašajo ,58. Predračunska cena infrastrukture za oskrbo s pitno vodo na priključek velikosti DN 20 torej znaša: ,58 / 6.235* = 83,5209 /priključek letno oz. 6,9601 /priključek mesečno. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD TER PRAZNJENJE GREZNIC IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV Komunala Idrija trenutno kot gospodarske javne službe izvaja dejavnosti odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. V začetku leta je skladno z zahtevami zakonodaje pričela s sistematičnim praznjenjem greznic in malih čistilnih naprav enkrat na 3 leta. Javna gospodarska služba odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih vod se v prihodnjem obračunskem obdobju še ne bo izvajala Odvajanje komunalnih odpadnih vod storitev Dejavnost odvajanje komunalnih odpadnih vod zajema tekoče vzdrževanje kanalizacijskega omrežja (samih kanalov, kot tudi vseh objektov na omrežju). Storitev se obračuna po porabi pitne vode glede na odčitano stanje vodomera. Ocenjena letna odvedene komunalne odpadne vode za prihodnje obračunsko obdobje je m 3 (predračunska ). Predračunska cena storitve odvajanje komunalnih odpadnih vod na m 3 odvedene vode torej znaša: ,99 / m 3 = 0,1938 / m Odvajanje komunalnih odpadnih vod infrastruktura Omrežnina pri dejavnosti odvajanje komunalnih odpadnih vod zajema najemnino infrastrukture ter njeno zavarovanje. V prihodnjem obračunskem obdobju bo Komunala Idrija od Občine Idrija prevzela novo zgrajeno kanalizacijo, zaradi česar se bo letna višina najemnine povečala za Tudi omrežnina pri odvajanju odpadnih vod se obračuna glede na velikost vodomera, pri čemer je kot osnova določen vodomer dimenzij DN 20, za večje dimenzije vodomerov pa uredba predpisuje faktorje, ki se pomnožijo s ceno za DN 20 (za DN 20 je faktor 1, za DN 150 pa faktor 200). Predračunska cena infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih vod na priključek velikosti DN 20 znaša: ,34 / 4.798* = 69,8246 /priključek letno oz. 5,8187 /priključek mesečno. 4

5 Čiščenje komunalnih odpadnih vod storitev Dejavnost čiščenje komunalnih odpadnih vod zajema tekoče vzdrževanje čistilnih naprav, čiščenje odpadnih vod ter odvoz odpadnega blata na nadaljnjo obdelavo. Na čistilni napravi Idrija se čistijo tako odpadne komunalne vode iz kanalizacijskega omrežja, kot tudi pripeljane odpadne vode iz greznic in malih čistilnih naprav. Za prihodnje obračunsko obdobje je ocenjena očiščenih komunalnih odpadnih vod m 3 iz kanalizacijskega sistema in m 3 odpadnih vod iz greznic in malih čistilnih naprav. Skupaj znaša ocenjena m 3 (predračunska ). Pri izračunu cene je zato potrebno upoštevati koeficient porazdelitve stroškov, ki upošteva faktor obremenitve posameznih odpadnih vod na stroške čiščenja in znaša: - za m 3 vhodne odpadne vode v primeru kanalizacije 0,94 - za m 3 vhodne odpadne vode v primeru greznice in male čistilne naprave 0,06 Predračunska cena storitve čiščenja odpadnih vod iz kanalizacije na m 3 odvedene vode znaša: ,00 / m3 * 0,94 = 0,4328 /m 3 Predračunska cena storitve čiščenja odpadnih vod iz greznice ali male čistilne naprave na m 3 odvedene vode znaša: ,00 / m 3 * 0,06 = 0,0772 /m Čiščenje komunalnih odpadnih vod infrastruktura Omrežnina pri dejavnosti čiščenje komunalnih odpadnih vod zajema najemnino infrastrukture ter njeno zavarovanje. Tudi omrežnina pri čiščenju odpadnih vod se obračuna glede na velikost vodomera, pri čemer je kot osnova določen vodomer dimenzij DN 20, za večje dimenzije vodomerov pa uredba predpisuje faktorje, ki se pomnožijo s ceno za DN 20 (za DN 20 je faktor 1, za DN 150 pa faktor 200). Omrežnina je enaka tako za uporabnike, ki so priključeni na kanalizacijo, kot tudi za uporabnike, ki imajo greznice ali male čistilne naprave. Predračunska cena infrastrukture za odvajanje komunalnih odpadnih vod na priključek velikosti DN 20 torej znaša: ,84 / 6.117* = 50,3618 /priključek letno oz. 4,1968 /priključek mesečno Storitve, povezane z greznicami in malimi čistilnimi napravami V letu je Komunala Idrija pričela z izvajanjem sistematičnega praznjenja greznic enkrat na tri leta, kar ji nalaga zakonodaja s področja odvajanja in čiščenja odpadnih vod. Skladno z Uredbo se obračun storitev izvaja mesečno preko položnic za osnovne komunalne storitve. Količina storitve se obračuna glede na količino porabljene pitne vode, evidentirane na vodomeru. Za prihodnje obračunsko obdobje je ocenjena obračunanih odpadnih vod iz greznic in malih čistilnih naprav m 3 (predračunska ). Predračunska cena storitev praznjenja greznic in MČN na m 3 dobavljene pitne vode znaša: ,70 / m 3 = 0,1519 /m 3 Predračunska cena storitve čiščenja odpadnih vod iz greznice ali MČN na m 3 dobavljene pitne vode znaša: ,00 / m 3 * 0,06 = 0,0772 /m 3 Cena storitev, povezanih z greznicami in MČN, ki se obračunava na m 3 dobavljene pitne vode, znaša 0,2291 /m 3. 5

6 RAVNANJE Z ODPADKI Zbiranje komunalnih odpadkov Ocenjena zbranih komunalnih odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje (predračunska ) je kg. Ocenjena zbranih komunalnih odpadkov v gospodinjstvih za prihodnje obračunsko obdobje (predračunska gospodinjstva) je kg. Število oseb v gospodinjstvih, ki bodo vključeni v obračun komunalnih odpadkov v občini Idrija, je Ocenjena zbranih komunalnih odpadkov na osebo (normativ) znaša 246,1383 kg/leto oziroma 20,5115 kg/mesec Predračunska cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov S ceno zbiranja komunalnih odpadkov so pokriti stroški rednega zbiranja mešanih komunalnih odpadkov, ločeno zbrane odpadne embalaže, praznjenja zbiralnic ločenih frakcij, upravljanja zbirnega centra, zbiranja in odvoza nevarnih odpadkov, zbiranja kosovnih odpadkov, manipulacije in začasnega skladiščenja odpadkov v ZC Ljubevč), prevoza odpadkov do prevzemnikov ter zagotovitve zabojnikov za zbiranje odpadkov. Predračunski strošek zbiranja komunalnih odpadkov za občino Idrija za prihodnje obračunsko obdobje znaša ,35. Predračunska cena storitve zbiranja komunalnih odpadkov na kg zbranih odpadkov torej znaša: ,35 / kg = 0,1179 /kg Predračunska cena infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov S ceno infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov se krijejo naslednji stroški: najem infrastrukture za zbiranje odpadkov (zbirni center, pretovor na ZC Ljubevč) in zavarovanja te infrastrukture. Predračunski strošek infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov za prihodnje obdobje znaša ,26. Predračunska cena infrastrukture zbiranja komunalnih odpadkov na kg zbranih odpadkov torej znaša: ,29 / kg = 0,0064 /kg Zbiranje bioloških odpadkov Ocenjena zbranih bioloških odpadkov v gospodinjstvih za prihodnje obračunsko obdobje (predračunska ) je kg. Skladno s 54. členom Odloka o ravnanju z odpadki je potrebno ločeno oblikovati ceno za gospodinjstva, ki so vključena v sistem zbiranja bioloških odpadkov na tista, ki: - nimajo možnosti kompostiranja, - imajo možnost kompostiranja in večino bioloških odpadov odlagajo na kompostnik. Število vseh oseb, ki so vključene v sistem zbiranja bioloških odpadkov je 6.804, od tega je oseb v večstanovanjskih objektih (ki nimajo možnosti kompostiranja) 3.464, oseb v individualnih objektih (ki lahko kompostirajo) pa

7 Glede na razpoložljive volumne bioloških zabojnikov in podatke Komunale Idrija o zapolnjenosti zabojnikov ob praznjenju, znaša predračunska zbranih bioloških odpadkov na osebo: - v gospodinjstvih, ki nimajo možnosti kompostiranja kg / oseb = 53,2310 kg / osebo letno oz. 4,4359 kg / osebo mesečno - v gospodinjstvih, ki imajo možnost kompostiranja kg / oseb = kg / osebo letno oz. 2,0664 kg / osebo mesečno Predračunska cena storitve zbiranja bioloških odpadkov Predračunski stroški zbiranja bioloških odpadkov za občino Idrija za prihodnje obračunsko obdobje znašajo ,73. Predračunska cena storitve zbiranja bioloških odpadkov na kg zbranih odpadkov torej znaša: ,35 / kg = 0,1049 /kg Predračunska cena infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov Predračunski strošek infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov za prihodnje obdobje znaša 6.554,66. Predračunska cena infrastrukture zbiranja bioloških odpadkov na kg zbranih odpadkov torej znaša: 4.529,16 / kg = 0,0170 /kg. OBDELAVA IN ODLAGANJE MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV Ocenjena oddanih mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo in odlaganje za prihodnje obračunsko obdobje (predračunska ) je kg. Ocenjena odloženih odpadkov znaša 4,9 % oddanih odpadkov, kar znaša kg. Ocenjena oddanih mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo in odlaganje v gospodinjstvih za prihodnje obračunsko obdobje (predračunska gospodinjstva) je ,06 kg. Število oseb v gospodinjstvih, ki bodo vključeni v obračun komunalnih odpadkov v občini Idrija je Ocenjena oddanih mešanih komunalnih odpadkov na osebo znaša 87,5351 kg/leto oziroma 7,2946 kg/mesec Predračunska cena storitve obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov Višino predračunske cene za storitev obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov je predlagal izvajalec te storitev (podjetje Snaga), ki je bila potrjena na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Idrija dne in znaša 0,0766 /kg. Enake cene bodo veljale tudi v letu Predračunska cena infrastrukture obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov Višino predračunske cene infrastrukture obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov je predlagal izvajalec te storitev (podjetje Snaga), ki je bila potrjena na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Idrija dne in znaša 0,0474 /kg. Enake cene bodo veljale tudi v letu Oddaja bioloških odpadkov Ocenjena oddanih bioloških odpadkov za prihodnje obračunsko obdobje (predračunska ) je enaka količini zbranih bioloških odpadkov in znaša kg. Za predračunske količine oddanih bioloških odpadkov na osebo po posameznih sistemih zbiranja se tako upoštevajo iz točke 5.2. tega dokumenta. 7

8 Predračunska cena storitve oddaje bioloških odpadkov Višino predračunske cene za storitev oddaje bioloških odpadkov je predlagal izvajalec te storitev (podjetje Snaga), ki je bila potrjena na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Idrija dne in znaša 0,0456 / kg Predračunska cena infrastrukture za oddajo bioloških odpadkov Višino predračunske cene infrastrukture oddaje bioloških odpadkov je predlagal izvajalec te storitev (podjetje Snaga), ki je bila potrjena na 8. redni seji Občinskega sveta Občine Idrija dne in znaša 0,0211 / kg. PRIMERJAVA OBSTOJEČIH IN NOVIH CEN PO POSAMEZNIH STORITVAH V nadaljevanju je prikazana primerjava obstoječih in novih cen po posameznih dejavnostih ter pregled na pričakovanimi prihodki v prihodnjem predračunskem obdobju. Oskrba s pitno vodo Cena pitne vode se zniža iz obstoječe 0,9090 /m 3 na 0,7947 /m 3 (vključno z vodnim povračilom). Znižanje cene je posledica višjih planiranih količin prodane vode (kot posledica postopne vgradnje vodomerov z daljinskim odčitavanjem, katerih meritve so bolj natančne kot obstoječe) ter nižjih stroškov vzdrževanja vodovodnega omrežja. EM Trenutno veljavna cena Planirana Planirani prihodki Podatki iz elaborata november 2016 Ocenjena Ocenjen prihodek Podatki, ocenjeni na podlagi poslovanja januar - avgust Predlagana cena Planirana 2018 Planiran prihodek 2018 Podatki iz elaborata november Vodarina /m3 0, , Vodno povračilo /m3 0, , Omrežnina (DN 20) /priklj 7, , SKUPAJ - vodooskrba V omrežnino so vključene redne menjave vodomerov (enkrat na pet let) ter tekoče vzdrževanje (glede na okvare) in obnove (enkrat na trideset let) hišnih priključkov. V prihodnjem obračunskem obdobju je predvidenih 513 menjav vodomerov ter obnova 35 hišnih priključkov. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod ter praznjenje greznic in MKČN Cena odvajanja komunalnih odpadnih vod se zaradi predvidenih povečanih količin rahlo dvigne (za 0,74%) zaradi višjih ocenjenih variabilnih stroškov dejavnosti (tistih, ki se s količino odvedene vode povečujejo). Na drugi strani se cena čiščenja komunalnih odpadnih vod zniža in sicer na račun višjih količin očiščene odpadne vode (posledica višjih količin odvedene odpadne vode) ter nižjih stroškov delovanja obnovljene ČN Idrija. V prihodnjem obračunskem obdobju se bo nadaljevalo z obvezno gospodarsko javno službo sistematičnega praznjenja greznic in MKČN enkrat na tri leta. Ocenjeno število izpraznjenih greznic prihodnjem obračunskem obdobju je 350. Cena storitve se zniža predvsem zaradi izbora izvajalca praznjenja greznic (tovorno vozilo kanalizer z voznikom) preko izvedbe javnega naročila in s tem dosega nižje cene v primerjavi s preteklim obdobjem. 8

9 EM Trenutno veljavna cena Planirana Planirani prihodki Podatki iz elaborata november 2016 Ocenjena Ocenjen prihodek Podatki, ocenjeni na podlagi poslovanja januar - avgust Predlagana cena Planirana 2018 Planiran prihodek 2018 Podatki iz elaborata november Odvajanje /m3 0, , Storitve, povezane z greznicami in MKČN /m3 0, , Čiščenje - kanalizacija /m3 0, , Omrežnina - KAN /priklj 6, , Omrežnina - ČN /priklj 3, , Okoljska dajatev /m3 0, , SKUPAJ - odv. in čišč. odpadnih voda Cena omrežnine pri dejavnosti odvajanje odpadnih vod se zniža na račun pričakovanih dodatnih priključitev objektov na kanalizacijo (širjenje kanalizacijskega omrežja), kljub temu, da se najemnina za kanalizacijsko omrežje v letu 2018 poveča zaradi novogradenj v letu. Na drugi strani se cena omrežnine pri dejavnosti čiščenje odpadnih vod poviša, saj se je zaradi oprostitev praznjenja greznic kmetijskim gospodarstvom število priključkov na dejavnosti čiščenje odpadnih vod občutno zmanjšalo (za 277 priključkov). V letu 2018 bo Komunala Idrija v sodelovanju z Občino Idrija vzpostavila mehanizem nadzora nad upravičenostjo oprostitev skladno z veljavno zakonodajo. Ravnanje z odpadki Komunala Idrija je skladno s koncesijsko pogodbo o obdelavi in odlaganju komunalnih odpadkov iz leta 2015 le izvajalec zbiranja odpadkov. Kljub temu se celotna storitev ravnanja z odpadki za uporabnike še vedno obračunava na eni položnici, nato pa sredstva prenakažejo koncesionarju (Snaga d.o.o). V ceno zbiranja odpadkov (tako komunalnih, kot tudi bioloških) je vključen tudi prevoz odpadkov na obdelavo in odlaganje v RCERO Ljubljana, zagotavljanje PVC zabojnikov za stranke ter amortizacija smetarskih vozil. EM Trenutno veljavna cena Planirana Planirani prihodki Podatki iz elaborata november 2016 Ocenjena Ocenjen prihodek Podatki, ocenjeni na podlagi poslovanja januar - avgust Predlagana cena Planirana 2018 Planiran prihodek 2018 Podatki iz elaborata november Zbiranje MKO - storitev /kg 0, , Zbiranje MKO - infrastruktura /kg 0, , Obdelava in odlaganje - storit. (konces.) /kg 0, , Obdelava in odlaganje - infr. (konces.) /kg 0, , SKUPAJ ravnanje z odpadki - MKO

10 Zbiranje BIO (eko otok) - storitev Zbiranje BIO (eko otok) - infrastruktura Oddaja BIO - storitev (koncesionar) Oddaja BIO - infr. (koncesionar) SKUPAJ ravnanje z odpadki - BIO /kg 0, , /kg 0, , /kg 0, , /kg 0, , Cena zbiranja odpadkov (razen BIO) se zniža zaradi ocenjene večje količine vseh zbranih odpadkov v letu 2018, kar je posledica trenda večletnega povečevanja teh količin. Stroški zbiranja se v prihodnjem letu ocenjeno ne bodo spreminjali. Cena omrežnine pri zbiranju odpadkov ostaja na ravni pretekle cene. Cena zbiranja bioloških odpadkov se prav tako zniža, saj bodo pričakovano količine zbranih BIO odpadkov, stroški pa se občutno ne bodo povečali. Skupaj prihodki za prihodnje predračunsko obdobje V prihodnjem obračunskem obdobju je iz naslova obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja pričakovati nižje prihodke v višini Od tega so prihodki samih izvajalcev gospodarskih javnih služb (Komunala Idrija in Snaga) nižji za kot posledica nižanja stroškov na določenih dejavnostih (Komunala Idrija) ter nižjih oddanih količin mešanih komunalnih odpadkov koncesionarju (Snaga). Na drugi strani se prihodki Občine Idrija povečajo za na račun novo aktiviranih investicij v letu in s tem posledično višjih najemnin infrastrukture za leto Elaborat 2016 (za ) Elaborat (za 2018) Razlika Indeks Prihodek - Komunala Idrija d.o.o ,80 Prihodek - Snaga d.o.o ,82 Prihodek - Občina Idrija ,65 Prihodek - Republika Slovenija ,00 SKUPAJ ,13 10

11 PRIKAZ IZDATKOV ZA GOSPODINJSTVA PO STARIH IN NOVIH CENAH V spodnji tabeli je prikazana višina obstoječih in novih izdatkov za gospodinjstva glede na število oseb in vključenost v posamezno gospodarsko javno službo. Pri izračunu je upoštevana povprečna uporaba pitne vode 4m 3 na osebo, pri ravnanju z odpadki pa količine, opredeljene v točkah 3.3. in osebe v gospodinjstvu Obstoječe cene Vrednost položnice z DDV Nove cene 2018 Vrednost Razlika Indeks Uporabniki - večstanovanjski objekti - (BIO) - kanal 65,45 63,20-2,25 96,56 Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - kanal 63,46 61,25-2,21 96,52 Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - greznica 48,59 47,56-1,03 97,88 Uporabniki - individualne hiše (brez BIO) - greznica 47,26 45,86-1,40 97,04 Vrednost položnice z DDV 3 osebe v gospodinjstvu Obstoječe Nove cene 2018 cene Vrednost Razlika Indeks Uporabniki - večstanovanjski objekti - (BIO) - kanal 53,73 52,05-1,68 96,87 Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - kanal 52,23 50,58-1,65 96,84 Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - greznica 39,50 38,87-0,63 98,41 Uporabniki - individualne hiše (brez BIO) - greznica 38,51 37,59-0,92 97,61 2 osebi v gospodinjstvu Obstoječe cene Vrednost položnice z DDV Nove cene 2018 Vrednost Razlika Indeks Uporabniki - večstanovanjski objekti - (BIO) - kanal 42,00 40,90-1,10 97,38 Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - kanal 41,00 39,92-1,08 97,37 Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - greznica 30,42 30,18-0,24 99,21 Uporabniki - individualne hiše (brez BIO) - greznica 29,76 29,33-0,43 98,56 1 oseba v gospodinjstvu Obstoječe cene Vrednost položnice z DDV Nove cene 2018 Vrednost Razlika Indeks Uporabniki - večstanovanjski objekti - (BIO) - kanal 30,28 29,74-0,54 98,22 Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - kanal 29,78 29,25-0,53 98,22 Uporabniki - individualne hiše (BIO EKO otoki) - greznica 21,34 21,49 0,15 100,70 Uporabniki - individualne hiše (brez BIO) - greznica 21,01 21,06 0,05 100,24 Iz prikazanih tabel je razvidno, da se višina mesečne položnice poviša le v primeru 1 osebe v gospodinjstvu, ki uporablja greznico. Manj kot 1-odstotno povišanje je posledica dejstva, da se cene storitev v primeru uporabe greznice znižajo manj, kot v primeru uporabe kanalizacije. Pri vseh gospodinjstvih z več kot 1 članom se višina mesečne položnice zniža. 11

12 OBRAČUN STORITEV PRAVNIM OSEBAM Storitve vodooskrbe ter odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod se pravnim osebam obračunava po porabljeni pitni vodi in s tem elaboratom potrjenih cenah (razen v primeru industrijskih porabnikov), omrežnine pa se obračunava glede na velikost vodomera (upoštevan tudi faktor iz uredbe). Storitve ravnanja z odpadki se tudi pravnim osebam izvaja v /kg, ki se potrdijo z elaboratom. Za pravne osebe torej veljajo iste cene te storitve kot za fizične. Ker veljavni Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Idrija (Ur. l. RS, št. 36/14, 34/15, 54/15) v 56. členu določa, da se storitve izvaja in obračunava na podlagi sklenjene pogodbe med Komunalo Idrija in posamezno pravno osebo, se bo odpadkov za obračun določila v pogodbi, in sicer glede na različne karakteristike posameznega povzročitelja, kot so vrsta dejavnosti, število zaposlenih, m 2 poslovnih prostorov ter volumna zabojnikov za zbiranje odpadkov, ki jih bo uporabljala pravna oseba (v primeru individualnih zabojnikov). 12

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured

Številka: 58541/2018 Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Ured Cenik storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja v Občini Šentrupert Cene so oblikovane v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

Datum:

Datum: LOŠKA KOMUNALA, d.d. ŠKOFJA LOKA Kidričeva c. 43 a 4220 ŠKOFJA LOKA telefon: 04 / 5023500 telefax: 04 / 5023513 e-mail: info@loska-komunala.si Številka: 191/2014 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV OBVEZNE

Prikaži več

Na podlagi 41

Na podlagi 41 Na podlagi 41. in 81. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Kriţevci (Uradni list RS, št. 18/2010, 53/2010) ter 17. člena Odloka o ustanovitvi Javnega

Prikaži več

Občina Hrastnik

Občina Hrastnik Številka: 354-56/2018 Hrastnik, 18. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE HRASTNIK ZADEVA: Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb in subvencioniranje cen storitev nekaterih obveznih občinskih gospodarskih

Prikaži več

OBČINA RUŠE

OBČINA RUŠE OBČINA RUŠE OBČINSKEMU SVETU OBČINE RUŠE 1. NAZIV GRADIVA ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU: USKLADITEV CEN KOMUNALNIH in DRUGIH STORITEV V LETU 2018 (oskrba s pitno vodo) 2. PREDLAGATELJ GRADIVA: Uroš Razpet,

Prikaži več

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni

Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javni Občinski svet občine Gorenja vas-poljane je na osnovi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS št. 87/2012,

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko

Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: /2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, Soko Občina Ivančna Gorica Točka 5 Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Številka: 354-0008/2019-1, 2, 3, 4 Ivančna Gorica, 25. 2. 2019 Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU T +386 0 1

Prikaži več

REVIZIJSKO POROČILO

REVIZIJSKO POROČILO OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Elaborat o predračunskih cenah javne gospodarske službe zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov za leto 2013 v občini Križevci v postopku izbire izvajalca PRAVNA

Prikaži več

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO

CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMO CENE STORITEV OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB IN SUBVENCIONIRANJE CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA NA OBMOČJU OBČINE HRASTNIK V LETU 2018 z veljavnostjo 1. 1.

Prikaži več

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa

Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpa Na podlagi Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Grosuplje (Uradni list RS, št. 18/17 in 68/18), Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki ter drugimi vrstami odpadkov iz gospodinjstev na

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR

KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KR KOMUNALA NOVO MESTO d.o.o., javno podjetje ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN OSKRBE S PITNO VODO V OBČINI STRAŽA NOVO MESTO, NOVEMBER 2013 Direktor: RAFKO KRIŽMAN, prof. 1. UVOD Z uveljavitvijo nove Uredbe o

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

Training

Training Svetovalna pisarna Drago Dretnik 2016 Namen Svetovalne pisarne je nuditi strokovno pomoč planinskim društvom na naslednjih področjih: sistemi za ravnanje z odpadno vodo vodooskrbni sistemi energetski sistemi

Prikaži več

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE

OKP JAVNO PODJETJE ZA KOMUNALNE C E N I K STORITEV VELJAVNOST OD 01. 10. 2016 DALJE (VSE CENE SO V EUR) KAZALO 1. OSKRBA S PITNO VODO... 4 1.1. OSKRBA S PITNO VODO POSEBNA STORITEV... 4 1.1.1. Cena vodarine... 4 - za oskrbo s pitno,

Prikaži več

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU

KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLU KOMUNALA NOVO MESTO D. O. O. ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE TER JAVNE SLUŽBE, POVEZANE Z NEPRETOČNIMI GREZNICAMI, OBSTOJEČIMI

Prikaži več

LETNO POROČILO 2008

LETNO POROČILO 2008 avtorja] PREDSTAVITEV POSLOVANJA V LETU 2016 Marec 2017 1 ZNAČILNOSTI POSLOVANJA V LETU 2016 Področje cen izvajanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb s področja komunalnih dejavnosti od leta

Prikaži več

Javno komunalno podjetje

Javno komunalno podjetje O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJA IN ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE NA OBMOČJU OBČINE SODRAŽICA Goriča vas, marec 2019 1. Opis javne službe čiščenja in odvajanja

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx

Microsoft Word - Zapisnik 3 seje OOPKI_ docx Datum: 13. 6. 2019 OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET ODBOR ZA OKOLJE, PROSTOR IN INFRASTRUKTURO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 ZAPISNIK 3. seje Odbora

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU OBČINSKEMU SVETU OBČINE KRIŽEVCI ZADEVA: Predlog sprememb»spremembe tehničnega pravilnika o zbiranju komunalnih odpadkov ter prevozu komunalnih odpadkov na območju občine Križevci«PRAVNA PODLAGA: - Zakon

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: prostorske informacijske rešitve d.o.o. Naročnik: OBČINA ŠENČUR KRANJSKA CESTA 11 4208 ŠENČUR PROJEKT ŠT. 940 IZDELAVA PROGRAMA OPREMLJANJA ZA IZGRADNJO KANALIZACIJE ZA OBMOČJE NASELIJ MILJE IN VISOKO

Prikaži več

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo

ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo 2016-2017 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN storitev obveznih gospodarski javnih služb varstva okolja v občini Lendava za javno službo ZBIRANJE IN PREVOZ ODPADKOV Elaborat o oblikovanju cen za javno službo je

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 ZAKLJUČEK PROJEKTA»ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVE ZGORNJA DRAVA«IN PRIČETEK REDNEGA OBRATOVANJA V PETIH OBČINAH DRAVSKE DOLINE Z OBLIKOVANJEM CEN JAVNE GOSPODARSKE SLUŽBE ODVAJANJA

Prikaži več

Microsoft Word - Predpisi_inšpektorat.docx

Microsoft Word - Predpisi_inÅ¡pektorat.docx SKUPNA OBČINSKA UPRAVA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA IN REDARSTVA MESTNE OBČINE NOVO MESTO IN OBČINE STRAŽA I. NADZOR NAD PREDPISI POSAMEZNE OBČINE USTANOVITELJICE SKUPNE OBČINSKE UPRAVE 1. MEDOBČINSKI INŠPEKTORAT

Prikaži več

Na podlagi 5

Na podlagi 5 PREDLOG: Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica

Prikaži več

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1

OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1 OPERATIVNI PROGRAM RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI s poudarkom na doseganju okoljskih ciljev iz Direktive 2008/98/ES, Direktive 94/62/ES in Direktive 1999/31/ES (Marec 2013) Operativni načrt v skladu z

Prikaži več

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl

1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odl 1. obravnava Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZmetD, 66/06 - odločba US: U-I-51/06-10, 112/06 - odločba US: U-I-40/06-10,

Prikaži več

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje

Elaborat o oblikovanju cen GJS – Občina Mozirje JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-839-36-50 fax: 03-839-36-60 ID ZA DDV: SI 25344650 TRR: 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net ELABORAT O OBLIKOVANJU

Prikaži več

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskeg

OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž Sveti Tomaž Številka: 032-2/ /ZH Datum: Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskeg OBČINA SVETI TOMAŽ OBČINSKI SVET Sveti Tomaž 37 2258 Sveti Tomaž Številka: 032-2/2014 01/ZH Datum: 29. 3. 2016 Z A P I S N I K 9. redne seje Občinskega sveta občine Sveti Tomaž, ki je bila 29. marca 2016

Prikaži več

1

1 JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA ELABORAT O OBLIKOVANJU CENE IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE V OBČINI SEVNICA - POGREBNA DEJAVNOST- - 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA - SEVNICA, marec 2019 KAZALO VSEBINE 1.

Prikaži več

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10

Microsoft Word - 26_03_Odlok_oskrba_pitna_voda_dop_predlog_mar10 Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06 ZMetD, 66/06-Odl.US, 112/06-Odl.US,

Prikaži več

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc)

(Microsoft Word - NPB - Odlok o oskrbi s pitno vodo na obmo\350ju Ob\350ine Stra\236a.doc) OPOZORILO! Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o oskrbi s pitno vodo na območju

Prikaži več

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA,

POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, POROČILO O IZVAJANJU OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2015 ZA OBČINE DOMŽALE, KAMNIK, MENGEŠ, KOMENDA, TRZIN IN CERKLJE NA GORENJSKEM / april 2016 / direktorica

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word - 05

Microsoft Word - 05 URADNO GLASILO O B Č I N E P R E D D V O R Številka 5 Preddvor, 11. junij 2010 LETO XVI 10. *** Na podlagi 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 - ZLS-UPB2, 27/08 odl.

Prikaži več

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt

Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt Na podlagi 149. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 - uradno prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 - ZPNačrt-A,

Prikaži več

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE

NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASE NAROČNIK Občina Šenčur Kranjska cesta 11 I 4208 Šenčur Projekt št. 1162 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE IZGRADNJE KANALIZACIJE V NASELJIH LUŽE, VISOKO-del, HOTEMAŽE IN OLŠEVEK besedilni

Prikaži več

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc)

(Microsoft Word - PROGRAM ODVAJANJA IN \310I\212\310ENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE doc) JP Komunala d.o.o. Mozirje Praprotnikova ulica 36 3330 M O Z I R J E tel. 03-83-93-650 fax: 03-83-93-660 davčna št. 25344650 transakcijski rač. 03117-1003698134 e-mail: komunala.mozirje@siol.net PROGRAM

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3

MESTNA OBČINA NOVO MESTO DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, NOVO MESTO, LETO 3 MESTNA OBČINA NOVO MESTO ŠTEVILKA 1, 4. 1. 2017 NOVO MESTO, LETO 3 http://dul.novomesto.si Kazalo UREDBENI DEL 1. Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Mestne občine

Prikaži več

Glava MOP

Glava MOP V skladu s 18. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (UL RS, št. 88/2011, 8/2012 in 108/2013), je izvajalec gospodarske javne službe čiščenja komunalne odpadne in padavinske

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

katja_ _ pdf

katja_ _ pdf 2 KAZALO 1 UVOD... 5 1.1 VSEBINA ELABORATA... 5 1.2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA... 6 1.3 DOLOČITEV TRILETNEGA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA... 6 2 IZVAJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE

Prikaži več

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika

URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika URADNO PREČIŠČENO BESEDILO Na podlagi 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007 in 49/2010) ter 88. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Murska Sobota (Uradni

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri

II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v pri II.4) V skladu s 30. členom Statuta Občine Gorje (Uradni list RS, št. 03/07, 107/10 in 32/12 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/14) vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: PROGRAM ZBIRANJA

Prikaži več

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016

Microsoft Word OPOCKOV_Dornava_Za_usklajevanje_3_3_2016 OBČINA DORNAVA DORNAVA 135 A 2252 DORNAVA OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA OBMOČJE OBČINE DORNAVA DOKUMENT ZA OBRAVNAVO NA OBČINSKEM SVETU OBČINE DORNAVA LJUBLJANA, MAREC

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.

Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl. Na podlagi 62. in 65. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - UPB2, 27/08 - Odl.US, 76/08, 100/08 - Odl.US, 79/09, 14/10 - Odl.US, 51/10, 84/10 - Odl.US), 3. in 7. člena Zakona o

Prikaži več

PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Pro

PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Pro PREDLAGATELJ: PREDSTAVNIK PREDLAGATELJA: Župan Janez Fajfar Štefan Korošec, Infrastruktura Bled PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Bled sprejema Program zbiranja komunalnih odpadkov na območju Občine

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax:

Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta Zagorje ob Savi tel.: fax: Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka: 900-5/2018 Datum: 08. 03.

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx

Microsoft Word - ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO.docx Republika Slovenija OBČINA ZAGORJE OB SAVI Cesta 9. avgusta 5 1410 Zagorje ob Savi tel.: 03 56 55 700 fax: 03 56 64 011 www.zagorje.si obcina.zagorje@zagorje.si ŽUPAN Številka : 354-75/2013-5 Datum : 28.10.2013

Prikaži več

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljuto

Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljuto Na podlagi 61. in 62. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB2/, (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09 in 51/10), 18. člena Statuta Občine Ljutomer (Uradno glasilo Občine Ljutomer, št. 11/09), 7.

Prikaži več

letno poročilo o delu doc

letno poročilo o delu doc POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2005 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

zapisnik OG -4

zapisnik  OG -4 OBČINA KOBARID Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja Datum: 23.04.2015 Številka: 011-10/2015 Z A P I S N I K 4. seje Odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in varstvo okolja, ki je bila dne 22.

Prikaži več

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL

Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČIL Priloga 1: Poročilo o pregledu Firma izvajalca javne službe: Sedež izvajalca javne službe: ID za DDV: Matična številka izvajalca javne službe: POROČILO O PREGLEDU MALE KOMUNALNE ČISTILNE NAPRAVE Z ZMOGLJIVOSTJO,

Prikaži več

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13

POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 13 POROČILO O DELU JAVNEGA KOMUNALNEGA PODJETJA KOMUNALA RIBNICA D.O.O. za leto 2006 Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. Goriča vas 11 a, 1310 Ribnica tel.,fax., 01/83-61-138 e-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Prikaži več

V

V 3. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2015 PREDLOG OKVIRNEGA INFORAMTIVNEGA PROGRAMA DELA OBČINSKEGA SVETA OBČINE LENDAVA V LETU 2015 GRADIVO PRIPRAVIL: mag. Anton BALAŽEK, Župan Polgármester PREDLAGATELJ:

Prikaži več

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L

Občina Ig Govekarjeva cesta Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu Gradivo za obravnavo POVZETEK L Občina Ig Govekarjeva cesta 6 1292 Ig PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ za območje OBČINE IG Prenova v letu 2018 - Gradivo za obravnavo POVZETEK Ljubljana, maj 2018 OBRAZLOŽITEV Zakon o prostorskem

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 86 / 28. 10. 2011 / Stran 11203 strokovni nadzor nad izvajalci lokalnih gospodarskih javnih služb, strokovne, tehnične in organizacijske naloge v zvezi z javnimi razpisi

Prikaži več

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa s sklepom)

(Microsoft Word - Dodatek \232t. 1 k DIIP - Oskrba s pitno vodo Obale in Krasa  s sklepom) DODATEK ŠT. 1 K DOKUMENTU IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP) za projekt OSKRBA S PITNO VODO OBALE IN KRASA ZA DINAMIKO VLAGANJ IN FINANCIRANJA ZA OBČINO MIREN- KOSTANEJVICA 1 Občinski svet

Prikaži več

OBČINSKEMU SVETU

OBČINSKEMU SVETU PROGRAM RAVNANJA Z LOČENO ZBRANIMI FRAKCIJAMI NA OBMOČJU OBČINE RADENCI V LETU 2019 Radenci, oktober 2018 VSEBINA 1. UVOD... 3 2. OBMOČJE IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE... 5 3. OSNOVE REPUBLIŠKIH USMERITEV NA

Prikaži več

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 1.7.2015 A8-0215/2 2 Uvodna izjava 21 a (novo) ob upoštevanju peticije Stop Food Waste in Europe! (Ustavimo nastajanje živilskih odpadkov v Evropi!); 1.7.2015 A8-0215/3 3 Uvodna izjava N N. ker je Parlament

Prikaži več

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU

Masarykova cesta Ljubljana Slovenija e-naslov: Številka: /2018/ 6 Ljubljana, GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPU Masarykova cesta 16 1000 Ljubljana Slovenija e-naslov: gp.mizs@gov.si Številka: 478-922018 6 Ljubljana, 4. 10. 2018 GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Uvrstitev novega projekta

Prikaži več

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC

Microsoft Word - odlok o komunalnem prispevku.DOC Na podlagi 146. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01), je Občinski svet Občine Vrhnika na svoji

Prikaži več

u pdf

u pdf Uradni list Republike Slovenije Št. 92 / 17. 11. 2011 / Stran 12147 št. 1/06 in spr.) je Občinski svet Občine Jesenice na redni 11. seji dne 27. 10. 2011 sprejel O D L O K o spremembah Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas,

OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA Številka: / Datum: ZADEVA: SKLEPI 4. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE Obveščamo Vas, OBČINSKI SVET SKLEPI 4. REDNA SEJA I. 1. točke dnevnega reda: POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA OBČINE GORJE, Z DNE 20.2.2019 1. Občinski svet Občine Gorje potrjuje zapisnik 3. redne seje

Prikaži več

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini

Št. 52 Maribor, petek ISSN / Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Št. 52 Maribor, petek 12.10.2018 ISSN 1854-2409 / 2386-0448 Leto XIII OBČINA BLED 803. Sklep o cenah storitev ravnanja s komunalnimi odpadki v Občini Bled Na podlagi 5. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje

Prikaži več

016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2 016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 201 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015

Prikaži več

Porocilo I-1-2-5

Porocilo I-1-2-5 PROGRAM DELA INŠTITUTA ZA VODE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 Poročilo o delu za leto 2007 PROGRAMSKI SKLOP: NAČRT UPRAVLJANJA VODA NA VODNEM OBMOČJU DONAVE IN VODNEM OBMOČJU JADRANSKEGA MORJA PROJEKT:

Prikaži več

sporazum CEROZ_osnutek

sporazum CEROZ_osnutek 1 CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE, d.o.o., Brdce 41B, 1431 Dol pri Hrastniku, matična številka: 2117711, ID za DDV: SI 64201634, ki ga zastopa direktor Vili Petrič, OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča

Prikaži več

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ

GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČ GLASILO OBČINE KOMENDA URADNE OBJAVE Št. 04/2019, 25. marec 2019 1. KAZALO ODLOK O PODELITVI KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE KOMENDA 1 Stran 2. 3.

Prikaži več

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu

Mestna občina Novo mesto Seidlova cesta 1, Novo mesto seja Občinskega sveta MONM v mandatu Osnovni podatki o seji 26. seja Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, četrtek, 19. december ob 16. uri sejna dvorana Mestne občine Novo mesto, Novo mesto, Glavni trg 7 (Rotovž). Poročilo o glasovanju

Prikaži več

OBČINSKI SVET

OBČINSKI SVET Občina Bovec Trg golobarskih ţrtev 8 5230 Bovec Telefon : SI (386) 05/384-19-00,02 Telefax : SI (386) 05/384-19-15 E-pošta : obcina.tajnistvo@bovec.si O B Č I N S K I S V E T Datum : 29.3.2019 Številka

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, p.p. 2, 4228 Železniki telefon: 04/ , faks: 04/ , Z A P I S N I K 17.

OBČINA ŽELEZNIKI, Češnjica 48, p.p. 2, 4228 Železniki telefon: 04/ , faks: 04/ , Z A P I S N I K 17. Z A P I S N I K 17. seje odbora za komunalne dejavnosti in varstvo okolja, ki se je vršila v četrtek, 05. 4. 2018, ob 18.00 uri v sejni sobi občine Železniki, Češnjica 48. Prisotni: Predsednik odbora:

Prikaži več

Maribor, 17

Maribor, 17 FINANČNI NAČRT ŠTAJERSKE GOSPODARSKE ZBORNICE ZA LETO 2019 Pripravila: mag. Aleksandra Podgornik, direktorica Maribor, december 2018 1 FINANČNI NAČRT PRIHODKOV IN ODHODKOV ŠGZ PO STRUKTURI ZA LETO 2019

Prikaži več

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova u

NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje Testenova u NAROČNIK: OBČINA MENGEŠ SLOVENSKA CESTA 30 1234 MENGEŠ Projekt št. 63 Izdelava ločenega programa opremljanja stavbnih zemljišč za območje "Testenova ulica - Trzin" ter zaključeno območje "Rašiška cesta"

Prikaži več

Uradni list RS – 88/2008, Uredbeni del

Uradni list RS – 88/2008, Uredbeni del Stran 12162 / Št. 88 / 12. 9. 2008 4. člen Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica. 5. člen Udeleženec cestnega

Prikaži več

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc

Microsoft Word - Povezovalni_kanal_VG_IG_K-3_2011_PZI.doc .1 NASLOVNA STRAN O - VODILNA MAPA INVESTITOR: OBČINA IVANČNA GORICA Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica OBJEKT: POVEZOVALNI KANAL VIŠNJA GORA IVANČNA GORICA VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE: PZI ZA GRADNJO:

Prikaži več

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ

I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJ I. obravnava občinskega sveta NAROČNIK Občina Jezersko Zgornje Jezersko 65 I 4206 Zgornje Jezersko Projekt št. 1307 PROGRAM OPREMLJANJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ ZA OBMOČJE OBČINE JEZERSKO besedilni del IZVAJALEC

Prikaži več

POSLOVNO POROČILO ZA LETO KOCEROD D.O.O.

POSLOVNO POROČILO ZA LETO KOCEROD D.O.O. POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2016 KOCEROD D.O.O. Marec 2017 1 VSEBINA 1. SPLOŠNO 3 2. PREDSTAVITEV PODJETJA KOCEROD D.O.O. 4 3. VHODNE KOLIČINE V LETU 2016 5 4. PREGLED OBDELAVE PO OBRATIH 12 5. REZULTATI

Prikaži več

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno

Zap. številka A a 7.b 8. Opis V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osno A 2. 4. 5. 6. 7.a 7.b 8. V nabor podatkovnih storitev so uvrščene tiste podatkovne storitve, za katere lahko operater na osnovi 33a. člena Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe dejavnost sistemskega

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodarne Močila PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta -

ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: Rekonstrukcija vodarne Močila PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta - ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI Naziv investicijskega projekta: PRILOGA dokumentu identifikacije investicijskega projekta - DIIP Investitor/Naročnik OBČINA KANAL OB SOČI Trg svobode 23 SI-5213 Kanal Odgovorna

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat

Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaborat Na podlagi 65. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; ZUreP-2) izdaja minister za okolje in prostor P R A V I L N I K o elaboratu ekonomike I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (vsebina) Ta

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5.

Številka: / Datum: Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5. Številka: 9000-0004/2016-12 Datum: 20.4.2016 Z A P I S N I K 13. redne seje Občinskega sveta (v nadaljevanju OS) Občine Gorje, ki je bila v sredo, 5. oktobra 2016, ob 17.00 uri, v sejni sobi Občine Gorje.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SISTEMI PODPOR ZA GRADNJO MALIH ENERGETSKIH PROIZVODNIH NAPRAV Vinarska 14, 2000 Maribor Tel.: +386 2 228 49 16 E-mail: veronika.valentar@kmetijski-zavod.si www.interreg-med.eu/compose FINANCIRANJE UKREPOV

Prikaži več

2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014

2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014 2013 Računovodsko poročilo Kocerod d.o.o. (za interno uporabo) Marec 2014 2 Računovodsko poročilo 2013 za Kocerod d.o.o. Vsebina 1 Splošno.... 3 2 Predstavitev podjetja Kocerod d.o.o... 4 3 Vhodne količine

Prikaži več

Microsoft Word - Poslovni plan za leto 2011-I-obr-OS-3-1.doc

Microsoft Word - Poslovni plan za leto 2011-I-obr-OS-3-1.doc Številka: 354-72/2010-1806 Datum 1.3.2011 OBINSKI SVET MESTNE OBINE NOVO MESTO ZADEVA: Poslovni plan Komunale Novo mesto d.o.o. za leto 2011 Namen: Sprejem plana Pravna podlaga: - Statut Mestne obine Novo

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo

U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šo U R A D N I O B Č I N E Številka 3/2014 leto XX Šoštanj, 23. 04. 2014 Š O Š T A N J Na podlagi 37. člena Statuta Občine Šoštanj (Uradni list Občine Šoštanj, št. 14/2008 - UPB2) Odrejam Objavo spodaj navedenih

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Predstavitev učinkovitega upravljanja z energijo in primeri dobrih praks v javnih stavbah Nova Gorica, 23.1.2019 Projekt CitiEnGov Tomaž Lozej, GOLEA Nova Gorica Energetski manager Agencija GOLEA opravlja

Prikaži več