ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "ČETRTA POT, d.o.o., KRANJ Planina Kranj Slovenija Telefon: Fax: Politika zasebnost"

Transkripcija

1 Politika zasebnosti V tej politiki zasebnosti podjetje Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj (v nadaljevanju»četrta pot«), naročnikom, uporabnikom storitev, kupcem in drugim pravnim in fizičnim osebam, s katerimi vstopa oziroma je v pogodbenem razmerju (v nadaljevanju za vse:»uporabniki«), zagotavlja informacije o obdelavi osebnih podatkov v skladu z zahtevami Splošne uredbe EU o varstvu podatkov št. 2016/679 (v nadaljevanju»splošna uredba«) in Zakona o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (v nadaljevanju zakon). Določene informacije in podrobnosti, povezane z obdelavo osebnih podatkov v sklopu posameznega pogodbenega razmerja, so lahko navedene tudi v pogodbi, splošnih pogojih, posebnih pogojih in prodajni ponudbi za posamezno pogodbeno razmerje oz. storitev. Ta politika zasebnosti se smiselno uporablja za obdelavo podatkov uporabnikov, ki so pravne osebe oz. poslovni subjekti, in za fizične osebe. Informacije o upravljavcu Razen če v dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje, ni določeno drugače, je upravljavec in obdelovalec osebnih podatkov Četrta pot. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov v podjetju Četrta pot je dosegljiva pisno na naslovu: Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov, Planina 3, 4000 Kranj, oziroma po elektronski pošti na naslovih in Soupravljavci osebnih podatkov Določene storitve Četrta pot prodaja ali zagotavlja v sodelovanju s partnerji, ki prav tako vstopajo v pogodbeno razmerje z uporabnikom in so v teh primerih prav tako upravljavci podatkov ter imajo svoje lastne pogoje obdelave osebnih podatkov, vključno s pogoji iznosa v tretje države. V teh primerih poslovni partner za svojo obdelavo odgovarja uporabnikom neposredno sam (in za to obdelavo s strani pogodbenega partnerja ne odgovarja Četrta pot). Vrste podatkov Vrste oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih obdeluje Četrta pot, so odvisne od posamezne storitve ter so navedene ali opisane v pogodbi oziroma splošnih ali posebnih pogojih za pogodbeno razmerje oz. storitev. Četrta pot lahko osebne podatke pridobi od uporabnika neposredno ali posredno prek uporabnikove uporabe posamezne storitve. Četrta pot lahko osebne podatke pridobi tudi od tretjih oseb ter v tem primeru pridobi in obdeluje iste vrste oziroma kategorije osebnih podatkov, kot če jih pridobi neposredno od uporabnika. Podjetje Četrta pot lahko uporabnikove osebne podatke posreduje tretji osebi, ki s podjetjem vstopa ali želi vstopiti v pogodbeno razmerje (npr. uporabnikov delodajalec ali druga oseba, ki je uporabnik Četrte poti, pogodbeni partnerji, ki posameznike navedejo kot kontaktne osebe, ipd.). V tem primeru je tretja oseba dolžna zagotoviti ustrezno dovoljenje za posredovanje osebnih podatkov Četrti poti ter uporabnika o tem obvestiti oziroma s tem seznaniti. Četrta pot pridobi osebne podatke uporabnika, ko jih uporabnik posreduje, na primer med uporabo spletne strani in njenih funkcij, pri kontaktiranju neposredno po elektronski pošti, telefonu, v pisni obliki ali prek družbenih medijev oziroma na kateri koli drug način, s katerim uporabnik posreduje svoje osebne podatke.

2 Podjetje Četrta pot lahko z namenom preverjanja pravilnosti podatkov in pridobitve pravilnih podatkov pridobi podatke samo s strani tretjih oseb. V teh primerih Četrta pot pridobiva iste vrste podatkov, kot jih je ali bi jih moral posredovati uporabnik ob sklenitvi pogodbenega razmerja (npr. nov/pravilni naslov ipd.). Četrta pot lahko pridobi osebne podatke iz javno dostopnih virov, vključno iz javnih spletnih podatkovnih baz, poslovnih imenikov, medijskih publikacij, družbenih medijev in spletnih strani. Podlage za obdelavo in nameni Četrta pot obdeluje osebne podatke uporabnikov v skladu s spodaj navedenimi podlagami in nameni. Pogodba Četrta pot zbrane podatke uporablja za sklepanje pogodb in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti iz pogodbenih razmerij z uporabniki. Namen obdelave osebnih podatkov je razviden tudi iz pogodbe in drugih dokumentov, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje. Pri obdelavi osebnih podatkov za potrebe izvajanja pogodbe bodo obdelani samo tisti osebni podatki, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe ter izpolnitev pogodbenih obveznosti. Četrta pot pri zagotavljanju posameznih storitev obdeluje osebne podatke za namene, opredeljene v pogodbah ali splošnih oziroma posebnih pogojih za pogodbeno razmerje oz. storitev. V primeru sprememb ali uvajanja novih storitev bo Četrta pot glede na potrebe ustrezno posodobila to politiko ali spremenila obstoječe pogodbe ali pogoje oziroma sklenila ali sprejela nove pogoje. Zakon in Splošna uredba Poleg obdelave osebnih podatkov, potrebnih za sklepanje in izvajanje pogodbe, Četrta pot obdeluje osebne podatke tudi v primerih, določenih z zakonom in Splošno uredbo. Osebni podatki oziroma kategorije osebnih podatkov, ki jih Četrta pot obdeluje na podlagi zakonov, so opredeljeni v pogodbah ali splošnih oziroma posebnih pogojih za pogodbeno razmerje oz. storitev. V primeru sprememb ali uvajanja novih storitev bo Četrta pot glede na potrebe in v skladu z zakoni ustrezno posodobila to politiko ali spremenila obstoječe pogodbe ali pogoje oziroma sklenila ali sprejela nove pogoje. Soglasje V primeru pridobitve soglasja uporabnika bo Četrta pot obdelovala osebne podatke le za namene, za katere je soglasje podano. V primerih, ko obdelava osebnih podatkov temelji na soglasju, lahko uporabnik to soglasje kadarkoli prekliče. Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi soglasja Četrta pot skrbno presodi, katere podatke potrebuje za posamezni namen, in uporabi le tiste, ki so potrebni za dosego namena. Četrta pot osebne podatke med obdelavo skrbno varuje in zagotavlja ustrezne aktivnosti varovanja podatkov. S podajo soglasja se uporabnik strinja, da lahko Četrta pot obdeluje osebne podatke ali kategorije osebnih podatkov, ki jih pridobi o uporabniku oz. so navedeni v soglasju. To lahko vključuje podatke, ki jih uporabnik poda ob sklepanju in izvajanju pogodbenih razmerij (med drugim podatke iz vlog, pogodb, vprašalnikov, anket, spletnih obrazcev in drugih dokumentov, vključno s podatki o naročenih/želenih storitvah, produktih in napravah) in podatke o nakupih blaga ter uporabi storitev Četrte poti.

3 Osebno prilagojene ponudbe obsegajo tako splošne ponudbe, ki jih Četrta pot uporabnikom posreduje, ko presodi, da bi lahko bile zanimive za posameznega uporabnika, kot tudi ponudbe, oblikovane posebej za uporabnika. Pri avtomatiziranem sprejemu odločitev Četrta pot ne izvaja profiliranja. Na podlagi soglasja lahko Četrta pot uporabniku posreduje informacije in ponudbe prek vseh v soglasju navedenih komunikacijskih kanalov, za katere ima podatke v sklopu pogodbenega razmerja, v katerem je podano soglasje. Razen v primeru, ko uporabnik prekliče soglasje za obdelavo podatkov za specifični namen, lahko Četrta pot v obsegu, skladnem s prepisi, obdeluje osebne podatke za ta namen še dve leti po preteku pogodbenega razmerja, za katero je bilo soglasje podano. Preklic soglasja Preklic soglasja lahko uporabniki podajo kadarkoli pisno na naslov: Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj, osebno z oddajo pisne vloge na sedežu podjetja Četrta pot ali z oddajo pisne vloge po elektronski pošti na naslov V primerih, v katerih se soglasja zbirajo prek elektronskih komunikacijskih ali informacijskih storitev in je to primerno, je možno soglasje preklicati tudi prek teh komunikacijskih kanalov. V primeru preklica soglasja Četrta pot preneha obdelovati podatke, zbrane na podlagi soglasja, oziroma jih preneha obdelovati za namene, katerih podlaga je bilo soglasje. Obdelava na podlagi zakonitega interesa Četrta pot obdeluje osebne podatke uporabnikov tudi na podlagi zakonitega poslovnega interesa podjetja oz. tretjih oseb in za namene, opredeljene v tej politiki ali pogodbi oziroma pogojih ali drugih dokumentih, ki urejajo posamezno pogodbeno razmerje. V primeru obdelave osebnih podatkov uporabnikov na podlagi zakonitega interesa Četrta pot upošteva morebitne učinke (tako pozitivne kot negativne), ki jih ima lahko takšna obdelava na uporabnike, in pravice uporabnikov, povezane s predvideno obdelavo. Pri tem zakoniti interes Četrte poti ne prevlada samodejno nad interesi, temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov. Četrta pot ne obdeluje podatkov v primerih, v katerih interesi uporabnika prevladajo nad interesi Četrte poti, če za obdelavo nima soglasja uporabnika ali podjetju tega ne nalagajo predpisi oziroma obdelava ni dovoljena na podlagi zakona. Pri obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa Četrta pot obdeluje le podatke, potrebne za doseganje namena, skladno s podanim soglasjem, in izvaja ustrezne zaščitne ukrepe za varovanje osebnih podatkov. Četrta pot obdeluje osebne podatke uporabnikov na podlagi zakonitega interesa v skladu s to politiko v primerih in za namene, navedene v nadaljevanju. Dodatni primeri obdelave na podlagi zakonitega interesa so lahko navedeni tudi v pogodbah, pogojih oziroma drugih dokumentih za posamezno pogodbeno razmerje.

4 Preprečevanje zlorab Četrta pot je nosilec mednarodnega certifikata ISO 27001:2013, s katerim izkazuje urejenost pri upravljanju varovanja informacij oz. uvedbo ustreznih postopkov za varovanje informacij o poslovnih partnerjih, internih informacij in ostalih zaupnih podatkov. Pri sklepanju pogodbenih razmerij in nakupu blaga oziroma storitev ter pri izvajanju pogodbenih razmerij in uporabi storitev Četrta pot izvaja postopke in ukrepe, s katerimi preprečuje zlorabe in zagotavlja varnost svojih storitev in poslovanja. Pri obdelavi za zgoraj navedene namene Četrta pot obdeluje podatke o uporabnikih in podatke o uporabi storitev podjetja. Zakoniti interes Četrte poti za preprečevanje zlorab praviloma vedno prevlada nad interesi in temeljnimi pravicami oziroma svoboščinami uporabnikov. Na podlagi obdelave lahko Četrta pot sprejme ukrepe za preprečevanje zlorab, ki lahko vključujejo preprečitev ali omejitev dostopa do storitev in omejitev pravic iz pogodbenih razmerij, prekinitev pogodbenega razmerja, dejavnosti, potrebne za identifikacijo uporabnikov oziroma kršiteljev, sprožitev ustreznih civilnih, inšpekcijskih ali kazenskih postopkov za preprečitev ali omejitev zlorab in druge ukrepe, ki jih dopuščajo predpisi. Analize za trženje Osebne podatke uporabnikov lahko podjetje Četrta pot uporabi tudi za razvoj storitev in neposredno trženje blaga in storitev poslovnim uporabnikom in partnerjem podjetja, da uporabnike obvešča o storitvah oz. produktih in novostih oz. organizaciji dogodkov ter da uporabnikom ponuja storitve in druge oblike e-oglaševanja. Osebne podatke uporabnikov lahko Četrta pot uporabi tudi za komuniciranje v zvezi s posodobitvami na spletni strani podjetja, zagotavljanjem storitev in odgovarjanjem na povpraševanja, prejeta od uporabnikov. To je potrebno, da lahko Četrta pot občasno obvešča uporabnike o spremembah na spletni strani podjetja, izvaja sklenjeno pogodbo ali pripravi ponudbo oziroma izpolnjuje svoje zakonite interese. Osebne podatke uporabnikov obdeluje le Četrta pot in s strani Četrte poti pooblaščene osebe. Pravna podlaga za neposredno trženje je v skladu s Splošno uredbo lahko tudi zakoniti interes. Četrta pot na podlagi zakonitega interesa za namene neposrednega trženja obdeluje podatke za segmentacijo in profiliranje uporabnikov. Četrta pot pri tem obdeluje podatke o uporabniku ter uporabi storitev, spletnih mest in aplikacij podjetja ter družbenih omrežij. Četrta pot pri tem ne obdeluje prometnih podatkov, ki vključujejo podatke o povezavi ali lokacijskih podatkov, razen če za to pridobi soglasje uporabnika. Obdelava podatkov ne vpliva na pravice uporabnikov iz pogodbenih razmerij. Četrta pot zagotavlja širok nabor storitev, ki so predmet regulacije in različnih predpisov, zato je obdelava osebnih podatkov za neposredno trženje na podlagi zakonitega interesa lahko dodatno opredeljena tudi v pogodbah, pogojih oziroma drugih dokumentih za posamezne storitve. Anketiranje Povratne informacije uporabnikov so potrebne in so v veliko pomoč pri zagotavljanju kakovostnih storitev v skladu s potrebami uporabnikov. Četrta pot si prizadeva pridobiti kar najbolj relevantne informacije uporabnikov o zadovoljstvu s storitvami in ponudbo podjetja. Občasno in ob stikih z uporabniki lahko tako Četrta pot uporabnikom pošlje vabilo k izpolnitvi anketnega vprašalnika oziroma k podaji povratnih informacij in mnenj o storitvah in ponudbi Četrte poti. Pri tem Četrta pot obdeluje kontaktne podatke uporabnika (telefonska številka, elektronska pošta) in podatke o stiku. Podaja anket je prostovoljna, (ne)izpolnitev anketnega vprašalnika pa nima vpliva na pravice uporabnikov.

5 Obvladovanje tveganj Pri poslovanju z uporabniki Četrta pot ravna z vso potrebno skrbnostjo, kar vključuje tudi obvladovanje tveganj. Za obvladovanje tveganj lahko Četrta pot spremlja izvajanje pogodbenih razmerij, ki jih ima z uporabniki, in v tem okviru obdeluje podatke o uporabniku in uporabi storitev Četrte poti. Četrta pot lahko pri obvladovanju tveganj obdeluje tudi podatke, ki jih pridobi iz javnih evidenc in drugih virov (npr. SISBON, bonitetne agencije ipd). V primeru, da poslovanje s posameznim uporabnikom predstavlja tveganje za Četrto pot, lahko Četrta pot sprejme ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja, ki lahko vključujejo med drugim tudi omejitev dostopa do storitev. Prav tako so določene ponudbe Četrte poti lahko na voljo le uporabnikom, ki izpolnjujejo v ponudbi določene pogoje, pri čemer ti pogoji lahko vključujejo določeno stopnjo tveganja. Analize Četrta pot stremi k neprestanemu prilagajanju in izboljševanju svojih storitev in ponudbe, zato ima zakoniti interes, da spremlja izvajanje pogodbenih razmerij in analizira uporabo storitev s strani svojih uporabnikov, in sicer za načrtovanje ter razvoj storitev in aplikacij, oceno trga ter merjenje uspešnosti prodaje, marketinških aktivnosti, aktivnosti za izboljšanje uporabniške izkušnje in kakovosti storitev. Četrta pot pri tem obdeluje podatke o uporabniku, uporabi storitev, spletnih mest in aplikacij podjetja ter družbenih omrežij, uporablja pa tudi ustrezne zaščitne ukrepe, ki lahko vključujejo anonimizacijo oziroma psevdonimizacijo. Obdelava podatkov za analize ne vpliva na pravice uporabnikov, ki izhajajo iz pogodbenih razmerij. Pridobivanje privolitev Pri zagotavljanju blaga in storitev želi Četrta pot uporabnikom zagotoviti relevantne informacije in osebne podatke obdelovati kar najbolj skladno z željami in pričakovanji uporabnikov. Tako ima Četrta pot pri izvajanju pogodbenih razmerij z uporabniki zakoniti interes za njihovo nagovarjanje k podaji privolitev. Pri tem Četrta pot obdeluje telefonske številke, e-poštne naslove, ime, priimek in poštni naslov, uporabniško ime in podatke o privolitvah, ki jih uporablja za nagovarjanje uporabnikov k podaji privolitev. Možnost ugovora Uporabnik ima pravico do ugovora in lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za zgoraj navedene namene. Podjetje Četrta pot bo v tem primeru, kolikor je to možno in če razlogi in interesi podjetja ne prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, prenehalo obdelovati podatke za te namene. Ugovor lahko uporabnik poda tako, da na Četrto pot posreduje zahtevo v pisni obliki, in sicer na e-poštni naslov ali poštni naslov: Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj, ali pa zahtevo v pisni obliki odda na sedežu Četrte poti. Uporabniki osebnih podatkov Uporabniki osebnih podatkov so Četrta pot, dobavitelji in poslovni partnerji Četrte poti ter državni organi. Preden Četrta pot dobaviteljem ali poslovnim partnerjem omogoči dostop do osebnih podatkov, preveri, ali izpolnjujejo zahteve glede obdelave in varovanja osebnih podatkov. Če v pogodbi za posamezno pogodbeno razmerje za obdelavo osebnih podatkov s strani dobaviteljev in poslovnih partnerjev ni izrecno navedeno drugače, uporabnikom odgovarja Četrta pot. Dobavitelji in poslovni partnerji Četrte poti imajo lahko dostop do osebnih podatkov za namen in v obsegu, potrebnem za dobavo blaga oziroma izvajanje storitve. Uradni organi lahko pridobijo osebne podatke od Četrte poti v primerih in po postopkih, določenih z zakonom.

6 Iznos v tretje države Četrta pot praviloma ne iznaša osebnih podatkov uporabnikov v tretje države. V primerih, v katerih so dobavitelji oziroma pogodbeni partnerji Četrte poti iz tretjih držav in pri zagotavljanju njihovih storitev lahko pride do obdelave osebnih podatkov, Četrta pot to omogoči ob upoštevanju pogojev, ki jih za to določa Splošna uredba še posebej z uporabo ustreznih zaščitnih ukrepov v skladu s Splošno uredbo (kar lahko vključuje sklenitev ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov ali druge zaščitne ukrepe, predvidene s Splošno uredbo). Pri določenih storitvah se osebni podatki uporabnikov zaradi narave in uporabe storitve lahko posredujejo v tretje države (npr. klici, komunikacija z uporabniki v tretjih državah, uporaba spletnih storitev iz tretjih držav ipd.). Rok hrambe Četrta pot osebne podatke hrani in obdeluje za čas veljave pogodbenih razmerij, do ureditve in izpolnitve pogodbenih obveznosti, poravnave ali zastaranja vseh terjatev ali za čas, za katerega je uporabnik podal soglasje (velja v primeru, če je rok hrambe daljši od zgoraj navedenih). Posamezne storitve imajo lahko za posamezne vrste podatkov določene krajše roke hrambe. Za vsa poslovna razmerja velja, da mora Četrta pot v skladu z davčnimi in finančnimi predpisi ter zakonodajo in standardi, ki urejajo računovodenje, vodenje poslovnih knjig in hrambo dokumentacije, hraniti račune in podporno dokumentacijo ter podatke še 10 let od zaključka leta, na katero se nanaša poslovni dogodek. Tako Četrta pot račune in z njimi povezane obračunske podatke ter podatke o uporabnikih hrani še največ 10 let od preteka leta, na katero se nanaša račun. Četrta pot bo navedene podatke uporabljala za izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter za namene morebitnega uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, ki lahko izhajajo neposredno iz razmerja med posameznikom in Četrto potjo, pa tudi iz razmerij med Četrto potjo in tretjimi osebami. V primeru, da Četrta pot osebne podatke anonimizira tako, da jih ni več možno povezati z določeno osebo, jih lahko hrani in obdeluje brez omejitve roka hrambe. V primeru prejema zahteve za izbris ali omejitev obdelave bo Četrta pot zahtevo izvršila tako, da bo obdelavo podatkov omejila samo na namene, določene z zakonom, oziroma za morebitno uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Osebne podatke, ki se obdelujejo na podlagi uporabnikove osebne privolitve ali zakonitega interesa, se hranijo do preklica privolitve oz. do zahteve po prekinitvi obdelave. Plačilne storitve Skladno z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma je Četrta pot dolžna hraniti podatke o poslovnem razmerju in posameznih transakcijah še 10 let od zaključka poslovnega razmerja oz. posamezne transakcije. Pravice posameznika v zvezi z njegovimi osebnimi podatki Uporabniki lahko zahtevajo: - izpis ali vpogled v podatke, s čimer se lahko seznanijo s svojimi osebnimi podatki, ki jih obdeluje Četrta pot;

7 - popravek podatkov v primerih, ko uporabnik meni, da osebni podatki, ki jih obdeluje Četrta pot, niso pravilni; - izbris ali omejitev obdelave svojih osebnih podatkov, če želijo, da Četrta pot preneha oziroma omeji obdelavo vseh ali dela njihovih osebnih podatkov. Poleg tega lahko uporabniki: - ugovarjajo obdelavi osebnih podatkov na podlagi zakonitega interesa ali za namene neposrednega trženja; - uveljavljajo pravico do prenosljivosti osebnih podatkov, ki so jih posredovali Četrti poti, ali zahtevajo umik soglasja k uporabi svojih osebnih podatkov, če se obdelava izvaja na podlagi soglasja. Če uporabnik umakne svoje soglasje, to ne vpliva na zakonitost uporabe in obdelave uporabnikovih osebnih podatkov na podlagi uporabnikovega soglasja pred dnem, ko umakne svoje soglasje; - kliknejo povezavo za odjavo, ki je na dnu katerega koli tržnega e-poštnega sporočila, ki ga uporabniku pošlje Četrta pot, in sledijo navodilom, ki se pojavijo v brskalniku po kliku na to povezavo, s katerim uporabnik zahteva prenehanje prejemanja tržnih sporočil. Uporabniki pravice uveljavljajo tako, da na Četrto pot posredujejo zahtevek v pisni obliki, in sicer na e-naslov: ali ali na poštni naslov: Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj, ali ga oddajo v pisni obliki na sedežu podjetja Četrta pot d.o.o. Uporabnik se mora v vlogi, s katero uveljavlja svoje pravice, ustrezno identificirati in jasno opredeliti svojo zahtevo. Popravke podatkov lahko uporabniki sporočijo pisno ali s podpisom novega dokumenta za pogodbeno razmerje, v katerem navedejo popravljene podatke. Določene pravice uporabnikov so lahko v posameznih primerih omejene na podlagi predpisov (npr. prepoved obveščanja o morebitni preiskavi ipd.). Četrta pot zagotovi uporabniku informacije o ukrepih, sprejetih na podlagi prejetih zahtevkov, praviloma v roku enega meseca, nikakor pa ne kasneje kot v treh mesecih. Vsakič, ko uporabnik nasprotuje neposrednemu trženju s strani Četrte poti prek komunikacijske metode, ki se razlikuje od metode, uporabljene pri tržnih sporočilih, prejetih od Četrte poti, mora Četrti poti posredovati svoje ime in zadostne podatke, ki omogočajo prepoznavo v zvezi s prejetimi sporočili. Pravica do pritožbe V primeru, da uporabnik meni, da Četrta pot pri obdelavi osebnih podatkov krši njegove pravice, lahko vloži pritožbo pri Četrti poti. Uporabnik pritožbo pošlje na naslov: Četrta pot, avtomatska identifikacija, računalništvo in informatika, d.o.o., Planina 3, 4000 Kranj, ali na e-naslov ali oziroma jo v pisni obliki odda na sedežu podjetja Četrta pot. Če uporabnik meni, da Četrta pot krši njegove pravice ali predpise o varstvu osebnih podatkov, se lahko pritoži pristojnemu državnemu organu. V Sloveniji je to Informacijski pooblaščenec RS (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon , e-poštni naslov:

8 Neposredovanje podatkov in posledice Četrta pot pri sklepanju pogodbenih razmerij z uporabniki zahteva le podatke, ki jih sme zahtevati v skladu s predpisi, ali podatke, ki so potrebni za sklenitev in izvajanje pogodbe. Zahtevani podatki so navedeni v pogodbi ali splošnih oziroma posebnih pogojih podjetja. V primeru, da uporabnik podatkov ne posreduje oziroma jih Četrta pot ne more pridobiti, lahko Četrta pot zavrne sklenitev pogodbe ali od pogodbe odstopi. Uporabniki lahko Četrti poti posredujejo tudi druge, dodatne podatke. Končne določbe Poleg te politike zasebnosti urejajo obdelavo podatkov v okviru posameznega pogodbenega razmerja tudi pogodba in pogoji, ki dodatno urejajo posamezno pogodbeno razmerje. S se je pričela uporabljati Splošna uredba, v pripravi in postopku sprejemanja pa je tudi nov Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2). Ta politika zasebnosti je oblikovana v skladu s Splošno uredbo. V primeru, da so posamezna pogodba ali pogoji, ki urejajo poslovno razmerje, v nasprotju s to politiko, se podatki uporabljajo v obsegu, v katerem je to dopustno v skladu s Splošno uredbo ali veljavnim Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Ta politika zasebnosti je objavljena na spletni strani Četrte poti in velja od dalje. Četrta pot bo vsako spremembo politike zasebnosti javno objavila na svoji spletni strani. Četrta pot, d.o.o., Kranj Zadnja sprememba:

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o

ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva o ZAHTEVA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC POSAMEZNIKA V POVEZAVI Z NJEGOVIMI OSEBNIMI PODATKI Pošta Slovenije skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov posameznikom omogoča uveljavljanje

Prikaži več

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta

PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta PRAVILA IN SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA V TELEFONSKEM GLASOVANJU V FINALNI ODDAJI THE BIGGEST LOSER SLOVENIJE ZA ZMAGOVALCA OBČINSTVA 1. Organizator Ta pravila določajo način in pogoje sodelovanja v telefonskem

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah

Informacije o ILIRIKI borzno posredniški hiši d.d. in njenih storitvah PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV DRUŽBE ILIRIKA d.d. LJUBLJANA, Slovenska cesta 54a, 1000 Ljubljana TEL: 01/300 22 50, FAX: 01/234 33 57, WWW.ILIRIKA.SI, INFO@ILIRIKA.SI PRAVILA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV

Prikaži več

gdpr_splosni_pogoji.indd

gdpr_splosni_pogoji.indd SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI T-2 D.O.O. Varnost vaših podatkov je naša temeljna skrb. V procesu zagotavljanja najvišje kakovosti naših storitev namenjenih vam, ki z nami sodelujete,

Prikaži več

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 1. Splošno Slovenska oglaševalska zbornica (v nadaljevanju:»soz«ali»mi«), ki skupaj s partnerskim podjetjem PAIDEIA

IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 1. Splošno Slovenska oglaševalska zbornica (v nadaljevanju:»soz«ali»mi«), ki skupaj s partnerskim podjetjem PAIDEIA IZJAVA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV 1. Splošno Slovenska oglaševalska zbornica (v nadaljevanju:»soz«ali»mi«), ki skupaj s partnerskim podjetjem PAIDEIA d.o.o. organizira mednarodni festival kreativnosti

Prikaži več

Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d o o KV.indd

Splošni pogoji obdelave osebnih podatkov v družbi T-2 d o o KV.indd SPLOŠNI POGOJI OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV V DRUŽBI T 2, D. O. O. KAZALO PODLAGE ZA OBDELAVO, NAMENI OBDELAVE IN PODATKI, KI JIH OBDELUJEMO 3 1. Obdelava osebnih podatkov v zvezi z naročniškim razmerjem

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta)

PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (naselje, ulica in hišna številka) (poštna številka in pošta) PODATKI O VLOŽNIKU prostor za potrditev prejema (ime in priimek oz. naziv pravne osebe) (poštna številka in pošta) (telefon) (elektronska pošta) IZPOLNI OBČINA NAPOVED PODATKOV ZA ODMERO NADOMESTILA ZA

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«.

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S KRKO POD TUŠ 1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s Krko pod tuš«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je Radio Krka, d.o.o.

Prikaži več

Smernice Informacijskega pooblaščenca za oblikovanje izjave o varstvu osebnih podatkov na spletnih straneh

Smernice Informacijskega pooblaščenca za oblikovanje izjave o varstvu osebnih podatkov na spletnih straneh Smernice Informacijskega pooblaščenca za oblikovanje izjave o varstvu osebnih podatkov na spletnih straneh Namen dokumenta: Smernice podajajo vsebinske in oblikovne napotke za oblikovanje izjave o varstvu

Prikaži več

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na

Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen na Splošni pogoji sodelovanja v nagradni igri»dm tek«i. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen: Ti splošni pogoji določajo način izvedbe nagradne igre»dm tek«. Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke Mitsubishi

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS, št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo uredi

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS, št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo uredi Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Upb ZVOP-1-UPB1,Ur.l. RS, št. 94/2007 v nadaljevanju ZVOP-1) in pa skladno z novo ureditvijo, ki jo prinaša Uredba (EU) 2016/679 Evropskega

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor

IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / upor IZJAVA O ZASEBNOSTI Sistem ena d.o.o. se zavezuje, da bo varoval osebne podatke kupcev, na način, da zbira samo nujne, osnovne podatke o kupcih / uporabnikih, ki so potrebni za izpolnitev pogodbe; redno

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc)

(Microsoft Word - Pravila o \232olski prehrani doc) PRAVILA O ŠOLSKI PREHRANI Osnovne šole Gornja Radgona OKTOBER 2014 Na osnovi 6. člena Zakona o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010), (Uradni list RS, št. 3/13 z dne 11. 1. 2013),

Prikaži več

PRAVILA Naj božična pesem

PRAVILA Naj božična pesem PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»IŠČEMO NAJ BOŽIČNO PESEM«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»iščemo NAJ BOŽIČNO PESEM«. 1.2. Izvajalec nagradne igre je

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov

Document ID / Revision : 0519/1.3 ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov ID Issuer System (sistem izdajatelja identifikacijskih oznak) Navodila za registracijo gospodarskih subjektov Gospodarski subjekti Definicija: V skladu z 2. členom Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/574

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelo SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA NAGRADNE IGRE»S PRINGLESOM DO 1.000 EUR«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira Poslovni

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk

PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjsk PRAVILA IN POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI NAJ PRIHRANEK 1. Uvodne določbe Organizator nagradne igre je podjetje Energija plus, d. o. o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija, ID za DDV: 88157598

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV

Splosni pogoji uporabe storitev MobileTV Pogoji sodelovanja v telefonskem glasovanju v oddaji ZVEZDE PLEŠEJO (za uporabnike T2) SPREMEMBA: v trajanju glasovanja, opredeljeno v točki 1. pod OPIS STORITVE. 1. SPLOŠNE DOLOČBE Pogoji sodelovanja

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70

PRAVILA NAGRADNE IGRE LESNINA 70 Pravila in pogoji nagradne igre (v nadaljevanju: pravila) 1. PODATKI O ORGANIZATORJU NAGRADNE IGRE Organizator nagradne igre z nazivom JUBILEJNA NAGRADNA IGRA»LESNINA 70 LET«(v nadaljevanju: nagradna igra)

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

dopisni list_AKOS 2

dopisni list_AKOS 2 Številka: 06106-71/2015/5 Datum: 25.8.2015 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nada PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE BABOLAT DECIMA 1. člen Organizator nagradne igre je družba AP ŠPORT d.o.o., Sternadova ulica 5, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). Soorganizator nagradne igre

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom

SMERNICE O PRITOŽBENIH POSTOPKIH GLEDE DOMNEVNIH KRŠITEV DIREKTIVE (EU) 2015/2366 EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede dom EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Smernice o pritožbenih postopkih glede domnevnih kršitev revidirane direktive o plačilnih storitvah 1. Obveznosti glede skladnosti in poročanja Vloga teh smernic 1. Dokument vsebuje

Prikaži več

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC

Microsoft Word - vzorec_PVOP.DOC Družba X Y d.o.o.,, (naslov), matična št., na podlagi 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov ( Uradni list RS, 86/04 in 113/05), sprejema naslednji PRAVILNIK O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV I. SPLOŠNE

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav

SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena prav SPLOŠNI POGOJI SODELOVANJA IN PRAVILA ZA PRIDOBITEV NAGRADE V NAGRADNI IGRI»LUKA DONČIČ«Uvodne določbe 1. člen S temi splošnimi pogoji so urejena pravila sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI S kom boš tekla na 14. dm teku za ženske? 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»s kom boš tekla na 14. dm teku za ženske?«(v

Prikaži več

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica nasl Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS, št. 94/07), sprejema ravnatelj javnega zavoda Dijaški dom Nova Gorica naslednji P RAVILNIK o izvajanju videonadzora I. SPLOŠNE

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

MIK_Pravila nagradne igre_final

MIK_Pravila nagradne igre_final Pravila nagradne igre»podarimo okna MIK!«(v nadaljevanju: pravila) 1. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»podarimo okna MIK!«(v nadaljevanju: nagradna igra) v sodelovanju s prilogo DELOINDOM

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53

Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53 Pravilnik spletne Facebook nagradne igre»ql NOVO MESTO«1. člen: ORGANIZATOR Organizator nagradne igre je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju organizator). 2. člen:

Prikaži več

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK

Pravila nagradne igre »Podarimo okna MIK Pravila nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: pravila) I. Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»že 70 let z vami na poti«(v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Delo,

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc

Microsoft Word - Posebni pogoji za uporabo storitev Google _DONE_.doc Posebni pogoji za uporabo Google storitev Družba SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d., Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Si.mobil), je gospodarska družba, ki v okviru svojih

Prikaži več

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE«

PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« PRAVILA NAGRADNE IGRE»VESELE TOČKE« 1 UVODNE DOLOČBE 1. člen S temi pravili in splošnimi pogoji nagradne igre»vesele Točke«so urejena pravila in pogoji sodelovanja ter izvedba nagradne igre, ki jo organizira

Prikaži več

ZVOP Personal Data Protection Act _Slovenia_

ZVOP Personal Data Protection Act _Slovenia_ Uradni list št. 86, 5. 8. 2004 3836. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), stran 10389. Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

Prikaži več

SPP 17/2018 Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana tel.: SPLOŠNI POGODBENI POG

SPP 17/2018 Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana tel.: SPLOŠNI POGODBENI POG SPLOŠNI POGODBENI POGOJI O SAMOOSKRBI I. UVODNE UGOTOVITVNE Stranki uvodoma ugotavljata, da 1. člen a) je dne 15. januarja 2016 stopila v veljavo Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju

Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju Pravila nagradne igre»osvojite pol leta brezplačne Petrol Elektrike Knobleharjevo 2018«1. člen (nagradna igra) Pravila v tem dokumentu (v nadaljevanju: pravila) urejajo potek nagradne igre z naslovom»osvojite

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva,

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, Predlog zakonske ureditve proizvajalčeve razširjene odgovornosti (PRO) Okoljski dan gospodarstva, GZS, 4. junij 2019 Peter Tomše, Direktorat za okolje, Sektor za odpadke peter.tomse@gov.si RAZLOGI ZA SPREMEMBE

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno

bob p. p Ljubljana Tel.: Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 068 680 680 www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve mobilne aplikacije Moj bob Veljavnost: od vključno 12. 9. 2019 A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.,

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015

Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Navodilo za urejanje zavarovanj po šifri podlage za zavarovanje 033 prek portala e-vem Ljubljana, oktober 2015 Kazalo vsebine 1. Pooblastilo za izvajanje postopkov prek portala e-vem... 4 2. Prijava v

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti

Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmarti Pravilnik nagradne igre»ql modna želja«1. člen: Organizator nagradne igre Organizator nagradne igre»ql modna želja«je Qlandia marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

Prikaži več

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje

Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje Zakon o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995 in št. 9/2001) Letni program statističnih raziskovanj (Uradni list RS, št. 89/2015) Sporočanje podatkov je obvezno. Vprašalnik za statistično raziskovanje

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc

Microsoft Word - PRAVILA O SOLKSI PREHRANI nova-2.doc Na osnovi Zakona o šolski prehrani in njegovih spremembah (Uradni list RS št. 43/2010, 62/2010, 27/2012, 40/2012, 3/2013) je Svet zavoda OŠ Dramlje na seji dne, 3. 10. 2013 sprejel 1. SPLOŠNE DOLOČBE PRAVILA

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Smernice in priporočila Smernice in priporočila o področju uporabe uredbe CRA 17. junij i 2013 ESMA/2013/720. Datum: 17. junij 2013 ESMA/2013/720 Kazalo I. Področje uporabe 4 II. Namen 4 III. Skladnost

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj

Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika o izogibanju nasprotjem interesov in pogojih za opravljanje dela izven Univerze v Ljubljani predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega univerza

Prikaži več

Ljubljana, 4. marec, 2019 Zadeva: JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA MENTORJE V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA»SPODBUJANJE

Ljubljana, 4. marec, 2019 Zadeva: JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA MENTORJE V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA»SPODBUJANJE Ljubljana, 4. marec, 2019 Zadeva: JAVNO POVABILO ZAINTERESIRANIM KANDIDATOM ZA MENTORJE V SKLOPU JAVNEGA RAZPISA MINISTRSTVA ZA KULTURO ZA»SPODBUJANJE KREATIVNIH KULTURNIH INDUSTRIJ - CENTER ZA KREATIVNOST

Prikaži več

1. SPLOŠNA DOLOČILA UPORABE MOBILNE IGRE»SAVE CITY«Namestitev igre na vaš telefon Namestitev mobilne igre»save CITY«je brezplačna. Na voljo je za pame

1. SPLOŠNA DOLOČILA UPORABE MOBILNE IGRE»SAVE CITY«Namestitev igre na vaš telefon Namestitev mobilne igre»save CITY«je brezplačna. Na voljo je za pame 1. SPLOŠNA DOLOČILA UPORABE MOBILNE IGRE»SAVE CITY«Namestitev igre na vaš telefon Namestitev mobilne igre»save CITY«je brezplačna. Na voljo je za pametne telefone z operacijskim sistemom Android (5.0 in

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI ENKIN SKRIVNOSTNI ZVOK ZA 20.000 EUR 1. člen (Splošne določbe) (1) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ENKIN SKRIVNOSTNI ZVOK ZA 20.000 EUR (v nadaljevanju:

Prikaži več

Global Employee Personal Information Privacy Notice

Global Employee Personal Information Privacy Notice GLOBALNO OBVESTILO O VAROVANJU ZASEBNOSTI ZAPOSLENCEV Družba Johnson Controls International plc in z njo povezane družbe (skupaj Johnson Controls) cenijo vašo zasebnost in so zavezane k obdelovanju vaših

Prikaži več

kodeks_besedilo.indd

kodeks_besedilo.indd Samoregulacijski kodeks ravnanja operaterjev mobilnih javnih elektronskih komunikacijskih storitev o varnejši rabi mobilnih telefonov s strani otrok in mladostnikov do 18. leta Izdal in založil Gospodarska

Prikaži več

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/ z dne 13. julija o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/ Evropskega parlamenta in S 5.11.2018 L 274/11 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1639 z dne 13. julija 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/1011 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki podrobneje

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1 TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03.2019 Verzija 1.1 KAZALO 1 NAMEN...3 2 REGISTRACIJA...4 3 VNOS GESLA IN AKTIVACIJA RAČUNA...6

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja

Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja Splošni pogoji za opravljanje telekomunikacijskih storitev distribucije RA, TV in IKT signalov/storitev podjetja CATV Selnica-Ruše, d.o.o., operaterja kabelskih komunikacijskih sistemov, s sedežem v Selnici

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE ELEKTRONSKEGA OBRAZCA ZA PRIJAVO IN PREKLIC DIGITALNIH POTRDIL Verzija Datum Opis sprememb dokumenta dokumenta 1.0 22.11.2013 Prva verzija dokumenta 1.1 15.04.2015 Dodana možnost

Prikaži več

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI

PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI PRAVILA ZA SODELOVANJE V NAGRADNI IGRI»NAPOVEJ PRVI SNEG«1. člen (Splošne določbe) 1.1. Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre ''NAPOVEJ PRVI SNEG'' 1.2. Izvajalec nagradne igre je RGL, d.o.o.

Prikaži več

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij

Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij Javno posvetovanje o vodniku za ocenjevanje prošenj za pridobitev licence in o vodniku za ocenjevanje prošenj finančnotehnoloških kreditnih institucij za pridobitev licence Pogosta vprašanja 1 Kaj je banka?

Prikaži več

Microsoft Word - Fit z Odo_nag igra_pravila 10.5.docx

Microsoft Word - Fit z Odo_nag igra_pravila 10.5.docx SPLOŠNI POGOJI UPORABE NAGRADNE IGRE "Fit z Odo" (v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator: Organizator nagradne igre»fit z Odo«(v nadaljevanju: nagradna igra) je družba Pivovarna Laško d.d., Trubarjeva

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več