RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet"

Transkripcija

1 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih transformatorjev moči izvedbe ONAN za: - 2 x 31,5 MVA za RTP 110/21/10,5 kv Ločna - 2 x 31,5 MVA za RTP 110/21/10,5 kv Dobrava - 2 x 31,5 MVA za RTP 110/21/10,5 kv Ljutomer - 2 x 20 MVA za RTP 110/21/10,5 kv Ormož Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Odprti postopek (33. člen ZJNVETPS) Maribor, junij 2015

2 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 1.1. Osnovni podatki o naročniku in javnem naročilu SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor (v nadaljevanju SODO d.o.o.) vabi zainteresirane subjekte, da sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila in predložijo pisne ponudbe v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije na osnovi javnega razpisa po odprtem postopku za: Dobava 8 (osem) energetskih transformatorjev moči izvedbe ONAN, 53dB: - 2 x 31,5 MVA za RTP 110/20 kv Ločna - 2 x 31,5 MVA za RTP 110/20 kv Dobrava - 2 x 31,5 MVA za RTP 110/20 kv Ljutomer - 2 x 20 MVA za RTP 110/20 kv Ormož Podatki o javnem naročilu so opredeljeni v tej razpisni dokumentaciji in v objavi javnega naročila na slovenskem portalu za javna naročila ( ter v Uradnem glasilu Evropske skupnosti. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani izvajalca naročila: Odgovore na morebitna vprašanja zainteresiranih ponudnikov bo naročnik objavil na portalu javnih naročil. Ocenjena vrednost naročila je ,00 EUR (brez DDV) Rok za oddajo ponudb in javno odpiranje Ponudniki predložijo ponudbe, morebitne spremembe in umik ponudb osebno ali s priporočeno pošiljko na naslovu naročnika: SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor. Prispele ponudbe bodo pravočasne, če bodo predložene naročniku, najkasneje do do 09:00 ure. Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne. Ponudniki morajo ponudbo oddati v zaprti ovojnici z oznako:»ne ODPIRAJ ZA JAVNO NAROČILO DOBAVA 8 ENERGETSKIH TRANSFORMATORJEV«. Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika. Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bil predana. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Javno odpiranje ponudb bo ob uri v sejni sobi družbe SODO d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor, ne glede na to, ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči predstavniki ponudnikov, ki niso njihovi zakoniti zastopniki, pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju in osebni dokument. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja ponudb. Na odpiranju ponudb bo naročnik objavil glavne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika in ponudbeno vrednost brez in z DDV). O odpiranju ponudb bo naročnik sproti sestavljal zapisnik. Po en izvod zapisnika prejmejo navzoči predstavniki ponudnikov takoj na odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju ne bodo prisotni, pa ga prejmejo po pošti najkasneje v 3 (treh) delovnih dneh po odpiranju ponudb. 2

3 1.3. Rok za dobavo in izvedbo Rok za dobavo energetskih transformatorjev je: transformator 2 x 31,5 MVA za RTP 110/20/10 kv Ločna 12 mesecev po podpisu pogodbe transformator 2 x 31,5 MVA za RTP 110/20/10 kv Dobrava 9 in 12 mesecev po podpisu pogodbe transformator 2 x 31,5 MVA za RTP 110/35/20 kv Ljutomer 18 in 21 mesecev po podpisu pogodbe transformator 2 x 20 MVA za RTP 110/20/10 kv Ormož 15 in 18 mesecev po podpisu pogodbe po podpisu pogodbe S spoštovanjem, mag. Matjaž Vodušek direktor 3

4 2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 2.1. Temeljne obveznosti Vsi ponudniki izjavljajo in se strinjajo, da: - bodo, če bodo izbrani za izvedbo javnega naročila, izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi; - bodo, če bodo izbrani za izvedbo javnega naročila, to naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - se v celoti strinjajo in sprejemajo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev; - so ob izdelavi ponudbe pregledali celotno razpisno dokumentacijo; - so v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - če ne bodo izbrani za izvedbo javnega naročila, ne bodo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka; - so ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev; - so podali samo resnične oziroma verodostojne izjave Oblika ponudbe Jezik Postopek javnega naročanja poteka izključno v slovenskem jeziku. Razpisna dokumentacija in vsi njeni deli so pripravljeni v slovenskem jeziku. Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija v zvezi s predmetnim javnim naročilom in izvedbo projekta mora potekati v slovenskem jeziku (vprašanja, odgovori, posredovanje podatkov s strani naročnika ipd.). Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb ugotovi, da ponudba ali del ponudbe ni bil predložen v slovenskem jeziku, bo od ponudnika zahteval, da ponudbo ali del ponudbe prevede v slovenski jezik na lastne stroške ter mu za to določil ustrezen rok. Če ponudnik v postavljenem roku ne predloži overjenega prevoda, naročnik ponudbo izloči iz postopka oddaje javnega naročila. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik. Prevod mora pripraviti oseba, ki je usposobljena za prevajanje (sodno zapriseženi tolmač, uradni prevajalci idr.) v Republiki Sloveniji. Iz prevoda mora biti razvidno ime osebe, ki je opravila prevod, in njen status. Ostale zahteve Ponudba mora biti podana na prilogah razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih prilogah, izdelanih s strani ponudnika. Vse zahtevane priloge morajo biti priložene k ponudbi. Ponudbo in njene sestavne dele mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika ali oseba, ki ima pravico zastopati ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe. Vse priloge, ki sestavljajo ponudbo, morajo biti izpolnjene z zahtevanimi informacijami, datirane, podpisane in žigosane. Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti dokazljive. Naročnik praviloma zahteva, da ponudnik ponudbi priloži originalno listino, vendar enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen, če izvirnik ni posebej zahtevan. Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da v postavljenem roku priloži original. 4

5 Zaželeno je, da: so vse strani v ponudbi oštevilčene; ponudnik v spremnem dopisu navede skupno število strani v ponudbi; je celotna ponudba zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata; da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument sestavljen iz več listov (omogočeno listanje); so listi v ponudbi povezani na takšen način (tj. s tako dolgo vrvico), da je mogoče ponudbo skenirati (tj. liste obračati, ne da bi jih pri tem poškodovali); se bančne garancije za resnost ponudbe ne luknja, vendar vstavi v PVC mapo in jo ustrezno zapečati (mapo se poveže skupaj z ostalimi dokumenti ponudbe); se pooblastila za pridobitev podatkov (nekaznovanost idr.) vstavi v PVC mapo in jo ustrezno zapečati (mapo se poveže skupaj z ostalimi dokumenti ponudbe); so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot si sledijo obrazci in priloge. Ponudnik mora celotno ponudbo predložiti v vezanem izvodu in v elektronski obliki (na CD-ju; ponudbeni predračun s specifikacijo mora biti podpisan in žigosan ter v PDF formatu), ki jo priloži pisni ponudbi. V primeru, da se podatki v elektronski obliki razlikujejo od podatkov v pisni obliki, bo naročnik upošteval podatke v pisni obliki. Stroški ponudbe Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov povezanih s pripravo ponudbe, niti kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo nastali tekom postopka oddaje javnega naročila. Nadomestna izjava Če organi države, v kateri je ponudnik ustanovljen, ali če v skladu z zakonodajo, na podlagi katere je ponudnik ustanovljen, ne izdajajo potrdil, izpiskov in drugih potrebnih dokumentov, ali če taka potrdila, izpiski ali drugi dokumenti, ne zajemajo vseh navedenih primerov, zahtevanih z razpisno dokumentacijo, jih lahko ponudnik nadomesti z lastno pisno izjavo, overjeno s strani pristojnega organa v državi, v kateri ima sedež (upravni ali sodni organ, notar ali pristojna obrtna zbornica ali tehnična zbornica) ali s pisno izjavo, podano pod kazensko ali materialno odgovornostjo, če je tako določeno z nacionalno zakonodajo. V Sloveniji se izjava podana pod kazensko in materialno odgovornostjo šteje za zapriseženo pisno izjavo. Varstvo podatkov in poslovna skrivnost Če ponudba vsebuje podatke, ki za ponudnika pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik v ponudbi priložiti ustrezen sklep o določitvi podatkov, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06 - po pr., 26/07, 33/07, 67/07-ZTFi, 10/08, 68/08 in 42/09), iz katerega bo jasno izhajalo, kateri podatki v ponudbi pomenijo poslovno skrivnost. Podatki, navedeni v tem sklepu, morajo biti označeni tudi v posameznih segmentih ponudbe. Pri tem mora upoštevati tudi določbe 27. člena ZJNVETPS. Če ponudbo odda skupina ponudnikov, velja zahteva po predložitvi sklepa iz prejšnjega odstavka za vsakega posameznega soponudnika, v kolikor poslovno skrivnost predstavljajo podatki v ponudbi, ki se nanašajo na soponudnika. 5

6 Podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost, mora ponudnik označiti že v ponudbi, naknadno označevanje ne bo več možno. Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno označeno Ponudba Ponudba mora vsebovati vse v razpisni dokumentaciji navedene in ustrezno izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente, tudi vzorec pogodbe, ki jih podpiše in žigosa ter predloži k ponudbi, in s tem potrdi, da se strinja z vsebino obrazcev in vzorcem pogodbe. Naročnik oddaja naročilo kot celoto, delne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik poda svojo prijavo na Obrazcu št Skupna ponudba Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v ponudbi predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, obseg dobav, ki jih bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Vsak partner v skupni ponudbi mora za sodelovanje v postopku javnega naročanja izpolnjevati pogoje za dokazovanje pravne ter ekonomsko-finančne sposobnosti. Zahteve in pogoji za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti se lahko seštevajo, kar omogoča da vsi ponudniki skupni partnerji skupaj izpolnijo zahteve in pogoje, razen če v tej razpisni dokumentaciji ni določeno drugače. Spremembe članov konzorcija tekom postopka oddaje javnega naročila niso mogoče Ponudba s podizvajalci Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri glavni ponudnik sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za glavnega izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, dejansko dobavlja blago, izvaja storitve ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V primeru, da bodo pri izvedbi sodelovali podizvajalci, naročnik v ponudbi navede vse podizvajalce na Obrazcu št. 2 in Obrazcu št. 2a. Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila prevzema ponudnik (kot glavni ponudnik) in kateri del prevzemajo navedeni podizvajalci. Ponudnik, kateremu bo oddano naročilo, v celoti odgovarja naročniku za izvedbo prejetega naročila in za delo podizvajalcev, ne glede na to, s koliko podizvajalci sodeluje. V kolikor ponudnik navede, s katerimi podizvajalci bo izvajal naročilo, mora naročniku predložiti pooblastilo, da lahko naročnik na podlagi potrjenih računov ali situacij neposredno plačuje podizvajalcem ter podizvajalčevo soglasje za neposredna plačila naročnika podizvajalcu namesto glavnemu ponudniku. Izpolnjen Obrazec št. 2b in Obrazec št. 2c. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci mora: - ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem; - podizvajalec v ponudbi predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 6

7 Ponudnik mora svojemu računu oz. situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil Rok veljavnosti ponudbe Ponudba mora veljati najmanj 100 dni od roka za oddajo ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči Cena Cena je fiksna do konca izvedbe predmetnega naročila, izražena v evrih ( ), brez davka na dodano vrednost. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna - Obrazec št. 3. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila. Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveril. Naročnik ne bo izbranemu ponudniku dovoljeval dodatnega zaračunavanja Celovitost ponudbe Naročnik oddaja naročilo kot celoto (delne ponudbe niso dovoljene). Variantne ponudbe niso dovoljene in lahko ponudnik predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, bo izločen iz postopka. Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa bodisi kot samostojni ponudnik, v skupni ponudbi ali kot podizvajalec. Ponudnik ne sme nastopati v eni ponudbi kot ponudnik, v drugi ponudbi pa kot podizvajalec. Posamezni subjekt lahko nastopa kot podizvajalec v več ponudbah, pod pogojem, da v nobeni od ponudb ne nastopa tudi kot glavni izvajalec Dodatna pojasnila ponudnikom in sprememba razpisne dokumentacije Vse zahteve za dodatne informacije v zvezi s postopkom se posredujejo na portal Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, najkasneje do do ure, da bo lahko naročnik pripravil in objavil odgovor najkasneje dne Vse dodatne informacije so objavljene izključno na omenjenem portalu in jih naročnik ne bo posebej posredoval Dopustne dopolnitve ponudbe, računske napake Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev iz te razpisne dokumentacije, bodo izločene, razen če je taka ponudba po ZJNVETPS formalno nepopolna oz. če ta razpisna dokumentacija ne določa drugače. V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, naročnik tako ponudbo izloči. Ponudnik ne sme spreminjati: 7

8 svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Izključno naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. Naročnik lahko od ponudnikov prav tako zahteva razčlembo (analizo) cen. Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila Ogled lokacije, na katero se bo izvedla dobava Potencialni ponudniki se lahko najkasneje 10 dni pred rokom za oddajo ponudbe z naročnikom dogovorijo za individualni ogled lokacije, na katero se bo izvedla dobava energetskih transformatorjev. Ponudniki, ki želijo opraviti ogled se dogovorijo s kontaktno osebo naročnika po elektronski pošti na naslovu 3. POGOJI ZA UDELEŽBO 3.1. Splošno Da bi bil ponudnik upravičen sodelovati v postopku oddaje javnega naročila, mora izpolnjevati pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kot so podani v nadaljevanju. Izpolnjevanje posameznega pogoja dokazuje ponudnik na način, kot je naveden pri posameznem pogoju. Obrazci za dokazovanje sposobnosti ponudnika so priloženi v dokumentaciji. Listine morajo odražati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij. Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil Osnovna sposobnost ponudnika 1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik (v kolikor je ponudnik pravna oseba), mora dokazati, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08 in kasnejšimi spremembami) in so taksativno našteti 42. členu ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13, Uradni list RS, št. 19/14). 2. Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne sme upravljati sodišče, ponudnik ne sme opustiti poslovne dejavnosti oz. ne 8

9 sme biti v kateremkoli podobnem položaju. Proti ponudniku ne sme biti uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave. 3. Ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. 4. Ponudnik mora imeti na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izpolnjene vse obveznosti v zvezi s plačili davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika. Ponudnik lahko dokazila iz evidence davčnega organa priloži tudi sam. Tako predloženo dokazilo morajo odražati zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti starejša več kot mesec, šteto od roka za predložitev ponudb. V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo, da ima na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji. 5. Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 48. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. 6. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. 7. Ponudnik mora podati še izjavo na Obrazcu št. 4: o strinjanju z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila in sprejemanju pogojev razpisa; da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila, ki bi mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji; da ne bo imel do naročnika predmetnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik. Dokazilo: izpolnjen Obrazec št. 4 in Obrazec št. 5. V primeru skupne ponudbe mora pogoj od 1. do 7. točke izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci tudi vsak podizvajalec. Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi oziroma podizvajalec mora izpolniti in podpisati izjavo o izpolnjevanju pogojev na Obrazcu št. 4 in izjavo, ki jo priloži ponudnik v ponudbi za vsakega zakonitega zastopnika partnerja v skupni ponudbi oziroma podizvajalca na Obrazcu št Statusni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega razpisa in ima vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljena za njihovo izvajanje. V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega registra ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in zakoniti zastopniki. Dokazilo: Izpolnjen Obrazec št. 4; V primeru skupne ponudbe mora ta pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci tudi vsak podizvajalec. Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi oziroma podizvajalec mora izpolniti in podpisati izjavo o izpolnjevanju pogoja iz te točke na Obrazcu št. 4. 9

10 3.4. Ekonomska in finančna sposobnost Ponudnik mora imeti: 1. plačane vse, do dneva oddaje ponudbe, zapadle poslovne obveznosti, 2. v zadnjih 6-ih mesecih pred rokom za oddajo javnega naročila ni smel imeti blokiranih transakcijskih računov, 3. bonitetno oceno vsaj SB5, za tuje ponudnike ustrezno bonitetno oceno tuje bonitetne hiše, 4. osnovni kapital družbe v višini najmanj 30 % od ocenjene vrednosti javnega naročila (v primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci mora ta pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev v ponudbi oziroma vsak podizvajalec). Dokazila: S.BON-1/P (za pravne osebe - gospodarske družbe) ali S.BON-1 (za samostojne podjetnike) potrdila vseh poslovnih bank o neblokiranih računih (pri katerih ima ponudnik odprt račun), Potrdila o plačilni sposobnosti ne smejo biti starejša od 30 dni od dneva določenega za oddajo ponudbe. V primeru skupne ponudbe mora vse pogoje o ekonomski in finančni sposobnosti izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru ponudbe s podizvajalci tudi vsak podizvajalec ter za partnerja v skupni ponudbi oziroma podizvajalca priložiti dokazila, ki so navedena v tej točki Tehnični pogoji Tehnični pogoj za sodelovanje v postopku je, da je ponudnik v zadnji petih letih (2010, 2011, 2012, 2013 in 2014) uspešno dobavil vsaj 10 energetskih transformatorjev nazivnih moči 20, 31,5 MVA ali 40 MVA izvedbe ONAN/ONAF v elektroenergetske objekte v EU. Reference morajo biti potrjene s strani končnega kupca. Za reference, ki jih je končni kupec potrdil ponudniku mora obstajati pravni posel (podpisna pogodba, naročilnica in dobavnica), ki jo je ponudnik dolžan pokazati na zahtevo naročnika. Ponudnik in podizvajalec uporabita za reference iste obrazce. Reference ponudnika oz. izvajalcev v skupnem nastopu (Joint Venture) se seštevajo in dokazujejo z referenčnimi izjavami naročnikov. Reference ponudnika oz. izvajalcev v skupnem nastopu (Joint Venture) se seštevajo in dokazujejo z referenčnimi izjavami naročnikov. Ponudnik in podizvajalec uporabita iste obrazce za potrditev referenc. Dokazilo: Izpolnjen Obrazec št. 6, Obrazec št. 6a Tehnični pogoj za sodelovanje v postopku je, da je proizvajalec v zadnji treh letih (2012, 2013 in 2014) uspešno dobavil vsaj 30 energetskih transformatorjev nazivnih moči 20, 31,5 MVA, 40 MVA ali več izvedbe ONAN/ONAF v elektroenergetske objekte v EU. Reference mora podpisati in potrditi proizvajalec. Dokazilo: Izpolnjen (Obrazec št. 7) 3.6. Ostali pogoji Ponudnik mora ponudbi priložiti: - bančno garancijo za resnost ponudbe v višini ,00 EUR z veljavnostjo najmanj še 60 dni od dneva odpiranja ponudb (Obrazec št. 8), - bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo še najmanj 100 dni po izteku pogodbenega roka (Obrazec št. 9), 10

11 - bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti (z DDV), z veljavnostjo vsaj še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka na Obrazcu št. 10, - izjavo na podlagi 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije na Obrazcu št. 11, - Pooblastilo za pridobitev podatkov na Obrazcu št. 12. Opomba: Ponudniki ob oddaji ponudbe predložijo samo bančno garancijo za resnost ponudbe! Bančni garanciji za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku se predložijo po končanem postopku oddaje javnega naročila skladno z 12. členom pogodbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in v skladu z Obrazcem št. 9 in Obrazcem št. 10! 4. MERILA Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika na podlagi merila: najnižja cena. 5. OPOZORILA IN PRAVICE 5.1. Ustavitev postopka Naročnik lahko skladno z zakonodajo kadarkoli ustavi postopek. Naročnik lahko zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki pisno obveščeni. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitvijo vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe Revizija postopka Pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 43/11, 60/2011-ZTP- D, 63/2013; v nadaljevanju: ZPVPJN). Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ter zagovornik javnega interesa. Šteje se, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala pravočasno ponudbo, če rok za oddajo ponudb še ni potekel, pa vsaka oseba, ki lahko opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročila. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži v 8 dneh od dneva: - objave obvestila o javnem naročilu ali - obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije. Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve. 11

12 Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: - ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, - ime naročnika, - oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila, - predmet javnega naročila, - očitane kršitve, - dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, - pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem postopku in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, - navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, - potrdilo o plačilu takse. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v skladu z 71. členom ZPVPJN. Številka transakcijskega računa je: št. SI Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11. model 11 P1: šifra proračunskega porabnika ( Ministrstvo za finance -štirimestna številka plus kontrolna številka) P2: številka podkonta s kontrolno številko ( ) P3: Uporabi se zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto) Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj Oddaja naročila in sklenitev pogodbe Naročnik bo posredoval ponudnikom pisno odločitev o oddaji naročila. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo za namen tega postopka v Republiki Sloveniji imenovati pooblaščenca za vročanje v skladu z veljavnim Zakonom o splošnem upravnem postopku. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila, bo naročnik poslal izbranemu ponudniku v podpis pogodbo v vsebini, kot je določena v razpisni dokumentaciji. Najkasneje v roku 8 dni po prejemu pogodbe mora ponudnik pogodbo podpisati in jo vrniti naročniku. Če se ponudnik v tem roku ne odzove na poziv za podpis pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe, ki jo predloži ponudnik v svoji ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku obseg dobave zmanjšati skladno z razpoložljivimi sredstvi, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnih koli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 12

13 6. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI Obrazec št. 1: PODATKI O PONUDNIKU Obrazec št. 2: UDELEŽBA PODIZVAJALCEV Obrazec št. 2a: PODATKI O PODIZVAJALCU Obrazec št. 2b: IZJAVA PODIZVAJALCA Obrazec št. 2c: SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA Obrazec št. 3: PONUDBENI PREDRAČUN Obrazec št. 4: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV za pravne osebe Obrazec št. 5: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI za fizične osebe (zakoniti zastopnik) Obrazec št. 6: SEZNAM REFERENC Obrazec št. 6a: NAZIV POTRJEVALCA REFERENC Obrazec št. 7: SEZNAM REFERENC PROIZVAJALCA Obrazec št. 8: BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE Obrazec št. 9: BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Obrazec št. 10: BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Obrazec št. 11: IZJAVA na podlagi 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije Obrazec št. 12: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV Vzorec pogodbe 13

14 Obrazec št. 1 PODATKI O PONUDNIKU Polni naziv in firma ponudnika: Naslov ponudnika: Kontaktna oseba: Elektronski naslov kontaktne osebe: Telefon: Telefax: Identifikacijska (davčna) številka: Matična številka ponudnika: Št. transakcijskega računa: Odgovorna oseba za podpis pogodbe: Zakoniti zastopniki ponudnika: Kraj in datum: Žig (podpis ponudnika) 14

15 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV Obrazec št. 2 PONUDNIK (naziv in naslov): Vrsta dela, ki ga bo izvedel podizvajalec: Izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer: Naziv podizvajalca: Naslov podizvajalca: Matična številka podizvajalca: Davčna številka podizvajalca: Transakcijski račun podizvajalca: Predmet del, ki jih izvede podizvajalec: Količina del podizvajalca: Vrednost del podizvajalca: Rok izvedbe teh del: Kraj in datum: Žig (podpis ponudnika) Opombe: - Izjava se izpolni le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem - Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga kopira 15

16 PODATKI O PODIZVAJALCU Obrazec št. 2a PODIZVAJALEC (naziv in naslov): Kontaktna oseba: Telefon: Telefax: Matična številka podizvajalca: Davčna številka podizvajalca: Transakcijski račun podizvajalca: Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: Kraj in datum: Žig (podpis ponudnika) Opombe: - Izjava se izpolni le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem - Če ponudnik nastopa z več kot enim podizvajalcem, se ta priloga kopira 16

17 Obrazec št. 2b IZJAVA PODIZVAJALCA V zvezi z javnim naročilom Dobava 8. (osem) energetskih transformatorjev moči ONAN, 53dB: - 2 x 31,5 MVA za RTP 110/20 kv Ločna - 2 x 31,5 MVA za RTP 110/20 kv Dobrava - 2 x 31,5 MVA za RTP 110/35/20 kv Ljutomer - 2 x 20 MVA za RTP 110/20 kv Ormož (naziv in naslov ponudnika) izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila v skladu z razpisnimi pogoji. Pri izvajanju javnega naročila bomo izvajali naslednja dela: - (navesti dela, ki jih bo izvajal podizvajalec, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe del) Poleg tega izjavljamo, da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti. Strinjamo se, da naročnik opravlja plačila neposredno do nas (priloga: podpisano soglasje). Izjavljamo tudi: - da zoper nas ni začet ali uveden stečajni postopek, - da član našega poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v tem postopku javnega naročila, ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja, - da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, poravnane vse svoje davke in prispevke za socialno varnost ter vse druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer imamo svoj sedež. Soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter bomo po potrebi dali soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev. Kraj in datum: Žig (podpis podizvajalca) Opomba: Prilogo je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. V primeru večjega števila podizvajalcev se priloga fotokopira. 17

18 Obrazec št. 2c SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA Spodaj podpisani podizvajalec (firma in sedež podizvajalca; matična št.), ki ga zastopa (ime in priimek zakonitega zastopnika oz. druge osebe, ki je upravičena za dajanje izjav v imenu podizvajalca) podaja predmetno SOGLASJE K NEPOSREDNIM PLAČILOM. Soglašamo, da naročnik SODO d.o.o., namesto glavnega izvajalca, s katerim sodelujemo pri izvajanju javnega naročila,v primeru, da bo glavni izvajalec v postopku predmetnega javnega naročila Dobava 8. (osem) energetskih transformatorjev moči ONAN, 53dB: - 2 x 31,5 MVA za RTP 110/20 kv Ločna - 2 x 31,5 MVA za RTP 110/20 kv Dobrava - 2 x 31,5 MVA za RTP 110/35/20 kv Ljutomer - 2 x 20 MVA za RTP 110/20 kv Ormož št. ) izbran kot najugodnejši, poravna naše terjatve, ki jih imamo na podlagi del oz. dobav, ki smo jih opravili v sklopu izvajanja javnega naročila, do glavnega izvajalca. Kraj in datum: Žig (podpis podizvajalca) Opomba: To soglasje morajo predložiti vsi podizvajalci, s katerimi bo glavni izvajalec sodeloval pri izvajanju javnega naročila. 18

19 PONUDBENI PREDRAČUN Obrazec št. 3 PONUDNIK: V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni razpisano javno naročilo, katerega obseg je definiran v razpisni dokumentaciji in v tehnični specifikaciji naročila, dobaviti za vrednost: Dobava 8 (osem) energetskih transformatorjev moči ONAN, 53dB( vrednosti brez DDV) za: - 2 x 31,5 MVA za RTP 110/20 kv Ločna : EUR - 2 x 31,5 MVA za RTP 110/20 kv Dobrava : EUR - 2 x 31,5 MVA za RTP 110/35/20 kv Ljutomer : EUR - 2 x 20 MVA za RTP 110/20 kv Ormož : EUR Skupaj: EUR (brez DDV) (z besedo:, /100). Rok plačila: dni. V ponudbeni vrednosti so zajeti vsi stroški ponudnika. Ponudba je fiksna ter nespremenljiva do konca izvedbe naročila. Ponudba velja do. V primeru, da je naša ponudba sprejeta, bomo začeli z deli takoj po podpisu pogodbe vsa pogodbena dela dokončali v roku 90 dni od podpisa pogodbe. V skupnem znesku ponudbe je poleg stroškov, ki so zahtevani z razpisno dokumentacijo za izvedbo predmeta pogodbe, upoštevano: - vsi materialni stroški osebja, ki bo delalo na terenu (kot so predvsem kilometrina, dnevnice, terenski dodatki, stroški za prehrano in nastavitev); - vsi manipulativni stroški za podizvajalce in kooperante; - vsi stroški priprave ponudbe; - vsi ostali stroški, ki so potrebni za izvedbo del - vsi stroški transporta in montaže. Kraj in datum: Žig (podpis ponudnika) 19

20 Obrazec št. 4 PONUDNIK: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV - za pravne osebe Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 1. nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku ((Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.) in 39/09) in so taksativno našteti v 42. členu ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13, Uradni list RS, št. 19/14) 2. nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku niti proti nam ni vložen predlog za začetek postopka stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave; 3. s pravnomočno sodbo v katerikoli državi nismo bili obsojeni za prestopek v zvez z našim poklicnim ravnanjem; 4. imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve;* 5. pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 45. do 48. člena ZJNVETPS, v tem ali predhodnih postopkih nismo podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; 6. imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja; 7. imamo veljavno registracijo in potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnsoti, ki je predmet naročila;** 8. smo finančno in poslovno sposobni in imamo plačane vse, do dneva oddaje ponudbe, zapadle poslovne obveznosti; 9. v zadnjih šestih mesecih nismo imeli blokiranega transakcijskega računa; 10. strinjamo z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila in sprejemanju pogojev razpisa; 11. nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila, ki nam bi bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji; 12. ne bomo imeli do naročnika predmetnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik; Opomba: *V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti potrdilo, da ima na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji. ** V primeru, da ponudnik ni državljan RS oz. nima sedeža v RS, mora predložiti izpisek iz sodnega registra ali potrdilo pristojnega organa, iz katerega bo razvidna dejavnost in zakoniti zastopniki. Navedeni podatki so resnični, ponudnik pa skladno z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov dovoljuje naročniku, da resničnost podatkov preveri sam v primerih, ko gre za podatke iz uradnih evidenc, za podatke, ki niso predmet uradnih evidenc in se štejejo za osebne podatke, posebej dovoljujemo naročniku vpogled v osebne podatke. Kraj in datum: Žig (podpis ponudnika) 20

21 Obrazec št. 5 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI za fizične osebe (zakoniti zastopnik) PONUDNIK: Ime in priimek zakonitega zastopnika: Država rojstva: Naslov stalnega/začasnega bivališča: (ulica in hišna št., poštna št. in pošta) EMŠO: Državljanstvo: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da: 1. nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku ((Uradni list RS, št. 55/08 (66/08 popr.) in 39/09) in so taksativno našteti v 42. členu ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo, Uradni list Evropske unije, št. 335/13, Uradni list RS, št. 19/14) Hkrati pooblaščam SODO d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje predmetnega javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb. Kraj in datum: Žig (podpis ponudnika) Opomba: V primeru več zakonitih zastopnikov se obrazec kopira. 21

22 Obrazec št. 6 SEZNAM REFERENC PONUDNIKA PONUDNIK: v preteklem 5-letnem obdobju (2010, 2011, 2012, 2013 in 2014) uspešno dobavil vsaj 10 energetskih transformatorjev nazivnih moči 20, 31,5 MVA ali 40 MVA izvedbe ONAN/ONAF v elektroenergetske objekte v EU. 1. OBJEKT NAZIVNA MOČ TR LETO DOBAVE Ponudnik k ponudbi priloži referenčne izjave naročnikov (Obrazcu št. 6a), s katerimi izkaže potrditev referenc navedenih v zgornji tabeli. Kraj in datum: Žig (podpis ponudnika) 22

23 Obrazec št. 6a NAZIV POTRJEVALCA REFERENCE Izjavljamo, da je ponudnik: REFERENČNO POTRDILO NAROČNIKA PONUDNIKU USPEŠNO NEUSPEŠNO v preteklem 5-letnem obdobju (2010, 2011, 2012, 2013 in 2014) dobavil vsaj 10 energetskih transformatorjev nazivnih moči 20MVA, 31,5 MVA ali 40 MVA izvedbe ONAN/ONAF v elektroenergetske objekte v EU 1. Objekt Nazivna moč TR Leto dobave Ponudnik mora imeti potrjene reference s strani končnega kupca in ocenjene z oceno uspešno. Ponudnik in podizvajalec uporabita za reference iste obrazce. Kontaktna oseba za preverjanje reference je:, tel.: in . Potrjevalec reference se strinja, da ima naročnik SODO, d.o.o. pravico, da preveri to referenco tudi s tem, da zahteva kopijo pogodbe. Ime, priimek in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference: Kraj in datum: Žig (podpis potrjevalca reference) Opomba: - obrazec se uporabi tudi, v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem ali posebej priloga k obrazcu št. 6 - ponudniki lahko predložijo dokazilo o zahtevanih referencah tudi v drugačni obliki, vendar morajo biti na potrdilu navedeni vsi zgoraj zahtevani podatki - ponudnik lahko ta obrazec kopira in izpolnjenega predloži v številu zahtevanih izvodov oz. predloži izjave z navedeno vsebino - neocenjene reference ali ocenjene z oceno neuspešno se ne upoštevajo! 23

24 Obrazec št. 7 SEZNAM REFERENC PROIZVAJALCA PROIZVAJALEC: Je v preteklem 3-letnem obdobju (2012, 2013 in 2014) uspešno izdelal in dobavil vsaj 30 energetskih transformatorjev nazivnih moči 20, 31,5 MVA ali 40 MVA izvedbe ONAN/ONAF v elektroenergetske objekte v EU Objekt: Nazivna moč (MVA) Leto dobave: Kraj in datum: Žig (podpis proizvajalca) 24

25 BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE Obrazec št. 8 Obrazec zavarovanja za resnost ponudbe po EPGP-758 Glava s podatki o garantu Za: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor Datum: [vpiše se datum izdaje] VRSTA GARANCIJE: garancija za resnost ponudbe ŠTEVILKA GARANCIJE: [vpiše se številka garancije] GARANT: [vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje] NAROČNIK: [vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja] UPRAVIČENEC: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št..., katerega predmet je»dobava 8 (osem) energetskih transformatorjev moči izvedbe ONAN, 53dB in sicer; 2 x 31,5 MVA za RTP 110/20 kv Ločna, Dobrava, Ljutomer in Ormož«. ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE:. EUR. Z besedo:,00/100) [vpiše se znesek s številko in besedo] LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: [nobena] JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki le s pošto ali po kurirju KRAJ PREDLOŽITVE: [garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin] DATUM VELJAVNOSTI: [vpiše se datum zapadlosti garancije] STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: [vpiše se ime naročnika, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja] Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo: 25

26 1. naročnik je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali 2. izbrani naročnik na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali 3. izbrani naročnik ni predložil garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji.. [javnega naročila/razpisa]. Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu. Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št garant (žig in podpis) 26

27 Glava s podatki o garantu BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Obrazec št. 9 Za: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor Datum: [vpiše se datum izdaje] VRSTA GARANCIJE: garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ŠTEVILKA GARANCIJE: [vpiše se številka garancije] GARANT: [vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje] NAROČNIK: [vpiše se ime in naslov naročnika garancije] UPRAVIČENEC: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor OSNOVNI POSEL: naročnikova obveznost iz [naziv pogodbene osnove] št.. za»dobava 8 (osem) energetskih transformatorjev moči izvedbe ONAN, 53dB in sicer; 2 x 31,5 MVA za RTP 110/20 kv Ločna, Dobrava, Ljutomer in Ormož«v pogodbeni vrednosti.. EUR sklenjene dne. med in [običajno med naročnikom in upravičencem], s katero/-im se je med drugim zavezal, da bo.. [dobavil/izvedel/ ]. Naročnik je skladno s. členom navedene.. [navedba pogodbene osnove] upravičencu dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini % pogodbene vrednosti, t.j. v vrednosti.. EUR. ZNESEK IN VALUTA: EUR Z besedo:,00/100) [vpiše se znesek s številko in besedo] LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: [nobena] JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki le s pošto ali po kurirju KRAJ PREDLOŽITVE: [garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin] DATUM VELJAVNOSTI: [vpiše se datum zapadlosti garancije] STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: [vpiše se ime naročnika] Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 27

28 Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru po slovenskem pravu. Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št garant (žig in podpis) 28

29 BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Obrazec št. 10 Glava s podatki o garantu Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 Za: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor Datum: [vpiše se datum izdaje] VRSTA GARANCIJE: garancija za odpravo napak v garancijskem roku ŠTEVILKA GARANCIJE: [vpiše se številka garancije] GARANT: [vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje] NAROČNIK: [vpiše se ime in naslov naročnika garancije] UPRAVIČENEC: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o., Minařikova ulica 5, 2000 Maribor OSNOVNI POSEL: Naročnikova obveznost odprave napak v garancijskem roku po [naziv pogodbene osnove] št.. za»dobava 8 (osem) energetskih transformatorjev moči izvedbe ONAN, 53dB in sicer; 2 x 31,5 MVA za RTP 110/20 kv Ločna, Dobrava, Ljutomer in Ormož«v pogodbeni vrednosti.. EUR sklenjene dne. med in [običajno med Naročnikom in Upravičencem]. 1) Skladno z zapisnikom o [primopredaji/končnem obračunu/ ] je/so bilo/-a blago/dela v vrednosti. EUR prevzeto/-a dne.. Naročnik je skladno s. členom navedene.. [navedba pogodbene osnove] Upravičencu dolžan predložiti garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini %.. [pogodbene/končne/ ] vrednosti, t.j. v vrednosti.. EUR. ZNESEK IN VALUTA: EUR Z besedo:,00/100) [vpiše se znesek s številko in besedo] LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:.. [nobena/navede se listina] JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki le s pošto ali po kurirju KRAJ PREDLOŽITVE: [garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin] DATUM VELJAVNOSTI: [vpiše se datum zapadlosti garancije] STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: [vpiše se ime naročnika] Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo 29

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica 1 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s

Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in s Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana, Zarnikova ulica 3, Ljubljana, objavlja na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lok MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, na podlagi 21. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012,

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest

Številka: / Oznaka JN: Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mest Številka: 603-789/2011-24 Oznaka JN: 7560-12-220062 Datum: 17.7.2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA za izbiro izvajalca za izgradnjo igrišča za OŠ Kašelj Mestna občina Ljubljana Razpisna dokumentacija 1/51 Mestna

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila:»rušitev objektov ob stavbi Kazina«Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek naročila

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Številka:

Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: OBČINA JESENICE, C. železarjev 6, 4270 Jesenice Predmet javnega naročila: IZGRADNJA VODOVODA BETEL - PLANINA POD GOLICO - PLAVŠKI ROVT - ODSEK 1 Št. zadeve: 430-39/2016

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo Šolsko leto: 2019/2020 preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki Datum oddaje vloge: / jih vodijo v skladu z zakonom.

Prikaži več

VELIKA PLANINA D.O.O. Kamniška Bistrica Stahovica Datum: POVABILO IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM

VELIKA PLANINA D.O.O. Kamniška Bistrica Stahovica Datum: POVABILO IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM VELIKA PLANINA D.O.O. Kamniška Bistrica 2 1242 Stahovica Datum: 24. 01. 2014 POVABILO IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU»NAKUP RABLJENE SEDEŽNICE«Stran 1 od 31 Navodila

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU» RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA PREDLOŽITEV KONČNE PONUDBE V OKVIRU JAVNEGA RAZPISA ZA PODELITEV KONCESIJE ZA»PROJEKT ENERGETSKEGA POGODBENIŠTVA NA OBJEKTU»VELEBLAGOVNICA TIMA«Operacija je sofinancirana v okviru»operativnega

Prikaži več

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet: Št.: JN0009/ Datum: RAZP

GOZDARSKI INŠTITUT SLOVENIJE Večna pot LJUBLJANA Splet:     Št.: JN0009/ Datum: RAZP Št.: JN0009/2017-0003 Datum: 09.10.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZVAJANJE AKTIVNOSTI V SKLOPU PROJEKTA FORBIOENERGY Zaporedna številka: JN0009/2017 Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA -popravek Številka: 430-11/2015-16 Datum: 23.10.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA ZA NMP (popravek) Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 8. 8 JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3322-0003/2019-3 Datum: 8. 8. 2019 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

MergedFile

MergedFile OBČINA KRANJSKA GORA OBČINSKA UPRAVA Služba za gospodarske javne službe in investicije Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora tel.: (04) 5809-800, fax.: (04) 5809-824 http://www.kranjska-gora.si/ e-mail:obcina@kranjska-gora.si

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

Razpisna dokumentacija končna 2014

Razpisna dokumentacija končna 2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. Miklošičeva 1 3000 Celje Predmet javnega naročila: Gradbeno obrtniška in inštalacijska dela za obdobje enega leta za potrebe NEPREMIČNINE CELJE

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo)

JGZ Brdo Predoslje Kranj Številka: 51-7/ Datum: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) JGZ Brdo Predoslje 39 4000 Kranj Številka: 51-7/2019-110-1 Datum: 5.4.2019 Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve RS (v nadaljevanju: JGZ Brdo) Predoslje 39, 4000 Kranj, skladno z 52. in 78. členom

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

OBČINA VRHNIKA

OBČINA VRHNIKA Interna številka javnega naročila: 1/1/2013 Datum: 04. 04. 2013 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet javnega naročila:»gradnjagarderobe V ŠPORTNEM PARKU DRENOV GRIČ«Oznaka naročila: 1/1/2013 Vrsta postopka:

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe

OP-G NavodilaZaPripravoPonudbe OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE Predmet naročila: Rekonstrukcija občinske

Prikaži več

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula

NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimula NAVODILO PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI Predmet javnega naročila: Pomoč pri izvedbi projekta Stimulart Oznaka naročila: 510-0007/2017 --------------------------------------------------------------------------------------------

Prikaži več

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ŠMIHELSKA CESTA NOVO MESTO Splet: Št.: JN0001/ Datum: 0

SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO ŠMIHELSKA CESTA NOVO MESTO Splet:     Št.: JN0001/ Datum: 0 8000 NOVO Št.: JN0001/2015-0003 Datum: 03.03.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del za urgentni center Splošne bolnišnice Novo mesto - 2. etapa: nadstropje oddelka

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več