OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /2014-4/4 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLAGATELJ: POROČEVA

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /2014-4/4 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLAGATELJ: POROČEVA"

Transkripcija

1 OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /2014-4/4 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLAGATELJ: POROČEVALCI: PRAVNA OSNOVA: NAMEN: PREDLOG LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2014 Marjan Šarec, župan Občine Kamnik Grega Zore, strokovni sodelavec za šport na Zavodu za turizem in šport v Občini Kamnik Urška Kolar, direktorica Zavoda za turizem in šport v Občini Kamnik Katja Vegel, višja svetovalka za družbene dejavnosti mag. Ivan Kenda, direktor občinske uprave 7. člen Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/2001-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03 ZOPA), Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00), 6. člen Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 8/12 in 12/13) in 14. člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) Obravnava in sprejem PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Kamnik sprejme Letni program športa v občini Kamnik za leto O b r a z l o ž i t e v : 1. Razlogi za sprejem Letnega programa športa in ocena stanja: Izvajanje Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji se na ravni lokalne skupnosti določi z Letnim programom športa. Letni program športa (v nadaljevanju: LPŠ) določa obseg in vrsto športnih dejavnosti, ki se sofinancirajo iz javnih sredstev ter obseg sredstev, ki se za njihovo uresničevanje zagotovijo v občinskem proračunu. Sprejem in potrditev LPŠ zagotavlja uresničevanje javnega interesa v športu na ravni lokalne skupnosti, kot to določa 1. člen Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik (v nadaljevanju: pravilnik). Javni razpis za sofinanciranje športnih programov mora v skladu s sprejetim pravilnikom občinska uprava objaviti na spletni strani Občine Kamnik. S sprejemom letnega programa športa za leto 2014 se Občina Kamnik zavezuje, da bo uresničevala javni interes v športu na lokalnem nivoju.

2 Sredstva, zagotovljena v proračunu občine Kamnik za leto 2014, so v Letnem programu športa v občini Kamnik za leto 2014 podrobno razdelana. V letu 2012 je Zavod za turizem in šport v Občini Kamnik uspešno pričel z izvajanjem večine nalog s področja športa (upravljanje in vzdrževanje športnih objektov, otroških igrišč.), v letu 2014 pa prevzema še dodatne naloge s področja športa. V Letnem programu športa so tudi postavke, ki zagotavljajo delovanje,upravljanje in investicije v športno infrastrukturo. V LPŠ 2014 so dodane še nove, dodatne proračunske postavke, in sicer: - p.p sredstva za šolski šport - p.p Zavod za turizem in šport nakup kombija - p.p sklad za pokriti bazen - p.p ureditev tekaške steze stadion Mekinje - sintetična podlaga 2. Cilji in načela predloga programa: Cilji letnega programa športa za leto 2014 so: - operacionalizacija določil 3. in 7. člena Zakona o športu, Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji in izvrševanje Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik; - spodbujanje in zagotavljanje pogojev za opravljanje in razvoj športnih dejavnosti v občini; - uskladitev pogojev in meril za sofinanciranje športnih programov z občinskimi proračunskimi sredstvi in z dejanskimi zmožnostmi občinskega proračuna za potrebe športa; - načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje javne športne infrastrukture, ki je pomembna za celotno lokalno skupnost. 3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem programa za proračun: V občinskem proračunu je lokalna skupnost že do sedaj namenjala finančna sredstva za programe športa in rekreacije. Sprejem in potrditev Letnega programa športa za leto 2014, zato v ničemer ne spreminja dosedanjega načina sofinanciranja le-teh. Za celotno področje športa in rekreacije so v letu 2014 planirana finančna sredstva v višini ,00 EUR. Marjan Šarec ŽUPAN Priloga: - Letni program športa v občini Kamnik za leto 2014

3 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 popr.), 6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik (Uradni list RS, št. 8/12 in 12/13) in 14. člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 101/08, 45/10 in 34/12) je Občinski svet Občine Kamnik na.. seji dne.. sprejel LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI KAMNIK ZA LETO člen (vsebina) Z Letnim programom športa (v nadaljevanju LPŠ) v občini Kamnik za leto 2014 se določijo: športni programi, ki se sofinancirajo iz javnih financ; obseg in vrsta športnih dejavnosti; višina proračunskih sredstev za sofinanciranje posameznih športnih vsebin; posebni pogoji in zahteve za vrednotenje športnih programov; 2. člen (programi športa) V proračunu Občine Kamnik se v proračunskem letu 2014 zagotovijo sredstva za športne programe, ki jih izvajajo: zavodi s področja VIZ-vzgoje in izobraževanja (vrtci, osnovne in srednje šole) športna društva in klubi, zveze športnih društev,zavodi, zasebniki ali druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa. V občinskem proračunu v letu 2014 so zagotovljena tudi sredstva za: obratovanje javne športne infrastrukture in investicije v javno športno infrastrukturo. 3. člen (obseg in vrsta dejavnosti) Obseg in vrsta dejavnosti izvajalcev LPŠ sta opredeljena glede na vsebine Nacionalnega programa športa (NPŠ), glede na določila Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik in glede na določbe Posebnih pogojev in zahtev, ki so sestavni del LPŠ Športna vzgoja otrok in mladine: interesna športna vzgoja predšolskih otrok o otroci v starosti do 5 let: interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok o otroci v starosti od 6 do 9 let: o otroci v starosti od 9 do 11 let: o otroci v starosti od 11 do 15 let: športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport o dečki v starosti od 6 do 11 let (CI): o deklice v starosti od 6 do 11 let (CE): o dečki v starosti od 11 do 13 let (MDI): o deklice v starosti od 11 do 13 let (MDE): o dečki v starosti od 13 do 15 let (SDI): o deklice v starosti od 13 do 15 let (SDE):

4 športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami o otroci v starosti od 6 do 15 let: o mladi v starosti do 19 let: interesna športna vzgoja mladine o mladi v starosti do 19 let: športna vzgoja mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport o mlajši mladinci v starosti od 15 do 17 let (MMI): o mlajše mladinke v starosti od 15 do 17 let (MME): o starejši mladinci v starosti od 17 do 19 let (SMI): o starejše mladinke starosti od 17 do 19 let (SME): Sofinancira se koordinacija, organizacija in izvedba šolskih športnih tekmovanj na občinskem (osnovnem) nivoju: o stroški priznanj o stroški sodnikov in zapisnikarjev o stroški organizacije Sofinancira se 20-urni program vadbe za ekipe, ki se udeležijo šolskih športnih tekmovanj na občinskem/osnovnem nivoju (za vsako tekmovanje posebej): o strokovni kader Sofinancira se udeležba ekip na področnih, regijskih in državnih ŠŠT (za vsako ekipo in stopnjo tekmovanja posebej) in delovanje PC ŠŠT: o strokovni kader o materialni stroški 2. Športno rekreativna dejavnost občanov: o rekreativni programi za odrasle v starosti do 65 let o rekreativni programi za odrasle v starosti nad 65 let Prizna se ena (1) skupina na program, ki je lahko tudi mešana po spolu. 3. Kakovostni šport: športni programi odraslih s tekmovalno vsebino: o člani (ČI): o članice (ČE): 4. Vrhunski šport: športni programi kategoriziranih športnikov mladinskega, državnega, perspektivnega, mednarodnega in/ali svetovnega razreda 5. Šport invalidov: interesna športna dejavnost invalidov 6. Razvojne in strokovne naloge v športu (sofinanciranje): strokovno izpopolnjevanje v športu o strokovno izpopolnjevanje: programi strokovnega izpopolnjevanja športne in promocijske prireditve ter pospeševanje športa o športe in/ali rekreacijske prireditve lokalnega pomena: organizacija in izvedba o športne prireditve občinskega, državnega in/ali mednarodnega pomena: organizacija in izvedba o tradicionalne športne prireditve: organizacija in izvedba o udeležba na velikih mednarodnih športnih prireditvah: udeležba športnikov na mednarodnih tekmovanjih

5 delovanje društev in zvez na lokalni ravni o delovanje društev: tehnično in administrativno delovanje društev priznanja športnikom in športnim delavcem o podelitev priznanj športnikom, ekipam in športnim delavcem: organizacija in izvedba prireditve 7. Sofinanciranje dodatnih stroškov najemov objektov Sredstva so namenjena za sofinanciranje najemov športnih površin ali objektov vsem izvajalcem LPŠ, ki na območju občine nimajo zagotovljenih prostorskih kapacitet za izvajanje redne športne vadbe ali pa trenirajo v športnih objektih, ki niso v občinski lasti. Sredstva so namenjena le športni vzgoji otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport. 8. Športni objekti vzdrževanje javne športne infrastrukture o sofinanciranje tekočega in investicijskega vzdrževanja javnih športnih objektov vzdrževanje javnih otroških igrišč v občini 9. Investicije v javno športno infrastrukturo Sredstva za investicije v javno športno infrastrukturo so namenjena za financiranje potrjenih in sprejetih investicij, za investicijsko vzdrževanje in obnove ter materialne stroške v skladu s sprejetimi proračunskimi sredstvi za področje športa v letu člen (višina proračunskih sredstev) Po proračunskih postavkah občine Kamnik za leto 2014 se sofinancirajo naslednje športne vsebine: PP točka 3. člena LPŠ vrsta športne dejavnosti sof. dejavnosti klubov in društev (redna športna vadba, izpopolnjevanje v športu, delovanje društev) sredstva za pospeševanje in promocijo športa (športne in promocijske prireditve, podelitev priznanj športnikom in športnim delavcem ter pospeševanje športa) višina sredstev 2014 % skupaj sredstva , , sof. stroškov najemov na področju športa , sredstva za šolski šport (športni programi VVZ, OŠ in SŠ) , Zavod za turizem in šport nakup kombija , Zavod za turizem in šport vzdrževanje športnih objektov (stroški za drsališče, vzdrževanje športnih igrišč po KS, zavarovanje objektov, ) Zavod za turizem in šport vzdrževanje bazena (stroški vzdrževanja in delovanja bazena) , ,02

6 Športno igrišče Mekinje (gradnja novega igrišča) , Sklad za pokriti bazen , Ureditev tekaške steze stadion Mekinje - sintetična podlaga Športno igrišče Pšajnovica (sofinanciranje postavitve lesenega objekta za orodje in garderobe) nogometni stadion Mekinje sanacija objekta (II. del sanacije objekta: okna, elektroinstalacije, ) , , ,55 SKUPAJ: ,00 5. člen (načini zagotavljanja sredstev) Občina Kamnik bo proračunska sredstva za izvedbo LPŠ zagotovila na naslednje načine: Sredstva za izvajanje športnih programov (3. člen: točke 1 do 5), za izvedbo razvojnih in strokovnih nalog (3. člen: točka 6) ter dodatna sredstva za najem športnih objektov (3. člen: točka 7) se razdelijo na podlagi rezultatov javnih razpisov (v skladu z določbami veljavnega Pravilnika: Merila in normativi ter LPŠ 2014: Posebni pogoji in zahteve) in na podlagi pogodb, ki jih občinska uprava podpiše z izbranimi izvajalci. Sredstva za materialne stroške in stroške vzdrževanja javne športne infrastrukture (3. člen: točka 8) se zagotovijo na osnovi neposredne pogodbe z upravljavci športnih objektov. Sredstva za investicije v javno športno infrastrukturo (3. člen: točka 9) se realizirajo na podlagi potrjenega programa vlaganj v javno športno infrastrukturo, ki ga občinski svet sprejme in potrdi z občinskim proračunom za leto člen (javni razpis) Na osnovi sprejetega LPŠ v občini Kamnik za leto 2014 bo občinska uprava v skladu z določili Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik izvedla vse postopke v zvezi z izvedbo javnih razpisov za sofinanciranje programov športa ter športno rekreativnih in promocijskih v občini Kamnik za leto člen (spremljanje izvajanja LPŠ) Občinska uprava preko komisije za šport spremlja izvajanje LPŠ. V kolikor izvajalci LPŠ ne bodo v celoti izpolnjevali pogodbenih obveznosti, se jim sredstva ne bodo zagotovila oz. izplačala. 8. člen (spremembe LPŠ) Sprememba občinskega proračuna na področju športa istočasno pomeni spremembo LPŠ 2014.

7 9. člen (vsebinska povezanost) Za vse, kar ni opredeljeno v LPŠ 2014, se smiselno uporabljajo določila Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Kamnik. 10. člen (posebni pogoji) Sestavni del LPŠ 2014 so Posebni pogoji in zahteve, ki na osnovi izbranih prioritet, razpoložljivih finančnih sredstev in razmer v lokalnem športu podrobneje opredeljujejo kriterije za vrednotenje športnih programov v letu člen (veljavnost LPŠ) LPŠ v občini Kamnik za leto 2014 začne veljati z dnem, ko ga sprejme Občinski svet Občine Kamnik. Št /2014-4/4 Kamnik, dne. Župan Občine Kamnik Marjan Šarec Priloga: - Posebni pogoji in zahteve za vrednotenje športnih programov v letu 2014

8 POSEBNI POGOJI IN ZAHTEVE ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV V LETU 2014 V težnji po izenačevanju pogojev za vse izvajalce programov športa v občini Kamnik in hkrati po dodatnem stimuliranju tekmovalno uspešnejših skupin so v nadaljevanju opredeljeni Posebni pogoji in zahteve, ki natančnejše določajo vrednotenje športnih programov v občini Kamnik v letu Specifičnost športnih programov športne panoge razvršča na naslednje skupine: izvajalci programov v individualnih športih, v katerih športniki v uradnih tekmovalnih sistemih NPZ tekmujejo za naslov državnega prvaka; izvajalci programov v kolektivnih športih, v katerih športniki v uradnih tekmovalnih sistemih NPZ tekmujejo za naslov državnega prvaka; izvajalci različnih športno-rekreativnih programov; drugi izvajalci (miselne igre). I. PROGRAMI REDNE VADBE 1. Število priznanih skupin v razpisanem športnem programu Vsakemu izbranemu izvajalcu se v letu 2014 prizna največ ena (1) vadbena skupina v vsakem razpisanem športnem programu. V letu 2014 se izvajalcu v športni vzgoji otrok usmerjenih v kakovostni šport (kategorija do 11 let) prizna največ ena (1) dodatna vadbena skupina, ki jo utemelji z dokazilom o nastopanju v ustreznem tekmovalnem sistemu NPŠZ. V športnih programih rekreativne vadbe se ob izpolnjevanju vseh predpisanih pogojev vsakemu izvajalcem v letu 2014 prizna po ena (1) vadbena skupina. 2. Potrebno število udeležencev v vadbeni skupini (preglednica št. 1) Specifične zahteve športnih panog in programov glede potrebnega števila udeležencev v tekmovalnih in/ali rekreacijskih skupinah terjajo določitev potrebnega minimalnega števila udeležencev. V kolikor v športnem programu ni prijavljeno predvideno število udeležencev, se s koeficientom popolnjenosti proporcionalno zniža število točk za priznani program. V programih, kjer je število določeno intervalno, se za izračun koeficienta popolnjenosti upošteva zgornja meja. Če v športnem programu sodeluje večje število udeležencev, kot je določeno z LPŠ 2014, to ne vpliva na dodatno vrednotenje programa. Izvajalci športnih programov lahko posameznega udeleženca prijavijo samo v enem (1) od programov, ki ga izvajajo. Vadbene skupine se lahko, kjer je to možno, oblikujejo mešano glede na spol. Glede na starost so mlajši udeleženci /ke izjemoma lahko prijavljeni v eni starostni kategoriji navzgor. Starejši udeleženci/ke ne morejo biti prijavljeni za mlajše starostne kategorije.

9 PREGLEDNICA ŠT. 1 POTREBNO ŠTEVILO UDELEŽENCEV V VADBENI SKUPINI INTERESNI IN REKREATIVNI PROGRAMI ŠPORTNA PANOGA IŠV otrok do 5 let Šolski šport IŠV otrok in mladine od6 do19 let IŠV otrok in mladine s posebnimi potrebami RE odrasli: 65 -; 65 + ŠPORT INVALIDOV VSE ŠPORTNE PANOGE IN MISELNE IGRE PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA ŠPORTNA PANOGA CI/CE do 11 let MDI/MDE do 13 let SDI/SDE do 15 let MMI/MME do 17 let SMI/SME do 19 let ČI/ČE INDIVIDUALNI ŠPORTI I. (atletika, gorski tek, alpinizem, športno plezanje, jadralno padalstvo, kolesarstvo, triatlon, strelstvo, lokostrelstvo, badminton, tenis namizni tenis, plavanje, smučanje(alpsko, skoki, teki,...), golf INDIVIDUALNI ŠPORTI II. (balinanje, kegljanje, boks, karate, judo, kick boks, savate ) KOLEKTIVNI ŠPORTI I. (košarka, odbojka, vaterpolo, rokomet...) KOLEKTIVNI ŠPORTI II. (nogomet, hokej, in-line hokej, floorball...) MISELNE IGRE (šah, bridge, go ) Število priznanih ur programov redne vadb in razvrščanje skupin v kakovostne nivoje (preglednica št. 2) Športni programi IŠV otrok in mladine, IŠV otrok in mladine s posebnimi potrebami, RE odraslih in športa invalidov so v letu 2014 ovrednoteni skladno z določbami Pravilnika. Športne panoge pri kakovostnem in vrhunskem šport otrok in mladine ter pri kakovostnem in vrhunskem športu odraslih so razvrščene v kakovostne nivoje, pri čemer je kriterij za razvrščanje dosežen tekmovalni rezultat:

10 MR nivo: MEDNARODNI RANG opomba: za uvrstitev v mednarodni rang (MR nivo) lahko kandidirajo le skupine kakovostnega športa odraslih (ČI/ČE)! Kolektivne športne panoge: Prvo (1.) mesto na uradnem DP (osvojitev naslova državnega prvaka) in/ali nastopanje na tekmah evropskega pokala. Individualne športne panoge in miselne igre: Najmanj2 kategorizirana športnika perspektivnega, mednarodnega ali svetovnega razreda v skupini. 1. nivo: DRŽAVNI RANG 1 Kolektivne športne panoge: Uvrstitev ekipe v prvi tretjini (1/3) uradnega DP NPŠZ. Individualne športne panoge in miselne igre: Vsaj 4 športniki v skupini uvrščeni v prvi tretjini (1/3) nastopajočih na uradnem DP (ali na uradni jakostni lestvici NPŠZ). 2. nivo: DRŽAVNI RANG 2 Kolektivne športne panoge: Uvrstitev ekipe v drugi tretjini (2/3) uradnega DP NPŠZ. Individualne športne panoge in miselne igre: Vsaj 4 športniki v skupini uvrščeni v drugi tretjini (2/3) nastopajočih na uradnem DP (ali na uradni jakostni lestvici NPŠZ). 3. nivo: REGIJSKI RANG Kolektivne športne panoge: Uvrstitev v tretji tretjini (3/3) uradnega DP NPŠŠZ in/ali nastopanje v nižjih ligaških tekmovanjih NPŠZ. Individualne športne panoge in miselne igre: Uvrstitev v tretji tretjini (3/3) nastopajočih na uradnem DP (ali na uradni lestvici NPZ) in/ali nastopanje na tekmovanjih nižjega ranga NPŠZ. Pri razvrščanju kolektivnih športov v kakovostne nivoje se kot kvota nastopajočih na uradnem DP upoštevajo: prva (1.), druga (2.) in tretja (3.) liga po rangu NPŠZ velja za vse starostne kategorije. Pri razvrščanju v kakovostne nivoje se upoštevajo tekmovalni dosežki doseženi v preteklem koledarskem letu (velja za vse starostne kategorije): pri kolektivnih športih: končna lestvica tekmovalne sezone; pri individualnih športih in miselnih igrah: jakostna lestvica sezone in/ali uvrstitev na uradnem državnem prvenstvu NPŠZ. Ekipi ali posamezniku se pri razvrščanju v kakovostne nivoje rezultati upoštevajo le pod pogojem, da je na tekmovanju sodelovalo najmanj šest (6) ekip/tekmovalcev in da so bili najmanj trije (3) ob koncu tekmovanja uvrščeni. Tekmovalnim skupinam, ki sodijo med individualne športe ali miselne igre, se lahko upoštevajo rezultati ekipe (ekipno prvenstvo), če so za skupino ugodnejši, vendar morajo izpolnjevati vse ostale predpisane posebne pogoje (število udeležencev, število tekmovanj...). V alpinizmu se za določitev kakovostnega nivoja dodatno upošteva veljavni Pravilnik PZS za razvrščanje dosežkov alpinistov in športnih plezalcev v naravnih stenah.

11 PREGLEDNICA ŠT. 2 ŠPORTNI PROGRAM VSE ŠPORTNE PANOGE IN MISELNE IGRE ŠTEVILO PRIZNANIH UR PROGRAMOV REDNE VADBE INTERESNI IN REKREATIVNI PROGRAMI (število priznanih ur interesnega in/ali rekreativnega programa) IŠV otrok do 5 let Šolski šport IŠV otrok in mladine od 6 do 19 let IŠV otrok in mladine pos. potrebe RE odrasli: 65 -; 65 + ŠPORT INVALIDOV PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA (število priznanih ur športnega programa) DOSEŽEN KAKOVOSTNI NIVO CI/CE do 11 let MDI/MDE do 13 let SDI/SDE do 15 let MMI/MME do 17 let SMI/SME do 19 let ČI/ČE 3. nivo: REGIJSKI RANG nivo: DRŽAVNI RANG nivo: DRŽAVNI RANG MR nivo: MEDNARODNI RANG Minimalno število tekmovanj (udeležba na tekmovanjih) Tekmovalni sistemi NPŠZ se med seboj razlikujejo, a je cilj vseh skupin, ki se ukvarjajo s kakovostnim in vrhunskim športom, da svoje sposobnosti primerjajo z vrstniki. Vsaka tekmovalna skupina oziroma tekmovalec mora dokazati, da je v tekmovalni sezoni končani v preteklem koledarskem letu nastopil/a na najmanj petih (5) tekmovanjih ustreznega ranga, razen če s tekmovalnim sistemom NPŠZ ni drugače določeno. V primeru, da je v skupini prijavljeni tekmovalec nastopil na manjšem številu tekem, se ne šteje kot član skupine. Koeficient popolnjenosti proporcionalno zniža število točk za priznani program. 5. Korekcijski faktor za vrednotenje športnega objekta (preglednica št. 3) Specifičnost športnih panog narekuje uporabo različnih športnih objektov. Športne panoge so glede uporabe različnih športnih objektov razdeljene v več skupin. Z LPŠ 2014 se pri vrednotenju športnega objekta v programih: IŠV otrok in mladine, IŠV otrok in mladine s posebnimi potrebami, RE odraslih in šport invalidov upošteva korekcijski faktor 0,5 (1 ura programa = 0,5 točke). Z LPŠ 2014 se pri vrednotenju športnega objekta v programih: KŠ otrok (CI/CE, MDI/MDE in SDI/SDE) upošteva korekcijski faktor 1,0 (1 ura programa = 1 točka). Z LPŠ 2014 se pri vrednotenju športnega objekta v programih: KŠ mladine (MMI/MME in SMI/SME) in KŠ odrasli (ČI/ČE) upošteva korekcijski faktor po preglednici št. 3.

12 PREGLEDNICA ŠT. 3 KOREKCIJSKI FAKTOR: ŠPORTNI OBJEKT INTERESNI IN REKREATIVNI PROGRAMI ŠPORTNA PANOGA GLEDE NA UPORABO OBJEKTA VSE ŠPORTNE PANOGE IN MISELNE IGRE IŠV otrok do 5 let IŠV otrok do 11 in 15 let IŠV mladine do19 let IŠV otrok in mladine pos. potrebe RE odrasli: 65 -; 65 + ŠPORT INVALIDOV 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 ŠPORTNA PANOGA GLEDE NA UPORABO OBJEKTA CI/CE do 11 let PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA MDI/MDE do 13 let SDI/SDE do 15 let MMI/MME do 17 let SMI/SME do 19 let BAZEN - POKRITI (plavanje, vaterpolo) 1,00 1,00 1,00 2,10 2,10 2,10 KEGLJIŠČE - POKRITO (kegljanje) 1,00 1,00 1,00 1,65 1,65 1,65 PLEZALNA STENA - POKRITA (športno plezanje, alpinizem) 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 STRELIŠČE - POKRITO (lokostrelstvo, strelstvo, samostrel...) 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 ŠPORTNA DVORANA (odbojka, košarka, rokomet, futsal, floorball,...) ČI/ČE 1,00 1,00 1,00 2,10 2,10 2,10 TELOVADNICA 1 (gimnastika, sedeča odbojka ) 1,00 1,00 1,00 1,65 1,65 1,65 TELOVADNICA 2 (badminton, namizni tenis, squash) 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 TELOVADNICA 3 (borilni športi: boks, karate, judo,...) 1,00 1,00 1,00 1,30 1,30 1,30 TENIŠKA DVORANA (tenis) 1,00 1,00 1,00 1,65 1,65 1,65 DRUGE POKRITE ŠPORTNE POVRŠINE 1 (ples, sabljanje ) 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 NOGOMETNI STADION (nogomet, hokej na travi, baseball, rugby...) 1,00 1,00 1,00 1,90 1,90 1,90 POLIGONI ZA ZIMSKE ŠPORTE (smučanje, deskanje, skoki, teki, biatlon..) 1,00 1,00 1,00 1,90 1,90 1,90 IGRIŠČE ZA GOLF (golf) 1,00 1,00 1,00 1,90 1,90 1,90 ATLETSKI STADION (atletika) 1,00 1,00 1,00 1,75 1,75 1,75 ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE 1 (in line hokej, kotalkanje...) 1,00 1,00 1,00 1,55 1,55 1,55 ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE 2 (avto-moto šport, konjeništvo) 1,00 1,00 1,00 1,40 1,40 1,40 ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE 3 (odbojka na mivki, balinanje) 1,00 1,00 1,00 1,25 1,25 1,25 ZUNANJE ŠPORTNE POVRŠINE 4 (gorski teki, kolesarstvo, jadralno padalstvo) 1,00 1,00 1,00 1,10 1,10 1,10 VODNI IN OBVODNI ŠPORTI (kajak-kanu, rafting, veslanje, jadranje...) 1,00 1,00 1,00 1,50 1,50 1,50 PROSTOR ZA MISELNE IGRE (šah, bridge, go) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

13 Dodatna sredstva za sofinanciranje športnih površin ali objektov (PP 8102) so namenjena izbranim izvajalcem LPŠ, ki na območju občine nimajo zagotovljenih prostorskih kapacitet za izvajanje redne športne vadbe skozi vse leto ali pa trenirajo v športnih objektih, ki niso v občinski lasti (npr. pokriti bazen, smučišče, ). Izvajalci, ki imajo na območju občine na voljo športne objekte, katerih lastnik je občina Kamnik, do omenjenih sredstev niso upravičeni. Sredstva bodo na podlagi priznanih točk programom športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport razdeljena društvom, ki zadostujejo omenjenim pogojem. 6. Korekcijski faktor za vrednotenje strokovnega kadra Strokovni kader je odgovoren za kvalitetno izvajanje športnih programov. Izvajalci morajo ob prijavi programov IŠV otrok in mladine, IŠV otrok in mladine s posebnimi potrebami, KŠ otrok in mladine, RE (65+) ter športa invalidov posredovati dokumentirane podatke o strokovni usposobljenosti oseb, ki vodijo športne programe (vaditelj, inštruktor, učitelj, trener...). V kolikor ti podatki niso priloženi prijavi oziroma športni program vodi oseba brez ustrezne športne izobrazbe ali usposobljenosti, se točke za strokovni kader ne priznajo. Z LPŠ 2014 se pri vrednotenju strokovnega kadra upošteva korekcijski faktor 1,0! (1 ura programa = 1 točka). 7. Dodatni programi za kategorizirane športnike (preglednica št. 4) Kategorizirani športniki so tisti športniki, ki so na državnem in/ali mednarodnem prizorišču dosegli vrhunske športne rezultate. Kot stimulacija za nadaljnje delo in pokrivanje nastalih stroškov v trenažnem procesu se kategoriziranim športnikom prizna dodatni program (v obliki števila dodatnih točk programa). V razpisu za koledarsko leto se upošteva seznam kategoriziranih športnikov, ki ga izdaja OKS-ZŠZ in je v veljavi na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje športnih programov. PREGLEDNICA ŠT. 4 DOSEŽEN NIVO KATEGORIZACIJE KATEGORIZIRANI ŠPORTNIKI PRIZNANI DODATNI PROGRAM število ur dodatnega programa SVETOVNI RAZRED (SR) 160 PERSPEKTIVNI IN MEDNARODNI RAZRED (PR, MR) MLADINSKI N DRŽAVNI RAZRED (MLR, DR) Razširjenost in uspešnost športnih panog Za ugotavljanje razširjenosti in uspešnosti športnih panog in izvajalcev se v LPŠ 2014 uporabi iste kriterije, kot so izbrani za izračun točk za delovanje društev na lokalnem nivoju (11. točka). Na osnovi kriterijev so izvajalci športnih programov razdeljeni na:

14 Skupina 1: izvajalci, ki ne dosežejo 20 točk so izločeni iz nadaljnje obravnave. skupina 2: izvajalci, ki dosežejo 21 do 80 točk: skupni korekcijski faktor = 0,9. skupina 3: izvajalci, ki dosežejo 81 do 160 točk: skupni korekcijski faktor = 1,0. skupina 4: izvajalci, ki dosežejo 161 do 200 točk: skupni korekcijski faktor = 1,1. 9. Šolska športna tekmovanja a) Koordinacija, organizacija in izvedba šolskih športnih tekmovanj na občinskem (osnovnem) nivoju: o materialni stroški priznanj: 10 točk/tekmovanje; o stroški sodnikov in zapisnikarjev: 10 točk/tekmovanje; o stroški organizacije: do 80 točk/tekmovanje. b) 20-urni program vadbe za ekipe, ki se udeležijo šolskih športnih tekmovanj na občinskem/osnovnem nivoju (za vsako tekmovanje posebej): o strokovni kader: 20 točk/skupina. c) Udeležba ekipna področnih, regijskih in državnih ŠŠT (za vsako ekipo in stopnjo tekmovanja posebej) in delovanje PC ŠŠT: o strokovni kader: 10 točk/skupina; o materialni stroški: 20 točk/ekipa/tekmovanje; o materialni stroški za delovanje področnega centra ŠŠT. II. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE 10. Izpopolnjevanje v športu (preglednica št. 5) V letu 2014 pri izpopolnjevanju strokovnih kadrov v športu lahko vsak prijavi največ toliko udeležencev, kolikor mu je z javnim razpisom priznanih programov KŠ otrok in mladine. Programi izpopolnjevanja strokovnega kadra v športu se ovrednotijo na osnovi v letu 2013 pridobljene strokovne izpopolnjenosti (potrditve trenerskih licenc s strani NPŠZ). PREGLEDNICA ŠT. 5 IZPOPOLNJEVANJE OBSEG VREDNOTENJA ŠPORTNA VSEBINA / PROGRAM IZPOPOLNJEVANJE (pridobitev licence) število točk za izpopolnjevanje (trenerske licence) 20 točk/ Na razpisu izbranim programom izpopolnjevanja se skupni seštevek točk korigira s korekcijskim faktorjem 0,5 11. Delovanje društev na lokalnem nivoju (preglednica št. 6) Za leto 2014 se za določitev točk za delovanje društev na lokalnem nivoju upoštevajo naslednji kriteriji: število članov društva s plačano članarino (potrjen poimenski seznam članov s plačano članarino za leto 2013 in z opredeljeno višino članarine je potrebno oddati z vlogo na javni razpis). število let neprekinjenega delovanja društva število pri NPŠZ registriranih tekmovalcev

15 (s strani NPŠZ potrjen poimenski seznam licenciranih (registriranih) tekmovalcev za sezono 2013/14 je potrebno oddati z vlogo na javni razpis). število ekip KŠ otrok in mladine, ki nastopajo v uradnih tekmovanjih NPŠZ (s strani NPŠZ potrjen seznam ekip, ki v tekmovalni sezoni 2013/14 nastopajo na uradnih tekmovanjih NPŠZ, je potrebno oddati z vlogo na javni razpis). članstvo v lokalni zvezi društev (reprezentativni organ) Na razpisu se priznanim točkam za delovanje društev na lokalnem nivoju skupni seštevek točk korigira s korekcijskim faktorjem 1,0! Združenju športnih društev se priznajo sredstva za delovanje po posebnih merilih, navedenih v preglednici št. 6. PREGLEDNICA ŠT. 6 ŠPORTNA VSEBINA / PROGRAM DELOVANJE DRUŠTEV NA LOKALNEM NIVOJU ELEMENT VREDNOTENJA ŠTEVILO ČLANOV DRUŠTVA S PLAČANO ČLANARINO ELEMENT VREDNOTENJA ŠTEVILO LET NEPREKINJENEGA DELOVANJA DRUŠTVA ELEMENT VREDNOTENJA ŠTEVILO PRI NPŠZ REGISTRIRANIH ČLANOV DRUŠTVA ELEMENT VREDNOTENJA ŠTEVILO MLADIH EKIP, KI NASTOPAJO V TEKMOVANJIH NPŠZ ELEMENT VREDNOTENJA ČLANSTVO V LOKALNI ZVEZI DRUŠTEV OBSEG VREDNOTENJA št. članstva: do točk/ delovanje: 5-10 let 10 točk/ št. tekmov.: do točk/ št. članstva: točk/ delovanje: let 20 točk/ št. tekmov.: točk/ št. članstva: točk/ delovanje: let 30 točk/ št. tekmov.: točk/ št. članstva: nad točk/ delovanje: 21 in več 40 točk/ št. tekmov.: nad točk/ 1-2 ekipi 3-4 ekipe 5-6 ekip 7 in več ekip 10 točk/ NE 0 točk/ 20 točk/ DA 40 točk/ 30 točk/ 40 točk/ ŠPORTNA VSEBINA / PROGRAM OBSEG VREDNOTENJA lokalno združenje športnih društev ELEMENT VREDNOTENJA št. članstva: 5-15 št. članstva: nad 15 ŠTEVILO DRUŠTEV S PLAČANO ČLANARINO 100 točk 200 točk 12. Izvedba športnih (preglednica št. 7) Na javni razpis za sofinanciranje športnih izvajalci ne morejo prijaviti športnih prireditve (uradnimi tekmovanji v okviru tekmovanj NPŠZ), na katerih njihovi tekmovalci/ke nastopajo s ciljem doseči odmeven športni rezultat. a) Športne prireditve lokalnega pomena so prireditve tekmovalnega in/ali rekreativnega značaja in so osredotočena na lokalno okolje. K športnim prireditvam lokalnega pomena sodijo tudi vse ostale športne prireditve, ki ne dosegajo pogojev za razvrstitev v višji kakovostni nivo.

16 V letu 2014 vsak lahko prijavi največ dve prireditvi. Isto lahko prijavi samo en. Dodatni kriteriji: število udeležencev prireditve, tradicija (število let zaporedne izvedbe) tekmovalnega ali promocijskega značaja in starost udeležencev! Če je namenjena vsem starostnim kategorijam, se upošteva korekcijski faktor = 1,0! Če je izvedena izven meja občine Kamnik, se upošteva korekcijski faktor = 0,0! b) Športne prireditve občinskega pomena so prireditve tekmovalnega in/ali rekreativnega značaja, ki imajo širši družbeni pomen. Sem prvenstveno prištevamo množične športne prireditve z dolgoletno tradicijo in tekmovanja, ki imajo značaj enkratnih tekem v rangu slovenskega pokala (v koledarju tekmovanj NŠPZ). V letu 2014 lahko vsak prijavi največ eno občinskega pomena. Isto lahko prijavi samo en. Dodatni kriteriji: število udeležencev prireditve, tradicija (število let zaporedne izvedbe), tekmovalnega ali manifestativnega (promocijskega) značaja in starost udeležencev! Če je namenjena vsem starostnim kategorijam, se upošteva korekcijski faktor = 1,0! Če je izvedena izven meja občine Kamnik, se upošteva korekcijski faktor = 0,0! c) Športne prireditve državnega pomena so organizirana tekmovanja, ki imajo značaj (naziv) uradnega državnega prvenstva (NŠPZ). So enkratna (ne ponavljajoča) športna tekmovanja. V ta okvir sodi tudi organizacija mednarodnih tekmovanj, ki so uradno v koledarju mednarodne panožne ŠZ (tekmovanja evropskega pokala, FIS tekme ) V letu 2014 lahko vsak prijavi največ eno državnega pomena. Isto lahko prijavi samo en. Dodatni kriteriji: starost udeležencev in olimpijska/neolimpijska disciplina Če je namenjena vsem starostnim kategorijam, se upošteva korekcijski faktor = 1,0! Če je izvedena izven meja občine Kamnik, se upošteva korekcijski faktor = 0,5! d) Športne prireditve mednarodnega pomena so športna tekmovanja, ki so uradno v koledarju mednarodne panožne ŠZ zabeležena kot svetovno prvenstvo, evropsko prvenstvo, tekma svetovnega pokala. V letu 2014 lahko vsak prijavi največ eno mednarodnega pomena. Isto lahko prijavi samo en. Dodatni kriteriji: starost udeležencev in olimpijska/neolimpijska disciplina

17 Če je izvedena izven meja občine Kamnik, se upošteva korekcijski faktor = 0,5! Komisija za šport bo izmed prijavljenih izbrala do 7 tradicionalnih. Vsaki izbrani tradicionalni športni prireditvi se prizna dodatnih 400 točk. PREGLEDNICA ŠT. 7 ŠPORTNA VSEBINA / PROGRAM LOKALNE ŠPORTNE PRIREDITVE IZVEDBA ŠPORTNIH PRIREDITEV OBSEG VREDNOTENJA (v letu 2014) št. udeležencev (do 30) 20 točk/ št. udeležencev (31 do 60) 40 točk/ št. udeležencev (61-120) 60 točk/ št. udeležencev (nad 121) 80 točk/ OBČINSKE ŠPORTNE PRIREDITVE št. udeležencev (31 do 60) 160 točk/ št. udeležencev (61-120) 200 točk/ št. udeležencev (nad 121) 240 točk/ KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA PRIREDITVE LOKALNEGA IN OBČINSKEGA POMENA korekcija točk - tradicija korekcija točk - starostna kategorija korekcija točk - tekmovanje ali promocija DRŽAVNE ŠPORTNE PRIREDITVE 0-5 let 6-10 let let 16 let in več 1,00 1,10 1,30 1,50 mladi do 19 mladi do 15 odrasli let let 1,00 1,10 1,30 promocija tekmovanje 1,00 1,10 državno prvenstvo 480 točk/ mednarodna tekma (FIS...) 640 točk/ evropski pokal 800 točk/ MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE svetovni pokal točk/ evropsko prvenstvo točk/ svetovno prvenstvo točk/ KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA PRIREDITVE DRŽAVNEGA IN MEDNARODNEGA POMENA korekcija točk - starost udeležencev korekcija točk - olimpijska/neolimpijska disciplina korekcija točk - kraj izvedbe tekmovanja odrasli mladi do 19 let 1,00 1,30 neolimpijska olimpijska 1,00 1,30 ne Kamnik KAMNIK 0,50 1, Udeležba na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih (preglednica št. 8) Za sofinanciranje udeležbe športnikov na velikih mednarodnih športnih tekmovanjih se izvede poseben javni razpis. Za veliko mednarodno športno šteje športno tekmovanje, ki ima najmanj značaj uradnega mednarodnega tekmovanja, ki je v koledarju mednarodne panožne ŠZ (najnižji rang je tekmovanje evropskega, celinskega pokala oz. FIS ali GP).

18 V letu 2014 vsak lahko za udeležbo na mednarodnih športnih prireditvah prijavi največ tri udeležence alpinističnih odprav v tuja gorstva (potrdilo PZS), največ dva udeleženca velikih mednarodnih športnih ter največ dva športnika, ki nastopata za nacionalne športne selekcije. Udeležba na vseh naštetih mednarodnih športnih prireditvah se medsebojno izključuje. Dodatni kriterij: oddaljenost tekmovališča (oddaljenost v eno smer) olimpijska/neolimpijska disciplina PREGLEDNICA ŠT. 8 IZVEDBA ŠPORTNIH PRIREDITEV ŠPORTNA VSEBINA / PROGRAM TEKMOVANJA 4. RANGA (evropski pokal, GP) TEKMOVANJA 3. RANGA (svetovni pokal, evropsko prvenstvo) TEKMOVANJA 2. RANGA (svetovno prvenstvo, EYOD) TEKMOVANJE 1. RANGA (olimpijske igre) ALPINISTIČNE ODPRAVE V TUJA GORSTVA OBSEG VREDNOTENJA (v letu 2014) MMI/MME SMI/SME ČI/ČE EKIPNO 80 točk/ 160 točk/ 240 točk/ 120 točk/ 200 točk/ 280 točk/ 160 točk/ 240 točk/ 320 točk/ 640 točk/ 240 točk/ KOREKCIJSKI FAKTORJI ZA UDELEŽBO NA MEDNARODNIH TEKMOVANJIH korekcija točk - oddaljenost tekmovališča (v km) korekcija točk - olimpijska/neolimpijska disciplina do km nad ,00 1,30 1,50 neolimpijska olimpijska 1,00 1, točk/ ekipa točk/ ekipa 14. Priznanja športnikom in športnim delavcem Priznanja športnikom in športnim delavcem za leto 2013 se na osnovi razpisa podelijo v skladu s Pravilnikom o podeljevanju priznanj v športu v Občini Kamnik (Uradni list RS, številka 106/11). Prireditev bo izvedel Zavod za turizem in šport v občini Kamnik. Materialni stroški se ovrednotijo do višine 3.000,00, in sicer za: - administrativne stroške - organizacijo prireditve - priznanja

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA OBČINA MARIBOR Na podlagi. odstavka 16. člena Zakon o športu (ZŠpo-1, Uradni list RS, št. 29/17 in 21/18 ZNOrg) in 1. odstavka 2. člena Statuta Mestne občine Maribor (MUV št. 10/2011, 8/2014) je Mestni svet Mestne občine

Prikaži več

Datum: 21

Datum: 21 Datum: 20.2.2019 ČLANOM OBČINSKEGA SVETA OBČINE BOROVNICA ZADEVA: LETNI PROGRAM ŠPORTA V OBČINI BOROVNICA ZA LETO 2019 PRAVNA PODLAGA: Zakon o športu ((ZŠpo-1, Ur. l. RS, št. 29/17) Resolucija o Nacionalnem

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

MESTNA OBČINA LJUBLJANA Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01 - ZSDP, 110/02 - ZGO-1, 15/03 - ZOPA), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00 popr.),

Prikaži več

II

II ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 671-1/2015-2 Datum: 12.01.2015 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad

Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v sklad Objavljeno v Našem časopisu št. 408 z dne 30. 9. 2013 Na podlagi 7. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 27/02, 110/02 in 15/03), v skladu z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji

Prikaži več

(Microsoft Word - Program \232porta 2018)

(Microsoft Word - Program \232porta 2018) Na podlagi 13. člena Zakona o športu (Uradni list, RS, št. 29/17), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF,

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11

Na podlagi statuta Športne zveze Koper in sklepa Strokovnega sveta z dne 11 ŠPORTNA ZVEZA OBČINE GORIŠNICA GORIŠNICA 83 2272 GORIŠNICA gor.sport@gmail.com Na podlagi 5., 6., 9., 15., 18. in 29. člena statuta Športne zveze občine Gorišnica so predstavniki društev in klubov na 7.

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 Na podlagi 9. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 27/02 Odl. US: U-I-210/98-32, 110/02- ZGO-1 in 15/03-ZOPA), Resolucije o nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za

Prikaži več

OBČINA LOGATEC

OBČINA LOGATEC Župan Občine Logatec, Tržaška c. 50 A, Logatec, na podlagi 8. člena Odloka o sofinanciranju programov in področij letnega programa športa v občini Logatec (Logaške novice, št. 2/19; v nadaljevanju: odlok),

Prikaži več

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO

NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DO NAVODILA O POSEBNIH POGOJIH IZOBRAŽEVANJA KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV IN TRENERJEV KATEGORIZIRANIH ŠPORTNIKOV FAKULTETE ZA DRUŽBENE VEDE I. TEMELJNE DOLOČBE 1. člen Ta navodila urejajo prilagajanje študijskih

Prikaži več

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017

Microsoft Word - Uradne objave Občine Vransko št. 69, sept. 2017 URADNE OBJAVE Občine Vransko Vransko, 29. september 2017 Številka 69/2017 AKTI V S E B I N A LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2018 LETNI PROGRAM kulture v občini Vransko za leto 2019 LETNI

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: /20

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: /20 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 6710-1/2019-12 Datum: 6.3.2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5,

VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, VABIMO VAS NA 18. LETNE ŠPORTNE IGRE SDS, ki bodo v soboto, 3. junija 2017, v Dupleku. Zbor tekmovalcev je pri Pošti Spodnji Duplek (Cesta k Dravi 5, 2241 Spodnji Duplek) Prijave tekmovalcev: od 8. do

Prikaži več

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i

PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju i PRAVILNIK O USPOSABLJANJU IN LICENCIRANJU STROKOVNIH KADROV ODBOJKARSKE ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen (pojem) Pravilnik o usposabljanju in licenciranju strokovnih kadrov Odbojkarske zveze

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA N

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA N OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 15. redna seja 2012 DNE: 28. junij 2012 TOČKA: 6. NASLOV: Vsebina: CENA NAJEMA OZ. UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN OGLASNIH MEST

Prikaži več

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc

Microsoft Word - YUGO Pokal Pravilnik.doc AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE YUGO POKAL 2015 DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2015 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a

Prikaži več

POKAL YUGO 2011

POKAL YUGO 2011 AVTO KLUB MODRI DIRKAČ na osnovi določil Športnega pravilnika AŠ 2005 RAZPISUJE DODATNI PRAVILNIK POKALA za leto 2018 Kontakt organizatorja YUGO POKALA Avto Klub MODRI DIRKAČ Kamnje 33a 5263 Dobravlje

Prikaži več

2

2 Društvo v javnem interesu: DJI-253/2007 PROGRAM DELA ŠPORTNE ZVEZE LJUTOMER za leto 2015 Ljutomer, marec 2015 Branko Žnidarič, dipl. ekon. (UN), sekretar ŠZ Ljutomer 1/5 PROGRAM DELA ŠPORTNE ZVEZE LJUTOMER

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Glavni trg 19, 8290 Sevnica Matična številka: , ID: SI , št. TRR:

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Glavni trg 19, 8290 Sevnica Matična številka: , ID: SI , št. TRR: Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica Glavni trg 19, 8290 Sevnica Matična številka: 2171724, ID: SI59571098, št. TRR: 01310-6000000209 tel. 07 81 61 070; fax. 07 81 61

Prikaži več

Seznam objektov za dodelitev pravice domicila in uporabe prostora za LPŠ 2013 DOMICIL ŠL CENTER STOŽICE / uprava / DOMICIL ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / up

Seznam objektov za dodelitev pravice domicila in uporabe prostora za LPŠ 2013 DOMICIL ŠL CENTER STOŽICE / uprava / DOMICIL ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / up Seznam objektov za dodelitev pravice domicila in uporabe prostora za LPŠ 2013 DOMICIL ŠL CENTER STOŽICE / uprava / DOMICIL ŠL CENTRALNO STRELIŠČE / uprava / DOMICIL ŠL DRSALIŠČE ZALOG / uprava / DOMICIL

Prikaži več

POVOD

POVOD RAZPIS 21. VAŠKA OLIMPIJADA OBČINE GORIŠNICA Športna zveza občine Gorišnica prireja 21. vaško olimpijado, ki bo v soboto, 13. julija 2019 s pričetkom ob 8.30 uri v Športnem parku Gorišnica TEKMOVANJA Tekmovanja

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na Zadeva: Ljubljana, 4. 3. 2019 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2019 / 2020 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel

Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne ………… sprejel Na osnovi Športnega pravilnika AŠ 2005 je Upravni odbor AŠ 2005 na svoji seji dne 20. februarja 2018 sprejel dopolnjeni PRAVILNIK O LICENCAH I. Splošno 1. člen Ta pravilnik podrobneje določa vrste licenc,

Prikaži več

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na

Zadeva: Ljubljana, PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na Zadeva: Ljubljana, 6. 3. 2018 PRIJAVA EKIP MLAJŠIH STAROSTNIH KATEGORIJ za državno prvenstvo in pokalni tekmovanji v tekmovalni sezoni 2018 / 2019 Na osnovi določb Tekmovalnega pravilnika objavljamo razpis

Prikaži več

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019

II. Olimpijada krajevnih skupnosti Novega mesta II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 II. OLIMPIJADA KRAJEVNIH SKUPNOSTI NOVEGA MESTA PRAVILA TEKMOVANJA IN PROGRAM KS Drska, 18. maj 2019 UVOD Krajevna skupnost Drska organizira 2. Olimpijado KS Novega mesta. Vabljeni vsi rekreativci in ostali

Prikaži več

ŠT. DOK. 3-29/ KRAJ, DATUM Ljubljana, ZADEVA Uradno potrjeni tekmovalni sistemi OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZV

ŠT. DOK. 3-29/ KRAJ, DATUM Ljubljana, ZADEVA Uradno potrjeni tekmovalni sistemi OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZV ŠT. DOK. 3-29/20-6 KRAJ, DATUM Ljubljana, 22. 05. 2019 ZADEVA Uradno potrjeni tekmovalni sistemi OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ Šmartinska cesta 140 1000 Ljubljana Slovenija www.olympic.si

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA MNZ STAREJŠI DEČKI U15

Prikaži več

Občina Ivančna Gorica Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU , F

Občina Ivančna Gorica Občina Ivančna Gorica Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU , F Municipality of Ivančna Gorica Sokolska ulica 8, SI-1295 Ivančna Gorica, EU +386 0 1 7812 100, F +386 0 1 7812 120 obc.ivancna.gorica@siol.net ivancna-gorica.si Številka: 430-0005/2018-142 Datum: 1. 3.

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH NOVA GORICA 14. maj 2016 HIT Šport center Šempeter pri Gorici PROJEKT SMO IZVEDLI Olimpijski Komite Slovenije ZŠZ Regijska pisarna OKS Nova Gorica Športna zveza Nova Gorica Teniški

Prikaži več

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport

Zapisnik 5 seje strokovnega sveta za sport STROKOVNI SVET ZA ŠPORT PRI JZR Železniki, 6.12.2011 Zapisnik 5. redne seje Strokovnega sveta za šport Javnega zavoda Ratitovec, ki je potekala v pisarni direktorja JZR, v torek 6.12.2011, s pričetkom

Prikaži več

ZAPISNIK 4

ZAPISNIK 4 REGISTER SKLEPOV UPRAVNEGA ODBORA TZS 219 Predsednik: Mitja Tašler Člani UO: Miro Kregar, Sandi Ivančič, Uroš Medvedec, Matjaž Zupan, Matjaž Merhar, Bojan Trojar, Urška Ganc, Ana Seliškar Sekretar: Tomaž

Prikaži več

Delitev na področju D3 za leto programi interesne športne vzgoje otrok in

Delitev na področju D3 za leto programi interesne športne vzgoje otrok in Delitev na področju športa za vse za leto 2019 NAZIV IZVAJALCA NAZIV PROGRAMA VIŠINA DODELJENIH SREDSTEV (v eur) Cheerleading zveza Slovenije cheerleading delavnice 3.400 Cheerleading zveza Slovenije cheerleading

Prikaži več

Stran 9874 / Št. 69 / Uradni list Republike Slovenije POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MOSG VSEBINA DOKUMENTA Pog

Stran 9874 / Št. 69 / Uradni list Republike Slovenije POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MOSG VSEBINA DOKUMENTA Pog Stran 9874 / Št. 69 / 8. 12. 2017 Uradni list Republike Slovenije POGOJI IN MERILA ZA VREDNOTENJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V MOSG VSEBINA DOKUMENTA Pogoji in merila (v nadaljevanju PIM) natančneje določajo

Prikaži več

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se

RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski se RAZPIS ZA ORGANIZATORJE TEKMOVANJ TZS NOVEMBER 2015/APRIL 2016 Teniška zveza Slovenije objavlja razpis za organizatorje teniških tekmovanj v zimski sezoni 2015/2016. V ta namen vam pošiljamo gradivo, ki

Prikaži več

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc

Microsoft Word - Veleslalom gradbincev 2017.doc ORGANIZIRA XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA POKROVITELJ TRIJE KRALJI, 3. 3. 2017 XXX. VELESLALOM GRADBINCEV PTUJA pod pokroviteljem TENZOR d. o. o., Mariborska cesta 13, 2250 PTUJ in organizatorjem SMUČARSKI

Prikaži več

CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV ZA PRIREDITVE Dvorane, stadioni in ostale površine za prireditve DVORANA / STADION Velika dvorana 1/2 dvorane Dvoran

CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV ZA PRIREDITVE Dvorane, stadioni in ostale površine za prireditve DVORANA / STADION Velika dvorana 1/2 dvorane Dvoran CENIK UPORABE IN OSTALIH STORITEV ZA PRIREDITVE Dvorane, stadioni in ostale površine za prireditve DVORANA / STADION Velika dvorana 1/2 dvorane Dvorana Črnuče uporaba in ostale storitve 1 dan - vsi nivoji

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx

Razpis športne igre zaposlenih RP _docx ŠPORTNE IGRE ZAPOSLENIH 2017 RAZPIS IN OBRAZEC ZA PRIJAVO Spoštovani, Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez v sodelovanju z občinskimi športnimi zvezami organizira Športne igre zaposlenih

Prikaži več

Microsoft Word - Program teniskih reprezentanc TZS v letu 2013.doc

Microsoft Word - Program teniskih reprezentanc TZS v letu 2013.doc PROGRAM TENIŠKIH REPREZENTANC TZS 2013 Kapetana koordinatorja in strokovni svet TZS so pripravili program mladih reprezentac TZS v letu 2013. Vsebine programa: - prisotojnosti kapetanov in strokovnega

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja:

ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: ATLETSKI POKAL SLOVENIJE ZA STAREJŠE MLADINCE in STAREJŠE MLADINKE 249. Kraj in prireditelj: Slovenj Gradec, AK Slovenj Gradec 250. Datum tekmovanja: sobota, 7. september 2019 ob 15.30 uri, nedelja, 8.

Prikaži več

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05)

MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) , fax: (05) MEDOBČINSKA NOGOMETNA ZVEZA NOVA GORICA Gradnikove brigade 47, 5000 Nova Gorica tel.: (05) 333 30 31, 040 281 292 fax: (05) 333 30 32 e-mail: info@mnzgorica.si PRAVILA TEKMOVANJA ZA POKAL MNZ (ČLANI IN

Prikaži več

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO

Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KO Na podlagi Statuta Zveze društev INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE Slovenije je na seji dne 23. 08. 2014 sprejet PRAVILNIK TEKMOVALNE KOMISIJE INTERNACIONALNE TRADICIONALNE KARATE FEDERACIJE

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1

R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, Popravek sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 R A Z P I S TEKMOVANJ GASILSKE ZVEZE ŽALEC ZA LETO 2018 Žalec, 11. 4. 2018 Popravek 5.7.2018 sklep Poveljstva GZ Žalec - Sprememba na strani 2 Stran 1 od 8 KAZALO: 1. Razpis članskega in mladinskega gasilskega

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI 15. april doc

Microsoft Word - KRITERIJI 15. april doc PRAVILA in KRITERIJI ZA REGISTRIRANJE IN KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV V RUBLIKI SLOVENIJI 15. april 2005 VSEBINA 1. UVOD... 5 2. PRAVILA ZA REGISTRIRANJE IN KATEGORIZIRANJE ŠPORTNIKOV... 6 2.1. LOŠNA DOLOČILA...

Prikaži več

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU 2013 SEZNAM PRIJAVLJENIH NA JAVNI RAZPIS 1. Trap klub

REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V MESTNI OBČINI NOVA GORICA V LETU 2013 SEZNAM PRIJAVLJENIH NA JAVNI RAZPIS 1. Trap klub REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V MESTNI OBČINI NOVA V LETU 2013 SEZNAM PRIJAVLJENIH NA JAVNI RAZPIS 1. Trap klub ZLD 2. Vaterpolo klub 3. Športno društvo Invalid 4. Planinsko

Prikaži več

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc

Microsoft Word _Futsal_Priloga 2_pravilnik_ doc Pravilnik NZS za futsal V1.0; Na podlagi 27. in 33. člena Statuta Nogometne zveze Slovenije je Odbor za nujne zadeve na seji dne 29.08.2011 sprejel 2 PRAVILNIK NOGOMETNE ZVEZE SLOVENIJE ZA FUTSAL I. SPLOŠNE

Prikaži več

(Microsoft Word - Ponudba \232port_kon\350na.docx)

(Microsoft Word - Ponudba \232port_kon\350na.docx) PONUDBA ŠPORT 2012 RTV SLOVENIJA ŠPORTNE VSEBINE NA TV SLO 2 V LETU 2012 Leto 2012 na TV SLO 2 prinaša bogato izbiro športnih dogodkov, ki se raztezajo skozi celotno leto in tako ponujajo oglaševalcem

Prikaži več

Strategija_IO_priloge

Strategija_IO_priloge PRILOGE KAZALO PRILOG Priloga 1: Število osvojenih medalj na svetovnih prvenstvih v moški športni gimnastiki med letoma 2005 in 2009 in primerjava z drugimi državami... 1 Priloga 2: Število osvojenih

Prikaži več

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA

JAVNI RAZPIS-SLAČILNICE-TŠC Trate 2016-RAZPISNA DOKUMENTACIJA OBČINA GORNJA RADGONA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA za prijavo na

Prikaži več

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE

ŠPORTNA VZGOJA V PRVEM TRILETJU OSNOVNE ŠOLE UČNI NAČRT ZA ŠPORTNO VZGOJO - OSNOVNA ŠOLA DR. MARJETA KOVAČ DR. JANKO STREL SPLOŠNI PODATKI Sprejet na 21. seji Strokovnega sveta za splošno izobraževanje dne 12. 11. 1998. Kupite ga lahko v založni

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc ŠT. K. 30303-5-3/ KRAJ, DATUM Ljubljana, 11.10.20 ZADEVA Uradno potrjeni tekmovalni sistemi OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ Šmartinska cesta 140 1000 Ljubljana Slovenija V skladu

Prikaži več

Šport v številkah PREGLED ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI v obdobju od leta 2009 do / 2013

Šport v številkah PREGLED ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI v obdobju od leta 2009 do / 2013 Šport v številkah PREGLED ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI v obdobju od leta 2009 do 2012 01 / 2013 ŠPORT V ŠTEVILKAH Pregled športa v Republiki Sloveniji v obdobju od leta 2009 do 2012 Številka 1/2013 november,

Prikaži več

Po 6

Po 6 Po 21 členu Statuta Zveze nogometnih trenerjev Slovenije je Skupščina Zveze nogometnih trenerjev Slovenije na zasedanju dne 31. marca 2014 sprejela Disciplinski pravilnik Zveze nogometnih trenerjev Slovenije

Prikaži več

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars

Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučars Smučarska zveza Slovenije Ljubljana, 13. 11. 2018 Združenje smučarskih panog Izvršilni odbor Z A P I S N I K 14. redne seje Izvršilnega odbora Smučarske zveze Slovenije, ki je potekala v torek, 13. 11.

Prikaži več

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018

EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 EKIPNO PRVENSTVO SLOVENIJE V TEKMOVALNI HOJI 1. tekma ŠTARTNA LISTA Velenje, 6. maj 2018 VODSTVO TEKMOVANJA Vodja tekmovanja: Napovedovalec: Vodja tajništva: Vodja tehnične službe: Vodja prijavnice: Meritve

Prikaži več

PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ raz

PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ raz PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV za leto 2012 RAZPISNA DOKUMENTACIJA HELIOS Domžale, d.d. in OLIMPIJSKI KOMITE SLOVENIJE - ZDRUŽENJE ŠPORTNIH ZVEZ razpisujeta PROJEKT OBNOVE ŠPORTNIH OBJEKTOV V SLOVENIJI»Uredite

Prikaži več

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev

Pravilnik o registraciji članic Judo zveze Slovenije in njihovih tekmovalcev Na podlagi 10., 11., 13. in 28. člena Statuta Judo zveze Slovenije je Izvršilni odbor Judo zveze Slovenije (IO) na svoji 22. redni seji, 14. 4. 2016 sprejel: P R A V I L N I K o registraciji članic Judo

Prikaži več

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019

PROGRAM DELA_vsebina_finance_2019 PROGRAM DELA 2019 TEKMOVANJA 2019 ODBOJKA TEKOČA TEKMOVANJA, SEZONA 2018/2019 DRŽAVNO PRVENSTVO IN POKALNO TEKMOVANJE MOŠKI ŽENSKE POKAL SLOVENIJE POKAL SLOVENIJE 1. DOL 1A. DOL 2. DOL 1B. DOL 3. DOL VZHOD

Prikaži več

PONUDBA ŠPORT 2012 RADIO SLOVENIJA VAL 202

PONUDBA ŠPORT 2012 RADIO SLOVENIJA VAL 202 PONUDBA ŠPORT 2012 RADIO SLOVENIJA VAL 202 ŠPORTNE VSEBINE NA RADIU SLOVENIJA v letu 2012 VAL 202 Leto 2012 na Radiu Slovenija Val 202 prinaša bogato izbiro športnih dogodkov, ki se raztezajo skozi celotno

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Microsoft Word - PRISTAVEC_Porocilo ekipe za prosti slog 2016.docx

Microsoft Word - PRISTAVEC_Porocilo ekipe za prosti slog 2016.docx POROČILO DELA EKIPE ZA PROSTI SLOG Pripravil: Matevž Pristavec Datum: April 2016 Kraj: Polje Sestava Ekip Ekipa A 1. Tim-Kevin Ravnjak, 2. Tit Štante, 3. Aljoša Krivec, 4. Max Kralj Kos, 5. Urška Pribošič

Prikaži več

14. ŠPORTNE IGRE PSS

14. ŠPORTNE IGRE PSS Organizacija iger Mitja Tavčer 041 464 998 Anton Vodopivec 051 325 100 Aleš Pribožič 070 710 361 Tuji gostje Aleksander Žnidarko 031 704 501 Damjan Stopar 041 491 481 Medijska podpora in nastanitve Klemen

Prikaži več

Urnik Treningov 3K Velenje_2017_2018

Urnik Treningov 3K Velenje_2017_2018 Triatlon klub Velenje +386 41334028 info@trivelenje.com Gubčeva cesta 20, 3320 Velenje, Slovenija 17. september 2017 SODELOVANJE TRIATLON KLUBA VELENJE s PLAVALNIM KLUBOM VELENJE (PK) ter ŠRK VELENJE in

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat

SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška LJUBLJANA Internat SMUČARSKA ZVEZA SLOVENIJE Združenje učiteljev in trenerjev smučanja Slovenije Komisija za Mednarodno sodelovanje Podutiška 149 1000 LJUBLJANA International ski instructors Association ISIA MEDNARODNA ZVEZA

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina  - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. S

Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. S Spremembe in dopolnitve Sklepov za tekmovanja v organizaciji NZS v članski kategoriji, ki se nanašajo na spremembo tekmovalnega sistema na nivoju 3. SNL V 1.0; 16.08.2017 Na podlagi določil Statuta NZS

Prikaži več

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE

ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE ATLETSKA ZVEZA SLOVENIJE Letališka cesta 33c, Ljubljana Upravni odbor AZS je na svoji 23. korespondenčni seji dne, 9. marca 2019, v skladu z 28. členom Statuta AZS sprejel PRAVILNIK O REGISTRACIJI IN PRESTOPIH

Prikaži več

smucanje_regijsko_2012

smucanje_regijsko_2012 REGIJA LJUBLJANA I. MLADINSKA KOMISIJA Datum: 25. januar 2012 GASILSKIM ZVEZAM Regija Ljubljana I. v skladu s programom dela Mladinske komisije RAZPISUJE 7. REGIJSKO TEKMOVANJE GASILSKE MLADINE V SMUČANJU

Prikaži več

Navodila_1819_Regions' Cup

Navodila_1819_Regions' Cup NZS STANDARD Št. / ozn. : NAV_1819_RC Verzija: V1.0 Zadeva: NAVODILA ZA KVALIFIKACIJSKO TEKMOVANJE REPREZENTANC MNZ ZA 11. UEFA POKAL REGIJ 2018/2019 1. ORGANIZACIJA ŠPORTNE PRIREDITVE 1.1. Splošno Nogometne

Prikaži več

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja

VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem ja VABILO Dne 15. in 16. junija 2019 vas vabimo na 2. pokalno tekmo Dresurnega Mastersa 2019 ter tekmo za Pokal Slovenije, ki bo na osrednjem zunanjem jahališču Hipodroma Lipica. Splošne informacije: Tekmovanje

Prikaži več

Microsoft Word _KOŀARKA_Oŀ_mlajši

Microsoft Word _KOÅ€ARKA_OÅ€_mlajÅ¡i Košarka za učence in učenke, letnik 2005 in mlajši Datum in kraj tekmovanja Šolska tekmovanja: od oktobra 2017 do maja 2018. Občinska tekmovanja: od decembra 2017 do februarja 2018. Področna tekmovanja:

Prikaži več

Športni dosežki v šolskem letu 2017/2018 Prvenstvo OŠ Ljubljane v tenisu Učenka Nika Završki je usvojila prvo mesto v kategoriji mlajših deklic. Prven

Športni dosežki v šolskem letu 2017/2018 Prvenstvo OŠ Ljubljane v tenisu Učenka Nika Završki je usvojila prvo mesto v kategoriji mlajših deklic. Prven Športni dosežki v šolskem letu 2017/2018 Prvenstvo OŠ Ljubljane v tenisu Učenka Nika Završki je usvojila prvo mesto v kategoriji mlajših deklic. Prvenstvo OŠ Ljubljane v krosu (skupina B) 1. mesto Žiga

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 RAZPIS MESTNEGA PRVENSTVA OŠ LJUBLJANE V ATLETIKI Ljubljana, 27. maj 2015 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema,

Prikaži več

MARIBORSKI e-šport 1/2019 IZBOR ŠPORTNIKA MARIBORA 2018 Foto: MP Produkcija ŠPORTNIK MARIBORA 2018 Ivan Trajkovič ŠPORTNICA MARIBORA 2018 Ilka Štuhec

MARIBORSKI e-šport 1/2019 IZBOR ŠPORTNIKA MARIBORA 2018 Foto: MP Produkcija ŠPORTNIK MARIBORA 2018 Ivan Trajkovič ŠPORTNICA MARIBORA 2018 Ilka Štuhec MARIBORSKI e-šport 1/2019 IZBOR ŠPORTNIKA MARIBORA 2018 Foto: MP Produkcija ŠPORTNIK MARIBORA 2018 Ivan Trajkovič ŠPORTNICA MARIBORA 2018 Ilka Štuhec 3. mesto na evropskem prvenstvu 2 x 1. mesto na svetovnem

Prikaži več

ORGANIZIRANA TELESNA AKTIVNOST IN INFRASTRUKTURA:

ORGANIZIRANA TELESNA AKTIVNOST IN INFRASTRUKTURA: ORGANIZIRANA TELESNA AKTIVNOST IN INFRASTRUKTURA: Občina Radovljica: 1895 Planinsko društvo Radovljica 1895 Vodnikova koča 1899 Koča na Rodici 1899 Zavetišče v Planici 1901 Tomčeva koča 1906 Koča na Konjščici

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i

Dunajska 22, 1000 Ljubljana Avgust 2017 Številka: RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok i Dunajska 22, 00 Ljubljana Avgust 2017 Številka: 170016-2 RAZPISNA DOKUMENTACIJA k javnemu razpisu Sofinanciranje interesnega programa športa otrok in mladine»hura, prosti čas«v letu 2017 št. 170016 1.

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

ZVEZA KOTALKKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE

ZVEZA KOTALKKARSKIH ŠPORTOV SLOVENIJE MEMORANDUM št. 12 Člen 1 kategorije Tekmovalci umetnostnega kotalkanja se od sezone 2014 registrirajo pri ZKŠS v naslednje kategorije: a) Začetniki - vsi, ki niso do 1. januarja tekočega leta dopolnili

Prikaži več

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc

Microsoft Word - Propozicije za ligo doc PROPOZICIJE ZA EKIPNA ČLANSKA LIGAŠKA TEKMOVANJA OZ. EKIPNO ČLANSKO DRŽAVNO PRVENSTVO KEGLJAŠKE ZVEZE SLOVENIJE V SEZONI 2012/2013 1. člen Vsa ekipna ligaška tekmovanja bodo v sezoni 2012/2013 potekala

Prikaži več

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris

Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, z začetkom ob uri v športnem parku Virtus Pris Z A P I S N I K 4. seje skupščine Športne zveze občine Kamnik, ki je bila v četrtek, 19. 03. 2015 z začetkom ob 18.00 uri v športnem parku Virtus Prisotni (predstavniki članic ŠZ Kamnik-debelo označeni

Prikaži več

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014

FINALE EKIPNO LJUBLJANA OŠ 2014 Ljubljana, 31. maj 2018 ob 11.00 uri Finalisti: V finale se uvrsti 8 najbolje uvrščenih ekip učencev in 8 najbolje uvrščenih učenk z dvema tekmovalcema, tekmovalkama v vsaki disciplini in štafeto. Točke

Prikaži več

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/ člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pra

PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/ člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pra PRAVILA TEKMOVANJA V ODBOJKI za člane in članice v državnih ligah v tekmovalni sezoni 2019/2020 1. člen OT OZS vodijo tekmovanje na osnovi Uradnih pravil odbojkarske igre (FIVB), Pravilnika o tekmovanju

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - tp streljanju.doc

Microsoft Word - tp streljanju.doc Štev: PJ/JO-112-19.02/15 Na podlagi 32. člena Splošnega pravilnika za izvedbo tekmovanj v Zvezi za šport invalidov Slovenije-Paraolimpijskem komiteju (v nadaljnjem besedilu ZŠIS-POK) je Komisija za tekmovalni

Prikaži več

ŠPORTNI ZNAKI za 2017: 1 MARJAN ŽALAR šp. znak JOŽE LAMPE MONIKA PODLOGAR EP v kegljanju za slepe in slabovidne, Apatin, Srbija

ŠPORTNI ZNAKI za 2017: 1 MARJAN ŽALAR šp. znak JOŽE LAMPE MONIKA PODLOGAR EP v kegljanju za slepe in slabovidne, Apatin, Srbija 1 MARJAN ŽALAR šp. znak 1977 2 JOŽE LAMPE 1959 3 MONIKA PODLOGAR 1998 17. EP v kegljanju za slepe in slabovidne, Apatin, Srbija, 29.5.- 4.6.2017: 2x 1.m. (posamično, kombinacija; evropski rekord 791 in

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

Trebnje, 3. april 2019 VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije Spoštovani! Petintrideseto srečanje delavcev komu

Trebnje, 3. april 2019 VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije Spoštovani! Petintrideseto srečanje delavcev komu Trebnje, 3. april 2019 VABILO 35. tradicionalno srečanje delavcev komunalnega gospodarstva Slovenije Spoštovani! Petintrideseto srečanje delavcev komunalnega gospodarstva - Komunaliada 2019 - bo tokrat

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof.

POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof. POLFINALNO TEKMOVANJE V KOŠARKI ZA STAREJŠE UČENCE LETNIK 1999 IN MLAJŠE SEZONA 2013/14 ZAKLJUČNI BILTEN Zbral in uredil: Marko Čonžek, prof. Predstavitev šole 3 Zgodovina košarke v Rogaški Slatini Moška

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več