Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in"

Transkripcija

1 Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, ki jo zastopa podpredsednik Franc Čebulj (v nadaljevanju LAS GK) in Registrirano ime/firma vodilnega partnerja operacije Poslovni naslov (ulica, hišna številka, poštna številka, pošta) vodilnega partnerja operacije Matična številka vodilnega partnerja operacije ki ga zastopa Ime in priimek zakonitega zastopnika vodilnega partnerja operacije (v nadaljevanju upravičenec) sklepata naslednjo P O G O D B O O PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH PRI IZVAJANJU OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ SREDSTEV CLLD PRI LAS GK Št. pogodbe: 1. člen (uvodne ugotovitve) Pogodbeni stranki ugotavljata in si priznavata: - da je bil dne na spletni strani LAS GK objavljen 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev strategije lokalnega razvoja za lokalno akcijsko skupino gorenjska košarica za programsko obdobje (v nadaljevanju javni poziv), - da se je upravičenec prijavil na javni poziv prijavil operacijo z naslovom ki jo je LAS s sklepom št. z dne izbral za sofinanciranje (v nadaljevanju operacija), - da je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja z odločbo št. z dne potrdila sofinanciranje operacije s sredstvi CLLD iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v višini EUR in - da sklepata to pogodbo z namenom ureditve določenih medsebojnih pravic in obveznosti glede izvedbe operacije. 2. člen (splošne obveznosti upravičenca) (1) Upravičenec sprejme odobreno in s strani Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKTRP) potrjeno sofinanciranje operacije in prevzema vsebinsko in finančno obveznost za izvedbo operacije, kot določeno v vlogi na javni poziv, upoštevajoč morebitne sklepe LAS in odločbe ARSKTRP. (2) Upravičenec bo operacijo izvedeli kot navedeno v vlogi na javni poziv in skladno s pogoji javnega poziva in predpisi, ki ga zavezujejo kot upravičenca do sredstev CLLD ali ki zavezujejo LAS (kar zajema tako nacionalne predpise kot predpise EU, oboje predvsem v zvezi s strukturnimi skladi, javnimi naročili, državno pomočjo, okoljem, enakimi možnostmi ter glede programa CLLD), skladno z akti LAS in sklepi organov LAS, odločbami državnih organov in pogodbami, ki bodo sklenjene z državnimi organi ali LAS glede izvedbe operacije. (3) Upravičenec bo sam zagotovil zadostna sredstva za izvedbo operacije, kar zajema tudi kritje neupravičenih stroškov in zagotavljanje sofinanciranja operacije v deležu, ki ga ESPR ne krije, upravičeni stroški operacije pa se na nato pod pogoji iz javnega poziva in te pogodbe v določenem delu lahko povrnejo. (4) Upravičenec ima tudi sledeče obveznosti: - je odgovoren za izvedbo celotne operacije ter predložitev zahtevkov, poročil in dokazil o izvedbi operacije LAS GK, - kot vodilni partner operacije je odgovoren za koordinacijo, vodenje in izvajanje operacije, - je odgovoren, da bodo aktivnosti operacije, za katere bo pri LAS podal zahtevek za povračilo sredstev CLLD, del operacije in da bodo te aktivnosti pred izdajo zahtevka v celoti izvedene in plačane, - zagotavlja, da so izdatki (stroški), ki jih partnerji operacije prikazujejo ali uveljavljajo za povračilo, dejansko nastali pri izvajanju operacije ter ustrezajo aktivnostim, predvidenim v vlogi in dogovoru med partnerji, - pri partnerjih operacije zbira informacije, navzkrižno preveri potrjene izdatke z napredkom operacije ter posreduje poročila LAS GK, - je odgovornost za kakršno koli nepravilnost glede uveljavljenih stroškov, Stran 1 od 5

2 - vodili za operacijo ustrezno ločeno računovodstvo ali ločeno računovodsko kodo v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi in pravili skrbnega računovodenja ter zagotavljali evidentiranje poslovnih dogodkov, vezanih na operacijo, v skladu s predpisanim kontnim okvirjem, - zagotavljal za vsak izdatek (strošek) operacije revizijsko sled, tako da je mogoče kadarkoli ugotoviti, čemu je bil izdatek namenjen in kako je povezan z operacijo, - zagotovi, da obveznost iz prejšnje alineje zagotavljajo tudi partnerji operacije, - zagotavlja, da pri izvedbi aktivnosti operacije ne sodeluje, kot tudi ne partnerji operacije, s podjetji ali posamezniki, s katerimi bi zaradi sodelovanja lahko prišlo do dogovarjanja o netržnih pogojih poslovanja, - v osmih delovnih dneh po prejetju sredstev CLLD s strani AKTRSP, nakazal sredstva za kritje potrjenih upravičenih stroškov partnerjem na njihov TRR, - usklajuje spremembe operacij z LAS GK ter odločitve posreduje partnerjem, - predložili dodatne podatke ali dokumente, ki se nanašajo na operacijo ali partnerstvo v okviru operacije, če bo to pri izvedbi operacije zahteval LAS GK ali drugi pristojni organi, - aktivno sodeluje z LAS GK in organi nadzora v primeru revizije ali nadzora nad opravljenimi aktivnostmi v operaciji ter LAS GK ter pristojnim nacionalnim in EU organom omogoči vpogled v dokumentacijo o operaciji, - v primeru, da zaradi njegovega ravnanja LAS izgubi del sredstev za lastno delovanje ali del sredstev za drugega upravičenca do javnih sredstev, povrne LAS takšna sredstva, - je odgovoren LAS GK, da bodo vsi partnerji operacije izpolnjevali tudi obveznosti iz te pogodbe, ki se nanaša na njihovo vlogo. (5) Če je upravičenec naročnik po zakonu, ki ureja javna naročila, deluje v skladu z njem tudi pri izboru podizvajalcev operacije in o tem poroča LAS GK in pristojnim organom po predmetnem zakonu. (6) Upravičenec v skladu s pravili državnih pomoči de minimis vodi evidenco državnih pomoči. Če upravičenec v času izvajanja operacije pridobi državno pomoč, ki ni bila predvidena v vlogi na javni poziv, obvesti o tem pristojni državni organ. Če upravičenec prejeme več kot EUR državne pomoči de minimis v treh letih, se mu sredstva CLLD nad to mejo ne izplačajo oziroma jih je dolžan v vrniti skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. 3. člen (zagotavljanje trajnosti operacije in hramba dokumentov) (1) Upravičenec bo zagotovili trajnost operacije še pet let po zadnjem izplačilu sredstev CLLD za operacijo, kot to določeno v vlogi na javni poziv (kar pomeni, da bo zagotavljal rezultate in kazalnike operacije) ter bo naložbe ali opremo, ki bodo sofinancirane iz sredstev CLLD, uporabljal izključno za izvajanje operacije še pet let po zadnjem izplačilu sredstev. (2) Upravičenec predmetov sofinanciranja iz sredstev CLLD, ki jih je odobril LAS, ne bo odtujil pred pretekom petih let po zadnjem izplačilu sredstev CLLD ali jih v tem obdobju uporabljal v nasprotju z namenom dodeljenih sredstev. (3) Upravičenec bo zagotavljali podatke in dokumentacijo glede operacije ter omogočali preglede in revizije še pet let po zadnjem izplačilu sredstev za operacijo. 4. člen (pooblastila) (1) Upravičenec pooblašča in dovoljuje LAS GK, da v njegovem imenu in za njegov račun pri AKTRSP oddaja vloge, povezane z izvedbo operacije, zahtevke za izplačila sredstev CLLD, skupaj s prilogami, in njihove morebitne dopolnitve. (2) Upravičenec dovoljuje in pooblašča LAS GK, da v skladu z njegovimi navodili AKTRSP posreduje tudi zahtevke za spremembo časovne dinamike izplačil ali zahtevke za spremembo obveznosti glede izvedbe operacije. (3) Upravičenec pooblašča in dovoljuje LAS GK, da na podlagi njegovega pisnega zahtevka obvesti AKTRSP, da upravičenec odstopa od pravice do odobrenih sredstev CLLD. 5. člen (obdobje operacije, poraba sredstev CLLD in poročanje) (1) Vodilni partner bo operacijo izvedel v obdobju od do. (2) Upravičeni stroški, ki se upravičencu lahko povrnejo, so stroški, nastali po izdaji odločbe ARSKTRP, s katero je ta potrdila operacijo, in pred 45 dnevi pred zaključkom predmetnega obdobja. Upravičenec vse stroške operacije poravna najmanj 45 dni pred zaključkom operacije, razen če mu LAS GK iz upravičenih razlogov pisno odobri plačili upravičenih stroškov kasneje ali če to omogočajo predpisi. (3) Upravičenec na podlagi izvedenega dela operacije predloži LAS GK zahtevek za povračilo stroškov v sledečih rokih: Del operacije (faza Datum začetka faze Datum zaključka faze Rok oddaje poročila, Znesek operacije) zahtevka in dokazil Faza 1 Faza 2 Stran 2 od 5

3 (4) Zahtevku iz tretjega odstavka tega člena upravičenec priloži poročilo o opravljenih aktivnostih operacije z dokazili ter dokazila o upravičenosti, nastanku in poravnavi upravičenih stroškov. Upravičenec pri tem upošteva zahteve uredbe, ki ureja izvajanje lokalnega razvoja, kar pomeni, da mora zahtevku predložiti predvsem: - kopije računov, elektronskih računov oziroma e-račune, - kopije dokazil o plačilih, - poročilo o opravljenem delu (po potrebi fotografije), - fotografije stanja na terenu pred gradnjo, med samimi fazami in po zaključku gradnje, - kopije vseh veljavnih pogodb in aneksov k pogodbam, ki se nanašajo na uveljavljene stroške, - pri gradbenih delih kopijo končne situacije v skladu z 61. členom Posebnih gradbenih uzanc (Uradni list SFRJ, št. 18/77), ki jo potrdi pooblaščeni nadzornik, oziroma natančno specifikacijo po vrstah gradbenih del, po cenah na enoto in porabljenih količinah, - projektna dokumentacija izvedenih del (PID), - pri vseh vrstah gradenj knjigo obračunskih izmer v skladu z zakonom, ki ureja graditev, - v primeru postopka javnega naročanja vse dokumente v zvezi z oddajo javnega naročila in njegovo izvedbo in - pri uveljavljanju prispevka v naravi ustrezna dokazila o izvedbi in vrednosti stroška. (5) Upravičenec pri podaji zahtevka upošteva tudi zahteve in navodila LAS GK ter druge predpise, ki upravičenca ali LAS GK zavezujejo ter morebitne zahtevke in navodila pristojnih državnih organov. (6) LAS GK pregleda zahtevek, poročila in dokazila, obvesti upravičenca o morebitnih nepravilnostih ali pomanjkljivostih in mu svetuje, kako jih odpraviti. Upravičenec bo morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti odpravil v roku, ku mu ga poda LAS GK. (7) Če ARSKTPR pozove LAS GK na dopolnitev zahtevka oziroma poročila, ga LAS GK posreduje upravičencu, ki morebitne nepravilnosti ali pomanjkljivosti odpravil v roku, ku mu ga poda LAS GK. (8) LAS GK bo pri pregledu deloval po svojih najboljših močeh in kot dober strokovnjak, ne jamči pa upravičencu za morebitno škodo, ki bi mu nastala, če ta ne bi dobil odobrenih sredstev CLLD s strani ARSKTPR. (9) Upravičenec na zahtevo LAS GK slednjemu posreduje tudi dodatna dokazila, poročanja ali pojasnila, ki jih ta potrebuje za opravljanje svojih nalog in predložiti dokazila in rezultate operacije kot npr: vabilo, seznam udeležencev, vzorce gradiv, ki so bili razdeljeni udeležencem, fotografije, brošure, publikacije, glasila, študije, analize, opremo, popis izvedenih del, dokazila o izboru zunanjih izvajalcev, dokazila o plačilu ali gradbene situacije potrjene s strani nadzornega organa, upravičenca. (10) LAS GK po pregledu upravičenosti in po odpravi morebitnih nepravilnosti ali pomanjkljivosti zahtevek upravičenca posreduje ARSKTRP v potrditev, ki v primeru potrditve upravičencu nakaže sredstva na njegov TRR. Pogoj za izplačilo so zagotovljena sredstva CLLD. LAS GK ne odgovarja upravičencu za prepozno ali neustrezno oddan zahtevek za izplačilo AESKTRP, če je razlog za to na strani upravičenca (npr. prepozno posredovanje dokumentacije, neupoštevanje navodil LAS GK, neupravičena poraba sredstev ali neodprava nepravilnosti). (11) LAS GK upravičencu omogoči vpogled v dokumentacijo, ki jo ta namerava v njegovem imenu in za njegov račun oddati ARSKTPR, če upravičenec pravočasno zaprosi LAS GK za takšen vpogled pred samo oddajo. Vpogled se lahko omogoči tudi na način, da LAS GK upravičencu posreduje kopijo takšne dokumentacije v elektronski obliki. Če gre za dokumentacijo, ki jo je upravičenec sam posredoval LAS GK, lahko LAS GK samo navede, za katero takšno dokumentacijo gre brez posredovanja kopije. (12) Če upravičenec v rokih iz tretjega odstavka tega člena ne predloži potrebnega ali zahtevnega poročila, zahtevka ali dokazil, izgubi pravico do povračila upravičenih stroškov, ki se nanašajo na predmetno fazo operacije. (13) Če upravičenec ne doseže ciljev operacije, kot je to opredelil v vlogi na javni poziv, se mu obseg podpore v sorazmernem deležu zniža. (14) Če se ugotovi, da je upravičenec namerno vložil vlogo na javni poziv ali zahtevek za izplačilo z napačnimi podatki (navajanje lažnih podatkov, izjav), mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Upravičenec v tem primeru nima več pravice sodelovanja na javnih pozivih LAS še dve koledarski leti od vračila sredstev. 6. člen (kontrola operacije) (1) LAS GK spremlja in nadzoruje izvajanje operacije in pravilno porabo sredstev CLLD ter zagotavljanja upravičencu informacije, navodila in razlage postopkov, obrazcev ter drugih potrebnih dokumentov, ki jih upravičenec potrebuje za izpolnjevanje svojih obveznosti do LAS GK. (2) Upravičenec predloži LAS GK na njegovo zahtevo dokumente, dokazila ali pojasnila, ki jih ta potrebuje za potrebe oddaje zahtevka, dopolnitve zahtevka ali za drugo komunikacijo z Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljevanju ARSKRP). (3) Upravičenec omogoči dostop do dokumentacije in preverjanje operacije na kraju samem LAS GK, ARSKRP, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, revizijskim organom, izvajalcem vrednotenja ter drugim nadzornim organom Republike Slovenije ali EU. Stran 3 od 5

4 (4) LAS GK in druge osebe iz prejšnjega odstavka imajo pravico tudi fizično preveriti stanje operacije na terenu. (5) Če upravičenec brez neutemeljenega razloga ne omogoči kontrole iz tretjega ali četrtega odstavka tega člena ali jo nepreklicno odkloni, mora v proračun Republike Slovenije vrniti vsa izplačana sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. (6) LAS GK v času izvajanja operacije najmanj enkrat opravi kontrolo izvajanja operacije pri upravičencu na kraju samem, kar upravičenec omogoči in pri tem aktivno sodeluje. 7. člen (prepoved dvojnega financiranja) (1) Noben izdatek (strošek), ki nastane v zvezi z operacijo, ne sme biti dvojno financiran in torej tako iz sredstev CLLD, ki jih je odobril LAS, in iz kakršnihkoli drugih javnih evropskih, nacionalnih, lokalnih ali drugih sredstev. Za isti izdatek upravičenec ne sme dvakrat zahtevati povračila iz različnih virov ali od različnih organov ali oseb. (2) Noben izdatek (strošek), ki nastane v zvezi z operacijo, ne sme biti vključen kot izdatek druge operacije, aktivnosti, programa ali projekta, ki se sofinancira iz drugega vira ali do drugega organa ali osebe. (3) Če upravičenec pridobi dodatna sredstva za izvedbo operacije, o tem takoj obvesti LAS GK. 8. člen (promocija in komuniciranje operacije) (1) Upravičenec pri promociji operacije in pri komuniciranju glede operacije upošteva nacionalna in EU navodila, kar pomeni predvsem, da mora pri izvajanju operacije upoštevati vsakokratno veljavna Navodila organa upravljanja na področju komuniciranja vsebin kohezijske politike v programskem obdobju in Priročnik celostne grafične podobe Evropske kohezijske politike , ki sta oba dostopna na spletni strani: (2) Upravičenec operacijo označuje z virom financiranja. (3) LAS GK, državne in EU institucije, lahko na spletu ali v mediji objavi osnovne podatke o upravičencu in operaciji in sicer: - ime upravičenca in partnerjev v operaciji, - povzetek operacije, kot je bil opredeljen v vlogi na javni poziv, - višino odobrenega zneska sofinanciranja ter stopnjo sofinanciranja upravičenih stroškov iz ESPR, - geografsko lokacijo operacije in - druge osnovne in promocijske podatke o operaciji kot so: kratek povzetek operacije v angleškem jeziku ali fotografije izvajanja operacije. 9. člen (sprememba operacije in sprememba upravičenca) (1) Če v času trajanja operacije upravičenec ali partnerji želijo spremeniti operacijo (prerazporediti naloge med partnerji, spremeniti trajanje operacije, prerazporediti sredstva med aktivnostmi, spremeniti porabo sredstev med leti, prenos operacije na pravnega naslednika upravičenca v primeru njegovega prenehanja ali kako drugače spremeniti operacijo, kar bi povzročilo spremembo vsebinskega ali stroškovnega načrta operacije), o tem upravičenec predhodno obvesti LAS GK s prošnjo po odobritvi spremembe. Prošnja zajema utemeljitev razlogov za spremembo in želene spremembe. (2) LAS GK o odobritvi spremembe operacije avtonomno odloči, upoštevajoč cilje operacije in njen prispevek v doseganju ciljev in ukrepov Strategija lokalnega razvoja za Lokalno akcijsko skupino Gorenjska košarica ( ). (3) Če LAS GK odobri spremembo operacije, spremembo v potrditev posreduje še ARSKTRP. Če ARSKTRP potrdi spremembo operacije, upravičenec in ostali partnerji operacije nadaljujejo z izvajanjem operacije v skladu s potrjenimi spremembami, 10. člen (pravica do prekinitve pogodbe) (1) LAS GK ima pravico v celoti ali delno odstopiti od te pogodbe če: - upravičenec ne izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe, - upravičenec ne izpolnjuje pogojev za prejem sredstev CLLD, kot so določeni v javnem pozivu ali v predpisih, - se po podpisu pogodbe izkaže da so bila sredstva CLLD upravičencu dodeljena na podlagi neresničnih ali nepopolnih izjav, - po podpisu pogodbe upravičenec pridobi sredstva za izvedbo operacije ali dela operacije, ki so predmet te pogodbe, tudi iz drugih virov ali od drugih oseb (dvojno financiranje) in o tem takoj ne obvesti LAS GK, - operacija ne more izvesti ali je ne more izvesti pravočasno, - projekt ni bil ali ne more biti izveden pravočasno, - upravičenec LAS GK ne predloži zahtevanih poročil, dokazil ali zahtevanih informacij, - upravičenec spremeni operacijo brez odobrite LAS GK ali potrditve ARSKTRP, - upravičenec ali partnerji operacije ovirajo ali preprečujejo kontrolo ali revizijo operacije, - upravičenec ali partnerji dodeljeno sofinanciranje deloma ali v celoti uporabljeno za druge namene, kot je bilo določeno v vlogi na javni poziv ali v tej pogodbi, Stran 4 od 5

5 - upravičenec ali partnerji projekta pri izvajanju operacije kršijo nacionalne ali EU predpise kar zajema tudi predpise s področja konkurence, varovanje okolja in enakih možnosti ali - upravičenec ali partnerji operacije ne hrani dokumentacije o operacije še pet let po zadnjem izplačilu sredstev CLLD. (2) Če LAS GK v celoti ali delno odstopiti od te pogodbe, upravičenec vrne LAS GK na podlagi te pogodbe vsa oziroma del prejetih sredstev CLLD, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva prejetja do dneva vračila. (3) LAS GK o odstopu od pogodbe avtonomno odloči, upoštevajoč naravo kršitve in njenih posledic in prispevek operacije k doseganju ciljev in ukrepov Strategije lokalnega razvoja. (4) Če pride do odstopa od pogodbe iz razlogov na strani upravičenca, upravičenec in partnerji v projektu še dve leti od odstopa ne morejo kandidirati na javnih pozivih LAS GK. (5) Če pristojni nacionalni ali EU organi obvestijo LAS GK, da v prihodnje ne morejo zagotoviti sredstev CLLD za izvedbo operacije, LAS GK o tem takoj obvesti upravičenca ter odstopi od pogodbe brez posledic. 11. člen (sankcije zaradi neizpolnjevanja obveznosti) Če upravičenec krši to pogodbo, lahko zanj nastanejo tudi dodatne sankcije po uredbi, ki določa izvajanje lokalnega razvoja in po drugih predpisih (npr. obveznost vračila dela ali vseh sredstev CLLD, izključitev iz sodelovanja na javnih pozivih LAS GK, itd.). 12. člen (protikorupcijska klavzula) Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun upravičenca, predstavniku ali posredniku LAS GK, organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je LAS GK, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku LAS GK, organa ali organizacije iz javnega sektorja, upravičencu ali njegovem predstavniku, zastopniku ali posredniku je nična. 13. člen (mirno reševanje sporov) Pogodbeni stranki bosta vse morebitne spore iz te pogodbe reševali na miren način s pomočjo mediacije, če pa to ne bo mogoče, bo spore v zvezi s to pogodbo reševalo pristojno stvarno pristojno sodišče v Kranju. 14. člen (končne določbe) (1) Ta pogodba prične veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. (2) Če bi se izkazalo, da je katerakoli določba te pogodbe iz kakršnihkoli razlogov neveljavna, nična ali neizvršljiva, ostanejo vse ostale določbe še naprej v veljavi. (3) V imenu LAS to pogodbo izvaja vodilni partner LAS, ki je ob podpisu te pogodbe: BSC, Poslovno podporni center, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj ali njegovi pooblaščenci. Kontaktna oseba in skrbnik pogodbe na strani LAS GK je, kontaktna oseba in skrbnik pogodba na strani upravičenca je. (4) Vse spremembe pogodbe bodo urejene v pisni obliki z dodatki k tej pogodbi. (5) Ta pogodba je sklenjena v dveh, od katerih vsak stranka prejeme en izvod. Lokalna akcijska skupina Gorenjska košarica, Franc Čebulj, podpredsednik Kraj: Datum: Upravičenec: Registrirano ime/firma upravičenca, Ime in priimek zakonitega zastopnika upravičenca Kraj: Datum: Podpis: Žig in Podpis: Stran 5 od 5

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr

Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Ljubljana, Štefanova 5, DŠ , ki ga zastopa minister dr REPUBLIKA SLOVENIJA, MINISTRSTVO ZA IZOBRAŽEVANJE, ZNANOST IN ŠPORT, Masarykova cesta 16, Ljubljana; zastopa ga minister dr. Jernej Pikalo ID za DDV: SI14246821 Matična številka: 2399300 (v nadaljevanju:

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje Delavnica za prijavitelje 2. Javni poziv sklad ESKRP LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 6. 9. 2017 2. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Me

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Me Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine Med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 620 Ilirska Bistrica (v nadaljevanju LAS) na podlagi: - 1. točke

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič

PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnič PRIJAVNI OBRAZEC ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV OHRANJANJA IN SPODBUJANJA RAZVOJA KMETIJSTVA IN PODEŽELJA V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu 1. PODATKI O VLAGATELJU (podatke

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC 1

PRIJAVNI OBRAZEC 1 OBČINA LOGATEC OBČINSKA UPRAVA www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 VLOGA - UKREP 3 VRSTA POMOČI: UKREP 3: Pomoč za izobraževanje

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

Delavnica za prijavitelje

Delavnica za prijavitelje DELAVNICA ZA PRIJAVITELJE 1. Javni poziv sklad ESRR LAS Ovtar Slovenskih goric Lenart v Slovenskih goricah, 4. 1. 2018 1. J A V N I P O Z I V za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot VODILNI PARTNER Lokalne akcijske skupine Me

Lokalna akcijska skupina med Snežnikom in Nanosom Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot VODILNI PARTNER Lokalne akcijske skupine Me Društvo za razvoj podeželja med Snežnikom in Nanosom kot VODILNI PARTNER Lokalne akcijske skupine Med Snežnikom in Nanosom, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica (v nadaljevanju LAS) na podlagi: - Uredbe

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

JSKD_ESS_subv_2016_pogodba.pdf Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag. Igor T

JSKD_ESS_subv_2016_pogodba.pdf Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag. Igor T Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag. Igor Teršar (v nadaljnjem besedilu: JSKD) Matična številka: 1233661 000 Davčna številka:

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO DIREKTORAT ZA KMETIJSTVO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 91 17 F: 01 478 90 35 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si NAVODILA

Prikaži več

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič

PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravič PRILOGA III FINANČNA in POGODBENA PRAVILA I. PRAVILA, KI SE UPORABLJAJO ZA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA PODLAGI PRISPEVKOV NA ENOTO I.1 Pogoji za upravičenost prispevkov na enoto Kadar so nepovratna sredstva

Prikaži več

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M

Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje (M Na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Radlje ob Dravi za programsko obdobje 2015-2020 (MUV, št. 20/2015) v nadaljevanju Pravilnik in Odloka

Prikaži več

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in

IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE - z dne marca o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in 17.5.2014 L 147/79 IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 10. marca 2014 o določitvi meril za ustanavljanje in vrednotenje evropskih referenčnih mrež in njihovih članov ter za lažjo izmenjavo informacij in strokovnega

Prikaži več

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v n

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v n RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v n

RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v n RRA LUR, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine LAS Za mesto in vas, Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 9.8.2017 C(2017) 5518 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 9.8.2017 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 615/2014 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe (EU) št. 1306/2013

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Obvestilo o zaključku Javnega poziva 44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območji

Obvestilo o zaključku Javnega poziva 44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območji Obvestilo o zaključku Javnega poziva 44SUB-EVPOL16 Nepovratne finančne spodbude občinam za polnilne postaje za električna vozila v zavarovanih območjih narave in območjih Natura 2000 Eko sklad, Slovenski

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov)

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 2 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o prebivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka)

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način]

Microsoft PowerPoint - Regionalni_dnevi_-_Leader_ ppt [Samo za branje] [Združljivostni način] LEADER 4. os Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 PRAVNE PODLAGE Evropska uredba 1698/05/ES Evropska uredba 1974/06/ES Nacionalna uredba o ukrepih 1.3. in 4. osi Programa razvoja podeželja

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U

Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U Na podlagi 10. in 12. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 ZdZPVHVVR, 26/14 in 32/15) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o izvajanju ukrepa Sodelovanje iz Programa

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisnakon\350na.doc)

(Microsoft Word - razpisnakon\350na.doc) RAZPISNA DOKUMENTACIJA >> SOFINANCIRANJE IZVAJANJA DEJAVNOSTI SLOVENSKIH POSLOVNIH KLUBOV V TUJINI V LETU 2011

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

untitled

untitled EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 16.12.2014 C(2014) 9982 final IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE z dne 16.12.2014 o odobritvi nekaterih elementov Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Diapozitiv 1

Diapozitiv 1 JAVNI POZIV LAS NOTRANJSKA ZA OPERACIJE SOFINANCIRANE IZ ESRR JAVNI POZIV 2018 Zdenka Žakelj, RRA Zeleni kras, d.o.o. (Podcerkev, 8.11.2018) JAVNI POZIV 2018 Okvirna višina razpoložljivih sredstev: 255.327

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Kranjska Gora (Ur Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kranjska Gora za programsko obdobje 2015-2020 (Ur. l. RS, št. 45/2015) in Odloku o proračunu Občine Kranjska Gora

Prikaži več

OBČINA GORNJA RADGONA,

OBČINA GORNJA RADGONA, R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju turizma Šmarješke Toplice, oktober 2017 VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE: - besedilo javnega razpisa

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

4. Javni poziv EKSRP -NVO Društvo»Bogastvo podeželja«, Ormoška cesta 28,2250 Ptuj kot vodilni partner LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 P

4. Javni poziv EKSRP -NVO Društvo»Bogastvo podeželja«, Ormoška cesta 28,2250 Ptuj kot vodilni partner LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 P Društvo»Bogastvo podeželja«, Ormoška cesta 28,2250 Ptuj kot vodilni partner LAS Bogastvo podeželja, Ormoška cesta 28, 2250 Ptuj] (v nadaljevanju LAS), ki zastopa LAS v upravnih in finančnih zadevah na

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o

Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega o Na podlagi 101., 104. in 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07, 56/08, 4/2010 in 20/2011), prvega odstavka 11. člena Zakona o slovenskem filmskem centru,

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS

20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRAS 20. /redna/ seja občinskega sveta April 2018 PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POGODBI ZA USTANOVITEV BREZPLAČNE STAVBNE PRAVICE ZA IZGRADNJO ŠPORTNE INFRASTURKTURE V OBČINI LENDAVA GRADIVO PRIPRAVILI: Aleš

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji,

Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg Ljubljana E: T: Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, Študentski svet UL Medicinske fakultete Vrazov trg 2 1000 Ljubljana E: ssmf@mf.uni-lj.si T: +386 1 543 7810 Študentski svet UL MF je na 2. redni seji, dne 6. novembra 2017, na podlagi Pravilnika o organizaciji

Prikaži več

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl

Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. čl Za izvrševanje 11., 13., 18., 20., 25., 87. do 90., 92., 93., 95. in 100. člena Zakona o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/13) v povezavi s 23. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

Prikaži več

Microsoft Word JP ESRR TOTI LAS - popravki feb.2017.doc

Microsoft Word JP ESRR TOTI LAS - popravki feb.2017.doc Mariborska razvojna agencija, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor, kot vodilni partner Lokalne akcijske skupine TOTI LS, Pobreška cesta 20, 2000 Maribor (v nadaljevanju LS), ki zastopa LS v upravnih in finančnih

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs

Na podlagi Pravilnika o dodelitvi pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja v Občini Luče za programs Na podlagi Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Luče za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 35/15, v nadaljevanju pravilnik) in Odloka o proračunu

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Uradni list RS - 35/2017, Razglasni del

Uradni list RS - 35/2017, Razglasni del Digitally signed by Matjaz Peterka DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=1236795114014, cn=matjaz Peterka Reason: Direktor Uradnega lista Republike Slovenije

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc

Microsoft Word - Pravilnik_o_izvajanju_subvencioniranega_prevoza_2016_2017.doc Na podlagi osmega odstavka 114.b člena in prvega odstavka 114.e člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 6/16 uradno prečiščeno besedilo) in v zvezi z 2. členom Zakona o prevoznih

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG

Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG Na podlagi 579. člena Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1, Uradni list RS, št. 93/15 in naslednji) je podružnica zavarovalnice Porsche Versicherungs AG, Podružnica v Sloveniji, ki jo zastopata zastopnika

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri NOVI CHIO ČIPS 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chi Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "NOVI CHIO ČIPS" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»novi Chio čips«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več

Broj: UD-___-2009

Broj: UD-___-2009 Šmartinska cesta 154, 1000 Ljubljana telefon.: +386 1 47 97 100, faks: +386 1 24 43 140, www.vegeta.podravka.si, info@podravka.si Pravila in pogoji za sodelovanje v nagradni igri Jed po tvojem okusu 1.

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več