OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011"

Transkripcija

1 OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: / Datum: OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA VRTEC KURIRČEK LOGATEC I. OBRAVNAVA PREDLAGATELJ: - Berto Menard, župan POROČEVALEC-KA: - Nevenka Malavašič, vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Logatec sprejme Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec v predloženem besedilu, v I. obravnavi. Žig: Berto Menard ŽUPAN Prilogi: - Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec - Vnos dopolnitev v obstoječi odlok TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

2 PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA VRTEC KURIRČEK LOGATEC I. UVOD 1. Ocena stanja in razlogi za sprejetje Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec Občina Logatec ima v zadnjem 10 letnem obdobju zelo dobro gibanje prebivalstva, dobro starostno strukturo, pozitiven naravni prirast in visok selitveni prirast. Število najmlajših se zadnja leta vztrajno povečuje (Tabela 1). V letu 2005 je bilo rojenih 150 otrok in ti v letu 2011 zapuščajo vrtec ter odhajajo v šolo. V letu 2006 rojenih je 175 otrok, v letu 2007 je rojenih 178, 2008 se je rodilo 179 otrok, 2009 jih je 191 in v letu 2010 je rojenih 192 otrok. Slednji se vpisujejo v vrtec, v septembru Tabela 1 V občini je 873 otrok, starih od 1 leta do 5 let. Vrtec Kurirček obiskuje 573 otrok, Miklavžev vrtec 61 otrok, 64 otrok, s stalnim prebivališčem, v Logatcu pa obiskuje vrtec zunaj občine. Skupaj je, na podlagi izdanih odločb, v vrtec vključenih 706 otrok. Kar pomeni, da je vključenost otrok v vrtec 81 %. Iz zapisnika Komisije za sprejem otrok, v letu 2011 izhaja, da so do na naslov Vrtca Kurirček Logatec prispele 202 prošnji za vključitev otrok v vrtec v šolskem letu 2011/2012. Po pregledu prostih mest v vrtcu je za šolsko leto 2011/2012, na dan , prispelo 76 vlog preveč. Ker pa se ti podatki dnevno spreminjajo, je bilo ob koncu meseca aprila 2011 odklonjenih že 108 otrok. Na podlagi opisanih dejstev, je Občina Logatec, v skladu z 10. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08,36/10), ki določa, če na območju občine stalnega prebivališča staršev ni vrtca, ki izvaja javno službo, oziroma vrtec nima prostih mest, starši pa izrazijo interes za vključitev v vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi in normativi oblikoval en oddelek, je lokalna skupnost dolžna najkasneje v 30 dneh začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo, pričela z aktivnostmi za oblikovanje novih oddelkov vrtca. TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

3 Oblikovanje oddelka predšolske vzgoje v Lazah V letu 2010 so krajani Laz izrazili željo po oblikovanju oddelka vrtca v Lazah. Na podlagi te želje je bil, dne , sklican sestanek, na katerem so sodelovali krajani KS Laze, ravnateljici OŠ 8 talcev in Vrtca Kurirček Logatec ter župan občine Logatec. Po pisnih potrditvah staršev, da bodo svoje otroke vpisovali tako v oddelek vrtca kot tudi v osnovno šolo v Lazah, je Občina začela z aktivnostmi za izvedbo gradbenih in obnovitvenih del v podružnični OŠ Laze. Selitev Miklavževega vrtca Logatec Občina Logatec je lastnica prostorov, v katerih na Pavšičevi 30, 1370 Logatec, Miklavžev vrtec Logatec, v skladu s koncesijsko pogodbo izvaja program predšolske vzgoje. Glede na to, da je Župnija Dol. Logatec zgradila nov medgeneracijski objekt, na Griču, se otroci in zaposleni Miklavževega vrtca selijo na novo lokacijo, prostore, ki so jih do sedaj uporabljali za predšolsko vzgojo, pa prevzema Vrtec Kurirček Logatec. Na podlagi opisanih dejstev, je Občina Logatec, uredila dve novi enoti Vrtca Kurirček Logatec, kateri je potrebno zapisati tudi v odloku o ustanovitvi tega javnega zavoda. Novi enoti Vrtca Kurirček Logatec imata na predlog zaposlenih v vrtcu, ledinsko ime»laze«in»pod košem«. Enoti sta se odprli 1. septembra Z odprtjem novih oddelkov, v šolskem letu 2011/2012, odklonjenih otrok ne bo. Občinski svet Občine Logatec je na svoji 15. redni seji, dne , potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec, v katerem so zapisane naslednje enote vrtca: Tabor, Rovte, Hotedršica in centralna enota. Zaradi prostorske stiske in velikega števila odklonjenih otrok, je Občina Logatec 1. junija 2009 odprla novo enoto vrtca, z imenom Tičnica, kateri je sledil Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec, z dne , obj. v Uradnem listu RS. 2. Cilji in načela Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec Cilj predlagane spremembe je uskladitev akta o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec z dejanskim stanjem enot vrtca, v naravi. 3. Ocena finančnih in drugih posledic Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Kurirček Logatec Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec z odprtjem novih oddelkov ustvarja dodatne finančne posledice za proračun Občine Logatec. Poleg sredstev, opredeljenih v občinskem proračunu za leto 2011, se do konca tega leta, pričakuje porast razlike med ceno programov v vrtcih in plačilih staršev, dvig stroškov dela, porast materialnih stroškov in vzdrževanja, v višini (okvirno) ,00 EUR. TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

4 II. BESEDILO ČLENOV Na podlagi 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 popr., 65/09 popr., 20/11) 7. in 16. člena Statuta Občine Logatec (Logaške novice, št. 10/10 uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Logatec na redni seji, dne sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec 1. člen V odloku o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec (Logaške novice, št. 6/08 - uradno prečiščeno besedilo, Uradni list RS št. 40/09, Logaške novice, št. 3/10) se v peti alineji 1. člena namesto pike postavi vejico in doda novi alineji, ki se glasita:» - enota Laze, - enota Pod Košem«. 2. člen V drugem odstavku 2. člena se v peti alineji namesto pike postavi vejico in doda novi alineji, ki se glasita:» - enota Laze, Laze 57, Logatec, - enota Pod Košem, Pavšičeva ulica 30, Logatec.«3. člen Tretji odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:»(3) Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se zagotovi zastopanost delavcev, in sicer po: enega predstavnika iz centralnega vrtca, enega predstavnika iz enote Tabor, enega predstavnika iz enote Tičnica, enega predstavnika iz enot Hotedršica ali Rovte, enega predstavnika iz enot Laze ali Pod Košem.«4. člen Šesti odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:»(6) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer enega predstavnika staršev iz centralnega vrtca, enega predstavnika iz enot Tabor ali Tičnica ter enega predstavnika iz enot Hotedršica ali Rovte ali Laze ali enote Pod Košem.«TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

5 5. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških novicah. Številka: / Logatec, Berto MENARD ŽUPAN TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

6 III. OBRAZLOŽITEV ČLENOV - K 1. členu odloka Člen se dopolni z imenom novoustanovljenih enot Vrtca Kurirček Logatec, ki imata na predlog zaposlenih, ledinski imeni Laze in Pod Košem. - K 2. členu odloka Člen se dopolni z alinejama, ki določata naslov novoustanovljenih enot. - K 3. členu odloka Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo tudi predstavniki delavcev. Glede na sorazmerno zastopanost predstavnikov vseh zaposlenih, v vseh enotah vrtca, se v tem členu določi zastopanost predstavnika zaposlenih v enotah Laze in Pod Košem. - K 4. členu odloka Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (prvi odstavek 46. člena) določa sestavo sveta, in sicer tako, da ima Svet javnega vrtca tri predstavnike ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in tri predstavnike staršev. Ker ima vrtec Kurirček v tem trenutku 7 enot je sestava sveta urejena tako, da so predstavniki zaposlenih iz petih enot, predstavniki staršev pa iz treh vrst enot, podobnih po problematiki. Tako je en predstavnik staršev iz Centralne enote, ki je največja (12 oddelkov), predstavnik staršev Tičnice (11 enot) ali Enote Tabor (10 enot), ki sta prav tako veliki enoti, vendar se lokacijsko nahajata skupaj (Gor. Logatec) in imata podobno problematiko, ter predstavnik staršev, ki prihaja bodisi iz enote Hotedršica ali Rovte ali Laze ali Pod Košem, ki so sicer lokacijsko razpršene, vendar imajo podobno problematiko (majhno število oddelkov v enoti, so na obrobju kraja, majhno število zaposlenih in njihovo nadomeščanje, odpiralni čas, igrišča, prehrana, itd...). Glede na sorazmerno zastopanost staršev vseh otrok, v vseh enotah vrtca, se v tem členu določi zastopanost predstavnika staršev otrok, ki obiskujejo enoti Laze in Pod Košem. - K 5. členu odloka Člen določa uveljavitev tega Odloka o dopolnitvah in spremembah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec. Pripravila: Nevenka Malavašič, vodja oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve Berto MENARD ŽUPAN TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

7 VNOS DOPOLNITEV IN SPREMEMB V OBSTOJEČI ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA VRTEC KURIRČEK LOGATEC (Logaške novice št. 6/08, Uradni list RS, št. 40/09, Logaške novice št. 3/10) ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-VARSTVENEGA ZAVODA VRTEC KURIRČEK LOGATEC (neuradno prečiščeno besedilo) Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec obsega: - Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec (LN, št. 6-7/97), - Odlok o spremembah dopolnitvi Odloka ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec (LN, št. 3/99), - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec (LN, št. 6/07), - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec (LN, št. 4/08), - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec (Uradni list RS, št. 40/09), - Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec (LN, št. 3/10). I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem odlokom Občina Logatec, s sedežem v Logatcu, Tržaška c. 50 A, (v nadaljevanju besedila: ustanovitelj) ustanavlja na področju vzgoje in varstva predšolskih otrok javni vzgojno-varstveni zavod Vrtec Logatec (v nadaljevanju: zavod), v čigar sestavo sodijo: - enota Centralni vrtec, - enota Hotedršica, - enota Rovte, - enota Tabor, - enota Tičnica, - enota Laze, - enota Pod Košem. II. STATUSNE DOLOČBE 1. Ime, sedež in pravni statut zavoda 2. člen (1) Zavod posluje pod imenom: vzgojno-varstveni zavod Vrtec Kurirček Logatec. Sedež zavoda: Notranjska c. 7 a, 1370 Logatec. TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

8 Skrajšano ime zavoda: Vrtec Kurirček Logatec. (2) V sestavo zavoda sodijo naslednje enote: - enota Centralni vrtec, Notranjska cesta 7 a, Logatec, - enota Hotedršica, Hotedršica 120, Hotedršica, - enota Rovte, Rovte 89 a, Rovte, - enota Tabor, Gorenjska c. 1a, Logatec, - enota Tičnica, Tržaška c. 105, Logatec, - enota Laze, Laze 57, Logatec, - enota Pod Košem, Pavšičeva ulica 30, Logatec. (3) Zavod lahko po predhodnem soglasju z ustanoviteljem organizira delo v novi enoti vrtca ali ukine obstoječo, če so za to podani zakonski razlogi. 3. člen (1) Zavod je za svoje obveznosti odgovoren s sredstvi, ki so v pravnem prometu. (2) Zavod je pravna oseba s popolno odgovornostjo in odgovarja za svoje obveznosti z vsem premoženjem, s katerim razpolaga, kot jih določa ta zakon in ta odlok. (3) Enote v pravnem prometu nimajo pooblastil. 4. člen Zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, na registrskem vložku štev.: 223/00. Zavod je vpisan v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport. 2. Pečat zavoda 5. člen (1) Zavod ima in uporablja svoj pečat okrogle oblike, premera 35 mm, v katerega sredini je grb Republike Slovenije, pod katerim je vpisano: Notranjska cesta 7 a, 1370 LOGATEC, na zunanjem obodu pa je izpisano: VRTEC KURIRČEK LOGATEC. (2) Zavod ima in uporablja tudi svoj pečat okrogle oblike premera 20 mm z enako vsebino kot pečat iz prvega odstavka tega člena. (3) Pečat z prvega odstavka tega člena uporablja zavod v pravnem prometu za žigosanje vseh aktov, dokumentov in dopisov, ki jih pošilja ali izdaja organom, organizacijam, občanom in varovancem oz. njihovim staršem. (4) Pečat iz drugega odstavka tega člena uporablja zavod za žigosanje predvsem finančne in knjigovodske dokumentacije, za žigosanje delovnih knjižic zaposlenih. 6. člen Število posameznih pečatov, njihovo uporabo, način varovanja in uničevanja določi ravnatelj. 3. Zastopanje, predstavljanje in podpisovanje 7. člen (1) Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj. (2) Ravnatelj zavoda zastopa in predstavlja zavod brez omejitev. Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik. TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

9 (3) Ravnatelj lahko za zastopanje ali predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe. 8. člen (1) Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo. V odnosih z banko in Ministrstvom za finance Upravo za javna plačila RS podpisujejo zavod ravnatelj, računovodja in podpisniki z deponiranimi podpisi, ki jih določi ravnatelj. (2) Ravnatelj z odločbo določi delavce zavoda, ki so pooblaščeni, da podpisujejo za zavod v odnosih, ki niso navedeni v tem odloku. 4. Območje zadovoljevanja vzgojno-varstvenih potreb 9. člen (1) Zavod s svojo dejavnostjo zadovoljuje potrebe po vzgoji in varstvu predšolskih otrok na območju celotne Občine Logatec. (2) Sedež javnega zavoda je na Notranjski c. 7a, Logatec, kjer se vpisuje otroke v dnevno varstvo in druge oblike oskrbe za celoten zavod z enotami. III. DEJAVNOST ZAVODA 10. člen (1) Dejavnosti zavoda so: - P Predšolska vzgoja, - I Druga oskrba z jedmi, - R 93.2 Druge dejavnosti za prosti čas, - L Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin, - G 47.8 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah, - N Organiziranje razstav, sejmov, srečanj. (2) Dejavnost zavoda šteje kot javna služba, katere izvajanje je v javnem interesu. 11. člen Zavod opravlja javno veljavni program za predšolske otroke, ki je sprejet po načinu in po postopku, določenim z zakonom. 12. člen (1) Zavod izvaja vzgojno-varstveno delo za predšolske otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. (2) Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojni organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji. (3) Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerim dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-varstvenega dela ali s katerimi prispeva k TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

10 popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti. 13. člen Zavod lahko sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle samo v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register. IV. ORGANI ZAVODA 14. člen (1) Organi zavoda so: - svet zavoda, - ravnatelj, - strokovni organi, - svet staršev. (2) Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev oziroma imenovanje določi s pravili. 1. Svet zavoda 15. člen (1) Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev in predstavniki staršev (2) Svet zavoda šteje 11 članov, ki ga sestavljajo: - 3 predstavniki ustanovitelja, - 5 predstavnikov delavcev zavoda, - 3 predstavniki staršev. (3) Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se zagotovi zastopanost delavcev, in sicer: po dva predstavnika iz centralnega vrtca, enega predstavnika iz enote Tabor, enega predstavnika iz enote Tičnica ter enega predstavnika iz enot Hotedršica ali Rovte. (3) Predstavnike delavcev zavoda se voli tako, da se zagotovi zastopanost delavcev, in sicer po: enega predstavnika iz centralnega vrtca, enega predstavnika iz enote Tabor, enega predstavnika iz enote Tičnica, enega predstavnika iz enot Hotedršica ali Rovte, enega predstavnika iz enot Laze ali Pod Košem. (4) Predstavnike ustanovitelja imenuje Občinski svet. (5) Predstavnike zaposlenih izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok. (6) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer enega predstavnika staršev iz centralnega vrtca, enega predstavnika iz enot Tabor in Tičnica ter enega predstavnika iz enot Hotedršica, Rovte. (6) Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev, in sicer enega predstavnika staršev iz centralnega vrtca, enega predstavnika iz enot Tabor ali Tičnica ter enega predstavnika iz enot Hotedršica ali Rovte ali Laze ali enote Pod Košem. TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

11 (7) Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika. (8) Svet odloča z večino glasov svojih članov. (9) Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je ista oseba lahko izvoljena le dvakrat zaporedoma. (10) Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu. 16. člen Svet zavoda: 1) imenuje in razrešuje ravnatelja, 2) sprejema program razvoja zavoda, 3) sprejema letni delovni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi, 4) odloča o uvedbi nadstandardnih in drugih programov, 5) obravnava poročila o vzgojno varstveni problematiki, 6) odloča o pritožbah v zvezi s statusom otroka, 7) odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja, 8) odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in varstvenim delom v vrtcu, 9) sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drug splošni akt zavoda, 10) določa finančni načrt in sprejema letno poročilo, 11) predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti, 12) daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih, 13) razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda, 14) razpisuje delovno mesto ravnatelja zavoda, 15) sprejema program razreševanja presežnih delavcev, 16) odloča o najemanju kreditov, 17) imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah, 18)obravnava zadeve, ki mu jih predloži vzgojiteljski zbor, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih, 19) opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge. a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda 17. člen (1) Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ 90 in najmanj 60 dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje 15 dni pred potekom mandata svetu zavoda. (2) S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo iz posameznih enot zavoda. Sklep o razpisu volitev se mora javno objaviti v zavodu. (3) S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik, in dva člana ter njihovi namestniki. Član volilne komisije oz. njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu. (4) Volilno komisijo se imenuje za dobo 4 let. TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

12 18. člen (1) Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj: - če je v zavodu zaposlenih 20 do 50 delavcev - najmanj 3 delavci z aktivno volilno pravico, - če je v zavodu zaposlenih več kot 50 delavcev - najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico, - reprezentativni sindikat v zavodu. (2) Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje 21. dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov. (3) Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico. (4) Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda se predlagajo po enoti zavoda. 19. člen (1) Glasovanje na volišču vodi volilna komisija. (2) Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo odsotni na dan volitev, zagotovi možnost predčasnih volitev. (3) Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov, z navedbo koliko kandidatov se voli. Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katerega se želi glasovati. (4) Neizpolnjena glasovnica in glasovnica, na kateri ni mogoče ugotoviti volje volivca, sta neveljavni. Neveljavna je tudi glasovnica, če je volivec glasoval za več kandidatov, kot jih je potrebno izvoliti. (5) Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico. 20. člen (1) Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu. (2) O poteku volitev na volišče se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku 5 dni od dneva izvedbe glasovanja. b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda 21. člen (1) Postopek za odpoklic predstavnika delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj 10% delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata, če gre za člane sveta, ki jih je kandidiral sindikat. (2) Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti priloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic. (3) Zahteva za odpoklic mora vsebovati obrazložitev razlogov za odpoklic. (4) Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojala razloge za odpoklic. TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

13 (5) Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v 30 dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja. (6) Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu. (7) Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 26/07), v delu, ki se nanaša na volitve. 22. člen Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljajo, v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij. 2. Ravnatelj 23. člen (1) Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj. Ravnatelj organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. (2) Ravnatelj opravlja naslednje naloge: 1) organizira, načrtuje in vodi delo zavoda, 2) pripravlja program razvoja zavoda, 3) pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo, 4) odgovarja za uresničevanje pravic otrok, 5) vodi delo vzgojiteljskega zbora, 6) oblikuje predlog nadstandardnih programov, 7) spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev, 8) organizira mentorstvo za pripravnike, 9) prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu vzgojiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje, 10) predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede, 11) spremlja delo svetovalne službe, 12) skrbi za sodelovanje zavoda s starši (roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja), 13) obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic otrok, 14) odloča o vzgojnih ukrepih, 15) določa sistematizacijo delovnih mest, 16) odloča o sklepanju delovnih razmerij in o disciplinski odgovornosti delavcev, 17) imenuje in razrešuje svojega pomočnika in vodje enot, 18) skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in 19) opravlja druge naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi. 24. člen (1) Za ravnatelja javnega vrtca je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja ali svetovalnega delavca, ima najmanj pet let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, ima naziv svetnik ali svetovalec oziroma najmanj pet let naziv mentor in opravljen ravnateljski TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

14 izpit, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost. (2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena je za ravnatelja lahko imenovan tudi kandidat, ki nima ravnateljskega izpita, mora pa si ga pridobiti najkasneje v enem letu po začetku mandata. Če ravnatelj ne opravi v roku enega leta ravnateljski izpit, mu preneha mandat po zakonu. (3) Mandat ravnatelja traja pet let. (4) Postopek imenovanja ravnatelja se mora pričeti najmanj 4 mesece pred iztekom mandata dotedanjemu ravnatelju. (5) Svet zavoda si mora pred odločitvijo o izbiri kandidata za ravnatelja o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti mnenje: - vzgojiteljskega zbora - Občine Logatec, - sveta staršev. (6) Občina Logatec in svet staršev morata mnenje obrazložiti. Vzgojiteljski zbor o mnenju glasuje tajno. Če vzgojiteljski zbor, Občina Logatec ali svet staršev ne dajo mnenj v roku 20 dni od dneva, ko so bili zanj zaprošeni, lahko svet zavoda o izbiri ravnatelja odloči brez tega mnenja. (7) Ravnatelja imenuje in razrešuje svet zavoda. (8) Ko svet izmed prijavljenih kandidatov izbere kandidata za ravnatelja, posreduje obrazložen predlog za imenovanje v mnenje Ministrstvu, pristojnemu za šolstvo. (9) Če minister, pristojen za šolstvo, ne da mnenja v 30 dneh od dneva, ko je bil zanj zaprošen, lahko svet odloči o imenovanju ravnatelja brez tega mnenja. (10) Po prejemu mnenja ministra, pristojnega za šolstvo, oziroma po poteku roka iz predhodnega odstavka svet odloči o imenovanju ravnatelja s sklepom. O odločitvi obvesti vse prijavljene kandidate. (11) Zoper odločitev sveta je možno sodno varstvo v skladu z zakonom, ki ureja zavode. 25. člen (1) Če ravnatelju predčasno preneha mandat oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja izmed strokovnih delavcev zavoda oziroma izmed prijavljenih kandidatov, vendar največ za eno leto. (2) Če v 60 dneh po prenehanju mandata ravnatelj, svet zavoda ne imenuje niti ravnatelje niti vršilca dolžnosti ravnatelja, imenuje vršilca dolžnosti ravnatelja v naslednjih osmih dneh minister. (3) Ista oseba lahko opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja največ dvakrat. a) Pomočnik ravnatelja 26. člen (1) Zavod ima pomočnika ravnatelja. (2) Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za ravnatelja, razen šole za ravnatelja oziroma ravnateljskega izpita. (3) Pomočnika ravnatelja imenuje in razrešuje ravnatelj. (4) Pomočnik ravnatelja se imenuje na podlagi javnega razpisa, razen če ravnatelj imenuje pomočnika izmed strokovnih delavcev zavoda. TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

15 (5) Pomočnik ravnatelja opravlja naloge, ki mu jih določi ravnatelj in naloge, ki so opisane v aktu o sistemizaciji. a) Vodja enote 27. člen (1) Enota ima vodjo. (2) Za vodjo enote je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje za delo vzgojitelja in ima najmanj 5 let naziv mentor. (3) Vodjo enote vrtca imenuje in razrešuje ravnatelj izmed delavcev enote. (4) Vodja enote opravlja delo vzgojitelja, organizacijske naloge v enoti vrtca in druge naloge, ki jih določi ravnatelj z opisom delovnega mesta vodje enote v aktu o sistemizaciji delovnih mest in za katere ga pisno pooblasti. 3) Strokovni organi 28. člen Strokovni organi v zavodu so vzgojiteljski zbor in strokovni aktivi. 29. člen (1) Vzgojiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci zavoda. (2) Vzgojiteljski zbor: 1) obravnava in odloča o strokovnih vprašanjih povezanih z vzgojno-varstvenim delom, 2) daje mnenje o letnem delovnem načrtu, 3) predlaga uvedbo nadstandardnih in drugih programov ter dejavnosti, 4) odloča o posodobitvah programov vzgoje in varstva in njihovi izvedbi v skladu s predpisi, 5) daje mnenje o predlogu za imenovanje ravnatelja, 6) odloča o vzgojnih ukrepih, 7) daje pobude za napredovanje strokovnih delavcev in mnenje o predlogih ravnatelja, 8 ) opravlja druge naloge v skladu z zakonom. 30. člen (1) Strokovne aktive sestavljajo vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev. (2) Strokovni aktivi v zavodu obravnavajo vzgojno delo, dajejo vzgojiteljskemu zboru predloge za izboljšavo vzgojnega dela, obravnavajo pripombe staršev ter opravljajo druge strokovne naloge, določene z letnim delovnim načrtom. 4. Svet staršev 31. člen (1) Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v zavodu oblikuje svet staršev zavoda. TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

16 (2) Svet staršev zavoda je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na roditeljskem sestanku oddelka. (3) Prvi sklic staršev opravi ravnatelj. (4) Svet staršev: 1) predlaga nadstandardne programe, 2) daje soglasje k predlogu ravnatelja o nadstandardnih storitvah, 3) sodeluje pri nastajanju predloga programa razvoja vrtca, vzgojnega načrta, pri pravilih vrtčevskega reda ter da mnenje o letnem delovnem načrtu, 4) daje mnenje o kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje za ravnatelja, 5) razpravlja o poročilih ravnatelja o vzgojno-izobraževalni problematiki, 6) obravnava pritožbe staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom, 7) voli predstavnike staršev v svet zavoda in druge organe vrtca, 8) lahko sprejme svoj program dela sodelovanja z vrtcem, zlasti glede vključevanja v lokalno okolje, 9) v dogovoru z vodstvom vrtca lahko ustanavlja oziroma oblikuje delovne skupine, 10) opravlja druge naloge v skladu za zakonom in drugimi predpisi. V. ZAPOSLENI V ZAVODU 32. člen (1) Vzgojno-varstveno in drugo strokovno delo v zavodu opravljajo vzgojitelji pomočniki vzgojiteljev in svetovalni delavci (v nadaljnjem besedilu: strokovni delavci). (2) Strokovni delavci izvajajo vzgojno-varstveno delo v skladu z zakonom in javno veljavnimi programi tako, da zagotavljajo objektivnost, kritičnost in pluralnost ter so pri tem strokovno avtonomni. (3) Strokovni delavci morajo obvladovati slovenski knjižni jezik, imeti ustrezno izobrazbo, določeno z zakonom in drugimi predpisi ter opravljen strokovni izpit v skladu z zakonom. (4) Znanje slovenskega knjižnega jezika se preverja pri strokovnem izpitu. Pri vzgojiteljih, ki niso diplomirali na slovenskih univerzah, se znanje slovenskega knjižnega jezika preverja ob prvi namestitvi. (5) Smer strokovne izobrazbe za strokovne delavce, v primerih, ko to določa zakon, pa tudi stopnjo izobrazbe, določi minister, potem, ko si je pridobil mnenje pristojnega strokovnega sveta. Strokovna, administrativna, tehnična in druga dela opravljajo delavci, določeni s sistematizacijo delovnih mest. (6) Delavci iz prejšnjega odstavka morajo imeti izobrazbo, določeno s sistematizacijo delovnih mest, obvladati morajo slovenski jezik. 33. člen (1) Delovna razmerja, udeležbo delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic delavcev v zavodu, zavod uredi v skladu z zakonom in kolektivno pogodbo, ter z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanju v svojem splošnem aktu. (2) Prosta delovna mesta strokovnih in drugih delavcev v zavodu se pripravijo na podlagi sistematizacije delovnih mest. Sistematizacijo delovnih mest določi, na podlagi normativov in standardov, ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem. (3) Vrtec si mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja. Vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred objavo prostega delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo. TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

17 VI. VIRI IN NAČIN PRODOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 34. člen (1) Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda. (2) Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka ter sredstva in premoženje enot. (3) Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje), ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja. 35. člen (1) Zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve, sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev ter iz drugih virov. (2) Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in varstva oziroma z opravljanjem drugih dejavnosti v skladu s tem odlokom, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače. (3) Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj. 36. člen (1) Za nadstandardne storitve lahko zavod pridobiva sredstva tudi z dotacijami, sponzorstvom, prispevki staršev in drugimi viri, določenimi z zakonom. (2) Zavod lahko ustanovi sklad vrtca, iz katerega se financirajo dejavnosti posameznega oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa, oziroma se ne financirajo iz javnih sredstev, za nakup nadstandardne opreme, za izvrševanje standardne vzgoje in varstva in podobno. (3) Sklad iz prejšnjega odstavka pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. (4) Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest članov, od katerih so najmanj trije predstavniki zavoda. Upravni odbor imenuje svet staršev. Predstavnike zavoda predlaga svet zavoda. Za delovanje sklada lahko upravni odbor sprejme pravila. VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 37. člen Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do vrednosti sredstev, s katerimi upravlja zavod. VIII. NADZOR 38. člen TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

18 (1) Nadzor nad izvajanjem zakonov, drugih predpisov in aktov, ki urejajo organizacijo, financiranje, namensko porabo sredstev in opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja v zavodu, izvaja šolska inšpekcija. (2) Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda iz področij, ki niso navedena v 1. odstavku tega člena, izvajajo institucije družbenega nadzora, določene z zakonom. 39. člen (1) Porabo javnih sredstev v zavodu nadzoruje Računsko sodišče Republike Slovenije. (2) Gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanovitelja nadzira ustanovitelj. IX. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 40. člen (1) Zavod lahko v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok ter v drugih zadevah, ki jih je potrebno regulirati z interno normativo, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda. (2) Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če tako določi zakon. (3) Pravila in splošni akti iz prejšnjega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom. 41. člen (1) Splošne akte zavoda sprejema svet zavoda ali ravnatelj. (2) Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec (LN, št. 6-7/97) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe: X. PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE 42. člen (1) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnih zavodov za področje vzgoje, izobraževanja in varstva predšolskih otrok v občini Logatec, ki ga je sprejela Skupščina občine Logatec, dne 9. marca 1992, voden pod štev /92 in objavljen v Uradnem listu SRS štev. 21/92. (2) Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati statut zavoda, sprejet na svetu zavoda dne člen Zavod mora uskladiti svojo organizacijo in organe zavoda v roku treh mesecev od dneva uveljavitve tega odloka. TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

19 44. člen (1) Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe, za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelju se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenem s tem odlokom. (2) Ne glede na določbo prvega odstavka v 24. členu tega odloka, je lahko do imenovan za ravnatelja tudi kdor ne izpolnjuje pogojev iz 1. odstavka 24. člena tega odloka. (3) Kdor je imenovan za ravnatelja v skladu s prejšnjim odstavkom, si mora pridobiti predpisano izobrazbo in naziv najkasneje do , oziroma mora najkasneje v dveh letih po imenovanju opraviti ravnateljski izpit. (4) Ravnatelju, ki ne opravi obveznosti v roku iz prejšnjega odstavka, preneha mandat na podlagi zakona. (5) Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima na dan uveljavitve Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja srednjo izobrazbo, petindvajset let delovne dobe in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika dva mandata in ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ima srednjo izobrazbo in je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnik ravnatelja vsaj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 24. člena oziroma drugega odstavka 26. člena tega odloka. (6) Ravnatelj oziroma pomočnik ravnatelja, ki ne izpolnjuje pogojev o izobrazbi iz prvega odstavka 24. člena oziroma drugega odstavka 26. člena tega odloka in ima na dan uveljavitve ZOFVI manj kot 10 let do pridobitve pravice do starostne pokojnine ter je opravljal funkcijo ravnatelja oziroma pomočnika ravnatelja najmanj tri mandate, je lahko imenovan za ravnatelja oziroma za pomočnika ravnatelja ne glede na določbo prvega odstavka 24. člena oziroma drugega odstavka 26. člena tega odloka. 45. člen Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela ter oblikuje svet zavoda s tem odlokom v roku treh mesecev, od dneva uveljavitve tega odloka. 46. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v občinskem glasilu Logaške novice. Odlok o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec (LN št. 3/99) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo: 9. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v občinskem glasilu Logaške novice. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec (LN št. 6/07) vsebuje naslednji prehodni in končni določbi: 24. člen TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

20 Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo del ter oblikuje svet zavoda v skladu s tem odlokom ob poteku mandata sedanjega sklica sveta zavoda. 25. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v občinskem glasilu Logaške novice. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec (LN št. 4/08) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo: 2. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v občinskem glasilu Logaške novice. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec (Uradni list RS, št. 40/09) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo: 5. člen Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati 1. junija Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec (LN št. 3/10) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo: 2. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v občinskem glasilu Logaške novice. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega vzgojnovarstvenega zavoda Vrtec Kurirček Logatec (LN št. --/11) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo: 5. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Logaških novicah. TRR: SI , odprt pri Banki Slovenije, ID DDV: SI , MŠ:

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

Na podlagi 3

Na podlagi 3 * neuradno prečiščeno besedilo O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Microsoft Word - 04_52_2.doc

Microsoft Word - 04_52_2.doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000,

Prikaži več

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc

Microsoft Word - Zapisnik 8. seje Sveta zavoda doc Številka: 9000-0001/2010-52 Datum: 23.06.2011 ZAPISNIK 8. seje Sveta zavoda, ki je bila v četrtek, 23.06.2011 ob 17.00 uri, v prostorih enote Gobica, Šolska ulica 12, Mengeš. Prisotni člani Sveta zavoda:

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA OBČINA MARIBOR Ţ U P A N Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Številka: 00700 32/2008 050201 Datum : 29.10.2008 MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE KAZALO I. SPLOŠNO... 3 II. UDELEŽENCI... 3 III. POTEK SKUPŠČINE... 4 IV. SKLEPČNOST IN ODLOČANJE... 4 V. VOLITVE ORGANOV ZVEZE... 5 VI. KONČNE DOLOČBE... 7 POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

SPISEK UČENCEV

SPISEK UČENCEV Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik DELA SVETA STARŠEV Kamnik, september 2012 SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Ta poslovnik ureja delo Sveta staršev Gimnazije in srednje šole Rudolfa Maistra Kamnik

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12

Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12 Zbor vodnikov Planinske zveze Slovenije, je na podlagi 12. člena Pravilnika o organiziranosti vodnikov Planinske zveze Slovenije, dne 29. 11. 2003 sprejel in 21. 11. 2008 potrdil spremembe ter Zbor predstavnikov

Prikaži več

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT

OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT OSNOVNA ŠOLA BENEDIKT P R A V I L A OSNOVNE ŠOLE BENEDIKT Kazalo I. SPLOŠNE DOLOČBE... 2 II. NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELO... 2 1. Status... 2 2. Šolski okoliš... 3 3. Organizacija dela... 3 4. Organiziranost

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

OBČINA KAMNIK

OBČINA KAMNIK OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 410-9/2019-4/1 Datum: 17. 6. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 6. SEJE OBČINSKEGA SVETA S TOČKO»PREDLOG

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne

Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne Prečiščeno besedilo Pravilnika o volitvah v skupščino zastopnikov članov Vzajemne, d.v.z., ki ga je sprejela skupščina Vzajemne na svoji 18. seji, dne 09.02.2011, vključno s spremembami, ki jih je sprejela

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani.docx OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx

Microsoft Word - KRITERIJI-solski-sklad.docx KRITERIJI ZA RAZDELJEVANJE IN DODELJEVANJE NAMENSKIH SREDSTEV ŠOLSKEGA SKLADA OSNOVNE ŠOLE DEKANI Dekani, 9. 1. 2017 Predsednik upravnega odbora šolskega sklada Denis Burič Na osnovi 13. točke Pravil šolskega

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem

Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem Občina Bled OBČINSKI SVET 7) V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. Kot predstavnica

Prikaži več

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih

KOALICIJSKI DOGOVOR med delavskimi predstavništvi pri uresničevanju interesov zaposlenih Svet delavcev podjetja - družbe TERME MARIBOR turizem, zdravstvo, rekreacija d.d.,s sedežem Ulica heroja Šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa predsednica Sveta delavcev Anamarija Černčec in Sindikat delavcev

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4

OBČiNA LOGATEC OBČiNSKA UPRAVA   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: OO, f: Številka: 4 OBČiNSKA UPRAVA t: 01 759 06 OO, f: 01 7590620 Številka: 478-92/2014 JAVNO NAZNANILO na podlagi 94. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Urad. list RS, št. 8011999, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005,

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08

Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 Na podlagi prvega odstavka 42. in 54. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 - uradno prečiščeno besedilo, 20/06 - ZNOMCMO, 76/08 in 108/09) minister za zunanje zadeve v soglasju z

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 360-3/201

OBČINA LOGATEC ŽUPAN   e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 360-3/201 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 360-3/2016-46 Datum: 5. 3. 2019 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

Na podlagi 9

Na podlagi 9 V skladu s 4. in 9. členom Zakona o društvih (ZDru-1-UPB2, Ur. l. RS, št. 64/2011), je ustanovni občni zbor društva Proteus, okoljsko gibanje Bela krajina, dne 12.2.2015 sprejel naslednja PRAVILA društva

Prikaži več

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI

PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI PRAVILNIK O TUTORSKEM SISTEMU NA FILOZOFSKI FAKULTETI 1. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen S tem pravilnikom je urejeno organiziranje in delovanje tutorskega sistema na Filozofski fakulteti v Ljubljani (v nadaljevanju:

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15

Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 Na podlagi 29 in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF in 14/15 ZUUJFO) je Občinski svet Občine Hodoš na svoji 13.

Prikaži več

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc

Microsoft Word - A Pravilnik o izobraževanju-preizkušeni Rac+NR+D+RIS 2011 _lektorirano_.doc Na podlagi 9. člena in 5. točke drugega odstavka 16. člena Zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 65/08) ter 8. in 9. točke 19. člena Statuta Slovenskega inštituta za revizijo (Uradni list RS, št. 14/09)

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Microsoft Word - ribištvo.docx

Microsoft Word - ribištvo.docx Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 1 478 1000 F: +386 1 478 1607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ NUJNI POSTOPEK PREDLOG EVA 2017-2330-0079 ZAKON O SPREMEMBAH ZAKONA O MORSKEM RIBIŠTVU I.

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa

Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne sklepa Na podlagi 9. in 33. clena Zakona o drustvih (Uradni list RS, st. 60/95) je skupscina Slovenskega drustva za umetno inteligenco dne 3. 11. 1997 sklepala o uskladitvi temeljnega akta drustva z zakonom in

Prikaži več

O B Č I N A

O B Č I  N A PRISTOJNOST: PREDLAGATELJ: POROČEVALEC: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA Služba za splošne in premoženjsko pravne zadeve ZADEVA: UKINITEV STATUSA JAVNEGA DOBRA IN DOPOLNITEV

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 F: 01 478 74 25 E: gp.mop@gov.si www.mop.gov.si Številka: 007-418/2018-11 Ljubljana, dne 15.

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris

Sklep Sveta z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo za mednarodni železniški promet o pris 23.2.2013 Uradni list Evropske unije L 51/1 II (Nezakonodajni akti) MEDNARODNI SPORAZUMI SKLEP SVETA z dne 16. junija 2011 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Medvladno organizacijo

Prikaži več

Na podlagi 100

Na podlagi 100 Osnutek odloka Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/1991, 17/1991-I, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994-Odl.US, 8/1996, 31/2000 - ZP-L, 36/2000 in 127/2006), 9. člena Zakona o zdravstveni

Prikaži več

Pravila šolske prehrane

Pravila šolske prehrane Svet šole Osnove šole Tržič je na podlagi 6. člena Zakona o šolski prehrani - ZŠolPre-1 (Ur. l. RS, št. 3/2013 in 46/2014) na predlog ravnatelja Stanislava Gruma na seji 29. 9. 2014 sprejel naslednja P

Prikaži več

Ime predpisa:

Ime predpisa: Ime predpisa: Zakon o spremembah Zakona o varstvu okolja Št. zadeve: 007-188/2015 Datum objave: 9. 6. 2015 Rok za sprejem mnenj in pripomb: 23. 6. 2015 Ime odgovorne osebe in e-naslov: Dušan Pichler, gp.mop@gov.si

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2

Microsoft Word - Ni v veljavi - Statut Občine Osilnica2 Neuradno prečiščeno besedilo Statuta Občine Osilnica ki obsega: - Statut Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 25/1995) - Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Osilnica (Uradni list RS, št. 8/1999) - Spremembe

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki]

[vsebina sklepa skupaj s predlogi in popravki] OBČINA TREBNJE OBČINSKI SVET KOMISIJA ZA STATUTARNA VPRAŠANJA IN LOKALNO SAMOUPRAVO www.trebnje.si E: obcina.trebnje@trebnje.si Goliev trg 5, 8210 TREBNJE T: 07 348 11 00 Datum: 22. 9. 2016 Z AP I S NI

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani

Microsoft Word - Katalog informacij javnega znacaja OS Dekani OSNOVNA ŠOLA DEKANI Tel.: 05 66 21 240 DEKANI 32 Fax: 05 66 21 241 6271 DEKANI E-pošta: info@os-dekani.si ID za DDV: SI 18370071 www.os-dekani.si KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1 OSNOVNI PODATKI O

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Datum: OBČINA KOBILJE OBČINSKI SVET Kobilje KOBILJE Zadeva: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energe

Datum: OBČINA KOBILJE OBČINSKI SVET Kobilje KOBILJE Zadeva: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energe Datum: 22.09.2018 OBČINA KOBILJE OBČINSKI SVET Kobilje 56 9227 KOBILJE Zadeva: Predlog Odloka o javno-zasebnem partnerstvu pri izvedbi projekta energetskega pogodbeništva za celovito energetsko prenovo

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana T: 01 478 90 00 F: 01 478 90 21 E: gp.mkgp@gov.si www.mkgp.gov.si Številka: 510-125/2016/11

Prikaži več

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH

OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg Kamnik Številka: /07 Datum: OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH OBČINA KAMNIK ŽUPAN Glavni trg 24 1240 Kamnik Številka: 007-23/07 Datum: 18. 11. 2014 OBČINSKI SVET OBČINE KAMNIK ZADEVA: PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA

Prikaži več