Na podlagi 100

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Na podlagi 100"

Transkripcija

1 Osnutek odloka Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS št. 12/1991, 17/1991-I, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994-Odl.US, 8/1996, 31/ ZP-L, 36/2000 in 127/2006), 9. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005-UPB2, 15/2008, 23/2008, 58/2008 in 77/2008), 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 27/2008 Odl.US, 76/2008, 79/2009 in 51/2010), 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-UPB in 49/2010) in statuti občin Beltinci ' členi, Cankova, Tišina, Hodoš, Šalovci, Gornji Petrovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Grad in Rogašovci je Mestni svet Mestne občine Murska Sobota na redni seji dne in občinski sveti občin Beltinci itd. sprejeli: O D L O K o ustanovitvi javnega zavoda ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA I. USTANOVITELJSTVO 1. člen Skupščina občine Murska Sobota je z odlokom o ustanovitvi zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota (Uradne objave, štev. 15/1992 in 1/1993) ustanovila javni zavod Zdravstveni dom Murska Sobota s sedeţem Grajska ulica 24, Murska Sobota za izvajanje osnovne zdravstvene dejavnosti Občine Murska Sobota. Zavod je vpisan v sodni register pri Okroţnem sodišču v Murski Soboti pod številko reg. vloţka člen Na območju bivše Občine Murska Sobota so kot pravne naslednice bile na podlagi Zakona o ustanovitvi občin in določitvi njegovih območij (Uradni list RS, štev. 60/1994 in 69/1994) ustanovljene naslednje občine in sicer: Beltinci, Cankova, Tišina, Grad, Hodoš, Šalovci, Gornji Petrovci, Kuzma, Murska Sobota, Moravske Toplice, Puconci in Rogašovci. 3. člen Občina Beltinci, Mladinska ul 2, Beltinci, Občina Cankova, Cankova 25, Občina Tišina, Tišina 4, Občina Grad, Grad 172, Občina Hodoš, Hodoš 52, Občina Šalovci, Šalovci 162, Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovci 31D, Občina Kuzma, Kuzma 60 c, Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2, Murska Sobota, Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ul. 3, Moravske Toplice, Občina Puconci, Puconci 80 in Občina Rogašovci, Rogašovci l4b (v nadaljevanju: ustanoviteljice) s tem odlokom na novo določajo ustanoviteljstvo javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota, Grajska ulica 24, Murska Sobota (v nadaljevanju: zavod) za izvajanje zdravstvene dejavnosti na območju navedenih občin.

2 2 4. člen S tem odlokom se ureja ustanoviteljstvo zavoda, dejavnost zavoda, organiziranost zavoda, organi zavoda, delovna razmerja, premoţenje zavoda, financiranje zavoda, razpolaganje s preseţkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja, pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda, skupni organ, splošni akti zavoda. II. STATUSNE DOLOČBE Ime, sedež in pravni status zavoda 5. člen Ime zavoda je ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA. Skrajšano ime zavoda je Zdravstveni dom. Sedeţ zavoda je :Murska Sobota, Grajska ulica 24. Zavod je pravna oseba s statusom javnega zdravstvenega zavoda. Zavod ima v okviru svoje dejavnosti vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebam. Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike, v katerem v sredini piše ZDRAVSTVENI DOM, v zgornjem delu pečata pa MURSKA SOBOTA. 6. člen Zavod lahko spremeni ime in sedeţ po predhodnem soglasju ustanoviteljic. V pravnem prometu mora zavod uporabljati ime iz 5. člena tega odloka. III. DEJAVNOST ZAVODA 7. člen Dejavnost zavoda je javna sluţba, katere izvajanje je v javnem interesu. Zavod opravlja osnovno zdravstveno dejavnost skupaj s koncesionarji v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti in mreţo zdravstvene sluţbe na primarni ravni na območjih občin ustanoviteljic, in sicer: - preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev; - nujno medicinsko pomoč; - splošno medicino in druţinsko medicino; - zdravstveno varstvo ţensk, otrok in mladine; - preventivno in kurativno zobozdravstvo; - medicino dela, prometa in športa; - patronaţno varstvo in zdravstveno nego ter oskrbo bolnika na domu; - specialistično ambulantno dejavnost; - laboratorijsko in drugo diagnostiko; - reševalno sluţbo.

3 3 V tem členu našteta dejavnost se izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno sluţbo. Za ustanovitelje izvaja zavod tudi dejavnosti upravljanja z objekti za potrebe zdravstvene dejavnosti. Dejavnosti zavoda je v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti razvrščena v: Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost Specialistična zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost Zobozdravstvena dejavnost Druge zdravstvene dejavnosti Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi Vzdrţevanje objektov in hišniška dejavnost IV. ORGANIZIRANOST ZAVODA 8. člen Dejavnost iz 7. člena tega odloka ima Zdravstveni dom Murska Sobota organizirano v naslednjih notranjih organizacijskih enotah: 1. Dejavnost splošne medicine se izvaja: - v splošnih ambulantah v Zdravstvenem domu, zdravstvenih postajah in zunanjih ambulantah, v socialno varstvenih zavodih in drugih zavodih. 2. Dejavnost zdravstvenega varstva ţensk, otrok in mladine se izvaja: - v dispanzerju za ţenske, - v dispanzerju za otroke, - v dispanzerju za otroke in mladostnike, - v dispanzerju za mentalno zdravje otrok in mladostnikov. 3. Dejavnost medicine dela, prometa in športa se izvaja: - v dispanzerju za medicino dela, prometa in športa. 4. Pnevmoftiziološka dejavnost se izvaja: - v dispanzerju za pljučne bolezni in tuberkulozo. 5. Patronaţna dejavnost se izvaja: - v patronaţni dejavnosti z zdravstveno nego in oskrbo bolnikov na domu in v okviru organizacijske enote, - drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalide. 6. Dejavnost za mentalno zdravje odraslih se izvaja: - v dispanzerju za mentalno zdravje, - v centru za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog. 7. Dejavnost nujne medicinske pomoči in reševalnih prevozov se izvaja: - v prehospitalni enoti sluţbe nujne medicinske pomoči, - v okviru reševalne postaje. 8. Dermatovenerološka dejavnost se izvaja: - v dispanzerju za dermatovenerologijo.

4 4 9. Dejavnost za zobozdravstveno varstvo otrok, šolskih otrok in mladine se izvaja: - v ambulantah zavoda in šolah. 10. Dejavnost za splošno zobozdravstveno varstvo se izvaja: - v ambulantah za splošno zobozdravstveno dejavnost. 11. Dejavnost za specialistično zobozdravstveno dejavnost se izvaja: - v specialističnih zobozdravstvenih ambulantah. 12. Zobotehnična dejavnost se izvaja: - v zobotehničnem laboratoriju. 13. Laboratorijska dejavnost se izvaja: - v laboratoriju za osnovne in biotehnične preiskave na sedeţu zavoda in - v ambulantah izven sedeţa zavoda. 14. Občina Puconci Zdravstvena postaja Puconci: - ambulanta splošne medicine. 15. Občina Moravske Toplice Zdravstvena postaja Moravske Toplice: - splošna ambulanta Martjanci, - splošna ambulanta Prosenjakovci. 16. Občina Beltinci Zdravstvena postaja Beltinci: - dejavnost splošne medicine, - dejavnost zdravstvenega varstva otrok, šolskih otrok in mladine, - zobozdravstvena dejavnost, - patronaţna dejavnost, - laboratorijska dejavnost. 17. Občina Gornji Petrovci Zdravstvena postaja Gornji Petrovci: - dejavnost splošne medicine, - zobozdravstvena dejavnost, - patronaţna dejavnost, - laboratorijska dejavnost. 18. Občina Rogašovci: Zdravstvena postaja Rogašovci: - dejavnost splošne medicine, - zobozdravstvena dejavnost, - patronaţna in laboratorijska dejavnost, - laboratorijska dejavnost. 19. Občina Grad: Zdravstvena postaja Grad: - dejavnost splošne medicine, - patronaţna dejavnost, - laboratorijska dejavnost. 20. Občina Kuzma Zdravstvena postaja Kuzma: - ambulanta splošne medicine. Dejavnosti, ki se opravljajo pod točkami 1. do 13 se opravljajo za vse ustanoviteljice Zdravstvenega doma Murska Sobota.

5 5 V. ORGANI ZAVODA 9. člen Organi zavoda so: - svet zavoda, - direktor zavoda, - strokovni svet zavoda. Zavod lahko ima tudi druge organe, ki jih določa zakon ali statut zavoda. a) Svet zavoda 10. člen Organ upravljanja je svet zavoda. Svet zavoda šteje 7 članov, ki ga sestavljajo: - en predstavniki delavcev zavoda, - en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov, - pet predstavnikov ustanoviteljic zavoda in sicer: dva predstavnika Mestne občine Murska Sobota, en predstavnik občin Cankova, Rogašovci, Grad, Kuzma, Gornji Petrovci, Šalovci in Hodoš en predstavnik občin Moravske Toplice in Puconci ter en predstavnika občin Beltinci, Tišina. Predstavnike delavcev zavoda izvolijo delavci neposredno po postopku in na način, ki ga v skladu z zakonom določa statut zavoda. Predstavnika uporabnikov oziroma zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije Območna enota Murska Sobota. Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti ustanoviteljic v skladu s svojimi akti. 11. člen Mandat članov sveta zavoda traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja. Član sveta zavoda je v svet lahko izvoljen največ dvakrat zaporedoma. Na prvi seji sveta člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika sveta zavoda z večino glasov vseh članov sveta. Prvo konstitutivno sejo sveta zavoda skliče direktor zavoda v roku 30 dni po imenovanju članov. Svet zavoda dela na sejah. Seje sklicuje predsednik sveta zavoda na lastno pobudo, na pobudo drugih članov sveta, na pobudo direktorja. Svet zavoda je sklepčen in veljavno odloča, če je na seji navzoča večina članov. Svet zavoda sprejme odločitve z večino glasov vseh članov sveta zavoda. Podrobnejši način svojega delovanja in poslovanja svet zavoda določi v statutu.. Direktor je dolţan ustanoviteljice pisno obvestiti o poteku mandata članov sveta zavoda najmanj tri mesece pred iztekom.

6 6 12. člen Svet zavoda: - sprejema statut po predhodnem soglasju ustanoviteljic in druge splošne akte, ki urejajo zadeve iz pristojnosti zavoda, - sprejema program dela in razvoj zavoda, - spremlja izvrševanje programa dela, - sprejema finančni načrt, - sprejema zaključni račun, - sprejema, analizira in ocenjuje delovanje zavoda, - nadzira zakonitost dela in poslovanja zavoda, - daje soglasje k strateškemu načrtu, k aktom o sistematizaciji delovnih mest in organizaciji dela, h kadrovskemu načrtu, načrtu nabav, - predlaga ustanovitelju revizijo poslovanja, ki jo lahko opravi tudi notranji revizor ustanovitelja, - odloča o razporeditvi preseţka prihodkov nad odhodki in kritju odhodkov nad prihodki ter izdela predlog razporeditve, - odloča o povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu in o nagradi ter delovni uspešnosti direktorja, - odloča o najemu dolgoročnih kreditov, - odloča o dajanju prostorov v najem, - imenuje in razrešuje direktorja, - ocenjuje delo direktorja, - sklepa pogodbo o zaposlitvi z direktorjem, - potrjuje letno poročilo zavoda, - daje ustanoviteljicam predlog za spremembo, razširitev in ukinitev dejavnosti, - daje ustanoviteljicam in direktorju zavoda predloge in mnenja o posamičnih vprašanjih za katere je tako določeno s statutom zavoda, - sprejema program razreševanja preseţnih delavcev zavoda in - opravlja druge zadeve v skladu z zakonom, s tem odlokom in statutom zavoda. b) Direktor 13. člen Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela zavoda. Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic. Imenovanje velja, če da pozitivno soglasje toliko občin ustanoviteljic, ki imajo najmanj 75 % prebivalcev od vseh prebivalcev občin ustanoviteljic. Za direktorja zavoda je lahko imenovan kandidat na podlagi javnega razpisa, če izpolnjuje predpisane pogoje. Mandat direktorja traja štiri leta in je po poteku lahko ponovno imenovan. Na podlagi sklepa o imenovanju direktorja, sklene z njim pogodbo o zaposlitvi v imenu sveta zavoda njegov predsednik. 14. člen Naloge direktorja so: - predstavlja in zastopa zavod,

7 7 - organizira in vodi delo in poslovanje zavoda, - odgovarja za zakonitost dela, - sprejema akt o organizaciji dela in sistematizaciji delovnih mest, kadrovski načrt, načrt nabav in strateški načrt, - daje predlog za spremembo, razširitev in ukinitev dejavnosti, - daje predloge in menja o posamičnih vprašanjih za katere je tako določeno s statutom zavoda, - vodi strokovno delo in odgovarja za strokovnost dela zavoda, - sklepa pogodbe o zaposlitvi delavcev zavoda, - imenuje delavce s posebnimi pooblastili in odgovornostmi, - sprejema splošne akte zavoda razen tistih, ki so v pristojnosti sveta zavoda, - pripravi letno poročilo o delu in poslovanju zavoda in - opravlja druge naloge, določene z zakonom, tem odlokom in statutom zavoda. K aktom iz četrte alinee prejšnjega odstavka daje soglasje svet zavoda. Direktor je dolţan o svojih ugotovitvah v zvezi s strokovnim delom obveščati strokovni svet zavoda ter sprejemati ukrepe za odpravo pomanjkljivosti in za napredek strokovnega dela. Direktor je samostojen pri opravljanju poslov iz svojega delovnega področja. Direktor je za svoje delo odgovoren svetu zavoda. Direktor mora pri vodenju poslov ravnati z javnimi sredstvi s skrbnostjo dobrega gospodarja. 15. člen Za direktorja je lahko na podlagi javnega razpisa imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev določenih z zakonom izpolnjuje še naslednje pogoje: 1. ima univerzitetno izobrazbo ali visoko izobrazbo s specializacijo ali magisterijem, 2. najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih, 3. predloţi program dela in razvoja zavoda, 4. znanje enega tujega jezika (nemščine ali angleščine), ki se dokazuje s potrdilom drţavnega izpitnega centra. S statutom zavoda se lahko določijo še drugi pogoji, ki jih mora direktor izpolnjevati. 16. člen Če je za direktorja imenovan kandidat, ki nima smeri zdravstvene izobrazbe, se v skladu z Zakonom o zavodih in Zakonom o zdravstveni dejavnosti imenuje še poslovni direktor, ki mora za imenovanje izpolnjevati naslednje pogoje: - da ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri, - da ima najmanj 7 let delovnih izkušenj na področju primarne zdravstvene dejavnosti, - da predloţi progam strokovnega razvoja zavoda. Funkcija poslovodnega direktorja preneha s prenehanjem mandata direktorja zavoda.

8 8 17. člen Direktor sklene delovno razmerje za določen čas, za čas trajanja mandata. Delavca, ki je bil pred imenovanjem za direktorja zaposlen v istem zavodu za nedoločen čas, se po prenehanju funkcije premesti v skladu s sistemizacijo delovnih mest in kadrovskim načrtom na prosto delovno mesto, ki ustreza njegovi strokovni izobrazbi in za katero izpolnjuje predpisane pogoje. Pravice in dolţnosti delodajalca v razmerju do direktorja zavoda, izvaja svet zavoda. 18. člen Če direktorju predčasno preneha mandat, oziroma če nihče izmed prijavljenih kandidatov za direktorja ni imenovan, svet zavoda imenuje vršilca dolţnosti direktorja, vendar največ za eno leto. c) Strokovni svet 19. člen Strokovni svet je kolegijski organ zavoda. Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega sveta določa statut zavoda, v skladu z zakonom. Strokovni svet obravnava vprašanja s področja: - strokovnega dela zavoda, - odloča o strokovnih vprašanjih, - določa strokovne podlage za program dela in razvoja javnega zavoda, - daje svetu zavoda in direktorju mnenja in predloge glede organizacije dela ter pogojev za razvoj dejavnosti zavoda, -opravlja druge z zakonom ter odlokom in s statutom zavoda določene naloge. VI. DELOVNA RAZMERJA 20. člen Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci morajo imeti ustrezno izobrazbo v skladu z zakonodajo in predpisi, ki urejajo to področje. Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci opravljajo zdravstveno dejavnost v skladu s sprejeto zdravstveno doktrino in s kodeksom medicinske deontologije oziroma v skladu z drugimi strokovnimi in etičnimi kodeksi. Delovna razmerja ter udeleţba delavcev pri upravljanju in uresničevanju sindikalnih pravic, se ureja v skladu z zakoni, kolektivnimi pogodbami in drugim splošnimi akti zavoda. VII. PREMOŽENJE 21. člen Premoţenje, s katerim upravlja zavod, je last občin ustanoviteljic po teritorialnem principu. Za opravljanje dejavnosti zagotavljajo ustanoviteljice zavodu nepremičnine in opremo, ki jo je zavod uporabljal za opravljanje dejavnosti do uveljavitve tega odloka. Z

9 9 vsem premoţenjem upravlja zavod. Za upravljanje s premoţenjem je zavod odgovoren vsaki od občin ustanoviteljic. Zavod samostojno razpolaga s premičnim premoţenjem, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljice, kjer se nepremičnina nahaja. Zavod je dolţan skrbeti za vzdrţevanje in obnavljanje stavb in prostorov, ki jih je v soglasju z ustanoviteljicami oddal v najem najemnikom ter vzdrţevati in obnavljati opremo v teh prostorih, v skladu s pogodbo. Zavod je dolţan dati najemnikom moţnost najema prostorov in opreme, ki jih sam ne potrebuje za opravljanje javne zdravstvene sluţbe, ter omogočiti vlaganja najemnikovih sredstev v prostore in opremo. VIII. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA 22. člen Sredstva za izvajanje dejavnosti zavod pridobi: - na osnovi pogodbe za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, - od zavarovalnic na osnovi prostovoljnega dodatnega zdravstvenega zavarovanja, - iz proračuna Republike Slovenije oziroma Ministrstva za zdravje Republike Slovenije za storitve in namene, za katere je z zakonom določeno ali posebej dogovorjeno, da se financirajo iz republiškega proračuna, - iz proračunov občin ustanoviteljic, za preventivne programe na področju zdravstvene dejavnosti in investicije, - s prodajo storitev drugim, - z dotacijami, darili in iz drugih virov, na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda. - iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, aktom o ustanovitvi in statutom zavoda. 23. člen Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda izvajajo občine ustanoviteljice in pristojni drţavni organi. IX. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA 24. člen Zavod samostojno gospodari s sredstvi prihodkov, ki jih ustvari z opravljanjem svoje dejavnosti. Preseţek prihodkov nad odhodki zavod nameni za razvoj, nabavo nove opreme, medicinsko-tehnološko posodobitev in opravljanje osnovne dejavnosti.

10 10 Preseţek prihodkov nad odhodki se lahko nameni tudi za investicije v opremo ali za obnovo in vzdrţevanje opreme. O namenu in razporeditvi preseţkov odloča svet zavoda na predlog direktorja, ob predhodnem soglasju ustanoviteljic zavoda. Del preseţka prihodkov nad odhodki, ki jih zavod ustvari s prihodki, pridobljenimi s prodajo blaga in storitev na trgu, se lahko razdeli za dodatno delovno uspešnost, na način določen v skladu z zakonodajo. 25. člen Primanjkljaj sredstev v poslovanju zdravstvenega doma, izkazan v letnem poslovnem poročilu, krijejo ustanoviteljice le, če ne izpolnjujejo svojih obveznosti iz 30. člena tega odloka. 26. člen Primanjkljaj sredstev, ugotovljen iz naslova preveč izplačanih plač, krije zavod. Primanjkljaj mora zavod pokriti v breme sredstev za plače najkasneje v naslednjem koledarskem obdobju. 27. člen Realizacija prihodkov zavoda iz dejavnosti, ki ni predmet osnovnih dejavnosti zavoda (lastne realizacije), je prihodek zavoda, s katerim samostojno razpolaga, če v celoti in realno pokrije stroške take dejavnosti. Take dejavnosti, če jih zavod izvaja, ne smejo bremeniti osnovne dejavnosti. X. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU 28. člen Zavod je pravna oseba. Zavod odgovarja za svoje obveznosti s premoţenjem s katerim razpolaga. V pravnem prometu s tretjimi osebami zavod s premičnim premoţenjem upravlja samostojno, z nepremičnim pa samo po predhodnem soglasju ustanoviteljice, kjer se nepremičnina nahaja. Zavod prevzema odgovornost za svojo dejavnost ter odgovornost dobrega gospodarja za upravljanje s premoţenjem ustanoviteljic, ki ga ima v upravljanju. 29. člen Zavod zastopa in predstavlja direktor. Direktor je pooblaščen za sklepanje pogodb v okviru potrjenega finančnega načrta, ki ga sprejme svet zavoda (letnega izvedbenega načrta), razen: - pogodb, ki se nanašajo na nepremičnine, ki jih ima zavod v upravljanju, za katere je potrebno soglasje ustanoviteljice, kjer se nepremičnina nahaja. Med začasno odsotnostjo direktorja le tega nadomešča delavec zavoda v okviru pooblastil, ki mu jih pisno podeli direktor.

11 11 XI. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA 30. člen Ustanoviteljice so dolţne zagotavljati zavodu sredstva za njegov razvoj oziroma investicije v okviru sprejete mreţe javne zdravstvene dejavnosti v občinah. Zavod si mora pred pričetkom del pridobiti pisna soglasja ustanoviteljic-občin, glede vrste in obsega predvidenega investicijskega vzdrţevanja in investicij. Za investicije in investicijska vlaganja v zdravstvene postaje in ambulante zagotavljajo sredstva občine, za katere zdravstvena postaja in ambulanta opravlja zdravstveno dejavnost. Za investicije in investicijska vlaganja v objekt zdravstvenega doma, kjer se izvajajo skupne dejavnosti za vse ustanoviteljice, pa ustanoviteljice zagotavljajo sredstva v odstotku števila prebivalcev posamezne občine. Osnova za izračun deleţev posamezne občine ustanoviteljice je število prebivalcev po zadnjem uradnem statističnem popisu prebivalstva. 31. člen Ustanoviteljice prevzamejo odgovornost za obveznosti zavoda do višine sredstev, ki jih zagotavljajo v skladu s četrtim odstavkom 30. členom tega odloka. 32. člen Zavod je dolţan izvajati poslovanje in uporabljati ter upravljati premoţenje ustanoviteljic s skrbjo dobrega gospodarja. 33. člen Zavod je dolţan vsako leto predloţiti ustanoviteljicam poročilo o poslovanju z zaključnim računom, letni plan razvoja, program strategije razvoja za srednjeročno obdobje ter druge podatke, ki so nujni za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in obveznosti. 34. člen Zavod mora od ustanoviteljic pridobiti soglasje: - za spremembo imena in sedeţa zavoda, - k imenovanju in razrešitvi direktorja, - k statutu in statutarnim spremembam, - k spremembi, razširitvi in ukinitvi dejavnosti, - k povečani delovni uspešnosti za zaposlene v zavodu, - k nagradi direktorja, - k predlogu za razporeditev preseţka prihodkov nad odhodki, - o prometu z nepremičninami, ki so v lasti vseh občin ustanoviteljic, - v zvezi z načrtovanjem investicij, ki so skupnega pomena za vse občine, - k pokritju primanjkljaja sredstev v letnem poslovanju zavoda. - in druga soglasja v skladu z zakonom in drugimi predpisi.

12 12 XII. SKUPNI ORGAN 35. člen Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic in dolţnosti ustanovijo občine ustanoviteljice skupni organ, ki ga sestavljajo ţupani občin ustanoviteljic. Sedeţ skupnega organa je v Murski Soboti, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota. Skupni organ predstavlja ţupan Mestne občine Murska Sobota. 36. člen Naloge skupnega organa so: - izvršuje vse ustanoviteljske pravice in dolţnosti v imenu in za račun občin ustanoviteljic, razen sprejema ustanovitvenega akta in njegovih sprememb ter podaje soglasje k imenovanju direktorja, ter izdaje soglasja k zadolţitvi Zdravstvenega doma. - izvaja druge naloge v skladu z zakonom, ki se nanašajo na izvrševanje dejavnosti Zdravstvenega doma. 37. člen Strokovna in druga opravila za delo skupnega organa zagotavlja mestna uprava Mestne občine Murska Sobota. Sredstva za zagotavljanje financiranja in delitve stroškov za delo skupnega organa se zagotavljajo na podlagi deleţa prebivalcev posamezne občine 38. člen Skupni organ se sestaja na sejah, ki jih skliče in vodi ţupan mestne občine Murska Sobota. Pobudo za sklic seje lahko poda vsaka ustanoviteljica. Skupni organ odloča o zadevah iz svoje pristojnosti na sejah. Moč glasu posamezne ustanoviteljice zavoda, je glede na število prebivalcev naslednja: Občina Število prebivalcev Moč glasu v % Mestna občina Murska Sobota ,58 % Občina Beltinci, ,55 % Občin Puconci ,75 % Občina Moravske Toplice ,57 % Občina Tišina ,33 % Občina Rogašovci ,66 % Občina Grad ,01 % Občina Gornji Petrovci ,87 % Občina Cankova ,44 % Občina Šalovci ,88 % Občina Kuzma ,77 % Občina Hodoš 343 0,59 % SKUPAJ: %

13 13 Seja je sklepčna, če prisotni predstavljajo več kot 50 % skupne moči glasov. Odločitve na seji so sprejete, če jih sprejmejo 75 % moči glasov od prisotnih na seji. V primeru, da se ţupan posamezne občine ne more udeleţiti seje, ga nadomešča ţupanov pooblaščenec, ki ga ţupan pooblasti za zastopanje. XIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA 39. člen Zavod ima naslednje splošne akte: statut zavoda, akt o sistemizaciji in organizaciji delovnih mest, akt o varstvu pri delu in poţarni varnosti, splošne akte o knjigovodstvu, finančnem poslovanju in drugih zadevah s področja materialno finančnega poslovanja in druge splošne akte. XIV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 40. člen Zavod mora konstituirati svet zavoda in druge organe, uskladiti svojo organiziranost ter priglasiti spremembe vpisa v sodni register najkasneje v roku treh mesecev po uveljavitvi tega odloka. 41. člen Svet zavoda mora v roku treh mesecev sprejeti statut zavoda. 42. člen Funkcijo direktorja zavoda opravlja sedanji direktor zavoda. Direktor se imenuje v skladu z določili tega odloka po poteku mandata sedanjemu direktorju. 43. člen Zavod ustanovljen s tem odlokom je pravni naslednik Zdravstvenega doma Murska Sobota, ki je vpisan v sodni register pri Okroţnem sodišču Murska Sobota, vl. štev , z dne in prevzema vse pravice in obveznosti tega zavoda.

14 člen Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota (Uradne objave, štev. 15/1992 in 1/1993). 45. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok se posreduje v objavo, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti občin ustanoviteljic. Številka: /2010 Murka Sobota, avgust 2011 Ţupani občin ustanoviteljic:

15 15 O b r a z l o ž i t e v : 1. NASLOV ODLOKA Odlok o ustanovitvi Javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota. 2. PRAVNE PODLAGE Tretji in osmi člen Zakona o zavodih (Ur.l.RS, št. 12/1991, 17/1991-I, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/1994-odl.US, 8/1996, 18/1998 odl-us, 36/2000 in 127/2006), drugi odstavek 2. člena ter 5. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/2005-UPB2, 15/2008, 23/2008, 58/2008 in 77/2008), 17. člen Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št.23/2007 UPB in 49/2010) in statuti občin Beltinci, Cankova, Tišina, Hodoš, Šalovci, Gornji Petrovci, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Grad in Rogašovci. Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, 94/2007 UPB2, 27/2008 Odl US, 76/2008 Odl US, 79/2009 in 51/2010). 3. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA Odlok o ustanovitvi zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota je sprejela Skupščina občine Murska sobota, dne Ta odlok je še sedaj v veljavi. Po ustanovitvi občin je Mestna občina Murska Sobota trikrat pripravila osnutek odloka in sicer v letu 1996 in v letu 2002, ki so bili posredovana vsem ustanoviteljicam Zdravstvenega doma Murska Sobota to je vsem 12 občinam v okviru Upravne enote Murska Sobota. Nekatere občine so zadnji odlok sprejele v prvi obravnavi, nekatere odloka sploh niso obravnavale zato še do danes ni sprejet. Ponovno je bil odlok izdelan v letu 2006, vendar tudi tedaj ni prišlo do sprejema. Odlok je potrebno nujno sprejeti, saj Zdravstveni dom Murska Sobota brez odloka pravno ţe od začetka ustanovitve občin ne more spreminjati in sprejemati drugih aktov ter njihovih sprememb, ne more do registrirati novih dejavnosti in nasploh ni urejen pravni status zavoda, tako kot določa zakonodaja, za kar so odgovorne ustanoviteljice. Iz zgoraj navedenih razlogov je ţupan Mestne občine Murska Sobota ponovno pozval vse ustanoviteljice, da imenujejo člana v delovno skupino za pripravo odloka. Člane delovne skupine so imenovale: Mestna občina Murska Sobota in Občine Beltinci, Hodoš, Kuzma, Gornji Petrovci, Rogašovci in Puconci ter Zdravstveni dom Murska Sobota. Delovna skupina je pripravila in obravnavala osnutek odloka, ki bo posredovan v sprejem vsem občim ustanoviteljicam. 4. CILJI IN VSEBINA ODLOKA Cilj odloka je sprejem ustanovitvenega akta v skladu z veljavno zakonodajo. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Murska Sobota ureja spodaj navedena področja delovanja javnega zavoda:

16 16 1. ustanoviteljstvo, 2. statusne določbe, 3. dejavnost zavoda, 4. organiziranost zavoda, 5. organi zavoda - svet zavoda naj bi štel sedem članov: en predstavnike delavcev zavoda, en predstavnik zavarovancev in drugih uporabnikov in pet predstavnikov ustanoviteljic, ki jih imenujejo občinski sveti, 6. delovna razmerja, 7. premoţenje, 8. viri in način pridobivanja sredstev za delo zavoda, 9. razpolaganje s preseţkom prihodkov nad odhodki in način kritja primanjkljaja, 10. pravice obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu, 11. medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda, 12. skupni organ, 13. splošni akti zavoda, 14. predhodne in končne določbe, Ustanoviteljstvo in statusne določbe določajo členi odloka od 1 do 6. člena. Dejavnost zavoda se izvaja v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci ter sodelavci in je usklajena z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti objavljene v Uradnem listu Republike Slovenije, številka 54/2002 ( 7. člen ). Organiziranost zavoda za izvajanje dejavnosti je opredeljena v 8. členu odloka. Zavod ima organizacijske enote, kjer se opravljajo skupne dejavnosti za potrebe občanov ustanoviteljic- Zdravstveni dom Murska Sobota, ter dejavnosti za potrebe občanov vsake posamezne občine ustanoviteljice. Organiziranost zavoda je opredeljena v členih od 9. do 12. Svet zavoda sestavlja sedem članov in sicer en član delavcev zavoda, en član zavarovancev oz. uporabnikov in pet članov ustanoviteljic. Število članov ustanoviteljic se je določalo glede na izračun števila prebivalcev iz posamezne občine ustanoviteljice in sicer: Dva predstavnika sveta zavoda iz Mestne občine Murska Sobota Mestna občina Murska Sobota število prebivalcev En predstavnik sveta zavoda iz Občine Beltinci in Občine Tišina Občina Beltinci, število prebivalcev 8524 Občina Tišina število prebivalcev Skupaj: En predstavnik sveta zavoda iz občin Cankova, Rogašovci, Grad, Kuzma, Gornji Petrovci, Šalovci in Hodoš Cankova število prebivalcev 2015 Občina Rogašovci število prebivalcev 3318 Občina Grad število prebivalcev 2349 Občina Kuzma število prebivalcev 1622 Občina Gornji Petrovci število prebivalcev 2265 Šalovci število prebivalcev 1692

17 17 Hodoš število prebivalcev Skupaj: En predstavnik sveta zavoda iz občin Moravske Toplice, Puconci Občina Moravske Toplice število prebivalcev 6190 Puconci število prebivalcev Skupaj: =============================================== Imenovanje, mandat, naloge in pristojnosti poslovodnega organa zavoda so zapisane v delu ustanoviteljskega akta od 13. do 18.člena. Zavod ima strokovni svet kot kolegijski organ. Njegova sestava, način oblikovanja in naloge se bodo določile s statutom (19. člen). Določbe o delovnih razmerjih so zajete v 20. členu. Zapis o premoţenju zavoda je opredeljen v 21. členu odloka. Viri in način pridobivanja sredstev za delo zavoda so opredeljeni v 22. in 23. členu. Odlok od 24. do 27. členu določa način in namen uporabe preseţka prihodkov nad odhodki, kakor tudi način pokrivanja primanjkljaja javne sluţbe ter primanjkljaja iz naslova neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti ustanoviteljic. Pravice, obveznosti in odgovornosti zavoda v pravnem prometu so določene v členih 28. in 29. Medsebojne pravice in obveznosti ustanoviteljic in zavoda so določene in zapisane od 30. do 34. člena predloga odloka. Skupni organ je opredeljen v členih od 35. do 38. V prehodnih določbah je določen rok za konstituiranje organov zavoda, izvedbo vpisa v sodni register ter nadaljevanje dela poslovodnega organa. 5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE Sprejetje predlaganega odloka bo imelo finančne posledice za proračune občin ustanoviteljic, vendar v obsegu dosedanjih obveznosti, financiranje investicij na področju primarne zdravstvene dejavnosti.

18 18

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

Akt o ustanovitvi

Akt o ustanovitvi Na podlagi 8. člena Zakona o zavodih (UL RS, št. 12/1991, 8/1996) sprejema ustanovitelj/ca ta in ta naslednji Akt o ustanovitvi Zavod ta in ta... I. SPLOŠNE DOLOČBE Namen 1. člen Namen ustanovitve zavoda

Prikaži več

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra

Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra Na podlagi 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 29. septembra 2016 sprejel uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list

Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list Na podlagi 45. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00), v skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti ZZdej-UPB 2 (Uradni list RS, št. 23/05 uradno prečiščeno besedilo) in Odloka

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

Microsoft Word - 04_52_2.doc

Microsoft Word - 04_52_2.doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA MESTNI SVET Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96), 25. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 9/92, 37/95, 8/96, 90/99, 31/2000,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Ur. l. RS, št. 18/08

Prikaži več

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME

OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREME OBČINA ŠKOFLJICA OBČINSKI SVET GRADIVO ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 28. redna seja 2009 DNE: 2. november 2009 Naslov: Vsebina: ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

Na podlagi 30

Na podlagi 30 Na podlagi 30. člena in v skladu s 45. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/1991, 8/1996, 36/2000 ZPDZC in 127/2006 ZJZP) ter na podlagi 26. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda za turizem Dolina

Prikaži več

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d.

Pravilnik Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. Na podlagi 8. člena statuta Svobodnega sindikata Slovenije je Sindikat zaposlenih v podjetju Si.mobil d.d. na ustanovnem sestanku dne, 06.11.2014 sprejel PRAVILNIK Sindikata zaposlenih v podjetju Si.mobil

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje

Microsoft Word - Odlok_SOU_REVIZIJA_prvo_branje Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Predlog V skladu z 49. a členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo, št. 76/08 in št. 79/09) in na podlagi 16. in 56.

Prikaži več

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec

Microsoft Word - UPB Vrtec Kurircek Logatec Na podlagi 96. člena Poslovnika Občinskega sveta (LN, št. 5/99) je Občinski svet Občine Logatec na svoji 15. redni seji, dne 29.05.2008, potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), 41. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS,

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010)

(Microsoft Word - Statut A\ s spremembami skup\232\350ina 2010) Na podlagi Zakona o društvih (Ur.l.RS štev.60/95 in 89/99) in 8. člena Pogodbe o združevanju je Skupščina Zveze za avto šport Slovenije AŠ 2005 na zasedanjih dne 31. maja 2000, 15. decembra 2001, 31. maja

Prikaži več

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca,

Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Miška Kranjca, ki obsega: -Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Ljubljanska cesta 40A 1290 GROSUPLJE PRAVILNIK O FINANČNO MATERIALNEM POSLOVANJU DRUŠTVA ROKOMETNI KLUB GROSUPLJE Občni zbor društva Rokometni klub Grosuplje je na podlagi 29.

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA:

O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: O B Č I N A SLOVENSA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 2. redna seja občinskega sveta dne 14. februarja 2019 Gradivo za 7. točko dnevnega reda ZADEVA: Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Lekarna

Prikaži več

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc)

(Microsoft Word - Odlok - o skupni ob\350inski upravi - spremembe in dopolnitve.doc) OBČINA KUNGOTA ŽUPAN Številka: 011-13/2007 Datum: 24.09.2007 OBČINSKI SVET OBČINE KUNGOTA ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI OBČINSKEGA SVETA OBČINE KUNGOTA - PO SKRAJŠANEM POSTOPKU NASLOV: GRADIVA Odlok

Prikaži več

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici

Microsoft Word - Odlok o ustanovitvi javnegavzgojnoizobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici Na podlagi 3. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91), 40., 41. in 140. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96), ter 19. člena statuta

Prikaži več

MESTNA OBČINA MARIBOR

MESTNA OBČINA MARIBOR MESTNA OBČINA MARIBOR Ţ U P A N Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor Številka: 00700 32/2008 050201 Datum : 29.10.2008 MESTNI SVET MESTNE OBČINE MARIBOR ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA

Prikaži več

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan

OBČINA POLJČANE Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan Občinski svet 11. redna seja Občinskega sveta, 20. december 2007 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stane Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o izločitvi organizacijske enote Lekarna Poljčane iz

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Microsoft Word - Gorenjske Lekarne_odlok o ustanovitvi_ doc

Microsoft Word - Gorenjske Lekarne_odlok o ustanovitvi_ doc Občina... ZADEVA: OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA GORENJSKE LEKARNE IN OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI SKUPNEGA ORGANA OBČIN ZA IZVRŠEVANJE USTANOVITELJSKIH PRAVIC V JAVNEM ZAVODU GORENJSKE LEKARNE

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o ustanovitvi

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

Microsoft Word - Predlog sklepa o soglasju k izplačilu nagrade direktorju JZ ZD Ljubljana.doc

Microsoft Word - Predlog sklepa o soglasju k izplačilu nagrade direktorju JZ ZD Ljubljana.doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N J A Mestni trg 1, Ljubljana Šifra.: 160-7/06-2 Datum: 21.04.2006 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET ZADEVA: NASLOV: GRADIVO PRIPRAVILA: POROČEVALCI: PRISTOJNO DELOVNO

Prikaži več

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc

13. SKUPŠČINA ZA OBJAVO NA INTERNETU.doc Cestno podjetje Nova Gorica, Družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d. 13. skupščina delniške družbe CPG, d.d. torek, 15. junij 2010 Nova Gorica, maj 2010 Na podlagi 6.3. točke Statuta delniške družbe

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9

V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 9 V skladu z 11. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 ZDU-1G, 50/14, 90/14 ZDU-1I, 14/15 ZUUJFO in 76/15), 7. členom Uredbe

Prikaži več

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO

SMERNICE ZA PRIPRAVO PROGRAMA DELA IN FINANČNEGA NAČRTA REŽIJSKEGA OBRATA ZA GOSPODARJENJE S STAVBNIMI ZEMLJIŠČI V MESTNI OBČINI MURSKA SOBOTA ZA LETO Na podlagi 5. člena Odloka o gospodarjenju s stavbnimi zemljišči v Mestni občini Murska Sobota (Uradni list RS, št. 1/98) in 17. člena Statuta Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 23/2007-

Prikaži več

Na podlagi 3

Na podlagi 3 * neuradno prečiščeno besedilo O D L O K o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Planina pri Sevnici (Uradni list RS, št. 4/05, 108/07 in 50/10) I. SPLOŠNA DOLOČBA 1. člen S tem

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc

Microsoft Word - 04.Odlok o ustanovitvi JP RCERO d.o.o.doc Na podlagi 25. in 28. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 - ZZLPPO, 127/2006 - ZJZP, 38/2010 - ZUKN, 57/2011), Zakona o gospodarskih družbah ZGD-1 (Uradni list

Prikaži več

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z

Microsoft Word - 28 seja x tocka Odlok o mrezi javne zdravstvene sluzbe na primarni ravni v OA - 2. obravnava celotno gradivo z Predlagatelj: TADEJ BEOČANIN ŽUPAN OBČINE AJDOVŠČINA Datum: 12. 1. 2018 OBČINSKI SVET OBČINE AJDOVŠČINA ZADEVA: ODLOK O MREŽI JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA PRIMARNI RAVNI V OBČINI AJDOVŠČINA 2. obravnava

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e

Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in e Na podlagi tretjega odstavka 34. člena in 41. člena Družinskega zakonika (Uradni list RS, št. 15/17) ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, v soglasju z ministrom za javno upravo,

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

Osnutek odloka o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o. Osnutek Na podlagi določila tretjega in četrtega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi ZLS (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup

-, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skup -, SHITO RYU SHUKOKAI ZVEZA SLOVENIJE STATUT ZVEZE Na podlagi določil Zakona o društvih (Uradni list RS št. 64/2011- Tdru-1 UPB2) je na ustanovni skupščini Shukokai Zveze Slovenije dne 16.11.2013 bil sprejet

Prikaži več

STATUT

STATUT STATUT Policijskega sindikata Slovenije Spremembe in dopolnitve S spremembami in dopolnitvami 5. Kongresa PSS, dne 18.5.2011 Izredne Skupščine, dne 17.1.2012 1. redne Skupščine, dne 10.1.2013 6. Kongresa,

Prikaži več

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč

Ţupan Številka: 007-5/ Datum: OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Obč Ţupan Številka: 007-5/2013-1 Datum: 14. 01. 2013 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA OBČINSKI SVET ZADEVA: Predlog za obravnavo na 22. seji Občinskega sveta Občine Miren Kostanjevica PRIPRAVIL/A: Občinska uprava

Prikaži več

OBČINSKI SVETI

OBČINSKI SVETI OBČINSKI SVETI Občina Izola Mestna občina Koper Občina Piran Na podlagi 20. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 73/95, 9/96, 44/96 in 27/97,

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

SCs V Portorož 3 Skupščina - vabilo s sklepi

SCs V Portorož 3 Skupščina  - vabilo s sklepi Številka: SCs_170511_Portorož_V_1_Skupščina_170412 Datum: 12.4.2017 Člani združenja Občine - ustanoviteljice športnih centrov, zavodov, podjetij in agencij Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport,

Prikaži več

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes

I. obravnava Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS uradno prečiščeno bes Na podlagi določila drugega in tretjega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/(Uradni list RS 94-2007-uradno prečiščeno besedilo, 76/2008, 79/2009, 51/2010), 25. člena Zakona o gospodarskih

Prikaži več

Statut Surf zveza Slovenije.docx

Statut Surf zveza Slovenije.docx Na podlagi 9. člena Zakona o društvih - ZDru-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 64/2011 z dne 12. 8. 2011) je izredna skupščina sprejela na seji dne 9.4.2014 S T A T U T SURF ZVEZE SLOVENIJE I. SPLOŠNE DOLOČBE

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

OBČINA RENČE-VOGRSKO

OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG HITRI POSTOPEK NASLOV: ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA»JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM NOVA GORICA IN VIPAVSKA DOLINA«PRAVNA PODLAGA: 3. člen Zakona o zavodih (Uradni

Prikaži več

Agencija za trg vrednostnih papirjev

Agencija za trg vrednostnih papirjev GRADIVO za skupščino delničarjev družbe ALTA Skupina d.d. KAZALO 1. Gradivo k prvi točki dnevnega reda 2. Gradivo k drugi točki dnevnega reda 3. Gradivo k tretji točki dnevnega reda 4. Gradivo k četrti

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS

16. redna seja točka OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVS OBČINA RENČE-VOGRSKO OBČINSKI SVET PREDLOG NASLOV: SKLEP O NAČINU PODELJEVANJA KONCESIJ NA PODROČJU OSNOVNE ZDRAVSTVENE IN ZOBOZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI V OBČINI RENČE-VOGRSKO PRAVNA PODLAGA: 18. člen Statuta

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad

Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 urad Na podlagi 4. člena Zakona o skupnosti študentov (Uradni list RS, št. 38/94) in 18. člena Študentske ustave (ŠU- 3UPB) (Uradni list RS, št. 14/18 uradno prečiščeno besedilo) je bila na 31. seji Skupščine

Prikaži več

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava)

ODLOK-o ustanovitvi OŠ dr. A.T. Negova-šola-2019 (2.obravnava) PREDLOG DRUGA OBRAVNAVA Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl.US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl.US: U-I-34/98, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP), 40., 41. in 140. člena Zakona

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5

Komisija za Čopove diplome in priznanja pri ZBDS je na svoji seji dne 5 Na podlagi določil 33., 98. in 120. člena Statuta Zveze bibliotekarskih društev Slovenije (v nadaljevanju Zveza) je Občni zbor Zveze na svoji redni seji dne 10. 5. 2011 sprejel PRAVILNIK O PODELJEVANJU

Prikaži več

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\))

(Microsoft Word - SKLIC 21. skup\232\350ine GHU z obrazlo\236itvami predlogov sklepov_kon\350ni \(popravek Zakonj\232ek\)) GRAND HOTEL UNION d.d. Miklošičeva cesta 1 LJUBLJANA Na podlagi Statuta delniške družbe s k l i c u j e m 21. sejo skupščine delniške družbe GRAND HOTEL UNION d.d., ki bo v torek, 10.01.2012, ob 14.00

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

Statut Obrtne zbornice Slovenije

Statut Obrtne zbornice Slovenije OBMOČNA OBRTNO-PODJETNIŠKA ZBORNICA GROSUPLJE STATUT OBMOČNE OBRTNO - PODJETNIŠKE ZBORNICE GROSUPLJE 23.1.2014 Na podlagi 3. odstavka 38. člena Obrtnega zakona (Ur.l. RS, št. 50/1994, 36/2000-ZPDZC, 61/2000,

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN   e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami

Porevizijsko poročilo: Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana pri ravnanju z nepremičninami Popravljalni ukrepi Slovenskih železnic, d. o. o., Ljubljana ravnanje z nepremičninami , 4 SLOVENSKE ŽELEZNICE Porevizijsko poročilo 1. UVOD V revizijskem poročilu o smotrnosti poslovanja Slovenskih železnic,

Prikaži več

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag

Poročilo o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Ag 15.12.2011 Uradni list Evropske unije C 366/63 POROČILO o letnih računovodskih izkazih Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo za proračunsko leto 2010 z odgovori Agencije

Prikaži več

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj

VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranj VABILO IN GRADIVO ZA LOČENO ZASEDANJE IN GLASOVANJE IMETNIKOV PREDNOSTNIH DELNIC RAZREDA A NA 32. SKUPŠČINI DRUŽBE HRANILNICE LON, D.D., KRANJ V Kranju, dne 10. novembra 2017 Uprava Hranilnice LON d.d.,

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spre V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (Ur. l. RS, št. 32/12 - uradno prečiščeno besedilo, s spremembami, dopolnitvami in popravki) in Odloka o preoblikovanju

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŽUPAN e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011

OBČINA LOGATEC ŽUPAN   e: Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /2011 OBČINA LOGATEC ŽUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 007-20/2011-3 Datum: 15. 9. 2011 OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC

Prikaži več

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med

ŽUPAN Številka: 032-3/ Datum: OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Med ŽUPAN Številka: 032-3/2018-11 Datum: 1.6.2018 OBČINSKI SVET OBČINE MEDVODE ZADEVA: Predlog za uvrstitev na dnevni red seje Občinskega sveta Občine Medvode NASLOV: Osnutek Odloka o določitvi stroškov lokacijske

Prikaži več

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag

O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlag O B Č I N A SLOVENSKA BISTRICA O b č i n s k i s v e t 18. redna seja Občinskega sveta dne 19. oktobra 2017 Gradivo za 16. točko dnevnega reda Predlagatelj: ZADEVA: Kadrovske zadeve: - soglasje k imenovanju

Prikaži več

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr

V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Fr V skladu z določbami Zakona o društvih (uradno prečiščeno besedilo; Uradni list RS, št. 64/11; ZDru-1-UPB2) je skupščina Športno kulturnega društva Frklje na ustanovni seji dne 22. 6. 2016, sprejela statut

Prikaži več

GRADIVO ZA MEDIJE ZD ČRNOMELJ, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj Tel: / Fax: / El. naslov:

GRADIVO ZA MEDIJE ZD ČRNOMELJ, Delavska pot 4, 8340 Črnomelj Tel: / Fax: / El. naslov: GRADIVO ZA MEDIJE 20.4.2018 OSEBNA IZKAZNICA ZAVODA OSNOVNI PODATKI O ZAVODU Ime: ZDRAVSTVENI DOM ČRNOMELJ Sedež: Delavska pot 4, 8340 Črnomelj Matična številka: 5054605000 Davčna številka: 21020442 Šifra

Prikaži več

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije

Porevizijsko poročilo: Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije Porevizijsko poročilo Popravljalna ukrepa Upravnega sodišča Republike Slovenije POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih organov

Prikaži več

elaborat 2016 – VARIANTA 1_

elaborat 2016 – VARIANTA 1_ Številka: BZ 02/2016-005-VARIANTA 1 Datum: 29.4. 2016 VARIANTA 1 ENOTNA OMREŽNINA 40% SUBVENCIJA ELABORAT o oblikovanju cene storitev javne službe OSKRBA S PITNO VODO V OBČINAH: BELTINCI, CANKOVA, GORNJI

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV  TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 1004-42/2018/6 Ljubljana, 22. 6. 2018 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GENERALNI SEKRETARIAT

Prikaži več

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag

Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlag Na podlagi 1. odstavka 37. člena Statuta PZS, je MDO PD Ljubljane, na svoji seji dne 19. 3. 2014 pravilnik sprejel. UO PZS je podal soglasje na podlagi n) točke prvega odstavka 32. člena Statuta PZS na

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc

Microsoft Word - OS-spd. odlokov OŠ 12.doc Številka: 600-8/202(502) Datum: 4. 2. 202 OBČINSKI SVET MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: Predlogi odlokov o spremembah in dopolnitvah odlokov o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov v Mestni

Prikaži več

Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš

Microsoft Word - Predlog Akta o spremembi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkiriš MESTNA OBČINA LJUBLJANA Ž U P A N Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306 10-10, 306-12-14 Številka: 007-30/2008-1 Datum: 18. 9. 2008 MESTNA OBČINA LJUBLJANA M E S T N I S V E T ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaēaja TRŽIŀĄE 2019

Microsoft Word - katalog informacij javnega znaÄ“aja TRŽIŀĄE 2019 KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA 1. Osnovni podatki o katalogu: naziv organa, ki je izdal katalog: Osnovna šola Tržišče odgovorna uradna oseba, ki je katalog sprejela: Zvonka Mrgole, prof., ravnateljica

Prikaži več

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln

Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokaln Na podlagi 96. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 78/18) in

Prikaži več

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol

SENAT UL 2. SEJA DNE Številka: /2017 Datum: Ljubljana, TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošol SENAT UL 2. SEJA DNE 21. 11. 2017 Številka: 031-12/2017 Datum: Ljubljana, 21. 11. 2017 5. TOČKA: Pravilnik o delovni in pedagoški obveznosti visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Ljubljani Poročevalec:

Prikaži več