RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "RD_DSO LJ Bežigrad_saniteta"

Transkripcija

1 DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014; v nadaljevanju ZJN-2) Predmet: SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA IN PRIPOMOČKOV Oktober 2014

2 Številka: JN / Naročnik: Dom starejših občanov Ljubljana-Bežigrad Komanova ulica Ljubljana KAZALO VSEBINE 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 3 2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 3 3. PRAVNA PODLAGA 4 4. POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 4 5. NA JAVNEM RAZPISU LAHKO SODELUJE 5 6. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV Osnovna sposobnost ponudnika Poklicna sposobnost ponudnika Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika Tehnična in kadrovska sposobnost 8 7. POSEBNI POGOJI 8 8. PREVERJANJE PONUDB 9 9. MERILA ZA IZBOR PONUDBENA CENA IN IZBIRA FINANČNA ZAVAROVANJA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBE SPREMEMBE IN UMIK PONUDB VELJAVNOST PONUDBE IN VARIANTNE REŠITVE POUK O PRAVNEM SREDSTVU PRILOGA 1: NASLOVNICA PRILOGA 2: TABELA FORMALNE POPOLNOSTI PONUDBE OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE 15 Stran 2

3 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 1.1 Naročnik je na Portalu javnih naročil dne , pod številko objave NMV4114/2014, objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom ZJN-2 za dobavo»sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov«, s sklenitvijo okvirnih sporazumov za obdobje treh (3) let. Vabimo Vas, da v skladu z razpisno dokumentacijo predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis. Kontaktna oseba s strani naročnika: Alenka Stele E-pošta: 1.2 Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do do 10:00 ure. Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov: Dom starejših občanov Ljubljana-Bežigrad Komanova ulica Ljubljana 1.3 Pošiljka naj bo označena z besedilom, ki je kot Priloga 1 priloženo k tej razpisni dokumentaciji. Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki vsebini. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku ne glede na način prispetja in na naslov, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene. 1.4 Javno odpiranje ponudb bo dne ob 11:30 uri v prostorih naročnika. 2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 2.1 Predmet javnega razpisa je dobava sanitetnega materiala in pripomočkov po naslednjih razpisanih sklopih: 1. Material za oskrbo ran 2. Ostali zdravstveni material 3. Zaščitna sredstva 4. Material za dekolonizacijo 5. Razkužila 2.2 Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezen sklop, več sklopov ali vse razpisane sklope blaga. V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po posameznih razpisanih sklopih. Stran 3

4 2.3 Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 3. PRAVNA PODLAGA Javni razpis se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov: Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5 in 19/2014), Sklep o objavi višin mejnih vrednosti za postopke javnega naročanja (Uradni list RS, št. 34/2008), Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 ZTP-D, 63/2013 v nadaljevanju ZPVPJN), Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 (Uradni list RS, št. 101/2013, 9/2014-ZRTVS-1A, 25/2014-ZSDH-1, 38/2014), Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4, 14/2013 popr., 110/2011- ZDIU12, 46/2013-ZIPRS1314-A, 101/2013-ZIPRS1415, 101/2013), Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013), Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012 in 2/2013), Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/2001, 32/2004, 40/2007, 97/2007-UPB1), Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/2011- UPB2), Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 7/2003 z vsemi spremembami), skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, konkurence, varstva okolja in državnih pomoči, skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. 4. POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 4.1 Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil. 4.2 Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. 4.3 Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 4.4 Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge Stran 4

5 informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi. Naročnik bo vsa obvestila pošiljal le nosilcu posla. 4.5 Sestanka s ponudniki ne bo. 5. NA JAVNEM RAZPISU LAHKO SODELUJE 5.1 Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi. 5.2 Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo podpisnik pogodbe. Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. 5.3 V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev osnovne, poklicne, ekonomske in finančne sposobnosti iz poglavja 6 ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. 6. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV 6.1 Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: Ponudbo (OBR-1), Ponudbene predračune v fizični obliki (OBR-2), Lastna priloga ponudnika o ponujenih artiklih, Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-3), Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-4), Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5), Izjavo o neblokiranih računih in plačilnih pogojih (OBR-6), Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-7), Izjavo o ustreznosti blaga, dostavi in predložitvi vzorcev (OBR-8), Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev (OBR-9), Parafiran vzorec okvirnega sporazuma (OBR-10). Stran 5

6 6.2 Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v točki 6.1. Tabela za ugotavljanje popolnosti ponudbe je Priloga 2 k tej razpisni dokumentaciji. Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev iz naslednjih točk: 6.3 Osnovna sposobnost ponudnika, 6.4 Poklicna sposobnost ponudnika, 6.5 Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika ter 6.6 Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika. 6.3 Osnovna sposobnost ponudnika Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če: je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju, je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil, je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.3.1, 6.3.2, in ponudnik predloži Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-3). Stran 6

7 6.3.5 Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke o: svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke ponudnik predloži Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-4) Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke ponudnik predloži Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5). 6.4 Poklicna sposobnost ponudnika Ponudnik ima za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, veljavno registracijo. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke ponudnik predloži Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-3). 6.5 Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih transakcijskih računov. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke ponudnik predloži Izjavo o neblokiranih računih in plačilnih pogojih (OBR-6) Ponudnik mora nuditi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke ponudnik predloži Izjavo o neblokiranih računih in plačilnih pogojih (OBR-6). Opozorilo: V skladu z Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 59/2010 in 111/2013, ZOPSPU) bo moral izvajalec vse račune od dalje naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun). Stran 7

8 6.6 Tehnična in kadrovska sposobnost Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk in ponudnik predloži Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-7) Ponudnik mora zagotavljati dostavo blaga fco prostor naročnika razloženo v 48 urah od prejema naročila Ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine blaga, pakiranje v originalni embalaži proizvajalca ter brezplačni odvoz odpadne embalaže, najkasneje ob naslednji dobavi Ponudnik zagotavlja, da bo na zahtevo naročnika dostavil brezplačne vzorce blaga v originalni embalaži najkasneje pred podpisom okvirnega sporazuma. Izbran ponudnik bo moral vzorce predložiti vzorce najkasneje v roku treh delovnih dni od prejema poziva (po e-pošti na naslov kontaktne osebe ponudnika) v nasprotnem primeru bo naročnik unovčil finančno zavarovanje in ponudnika izločil iz postopka oddaje javnega naročila Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje pred podpisom okvirnega sporazuma od najugodnejših ponudnikov zahteva, da ti predložijo tehnično specifikacijo in dokazila, da ponujeni artikli zadostujejo minimalnim tehničnim zahtevam naročnika, navedenim v ponudbenem predračunu. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.6.3, 6.6.4, in ponudnik predloži, Izjavo o ustreznosti blaga, dostavi in predložitvi vzorcev (OBR-8). 7. POSEBNI POGOJI 7.1 Ponudniki morajo ponuditi vse vrste blaga iz posameznega sklopa. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga izločil iz ocenjevanja ponudb. Pripisi v ponudbene predračune niso dovoljeni. 7.2 Posebni pogoji izpolnitve okvirnega sporazuma so določeni na koncu vsakega predračuna in veljajo samo za dobavo blaga v tem sklopu. Stran 8

9 7.3 Naročnik lahko kupuje tudi artikle blaga, ki niso na ponudbenem predračunu, če jih bo potreboval. Te artikle bo naročnik kupoval po ceniku, ki ga bo ponudnik posredoval ob podpisu okvirnega sporazuma. 7.4 Če prodajalec prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora kupca o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah. 7.5 Izbrani ponudniki bodo morali okvirni sporazum podpisati najkasneje v osmih (8-ih) dneh od dneva pravnomočnosti Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, v nasprotnem primeru bodo izključeni iz okvirnega sporazuma za čas njegovega trajanja. 8. PREVERJANJE PONUDB 8.1 Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi (kot npr. OBR. M-1 / M-2, pogodbe in podobno). 8.2 Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN Ponudnik lahko pridobi priznano sposobnosti za posamezni sklop, več sklopov ali vse sklope blaga. Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. 8.4 V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije. 9. MERILA ZA IZBOR Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo»najnižja cena ponudbenega predračuna«za posamezni sklop. Stran 9

10 10. PONUDBENA CENA IN IZBIRA 10.1 Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, DDV), popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje. Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje dvanajstih mesecev. Način spreminjanja cen med trajanjem dobave je določen v vzorcih okvirnih sporazumov Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z največ tremi ponudniki za obdobje treh (3) let s ponovnim odpiranjem konkurence vsakih dvanajst mesecev (OBR-10) med sklenitelji okvirnega sporazuma, ki jih bo izbral v skladu z merilom iz razpisne dokumentacije. Naročilo za prvih dvanajst mesecev bo oddal tistemu ponudniku (enemu ponudniku), ki bo v posameznem sklopu ponudil najnižjo ponudbeno ceno. 11. FINANČNA ZAVAROVANJA Ponudnik izjavlja, da bo kot jamstvo za resnost ponudbe naročniku izročil bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako»brez protesta«in plačljivo na prvi poziv) v višini EUR. (OBR-9) Naročnik bo unovčil bianco menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih: a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali b) če ponudnik ne predloži zahtevanih vzorcev blaga ali c) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom. Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe. 12. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBE 12.1 Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Dokumenti so lahko predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Stran 10

11 12.3 Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo Ponudnik mora priložen vzorec okvirnega sporazuma na zadnji strani parafirati in žigosati. S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka okvirnega sporazuma. Če pride do statusne spremembe stranke predmetnega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave. 13. SPREMEMBE IN UMIK PONUDB 13.1 Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. Po preteku roka, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu s Prilogo 1 te razpisne dokumentacije Popusti ali spremembe cene so možne le, če so vsebovane v originalno predloženi ponudbi ali pa na podlagi predložitve spremenjene ponudbe do datuma in ure določene za oddajo ponudb. Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo. 14. VELJAVNOST PONUDBE IN VARIANTNE REŠITVE Ponudba mora veljati do Variantne ponudbe ne bodo upoštevane, saj pomenijo spremembo v materialu, količini in načinu dela. 15. POUK O PRAVNEM SREDSTVU Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011-ZTP-D, 63/2013; ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic ter priložiti potrdilo o njenem plačilu. Stran 11

12 Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za predrevizijski postopek v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Zahtevek za predrevizijskih postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Odgovorna oseba naročnika direktorica mag. Zdenka Korelc Stran 12

13 16. PRILOGA 1: Naslovnica POŠILJATELJ: Označi: Ponudba Sprememba Umik»NE ODPIRAJ PONUDBA«Za javni razpis:»sukcesivna DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA IN PRIPOMOČKOV«(izpolni naročnik) Datum in ura prispetja: Način prispetja: Zaporedna številka prispelosti: DSO LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica Ljubljana Podpis prevzemnika: Stran 13

14 17. PRILOGA 2: Tabela formalne popolnosti ponudbe Zap. št. 1. Obrazec Ponudba (OBR-1) 2. Ponudbeni predračuni (OBR-2) Obrazec 3. Lastna priloga ponudnika o ponujenih artiklih 4. Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-3) 5. Izjava o posredovanju podatkov (OBR-4) 6. Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5) 7. Izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih (OBR-6) 8. Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (OBR-7) 9. Izjava o ustreznosti blaga, dostavi in predložitvi vzorcev (OBR-8) 10. Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev (OBR-9) Ustreza / ne ustreza DA NE Stran 14

15 DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA-BEŽIGRAD Komanova ulica Ljubljana SUKCESIVNA DOBAVA SANITETNEGA MATERIALA IN PRIPOMOČKOV 18. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE Stran 15

16 Ponudnik: Naročnik: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad Komanova ulica Ljubljana (OBR-1) PONUDBA Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne, pod številko objave NMV, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe. Podatki o gospodarskem subjektu: Firma oz. ime: Naslov: Zakoniti zastopnik: Davčna številka: Matična številka: Številka transakcijskega računa: Številka telefona: Številka telefaksa: Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: Odgovorna oseba za podpis pogodbe: Stran 16

17 Navodila: Ponudnik v stolpec 3 vpiše končno ponudbene ceno v EUR z DDV za vsak sklop, na katerega se prijavlja Zap. št. 1. Material za oskrbo ran Ime sklopa 2. Ostali zdravstveni material 3. Zaščitna sredstva 4. Material za dekolonizacijo 5. Razkužila Končna ponudbena cena v EUR z DDV * Priloga: Lastna priloga ponudnika o ponujenih artiklih z navedbo: PROIZVAJALCA, NAZIVOM PONUJENEGA ARTIKLA in PAKIRANJEM, za vsak ponujen artikel. Datum: Žig in podpis ponudnika Stran 17

18 Ponudnik: Naročnik: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad Komanova ulica Ljubljana (OBR-3) IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. člena ZJN-2, da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV, da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več, da: - nismo v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, - nismo v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, - nismo v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali smo opustili poslovno dejavnost ali smo v katerem koli podobnem položaju, - nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, - nam naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, - pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovil, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzemamo v ponudbi. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: Pri (organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran) Stran 18

19 smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2. Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne organizacije: ali potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, ne potrebujejo. S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 1. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje iz razpisne dokumentacije in popisov blaga za izvedbo javnega naročila; 2. da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis» Sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: Žig in podpis ponudnika Stran 19

20 Ponudnik: Naročnik: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad Komanova ulica Ljubljana (OBR-4) IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o: naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis» Sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: Žig in podpis ponudnika Stran 20

21 Ponudnik: (OBR-5) Polni naziv podjetja: Sedež in njegova občina: Št. vpisa v sodni register: Št. vložka: Matična številka podjetja: Naročnik: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad Komanova ulica Ljubljana IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik, za namene javnega razpisa»sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov«objavljenega na Portalu javnih naročil, dne, pod številko objave NMV, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za VSE OSEBE, KI SO POOBLAŠČENE ZA ZASTOPANJE: a) Ime in priimek: podpis EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče. b) Ime in priimek: podpis EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče. Stran 21

22 c) Ime in priimek: podpis EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče. d) Ime in priimek: podpis EMŠO, datum in kraj rojstva, stalno bivališče. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis»sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: Žig in podpis ponudnika Stran 22

23 Ponudnik: Naročnik: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad Komanova ulica Ljubljana (OBR-6) IZJAVA O NEBLOKIRANIH RAČUNIH IN PLAČILNIH POGOJIH Izjavljamo, da v zadnjih šestih (6-ih) mesecih pred določenim rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranih transakcijskih računov v neprekinjenem obdobju 10 dni ali več; da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem pravilno izstavljene fakture. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis»sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: Žig in podpis ponudnika Stran 23

24 Ponudnik: Naročnik: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad Komanova ulica Ljubljana (OBR-7) IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI Izjavljamo, da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih, da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis»sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: Žig in podpis ponudnika Stran 24

25 Ponudnik: Naročnik: Dom starejših občanov Ljubljana Bežigrad Komanova ulica Ljubljana (OBR-8) Izjavljamo, IZJAVA O USTREZNOSTI BLAGA, DOSTAVI IN PREDLOŽITVI VZORCEV da zagotavljamo dostavo blaga fco prostor naročnika razloženo v 48 urah od prejema naročila, da zagotavljamo zahtevane letne količine blaga, pakiranje v originalni embalaži proizvajalca ter brezplačni odvoz odpadne embalaže, najkasneje ob naslednji dobavi, da bomo na zahtevo naročnika dostavili brezplačne vzorce blaga v originalni embalaži najkasneje pred podpisom okvirnega sporazuma. Seznanjeni smo s tem, da če vzorce ne predložimo v roku treh delovnih dni od prejema poziva, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje in nas izločil iz postopka oddaje javnega naročila, da bomo na poziv naročnika predložili tehnično specifikacijo in dokazila, da ponujeni artikli zadostujejo minimalnim tehničnim zahtevam naročnika, navedenim v ponudbenem predračunu. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 4. točke prvega odstavka 109.a člena ZJN-2. Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis»sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov«, objavljen na Portalu javnih naročil. Datum: Žig in podpis ponudnika Stran 25

26 MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV (OBR-9) Ponudnik: (firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD, Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis»sukcesivna dobava sanitetnega materiala in pripomočkov«, pod številko objave NMV4114/2014, skladno z določili razpisne dokumentacije in prijave za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 1.000,00 EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo. Menični znesek se nakaže naročniku DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD, Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana, na račun, številka SI Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo»brez PROTESTA«. Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD, Komanova ulica 1, 1000 Ljubljana, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Datum: Podpis in žig: Stran 26

27 Naročnik: (OBR-10) DOM STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA BEŽIGRAD Komanova ulica Ljubljana IŠ za DDV: SI ki ga zastopa direktorica mag. Zdenka Korelc in Stranke okvirnega sporazuma: [POLNI NAZIV 1. PODPISNIKA, polni naslov] identifikacijska številka za DDV: SI[številka] [POLNI NAZIV 2. PODPISNIKA, polni naslov] identifikacijska številka za DDV: SI[številka] [POLNI NAZIV 3. PODPISNIKA, polni naslov] identifikacijska številka za DDV: SI[številka] so sklenili naslednji OKVIRNI SPORAZUM 1. člen Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 30a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013- UPB5 in 19/2014), objavljeno na Portalu javnih naročil z dne [dan.mesec].2014, pod številko objave NMV[številka]/2014, z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za sukcesivno dobavo sanitetnega materiala in pripomočkov, skupina [številka in ime skupine blaga]. Sporazum se sklene za obdobje treh (3) let. 2. člen S tem sporazumom se naročnik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila. Stran 27

28 Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno dokumentacijo strank okvirnega sporazuma. 3. člen Naročnik bo med strankami tega sporazuma vsako leto izvedel konkurenco na ta način, da jih bo pozval k predložitvi predračuna iz sklopa za katerega je sklenjen ta sporazum. Stranke tega sporazuma bodo naročniku po faksu ali e-pošti posredovale predračune s cenami za artikle, ki bodo na seznamu, najkasneje v petih dneh po prejemu povabila k oddaji ponudbe-predračuna. Naročnik bo vse stranke okvirnega sporazuma v petih dneh, obvestil o izidu postopka in izbiri. Izbiro bo opravil v skladu z merili iz razpisne dokumentacije. Javnega odpiranja ponudb ne bo. Naročnik bo nabavljal blago na osnovi tega sporazuma pri tistem dobavitelju, ki bo ponudil nižje cene po ponudbenem predračunu iz tekočega obdobja (1 leto). 4. člen Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila: Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne. Naročnik in stranke okvirnega sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju trajanja tega sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval. Naročnik in stranke tega okvirnega sporazuma se nadalje dogovorijo, da bo naročnik pri stranki okvirnega sporazuma (dobavitelju), ki bo za posamezno leto ponudil najnižje cene, kupoval tudi druge vrste blaga oz. artikle, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval. Za te artikle, ki niso navedeni na predračunu, veljajo cene po ceniku, ki ga mora stranka tega sporazuma predložiti naročniku ob sklenitvi sporazuma in ob vsaki spremembi cen. Dobavitelj blaga za posamezno leto se obvezuje, da bo blago dobavljal naročniku po predhodnem telefonskem, telefaks ali elektronskem naročilu, v odzivnem času maksimalno dveh (2) delavnih dneh po prejemu naročila. Če dobavitelj nima na razpolago določenih artiklov, ki jih naročnik potrebuje lahko naročnik te artikle kupuje pri drugi stranki tega sporazuma. V primeru, da bi dobavitelj prenehal izvajati določila tega sporazuma, lahko naročnik začasno kupuje blago pri tisti stranki tega sporazuma, ki je naslednja ponudila najnižje cene po ponudbenem predračunu. Naročnik bo ponovno zahteval od vseh strank okvirnega sporazuma, da predložijo predračune in opravil izbiro dobavitelja. Stran 28

29 5. člen Način plačila Cene, ki jih ponudi stranka okvirnega sporazuma iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje dvanajstih mesecev po sklenitvi tega sporazuma. Če stranka okvirnega sporazuma prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah. Naročnik bo poravnal dobavljeno blago v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa. Stranka okvirnega sporazuma lahko izstavi en račun za več dobav skupaj oz. za dobave v posameznem mesecu. V primeru zamude pri plačilu lahko stranka okvirnega sporazuma zaračuna zakonite zamudne obresti. 6. člen Sprememba cen: Cene iz ponudbenega predračuna so za obdobje dvanajstih mesecev od podpisa sporazuma fiksne. Po poteku tega obdobja bo naročnik vse stranke okvirnega sporazuma ponovno pozval k predložitvi predračunov in izbral novega dobavitelja po merilih iz razpisne dokumentacije, ki so sestavni del tega sporazuma. V primeru spremembe cen posameznih artiklov na trgu za več kot 3 %, se lahko cene posameznih artiklov povečajo za rast cen nad 3 %. O spremembi cen mora dobavitelj naročnika obvestiti pred uveljavitvijo cen. V primeru, da je stranka okvirnega sporazuma upravičena do spremembe cen v skladu s predhodnimi navedbami, mora pred uvedbo spremembe cen naročniku predložiti zahtevo za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. 7. člen Kakovost Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kakovosti na embalaži oziroma spremljajočih dokumentih ter morajo biti skladni s ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Naročnik lahko zahteva, da mu stranka okvirnega sporazuma predloži vzorce blaga, da jih lahko naročnik preizkusi in se na osnovi tega odloči o naročilu. Stran 29

30 Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu stranka okvirnega sporazuma dobavi kakovostno blago. Če blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva na stroške stranke okvirnega sporazuma ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti. Če naročnik oceni, da pogodbene obveznosti niso izpolnjene dovolj kakovostno, bo na to opozoril stranko okvirnega sporazuma in mu postavil rok, do katerega mora le ta kakovost izboljšati. V kolikor naročnik poda pisne pripombe, jih je dolžan odpraviti v roku treh dni. V primeru, da stranka okvirnega sporazuma kakovost ne izboljša oz. pisnih pripomb ne odpravi bo naročnik lahko naročnik dobavitelja izključi iz tega sporazuma in nabavlja blago pri stranki tega sporazuma, ki je bila naslednja najugodnejša po ponudbenem predračunu pod pogojem, da ponudnik zagotavlja cene iz preloženega predračuna za tekoče leto oz. bo ponovno odprl konkurenco med podpisniki sporazuma. O izključitvi, naročnik pisno obvesti dobavitelja s poštno povratnico. Kot kršitev tega sporazuma se štejejo zlasti naslednje kršitve: če ne dobavi blaga, določenega dne, ob določeni uri, pa kljub pisnemu opozorilu ne upošteva opozoril naročnika; če dobavi nekvalitetno blago, neustrezne teže ali pakiranja, pa ga na zahtevo naročnika ne zamenja; če grobo krši določila tega sporazuma; če naročniku dobavi blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kakovosti iz javnega razpisa; če ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste, količine dobav; če brez potrditve naročnika poveča ceno blaga. Naročnik si pridržuje pravico, da ob neizpolnjevanju zgoraj naštetih obveznosti ter drugih obveznosti tega sporazuma, sporazum prekine. 8. člen Naročnik se obvezuje prevzeti naročeno blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. 9. člen Skrbnik sporazuma Skrbnik okvirnega sporazuma in kontaktna oseba s strani naročnika je [ime in priimek]. Stranke okvirnega sporazuma bodo naročnika pisno obvestile, kdo je kontaktna oseba odgovorna za izvajanje tega sporazuma. Stran 30

31 10. člen Protikorupcijska klavzula Pogodba (okvirni sporazum), pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke (stranka okvirnega sporazuma), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: pridobitev posla ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična. 11. člen Splošne določbe: Stranke se obvezujejo, da bodo uredile vse kar je potrebno za izvršitev sporazuma in da bodo ravnale kot dobri gospodarji. 12. člen Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 13. člen Sporazum je sestavljen in podpisan v [število] enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod, naročnik pa dva in začne veljati [dan.mesec.] Stranke okvirnega sporazuma: [skrajšan naziv] [žig in podpis] Naročnik: [skrajšan naziv] [žig in podpis] [Kraj], [datum] [Kraj], [datum] Stran 31

32 Priloge: ponudba in ponudben predračun, cenik, razpisna dokumentacija, Lastna izjava izvajalca o: njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. Stran 32

Naročnik:

Naročnik: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Pleskarska dela v letu 2015 junij 2015 Številka: 439-59/2015 Datum: 11.6.2015 Predmet javnega naročila:»pleskarska dela«vsebina RAZPISNE DOKUMENTACIJE 1. Povabilo k oddaji ponudbe

Prikaži več

Microsoft Word - ponudba_programski_paket

Microsoft Word - ponudba_programski_paket DIJAŠKI DOM BEŽIGRAD LJUBLJANA Kardeljeva ploščad 28, Ljubljana Tel. 01 53 42 867 e-mail: info@ddb.si Datum:15.8.2012 Naročnik : Dijaški dom Bežigrad Ljubljana, Kardeljeva ploščad 28, 1000 Ljubljana Ponudnik:

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax O B Č I N A D O B R E P O L J E V i d e m 3 5, 1 3 1 2 V i d e m - D o b r e p o l j e, t e l e f o n : 0 1 7 8 6 7 0 1 0, t e l e f a k s : 0 1 7 8 0 7 9 2 3, e - p o š t a : o b c i n a. d o b r e p

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA

Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STA Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah Vitomarci 71 2255 Vitomarci RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA»IZBIRO IZVAJALCA ZA IZGRADNJO POSLOVNO STANOVANJSKEGA OBJEKTA VITOMARCI«PO POSTOPKU KONKURENČNEGA

Prikaži več

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax

OBÈINA DOBREPOLJE Videm 35, Videm-Dobrepolje tel fax Občina Dobrepolje Videm 35, 1312 Videm-Dobrepolje, tel. 01/786-70-10, fax: 01/780-79-23, e-mail: obcina.dobrepolje@siol.net PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBI Firma oziroma ime:. Zakoniti zastopnik: Identifikacijska

Prikaži več

Štev

Štev Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije Številka javnega naročila pri naročniku: NMV_14/11-B Datum: 27. 7. 2011 Na podlagi 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,

Prikaži več

Microsoft Word - PRzjn-2.doc

Microsoft Word - PRzjn-2.doc Na podlagi 24. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) (v nadaljevanju ZJN-2), in 33. člena Statuta Občine Vrhnika (Ur. l. RS, št. 99/99, 39/00 36/01 in 77/06) izdajam naslednji P R A V

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 52K050717 Javno naročilo Prevzem odpadkov javnega zdravstvenega zavoda Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 49K040717 Javno naročilo Nakup novih diskovnih kapacitet Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer

Prikaži več

Javna_narocila_MV_01

Javna_narocila_MV_01 KNJIŽNICA FRANCA KSAVRA MEŠKA ORMOŽ NOTRANJI PREDPIS O ODDAJI JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI Ormož, 2003 Knjižnica Franca Ksavra Meška Ormož, Kolodvorska 9, 2270 Ormož Notranji predpis o oddaji naročil

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA OBČINA VRANSKO Vransko 59, 3305 Vransko R A Z P I S N A D O K U M E N T A C I J A PREDMET JAVNEGA NAROČILA»SANACIJA PLAZU NA LC ZAPLANINA«Vrsta postopka: ODPRTI POSTOPEK Številka: 4301-02/2014-03 Datum:

Prikaži več

KM_C

KM_C VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA NA ZELENICI 8 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1077-19-33 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja

Prikaži več

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len

Tel: Fax: Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Len Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava Interna številka: JNMV 8-2016 Datum: 14. 6. 2016 Objavljeno na Portalu javnih naročil dne, številka objave DOKUMENTACIJA

Prikaži več

KM_C

KM_C POVABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA TRNOVELJSKA CESTA 14 V CELJU - NEPREMIČNINE CELJE ID 1073-2466-13 IN GARAŽNEGA MESTA ID 1073-2466-63 1 Predmet prodaje Predmet prodaje v tem povabilu

Prikaži več

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb

Tel: Fax: II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudb II. PONUDBENI DEL Obvezna vsebina ponudbe: 1. Podatki ponudnika (OBR-1) 2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 4. Izjave (OBR-4, OBR-X) 5. Ovojnica Ponudniki morajo predložiti in zaradi

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA

Številka: JN 15/14 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA Številka: JN 15/14 Datum: 03.12.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO JN 15/14 DOBAVA POSOD IN ZABOJNIKOV ZA LOČENO ZBRANE ODPADKE Objava na Portalu javnih naročil

Prikaži več

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta

JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Mariborska cesta JAVNO ZBIRANJE PONUDB 1. PODATKI O NAROČNIKU Naročnik: Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi Naslov: Matična številka: 3372421000 Davčna številka: 58270574 Transakcijski

Prikaži več

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx

Microsoft Word - JN81-15 PIS. MAT. RD.POP.3.docx UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO AŠKERČEVA 6, 1000 LJUBLJANA RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: DOBAVA PISARNIŠKEGA MATERIALA Javno

Prikaži več

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc

Microsoft Word - 5RD_ Pogodba.doc Znanstveno-raziskovalno središče Koper, s skrajšano firmo ZRS Koper, Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, ki ga zastopa direktor prof. dr. Rado Pišot, matična številka: 7187416000, ID številka za DDV: SI

Prikaži več

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_

Microsoft Word - 01_Navodila _Najugodnejša_ _6_ PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO KAMNIŠKA BISTRICA NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE I. Navodila ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE NAROČNIK Prostovoljno gasilsko društvo Kamniška Bistrica, Zgornje Stranje 24, 1242

Prikaži več

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI

DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI DARS d.d. POGLAVJE 10 SPOSOBNOST za Izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo poslovne stavbe DARS na lokaciji Grič Junij 2018 Opozorilo ponudnikom: Vsi predloženi

Prikaži več

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc

Microsoft Word - Obrazci_kuhinja.doc Ponudnik: OBR-1 OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA Miren 129 5291 Miren PODATKI O PONUDNIKU Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne.., pod št. objave..., se prijavljamo na vaš javni

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko

JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko JAVNI RAZPIS ZA PRILAGOJENI PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANE DIJAKINJE V ŠOLO ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 Naročnik: ŠOLSKI CENTER ŠENTJUR Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur matična številka: 1214438000 davčna

Prikaži več

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d.

Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: električne energije, d. Elektro Gorenjska, Sedež družbe: Kranj Telefon n. c.: 04 2083 000 podjetje za distribucijo Poslovni naslov: Faks: 04 2083 600 električne energije, d. d. Ulica Mirka Vadnova 3a 4000 Kranj www.elektro-gorenjska.si

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija doc Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI MESTA KRŠKO ZA LETO 2016 VSEBINA: I. Vsebina javnega razpisa II. Obrazec za prijavo III. Vzorec pogodbe Številka:

Prikaži več

OBRAZEC ''PRIJAVA''

OBRAZEC ''PRIJAVA'' Obrazec ''Prijava'' PRIJAVA 1 PONUDBA, št. Ponudbo dajemo za javno naročilo, katerega predmet je dobava energijsko učinkovitih prenosnih in tabličnih računalnikov, z oznako SOS_rac-2014 (se označi z X):

Prikaži več

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest

Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mest Na podlagi 2. točke 17. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 29/2017), 2. in 6. člena Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Maribor (MUV, št. 2/2010, 15/2015, 512016,

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV, ZAVODOV IN NEPROFITNIH ORGANIZACIJ V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI PODLOG ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne

Prikaži več

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L

Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Naročnik: CEROP d.o.o. Vaneča 81 B, 9201 Puconci RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO SUKCESIVNA DOBAVA DIZELSKEGA GORIVA P O N U D B E N I D E L Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil

Prikaži več

Vzorec pogodbe

Vzorec pogodbe Adria Turistično podjetje d.o.o., Jadranska cesta 25, 6280 Ankaran, ID za DDV: SI22221158, ki ga skupno zastopata direktor doc.dr. Aleš Semeja (v nadaljevanju: naročnik) in (v nadaljevanju Izvajalec) Skleneta

Prikaži več

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte

Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: , Davčna šte Vzorec pogodbe Prostovoljno gasilsko društvo Kamnik, Livarska ulica 1, SI-1241 Kamnik, ki ga zastopa Jože Oblak, Matična številka: 5138221, Davčna številka: SI90660188 (v nadaljevanju»naročnik«) ter...,

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV

OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/ , Fax.: 07/ Elektronska pošta: RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAV OBČINA ŠKOCJAN Škocjan 67, 8275 Škocjan Tel.: 07/38 46 300, Fax.: 07/38 46 309 Elektronska pošta: info@obcina-skocjan.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS O DODELJEVANJU PRORAČUNSKIH SREDSTEV

Prikaži več

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf)

(Razpisna_dokumentacija_traktor_s_prikljuèki.pdf) RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI PO ODPRTEM POSTOPKU Predmet javnega naročila: NAKUP IN DOBAVA KOMUNALNEGA TRAKTORJA S PRIKLJUČKI Interna številka postopka: JN-1/2017 Datum:

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA Zdravstveni dom Dr. Božidarja Lavriča - Cerknica Cesta 4. maja 17 1380 CERKNICA (Kratek naziv ZD Cerknica) : 01/70 50 100 fax: 01/ 70 50 118 e-mail: info@zd-cerknica.si POVABILO K ODDAJI PONUDBE za Naročnik

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Čiščenje poslovnih in laboratorijskih prostorov Zaporedna številka javnega naročila:

Prikaži več

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx)

(Microsoft Word RAZPISNA DOKUMENTACIJA-pohi\232tvo.docx) RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UL, BIOTEHNIŠKA FAKULTETA Jamnikarjeva 101 1000 LJUBLJANA Predmet javnega naročila: Nakup, dobava in montaža opreme za UL, Biotehniška fakulteta Zaporedna številka javnega

Prikaži več

Razpisna dokumnetacija

Razpisna dokumnetacija Številka: 430-0001/2015 Datum: 29.05.2015 Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV 3112/2015 z dne 29.05.2015. RAZPISNA DOKUMENTACIJA»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI RAZPOTJE PRI BREJCU JAZC«Javno naročilo

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj

Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadalj Splošni pogoji poslovanja 1. Uvodna določba 1) Splošni pogoji poslovanja so pravni dogovor med končnim uporabnikom (fizična ali pravna oseba, v nadaljevanju»naročnik«) in družbo VI NOVA d.o.o. (v nadaljevanje»ponudnik«).

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/2013 in 31/2014) in Odloka o proračunu Občine za leto 2016 (Uradno

Prikaži več

NAROČNIK:

NAROČNIK: NAROČNIK: Občina Starše Starše 93 2205 Starše RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO:»STORITEV DEL IN NALOG KOORDINATORJA ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU ZA INVESTICIJE OBČINE STARŠE V

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des

Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna des Razpisna dokumentacija JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE DEJAVNOSTI IN PROJEKTOV DRUŠTEV V KRAJEVNI SKUPNOSTI VELIKI TRN ZA LETO 2019 Objava: Oglasna deska krajevne skupnosti in spletna stran Občine Krško

Prikaži več

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB

SKLEP ZA ZAČETEK POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA Z ZBIRANJEM PONUDB Jamnikarjeva 101 1000 Ljubljana, Slovenija telefon: 01 423 11 61 faks: 01 256 57 82 Številka: 4001-18/2014-2 Datum: 20.11.2014 POVABILO K ODDAJI PONUDBE Na Portalu javnih naročil je bilo dne 20.11.2014

Prikaži več

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema

Microsoft Word - Objava _ zavezujoče zbiranje ponudb _oprema Upravitelj v postopkih prisilne poravnave, stečaja in likvidacije : Rok SODIN Poslovno in insolventno svetovanje, Rok Sodin s.p., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice Stečajni postopek nad: WK PROFIL

Prikaži več

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d)

(Microsoft Word - Postopek eviden\350nega naro\350ila za izvajanje  sanitetnih in nenujnih re\232evalnih prevozov s spremljevalcem 2019.d) Številka: EN 1/2019 PREDMET EVIDENČNEGA NAROČILA:»IZVAJANJE SANITETNIH PREVOZOV IN NENUJNIH REŠEVALNIH PREVOZOV S SPREMLJEVALCEM«, 1 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE Skladno z določili 21. člena Zakona o javnem

Prikaži več

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS

Številka: /2017 Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJS Številka: 2010-78/2017 Datum: 13.7.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: IZBIRA IZVAJALCA ZA OBNOVO STANOVANJ NA RAZLIČNIH LOKACIJAH, UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE Postopek oddaje naročila male vrednosti

Prikaži več

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz

Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oz Naročnik: Naziv: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik Skrajšani naziv: Klinika Golnik Naslov: Golnik 36, 4204 Golnik Interna oznaka javnega naročila: NMV 10/2019 MOBILNA TELEFONIJA

Prikaži več

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV?

KAJ PRINAŠAJO NOVE POGODBE O FINANCIRANJU DRUŠTEV? Izvedba JN za izdelavo projektnih dokumentacij za potrebe Občine Hoče-Slivnica za obdobje 2016-2018 Dr. Marko Soršak, univ. dipl. gosp. inž. Hoče, januar 2017 PREGLED VSEBINE: Uvod Pravna podlaga za izvedbo

Prikaži več

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S

N-1 Navodila uporabnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 S NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga po ZJN-3 Sofinanciranje projekta NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva cesta

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN005432/2017-W01 PREDMET

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp

SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Sp ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE: Spremembe v Navodilih ponudnikom za pripravo ponudbe

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur. l. RS dne doc

Microsoft Word - Razpisna dokumentacija - Objava v Ur.  l.  RS dne doc MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNA UPRAVA Oddelek za zdravje in socialno varstvo Cigaletova ulica 5 1000 Ljubljana JAVNEGA RAZPISA za podelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju lekarniške

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Vrsta postopka za oddajo javnega

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17.

JN Obnova Obrtne ceste LC in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: / Datum: 17. JN Obnova Obrtne ceste LC034111 in izgradnja ter obnova komunalne infrastrukture I-faza - številka: JNGD06/2016 Številka: 3300-0001/2018-3 Datum: 17. 5. 2018 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Prikaži več

Ime Priimek

Ime Priimek Številka: 430-1093/2010-2 Datum: 9. 9. 2010 Oznaka: JN 10/210151 RAZPISNA DOKUMENTACIJA IZBIRA IZVAJALCA ZA TISK IN RAZNOS GLASILA LJUBLJANA ZA LETO 2010 Ljubljana, september 2010 2 1. NAVODILA PONUDNIKOM

Prikaži več

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci

Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: identifikaci Pogodba mpšc Prejemnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković matična številka: 5874025000 identifikacijska številka za DDV: SI67593321 (v nadaljevanju: MOL)

Prikaži več

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron

EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne o zagotavljanju nemotenega delovanja elektron EVROPSKA KOMISIJA Bruselj, 25.4.2019 C(2019) 2962 final IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) / z dne 25.4.2019 o zagotavljanju nemotenega delovanja elektronske evidence kvot za dajanje fluoriranih ogljikovodikov

Prikaži več

Številka:

Številka: REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana T: 01 471 22 11 Številka: 430-65/2018-60 Datum: 24. 04. 2018 F: 01 471 29 78 E: glavna.pisarna@mors.si www.mors.si Na podlagi

Prikaži več

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d

Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d Trg svobode 3 8340 ČRNOMELJ Številka: 430-7/2014 Datum: 04.02.2014 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Energetska sanacija Osnovne šole VINICA 1 Javno naročilo po odprtem postopku Operacijo delno financira Evropska

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Aškerčeva cesta 6 1000 Ljubljana, Slovenia phone 00386 1 47 71 200 fax 00386 1 25 18 567 dekanat@fs.uni-lj.si RAZPISNA DOKUMENTACIJA Investitor, naročnik in upravnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav

Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: telefaks: Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju držav Kotnikova 19a 1000 Ljubljana Slovenija telefon: 01 400 89 61 telefaks: 01 400 89 68 http://www.avp-rs.si Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS št.

Prikaži več

Microsoft Word - odlok AZIL.doc

Microsoft Word - odlok AZIL.doc Občina Miren-Kostanjevica Občinski svet Na podlagi 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS št. 112/2007) in na podlagi 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 98/99,

Prikaži več

obrazec 1

obrazec 1 obrazec 1 PONUDNIK: 3. PONUDBENA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA DEL ZA NAROČILO MALE VREDNOSTI OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL pod oznako JN007321/2018-W01 PREDMET JAVNEGA NAROČILA:»LETNO

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANI

Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANI Naročnik: Gimnazija Moste, Zaloška cesta 49, 1000 Ljubljana RAZPISNA DOKUMENTACIJA za predmet javnega naročila»prilagojen PREVOZ TEŽKO GIBALNO OVIRANIH DIJAKOV«1. Povabilo k oddaji ponudbe 2. Navodilo

Prikaži več

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc)

(Microsoft Word - razpisna dokumentacija - tehni\350na podpora.doc) PRIJAVNI OBRAZEC DRUŠTVA ZA DODELITEV POMOČI ZA OHRANJANJE, SPODBUJANJE IN RAZVOJ PODEŽELJA V OBČINI ŠKOFLJICA ZA LETO 2008 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V PRIMARNEM KMETIJSTVU 1. PODATKI O VLAGATELJU

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi

VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vi VI. VZOREC POGODBE Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo Ulica kneza Koclja 22, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktorica mag. Maja Tomanič Vidovič Davčna številka: SI 58045473 Matična številka:

Prikaži več

Banka Slovenije

Banka Slovenije POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI "DOBAVA ELEKTRIČNE ENERGIJE Z DELEŽEM ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ OBNOVLJENIH VIROV ENERGIJE IN /ALI SOPROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE Z VISOKIM IZKORISTKOM" z oznako

Prikaži več

Številka:

Številka: Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana T: 01 478 83 30 F: 01 478 83 31 E: gp.mnz@gov.si www.mnz.gov.si Številka: IPP 007-1003/2015/22 Ljubljana, 23. marec 2016/16 EVA 2016-3130-0004 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA KEMIJO IN KEMIJSKO TEHNOLOGIJO (UL FKKT) Večna pot 113, 1000 Ljubljana Predmet javnega naročila: Čiščenje prostorov UL FKKT Številka javnega

Prikaži več

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA

Microsoft Word - NAVODILA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA NAVODILA ZA IMENOVANJA RAVNATELJA Svet zavoda imenuje ravnatelja, vršilca dolžnosti ravnatelja, pomočnika ravnatelja na podlagi določb Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 66/93,

Prikaži več

Slovenska turistična organizacija

Slovenska turistična organizacija RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: ELEKTRO MARIBOR, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 MARIBOR, predsednik uprave: mag. Boris Sovič Predmet javnega naročila: PRIDOBIVANJE

Prikaži več

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc

Microsoft Word - Pogodba-SI-TSA-v7.doc SI-TSA Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija http://www.si-tsa.si si-tsa@gov.si Overitelj na Ministrstvu za javno upravo Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana Davčna

Prikaži več

My Title

My Title Številka: JNV-0001/17-S-POG Datum: 12. 7. 2017 DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA Predmet javnega naročila: Zbiranje in prevoz ločenih frakcij Javno naročilo po odprtem postopku je bilo objavljeno

Prikaži več

Politike in postopki razvrščanja strank

Politike in postopki razvrščanja strank Na podlagi prvega odstavka 160. člena Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (Uradni list RS, št. 77/11, 10/12 - ZPre-1C in 55/12; ZISDU-2) v povezavi z določbo 210. člena Zakona o trgu

Prikaži več

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom

Microsoft Word - N-1_navodila ponudnikom NAVODILA PONUDNIKOM 1. PODATKI O NAROČNIKU IN POSTOPKU Naročnik Oznaka javnega naročila Ime posla Postopek Podlaga (člen) po ZJN-3 Opis (potek) postopka NACIONALNI INŠTITUT ZA JAVNO ZDRAVJE Trubarjeva

Prikaži več

Ministrstvo za kulturo RS

Ministrstvo za kulturo RS Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNO NAROČILO (JN)»KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA PUŠČI FAZA 2«Naročnik: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa

Prikaži več

MESTNA OBČINA NOVA GORICA

MESTNA OBČINA NOVA GORICA -popravek Številka: 430-11/2015-16 Datum: 23.10.2015 RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NABAVO PRENOSNEGA URGENTNEGA ULTRAZVOKA ZA NMP (popravek) Naročnik: MESTNA OBČINA NOVA GORICA Trg Edvarda Kardelja 1 5000

Prikaži več

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljev

Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre Brezplačne vstopnice za 20 let (v nadaljev Pogoji nagradne igre»brezplačne vstopnice za 20 let«(v nadaljevanju: pogoji) 1. Organizator nagradne igre "Brezplačne vstopnice za 20 let" (v nadaljevanju: igra) je družba A1 Slovenija, d. d., Šmartinska

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA J K P R a d l j e o b D r a v i O b č i n a V u z e n i c a RAZPISNA DOKUMENTACIJA JAVNI RAZPIS ZA IZBIRO IZVAJALCA GRADENJ ZA IZGRADNJO DALJINSKEGA OGREVANJA NA LESNO BIO MASO V OBČINI VUZENICA ODPRTI

Prikaži več

Microsoft Word - P-2_prijava

Microsoft Word - P-2_prijava PRIJAVA Naročnik Oznaka Ime posla NIJZ Trubarjeva cesta 2 1000 LJUBLJANA 21K160318 Javno naročilo Vzdrževanje portala zvem Povsod, kjer obrazec P-2 uporablja izraz»ponudnik«, gre v postopkih, kjer ne gre

Prikaži več

Št. 2-PKS/SS-JN/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za DOBAV

Št. 2-PKS/SS-JN/ Datum: RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za DOBAV Št. 2-PKS/SS-JN/2017-07 Datum: 27.01.2017 RAZPISNA DOKUMENTACIJA Predmet: Oddaja naročila blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za DOBAVO ZDRAVIL (druga alineja 1. c točke 46. člena ZJN-3)

Prikaži več

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet

RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet RAZPISNA DOKUMENTACIJA Naročnik: SODO sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d. o. o., Minařikova ulica 5, Maribor Predmet javnega naročila: Blago: Dobava 8 (osmih) energetskih

Prikaži več

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb

SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družb SPLOŠNI NABAVNI POGOJI GOSPODARSKE DRUŽBE GUMITES, d.o.o. Splošni Nabavni Pogoji (v nadaljevanju SNP) urejajo pogodbeno razmerje med gospodarsko družbo gumites, d.o.o. (v nadaljevanju Naročnik) in tretjimi

Prikaži več

VELIKA PLANINA D.O.O. Kamniška Bistrica Stahovica Datum: POVABILO IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM

VELIKA PLANINA D.O.O. Kamniška Bistrica Stahovica Datum: POVABILO IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM VELIKA PLANINA D.O.O. Kamniška Bistrica 2 1242 Stahovica Datum: 24. 01. 2014 POVABILO IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU»NAKUP RABLJENE SEDEŽNICE«Stran 1 od 31 Navodila

Prikaži več

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu

Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri Marcus & Martinus 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcu Navodila in pravila za sodelovanje v nagradni igri "Marcus & Martinus" 1. člen (splošne določbe) Ta pravila določajo način izvedbe nagradne igre»marcus & Martinus«(v nadaljevanju: nagradna igra). Organizator

Prikaži več