PREDLOG ZA AKREDITACIJO

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "PREDLOG ZA AKREDITACIJO"

Transkripcija

1 UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Fizika jedra in osnovnih delcev Course title: Nuclear and Particle Physics Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program 1.stopnje Fizika First cycle academic study program Physics Študijska smer Study field Letnik Acade mic year Semester Semester vse 3 drugi all 3 second Vrsta predmeta / Course type Univerzitetna koda predmeta / University course code: izbirni predmet/elective course??? Predavan ja Lectures Seminar Seminar Vaje Tutorial Klinične vaje work Druge oblike študija Samost. delo Individ. Work ECTS Nosilec predmeta / Lecturer: Prof. dr. Svjetlana Fajfer, prof. dr. Peter Križan Jeziki / Languages : Predavanja / Slovensko/Slovene Lectures: Vaje / Tutorial: Slovensko/Slovene Pogoji za vključitev v delo oz. za opravljanje študijskih obveznosti: Vpis v letnik, opravljena predavanja Kvantne mehanike I. Prerequisits: Enrollement in the 3rd year, passed course of Quantum Mechanics I. 1

2 Vsebina: Jedro. Statične količine: masa, velikost, vrtilna količina, magnetni moment. Struktura jedra. Sipalni presek, verjetnost za razpad. Razpadi: alfa, beta, gama in razcep. Interakcije in polja, sklopitvene konstante, senčenje nabioja, polarizacija vakuuma, odvisnost sklopitvenih konstant od energije. Ohranitveni zakoni in simetrije, zveza med simetrijo Hamiltoniana in ohranitvenim zakonom. Kvarkovski model hadronov, valovne f. osnovnih hadronov, multipleti. Gostota toka delcev iz Schroedingerjeve in Klein-Gordonove enačbe; ko- in kontra-varijantni zapis četvercev, naravne enote; Diracova enačba, Paulijeve in Diracove (gamma) matrike; rešitve Diracove enačbe, bispinorji. Elektromagnetna interakcija. Sipanje leptonov. Šibka interakcija, razpad beta, razpad piona in miona, kršitev parnosti, konjugacije naboja in CP. Matrika CKM. Nevtralna šibka interakcija. Elektrošibka interakcija. Nevtrini: mešanje in mase. Content (Syllabus outline): Nucleus, static properties: mass, dimension, angular momentum, magnetic moment. Nuclear structure. α, β and γ decays, nuclear fission. Interactions and fields, coupling constants, dependence on energy. Conservation laws and symmetries, relation between symmetry of Hamiltonian and conservation laws. Quark model of hadrons, wave functions of elementary hadrons, multiplets. Particle current densitiy from Schroedinger and Klein-Gordon equation; 4-vectors, natural units. Dirac equation, Pauli and Diarc matrices. solutions of Dirac equation, bispinors. Electromagnetic interaction, lepton scattering. Weak interaction, b decay, pion and muon decay. Parity and charge conjugation violation, CP violation. CKM matrix. Neutral weak interaction. Electroweak interaction. Neutrinos: mixing and masses. Particle physics and cosmology. Fizika delcev in kozmologija. 2

3 Temeljni literatura in viri / Readings: 1. D. Perkins, Introduction to High Energy Physics. Cambridge University Press, J. Strnad, Fizika IV. DMFA. 3. M. Rosina, Jedrska fizika. DMFA Cilji in kompetence: Cilji: Študent spozna osnovne zakonitosti na področju fizike jedra in osnovnih delcev. Predmetno specifične kompetence: Poznavanje osnvonih lastnosti jeder in njihove strukture. Pregled sveta osnovnih delcev in razumevanje interakcij med njimi. Zmožnost reševanja osnovnih problemov s področja fizike jedra in delcev. Kritično ovrednotenje in uporaba novih spoznanj na področju fizik jeder in osnovnih delcev. Objectives and competences: Goals: Student gets acquainted with basic laws of nuclear and particle physics. Acquired competence: Knowledge of basic properties of nuclei and nuclear structure. Capability of elementary problem solving in nuclear and particle physics, and relating theoretical predictions and measurement results. Critical evaluation of results in nuclear and particle physics. Predvideni študijski rezultati: Znanje in razumevanje Pridobitev osnovnega znanja na področju fizike jeder in osnovnih delcev. Poznavanje in razumevanje interakcij med osnovnimi delci. Sposobnost povezovanja teoretičnih napovedi in meritev. Uporaba Razumevanje različnih interakcij med osnovnimi delci in njihove povezanosti. Povezava osnovnih zakonitosti fizike delcev z makroskopskimi zakonitostmi. Uporaba osnovnih zakonov pri določanju lastnosti delcev in procesov v mikroskopskem svetu. Refleksija Intended learning outcomes: Knowledge and understanding: Basic knowledge nuclear and particle physics. Knowledge and understanding of the elementary particle interactions. Capability of relating the theory predictions and measurements. Application: Understanding of various particle interactions and their interrelation. Relation of basic laws of particle physics and macroscopic physics phenomena. Usage of basic laws in determination of particle properties and properties of processes in the subatomic world. Reflection: Critical evaluation of theoretical 3

4 Kritično ovrednotenje teoretičnih napovedi z rezultati meritev. Kvantno mehanski principi pri klasifikaciji procesov v mikroskopskem svetu. Prenosljive spretnosti - niso vezane le na en predmet Izračuni v relativistični kvantni fiziki. Povezava med fiziko delcev in kozmologijo. Sposobnost razumevanja pojavov ter razlaganja in vrednotenja rezultatov meritev. predictions using results of measurements. Quantum mechanical reasoning in classification of processes in subatomic world. Transferable skills: Relativistic quantum mechanical calculations. Relation between particle properties and cosmology. Understanding of particle physics phenomena and measurement results explanation and evaluation. Metode poučevanja in učenja: Predavanja, vaje, fakultativna strokovna ekskurzija. Learning and teaching methods: Lectures, problem solving, selective expert excursion Načini ocenjevanja: Kolokviji, pisni izpit, ustni izpit. Ocene: 1-5 (negativno), 6-10 (pozitivno (po Statutu UL). Delež (v %) / Weight (in %) 50% 50% Assessment: 2 tests on numerical exercises or a written examination, oral or written theory examination. Grading: 1-5 (negative), 6-10 (positive). Reference nosilca / Lecturer's references: 1. Belle Collaboration, LIN, S.-W., BITENC, Urban, BRAČKO, Marko, FRATINA, Saša, GOLOB, Boštjan, KORPAR, Samo, KRIŽAN, Peter, PESTOTNIK, Rok, STANIČ, Samo, STARIČ, Marko, ZUPANC, Anže. Difference in direct chargeparity violation between charged and neutral B meson decays. Nature (Lond.), 2008, vol. 452, str [COBISS.SI-ID ], [JCR, WoS do : št. citatov (TC): 54, čistih citatov (CI): 48, normirano št. čistih citatov 4

5 (NC): 18, Scopus do : št. citatov (TC): 68, čistih citatov (CI): 62, normirano št. čistih citatov (NC): 92] 2. Belle Collaboration, STARIČ, Marko, GOLOB, Boštjan, BITENC, Urban, BRAČKO, Marko, FRATINA, Saša, GORIŠEK, Andrej, KORPAR, Samo, KRIŽAN, Peter, PESTOTNIK, Rok, STANIČ, Samo, ZUPANC, Anže. Evidence for D[sup]0 - (D[bar])[sup]0 mixing. Phys. rev. lett., 2007, vol. 98, no. 21, str , doi: /PhysRevLett [COBISS.SI-ID ], [JCR, WoS do : št. citatov (TC): 109, čistih citatov (CI): 98, normirano št. čistih citatov (NC): 39, Scopus do : št. citatov (TC): 131, čistih citatov (CI): 123, normirano št. čistih citatov (NC): 49] 3. Belle Collaboration, KO, B. R., BRAČKO, Marko, GOLOB, Boštjan, KORPAR, Samo, KRIŽAN, Peter, PESTOTNIK, Rok, PETRIČ, Marko, SMERKOL, Peter, STANIČ, Samo, STARIČ, Marko, ZUPANC, Anže. Evidence for CP violation in the decay D[sup]+ [to] K[sup]0[sub]S [pi][sup]+. Phys. rev. lett., 2012, vol. 109, no. 2, str , doi: /PhysRevLett [COBISS.SI-ID ], [JCR, WoS do : št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 0, Scopus do : št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1, normirano št. čistih citatov (NC): 0] 4. DORŠNER, Ilja, FAJFER, Svjetlana, KAMENIK, Jernej, KOŠNIK, Nejc. Light colored scalars from grand unification and the forward-backward asymmetry in t[bar]t production. Phys. rev., D Part. fields gravit. cosmol., 2010, vol. 81, no. 5, str [COBISS.SI-ID ], [JCR, WoS do : št. citatov (TC): 92, čistih citatov (CI): 84, normirano št. čistih citatov (NC): 27, Scopus do : št. citatov (TC): 81, čistih citatov (CI): 75, normirano št. čistih citatov (NC): 24] 5. FAJFER, Svjetlana, KAMENIK, Jernej, NIŠANDŽIĆ, Ivan. B[to] D[sup][ast][tau] [nu][bar][sub][tau] sensitivity to new physics. Phys. rev., D Part. fields gravit. cosmol., 2012, vol. 85, no. 9, str , doi: /PhysRevD [COBISS.SI-ID ], [JCR, WoS do : št. citatov (TC): 19, čistih citatov (CI): 18, normirano št. čistih citatov (NC): 5, Scopusdo : št. citatov (TC): 26, čistih citatov (CI): 24, normirano št. čistih citatov (NC): 7] 5

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Matematična fizika II Course title: Mathematical Physics II Študijski program in stopnja Study programm

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Matematična fizika II Course title: Mathematical Physics II Študijski program in stopnja Study programm UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Matematična fizika II Course title: Mathematical Physics II Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program 1.stopnje

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS DIDAKTIČNA IGRA PRI POUKU SLOVENŠČINE Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

PREDLOG ZA AKREDITACIJO

PREDLOG ZA AKREDITACIJO Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS STATISTIČNA ANALIZA PODATKOV Z RAČUNALNIKOM Študijski program in stopnja Study programme and level Tiflopedagogika in pedagogika specifičnih

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska sm UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Magistrsko delo-kompozicija in glasbena teorija Course title: Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Study programme and level Study

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 1 Course title: Data bases 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 1 Course title: Data bases 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 1 Course title: Data bases 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Visokošolski strokovni študijski program Praktična matematika

Prikaži več

(3UN_osnove_mod_fiz)

(3UN_osnove_mod_fiz) Predmet: Course title: UNI NART PREDMETA / COURSE SYLLABUS Osnove moderne fizike Študijski program in stopnja Study programme and level Dvopredmetni uitelj prvostopenjski univerzitetni študijski program

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Matematična fizika II Mathematical Physics II Študijski programi in stopnja Študijska smer

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Matematična fizika II Mathematical Physics II Študijski programi in stopnja Študijska smer Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Matematična fizika II Mathematical Physics II Študijski programi in stopnja Študijska smer Letnik Semestri Fizika, prva stopnja, univerzitetni

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 2 Course title: Data bases 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 2 Course title: Data bases 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Vis UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Podatkovne baze 2 Course title: Data bases 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Visokošolski strokovni študijski program Praktična matematika

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Predmet: Analiza 3 Course title: Analysis 3 Študijski program in stopnja Study programme a

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Predmet: Analiza 3 Course title: Analysis 3 Študijski program in stopnja Study programme a UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Predmet: Analiza 3 Course title: Analysis 3 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Finančna matematika

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Analiza 4 Course title: Analysis 4 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Analiza 4 Course title: Analysis 4 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Analiza 4 Course title: Analysis 4 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Matematika First cycle academic

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Planiranje in upravljanje informatike Informatics planning and mana

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Planiranje in upravljanje informatike Informatics planning and mana Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Planiranje in upravljanje informatike Informatics planning and management Študijski program in stopnja Study programme

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Numerično reševanje parcialnih diferencialnih enačb Numerical solving of partial differen

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Numerično reševanje parcialnih diferencialnih enačb Numerical solving of partial differen Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Numerično reševanje parcialnih diferencialnih enačb Numerical solving of partial differential equations Študijski program in stopnja Study programme

Prikaži več

Microsoft Word - 4_Ucni nacrti LS_novo_cistopis

Microsoft Word - 4_Ucni nacrti LS_novo_cistopis UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: LADIJSKI MOTORJI 2 Course title: Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Časovne vrste Time series Študijski program in stopnja Study progra

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Časovne vrste Time series Študijski program in stopnja Study progra Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Časovne vrste Time series Študijski program in stopnja Study programme and level Magistrski študijski program Finančna

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Strokovni angleški jezik 3 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Matematično modeliranje Mathematical modelling Študijski program in stopnja Study program

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Matematično modeliranje Mathematical modelling Študijski program in stopnja Study program Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Matematično modeliranje Mathematical modelling Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Matematika

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Modeliranje računalniških omrežij Computer networks modelling Študi

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Modeliranje računalniških omrežij Computer networks modelling Študi Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Modeliranje računalniških omrežij Computer networks modelling Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Poslovni angleški jezik 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Iterativne numerične metode v linearni algebri Iterative numerical

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Iterativne numerične metode v linearni algebri Iterative numerical Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Iterativne numerične metode v linearni algebri Iterative numerical methods in linear algebra Študijski program in stopnja

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Matematično modeliranje Mathematical modelling Študijski program in

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Matematično modeliranje Mathematical modelling Študijski program in Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Matematično modeliranje Mathematical modelling Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Matematični modeli v biologiji Mathematical models in biology Študi

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Matematični modeli v biologiji Mathematical models in biology Študi Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Matematični modeli v biologiji Mathematical models in biology Študijski program in stopnja Study programme and level Magistrski

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Fizika I

Univerzitetni študijski program Fizika I Medicinska fizika II. stopnja 1. Splošni podatki o študijskem programu Ime študija: Magistrski študijski program Medicinska fizika. Stopnja študija: Druga bolonjska stopnja. Vrsta študija: Enopredmetni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne metode razvoja programske opreme Modern software development methods Študijski pr

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne metode razvoja programske opreme Modern software development methods Študijski pr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Sodobne metode razvoja programske opreme Modern software development methods Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politične ureditve in analiza politik Political Systems and Policy Analysis Študijski pro

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politične ureditve in analiza politik Political Systems and Policy Analysis Študijski pro Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Politične ureditve in analiza politik Political Systems and Policy Analysis Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika

Prikaži več

Microsoft Word - Izo Fizika dvopredmetna 2 st

Microsoft Word - Izo Fizika dvopredmetna 2 st Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za naravoslovje in matematiko / Faculty of Natural Sciences and Mathematics Predmet: Subject Title: OPIS PREDMETA / SUBJECT SPECIFICATION Delo z učenci

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Računalniška orodja v matematiki Computer tools in mathematics Štud

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Računalniška orodja v matematiki Computer tools in mathematics Štud Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Računalniška orodja v matematiki Computer tools in mathematics Študijski program in stopnja Study programme and level

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS

UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Predmet: Course title UČNI NAČRT PREDMETA/COURSE SYLLABUS Poslovni angleški jezik 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Semester Semester

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Upravno procesno pravo Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna uprava 2. stopnja 1 1 Vrsta predmeta / Course type

Prikaži več

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto Faculty for Industrial Engineering Novo mesto Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLL

Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto Faculty for Industrial Engineering Novo mesto Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLL Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS TEHNOLOGIJE Študijski program Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Inženiring vozila drugi tretji Engineering

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epravo elaw Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epravo elaw Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epravo elaw Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, visokošolski strokovni in univerzitetni študijski

Prikaži več

Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ANORGANSKA KEMIJA INORGANIC CHEMISTRY Študijski program in stopnja Study Programme and Le

Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ANORGANSKA KEMIJA INORGANIC CHEMISTRY Študijski program in stopnja Study Programme and Le Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ANORGANSKA KEMIJA INORGANIC CHEMISTRY Študijski program in stopnja Study Programme and Level UŠP Kemijsko inženirstvo, 1. stopnja, UŠP Biokemija,

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Psihologija osebnosti Psychology of Personality Študijski program in stopnja Study progra

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Psihologija osebnosti Psychology of Personality Študijski program in stopnja Study progra Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Psihologija osebnosti Psychology of Personality Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic

Prikaži več

Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO

Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Microsoft Word - 3.-KIZ_UN_1_ Učni načrti.docx

Microsoft Word - 3.-KIZ_UN_1_ Učni načrti.docx Predmet: Course Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ANORGANSKA KEMIJA INORGANIC CHEMISTRY Študijski program in stopnja Study Programme and Level UŠP Kemijsko inženirstvo, 1. stopnja, UŠP Biokemija,

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj slovenske družbe Development of Slovenian society Študijski program in stopnja Stu

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj slovenske družbe Development of Slovenian society Študijski program in stopnja Stu Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj slovenske družbe Development of Slovenian society Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija programskih jezikov Theory of programming languages Študijski program in stopnja

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija programskih jezikov Theory of programming languages Študijski program in stopnja Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Teorija programskih jezikov Theory of programming languages Študijski program in stopnja Study programme and level Magistrski študijski program

Prikaži več

GRUPE07junij.dvi

GRUPE07junij.dvi Norma Mankoč Borštnik 1.PREDMET : TEORIJA GRUP (SIMETRIJE V FIZIKI) Ljubljana, februar 2007 (2/1) (Povzetek tistega, kar je bilo realizirano.) 8. junij 2007 2.NAMEN. Predmet seznani študente s pomenom

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study pr

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study pr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Odnosi z odločevalci Relations with decision-makers Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Ekonometrija 1 Course title: Econometrics 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Univ

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Ekonometrija 1 Course title: Econometrics 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Univ UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Ekonometrija 1 Course title: Econometrics 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Finančna matematika First

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo človekovih pravic Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo človekovih pravic Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Pravo človekovih pravic Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester Javna uprava 1. letnik 1 Vrsta predmeta / Course type Obvezni

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Teorija kodiranja in kriptografija 2 Course title: Coding theory and cryptography 2 Študijski program i

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Teorija kodiranja in kriptografija 2 Course title: Coding theory and cryptography 2 Študijski program i UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Teorija kodiranja in kriptografija 2 Course title: Coding theory and cryptography 2 Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and lev

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and lev Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, visokošolski strokovni

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Finančna matematika 1 Course title: Financial mathematics 1 Študijski program in stopnja Study programm

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Finančna matematika 1 Course title: Financial mathematics 1 Študijski program in stopnja Study programm UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Finančna matematika 1 Course title: Financial mathematics 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Matematika

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Odkrivanje znanj iz podatkov Data mining Študijski program in stopn

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Odkrivanje znanj iz podatkov Data mining Študijski program in stopn Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Odkrivanje znanj iz podatkov Data mining Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni magistrski

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Računalniški sistemi Computer systems Študijski program in stopnja Study programme and le

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Računalniški sistemi Computer systems Študijski program in stopnja Study programme and le Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Računalniški sistemi Computer systems Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni magistrski študijski program

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Menedžment projektov Management of Projects Študijski program in stopnja Study programme

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Menedžment projektov Management of Projects Študijski program in stopnja Study programme Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Menedžment projektov Management of Projects Študijski program in stopnja Study programme and level Računalništvo in spletne tehnologije, visokošolski

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Ekonometrija Econometrics Študijski program in stopnja Study programme and level Magistrs

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Ekonometrija Econometrics Študijski program in stopnja Study programme and level Magistrs Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Ekonometrija Econometrics Študijski program in stopnja Study programme and level Magistrski študijski program Finančna matematika Master's

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Igre z loparji 1 Course title: Games with rackets 1 Študijski program in stopnja Study programme and le

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Igre z loparji 1 Course title: Games with rackets 1 Študijski program in stopnja Study programme and le UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Igre z loparji 1 Course title: Games with rackets 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

Meteo_semi

Meteo_semi UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Meteorološki seminar Atmospheric science seminar Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academ

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Informatizacija malih podjetij Informatisation of Small Companies Študijski program in st

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Informatizacija malih podjetij Informatisation of Small Companies Študijski program in st Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Informatizacija malih podjetij Informatisation of Small Companies Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and lev

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and lev Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uporabniška izkušnja User Experience Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, magistrski študijski

Prikaži več

1

1 UČNI NAČRTI PREDMETOV (in reference nosilcev, povezane s predmeti) 1 1. Seznam učnih načrtov predmetov, ki so vključeni v Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Pedagogika Teorija vzgoje

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU 1 A ALPINE SKIING AND SNOWBOARDING 1 A Študijski pro

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU 1 A ALPINE SKIING AND SNOWBOARDING 1 A Študijski pro Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ALPSKO SMUČANJE IN DESKANJE NA SNEGU 1 A ALPINE SKIING AND SNOWBOARDING 1 A Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2016/17) Izračunljivost in računska zahtevnost Computability and computation

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2016/17) Izračunljivost in računska zahtevnost Computability and computation Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2016/17) Izračunljivost in računska zahtevnost Computability and computational complexity Študijski program in stopnja Study programme

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja

Vloga za oblikovanje mnenja Univerzitetni študijski program Kemijsko inženirstvo Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program KEMIJSKO INŽENIRSTVO traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o

Fakulteta za kemijo in UN program 1.stopnje kemijsko tehnologijo Tehniška varnost Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o Univerzitetni študijski program Tehniška varnost Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program TEHNIŠKA VARNOST traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Izbrana poglavja iz diskretne matematike Topics in discrete mathematics Študijski program

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Izbrana poglavja iz diskretne matematike Topics in discrete mathematics Študijski program Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Izbrana poglavja iz diskretne matematike Topics in discrete mathematics Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Napredne metode računalniškega vida Advanced topics in computer vision Študijski program

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Napredne metode računalniškega vida Advanced topics in computer vision Študijski program Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Napredne metode računalniškega vida Advanced topics in computer vision Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Angleški jezik nivo A English, level A Študijski program in stopnja Study programme and l

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Angleški jezik nivo A English, level A Študijski program in stopnja Study programme and l UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Angleški jezik nivo A English, level A Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year

Prikaži več

FOV UM IPS/OM PDS (VS), januar 2019 Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ANGLEŠKI POSLOVNI JEZIK BUSINESS ENGLISH Študijski pr

FOV UM IPS/OM PDS (VS), januar 2019 Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ANGLEŠKI POSLOVNI JEZIK BUSINESS ENGLISH Študijski pr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS ANGLEŠKI POSLOVNI JEZIK BUSINESS ENGLISH Študijski program in stopnja Study programme and level INŽENIRING POSLOVNIH SISTEMOV 1. stopnja ENTERPRISE

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Umetna inteligenca Artificial Intelligence Študijski program in stopnja Study programme a

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Umetna inteligenca Artificial Intelligence Študijski program in stopnja Study programme a Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Umetna inteligenca Artificial Intelligence Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni magistrski študijski program

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Numerične metode 1 Course title: Numerical methods 1 Študijski program in stopnja Study programme and l

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Numerične metode 1 Course title: Numerical methods 1 Študijski program in stopnja Study programme and l UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Numerične metode 1 Course title: Numerical methods 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Finančna matematika

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Angleški jezik nivo C English, level C Študijski program in stopnja Study programme and l

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Angleški jezik nivo C English, level C Študijski program in stopnja Study programme and l Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Angleški jezik nivo C English, level C Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program računalništva

Prikaži več

1

1 PRILOGA 12 UČNI NAČRTI PREDMETOV (in reference nosilcev, povezane s predmeti) 1 2. Seznam učnih načrtov predmetov, ki so vključeni v Enopredmetni študijski programa druge stopnje Pedagogika Kvantitativno

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Izbrana poglavja iz računalniške matematike Topics in mathematical foundations of compute

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Izbrana poglavja iz računalniške matematike Topics in mathematical foundations of compute Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Izbrana poglavja iz računalniške matematike Topics in mathematical foundations of computer science Študijski program in stopnja Study programme

Prikaži več

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3

Vloga za oblikovanje mnenja o izpolnjevanju pogojev za ustanovitev visokošolskega zavoda ob upoštevanju določil 3 Univerzitetni študijski program Biokemija Podatki o študijskem programu Prvostopenjski univerzitetni študijski program BIOKEMIJA traja 3 leta (6 semestrov) in obsega skupaj 180 kreditnih točk. Strokovni

Prikaži več

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za organizacijske vede Faculty of Organizational Sciences Predmet: Subject Title: UČNI NAČRT PREDM

Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za organizacijske vede Faculty of Organizational Sciences Predmet: Subject Title: UČNI NAČRT PREDM Univerza v Mariboru University of Maribor Fakulteta za organizacijske vede Faculty of Organizational Sciences Predmet: Subject Title: UČNI NAČRT PREDMETA / SUBJECT SPECIFICATION ANGLEŠKI POSLOVNI JEZIK

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Numerična aproksimacija in interpolacija Numerical approximation an

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Numerična aproksimacija in interpolacija Numerical approximation an Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Numerična aproksimacija in interpolacija Numerical approximation and interpolation Študijski program in stopnja Study

Prikaži več

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A

predstavitev fakultete za matematiko 2017 A ZAKAJ ŠTUDIJ MATEMATIKE? Ker vam je všeč in vam gre dobro od rok! lepa, eksaktna veda, ki ne zastara matematičnoanalitično sklepanje je uporabno povsod matematiki so zaposljivi ZAKAJ V LJUBLJANI? najdaljša

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Analiza 2b Analysis 2b Študijski program in stopnja Study programme

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Analiza 2b Analysis 2b Študijski program in stopnja Study programme Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Analiza 2b Analysis 2b Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Matematika

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Poučevanje algoritmičnega razmišljanja Teaching algorithmic thinking Študijski program in

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Poučevanje algoritmičnega razmišljanja Teaching algorithmic thinking Študijski program in Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Poučevanje algoritmičnega razmišljanja Teaching algorithmic thinking Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Analiza omrežij Network Analysis Študijski program in stopnja Study programme and level Š

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Analiza omrežij Network Analysis Študijski program in stopnja Study programme and level Š Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Analiza omrežij Network Analysis Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Uporabne družbene študije

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Izbrana poglavja iz diskretne matematike 1 Course title: Topics in discrete mathematics 1 Študijski pro

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Izbrana poglavja iz diskretne matematike 1 Course title: Topics in discrete mathematics 1 Študijski pro UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Izbrana poglavja iz diskretne matematike 1 Course title: Topics in discrete mathematics 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Magistrski

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Inteligentni sistemi Intelligent systems Študijski program in stopn

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Inteligentni sistemi Intelligent systems Študijski program in stopn Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS (leto / year 2017/18) Inteligentni sistemi Intelligent systems Študijski program in stopnja Study programme and level Interdisciplinarni univerzitetni

Prikaži več

DOPIS z glavo SLO

DOPIS z glavo SLO UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Raziskovalne metode v biologiji in ekologiji Course title: Scientific methods in biology and ecology Študijski program in stopnja Študijska smer Letnik Semester

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj psihoterapevtskih pristopov Humanistični pristopi The development of psychotherape

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj psihoterapevtskih pristopov Humanistični pristopi The development of psychotherape Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Razvoj psihoterapevtskih pristopov Humanistični pristopi The development of psychotherapeutic approaches - Humanistic approaches Študijski program

Prikaži več

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sodobne organizacijske teorije Contempo

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sodobne organizacijske teorije Contempo Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Sodobne organizacijske teorije Contemporary organization theory Študijski program in stopnja

Prikaži več

Koroška cesta Maribor, Slovenija UČNI NAČRTI PREDMETOV DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PEDAGOGIKA Obvezni predmeti Predmet Nosilec PR SE SV

Koroška cesta Maribor, Slovenija UČNI NAČRTI PREDMETOV DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PEDAGOGIKA Obvezni predmeti Predmet Nosilec PR SE SV Koroška cesta 160 2000 Maribor, Slovenija UČNI NAČRTI PREDMETOV DOKTORSKEGA ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA PEDAGOGIKA Obvezni predmeti Predmet Nosilec PR SE SV LV Konz. SDŠ ECTS Znanstvenoraziskovalne metode Individualno

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uvod v informatiko Introduction into Informatics Študijski program in stopnja Study progr

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uvod v informatiko Introduction into Informatics Študijski program in stopnja Study progr Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Uvod v informatiko Introduction into Informatics Študijski program in stopnja Study programme and level Socialni menedžment UN, dodiplomski/social

Prikaži več

PREDLOG ZA AKREDITACIJO

PREDLOG ZA AKREDITACIJO Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Evropska unija in kultura Europen Union and Culture Študijski program in stopnja Study programme and level Medkulturni menedžment, druga Intercultural

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS SMERNI SEMINAR SEMINAR Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska s

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS SMERNI SEMINAR SEMINAR Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska s Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS SMERNI SEMINAR SEMINAR Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic year Poslovne vede,

Prikaži več

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Metode triangulacije Triangulation meth

Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Metode triangulacije Triangulation meth Fakulteta za organizacijske študije v Novem mestu UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Course title: Metode triangulacije Triangulation methods Študijski program in stopnja Study programme and

Prikaži več

1

1 UČNI NAČRTI PREDMETOV (in reference nosilcev, povezane s predmeti) 1 1. Seznam učnih načrtov predmetov, ki so vključeni v Dvopredmetni pedagoški študijski program druge stopnje Pedagogika Teorija vzgoje

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Numerična integracija in navadne diferencialne enačbe Numerical integration and ordinary

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Numerična integracija in navadne diferencialne enačbe Numerical integration and ordinary Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Numerična integracija in navadne diferencialne enačbe Numerical integration and ordinary differential equations Študijski program in stopnja

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Diskretna matematika 1 Course title: Discrete mathematics 1 Študijski program in stopnja Study programm

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Diskretna matematika 1 Course title: Discrete mathematics 1 Študijski program in stopnja Study programm UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Diskretna matematika 1 Course title: Discrete mathematics 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Matematika

Prikaži več

10 / PS 1 / Uvod v socialno psihologijo / VIS AA / Stran 1 od 6 Verzija: sprejeta na Senatu Filozofske fakultete dne /

10 / PS 1 / Uvod v socialno psihologijo / VIS AA / Stran 1 od 6 Verzija: sprejeta na Senatu Filozofske fakultete dne / 10 / PS 1 / Uvod v socialno psihologijo / VIS AA - 27.03.2018 / Stran 1 od 6 UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Uvod v socialno psihologijo 10 2017/2018 Course title: Introduction to Social

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level In

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level In Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, visokošolski strokovni

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level In

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level In Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS epodjetništvo eentrepreneurship Študijski program in stopnja Study programme and level Informatika v sodobni družbi, visokošolski strokovni

Prikaži več

PRILOGA 10

PRILOGA 10 DETAILED DESCRIPTION OF SUBJECTS Educational science Academic year 2012/2013 RESEARCH CONCEPTS IN DIDACTICS OF FOREIGN LANGUAGE... 3 DISCIPLINE IN THE CONTEMPORARY SCHOOL... 5 PHD THESIS... 7 ERGONOMICS

Prikaži več

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta: Splet

FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) (04) E pošta:  Splet FAKULTETA ZA ORGANIZACIJSKE VEDE Kidričeva cesta 55a, 4000 Kranj Tel.: (04) 237 42 22 (04) 237 42 15 E pošta: vs@fov.uni-mb.si; un@fov.uni-mb.si Spletna stran: http://www.fov.uni-mb.si Informativno mesto:

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji Quantitative and qualitative resea

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji Quantitative and qualitative resea Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Kvantitativno in kvalitativno raziskovanje v inkluziji Quantitative and qualitative research in inclusion Študijski program in stopnja Study

Prikaži več

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Monetarna ekonomija Monetary economics Študijski program in stopnja Study programme and l

Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Monetarna ekonomija Monetary economics Študijski program in stopnja Study programme and l Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Monetarna ekonomija Monetary economics Študijski program in stopnja Study programme and level Univerzitetni študijski program Finančna matematika

Prikaži več

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Statistične metode 1 Course title: Statistical methods 1 Študijski program in stopnja Study programme a

UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Statistične metode 1 Course title: Statistical methods 1 Študijski program in stopnja Study programme a UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Predmet: Statistične metode 1 Course title: Statistical methods 1 Študijski program in stopnja Study programme and level Študijska smer Study field Letnik Academic

Prikaži več

Predmet: Subject Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Voda v pokrajini Water in the landscape Študijski program Study programme Geografija 3.

Predmet: Subject Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Voda v pokrajini Water in the landscape Študijski program Study programme Geografija 3. Predmet: Subject Title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Voda v pokrajini Water in the landscape Študijski program Study programme Geografija 3. stopnja Geography - 3rd Degree Študijska smer Study

Prikaži več

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št

Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne sprejel Št Na podlagi 8. točke prvega odstavka 197. člena Statuta UL (Ur. l. RS, št. 4/2017) je Senat Univerze v Ljubljani na 39. seji dne 27. 6. 2017 sprejel Študijski red Univerze v Ljubljani 1 SPLOŠNA DOLOČILA

Prikaži več

2019/2020 Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Medicinska informatika, e-zdravje in medicinska statistika Medical informatics,

2019/2020 Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Medicinska informatika, e-zdravje in medicinska statistika Medical informatics, Predmet: Course title: UČNI NAČRT PREDMETA / COURSE SYLLABUS Medicinska informatika, e-zdravje in medicinska statistika Medical informatics, e-health and medical statistics Študijski program in stopnja

Prikaži več