Uradni list RS - 58/1997, Uredbeni del

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "Uradni list RS - 58/1997, Uredbeni del"

Transkripcija

1 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE LIST Stran 4857 R E P U B L I K E S L O V E N I J E Številka 58 Ljubljana, četrtek 25. septembra 1997 Cena 800 SIT ISSN Leto VII PREDSEDNIK REPUBLIKE Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka 21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam U K A Z o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji se imenuje Alfonz Naberžnik. Št /97 Ljubljana, dne 18. septembra Republike Slovenije Milan Kučan l. r. Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka 21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam U K A Z o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike se imenuje dr. Dimitrij Rupel. Št /97 Ljubljana, dne 18. septembra Republike Slovenije Milan Kučan l. r. Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka 21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam U K A Z o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Mehike Za izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Mehike s sedežem v Washingtonu se imenuje dr. Dimitrij Rupel. Št /97 Ljubljana, dne 18. septembra Republike Slovenije Milan Kučan l. r. Na podlagi prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I) in prvega odstavka 21. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdajam U K A Z o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Švedski Za izredno in pooblaščeno veleposlanico Republike Slovenije v Kraljevini Švedski se imenuje Dragoljuba Benčina. Št /97 Ljubljana, dne 18. septembra MINISTRSTVA Republike Slovenije Milan Kučan l. r. Na podlagi drugega odstavka 6. člena zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Uradni list RS, št. 44/97) izdaja minister za pravosodje O D R E D B O o obrazcih za vpis v zemljiško knjigo 1. člen Predlogi za vpis lastninske pravice po zakonu o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini se vlagajo na obrazcih, ki jih določa ta odredba.

2 Stran 4858 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Za izpolnjevanje obrazcev in za vložitev obrazcev se smiselno uporablja 40. člen pravilnika o vodenju zemljiške knjige (Uradni list RS, št. 77/95). 2. člen Obrazci po tej uredbi so: predlog za vpis lastninske pravice vpisi pri vložku z zemljiškoknjižnimi telesi (obrazec št. 1); predlog za vpis lastninske pravice vpisi pri različnih vložkih (obrazec št. 2); predlog za vpis lastninske pravice vpisi pri vložku z vpisano družbeno lastnino (obrazec št. 3). Obrazci iz prejšnjega odstavka so sestavni del te odredbe in so objavljeni skupaj z njo. 3. člen Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št /95 Ljubljana, dne 17. septembra Minister za pravosodje Tomaž Marušič l. r.

3 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4859

4 Stran 4860 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

5 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4861

6 Stran 4862 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

7 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4863

8 Stran 4864 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE

9 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4865

10 Stran 4866 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE VLADA Na podlagi V. točke odloka o kadrovskem štipendiranju učencev in študentov za potrebe republiških upravnih organov, Skupščine Republike Slovenije in Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 16/91-I), je Komisija Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve na 16. seji dne sprejela 2. člen Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št /97 Ljubljana, dne 8. septembra Komisije Vlade Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve Marjan Podobnik l. r. P R A V I L N I K o spremembah pravilnika o štipendiranju 1. člen Spremenita se naslov IV. poglavja pravilnika o štipendiranju (Uradni list RS, št. 58/95 prečiščeno besedilo in 57/96) in besedilo 24. člena tako, da se glasita: IV. ŠTIPENDIRANJE OTROK OSEB PADLIH V VOJNI ZA SLOVENIJO 1991 ALI UMRLIH ZA PO- SLEDICAMI POŠKODB, DOBLJENIH V TEJ VOJNI 24. člen Otroci oseb padlih v vojni za Slovenijo 1991 ali umrlih za posledicami poškodb, dobljenih v tej vojni (v nadaljnjem besedilu: otroci padlih), ki so učenci, dijaki in študenti in se redno šolajo, imajo najdlje do 27. leta starosti pravico do štipendije v skladu s tem pravilnikom. Osebe iz prvega odstavka tega člena imajo pravico do štipendije v višini razlike med kadrovsko štipendijo, ki je otrokom padlih podeljena na podlagi drugih predpisov in osnovo, ki znaša za učence osnovnih šol 100% najvišje možne kadrovske štipendije po predpisih Vlade Republike Slovenije o štipendiranju, 110% za dijake srednjih šol in 120% za študente. Tako določena štipendija se poveča za 40%, če prejemnik štipendije med šolanjem prebiva izven kraja stalnega bivališča. DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Na podlagi zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95), objavlja Statistični urad Republike Slovenije P O R O Č I L O o gibanju plač za julij 1997 Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za julij 1997 znaša SIT, kar pomeni 0,8-odstotno rast v primerjavi z junijem Povprečna mesečna bruto plača za obdobje maj julij 1997 znaša SIT. Indeks bruto plače na zaposleno osebo za julij 1997 na obdobje avgust 1996 julij 1997 znaša 104,3. Št /97 Ljubljana, dne 18. septembra Direktor Statističnega urada Republike Slovenije Tomaž Banovec l. r. OBČINE ČRENŠOVCI Na podlagi 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85 prečiščeno besedilo) in 30. člena zakona o referendumu in o ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 19/94) je Svet krajevne skupnosti Polana na 19. seji dne sprejel S K L E P o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana 1. člen Razpiše se referendum za uvedbo krajevnega samoprispevka na območju vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v KS Polana. 2. člen Referendum bo v nedeljo, dne 19. oktobra 1997, od 7. do 19. ure na običajnem glasovalnem mestu v vasi Velika Polana in v vasi Brezovica. 3. člen S samoprispevkom zbrana sredstva bodo uporabljena za sofinanciranje naslednjega programa: sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS; sofinanciranje izgradnje čistilne naprave; ureditev komunalne infrastrukture. 4. člen S sredstvi krajevnega samoprispevka v vasi Velika Polana se bo predvidoma zbralo 25, SIT in v vasi Brezovica 5, SIT. Iz navedenih sredstev se bo sofinanciral program iz 3. člena tega sklepa. Razliko investicijske vrednosti iz 3. člena bo zagotovila Občina Črenšovci, sredstva proračuna Republike Slovenije in dodatna sredstva občanov.

11 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran člen Z referendumom se bodo občani izrekli o uvedbi krajevnega samoprispevka za obdobje petih let, in sicer od do člen Zavezanci plačila samoprispevka bodo delovni ljudje in občani s stalnim bivališčem v vasi Velika Polana in v vasi Brezovica, in sicer v naslednji višini: 2% od neto plače zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu; 3% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov in zasebnikov; 5% od katastrskega dohodka; 2% od pokojnin, razen tistih, katerih je pokojnina za polno pokojninsko dobo nižja od zneska najnižje pokojnine; 250 DEM letno v tolarski protivrednosti obračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan tekočega leta od občanov, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stanovanje v Veliki Polani in v vasi Brezovici; SIT letno od vsakega gospodinjstva. 7. člen Plačila samoprispevka so oproščeni zavezanci, ki jih določa 12. člen zakona o samoprispevku prečiščeno besedilo (Uradni list SRS, št. 35/85) (socialno-varstvene pomoči, otroški dodatki, invalidnine, štipendije, regresi za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine). 8. člen S sredstvi samoprispevka, ki se bodo zbirala na posebnem računu bo upravljal svet krajevne skupnosti, ki je odgovoren za zbiranje in namensko uporabo sredstev. Nadzor nad zbiranjem, uporabo in gospodarjenjem s samoprispevkom zbranih sredstev opravlja nadzorni odbor KS Polana. Svet KS je dolžan o zbranih in porabljenih sredstvih najmanj enkrat letno poročati na zboru krajanov. 9. člen Samoprispevek obračunavajo in odtegujejo podjetja, zavodi, zasebni delodajalci in drugi izplačevalci plač ali nadomestil in pokojnin. Za zaposlene v tujini samoprispevek obračunava KS Polana. Zavezancem katastrskega dohodka obračunava samoprispevek DURS izpostava Lendava. Samoprispevek za gospodinjstva se plačuje na podlagi izstavljenih položnic s strani KS Polana. Zavezancem se plačani samoprispevek odšteva od osnove za dohodnino (Uradni list RS, št. 48/90 in 34/92). 10. člen Referendum vodi Volilna komisija krajevne skupnosti Polana, pri čemer se smiselno uporabljajo določila zakona o lokalnih volitvah in določitvi zakona o referendumu in o ljudski iniciativi. 11. člen Pravico glasovanja na referendumu imajo občani, ki so vpisani v splošni volilni imenik krajevne skupnosti. Na referendumu se glasuje neposredno in tajno z glasovnico, na kateri je naslednje besedilo: KRAJEVNA SKUPNOST POLANA G L A S O V N I C A za glasovanje na referendumu, dne o uvedbi krajevnega samoprispevka za dobo pet let, od do za območje vasi Velika Polana in vasi Brezovica. Sredstva samoprispevka bodo namensko porabljena za: sofinanciranje izgradnje kanalizacije v KS; sofinanciranje izgradnje čistilne naprave; ureditev komunalne infrastrukture. Višina samoprispevka bo znašala: 2% od neto plač zaposlenih oziroma nadomestila plače ter nagrad, plačil dopolnilnega dela in plačil po pogodbah o delu; 3% od neto zavarovalne osnove samostojnih podjetnikov in zasebnikov; 5% od katastrskega dohodka; 2% od pokojnin, razen tistih katerih je pokojnina za polno pokojninsko dobo nižja od zneska najnižje pokojnine; 250 DEM letno v tolarski protivrednosti obračunani po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan tekočega leta od občanov, ki so na začasnem delu v tujini in imajo stanovanje v vasi Velika Polana in v vasi Brezovica; SIT letno od vsakega gospodinjstva. GLASUJEM ZA PROTI Glasujete tako, da obkrožite besedo ZA, če se strinjate z uvedbo krajevnega samoprispevka, oziroma besedo PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinjate. 12. člen Sredstva za izvedbo referenduma zagotavlja Krajevna skupnost Polana. 13. člen Za vse ostalo, kar ni s tem sklepom posebej določeno se smiselno uporabljajo določila zakona o samoprispevku. 14. člen Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Svetu krajevne skupnosti Polana, objavi pa se v Uradnem listu Republike Slovenije. Velika Polana, dne 14. septembra Sveta krajevne skupnosti Polana Alojz Kramar l. r. HRPELJE-KOZINA Na podlagi določil 3. in 56. člena zakona o referendumu in ljudski iniciativi (Uradni list RS, št. 15/94), 3. člena zakona o samoprispevku (Uradni list SRS, št. 35/85) ter statuta Krajevne skupnosti Obrov je svet krajevne skupnosti na iniciativo zbora občanov vasi Obrov sprejel S K L E P o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Obrov 1. člen Razpiše se referendum za uvedbo samoprispevka pri sofinanciranju izvajanja sprejetih programov dela na območju Krajevne skupnosti Obrov.

12 Stran 4868 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE 2. člen Referendum bo v nedeljo, dne od 7. ure in najpozneje do 19. ure istega dne na istem volišču na katerem bodo lokalne volitve v Svet krajevne skupnosti Obrov. Za dan, ko začne teči opravilo za izvedbo referenduma, se šteje člen Sredstva, zbrana s samoprispevkom se bodo zbirala za obnovo in modernizacijo vaških poti v Krajevni skupnosti Obrov v obdobju 5 let. 4. člen Samoprispevek se zbira v denarju na žiro račun Krajevne skupnosti Obrov. Samoprispevek se lahko zbira tudi v drugačni obliki, ki predstavlja neposredno korist za izvedbo programa, in sicer: osebno delo oziroma prispevek občanov v delu ali materialu, odstop svojega zemljišča ali dela zemljišča, potrebnega za izvedbo dela iz 3. člena tega sklepa, prispevek delovnih organizacij in samostojnih podjetnikov za svoje delavce: v delu, materialu ali denarju, kadar gre za neposredno korist podjetja ali samostojnega podjetnika. 5. člen Samoprispevek bodo plačevali občani, ki stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Obrov, in sicer: 1. vsi zaposleni po stopnji 1% mesečno od neto plače, 2. zavezanci plačila davkov in prispevkov iz katastrskega dohodka v višini 5% od katastrskega dohodka, 3. samostojni podjetniki s stalnim bivališčem ali sedežem dejavnosti na območju Krajevne skupnosti Obrov v višini 1% od bruto zavarovalne osnove mesečno. Samoprispevek bodo plačevali občani na delu v tujini v višini tolarske protivrednosti 200 DEM na leto ter lastniki vikendov ali drugih nepremičnin, ki nimajo v Krajevni skupnosti Obrov stalnega bivališča, v protivrednosti 150 DEM letno. 4. 1% od neto prejemkov pokojnin, razen iz naslova kmečkih in invalidskih pokojnin, ki so oproščeni denarnih dajatev za samoprispevek, 5. 1% od neto davčne osnove za obdavčenje dobička iz redne ali občasne dejavnosti oziroma priložnostnega dela. Plačila samoprispevka v denarju so oproščeni vsi upravičenci, ki jih določa zakon o samoprispevku. Lahko pa svet KS za njih predpiše nadomestno obliko samoprispevka, če so zmožni tako obliko samoprispevka nuditi. 6. člen Trenutno neangažirana denarna sredstva iz samoprispevka se lahko ustrezno kratkoročno vežejo pri banki zaradi ohranjanja vrednosti zbranega denarja. Obresti iz takšne transakcije so sredstva Krajevne skupnosti Obrov. Za realizacijo samoprispevka je odgovoren Svet krajevne skupnosti Obrov. 7. člen Na referendumu imajo glasovalno pravico vsi volilni upravičenci po predpisih o samoprispevku in lokalnih volitvah. Razen upravičencev iz prejšnjega odstavka so volilni upravičenci na referendumu vse osebe, ne glede ali so polnoletne ali ne, če so v delovnem razmerju. Referendum izvede Volilna komisija krajevne skupnosti Obrov s pooblastili in na način, ki je predpisan za lokalne volitve, in objavi poročilo o izidu referenduma v Uradnem listu RS. 8. člen Zapadle zneske samoprispevka obračunavajo in odtegujejo izplačevalci plač oziroma nadomestil in pokojnin. Ostalim zavezancem plačila samoprispevka bo obračunavala in odtegovala posamezne zneske Republiška uprava za javne prihodke, izpostava Sežana. Lastniki vikendov in drugih grajenih objektov, ki nimajo stalnega bivališča na območju Krajevne skupnosti Obrov bodo plačevali svoj delež samoprispevka dvakrat letno na podlagi položnic, ki jim jih bo poslala Krajevna skupnost Obrov. Od zavezancev, ki ne izpolnjujejo obveznosti iz samoprispevka v določenem roku, se obveznosti prisilno izterjajo po predpisih, ki veljajo za prisilno izterjavo prispevkov in davkov davkoplačevalcev, z obračunom zamudnih obresti. 9. člen Na referendumu glasujejo volivci neposredno in tajno z glasovnicami, na katerih je naslednje besedilo: Občina Hrpelje-Kozina Krajevna skupnost Obrov Na referendumu dne za uvedbo samoprispevka za obdobje 5 let, ki se bo uporabil za obnovo in modernizacijo vaških poti na območju Krajevne skupnosti Obrov glasujem ZA PROTI uvedbo samoprispevka uvedbi samoprispevka Tisti, ki glasuje, izpolni glasovnico tako, da obkroži besedo ZA, če se strinja z uvedbo samoprispevka, oziroma PROTI, če se z uvedbo samoprispevka ne strinja. žig Krajevne skupnosti Obrov 10. člen Sredstva za izvedbo referenduma zagotovi Krajevna skupnost Obrov. 11. člen Ta sklep se objavi na krajevno običajen način in v Uradnem listu RS ter začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. Št. 285/97 Hrpelje-Kozina, dne 5. septembra Sveta krajevne skupnosti Obrov Joško Miklavec l. r.

13 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4869 MARIBOR Na podlagi sklepa o razpisu referenduma za uvedbo 4. krajevnega samoprispevka v KS Miklavž na Dravskem polju (Uradni list RS, št. 45/97) daje Volilna komisija krajevne skupnosti Miklavž na Dravskem polju P O R O Č I L O o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo 4. krajevnega samoprispevka v KS Miklavž na Dravskem polju dne Na referendumu za uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Miklavž na Dravskem polju so bili ugotovljeni naslednji izidi glasovanja: 1. v volilni imenik je bilo vpisanih 3007 volivcev, 2. po volilnem imeniku je glasovalo 1319 volivcev, kar je 43,85%, 3. s potrdilom je glasoval 1 volivec, 4. neveljavne so bile 4 glasovnice, 5. veljavnih glasovnic je bilo ZA uvedbo samoprispevka je glasovalo 971 volivcev, kar je 73,56%, ki so glasovali. 7. PROTI uvedbi samoprispevka je glasovalo 345 volivcev, kar je 26,14%, ki so glasovali. Na podlagi izida glasovanja ter skladno z zakonom o referendumu in o ljudski iniciativi, volilna komisija krajevne skupnosti Miklavž na Dravskem polju ugotavlja, da je bil izglasovan predlog za uvedbo krajevnega samoprispevka v KS Miklavž na Dravskem polju, ker se je zanj izrekla večina volivcev, ki so glasovali. Miklavž na Dravskem polju, dne 18. septembra Volilne komisije krajevne skupnosti Miklavž Oto Črešnar l. r. 2. člen Naselje Ožbolt nad Zmincem se preimenuje v naselje z imenom Sv. Ožbolt. Istočasno se v naselju izvede preoštevilčba hišnih številk. 3. člen V roku šestih mesecev po uveljavitvi tega odloka Območna geodetska uprava Kranj izpostava Škofja Loka izvede vse potrebne spremembe v evidenci hišnih številk in izdela seznam sprememb v oštevilčbi objektov. 4. člen Vsi državni organi, ki vodijo svoje evidence, so dolžni v roku enega leta po uveljavitvi tega odloka uskladiti svoje evidence s tem odlokom. 5. člen Stroške za izdelavo tablic s hišno številko nosi Občina Škofja Loka. Stroške za zamenjavo osebnih dokumentov nosijo prizadeti občani. 6. člen Območna geodetska uprava Kranj izpostava Škofja Loka naroči tablice s hišno številko in jih posreduje Krajevni skupnosti Škofja Loka mesto. Lastniki oziroma uporabniki oštevilčenih stavb morajo namestiti hišne tablice najkasneje v roku 30 dni po prejemu obvestila s strani krajevne skupnosti, o prevzemu hišne tablice. V roku enega leta mora lastnik oziroma upravljalec odstraniti z objekta staro hišno tablico. 7. člen Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št /97 Škofja Loka, dne 18. septembra Občinskega sveta občine Škofja Loka Pavel Malovrh l. r. ŠKOFJA LOKA Na podlagi 8. člena zakona o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 5/80, 42/86 in 5/90), 13. člena pravilnika o določevanju imena naselij in ulic ter o označevanju naselij, ulic in stavb (Uradni list SRS, št. 11/80) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 23. seji dne sprejel O D L O K o preimenovanju naselij Andrej nad Zmincem in Ožbolt nad Zmincem 1. člen Naselje Andrej nad Zmincem se preimenuje v naselje z imenom Sv. Andrej. Istočasno se v naselju izvede preoštevilčba hišnih številk Na podlagi 21. člena zakona lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 odločba US, 45/94 odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 odločba US, 63/95 obvezna razlaga, 9/96 odločba US, 44/96 odločba US in 26/97) in 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) je Občinski svet občine Škofja Loka na 23. redni seji dne sprejel S T A T U T A R N I S K L E P 1. člen S tem statutarnim sklepom se opredeli in določi stvarna pristojnost Občinskega sveta občine Škofja Loka za odločanje v postopku v zvezi s koncesioniranimi gospodarskimi javnimi službami.

14 Stran 4870 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE 2. člen Devetnajsta alinea 18. člena statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95) se nadomesti z besedilom: določa gospodarske javne službe, izvajanje gospodarskih javnih služb in način opravljanja koncesioniranih javnih služb, 3. člen Ta statutarni sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Št /95 Škofja Loka, dne 18. septembra Občinskega sveta občine Škofja Loka Pavel Malovrh l. r. Popravek V sklepu o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Zavratec (Idrija), objavljenem v Uradnem listu RS, št /97 z dne 5. IX. 1997, se v 5. členu šesta alinea pravilno glasi: po stopnji 6 % od katastrskega dohodka od kmetijske dejavnosti za občane, ki opravljajo samo kmetijsko dejavnost in stalno prebivajo na območju Krajevne skupnosti Zavratec. Popravek Sveta KS Zavratec Ivan Lazar l. r. V odloku o proračunu Mestne občine Celje za leto 1997, objavljenem v Uradnem listu RS, št /97, z dne 17. VII je izpadla tabela BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV, kot sledi: Bilanca prihodkov in odhodkov po glavnih virih in odhodkih Zap. št. Zaključni račun 1996 Proračun 1997 Indeks 4/ A. PRIHODKI a) Prihodki za zagotovljeno porabo 1.884, , ,1 b) Finančna izravnava 472, , ,1 I. Skupaj prihodki za zagotovljeno porabo (a+b) 2.357, , ,3 II. Ostala dopolnilna sredstva 14, c) Prihodki za druge naloge 315, , ,4 d) Prihodki, določeni z drugimi predpisi 136, , ,2 e) Prihodki od premoženja 94, , ,2 f) Prihodki iz naslova sofinanciranja 378, , ,1 III. Skupaj prihodki za druge naloge (c,d,e,f) 925, , ,8 A. SKUPAJ JAVNOFINANČNI PRIHODKI 3.296, , ,0 B. ODHODKI I. Sredstva za delo občinske uprave 277, , ,2 II. Sredstva za delo občinskih organov 27, , ,9 III. Drugi odhodki 12, , ,5 IV. Odhodki za delo na področju zaščite 8, , ,1 V. Subvencije in ostali transferji v gospodarstvu 664, , ,2 VI. Plačilne storitve in dotacije javnim zavodom in ustanovam 1.223, , ,1 VII. Odhodki investicijskega značaja 660, , ,9 VIII. Sredstva za druge javne potrebe IX. Drugi odhodki 244, , ,4 X. Sredstva izločena v rezerve 55, , ,6 XI. Plačila obresti od posojil 43, , ,4 XII. Finančne naložbe XIII. Prenos sredstev na sklade 150, , ,3 B. SKUPAJ JAVNOFINANČNI ODHODKI 3.368, , ,4 C. PRIMANJKLJAJ PRIHODKOV NAD ODHODKI 72, , ,6 D. RAČUN FINANCIRANJA XIV. Zadolževanje občine 75, XV. Odplačila posojil 87, , ,7 XVI. Neto zadolževanje občine 12, , ,8 E. SKUPAJ PRIHODKI IN ZADOLŽEVANJE 3.371, , ,4 F. SKUPAJ ODHODKI IN ODPLAČEVANJE POSOJIL 3.456, , ,0 G. ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNU -84, , ,4 Občinskega sveta mestne občine Celje Alojz Oset l. r.

15 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE Stran 4871 Popravek V statutu Krajevne skupnosti Grad, objavljenem v Uradnem listu RS, št /97, z dne 29. VIII. 1997, se na koncu akta črta besedilo Kuzma, dne 15. novembra 1996 in pravilno glasi Grad, dne 15. novembra Krajevne skupnosti Grad Marjan Kovač l. r. Popravek V pravilniku o službeni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega nadzornika in službeni izkaznici pooblaščene osebe za komunalni nadzor, objavljenem v Uradnem listu RS, št /97 z dne 8. VIII. 1997, se na koncu akta doda še naslednja priloga: Sveta mestne občine Slovenj Gradec Niko R. Kolar l. r.

16 Stran 4872 URADNI LIST REPUBLIKE SLOVENIJE VSEBINA Stran Stran PREDSEDNIK REPUBLIKE Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Zvezni republiki Nemčiji Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Amerike Ukaz o imenovanju izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Združenih državah Mehike Ukaz o imenovanju izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kraljevini Švedski 4857 MINISTRSTVA Odredba o obrazcih za vpis v zemljiško knjigo 4857 VLADA Pravilnik o spremembah pravilnika o štipendiranju 4866 DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Poročilo o gibanju plač za julij OBČINE Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka za območje vasi Velika Polana in za območje vasi Brezovica v Krajevni skupnosti Polana (Črenšovci) Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Obrov (Hrpelje-Kozina) Poročilo o izidu glasovanja na referendumu za uvedbo 4. krajevnega samoprispevka v KS Miklavž na Dravskem polju dne (Maribor) Odlok o preimenovanju naselij Andrej nad Zmincem in Ožbolt nad Zmincem (Škofja Loka) Statutarni sklep Občinskega sveta občine Škofja Loka 4869 Popravek sklepa o razpisu referenduma o uvedbi krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Zavratec (Idrija) 4870 Popravek odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto Popravek statuta Krajevne skupnosti Grad (Kuzma) 4871 Popravek pravilnika o službeni izkaznici, uniformi in opremi komunalnega nadzornika in službeni izkaznici pooblaščene osebe za komunalni nadzor (Slovenj Gradec) 4871 Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo Direktor Lojze Janko Založnik Časopisni zavod Uradni list Republike Slovenije Direktor in odgovorni urednik Marko Polutnik Tisk Tiskarna SET, d.o.o., Vevče Akontacija naročnine za leto 1997 je SIT (s prometnim davkom), pri ceni posameznega Uradnega lista RS je vračunan 5% prometni davek Reklamacije se upoštevajo le mesec dni po izidu vsake številke Uredništvo in uprava Ljubljana, Slovenska 9 Poštni predal 379/VII Telefon direktor, sekretar, šef računovodstva , prodaja , računovodstvo, naročnine , telefaks , uredništvo , uredništvo telefaks Internet Žiro račun Po mnenju Ministrstva za kulturo se ta publikacija uvršča med proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po 13. točki tar. št. 3 zakona o prometnem davku (Uradni list RS, št /92 z dne 25. I. 1992)

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE SEŽANA ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 14.793.384 14.87.659 12.723.11-2.84.558 86, 85,9 TEKOČI PRIHODKI (7+71) 12.62.638 12.624.686 11.62.72-1.22.614

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop

ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Pop ogaške novice Glasilo občine Logatec, 30. marec 2007, letnik XXXVIII, št. 3/1 c Uradne objave ~ Odlok o proračunu Občine Logatec za leto 2007 (' ~ Popravek Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi

Prikaži več

Na podlagi 27

Na podlagi 27 Na podlagi 27. člena v zvezi z 21. členom Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije U R E D B O o spremembah

Prikaži več

PREDLOG

PREDLOG DOPOLNJEN PREDLOG MAREC 2019 Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 ZUJF,

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna PRORAČUN OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2015 - predlog proračuna v 2. obravnavi (23.12.2014) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 6.149.518,72 6.190.906,72 4.009.799,45 3.586.808,39

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ŠMARJEŠKE TOPLICE ZA LETO 2014 (realizacija proračuna) I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.883.691,42 4.009.799,45 4.009.799,45 5.155.953,00 4.333.927,00

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc REPUBLIKA SLOVENIJA RAČUNSKO SODIŠČE Prežihova 4, 61000 LJUBLJANA Telefon: 178 58 88 Telefax: 178 58 91 Ljubljana, 5. 4. 1996 Številka: 1215-1/96-7 Računsko sodišče Republike Slovenije izdaja na podlagi

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi

Prikaži več

Uradni list RS, št

Uradni list RS, št Uradni list RS, št. 9-361/1998 1. člen S tem odlokom ustanovi Republika Slovenija fundacijo za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji. Ustanoviteljske pravice uresničuje Državni zbor Republike

Prikaži več

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad

1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Urad 1. julij 2019 Številka: 11/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Pravilnik sejnine

Pravilnik sejnine OBČINSKI SVET www.sezana.si obcina@sezana.si Partizanska cesta 4, 6210 Sežana Tel.: 05 73 10 100, Fax: 05 73 10 123 Številka: 032-1/2011-11 Datum: 28. 2. 2011 Na podlagi sedmega odstavka 34.a člena Zakona

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn

Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišn Leto rojstva Sorodstveno razmerje* Priloga 1 PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka,

Prikaži več

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p

PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (p PODATKI O DAVČNEM ZAVEZANCU PRILOGA 1 (ime in priimek) (davčna številka) (podatki o bivališču: naselje, ulica, hišna številka) (elektronski naslov) (poštna številka, ime pošte) (telefonska številka) VLOGA

Prikaži več

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je

Številka: 4/14-3 Datum: Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Številka: 4/14-3 Datum: 24. 4. 2014 Na podlagi prvega odstavka 35.člena Zakona o sodiščih (Uradni list RS, št. 19/94 s spremembami in dopolnitvami) je Sodni svet Republike Slovenije na 34. seji dne 24.

Prikaži več

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl

ZAVAROVANEC/PODLAGA ZAVAROVANJA ZZVZZ VRSTA PRISPEVKA OSNOVA ZAVEZANEC za plačilo STOPNJA IN MESEČNI ZNESEK Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podl Osebe, ki so v delovnem razmerju v RS Podlaga: 001, 013, 016, 029, 034, 036, 084, 085 Kategorija zavarovancev: aktivni 1. točka 15. Enaka osnova kot za PIZ,vendar ne manj kot 60 % zadnje znane povprečne

Prikaži več

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16)

Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) Na podlagi 109. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 15/06 - uradno prečiščeno besedilo, 22/08, 4/15 in 1/16) je Svet Mestne občine Velenje na 12. seji dne 22. 3.

Prikaži več

INFORMACIJE MAREC 2017

INFORMACIJE MAREC 2017 INFORMACIJE MAREC 2017 NOVICE Zakon o pokojninsko invalidskem zavarovanju STATISTIČNI PODATKI Spoštovani! V februarju 2017 ni bilo veliko novosti na področju davkov, financ in računovodstva, na nekaj sprememb

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Microsoft Word - odlok 2005.doc

Microsoft Word - odlok 2005.doc Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je

Prikaži več

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49

Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 12. člena statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49 Na podlagi 8. in 59. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) ter 1a statuta Občine Štore (Uradni list RS, št. 49/95) je Občinski svet občine Štore na seji dne 30. 4. 1996

Prikaži več

premoženjske - brez op

premoženjske - brez op RAVNANJE Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM - RAZPOLAGANJE IN PRIDOBIVANJE NEPREMIČNIN- PREDLAGATELJ: Darko Zevnik, župan Občine Metlika PRIPRAVILA: Jasna Brus Rožman PREDMET: Nepremičnine A.) - parc. št. 2766/6

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2014 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Javna služba Konto Realizacija 2012* Realizacija

Prikaži več

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx

Microsoft Word - SES2018_MetodološkaNavodila_KONČNA.docx RAZISKOVANJE O STRUKTURI PLAČE ZA LETO 2018 METODOLOŠKA NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VPRAŠALNIKA ZAP-RSP Splošna navodila za izpolnjevanje vprašalnika ZAP-RSP 1. Poročevalske enote so v vzorec izbrani poslovni

Prikaži več

tč. 2A

tč. 2A Gregorčičeva 20 25, Sl-1001 Ljubljana T: +386 14781000 F: +386 14781607 E: gp.gs@gov.si http://www.vlada.si/ PREDLOG NUJNI POSTOPEK 2019-2611-0031 ZAKON O SPREMEMBI ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM

Prikaži več

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc

Microsoft Word - INFORMACIJE NOVEMBER doc INFORMACIJE NOVEMBER 2014 Spoštovani! Pošiljamo Vam informacije za november. Vlada pripravlja kup dokaj neugodnih ukrepov za podjetnike (povišan davek na bančne storitve, povišan davek na zavarovalniške

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: , f: Številka: /201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 15, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 410-133/-3 Datum: 24. 10. OBČINSKI SVET OBČINE LOGATEC Zadeva:

Prikaži več

Program dela NO za leto 2009

Program dela NO za leto 2009 Na podlagi 41. člena statuta občine Mirna Peč ter 12. in 13. člena Poslovnika nadzornega odbora občine Mirna Peč, je Nadzorni odbor občine Mirna Peč na svoji 9. seji, dne 15.12.2008 in 3. korespondenčni

Prikaži več

5

5 5 OBČINA KANAL OB SOČI OBČINSKI SVET PREDLOG Na podlagi 1 člena Statuta Občine Kanal ob Soči (Uradno objave Primorskih novic, št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS, št. 70/07 in 51/08) in 20. člena Poslovnika

Prikaži več

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O

URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URADNO GLASILO OBČINE LJUTOMER ŠTEVILKA: 6/2011 LJUTOMER, 26. september 2011 VSEBINA URADNEGA GLASILA: 44. ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA ODMERO KOMUNALNEGA

Prikaži več

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen

obrazci javni razpis stanovanjski sklad pravilen OBČINA GORNJA RADGONA OBČINSKA UPRAVA Partizanska c. 13, 9250 Gornja Radgona tel.: 02 564 38 00, faks: 02 564 38 14 http://www.gor-radgona.si e-pošta: tajnistvo.zupana@gor-radgona.si V L O G A ZA DODELITEV

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Pravilnost financiranja referendumske

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predstavlja zgolj delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. O D L O K o ustanovitvi javnega socialno varstvenega zavoda Center

Prikaži več

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu

30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 žu 30. april 2019 Številka: 3/1 Priloga 1 Vsebina: 1. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Mestne občine Velenje za leto 2019 župan Mestne občine Velenje Bojan KONTIČ, l. r. 3/1 VSEBINA

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE P OBRAZLOŽITEV PREDLOGA ODLOKA O DOLOČITVI STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE IN DOLOČITVI TAKSE ZA OBRAVNAVANJE ZASEBNIH POBUD ZA SPREMEMBO NAMENSKE RABE PROSTORA V OBČINI RADLJE OB DRAVI: 1. RAZLOGI ZA SPREJEM,

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00 F: 01 369 59 01 E: gp.mk@gov.si www.mk.gov.si Številka: 0070-17/2018/7 Ljubljana, 26. 11. 2018 EVA 2018-3340-0017 GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

OBČINA LOGATEC ŢUPAN e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201

OBČINA LOGATEC ŢUPAN  e: Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka:007-31/201 OBČINA LOGATEC ŢUPAN www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Trţaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka:007-31/2011-1 Datum: 18. 10. 2011 Zadeva: Odlok o programu opremljanja

Prikaži več

NASLOVNICA ČISTOPIS

NASLOVNICA ČISTOPIS MESTNA OBČINA SLOVENJ GRADEC O D L O K O PRORAČUNU MESTNE OBČINE SLOVENJ GRADEC ZA LETO 2011 (Uradni list RS, št. 110/ z dne 31. 12. ) MESTO GLASNIK MIRU PEACE MESSENGER CITY K A Z A L O Odlok o proračunu

Prikaži več

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del

Uradni list RS - 18/99, Uredbeni del Uradni list Republike Slovenije Internet: http://www.uradni-list.si e-mail: info@uradni-list.si Št. 18 Ljubljana, četrtek 25. 3. 1999 Cena 1.120 SIT ISSN 1318-0576 Leto IX OBČINE ČRENŠOVCI 911. Statut

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu

Revizijsko poročilo: Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu Revizijsko poročilo Pravilnost financiranja referendumske kampanje stranke DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije za referendum o Zakonu o Radioteleviziji Slovenija Revizijsko poročilo Pravilnost

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc)

(Microsoft Word - Uredba_o_vi\232ini_povra\350il_stro\232kov_v_zvezi_z_delom_in_drugih_dohodkov_ki_se_ne_v\232tevajo_v_dav\350no_osnovo.doc) UREDBA o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja neuradno prečiščeno besedilo Uradna lista RS, št. 140/06 (29.12.2006) in 76/08 (25.07.2008). Datum veljavnosti in uporabe:

Prikaži več

Uradni list RS 56/2000 z dne 22

Uradni list RS 56/2000 z dne 22 Uradni list RS 56/2000 z dne 22. 6. 2000 2598. Odlok o koncesijskem aktu za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo in izvajanje gospodarske javne službe odvajanja

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o davčni

Prikaži več

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016

Revizijsko poročilo: Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 Revizijsko poročilo Pravilnost poslovanja politične stranke Lista Marjana Šarca v letu 2016 POSLANSTVO Računsko sodišče pravočasno in objektivno obvešča javnosti o pomembnih razkritjih poslovanja državnih

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA

PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLA PREDLOG ODLOKA O TAKSI ZA OBRAVNAVANJE POBUD ZA SPREMEMBE NAMENSKE RABE PROSTORA IN NADOMESTILU STROŠKOV LOKACIJSKE PREVERITVE V OBČINI ŠENTILJ PREDLAGATELJ: Župan Občine Šentilj GRADIVO PRIPRAVIL: Občinska

Prikaži več

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de

JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah de JAVNA AGENCIJA: Slovenski filmski center, javna agencija RS FINANČNI NAČRT ZA LETO 2013 Načrt prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti Konto Realizacija 2011 Realizacija 2011 Ocena

Prikaži več

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc

Microsoft Word - pravilnik-place-2014.doc Na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 UPB 3, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12 in 105/12), Zakona o

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured

Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Ured Številka 12, letnik III, december 2016 PLAČNI KAŽIPOT PODATKI ZA OBRAČUN PREJEMKOV Vsebina Pregled prejemkov po kolektivnih pogodbah dejavnosti 2 Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov

Prikaži več

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav

JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Jav JAVNI RAZPIS ZA DOODELITEV NEPROFITNIH STANOVANJ V NAJEM Javni stanovanjski sklad Mestne občine Murska Sobota oddaja stanovanja v najem na podlagi Javnega razpisa. Razpis je javnega značaja in je objavljen

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Vodilni spletni računovodski program Enaka bruto plača, različno izplačilo? Na enostaven način razlagamo, zakaj pride do razlik pri izplačilu, čeprav je pogodbena plača enaka. Računovodski servis Valerija

Prikaži več

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost

Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / / Stran Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Uradni list Republike Slovenije Št. 84 / 23. 12. 2016 / Stran 12607 Priloga IV: Vloga za pridobitev pravice do plačila prispevkov za socialno varnost Na podlagi 83. člena Zakona o uresničevanju javnega

Prikaži več

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT

OBRAZLOŽITEV TOČKE DNEVNEGA REDA OBRAZEC ŠT 8. /redna/ seja občinskega sveta Januar 2016 PRORAČUN OBČINE LENDAVA ZA LETO 2016 /1. obravnava/ GRADIVO PRIPRAVILA: Urad župana Župan občine PREDLAGATELJ: Župan - Polgármester OBRAZEC ŠT. 01/2014 OBRAZLOŽITEV

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Microsoft Word - pregled sklepov.doc

Microsoft Word - pregled sklepov.doc OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA Številka: 011-0003/2012 Datum: 22. 03. 2012 P R E G L E D SKLEPOV 11. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA, Z DNE 29. 02. 2012 1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 11.

Prikaži več

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI

PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETI PRIJAVNI OBRAZEC ZA DODELITEV POMOČI ZA ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU V OBČINI VODICE V LETU 2015 ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE V KMETIJSTVU UKREPI DE MINIMIS V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE

Prikaži več

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del

Uradni list RS - 13/2009, Uredbeni del Digitally signed by Spela Munih Stanic DN: c=si, o=state-institutions, ou=web-certificates, ou=government, serialnumber=123544481413, cn=spela Munih Stanic Reason: Direktorica Uradnega lista Republike

Prikaži več

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07

URADNI VESTNIK OBČINE MENGEŠ Št. 7/2011, 11. november 2011 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 URADNI VESTNIK Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 uradno prečiščeno besedilo 2 in naslednji), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in naslednji),

Prikaži več

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana

Gregorčičeva 20, 1001 Ljubljana gp.mizs@gov.si Številka: 382-28/2014/57 Ljubljana, 14. 7. 2015 EVA (če se akt objavi v Uradnem listu RS) GERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE Gp.gs@gov.si ZADEVA: Prenos ustanovitvenega deleža

Prikaži več

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č

V L O G A ZA DODELITEV NEPROFITNEGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN Č V L O G A ZA DODELITEV PROFITGA STANOVANJA V NAJEM PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA LETO 2018 PROSIMI, PIŠITE Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI, RAZLOČNO IN ČITLJIVO ŠE POSEBEJ PAZITE PRI PISANJU ŠTEVILK! 1. SPLOŠNI

Prikaži več

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx)

(Microsoft Word - \212ifre podlag za zavarovanje z opisom.docx) ŠIFRE PODLAG ZA ZAVAROVANJE Z OPISOM Pojasnilo oznak PIZ - pokojninsko in invalidsko zavarovanje ZZ - zdravstveno zavarovanje ZPB - zavarovanje za primer brezposelnosti ZSTV - zavarovanje za starševsko

Prikaži več

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura

15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37. člena Statuta Mestne občine Velenje (Ura 15. januar 2019 Številka: 1/2019 X. mesec 2005 Številka: XX/2005 Mestna občina Velenje - ŽUPAN Na podlagi 37a Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 1/2016 - uradno prečiščeno besedilo)

Prikaži več

Predstavitev IPro06

Predstavitev IPro06 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2006 CILJI REVIZIJE 1. Izrek mnenja o predlogu splošnega dela zaključnega računa 2. Izrek mnenja o pravilnosti izvršitve:

Prikaži več

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom

Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom Na podlagi 18. člena Zakona o ustanovah (Ur. l. RS, št. 70/05 - UPB1 in 91/05-popr.) ter 14. člena Akta o ustanovitvi Fundacije za podporo športnikom iz socialno šibkih okolij, ustanove (opr. št. notarskega

Prikaži več

Predstavitev IPro07

Predstavitev IPro07 REVIZIJSKO POROČILO O PREDLOGU ZAKLJUČNEGA RAČUNA PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2007 IZREČENI MNENJI Za izkaze (bilance) državnega proračuna smo izrekli mnenje s pridržkom. Za pravilnost izvršitve

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc

Microsoft Word - 3. seja_T5_Odlok o plakatiranju.doc OBČINA POLJČANE Občinski svet 3. redna seja Občinskega sveta, 1. februar 2011 Gradivo za 5. točko dnevnega reda Predlagatelj: Stanislav Kovačič, župan ZADEVA: Odlok o plakatiranju na območju občine Poljčane

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz

Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz Kazalo vsebine portala Minimalna pravna ureditev 1 Minimalna pravna ureditev 1.1 Copyright 2 Aktualne informacije 2.1 Kazenskopravno varstvo pravic iz delovnega razmerja 2.2 Varstvo osebnih podatkov v

Prikaži več

ŽUPAN OBČINA LOGATEC e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201

ŽUPAN OBČINA LOGATEC  e: Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: , f: Številka: 013-1/201 ŽUPAN OBČINA LOGATEC www.logatec.si e: obcina.logatec@logatec.si Tržaška cesta 50 A, 1370 Logatec t: 01 759 06 00, f: 01 759 06 20 Številka: 013-1/2019-80 Datum: 4. 3. 2019 OBČINSKI SVET POROČILO O IZVRŠEVANJU

Prikaži več

USODL iskalnik

USODL iskalnik Opravilna št.: U-I-99/04 ECLI: ECLI:SI:USRS:2005:U.I.99.04 Akt: Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Primorske novice, Uradne objave, št. 6/03 in 7/03), 8. čl. Izrek: Določba 8. člena Pravilnika

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET

Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LET Obrazec B: KULTURNI PROJEKT PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS ZA DODELITEV PRORAČUNSKIH SREDSTEV IZVAJALCEM PROJEKTOV NA PODROČJU KULTURE V OBČINI KAMNIK ZA LETO 2018 I. PODATKI O PRIJAVITELJU: 1. Ime oziroma naziv

Prikaži več

OBČINA DUPLEK

OBČINA DUPLEK OBČINA DUPLEK OBČINSKI SVET TOČKA 6 IMENOVANJE A NADZORNEGA SVETA JMSS MARIBOR Predlagatelj gradiva: Mitja Horvat, župan Pripravljavec gradiva: občinska uprava, JMSS Maribor Poročevalec na seji: Dušanka

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D

MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana , MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: / D MESTNA OBČINA LJUBLJANA ŽUPANJA Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 306-10-10, 306-12-14 MESTNA OBČINA LJUBLJANA MESTNI SVET Šifra: 4780-20/2006-2 Datum: ZADEVA: Predlog za obravnavo na seji Mestnega

Prikaži več

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc MESTNA OBČINA NOVA GORICA Na podlagi 4. člena Zakona o javnih skladih (Ur. list RS, št. 22/00) in svojih statutov so občine sprejele: na podlagi 11. člena statuta mestni svet Mestne občine Nova Gorica

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015

Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 Občina Moravče na podlagi 8. člena Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Moravče za programsko obdobje 2015 2020 (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 3/15, 6/15

Prikaži več

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov

Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne sklenili Olimpijski komite Slov Na podlagi Dogovora o sofinanciranju štipendij za nadarjene športnike v Republiki Sloveniji, ki so ga dne 22. 12. 2011 sklenili Olimpijski komite Slovenije Združenje športnih zvez, ministrstvo, pristojno

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in

Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini Nazarje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju drugih interesnih skupin in njihovih programov v Občini (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 7/13) in Odloka o proračunu Občine za leto 2014 (Uradno glasilo slovenskih

Prikaži več

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski

OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO 2017-FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski OBČINA ŽELEZNIKI ČEŠNJICA 48, 4228 ŽELEZNIKI DRUGI REBALANS PRORAČUNA OBČINE ŽELEZNIKI ZA LETO -FUNKCIONALNA KLASIFIKACIJA Kriteriji: Proračunski uporabnik (PU) Funkcionalna klasifikacija (FK) Proračunska

Prikaži več