S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Ja"

Transkripcija

1 S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: Velja od:

2 KAZALO NAVODILA ZA UPORABO TARIFE NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV... 2 A. PODROČJE POSLOVANJA ZA PRAVNE OSEBE KREDITNO POSLOVANJE Provizija ob odobritvi kredita (plačilo ob odobritvi) Ostali stroški GARANCIJE IN POROŠTVA DRUGE TARIFE ZA PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZASEBNIKE POSLOVANJE S TRR Odprtje računa Vodenje računa (mesečno) Limit na TRR Obveščanje o stanju in prometu na TRR in drugi izpiski (izpisi, poštnina) ter ostali stroški Gotovinsko poslovanje Zaprtje računa PLAČILNI PROMET Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah držav članic EU, plač.tr. s tretjimi državami in domače pl. tr. v tuji valuti Ostali stroški plačilni promet Čekovno poslovanje Plačila trajnih nalogov in SEPA direktnih obremenitev Direktne bremenitve SEPA E-računi Izvozni (LORO) dokumentarni akreditiv Dokumentarni inkaso Odkup terjatev Ostali stroški Dh-Poslovni in Dh-Poslovni-Hal - elektronsko bančništvo Dh-Mobilni mobilno bančništvo Dnevno nočni trezor (DNT) B. PODROČJE POSLOVANJA ZA FIZIČNE OSEBE-OBČANI KREDITNI POSLI Stroški odobritve kredita ter stroški zavarovanja Lastno zavarovanje Druge vrste zavarovanja Prekoračitev sredstev na osebnem računu - limit Ostali stroški pri kreditnem poslovanju PLAČILNI PROMET IN SPREMLJAJOČE STORITVE Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije Čezmejne plačilne trans. v drugih valutah držav članic EU, pl. tr. s tretjimi državami in domače pl. tr.v tuji valuti Ostali stroški plačilni promet Čekovno poslovanje POSLOVANJE Z OSEBNIMI RAČUNI Odprtje računa Vodenje računa Nadomestilo za uporabo osnovnega računa Ostali stroški Dh-Osebni - elektronsko bančništvo Dh-Mobilni mobilno bančništvo Gotovinsko poslovanje Varčevalna hranilna knjižica (VHK) Strošek predčasne prekinitve varčevalne pogodbe na željo stranke C. KARTIČNO POSLOVANJE BA MAESTRO FIZIČNE OSEBE BA MAESTRO PRAVNE OSEBE MASTERCARD D. MEDBANČNO POSLOVANJE Elektronsko bančništvo E. STROŠKI IZTERJAVE IN OSTALI STROŠKI Pravne osebe Fizične osebe Izpiski F. OSTALO Potrdilo o solventnosti Izračun obresti, ki niso predmet poslovanja Poizvedbe o odprtih računih in stanju pri hranilnici Izdaja izbrisne pobotnice G. SPLOŠNA DOLOČILA

3 NAVODILA ZA UPORABO TARIFE NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV Opredelitev pojmov: hranilnica: Delavska hranilnica, d.d. Ljubljana prebivalstvo: fizične osebe zasebniki: samostojni podjetniki, osebe samostojnih poklicev (zdravniki, odvetniki kulturni delavci, ) pravne osebe: delniške družbe, družbe z omejeno odgovornostjo, državni organi, komanditne družbe, sindikati, društva, komitent hranilnice: pravna ali fizična oseba, ki na kateremkoli bančnem področju sodeluje s hranilnico nekomitent hranilnice: pravna ali fizična oseba, ki še ne sodeluje s hranilnico. 1. člen Tarifa hranilnice je uradni cenik storitev, ki jih ta opravlja za svoje komitente. Tarifo in vse spremembe izda uprava hranilnice s sklepom oziroma od nje pooblaščene osebe. 2. člen Zaposleni hranilnice so obvezni uporabljati vsakokratno veljavno tarifo hranilnice. 3. člen Pobude za spremembo tarife lahko dajejo vsi zaposleni hranilnice. Predloge za spremembo tarife upravi hranilnice dajejo v potrditev direktorji podružnic. 4. člen Določilo o plačilu storitev hranilnici je sestavni del pogodbe o sklenjenem poslu med hranilnico in stranko oz. uporabnikom. 5. člen Hranilnica poleg nadomestil in provizij zaračunava tudi dejanske stroške, povezane z izvedbo storitev hranilnice: poštnino za priporočene, ekspresne, letalske, vrednostne pošiljke in pošiljko s povratnico, poštnino za pakete, transportne stroške in druge stroške povezane z raznimi opravili s pošiljkami; stroške telefaksa, telefonskih pogovorov, razen pogovorov v krajevnem prometu in stroškov za primerjavo stanja; stroške, ki jih zaračunavajo druge banke in druge organizacije v državi in tujini, ki sodelujejo pri opravljanju poslov; takse, davke, zavarovalne premije in podobno, ki jih plačuje hranilnica po nalogu oziroma za račun komitenta; 2

4 sodne stroške (takse in podobno); stroške nalogov, ki niso predmet bančnega poslovanja; nujne naloge, razen depozitov; druge dejanske stroške, ki so opredeljeni v pogodbi oziroma s sporazumom med uporabnikom storitev oziroma komitentom in hranilnico. 6. člen Za posle, ki jih opravlja hranilnica komitentom po pooblastilu drugih institucij, zaračunava storitev po tarifi hranilnice in jo po dogovoru deli med izvajalce posla in hranilnico. 7. člen Rok za plačilo storitev za pravne osebe in zasebnike je 8 dni od dneva izstavitve obračuna hranilnice. Obračun pošljemo najkasneje v dveh dneh od nastanka dolžniško upniškega razmerja. Fizične osebe storitev poravnajo praviloma takoj. Če v času storitve fizična oseba ni prisotna, se račun izstavi najkasneje v dveh delovnih dneh, ki ga je fizična oseba dolžna poravnati v 8 dneh od dneva izstavitve računa. Kot račun veljajo tako za pravne osebe, zasebnike in fizične osebe tudi izpiski, ki jih hranilnica pošilja na osnovi storitev po različnih imetnikovih računih. 8. člen Račune za vse posle, ki jih opravlja pravna oseba in zasebnik, izstavlja skrbnik komitenta oziroma skrbnik TRR na osnovi sklenjenih pogodb. V drugih primerih izstavi račun tista enota, ki posel opravi. Fizične osebe poravnajo svoje obveznosti praviloma avtomatično iz osebnega računa na osnovi mesečnih izpiskov oz. obvestil. V drugih primerih izstavi račun enota, ki je posel opravila. Vedno velja pravilo: ena pogodba, ena davčna številka. Hranilnica praviloma obračunava pravnim osebam in zasebnikom stroške na TRR zadnji dan obračunskega obdobja (meseca, trimesečja, polletja, ). Ta dan je dan dolžniško upniškega razmerja. 9. člen Hranilnica za neplačane storitve zaračunava zakonite zamudne obresti od dneva poteka plačilnega roka. 10. člen Tarifa hranilnice je v skladu z Zakonom o davku na dodano vrednost opredeljena na: davka oproščene storitve in davka neoproščene-obdavčljive storitve. Davka oproščene storitve uporabljamo vedno z navedbo klavzule:» DDV ni obračunan po 4. a tč. 44. člena ZDDV-1«. Davka neoproščene obdavčljive storitve: na znesek storitve se obračuna 22 % DDV. 3

5 TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV A. PODROČJE POSLOVANJA ZA PRAVNE OSEBE 1. KREDITNO POSLOVANJE 1.1 Provizija ob odobritvi kredita (plačilo ob odobritvi) Zastava nepremičnine-hipoteka kot osnovno zavarovanje Druge oblike zavarovanja Strošek odobritve v * 2,10 % od zneska kredita min. 150,00, max. 800,00 2,10 % od zneska kredita min. 150,00, max. 600,00 Strošek lastnega zavarovanja v * 0 1,00 % od zneska kredita** * stroški (tudi maksimalni) so lahko tudi višji in so odvisni od bonitete kreditojemalca ** se ne obračuna za zavarovanje s premičnino ali depozitnimi sredstvi v vrednosti najmanj 50 % kredita Opombe: - zveze in društva upokojencev: vsi krediti brez stroškov odobritve, v kolikor imajo TRR samo v DH, - gasilska društva, zveze in društva delovnih invalidov: 50 % znižane stroške odobritve (min. in max. stroški ostanejo enaki) Krediti za druge energetske projekte Krediti do ,00 do 10 let nad 10 do 15 let Krediti nad ,00 do 10 let nad 10 do 15 let 400,00 500,00 800, ,00 Člani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, ki odprejo TRR v hranilnici Strošek odobritve 1,0 % od zneska kredita max 800,00 Krediti etažnim lastnikom Strošek odobritve 2,0 % od zneska kredita min 100,00, max 400, Ostali stroški Stroški vodenja kredita gasilska društva ter zveze in društva upokojencev, zveze in društva delovnih invalidov, ribiške zveze in družine, planinska zveza in planinska društva, lovska zveza in družine, zveza in društva radioamaterjev, v kolikor imajo TRR le v DH in etažni lastniki Stroški vodenja kredita sindikati Stroški vodenja kredita kmetijske zadruge Stroški vodenja kredita ostali 1,50 / mesečno 3,00 / mesečno 4,00 / mesečno 0,1 % od odobrene glavnice kredita za prvo leto in 0,1 % od višine neodplačane glavnice za vsako naslednje leto, min. 80,00 letno Stroški plačilnega prometa (nakazila kredita) - po posameznem nakazilu 5,50 - razen na TRR pri hranilnici Sprememba na zahtevo kreditojemalca odplačilne dobe, oblike 2,0 % od stanja kredita zavarovanja, moratorij, aneks k pogodbi, ipd. (tudi za reprogram) min 50,00 max 1.000,00 Ponovna izdelava načrta za odplačevanje kredita (ki je povezan s 5,00 poslom hranilnice) 4

6 Strošek odstopa od pogodbe pred črpanjem kredita 0,50 % od zneska kredita Strošek izdaje izjave o finančni pokritosti 150,00 Notarska overitev podpisa po računu notarja Opominjanje 1. opomin 10,00 2. opomin 15,00 3. opomin 20,00 4. opomin 25,00 Opomin pred izvršbo oz. odstop od pogodbe 40,00 Strošek nadomestila za pripravljenost-kreditna linija 0,25% letno od zneska odobrene kreditne linije Nadomestilo za obravnavo vloge (za kredit, limit, garancijo), če se 50% stroškov odobritve stranka po potrditvi ponudbe ne odloči skleniti pogodbe Predčasno dokončno ali delno poplačilo dolgoročnega kredita (za kredite odobrene od ) 1,0 % od vrnjenega zneska 2. GARANCIJE IN POROŠTVA Strošek odobritve garancije oz. nepreklicne izjave 2,00 % min. 100,00 o izdaji garancije* od zneska garancije Strošek vodenja garancije 1 % na leto od višine garancije min. 84,00 Strošek unovčitve garancije 0,25 % od zneska garancije min. 100,00 * v primeru obračuna stroškov za izjavo o izdaji garancije, se za to isto garancijo ne zaračunajo novi stroški ob sami izdaji garancije 3. DRUGE TARIFE ZA PRAVNE OSEBE, SAMOSTOJNE PODJETNIKE IN ZASEBNIKE 3.1 POSLOVANJE S TRR Odprtje računa Vse pravne osebe.1.2 Vodenje računa (mesečno): Sindikati 2,40 Zveze in Društva 3,90 Samostojni podjetniki in zasebniki 4,30 Dopolnilna dejavnost na kmetiji 2,40 Podjetja 6,50 Socialna podjetja 3,90 Kmetijske zadruge 3,90 Zveze in društva upokojencev ter delovnih invalidov 2,40 Volilni račun 3,90 Gasilska društva, Gasilska zveza Slovenije in humanitarne organizacije Račun rezervnega sklada etažnih lastnikov 5

7 Fiduciarni račun odvetnikov, notarjev, odvetniških družb, 2,40 nepremičninskih družb in izvršiteljev Fiduciarni račun stečajnih upraviteljev, registriranih v PRS 4,50 Fiduciarni račun stečajnih upraviteljev, ki niso registrirani v PRS 2,40 Tuje pravne osebe 12,50 Računi pri katerih ima zakoniti zastopnik ali lastnik stranke bivališče 15,00 na tveganem geografskem območju (ZPPDFT) Opomba: ob prvi otvoritvi poslovnega računa v Delavski hranilnici je prvih 6 mesecev vodenje računa, pri čemer navedena ugodnost ne velja za volilne račune, račune pravnih oseb, ki so v stečaju, fiduciarne denarne račune stečajnih upraviteljev, odvetnikov, odvetniških družb, nepremičninskih družb in izvršiteljev, račune iz tveganega geografskega območja in tuje pravne osebe Limit na TRR: Strošek Strošek odobritve 2,50 % od zneska limita, min. 60, max Strošek lastnega zavarovanja* 1,00 % od zneska limita * strošek se ne obračuna v primeru hipotekarnega zavarovanja in zavarovanja z denarnimi sredstvi pri hranilnici v višini 100 % limita Obveščanje o stanju in prometu na TRR in drugi izpiski (izpisi, poštnina) ter ostali stroški po pošti ali elektronski pošti po izpisu - tekoči izpisek TRR 0,80 - dodatni izpiski in potrdila TRR 1,00 - izpis prometa na TRR za daljše časovno obdobje 2,50 - pisno potrdilo o izvršenem plačilu 3,00 elektronsko 0,00 pošiljanje kopij sklepov o izvršbah na TRR 1,00 / kopirano stran min. 5,00 obveščanje upnikov o poplačevanju njihovih terjatev iz sodnih izvršb 5,00 Pošiljanje opominov uporabniku za neplačane obveznosti na TRR: 1. opomin 2. opomin 3. opomin 10,00 15,00 20, Gotovinsko poslovanje polog bankovcev: - humanitarne organizacije: - komitenti, ki imajo TRR le v Delavski hranilnici: - sindikati in društva - ostali - ostali komitenti: polog kovancev* menjava bankovcev menjava kovancev do vključno 30 nad 30 dvig gotovine v breme TRR na okencu hranilnice - bankovci - kovanci dvig tuje gotovine polog tuje gotovine 0,15 % od zneska pologa 0,39 % od zneska pologa 2,00 % od zneska pologa 0,20 % min. 2,00 0,20 % min. 2,00 2,00 % min 5,00 1,70 % od zneska dviga 0,20 % od zneska dviga, min 1,00, max 80,00 0,15 % od zneska pologa, min 1,00, max 80,00 * polog kovancev do 10, se lahko obračuna kot polog bankovcev 6

8 3.1.6 Zaprtje računa Vse pravne osebe 21, PLAČILNI PROMET Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije Za vse domače in čezmejne plačilne transakcije v je možna samo opcija plačila stroškov SHA (delitev stroškov vsaka stranka plača stroške svoje banke). Regulirana čezmejna plačilna transakcija je plačilo, ki zagotavlja avtomatsko procesiranje (STP plačilo) med članicami EU ali državami podpisnicami Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora v valuti ali protivrednosti SEK in RON. Vsebuje pravilen IBAN, BIC banke prejemnice in oznako stroškov SHA (deljeni stroški). a) posredovane na papirju na bančnem okencu Višina plačila plačila stranki pri Delavski hranilnici (interno) 0,50 interni prenos sredstev iz članarinskega računa sindikata na TRR pri hranilnici prenos sredstev iz članarinskega računa sindikata na 1,45 TRR pri drugi banki plačila stranki pri drugi banki ali hranilnici (eksterno) velja tudi za gotovinska SEPA plačila s.p. (ne)imetnikov TRR - plačila do nujna plačila in plačila nad prenosi sredstev na depozit ali kredit komitenta (interno) ter plačila v humanitarne namene gotovinska SEPA plačila ostalih pravnih oseb stranki pri drugi banki ali hranilnici (eksterno)-le nekomitenti do nad ,10* 0,16 % od zneska plačila, min. 2,10 3,50 0,25 % Max. znesek za negotovinsko plačilo * za zveze in društva upokojencev, zveze in društva delovnih invalidov ter gasilsko zvezo in društva znaša strošek 1,00 3,40 b) posredovanje na magnetnem mediju Višina plačila plačila stranki pri Delavski hranilnici (interno) plačila strank pri drugi banki ali hranilnici (eksterno) - plačila do vključno ,00 do 840 nad nujna plačila in plačila nad ,00 0,70 0,16 % 3,00 Max. znesek za negotovin. plačilo 2,00 c) izvajanje plačilnih nalogov preko e-bančništva plačilni nalog v Delavski hranilnici (interno) plačilni nalog (eksterno): - plačilni nalog do vključno ,00 za zasebnike, samostojne podjetnike, nosilce dopolnilne dejavnosti, sindikate, zveze in društva 0,35 - plačilni nalog do vključno ,00 za druge pravne osebe 0,50 - nujni plačilni nalog in nalog nad ,00 2,80 7

9 d) Množična plačila SEPA* Zbirni nalog (paket) 5,00 plačila stranki pri Delavski hranilnici (interno) plačila strank pri drugi banki ali hranilnici (eksterno): - SEPA plačila strankam pri domači banki za zasebnike, samostojne podjetnike, nosilce dopolnilne dejavnosti, sindikate, zveze in društva 0,35 - plačilni nalog do vključno ,00 za druge pravne osebe 0,50 * znesek posameznega plačilnega naloga znotraj paketa je omejen na največ , Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah držav članic EU, plačilne transakcije s tretjimi državami in domače plačilne transakcije v tuji valuti samo za imetnike TRR v hranilnici Druge plačilne transakcije vključujejo plačila izven meja EU v katerikoli valuti in plačila v okviru EU v valutah, ki niso, SEK, RON. Nakazilo v tujino (odliv)* Elektronski nalog (opcija SHA) 0,07 % (min 6,90, max 100,00) Papirni nalog (opcija SHA) 0,08 % (min 8,00, max 100,00) Stroški tujih bank za plačilo v tujino (dodatno opcija OUR) 17,00 ** Opcija BEN Vse stroške nosi prejemnik Nujni nalog na željo stranke 0,13 % (min 13,00, max. 100,00) Prenos tuje valute v okviru Delavske hranilnice * V primeru oznake bančnih stroškov SHA in BEN, je znesek, ki ga prejme končni prejemnik, lahko zmanjšan za stroške drugih posredniških bank. ** ali v protivrednosti v tuji valuti Plačilo iz tujine (priliv) Opcija SHA, BEN 0,08 % (min 6,40, max 100,00) Opcija OUR Vse stroške nosi plačnik Ostali stroški plačilni promet Stroški reklamacij, poizvedb, sprememb, dopolnitev, preklicev, vračil, popravkov, potrdil in podobno v zvezi s plačili navedenimi v točki Reklamacije za nepravilno in nepopolno izpolnjene naloge v Komitent 10,00 + stroški drugih bank Nekomitent 2,00 5,00 domačem plačilnem prometu* Neupravičene reklamacije, ki se ugotavljajo znotraj hranilnice* 5,00 10,00 Fotokopija originalnega dokumenta na podlagi poizvedbe 5,00 5,00 Posredovanje podatkov** na podlagi poizvedb - do 20 - nad 20 do 50 - nad 50 do ,00 25,00 50,00 Izdaja potrdila o izvršitvi plačila v slovenskem jeziku - do 5 skupaj 3,00 Pošiljanje SWIFT sporočila kot potrdilo o plačilu 5,00 Stroški preklica plačil. naloga po poteku roka za preklic 1,00 Stroški zavrnitev, sprememb, dopolnitve plačil, izplačil, prenosov 3,00 Stroški obvestila zaradi neplačila trajnika ali SEPA direktne 1,00 bremenitve Dodatni strošek za plačilo s kovanci v skupni vrednosti kovancev 1,70 % od vrednosti kovancev nad 10 * ne velja v primeru napačnega vnosa plačilnega naloga s strani delavca hranilnice ** izpis podatkov se nanaša na izpis sklica, priimka in imena oz. naziva nalogodajalca Čekovno poslovanje Prevzem tujih čekov v inkaso* (komitenti) 12,00 * nadomestilo za storitev se obračuna ob prejetem prilivu; priliv je lahko zmanjšan za stroške tujih bank 8

10 3.3 Plačila trajnih nalogov in SEPA direktnih obremenitev Direktna obremenitev, trajni nalogi - direktna bremenitev (dolžnik)-interna brez nadomestila - direktna bremenitev (dolžnik)- eksterna 0,20 SEPA direktna obremenitev 0, Direktne bremenitve SEPA Direktne bremenitve SEPA SDD za upnike 0, E-računi a)izdajanje e-računov* -Posredovanje e-računa do prejemnika (preko UJP) 0,09 -Posredovanje e-računa do prejemnika (ostali) 0,19 b)prejem e-računov brez nadomestila * obračun prvi delovni dan v mesecu za pretekli mesec 3.6 Izvozni (LORO) dokumentarni akreditiv a) Obveščanje 0,11 % od zneska akreditiva (min.15,00, max. 150,00) b) Pregled dokumentov 0,11 % od zneska akreditiva (min.15,00, max. 150,00) c) Priliv po akreditivu 0,09 % od zneska akreditiva (min. 9,00, max. 115,00) Poleg nadomestil, hranilnica zaračuna še dejanske stroške (npr. stroški hitre pošte ) 3.7. Dokumentarni inkaso a) nostro/loro inkaso 0,10% od zneska inkasa (min.20,00, max. 200,00) Poleg nadomestil, hranilnica zaračuna še dejanske stroške (npr. stroški hitre pošte ) 3.8 Odkup terjatev Provizija za odkup terjatev* od 0,10 % od zneska odkupljenih terjatev, min 100,00 + DDV Administrativni stroški obdelave 15,00 * višina provizije je odvisna od vrste terjatev, zavarovanja, ročnosti in bonitetne ocene. Velja tudi v primeru spremembe pogojev odkupa terjatev na željo komitenta (npr. podaljšanje ročnosti odobrenih poslov) 3.9 Ostali stroški NODURS-obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice brez izračuna obresti - prejem in obdelava sklepa - do 3 vnosi delnih obveznosti - nad 3 vnosi delnih obveznost 18,00 4,00 8,00 9

11 NODURS-obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice z izračunom obresti - prejem in obdelava sklepa - do 3 vnosi delnih obveznosti - nad 3 vnosi delnih obveznost 21,00 4,00 8,00 Nakazilo za izvršitev sklepa o izvršbi oz. izvršnice 5,00 Prevzem funkcije primarne banke- prenos sklepa o izvršbi oz. 8,00 izvršnice Dodatni vnosi v evidenco sklepa o izvršbi oz. izvršnice 8,00 (utesnitve, dodatni stroški, dodatni sklepi) Vnovčitev menice, izvršnice* in drugih instrumentov zavarovanja plačil 0,2 % od zneska plačil min. 13,00 max. 126,00 Stroški postopka za unovčitev menice (kadar ni sredstev na TRR) 13,00 Vodenje članarinskega računa Strošek predčasne prekinitve depozitne pogodbe na željo stranke do vključno ,00 100,00 nad ,00 1,00 % od skupnega zneska sredstev max. 500,00 *v primeru, ko je na TRR dovolj sredstev za enkratno poplačilo izvršnice 3.10 Dh-Poslovni in Dh-Poslovni-Hal - elektronsko bančništvo Pristopnina 5,00* Nadomestilo za digitalno potrdilo: a) Komitent že ima ustrezno digitalno potrdilo za pravno osebo 0,00 (POŠTARCA, SIGEN-CA, HALCOM) b) Samostojni podjetnik že ima ustrezno digitalno potrdilo za fizično osebo 0,00 (POŠTARCA, SIGEN-CA, HALCOM, ACNLB) c) Komitent naroči digitalno potrdilo na pametnem ključku 45,00 (standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za pravne osebe, ki velja 5 let) č) Komitent (imetnik s.p. računa) naroči digitalno potrdilo na pametnem 30,00 ključku (standardno dig. potrdilo POŠTARCA za fizične osebe, ki velja 5 let) d) Komitent naroči digitalno potrdilo Halcom na USB ključku 75,00** Nadomestilo za mesečno uporabo Dh-Poslovni a) zasebniki, samostojni podjetniki, nosilci dopolnilne dejavnosti, sindikati, 1,30 / mesečno*** zveze in društva b) ostale pravne osebe 2,20 / mesečno*** Nadomestilo za uporabo DH-Poslovni-Hal 4,40 /mesečno Nadomestilo za SMS obveščanje 0,05 /SMS Nadomestilo za SMS avtorizacijo Brezplačno * za rezervne sklade etažnih lastnikov ** obnovo potrdila na USB ključku ali naročilo oz. obnovo potrdila na pametni kartici komitent naroči neposredno pri certifikatski agenciji Halcom-CA *** nadomestilo se obračuna za vsak odprt račun; prvih 6 mesecev od otvoritve računa je uporaba Dh-Poslovni brezplačna, pri čemer to ne velja za volilne račune, fiduciarne denarne račune stečajnih upraviteljev in pravnih oseb, ki so v stečaju, odvetnikov, odvetniških družb, nepremičninskih družb in izvršiteljev, račune iz tveganega geografskega območja in tuje pravne osebe; brezplačna uporaba spletne banke prvih 6 mesecev velja le ob prvi otvoritvi poslovnega računa v Delavski hranilnici Opombe: - humanitarne organizacije, gasilska društva ter računi rezervnega sklada etažnih lastnikov so nadomestila za mesečno uporabo Dh-Poslovni oproščeni 3.11 Dh-Mobilni mobilno bančništvo Pristopnina Mesečno nadomestilo uporabe mobilnega bančništva 0,60 10

12 3.12 Dnevno nočni trezor (DNT) letna uporabnina DNT pravne osebe (vključno z 120 vrečkami)* 50,00 letna uporabnina DNT zasebniki in sp (vključno z 60 vrečkami)* 30,00 storitev izdaje in obdelave dodatnih DNT vrečk 0,20/kom polog bankovcev v DNT 0,24 % od zneska pologa polog kovancev v DNT 2,00 % od zneska pologa dodatna kartica za DNT 8,00 dodaten ključek za DNT 20,00 *v ceno je vključena prva izdaja kartice ali ključa Uporabnina se plača le v poslovni enoti, kjer je odprt poslovni račun - tudi če se pologi opravljajo v več poslovnih enotah 11

13 B. PODROČJE POSLOVANJA ZA FIZIČNE OSEBE-OBČANI 1. KREDITNI POSLI 1.1 Stroški odobritve kredita ter stroški zavarovanja Lastno zavarovanje* Potrošniški krediti Stroški odobritve** Stroški zavarovanja *** krediti od 1 do 12 mes. 0 2,90 % krediti od 13 do 24 mes. 0,60 % od zneska kredita 3,10 % krediti od 25 do 36 mes. 0,70 % od zneska kredita 3,10 % krediti od 37 do 48 mes. 1,00 % od zneska kredita 3,10 % krediti od 49 do 60 mes. 1,00 % od zneska kredita 3,20 % krediti od 61 do 72 mes. 1,30 % od zneska kredita 3,20 % krediti od 73 do 84 mes. 1,30 % od zneska kredita 3,20 % krediti od 85 do 96 mes. 1,30 % od zneska kredita 3,50 % krediti od 97 do 108 mes. 1,30 % od zneska kredita 3,50 % krediti od 109 do 120 mes 1,30 % od zneska kredita 3,70 % * velja tudi za stanovanjske kredite brez hipotekarnega zavarovanja ** stroški odobritve dolgoročnih kreditov znašajo minimalno 20,00 in maksimalno 250,00 Od do so stroški odobritve za potrošniške kredite do 120 mesecev BREZPLAČNI. *** krediti pri katerih se upošteva kreditna sposobnost do 500 pri zaposlenih in do 400 pri upokojencih se obračunajo 1,0 % točko višji stroški zavarovanja *** stroški lastnega zavarovanja se znižajo za 0,5 % točko ob zagotovitvi kreditno sposobnega poroka Opombe: - imetniki Rednega osebnega računa v hranilnici, vključujoč imetnike novo odprtih navedenih računov, z rednimi mesečnimi prilivi plače ali pokojnine imajo 50 % nižje stroške odobritve za kredite do 60 mesecev z lastnim zavarovanjem; - člani sindikatov, ki so delničarji hranilnice, imetniki kartice ugodnosti ZSSS, člani društev upokojencev, člani društev delovnih invalidov, člani gasilskih društev ter aktivni reševalci, vključeni v sistem SUPR, vključujoč imetnike novo odprtih računov navedenih kategorij komitentov, ki imajo osebni račun z rednimi prilivi v hranilnici, imajo 50 % nižje stroške odobritve za potrošniške kredite do 120 mesecev, zavarovane z lastnim zavarovanjem; - stroški lastnega zavarovanja EKO kreditov do 120 mesecev so 50 % nižji od navedenih v zgornji tabeli; - minimalni in maksimalni stroški odobritve dolgoročnih kreditov se obračunajo ne glede na zgoraj navedene popuste ali ugodnosti; - minimalni znesek kredita z ročnostjo od 48 do 120 mesecev je 2.100,00. Eko krediti nad 120 do 180 mesecev Stroški odobritve Stroški zavarovanja Lastno zavarovanje 1,30 % od zneska kredita 2,95 % Krediti za člane sindikatov Stroški odobritve (sklenjene pogodbe s sindikati) krediti od 1 do 12 mes. 1,50 % od zneska kredita min. 30 *, max. 70 krediti od 13 do 24 mes. 1,50 % od zneska kredita min. 30 *, max. 130 krediti od 25 do 36 mes. 1,50 % od zneska kredita min. 30 *, max. 130 krediti od 37 do 48 mes. 1,50 % od zneska kredita min. 60, max. 150 krediti od 49 do 60 mes. 1,50 % od zneska kredita min. 60, max. 150 *Sindikat ZSV: krediti do 1.000,00, z obrokom pod minimalno zajamčeno plačo, je strošek 15 12

14 Študentski krediti Stroški odobritve Stroški zavarovanja krediti do 60 mes. 31,30 1,00 % Hitri krediti Stroški odobritve Stroški zavarovanja krediti do 12 mes. 29,21 5,00 % krediti do 24 mes. 29,21 4,80 % krediti do 36 mes. 29,21 4,50 % Akcijski krediti, BVP krediti Stroški odobritve in stroški zavarovanja se določijo s sklepom uprave Druge vrste zavarovanja zastava vred. papirja Stroški odobritve Stroški zavarovanja krediti do 60 mes. 1,50 % od zneska kredita 0 min. 62,59, max. 166,92 dva kreditno sposobna poroka krediti do 60 mes. krediti od 61 do 120 mes. Stroški odobritve 1,50 % od zneska kredita min. 30,00, max. 250,00 1,50 % od zneska kredita min. 30,00, max. 300,00 Stroški zavarovanja 0 0,60 % do 50% depozita ali druga oblika dolgor. varčev. pri DH krediti do 12 mes. krediti od 13 do 60 mes. Stroški odobritve 1,20 % od zneska kredita min. 62,59 1,50 % od zneska kredita min. 104,32 Stroški zavarovanja 0,99 % 1,08 % osnova 100% depozit ali druga oblika dolgor. varčev. pri DH za isto osebo za drugo osebo Stroški odobritve 1,00 % od zneska kredita min. 12,52, max. 41,73 1,00 % od zneska kredita min. 29,21, max. 62,59 Stroški zavarovanja 0 0 zastava nepremičnine-hipoteka* Stroški odobritve Stroški zavarovanja hipotekarni krediti do 120 mes. 1,20 % od zneska kredita 0 min. 200,00, max. 300,00 hipotekarni krediti od 121 do 240 mes. 1,50 % od zneska kredita 0 min. 300,00, max. 400,00 hipotekarni krediti od 241 do 360 mes. 1,90 % od zneska kredita 0 min. 400,00, max. 500,00 * stroški odobritve se za kmetovalce FO za kredite nad zneskom lahko povišajo do 3.000,00, v kolikor je kredit zavarovan z zastavo nepremičnine namenski depoziti sindikatov* Stroški odobritve Stroški zavarovanja krediti do 36 mes. 2,70 % od zneska kredita 0 min. 40,00, max. 270,00 krediti od 37 do 84 mes. 2,20 % od zneska kredita min. 40,00, max. 290,00 0 * po posebni pogodbi o poslovnem sodelovanju s PE Ptuj 13

15 1.1.3 Prekoračitev sredstev na osebnem računu - limit Dodatni limit Stroški odobritve Stroški zavarovanja do 6 mes. 0,90 % od zneska limita min. 6,00 1,40 % oz. po tarifi zavarovalnice 0,81 % do 12 mes. 1,80 % od zneska limita min. 6,00 2,00 % oz. po tarifi zavarovalnice 1,46 % Za imetnike kartice ugodnosti ZSSS znašajo stroški odobritve 0,80 % od zneska limita, pri čemer ni minimalnih ali maksimalnih. stroškov 1.2 Ostali stroški pri kreditnem poslovanju Stroški vodenja kredita (tudi za sončne elektrarne) 1,50 / mesečno Sprememba na zahtevo kreditojemalca odplačilne dobe, oblike zavarovanja, moratorij, aneks k pogodbi, 2,00 % od stanja kredita min. 30,00, max. 500,00 ipd. (tudi za reprogram) Izdaja različnih potrdil po kreditnih poslih (na zahtevo 10,00 stranke) za kredite odobrene pred Strošek izdaje izjave o finančni pokritosti 150,00 Notarska overitev podpisa po računu notarja Opominjanje** 1. opomin 2. opomin 3. opomin 4. opomin 7,00 8,00 9,00 10,00 Tretje in naslednja vračila preplačil kredita 5,00 ** stroški opomina ne smejo presegati višine zamudnih obresti 2. PLAČILNI PROMET IN SPREMLJAJOČE STORITVE 2.1 Domače in regulirane čezmejne plačilne transakcije Za vse domače in čezmejne plačilne transakcije v je možna samo opcija plačila stroškov SHA (delitev stroškov vsaka stranka plača stroške svoje banke). Regulirana čezmejna plačilna transakcija je plačilo, ki zagotavlja avtomatsko procesiranje (STP plačilo) med članicami EU ali državami podpisnicami Sporazuma o ustanovitvi Evropskega gospodarskega prostora v valuti ali protivrednosti SEK in RON. Vsebuje pravilen IBAN, BIC banke prejemnice in oznako stroškov SHA (deljeni stroški). a.) Nakazila s plačilnim nalogom UPN imetniki osebnega računa z rednimi prilivi ter imetniki študentskega osebnega računa** Višina plačila do 460 nad 460 ostali do 360 nad 360 nujna plačila do 2250 nad sprostitev vezane vloge na TRR izven hranilnice 0,39 * 0,16 %, max. 2,00 0,60 0,16 %, max. za negotovinska plačila 4,00 3,40 0,16 %, max. za negotovinska plačila 4,00 2,00 14

16 nakazilo: - v dobro računov fizičnih oseb, odprtih pri hranilnici***, - v dobro računa Delavske hranilnice d.d. - plačila v humanitarne namene**** * za imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi in člane SVIZ znaša strošek 0,25 ** velja v primeru da se UPN nalog glasi na imetnika OR z rednimi prilivi *** velja le za plačnike, ki so imetniki OR z rednimi prilivi **** pri nakazilu preko e-banke mora komitent poklicati referenta, ki stornira stroške nakazila Opombe: - v primeru, da stranka uporabi UPN obrazec hranilnice, se strošek poviša za 10 centov b.) Plačila trajnih nalogov in SEPA direktnih obremenitev SEPA direktna obremenitev 0,18 Direktna obremenitev, trajni nalogi - direktna bremenitev (dolžnik)-interna brez nadomestila - direktna bremenitev (dolžnik)- eksterna 0,20 c.) Izvajanje plačilnih nalogov preko e-bančništva ali mobilnega bančništva plačilni nalog na račun v Delavski hranilnici (interno) plačilni nalog UPN do vključno ,00 0,25 nujni plačilni nalog UPN ter zneski nad ,00 2,00 č.) Plačilo UPN naloga (OCR oziroma QR) na bankomatu Delavske hranilnice Za komitente Delavske hranilnice 0,39* *komitentom drugih bank provizijo določajo matične banke 2.2 Čezmejne plačilne transakcije v drugih valutah držav članic EU, plačilne transakcije s tretjimi državami in domače plačilne transakcije v tuji valuti -samo za imetnike TRR v hranilnici Druge plačilne transakcije vključujejo plačila izven meja EU v katerikoli valuti in plačila v okviru EU v valutah, ki niso, SEK, RON. Nakazilo v tujino (odliv)* Elektronski nalog (opcija SHA) 0,06 % (min 4,90, max 100,00) Papirni nalog (opcija SHA) 0,08 % (min 5,90, max 100,00) Stroški tujih bank za plačilo v tujino (dodatno opcija OUR) 11,00 ** Opcija BEN Vse stroške nosi prejemnik Nujni nalog na željo stranke 0,10 % (min 9,90, max. 100,00) Prenos tuje valute v okviru Delavske hranilnice brez nadomestila * V primeru oznake bančnih stroškov SHA in BEN, je znesek, ki ga prejme končni prejemnik, lahko zmanjšan za stroške drugih posredniških bank. ** ali v protivrednosti v tuji valuti Plačilo iz tujine (priliv) Brez nadomestila 15

17 2.3 Ostali stroški plačilni promet Stroški reklamacij, poizvedb, sprememb, dopolnitev, preklicev, vračil, popravkov, potrdil in podobno v zvezi s plačili navedenimi v točki.2.2 Reklamacije za nepravilno in nepopolno izpolnjene naloge v domačem plačilnem prometu* Neupravičene reklamacije, ki se ugotavljajo znotraj hranilnice* Stroški obvestila zaradi neplačila trajnika ali SEPA direktne bremenitve Stroški preklica plačilnega naloga po poteku roka za preklic Strošek reševanja neupravičenega ugovora na izvršeno obremenitev Komitent Nekomitent 10,00 + stroški drugih banke 2,00 5,00 5,00 10,00 Fotokopija originalnega dokumenta na podlagi poizvedbe 5,00 5,00 Posredovanje podatkov** na podlagi poizvedb - do 20 10,00 - nad 20 do 50 25,00 - nad 50 do ,00 Izdaja potrdila o izvršitvi plačila v slovenskem jeziku - do 5 skupaj 1,00 Pošiljanje Swift sporočila kot potrdilo o plačilu Swift 5,00 Stroški zavrnitev, sprememb, dopolnitve plačil, izplačil, prenosov 3,00 Dodatni strošek za plačilo s kovanci v skupni vrednosti kovancev nad 10 1,00 0,50 5,00 * ne velja v primeru napačnega vnosa plačilnega naloga s strani delavca hranilnice ** izpis podatkov se nanaša na izpis sklica, priimka in imena oz. naziva nalogodajalca 1,70 % od vrednosti kovancev 2.4 Čekovno poslovanje Prevzem tujih čekov v inkaso* (komitenti) 12,00 *nadomestilo za storitev se obračuna ob prejetem prilivu; priliv je lahko zmanjšan za stroške tujih bank 3. POSLOVANJE Z OSEBNIMI RAČUNI 3.1 Odprtje računa Vse fizične osebe Brezplačno 16

18 3.2 Vodenje računa Študenti-dijaki* Medvedek Varčevalni račun Neredni osebni račun 1,80 Imetniki kartice ugodnosti ZSSS 0,75 Upokojenci (redni račun, gotovinski r., HK) ter člani sindikatov, ki so delničarji 0,80 hranilnice, člani društev delovnih invalidov Upokojenci, imetniki kartice ugodnosti ZSSS 0,56 Člani gasilskih društev in aktivni reševalci, vključeni v sistem SUPR 1,00 Zaposleni, ostali redni račun, HK 1,25 Opomba: - za člane društev upokojencev, imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi in za člane sindikatov, ki so delničarji hranilnice, je vodenje računa, ob prvi otvoritvi osebnega računa v Delavski hranilnici, prvih štiriindvajset mesecev - za ostale komitente je vodenje računa z rednimi prilivi, ob prvi otvoritvi osebnega računa v Delavski hranilnici, prvih dvanajst mesecev *Z dnem hranilnica ukinja račun za študente in dijake, ki ga v celoti nadomešča DH EYCA paket za mlade 3.3 Paketni računi Digitalni paket 4,50 Vključuje: strošek vodenja osebnega računa, izdajo Maestro kartice z osebno številko (PIN), SMS obveščanje o uporabi za BA Maestro kartico, dvige gotovine z BA Maestro kartico na bankomatih vseh bank v Sloveniji in državah Evropske monetarne unije v neomejenem številu, strošek vodenja spletne banke Dh-Osebni, neomejeno število plačilnih nalogov (nenujna domača plačila v v znesku naloga do ,00 ) v spletni ali mobilni banki (v okviru običajne uporabe gospodinjstva), SMS obveščanje v povezavi s spletno banko o prilivih, odlivih, obdelanih nalogih, avtomatsko obveščanje o stanju na računu, obvestilo o poteku limita, depozita, prejetih e-računih, SSD nalogih, uspešnem in neuspešnem vstopu v spletno banko, neomejeno število direktnih obremenitev SEPA (v okviru običajne uporabe gospodinjstva), neomejeno število trajnih nalogov (v okviru običajne uporabe gospodinjstva), tekoči limit do 300,00 *. * Za odobritev limita mora imetnik vložiti pisno vlogo, ki jo hranilnica odobri ali zavrne glede na oceno kreditne sposobnosti imetnika računa. DH EYCA paket za dijake in študente Vključuje: strošek vodenja osebnega računa, izdajo Maestro kartice z osebno številko (PIN), plačilno kartico MasterCard z odloženim plačilom brez letne članarine*, dvige gotovine z Maestro kartico na bankomatih vseh bank v Sloveniji in državah Evropske monetarne unije v neomejenem številu, strošek vodenja spletne banke Dh-Osebni in Dh-Mobilni, SMS obveščanje v povezavi s spletno banko o prilivih, odlivih, obdelanih nalogih, avtomatsko obveščanje o stanju na računu, obvestilo o poteku limita, depozita, prejetih e-računih, SSD nalogih, uspešnem in neuspešnem vstopu v spletno banko, 2 brezplačna plačilna naloga (nenujna domača plačila v v znesku naloga do ,00 ) v spletni ali mobilni banki, 2 brezplačni direktni obremenitvi SEPA, 17

19 2 brezplačna trajna naloga, tekoči limit do 100,00 **. * Za odobritev MasterCard kartice z odloženim plačilom mora imetnik vložiti pisno vlogo, ki jo Hranilnica odobri ali zavrne glede na oceno kreditne sposobnosti imetnika osebnega računa. ** Za odobritev limita mora imetnik vložiti pisno vlogo, ki jo Hranilnica odobri ali zavrne glede na oceno kreditne sposobnosti imetnika osebnega računa. DH EYCA za zaposlene Vključuje: stroške vodenja osebnega računa, izdajo Maestro kartice z osebno številko (PIN), dvige gotovine z Maestro kartico na bankomatih vseh bank v Sloveniji in državah Evropske monetarne unije v neomejenem številu, brezplačna pridobitev spletne banke Dh-Osebni in Dh-Mobilni, brezplačne interne prenose med osebnimi računi imetnike hranilnice, plačilno kartico MasterCard z odloženim plačilom ter nakup na obroke do 12 mesecev, brez nadomestila za prvo leto uporabe, nato se obračuna nadomestilo v skladu z vsakokratno veljavno tarifo * Za odobritev MasterCard kartice z odloženim plačilom mora imetnik vložiti pisno vlogo, ki jo hranilnica odobri ali zavrne glede na oceno kreditne sposobnosti imetnika osebnega računa. 12,00 / letno 3.4 Nadomestilo za uporabo osnovnega računa Nadomestilo za uporabo osnovnega plačilnega računa za prejem denarne socialne 2,31 pomoči in/ali varstvenega dodatka Nadomestilo za uporabo osnovnega plačilnega računa za druge denarne prejemke 4,62 (plača, pokojnina, individualna nakazila, otroški dodatek, nadomestilo za brezposelnost itd.) Opomba: Hranilnica v okviru zagotavljanja osnovnega plačilnega računa mesečno ponudi skupno 8 transakcij za izvrševanje domačih in čezmejnih direktnih bremenitev, izvrševanje domačih in čezmejnih plačil, vključno s trajnimi nalogi na bančnem okencu hranilnice in preko spletnih storitev hranilnice za primerno nadomestilo na mesečni ravni. Število transakcij predpiše s sklepom Banka Slovenije. Če število transakcij preseže število 8, se za vsako nadaljnjo transakcijo zaračuna dodatno nadomestilo, ki ga hranilnica zaračunava z vsakokratno veljavno tarifo. Mesečno nadomestilo za uporabo elektronskega bančništva Dh-Osebni je že vključeno v mesečno nadomestilo za uporabo osnovnega plačilnega računa. Dostop do elektronske banke Dh-Osebni se omogoči uporabniku preko digitalnega potrdila SIGEN-CA za fizične osebe v okviru nadomestila za uporabo osnovnega plačilnega računa, v kolikor že sam nima obstoječega digitalnega potrdila za fizične osebe. Za vse ostale storitve, ki ji hranilnica zagotavlja uporabniku osnovnega plačilnega računa, se prav tako obračunajo v skladu z vsakokratno veljavno tarifo. Limit in kartica MasterCard pri osnovnem plačilnem računu nista možna. 3.5 Ostali stroški Zaprtje računa pred potekom 6 mesecev po odprtju računa 6,00 Pošiljanje izpiskov-poštnina redni mesečni brez nadomestila dodatni, na željo komitenta Opominjanje 1. opomin 2. opomin 3. opomin 4. opomin 0,60 po izpisku 0,00 0,00 0,00 0,00 NODURS-obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice brez izračuna obresti - prejem in obdelava sklepa - do 3 vnosi delnih obveznosti - nad 3 vnosi delnih obveznost 18,00 4,00 8,00 18

20 NODURS-obdelava in rezervacija sklepa o izvršbi oz. izvršnice z izračunom obresti - prejem in obdelava sklepa - do 3 vnosi delnih obveznosti - nad 3 vnosi delnih obveznost 21,00 4,00 8,00 Nakazilo za izvršitev sklepa o izvršbi oz. izvršnice 5,00 Prevzem funkcije primarne banke- prenos sklepa o izvršbi oz. izvršnice 8,00 Dodatni vnosi v evidenco sklepa o izvršbi oz. izvršnice 8,00 (utesnitve, dodatni stroški, dodatni sklepi) Izvršitev sklepa o dedovanju 9,00 Unovčitev menice in drugih instrumentov zavarovanja 1,0 % od zneska plačil min. 13,00, max. 126,00 Stroški postopka za unovčitev menice (kadar ni sredstev na TRR) 13,00 Otvoritev nove HK zaradi izgube, kraje ali nepazljivega ravnanja 8,35 (poškodovane HK) in prenos stanja * Potrdilo o prilivih in trajnikih na osebnem računu 8,00 Pošiljanje kopij sklepov o izvršbah na osebnem računu 1,00 / kopirano stran, min. 5,00 Strošek izdaje raznih potrdil vezanih na OR (potrdilo o poravnanih obveznostih, o neblokiranem računu, ipd.) 2,00 * zamenjava»polne«hk z novo je brezplačna 3.6 Dh-Osebni - elektronsko bančništvo Pristopnina 0 Nadomestilo za digitalno potrdilo: a) Komitent že ima ustrezno digitalno potrdilo za fizično osebo 0 (POŠTARCA, SIGEN-CA, HALCOM, AC-NLB) b) Komitent naroči digitalno potrdilo za disk, velja tudi za redno ali predčasno 15,00 obnovo (standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za fo, ki velja 5 let) c) Komitent naroči digitalno potrdilo na pametnem ključku 30,00 (standardno digitalno potrdilo POŠTARCA za fo na ključku, ki velja 5 let) Mesečno nadomestilo uporabe e-bančništva 0,45* Mesečno nadomestilo uporabe e-bančništva dijaki in študentje Nadomestilo za SMS obveščanje 0,04 / SMS * za imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi znaša nadomestilo 0, Dh-Mobilni mobilno bančništvo Pristopnina 0 Mesečno nadomestilo uporabe mobilnega bančništva dijaki in študenti Mesečno nadomestilo uporabe mobilnega bančništva ostali uporabniki 0,40* * za imetnike kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi znaša nadomestilo 0,20 ; nadomestilo se ne obračuna za imetnike elektronske banke Dh-Osebni 3.8 Gotovinsko poslovanje menjava bankovcev 0,20 %, min. 2,00 menjava kovancev do vključno 30 0,20 %, min. 2,00 nad 30 2,00 %, min 5,00 polog kovancev (ne velja za medvedkove račune ter dijaške/študentske OR) 2,00 %, min 1,00 19

21 3.9 Varčevalna hranilna knjižica (VHK) Ukinitev VHK saldacija 5,00 Otvoritev nove VHK zaradi izgube, kraje ali nepazljivega ravnanja 8,35 (poškodovane HK) in prenos stanja * Otvoritev VHK s hranilnikom 8,35 * zamenjava»polne«vhk z novo je brezplačna 3.10 Strošek predčasne prekinitve varčevalne pogodbe na željo stranke Vezani depozit do vključno 3.000,00 nad 3.000,00 30,00 1,00%*, max. 250,00 rentno ali obročno varčevanje 2,00 %* * strošek se obračuna od skupnega zneska privarčevanih sredstev po pogodbi. 20

22 C. KARTIČNO POSLOVANJE 1.1 BA MAESTRO FIZIČNE OSEBE Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih v Sloveniji in v državah EMU z evro valuto Nadomestilo za vpogled v stanje na bankomatih Nadomestilo za dvig gotovine v tujini Nadomestila za dvig gotovine na POS terminalih 0,23 / vpogled* 1,0% od zneska min. 1,80, max. 20,00 1,0% od zneska min. 1,80, max. 20,00 Predčasna zamenjava kartice 6,20 Odstop od že naročene kartice BA 6,20 Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube 6,20 Blokada kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe 8,20 Ponovno naročilo osebna gesla-pin 5,20 Neupravičena reklamacija (reklamacija dvigov na bankomatih, plačil 6,20 na POS terminalih in plačil nakupov preko spleta) Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah 0,50 * na bankomatih Delavske hranilnice 1.2 BA MAESTRO PRAVNE OSEBE Prejem kartice Nadomestilo za uporabo kartice Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih v Sloveniji in v državah EMU Nadomestilo za vpogled v stanje na bankomatih Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih izven EMU Nadomestila za dvig gotovine na POS terminalih 0,55* 0,23 / vpogled* 1,0% od zneska min. 1,80, max. 20,00 1,0% od zneska min. 1,80, max. 20,00 Predčasna zamenjava kartice 8,20 Odstop od že naročene kartice BA 6,20 Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube 6,20 Blokada kartice v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe 8,20 Ponovno naročilo osebna gesla-pin 5,20 Neupravičena reklamacija (reklamacija dvigov na bankomatih, plačil 6,20 na POS terminalih in plačil nakupov preko spleta) Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah 0,70 * na bankomatih Delavske hranilnice 21

23 1.3 MASTERCARD Letna članarina MC osnovna kartica, plačilo s trajnikom* 14,50 Letna članarina MC dodatna družinska kartica 7,50 Letna članarina MC osnovna kartica, plačila s trajnikom (bonus*) 10,00 Letna članarina zlata kartica, plačilo s trajnikom 32,50 Letna članarina poslovna MC ** 24,50 Nadomestilo za dvig gotovine na bankomatih v Sloveniji in v državah 4,00 % od zneska EMU min. 8,00, max. 20,00 Nadomestilo za dvig gotovine v tujini 4,00 % od zneska min. 8,00, max. 20,00 Nadomestilo za vpogled v stanje na bankomatih 0,23 / vpogled*** Predčasna zamenjava kartice 8,20 Urgentno naročilo kartice 10,00 Ponovno naročilo osebnega gesla (PIN) 5,20 Preklic veljavnosti zaradi kraje ali izgube 12,50 Blokada v primeru nesolidnega poslovanja ali izvršbe 8,20 Neupravičena reklamacija (reklamacija dvigov na bankomatih, plačil 6,20 na POS terminalih in plačil nakupov preko spleta) Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC-zlata Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC- 0,50 navadna Mesečno nadomestilo za SMS obveščanje o transakcijah MC- 0,70 poslovna Vsaka sprememba pogodbenih določil (limit, datum plačila, naslov) 2,00 Opominjanje: I. opomin poslovna kartica MasterCard II. opomin poslovna kartica MasterCard III. opomin poslovna kartica MasterCard 15,00 20,00 30,00 * prvo leto brezplačna članarina za vse fizične osebe; za člane sindikatov, ki so delničarji hranilnice, za člane gasilskih društev in društev upokojencev, člane društev delovnih invalidov, ki imajo OR z rednimi prilivi v DH, prvo leto brez nadomestila, nato 10 letno; imetniki kartice ugodnosti ZSSS z rednimi prilivi: prvo leto brez nadomestila, nato 8 letno; študenti in dijaki ** ob otvoritvi poslovnega računa je prvo leto članarina za MC brezplačna *** na bankomatih Delavske hranilnice Vsa nadomestila so oproščena DDV po 44. člena ZDDV-1. 22

24 D. MEDBANČNO POSLOVANJE 1.1. Elektronsko bančništvo Medbančna odstopna provizija za vsak prejet e-račun od izdajatelja pri drugi banki (nadomestilo plača banka izdajatelja) 0,10 E. STROŠKI IZTERJAVE IN OSTALI STROŠKI 1.1 Pravne osebe stroški izterjave 80,00 prijava terjatve v stečajni postopek 80,00 stroški posameznega rubeža, naroka 30,00 izterjava terjatve izvršba, pravda, dejanski stroški 1.2 Fizične osebe stroški izterjave 40,00 prijava terjatve v zapuščinski postopek 40,00 prijava terjatve v stečajni postopek 40,00 stroški posameznega rubeža, naroka 10,00 izterjava terjatve - izvršba, pravda, dejanski stroški 1.3 Izpiski Pošiljanje dodatnih izpiskov in potrdil o bančnih poslih (na zahtevo stranke) 1,00 / izpisek 23

25 F. OSTALO 1. Potrdilo o solventnosti Izdaja potrdila o solventnosti ali o blokadah 10,00 (12,20 z DDV) 2. Izračun obresti, ki niso predmet poslovanja Izračun obresti, ki niso predmet poslovanja komitenti 20,00 (24,40 z DDV) / uro, min. 1 ura nekomitenti 30,00 (36,60 z DDV) / uro, min. 1 ura 3. Poizvedbe o odprtih računih in stanju pri hranilnici Sodišča in drugi državni organi Vsi ostali 4,00 (4,88 z DDV) po računu 4. Izdaja izbrisne pobotnice Izdaja izbrisne pobotnice fizične osebe Izdaja izbrisne pobotnice pravne osebe 33,33 (40,66 z DDV) 37,50 (45,75 z DDV) 24 Vsa nadomestila iz poglavja F so obdavčena z zakonskim DDV.

26 G. SPLOŠNA DOLOČILA 1. Roki in način zaračunavanja cen storitev Komitenti stroške storitev praviloma poravnajo takoj ob opravljeni storitvi oz. v rokih določenih s pogodbami. Stroški odobritve kredita se obračunavajo od glavnice kredita. Stroški zavarovanja kredita se obračunavajo od zneska glavnice kredita povečanega za obračunane obresti in stroške vodenja kredita. Če znaša ostanek terjatve, ki je sicer obračunana in likvidirana, manj kot 12,50, se sodno ne izterja, temveč knjiži med druge poslovne odhodke. Prav tako se ostanki obveznosti hranilnice do višine 12,50 za pravne osebe in za občane prenesejo v dobro drugih poslovnih prihodkov s tem, da se prenos ostankov pri hranilnih vlogah občanov opravi po preteku dveh let od dneva zadnje spremembe. 2. Dejanski stroški Hranilnica lahko zaračunava tudi druge dejanske stroške, ki jih je imela pri poslovanju in niso opredeljeni v tej tarifi. 3. Spremembe tarife Uprava hranilnice spremeni določeno tarifo, če za to nastane upravičena potreba. Z dnem uveljavitve tega Sklepa preneha veljavnost prejšnjega Sklepa o Tarifi nadomestil, provizij in stroškov, ki je veljal od

Tarifa_PO_

Tarifa_PO_ TARIFA ZA PRAVNE OSEBE Velja od 1.8.2019 KAZALO 1. KREDITNO POSLOVANJE... 2 1.1 PROVIZIJA OB ODOBRITVI KREDITA (PLAČILO OB ODOBRITVI)... 2 1.2 OSTALI STROŠKI... 2 2. GARANCIJE IN POROŠTVA... 3 3. DRUGE

Prikaži več

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me

S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Me S K L E P TARIFA NADOMESTIL, PROVIZIJ IN STROŠKOV DELAVSKE HRANILNICE d.d. LJUBLJANA Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, član uprave Jasna Mesić, članica uprave Velja od: 16.10.2017 KAZALO NAVODILA

Prikaži več

DELAVSKA HRANILNICA d

DELAVSKA HRANILNICA d S K L E P O VIŠINI OBRESTNIH MER ZA POSAMEZNE VRSTE VLOG, DEPOZITOV IN KREDITOV Sprejela:Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.12.2017 Velja od:

Prikaži več

Sklep_april_2019

Sklep_april_2019 S K L E P O OBRESTNIH MERAH Sprejela: Uprava hranilnice Renato Založnik, predsednik uprave Jasna Mesić, članica uprave Sprejeto: 15.3.2019 Velja od: 1.4.2019 1. VLOGE FIZIČNIH OSEB 1.1. VLOGE NA VPOGLED

Prikaži več

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE

IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE IZVLEČEK TARIFE PLAČIL ZA POSLE S PRAVNIMI OSEBAMI STORITVE CENA I.A. I.A.1. I.A.1.1. TRANSAKCIJSKI RAČUNI PRAVNIH OSEB DOMAČE IN ČEZMEJNE REGULIRANE PLAČILNE TRANSAKCIJE plačila v valuti EUR, SEK in RON

Prikaži več

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR

MAJ 2019 Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STOR Addiko Bank d.d. CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI Vrsta storitve nadomestilo v % nadomestilo v EUR frekvenca / enota CENIK STORITEV ZA PODROČJE POSLOVANJA Z OBČANI EVRSKO POSLOVANJE TRANSAKCIJSKI

Prikaži več

TARIFA FO_marec_12_3_2019

TARIFA FO_marec_12_3_2019 ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. marec 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.3. Kreditni posli... 3 5.4. Posli v domači valuti... 5 5.5. Devizno - valutni

Prikaži več

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN

Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRAN Oznaka Naziv Nadomestilo / Tarifa DDV (da/ne) % EUR II. POSLI Z MALIMI PODJETJI, SAMOSTOJNIMI PODJETNIKI IN OSEBAMI SVOBODNIH POKLICEV (BC) II.A. TRANSAKCIJSKI RAČUNI DOMAČIH PRAVNIH OSEB, SAMOSTOJNIH

Prikaži več

Tarifa Abanke

Tarifa Abanke ABANKA d. d. IZVLEČEK TARIFE ABANKE FIZIČNE OSEBE Ljubljana, 12. september 2019 KAZALO 5. POSLOVANJE S FIZIČNIMI OSEBAMI... 3 5.2. Splošne določbe pri poslovanju s fizičnimi osebami... 3 5.3. Kreditni

Prikaži več

Izvleček iz tarife DBS

Izvleček iz tarife DBS IZVLEČEK IZ TARIFE DBS ZA FIZIČNE OSEBE, ZASEBNIKE IN DRUŠTVA LJUBLJANA, 12. OKTOBER 2015 A. SPLOŠNA DOLOČILA... 3 B. POSLOVANJE S PREBIVALSTVOM... 1 I. TRANSAKCIJSKI RAČUNI IN PLAČILNI PROMET ZA FIZIČNE

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava,

SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: Vipava, SKLEP O OBRESTNIH MERAH V PRIMORSKIH HRANILNICI VIPAVA D.D. Veljavnost od: 01.05.2019 Vipava, 01.05.2019 S Sklepom o višini obrestnih mer za posamezne vrste vlog, depozitov in kreditov (v nadaljevanju:

Prikaži več

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani,

TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, TARIFA NADOMESTIL ZA STORITVE SBERBANK BANKA D.D., LJUBLJANA Št. 10/2019 V Ljubljani, 28.06.2019 Vsebina I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE... 3 A. TRANSAKCIJSKI RAČUN... 3 B.

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar

PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar PRAVILA IN POSTOPKI ZA ZAMENJAVO BANKE Informacije za stranke Ljubljana, februar 2013 1 I. Uvodno pojasnilo Članice Združenja bank Slovenije so leta 2007 na pobudo Zveze potrošnikov Slovenije opredelile

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 12/2019 V Ljubljani, dne 28.06.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE

SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE SKLEP O OBRESTNIH MERAH BANKE št. 13/2019 V Ljubljani, dne 31.07.2019 V S E B I N A Stran 1 SPLOŠNE DOLOČBE... 3 2 AKTIVNE OBRESTNE MERE... 5 2.1 KREDITI FIZIČNIM OSEBAM... 5 2.1.1 POTROŠNIŠKI KREDITI...

Prikaži več

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final

SPP-veljavnost za PRAVNE OSEBE-final SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE 1. Splošni del 1.1. Uvodne določbe Izdajatelj teh splošnih pogojev je Deželna banka Slovenije d. d., Kolodvorska

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors

SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primors SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV ZA POTROŠNIKE 1 SPLOŠNO Izdajatelj teh Splošnih pogojev je: Primorska hranilnica Vipava d.d., Glavni trg 15, 5271 Vipava,

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Pravilnika

Prikaži več

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt

Microsoft PowerPoint - 4 TRR in osebni racun in ppt TBP -Transakcijski račun ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Prosojnice predavanj Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 TRANSAKCIJSKI RAČUN Banke

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam

1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posam 1 SPLOŠNI POGOJI VODENJA TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV IN OPRAVLJANJA PLAČILNIH STORITEV ZA PRAVNE OSEBE, PODJETNIKE IN ZASEBNIKE I. Opredelitev pojmov Posamezni pojmi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih vodenja

Prikaži več

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d

Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d Na podlagi akta o ustanovitvi družbe NLB Skladi, upravljanje premoženja, d.o.o., uprava družbe sprejema Pravila vodenja poddepoja družbe NLB Skladi, d.o.o. 3. različica, 28. 5. 2019 Kazalo 1. Uvodne določbe...

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od

1a - Splošni pogoji TRR - veljavnost od Addiko Bank d.d. SPLOŠNI POGOJI ZA VODENJE TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA IN OPRAVLJANJE PLAČILNIH STORITEV SPLOŠNO S temi splošnimi pogoji so opredeljene pravice in obveznosti banke in uporabnika v zvezi z odprtjem

Prikaži več

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_

Splošni pogoji - poslovna kartica Visa_čistopis_ V-PV-maj-2-2018 SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S POSLOVNO KARTICO VISA 1. UVODNE DOLOČBE Izdajatelj teh splošnih pogojev je Abanka d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3

OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3 OBRAZEC DR-02 Prijava za vpis fizične osebe v davčni register Priloga 1 1. Davčna številka (pri prvi prijavi izpolni FURS) 2. Osebno ime Ime Priimek 3. Datum rojstva Kraj rojstva 4. Spol (M-moški, Ţ-ţenski)

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V

Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe Opredelitev pojmov Odprtje NLB Poslovnega računa V Splošni pogoji poslovanja z NLB Poslovnim računom Kazalo 1. Splošne določbe... 3 2. Opredelitev pojmov... 3 3. Odprtje NLB Poslovnega računa... 4 4. Vrste NLB Poslovnih računov... 5 4.1. Klasični NLB Poslovni

Prikaži več

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike

Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike Splošni pogoji za opravljanje plačilnih storitev za potrošnike 1. Splošno in opredelitev pojmov Izdajatelj splošnih pogojev je: Nova Kreditna banka Maribor, Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, Slovenija,

Prikaži več

KDD NAVODILA

KDD NAVODILA CENIK KDD KDD - CENTRALNA KLIRINŠKO DEPOTNA DRUŽA D.D. LJULJANA Datum veljavnosti: 1.1.2019 Verzija: 1.1 KAZALO 1 POJASNILA K CENIKU 3 2 ZAGOTAVLJANJE STRUKTURE REGISTRA 5 3 OMOGOČANJE VPISOV GLEDE VREDNOSTNIH

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV) Posebni pogoji uporabe storitve moj bob

bob p. p Ljubljana Tel.: (cena klica na minuto je 1 z DDV)  Posebni pogoji uporabe storitve moj bob bob p. p. 415 1001 Ljubljana Tel.: 090 068 068 (cena klica na minuto je 1 z DDV) www.bob.si Posebni pogoji uporabe storitve moj bob Kazalo Uvod 5 Opredelitve 5 Registracija in uporaba Storitve moj bob

Prikaži več

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133

1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Poslovni naslov: Naročnik: Poslovni naslov: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 133 1. Obrazci 1.1 Obrazec št. 1 Podatki o ponudniku Ponudnik: Naročnik: Komunala Kočevje, d.o.o. Tesarska ulica 10, 1330 Kočevje Na podlagi javnega razpisa za PREVZEM ODPADNE EMBALAŽE podajamo naslednjo ponudbo:

Prikaži več

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_

Cenik ES_spremembe_marec2013_ČISTOPIS_Sprememba_ Cenik elektronskih storitev Na podlagi 332. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov in 34. člena Statuta Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d. d., Ljubljana z dne 27.5.1997, z zadnjimi spremembami

Prikaži več

Obrazec za gradiva za sejo SBS

Obrazec za gradiva za sejo SBS KAZALO 1. Uvod... 3 2. Analiza nadomestil... 3 3. Izračun stroškov košaric plačilnih storitev... 4 Dodatek 1: Metodologija... i Dodatek 2: Tabele nadomestil za plačilne storitve na dan 31. 12. 2007, 31.

Prikaži več

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun

Veljavnost: od vključno dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zun Veljavnost: od vključno 23. 05. 2016 dalje SI.MOBIL telekomunikacijske storitve, d.d. Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana Posebni pogoji prodaje zunaj poslovnih prostorov Vsebina Posebnih pogojev prodaje

Prikaži več

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA

NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO TELEFONSKA PRODAJA NAVODILA ZA POSLOVANJE Z MONETO V TELEFONSKI PRODAJI Ljubljana, julij 2013 KAZALO KAZALO... 2 1 UVOD... 3 2 PRIPRAVA PODATKOV ZA SISTEM MONETA... 3 2.1 PRODAJNA MESTA... 3 2.2 SLIKI GLAVE IN NOGE RAČUNA

Prikaži več

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj

Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanj Na podlagi Pravilnika o prispevkih in vrednotenju stroškov na Univerzi v Ljubljani, ki ga je sprejel Upravni odbor Univerze v Ljubljani (v nadaljevanju UO UL) na seji 25. 1. 2018, članica Univerza v Ljubljani,

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc

Microsoft Word - navodila_k_ceniku_2005_06_cistopis-1.doc NAVODILA K CENIKU ZA ŠTUDIJSKO LETO 2005/2006 UL FAKULTETE ZA POMORSTVO IN PROMET Šolnine in prispevke za študijsko leto 2005/2006 je določil Upravni odbor Fakultete za pomorstvo in promet na svoji 22.

Prikaži več

Report

Report VLOGA ZA SKLENITEV KREDITA Fizične osebe https://portal.slsi.si/portal Dne: 22.05.2019 VELJAVNO OD 28.01.2019 OSNOVNI PODATKI STRANKE Priimek in ime: Datum rojstva: Naslov stalnega prebivališča: Naslov

Prikaži več

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P

Stran 8260 / Št. 75 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena P Stran 8260 / Št. 75 / 8. 10. 2015 Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni

Prikaži več

ABANKA D

ABANKA D SPLOŠNI POGOJI ZA POSLOVANJE S PLEMENITIMI KOVINAMI SPLOŠNI DEL UVODNE DOLOČBE 1. člen Izdajatelj teh splošnih pogojev je ABANKA d.d., Slovenska cesta 58, 1517 Ljubljana, registrirana pri Okrožnem sodišču

Prikaži več

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation NSP/2018/008 10. seja Nacionalnega Sveta za Plačila; Banka Slovenija Ljubljana, 5. 4. 2018 Pospeševanje rasti brezgotovinske družbe v Sloveniji Teze in opazovanja (za diskusijo) Predstavita: Simon Steinman

Prikaži več

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj

Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlj Splošni pogoji poslovanja na spletni strani stinovtujino.com Podatki o podjetju Naslov: BIZNIS ZAME, Tina Grilc s.p., Savinjska cesta 9b, 1420 Trbovlje Davčna številka: 31642730 Matična številka: 7084633000

Prikaži več

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del

Uradni list RS - 102/2015, Uredbeni del PRILOGA 6 NAPOVED ZA ODMERO DOHODNINE OD OBRESTI ZA LETO (razen od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU) OZNAKA STATUSA

Prikaži več

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2

21. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 2019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1. 2 1. DRŽAVNO TEKMOVANJE IZ ZNANJA RAČUNOVODSTVA 9. april 019 (osnovni nivo) Čas reševanja: 60 minut Šifra dijaka: REŠITEV Odstotek: Točke / Sklop 1.. SKUPAJ Možne točke: 55 36 91 Dosežene točke: Pišite s

Prikaži več

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavar Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ministrstvo za finance Ministrstvo za zdravje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc

Microsoft Word - GIS - pravilnik o uporabi sluzbenih mobitelov - koncna verzija doc Na podlagi 31. člena Statuta Gozdarskega inštituta Slovenije je upravni odbor Gozdarskega inštituta Slovenije na svoji 3. redni seji z dne 29.05.2007 sprejel naslednji PRAVILNIK O UPORABI SLUŽBENIH MOBILNIH

Prikaži več

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc

Microsoft Word - Zadolžitev CČN.doc Datum: 20.05.2012 OBČINSKEMU SVETU MESTNE OBČINE NOVO MESTO ZADEVA: DOLGOROČNO ZADOLŽEVANJE MESTNE OBČINE NOVO MESTO V LETU 2012 ZA PROJEKT»HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA IN CENTRALNA

Prikaži več

Številka: /2019 Datum: Vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR Pripravil

Številka: /2019 Datum: Vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR Pripravil Številka: 4051-19/2019 Datum: 16. 4. 2019 Vzpostavitev Registra transakcijskih računov v AJPES Pojasnila k vsebini posameznih podatkov v RTR Pripravila: Projektna skupina za vzpostavitev RTR v AJPES; Strokovna

Prikaži več

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn

GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju Kumerdejeva ulica 3, 1000 Ljubljana Matična številka: , davčna številka: Stečajni postopek nad pravn GPL GRADNJE d.o.o. - v stečaju, : 3576027000, davčna : 59523506 Stečajni postopek nad pravno osebo - Opr. št.: St 2958/2017 OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Oddelek za gospodarsko sodstvo stečajna pisarna Opr.

Prikaži več

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1,

TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, Verzija 1.1, TRGOVSKI PORTAL SPLETNA APLIKACIJA NAMENJENA TRGOVCEM NAVODILA ZA REGISTRACIJO IN PRIJAVO Ljubljana, 14. 03. 2019 KAZALO 1 Namen...3 2 Registracija...4 3 Vnos gesla in aktivacija računa...6 4 Prijava...7

Prikaži več

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA

0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BA 0442 I 147/2018 in pristopna I 82/2019 I 143/2019 O D R E D B A Z A J A V N O D R A Ž B O Okrajno sodišče v Brežicah v izvršilni zadevi upnika: BKS BANK AG, ki ga zastopa RANGUS BORUT - ODVETNIK, proti

Prikaži več

XXXXXX

XXXXXX Družba Slovenske železnice, d. o. o., in družba SŽ Tovorni promet, d. o. o, obe na naslovu Kolodvorska ulica 11, 1000 Ljubljana, objavljata JAVNO ZBIRANJE PONUDB za prodajo nepremičnin PREDMET PRODAJE

Prikaži več

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A)

REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA (ZUTD-A) Poglavitni cilji sprememb ZUTD: doseganje večje fleksibilnosti na trgu dela zmanjšanje pasti brezposelnosti za brezposelne osebe odprava

Prikaži več

SPP Net StikPRO_2014

SPP Net StikPRO_2014 SPLOŠNI POGOJI ZA UPORABO ELEKTRONSKE BANKE Net.StikPRO 1. UVOD Predmetni splošni pogoji (v nadaljevanju SPP Net.StikPRO) so sestavni del splošnih pogojev vodenja transakcijskega računa in opravljanja

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE UGOVORA ZOPER INFORMATIVNI IZRAČUN DOHODNINE Če davčni zavezanec ugotovi, da so podatki v informativnem izračunu nepravilni ali nepopolni, v 15 dneh od vročitve informativnega

Prikaži več

(14)

(14) Podpisnik:Stojan Laik tzjatelj:sigov.ca St. certifikata 52.9999610000000056799966 Podpisano:13:03, 1207.2916 REPUBLIKA SLOVENIJA OKRAJNO SODIŠČE V KOPRU 0284 I 296/20 SKLEP Okrajno sodišče v Kopru je v

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o postopku

Prikaži več

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re

Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Re Priloga 1 Seznam izpitnih vsebin strokovnih izpitov iz 3., 5., 5.a, 6., 8. in 10. člena Pravilnika o strokovnih izpitih uslužbencev Finančne uprave Republike Slovenije 1. Splošni strokovni izpit za opravljanje

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si IZVRŠBA

Prikaži več

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS,

Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, Na podlagi Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1 (Uradni list RS, št. 109/2012) in Zakona o plačilnih storitvah in sistemih - ZPlaSS (Ur.l. RS, št. 58/2009, 34/2010, 9/2011-ZPlaSS-B, 32/2012, 81/2015)

Prikaži več

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je

Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Na podlagi 2. alineje 12. člena Odloka o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Murska Sobota (Uradni list RS, št. 51/09 in 57/13) je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne

Prikaži več

Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: Verzija: 1.2 Sberba

Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana  esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: Verzija: 1.2 Sberba Dunajska cesta 128 a, 1000 Ljubljana www.sberbank.si esberbank SI Uporabniška navodila za spletno banko Sberbank Datum: 17.11.2017 Verzija: 1.2 Sberbank banka d.d., Dunajska cesta 128 a, SI-1000 Ljubljana.

Prikaži več

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar

Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednar Pogoji poslovanja Catena.si je spletna trgovina podjetja Catena d.o.o.. Pogoji poslovanja so sestavljeni upoštevajoč vse zakonske obveznosti in mednarodne smernice za e-poslovanje, ki jih zastopa tudi

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska RCM špedicija, gostinstvo, trgovina in proizvodnja

Prikaži več

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d

ROLL – RUN Trgovsko in proizvodno podjetje d OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI Tavčarjeva 9 1000 Ljubljana Opr. št. St 1069/2010 Ljubljana, dne 19.3.2018 VABILO K DAJANJU PONUDB (čl. 335. ZFPPIPP) Na podlagi pravnomočnega sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani,

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti MG, Tolmin 2017

Microsoft Word - 01_BESEDILO RAZPISA, subv. obresti MG, Tolmin 2017 Na podlagi Pravilnika o subvencioniranju obrestne mere pri posojilih za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Tolmin (Uradni list RS, št. 55/2015 - v nadaljevanju: Pravilnik), Odloka o proračunu

Prikaži več

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od

Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od Naziv storitve Enota mere Tarifa Cena brez davka v EUR Cena z davkom v EUR Stopnja davka MOBILNI NAROČNIŠKI PAKETI IN STORITVE Cene veljajo od 19.4.2016 dalje. Enotni paket Naročnina 3,22 3,93 22% 9,89

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska MULTILINGUAL PRO prevajalska agencija d.o.o. Izdano

Prikaži več

navodilo - izvršbe

navodilo - izvršbe NAVODILO O IZVRŠEVANJU SKLEPOV O IZVRŠBI PRI BANKAH 1. SPLOŠNO 1.1. Namen in veljavnost To navodilo je namenjeno poenotenju izvrševanja sklepov o izvršbi pri bankah. Predlog navodila je sprejel odbor za

Prikaži več

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis

Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / Uradni lis Priloga 1: Pravila za oblikovanje in uporabo standardiziranih referenc pri opravljanju plačilnih storitev Stran 4012 / Št. 34 / 24. 5. 2019 Uradni list Republike Slovenije PRILOGA 1 PRAVILA ZA OBLIKOVANJE

Prikaži več

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v

Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«1. UVODNA DOLOČILA Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji»toplotne črpalke 2013«(v nadaljevanju: Vsebina in pogoji za sodelovanje v akciji)

Prikaži več

I. Splošni del proračuna

I. Splošni del proračuna ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE IZOLA ZA LETO 212 I. SPLOŠNI DEL 143 - ZR211 142 - P212_1 156 - VP212 161 - ZR212 I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 16.5.364 22.982.33 22.982.33 15.519.495 96,7 67,5

Prikaži več

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev Avstrijski parlament je potrdil novelo LSD- BG, ta stopi v veljavo s 1.6.2017 Avstrijski zakon o obrti (obrtniške, trgovske, rokodelske in storitve prostih poklicev Pogoji v Avstriji so : Dveletno opravljanje

Prikaži več

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april

SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april SPLOŠNI POGOJI DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME V KOROŠKI REGIJI Dravograd, 20. april 2017 1 K A Z A L O SPLOŠNE POGOJE DELOVANJA REGIJSKE GARANCIJSKE SHEME... 3 V KOROŠKI REGIJI... 3 I. SPLOŠNE DOLOČBE...

Prikaži več

številka: 4024/2014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :16:17 procesno dejanje stranka št. datum tip

številka: 4024/2014 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: / datum izdelave pregleda: :16:17 procesno dejanje stranka št. datum tip številka: 02201 ime pregleda: Popis spisa parametri izdelave: izdelave pregleda: 6.9.2019 22:16:1 1 predlog za začetek 29.8.201 dolžnik izpis ZK 2 2.9.201 predhodnem izpis ZK postopku IKE 3 2.9.201 predhodnem

Prikaži več

KAZALO VSEBINE ON-LINE PRIROČNIKA DDV ZAKON-PRAVILNIK- KOMENTAR-POJASNILA-PRAKTIČNI PRIMERI DDV zakon - pravilnik - komentar - pojasnila - praktični p

KAZALO VSEBINE ON-LINE PRIROČNIKA DDV ZAKON-PRAVILNIK- KOMENTAR-POJASNILA-PRAKTIČNI PRIMERI DDV zakon - pravilnik - komentar - pojasnila - praktični p KAZALO VSEBINE ON-LINE PRIROČNIKA DDV ZAKON-PRAVILNIK- KOMENTAR-POJASNILA-PRAKTIČNI PRIMERI DDV zakon - pravilnik - komentar - pojasnila - praktični primeri Naslovna stran Vsebina on-line priročnika Uvod

Prikaži več

Številka:

Številka: apple REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA FINANCE FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE Šmartinska cesta 55, p.p. 631, 1001 Ljubljana T: 01 478 38 00 F: 01 478 39 00 E: gfu.fu@gov.si www.fu.gov.si Obračuni

Prikaži več

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd

splosni_pogoji_pogodbe_na daljavo_t2_ indd SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA ZA SKLEPANJE POGODB NA DALJAVO IN POGODB, KI SE SKLEPAJO ZUNAJ POSLOVNIH PROSTOROV KAZALO I. SPLOŠNE DOLOČBE 3 II. NAČINI IN POSTOPEK SKLEPANJA POGODB NA DALJAVO IN POGODB, SKLENJENIH

Prikaži več

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc

Microsoft Word - Splosni pogoji za uporabnike storitve_ONA_ doc Splošni pogoji in navodila za uporabnike storitev ONA V veljavi od 25.08.2015 1. Splošne določbe Splošni pogoji in navodila določajo način uporabe storitev ONA, ki jih nudi tehnični izvajalec (v nadaljevanju

Prikaži več

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis )

(Microsoft Word - Pravilnik o osnovah in merilih za dolocanje visine narocnine clanom GS1 Slovenija - \310istopis ) Prečiščeno besedilo vsebuje Pravilnik o osnovah in merilih za določanje višine naročnine, ki jo kolektivni člani letno plačujejo za uporabo dodeljenih številk GS1, ki ga na podlagi določil 19., 54. in

Prikaži več

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak

Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kak Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače. Neuradno prečiščeno besedilo Zakona o Javnem

Prikaži več

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj

PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanj PRAVILNIK O INTERNEM PRITOŽBENEM POSTOPKU IN IZVENSODNEM REŠEVANJU SPOROV I. SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Delavska hranilnica d.d. Ljubljana (v nadaljevanju: hranilnica) je na podlagi 318. člena Zakona o bančništvu

Prikaži več

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000

PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 PRAVILA IN POGOJI NAGRADNE IGRE NOGOMETNI UTRINEK SPLOŠNE DOLOČBE 1. člen Organizator nagradne igre je Nogometna zveza Slovenije, Predoslje 40 a, 4000 Kranj (v nadaljevanju organizator). POGOJI SODELOVANJA

Prikaži več