4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

Velikost: px
Začni prikazovanje s strani:

Download "4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013"

Transkripcija

1 4/4 januar - december 2012 nerevidirano poročilo o poslovanju skupine nove kbm marec 2013

2 Organi upravljanja na dan Aleš Hauc Igor Žibrik Uprava banke predsednik član Izvršilni direktorji banke Aleksander Batič Anton Guzej Ksenija Mrevlje mag. Nataša Fesel mag. Peter Kupljen mag. Vlasta Brečko Simon Hvalec Uroš Lorenčič Nadzorni svet banke dr. Peter Kukovica dr. Niko Samec dr. Andrej Fatur dr. Egon Žižmond Karmen Dvorjak Keith Charles Miles mag. Peter Kavčič Miha Glavič predsednik namestnik predsednika član član članica član član član Ime obvladujoče banke: Nova Kreditna banka Maribor d.d. Skrajšano ime banke: Nova KBM d.d. Sedež: Ulica Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor BIC (SWIFT): KBMASI2X Reuters: KBMS IBAN: SI Številka računa: Matična številka: Št. reg. vpisa pri Okrožnem sodišču v Mariboru: 062/ Davčna številka: Osnovni kapital: ,08 2

3 SKUPINA NOVE KBM Bilančna vsota: 5.322,0 mio Čista izguba: (205,5) mio Število zaposlenih: ROAE: (54,94)% ROAA: (3,84)% BANČNIŠTVO Število zaposlenih: Delež sredstev: 92,6% ROAE: (52,86)%; ROAA: (3,59)% Nova KBM d.d. Bilančna vsota: 4.338,6 mio Čista izguba: (203,3) mio ROAE: (65,54)%; ROAA: (4,60)% PBS d.d. 55,00% lastništvo Bilančna vsota: 799,5 mio Čisti dobiček: 332 tisoč ROAE: 0,84%; ROAA: 0,05% ADRIA BANK AG 50,54% 1 lastništvo Bilančna vsota: 183,9 mio Čista izguba: (2,7) mio ROAE: (8,70)%; ROAA: (1,44)% CREDY BANKA AD 76,64% 2 lastništvo Bilančna vsota: 139,3 mio Čisti dobiček: 100 tisoč ROAE: (0,05)%; ROAA: (0,01)% UPRAVLJANJE SKLADOV IN POKOJNINSKA VARČEVANJA Število zaposlenih: 51 Delež sredstev: 2,6% ROAE: 7,78%; ROAA: 1,02% KBM Infond d.o.o. 72,73% 3 lastništvo Bilančna vsota: 16,8 mio Čisti dobiček: 1,2 mio Sredstva v upravljanju: 258,2 mio ROAE: 8,97%; ROAA: 7,16% Moja naložba d.d.* 45% lastništvo Bilančna vsota: 136,5 mio Čisti dobiček: 320 tisoč ROAE: 4,72%; ROAA: 0,23% LIZING, NEPREMIČNINSKA DEJAVNOST IN OSTALO Število zaposlenih: 49 Delež sredstev: 4,8% ROAE: 283,42%; ROAA: (22,61)% KBM Leasing d.o.o. 100% lastništvo Bilančna vsota: 111,5 mio Čista izguba: (22,3) mio ROAE: ** ROAA: (15,80)% Gorica Leasing d.o.o. 100% lastništvo Bilančna vsota: 65,8 mio Čista izguba: (20,9) mio ROAE: ** ROAA: (23,17)% KBM Leasing Hrvatska d.o.o. 100% lastništvo Bilančna vsota: 39,2 mio Čista izguba: (4,0) mio ROAE: ** ROAA: (8,95)% MB Finance B.V. 0,00% 4 lastništvo KBM Fineko d.o.o. 100% lastništvo Bilančna vsota: 30,0 mio Čisti dobiček: 634 tisoč ROAE: 30,56%; ROAA: 12,62% KBM Invest d.o.o. 100% lastništvo Bilančna vsota: 36,2 mio Čista izguba: (21,8) mio ROAE: ** ROAA: (43,24)% M-PAY d.o.o. 50% lastništvo Bilančna vsota: 198 tisoč Čisti dobiček: 13 tisoč ROAE: 8,42% ROAA: 8,39% V organigramu sta kazalnika ROAE in ROAA pred obdavčitvijo. * Pridružena družba. ** Vrednost kazalnika ni izračunana zaradi negativnega povprečnega kapitala oziroma negativnega kapitala v zadnjem obdobju. 1 Delež Skupine v osnovnem kapitalu in glasovalnih pravicah Adria Bank AG znaša 50,54 odstotka, delež v vpisanem kapitalu pa 46,65 odstotka. Le-ta sestoji iz osnovnega kapitala in participacijskih deležev brez glasovalnih pravic, ki so v lasti manjšinskih lastnikov. 2 Med banko in Republiko Srbijo je za 12,89-odstotni delež v Credy banki, ki je v lasti Republike Srbije, sklenjen delničarski sporazum, ki vsebuje določilo o prodajni opciji za Republiko Srbijo in o nakupni opciji za banko. Po izvršitvi opcije bo banka imela 89,53-odstotni delež, Republika Srbija pa 0-odstotni delež. 3 Delež Skupine v osnovnem kapitalu KBM Infonda d.o.o. znaša 72,00 odstotka. Zaradi odstotka lastnih poslovnih deležev znaša delež Skupine v kapitalu in glasovalnih pravicah družbe KBM Infond 72,73 odstotka. 4 Podjetje MB Finance B.V. v skladu s pojasnilom strokovnega odbora za pojasnjevanje SOP 12 predstavlja podjetje za posebne namene, ki ga obvladuje Nova KBM. Nova KBM nima glasovnih pravic in deleža v kapitalu omenjene družbe. 3

4 Predstavitev Skupine Nove KBM in Nove KBM d.d. Nova KBM d.d. (v nadaljevanju: banka) je obvladujoča banka v Skupini Nove KBM (v nadaljevanju: Skupina). Skupino sestavlja poleg obvladujoče banke še 11 odvisnih družb in ena pridružena družba. Imena družb in lastniški deleži so predstavljeni v tabeli v nadaljevanju. Obvladujoča banka je v decembru 2012 prodala 51% delež v kapitalu Zavarovalnice Maribor d.d., zato le-ta ni več pridružena družba Skupine. KBM Projekt d.o.o. od ni več del Skupine zaradi pričetka likvidacijskega postopka in s tem izgube obvladovanja. Nova KBM d.d. je komercialna banka s tradicijo, usmerjena v standardne posle poslovanja s prebivalstvom in podjetji. Sedež ima banka v Ulici Vita Kraigherja 4, 2505 Maribor, Slovenija. Banka je zavezana k pripravi skupinskih računovodskih izkazov. Skupino Nove KBM so sestavljale na naslednje članice: Družba Razmerje Delež v glasovalnih pravicah (v %) Nova KBM d.d. obvladujoča banka Poštna banka Slovenije d.d. odvisna banka 55,00 Adria Bank AG odvisna banka 50,54 1 Credy banka AD odvisna banka 76,64 2 KBM Fineko d.o.o. odvisna družba 100,00 KBM Infond d.o.o. odvisna družba 72,73 3 KBM Leasing d.o.o. odvisna družba 100,00 KBM Invest d.o.o. odvisna družba 100,00 Gorica Leasing d.o.o. odvisna družba 100,00 M Pay d.o.o. odvisna družba 50,00 KBM Leasing Hrvatska d.o.o. odvisna družba 100,00 MB Finance B.V. odvisna družba 00,00 4 Moja naložba d.d. pridružena družba 45,00 1 Delež Skupine v osnovnem kapitalu in glasovalnih pravicah Adria Bank AG znaša 50,54 %, delež v vpisanem kapitalu pa 46,65 %. Le-ta sestoji iz osnovnega kapitala in participacijskih deležev brez glasovalnih pravic, ki so v lasti manjšinskih lastnikov. 2 Med obvladujočo banko in Republiko Srbijo je za 12,89% delež v Credy banki, ki je v lasti Republike Srbije, sklenjen delničarski sporazum, ki vsebuje določilo o prodajni opciji za Republiko Srbijo in o nakupni opciji za banko. Po izvršitvi opcije bo banka imela 89,53% delež, Republika Srbija pa 0% delež. Vrednost opcije v višini tisoč je v izkazu finančnega položaja v postavki druge obveznosti. 3 Delež Skupine v osnovnem kapitalu KBM Infond d.o.o. znaša 72,00 %. Zaradi % lastnih poslovnih deležev znaša delež Skupine v kapitalu in glasovalnih pravicah družbe KBM Infond 72,73 %. 4 Podjetje MB Finance B.V. v skladu s pojasnilom strokovnega odbora za pojasnjevanje SOP 12 predstavlja podjetje za posebne namene, ki ga obvladuje Nova KBM. Nova KBM nima glasovalnih pravic in deleža v kapitalu omenjene družbe. 4

5 Pomembnejši podatki o poslovanju posameznih družb v Skupini na DRUŽBA Število zaposlenih Čisti poslovni izid (v tisoč ) Bilančna vsota (v tisoč ) Donos na kapital pred davki (v %) Donos na sredstva pred davki (v %) Nova KBM d.d ( ) (65,54) (4,60) PBS d.d ,84 0,05 ADRIA BANK AG 31 (2.729) (8,70) (1,44) CREDY BANKA AD (0,05) (0,01) KBM INFOND d.o.o ,97 7,16 KBM FINEKO d.o.o ,56 12,62 KBM LEASING d.o.o. 9 (22.310) * (15,80) KBM INVEST d.o.o. 9 (21.806) * (43,24) GORICA LEASING d.o.o. 12 (20.905) * (23,17) KBM LEASING HRVATSKA d.o.o. 8 (3.962) * (8,95) M-PAY d.o.o ,42 8,39 MOJA NALOŽBA d.d ,72 0,23 Negativne vrednosti so zapisane v oklepajih. *negativni povprečni kapital oziroma negativni kapital v zadnjem obdobju 5

6 Pomembnejši podatki in kazalniki poslovanja Skupine Nove KBM Indeks Izkaz finančnega položaja (v tisoč ) Bilančna vsota Vloge nebančnega sektorja Krediti nebančnemu sektorju Celotni kapital Izkaz poslovnega izida (v tisoč ) Čiste obresti Čiste opravnine (provizije) Čisti dobički/izgube iz poslovanja z vrednostnimi papirji in tujimi valutami (3.665) Drugi prihodki/odhodki Operativni stroški ( ) ( ) 96 Oslabitve in rezervacije ( ) ( ) 176 Izguba iz rednega poslovanja ( ) ( ) 213 Čista izguba poslovnega obdobja ( ) (81.122) 253 Kazalniki Čista izguba na delnico v 5 (5,25) (2,38) Knjigovodska vrednost delnice v 6 5,38 10,07 Donos na aktivo pred obdavčitvijo (v %) (3,84) (1,75) Donos na kapital pred obdavčitvijo (v %) (54,94) (21,51) Operativni stroški / povprečna aktiva 2,12 2,13 Stroški / prihodki 56,90 63,21 5 Čisti dobiček/izguba na delnico je izračunan kot razmerje med čistim dobičkom/izgubo lastnikov obvladujoče banke in tehtanim povprečnim številom delnic v obdobju. 6 Knjigovodska vrednost delnice na zadnji dan obračunskega obdobja je izračunana kot razmerje med kapitalom lastnikov obvladujoče banke in številom delnic banke na zadnji dan obračunskega obdobja. 6

7 Poslovni izid Skupine Nove KBM Dobiček Skupine iz rednega poslovanja pred rezervacijami in oslabitvami je znašal tisoč (zaradi vpliva izrednih dobičkov pri prodaji deleža v pridruženi družbi je to 25,3 % bolje kot v 2011). Skupina je tudi v letu 2012 poslovala v zaostrenih gospodarskih razmerah, ki so se v drugi polovici leta še nekoliko poslabšale ob ponovnem zaustavljanju gospodarskih aktivnosti. Posledično je morala Skupina oblikovati rekordno visoke rezervacije in oslabitve predvsem zaradi kontinuiranega poslabševanja in čiščenja kreditnega portfelja. Neto rezervacije in oslabitve so v 2012 tako znašale tisoč (76,3 % več kot v 2011). Opazni pa so učinki aktivnega pristopa k zniževanju stroškov, saj so bili administrativni stroški Skupine v letu 2012 nižji za 4,1 %, samo v obvladujoči banki pa 7,2 % v primerjavi z letom Izguba Skupine Nove KBM iz rednega poslovanja je v letu 2012 znašala tisoč. V primerjavi z 2011 so k izgubi največ prispevali: višji neto odhodki za rezervacije in oslabitve (133,8 mio ) ter nižje čiste obresti (za 29,7 mio ). Čista izguba Skupine je bila tisoč (v letu prej tisoč ). Čisti dobiček so izkazale odvisne družbe KBM Infond (1,2 mio ), KBM Fineko (0,6 mio ), PBS (0,3 mio ) in Credy banka (0,1 mio ). Čisto izgubo so izkazale odvisne družbe Adria Bank AG (-2,7 mio ), KBM Leasing Hrvatska (-4,0 mio ), Gorica Leasing (-20,9 mio ), KBM Invest (-21,8 mio ), KBM Leasing (-22,3 mio ) in obvladujoča banka (-203,3 mio ). Prihodki iz obresti in podobni prihodki Skupine so v 2012 znašali tisoč (34,9 mio oziroma 13,3 % manj kot leto prej). Odhodki za obresti in podobni odhodki so v istem obdobju znašali tisoč (5,2 mio oziroma 4,1 % manj kot leto prej). Čiste obresti Skupine so tako znašale tisoč (29,7 mio oziroma 21,9 % manj kot leto prej). Prihodki iz opravnin Skupine so v 2012 znašali tisoč (4,3 % manj kot leto prej), medtem ko so odhodki za opravnine znašali tisoč (15,8 % manj kot leto prej). Čiste opravnine Skupine so v 2012 znašale tisoč (za 4,2 % oziroma za 2,4 mio več kot leto prej). V letu 2012 so se opazno povečali ostali prihodki (glej graf) predvsem zaradi izrednih dobičkov iz predčasnega odkupa hibridnih obveznic in od prodaje Zavarovalnice Maribor. (2.567) Prihodki Skupine Nove KBM (v tisoč ) (10.000) obresti opravnine dividende + naložbe v kapital pridruženih družb ostali prihodki 7

8 Finančni položaj Skupine Nove KBM Bilančna vsota Skupine je znašala tisoč in se je glede na konec leta 2011 znižala za tisoč oz. za 8,4 %. Bilančna vsota v MIO Gibanje bilančne vsote Skupine po četrtletjih od IV.2007 do IV.2012 Vloge strank nebančnega sektorja so konec 2012 znašale tisoč oz. za 3,9 % manj kot konec leta Bilančna vsota Skupine Četrtletna rast bilančne vsote Najbolj so se vloge znižale v obvladujoči banki in sicer predvsem v sektorju država (upad za 13,4 %) in sektorju prebivalstvo (upad za 3,1 %). Krediti strankam, ki niso banke, so konec 2012 znašali tisoč oz. za 11,6 % manj, kot konec Znižanje stanja nefinančnim družbam je posledica nižjih bruto kreditov in oblikovanja dodatnih oslabitev. Na znižanje kreditov danih gospodinjstvom je vplival upad povpraševanja, ki je posledica slabih gospodarskih razmer in zaostrenih pogojev kreditiranja. Krediti bank so konec leta 2012 znašali tisoč. V letu 2012 so se znižali predvsem zaradi predčasnega poplačila preostanka sindiciranega kredita obvladujoče banke. Dolžniški vrednostni papirji so se povečali zaradi nove izdaje potrdil o vlogah v marcu 2012 in izdaja obveznice KBM10 v decembru Podrejene obveznosti so se znižale zaradi predčasnega odkupa obveznosti. Zmanjšanje stanja dolgoročnih naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunane po kapitalski metodi, je posledica prodaje 51 % deleža Zavarovalnice Maribor ter dodatnih oslabitev kapitalskih naložb. Kapital Skupine je konec 2012 znašal tisoč, kar je za tisoč manj kot na začetku leta. Na znižanje kapitala v 2012 je vplivala predvsem izguba poslovnega leta. Ocenjena kapitalska ustreznost Skupine na temeljni kapital je po nerevidiranih podatkih na dan znašala 8,13 %. Ocenjena kapitalska ustreznost na čisti temeljni kapital Skupine je bila konec 2012 enaka 5,23 % (po metodologiji EBA 7,54 %), banke pa 4,89 % (po EBA 7,59 %). Banka je v letu 2012 izvajala aktivnosti za povečanje najbolj kakovostnega kapitala. Najpomembnejše aktivnosti banke so bile: delni odkup hibridnih instrumentov dodatnega kapitala I z diskontom (učinek na temeljni kapital Skupine +38 mio ), prodaja pridružene družbe Zavarovalnica Maribor d.d. (učinek na poslovni izid Skupine: +18 mio, znižanje odbitnih postavk od temeljnega kapitala za 27 mio ) ter najem hibridnega posojila (v višini 100 mio ) Četrtletna rast v % 8

9 Lastniška struktura in podatki o delnici Delničarski kapital banke je bil v primerjavi z manjši za 48,5 % oz. za tisoč in je znašal tisoč. Na zmanjšanje delničarskega kapitala je negativno vplivala realizirana čista izguba poslovnega leta v višini tisoč, pozitivno pa je vplivalo predvsem povišanje tržnih cen vrednostnih papirjev, ki se vrednotijo preko kapitala, v višini tisoč. Podatki o delnici Delnice banke (oznaka KBMR) so uvrščene v prvo kotacijo trga delnic na Ljubljanski borzi. Prva kotacija je najbolj kakovosten del trga delnic Ljubljanske borze in združuje najboljše slovenske javne delniške družbe. Delnice Nove KBM od maja 2011 kotirajo tudi na glavni kotaciji Varšavske borze. Nova KBM ima samo en razred delnic, ki so v vseh pogledih enakovredne in prosto prenosljive. Vsaka navadna delnica imetniku prinaša glas na skupščini delničarjev banke. Imetniki navadnih delnic imajo naslednje pravice: - pravico do udeležbe pri upravljanju banke, - pravico do dela dobička (dividenda), - pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju banke. Banka je obvezana izplačati delničarjem denarni znesek iz naslova uporabe bilančnega dobička ter omogočiti delničarjem udeležbo in glasovanje na posamezni skupščini banke. Sestava delničarjev (v %) 22,0 20,2 10,5 16,4 9,2 19,5 51,1 51,1 Največji delničarji Nove KBM d.d. na dan Republika Slovenija domače pravne osebe 2012 domače fizične osebe tuji vlagatelji drugi 33,9% REPUBLIKA SLOVENIJA 27,7% SALINK LIMITED 1,2% EAST CAPITAL BALKAN FUND 2,4% NFD 1, delniški podsklad 2,4% ELES, d.o.o., Ljubljana 2,4% SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d. 3,2% KAPITALSKA DRUŽBA, D.D. 4,8% GEN d.o.o. 6,4% KDPW - FIDUCIARNI RAČUN 9,0% POŠTA SLOVENIJE d.o.o. 6,6% 9

10 10 največjih delničarjev na dan Imetnik Število delnic Odstotek lastništva 7 REPUBLIKA SLOVENIJA ,66 KDPW - FIDUCIARNI RAČUN ,00 POŠTA SLOVENIJE d.o.o ,64 GEN d.o.o ,39 KAPITALSKA DRUŽBA, d.d ,79 SLOVENSKA ODŠKODNINSKA DRUŽBA, d.d ,20 ELES, d.o.o., Ljubljana ,40 NFD 1, delniški podsklad ,39 EAST CAPITAL BALKAN FUND ,36 SALINK LIMITED ,22 Število delnic banke, ki so bile v lasti članov uprave in nadzornega sveta banke na dan Od članov uprave in članov nadzornega sveta banke je na dan imel v lasti 24 delnic (0, odstotka) član nadzornega sveta banke Keith Charles Miles. Številčni podatki o delnici Število delničarjev Število navadnih kosovnih delnic Tečaj delnice na zadnji trgovalni dan v letu (v ) 1,30 3,16 10,20 Tržna kapitalizacija (v tisoč ) Nova KBM Skupina Nove KBM Knjigovodska vrednost delnice 8 (v ) 4,92 9,55 14,39 5,38 10,07 15,22 Čisti dobiček oz. izguba na delnico 9 (v ) (5,20) (2,42) 0,36 (5,25) (2,38) 0,41 Koeficient P/E 10 (0,25) (1,31) 28,33 (0,25) (1,33) 24,88 Koeficient P/B 11 0,26 0,33 0,71 0,24 0,31 0,67 7 Odstotni delež glasovalnih pravic je enak odstotku lastništva. 8 Knjigovodska vrednost delnice na zadnji dan obračunskega obdobja je izračunana kot razmerje med kapitalom banke oziroma v primeru Skupine med kapitalom lastnikov obvladujoče banke in tehtanim povprečnim številom delnic v obdobju. 9 Čisti dobiček oziroma izguba na delnico je izračunan kot razmerje med čistim dobičkom/izgubo banke oziroma v primeru Skupine med čistim dobičkom/izgubo lastnikov obvladujoče banke in tehtanim povprečnim številom delnic v obdobju. 10 Koeficient P/E je izračunan kot razmerje med tečajem delnice na zadnji trgovalni dan v obdobju in čistim dobičkom/izgubo banke oziroma v primeru Skupine med čistim dobičkom/izgubo lastnikov obvladujoče banke na delnico. 11 Koeficient P/B je izračunan kot razmerje med tečajem delnice na zadnji trgovalni dan in knjigovodsko vrednostjo na delnico. 10

11 12,67 12,8 Knjigovodska vrednost delnice banke od 2007 do 2012 (v ) 14,1 14,39 9,55 4, Gibanje tečaja delnice Tečaj delnice Nove KBM se je v obdobju od do na Ljubljanski borzi - kot primarnem trgu - gibal med 1,03 in 3,87. Najvišjo vrednost je delnica dosegla dne , ko je zaključni tečaj znašal 3,87, najnižjo vrednost pa dne , ko je delnica dosegla dno pri 1,03. Skupni promet na Ljubljanski in Varšavski borzi z delnicami banke je v letu 2012 znašal tisoč delnic, kar pomeni, da je bil povprečni dnevni promet 18,9 tisoč delnic na dan. Gibanje tečaja delnice Nove KBM v letu 2012 Gibanje tečaja delnice Nove KBM na Ljubljanski borzi v primerjavi s slovenskim borznim indeksom SBI TOP v letu 2012 prikazuje spodnji graf. KBMR SBITOP 640 3,8 KBMR 3,6 3,4 SBITOP 620 3, ,8 2, ,4 2, , ,6 1, ,

12 Računovodski izkazi Skupine Nove KBM Skupinski izkaz poslovnega izida Skupina Nove KBM Zap. št. v tisoč VSEBINA Indeks =3/4 1 Prihodki iz obresti in podobni prihodki ,7 2 Odhodki za obresti in podobni odhodki ( ) ( ) 95,9 3 Čiste obresti ,1 4 Prihodki iz dividend ,0 5 Prihodki iz opravnin (provizij) ,7 6 Odhodki za opravnine (provizije) (35.385) (42.004) 84,2 7 Čiste opravnine , Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi IPI Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju Dobički/izgube iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi IPI (615) - (5.306) (7.216) - 11 Čisti dobički iz tečajnih razlik ,1 12 Čisti dobički iz odprave pripoznanih sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo Drugi čisti poslovni dobički Administrativni stroški ( ) ( ) 95,9 15 Amortizacija (16.443) (16.644) 98,8 16 Rezervacije (9.072) (16.939) 53,6 17 Oslabitve ( ) ( ) 189, Pripadajoči dobički iz naložb v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunanih po kapitalski metodi Čisti dobički/izgube iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi ,4 (3.553) IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA ( ) ( ) 212,5 21 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja ,1 22 ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA ( ) (81.122) 253,3 23 a) Lastnikov obvladujoče banke ( ) (82.440) 249,1 24 b) Manjšinskih lastnikov (108)

13 Skupinski izkaz finančnega položaja Skupina Nove KBM v tisoč Zap. št. VSEBINA Indeks =3/4 1 Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki ,9 2 Finančna sredstva, namenjena trgovanju ,0 3 Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida ,8 4 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo ,2 5 Krediti ,9 - krediti bankam ,5 - krediti strankam, ki niso banke ,4 - druga finančna sredstva ,4 6 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti ,2 7 Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje ,6 8 Opredmetena osnovna sredstva ,9 9 Naložbene nepremičnine ,8 10 Neopredmetena sredstva ,1 11 Dolgoročne naložbe v kapital pridruženih in skupaj obvladovanih družb, obračunane po kapitalski metodi ,5 12 Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb ,3 - terjatve za davek ,4 - odložene terjatve za davek ,4 13 Druga sredstva ,5 14 SKUPAJ SREDSTVA ,6 15 Finančne obveznosti do centralne banke ,8 16 Finančne obveznosti, namenjene trgovanju ,7 17 Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti , vloge bank ,2 - vloge strank, ki niso banke ,1 - krediti bank ,2 - krediti strank, ki niso banke dolžniški vrednostni papirji ,9 - podrejene obveznosti ,2 - druge finančne obveznosti ,4 Finančne obveznosti, vezane na finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja Rezervacije ,9 20 Druge obveznosti ,5 21 SKUPAJ OBVEZNOSTI ,3 22 SKUPAJ KAPITAL ,2 23 SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL ,6 13

14 Računovodski izkazi Nove KBM d.d. Izkaz poslovnega izida Nova KBM d.d. Zap. št. v tisoč Vsebina Indeks =3/4 1 Prihodki iz obresti in podobni prihodki ,5 2 Odhodki za obresti in podobni odhodki ( ) ( ) 97,6 3 Čiste obresti ,3 4 Prihodki iz dividend ,3 5 Prihodki iz opravnin (provizij) ,8 6 Odhodki za opravnine (provizije) (4.630) (9.520) 48,6 7 Čiste opravnine (provizije) , Realizirani dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, ki niso merjeni po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida Čisti dobički/izgube iz finančnih sredstev in obveznosti, namenjenih trgovanju Dobički/izgube iz finančnih sredstev in (obveznosti), pripoznanih po pošteni vrednosti skozi izkaz poslovnega izida (739) - (8.630) (7.135) - 11 Čisti dobički iz tečajnih razlik ,5 12 Čisti dobički/izgube iz odprave pripoznanja sredstev brez nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo (413) - 13 Druge čiste poslovne izgube (1.067) (2.963) 36,0 14 Administrativni stroški (70.157) (75.580) 92,8 15 Amortizacija (11.986) (13.162) 91,1 16 Rezervacije in oslabitve ( ) ( ) 192,8 17 Čisti dobički iz nekratkoročnih sredstev v posesti za prodajo in z njimi povezanimi obveznostmi ,3 18 IZGUBA IZ REDNEGA POSLOVANJA ( ) ( ) 206,1 19 Davek iz dohodka pravnih oseb iz rednega poslovanja ,3 20 ČISTA IZGUBA POSLOVNEGA LETA ( ) (83.975) 242,0 14

15 Izkaz finančnega položaja Nova KBM d.d. v tisoč Zap.Št. VSEBINA Indeks =3/4 1 Denar v blagajni in stanje na računih pri centralni banki ,8 2 Finančna sredstva, namenjena trgovanju ,0 3 Finančna sredstva, pripoznana po pošteni vrednosti skozi IPI ,7 4 Finančna sredstva, razpoložljiva za prodajo ,6 5 Krediti ,5 - krediti bankam ,9 - krediti strankam, ki niso banke ,5 - druga finančna sredstva ,4 6 Finančna sredstva v posesti do zapadlosti ,9 7 Nekratkoročna sredstva v posesti za prodajo in ustavljeno poslovanje ,9 8 Opredmetena osnovna sredstva ,8 9 Naložbene nepremičnine ,4 10 Neopredmetena sredstva ,3 11 Dolgoročne naložbe v kapital odvisnih, pridruženih in skupaj obvladovanih družb ,9 12 Terjatve za davek od dohodkov pravnih oseb ,2 - terjatve za davek ,3 - odložene terjatve za davek ,2 13 Druga sredstva ,8 14 SKUPAJ SREDSTVA ,2 15 Finančne obveznosti do centralne banke ,4 16 Finančne obveznosti, namenjene trgovanju ,5 17 Finančne obveznosti, merjene po odplačni vrednosti ,4 - vloge bank ,4 - vloge strank, ki niso banke ,1 - krediti bank ,0 - krediti strank, ki niso banke dolžniški vrednostni papirji ,7 - podrejene obveznosti ,5 - druge finančne obveznosti ,7 18 Finančne obveznosti, vezane na finančna sredstva, ki ne izpolnjujejo pogojev za odpravo pripoznanja Rezervacije ,2 20 Druge obveznosti ,5 21 SKUPAJ OBVEZNOSTI ,4 22 Osnovni kapital ,0 23 Kapitalske rezerve ,0 24 Presežek iz prevrednotenja (2.092) (24.181) 8,7 25 Rezerve iz dobička ,0 26 Zadržani dobiček/izguba (vključno s čisto izgubo poslovnega leta) ( ) (83.717) 342,8 27 SKUPAJ KAPITAL ,5 28 SKUPAJ OBVEZNOSTI IN KAPITAL ,2 15

16 Finančni koledar Nove KBM d.d. do konca leta 2013 Objave bodo na voljo v sistemu elektronskega obveščanja Ljubljanske borze SEOnet ( ter na spletnih straneh banke ( Vrsta objave ali dogodka Revidirano letno poročilo Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM Izjava o spoštovanju kodeksa upravljanja javnih delniških družb Prva informacija o rezultatih v obdobju januar marec 2013 Sklic 24. redne skupščine delničarjev Nove KBM d.d. Poročilo o poslovanju in nerevidirani računovodski izkazi Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za obdobje januar marec redna skupščina delničarjev Nove KBM d.d. Sklepi 24. redne skupščine delničarjev Nove KBM d.d. Prva informacija o rezultatih v obdobju januar junij 2013 Poročilo o poslovanju in nerevidirani računovodski izkazi Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za obdobje januar junij 2013 Prva informacija o rezultatih v obdobju januar september 2013 Poročilo o poslovanju in nerevidirani računovodski izkazi Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za obdobje januar september 2013 Poslovni načrt Nove KBM d.d. in Skupine Nove KBM za leto 2014 Predvideni datum objave oziroma dogodka Četrtek, 25. april 2013 Četrtek, 25. april 2013 Četrtek, 25. april 2013 Ponedeljek, 13. maj 2013 Četrtek, 30. maj 2013 Petek, 14. junij 2013 Ponedeljek, 17. junij 2013 Sreda, 31. julij 2013 Četrtek, 29. avgust 2013 Sreda, 30. oktober 2013 Četrtek, 28. november 2013 Četrtek, 19. december 2013 Navedeni so predvideni datumi objav in dogodkov. Dejanski datumi lahko odstopajo od zgoraj navedenih. Morebitne spremembe datumov bodo objavljene na spletni strani Nove KBM d.d. Nova KBM d.d., marec

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015

poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 poročilo o poslovanju Skupine Nove KBM 4/4Nerevidirano in Nove KBM d.d. JANUAR - DECEMBER 2014 FEBRUAR 2015 Organi upravljanja na dan 31.12.2014 Uprava banke Aleš Hauc Robert Senica mag. Sabina Župec Kranjc

Prikaži več

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1

(pravna oseba) IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) v tisoč EUR ZNESEK Zap. Oznaka VSEBINA štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA LETA LETA 1 IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA NA DAN (kratka shema) Zap. Oznaka štev. postavke POSLOVNEGA PREJŠNJEGA 1 A. 1. in del A. 5. Denar v blagajni, stanje na računih pri centralnih bankah in vpogledne vloge pri bankah

Prikaži več

Celostranski faks izpis

Celostranski faks izpis Organi upravljanja Uprava banke Matjaž Kovačič predsednik Manja Skernišak članica mag. Andrej Plos član Izvršilni direktorji banke Slavko Jarc Simon Hvalec Ksenija Mrevlje Aleksander Batič Vasilij Koman

Prikaži več

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi

Javna objava podatkov poslovanja Abanke d.d. v prvem trimesečju leta 2018 s priloženimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi ABANKA d.d. Slovenska 58, 1517 Ljubljana T 01 47 18 100 F 01 43 25 165 www.abanka.si JAVNA OBJAVA PODATKOV POSLOVANJA ABANKE D.D. V PRVEM TRIMESEČJU LETA 2018 S PRILOŽENIMI KONSOLIDIRANIMI RAČUNOVODSKIMI

Prikaži več

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna

Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: Davčna Firma: SID Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana Naslov: Ulica Josipine Turnograjske 6, 1000 Ljubljana Matična številka: 5665493 Davčna številka: SI 82155135 Telefon (h.c.): 01/ 200 75 00

Prikaži več

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016

LETNO POROČILO SID BANKE IN SKUPINE SID BANKA 2016 Ljubljana, 31. 8. 2017 Vsebina IZJAVA O ODGOVORNOSTI POSLOVODSTVA... 2 1 OSNOVNI PODATKI... 3 2 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA... 4 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI... 6 4 POJASNILA K LOČENIM IN KONSOLIDIRANIM

Prikaži več

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015

Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 2015 Na trdnih temeljih v nove izzive Letni nerevidirani računovodski izkazi 215 2 Ključni podatki Preglednica 1: Ključni finančni in drugi podatki za NLB Skupino in NLB d.d. Ključni podatki izkaza poslovnega

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja REVIDIRANE

Prikaži več

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014

Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 Letni nerevidirani računovodski izkazi 2014 2 Kazalo Poslovno poročilo 3 Ključni trendi in aktivnosti 4 Ključni finančni podatki 6 Komentarji k izkazu poslovnega izida 8 Komentarji k izkazu finančnega

Prikaži več

Celostranska fotografija

Celostranska fotografija Organi upravljanja na dan Uprava obvladujoče banke Robert Senica predsednik mag. Sabina Župec Kranjc članica Izvršilni direktorji obvladujoče banke Aleksander Batič Jernej Močnik dr. Primož Britovšek Darja

Prikaži več

Izdaja:

Izdaja: Izdaja: 30. 09. 2009 OSNOVNI PODATKI SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana (v nadaljevanju SID banka) je bila ustanovljena 22.10.1992 kot Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje

Prikaži več

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = =

CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) = = CA IZRAČUN KAPITALA IN KAPITALSKE ZAHTEVE Oznaka vrstice Postavka 1 SKUPAJ KAPITAL (za namen kapitalske ustreznosti) =1.1+1.2+1.3+1.6 =1.4+1.5+1.6 1.1 TEMELJNI KAPITAL =1.1.1+ 1.1.2+1.1.4+1.1.5 Znesek

Prikaži več

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006

Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 Nerevidirano polletno poročilo za leto 2006 1 PREDSTAVITEV SKLADA...3 2 OPOZORILO IMETNIKOM INVESTICIJSKIH KUPONOV...4 3 POSLOVANJE SKLADA V OBDOBJU 01.01. DO 30.06.2006...5 4 NEREVIDIRANI RAČUNOVODSKI

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav

Letno poročilo Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav, d.d., 2016 Finančni rezultat Skupine Triglav in Zavarovalnice Triglav Poslovno poročilo Uprav Kazalo > 8 Finančni rezultat Skupine Triglav in Skupina Triglav je ustvarila 82,3 milijona evrov čistega dobička in dosegla 11,4-odstotno dobičkonosnost kapitala. Čisti poslovni izid je za 29 odstotkov

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin

SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščin SPLOŠNI PODATKI O GOSPODARSKI DRUŽBI 1. Ime PIPISTREL Podjetje za alternativno letalstvo d.o.o. Ajdovščina 2. Naslov Goriška cesta 50A, 5270 Ajdovščina 3. ID za DDV/Davčna številka SI68911564 4. Datum

Prikaži več

31

31 Hram Holding, finančna družba, d.d. Vilharjeva 29, Ljubljana, skladno z Zakonom o trgu finančnih instrumentov ter Sklepom o izvajanju obveznosti razkrivanja nadzorovanih informacij, objavlja podatke iz

Prikaži več

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017

Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 2017 Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine KD in KD, finančne družbe, d. d. za obdobje od 1. januarja do 31. marca 217 Vsebina Sestava Skupine KD... 3 Analiza poslovanja Skupine KD v obdobju 1-3 217...

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki NLB Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -28,5% 4,4% -30,2% -25,0%* 2,0% * -38,4% * Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -2,4% 0,4% -2,7% -1,7%* 0,1% * -2,8%

Prikaži več

Slide 1

Slide 1 SKUPINA SAVA RE NEREVIDIRANI REZULTATI 2017 23. MAREC 2018 a 2017 KLJUČNI POUDARKI LETA Kosmata premija skupine Sava Re je v letu 2017 prvič presegla 500 milijonov EUR. Čisti poslovni izid in donosnost

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo holdinška družba, d.d. Cesta Zore Perello-Godina 2, 6000 Koper Tel. 05/662-1500, Fax: 05/662-1515, www.istrabenz.si Informacija o poslovanju (nerevidirani podatki) Skupine Istrabenz in holdinške družbe

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -21,3% 1,4% -15,2% -22,2%* 1,5%* -14,3%* Donos na aktivo po davkih (ROA a.t.) -1,7% 0,1% -1,1% -1,4%* 0,1%* -0,8%*

Prikaži več

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. office-sl

1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o.  office-sl 1/18 SI BONITETNO POROČILO (c) Coface Slovenia d.o.o. email: office-slovenia@coface.com 14.12.2016 22:11(+1) POROČILO O PODJETJU IZMIŠLJENO PODJETJE D.O.O. Druga imena: IZMIŠLJENO d.o.o. Sedez podjetja:

Prikaži več

Microsoft Word - SRS A.doc

Microsoft Word - SRS A.doc Slovenski računovodski standard 23 (2016) OBLIKE IZKAZA GIBANJA KAPITALA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju predračunskih in obračunskih izkazov, v katerih

Prikaži več

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE

POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE POLLETNO POROČILO 2013 BANKE CELJE d.d. IN SKUPINE BANKE CELJE Vsebina I POSLOVNO POROČILO... 5 1 POMEMBNEJŠI PODATKI IZ POSLOVANJA... 7 2 PREDSTAVITEV... 8 3 KLJUČNI DOGODKI V PRVEM POLLETJU 2013...

Prikaži več

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (

IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN Postavka AOP INDEKS 2013/2012 SREDSTVA ( IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA DRUŽBE DATALAB D.D. OB KONCU OBDOBJA NA DAN 30.09.2013 Postavka AOP 30.9.2013 30.9.2012 INDEKS 2013/2012 SREDSTVA (002+032+053) 001 7.565.152 6.566.959 115,20 A. DOLGOROČNA SREDSTVA

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2013 Brežice, avgust 2013 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2013... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

1

1 1 Ključni finančni podatki Skupina 1. polletje 1. polletje 1. polletje 1. polletje Ključni kazalci Donos na kapital po davkih (ROE a.t.) -22,2% 0,2% 4,1% -22,2%* 0,2%* 6,5%* Donos na aktivo po davkih (ROA

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1.

STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. STRUKTURA STANDARDNIH ZOŽENIH IZBOROV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2013 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktura standardnega zoženega izbora podatkov iz

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno pove KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota se je februarja povečala bolj kot v predhodnih mesecih. Na strani virov se še vedno povečujejo predvsem vloge gospodinjstev in predstavljajo

Prikaži več

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl

Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubl Šestnajsta redna letna skupščina delničarjev - 13.7.2010 Sklepi 16. redne skupščine delničarjev z dne, 13. julija 2010 Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje

Prikaži več

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR

BONITETNO POROČILO ECUM RRF d.o.o. Izdano dne Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POR BONITETNO POROČILO Izdano za: Darja Erhatič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 (0)1 620 2 866, fax: +386 (0)1 620 2 708 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 056NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim Bonitetno poročilo Izdano dne 23.9.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 56NKP Davčna: Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 213 17

Prikaži več

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv

15. junij 2019 Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) vrsta storitv Cenik SKB za poslovanje s finančnimi instrumenti in investicijskimi skladi za pravne osebe (izvleček Cenika storitev SKB) 1. Trgovanje s finančnimi instrumenti 1.1 Opravljanje investicijskih storitev in

Prikaži več

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc

Microsoft Word - Povzetek revidiranega letnega porocila 2006.doc CINKARNA Metalurško kemična industrija Celje, d.d. Kidričeva 26, 3001 Celje OBJAVA POVZETKA REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2006 V skladu z ZTVP-1 ter Sklepom o podrobnejši vsebini in načinu objave

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim p Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 010NKP d.o.o. 4 Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Poslovni subjekt slabš

Prikaži več

VABILO

VABILO POLLETNO POROČILO 2011 Brežice, avgust 2011 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2011... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 NAGOVOR UPRAVE... 4 POMEMBNEJŠI DOGODKI

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim po Bonitetno poročilo Izdano dne 17.1.2014 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 001NKP, d.o.o. Po razpoložljivih podatkih poslovni subjekt nima težav s tekočim poslovanjem in zelo dobro posluje. Poslovni subjekt zelo

Prikaži več

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan

Bonitetno poročilo Izdano dne Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 036NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovan Bonitetno poročilo Izdano dne 14.4.214 Izdajatelj: TSmedia, d.o.o. 36NKP Po razpolož ljivih podatkih poslovni subjekt nima tež av s tekočim poslovanjem in slabš e posluje. Finančna ocena 212 8 Finančna

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVE AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2005 Ljubljana, maj 2006 K A Z A L O Stran

Prikaži več

Bilanca stanja

Bilanca stanja Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 851 Novo mesto, skladno s Pravili Ljubljanske borze, d. d., Ljubljana in Zakonom o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1, Ur. l. RS št. 56/99) objavlja POMEMBNEJŠA

Prikaži več

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO

KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO za obdobje 1.1. do 30.6.2010 Šempeter pri Gorici, 30.7.2010 Stran 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV OBVLADUJOČE DRUŽBE... 4 PREDSTAVITEV SKUPINE AGROGORICA...

Prikaži več

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk

SI057 OK KAPITAL Period SI057 NOVA LJUBLJANSKA BANKA D.D. (NLB d.d.) Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastnišk SI57 OK 1. KAPITAL Period SI57 Kapitalska pozicija upoštevaje pravila CRD 3 A) Navadni lastniški kapital pred odbitnimi postavkami (Temeljni kapital brez hibridnih instrumentov in državnih ukrepov pomoči,

Prikaži več

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3

OBRAZEC ŠT. 2 Vrstica: Opis: Podatek: 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 3 1. Datum zadnje spremembe: 2. Datum računovodskih izkazov pravne osebe iz katerih so povzeti določeni podatki: 31.12.... PODATKI O TERJATVAH I. OSNOVNI PODATKI (se obvezno izpolni) 3. Številka terjatve:

Prikaži več

BILTEN JUNIJ 2019

BILTEN JUNIJ 2019 BILTEN JUNIJ 2019 Izdajatelj: BANKA SLOVENIJE Slovenska 35, 1000 Ljubljana Slovenija tel.: +386 (1) 4719000 fax.: +386 (1) 2515516 E-mail: bilten@bsi.si http://www.bsi.si/ SWIFT: BSLJ SI 2X Razmnoževanje

Prikaži več

DELOVNI LIST 2 – TRG

DELOVNI LIST 2 – TRG 3. ŢT GOSPODARSKO POSLOVANJE DELOVNI LIST 2 TRG 1. Na spletni strani http://www.sc-s.si/projekti/vodopivc.html si oglej E-gradivo z naslovom Cena. Nato reši naslednja vprašanja. 2. CENA 2.1 Kaj se pojavi

Prikaži več

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL

RAČUNOVODSKE USMERITVE SKUPINE PETROL ČETRTLETNO POROČILO POSLOVODSTVA DRUŽBE DATALAB TEHNOLOGIJE, d. d. in njenih odvisnih družb za obdobje od 01.07.2016 do 31.3.2017 1. PREDSTAVITEV DRUŽBE 1.1 Osnovni podatki Kratki naziv: DATALAB d. d.

Prikaži več

Poslovno poročilo

Poslovno poročilo h o l d i n š k a d r u ž b a, d. d. Obala 33, 6 3 2 0 P o r t o r o ž Tel. 05/662-1500 www.istrabenz.si Nerevidirano poročilo o poslovanju Skupine Istrabenz in holdinške družbe Istrabenz, d.d., v obdobju

Prikaži več

Mesečna informacija_marec_2016.pub

Mesečna informacija_marec_2016.pub MAREC KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Upočasnjevanje krčenja bilančne vsote slovenskega bančnega sistema se je v začetku leta nadaljevalo, konec januarja je bila medletno nižja za,%. Medletno

Prikaži več

3

3 SIVENT, d.d., Ljubljana NEREVIDIRANO POLLETNO POROČILO družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in NEREVIDIRANO KONSOLIDIRANO POLLETNO POROČILO Skupine SIVENT za obdobje 1.1. 30.6.2014 Ljubljana, avgust 2014 Pregled

Prikaži več

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU

POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ALTA Skladi, družba za upravljanje, d.d. Železna cesta 18 SI - 1000 Ljubljana T:+386 080 10 60 +386 (0)1 3 200 400 F:+386 (0)1 3 200 401 skladi@alta.si www.alta.si POVZETEK NEREVIDIRANEGA POLLETNEGA POROČILA

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2018 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2019 ISSN 2536-4235 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

VABILO

VABILO 25 LET POLLETNO POROČILO 2015 Brežice, julij 2015 Vsebina POMEMBNEJŠI PODATKI O POSLOVANJU DO 30. 06. 2015... 3 NAČRTOVANI KOLEDAR POMEMBNEJŠIH DOGODKOV IN OBJAV... 3 POMEMBNEJŠI DOGODKI V LETU 2015...

Prikaži več

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj

VELJA OD DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) Izobraževalna hiša Cilj VELJA OD 1. 1. 2016 DALJE PREVERJALNI SEZNAM RAZKRITIJ ZGD- 1 (69.člen) RAZKRITJA 69. ČLEN ZGD- 1 (OD 1.1.2016 DALJE) da pogojno ne Člen ZGD- 1 OPIS VELIKOST DRUŽBE VELIKA SREDNJA MAJHNA MIKRO (70a. člen)

Prikaži več

Untitled Document

Untitled Document BONITETNO POROČILO Izdano za: Mateja Roglič Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska www.bisnode.si, tel: +386 ()8 39 3, fax: +386 ()1 62 2 78 Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje

Prikaži več

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0

PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 PARTNER PROGRAM POSLOVANJE 2.0 O PROGRAMU Partner program Poslovanje 2.0 deluje pod okriljem Ljubljanske borze d. d. in je namenjen vsem ambicioznim podjetnikom, managerjem in lastnikom, ki stremijo k

Prikaži več

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka:

v sodelovanju z S.BON-1 [-] S.BON AJPES za podjetje: Podjetje d.o.o. Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: ID za DDV / davčna številka: v sodelovanju z S.BON AJPES za podjetje: Ulica 1, 1000 Ljubljana Matična številka: 1234567000 ID za DDV / davčna številka: SI12345678 BONITETNA OCENA PO PRAVILIH BASEL II BONITETNA OCENA PODJETJA NA DAN

Prikaži več

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane

BONITETNO POROCILO Izdano dne Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska BONITETNO POROČILO, vse pravice pridržane BONITETNO POROCILO Izdano za: Bisnode d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Bonitetno poročilo PROFIL PODJETJA Poglavje 1 Podjetje: Naslov: Dejavnost: J 58.190 DRUGO ZALOŽNIŠTVO Matična številka:

Prikaži več

SRS24-S

SRS24-S Slovenski računovodski standard 24 (2006) OBLIKE BILANCE STANJA ZA ZUNANJE POSLOVNO POROČANJE A. Uvod Ta standard se uporablja pri sestavljanju obračunskih izkazov, v katerih so predstavljeni sredstva

Prikaži več

38 Letno poročilo Skupine Triglav 2013 Delničarski kapital in delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. Kazalo poslovnega pregleda 5. Delničarski kapital

38 Letno poročilo Skupine Triglav 2013 Delničarski kapital in delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. Kazalo poslovnega pregleda 5. Delničarski kapital 38 5. Delničarski kapital in delničarji Zavarovalnice Triglav, d.d. - Delnica ZVTG je bila druga najprometnejša na delniškem trgu Ljubljanske borze. - Tečaj delnice ZVTG je pridobil več kot 15 odstotkov.

Prikaži več

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur

Stran / Št. 86 / Uradni list Republike Slovenije Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Ur Stran 13006 / Št. 86 / 29. 12. 2016 Priloga 6 OPREDELITEV DRUŽBE, ZADRUGE Na podlagi Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 UPB, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 odl. US, 82/13 in 55/15:

Prikaži več

Priloga_AJPES.xls

Priloga_AJPES.xls 1. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV - DOLOČENIH UPORABNIKOV PODSKUPIN KONTOV NAZIV PODSKUPINE KONTOV Plan Ocena realizacije Plan 2014 2014 2015 Plan 2015 / Plan 2014 Plan 2015 / Ocena realizacije 2014 Razlika

Prikaži več

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015

AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2015 AJPE S Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU Ljubljana, maj 2016 ISSN 1855-3982 K A Z A L O I. UVOD...

Prikaži več

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010

Alta Skupina_revidirano letno poroèilo 2010 LETNO POROČILO PODJETJA, Ljubljana za leto 2010 Maj 2011 KAZALO 1 REVIZORJEVO POROČILO... 1 2 POSLOVNO POROČILO... 2 2.1 PREDSTAVITEV DRUŽBE... 2 2.1.1 Osebna izkaznica... 2 2.1.2 Upravljanje družbe...

Prikaži več

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu

STRUKTURA STANDARDNIH IZPISOV PODATKOV IZ LETNIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG IN SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVNO OBJAVO 1. Struktu STRUKTURA STADARDIH IZPISOV PODATKOV IZ LETIH POROČIL GOSPODARSKIH DRUŽB, ZADRUG I SAMOSTOJIH PODJETIKOV ZA LETO 2006 ZA JAVO OBJAVO 1. Struktura standardnega izpisa podatkov iz letnih poročil gospodarskih

Prikaži več

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE

BANKA SLOVENIJE BANK OF SLOVENIA EVROSISTEM / EUROSYSTEM FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA NOVEMBER/NOVEMBE BANKA SLOVENIJE EVROSISTEM / FINANÈNI RAÈUNI SLOVENIJE 2004-2009 FINANCIAL ACCOUNTS OF SLOVENIA 2004-2009 NOVEMBER/NOVEMBER 2010 2 Finančni računi Slovenije/Financial Accounts of Slovenia 2004-2009, november/november

Prikaži več

6. Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav 6.1 Delnica Zavarovalnice Triglav Tečaj delnice Zavarovalnice Triglav (ZVTG) se je v letu 2018 povišal

6. Delnica in delničarji Zavarovalnice Triglav 6.1 Delnica Zavarovalnice Triglav Tečaj delnice Zavarovalnice Triglav (ZVTG) se je v letu 2018 povišal 6. 6.1 Delnica Tečaj delnice (ZVTG) se je v letu povišal za 4,8 odstotka. V istem obdobju se je indeks Ljubljanske borze SBI TOP znižal za 0,2 odstotka, globalni zavarovalni indeks BEINSUR pa za 10,3 odstotka.

Prikaži več

LETNO POROČILO

LETNO POROČILO LETNO POROČILO 2015 1 KAZALO POSLOVNO POROČILO... 3 PREDSTAVITEV DRUŽBE KS NALOŽBE FINANČNE NALOŽBE D.D.... 4 POSLOVANJE DRUŽBE V LETU 2015... 5 UPRAVA DRUŽBE... 5 PRIČAKOVANI RAZVOJ DRUŽBE... 5 LASTNIŠKA

Prikaži več

Obvestilo za poročevalce z dne 10

Obvestilo za poročevalce z dne 10 Obvestilo za poročevalce z dne 10.04.2019 Obvezniki poročanja oddajo poročilo SFR (statistike finančnih računov) preko spletne strani AJPES (Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve),

Prikaži več

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ

AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠ AJPES Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve INFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V NOTRANJSKO-KRAŠKI REGIJI V LETU 2010 Postojna, maj 2011 KAZALO I.

Prikaži več

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4

18/01/16 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4 SRS 2016, ZGD-1I IN DAVKI Silva Koritnik Rakela Julija 2015 objavljena novela ZGD- 1I Pomebne spremembe v delu, ki ureja ustanavljanje podje4j, zastopanje, prekrške Julija 2013 je bila sprejeta nova računovodska

Prikaži več

3

3 KONSOLIDIRANO LETNO POROČILO SKUPINE SIVENT za obdobje 1.1.2014 31.12.2014 Ljubljana, april 2015 Revidirano konsolidirano letno poročilo 2010 Pregled vsebine: 1. POSLOVNO POROČILO 3 2. IZJAVA O UPRAVLJANJU

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ZELEN IN PARTNERJI, Podjetniško in poslovno svetovanje

Prikaži več

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_

Polletno poročilo 2012 Abanke _SLO_ _poslovni in računovodski del_ Vsebina POSLOVNO POROČILO SKUPINE ABANKA VIPA 3 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA - SKUPINA ABANKA VIPA... 4 POMEMBNEJŠI PODATKI IN KAZALNIKI POSLOVANJA

Prikaži več

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx)

(Microsoft Word - \310etrtletno poro\350ilo januar-september 2015_kon\350na verzija.docx) ČETRTLETNO POROČILO O POSLOVANJU DRUŽBE ALPETOUR POTOVALNA AGENCIJA, D. D. IN SKUPINE ALPETOUR ZA OBDOBJE JANUAR SEPTEMBER 2015 Kranj, oktober 2015 KAZALO 1 UVODNA POJASNILA... 3 2 OSNOVNI PODATKI... 3

Prikaži več

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017

Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU 2016 Kranj, maj 2017 Izpostava KRANJ INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG NA GORENJSKEM V LETU Kranj, maj 2017 Kazalo vsebine 1. UVOD... 4 2. POVZETEK... 6 3. GOSPODARSKE

Prikaži več

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx)

(Microsoft Word - Razvoj konkuren\350nega gospodarstva in internacionalizacija.docx) Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija Posredno financiranje NAZIV PRODUKTA: Razvoj konkurenčnega gospodarstva in internacionalizacija NAČIN FINANCIRANJA posredno financiranje preko

Prikaži več

Mesečna informacija_februar_2016_.pub

Mesečna informacija_februar_2016_.pub FEBRUAR KRATEK KOMENTAR DOGAJANJA V BANČNEM SEKTORJU V letu se je bilančna vsota slovenskega bančnega sistema znižala za, mrd EUR oziroma za,%. Obseg financiranja na grosističnih trgih se je zmanjšal za

Prikaži več

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV

Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Osrednjeslovenski regiji v letu 2014 i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV i NFORMACIJA O POSLOVANJU SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV V OSREDNJESLOVENSKI REGIJI V LETU 2014 Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, Izpostava Ljubljana, maj 2015 T: 01/ 583 33 00, F:

Prikaži več

Letno poročilo Skupine Triglav Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite po

Letno poročilo Skupine Triglav Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite po www.triglav.eu Ohranjamo smer dobičkonosnost, varnost Poslovni pregled Za neposreden dostop do vsebin, izberite povezavo v kazalu. 1. 4 2. Nagovor predsednika Uprave 11 Poročilo Nadzornega sveta 15 3.

Prikaži več

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU

Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Izpostava Postojna INFORMACIJA O POSLOVANJU GOSPODARSKIH DRUŽB, SAMOSTOJNIH PODJETNIKOV POSAMEZNIKOV IN ZADRUG V PRIMORSKO - NOTRANJSKI REGIJI V LETU Postojna, maj 2019 Kazalo vsebine 1. UVOD... 3 2. POVZETEK...

Prikaži več

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx)

(Microsoft PowerPoint - 5 Depoziti in var\350evanja pptx) DEPOZITI IN VARČEVANJA ŠC PET Višja šola Smer ekonomist (modul bančništvo) Jožica Rihter, univ.dipl.ekon. E.naslov: jorko.rihter@gmail.com oktober 2018 1 Razvrstitev bančnih poslov Z vidika funkcionalnosti:

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KARBON, čiste tehnologije d.o.o. Velenje Izdano

Prikaži več

(I. Splo\232ni del prora\350una)

(I. Splo\232ni del prora\350una) DOPOLNJEN PRORAČUNA OBČINE LJUTOMER ZA LETO I. SPLOŠNI DEL I. SKUPAJ PRIHODKI (7+71+72+73+74+78) 11.817.73 11.817.73 11.389.216 11.585.789 196.573 98, 98, TEKOČI PRIHODKI (7+71) 9.772.584 9.772.584 9.78.4

Prikaži več

Letno poročilo 2003

Letno poročilo 2003 LETNO POROČILO ZA LETO 2012 Maribor, marec 2013 Kazalo vsebine letnega poročila: REVIZORJEVO POROČILO...5 MNENJE POOBLAŠČENEGA AKTUARJA K LETNEMU POROČILU.. 7 1 USTANOVITEV, OSNOVNI PODATKI... 8 2 DEJAVNOST,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice,

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska IRMAN trgovina, razvoj, optika, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska ŠTERN, proizvodnja in trgovina, d.o.o. Izdano dne

Prikaži več

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih

SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/ z dne 24. aprila o spremembi Smernice ECB/ 2013/ 23 o statistiki državnih 15.6.2018 L 153/161 SMERNICE SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2018/861 z dne 24. aprila 2018 o spremembi Smernice ECB/2013/23 o statistiki državnih financ (ECB/2018/13) IZVRŠILNI ODBOR EVROPSKE CENTRALNE

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska KAPI IN PARTNERJI d.o.o. posredništvo in druge

Prikaži več

AAA

AAA BONITETNO POROČILO ODLIČNOSTI Izdajatelj: BISNODE, družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o. Član skupine BISNODE, Stockholm, Švedska LIBELA ORODJA, Izdelovanje orodij in perforiranje

Prikaži več

Medletno poročilo september 2016

Medletno poročilo september 2016 Medletno poročilo september , Ljubljana Število poslovalnic 113 Število zaposlenih 2.948 Tržni delež (v %) 24,0 Število aktivnih strank 702.585 Bilančna vsota (v mio EUR) 8.722 NLB Skladi, Ljubljana Število

Prikaži več

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa

KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra 2018 povečala za 269 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa KRATEK KOMENTAR K DOGAJANJU V BANČNEM SEKTORJU Bilančna vsota bančnega sistema se je decembra povečala za 9 mio EUR, v celotnem lanskem letu pa za mio EUR na, mrd EUR. Rast bilančne vsote je bila tako

Prikaži več

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe,

Maribor, REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D , ob uri, na sedežu družbe, Maribor, 27. 7. 2019 27. REDNA SKUPŠČINA DELNIŠKE DRUŽBE ARRIVA ŠTAJERSKA, DRUŽBA ZA PREVOZ POTNIKOV, D.D. 27.08.2019, ob 11.00 uri, na sedežu družbe, Meljska cesta 97, Maribor DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV

Prikaži več